Sammanfattning av resultat från Stockholmsenkäten 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av resultat från Stockholmsenkäten 2012."

Transkript

1 (20) Sammanfattning av resultat från Stockholmsenkäten Undersökningen omfattar elever i år 9 och år 2 på gymnasiet i 18 av Stockholms Läns 26 kommuner. Resultaten redovisas för elever boende i kommunen och elever inskrivna i kommunens skolor var för sig. Jag har i den här sammanfattningen valt att göra en jämförelse mellan elever boende i kommunen (ibland även elever inskrivna i kommunens skolor) och genomsnittsresultaten för elever i länets alla kommuner. Jämförelsen gäller enbart ett antal nyckeltal för tobak, alkohol, narkotika samt begångna brott. I början av oktober kommer mer ingående material som inkluderar statistik i form av tabeller och staplar över enskilda skolor. Vi ser sammanfattningsvis en nästan genomgående positiv utveckling inom alla ovanstående temaområden i årets undersökning för såväl eleverna i kommunen som i länet som helhet. Förutom för narkotika där utvecklingen är både positiv och negativ. Nyckeltal tobaksbruk Röker dagligen eller ibland grundskolans årskurs 9 På frågan om man röker dagligen eller ibland svarade 13 procent av elever i årskurs 9 boende i kommunen ja (14 procent av flickorna och 11 procent av pojkarna). Det är en minskning med två procentenheter från undersökningen 2010, då 15 procent av eleverna svarade ja på samma fråga (2008 var det 19 procent). Av elever inskrivna i kommunens skolor svarade också 13 procent ja på frågan. Genomsnitt för elever i länet på samma fråga är 17 procent (21 procent 2010). Våra elever i årskurs 9 ligger alltså fortfarande klart under snitt i länet Resultat från Stockholmsenkäten Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Ungdomsgruppen Postadress: JÄRFÄLLA Ulf Peterson, Drog- och brottsförebyggare Telefon växel: Telefon: (direkt) (mobil) E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 (20) Röker dagligen eller ibland gymnasiet årskurs 2 Av elever i årskurs 2 på gymnasiet boende i kommunen svarade 26 procent ja på frågan (29 procent av flickorna och 23 procent av pojkarna). En minskning från 29 procent 2010 (31 procent 2008). Elever inskrivna i Järfällas gymnasieskolor uppvisade inte samma positiva utveckling. Här svarade 30 procent ja, vilket är endast en procentenhet lägre än 2010 (31 procent). Genomsnitt i länet var 32 procent såväl i år som Reflektion Vi ser alltså bara marginella förändringar på gymnasieskolorna i kommunen vad gäller elevernas tobaksrökning efter två års tobaksförebyggande arbete i ett projekt tillsammans med A Non Smoking Generation där samtliga gymnasieskolor i Järfälla deltog. Järfälla gymnasieskolor har antagit en tobakspolicy som involverar såväl elever som föräldrar i ambitionen att bevara gymnasieelevernas hälsa under studieåren på gymnasiet. Miljö och bygglovsnämnden har tillsynsuppdraget över rökförbudet på samtliga skolgårdar i kommunen. Deras arbete kan utgöra ett konkret stöd för efterlevnad av tobakslagen och bevarandet av gymnasieelevernas hälsa.

3 (20) Snusar dagligen eller ibland grundskolans årskurs 9 Här svarade 5 procent av eleverna i årskurs 9, såväl boende i kommunen som de inskrivna i Järfällas skolor, ja på frågan om de snusar dagligen eller ibland (1 procent av flickorna och 10 procent av pojkarna). Genomsnitt i länet var också 5 procent. I 2010 års undersökning var resultatet för elever boende i kommunen, de inskrivna i kommunens skolor och genomsnittet i länet 7 procent, vilket gör att vi ser en likvärdig utveckling i kommunen som i länet i stort. Snusar dagligen eller ibland gymnasiet årskurs 2 I gymnasiets årskurs 2 svarade 12 procent (flickorna 3 procent och pojkarna 20 procent) av eleverna boende i kommunen att de snusar dagligen eller ibland, 15 procent av de inskrivna i kommunens gymnasieskolor svarade ja och genomsnitt för länets elever i gymnasiets årskurs 2 var 11 procent.

4 (20) Köper cigaretter eller snus själv i butik/kiosk Här svarade 44 procent av pojkarna och 37 procent av flickorna (som röker eller snusar) i årskurs 9 boende i kommunen ja. Vilket är en minskning från 2008 och 2010, då vi också hade högre siffror än kommunsnitt i länet. I genomsnitt i länets kommuner svarade 48 procent av pojkarna och 41 procent av flickorna att de köpte cigaretter/snus själv i butik/kiosk Köper cigaretter eller snus själv i butik/kiosk gymnasiet årskurs 2 Eleverna i å 2 på gymnasiet uppvisar en omvänd utveckling. (På denna fråga ingår endast gymnasieelever yngre än 18 år, eftersom tobak kan säljas lagligt till de som fyllt 18 år) Av elever boende i kommunen svarade 68 procent av pojkarna och 58 procent av flickorna att de köper cigaretter/snus själva i butik/kiosk, vilket är en ökning från 2010 men i nivå med Snitt för elever i länets gymnasieskolor är 51 procent.

5 (20) Reflektion Vi har sedan två år tillbaks utvecklat tillsynen av- och kommunikationen med de butiker som säljer tobak. Det tycks som om resultatet av den insatsen gett två skilda resultat: Vi ser en klar minskning av andelen elever i år 9 som handlat sin tobak själv i butik/kiosk, men en viss ökning för eleverna i år 2 på gymnasiet och att gymnasieeleverna i högre utsträckning än i övriga länet kan köpa sin tobak själv i butik/kiosk. Tobaksdebut Ålder för rök- eller snusdebut är för gymnasieelever boende i Järfälla är 13,7 år, vilket är en höjning från 13,6 år vid undersökningen Genomsnitt för länet är precis omvänt; 13,6 i årets undersökning och 13,7 år I årskurs 9 boende i kommunen har debutåldern höjts från 12,3 år 2010 till årets 12,6 år. För årskurs 9 eleverna i länet går från debutålder vid 12,5 år i 2010 års undersökning till årets 12,4. Nyckeltal alkohol Dricker inte alkohol grundskolans årskurs 9 I årets undersökning uppger 52 procent av eleverna i årskurs 9 som bor i kommunen att de är nykterister (undersökningen 2010 var det 46 procent och procent). Genomsnitt för länet 48 procent (2010 var det 41 procent och procent) Vi ser fortsatt en utveckling där yngre ungdomar i allt högre utsträckning väljer bort alkoholen. Genomgående är det fler pojkar än flickor som uppger att de inte dricker alkohol, bland årskurs 9-eleverna som bor i Järfälla uppger 54 procent av pojkarna och 49 procent av flickorna att de inte dricker alkohol alls.

6 (20) Dricker inte alkohol gymnasiet årskurs 2 Motsvarande för gymnasieeleverna boende i kommunen är att 24 procent av pojkarna och 17 procent av flickorna uppger att de inte dricker alkohol. Det innebär att 21 procent av pojkar och flickor boende i Järfälla uppger att de inte dricker alkohol. Den siffran var procent och procent. Än fler av de som är inskrivna i kommunens gymnasieskolor uppger alkoholfrihet; 25 procent i årets undersökning (19 procent i undersökningen 2010 respektive 14 procent 2008). Även gymnasieeleverna i länet som helhet uppvisar en positiv utveckling; 20 procent i årets undersökning, 18 procent 2010 och 16 procent 2008 som uppgav att de inte dricker alkohol. Reflektion Budskapet till alla tonårsföräldrar har under senare år varit mycket tydligt från såväl oss i kommunen som från Statens folkhälsoinstitut och Systembolaget, med flera. Budskapet säger: Bjud inte dina barn på alkohol före 18 års ålder! I Järfälla såsom i flera andra kommuner har metoden varit Örebro Preventionsprogram, numera omdöpt till EFFEKT, där budskapet kompletterats med att föräldrar erbjudits att på föräldramöten samlas och göra överenskommelser kring förhållning till viktiga frågor under tonårstiden. Kanske har föräldrars restriktiva hållning till ungdomar och alkohol haft effekt som vi kan läsa av här. De sociala nätverk som unga numera deltar i via internet, Facebook till exempel, gör kanske också att fler möten ungdomar emellan sker via kommunikation över nätet där alkoholen inte alls fyller någon funktion.

7 (20) Varit berusad under den senaste 4-veckorsperioden, årskurs 9 Av elever i årskurs 9 som bor i kommunen svarade 17 procent ja på frågan (20 procent 2010 och 31 procent 2008) Av de inskrivna i kommunens skolor svarade 19 procent ja. I länet i övrigt minskade genomsnittet från 36 procent 2008 och 27 procent 2010 till 22 procent i årets undersökning som svarade att de varit berusade under den senaste fyra-veckorsperioden. Känt sig berusad under den senaste 4-veckorsperioden gymnasiet årskurs 2 Även gymnasieeleverna uppger en positiv utveckling. Om än från en mycket högre nivå. Här svarade 47 procent av elever boende i kommunen och 42 procent av de inskrivna i kommunens gymnasieskolor ja på frågan. I undersökningen 2010 var siffrorna 55 respektive 51 procent (i nivå med 2008). Utvecklingen i länet i övrigt har gått från 56 procent 2010 till 50 procent i årets undersökning.

8 (20) Storkonsumerar minst en gång i månaden, årskurs 9 ( motsvarande 18 cl sprit eller en helflaska vin eller fyra burkar starköl/starkcider eller sex burkar folköl vid samma tillfälle) Här ser vi en tydlig positiv utveckling. Bland elever i årskurs 9 boende i kommunen uppgav 11 procent (9 procent av flickorna och 14 procent av pojkarna) storkonsumtion. I undersökningen 2010 var den siffran 16 procent och procent. Elever skrivna i Järfällas skolor uppvisar en likvärdig utveckling: 12 procent i årets undersökning och 17 procent i 2010 respektive 27 procent i 2008 års undersökning. Genomsnitt för årskurs 9-eleverna i länet i årets undersökning är 17 procent (21 procent 2010 och 26 procent 2008). Storkonsumerar minst en gång i månaden, gymnasiet årskurs 2 Även på gymnasiet ser vi här en tydlig minskning av andelen storkonsumenter/riskkonsumenter. Av gymnasieelever boende i Järfälla uppgav 37 procent storkonsumtion, 2010 var det 44 procent och ptocent. Samma utveckling ser vi för de inskrivna i Järfällas gymnasieskolor. Genomsnitt i länet som uppger storkonsumtion minst en gång per månad har sjunkit från 45 procent 2010 (47 procent 2008) till 40 procent i årets undersökning.

9 (20) Reflektion Den här minskningen av alkoholkonsumtionen startade för några år sedan i de yngre åldrarna (14-16 år) och har i år tydligt slagit igenom även bland åringarna. Återstår att se om det är en trend som består, över åren och upp i åldrarna. Vi ser i jämförelse med undersökningarna 2008 och 2010 att utvecklingen på frågan om man fått alkohol av föräldrarna med lov sjunkit från 11 procent av eleverna 2008 till årets 6 procent av pojkarna och 8 procent av flickorna. Om vi tror på att föräldrars restriktiva hållning till att bjuda sina ungdomar på alkohol har haft effekt på utvecklingen så är det viktigt att vi säkrar metoder och förutsättningar för att fortsätta att utveckla de insatserna. En omtalad kommun är Öckerö där man halverade ungdomarnas alkoholkonsumtion på ett par års arbete genom att mobilisera vuxna i kommunen i ett projekt med temat: Ingen alkohol före 18 års ålder (De som i första hand förser underåriga med alkohol är som tidigare kamrater och kamraters syskon) Köper folköl själv i butik och är under 18 år (av de som dricker alkohol) Andel elever i Järfälla som uppger att de köper folköl själv i butik uppgår till 3 procent i både årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Det är ungefär samma nivå som vid undersökningarna 2008 och 2010 och i nivå med genomsnitt för länet. Det är alltså klart lägre siffror än de som köper tobak själva i butik/kiosk. Hur gammal var du första gången du kände dig berusad? Höjd debutålder för alkoholberusning är ju ett av kommunens alkoholpolitiska mål. Debutåldern för årskurs 9 har höjts från 2008 års resultat på 13,3 år via 2010 års resultat på 13,6 år till årets 14,0 och på gymnasiet från 14,6 år 2008 till 15,0 i år. Som jämförelse var resultatet i länet 13,8 för årskurs 9 och 14,6 för gymnasiet. Reflektion I ett folkhälsoperspektiv är den här utvecklingen mycket positiv. Vi ser fler ungdomar som inte använder alkohol och att debutåldern har höjts under perioden. Det finns samtidigt indikationer på riksnivå att de som har ett regelbundet berusningsdrickande kanske dricker större mängder än tidigare. Samt att i gruppen unga vuxna finns en grupp flickor som har ökat sin alkoholkonsumtion med allvarliga konsekvenser som följd i form av ökad antal alkoholförgiftningar och andra akuta alkoholrelaterade tillstånd.

10 (20) Nyckeltal narkotika Har du någon gång haft möjlighet att pröva narkotika, årskurs 9? Frågan visar på exponering/utsatthet för narkotika, utan att svara på var, när, i vilken omfattning, osv. Här svarar 21 procent av eleverna i årskurs 9 boende i Järfälla ja på frågan 2010 var det 19 procent (i undersökningen 2008 var det 35 procent av pojkar och flickor i Järfälla som svarade ja på frågan, en klar minskning som alltså håller i sig även i år). Genomsnitt i länet i årets undersökning var också 21 procent och för elever inskrivna i kommunens skolor var resultatet 20 procent. I årskurs 2 på gymnasiet ser vi en tydlig minskning från de tidigare undersökningarnas lite högre resultat var det 44 procent och 2010 var det 43 procent som svarade jämfört med 35 procent i årets undersökning gäller såväl boende i Järfälla som inskrivna i kommunens gymnasieskolor. Genomsnitt i länet var 39 procent, en minskning från 2010 års 41 procent, men likvärdig med 2008 års resultat.

11 (20) Någon gång använt narkotika, årskurs 9 Här ser vi en fortsatt minskning och att vi fortsätter att ligga under snitt för länet i årskurs 9. Totalt var det 6 procent av eleverna boende i Järfälla (för elever inskrivna i Järfällas skolor var resultatet 7 procent) som svarade att de prövat narkotika någon gång 5 procent av flickorna och 8 procent av pojkarna. Vid undersökningen 2010 var det 8 procent som svarade ja och 2008 var det 10 procent. Genomsnitt i länet är 9 procent (8 procent av flickorna och 10 procent av pojkarna). Resultatet är här också två procentenheter lägre än vid undersökningen Någon gång använt narkotika, gymnasiet årskurs 2 För eleverna i år 2 på gymnasiet pekar resultaten för flickor och pojkar åt olika håll. Flickornas andel som uppger att de prövat narkotika någon gång har sänkt från 15 procent i år 2010 års undersökning till årets 12 procent. Däremot har pojkarnas andel höjts från 18 procent till 23 procent i år. Vilket gör att totalsiffran för de som använt narkotika någon i årskurs 2 på gymnasiet höjs under samma period från 17 procent till 19 procent, som också var resultatet Genomsnitt i länet är 24 procent som uppger att de någon gång testat narkotika, 28 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna.

12 (20) Använt narkotika minst en gång senaste 4 veckorna, årskurs 9 Årskurs 9 eleverna fortsätter att ligga under snitt för länet. Här svarar 2 procent av flickorna och pojkarna boende i Järfälla ja på frågan (2 procent av flickorna och 3 procent av pojkarna inskrivna i Järfällas skolor). I stort samma resultat som vid undersökningen 2010 och Genomsnitt i länet som svarade ja på frågan är 4 procent (3 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna) Använt narkotika minst en gång senaste 4 veckorna, gymnasiet årskurs 2 För eleverna i år 2 på gymnasiet ser vi ett negativ trendbrott. 7 procent av eleverna ( 4 procent av flickorna och 9 procent av pojkarna) svarar att de använt narkotika under de senaste 4 veckorna. En tydlig höjning från de 4 procent som svarade ja 2010 (6 procent 2008). Genomsnitt i länet för flickor är 6 procent och för pojkar 10 procent vilket ger totalt 8 procent som svarat ja på frågan. Den andelen vid 2008 och 2010 år undersökning var 7 procent så även här ser vi en, om än liten, ökning i gymnasiegruppen i länet.

13 (20) Reflektion kring narkotikamissbruk och tidig insats Den generella bilden av ungdomarnas exponering för- och erfarenhet av narkotika i undersökningen pekar på ett minskat narkotikamissbruk. Dock ser vi en negativ utveckling vad gäller pojkars erfarenhet av narkotika i gymnasiets årskurs 2. Än mer oroande är att andelen som använt narkotika under de senaste 4 veckorna i gymnasiet nästan fördubblats sedan undersökningen Den bilden, som tyder på ett ökat missbruk av narkotika bland äldre tonåringar, delas av socialförvaltningens verksamheter som arbetar med ungdomar som har ett missbruk och beroende av narkotika. De senaste åren har antalet ungdomar som fordrat behandling för sitt missbruk ökat. De upptäcks ofta ganska sent och har då etablerat ett beroende som kräver placering på behandlingshem. De ungdomar som upptäcks tidigare kan oftast i samverkan med föräldrarna och skolan stödjas till drogfrihet med mycket mindre insatser och på hemmaplan. På frågan om man under senaste året haft kontakt med hjälpinsats för sitt alkoholeller narkotikamissbruk svarade 3 procent av elever boende i Järfälla (både årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2) att man haft kontakt med socialtjänsten. Motsvarande siffra för genomsnitt i länet var 1 procent. Är vi bättre på att upptäcka? Bilden 2012 i Järfälla är också att ett avancerat missbruksmönster och beroendeproblem upptäcks hos mycket unga ungdomar ett antal redan vid års ålder. Om än tidig upptäckt är viktigt så är ett avancerat missbruk i denna tidiga ålder mycket oroväckande. Sniffning Har du sniffat någon gång? 5 procent av eleverna i årskurs 9 svarade att de sniffat någon gång. I 2010 års undersökning var det 6 procent. Genomsnitt i länet i årets undersökning är 9 procent. I gymnasiet årskurs 2 var det 6 procent som svarade ja i jämförelse med länets 8 procent. Mer än hälften av eleverna som svarat ja uppger att de gjort det bara en gång. Reflektion Sniffning är en företeelse som förekommer i perioder och det kan ofta vara ungdomar med stora riskfaktorer som har ett mer regelbundet sniffande. Vanliga medel som sniffas är bensin, drivgaser i sprayburkar, lim och lösningsmedel. Dödsfall i samband med sniffning är fortfarande förekommande årligen i landet. Nyckeltal begångna brott I undersökningen 2010 uppgav pojkar i årkurs 9 boende i Järfälla högre erfarenhet av begångna brott än medelvärdet för pojkar i länet. I länet i stort ser vi en liten minskning i årets undersökning. Resultaten för eleverna i årskurs 9 i Järfälla visar på ungefär samma resultat som 2010, vilket gör att de fortfarande ligger högt på vissa brott, med en viss minskning inom några brottstyper. Eleverna i årskurs 2 på gymnasiet låg däremot genomgående på medelvärdet för länet då, vilket de gör även i årets undersökning. På kommande sidor redogörs för uppgifter om begångna brott.

14 (20) Har gjort något av följande brott under de senaste 12 månaderna: Klottrat/olaglig graffiti senaste 12 månaderna, årskurs 9 På den här frågan ligger flickor i årskurs 9 boende i Järfälla högt: 17 procent av flickorna svarade ja och 16 procent av pojkarna (i undersökningen 2010 var andelen klottrande pojkar 19 procent och flickor 14 procent). Genomsnitt för länets flickor är 11 procent och pojkar 16 procent Klottrat/olaglig graffiti senaste 12 månaderna, gymnasiet årskurs 2 Flickorna i gymnasiets årskurs 2 i Järfälla ligger lågt (3 procent) och pojkarna lite högt (15 procent) totalt hamnar de på genomsnitt för länet (9 procent).

15 (20) Snattat de senaste 12 månaderna, årskurs 9 18 procent av flickorna och 22 procent av pojkarna svarade ja. Det ska jämföras med 22 procent av flickorna och 31 procent av pojkarna i undersökningen Totalsiffran sänks från 26 procent 2010 till 20 procent Genomsnitt för länet är också 20 procent (flickor 18 procent och pojkar 22 procent). Snattat de senaste 12 månaderna, gymnasiet årskurs 2 Eleverna i 2 på gymnasiet ligger i stort på genomsnitt för länet, 14 procent i Järfällarespektive 13 procent i länet. (I undersökningen 2010 var resultatet också likvärdigt med länets snitt; pojkar 18 procent och flickor 13 procent).

16 (20) Tvingat någon att ge dig pengar, mobiltelefon eller, årskurs 9 Här svarade 2 procent av flickorna och 4 procent av pojkarna i Järfälla ja (totalt 3 procent) genomsnitt i länet var också 3 procent; 1 procent av flickorna och 5 procent av pojkarna. I undersökningen 2010 var det 6 procent av pojkarna och 1 procent av flickorna i Järfälla som svarade ja på frågan. (I paritet med länets genomsnitt) Tvingat någon att ge dig pengar, mobiltelefon eller.., gymnasiet årskurs 2 På gymnasiet var totalresultatet både i Järfälla som genomsnitt i länet 2 procent.

17 (20) Årskurs 9 Gymnasiet årskurs 2 Med avsikt slagit någon så att du tror eller vet att han/hon behövde sjukvård I årets undersökning svarade 2 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna ja på frågan. Fördelningen var i stort sett lika i båda åldersgrupperna vilket ger totalt 4 procent i Järfälla och i genomsnitt i länet. (2010 låg pojkarna på 8 procent)

18 (20) Burit vapen (t ex kniv eller knogjärn), årskurs 9 Här ligger våra pojkar i årskurs 9 högt precis som vid undersökningen 2010, och i år även flickorna. 21 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna svarade ja, totalt 15 procent. (I undersökningen 2010 var det 23 procent av pojkarna och bara 4 procent av flickorna) Att jämföras med årets genomsnitt för årskurs 9 i länet; pojkar 17 procent och flickor 6 procent (totalt 11 procent). Burit vapen (t ex kniv eller knogjärn), gymnasiet årskurs 2 I gymnasiet ligger Järfällas pojkar och flickor på genomsnitt i länet; pojkar 14 procent och flickor 4 procent (totalt 10 procent).

19 (20) Elever som någon gång åkt fast för polisen, årskurs 9 Pojkarna i årskurs 9 i Järfälla ligger högt på erfarenhet av att ha begått brott men det är färre än kommunsnitt som uppger att de åkt fast för polisen. 14 procent mot 19 procent som snitt för pojkar i länet. Även 2010 låg pojkarna lägre än länets snitt. Däremot uppger en större andel av Järfällas flickor (13 procent) att de åkt fast för polisen än genomsnitt för flickor i länet (11 procent). Järfällas flickor uppger också högre erfarenhet av ett antal brottskategorier än genomsnitt för flickor i länet. Elever som någon gång åkt fast för polisen, gymnasiet årskurs 2 Järfällas 26 procent av pojkarna och 15 procent av flickorna motsvarar genomsnitt för länet som är 25 procent för pojkarna och 15 procent för flickorna. Brottserfarenheten i åldersgruppen är också i stort sett likvärdig mellan Järfälla och genomsnitt för länet. I undersökningen 2010 var Järfällas siffror (28 procent av pojkarna och 18 procent av flickorna) ett par procentenheter högre än genomsnitt i länet.

20 (20) Använt hot eller våld För elever i årskurs 9 boende i Järfälla sticker återigen Järfällas flickor ut. 12 procent av flickorna och 23 procent av pojkarna svarade att de använt sig av hot eller våld under de senaste 12 månaderna (totalt 17 procent). Jämfört med länets flickors 7 procent och pojkar i länet 21 procent som innebär totalt i länet 14 procent. I årskurs 2 på gymnasiet ligger våra pojkar och flickor på genomsnitt för länet (11 procent som uppger att de använt hot och våld). Reflektion Den, i jämförelse med genomsnitt för länet, höga brottsligheten bland pojkar i årskurs 9, som vi nu sett i de senaste två undersökningarna, har i år kompletterats med samma utveckling hos flickorna i Järfälla inom ett antal brottskategorier. Den utvecklingen bör föranleda en djupare analys och inventering av lämpliga förebyggande insatser såväl strukturella som mer riktade mot yngre tonåringar och deras föräldrar. Även om gymnasiets resultat är mer i paritet med genomsnitt för länet är det höga siffror som behöver analyseras djupare och bli föremål för lämpliga preventiva strategier Dopning Andelen pojkar som uppger att de använt dopningspreparat uppgår till 1-2 procent vid undersökningarna 2008, 2010 och Andelen flickor som svarar ja är mellan 0 och 1 procent. Den låga andelen och det jämna utfallet vid varje undersökningstillfälle gör att det är svårt att dra slutsatser om utvecklingen utifrån enkäten. Reflektion på dopningsfrågan Även om det är ytterst få unga män som använder/missbrukar dopningspreparat så är det för dessa unga män eller pojkar och deras omgivning ett allvarligt missbruk. Missbruk av anabola androgena steroider (AAS), som det vanligtvis rör sig om, har allvarliga medicinska och psykiatriska biverkningar. Under senaste året har vi haft två tonårspojkar i behandling för missbruk av AAS. Vi vet också genom erfarenheter från gym i kommunen att dopning förekommer. Under de senaste åren har två unga män avslöjats för missbruk av AAS på två olika gym i kommunen. Vi har en samverkansöverenskommelse med alla gym i kommunen sedan flera år tillbaka som innebär en gemensam policy och utbyte av information gym emellan och mellan gym och kommunen. Sedan ett år tillbaka ingår Ungdomsteamet i den samverkan. Ulf Peterson

Utvald statistik ur Stockholmsenkäten 2012

Utvald statistik ur Stockholmsenkäten 2012 Utvald statistik ur Stockholmsenkäten Statistiken presenterar ett urval resultat från Stockholmsenkäten för elever i årskurs 9 mellan åren, och. Antal svarande elever 250 200 150 100 50 0 Antal svarande

Läs mer

Sammanträde 28 oktober 2008 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Undersökning av ungdomars levnadsvanor i grundskolan och på gymnasiet

Sammanträde 28 oktober 2008 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Undersökning av ungdomars levnadsvanor i grundskolan och på gymnasiet HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSMILJÖ OCH T EKNIK TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-10-01 Handläggare: Ulf Haag Telefon: 08 508 05 308 Dnr 500-474-2008 Sammanträde 28 oktober 2008 Till Hässelby-Vällingby

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 1 (7) Stockholmsenkäten 2014 Kommunövergripande resultat Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2 i Sundbybergs

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 14-9- 1 Stockholmsenkäten 14 Temarapport: Droger Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 14-9- 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 16-9-2 1 Stockholmsenkäten 16 Temarapport: Droger Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 16-9-2 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 16-9-12 1 Stockholmsenkäten 16 Temarapport: Droger Grundskolan årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 16-9-12 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 Stockholmsenkäten 21 Temarapport Droger och spel Grundskolan årskurs 9 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 Stockholmsenkäten 16 Temarapport Droger och spel Gymnasieskolan år 2 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Temarapport Droger och spel Grundskolan årskurs 9 The Capital of Scandinavia Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014, angående ungdomars drogvanor, kriminalitet, psykisk hälsa, samt risk-och skyddsfaktorer

Stockholmsenkäten 2014, angående ungdomars drogvanor, kriminalitet, psykisk hälsa, samt risk-och skyddsfaktorer Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande 6.-549/14 Sida 1 (5) 2014-11-15 Handläggare Susanne Aplehag Balotis Telefon: 08-508 15 049 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 2012 Temarapport: Droger och spel Grundskolans årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Pressträff om resultaten från Stockholmsenkäten 14 Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Nationell strategi för ANDT-politiken 11-15

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 2012 Temarapport: Droger och spel Gymnasieskolans årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 12 Temarapport: Droger Grundskolans årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk-

Läs mer

Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 2008

Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 2008 Rapport 9 Alkohol- och drogvanor bland Nackas unga resultat/utdrag från Ungdomsenkäten 8 Hållbar utveckling Bakgrund Nacka kommun har vid tre tillfällen (3, och 7) genomfört en lokal drogvaneundersökning.

Läs mer

Redovisning av Stockholmsenkäten 2006

Redovisning av Stockholmsenkäten 2006 för utbildning och fritid Bromma stadsdelsförvaltning ABCDEAvdelningen Tjänsteutlåtande sid 1 (5) 2006-10-19 Dnr: 600-06-406 Sdn 2006-11-30 Handläggare: Kajsa Björnson Tfn: 508 06 187 Bromma stadsdelsnämnd

Läs mer

Stockholmsenkäten 2010

Stockholmsenkäten 2010 Stockholmsenkäten Temarapport - Droger och spel Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer

Redovisning av resultat från 2006 års Stockholmsenkät

Redovisning av resultat från 2006 års Stockholmsenkät M A R I A - G A M L A S T A N S TJÄNSTEUTLÅTANDE SDN -10-26 S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G -10-09 BARN OCH UNGDOM, FAMILJEENHETEN Handläggare: Monica Ahlqvist DNR 400/579- Till Stadsdelsnämnden

Läs mer

En undersökning om bl.a. drogvanor bland ungdomar i skolår 7 och 9 i grundskolor och i år 2 i gymnasieskolor i Täby.

En undersökning om bl.a. drogvanor bland ungdomar i skolår 7 och 9 i grundskolor och i år 2 i gymnasieskolor i Täby. En undersökning om bl.a. drogvanor bland ungdomar i skolår 7 och 9 i grundskolor och i år 2 i gymnasieskolor i Täby. Totalt omfattade undersökningen 15 skolor, varav 9 var grundskolor och 6 var gymnasieskolor.

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Ungdomsenkäten 2012. 2012-10-26 Marie Haesert

Ungdomsenkäten 2012. 2012-10-26 Marie Haesert 12--26 Marie Haesert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Alkoholkonsumtion och attityder... 5 2.1 Elever som inte dricker alkohol... 5 2.2 Föräldrarnas bjudvanor... 7 2.3 Får de unga dricka för

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

STOCKHOLMSENKÄTEN 2016 Urval av stadsövergripande resultat

STOCKHOLMSENKÄTEN 2016 Urval av stadsövergripande resultat Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Information Sida 1 (7) 2016-10-28 STOCKHOLMSENKÄTEN 2016 Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2

Stockholmsenkäten 2012. Årskurs 9. Temarapport - Droger och spel 2012. Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkäten 12 Temarapport - Droger och spel 12 Årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk-

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 StockholmsEnkäten 04 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN 04 TABELLER OCH GRAFER K O M P L E M E N T T I L L P M S E 4 / 1 P R E C E N S S O C I

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...?

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Tonårsförälder? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Finns det droger bland ungdomarna? En broschyr om alkohol och droger DANDERYDS KOMMUN 1 Varför har du fått den här

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Elevundersökning i årskurs 9 och årskurs 2 gymnasiet Elevundersökningens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning om

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Syftet med Stockholmsenkäten

Syftet med Stockholmsenkäten Syftet med Stockholmsenkäten Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt riskoch skyddsfaktorer Ge en uppfattning om hur olika beteenden förändras över tid Förse Stockholms stad, stadsdelsområden

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2016

Ungdomars drogvanor 2016 Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet år 2 i Falköping CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Norra Real enhet 3 Gymnasiet åk 2

Norra Real enhet 3 Gymnasiet åk 2 Stockholmsenkäten 12 Skolrapport Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning

Läs mer

Föräldrarmöte Fältgruppen i Bromma

Föräldrarmöte Fältgruppen i Bromma SIDAN 1 Föräldrarmöte Fältgruppen i Bromma Vi som jobbar i Fältgruppen Sandra Stendahl Fältförlagd socialsekreterare 076-12 06 193 Emma Martin Fältförlagd socialsekreterare 076-12 06 197 Charlie Sanrell

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11

Läs mer

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat

Röker du? Flickor. Ja, när jag blir bjuden. Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% 0% Åk 9 56% 17% 7% 9% 7% 4% Nej, har slutat 10 9 8 7 6 5 4 Röker du? Flickor Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Åk 7 84% 11% 1% 2% 1% Åk

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm

Till dig som har en tonåring i Sundbyberg. FOTO: Susanne Kronholm Till dig som har en tonåring i Sundbyberg FOTO: Susanne Kronholm Förord Hej, Den här foldern riktar sig till dig som har en tonåring i din närhet. Du kanske är förälder, vårdnadshavare eller är en annan

Läs mer

Drogvaneundersökning Essunga kommun

Drogvaneundersökning Essunga kommun Genomfördes i Nossebro skola måndagen den 26 januari 215 Eleverna var ej förberedda Utomstående funktionärer lämnade ut enkäten. 166 av 188 elever deltog i enkäten (externt bortfall 11,7%) 54 av 57 elever

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2006 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Varifrån kommer alkoholen?

Varifrån kommer alkoholen? 18 Alkohol & Narkotika Nr 3/2013 Unga dricker mindre Andelen elever som smuggelsprit minskar sedan 2007. Vanligast är att man alkohol som kommer från Systembolaget. Det är framför allt yngre vuxna i 20-årsåldern

Läs mer

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014 DROGVANEUNDERSÖKNING 214 Genomfördes på Perslundaskolan 22 september 214 133 av 148 elever deltog (externt bortfall 1,1%) Åk 7: 42 av 49 elever (externt bortfall 14,2%) Åk 8: 4 av 44 elever (externt bortfall

Läs mer

Ungdomar Drickande & Föräldrar

Ungdomar Drickande & Föräldrar Örebro/Folketshus/SVEKOM/041012 Ungdomar Drickande & Föräldrar enter for Developmental Research Koutakis & Stattin Örebro universitet Del av en longitudinell undersökning. Alla elever i Örebro i årskurs

Läs mer

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Sammanställning av Jennie Palmberg 101122 BORTFALL Undersökningen i Söderhamn gäller årskurs 2 i gymnasiet på Staffanskolan. Bortfallet är 19

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Drogvaneundersökning 2007

Drogvaneundersökning 2007 Drogvaneundersökning 7 Camilla Jalling Jörgen Larsson Maj 8 Innehållsförteckning Sammanfattning och kommentar... 3 Årskurs 8... 3 Tobak... 3 Alkohol... 3 Narkotika... 3 Årskurs 9... 3 Tobak... 3 Alkohol...

Läs mer

Stockholmsenkäten Stadsövergripande resultat

Stockholmsenkäten Stadsövergripande resultat Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-07-05 Handläggare Julia Sandahl Telefon: 08 508 25 413 Till Socialnämnden 2016-08-23 Stockholmsenkäten

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Härjedalens kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 12 Temarapport: Droger och spel Grundskolans årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

Brott och problembeteenden bland ungdomar i årskurs nio enligt självdeklarationsundersökningar

Brott och problembeteenden bland ungdomar i årskurs nio enligt självdeklarationsundersökningar Brott och problembeteenden bland ungdomar i årskurs nio enligt självdeklarationsundersökningar 1995 8 Stockholm 12 april Jonas Ring Brottsförebyggande rådet Dagens presentation Bakgrund till undersökningen

Läs mer

Hur mår våra ungdomar? Stockholmsenkäten

Hur mår våra ungdomar? Stockholmsenkäten Jämställdhetsgal(n)a 2010-12-08 Hur mår våra ungdomar? Stockholmsenkäten Carina Cannertoft, Innehåll Vad är Stockholmsenkäten? Psykisk och psykosomatisk hälsa Mobbning ANT Kill- och tjejrapporter Hur genomförs

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

2016:1 RÖKNING SMITTAR RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING

2016:1 RÖKNING SMITTAR RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING 206: RÖKNING SMITTAR RAPPORT OM UNGAS ATTITYDER TILL RÖKNING FAKTA Undersökningen som denna rapport grundar sig på har genomförts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation för att undersöka allmänhetens

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Strömsunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bergs kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete

ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete 11 november2015 Förebygg.nu Göteborg Så här lägger vi upp det: Övergripande om ILFA Vad ger det kommunen? Vad ger det länet? Frågor? Prevention eller?

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Krokoms kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökningen Eslövs kommun

Drogvaneundersökningen Eslövs kommun Drogvaneundersökningen 2007 -Eslövs kommun Dan Ottosson, Förebyggande enheten, BoF 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Metod sid 3 Kort om studien sid 3 Tobak, årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet sid

Läs mer

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING Personligt 28 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING PERSONLIGT 28 Innehåll INLEDNING ALLMÄNT HÄLSA HUR MÅR DE UNGA? OM SKOLAN LAG OCH RÄTT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER INFLYTANDE FORTSATT ARBETE MED PERSONLIGT

Läs mer

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt

Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Alkohol och drogsituationen Nationellt och lokalt Pirjo Svegréus Drogförebyggande samordnare pirjo.svegreus@skovde.se 0500-49 87 67 www.skovde.se/drogforebyggande Nationell Baskurs: Riskbruk, missbruk

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län och föräldrars möjlighet att spela roll

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län och föräldrars möjlighet att spela roll Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län och föräldrars möjlighet att spela roll Resultaten från Stockholmsenkäten 16 ett samarbete mellan 22 kommuner i Stockholms län och Länsstyrelsen

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

Stockholmsenkäten 2012

Stockholmsenkäten 2012 Stockholmsenkäten 212 Temarapport: Droger och spel Gymnasieskolans årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer