PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT"

Transkript

1 Delfond i SICAV PARVEST, fondföretag med rörligt aktiekapital, PARVEST Global Environment lanserades den 9 april Förenklat prospekt September 200 Detta förenklade prospekt innehåller allmänna upplysningar om delfonden och om PARVEST (SICAV). För ytterligare information kan du när som helst utan kostnad få de senaste gällande versionerna av det fullständiga prospektet jämte årsredovisningar och halvårsrapporter från SICAV:s huvudkontor eller på Alla hänvisningar i detta dokument till bilagor och kapitel skall förstås som en hänvisning till det fullständiga prospektet. FÖRVALTNING OCH REFERENSVALUTA Förvaltare Impax Asset Management Limited, London, Storbritannien Referensvaluta EUR PLACERINGSINRIKTNING OCH RISK Placeringsmål: Öka tillgångarnas värde på medellång sikt. Placeringsinriktning: Delfonden ska placera 2/3 av sina tillgångar i aktier och/eller aktieliknande värdepapper i företag från vilket land som helst som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet på en marknad med anknytning till miljön (alternativa energikällor, energisparande, rening av och tillsatser till vatten, kontroll av föroreningar, avfallshantering samt därtill hörande eller närliggande sektorer), samtidigt som man respekterar de principer för socialt ansvar, miljöskydd och god förvaltning som omfattas av Förenta nationernas globala pakt samt i finansiella derivatinstrument för denna typ av tillgångar. Resterande del, dvs. högst /3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i penningmarknadsinstrument, i finansiella derivatinstrument och/eller i likvida medel, så länge placeringarna inte överstiger 5%, i skuldebrev av vad slag det vara må samt, så länge placeringarna inte överstiger 0% av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar. Under de två månader som föregår likvidation eller sammanslagning av delfonden kan man avvika från bestämmelserna i placeringsinriktningen såsom dessa beskrivs här. Delfondernas riskprofiler: Potentiella placerare uppmanas att läsa hela prospektet noga innan man gör några placeringar. Inga utfästelser kan göras avseende om delfonderna i SICAV kommer att uppnå sina placeringsmål och tidigare resultat innebär inga garantier om framtida resultat. Alla placeringar kan också påverkas av eventuella ändringar av bestämmelser rörande kontroll av valutakurser, beskattning eller källskatt, liksom i fråga om ekonomisk eller valutapolitik. Placerare uppmärksammas vidare på att delfondernas resultat kanske inte överensstämmer med deras syfte och att hans placerade kapital (med avdrag för teckningsprovision) kanske inte återbetalas till honom i sin helhet. Risker som är särskilt förknippade med delfonden beskrivs nedan. Risker förknippade med aktiemarknader: Risker förknippade med placeringar i aktier (och motsvarande instrument) omfattar betydande kurssvängningar, negativ information om emittent eller marknad och aktiernas egenskap av att vara efterställda i förhållande till obligationer emitterade av samma bolag. Kurssvängningar blir dessutom ofta kraftigare på kort sikt. Risken att ett eller flera företag upplever en tillbakagång eller inte utvecklas kan vid ett givet tillfälle inverka negativt på hela portföljens resultat. Det finns inga garantier för att placerare får någon värdeökning. Värdet på placeringar och den avkastning de genererar kan lika väl sjunka som stiga och det kan hända att placerare inte får tillbaka vad de ursprungligen satsat. Det finns inga garantier för att placeringsmål faktiskt ska uppnås.

2 Vissa delfonder kan placera i företag som blir föremål för börsintroduktion (Initial Public Offering). Risken i dessa fall består i att kursen för en aktie som just noterats på fondbörs uppvisar kraftig volatilitet på grund av faktorer som att ingen allmän marknad tidigare funnits, ett begränsat antal omsättningsbara värdepapper och brist på information om emittenten. En delfond kan inneha sådana värdepapper under mycket kort tid, vilket tenderar att ge upphov till högre kostnader. Delfonder som placerar i tillväxtvärdepapper kan vara mer volatila än marknaden som helhet och kan reagera annorlunda på ekonomisk, politisk och marknadsutveckling och på utveckling som är specifik för emittenten. Tillväxtvärdepapper uppvisar traditionellt en volatilitet som är högre än andra värdepappers, särskilt över mycket korta perioder. Sådana värdepapper kan dessutom vara dyrare, i förhållande till sina vinster, än marknaden generellt. Följaktligen kan tillväxtvärdepapper reagera häftigare på variationer i vinsttillväxten. Vissa delfonder kan grunda sina målsättningar på förstärkta rörelser på börsen, vilket medför högre volatilitet än genomsnittet. Förvaltaren kan tillfälligt inta en mer defensiv attityd när han bedömer att börsen eller ekonomin i ett land där delfonden placerar upplever alltför hög volatilitet, bestående allmän tillbakagång eller andra mycket negativa omständigheter. Under sådana förhållanden kanske det inte är möjligt för delfonden att leva upp till sitt placeringsmål. Motpartsrisk: Denna risk är knuten till kvaliteten på den motpart som förvaltningsbolaget gör affärer med rörande bl.a. likvid för/leverans av finansiella instrument eller ingår avtal med om finansiella terminskontrakt. Denna risk är knuten till motpartens förmåga att infria sina åtaganden (t.ex. betalning, leverans, återbetalning). Växlingsrisk: Delfonder omfattar tillgångar utställda i andra valutor än sina referensvalutor. De kan påverkas av eventuella svängningar i valutakursen mellan sina referensvalutor och dessa andra valutor eller av eventuella ändringar i kontrollen av valutakurserna. Om den valuta i vilken ett värdepapper är utställt går upp i förhållande till en delfonds referensvaluta kommer värdepapperets motvärde uttryckt i denna referensvaluta att gå upp. Omvänt medför en nedgång för samma valuta att värdepapperets motvärde går ned. Men när förvaltaren genomför operationer för att täcka valutarisken kan man emellertid inte garantera att dessa blir fullt ut verkningsfulla. Risker förknippade med derivatprodukter: För att täcka (strategi som innebär att man använder derivat för att täcka (hedging)) och/eller optimera avkastningen på sin portfölj (strategi som innebär att man använder derivat i placeringssyfte (trading)) är delfonden behörig att använda sig av derivattekniker och -instrument enligt de förutsättningar som beskrivs i bilaga I och II till prospektet (bland annat warranter för överlåtbara värdepapper, avtal om byte av överlåtbara värdepapper, räntor, valutor, inflation, volatilitet och andra finansiella derivatinstrument, contracts for difference (CFD), credit default swaps (CDS), EMTN, terminskontrakt, optioner på omsättningsbara värdepapper, räntor eller terminskontrakt osv.). Placerare ska vara uppmärksamma på att användning av derivat i placeringssyfte (trading) är förenat med en hävstångseffekt. Härigenom ökas volatiliteten för delfondernas avkastning. Inflationsrisk: Det händer att avkastningen för placeringar på kort sikt inte utvecklas i takt med inflationen, vilket sålunda medför att placerares köpkraft blir mindre. Skatterisker: Värdet på en placering kan påverkas av hur skattelagstiftning tillämpas i olika länder, däribland av källskatter, regeringsskiften och ändrad ekonomisk eller valutapolitik i berörda länder. Följaktligen kan man inte lämna några garantier för att de ekonomiska målen faktiskt ska uppnås. Risker knutna till förvaltningsstrategier: En sektor- eller tematisk delfonds placeringar är begränsade till ett relativt smalt segment av ekonomin eller till en speciell sektor. Graden av diversifiering är lägre än för andra delfonder som agerar inom alla ekonomiska sektorer. Detta medför i allmänhet en högre volatilitet. Delfonden kan prestera sämre än marknaden generellt. Placerarprofil: Andelarna i SICAV:s delfonder erbjuds såväl till enskilda kunder som institutioner, vilka senare får tillgång till ett särskilt andelsslag så snart deras placeringar överstiger ett visst värde. AKTIVERADE ANDELSSLAG Andelsslag Kapitaliseringsandelar Utdelningsandelar Erbjuds Classic Ja Ja Juridiska och fysiska personer I Ja Nej Institutionella placerare och företag för kollektiva investeringar Privilege Ja Nej Juridiska och fysiska personer N Ja Nej Juridiska och fysiska personer 2

3 Ovan nämnda begrepp definieras enligt nedan: Institutionella placerare: juridiska personer, särskilt godkända av SICAV, som tecknar i) för egen del eller ii) för fysiska personers räkning inom ramen för en ordning för kollektivt sparande eller liknande program. Företag för kollektiva investeringar: av SICAV särskilt auktoriserade företag för kollektiva investeringar. RESULTAT Resultaten är beräknade per kalenderår, netto efter kostnader, för delfonder som har funnits i minst ett år. De beaktar dock inte eventuella kommissioner och avgifter som kan uppstå vid emission eller inlösen av andelar. Placeringar i SICAV är utsatta för marknadsfluktuationer och placerare löper följaktligen risk att återfå ett lägre belopp än de placerat. Tidigare resultat är inte någon garanti för framtida resultat. Resultat per 3/2 (netto efter kostnader) Fondslag Classic ,85% I ,26% Privilege ,45% N ,99% Uppgifter om resultat anges för kapitaliseringsandelar om dessa existerar, annars för utdelningsandelar. MINIMIPLACERING Andelsslag Minimibelopp vid första teckning och för innehav Minimibelopp vid senare teckning Classic Inget Inget I Tre miljoner euro per delfond eller 0 miljoner euro för hela SICAV Inget minimikrav för teckning/innehav gäller för teckning som härrör från företag för kollektiva investeringar. Inget (förutsatt att kravet på minsta innehav är uppfyllt) Privilege En miljon euro per delfond Inget (förutsatt att kravet på minsta innehav är uppfyllt) N Inget Inget PROVISIONER OCH AVGIFTER Provisioner och avgifter för teckning, inlösen och konvertering: Dessa provisioner och avgifter ska betalas av placeraren vid ovan nämnda transaktioner. Konverteringsavgift ska i förekommande fall erläggas utöver eventuell tecknings- och eller utträdesavgift. Avgifter som utgår till fonden Classic I Privilege N Inträdesavgift Ingen Ingen Ingen Ingen Högsta utträdesavgift avseende inlösen/konvertering som rör mer än 0% av den aktuella delfondens tillgångar en viss Värderingsdag % % % % Högsta utträdesavgift för övriga transaktioner Ingen Ingen Ingen Ingen Provisioner som utgår till distributörer Classic I Privilege N Högsta teckningsavgift 5% 5% 5% Ingen Högsta utträdesavgift Ingen Ingen Ingen 5% Högsta konverteringsavgift mellan delfonder eller mellan tillåtna andelsslag inom denna delfond i) 2% eller ii) skillnaden mellan högsta teckningsavgift och avgiftssatsen för ursprunglig teckning 3

4 Årliga provisioner och avgifter (Total Expense Ratio, TER): Dessa provisioner och avgifter debiteras i förhållande till det genomsnittliga fondandelsvärdet för ett visst räkenskapsår och uttrycks som en viss procentsats av dessa tillgångar. Andelsslag Högsta förvaltningsprovision Resultatprovision Högsta utdelningsprovision 2 Övriga kostnader 3 Classic,75% Nej Nej 0,35% 0,74%. I 0,70% Nej Nej 0,30% 0,42% Privilege,00% Nej Nej 0,35%,28% N,75% Nej 0,75% 0,35%,64% TER räkenskapsåret Beräknat på genomsnittligt fondandelsvärde för respektive andelsslag för föregående månad. I denna provision ingår provision som erläggs till förvaltare och underförvaltare. 2 Tillkommer distributörer och beräknas varje dag på grundval av de dagliga fondandelsvärdena. 3 Avsedd att rent allmänt täcka kostnaderna för deponering av tillgångar (ersättning till depåbank), för löpande administration (beräkning av fondandelsvärde, registerförande, domiciliering m.m.), med undantag för kurtagekostnader, transaktionsavgifter som inte har samband med deponering, bankavgifter och -ränta, extraordinära kostnader samt i gällande årlig registreringsavgift liksom alla andra avgifter som kan påföras SICAV. TRANSAKTIONSPOLICY Fondandelsvärde: Värdet beräknas varje dag i veckan som är bankdag i (Värderingsdag) och svarar mot ett fondandelsvärde daterat denna Värderingsdag och beräknat och meddelat den bankdag som följer på denna Värderingsdag (nedan benämnd Beräkningsdag för fondandelsvärde). Anmälan om teckning, inlösen och konvertering handläggs med okänt fondandelsvärde enligt nedan angivna regler, varvid endast bankdagar i beaktas och den tidpunkt som anges är den som gäller för : Uppsamling av anmälningar Kl Värderingsdagen Dag för fondandelsvärdet för att verkställa order V = Värderingsdagen Dag då fondandelsvärdet beräknas och meddelas Likviddag Dagen efter Värderingsdagen (V+) Senast fyra bankdagar efter Värderingsdagen (V+4) Valutor för notering av fondandelsvärde och för likvid för teckning/inlösen EUR och USD Anmälan om konvertering till och från delfonder för vilka uppsamling av anmälningar görs kl dagen före Värderingsdagen ska ha erhållits före kl dagen före Värderingsdagen. Andelar i delfonden kan tecknas och inlösas till fondandelsvärdet aktuell Värderingsdag. Till det fondandelsvärde som är tillämpligt vid teckning kan eventuellt tillkomma inträdesavgift och/eller tecknings- eller försäljningsavgift. Från för inlösen gällande fondandelsvärde kan avdrag göras för inlösenavgift som erläggs till distributör och/eller utträdesavgift som erläggs till SICAV. Vilka fondslag och andelsslag som kan tecknas inom ramen för en personlig sparplan fastställs i förekommande fall i de prospekt och/eller tillägg till prospekten och/eller teckningsformulär som är tillämpliga i de länder där marknadsföring är tillåten. De kostnader och avgifter som utgår inom ramen för en personlig sparplan kan under inga omständigheter tas ut för mer än en tredjedel av det belopp som inbetalas under första året av den personliga sparplanen. Placerare rekommenderas för övrigt att informera sig om avgifter och kostnader de i samband med tecknings- eller inlösentransaktion kan komma att debiteras av betalningsombud med säte i den jurisdiktion där andelarna utbjuds som fungerar som mellanman vid sådan transaktion. På SICAV:s huvudkontor och hos förvaltningsbolaget, hos banker som tillhandahåller de finansiella tjänsterna samt på webbplatsen finns tillgång till samtliga fondandelsvärden. Konvertering av andel till andel i annan delfond: Villkoren avseende teckning och inlösen gäller även vid konvertering av andelar. En konvertering kan beskrivas som ett samtidigt inlösen- och teckningsförfarande. Sådan transaktion får således endast verkställas den första gemensamma Värderingsdagen för de delfonder som berörs. Konvertering av andelar är endast möjlig om de begränsningar som gäller för det nya andels- eller fondslaget (minsta belopp för placering, behörighet att placera m.m.) är uppfyllda. 4

5 SKATTESTATUS SICAV är enligt gällande lag och författning skyldigt att erlägga en årlig registreringsavgift. På dagen för detta prospekt uppgår den årliga procentsatsen till 0,05%, utom för delfonderna PARVEST Short Term CHF, PARVEST Short Term USD, PARVEST Short Term Euro och PARVEST Short Term GBP, andelsslaget X och andelsslag som endast erbjuds institutionella placerare och företag för kollektiva investeringar (såsom dessa definieras i kapitel IV..A.), vilka erlägger en årlig procentsats som uppgår till 0,0%. Denna skatt betalas kvartalsvis och beräknas på basen av SICAV:s nettotillgångar vid slutet av ifrågavarande kvartal. Inkomst som SICAV erhåller kan vara föremål för källskatt i inkomsternas ursprungsland och mottas av SICAV efter avdrag för skatten. Denna skatt kan varken vidareföras eller återvinnas. Sedan den juli 2005 ska, i enlighet med luxemburgsk lag av den 2 juni 2005, som införlivar direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar till luxemburgsk rätt, en källskatt tas ut på utbetalningar av inkomster av sparande i form av ränteutbetalningar från ett betalningsombud i till förmån för faktiska betalningsmottagare, fysiska personer med skatterättslig hemvist i annan medlemsstat i Europeiska unionen. I skall källskatt tas ut på sådana inkomster: 5% till och med den 30 juni 2008, 20% till och med den 30 juni 20 och 35% från och med den juli 20. Personer som tecknar sig för andelar ska själva upprätta de deklarationer de eventuellt är skyldiga att lämna in där de har sin skattemässiga hemvist. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Rättslig status Delfond av PARVEST. PARVEST är ett fondföretag med rörligt aktiekapital med flera delfonder enligt luxemburgsk rätt som stiftats på initiativ av BNP Paribas-koncernen. SICAV har tillstånd enligt luxemburgsk lag av den 20 december 2002 om företag för kollektiva investeringar. SICAV stiftades på obegränsad tid i den 27 mars 990. Räkenskapsår Räkenskapsåret börjar den mars och slutar den sista februari varje kalenderår. Säte LU-5826 Howald-Hesperange, Stiftare BNP Paribas S.A., 6, boulevard des Italiens, FR Paris, Frankrike Förvaltningsbolag BNP Paribas Investment Partners Luxembourg LU-5826 Howald-Hesperange Förvaltare Impax Asset Management Limited Mezzanine Floor, Pegasus House, Sackville Street, London WS 3DG, Storbritannien Depåbank BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg, LU-5826 Howald-Hesperange, Revisor PricewaterhouseCoopers, 400, route d Esch, LU-04, Tillsynsmyndighet Commission de Surveillance du Secteur Financier, 0, route d Arlon, LU-299, 5