SEB Asset Selection Defensive SEK - Lux ack Produktblad per den 11 oktober, 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEB Asset Selection Defensive SEK - Lux ack Produktblad per den 11 oktober, 2011"

Transkript

1 SEB Asset Selection Defensive SEK - Lux ack Produktblad per den 11 oktober, 2011 Fonden strävar efter absolut avkastning och placerar globalt med exponering mot alla större tillgångsslag såsom aktier, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Förvaltare Hans-Olov Bornemann SEB Investment Management AB Arbetat i branschen: 20 år. Investeringsfilosofi Fonden har absolut avkastning som målsättning vilket innebär att förvaltningsteamet försöker få fondens andelsvärde att öka oavsett marknadsutveckling genom exponering mot alla större tillgångsslag. Teamet eftersträvar en avkastning som uppgår till den riskfria räntan +2 procent per år till en risk som motsvarar 5 procents volatilitet. Målen ska tolkas som genomsnitt över en marknadscykel. Det finns inga garantier för att målsättningarna för avkastning eller risk kommer att uppnås. För fullständig beskrivning av fondens mål samt risker hänvisas till fondens fullständiga prospekt. Fondfakta Startår 2009 Startkurs (SEK) 100,00 Jämförelseindex Fondbolag Öppen för försäkring Relevant jämförelseindex saknas SEB Asset Management S.A. Ja Öppen för IPS Ja Så förvaltas fonden Placeringsinriktning Fonden placerar globalt med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Förvaltningsteamet tar både långa positioner (vid förväntad marknadsuppgång) och korta positioner (vid förväntad marknadsnedgång) och försöker därigenom uppnå en god långsiktig avkastning och en tillfredsställande riskspridning. Fonden har absolut avkastning som målsättning, det vill säga att försöka öka i värde oavsett marknadsutveckling. För att investera i fonden bör man kunna tåla nedgångar i fondandelsvärdet om åtminstone 5-10 procent under enskilda år. Andelsklassen har som målsättning att vara valutasäkrad mot svängningar i fondens basvaluta, men det finns inte någon utfästelse eller garanti för att detta till fullo uppnås. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument och får placera mer än 35 % i skuldförbindelser utgivna eller garanterade av en och samma emittent. Analysmetod Förvaltningsteamet har utvecklat en kvantitativ investeringsmodell som hjälper till att välja vilka värdepapper som ska ingå i fonden vid var tid. Modellen bygger på fundamentala, tekniska och beteenderelaterade faktorer. Marknadsineffektiviteter upptäcks genom grundliga analyser av historiska data. Sammansättning av innehav Fondens innehav sätts samman med avsikten att nå så hög absolut avkastning som möjligt givet fondens målsättning för risk. Samtidigt strävar teamet efter att hålla den långsiktiga samvariationen med aktieoch räntemarknaden så låg som möjligt. Teamet har en mycket aktiv investeringsansats, vilket innebär att omsättningen av fondens innehav är hög. Fondförvaltare Förvaltningsteamet, som leds av Hans-Olov Bornemann, består av fem mycket erfarna personer och bildades i oktober Teamet har sin bas i Stockholm och har fått utmärkelser i både Sverige, Tyskland och England. Öppen för premiepension * Beräknas löpande på 12 mån bakåt, uppdaterat per Utdelning Kostnader (%) Resultatbaserad avgift 20% på överavkastningen (jämförelseränta OMX Statsskuldväxelindex 90 dagar * Beräknas löpande på 12 mån bakåt, uppdaterat per Nej Bank-på-telefonkod 870 ISIN Skattekategori Legal fondtyp Värdering Handel LU Noterad aktiefond Luxemburgisk värdepappersfond Daglig Daglig Omsättningshastighet* 3,03 Ack-andelarna ger ingen utdelning, avkastningen återinvesteras. Förvaltningsavgift 1,10 Inträdesavgift Ingen TER* 1,15 TKA* 1,19 Riskmått Alternativ investering låg risk Standardavvikelse (Fond) % 2 år 3,9 5 år - 10 år - Sharpekvot* 0,2 Tracking Error* - * Beräknas löpande på 24 mån bakåt, senast uppdaterat Mer information om risk hittar du på

2 SEB Asset Selection Defensive SEK - Lux ack Produktblad per den 11 oktober, 2011 Utveckling (SEK) Andelsvärde: 101,10 ( ). Fondförmögenhet (M SEK) : 423,79 (31 aug 2011) SEB Asset Selection Defensive SEK - Lux ack Avkastning % SEK Fond Jämförelseindex Ackumulerad sedan 1 dag -0,14-1 månad -0,90-6 månader 1,37-1 år 1,04-2 år 0,05-3 år år - - i år 1,41 - Sedan start 1,10 - Genomsnittlig årlig avkastning 3 år år - - Vid beräkning av fondens avkastning har hänsyn inte tagits till inflation Största positionerna* Andel % UK Short Future LIFFE 3M 33,4 Svenska Staten ffd ,5 US Long Bond CBT 2 Year 28,3 France ffd ,0 US Short Future CME 3M 18,6 Svenska Staten ffd ,5 Euribor Short Future LIFFE 3M -13,8 Svenska Staten ffd ,3 Japan Bond 10 Year 10,9 Euro Schatz Eurex 2 Year 10,7 * Senast uppdaterad 30 jun 2011 Vem passar fonden för? Fonden har låg risk och lämpar sig främst för sparare som har en placeringshorisont på minst 3 år. Fondspararen måste kunna acceptera att värdet på sparandet periodvis kan sjunka. På en skala 1-7, där 1 utgör lägst risk, tilldelas fonden risknivå 2. Övrig information All redovisning sker i svenska kronor och efter avgifter. Andelsklassen startade den 4 juni Fondens fullständiga namn är SEB SICAV 3 - SEB Asset Selection Defensive. Transaktionskostnader, omsättning och fondförmögenhet avser fondens huvudportfölj. Detaljerad information om hur fonden handlas hittar du på Viktig information Detta presentationsmaterial har upprättats av SEB och innehåller allmän marknadsinformation om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är därför inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För fonder med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Sådana uppgifter om skatter är inte heller anpassade efter just din specifika skattemässiga situation och för att veta hur en investering kommer att beskattas hos dig måste du därför rådgöra med en skatterådgivare. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och detta presentationsmaterial får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället skall ett investeringsbeslut grundas på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan denna information erhållas kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. SEB förutsätter att du inför ditt investeringsbeslut tagit del av den detaljerade informationen som finns att tillgå i fondens/fondernas faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt. För råd om placeringar anpassade efter din individuella situation bör du kontakta rådgivare på SEB. Vill du ha ytterligare information, köpa, byta eller sälja fondandelar? Besök närmaste SEB-kontor eller ring SEB på Detta dokument producerades den 12 oktober :30:01

3 Faktablad Simplified Prospectus Juli 2011 Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och originalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Den som önskar ta del av faktabladet i dess original hänvisas till den engelska versionen som på begäran kan fås från SEB. Viktig information angående det kommande bytet av den centrala administrationen går att finna under den del av faktabladet som beskriver paraplyfonden. SEB Asset Selection Defensive Luxemburgregistrerad delfond (nedan kallad fonden ) inom paraplyfonden SEB SICAV 3 Tidigare SEB Global Hedge - I SEK, en delfond i SEB Global Hedge, ett fondföretag inrättat enligt andra delen (Part II) i den luxemburgska lagen av den 20 december I Sverige marknadsförs fonden under namnet SEB Asset Selection Defensive SEK - Lux ack Placeringsinriktning Fonden kan placera i överlåtbara värdepapper från hela världen utan begränsning till vare sig geografiskt område eller bransch. Den får även investera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper samt räntebärande värdepapper, FRN-lån, konvertibla skuldebrev och och obligationer med vidhängande teckningsrätt att teckna överlåtbara värdepapper, nollkupongobligationer, vinstandelsbevis samt i andelar/aktier i andra UCI eller UCITS. Fonden får även ha exponering mot råvaruindex samt valutor. Fonden kommer inte att placera mer än 5 procent av sina nettotillgångar i andelar/aktier i andra fondföretag för kollektiva investeringar (UCITS eller UCI). Valutaexponeringen kan bevakas aktivt för att öka fondens inkomst eller vinst. Fonden får använda terminskontrakt, terminer, optioner, swappar, contracts for difference (CFD), kreditderivat och andra derivatinstrument som ett led i placeringsstrategin. Den får även använda derivatinstrument för att säkra placeringar, hantera risker och öka delfondens inkomst eller vinst. För att maximera avkastningen kan fonden också genom derivatanvändning ta syntetiska korta positioner. De underliggande tillgångarna av de ovan nämnda derivatinstrument består av instrument beskrivna i tillägget till prospektet kallad General Guidelines for Investment Policy liksom av finansiella index, räntesatser, växelkurser och råvaruindex. Ett råvaruindex, kan omstrukturera olika finansiella delindex som representerar en specifik sektor. Exponeringen till ett finansiellt delindex som representerar en specifik råvarusektor får inte överstiga 15 procent av fondens nettoförmögenhet. Råvaruindex och delindex av råvaror måste uppfylla dessa villkor: sammansättningen av index måste vara tillräckligt diversifierad, indexet ska vara representativt för den marknad som den representerar, indexet ska publiceras på ett lämpligt sätt. Fonden får inte ta på sig förpliktelser att ta över eller att leverera fysiska råvaror, inte heller förvärva råvaror eller certifikat som representerar dem. Alla investeringar som har en exponering mot råvaror måste kontantavräknas. Fonden kommer under inga omständigheter att avvika från sin placeringsinriktning genom att använda ovan nämnda derivatinstrument. Fonden får placera upp till 100 procent av sina tillgångar i olika överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument om de är utgivna eller garanterade av en medlemsstat i EU, av dess lokala myndigheter, av offentliga internationella organ i vilka en eller flera medlemsstater är medlemmar eller av något OECD-land. Dessa bestämmelser gäller endast om fonden innehar värdepapper från minst sex olika emissioner och om värdepappren och penningmarknadsinstrumenten som kommer från en och samma emission inte överstiger 30 procent av fondens värde. 1

4 SEB Asset Selection Defensive - juli 2011 Förvaltare SEB Investment Management AB Risk Fonden medför samma risker som de som vanligtvis förknippas med placeringar i aktier, valutor, råvaruindex och obligationer. Då fonden är riskexponerad mot en, eller flera, eller alla ovan nämnda tillgångsslag så kommer risken att variera över tiden. I över 50 procent av tiden bör volatiliteten i fonden ligga inom intervallet 2,5-7,5 %. För närmare information om risk, se respektive avsnitt i prospektet. Fondspararprofil Fonden lämpar sig främst för sparare som söker kapitaltillväxt på medellång sikt. Sparare måste dock beakta de risker som är förknippade med investeringar i aktier, obligationer, valutor, råvaruindex (inklusive delindex) samt derivat på alla de ovan nämnda instrumenten. En sparare måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma under ett år och även att fondens värde kan minska. Sparare bör fundera igenom sina medellånga investeringsmål och finansiella behov när de fattar sina investeringsbeslut. Följaktligen passar fonden sparare som har råd att avvara sparkapitalet i minst två till tre år. Avgifter Avgifter som betalas direkt av fondspararen (i procent av andelsvärdet) Högsta tillåtna inträdesavgift* 5 % Högsta tillåtna inlösenavgift* 1 % Högsta bytesavgift* för att täcka kostnader och utgifter 1 %, högst 250 EUR (eller motsvarande belopp i annan valuta) Högsta inlösenavgift för att förhindra så kallad Late Trading och Market Timing 2 % * Nu gällande inträdes-, inlösen- och bytessavgift för denna fond som säljs via SEB i Sverige är 0 %. Avgifter som tas ur delfonden a) Maximal årlig förvaltningsavgift 1,75 % Nu gällande årlig förvaltningsavgift 1,10 % (Avgiften innehåller ersättning till förvaringsinstitut och central administration.) Prestationsbaserad avgift b) Förutom den fasta förvaltningsavgiften så har fondbolaget rätt till en prestationsbaserad avgift som betalas från tillgångarna i relevanta andelsklasser. Den prestationsbaserade avgiften blir - såsom beskrivs nedan - i varje andelsklass dagligen beräknad och fastställd varje värderingsdag, och betalas sedan ut månadsvis i efterskott. Den prestationsbaserade avgiften för en andelsklass beräknas genom att antalet andelar i andelsklassen multipliceras med nivån på den prestationsbaserade avgiften, 20%, multiplicerat med den överskjutande positiva avkastningen per andel som uppnåtts samma dag. Fonden använder sig av principen High Water Mark och den riskfria räntan som tröskelvärde. 3 månaders Treasury Bill Return Index används som riskfria räntan. Definitioner och beräkningar enligt nedanstående: Prestationsbaserade avgiften = antal andelar * 20 % * överskjutande värdeökning per andel. Antal andelar = antal andelar av relevant av andelsklass på relevant värderingsdag, beräknad innan teckning och inlösen med handelsdag lika med värderingsdag. Överskjutande värdeökning = bas NAV - tröskelvärdet. Om skillnaden är negativ så är den överskjutande avkastningen noll. Beräkningen beaktar utdelningar och andra företagshändelser i andelsklassen. Bas NAV = Bas netto andelsvärde per andel av relevant andelsklass på värderingsdagen, är beräknad efter avdrag för förvaltningskostnader, men före avdrag för prestationsbaserad avgift och utdelningar eller företagshändelser för den relevanta värderingdagen. Tröskelvärdet = NAV HWM * [ Index(t) / Index(t HWM ) ] 2

5 SEB Asset Selection Defensive - juli 2011 NAV HWM = högsta NAV (High Water Mark) per andel, som uppnåtts tidigare (i relevant andelsklass) och för vilken prestationsbaserad avgift beräknats och fastställts, eller NAV vid starten om det var högre. NAV HWM justeras så att hänsyn tas till utdelningar och andra företagshändelser i andelsklassen. För andelsklasserna C(H-SEK) LTD och D(H-SEK) LTD, ska det första värdet på High Water Mark vara det högsta NAV-värdet per andel, för vilken prestationsbaserad avgift har betalats, inom andelsklasserna C(SEK) respektive D(SEK) i SEB Global Hedge - I SEK. Index (t HWM ) = värdet på 3 månaders Treasury Bill Return Index för den specifika andelsklassen på värderingsdagen, när den senaste (nuvarande) NAV HWM uppnåddes. Index (t) = värdet på 3 månaders Treasury Bill Return Index för den specifika andelsklassen på den innevarande värderingsdagen. Index (t+1) = Index (t) * (1 + riskfria räntan / 360 * Antal kalenderdagar sedan senaste värderingsdag). Riskfria räntan = räntan för 3 månaders Treasury Bill i samma valuta som referensvalutan för relevant andelsklass, d v s EUR, SEK, GBP och USD. Fondbolaget kommer att använda 3 månaders Treasury Bill Return Index konstruerad och levererad av en extern leverantör av data. Om det inte går att finna en lämplig extern dataleverantör så kommer fondbolaget att själv beräkna 3 månaders Treasury Bill Return Index. Om 3 månaders Treasury Bill Return Index inte finns för en specifik andelsklass vid en viss tidpunkt, kommer det att ersättas av det skuldinstrument som fondbolaget anser liknar 3 månaders Treasury Bill mest. Andelsvärde Fondandelsvärdet uttrycks i euro (EUR). Andelsklasser och ISIN C(H-SEK) LTD (LU ) - Utfärdad dagen för bildandet av paraplyfonden endast till (i) andelsägare som tidigare har varit innehavare av C(SEK)-andelar i SEB Global Hedge - I SEK samt (ii) som ersättning för C(SEK)-andelar innehavda av sådana investerare i SEB Global Hedge - I SEK. Inga ytterligare C(H-SEK) LTD-andelar har erbjudits eller kommer att erbjudas till teckning i fonden; - Det initiala priset per andel av C(H-SEK) LTD var lika med NAV per andel i andelsklassen C(SEK) av SEB Global Hedge - I SEK dagen för bildandet av paraplyfonden. D(H-SEK) LTD (LU ) - Utfärdad dagen för bildandet av paraplyfonden endast till (i) andelsägare som tidigare har varit innehavare av D(SEK)-andelar i SEB Global Hedge I SEK samt (ii) som ersättning för D(SEK)-andelar innehavda av sådana investerare i SEB Global Hedge - I SEK. Inga ytterligare D(H-SEK) LTD-andelar har erbjudits eller kommer att erbjudas till teckning i fonden; - Det initiala priset per andel av D(H-SEK) LTD var lika med NAV per andel i andelsklassen D(SEK) av SEB Global Hedge - I SEK dagen för bildandet av paraplyfonden. C(H-SEK) (LU ) - Initiala priset per andel: 100 SEK; - Inget minsta investeringsbelopp; ID(H-SEK) (LU ) - Kommer att startas vid första teckning (med normalt tecknings- och betalningsförfarande som finns beskrivet i faktabladet); - Initiala priset per andel: 100 SEK; - minsta investeringsbelopp: SEK; C(EUR) (LU ) - Initiala priset per andel: 100 EUR; - Inget minsta investeringsbelopp; IC(EUR) (LU ) - Kommer att startas vid första teckning (med normalt tecknings- och betalningsförfarande som finns beskrivet i faktabladet); - Initiala priset per andel: 100 EUR; - minsta investeringsbelopp: EUR; 3

6 SEB Asset Selection Defensive - juli 2011 D(H-GBP) (LU ) - Initiala priset per andel: 100 GBP; - Inget minsta investeringsbelopp; ID(H-GBP) (LU ) - Kommer att startas vid första teckning (med normalt tecknings- och betalningsförfarande som finns beskrivet i faktabladet); - Initiala priset per andel: 100 GBP; - minsta investeringsbelopp: GBP; C(H-USD) (LU ) - Initiala priset per andel: 100 USD; - Inget minsta investeringsbelopp; IC(H-USD) (LU ) - Kommer att startas vid första teckning (med normalt tecknings- och betalningsförfarande som finns beskrivet i faktabladet); - Initiala priset per andel: 100 USD; - minsta investeringsbelopp: USD; Omsättningshastighet och TER Nyckeltal för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2010 TER (Totalt erlagda avgifter) inklusive prestationsbaserad avgift C (H-SEK) LTD 1,1 % D (H-SEK) LTD 1,1 % C (H-SEK) 1,2 % (Transaktions- och mäklaravgifter är inte inräknade) Omsättningshastighet N/A Historisk avkastning Andelsklass Avkastning (%) Genomsnittlig årlig avkastning (%) Senaste 3 åren Senaste 5 åren C (H-SEK) LTD* 3,4 0,5-27,0-2,4 0,1-9,8-5,1 D (H-SEK) LTD* 3,4 0,5-26,3-2,5-1,9-9,6-5,0 C (H-SEK)** N/A N/A N/A N/A 0,1 N/A N/A * Tabellen redovisar avkastningen för andelar i andelsklasserna C(SEK) och D(SEK) i SEB Global Hedge - I SEK, som omvandlats till andelar i andelsklasserna C(H-SEK) LTD och D(H-SEK) LTD i denna fond. ** Andelsklassen startade den 4 juni Tabellen visar den historiska utvecklingen mätt i SEK och utvisar endast avkastningen för de andelsklasser som är riktade till svenska investerare. Full redovisning återfinns i prospektet. Avkastningen är beräknad med eventuell utdelning återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation. När avkastningen redovisas är alla avgifter och skatter i fonden bortdragna. Information om inträdes- och inlösenavgifter finns under punkten Avgifter. Fondens historiska avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Detta faktablad innehåller övergripande information om fonden. För ytterligare information är du välkommen att kontakta SEB, Stockholm eller SEB:s kundcenter, tel

7 Faktablad Simplified Prospectus Juli 2011 SEB SICAV 3 Luxemburgregistrerat fondföretag (nedan kallat paraplyfonden ) Värdepappersfond Detta faktablad innehåller övergripande information om paraplyfonden*. Paraplyfonden är ett luxemburgskt fondföretag med rörligt aktiekapital som lyder under första delen (Part I) av den luxemburgska lagen av den 20 december 2002 om företag för kollektiva investeringar (nedan kallat luxemburgska lagen av den 20 december 2002 ) och lagen om bolag av den 10 augusti Om du vill ha ytterligare information om paraplyfonden innan du investerar i den kan du ta del av paraplyfondens fullständiga prospekt (Full Prospectus) från december 2010, där investerarnas rättigheter och skyldigheter finns fastställda. Detaljerad information om paraplyfondens innehav finns i de senaste hel- och halvårsrapporterna. Samtliga dokument kan du få kostnadsfritt hos SEB, Stockholm, eller genom SEB:s kundcenter tel Viktig information angående det kommande bytet av paraplyfondens centrala administration Följande ändringar kommer att träda i kraft per den dag då Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. blir paraplyfondens centrala administration ( Övergångsdagen ): Värderingsdag kommer att definieras så som alla bankdagar i Luxemburg, utom den 24 december. Fram till Övergångsdagen definieras en Värderingsdag som dagar då både Sverige och Luxemburg har bankdag. * SEB SICAV 3 är en paraplyfond som normalt rymmer flera delfonder med olika inriktning. Juridiskt sett är paraplyfonden ett fondföretag med rörligt aktiekapital. En andelsägare i en delfond äger därmed en viss andel av SEB SICAV 3:s aktiekapital. Allmän information Fondbolag och lokalt ombud: SEB Asset Management S.A., 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg Registrerat den 15 juli 1988 Central Administration: Fram till slutet av november 2011 (inklusive administrationsombud samt Skandinaviska Enskilda Banken S.A., 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg registrator- och transfereringsfunktioner) Från december 2011 (Övergångsdagen)* The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg * Information om det exakta datumet för Överföringsdagen kommer att göras tillgänglig på SEB :s hemsida, Promotor: Distributionsombud: Distributions- och betalningsombud: Förvaringsinstitut: Godkänd revisor för paraplyfonden och fondbolaget: Tillsynsmyndighet: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan 8, S Stockholm I Luxemburg: Skandinaviska Enskilda Banken S.A., 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg I Sverige: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan 8, S Stockholm Skandinaviska Enskilda Banken S.A., 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg PricewaterhouseCoopers S. à r.l. 400, route d Esch, L-1471 Luxemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier, 110, route d Arlon, L-2991 Luxemburg (www.cssf.lu) Paraplyfondens startdatum: 4 juni 2009* * Före detta datum var paraplyfonden ett fondföretag benämnd SEB Global Hedge startad den 27 oktober 2004 och som omfattades av andra delen (Part II) i den luxemburgska lagen av den 20 december Legal struktur: Räkenskapsår: Luxemburgbaserat fondföretag med rörligt aktiekapital som har obegränsad varaktighet 1 januari 31 december Antal delfonder: 3 1

8 SEB SICAV 3 - juli 2011 Målsättning och placeringsinriktning Paraplyfondens främsta mål är att placera tillgängliga medel i överlåtbara värdepapper och andra tillåtna tillgångar av alla slag i syfte att sprida investeringsriskerna och göra det möjligt för andelsägarna att erhålla kapitaltillväxt, avkastning eller en balans mellan tillväxt och avkastning. Placeringsmålsättning och specifik inriktning för varje delfond återfinns i de delar som beskriver respektive delfond. För att uppnå sitt främsta mål är paraplyfondens portfölj främst inriktad på att erhålla avkastning från aktier och/eller räntebärande värdepapper. Paraplyfonden kan också erhålla avkastning från exponering mot valutor och råvaror (förutsatt att sådan exponering uppfyller de investeringsregler som anges i tillägget till det fullständiga prospektet). Paraplyfonden får i portföljen ha räntebärande värdepapper som 1) det främsta målet eller som en del av det främsta målet, 2) för att täcka exponeringar när derivatinstrument används eller 3) för förvaltning av likvida medel. De överlåtbara värdepapperen ska vara a) upptagna till eller föremål för handel på en reglerad marknad, b) handlad på en marknad i en medlemsstat i Europeiska unionen, som är reglerad, på vilken det förekommer regelbunden handel och som är öppen för allmänheten, eller (c) godkända för notering på en fondbörs i ett land utanför EU eller handlas på en annan marknad i ett land utanför EU som är reglerad, där det förekommer regelbunden handel och som är erkänd och öppen för allmänheten. Paraplyfonden får även inneha penningmarknadsinstrument. Dessutom får paraplyfondens delfonder, för att bibehålla tillräcklig likviditet, inneha kompletterande likvida tillgångar. Delfonderna kan under vissa särskilda omständigheter (såsom t.ex. vid start, likvidation mm), tillfälligt inneha likvida tillgångar som motsvarar 50 procent eller mer av nettotillgångarna. Paraplyfonden får använda sig av derivatinstrument. Användningen av derivatinstrument är inte begränsad till att skydda paraplyfondens tillgångar utan kan också utgöra ett led i paraplyfondens placeringsinriktning. Handeln med derivatinstrument sker inom ramen för investeringslimiterna och avser att möjliggöra en effektiv förvaltning av paraplyfondens tillgångar, samt reglera löptider och risker. Paraplyfonden kan också erhålla avkastning från exponering mot valutor och råvaror (förutsatt att sådan exponering uppfyller de investeringsregler som anges i tillägget till det fullständiga prospektet.) Risk Placeringar i andelar i paraplyfonden är förknippat med ekonomiskt risktagande. Detta innebär bland annat risker förknippade med aktie-, obligations-, råvarumarknader och valutamarknader såsom förändringar i pris, räntor, växlingskurser och kreditvärdighet. Alla dessa risker kan också uppstå parallellt med andra risker. Risken förenad med obligationsmarknaderna kan uppkomma i händelse av ränteförändringar i den valuta som paraplyfondens innehavda värdepapper är utgivna i. Aktier och råvarurelaterade instrument är i allmänhet förenade med en högre risk än valutor och obligationer. Det innebär att priset på aktier eller råvarurelaterade instrument vanligtvis varierar mer än priset på valutor och obligationer. Investeringar med högre risk kan erbjuda en möjlighet till bättre avkastning än investeringar med lägre risk, men det är inte givet. Ofta kan en kombination av olika tillgångsslag erbjuda den enskilde investeraren önskad risknivå. Om placeringarna görs i värdepapper som handlas i andra valutor än basvalutan, måste man ta hänsyn till att en valutafaktor kan ändra värdet av investeringen. Sparare ska ha en klar bild av paraplyfonden, av riskerna med att placera i andelar i paraplyfonden och de bör inte fatta något sparbeslut förrän de inhämtat finansiella och skattemässiga expertråd. Den specifika riskprofilen för de enskilda delfonderna återfinns i de delar som beskriver respektive delfond. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se paraplyfondens prospekt. Utdelning Om inte annat anges i de avsnitt som beskriver respektive delfond kan paraplyfonden besluta att för varje delfond emittera två andelsklasser, tillväxtandelar andelar (C-andelar) och utdelande andelar (D-andelar). Utdelning lämnas årsvis. Tillväxtandelarna ger ingen utdelning och alla inkomster återinvesteras. 2

9 SEB SICAV 3 - juli 2011 Skatteregler Paraplyfonden lyder under luxemburgsk lagstiftning. Med beaktande av medborgarskap, hemvist eller nationalitet bör köpare av andelar i paraplyfonden konsultera en lokal rådgivare för att informera sig om lagstiftning och beskattning, som gäller för köp, innehav och inlösen av andelar liksom för sammanslagningar. Enligt gällande lagstiftning i Luxemburg är varken paraplyfonden eller andelsägarna, utom de som har hemvist, bostad eller permanent verksamhet i Luxemburg, skyldig att betala skatt på inkomst, kapitalvinst eller förmögenhet. Paraplyfondens inkomst kan dock bli föremål för kupongskatt i de länder där paraplyfondens tillgångar investeras. I sådana fall behöver varken förvaringsinstitutet, paraplyfonden eller fondbolaget något skatteintyg. Från juli 2008 till juni 2011 är tillämplig källskattesats 20 procent för sedan stiga till 35 procent den 1 juli Paraplyfondens nettotillgångar beskattas årligen i Luxemburg med 0,05 procent, så kallad taxe d abonnement. Skatten betalas vid utgången av varje kvartal och beräknas på summan av varje delfonds nettotillgångar vid slutet av detta kvartal. Värdet av tillgångarna i andra Luxemburgregistrerade fonder och som redan är föremål för taxe d abonnement är befriade från sådan skatt. Andelsvärde Andelsvärdet beräknas varje dag som utgör en värderingsdag. Detta definieras under ovanstående avsnitt om Viktig information angående det kommande bytet av paraplyfondens centrala administration. Andelsvärdet publiceras på SEB:s hemsida på Internet, samt på under rubriken Asset Management. Det finns också tillgängligt på paraplyfondens kontor, hos fondbolaget, förvaringsinstitutet och betalningsombuden. Teckning, inlösen och byte av andelar Fondandelar utfärdas varje värderingsdag. Om inte annat anges i de avsnitt som beskriver respektive delfond gäller följande: Köp-, inlösen- och/eller bytessorder mottagna av registrator- och transfereringsfunktioner, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) före kl (mellaneuropeisk tid, CET) utförs normalt samma värderingsdag som order mottas. Om ordern mottas senare verkställs den normalt nästa värderingsdag. Betalning för teckning som görs genom en elektronisk order i respektive delfonds basvaluta, euro eller svenska kronor, måste vara registrator- och transfereringsfunktionerna tillhanda inom fem bankdagar efter aktuell värderingsdag, i annat fall kommer ordern att bli verkställd nästa värderingsdag. Även andra större valutor kan accepteras av fondbolaget, men då alltid på andelsägarens bekostnad. Betalning vid inlösen görs i delfondens basvaluta, euro eller svenska kronor eller annan större valuta enligt andelsägarens val. Elektroniska överföringar görs med en valutadag inom tio bankdagar efter motsvarande värderingsdag. All eventuell kostnad som uppstår vid valutaväxling sker på andelsägarens bekostnad. 3

SpotR TM 1. Faktablad

SpotR TM 1. Faktablad Detta faktablad utgör en översättning till svenska. I händelse av skillnader mellan denna översatta version och originalversionen framtagen på engelska gäller den engelska versionen. Den som önskar ta

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE

PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Flexible Equity Europe lanserades den 4 november 2009. Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9)

Läs mer

Informationsbroschyr om fondsparande i våra fonder. PriorNilsson Yield PriorNilsson Idea PriorNilsson Sverige Aktiv PriorNilsson Realinvest

Informationsbroschyr om fondsparande i våra fonder. PriorNilsson Yield PriorNilsson Idea PriorNilsson Sverige Aktiv PriorNilsson Realinvest Informationsbroschyr om fondsparande i våra fonder PriorNilsson Yield PriorNilsson Idea PriorNilsson Sverige Aktiv PriorNilsson Realinvest Informationsbroschyr PriorNilsson Fonder Informationen för nedan

Läs mer

OM BOLAGET ALLMÄNT OM BOLAGET OCH FONDERNA FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM BOLAGET ALLMÄNT OM BOLAGET OCH FONDERNA FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2014-03-17 INNEHÅLL OM BOLAGET... 4 ALLMÄNT OM BOLAGET

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Latinamerikafond

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Latinamerikafond INFORMATIONSBROSCHYR SEB Latinamerikafond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond

INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond INFORMATIONSBROSCHYR Ethos aktiefond Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

30 september 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL KVANTHEDGE

30 september 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL KVANTHEDGE 30 september 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Europafond Småbolag INFORMATIONSBROSCHYR SEB Europafond Småbolag Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

GMM Global Asset Management AB

GMM Global Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR GMM Global Asset Management AB INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Investeringsstrategi 4 3. Investeringsprocess 5 4. Restriktioner 5 5. Riskkontroll 6 6. Förvaltare 7 7. Fondbolaget

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Absolute Return World Currency 10 lanserades den 16 april 2008. Förenklat prospekt September 2010 Detta förenklade prospekt innehåller

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Enters fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Enters fondutbud... 5 Andelsägarregister... ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Enters fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR

INFORMATIONSBROSCHYR INFORMATIONSBROSCHYR Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM EXPLORA Explora kombinerar aktierelaterade derivatstrategier, huvudsakligen baserade

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad juni 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01 Informationsbroschyr Senast uppdaterad 2013-01-01 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet.

Läs mer

Fondandelarnas rättsliga karaktär

Fondandelarnas rättsliga karaktär Informationsbroschyr 2 september 2015 Folksamfondern Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv

INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Allmän

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr PSG Small Cap Informationsbroschyr 19 augusti 2015 Informationsbroschyr Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil

LANCELOT AVALON INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden. Fondens risk och riskprofil INFORMATIONSBROSCHYR Lancelot Avalon ( Fonden ) är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden förvaltas av Lancelot Asset Management A ( Bolaget )B,

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer