1. En kort sammanfattning avseende varje avvikelse läggs till för varje nämnds budgetredovisning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. En kort sammanfattning avseende varje avvikelse läggs till för varje nämnds budgetredovisning."

Transkript

1 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 6 Ks 81 Au 92 Dnr 141/ Ekonomisk prognos 1 för år 2011 Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år Prognosen innehåller en bedömning av finansieringen av kommunens verksamhet år Prognosen baseras på styrelsens och nämndernas helårsprognoser utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari till och med april månad år I prognosen redovisas fullmäktiges/kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av utfall samt finansieringen av kommunens verksamhet år 2011 i förhållande till den ekonomiska ramen samt deras bedömning av förväntat investeringsutfall år 2011 i förhållande till budget. Kommunstyrelsens beslut 1. En kort sammanfattning avseende varje avvikelse läggs till för varje nämnds budgetredovisning. 2. Uppmaning skickas till nämnderna om att vidta åtgärder så att deras avvikelser mot budget inte ska öka ytterligare samt en uppmaning om återhållsamhet avseende investeringsprojekten. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Ekonomisk prognos 1 år 2011 läggs med godkännande till handlingarna. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens, sign. 1 Utdragsp%st ik

2 ARBOGA KOMMUN Ekonomisk prognos

3 Ekonomisk prognos 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Sammanfattning 6 3 Ekonomisk prognos - Arboga kommun 7 4 Ekonomisk prognos - kommunägda bolag och organisationer 11 3

4 Ekonomisk prognos 1 1 Inledning I "Strategisk och ekonomisk plan åren " beskrivs Arboga kommuns styrmodell gällande bland annat uppföljning och prognos. Där står: "Prognoserna är underlag för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att följa verksamheten så att de intentioner som politiskt fastställts uppnås. Uppkommer avvikelser mot mål eller till delade resurser som ej kan hanteras av nämnden ska detta rapporteras till kommunstyrelsen. För att få en likvärdig hantering av nämndernas prognoser ska bedömningen som görs redovisa nämndens förväntade resultat vid årets slut inkluderat planerade och vidtagna åtgärder för att nå balans i nämndens ekonomi. Nämnderna ska vid varje sammanträde följa sin ekonomiska utveckling." Från och med år 2011 gör Arboga kommun delårsbokslut efter augusti månads utgång. Det innebär att från och med år 2011 kommer två prognoser att redovisas till kommunfullmäktige. Prognos ett redovisas efter april månads utgång och prognos två i samband med delårsrapporten efter augusti månads utgång. Prognos ett är endast en ekonomisk prognos för år prognos två, i samband med delårsrapporten, samt i årsredovisning ska även uppföljning av verksamheten redovisas. Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år Prognosen innehåller en bedömning av finansieringen av kommunens verksamhet år I bilaga 1 redovisas fullmäktiges/kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av utfall samt finansieringen av kommunens verksamhet år 2011 i förhållande till den ekonomiska ramen. I bilaga 2 redovisas fullmäktige/kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av förväntat investeringsutfall år 2011 i förhållande till budget. 5

5 Ekonomisk prognos 1 2 Sammanfattning Årets resultat för år 2011 beräknas till minus 7,2 mkr, vilket motsvarar minus 1,1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Enligt "Strategisk och ekonomisk plan åren " är det budgeterade resultatet för år 2011 minus 9,9 mkr inklusive en jämförelsestörande kostnad på 15,2 mkr. Det budgeterade resultatet motsvarar minus 1,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Avvikelsen jämfört med det budgeterade resultatet (minus 9,9 mkr) beräknas uppgå till 2,8 mkr. Nämndernas nettokostnader beräknas bli 2,4 mkr högre än budgeterat. Avvikelsen är socialnämnden som förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget. Övriga nämnder och fullmäktige/kommunstyrelsen bedömer ingen avvikelse jämfört med budget. Kostnaderna för pensionsåtaganden förväntas uppgå till 2,9 mkr mindre än budgeterat. Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning beräknas bli 7,8 mkr bättre än budgeterat. Finansnettot (finansiella intäkter minus finansiella kostnader) beräknas bli 3,4 mkr sämre än budgeterat. Investeringarna beräknas uppgå till 54,5 mkr vilket är 3,3 mkr mindre än budgeterat. Koncernen Arboga kommun innefattar förutom kommunens egna verksamhet även bolag och kommunalförbund där kommunens röstetal överstiger 20 procent. Från och med år 2011 kommer prognoser redovisas från bolag och kommunalförbund inom koncernen Arboga kommun. 6

6 Ekonomisk prognos 1 3 Ekonomisk prognos - Arboga kommun Kommunens resultaträkning RESULTATRÄKNING Utfall Budget Prognos Avvikelse Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ARETS RESULTAT Reavinster AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET Årets resultat Fullfonds modell Resultat av ordinarie verks Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget på 1,6 mkr. Nämnderna förväntas redovisa ett underskott på 2,4 tkr. Kostnaderna för pensionsåtaganden förväntas uppgå till 2,9 mkr mindre än budgeterat. Avskrivningarna förväntas ge ett utfall i nivå med budget. Verksamhetens nettokostnad ökar år 2011 jämfört med år 2010 med 8,8 procent om prognosen håller. Ökningen beror främst på att tidigare interna kostnader i samband med fastighetsbolagiseringen blivit externa kostnader. Ökningen beror också på att pensionsåtagandena intjänade före år 1998 gav ert minskad kostnad på 21,4 mkr år År 2011 är prognosen att dessa pensionsåtagandena ger en ökad kostnad på 5,3 mkr. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning förväntas redovisa ett överskott jämfört med budget på 7,8 mkr. Skatteintäkterna förväntas redovisa ett överskott jämfört med budget på 8,4 mkr. Det är främst den 7

7 Ekonomisk prognos 1 preliminära avräkningen för år 2011 som bedöms ge ett överskott jämfört med budget (9,2 mkr). Generella statsbidrag och utjämning bedöms redovisa ett underskott jämfört med budget på 0,6 mkr. Det är främst inkomst- och kostnadsutjämningen som redovisar underskott jämfört med budget även fastighetsavgiften bedöms redovisa underskott jämfört med budget. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar år 2011 jämfört med år 2010 med 3,2 procent om prognosen håller. Ökningen beror huvudsakligen på avräkningarna av kommunalskatt för åren 2010 och Finansnetto Finansnettot förväntas redovisa ett underskott på 3,4 mkr. Det är främst de ökade räntenivåerna på upptagna lån som orsakar underskottet. Årets resultat Årets resultat förväntas uppgå till minus 7,4 mkr, vilket motsvarar minus 1,1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Enligt "Strategisk och ekonomisk plan åren " är det budgeterade resultatet för år 2011 minus 9,9 mkr inklusive en jämförelsestörande kostnad på 15,2 mkr. Det budgeterade resultatet motsvarar minus 1,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 8

8 Ekonomisk prognos 1 Nedan redovisas kommunens driftredovisning DRIFTREDOVISNING 2011 Budget Avvikelse Avvikelse Belopp i tkr netto prognos 1 netto % NÄMND Kommunfullmäktige % Kommunstyrelsen % Barn- och utbildningsnämnd % Fritids- och kulturnämnd % Socialnämnd ,0% Teknisk nämnd % varav teknisk förvaltning % varav va-verksamhet 0 0 0% SUMMA NÄMNDER ,4% Pensionskostnader ,2% Avskrivningar % Kapitalkostnader % Övrigt ,8% SUMMA VERKSAMHET NETTOKOSTNAD ,3% Finansiering ,7% BUDGETERAT RESULTAT/ AVVIKELSE MOT BUDGET Socialnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget uppgående till 2,4 mkr. Det är främst försörjningsstöd samt placeringar av barn och unga som förväntas bli kostsammare än budgeterat. Även AME bidrar till underskottet. I bilaga 1 redovisas styrelsens och nämndernas bedömning, samt i vissa fall kommentarer till avvikelser jämfört. med budget. 9

9 Ekonomisk prognos 1 Nedan redovisas kommunens investeringsredovisning INVESTERINGSREDOVISNING 2011 Belopp i tkr Budget Komp! budget Ombudget Summa Prognos Av tilläggsanslag och tilläggs- budget 2011 vikelse 2011 anslag Kommunfullmäktige, till förtog Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Fritids- och kultmnnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd, totalt varav teknisk förvaltning varavva-verksamhet varav fastighetsförv koarv i kom SUMMA Investeringarna förväntas uppgå till 54,5 mkr under år 2011, vilket är 3,3 mkr lägre än budget. I bilaga 2 redovisas styrelsens och nämndernas prognoser för investeringar. 10

10 Ekonomisk prognos 1 4 Ekonomisk prognos - kommunägda bolag och organisationer Från ochmed år 2011 kommer prognoser redovisas från bolag och kommunalförbund inom koncernen Arboga kommun. Koncernen Arboga kommun innefattar förutom kommunens egna verksamhet även bolag och kommunalförbund där kommunens röstetal överstiger 20 procent. Nedan redovisas bolag och kommunalförbund som ingår i koncernen Arboga kommun. Belopp i tkr Avvikelse prognos l 2011 Arboga Energi AB ingen uppgift Sturestadens Fastighets AB 0 Seniorbostäder AB 80 VMKF -179 VMMF -100 Rådhuset AB varav Arbogabostäder AB varav Kommunfastigheter i Arboga AB

11 ARBOGA KOMMUN Bilaga 1 Ekonomisk prognos 1 Fullmäktige/styrelse samt nämndernas driftprognos 1

12 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd :.. KS/KF Inlämningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering 1234 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) 0 Förvaltningschefs underskrift:

13 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd :.. KS+ÖF Inlämningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering 1234 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (diffa-b) 0 Förvaltningschefs underskrift : 9'3.,

14 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd:.. KF,Valnämnd samt revision Inlämningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering 0 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) 2345 C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) 0 Förvaltningschefs

15 Ekonomisk prognos 2011 Blankett 1 Barn- och utbildningsnämnden Bygger på budgetuppföljning April 2011 Ekonomiskt driftresultat (tkr) A. Budgeterad nettokostnad - varav KF-årsbudget B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) Om en negativ årsavvikelse redovisas, ska beslutade åtgärder för att uppnå ett balanserat ekonomiskt resultat redovisas nedan.... Thomas Skolchef

16 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd: Fritids och kulturnämnden Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) 0 Om en negativ årsavvikelse redovisas, ska beslutade åtgärder för att uppnå ett balanserat ekonomiskt resultat redovisas nedan. Uppföljningen redovisad i fritids och kulturnämnden i mars FKN 23

17 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd:.. Socialnämnden lnlämningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslaglombudgetering B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) Förvaltningschefs underskrift:. Ä... Kommentar till avvikelse: IFO 1500 tkr placeringar av barn och unga samt 770 tkr försörjningsstöd AME 300 tkr avser en icke finansierad tjänst Omställning fastighet? Centaladministration prognostiserar 200 tkr plus Förvaltningen jobbar med effektivisering

18 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd: Tekniska nämnden Inlämningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering 0 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) 0 Förvaltningschefs underskrift:...

19 ARBOGA KOMMUN Bilaga 2 Ekonomisk prognos 1 Fullmäktige/styrelse samt nämndernas investeringsprognos 1

20 6.47 Inlämningsdatum : KS Blankett 2 Investeringsredovisning 2010 Anslag Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod a pr 2011 ro nos Skyltar Beräknat ca IT-investering Systembyte e-post Serverhall Inköp kopiatorer Budgeterat på IT-investering Helpdesk system Kanalisation Möbler sammanträdesrum Målstyrningssystem RYC Förvaltningschefs underskrift:....cf..

21 Inlämningsdatum : KF Blankett 2 Investeringsredovisning 2010 Anslag Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod a pr 2010 prognos KF Strategisk investering Förvaltningschefs underskrift:.....

22 EKONOMISK PROGNOS 2011 Nämnd: Barn- och utbildningsförvaltningen Inlämningsdatum: Blankett 2 Investeringsredovisning 2011 Anslag Tilläggsa Total Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag slag budget tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod prognos Utbytesinventarier förskola ,8 350,8 27,7 350,8 0 Utemiljö samt it-utveckling Utbytesinventarier grundsko , Omfattar numera hela grundskolan + särskolan Digilär ,9 51,4 1105,9 0 Digitalisering av klassrum ,2 840, ,2 0 Utbytesinventarier gymn , till maskinskydd Utbytesinv gyv Ny utbildning elkraftsingenjör ,9 822,7 1^., l7zj Förvaltningschefs underskrift:......r.....

23 Blankett 2 Investeringsredovisning 2011 Anslag Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod april 2011 prognos Totalt idrottsmateriel Digital bio teater 8 V"'

24 EKONOMISK PROGNOS 2011 Nämnd: Socialnämnden Inlämningsdatum: Blankett 2 Investeringsredovisning 2011 Anslag Tilläggsan- Total Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag slag budget tom Prognos anslagkod / prognos Kommentarer till prognos Investeringar Soc ,9 260, ,9 Verksamhetssystem Larm, SABO Utbytesinventarier, OrdBo Arbetstekniska hjälpmedel ,5 50,5 50,5 Förvaltningschefs underskrift:... MVM v.!.vy\i...

25 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar Förvaltningskansli Fastighetsförvärvet har. ante I<unuta slutföras pga tidigare ägare har ej , Långan genomfört sina åtaganden. Tidigare ägare har utlovat att utföra dessa åtaganden varefter fastighetsaffären kan fullföljas. Utredningsfasen har avslutats , Förorenad mark Prästgärdet Resterande medel föreslås flyttas till saneringen. Sanering av förorenad mark på Prästgärdet. Kommunen har erhållit positiv förhandsbesked om bidrag för saneringen. Kommunen står för kostnaderna som hänförs till , Prästgärdet 2:1 sanering huvudmannaskapet, t ex kostnader för handläggning vid upphandling. Ärendet är under beredning och kommunens åtaganden är inte klarlagda. Arbeterna bedöms som omfattande , Rivning Hjorten 8,Lilla Stjärn Planavdelningen , Sweref 99 koordinatsystem Rivning. Finansiering har skett enligt Kommunfullmäktiges beslut genom ianspråkstagande av eget kapital (600 tkr). Några fakturor kvarstår. Pågår även under Avser kontroller av mätpunkter samt övergång till rikstäckande koordinatsystem. Skanning av äldre detaljplaner för att , Skanning äldre detaljplaner få heltäckande databas hos Lantmäteriet.

26 TF investeringsprognos Kompl.budget Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar , I<ulturmiljövårdsprogram Inventeringen som utförs av Länsmuseet. Påbörjas i augusti, avslutas i november Ytterligare bidrag har ansökts. Del av tidigare planuppdrag har lagts ner. En exploatör har tecknat ett optionsavtal för byggnation på , Dp1 Tärneborgsv. Lisenborg Lisenborg. Området norr om Tallåsen har genom politiskt beslut tagits bort från framtida planering. Erikslund 2, 4 återstår och göras , Dpl Gamla järnvägsstation DetalpIan vid gamla järnvägsstationen, Köpingsvägen. Planarbetet pågår. Har varit på , Planområde Rönnen samråd under sommaren. Beräknas antas Planarbetet pågår. Gamla , Planområde Ö Brattberget bullerutredningar finns, Arkeologi - mventering och utgrävning Ca , Planområdet Porsen Har vunnit laga kraft. Avser kostnader för kungörelse. Framtagning och implementering av , Geografiskt infosystem modern geografisk informationssystem

27 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar Projekt- och trafikavdelningen , Storgatan , Stödmur åkant NO Herrg.bro $ Tekniska nämnden har som mål att under 2011 ta fram byg.-iiantleng för ombyggnad av Storgatan delen Herrgårdsgatan/Västerleden. Denna bygghandling omfattar bla geotekniska undersökningar. Föreslås finansiera även 91322, Ängsvaktaregatan. Arbetet med att stabilisera den norra åkanten, i höjd med Bergmansparken påbörjades vecka 45, Under arbetets gång har komplikationer tillstött, vilket har försvårat projektet med kostnadsökningar som följd. En separat redovisning av projektet finns , Gator, enkl. avhj.hinder , Ängsvaktaregatan Arbetet med att göra färdigt etapp 2 kommer att påbörjas under våren. Arbetet kommer sedan att fortsätta med etapp 3. Gjorda ombyggnattioner har dislmterats på Trafiksäkerhetsrådet och på Kommunala handikapprådet och där konstaterades att dessa ombyggnader var mycket bra. Föreslås finansiera en del av hundrastgården. Asfaltering kvarstår. Kommer att utföras under Föreslås finansieras med 91133, Gator o vägar

28 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer_ rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar , Belysning stationen Tekniska förvaltningen har sökt och blivit beviljade pengar 370 tkr från Boverket för att ur ett jämställdhetsperspektiv trygga stads och tätortsmiljöer. Projektet avser belysning kring långtidsparkerigen och Arboga station och beräknas kosta 570 tkr brutto. Föreslås finansieras med 91135, Gatubelysning , Lekplatser Lekutrustning behöver bytas på några av kommunens lekplatser , Trafiksäkerhetsåtgärder l;ttåtgärdsprogram måller på att tas fram utifrån beslutad Trafiknätsanalys. Detta 0 åtgärdsprogram kommer att belysa ett antal punkter där trafiksäkerhetshöjande åtgärder behöver göras , Stabilit.Strömsn-Herrgbron-10-0 L: Kompletterande utredningar inför stabilitetsåtgärder.

29 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar Inom Arboga stadskärna fruns ett stort behov av att plantera nya träd. Många av stadsträden planterades redan i början av förra seklet, och de börjar nu bli gamla. För att också , Trädplantering kommande generationer ska få en stad med stora träd, måste gamla, svaga och farliga träd ersättas med nya. Under senare år har kommunen tvingats att ta bort många träd på grund av åkler eller sjukdomar, vilket har skapat brister i stadsbilden , Gatubelysning En inventering av kvaliten på befintligt gatljus pågår. Utifrån denna inventering kommer förslag till utbyte av armaturer att tas fram. Föreslås finansiera Belysning vid stationen Tekniska nämnden har som mål under 2011 inventera behovet av miljöåtgärder på kommunalägd mark , N Ågatan miljöförb.åtgärderll utefter Norra ågatan. Arbetet beräknas påbörjas under hösten Föreslås finansiera en del av hundrastgården. 27 Hundrastgård Anläggandet av hundrastgården kommer att utföras under Föreslås finansieras med 91136, N Ågatan miljöförb. åtgärder (50 Ela ) och 91249, Gator, enki. avhj.hinder-0b (50 tkr).

30 TF investeringsprognos ICompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar , Guldsmeden 26 Shellmacken Inköp av fastigheten där gamla Shellmacken låg är utförd. Kostnader för lagfart har tillkommit. Rivning Shellmacken Rivning av gamla Shelhnacken Föreslås finansieras av kommunens eget kapital. Kostavdelningen , Matproduktion inventarier Utbyte av gamla maskiner vid Driftavdelningen produktionsköken , Maskininvesteringar , Tidsredovisningssystem Driftgr Maskininvesteringar. Innehåller även ett elfordon för gaturenlrållare. Föreslås finansiera även 91572, Tidsredovisningssystem Driftgr Pågår, implementering under våren Deponi och darramen vid Herrgårdsbron , risktrappa Herrg.bron , Dammluckor Herrg.bron Kostnaden beräknas till 2,8 Mkr. Bidrag från LONA motsvarande 1,4 Mkr har sökts. Projektet kommer att pågå även Medel som upparbetas avser konsult.. och juridiktjänster. Förhoppningen är att Miljödomen är klar direkt efter sommaren, så att byggande kan. startas i höst. Projektet kommer att pågå även 2012.

31 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar Tippens övervakningssystem är utbyggt. Åtgärd enligt Länsstyrelsen Krav: Fördröjning av vattentransporten genom tippen , Tippen övervalen system Länsstyrelsens beslut beträffande redovisad lösning har ännu inte tagits. Länsstyrelsen beslut kan innebära att det finns behov för snabba åtgärder. Exploatering, skattefinansierad , Expl Rönnen skattefinansierad Förtätning av området Rönnen. Finansiering har äskats. Exploatering av Åbrinken kommer att kräva investeringsanslag för både planarbete, geoteknil<utiedningar och gatubyggnad. Även lån för VAkostnaderna behövs. Underlag för , Expl Åbrinken skattefinans kalkylering saknas för närvarande. Detaljplan 1 av 4 har påbörjats. Problem med strandskydd har konstaterats. Marken ska vara i anspråkstagen för att kunna komma vidare i en ny plan , Expl Hällarna ej VA, lånefin Skattekollektivets del av Hällarna. Utreningsarbete pågår. Summa skattefinansierad, tekn.förv Stor avvikelse beror främst på uppgradering av dammluckor vid Herrgårdsbron som sker tidigast 2011.

32 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar VA-avdelningen, avgiftsfinansierad Dricksvatten , Nya vattenserviser, bef nät Nya Vatten-serviser på befintligt nät , Lungers vattentäkt el. filter , AV V Energisparåtgärder Pågår. Membranfilhet är installerat och kompletteringar av reservoaren med säkerhetsuppgradering startar i mars. Arbetet med implementering av nya brunnen kvarstår. Detta görs för att klara nitratvärdena Förstudie påbörjat. Arbetet avser konvertering från oljepanna till bergvärmeanläggning eller motsvarande.

33 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar , Alkalisering Testning av alkalisering av Arbogaåns vatten för att ta reda på om man långsiktigt kan använda åvatten som reservvattentäkt. Tidigare försök har inte gett förväntat resultat. Testförsöken styrs av driften. vid vattenverket varför endast delförsök har utförts.utrustning levererad, testförsöken kommer att redovisa om ytterligare utrustning behövs. Denna fas av projektet är klart. Säkerställande av långsamfiltrens funktion för bra drickskvalitet. Om , Uppgrävn.långsamfilterl lämplig entreprenör finns tillgänglig så kommer åtgärden att genomföras med kort varsel. Pågår. Vattendirektivet och , Skydd av vattentäkter Länstyrelsen ställer krav på skyddsområden , Mekanisk rening AV V omb Förstudie ombyggnad av Mekaniska reningen vid Arboga vattenverk , Reinvestering vattenledn.nät Avlopp Reinvestering vattenledrn.nät. Påverkas av saneringsplanen för , Nya S-serviser, bef nät Nya Spill-serviser på befintligt nät. Projektering startar i maj , Renov tak avloppsren verk Ombyggnad yttertak Reningsverket ARV. Ombyggnadsbehov som styrs av , Avlo s um stationer PP P P pågående saneringsplan för spillvattennätet samt ombyggnader ör dockmun, av reservkraft.

34 TF investeringsprognos Kompl.budget, v^- Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar , Reinvestering spilledningsnät , Kemdosering Sätra tillbygg , Kvävekravet ARV utr.o omb: Reinvestering spltlvattenledningsnätet. Stabiliseringsåtgärderna vid Bergmansparken har försenats. Saneringsplanen för spillvattennätet avgjör prioriteringarna. Tillbyggnation av kemikaliedosering vid Sätra. Projektering startar i juni. Länsstyrelsens krav avseende kvävereducering innebär omfattande åtgärder med tillhörande investeringar. Upphandling pågår , Intern vattenförs.arv omb Intern vattenförsörjning vid Arboga reningsverk. Pågår. Detta projekt sammanfaller med , Omb. ledningar i mark, ARV kväveprojektet. Föreslås omvandlas till inköp av lastmaskin. Dagvatten , Nya serviser, dagvatten , Reinvestering dagv.ledningsnät , Dagv.pumpstationer renov o omb Exploatering och gemensamt Pågår. Nya Dagvatten-serviser i befintligt nät. Reinvestering dagvattenledningsnätet Ormbyggnationer i samband med saneringsplanen för spillvattennäte t , Expl VA detaljplan kv Rönnen VA-uhedn ng i sannband av planarbete. 56 Expl VA kv Rönnen ledningsarbeten VA-arbeten i området Rönnen , Reservkraft Inköpet ar genömför [s. P f 6 j e k f T t tf klart.

35 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar , Omb kommuniktn driftöverv Förstudie påbörjad. Övergång till ny teknik för kommunikationen. Projektering av södra delen av ledningsnätet pågår samt utredning , Hällarna, endast VA av kvaliteten på nya brunnen. Miljötillståndet för anläggande av nytt reningsverk ej klart. 60 Exploatering Åbrinken, VA Exploatering av Åbrinken kommer att kräva investeringsanslag för både planarbete och gatubyggnad. Även lån för VA-kostnaderna behövs. Underlag för kalkylering saknas för närvarande. Se även under rubriken "projekt med särskild finansiering" inom den skattefinansierade delen. - Summa VA Summa skattefinansierad, telai.förv Summa VA Summa tekniska förvaltningen

36 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen =tillgängliga medel prognos +=medel kvar Fastighetsinvesteringar inom tekn.förv , Mottagningskök inventarier , Fastighetsrivningar , Rådhusets entre,förbättr , Enk.avhj.hinder off.lokalero Mindre investeringar i mottagningsköken Rivningar inom fastighetsbeståndet soul är kvar i kommunens ägo Finansiering av utredningen inför byggnationen 500 tkr avser de lokaler som ar kvar i kommunens ägo 91999, Ej specificerade projekt Avser larm etc för Rådhuset Summa skattefinansierad för fastigheterna, tekniska förvaltningen os-^ C-t

Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010.

Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010. ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-11-08 Blad 14 Ks 143 Au 141 Dnr 121/2010-042 Ekonomisk prognos 3 Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna

Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-04-10 ^T' Blad 26 Ks 54 Au 48 Dnr 42/2012/042 Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna Syftet med kompletteringsbudgeten är

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn

Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-15 Blad 5 Ks80 Au 79 Dnr 278/2010/043 Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn Från tekniska nämndens sammanträde

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter november månad

Ekonomirapport 2015 efter november månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober Eslövs kommun. Granskning av delårsrapport

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober Eslövs kommun. Granskning av delårsrapport Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport 2011-07-31 Innehåll Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015 Dnr KS-2015-281 Dpl 10 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2015-05-28 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetuppföljning med helårsprognos

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter maj månad

Ekonomirapport 2016 efter maj månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-03-04 Plats och tid Wasarummet kl. 8.00-9.50 Beslutande Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Carl Egegren (m) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Tommy Ahlberg

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson KD Henry Piirainen S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 94-96

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer