Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010."

Transkript

1 ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 14 Ks 143 Au 141 Dnr 121/ Ekonomisk prognos 3 Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år Prognosen baseras på styrelsens och nämndernas helårsprognoser utifr ån redovisade intäkter och kostnader för januari till och med september månad Prognosen innehåller också en bedömning av finansieringen av kommunens verksamhet år Sammanfattning Årets resultat för år 2010 beräknas till kronor, vilket motsvarar 0,8 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målsättningen för år 2010 är plus kronor, vilket motsvarar 0,5 procent., Avvikelsen jämfört med det budgeterade resultatet ( kronor) beräknas uppgå till kronor. Nämndernas nettokostnader beräknas bli kronor högre än budgeterat. Tekniska nämnden förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget uppgående till kronor. Socialnämnden förväntas redovisa ett underskott uppgående till kronor medan miljö- och byggnämndens förväntade underskott jämfört med budget uppgår till kronor. Fritids- och kulturnämnden förväntas överskrida budget med kronor. Kommunstyrelsen förväntas redovisa ett underskott mot budget med kronor. Barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige bedömer ingen avvikelse jämfört med budget. Kostnaderna för kommunens pensionsåtaganden förväntas uppgå till budget. Sammantaget förväntas verksamhetens nettokostnad redovisa ett underskott jämfört med budget på kronor. Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning beräknas bli kronor bättre än budgeterat. Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekrgterarens sign. Utdragsbes

2 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 15 Finansnettot (finansiella intäkter minus finansiella kostnader) beräknas bli kronor bättre än budgeterat. Investeringarna förväntas uppgå till kronor vilket är kronor lägre än budget. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Ekonomisk prognos 3 för år 2010 godkänns. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekr ra ns sign. Utdragsbestyrkan

3 ARBOGA KOMMUN Kom m u nstyrelseförvaltni ngen Ekonomikontoret Ekonomichef Ann Björkman ann. arboga. se Datum Rev (5) EKONOMISK PROGNOS 3 FÖR ÅR 2010 Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år Prognosen baseras på styrelsens och nämndernas helårsprognoser utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari till och med september månad Prognosen innehåller också en bedömning av finansieringen av kommunens verksamhet år I bilaga 1 redovisas fullmäktiges/kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av utfall år 2010 samt finansieringen av kommunens verksamhet i förhållande till den ekonomiska ramen. I bilaga 2 redovisas fullmäktiges/kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av förväntat investeringsutfall år 2010 i förhållande till budget. SAMMANFATTNING Årets resultat för år 2010 beräknas till 5,0 mkr, vilket motsvarar 0,8 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målsättningen för år 2010 är plus 2,7 mkr, vilket motsvarar 0,5 procent. Avvikelsen jämfört med det budgeterade resultatet (2,7 mkr) beräknas uppgå till 2,3 mkr. Nämndernas nettokostnader beräknas bli 10,9 mkr högre än budgeterat. Tekniska nämnden förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget uppgående till 4,4 mkr. Socialnämnden förväntas redovisa ett underskott uppgående till 5,2 mkr medan miljö- och byggnämndens förväntade underskott jämfört med budget uppgår till 1,0 mkr. Fritids- och kulturnämnden förväntas överskrida budget med 0,3 mkr. Kommunstyrelsen förväntas Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Box 45 Smedjegatan 5 vx se Arboga

4 ARBOGA KOMMUN 2 (7) redovisa ett underskott mot budget med 0,1 mkr. Barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige bedömer ingen avvikelse jämfört med budget. Kostnaderna för kommunens pensionsåtaganden förväntas uppgå till budget. Sammantaget förväntas verksamhetens nettokostnad redovisa ett underskott jämfört med budget på 11,5 mkr. Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning beräknas bli 9,7 mkr bättre än budgeterat. Finansnettot (finansiella intäkter minus finansiella kostnader) beräknas bli 4,1 mkr bättre än budgeterat. Investeringarna förväntas uppgå till 69,6 mkr vilket är 14,6 mkr lägre än budget. Nedan redovisas kommunens resultaträkning. RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Utfall 2009 Budget 2010 Prognos 2010 Avvikelse 2010 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Reavinster AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET

5 ARBOGA KOMMUN 3 (7) Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget på 11,5 mkr. Nämnderna förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget på 10,9 mkr. Pensionskostnaderna förväntas ge ett utfall i nivå med budget. Avskrivningarna förväntas överskrida budget med 1,1 mkr. Verksamhetens nettokostnad ökar år 2010 jämfört med år 2009 med 3,6 procent om prognosen håller. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning förväntas redovisa ett överskott jämfört med budget på 9,7 mkr. Skatteintäkterna förväntas redovisa ett överskott jämfört med budget på 10,7 mkr. Det är främst den preliminära avräkningen för år 2010 som bedöms ge ett överskott jämfört med budget (7,6 mkr). Generella statsbidrag och utjämning bedöms redovisa ett underskott jämfört med budget på 1,0 mkr. Det är främst inkomst- och kostnadsutjämningen som redovisar underskott jämfört med budget medan fastighetsavgiften redovisar ett förväntat överskott. Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning ökar år 2010 jämfört med år 2009 med 3,8 procent om prognosen håller. Ökningen beror huvudsakligen på tillfälligt konjunkturstöd till kommunerna år Finansnetto Finansnettot förväntas redovisa ett överskott jämfört med budget på 4,0 mkr. Det är främst de låga räntenivåerna på upptagna lån samt lösta lån som orsakar överskottet. En utdelning på aktier i Sturestadens Fastigheter AB bidrar till överskottet med 0,3 mkr. Årets resultat Årets resultat förväntas uppgå till 5,0 mkr, vilket motsvarar 0,8 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målsättningen, att årets resultat skulle uppgå till 2,7 mkr eller 0,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, uppnås om prognosen blir verklighet.

6 ARBOGA KOMMUN 4(7) Nedan redovisas kommunens driftredovisning. DRIFTREDOVISNING 2010 Budget Avvikelse Av Belopp i tkr netto prognos 3 vikelse netto, % NÄMND Kommunfullmäktige % Kommunstyrelsen % Barn- och utbildningsnämnd % Fritids- och kulturnämnd % Miljö- och byggnämnd % Socialnämnd % Teknisk nämnd % varav teknisk förvaltning % varav va-verksamhet varav fastighetsförvaltning % varav ABO SUMMA NÄMNDER ,8% Pensionskostnader Avskrivningar Kapitalkostnader Övrigt SUMMA VERKSAMHET NETTOKOSTNAD ,3% Finansiering ,6% BUDGETERAT RESULTAT/ AVVIKELSE MOT BUDGET Miljö- och byggnämnden förväntas redovisa ett underskott uppgående till 1,0 mkr bl a beroende på att intäkter tidigare felperiodiserats. Detta justeras år 2010 och följden blir att intäkterna inte kommer att uppgå till budgeterad nivå. Även nya rekryteringar samt tillkommande kostnader

7 ARBOGA KOMMUN 5 (7) för förberedelser inför förändrad organisationsform bidrar till det bedömda underskottet. Socialnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget uppgående till 5,2 mkr. Det är främst försörjningsstöd, LSS-verksamheten samt flytt av arbetsmarknadsenheten som förväntas bli kostsammare än budgeterat. Tekniska nämnden prognostiserar ett överskridande jämfört med budget uppgående till 4,4 mkr. Fastighetsförvaltningen redovisar ett prognostiserat underskott på 2,5 mkr vilket i sen helhet avser ABO. Tekniska förvaltningen förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget uppgående till 1,8 mkr, främst beroende på kostsam snöröjning samt högre kostnader än budgeterat för bostadsanpassningar. I bilaga 1 redovisas styrelsens och nämndernas bedömning samt bedömning av kommunens finansverksamhet jämfört med budget. Nedan redovisas kommunens investeringsredovisning. KF/KS/NÄMNDER Tkr Budget 2010 Kompl budget tilläggsanslag 2010 ' Ombudget och tilläggsanslag 2010 Summa budget 2010 Prognos 2010 Avvikelse Kommunfullmäktige, till förfog Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Fritids- och kulturnämnd Miljö- och byggnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd, totalt Teknisk förvaltning Va-verksamhet Fastighetsförvaltning ABO SUMMA

8 ARBOGA KOMMUN 6 (7) Investeringarna förväntas uppgå till 69,6 mkr under år 2010, vilket är 14,6 mkr lägre än budget. De största enskilda investeringarna är främst Digilär-projektet samt ombyggnad i fastigheten Gäddgården 1. Under senare delen av hösten kommer förmodligen nyupplåning att behövas då investeringarna överstiger den planerade nivån i budgetförutsättningarna. I bilaga 2 redovisas styrelsens och nämndernas prognoser för investeringar. Kommunala företag och organisationer För att ge en bild av kommunens åtagande när det gäller andra företag och organisationer redovisas nedan prognoser för år 2010 för de företag/ organisationer som Arboga kommun har ett inflytande i som uppgår till minst 20 procent. Arboga Energi AB tkr Seniorbostäder i Arboga AB 0 tkr Sturestaden Fastigheter AB tkr Västra Mälardalens Kommunalförbund 1485 tkr Förslag till beslut Ekonomisk prognos 3 för år 2010 godkänns. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

9 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Nämnd :.. KS, ÖF, KF samt valnämnd och revision I nläm ningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering 2123 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) -100 Förvaltningschefs underskrift. 7Yt......

10 Ekonomisk prognos 2010 Blankett 1 Barn- och utbildningsnämnden Bygger på budgetuppföljning jan-sept 2010 Ekonomiskt driftresultat (tkr) 2010 A, Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering C, Beräknad årsavvikelse (diff A-B) 0 Om en negativ årsavvikelse redovisas, ska beslutade åtgärder för att uppnå ett balanserat ekonomiskt resultat redovisas.nedan.

11 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Nämnd: Fritids och kulturnämnden Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) -260 Om en negativ årsavvikel e redovisas, ska beslutade åtgärder för att uppnå ett balanserat ekonomisk esultat redovisas nedan. Uppföljningen ej redovisatl,,i fritids och kulturnämnden.

12 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Nämnd:.. Miljö- och byggnämnden Inlämningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering 3 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) -968 Förvaltningschefs underskrift:...

13 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Nämnd:Socialnämnden Inlämningsdatum : Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering -117 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) -5219

14 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Förvaltning: Tekniska förvaltningen Inlämningsdatum: Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering -296 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) Förvaltningschefs underskrift:...

15 Blankett 1 Ekonomisk prognos 2010 Nämnd:.. Fastighetsförvaltningen Inlämningsdatum :. okt-10 Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2010 A. Budgeterad nettokostnad varav KF-årsbudget varav tilläggsanslag/ombudgetering 2169 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) 9451 C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) Förvaltningschefs underskrift:... Y... V....

16 Budget Prognos Prognos 1 Prognos Prognos Prognos 3 Bokslut 2010 mars Avvik april Avvik juni Avvik delår Avvik oktober Avvik Avvik Skatt o gen stb Kommunalskatt Prel avräkning Slutavräkning Utjämning LSS-kostn Regleringsavgift Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Strukturbidrag Kom. Fastighetsavgift Särskilt konjunkturstöd Finansiella intäkter Räntor likvida medel Ränta förlagslån Ränta lån Marieborg Dröjsmålsräntor Räntor utlämnade lån Övriga räntor 0 0 Utdelning aktier Borgensavgift AEAB Finansiella kostnader Räntor lån fr lån kom Räntor lån fr lån ABO Ränta p-skuld inkl lönesk Pensionskostnader Utbetalda pensioner Särsk löneskatt utb pens Särsk löneskatt avg betr

17 Avsättn framtida pension Särskild löneskatt 368 Individuell del inkl s lönes Pensionsberäkning VMKF Pensionsutbet inf fr 98 Särskilt avtal Fullfondsmodell Internfördelad PO Kapitalkostnader Intern ränta Avskrivning Externa avskrivningar Avskrivning, extern Nedskrivning Int/kostn bokslut Anslag för oförutsedda utgifter KF:s anslag för oförutsett KS:s anslag för oförutsett Ofördelade pers kostn ök Ofördelade pers kostn ök Sänkt po Ofördelade lokalkostnad Ofördelad index AFA SUMMA FINANS

18 Inlämningsdatum : F G..Ṣ... Blankett 2 Investeringsredovisning 2010 Anslag Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod sep 2010 pro nos Skyltar IT-investering Systembyte e-post Serverhall Inköp kopiatorer Budgeterat på IT-investering Helpdesk system Kanalisation Möbler sammanträdesrum kr överört till BUN, kvar KF Strategisk investering o varav skall flyttas till TN Förvaltningschefs underskrift:ht. ^!!......

19 Barn- och utbildningsförvaltningen Inlärs ningsdatum: Investeringsredovisning 2010 Investeringsprojekt Projekt- Bokfört Avvikelse Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod 2010 sept 2010 prognos Utbytesinventarier förskola ,0 68,2 257,0 0,0 Ny avd. mm förskola ,6 451,3 451,2-278,6 Fiberkabel färsk a grundsk som blivit mkt dyrare Utbytesinventarier fritidshem ,0 23,4 23,4-23,4 Budget ligger under grundskolan Utbytesinventarier f-klass ,0 23,4 23,4-23,4 Budget ligger under grundskolan Utbytesinventarier grundskola ,0 487, ,0 DigiLär ,3 1702,5 5784,3 1075,0 Inköp 527 datorer varav 463 i augusti Trådlösa nätverk ,0 890,2 760,0 0,0 Utbytesinventarier obl.särskola ,0 60,1 92,0 0,0 Verksamhet under uppbyggnad Utbytesinventarier gymnasiet ,1 1446,4 1364,1 45,0 Kompl.budget äskat för inventarier IP Kungsör Utbytesinventarier Gyv ,0 0,0 96,0 0,0 Fordran vasagymnasiet , ,0 Upprustning yttre miljö nybyholm ,0 upprustning gymnastiksalar ,0 handikappanpassning obl. Särsk ,0 Summa 10899,0 5159,5 9823,4 1075,6 Lars Stråål Skolc

20 1, t` 5- & (,4 nki'i h d, Investeringsredovisning 2010 Anslag Bokfört Bokfört Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom tom tom Prognos anslagkod mars aug set 2010 prognos Totalt datorer idrottsmateriel inventarier badet inventarier Digital bio teater musikskola inventarier

21 Socialnämnden Inlämningsdatum : =11 Blankett 2 Investeringsredovisning 2010 Anslag Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod prognos Investeringar SOC Verksamhetssystem Larm,SÄBO Utbytesinventarier,OrdBO Arbetstekniska hjälpmedel Ho AME Gräsklippare TOTALT

22

23 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad -=tillgängliga medel prognos +=medel kvar dw p144n- z- Förvaltningskansli , Markförvärv Avser köp av Puman , Rivning Puman Avser planerad rivning av Puman 3 i Vasastaden , Långan Fastighetsförvärvet har inte kunnat slutföras pga tidigare ägare har ej genomfört sina åtaganden. Tidigare ägare har utlovat att utföra dessa åtaganden varefter fastighetsaffären kan fullföljas. Utredningsfasen är i sitt slutskede. Nästa fas är , Förorenad mark Prästgärdet genomförandet av saneringen. Kommunen är endast en delfinansiär. Rivning. Finansiering sker enligt , Rivning Hjorten 8,Lilla Stjärn Kommunfullmäktiges beslut genom ianspråkstaga nde av eget kapital (600 tkr) , N Skogen 1:57->1:55 Fredriksso Köp av en liten bit mark för vägen i Säbylund , del av N Skogen 1:65, Exbol AB Återköp av industrimark från Exbol AB, f.d. Startplattan. 7 Planavdelningen 91090, Sweref 99 koordinatsystem , Kulturmiljövårdsprogram Pågår.. Avser kontroller av mätpunkter samt övergång till rikstäckande koordinatsystem. Inventeringen som utförs av Länsmuseet. Påbörjas i augusti, avslutas i november 2010.

24 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad -=tillgängliga medel prognos +=medel kvar Del av tidigare planuppdrag har lagts ner. En exploatör har tecknat ett optionsavtal för byggnation , Dpl Tärneborgsv. Lisenborg på Lisenborg. Området norr om Tallåsen har genom politiskt beslut tagits bort från framtida planering. Erikslund 2, 4 återstår och görs i egen regi , Dpl Gamla järnvägsstation , Planområde S Brattberget , Planområde Rönnen , Planområde Ö Brat tberget Detalplan vid gamla järnvägsstationen, Köpingsvägen. Planarbetet pågår, Miljökonsekvensbeskrivning krävs. Utredning av naturvärden pågår. Planarbetet pågår. Har varit på samråd under sommaren. Beräknas antas Planarbetet pågår. Gamla bullerutredningar finns, Arkeologi utreds. Pågår. Programarbete. Föreslås överföras till , Hällarna detaljplan STARK exploateringen vid Hällarna. Kostnad för Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan , Planområdet Porsen Är antagen och vinner troligtvis laga kraft28/ Avser kostnader för arkeologi. Projekt- och trafikavdelningen , Brygga SO Herrgårdsbron Projektet färdigställt. Slutredovisning återstår , Parkering Coop mfl Överskott från projektet. Tidigare har återlämnats 400 tkr.

25 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad -=tillgängliga medel prognos +=medel kvar Förfrågningsunderlag har skickats ut på etapp 1 och anbuden har inkommit. Arbetet beräknas att , Stödmur åkant NO Herrg.bro påbörjas i början av oktober. En fördjupad utredning håller på att tas fram för övriga etapper och beräknas vara klar under hösten , Upprustning innerstaden Pågår. Inventarier t ex soffor , Gator, enkl. avhj.hinder Arbetet pågår , Skandiatunneln Förrättningskostnader från Lantmäteriet , Ängsvaktaregatan Asfaltering kvarstår. Planeras utföras hösten , Ny trafikförordning Inmatning i det nya datasystem för hantering av de lokala trafikröreskriftema är klart. Tekniska förvaltningen har sökt och blivit beviljade pengar 370 tkr från Boverket för att ur ett jämställdhetsperspektiv trygga stads och , Belysning stationen tätortsmiljöer. Projektet avser belysning kring långtidsparkerigen och Arboga station och beräknas kosta 520 tkr brutto. Finansieras med bidrag efter genomförandet. Bidraget har ej utbetalats än. Kostavdelningen , Matproduktion inventarier Utbyte av gamla maskiner vid produktionsköken.

26 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad -=tillgängliga medel prognos +=medel kvar Driftavdelningen , Maskininvesteringar Maskininvesteringar. Innehåller även ett elfordon för renhållning. Pågår, implementering under hösten , Tidsredovisningssystem Driftgr Slutfakturering sker då leverans har skett och godkänt. Deponi och dammen vid Herrgårdsbron , Dammluckor utredning Pågår. Utredning för dammluckornas ombyggnation. Förstudie inför fiskvägen förbi Herrgårdsbron , Förstud.fiskväg Herrg.bron Föreslås finansieras med medel från Länsstyrelsen under Är klart , Fisktrappa Herrg.bron Kostnaden beräknas till 2,8 Mkr. Bidrag från LONA motsvarande 1,4 Mkr har sökts. Resterande del föreslås finansieras via anslaget för dammluckorna, proj Pågår. Åtgärd enligt Länsstyrelsen krav: Fördröjning av vattentransporten genom tippen. Länsstyrelsens , Tippen övervakas system beslut beträffande redovisad lösning har ännu inte tagits. Länsstyrelsen beslut kan innebära att det finns behov för snabba åtgärder. Genomförandetid osäker. Projekt med särskild finansiering , Expl Hällarna ej VA, lånefin Skattekollektivets del av Hällarna. Utreningsarbete pågar.

27 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad -tillgängliga medel prognos +=medel kvar , Dammluckor Herrg.bron Byte av en del av dammluckor vid Herrgårdsbron. Medel som upparbetas avser konsult- och juridiktjänster. Kravet på miljödom leder till att arbetet genomförs tidigast kommunfullmäktiges strategiska investeringar finns 4 Mkr avsatt för dammluckor En del av detta, 1,4 Mkr föreslås användas till fisketrappan vid Herrgårdsbron , Expl Rönnen skattefinansierad Förtätning av området Rönnen. Kalkyl håller på att tas fram. Exploatering av Åbrinken kommer att kräva investeringsanslag för både planarbete, geoteknikutredningar och gatubyggnad. Även lån , Expl Åbrinken skattefinans O för VA-kostnaderna behövs. Underlag för kalkylering saknas för närvarande. Detaljplan 1 av 4 har påbörjats, antas våren Prognosen avser miljökonsekvensbeskrivning och första detaljplanen. Stor avvikelse beror främst på nödvändiga Summa skattefinansierad, tekn.förv stabilitetsarbeten vid Arbogaån. Utförande är ännu icke beställt. VA-avdelningen, avgiftsfinansierad , Hällarna, endast VA Projektering av ledningsnät pågår samt undersökning för eventuellt ny vattentäkt , Nya vattenserviser, bef nät Nya Vatten-serviser på befintligt nät , Reservkraft Reservkraft. Upphandling pågår.

28 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad -tillgängliga medel prognos +=medel kvar Pågår. Infiltrationsförsöken kommer att visa val av lösning: ny brun och ledning därtill eller , Lungers vattentäkt el. filter membranteknik vid vattenverket. Pilotanläggning är installerad och provkörs. Ordinarie membranfilter beställt och levereras i slutet av oktober , AVV Ener aråt arder Sep g Påbörjat. Konvertering från oljepanna till bergvärmeanläggning eller motsvarande , Nya S-serviser, bef nät Nya Spill-serviser på befintligt nät. Pågår. Avser anslutning till fjärrvärme för både inköp och försäljning av värme. Inbetalning , Energisparåtgärder VA ARV avseende energibidrag från Svensk Vatten finns bokfört i projektet (60tkr). Beslut om ytterligare 60tkr förväntas efter projektets genomförande , Renov tak avloppsrenyerk Ö , Avlo s um stationer pp P P Ombyggnad yttertak Reningsverket ARV. Slutbesiktning har gjorts. Åtgärder för att ta bort lukt vid avloppspumpstationen Sätra eller Brunnsängen, dvs reducering av svavelväte genom utbyggnad av Nutrioxdosering. Tillfällig lösning är på plats. Testning av alkalisering av Arbogaåns vatten för att ta reda på om man långsiktigt kan använda åvatten som reservvattentäkt. Tidigare försök har inte gett , Alkalisering förväntat resultat. Testförsöken styrs av driften vid vattenverket varför endast delförsök har utförts.utrustning levererad, testförsöken kommer att redovisa om ytterligare utrustning behövs.

29 TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2010 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2010 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad -=tillgängliga medel prognos +=medel kvar , Uppgrävn.långsamfilterl Säkerställande av långsamfiltrens funktion för bra drickskvalitet. Om lämplig entreprenör finns tillgänglig så kommer åtgärden att genomföras med kort varsel , AV V överv.kameror, grind , Skydd av vattentäkter Ökning av skyddet för vattenproduktion. Innehåller även brandrevision som pågår. Pågår. Vattendirektivet och Länstyrelsen ställer krav på skyddsområden , Nya serviser, dagvatten Pågår. Nya Dagvatten-serviser i befintligt nät , Reinvestering vattenledn.nät Reinvestering vattenledn.nät , Reinvestering spillednfngsnät Reinvestering spillvattenledningsnätet , Reinvestering dagv.ledningsnät Reinvestering dagvattenledningsnätet , Omb.grovrensanl.Götlunda Ombyggnad grovrensanläggn. Götlunda. Klart för besiktning , Kvävekravet ARV utr`.o omb Länsstyrelsens krav avseende kvävereducering innebär omfattande åtgärder med tillhörande investeringar. Kalkylunderlaget kan presenteras tidigast hösten vilken omfattning medel kommer att upparbetas under året är för närvarande osäkert , Planområde S Brattberget VA VA-utredning i samband av planarbete , Expl VA detaljplan kv Rönnen VA-utredning i samband av planarbete.

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu

ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu Årssred dovvisn ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu us Läsanvisningar I årsredovisningen används trafikljus som symboler för att ge läsaren en snabb uppfattning

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(35) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (HEL), ordförande Kari Andersson (HEL), 1:e vice ordförande Bertil Börjeson

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång Bilaga 2 Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång Fastighetsnämnden Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Utmaningar inför framtiden... 4 1.4 Prestationer

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer