1. En kort sammanfattning avseende varje avvikelse läggs till för varje nämnds budgetredovisning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. En kort sammanfattning avseende varje avvikelse läggs till för varje nämnds budgetredovisning."

Transkript

1 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 6 Ks 81 Au 92 Dnr 141/ Ekonomisk prognos 1 för år 2011 Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år Prognosen innehåller en bedömning av finansieringen av kommunens verksamhet år Prognosen baseras på styrelsens och nämndernas helårsprognoser utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari till och med april månad år I prognosen redovisas fullmäktiges/kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av utfall samt finansieringen av kommunens verksamhet år 2011 i förhållande till den ekonomiska ramen samt deras bedömning av förväntat investeringsutfall år 2011 i förhållande till budget. Kommunstyrelsens beslut 1. En kort sammanfattning avseende varje avvikelse läggs till för varje nämnds budgetredovisning. 2. Uppmaning skickas till nämnderna om att vidta åtgärder så att deras avvikelser mot budget inte ska öka ytterligare samt en uppmaning om återhållsamhet avseende investeringsprojekten. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Ekonomisk prognos 1 år 2011 läggs med godkännande till handlingarna. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens, sign. 1 Utdragsp%st ik

2 ARBOGA KOMMUN Ekonomisk prognos

3 Ekonomisk prognos 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Sammanfattning 6 3 Ekonomisk prognos - Arboga kommun 7 4 Ekonomisk prognos - kommunägda bolag och organisationer 11 3

4 Ekonomisk prognos 1 1 Inledning I "Strategisk och ekonomisk plan åren " beskrivs Arboga kommuns styrmodell gällande bland annat uppföljning och prognos. Där står: "Prognoserna är underlag för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att följa verksamheten så att de intentioner som politiskt fastställts uppnås. Uppkommer avvikelser mot mål eller till delade resurser som ej kan hanteras av nämnden ska detta rapporteras till kommunstyrelsen. För att få en likvärdig hantering av nämndernas prognoser ska bedömningen som görs redovisa nämndens förväntade resultat vid årets slut inkluderat planerade och vidtagna åtgärder för att nå balans i nämndens ekonomi. Nämnderna ska vid varje sammanträde följa sin ekonomiska utveckling." Från och med år 2011 gör Arboga kommun delårsbokslut efter augusti månads utgång. Det innebär att från och med år 2011 kommer två prognoser att redovisas till kommunfullmäktige. Prognos ett redovisas efter april månads utgång och prognos två i samband med delårsrapporten efter augusti månads utgång. Prognos ett är endast en ekonomisk prognos för år prognos två, i samband med delårsrapporten, samt i årsredovisning ska även uppföljning av verksamheten redovisas. Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år Prognosen innehåller en bedömning av finansieringen av kommunens verksamhet år I bilaga 1 redovisas fullmäktiges/kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av utfall samt finansieringen av kommunens verksamhet år 2011 i förhållande till den ekonomiska ramen. I bilaga 2 redovisas fullmäktige/kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av förväntat investeringsutfall år 2011 i förhållande till budget. 5

5 Ekonomisk prognos 1 2 Sammanfattning Årets resultat för år 2011 beräknas till minus 7,2 mkr, vilket motsvarar minus 1,1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Enligt "Strategisk och ekonomisk plan åren " är det budgeterade resultatet för år 2011 minus 9,9 mkr inklusive en jämförelsestörande kostnad på 15,2 mkr. Det budgeterade resultatet motsvarar minus 1,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Avvikelsen jämfört med det budgeterade resultatet (minus 9,9 mkr) beräknas uppgå till 2,8 mkr. Nämndernas nettokostnader beräknas bli 2,4 mkr högre än budgeterat. Avvikelsen är socialnämnden som förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget. Övriga nämnder och fullmäktige/kommunstyrelsen bedömer ingen avvikelse jämfört med budget. Kostnaderna för pensionsåtaganden förväntas uppgå till 2,9 mkr mindre än budgeterat. Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning beräknas bli 7,8 mkr bättre än budgeterat. Finansnettot (finansiella intäkter minus finansiella kostnader) beräknas bli 3,4 mkr sämre än budgeterat. Investeringarna beräknas uppgå till 54,5 mkr vilket är 3,3 mkr mindre än budgeterat. Koncernen Arboga kommun innefattar förutom kommunens egna verksamhet även bolag och kommunalförbund där kommunens röstetal överstiger 20 procent. Från och med år 2011 kommer prognoser redovisas från bolag och kommunalförbund inom koncernen Arboga kommun. 6

6 Ekonomisk prognos 1 3 Ekonomisk prognos - Arboga kommun Kommunens resultaträkning RESULTATRÄKNING Utfall Budget Prognos Avvikelse Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ARETS RESULTAT Reavinster AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET Årets resultat Fullfonds modell Resultat av ordinarie verks Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget på 1,6 mkr. Nämnderna förväntas redovisa ett underskott på 2,4 tkr. Kostnaderna för pensionsåtaganden förväntas uppgå till 2,9 mkr mindre än budgeterat. Avskrivningarna förväntas ge ett utfall i nivå med budget. Verksamhetens nettokostnad ökar år 2011 jämfört med år 2010 med 8,8 procent om prognosen håller. Ökningen beror främst på att tidigare interna kostnader i samband med fastighetsbolagiseringen blivit externa kostnader. Ökningen beror också på att pensionsåtagandena intjänade före år 1998 gav ert minskad kostnad på 21,4 mkr år År 2011 är prognosen att dessa pensionsåtagandena ger en ökad kostnad på 5,3 mkr. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning förväntas redovisa ett överskott jämfört med budget på 7,8 mkr. Skatteintäkterna förväntas redovisa ett överskott jämfört med budget på 8,4 mkr. Det är främst den 7

7 Ekonomisk prognos 1 preliminära avräkningen för år 2011 som bedöms ge ett överskott jämfört med budget (9,2 mkr). Generella statsbidrag och utjämning bedöms redovisa ett underskott jämfört med budget på 0,6 mkr. Det är främst inkomst- och kostnadsutjämningen som redovisar underskott jämfört med budget även fastighetsavgiften bedöms redovisa underskott jämfört med budget. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar år 2011 jämfört med år 2010 med 3,2 procent om prognosen håller. Ökningen beror huvudsakligen på avräkningarna av kommunalskatt för åren 2010 och Finansnetto Finansnettot förväntas redovisa ett underskott på 3,4 mkr. Det är främst de ökade räntenivåerna på upptagna lån som orsakar underskottet. Årets resultat Årets resultat förväntas uppgå till minus 7,4 mkr, vilket motsvarar minus 1,1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Enligt "Strategisk och ekonomisk plan åren " är det budgeterade resultatet för år 2011 minus 9,9 mkr inklusive en jämförelsestörande kostnad på 15,2 mkr. Det budgeterade resultatet motsvarar minus 1,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 8

8 Ekonomisk prognos 1 Nedan redovisas kommunens driftredovisning DRIFTREDOVISNING 2011 Budget Avvikelse Avvikelse Belopp i tkr netto prognos 1 netto % NÄMND Kommunfullmäktige % Kommunstyrelsen % Barn- och utbildningsnämnd % Fritids- och kulturnämnd % Socialnämnd ,0% Teknisk nämnd % varav teknisk förvaltning % varav va-verksamhet 0 0 0% SUMMA NÄMNDER ,4% Pensionskostnader ,2% Avskrivningar % Kapitalkostnader % Övrigt ,8% SUMMA VERKSAMHET NETTOKOSTNAD ,3% Finansiering ,7% BUDGETERAT RESULTAT/ AVVIKELSE MOT BUDGET Socialnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget uppgående till 2,4 mkr. Det är främst försörjningsstöd samt placeringar av barn och unga som förväntas bli kostsammare än budgeterat. Även AME bidrar till underskottet. I bilaga 1 redovisas styrelsens och nämndernas bedömning, samt i vissa fall kommentarer till avvikelser jämfört. med budget. 9

9 Ekonomisk prognos 1 Nedan redovisas kommunens investeringsredovisning INVESTERINGSREDOVISNING 2011 Belopp i tkr Budget Komp! budget Ombudget Summa Prognos Av tilläggsanslag och tilläggs- budget 2011 vikelse 2011 anslag Kommunfullmäktige, till förtog Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Fritids- och kultmnnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd, totalt varav teknisk förvaltning varavva-verksamhet varav fastighetsförv koarv i kom SUMMA Investeringarna förväntas uppgå till 54,5 mkr under år 2011, vilket är 3,3 mkr lägre än budget. I bilaga 2 redovisas styrelsens och nämndernas prognoser för investeringar. 10

10 Ekonomisk prognos 1 4 Ekonomisk prognos - kommunägda bolag och organisationer Från ochmed år 2011 kommer prognoser redovisas från bolag och kommunalförbund inom koncernen Arboga kommun. Koncernen Arboga kommun innefattar förutom kommunens egna verksamhet även bolag och kommunalförbund där kommunens röstetal överstiger 20 procent. Nedan redovisas bolag och kommunalförbund som ingår i koncernen Arboga kommun. Belopp i tkr Avvikelse prognos l 2011 Arboga Energi AB ingen uppgift Sturestadens Fastighets AB 0 Seniorbostäder AB 80 VMKF -179 VMMF -100 Rådhuset AB varav Arbogabostäder AB varav Kommunfastigheter i Arboga AB

11 ARBOGA KOMMUN Bilaga 1 Ekonomisk prognos 1 Fullmäktige/styrelse samt nämndernas driftprognos 1

12 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd :.. KS/KF Inlämningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering 1234 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) 0 Förvaltningschefs underskrift:

13 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd :.. KS+ÖF Inlämningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering 1234 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (diffa-b) 0 Förvaltningschefs underskrift : 9'3.,

14 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd:.. KF,Valnämnd samt revision Inlämningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering 0 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) 2345 C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) 0 Förvaltningschefs

15 Ekonomisk prognos 2011 Blankett 1 Barn- och utbildningsnämnden Bygger på budgetuppföljning April 2011 Ekonomiskt driftresultat (tkr) A. Budgeterad nettokostnad - varav KF-årsbudget B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) Om en negativ årsavvikelse redovisas, ska beslutade åtgärder för att uppnå ett balanserat ekonomiskt resultat redovisas nedan.... Thomas Skolchef

16 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd: Fritids och kulturnämnden Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) 0 Om en negativ årsavvikelse redovisas, ska beslutade åtgärder för att uppnå ett balanserat ekonomiskt resultat redovisas nedan. Uppföljningen redovisad i fritids och kulturnämnden i mars FKN 23

17 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd:.. Socialnämnden lnlämningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslaglombudgetering B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) Förvaltningschefs underskrift:. Ä... Kommentar till avvikelse: IFO 1500 tkr placeringar av barn och unga samt 770 tkr försörjningsstöd AME 300 tkr avser en icke finansierad tjänst Omställning fastighet? Centaladministration prognostiserar 200 tkr plus Förvaltningen jobbar med effektivisering

18 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd: Tekniska nämnden Inlämningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering 0 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) 0 Förvaltningschefs underskrift:...

19 ARBOGA KOMMUN Bilaga 2 Ekonomisk prognos 1 Fullmäktige/styrelse samt nämndernas investeringsprognos 1

20 6.47 Inlämningsdatum : KS Blankett 2 Investeringsredovisning 2010 Anslag Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod a pr 2011 ro nos Skyltar Beräknat ca IT-investering Systembyte e-post Serverhall Inköp kopiatorer Budgeterat på IT-investering Helpdesk system Kanalisation Möbler sammanträdesrum Målstyrningssystem RYC Förvaltningschefs underskrift:....cf..

21 Inlämningsdatum : KF Blankett 2 Investeringsredovisning 2010 Anslag Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod a pr 2010 prognos KF Strategisk investering Förvaltningschefs underskrift:.....

22 EKONOMISK PROGNOS 2011 Nämnd: Barn- och utbildningsförvaltningen Inlämningsdatum: Blankett 2 Investeringsredovisning 2011 Anslag Tilläggsa Total Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag slag budget tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod prognos Utbytesinventarier förskola ,8 350,8 27,7 350,8 0 Utemiljö samt it-utveckling Utbytesinventarier grundsko , Omfattar numera hela grundskolan + särskolan Digilär ,9 51,4 1105,9 0 Digitalisering av klassrum ,2 840, ,2 0 Utbytesinventarier gymn , till maskinskydd Utbytesinv gyv Ny utbildning elkraftsingenjör ,9 822,7 1^., l7zj Förvaltningschefs underskrift:......r.....

23 Blankett 2 Investeringsredovisning 2011 Anslag Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod april 2011 prognos Totalt idrottsmateriel Digital bio teater 8 V"'

24 EKONOMISK PROGNOS 2011 Nämnd: Socialnämnden Inlämningsdatum: Blankett 2 Investeringsredovisning 2011 Anslag Tilläggsan- Total Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag slag budget tom Prognos anslagkod / prognos Kommentarer till prognos Investeringar Soc ,9 260, ,9 Verksamhetssystem Larm, SABO Utbytesinventarier, OrdBo Arbetstekniska hjälpmedel ,5 50,5 50,5 Förvaltningschefs underskrift:... MVM v.!.vy\i...

25 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar Förvaltningskansli Fastighetsförvärvet har. ante I<unuta slutföras pga tidigare ägare har ej , Långan genomfört sina åtaganden. Tidigare ägare har utlovat att utföra dessa åtaganden varefter fastighetsaffären kan fullföljas. Utredningsfasen har avslutats , Förorenad mark Prästgärdet Resterande medel föreslås flyttas till saneringen. Sanering av förorenad mark på Prästgärdet. Kommunen har erhållit positiv förhandsbesked om bidrag för saneringen. Kommunen står för kostnaderna som hänförs till , Prästgärdet 2:1 sanering huvudmannaskapet, t ex kostnader för handläggning vid upphandling. Ärendet är under beredning och kommunens åtaganden är inte klarlagda. Arbeterna bedöms som omfattande , Rivning Hjorten 8,Lilla Stjärn Planavdelningen , Sweref 99 koordinatsystem Rivning. Finansiering har skett enligt Kommunfullmäktiges beslut genom ianspråkstagande av eget kapital (600 tkr). Några fakturor kvarstår. Pågår även under Avser kontroller av mätpunkter samt övergång till rikstäckande koordinatsystem. Skanning av äldre detaljplaner för att , Skanning äldre detaljplaner få heltäckande databas hos Lantmäteriet.

26 TF investeringsprognos Kompl.budget Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar , I<ulturmiljövårdsprogram Inventeringen som utförs av Länsmuseet. Påbörjas i augusti, avslutas i november Ytterligare bidrag har ansökts. Del av tidigare planuppdrag har lagts ner. En exploatör har tecknat ett optionsavtal för byggnation på , Dp1 Tärneborgsv. Lisenborg Lisenborg. Området norr om Tallåsen har genom politiskt beslut tagits bort från framtida planering. Erikslund 2, 4 återstår och göras , Dpl Gamla järnvägsstation DetalpIan vid gamla järnvägsstationen, Köpingsvägen. Planarbetet pågår. Har varit på , Planområde Rönnen samråd under sommaren. Beräknas antas Planarbetet pågår. Gamla , Planområde Ö Brattberget bullerutredningar finns, Arkeologi - mventering och utgrävning Ca , Planområdet Porsen Har vunnit laga kraft. Avser kostnader för kungörelse. Framtagning och implementering av , Geografiskt infosystem modern geografisk informationssystem

27 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar Projekt- och trafikavdelningen , Storgatan , Stödmur åkant NO Herrg.bro $ Tekniska nämnden har som mål att under 2011 ta fram byg.-iiantleng för ombyggnad av Storgatan delen Herrgårdsgatan/Västerleden. Denna bygghandling omfattar bla geotekniska undersökningar. Föreslås finansiera även 91322, Ängsvaktaregatan. Arbetet med att stabilisera den norra åkanten, i höjd med Bergmansparken påbörjades vecka 45, Under arbetets gång har komplikationer tillstött, vilket har försvårat projektet med kostnadsökningar som följd. En separat redovisning av projektet finns , Gator, enkl. avhj.hinder , Ängsvaktaregatan Arbetet med att göra färdigt etapp 2 kommer att påbörjas under våren. Arbetet kommer sedan att fortsätta med etapp 3. Gjorda ombyggnattioner har dislmterats på Trafiksäkerhetsrådet och på Kommunala handikapprådet och där konstaterades att dessa ombyggnader var mycket bra. Föreslås finansiera en del av hundrastgården. Asfaltering kvarstår. Kommer att utföras under Föreslås finansieras med 91133, Gator o vägar

28 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer_ rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar , Belysning stationen Tekniska förvaltningen har sökt och blivit beviljade pengar 370 tkr från Boverket för att ur ett jämställdhetsperspektiv trygga stads och tätortsmiljöer. Projektet avser belysning kring långtidsparkerigen och Arboga station och beräknas kosta 570 tkr brutto. Föreslås finansieras med 91135, Gatubelysning , Lekplatser Lekutrustning behöver bytas på några av kommunens lekplatser , Trafiksäkerhetsåtgärder l;ttåtgärdsprogram måller på att tas fram utifrån beslutad Trafiknätsanalys. Detta 0 åtgärdsprogram kommer att belysa ett antal punkter där trafiksäkerhetshöjande åtgärder behöver göras , Stabilit.Strömsn-Herrgbron-10-0 L: Kompletterande utredningar inför stabilitetsåtgärder.

29 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar Inom Arboga stadskärna fruns ett stort behov av att plantera nya träd. Många av stadsträden planterades redan i början av förra seklet, och de börjar nu bli gamla. För att också , Trädplantering kommande generationer ska få en stad med stora träd, måste gamla, svaga och farliga träd ersättas med nya. Under senare år har kommunen tvingats att ta bort många träd på grund av åkler eller sjukdomar, vilket har skapat brister i stadsbilden , Gatubelysning En inventering av kvaliten på befintligt gatljus pågår. Utifrån denna inventering kommer förslag till utbyte av armaturer att tas fram. Föreslås finansiera Belysning vid stationen Tekniska nämnden har som mål under 2011 inventera behovet av miljöåtgärder på kommunalägd mark , N Ågatan miljöförb.åtgärderll utefter Norra ågatan. Arbetet beräknas påbörjas under hösten Föreslås finansiera en del av hundrastgården. 27 Hundrastgård Anläggandet av hundrastgården kommer att utföras under Föreslås finansieras med 91136, N Ågatan miljöförb. åtgärder (50 Ela ) och 91249, Gator, enki. avhj.hinder-0b (50 tkr).

30 TF investeringsprognos ICompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar , Guldsmeden 26 Shellmacken Inköp av fastigheten där gamla Shellmacken låg är utförd. Kostnader för lagfart har tillkommit. Rivning Shellmacken Rivning av gamla Shelhnacken Föreslås finansieras av kommunens eget kapital. Kostavdelningen , Matproduktion inventarier Utbyte av gamla maskiner vid Driftavdelningen produktionsköken , Maskininvesteringar , Tidsredovisningssystem Driftgr Maskininvesteringar. Innehåller även ett elfordon för gaturenlrållare. Föreslås finansiera även 91572, Tidsredovisningssystem Driftgr Pågår, implementering under våren Deponi och darramen vid Herrgårdsbron , risktrappa Herrg.bron , Dammluckor Herrg.bron Kostnaden beräknas till 2,8 Mkr. Bidrag från LONA motsvarande 1,4 Mkr har sökts. Projektet kommer att pågå även Medel som upparbetas avser konsult.. och juridiktjänster. Förhoppningen är att Miljödomen är klar direkt efter sommaren, så att byggande kan. startas i höst. Projektet kommer att pågå även 2012.

31 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar Tippens övervakningssystem är utbyggt. Åtgärd enligt Länsstyrelsen Krav: Fördröjning av vattentransporten genom tippen , Tippen övervalen system Länsstyrelsens beslut beträffande redovisad lösning har ännu inte tagits. Länsstyrelsen beslut kan innebära att det finns behov för snabba åtgärder. Exploatering, skattefinansierad , Expl Rönnen skattefinansierad Förtätning av området Rönnen. Finansiering har äskats. Exploatering av Åbrinken kommer att kräva investeringsanslag för både planarbete, geoteknil<utiedningar och gatubyggnad. Även lån för VAkostnaderna behövs. Underlag för , Expl Åbrinken skattefinans kalkylering saknas för närvarande. Detaljplan 1 av 4 har påbörjats. Problem med strandskydd har konstaterats. Marken ska vara i anspråkstagen för att kunna komma vidare i en ny plan , Expl Hällarna ej VA, lånefin Skattekollektivets del av Hällarna. Utreningsarbete pågår. Summa skattefinansierad, tekn.förv Stor avvikelse beror främst på uppgradering av dammluckor vid Herrgårdsbron som sker tidigast 2011.

32 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar VA-avdelningen, avgiftsfinansierad Dricksvatten , Nya vattenserviser, bef nät Nya Vatten-serviser på befintligt nät , Lungers vattentäkt el. filter , AV V Energisparåtgärder Pågår. Membranfilhet är installerat och kompletteringar av reservoaren med säkerhetsuppgradering startar i mars. Arbetet med implementering av nya brunnen kvarstår. Detta görs för att klara nitratvärdena Förstudie påbörjat. Arbetet avser konvertering från oljepanna till bergvärmeanläggning eller motsvarande.

33 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar , Alkalisering Testning av alkalisering av Arbogaåns vatten för att ta reda på om man långsiktigt kan använda åvatten som reservvattentäkt. Tidigare försök har inte gett förväntat resultat. Testförsöken styrs av driften. vid vattenverket varför endast delförsök har utförts.utrustning levererad, testförsöken kommer att redovisa om ytterligare utrustning behövs. Denna fas av projektet är klart. Säkerställande av långsamfiltrens funktion för bra drickskvalitet. Om , Uppgrävn.långsamfilterl lämplig entreprenör finns tillgänglig så kommer åtgärden att genomföras med kort varsel. Pågår. Vattendirektivet och , Skydd av vattentäkter Länstyrelsen ställer krav på skyddsområden , Mekanisk rening AV V omb Förstudie ombyggnad av Mekaniska reningen vid Arboga vattenverk , Reinvestering vattenledn.nät Avlopp Reinvestering vattenledrn.nät. Påverkas av saneringsplanen för , Nya S-serviser, bef nät Nya Spill-serviser på befintligt nät. Projektering startar i maj , Renov tak avloppsren verk Ombyggnad yttertak Reningsverket ARV. Ombyggnadsbehov som styrs av , Avlo s um stationer PP P P pågående saneringsplan för spillvattennätet samt ombyggnader ör dockmun, av reservkraft.

34 TF investeringsprognos Kompl.budget, v^- Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar , Reinvestering spilledningsnät , Kemdosering Sätra tillbygg , Kvävekravet ARV utr.o omb: Reinvestering spltlvattenledningsnätet. Stabiliseringsåtgärderna vid Bergmansparken har försenats. Saneringsplanen för spillvattennätet avgjör prioriteringarna. Tillbyggnation av kemikaliedosering vid Sätra. Projektering startar i juni. Länsstyrelsens krav avseende kvävereducering innebär omfattande åtgärder med tillhörande investeringar. Upphandling pågår , Intern vattenförs.arv omb Intern vattenförsörjning vid Arboga reningsverk. Pågår. Detta projekt sammanfaller med , Omb. ledningar i mark, ARV kväveprojektet. Föreslås omvandlas till inköp av lastmaskin. Dagvatten , Nya serviser, dagvatten , Reinvestering dagv.ledningsnät , Dagv.pumpstationer renov o omb Exploatering och gemensamt Pågår. Nya Dagvatten-serviser i befintligt nät. Reinvestering dagvattenledningsnätet Ormbyggnationer i samband med saneringsplanen för spillvattennäte t , Expl VA detaljplan kv Rönnen VA-uhedn ng i sannband av planarbete. 56 Expl VA kv Rönnen ledningsarbeten VA-arbeten i området Rönnen , Reservkraft Inköpet ar genömför [s. P f 6 j e k f T t tf klart.

35 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar , Omb kommuniktn driftöverv Förstudie påbörjad. Övergång till ny teknik för kommunikationen. Projektering av södra delen av ledningsnätet pågår samt utredning , Hällarna, endast VA av kvaliteten på nya brunnen. Miljötillståndet för anläggande av nytt reningsverk ej klart. 60 Exploatering Åbrinken, VA Exploatering av Åbrinken kommer att kräva investeringsanslag för både planarbete och gatubyggnad. Även lån för VA-kostnaderna behövs. Underlag för kalkylering saknas för närvarande. Se även under rubriken "projekt med särskild finansiering" inom den skattefinansierade delen. - Summa VA Summa skattefinansierad, telai.förv Summa VA Summa tekniska förvaltningen

36 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar Fastighetsinvesteringar inom tekn.förv , Mottagningskök inventarier , Fastighetsrivningar , Rådhusets entre,förbättr , Enk.avhj.hinder off.lokalero Mindre investeringar i mottagningsköken Rivningar inom fastighetsbeståndet soul är kvar i kommunens ägo Finansiering av utredningen inför byggnationen 500 tkr avser de lokaler som ar kvar i kommunens ägo 91999, Ej specificerade projekt Avser larm etc för Rådhuset Summa skattefinansierad för fastigheterna, tekniska förvaltningen os-^ C-t

Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010.

Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010. ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-11-08 Blad 14 Ks 143 Au 141 Dnr 121/2010-042 Ekonomisk prognos 3 Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns

Läs mer

Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna

Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-04-10 ^T' Blad 26 Ks 54 Au 48 Dnr 42/2012/042 Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna Syftet med kompletteringsbudgeten är

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Månadsuppföljning. September 2008

Månadsuppföljning. September 2008 A Månadsuppföljning September 2008 Månadsuppföljning 1 januari - 30 september 2008 Jämfört med budget visar skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015 Granskning av årsbokslut 2014-12-31 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 3 11 Oppdrag och syfte 3 12 Metod och avgränsning 3 2 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 28 tember 211 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:3-16:22 Sekreterare

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden

Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (35) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-04-26 Kf Ks 49 Au 74 Dnr KS/2012-0138 Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V)

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) 2014-09-25 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Bertil Sandberg (KD) Arne Pettersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport:

Utifran genomford granskning gor vi foljande bedomning av kommunens delarsrapport: Valda revisorer Datum 2014-10-16 Kommunfullmaktige Utlatande avseende delarsrapport 2014-08-31 Revisorerna skall bedoma om resultatet i delarsrapporten ar forenligt med de mal for den ekonomiska forvaltningen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015 Samt plan 2016-2017

VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015 Samt plan 2016-2017 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015 Samt plan 2016-2017 Kumla är en blomstrande kommun som under flera år har gjort mycket attraktiva och kända satsningar med att bygga nytt och bygga om, på det har vi

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Kvartalsrapport Januari - Mars 2015

Kvartalsrapport Januari - Mars 2015 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 60 Ks 90 Au 99 KS/2015 0218 Kvartalsrapport Januari - Mars 2015 s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen.

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-03-05 `0 Blad 2 Ks 23 Dnr 53/2012-107 Kapitaltäckningsgaranti Arboga Energi AB Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 26 mars 2010 Inger Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-11 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Fjärrvärme i konkurrens, yttrande Linköpings kommun avstyrker förslaget till fjärrvärme i konkurrens. Kommunen är

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer