SEB Asset Selection Defensive SEK - Lux ack Produktblad per den 11 oktober, 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEB Asset Selection Defensive SEK - Lux ack Produktblad per den 11 oktober, 2011"

Transkript

1 SEB Asset Selection Defensive SEK - Lux ack Produktblad per den 11 oktober, 2011 Fonden strävar efter absolut avkastning och placerar globalt med exponering mot alla större tillgångsslag såsom aktier, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Förvaltare Hans-Olov Bornemann SEB Investment Management AB Arbetat i branschen: 20 år. Investeringsfilosofi Fonden har absolut avkastning som målsättning vilket innebär att förvaltningsteamet försöker få fondens andelsvärde att öka oavsett marknadsutveckling genom exponering mot alla större tillgångsslag. Teamet eftersträvar en avkastning som uppgår till den riskfria räntan +2 procent per år till en risk som motsvarar 5 procents volatilitet. Målen ska tolkas som genomsnitt över en marknadscykel. Det finns inga garantier för att målsättningarna för avkastning eller risk kommer att uppnås. För fullständig beskrivning av fondens mål samt risker hänvisas till fondens fullständiga prospekt. Fondfakta Startår 2009 Startkurs (SEK) 100,00 Jämförelseindex Fondbolag Öppen för försäkring Relevant jämförelseindex saknas SEB Asset Management S.A. Ja Öppen för IPS Ja Så förvaltas fonden Placeringsinriktning Fonden placerar globalt med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Förvaltningsteamet tar både långa positioner (vid förväntad marknadsuppgång) och korta positioner (vid förväntad marknadsnedgång) och försöker därigenom uppnå en god långsiktig avkastning och en tillfredsställande riskspridning. Fonden har absolut avkastning som målsättning, det vill säga att försöka öka i värde oavsett marknadsutveckling. För att investera i fonden bör man kunna tåla nedgångar i fondandelsvärdet om åtminstone 5-10 procent under enskilda år. Andelsklassen har som målsättning att vara valutasäkrad mot svängningar i fondens basvaluta, men det finns inte någon utfästelse eller garanti för att detta till fullo uppnås. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument och får placera mer än 35 % i skuldförbindelser utgivna eller garanterade av en och samma emittent. Analysmetod Förvaltningsteamet har utvecklat en kvantitativ investeringsmodell som hjälper till att välja vilka värdepapper som ska ingå i fonden vid var tid. Modellen bygger på fundamentala, tekniska och beteenderelaterade faktorer. Marknadsineffektiviteter upptäcks genom grundliga analyser av historiska data. Sammansättning av innehav Fondens innehav sätts samman med avsikten att nå så hög absolut avkastning som möjligt givet fondens målsättning för risk. Samtidigt strävar teamet efter att hålla den långsiktiga samvariationen med aktieoch räntemarknaden så låg som möjligt. Teamet har en mycket aktiv investeringsansats, vilket innebär att omsättningen av fondens innehav är hög. Fondförvaltare Förvaltningsteamet, som leds av Hans-Olov Bornemann, består av fem mycket erfarna personer och bildades i oktober Teamet har sin bas i Stockholm och har fått utmärkelser i både Sverige, Tyskland och England. Öppen för premiepension * Beräknas löpande på 12 mån bakåt, uppdaterat per Utdelning Kostnader (%) Resultatbaserad avgift 20% på överavkastningen (jämförelseränta OMX Statsskuldväxelindex 90 dagar * Beräknas löpande på 12 mån bakåt, uppdaterat per Nej Bank-på-telefonkod 870 ISIN Skattekategori Legal fondtyp Värdering Handel LU Noterad aktiefond Luxemburgisk värdepappersfond Daglig Daglig Omsättningshastighet* 3,03 Ack-andelarna ger ingen utdelning, avkastningen återinvesteras. Förvaltningsavgift 1,10 Inträdesavgift Ingen TER* 1,15 TKA* 1,19 Riskmått Alternativ investering låg risk Standardavvikelse (Fond) % 2 år 3,9 5 år - 10 år - Sharpekvot* 0,2 Tracking Error* - * Beräknas löpande på 24 mån bakåt, senast uppdaterat Mer information om risk hittar du på

2 SEB Asset Selection Defensive SEK - Lux ack Produktblad per den 11 oktober, 2011 Utveckling (SEK) Andelsvärde: 101,10 ( ). Fondförmögenhet (M SEK) : 423,79 (31 aug 2011) SEB Asset Selection Defensive SEK - Lux ack Avkastning % SEK Fond Jämförelseindex Ackumulerad sedan 1 dag -0,14-1 månad -0,90-6 månader 1,37-1 år 1,04-2 år 0,05-3 år år - - i år 1,41 - Sedan start 1,10 - Genomsnittlig årlig avkastning 3 år år - - Vid beräkning av fondens avkastning har hänsyn inte tagits till inflation Största positionerna* Andel % UK Short Future LIFFE 3M 33,4 Svenska Staten ffd ,5 US Long Bond CBT 2 Year 28,3 France ffd ,0 US Short Future CME 3M 18,6 Svenska Staten ffd ,5 Euribor Short Future LIFFE 3M -13,8 Svenska Staten ffd ,3 Japan Bond 10 Year 10,9 Euro Schatz Eurex 2 Year 10,7 * Senast uppdaterad 30 jun 2011 Vem passar fonden för? Fonden har låg risk och lämpar sig främst för sparare som har en placeringshorisont på minst 3 år. Fondspararen måste kunna acceptera att värdet på sparandet periodvis kan sjunka. På en skala 1-7, där 1 utgör lägst risk, tilldelas fonden risknivå 2. Övrig information All redovisning sker i svenska kronor och efter avgifter. Andelsklassen startade den 4 juni Fondens fullständiga namn är SEB SICAV 3 - SEB Asset Selection Defensive. Transaktionskostnader, omsättning och fondförmögenhet avser fondens huvudportfölj. Detaljerad information om hur fonden handlas hittar du på Viktig information Detta presentationsmaterial har upprättats av SEB och innehåller allmän marknadsinformation om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är därför inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För fonder med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Sådana uppgifter om skatter är inte heller anpassade efter just din specifika skattemässiga situation och för att veta hur en investering kommer att beskattas hos dig måste du därför rådgöra med en skatterådgivare. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och detta presentationsmaterial får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället skall ett investeringsbeslut grundas på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan denna information erhållas kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. SEB förutsätter att du inför ditt investeringsbeslut tagit del av den detaljerade informationen som finns att tillgå i fondens/fondernas faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt. För råd om placeringar anpassade efter din individuella situation bör du kontakta rådgivare på SEB. Vill du ha ytterligare information, köpa, byta eller sälja fondandelar? Besök närmaste SEB-kontor eller ring SEB på Detta dokument producerades den 12 oktober :30:01

3 Faktablad Simplified Prospectus Juli 2011 Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och originalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Den som önskar ta del av faktabladet i dess original hänvisas till den engelska versionen som på begäran kan fås från SEB. Viktig information angående det kommande bytet av den centrala administrationen går att finna under den del av faktabladet som beskriver paraplyfonden. SEB Asset Selection Defensive Luxemburgregistrerad delfond (nedan kallad fonden ) inom paraplyfonden SEB SICAV 3 Tidigare SEB Global Hedge - I SEK, en delfond i SEB Global Hedge, ett fondföretag inrättat enligt andra delen (Part II) i den luxemburgska lagen av den 20 december I Sverige marknadsförs fonden under namnet SEB Asset Selection Defensive SEK - Lux ack Placeringsinriktning Fonden kan placera i överlåtbara värdepapper från hela världen utan begränsning till vare sig geografiskt område eller bransch. Den får även investera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper samt räntebärande värdepapper, FRN-lån, konvertibla skuldebrev och och obligationer med vidhängande teckningsrätt att teckna överlåtbara värdepapper, nollkupongobligationer, vinstandelsbevis samt i andelar/aktier i andra UCI eller UCITS. Fonden får även ha exponering mot råvaruindex samt valutor. Fonden kommer inte att placera mer än 5 procent av sina nettotillgångar i andelar/aktier i andra fondföretag för kollektiva investeringar (UCITS eller UCI). Valutaexponeringen kan bevakas aktivt för att öka fondens inkomst eller vinst. Fonden får använda terminskontrakt, terminer, optioner, swappar, contracts for difference (CFD), kreditderivat och andra derivatinstrument som ett led i placeringsstrategin. Den får även använda derivatinstrument för att säkra placeringar, hantera risker och öka delfondens inkomst eller vinst. För att maximera avkastningen kan fonden också genom derivatanvändning ta syntetiska korta positioner. De underliggande tillgångarna av de ovan nämnda derivatinstrument består av instrument beskrivna i tillägget till prospektet kallad General Guidelines for Investment Policy liksom av finansiella index, räntesatser, växelkurser och råvaruindex. Ett råvaruindex, kan omstrukturera olika finansiella delindex som representerar en specifik sektor. Exponeringen till ett finansiellt delindex som representerar en specifik råvarusektor får inte överstiga 15 procent av fondens nettoförmögenhet. Råvaruindex och delindex av råvaror måste uppfylla dessa villkor: sammansättningen av index måste vara tillräckligt diversifierad, indexet ska vara representativt för den marknad som den representerar, indexet ska publiceras på ett lämpligt sätt. Fonden får inte ta på sig förpliktelser att ta över eller att leverera fysiska råvaror, inte heller förvärva råvaror eller certifikat som representerar dem. Alla investeringar som har en exponering mot råvaror måste kontantavräknas. Fonden kommer under inga omständigheter att avvika från sin placeringsinriktning genom att använda ovan nämnda derivatinstrument. Fonden får placera upp till 100 procent av sina tillgångar i olika överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument om de är utgivna eller garanterade av en medlemsstat i EU, av dess lokala myndigheter, av offentliga internationella organ i vilka en eller flera medlemsstater är medlemmar eller av något OECD-land. Dessa bestämmelser gäller endast om fonden innehar värdepapper från minst sex olika emissioner och om värdepappren och penningmarknadsinstrumenten som kommer från en och samma emission inte överstiger 30 procent av fondens värde. 1

4 SEB Asset Selection Defensive - juli 2011 Förvaltare SEB Investment Management AB Risk Fonden medför samma risker som de som vanligtvis förknippas med placeringar i aktier, valutor, råvaruindex och obligationer. Då fonden är riskexponerad mot en, eller flera, eller alla ovan nämnda tillgångsslag så kommer risken att variera över tiden. I över 50 procent av tiden bör volatiliteten i fonden ligga inom intervallet 2,5-7,5 %. För närmare information om risk, se respektive avsnitt i prospektet. Fondspararprofil Fonden lämpar sig främst för sparare som söker kapitaltillväxt på medellång sikt. Sparare måste dock beakta de risker som är förknippade med investeringar i aktier, obligationer, valutor, råvaruindex (inklusive delindex) samt derivat på alla de ovan nämnda instrumenten. En sparare måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma under ett år och även att fondens värde kan minska. Sparare bör fundera igenom sina medellånga investeringsmål och finansiella behov när de fattar sina investeringsbeslut. Följaktligen passar fonden sparare som har råd att avvara sparkapitalet i minst två till tre år. Avgifter Avgifter som betalas direkt av fondspararen (i procent av andelsvärdet) Högsta tillåtna inträdesavgift* 5 % Högsta tillåtna inlösenavgift* 1 % Högsta bytesavgift* för att täcka kostnader och utgifter 1 %, högst 250 EUR (eller motsvarande belopp i annan valuta) Högsta inlösenavgift för att förhindra så kallad Late Trading och Market Timing 2 % * Nu gällande inträdes-, inlösen- och bytessavgift för denna fond som säljs via SEB i Sverige är 0 %. Avgifter som tas ur delfonden a) Maximal årlig förvaltningsavgift 1,75 % Nu gällande årlig förvaltningsavgift 1,10 % (Avgiften innehåller ersättning till förvaringsinstitut och central administration.) Prestationsbaserad avgift b) Förutom den fasta förvaltningsavgiften så har fondbolaget rätt till en prestationsbaserad avgift som betalas från tillgångarna i relevanta andelsklasser. Den prestationsbaserade avgiften blir - såsom beskrivs nedan - i varje andelsklass dagligen beräknad och fastställd varje värderingsdag, och betalas sedan ut månadsvis i efterskott. Den prestationsbaserade avgiften för en andelsklass beräknas genom att antalet andelar i andelsklassen multipliceras med nivån på den prestationsbaserade avgiften, 20%, multiplicerat med den överskjutande positiva avkastningen per andel som uppnåtts samma dag. Fonden använder sig av principen High Water Mark och den riskfria räntan som tröskelvärde. 3 månaders Treasury Bill Return Index används som riskfria räntan. Definitioner och beräkningar enligt nedanstående: Prestationsbaserade avgiften = antal andelar * 20 % * överskjutande värdeökning per andel. Antal andelar = antal andelar av relevant av andelsklass på relevant värderingsdag, beräknad innan teckning och inlösen med handelsdag lika med värderingsdag. Överskjutande värdeökning = bas NAV - tröskelvärdet. Om skillnaden är negativ så är den överskjutande avkastningen noll. Beräkningen beaktar utdelningar och andra företagshändelser i andelsklassen. Bas NAV = Bas netto andelsvärde per andel av relevant andelsklass på värderingsdagen, är beräknad efter avdrag för förvaltningskostnader, men före avdrag för prestationsbaserad avgift och utdelningar eller företagshändelser för den relevanta värderingdagen. Tröskelvärdet = NAV HWM * [ Index(t) / Index(t HWM ) ] 2

5 SEB Asset Selection Defensive - juli 2011 NAV HWM = högsta NAV (High Water Mark) per andel, som uppnåtts tidigare (i relevant andelsklass) och för vilken prestationsbaserad avgift beräknats och fastställts, eller NAV vid starten om det var högre. NAV HWM justeras så att hänsyn tas till utdelningar och andra företagshändelser i andelsklassen. För andelsklasserna C(H-SEK) LTD och D(H-SEK) LTD, ska det första värdet på High Water Mark vara det högsta NAV-värdet per andel, för vilken prestationsbaserad avgift har betalats, inom andelsklasserna C(SEK) respektive D(SEK) i SEB Global Hedge - I SEK. Index (t HWM ) = värdet på 3 månaders Treasury Bill Return Index för den specifika andelsklassen på värderingsdagen, när den senaste (nuvarande) NAV HWM uppnåddes. Index (t) = värdet på 3 månaders Treasury Bill Return Index för den specifika andelsklassen på den innevarande värderingsdagen. Index (t+1) = Index (t) * (1 + riskfria räntan / 360 * Antal kalenderdagar sedan senaste värderingsdag). Riskfria räntan = räntan för 3 månaders Treasury Bill i samma valuta som referensvalutan för relevant andelsklass, d v s EUR, SEK, GBP och USD. Fondbolaget kommer att använda 3 månaders Treasury Bill Return Index konstruerad och levererad av en extern leverantör av data. Om det inte går att finna en lämplig extern dataleverantör så kommer fondbolaget att själv beräkna 3 månaders Treasury Bill Return Index. Om 3 månaders Treasury Bill Return Index inte finns för en specifik andelsklass vid en viss tidpunkt, kommer det att ersättas av det skuldinstrument som fondbolaget anser liknar 3 månaders Treasury Bill mest. Andelsvärde Fondandelsvärdet uttrycks i euro (EUR). Andelsklasser och ISIN C(H-SEK) LTD (LU ) - Utfärdad dagen för bildandet av paraplyfonden endast till (i) andelsägare som tidigare har varit innehavare av C(SEK)-andelar i SEB Global Hedge - I SEK samt (ii) som ersättning för C(SEK)-andelar innehavda av sådana investerare i SEB Global Hedge - I SEK. Inga ytterligare C(H-SEK) LTD-andelar har erbjudits eller kommer att erbjudas till teckning i fonden; - Det initiala priset per andel av C(H-SEK) LTD var lika med NAV per andel i andelsklassen C(SEK) av SEB Global Hedge - I SEK dagen för bildandet av paraplyfonden. D(H-SEK) LTD (LU ) - Utfärdad dagen för bildandet av paraplyfonden endast till (i) andelsägare som tidigare har varit innehavare av D(SEK)-andelar i SEB Global Hedge I SEK samt (ii) som ersättning för D(SEK)-andelar innehavda av sådana investerare i SEB Global Hedge - I SEK. Inga ytterligare D(H-SEK) LTD-andelar har erbjudits eller kommer att erbjudas till teckning i fonden; - Det initiala priset per andel av D(H-SEK) LTD var lika med NAV per andel i andelsklassen D(SEK) av SEB Global Hedge - I SEK dagen för bildandet av paraplyfonden. C(H-SEK) (LU ) - Initiala priset per andel: 100 SEK; - Inget minsta investeringsbelopp; ID(H-SEK) (LU ) - Kommer att startas vid första teckning (med normalt tecknings- och betalningsförfarande som finns beskrivet i faktabladet); - Initiala priset per andel: 100 SEK; - minsta investeringsbelopp: SEK; C(EUR) (LU ) - Initiala priset per andel: 100 EUR; - Inget minsta investeringsbelopp; IC(EUR) (LU ) - Kommer att startas vid första teckning (med normalt tecknings- och betalningsförfarande som finns beskrivet i faktabladet); - Initiala priset per andel: 100 EUR; - minsta investeringsbelopp: EUR; 3

6 SEB Asset Selection Defensive - juli 2011 D(H-GBP) (LU ) - Initiala priset per andel: 100 GBP; - Inget minsta investeringsbelopp; ID(H-GBP) (LU ) - Kommer att startas vid första teckning (med normalt tecknings- och betalningsförfarande som finns beskrivet i faktabladet); - Initiala priset per andel: 100 GBP; - minsta investeringsbelopp: GBP; C(H-USD) (LU ) - Initiala priset per andel: 100 USD; - Inget minsta investeringsbelopp; IC(H-USD) (LU ) - Kommer att startas vid första teckning (med normalt tecknings- och betalningsförfarande som finns beskrivet i faktabladet); - Initiala priset per andel: 100 USD; - minsta investeringsbelopp: USD; Omsättningshastighet och TER Nyckeltal för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2010 TER (Totalt erlagda avgifter) inklusive prestationsbaserad avgift C (H-SEK) LTD 1,1 % D (H-SEK) LTD 1,1 % C (H-SEK) 1,2 % (Transaktions- och mäklaravgifter är inte inräknade) Omsättningshastighet N/A Historisk avkastning Andelsklass Avkastning (%) Genomsnittlig årlig avkastning (%) Senaste 3 åren Senaste 5 åren C (H-SEK) LTD* 3,4 0,5-27,0-2,4 0,1-9,8-5,1 D (H-SEK) LTD* 3,4 0,5-26,3-2,5-1,9-9,6-5,0 C (H-SEK)** N/A N/A N/A N/A 0,1 N/A N/A * Tabellen redovisar avkastningen för andelar i andelsklasserna C(SEK) och D(SEK) i SEB Global Hedge - I SEK, som omvandlats till andelar i andelsklasserna C(H-SEK) LTD och D(H-SEK) LTD i denna fond. ** Andelsklassen startade den 4 juni Tabellen visar den historiska utvecklingen mätt i SEK och utvisar endast avkastningen för de andelsklasser som är riktade till svenska investerare. Full redovisning återfinns i prospektet. Avkastningen är beräknad med eventuell utdelning återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation. När avkastningen redovisas är alla avgifter och skatter i fonden bortdragna. Information om inträdes- och inlösenavgifter finns under punkten Avgifter. Fondens historiska avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Detta faktablad innehåller övergripande information om fonden. För ytterligare information är du välkommen att kontakta SEB, Stockholm eller SEB:s kundcenter, tel

7 Faktablad Simplified Prospectus Juli 2011 SEB SICAV 3 Luxemburgregistrerat fondföretag (nedan kallat paraplyfonden ) Värdepappersfond Detta faktablad innehåller övergripande information om paraplyfonden*. Paraplyfonden är ett luxemburgskt fondföretag med rörligt aktiekapital som lyder under första delen (Part I) av den luxemburgska lagen av den 20 december 2002 om företag för kollektiva investeringar (nedan kallat luxemburgska lagen av den 20 december 2002 ) och lagen om bolag av den 10 augusti Om du vill ha ytterligare information om paraplyfonden innan du investerar i den kan du ta del av paraplyfondens fullständiga prospekt (Full Prospectus) från december 2010, där investerarnas rättigheter och skyldigheter finns fastställda. Detaljerad information om paraplyfondens innehav finns i de senaste hel- och halvårsrapporterna. Samtliga dokument kan du få kostnadsfritt hos SEB, Stockholm, eller genom SEB:s kundcenter tel Viktig information angående det kommande bytet av paraplyfondens centrala administration Följande ändringar kommer att träda i kraft per den dag då Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. blir paraplyfondens centrala administration ( Övergångsdagen ): Värderingsdag kommer att definieras så som alla bankdagar i Luxemburg, utom den 24 december. Fram till Övergångsdagen definieras en Värderingsdag som dagar då både Sverige och Luxemburg har bankdag. * SEB SICAV 3 är en paraplyfond som normalt rymmer flera delfonder med olika inriktning. Juridiskt sett är paraplyfonden ett fondföretag med rörligt aktiekapital. En andelsägare i en delfond äger därmed en viss andel av SEB SICAV 3:s aktiekapital. Allmän information Fondbolag och lokalt ombud: SEB Asset Management S.A., 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg Registrerat den 15 juli 1988 Central Administration: Fram till slutet av november 2011 (inklusive administrationsombud samt Skandinaviska Enskilda Banken S.A., 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg registrator- och transfereringsfunktioner) Från december 2011 (Övergångsdagen)* The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg * Information om det exakta datumet för Överföringsdagen kommer att göras tillgänglig på SEB :s hemsida, Promotor: Distributionsombud: Distributions- och betalningsombud: Förvaringsinstitut: Godkänd revisor för paraplyfonden och fondbolaget: Tillsynsmyndighet: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan 8, S Stockholm I Luxemburg: Skandinaviska Enskilda Banken S.A., 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg I Sverige: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan 8, S Stockholm Skandinaviska Enskilda Banken S.A., 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg PricewaterhouseCoopers S. à r.l. 400, route d Esch, L-1471 Luxemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier, 110, route d Arlon, L-2991 Luxemburg (www.cssf.lu) Paraplyfondens startdatum: 4 juni 2009* * Före detta datum var paraplyfonden ett fondföretag benämnd SEB Global Hedge startad den 27 oktober 2004 och som omfattades av andra delen (Part II) i den luxemburgska lagen av den 20 december Legal struktur: Räkenskapsår: Luxemburgbaserat fondföretag med rörligt aktiekapital som har obegränsad varaktighet 1 januari 31 december Antal delfonder: 3 1

8 SEB SICAV 3 - juli 2011 Målsättning och placeringsinriktning Paraplyfondens främsta mål är att placera tillgängliga medel i överlåtbara värdepapper och andra tillåtna tillgångar av alla slag i syfte att sprida investeringsriskerna och göra det möjligt för andelsägarna att erhålla kapitaltillväxt, avkastning eller en balans mellan tillväxt och avkastning. Placeringsmålsättning och specifik inriktning för varje delfond återfinns i de delar som beskriver respektive delfond. För att uppnå sitt främsta mål är paraplyfondens portfölj främst inriktad på att erhålla avkastning från aktier och/eller räntebärande värdepapper. Paraplyfonden kan också erhålla avkastning från exponering mot valutor och råvaror (förutsatt att sådan exponering uppfyller de investeringsregler som anges i tillägget till det fullständiga prospektet). Paraplyfonden får i portföljen ha räntebärande värdepapper som 1) det främsta målet eller som en del av det främsta målet, 2) för att täcka exponeringar när derivatinstrument används eller 3) för förvaltning av likvida medel. De överlåtbara värdepapperen ska vara a) upptagna till eller föremål för handel på en reglerad marknad, b) handlad på en marknad i en medlemsstat i Europeiska unionen, som är reglerad, på vilken det förekommer regelbunden handel och som är öppen för allmänheten, eller (c) godkända för notering på en fondbörs i ett land utanför EU eller handlas på en annan marknad i ett land utanför EU som är reglerad, där det förekommer regelbunden handel och som är erkänd och öppen för allmänheten. Paraplyfonden får även inneha penningmarknadsinstrument. Dessutom får paraplyfondens delfonder, för att bibehålla tillräcklig likviditet, inneha kompletterande likvida tillgångar. Delfonderna kan under vissa särskilda omständigheter (såsom t.ex. vid start, likvidation mm), tillfälligt inneha likvida tillgångar som motsvarar 50 procent eller mer av nettotillgångarna. Paraplyfonden får använda sig av derivatinstrument. Användningen av derivatinstrument är inte begränsad till att skydda paraplyfondens tillgångar utan kan också utgöra ett led i paraplyfondens placeringsinriktning. Handeln med derivatinstrument sker inom ramen för investeringslimiterna och avser att möjliggöra en effektiv förvaltning av paraplyfondens tillgångar, samt reglera löptider och risker. Paraplyfonden kan också erhålla avkastning från exponering mot valutor och råvaror (förutsatt att sådan exponering uppfyller de investeringsregler som anges i tillägget till det fullständiga prospektet.) Risk Placeringar i andelar i paraplyfonden är förknippat med ekonomiskt risktagande. Detta innebär bland annat risker förknippade med aktie-, obligations-, råvarumarknader och valutamarknader såsom förändringar i pris, räntor, växlingskurser och kreditvärdighet. Alla dessa risker kan också uppstå parallellt med andra risker. Risken förenad med obligationsmarknaderna kan uppkomma i händelse av ränteförändringar i den valuta som paraplyfondens innehavda värdepapper är utgivna i. Aktier och råvarurelaterade instrument är i allmänhet förenade med en högre risk än valutor och obligationer. Det innebär att priset på aktier eller råvarurelaterade instrument vanligtvis varierar mer än priset på valutor och obligationer. Investeringar med högre risk kan erbjuda en möjlighet till bättre avkastning än investeringar med lägre risk, men det är inte givet. Ofta kan en kombination av olika tillgångsslag erbjuda den enskilde investeraren önskad risknivå. Om placeringarna görs i värdepapper som handlas i andra valutor än basvalutan, måste man ta hänsyn till att en valutafaktor kan ändra värdet av investeringen. Sparare ska ha en klar bild av paraplyfonden, av riskerna med att placera i andelar i paraplyfonden och de bör inte fatta något sparbeslut förrän de inhämtat finansiella och skattemässiga expertråd. Den specifika riskprofilen för de enskilda delfonderna återfinns i de delar som beskriver respektive delfond. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se paraplyfondens prospekt. Utdelning Om inte annat anges i de avsnitt som beskriver respektive delfond kan paraplyfonden besluta att för varje delfond emittera två andelsklasser, tillväxtandelar andelar (C-andelar) och utdelande andelar (D-andelar). Utdelning lämnas årsvis. Tillväxtandelarna ger ingen utdelning och alla inkomster återinvesteras. 2

9 SEB SICAV 3 - juli 2011 Skatteregler Paraplyfonden lyder under luxemburgsk lagstiftning. Med beaktande av medborgarskap, hemvist eller nationalitet bör köpare av andelar i paraplyfonden konsultera en lokal rådgivare för att informera sig om lagstiftning och beskattning, som gäller för köp, innehav och inlösen av andelar liksom för sammanslagningar. Enligt gällande lagstiftning i Luxemburg är varken paraplyfonden eller andelsägarna, utom de som har hemvist, bostad eller permanent verksamhet i Luxemburg, skyldig att betala skatt på inkomst, kapitalvinst eller förmögenhet. Paraplyfondens inkomst kan dock bli föremål för kupongskatt i de länder där paraplyfondens tillgångar investeras. I sådana fall behöver varken förvaringsinstitutet, paraplyfonden eller fondbolaget något skatteintyg. Från juli 2008 till juni 2011 är tillämplig källskattesats 20 procent för sedan stiga till 35 procent den 1 juli Paraplyfondens nettotillgångar beskattas årligen i Luxemburg med 0,05 procent, så kallad taxe d abonnement. Skatten betalas vid utgången av varje kvartal och beräknas på summan av varje delfonds nettotillgångar vid slutet av detta kvartal. Värdet av tillgångarna i andra Luxemburgregistrerade fonder och som redan är föremål för taxe d abonnement är befriade från sådan skatt. Andelsvärde Andelsvärdet beräknas varje dag som utgör en värderingsdag. Detta definieras under ovanstående avsnitt om Viktig information angående det kommande bytet av paraplyfondens centrala administration. Andelsvärdet publiceras på SEB:s hemsida på Internet, samt på under rubriken Asset Management. Det finns också tillgängligt på paraplyfondens kontor, hos fondbolaget, förvaringsinstitutet och betalningsombuden. Teckning, inlösen och byte av andelar Fondandelar utfärdas varje värderingsdag. Om inte annat anges i de avsnitt som beskriver respektive delfond gäller följande: Köp-, inlösen- och/eller bytessorder mottagna av registrator- och transfereringsfunktioner, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) före kl (mellaneuropeisk tid, CET) utförs normalt samma värderingsdag som order mottas. Om ordern mottas senare verkställs den normalt nästa värderingsdag. Betalning för teckning som görs genom en elektronisk order i respektive delfonds basvaluta, euro eller svenska kronor, måste vara registrator- och transfereringsfunktionerna tillhanda inom fem bankdagar efter aktuell värderingsdag, i annat fall kommer ordern att bli verkställd nästa värderingsdag. Även andra större valutor kan accepteras av fondbolaget, men då alltid på andelsägarens bekostnad. Betalning vid inlösen görs i delfondens basvaluta, euro eller svenska kronor eller annan större valuta enligt andelsägarens val. Elektroniska överföringar görs med en valutadag inom tio bankdagar efter motsvarande värderingsdag. All eventuell kostnad som uppstår vid valutaväxling sker på andelsägarens bekostnad. 3

SEB Eastern Europe Small Cap Fund Luxemburgregistrerad delfond inom paraplyfonden SEB SICAV 2

SEB Eastern Europe Small Cap Fund Luxemburgregistrerad delfond inom paraplyfonden SEB SICAV 2 Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och orginalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Detta är en preliminär

Läs mer

SEB Ethical Global Index Fund Luxemburgregistrerad delfond inom paraplyfonden SEB Fund 3

SEB Ethical Global Index Fund Luxemburgregistrerad delfond inom paraplyfonden SEB Fund 3 SEB Ethical Global Index Fund Luxemburgregistrerad delfond inom paraplyfonden SEB Fund 3 1 (2) I Sverige marknadsförs fonden under namnet SEB Etisk Global Indexfond - Lux ack/utd Placeringsinriktning Fonden

Läs mer

I Sverige marknadsförs fonden under namnet SEB Choice High Yield SEK Lux ack

I Sverige marknadsförs fonden under namnet SEB Choice High Yield SEK Lux ack Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och originalversionen framtagen på tyska gäller den tyska versionen. Den som önskar ta del av

Läs mer

SEB Multi-Manager Currency Defensive

SEB Multi-Manager Currency Defensive Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och originalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Den som önskar ta

Läs mer

SEB SICAV 4. Faktablad. SEB Multi-Manager Currency. Simplified Prospectus. - Med delfonden

SEB SICAV 4. Faktablad. SEB Multi-Manager Currency. Simplified Prospectus. - Med delfonden Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och originalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Den som önskar ta

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

BNP Paribas L1 Opportunities USA sammanfattning BNPP L1 Opportunities USA

BNP Paribas L1 Opportunities USA sammanfattning BNPP L1 Opportunities USA Opportunities USA Presentation av Bolaget BNP Paribas L1 bildades i Luxemburg den 29 november 1989 på obestämd tid som ett investeringsbolag med rörligt aktiekapital och som består av flera delfonder i

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

1(4) rfonder. Det innebär bland. än tidigare. utdragna kursfall. g i fonderna. avgifterna som. Miljöcertifierad enligt ISO robur.

1(4) rfonder. Det innebär bland. än tidigare. utdragna kursfall. g i fonderna. avgifterna som. Miljöcertifierad enligt ISO robur. Stockholm januarii 2014 1(4) Viktig information till dig som sparar i våra TransferT rfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud avv fonder medd hög kvalitet. Det innebär att

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad

Läs mer

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015

Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Stockholm januari 2015 1(4) Protect 90 läggs samman med Kapitaltrygg den 12 mars 2015 Du sparar i Swedbank Robur International II Protect 90 Sub Fund (Protect 90), som är registrerad i Luxemburg. Vi har

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE

PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Flexible Equity Europe lanserades den 4 november 2009. Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen 09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond

Läs mer

World Equity Replication Fund. Sentat Asset Management AB

World Equity Replication Fund. Sentat Asset Management AB World Equity Replication Fund 15 Maj 2016 Sentat Asset Management AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och fondandelarna...

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Sammanläggning av penningmarknadsfonder

Sammanläggning av penningmarknadsfonder Stockholm oktober 2015 1(3) Sammanläggning av penningmarknadsfonder Vi har beslutat att sammanlägga Folksams och Swedbank Robur MEGA genom att fonderna uppgår i Swedbank Robur. Bakgrunden och syftet till

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

INFORMATION SWEDBANK ROBUR VALUTA HEDGE

INFORMATION SWEDBANK ROBUR VALUTA HEDGE INFORMATION SWEDBANK ROBUR VALUTA HEDGE SEPTEMBER 2008 Denna broschyr innehåller information rörande Swedbank Robur Valuta Hedge 1. Fonden förvaltas av Swedbank Robur International II SICAV ( Fondbolaget

Läs mer

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Faktablad Simplicity Sverige

Faktablad Simplicity Sverige Faktablad Simplicity Sverige Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT

PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Global Environment lanserades den 9 april 2008. Förenklat prospekt September 200 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna upplysningar

Läs mer

Vart är vi på väg? Strängnäs 19 Oktober Roger Törnkvist

Vart är vi på väg? Strängnäs 19 Oktober Roger Törnkvist Vart är vi på väg? Strängnäs 19 Oktober Roger Törnkvist 1 Ekonomisk stabilisering ökad politisk osäkerhet USA Trög start, men bättre klimat i prognosen Presidentval...spännande Europa Bättre ekonomi, stökigt

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Viking Fonder Sverige... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och

Läs mer

Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013

Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Stockholm augusti 2013 1(4) Momentum och Privatiseringsfonden läggs samman med Globalfonden den 17 oktober 2013 Vår ambition är att erbjuda våra sparare de bästa fonderna på marknaden. Vi ser därför ständigt

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Stockholm december 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

SEB Asset Selection SEK Lux Ack September 2015

SEB Asset Selection SEK Lux Ack September 2015 SEB Asset Selection SEK Lux Ack Bäste Kund, 30 september 2015 den senaste månaden steg SEB Asset Selection SEK Lux Ackʹs värde med 1,4%. Avkastningsbidragen (i procentenheter) såg ut enligt följande: Vi

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Allemansfond I,II,III,IV eller V

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Allemansfond I,II,III,IV eller V 1 (5) Stockholm 18 januari 2012 Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Allemansfond I,II,III,IV eller V Miljöcertifierad enligt ISO 14001 Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (Fonden) namn är Enter Maximal Growth Markets Fonden är en global strategifond. Enligt lagen

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Basfakta för investerare

Basfakta för investerare 1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla

Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla Stockholm 30 oktober 2013 Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179

EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT (EdR Tricolore Rendement) Andel: B ISIN-kod: FR0010998179 BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig

Läs mer

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I

(tillsammans fonderna ) VIKTIGT MEDELANDE TILL ANDELSÄGARE I Investeringsföretag med rörligt kapital Registrerad adress: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (den överlåtande fonden ) Concept Fund Solutions plc Ett bolag med rörligt

Läs mer

PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD

PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Bond World Yield Bond lanserades den 9 april 2008. Förenklat prospekt September 200 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige

Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige Bäste andelsägare! Finansinspektionen har den 30 juni 2016 godkänt ändringar i fondbestämmelser

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Sammanläggning av Access Emerging Markets och Afrikafond med Global Emerging Markets sker den 26 november 2015

Sammanläggning av Access Emerging Markets och Afrikafond med Global Emerging Markets sker den 26 november 2015 Stockholm oktober 2015 1(4) Sammanläggning av Access Emerging Markets och Afrikafond med Global Emerging Markets sker den 26 november 2015 I vårt fondsortiment har vi tre fonder som är inriktade mot tillväxtmarknader

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer