Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010."

Transkript

1 ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 14 Ks 143 Au 141 Dnr 121/ Ekonomisk prognos 3 Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år Prognosen baseras på styrelsens och nämndernas helårsprognoser utifr ån redovisade intäkter och kostnader för januari till och med september månad Prognosen innehåller också en bedömning av finansieringen av kommunens verksamhet år Sammanfattning Årets resultat för år 2010 beräknas till kronor, vilket motsvarar 0,8 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målsättningen för år 2010 är plus kronor, vilket motsvarar 0,5 procent., Avvikelsen jämfört med det budgeterade resultatet ( kronor) beräknas uppgå till kronor. Nämndernas nettokostnader beräknas bli kronor högre än budgeterat. Tekniska nämnden förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget uppgående till kronor. Socialnämnden förväntas redovisa ett underskott uppgående till kronor medan miljö- och byggnämndens förväntade underskott jämfört med budget uppgår till kronor. Fritids- och kulturnämnden förväntas överskrida budget med kronor. Kommunstyrelsen förväntas redovisa ett underskott mot budget med kronor. Barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige bedömer ingen avvikelse jämfört med budget. Kostnaderna för kommunens pensionsåtaganden förväntas uppgå till budget. Sammantaget förväntas verksamhetens nettokostnad redovisa ett underskott jämfört med budget på kronor. Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning beräknas bli kronor bättre än budgeterat. Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekrgterarens sign. Utdragsbes

2 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 15 Finansnettot (finansiella intäkter minus finansiella kostnader) beräknas bli kronor bättre än budgeterat. Investeringarna förväntas uppgå till kronor vilket är kronor lägre än budget. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Ekonomisk prognos 3 för år 2010 godkänns. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekr ra ns sign. Utdragsbestyrkan

3 ARBOGA KOMMUN Kom m u nstyrelseförvaltni ngen Ekonomikontoret Ekonomichef Ann Björkman ann. arboga. se Datum Rev (5) EKONOMISK PROGNOS 3 FÖR ÅR 2010 Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år Prognosen baseras på styrelsens och nämndernas helårsprognoser utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari till och med september månad Prognosen innehåller också en bedömning av finansieringen av kommunens verksamhet år I bilaga 1 redovisas fullmäktiges/kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av utfall år 2010 samt finansieringen av kommunens verksamhet i förhållande till den ekonomiska ramen. I bilaga 2 redovisas fullmäktiges/kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av förväntat investeringsutfall år 2010 i förhållande till budget. SAMMANFATTNING Årets resultat för år 2010 beräknas till 5,0 mkr, vilket motsvarar 0,8 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målsättningen för år 2010 är plus 2,7 mkr, vilket motsvarar 0,5 procent. Avvikelsen jämfört med det budgeterade resultatet (2,7 mkr) beräknas uppgå till 2,3 mkr. Nämndernas nettokostnader beräknas bli 10,9 mkr högre än budgeterat. Tekniska nämnden förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget uppgående till 4,4 mkr. Socialnämnden förväntas redovisa ett underskott uppgående till 5,2 mkr medan miljö- och byggnämndens förväntade underskott jämfört med budget uppgår till 1,0 mkr. Fritids- och kulturnämnden förväntas överskrida budget med 0,3 mkr. Kommunstyrelsen förväntas Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Box 45 Smedjegatan 5 vx se Arboga

4 ARBOGA KOMMUN 2 (7) redovisa ett underskott mot budget med 0,1 mkr. Barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige bedömer ingen avvikelse jämfört med budget. Kostnaderna för kommunens pensionsåtaganden förväntas uppgå till budget. Sammantaget förväntas verksamhetens nettokostnad redovisa ett underskott jämfört med budget på 11,5 mkr. Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning beräknas bli 9,7 mkr bättre än budgeterat. Finansnettot (finansiella intäkter minus finansiella kostnader) beräknas bli 4,1 mkr bättre än budgeterat. Investeringarna förväntas uppgå till 69,6 mkr vilket är 14,6 mkr lägre än budget. Nedan redovisas kommunens resultaträkning. RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Utfall 2009 Budget 2010 Prognos 2010 Avvikelse 2010 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Reavinster AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET

5 ARBOGA KOMMUN 3 (7) Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget på 11,5 mkr. Nämnderna förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget på 10,9 mkr. Pensionskostnaderna förväntas ge ett utfall i nivå med budget. Avskrivningarna förväntas överskrida budget med 1,1 mkr. Verksamhetens nettokostnad ökar år 2010 jämfört med år 2009 med 3,6 procent om prognosen håller. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning förväntas redovisa ett överskott jämfört med budget på 9,7 mkr. Skatteintäkterna förväntas redovisa ett överskott jämfört med budget på 10,7 mkr. Det är främst den preliminära avräkningen för år 2010 som bedöms ge ett överskott jämfört med budget (7,6 mkr). Generella statsbidrag och utjämning bedöms redovisa ett underskott jämfört med budget på 1,0 mkr. Det är främst inkomst- och kostnadsutjämningen som redovisar underskott jämfört med budget medan fastighetsavgiften redovisar ett förväntat överskott. Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning ökar år 2010 jämfört med år 2009 med 3,8 procent om prognosen håller. Ökningen beror huvudsakligen på tillfälligt konjunkturstöd till kommunerna år Finansnetto Finansnettot förväntas redovisa ett överskott jämfört med budget på 4,0 mkr. Det är främst de låga räntenivåerna på upptagna lån samt lösta lån som orsakar överskottet. En utdelning på aktier i Sturestadens Fastigheter AB bidrar till överskottet med 0,3 mkr. Årets resultat Årets resultat förväntas uppgå till 5,0 mkr, vilket motsvarar 0,8 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målsättningen, att årets resultat skulle uppgå till 2,7 mkr eller 0,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, uppnås om prognosen blir verklighet.

6 ARBOGA KOMMUN 4(7) Nedan redovisas kommunens driftredovisning. DRIFTREDOVISNING 2010 Budget Avvikelse Av Belopp i tkr netto prognos 3 vikelse netto, % NÄMND Kommunfullmäktige % Kommunstyrelsen % Barn- och utbildningsnämnd % Fritids- och kulturnämnd % Miljö- och byggnämnd % Socialnämnd % Teknisk nämnd % varav teknisk förvaltning % varav va-verksamhet varav fastighetsförvaltning % varav ABO SUMMA NÄMNDER ,8% Pensionskostnader Avskrivningar Kapitalkostnader Övrigt SUMMA VERKSAMHET NETTOKOSTNAD ,3% Finansiering ,6% BUDGETERAT RESULTAT/ AVVIKELSE MOT BUDGET Miljö- och byggnämnden förväntas redovisa ett underskott uppgående till 1,0 mkr bl a beroende på att intäkter tidigare felperiodiserats. Detta justeras år 2010 och följden blir att intäkterna inte kommer att uppgå till budgeterad nivå. Även nya rekryteringar samt tillkommande kostnader

7 ARBOGA KOMMUN 5 (7) för förberedelser inför förändrad organisationsform bidrar till det bedömda underskottet. Socialnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget uppgående till 5,2 mkr. Det är främst försörjningsstöd, LSS-verksamheten samt flytt av arbetsmarknadsenheten som förväntas bli kostsammare än budgeterat. Tekniska nämnden prognostiserar ett överskridande jämfört med budget uppgående till 4,4 mkr. Fastighetsförvaltningen redovisar ett prognostiserat underskott på 2,5 mkr vilket i sen helhet avser ABO. Tekniska förvaltningen förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget uppgående till 1,8 mkr, främst beroende på kostsam snöröjning samt högre kostnader än budgeterat för bostadsanpassningar. I bilaga 1 redovisas styrelsens och nämndernas bedömning samt bedömning av kommunens finansverksamhet jämfört med budget. Nedan redovisas kommunens investeringsredovisning. KF/KS/NÄMNDER Tkr Budget 2010 Kompl budget tilläggsanslag 2010 ' Ombudget och tilläggsanslag 2010 Summa budget 2010 Prognos 2010 Avvikelse Kommunfullmäktige, till förfog Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Fritids- och kulturnämnd Miljö- och byggnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd, totalt Teknisk förvaltning Va-verksamhet Fastighetsförvaltning ABO SUMMA

8 ARBOGA KOMMUN 6 (7) Investeringarna förväntas uppgå till 69,6 mkr under år 2010, vilket är 14,6 mkr lägre än budget. De största enskilda investeringarna är främst Digilär-projektet samt ombyggnad i fastigheten Gäddgården 1. Under senare delen av hösten kommer förmodligen nyupplåning att behövas då investeringarna överstiger den planerade nivån i budgetförutsättningarna. I bilaga 2 redovisas styrelsens och nämndernas prognoser för investeringar. Kommunala företag och organisationer För att ge en bild av kommunens åtagande när det gäller andra företag och organisationer redovisas nedan prognoser för år 2010 för de företag/ organisationer som Arboga kommun har ett inflytande i som uppgår till minst 20 procent. Arboga Energi AB tkr Seniorbostäder i Arboga AB 0 tkr Sturestaden Fastigheter AB tkr Västra Mälardalens Kommunalförbund 1485 tkr Förslag till beslut Ekonomisk prognos 3 för år 2010 godkänns. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

9 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Nämnd :.. KS, ÖF, KF samt valnämnd och revision I nläm ningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering 2123 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) -100 Förvaltningschefs underskrift. 7Yt......

10 Ekonomisk prognos 2010 Blankett 1 Barn- och utbildningsnämnden Bygger på budgetuppföljning jan-sept 2010 Ekonomiskt driftresultat (tkr) 2010 A, Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering C, Beräknad årsavvikelse (diff A-B) 0 Om en negativ årsavvikelse redovisas, ska beslutade åtgärder för att uppnå ett balanserat ekonomiskt resultat redovisas.nedan.

11 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Nämnd: Fritids och kulturnämnden Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) -260 Om en negativ årsavvikel e redovisas, ska beslutade åtgärder för att uppnå ett balanserat ekonomisk esultat redovisas nedan. Uppföljningen ej redovisatl,,i fritids och kulturnämnden.

12 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Nämnd:.. Miljö- och byggnämnden Inlämningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering 3 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) -968 Förvaltningschefs underskrift:...

13 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Nämnd:Socialnämnden Inlämningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering -117 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) -5219

14 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Förvaltning: Tekniska förvaltningen Inlämningsdatum: Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering -296 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) Förvaltningschefs underskrift:...

15 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Nämnd:.. Fastighetsförvaltningen Inlämningsdatum :. okt-10 Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering 2169 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) 9451 C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) Förvaltningschefs underskrift:... Y... V....

16 Budget Prognos Prognos 1 Prognos Prognos Prognos 3 Bokslut 2010 mars Avvik april Avvik juni Avvik delår Avvik oktober Avvik Avvik Skatt o gen stb Kommunalskatt Prel avräkning Slutavräkning Utjämning LSS-kostn Regleringsavgift Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Strukturbidrag Kom. Fastighetsavgift Särskilt konjunkturstöd Finansiella intäkter Räntor likvida medel Ränta förlagslån Ränta lån Marieborg Dröjsmålsräntor Räntor utlämnade lån Övriga räntor 0 0 Utdelning aktier Borgensavgift AEAB Finansiella kostnader Räntor lån fr lån kom Räntor lån fr lån ABO Ränta p-skuld inkl lönesk Pensionskostnader Utbetalda pensioner Särsk löneskatt utb pens Särsk löneskatt avg betr

17 Avsättn framtida pension Särskild löneskatt 368 Individuell del inkl s lönes Pensionsberäkning VMKF Pensionsutbet inf fr 98 Särskilt avtal Fullfondsmodell Internfördelad PO Kapitalkostnader Intern ränta Avskrivning Externa avskrivningar Avskrivning, extern Nedskrivning Int/kostn bokslut Anslag för oförutsedda utgifter KF:s anslag för oförutsett KS:s anslag för oförutsett Ofördelade pers kostn ök Ofördelade pers kostn ök Sänkt po Ofördelade lokalkostnad Ofördelad index AFA SUMMA FINANS

18 Inlämningsdatum : F G..Ṣ... Blankett 2 Investeringsredovisning 2010 Anslag Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod sep 2010 pro nos Skyltar IT-investering Systembyte e-post Serverhall Inköp kopiatorer Budgeterat på IT-investering Helpdesk system Kanalisation Möbler sammanträdesrum kr överört till BUN, kvar KF Strategisk investering o varav skall flyttas till TN Förvaltningschefs underskrift:ht. ^!!......

19 Barn- och utbildningsförvaltningen Inlärs ningsdatum: Investeringsredovisning 2010 Investeringsprojekt Projekt- Bokfört Avvikelse Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod 2010 sept 2010 prognos Utbytesinventarier förskola ,0 68,2 257,0 0,0 Ny avd. mm förskola ,6 451,3 451,2-278,6 Fiberkabel färsk a grundsk som blivit mkt dyrare Utbytesinventarier fritidshem ,0 23,4 23,4-23,4 Budget ligger under grundskolan Utbytesinventarier f-klass ,0 23,4 23,4-23,4 Budget ligger under grundskolan Utbytesinventarier grundskola ,0 487, ,0 DigiLär ,3 1702,5 5784,3 1075,0 Inköp 527 datorer varav 463 i augusti Trådlösa nätverk ,0 890,2 760,0 0,0 Utbytesinventarier obl.särskola ,0 60,1 92,0 0,0 Verksamhet under uppbyggnad Utbytesinventarier gymnasiet ,1 1446,4 1364,1 45,0 Kompl.budget äskat för inventarier IP Kungsör Utbytesinventarier Gyv ,0 0,0 96,0 0,0 Fordran vasagymnasiet , ,0 Upprustning yttre miljö nybyholm ,0 upprustning gymnastiksalar ,0 handikappanpassning obl. Särsk ,0 Summa 10899,0 5159,5 9823,4 1075,6 Lars Stråål Skolc

20 1, t` 5- & (,4 nki'i h d, Investeringsredovisning 2010 Anslag Bokfört Bokfört Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom tom tom Prognos anslagkod mars aug set 2010 prognos Totalt datorer idrottsmateriel inventarier badet inventarier Digital bio teater musikskola inventarier

21 Socialnämnden Inlämningsdatum : =11 Blankett 2 Investeringsredovisning 2010 Anslag Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod prognos Investeringar SOC Verksamhetssystem Larm,SÄBO Utbytesinventarier,OrdBO Arbetstekniska hjälpmedel Ho AME Gräsklippare TOTALT

22

23 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad -=tillgängliga medel prognos +=medel kvar dw p144n- z- Förvaltningskansli , Markförvärv Avser köp av Puman , Rivning Puman Avser planerad rivning av Puman 3 i Vasastaden , Långan Fastighetsförvärvet har inte kunnat slutföras pga tidigare ägare har ej genomfört sina åtaganden. Tidigare ägare har utlovat att utföra dessa åtaganden varefter fastighetsaffären kan fullföljas. Utredningsfasen är i sitt slutskede. Nästa fas är , Förorenad mark Prästgärdet genomförandet av saneringen. Kommunen är endast en delfinansiär. Rivning. Finansiering sker enligt , Rivning Hjorten 8,Lilla Stjärn Kommunfullmäktiges beslut genom ianspråkstaga nde av eget kapital (600 tkr) , N Skogen 1:57->1:55 Fredriksso Köp av en liten bit mark för vägen i Säbylund , del av N Skogen 1:65, Exbol AB Återköp av industrimark från Exbol AB, f.d. Startplattan. 7 Planavdelningen 91090, Sweref 99 koordinatsystem , Kulturmiljövårdsprogram Pågår.. Avser kontroller av mätpunkter samt övergång till rikstäckande koordinatsystem. Inventeringen som utförs av Länsmuseet. Påbörjas i augusti, avslutas i november 2010.

24 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad -=tillgängliga medel prognos +=medel kvar Del av tidigare planuppdrag har lagts ner. En exploatör har tecknat ett optionsavtal för byggnation , Dpl Tärneborgsv. Lisenborg på Lisenborg. Området norr om Tallåsen har genom politiskt beslut tagits bort från framtida planering. Erikslund 2, 4 återstår och görs i egen regi , Dpl Gamla järnvägsstation , Planområde S Brattberget , Planområde Rönnen , Planområde Ö Brat tberget Detalplan vid gamla järnvägsstationen, Köpingsvägen. Planarbetet pågår, Miljökonsekvensbeskrivning krävs. Utredning av naturvärden pågår. Planarbetet pågår. Har varit på samråd under sommaren. Beräknas antas Planarbetet pågår. Gamla bullerutredningar finns, Arkeologi utreds. Pågår. Programarbete. Föreslås överföras till , Hällarna detaljplan STARK exploateringen vid Hällarna. Kostnad för Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan , Planområdet Porsen Är antagen och vinner troligtvis laga kraft28/ Avser kostnader för arkeologi. Projekt- och trafikavdelningen , Brygga SO Herrgårdsbron Projektet färdigställt. Slutredovisning återstår , Parkering Coop mfl Överskott från projektet. Tidigare har återlämnats 400 tkr.

25 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad -=tillgängliga medel prognos +=medel kvar Förfrågningsunderlag har skickats ut på etapp 1 och anbuden har inkommit. Arbetet beräknas att , Stödmur åkant NO Herrg.bro påbörjas i början av oktober. En fördjupad utredning håller på att tas fram för övriga etapper och beräknas vara klar under hösten , Upprustning innerstaden Pågår. Inventarier t ex soffor , Gator, enkl. avhj.hinder Arbetet pågår , Skandiatunneln Förrättningskostnader från Lantmäteriet , Ängsvaktaregatan Asfaltering kvarstår. Planeras utföras hösten , Ny trafikförordning Inmatning i det nya datasystem för hantering av de lokala trafikröreskriftema är klart. Tekniska förvaltningen har sökt och blivit beviljade pengar 370 tkr från Boverket för att ur ett jämställdhetsperspektiv trygga stads och , Belysning stationen tätortsmiljöer. Projektet avser belysning kring långtidsparkerigen och Arboga station och beräknas kosta 520 tkr brutto. Finansieras med bidrag efter genomförandet. Bidraget har ej utbetalats än. Kostavdelningen , Matproduktion inventarier Utbyte av gamla maskiner vid produktionsköken.

26 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad -=tillgängliga medel prognos +=medel kvar Driftavdelningen , Maskininvesteringar Maskininvesteringar. Innehåller även ett elfordon för renhållning. Pågår, implementering under hösten , Tidsredovisningssystem Driftgr Slutfakturering sker då leverans har skett och godkänt. Deponi och dammen vid Herrgårdsbron , Dammluckor utredning Pågår. Utredning för dammluckornas ombyggnation. Förstudie inför fiskvägen förbi Herrgårdsbron , Förstud.fiskväg Herrg.bron Föreslås finansieras med medel från Länsstyrelsen under Är klart , Fisktrappa Herrg.bron Kostnaden beräknas till 2,8 Mkr. Bidrag från LONA motsvarande 1,4 Mkr har sökts. Resterande del föreslås finansieras via anslaget för dammluckorna, proj Pågår. Åtgärd enligt Länsstyrelsen krav: Fördröjning av vattentransporten genom tippen. Länsstyrelsens , Tippen övervakas system beslut beträffande redovisad lösning har ännu inte tagits. Länsstyrelsen beslut kan innebära att det finns behov för snabba åtgärder. Genomförandetid osäker. Projekt med särskild finansiering , Expl Hällarna ej VA, lånefin Skattekollektivets del av Hällarna. Utreningsarbete pågar.

27 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad -tillgängliga medel prognos +=medel kvar , Dammluckor Herrg.bron Byte av en del av dammluckor vid Herrgårdsbron. Medel som upparbetas avser konsult- och juridiktjänster. Kravet på miljödom leder till att arbetet genomförs tidigast kommunfullmäktiges strategiska investeringar finns 4 Mkr avsatt för dammluckor En del av detta, 1,4 Mkr föreslås användas till fisketrappan vid Herrgårdsbron , Expl Rönnen skattefinansierad Förtätning av området Rönnen. Kalkyl håller på att tas fram. Exploatering av Åbrinken kommer att kräva investeringsanslag för både planarbete, geoteknikutredningar och gatubyggnad. Även lån , Expl Åbrinken skattefinans O för VA-kostnaderna behövs. Underlag för kalkylering saknas för närvarande. Detaljplan 1 av 4 har påbörjats, antas våren Prognosen avser miljökonsekvensbeskrivning och första detaljplanen. Stor avvikelse beror främst på nödvändiga Summa skattefinansierad, tekn.förv stabilitetsarbeten vid Arbogaån. Utförande är ännu icke beställt. VA-avdelningen, avgiftsfinansierad , Hällarna, endast VA Projektering av ledningsnät pågår samt undersökning för eventuellt ny vattentäkt , Nya vattenserviser, bef nät Nya Vatten-serviser på befintligt nät , Reservkraft Reservkraft. Upphandling pågår.

28 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad -tillgängliga medel prognos +=medel kvar Pågår. Infiltrationsförsöken kommer att visa val av lösning: ny brun och ledning därtill eller , Lungers vattentäkt el. filter membranteknik vid vattenverket. Pilotanläggning är installerad och provkörs. Ordinarie membranfilter beställt och levereras i slutet av oktober , AVV Ener aråt arder Sep g Påbörjat. Konvertering från oljepanna till bergvärmeanläggning eller motsvarande , Nya S-serviser, bef nät Nya Spill-serviser på befintligt nät. Pågår. Avser anslutning till fjärrvärme för både inköp och försäljning av värme. Inbetalning , Energisparåtgärder VA ARV avseende energibidrag från Svensk Vatten finns bokfört i projektet (60tkr). Beslut om ytterligare 60tkr förväntas efter projektets genomförande , Renov tak avloppsrenyerk Ö , Avlo s um stationer pp P P Ombyggnad yttertak Reningsverket ARV. Slutbesiktning har gjorts. Åtgärder för att ta bort lukt vid avloppspumpstationen Sätra eller Brunnsängen, dvs reducering av svavelväte genom utbyggnad av Nutrioxdosering. Tillfällig lösning är på plats. Testning av alkalisering av Arbogaåns vatten för att ta reda på om man långsiktigt kan använda åvatten som reservvattentäkt. Tidigare försök har inte gett , Alkalisering förväntat resultat. Testförsöken styrs av driften vid vattenverket varför endast delförsök har utförts.utrustning levererad, testförsöken kommer att redovisa om ytterligare utrustning behövs.

29 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad -=tillgängliga medel prognos +=medel kvar , Uppgrävn.långsamfilterl Säkerställande av långsamfiltrens funktion för bra drickskvalitet. Om lämplig entreprenör finns tillgänglig så kommer åtgärden att genomföras med kort varsel , AV V överv.kameror, grind , Skydd av vattentäkter Ökning av skyddet för vattenproduktion. Innehåller även brandrevision som pågår. Pågår. Vattendirektivet och Länstyrelsen ställer krav på skyddsområden , Nya serviser, dagvatten Pågår. Nya Dagvatten-serviser i befintligt nät , Reinvestering vattenledn.nät Reinvestering vattenledn.nät , Reinvestering spillednfngsnät Reinvestering spillvattenledningsnätet , Reinvestering dagv.ledningsnät Reinvestering dagvattenledningsnätet , Omb.grovrensanl.Götlunda Ombyggnad grovrensanläggn. Götlunda. Klart för besiktning , Kvävekravet ARV utr`.o omb Länsstyrelsens krav avseende kvävereducering innebär omfattande åtgärder med tillhörande investeringar. Kalkylunderlaget kan presenteras tidigast hösten vilken omfattning medel kommer att upparbetas under året är för närvarande osäkert , Planområde S Brattberget VA VA-utredning i samband av planarbete , Expl VA detaljplan kv Rönnen VA-utredning i samband av planarbete.

1. En kort sammanfattning avseende varje avvikelse läggs till för varje nämnds budgetredovisning.

1. En kort sammanfattning avseende varje avvikelse läggs till för varje nämnds budgetredovisning. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-05-31 Blad 6 Ks 81 Au 92 Dnr 141/2011-042 Ekonomisk prognos 1 för år 2011 Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna

Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-04-10 ^T' Blad 26 Ks 54 Au 48 Dnr 42/2012/042 Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna Syftet med kompletteringsbudgeten är

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen.

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-03-05 `0 Blad 2 Ks 23 Dnr 53/2012-107 Kapitaltäckningsgaranti Arboga Energi AB Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden

Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (35) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-04-26 Kf Ks 49 Au 74 Dnr KS/2012-0138 Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Månadsuppföljning. September 2008

Månadsuppföljning. September 2008 A Månadsuppföljning September 2008 Månadsuppföljning 1 januari - 30 september 2008 Jämfört med budget visar skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-04-23 KS/2015:105 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott Dnr KS-2014-11 Dpl 10 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-02-10 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Reviderad budget 2014 samt beslut

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Månadsrapport april 2015

Månadsrapport april 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-05-21 KS/2015:125 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport april 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Återrapportering av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut från år 2011 eller tidigare

Återrapportering av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut från år 2011 eller tidigare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 36 Ks 61 Au 54 Dnr 10/2012-109 Återrapportering av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut från år 2011 eller tidigare Enligt

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

2011-05-23. Kommunstyrelsen. Månadsrapport april 2011 Dnr KS/2011:117

2011-05-23. Kommunstyrelsen. Månadsrapport april 2011 Dnr KS/2011:117 2011-05-23 Kommunstyrelsen Månadsrapport april 2011 Dnr KS/2011:117 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer