Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010."

Transkript

1 ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 14 Ks 143 Au 141 Dnr 121/ Ekonomisk prognos 3 Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år Prognosen baseras på styrelsens och nämndernas helårsprognoser utifr ån redovisade intäkter och kostnader för januari till och med september månad Prognosen innehåller också en bedömning av finansieringen av kommunens verksamhet år Sammanfattning Årets resultat för år 2010 beräknas till kronor, vilket motsvarar 0,8 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målsättningen för år 2010 är plus kronor, vilket motsvarar 0,5 procent., Avvikelsen jämfört med det budgeterade resultatet ( kronor) beräknas uppgå till kronor. Nämndernas nettokostnader beräknas bli kronor högre än budgeterat. Tekniska nämnden förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget uppgående till kronor. Socialnämnden förväntas redovisa ett underskott uppgående till kronor medan miljö- och byggnämndens förväntade underskott jämfört med budget uppgår till kronor. Fritids- och kulturnämnden förväntas överskrida budget med kronor. Kommunstyrelsen förväntas redovisa ett underskott mot budget med kronor. Barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige bedömer ingen avvikelse jämfört med budget. Kostnaderna för kommunens pensionsåtaganden förväntas uppgå till budget. Sammantaget förväntas verksamhetens nettokostnad redovisa ett underskott jämfört med budget på kronor. Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning beräknas bli kronor bättre än budgeterat. Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekrgterarens sign. Utdragsbes

2 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 15 Finansnettot (finansiella intäkter minus finansiella kostnader) beräknas bli kronor bättre än budgeterat. Investeringarna förväntas uppgå till kronor vilket är kronor lägre än budget. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Ekonomisk prognos 3 för år 2010 godkänns. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekr ra ns sign. Utdragsbestyrkan

3 ARBOGA KOMMUN Kom m u nstyrelseförvaltni ngen Ekonomikontoret Ekonomichef Ann Björkman ann. arboga. se Datum Rev (5) EKONOMISK PROGNOS 3 FÖR ÅR 2010 Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år Prognosen baseras på styrelsens och nämndernas helårsprognoser utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari till och med september månad Prognosen innehåller också en bedömning av finansieringen av kommunens verksamhet år I bilaga 1 redovisas fullmäktiges/kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av utfall år 2010 samt finansieringen av kommunens verksamhet i förhållande till den ekonomiska ramen. I bilaga 2 redovisas fullmäktiges/kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av förväntat investeringsutfall år 2010 i förhållande till budget. SAMMANFATTNING Årets resultat för år 2010 beräknas till 5,0 mkr, vilket motsvarar 0,8 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målsättningen för år 2010 är plus 2,7 mkr, vilket motsvarar 0,5 procent. Avvikelsen jämfört med det budgeterade resultatet (2,7 mkr) beräknas uppgå till 2,3 mkr. Nämndernas nettokostnader beräknas bli 10,9 mkr högre än budgeterat. Tekniska nämnden förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget uppgående till 4,4 mkr. Socialnämnden förväntas redovisa ett underskott uppgående till 5,2 mkr medan miljö- och byggnämndens förväntade underskott jämfört med budget uppgår till 1,0 mkr. Fritids- och kulturnämnden förväntas överskrida budget med 0,3 mkr. Kommunstyrelsen förväntas Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Box 45 Smedjegatan 5 vx se Arboga

4 ARBOGA KOMMUN 2 (7) redovisa ett underskott mot budget med 0,1 mkr. Barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige bedömer ingen avvikelse jämfört med budget. Kostnaderna för kommunens pensionsåtaganden förväntas uppgå till budget. Sammantaget förväntas verksamhetens nettokostnad redovisa ett underskott jämfört med budget på 11,5 mkr. Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning beräknas bli 9,7 mkr bättre än budgeterat. Finansnettot (finansiella intäkter minus finansiella kostnader) beräknas bli 4,1 mkr bättre än budgeterat. Investeringarna förväntas uppgå till 69,6 mkr vilket är 14,6 mkr lägre än budget. Nedan redovisas kommunens resultaträkning. RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Utfall 2009 Budget 2010 Prognos 2010 Avvikelse 2010 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Reavinster AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET

5 ARBOGA KOMMUN 3 (7) Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget på 11,5 mkr. Nämnderna förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget på 10,9 mkr. Pensionskostnaderna förväntas ge ett utfall i nivå med budget. Avskrivningarna förväntas överskrida budget med 1,1 mkr. Verksamhetens nettokostnad ökar år 2010 jämfört med år 2009 med 3,6 procent om prognosen håller. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning förväntas redovisa ett överskott jämfört med budget på 9,7 mkr. Skatteintäkterna förväntas redovisa ett överskott jämfört med budget på 10,7 mkr. Det är främst den preliminära avräkningen för år 2010 som bedöms ge ett överskott jämfört med budget (7,6 mkr). Generella statsbidrag och utjämning bedöms redovisa ett underskott jämfört med budget på 1,0 mkr. Det är främst inkomst- och kostnadsutjämningen som redovisar underskott jämfört med budget medan fastighetsavgiften redovisar ett förväntat överskott. Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning ökar år 2010 jämfört med år 2009 med 3,8 procent om prognosen håller. Ökningen beror huvudsakligen på tillfälligt konjunkturstöd till kommunerna år Finansnetto Finansnettot förväntas redovisa ett överskott jämfört med budget på 4,0 mkr. Det är främst de låga räntenivåerna på upptagna lån samt lösta lån som orsakar överskottet. En utdelning på aktier i Sturestadens Fastigheter AB bidrar till överskottet med 0,3 mkr. Årets resultat Årets resultat förväntas uppgå till 5,0 mkr, vilket motsvarar 0,8 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målsättningen, att årets resultat skulle uppgå till 2,7 mkr eller 0,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, uppnås om prognosen blir verklighet.

6 ARBOGA KOMMUN 4(7) Nedan redovisas kommunens driftredovisning. DRIFTREDOVISNING 2010 Budget Avvikelse Av Belopp i tkr netto prognos 3 vikelse netto, % NÄMND Kommunfullmäktige % Kommunstyrelsen % Barn- och utbildningsnämnd % Fritids- och kulturnämnd % Miljö- och byggnämnd % Socialnämnd % Teknisk nämnd % varav teknisk förvaltning % varav va-verksamhet varav fastighetsförvaltning % varav ABO SUMMA NÄMNDER ,8% Pensionskostnader Avskrivningar Kapitalkostnader Övrigt SUMMA VERKSAMHET NETTOKOSTNAD ,3% Finansiering ,6% BUDGETERAT RESULTAT/ AVVIKELSE MOT BUDGET Miljö- och byggnämnden förväntas redovisa ett underskott uppgående till 1,0 mkr bl a beroende på att intäkter tidigare felperiodiserats. Detta justeras år 2010 och följden blir att intäkterna inte kommer att uppgå till budgeterad nivå. Även nya rekryteringar samt tillkommande kostnader

7 ARBOGA KOMMUN 5 (7) för förberedelser inför förändrad organisationsform bidrar till det bedömda underskottet. Socialnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget uppgående till 5,2 mkr. Det är främst försörjningsstöd, LSS-verksamheten samt flytt av arbetsmarknadsenheten som förväntas bli kostsammare än budgeterat. Tekniska nämnden prognostiserar ett överskridande jämfört med budget uppgående till 4,4 mkr. Fastighetsförvaltningen redovisar ett prognostiserat underskott på 2,5 mkr vilket i sen helhet avser ABO. Tekniska förvaltningen förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget uppgående till 1,8 mkr, främst beroende på kostsam snöröjning samt högre kostnader än budgeterat för bostadsanpassningar. I bilaga 1 redovisas styrelsens och nämndernas bedömning samt bedömning av kommunens finansverksamhet jämfört med budget. Nedan redovisas kommunens investeringsredovisning. KF/KS/NÄMNDER Tkr Budget 2010 Kompl budget tilläggsanslag 2010 ' Ombudget och tilläggsanslag 2010 Summa budget 2010 Prognos 2010 Avvikelse Kommunfullmäktige, till förfog Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Fritids- och kulturnämnd Miljö- och byggnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd, totalt Teknisk förvaltning Va-verksamhet Fastighetsförvaltning ABO SUMMA

8 ARBOGA KOMMUN 6 (7) Investeringarna förväntas uppgå till 69,6 mkr under år 2010, vilket är 14,6 mkr lägre än budget. De största enskilda investeringarna är främst Digilär-projektet samt ombyggnad i fastigheten Gäddgården 1. Under senare delen av hösten kommer förmodligen nyupplåning att behövas då investeringarna överstiger den planerade nivån i budgetförutsättningarna. I bilaga 2 redovisas styrelsens och nämndernas prognoser för investeringar. Kommunala företag och organisationer För att ge en bild av kommunens åtagande när det gäller andra företag och organisationer redovisas nedan prognoser för år 2010 för de företag/ organisationer som Arboga kommun har ett inflytande i som uppgår till minst 20 procent. Arboga Energi AB tkr Seniorbostäder i Arboga AB 0 tkr Sturestaden Fastigheter AB tkr Västra Mälardalens Kommunalförbund 1485 tkr Förslag till beslut Ekonomisk prognos 3 för år 2010 godkänns. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

9 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Nämnd :.. KS, ÖF, KF samt valnämnd och revision I nläm ningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering 2123 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) -100 Förvaltningschefs underskrift. 7Yt......

10 Ekonomisk prognos 2010 Blankett 1 Barn- och utbildningsnämnden Bygger på budgetuppföljning jan-sept 2010 Ekonomiskt driftresultat (tkr) 2010 A, Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering C, Beräknad årsavvikelse (diff A-B) 0 Om en negativ årsavvikelse redovisas, ska beslutade åtgärder för att uppnå ett balanserat ekonomiskt resultat redovisas.nedan.

11 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Nämnd: Fritids och kulturnämnden Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) -260 Om en negativ årsavvikel e redovisas, ska beslutade åtgärder för att uppnå ett balanserat ekonomisk esultat redovisas nedan. Uppföljningen ej redovisatl,,i fritids och kulturnämnden.

12 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Nämnd:.. Miljö- och byggnämnden Inlämningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering 3 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) -968 Förvaltningschefs underskrift:...

13 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Nämnd:Socialnämnden Inlämningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering -117 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) -5219

14 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Förvaltning: Tekniska förvaltningen Inlämningsdatum: Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering -296 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) Förvaltningschefs underskrift:...

15 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Nämnd:.. Fastighetsförvaltningen Inlämningsdatum :. okt-10 Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering 2169 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) 9451 C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) Förvaltningschefs underskrift:... Y... V....

16 Budget Prognos Prognos 1 Prognos Prognos Prognos 3 Bokslut 2010 mars Avvik april Avvik juni Avvik delår Avvik oktober Avvik Avvik Skatt o gen stb Kommunalskatt Prel avräkning Slutavräkning Utjämning LSS-kostn Regleringsavgift Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Strukturbidrag Kom. Fastighetsavgift Särskilt konjunkturstöd Finansiella intäkter Räntor likvida medel Ränta förlagslån Ränta lån Marieborg Dröjsmålsräntor Räntor utlämnade lån Övriga räntor 0 0 Utdelning aktier Borgensavgift AEAB Finansiella kostnader Räntor lån fr lån kom Räntor lån fr lån ABO Ränta p-skuld inkl lönesk Pensionskostnader Utbetalda pensioner Särsk löneskatt utb pens Särsk löneskatt avg betr

17 Avsättn framtida pension Särskild löneskatt 368 Individuell del inkl s lönes Pensionsberäkning VMKF Pensionsutbet inf fr 98 Särskilt avtal Fullfondsmodell Internfördelad PO Kapitalkostnader Intern ränta Avskrivning Externa avskrivningar Avskrivning, extern Nedskrivning Int/kostn bokslut Anslag för oförutsedda utgifter KF:s anslag för oförutsett KS:s anslag för oförutsett Ofördelade pers kostn ök Ofördelade pers kostn ök Sänkt po Ofördelade lokalkostnad Ofördelad index AFA SUMMA FINANS

18 Inlämningsdatum : F G..Ṣ... Blankett 2 Investeringsredovisning 2010 Anslag Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod sep 2010 pro nos Skyltar IT-investering Systembyte e-post Serverhall Inköp kopiatorer Budgeterat på IT-investering Helpdesk system Kanalisation Möbler sammanträdesrum kr överört till BUN, kvar KF Strategisk investering o varav skall flyttas till TN Förvaltningschefs underskrift:ht. ^!!......

19 Barn- och utbildningsförvaltningen Inlärs ningsdatum: Investeringsredovisning 2010 Investeringsprojekt Projekt- Bokfört Avvikelse Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod 2010 sept 2010 prognos Utbytesinventarier förskola ,0 68,2 257,0 0,0 Ny avd. mm förskola ,6 451,3 451,2-278,6 Fiberkabel färsk a grundsk som blivit mkt dyrare Utbytesinventarier fritidshem ,0 23,4 23,4-23,4 Budget ligger under grundskolan Utbytesinventarier f-klass ,0 23,4 23,4-23,4 Budget ligger under grundskolan Utbytesinventarier grundskola ,0 487, ,0 DigiLär ,3 1702,5 5784,3 1075,0 Inköp 527 datorer varav 463 i augusti Trådlösa nätverk ,0 890,2 760,0 0,0 Utbytesinventarier obl.särskola ,0 60,1 92,0 0,0 Verksamhet under uppbyggnad Utbytesinventarier gymnasiet ,1 1446,4 1364,1 45,0 Kompl.budget äskat för inventarier IP Kungsör Utbytesinventarier Gyv ,0 0,0 96,0 0,0 Fordran vasagymnasiet , ,0 Upprustning yttre miljö nybyholm ,0 upprustning gymnastiksalar ,0 handikappanpassning obl. Särsk ,0 Summa 10899,0 5159,5 9823,4 1075,6 Lars Stråål Skolc

20 1, t` 5- & (,4 nki'i h d, Investeringsredovisning 2010 Anslag Bokfört Bokfört Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom tom tom Prognos anslagkod mars aug set 2010 prognos Totalt datorer idrottsmateriel inventarier badet inventarier Digital bio teater musikskola inventarier

21 Socialnämnden Inlämningsdatum : =11 Blankett 2 Investeringsredovisning 2010 Anslag Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod prognos Investeringar SOC Verksamhetssystem Larm,SÄBO Utbytesinventarier,OrdBO Arbetstekniska hjälpmedel Ho AME Gräsklippare TOTALT

22

23 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad -=tillgängliga medel prognos +=medel kvar dw p144n- z- Förvaltningskansli , Markförvärv Avser köp av Puman , Rivning Puman Avser planerad rivning av Puman 3 i Vasastaden , Långan Fastighetsförvärvet har inte kunnat slutföras pga tidigare ägare har ej genomfört sina åtaganden. Tidigare ägare har utlovat att utföra dessa åtaganden varefter fastighetsaffären kan fullföljas. Utredningsfasen är i sitt slutskede. Nästa fas är , Förorenad mark Prästgärdet genomförandet av saneringen. Kommunen är endast en delfinansiär. Rivning. Finansiering sker enligt , Rivning Hjorten 8,Lilla Stjärn Kommunfullmäktiges beslut genom ianspråkstaga nde av eget kapital (600 tkr) , N Skogen 1:57->1:55 Fredriksso Köp av en liten bit mark för vägen i Säbylund , del av N Skogen 1:65, Exbol AB Återköp av industrimark från Exbol AB, f.d. Startplattan. 7 Planavdelningen 91090, Sweref 99 koordinatsystem , Kulturmiljövårdsprogram Pågår.. Avser kontroller av mätpunkter samt övergång till rikstäckande koordinatsystem. Inventeringen som utförs av Länsmuseet. Påbörjas i augusti, avslutas i november 2010.

24 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad -=tillgängliga medel prognos +=medel kvar Del av tidigare planuppdrag har lagts ner. En exploatör har tecknat ett optionsavtal för byggnation , Dpl Tärneborgsv. Lisenborg på Lisenborg. Området norr om Tallåsen har genom politiskt beslut tagits bort från framtida planering. Erikslund 2, 4 återstår och görs i egen regi , Dpl Gamla järnvägsstation , Planområde S Brattberget , Planområde Rönnen , Planområde Ö Brat tberget Detalplan vid gamla järnvägsstationen, Köpingsvägen. Planarbetet pågår, Miljökonsekvensbeskrivning krävs. Utredning av naturvärden pågår. Planarbetet pågår. Har varit på samråd under sommaren. Beräknas antas Planarbetet pågår. Gamla bullerutredningar finns, Arkeologi utreds. Pågår. Programarbete. Föreslås överföras till , Hällarna detaljplan STARK exploateringen vid Hällarna. Kostnad för Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan , Planområdet Porsen Är antagen och vinner troligtvis laga kraft28/ Avser kostnader för arkeologi. Projekt- och trafikavdelningen , Brygga SO Herrgårdsbron Projektet färdigställt. Slutredovisning återstår , Parkering Coop mfl Överskott från projektet. Tidigare har återlämnats 400 tkr.

25 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad -=tillgängliga medel prognos +=medel kvar Förfrågningsunderlag har skickats ut på etapp 1 och anbuden har inkommit. Arbetet beräknas att , Stödmur åkant NO Herrg.bro påbörjas i början av oktober. En fördjupad utredning håller på att tas fram för övriga etapper och beräknas vara klar under hösten , Upprustning innerstaden Pågår. Inventarier t ex soffor , Gator, enkl. avhj.hinder Arbetet pågår , Skandiatunneln Förrättningskostnader från Lantmäteriet , Ängsvaktaregatan Asfaltering kvarstår. Planeras utföras hösten , Ny trafikförordning Inmatning i det nya datasystem för hantering av de lokala trafikröreskriftema är klart. Tekniska förvaltningen har sökt och blivit beviljade pengar 370 tkr från Boverket för att ur ett jämställdhetsperspektiv trygga stads och , Belysning stationen tätortsmiljöer. Projektet avser belysning kring långtidsparkerigen och Arboga station och beräknas kosta 520 tkr brutto. Finansieras med bidrag efter genomförandet. Bidraget har ej utbetalats än. Kostavdelningen , Matproduktion inventarier Utbyte av gamla maskiner vid produktionsköken.

26 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad -=tillgängliga medel prognos +=medel kvar Driftavdelningen , Maskininvesteringar Maskininvesteringar. Innehåller även ett elfordon för renhållning. Pågår, implementering under hösten , Tidsredovisningssystem Driftgr Slutfakturering sker då leverans har skett och godkänt. Deponi och dammen vid Herrgårdsbron , Dammluckor utredning Pågår. Utredning för dammluckornas ombyggnation. Förstudie inför fiskvägen förbi Herrgårdsbron , Förstud.fiskväg Herrg.bron Föreslås finansieras med medel från Länsstyrelsen under Är klart , Fisktrappa Herrg.bron Kostnaden beräknas till 2,8 Mkr. Bidrag från LONA motsvarande 1,4 Mkr har sökts. Resterande del föreslås finansieras via anslaget för dammluckorna, proj Pågår. Åtgärd enligt Länsstyrelsen krav: Fördröjning av vattentransporten genom tippen. Länsstyrelsens , Tippen övervakas system beslut beträffande redovisad lösning har ännu inte tagits. Länsstyrelsen beslut kan innebära att det finns behov för snabba åtgärder. Genomförandetid osäker. Projekt med särskild finansiering , Expl Hällarna ej VA, lånefin Skattekollektivets del av Hällarna. Utreningsarbete pågar.

27 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad -tillgängliga medel prognos +=medel kvar , Dammluckor Herrg.bron Byte av en del av dammluckor vid Herrgårdsbron. Medel som upparbetas avser konsult- och juridiktjänster. Kravet på miljödom leder till att arbetet genomförs tidigast kommunfullmäktiges strategiska investeringar finns 4 Mkr avsatt för dammluckor En del av detta, 1,4 Mkr föreslås användas till fisketrappan vid Herrgårdsbron , Expl Rönnen skattefinansierad Förtätning av området Rönnen. Kalkyl håller på att tas fram. Exploatering av Åbrinken kommer att kräva investeringsanslag för både planarbete, geoteknikutredningar och gatubyggnad. Även lån , Expl Åbrinken skattefinans O för VA-kostnaderna behövs. Underlag för kalkylering saknas för närvarande. Detaljplan 1 av 4 har påbörjats, antas våren Prognosen avser miljökonsekvensbeskrivning och första detaljplanen. Stor avvikelse beror främst på nödvändiga Summa skattefinansierad, tekn.förv stabilitetsarbeten vid Arbogaån. Utförande är ännu icke beställt. VA-avdelningen, avgiftsfinansierad , Hällarna, endast VA Projektering av ledningsnät pågår samt undersökning för eventuellt ny vattentäkt , Nya vattenserviser, bef nät Nya Vatten-serviser på befintligt nät , Reservkraft Reservkraft. Upphandling pågår.

28 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad -tillgängliga medel prognos +=medel kvar Pågår. Infiltrationsförsöken kommer att visa val av lösning: ny brun och ledning därtill eller , Lungers vattentäkt el. filter membranteknik vid vattenverket. Pilotanläggning är installerad och provkörs. Ordinarie membranfilter beställt och levereras i slutet av oktober , AVV Ener aråt arder Sep g Påbörjat. Konvertering från oljepanna till bergvärmeanläggning eller motsvarande , Nya S-serviser, bef nät Nya Spill-serviser på befintligt nät. Pågår. Avser anslutning till fjärrvärme för både inköp och försäljning av värme. Inbetalning , Energisparåtgärder VA ARV avseende energibidrag från Svensk Vatten finns bokfört i projektet (60tkr). Beslut om ytterligare 60tkr förväntas efter projektets genomförande , Renov tak avloppsrenyerk Ö , Avlo s um stationer pp P P Ombyggnad yttertak Reningsverket ARV. Slutbesiktning har gjorts. Åtgärder för att ta bort lukt vid avloppspumpstationen Sätra eller Brunnsängen, dvs reducering av svavelväte genom utbyggnad av Nutrioxdosering. Tillfällig lösning är på plats. Testning av alkalisering av Arbogaåns vatten för att ta reda på om man långsiktigt kan använda åvatten som reservvattentäkt. Tidigare försök har inte gett , Alkalisering förväntat resultat. Testförsöken styrs av driften vid vattenverket varför endast delförsök har utförts.utrustning levererad, testförsöken kommer att redovisa om ytterligare utrustning behövs.

29 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad -=tillgängliga medel prognos +=medel kvar , Uppgrävn.långsamfilterl Säkerställande av långsamfiltrens funktion för bra drickskvalitet. Om lämplig entreprenör finns tillgänglig så kommer åtgärden att genomföras med kort varsel , AV V överv.kameror, grind , Skydd av vattentäkter Ökning av skyddet för vattenproduktion. Innehåller även brandrevision som pågår. Pågår. Vattendirektivet och Länstyrelsen ställer krav på skyddsområden , Nya serviser, dagvatten Pågår. Nya Dagvatten-serviser i befintligt nät , Reinvestering vattenledn.nät Reinvestering vattenledn.nät , Reinvestering spillednfngsnät Reinvestering spillvattenledningsnätet , Reinvestering dagv.ledningsnät Reinvestering dagvattenledningsnätet , Omb.grovrensanl.Götlunda Ombyggnad grovrensanläggn. Götlunda. Klart för besiktning , Kvävekravet ARV utr`.o omb Länsstyrelsens krav avseende kvävereducering innebär omfattande åtgärder med tillhörande investeringar. Kalkylunderlaget kan presenteras tidigast hösten vilken omfattning medel kommer att upparbetas under året är för närvarande osäkert , Planområde S Brattberget VA VA-utredning i samband av planarbete , Expl VA detaljplan kv Rönnen VA-utredning i samband av planarbete.

1. En kort sammanfattning avseende varje avvikelse läggs till för varje nämnds budgetredovisning.

1. En kort sammanfattning avseende varje avvikelse läggs till för varje nämnds budgetredovisning. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-05-31 Blad 6 Ks 81 Au 92 Dnr 141/2011-042 Ekonomisk prognos 1 för år 2011 Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna

Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-04-10 ^T' Blad 26 Ks 54 Au 48 Dnr 42/2012/042 Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna Syftet med kompletteringsbudgeten är

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen.

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-03-05 `0 Blad 2 Ks 23 Dnr 53/2012-107 Kapitaltäckningsgaranti Arboga Energi AB Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget 1(7) KS 2009/0005 Ombudgeteringar och reviderad budget 2009 Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2009 vid sammanträdena den 24 och 27 november. Revidering av budgeten behöver göras på följande punkter.

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015 Dnr KS-2015-281 Dpl 10 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2015-05-28 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetuppföljning med helårsprognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-14 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per oktober 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Månadsrapport per maj 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per maj 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-12 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per maj 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-08-27 KS/2015:197 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter november månad

Ekonomirapport 2015 efter november månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-04 Handläggare: Håkan Wahlgren Tel: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-03-04 Plats och tid Wasarummet kl. 8.00-9.50 Beslutande Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Carl Egegren (m) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Tommy Ahlberg

Läs mer