1. En kort sammanfattning avseende varje avvikelse läggs till för varje nämnds budgetredovisning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. En kort sammanfattning avseende varje avvikelse läggs till för varje nämnds budgetredovisning."

Transkript

1 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 6 Ks 81 Au 92 Dnr 141/ Ekonomisk prognos 1 för år 2011 Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år Prognosen innehåller en bedömning av finansieringen av kommunens verksamhet år Prognosen baseras på styrelsens och nämndernas helårsprognoser utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari till och med april månad år I prognosen redovisas fullmäktiges/kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av utfall samt finansieringen av kommunens verksamhet år 2011 i förhållande till den ekonomiska ramen samt deras bedömning av förväntat investeringsutfall år 2011 i förhållande till budget. Kommunstyrelsens beslut 1. En kort sammanfattning avseende varje avvikelse läggs till för varje nämnds budgetredovisning. 2. Uppmaning skickas till nämnderna om att vidta åtgärder så att deras avvikelser mot budget inte ska öka ytterligare samt en uppmaning om återhållsamhet avseende investeringsprojekten. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Ekonomisk prognos 1 år 2011 läggs med godkännande till handlingarna. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens, sign. 1 Utdragsp%st ik

2 ARBOGA KOMMUN Ekonomisk prognos

3 Ekonomisk prognos 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Sammanfattning 6 3 Ekonomisk prognos - Arboga kommun 7 4 Ekonomisk prognos - kommunägda bolag och organisationer 11 3

4 Ekonomisk prognos 1 1 Inledning I "Strategisk och ekonomisk plan åren " beskrivs Arboga kommuns styrmodell gällande bland annat uppföljning och prognos. Där står: "Prognoserna är underlag för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att följa verksamheten så att de intentioner som politiskt fastställts uppnås. Uppkommer avvikelser mot mål eller till delade resurser som ej kan hanteras av nämnden ska detta rapporteras till kommunstyrelsen. För att få en likvärdig hantering av nämndernas prognoser ska bedömningen som görs redovisa nämndens förväntade resultat vid årets slut inkluderat planerade och vidtagna åtgärder för att nå balans i nämndens ekonomi. Nämnderna ska vid varje sammanträde följa sin ekonomiska utveckling." Från och med år 2011 gör Arboga kommun delårsbokslut efter augusti månads utgång. Det innebär att från och med år 2011 kommer två prognoser att redovisas till kommunfullmäktige. Prognos ett redovisas efter april månads utgång och prognos två i samband med delårsrapporten efter augusti månads utgång. Prognos ett är endast en ekonomisk prognos för år prognos två, i samband med delårsrapporten, samt i årsredovisning ska även uppföljning av verksamheten redovisas. Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år Prognosen innehåller en bedömning av finansieringen av kommunens verksamhet år I bilaga 1 redovisas fullmäktiges/kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av utfall samt finansieringen av kommunens verksamhet år 2011 i förhållande till den ekonomiska ramen. I bilaga 2 redovisas fullmäktige/kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av förväntat investeringsutfall år 2011 i förhållande till budget. 5

5 Ekonomisk prognos 1 2 Sammanfattning Årets resultat för år 2011 beräknas till minus 7,2 mkr, vilket motsvarar minus 1,1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Enligt "Strategisk och ekonomisk plan åren " är det budgeterade resultatet för år 2011 minus 9,9 mkr inklusive en jämförelsestörande kostnad på 15,2 mkr. Det budgeterade resultatet motsvarar minus 1,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Avvikelsen jämfört med det budgeterade resultatet (minus 9,9 mkr) beräknas uppgå till 2,8 mkr. Nämndernas nettokostnader beräknas bli 2,4 mkr högre än budgeterat. Avvikelsen är socialnämnden som förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget. Övriga nämnder och fullmäktige/kommunstyrelsen bedömer ingen avvikelse jämfört med budget. Kostnaderna för pensionsåtaganden förväntas uppgå till 2,9 mkr mindre än budgeterat. Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning beräknas bli 7,8 mkr bättre än budgeterat. Finansnettot (finansiella intäkter minus finansiella kostnader) beräknas bli 3,4 mkr sämre än budgeterat. Investeringarna beräknas uppgå till 54,5 mkr vilket är 3,3 mkr mindre än budgeterat. Koncernen Arboga kommun innefattar förutom kommunens egna verksamhet även bolag och kommunalförbund där kommunens röstetal överstiger 20 procent. Från och med år 2011 kommer prognoser redovisas från bolag och kommunalförbund inom koncernen Arboga kommun. 6

6 Ekonomisk prognos 1 3 Ekonomisk prognos - Arboga kommun Kommunens resultaträkning RESULTATRÄKNING Utfall Budget Prognos Avvikelse Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ARETS RESULTAT Reavinster AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET Årets resultat Fullfonds modell Resultat av ordinarie verks Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget på 1,6 mkr. Nämnderna förväntas redovisa ett underskott på 2,4 tkr. Kostnaderna för pensionsåtaganden förväntas uppgå till 2,9 mkr mindre än budgeterat. Avskrivningarna förväntas ge ett utfall i nivå med budget. Verksamhetens nettokostnad ökar år 2011 jämfört med år 2010 med 8,8 procent om prognosen håller. Ökningen beror främst på att tidigare interna kostnader i samband med fastighetsbolagiseringen blivit externa kostnader. Ökningen beror också på att pensionsåtagandena intjänade före år 1998 gav ert minskad kostnad på 21,4 mkr år År 2011 är prognosen att dessa pensionsåtagandena ger en ökad kostnad på 5,3 mkr. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning förväntas redovisa ett överskott jämfört med budget på 7,8 mkr. Skatteintäkterna förväntas redovisa ett överskott jämfört med budget på 8,4 mkr. Det är främst den 7

7 Ekonomisk prognos 1 preliminära avräkningen för år 2011 som bedöms ge ett överskott jämfört med budget (9,2 mkr). Generella statsbidrag och utjämning bedöms redovisa ett underskott jämfört med budget på 0,6 mkr. Det är främst inkomst- och kostnadsutjämningen som redovisar underskott jämfört med budget även fastighetsavgiften bedöms redovisa underskott jämfört med budget. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar år 2011 jämfört med år 2010 med 3,2 procent om prognosen håller. Ökningen beror huvudsakligen på avräkningarna av kommunalskatt för åren 2010 och Finansnetto Finansnettot förväntas redovisa ett underskott på 3,4 mkr. Det är främst de ökade räntenivåerna på upptagna lån som orsakar underskottet. Årets resultat Årets resultat förväntas uppgå till minus 7,4 mkr, vilket motsvarar minus 1,1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Enligt "Strategisk och ekonomisk plan åren " är det budgeterade resultatet för år 2011 minus 9,9 mkr inklusive en jämförelsestörande kostnad på 15,2 mkr. Det budgeterade resultatet motsvarar minus 1,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 8

8 Ekonomisk prognos 1 Nedan redovisas kommunens driftredovisning DRIFTREDOVISNING 2011 Budget Avvikelse Avvikelse Belopp i tkr netto prognos 1 netto % NÄMND Kommunfullmäktige % Kommunstyrelsen % Barn- och utbildningsnämnd % Fritids- och kulturnämnd % Socialnämnd ,0% Teknisk nämnd % varav teknisk förvaltning % varav va-verksamhet 0 0 0% SUMMA NÄMNDER ,4% Pensionskostnader ,2% Avskrivningar % Kapitalkostnader % Övrigt ,8% SUMMA VERKSAMHET NETTOKOSTNAD ,3% Finansiering ,7% BUDGETERAT RESULTAT/ AVVIKELSE MOT BUDGET Socialnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget uppgående till 2,4 mkr. Det är främst försörjningsstöd samt placeringar av barn och unga som förväntas bli kostsammare än budgeterat. Även AME bidrar till underskottet. I bilaga 1 redovisas styrelsens och nämndernas bedömning, samt i vissa fall kommentarer till avvikelser jämfört. med budget. 9

9 Ekonomisk prognos 1 Nedan redovisas kommunens investeringsredovisning INVESTERINGSREDOVISNING 2011 Belopp i tkr Budget Komp! budget Ombudget Summa Prognos Av tilläggsanslag och tilläggs- budget 2011 vikelse 2011 anslag Kommunfullmäktige, till förtog Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Fritids- och kultmnnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd, totalt varav teknisk förvaltning varavva-verksamhet varav fastighetsförv koarv i kom SUMMA Investeringarna förväntas uppgå till 54,5 mkr under år 2011, vilket är 3,3 mkr lägre än budget. I bilaga 2 redovisas styrelsens och nämndernas prognoser för investeringar. 10

10 Ekonomisk prognos 1 4 Ekonomisk prognos - kommunägda bolag och organisationer Från ochmed år 2011 kommer prognoser redovisas från bolag och kommunalförbund inom koncernen Arboga kommun. Koncernen Arboga kommun innefattar förutom kommunens egna verksamhet även bolag och kommunalförbund där kommunens röstetal överstiger 20 procent. Nedan redovisas bolag och kommunalförbund som ingår i koncernen Arboga kommun. Belopp i tkr Avvikelse prognos l 2011 Arboga Energi AB ingen uppgift Sturestadens Fastighets AB 0 Seniorbostäder AB 80 VMKF -179 VMMF -100 Rådhuset AB varav Arbogabostäder AB varav Kommunfastigheter i Arboga AB

11 ARBOGA KOMMUN Bilaga 1 Ekonomisk prognos 1 Fullmäktige/styrelse samt nämndernas driftprognos 1

12 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd :.. KS/KF Inlämningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering 1234 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) 0 Förvaltningschefs underskrift:

13 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd :.. KS+ÖF Inlämningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering 1234 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (diffa-b) 0 Förvaltningschefs underskrift : 9'3.,

14 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd:.. KF,Valnämnd samt revision Inlämningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering 0 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) 2345 C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) 0 Förvaltningschefs

15 Ekonomisk prognos 2011 Blankett 1 Barn- och utbildningsnämnden Bygger på budgetuppföljning April 2011 Ekonomiskt driftresultat (tkr) A. Budgeterad nettokostnad - varav KF-årsbudget B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) Om en negativ årsavvikelse redovisas, ska beslutade åtgärder för att uppnå ett balanserat ekonomiskt resultat redovisas nedan.... Thomas Skolchef

16 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd: Fritids och kulturnämnden Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) 0 Om en negativ årsavvikelse redovisas, ska beslutade åtgärder för att uppnå ett balanserat ekonomiskt resultat redovisas nedan. Uppföljningen redovisad i fritids och kulturnämnden i mars FKN 23

17 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd:.. Socialnämnden lnlämningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslaglombudgetering B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) Förvaltningschefs underskrift:. Ä... Kommentar till avvikelse: IFO 1500 tkr placeringar av barn och unga samt 770 tkr försörjningsstöd AME 300 tkr avser en icke finansierad tjänst Omställning fastighet? Centaladministration prognostiserar 200 tkr plus Förvaltningen jobbar med effektivisering

18 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd: Tekniska nämnden Inlämningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering 0 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) 0 Förvaltningschefs underskrift:...

19 ARBOGA KOMMUN Bilaga 2 Ekonomisk prognos 1 Fullmäktige/styrelse samt nämndernas investeringsprognos 1

20 6.47 Inlämningsdatum : KS Blankett 2 Investeringsredovisning 2010 Anslag Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod a pr 2011 ro nos Skyltar Beräknat ca IT-investering Systembyte e-post Serverhall Inköp kopiatorer Budgeterat på IT-investering Helpdesk system Kanalisation Möbler sammanträdesrum Målstyrningssystem RYC Förvaltningschefs underskrift:....cf..

21 Inlämningsdatum : KF Blankett 2 Investeringsredovisning 2010 Anslag Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod a pr 2010 prognos KF Strategisk investering Förvaltningschefs underskrift:.....

22 EKONOMISK PROGNOS 2011 Nämnd: Barn- och utbildningsförvaltningen Inlämningsdatum: Blankett 2 Investeringsredovisning 2011 Anslag Tilläggsa Total Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag slag budget tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod prognos Utbytesinventarier förskola ,8 350,8 27,7 350,8 0 Utemiljö samt it-utveckling Utbytesinventarier grundsko , Omfattar numera hela grundskolan + särskolan Digilär ,9 51,4 1105,9 0 Digitalisering av klassrum ,2 840, ,2 0 Utbytesinventarier gymn , till maskinskydd Utbytesinv gyv Ny utbildning elkraftsingenjör ,9 822,7 1^., l7zj Förvaltningschefs underskrift:......r.....

23 Blankett 2 Investeringsredovisning 2011 Anslag Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod april 2011 prognos Totalt idrottsmateriel Digital bio teater 8 V"'

24 EKONOMISK PROGNOS 2011 Nämnd: Socialnämnden Inlämningsdatum: Blankett 2 Investeringsredovisning 2011 Anslag Tilläggsan- Total Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag slag budget tom Prognos anslagkod / prognos Kommentarer till prognos Investeringar Soc ,9 260, ,9 Verksamhetssystem Larm, SABO Utbytesinventarier, OrdBo Arbetstekniska hjälpmedel ,5 50,5 50,5 Förvaltningschefs underskrift:... MVM v.!.vy\i...

25 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar Förvaltningskansli Fastighetsförvärvet har. ante I<unuta slutföras pga tidigare ägare har ej , Långan genomfört sina åtaganden. Tidigare ägare har utlovat att utföra dessa åtaganden varefter fastighetsaffären kan fullföljas. Utredningsfasen har avslutats , Förorenad mark Prästgärdet Resterande medel föreslås flyttas till saneringen. Sanering av förorenad mark på Prästgärdet. Kommunen har erhållit positiv förhandsbesked om bidrag för saneringen. Kommunen står för kostnaderna som hänförs till , Prästgärdet 2:1 sanering huvudmannaskapet, t ex kostnader för handläggning vid upphandling. Ärendet är under beredning och kommunens åtaganden är inte klarlagda. Arbeterna bedöms som omfattande , Rivning Hjorten 8,Lilla Stjärn Planavdelningen , Sweref 99 koordinatsystem Rivning. Finansiering har skett enligt Kommunfullmäktiges beslut genom ianspråkstagande av eget kapital (600 tkr). Några fakturor kvarstår. Pågår även under Avser kontroller av mätpunkter samt övergång till rikstäckande koordinatsystem. Skanning av äldre detaljplaner för att , Skanning äldre detaljplaner få heltäckande databas hos Lantmäteriet.

26 TF investeringsprognos Kompl.budget Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar , I<ulturmiljövårdsprogram Inventeringen som utförs av Länsmuseet. Påbörjas i augusti, avslutas i november Ytterligare bidrag har ansökts. Del av tidigare planuppdrag har lagts ner. En exploatör har tecknat ett optionsavtal för byggnation på , Dp1 Tärneborgsv. Lisenborg Lisenborg. Området norr om Tallåsen har genom politiskt beslut tagits bort från framtida planering. Erikslund 2, 4 återstår och göras , Dpl Gamla järnvägsstation DetalpIan vid gamla järnvägsstationen, Köpingsvägen. Planarbetet pågår. Har varit på , Planområde Rönnen samråd under sommaren. Beräknas antas Planarbetet pågår. Gamla , Planområde Ö Brattberget bullerutredningar finns, Arkeologi - mventering och utgrävning Ca , Planområdet Porsen Har vunnit laga kraft. Avser kostnader för kungörelse. Framtagning och implementering av , Geografiskt infosystem modern geografisk informationssystem

27 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar Projekt- och trafikavdelningen , Storgatan , Stödmur åkant NO Herrg.bro $ Tekniska nämnden har som mål att under 2011 ta fram byg.-iiantleng för ombyggnad av Storgatan delen Herrgårdsgatan/Västerleden. Denna bygghandling omfattar bla geotekniska undersökningar. Föreslås finansiera även 91322, Ängsvaktaregatan. Arbetet med att stabilisera den norra åkanten, i höjd med Bergmansparken påbörjades vecka 45, Under arbetets gång har komplikationer tillstött, vilket har försvårat projektet med kostnadsökningar som följd. En separat redovisning av projektet finns , Gator, enkl. avhj.hinder , Ängsvaktaregatan Arbetet med att göra färdigt etapp 2 kommer att påbörjas under våren. Arbetet kommer sedan att fortsätta med etapp 3. Gjorda ombyggnattioner har dislmterats på Trafiksäkerhetsrådet och på Kommunala handikapprådet och där konstaterades att dessa ombyggnader var mycket bra. Föreslås finansiera en del av hundrastgården. Asfaltering kvarstår. Kommer att utföras under Föreslås finansieras med 91133, Gator o vägar

28 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer_ rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar , Belysning stationen Tekniska förvaltningen har sökt och blivit beviljade pengar 370 tkr från Boverket för att ur ett jämställdhetsperspektiv trygga stads och tätortsmiljöer. Projektet avser belysning kring långtidsparkerigen och Arboga station och beräknas kosta 570 tkr brutto. Föreslås finansieras med 91135, Gatubelysning , Lekplatser Lekutrustning behöver bytas på några av kommunens lekplatser , Trafiksäkerhetsåtgärder l;ttåtgärdsprogram måller på att tas fram utifrån beslutad Trafiknätsanalys. Detta 0 åtgärdsprogram kommer att belysa ett antal punkter där trafiksäkerhetshöjande åtgärder behöver göras , Stabilit.Strömsn-Herrgbron-10-0 L: Kompletterande utredningar inför stabilitetsåtgärder.

29 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar Inom Arboga stadskärna fruns ett stort behov av att plantera nya träd. Många av stadsträden planterades redan i början av förra seklet, och de börjar nu bli gamla. För att också , Trädplantering kommande generationer ska få en stad med stora träd, måste gamla, svaga och farliga träd ersättas med nya. Under senare år har kommunen tvingats att ta bort många träd på grund av åkler eller sjukdomar, vilket har skapat brister i stadsbilden , Gatubelysning En inventering av kvaliten på befintligt gatljus pågår. Utifrån denna inventering kommer förslag till utbyte av armaturer att tas fram. Föreslås finansiera Belysning vid stationen Tekniska nämnden har som mål under 2011 inventera behovet av miljöåtgärder på kommunalägd mark , N Ågatan miljöförb.åtgärderll utefter Norra ågatan. Arbetet beräknas påbörjas under hösten Föreslås finansiera en del av hundrastgården. 27 Hundrastgård Anläggandet av hundrastgården kommer att utföras under Föreslås finansieras med 91136, N Ågatan miljöförb. åtgärder (50 Ela ) och 91249, Gator, enki. avhj.hinder-0b (50 tkr).

30 TF investeringsprognos ICompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar , Guldsmeden 26 Shellmacken Inköp av fastigheten där gamla Shellmacken låg är utförd. Kostnader för lagfart har tillkommit. Rivning Shellmacken Rivning av gamla Shelhnacken Föreslås finansieras av kommunens eget kapital. Kostavdelningen , Matproduktion inventarier Utbyte av gamla maskiner vid Driftavdelningen produktionsköken , Maskininvesteringar , Tidsredovisningssystem Driftgr Maskininvesteringar. Innehåller även ett elfordon för gaturenlrållare. Föreslås finansiera även 91572, Tidsredovisningssystem Driftgr Pågår, implementering under våren Deponi och darramen vid Herrgårdsbron , risktrappa Herrg.bron , Dammluckor Herrg.bron Kostnaden beräknas till 2,8 Mkr. Bidrag från LONA motsvarande 1,4 Mkr har sökts. Projektet kommer att pågå även Medel som upparbetas avser konsult.. och juridiktjänster. Förhoppningen är att Miljödomen är klar direkt efter sommaren, så att byggande kan. startas i höst. Projektet kommer att pågå även 2012.

31 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar Tippens övervakningssystem är utbyggt. Åtgärd enligt Länsstyrelsen Krav: Fördröjning av vattentransporten genom tippen , Tippen övervalen system Länsstyrelsens beslut beträffande redovisad lösning har ännu inte tagits. Länsstyrelsen beslut kan innebära att det finns behov för snabba åtgärder. Exploatering, skattefinansierad , Expl Rönnen skattefinansierad Förtätning av området Rönnen. Finansiering har äskats. Exploatering av Åbrinken kommer att kräva investeringsanslag för både planarbete, geoteknil<utiedningar och gatubyggnad. Även lån för VAkostnaderna behövs. Underlag för , Expl Åbrinken skattefinans kalkylering saknas för närvarande. Detaljplan 1 av 4 har påbörjats. Problem med strandskydd har konstaterats. Marken ska vara i anspråkstagen för att kunna komma vidare i en ny plan , Expl Hällarna ej VA, lånefin Skattekollektivets del av Hällarna. Utreningsarbete pågår. Summa skattefinansierad, tekn.förv Stor avvikelse beror främst på uppgradering av dammluckor vid Herrgårdsbron som sker tidigast 2011.

32 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar VA-avdelningen, avgiftsfinansierad Dricksvatten , Nya vattenserviser, bef nät Nya Vatten-serviser på befintligt nät , Lungers vattentäkt el. filter , AV V Energisparåtgärder Pågår. Membranfilhet är installerat och kompletteringar av reservoaren med säkerhetsuppgradering startar i mars. Arbetet med implementering av nya brunnen kvarstår. Detta görs för att klara nitratvärdena Förstudie påbörjat. Arbetet avser konvertering från oljepanna till bergvärmeanläggning eller motsvarande.

33 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar , Alkalisering Testning av alkalisering av Arbogaåns vatten för att ta reda på om man långsiktigt kan använda åvatten som reservvattentäkt. Tidigare försök har inte gett förväntat resultat. Testförsöken styrs av driften. vid vattenverket varför endast delförsök har utförts.utrustning levererad, testförsöken kommer att redovisa om ytterligare utrustning behövs. Denna fas av projektet är klart. Säkerställande av långsamfiltrens funktion för bra drickskvalitet. Om , Uppgrävn.långsamfilterl lämplig entreprenör finns tillgänglig så kommer åtgärden att genomföras med kort varsel. Pågår. Vattendirektivet och , Skydd av vattentäkter Länstyrelsen ställer krav på skyddsområden , Mekanisk rening AV V omb Förstudie ombyggnad av Mekaniska reningen vid Arboga vattenverk , Reinvestering vattenledn.nät Avlopp Reinvestering vattenledrn.nät. Påverkas av saneringsplanen för , Nya S-serviser, bef nät Nya Spill-serviser på befintligt nät. Projektering startar i maj , Renov tak avloppsren verk Ombyggnad yttertak Reningsverket ARV. Ombyggnadsbehov som styrs av , Avlo s um stationer PP P P pågående saneringsplan för spillvattennätet samt ombyggnader ör dockmun, av reservkraft.

34 TF investeringsprognos Kompl.budget, v^- Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar , Reinvestering spilledningsnät , Kemdosering Sätra tillbygg , Kvävekravet ARV utr.o omb: Reinvestering spltlvattenledningsnätet. Stabiliseringsåtgärderna vid Bergmansparken har försenats. Saneringsplanen för spillvattennätet avgjör prioriteringarna. Tillbyggnation av kemikaliedosering vid Sätra. Projektering startar i juni. Länsstyrelsens krav avseende kvävereducering innebär omfattande åtgärder med tillhörande investeringar. Upphandling pågår , Intern vattenförs.arv omb Intern vattenförsörjning vid Arboga reningsverk. Pågår. Detta projekt sammanfaller med , Omb. ledningar i mark, ARV kväveprojektet. Föreslås omvandlas till inköp av lastmaskin. Dagvatten , Nya serviser, dagvatten , Reinvestering dagv.ledningsnät , Dagv.pumpstationer renov o omb Exploatering och gemensamt Pågår. Nya Dagvatten-serviser i befintligt nät. Reinvestering dagvattenledningsnätet Ormbyggnationer i samband med saneringsplanen för spillvattennäte t , Expl VA detaljplan kv Rönnen VA-uhedn ng i sannband av planarbete. 56 Expl VA kv Rönnen ledningsarbeten VA-arbeten i området Rönnen , Reservkraft Inköpet ar genömför [s. P f 6 j e k f T t tf klart.

35 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar , Omb kommuniktn driftöverv Förstudie påbörjad. Övergång till ny teknik för kommunikationen. Projektering av södra delen av ledningsnätet pågår samt utredning , Hällarna, endast VA av kvaliteten på nya brunnen. Miljötillståndet för anläggande av nytt reningsverk ej klart. 60 Exploatering Åbrinken, VA Exploatering av Åbrinken kommer att kräva investeringsanslag för både planarbete och gatubyggnad. Även lån för VA-kostnaderna behövs. Underlag för kalkylering saknas för närvarande. Se även under rubriken "projekt med särskild finansiering" inom den skattefinansierade delen. - Summa VA Summa skattefinansierad, telai.förv Summa VA Summa tekniska förvaltningen

36 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar Fastighetsinvesteringar inom tekn.förv , Mottagningskök inventarier , Fastighetsrivningar , Rådhusets entre,förbättr , Enk.avhj.hinder off.lokalero Mindre investeringar i mottagningsköken Rivningar inom fastighetsbeståndet soul är kvar i kommunens ägo Finansiering av utredningen inför byggnationen 500 tkr avser de lokaler som ar kvar i kommunens ägo 91999, Ej specificerade projekt Avser larm etc för Rådhuset Summa skattefinansierad för fastigheterna, tekniska förvaltningen os-^ C-t

Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010.

Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010. ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-11-08 Blad 14 Ks 143 Au 141 Dnr 121/2010-042 Ekonomisk prognos 3 Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns

Läs mer

Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna

Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-04-10 ^T' Blad 26 Ks 54 Au 48 Dnr 42/2012/042 Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna Syftet med kompletteringsbudgeten är

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Driftredovisning och resultatprognos helår...16

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Driftredovisning och resultatprognos helår...16 Delårsrapport 2011 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Driftredovisning och resultatprognos helår...16 Investeringsredovisning...17 Resultaträkning...18

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

Kvartalsrapport Januari - Mars 2015

Kvartalsrapport Januari - Mars 2015 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 12 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 60 Ks 90 Au 99 KS/2015 0218 Kvartalsrapport Januari - Mars 2015 s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Delårsbokslut augusti 2014

Delårsbokslut augusti 2014 augusti 20 000 invånare Ballongsläpp på Håbo festdag för att fira 20 000 invånare. -10-06 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Sammanfattning... 3 2 Håbo kommun... 4 3 Personalredovisning... 13

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2011

Delårsrapport tertial 1 2011 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finalsiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Delårsrapport per 31 augusti

Delårsrapport per 31 augusti Delårsrapport per 31 augusti Södertälje kommun 2011 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Ekonomin 4 2.1 Budgeterad resultatnivå 2011 4 2.2 Balanskravsbedömning 4 2.3 Delårsbokslut per augusti

Läs mer

2005-01-01-2005-08-31

2005-01-01-2005-08-31 Ekonomikontoret 2005-01-01-2005-08-31 2005 är tuppens år 2005-10-06 K:\EKON\DELARRAP\Delr 2005\05FRAM.DOC FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt...1

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 24. Tid och plats tisdagen den 29

Läs mer

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader och det bokförda resultatet ãr 69,6 miljoner kronor. en för zorz är ett överskott om 32,6 miljoner kronor. Bifogad skrivelse innehåller en överblick

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN HALVÅRSBOKSLUT OCH ÅRSPROGNOS 2014 BILDDELBK14.WORD

PERSTORPS KOMMUN HALVÅRSBOKSLUT OCH ÅRSPROGNOS 2014 BILDDELBK14.WORD PERSTORPS KOMMUN HALVÅRSBOKSLUT OCH ÅRSPROGNOS 214 BILDDELBK14.WORD Innehållsförteckning och årsprognos 214 Ekonomisk översikt... 1 Koncernbolagen 2 Resultaträkning, balansräkning. 4 Drifts- och investeringsredovisning..

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

Till kommunfullmäktige i Arboga kommun. Revisionsberättelse för år 2010

Till kommunfullmäktige i Arboga kommun. Revisionsberättelse för år 2010 Till kommunfullmäktige i Arboga kommun Revisionsberättelse för år 2010 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelsen och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

1 Delårsrapport augusti 2013 för tekniska nämnden (sbf/2013:139)

1 Delårsrapport augusti 2013 för tekniska nämnden (sbf/2013:139) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Tekniska nämnden 2013-09-23 Dnr sbf/2013:139 1 Delårsrapport augusti 2013 för tekniska nämnden (sbf/2013:139) Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner upprättad delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning 2013. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2014-04-24 24. Sida

Årsredovisning 2013. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2014-04-24 24. Sida Årsredovisning 2013 Fastställt av kommunfullmäktige 2014-04-24 24 1 Innehållsförteckning Sida Ks-ordförande har ordet 2 Organisationsöversikt 3 Verksamhetsberättelse 4 Resultaträkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18.

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2013-08-15 Tid 2013-08-26, Kl 19:00 Plats Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Budget- och måldokument BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 KS-au 2015-06-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommunens målstruktur... 4 Kommunens mål och prioriteringar...

Läs mer

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om kommunen 4 Nämndorganisation 5 Förvaltningsberättelse, kommunkoncern 6 9 Kommunens ekonomi 10 11 Noter 12 17 Investeringar

Läs mer