Grupp C Folkhälsa, sjukvård och äldreomsor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grupp C Folkhälsa, sjukvård och äldreomsor"

Transkript

1 Motioner och utlåtanden Grupp C Folkhälsa, sjukvård och äldreomsor eomsorg Stockholms arbetarekommuns årsmöte april 2015

2 2

3 Innehåll Motion C1 Kvalitet och bestämmanderätt i äldrevården 5 Motion C2 Äldrevården...6 Utlåtande C1 och C2...6 Motion C3 Blodgivning på arbetstid...7 Utlåtande C3...8 Motion C4 Idrotten glömmer seniorer...8 Utlåtande C4...9 Motion C5 Preventivmedel för alla - sänk trösklarna till högkostnadsskyddet...10 Utlåtande C Motion C6 Socialt umgänge som hemtjänstinsats...13 Utlåtande C Motion C7 Som man frågar får man svar förslag om förbättrade brukarundersökningar...15 Utlåtande C Motion C8 Svårt traumatiserade får trots remiss ingen vård eller får vänta i flera år...16 Utlåtande C Motion C9 Särskilt boende för yngre med demenssjukdom...18 Utlåtande C Motion C10 Tvångsvården av psykiskt sjuka ska vara helt gratis...20 Utlåtande C

4 4

5 Motion C1 Kvalitet och bestämmanderätt i äldrevården Bandhagen-Högdalens s-förening Ett nytt äldreboende behövs i Högdalen. Planerna på att bygga flera nya hus i området ger möjligheter att där skapa ett modernt äldreboende med kvalitet i hyresrätt. Möjligheter finns också att omdana och utveckla befintliga äldreboenden/sjukhem i närheten Ett viktigt krav är att inte privata vårdföretag ska kunna försämra kvalitet genom för lite och otillräckligt utbildad personal eller genom att i upphandlingstillfället lova för låga priser som sedan inte klarar verklighetens och de äldres krav. Resultatet har tyvärr ofta blivit att äldre utsätts för en förnedrande och godtyckligt dominerande behandling. Och det sker via finansiering genom skattemedel och egenavgifter. Hela äldrevården måste få en modernare utformning där individens krav och önskemål står i centrum. Den personliga integriteten i omsorgen ska vara utgångspunkt. Respekt och empati ska vara grundläggande i hur de äldre behandlas. Alla har rätt till att inte behandlas som mindre vetande konsumenter och kunder. Vi har byggt ett samhälle som kan och ska ge sina invånare förståelse och kvalitet i omsorgen. Det ska inte bara vara dem förunnat som kan köpa sig till en bra omsorg. Utrymme behövs för alternativ i vård och omsorg som inte ger privata vinster och som kan sporra den kommunala verksamheten att hitta nya kvalitativt riktiga vägar i demokratiska former. Alternativen finns redan. Adekvat personaltäthet och bra arbetsvillkor i omsorgen är en förutsättning att ge trygghet och nödvändig kontinuitet i servicen. Det kräver också en möjlighet till fortlöpande vidareutbildning för personalen med större inriktning på deras egna krav. En mindre stressande arbetsmiljö ger de anställda bättre tillfredsställelse i arbetet och möjlighet att utveckla en kontakt som kan resultera i ökad trygghet och självkänsla för vårdtagarna. Jag kräver att 1. arbetarekommunen uttalar att ovanstående riktlinjer ska beaktas i kommunens äldrepolitik Bandhagen den 19 november 2014 Leif Boberg Medlemsmöte Bandhagen Högdalen Socialdemokratiska Förening stödjer motionen 5

6 Motion C2 Äldrevården Traneberg-Ålsten-Bromma s-kvinnoklubb Vid våra vård-och omsorgsboende är de boende idag många gånger svårt sjuka, ibland multisjuka, när de anvisas plats. Biståndsbedömningen och det otillräckliga antalet och variation på boende för äldre gör att sjuk-nivån respektive svåra funktionshinder idag drabbar en större del av de boende än vad dagens vård-och omsorgsboende planerats för. På boendet anvisas den boende en kontaktperson som ofta ansvarar för ett stort antal patienter/boende och därför kan vara svåra att nå. Sjuksköterska ska finnas tillgänglig medan läkarbesök ska ske en gång per vecka. Jourhavande kan tillkallas vid behov men sker efter särskild prövning. Så kan det se ut på ett av våra vård-och omsorgsboenden. Men vad har personalen för utbildning att ta hand om dessa svårt sjuka? Hur tillgodoser personalplaneringen att personalen klarar de behov som dessa patienter har? Vad erbjuder staden sina anställda resp. kräver av entreprenörerna för sjukvårdsutbildning och fördjupad geriatrisk utbildning? Kompetenslyft och bra anställningsvillkor? Vi yrkar att 1. Stockholms stad utarbetar ett program som snabbt kan igångsättas för att förbättra kompetens i sjukvårdsfrågor inom vård- och omsorg Gun Risberg Margrethe Höglund Motionen antagen på klubbmöte med Tranberg-Ålsten-Bromma socialdemokratiska kvinnoklubb den 30 november Utlåtande C1 och C2 Båda dessa motioner uppvisar den frustration som de gångna årens borgerliga inkompetens gett för följder. Lagen om valfrihet har haft som följd att t ex antalet hemtjänstföretag har ökat explosionsartat. Andelen kommunalt driven äldreomsorg har minskat radikalt under de åtta borgerliga åren, vid tidpunkten för valet var andelen så låg som 25 % av den totala äldreomsorgen. Detta har varit bekymmersamt, antalet hemtjänstföretag är drygt 200 stycken! Därtill infördes det vi har kallat mormorslotteriet under förra mandatperioden. I praktiken innebar detta att de äldre, som har fått biståndsbedömning för hemtjänst, lottades ut till olika företag. Det har säkerligen orsakat stor frustration bland stadens äldre, att försöka att orientera bland olika företag är svårt. I våra budgetar i stadshuset och i landstinget finns en rad förslag till förbättringar i allt som rör den äldres vård och omsorg. Motionärernas frustration beträffande stadens ansvar kan därmed undan för undan bli mindre. Den nya majoriteten har redan beslutat att de äldre som inte vill eller kan välja företag får automatiskt kommunal hemtjänst. Därtill kommer det att göras en oberoende översyn av hur LOV 6

7 fungerar. Syftet är att antalet företag ska bli mycket mindre och lättare att kontrollera. I landstinget är ju inte förhållandet lika lätt, valresultatet blev ju annat och har nu ett borgerligt minoritetsstyre. Men likväl är det viktigt att samverkan mellan kommun och landstinget blir bättre. Det finns rapporter som anger att inom landstingets sjukvård är det just de äldre patienterna som kommer i kläm. De som ligger längst kvar på akutmottagningarna är de som är äldre än 85 år gamla och det är också den gruppen som oftare kommer tillbaka för återinläggning på sjukhusen. Däremot finns ännu en hel del att göra för att den äldre i sin situation inte ska behöva känna sig förvirrad över vem som har ansvaret, oavsett huvudman. Hemsjukvården är ju ett område där det gjorts försök till samverkan, men dessa kunde inte fullföljas helskaligt p g a att inte hela regionen kunde enas kring samverkan. Planeringen var att kommunerna skulle ta över den basala hemsjukvården upp till sjuksköterskenivå men skatteväxlingen kunde inte genomföras för att alla kommuner i länet inte ville detta. Styrelsen anser att vi inom vårt partidistrikt måste ta fram en strategi för hur vi ska kunna samverka kring individen så att vi står rustade den dag vi har ansvaret i båda parlamenten. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att 1. motion C1 anses besvarad 2. motion C2 anses besvarad 3. styrelsen får i uppdrag att ta fram en strategi för bättre samverkan kring äldres vård och omsorg Beslut: Motion C3 Blodgivning på arbetstid Engelbrekts socialdemokratiska förening Enligt Blodcentralen i Stockholm har det varit bara var tredje Stockholmskommun som tillåter blodgivning på arbetstid. I en tidigare undersökning gjord av Blodcentralen i Stockholms län har Stockholms stad svarat nej på frågan Tillåter ni era anställda att ge blod på betald arbetstid? Man har också svarat nej på frågan Finns det en uttalad eller dokumenterad policy kring detta? På frågan Kan ni tänka er att införa en policy för att era anställda ska kunna ge blod på betald arbetstid? svarade Stockholms stad Vet ej. Det råder således oklarheter kring vilken policy Stockholms stad har i frågan. Att låta sina anställda ge blod på betald arbetstid är ett sätt att bidra till ett välfungerande samhälle. Det innebär att många människor som har ont om tid i vardagen kan bli blodgivare. Blodbussar återfinns på flera olika platser vid olika tidpunkter. Att låta stadens anställda ge blod på arbetstid skulle innebära att människor som har ont om tid i vardagen också kan bli blodgivare. 7

8 Vi yrkar att 1. Stockholms arbetarekommuns års årsmöte antar ovanstående motion 2. arbetarekommunen verkar för att anställda i Stockholms stad ges möjlighet att lämna blod på arbetstid. 3. att motionen skickas till fullmäktigegruppen Birgit Marklund Beijer Motionen antagen av Engelbrekts S-förenings medlemsmöte Utlåtande C3 Motionen vill att arbetarekommunen verkar för att anställda i Stockholms kommun ska ges möjlighet att lämna blod under arbetstid. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att 1. bifalla första att-satsen 2. bifalla andra att-satsen 3. bifalla tredje att-satsen Beslut: Motion C4 Idrotten glömmer seniorer S-föreningen Bättre och Jämlik hälsa Svensk idrott är fantastisk. Vår modell med ideella föreningar är så gott som världsunik och har rönt stora framgångar genom åren. Med hjälp av det statliga stödet har idrottsliga framgångar inte bara i form av medaljer utan också fysisk och psykisk hälsa samt tillfällen till social samvaro vunnits. Men idrotten glömmer ofta bort seniorerna, och hur hjälper vi inom politiken till för att stödja idrottslig verksamhet för de äldre? Det finns statligt stöd för ungdomar. Det finns statligt stöd för elitverksamhet. Det finns många stöd att få, men det finns inget stöd som är direkt riktat till gagn för de äldre. Vi ser hur de äldre successivt slussas bort från idrottslivet. Men är det inte på äldre dagar man verkligen skulle behöva idrotten? Många studier visar att de äldre som fortfarande idrottar också mår bättre. Flera 8

9 av dessa studier kan också härleda äldres idrottande till minskade kostnader för vården i landet. Med idrottslig aktivitet stärks kroppens muskler och skaderisken minskar drastiskt. Dessutom erbjuder idrotten ett socialt umgänge som många av de äldre människorna, av naturliga skäl tyvärr ibland har svårt att bibehålla. Initiativtagaren till projektet Aldrig försent-90+ läkaren Göran Murvall fick för tre år sedan en idé om att erbjuda kostnadsfri träning för 90 plussare i Nacka kommun. Enligt Göran Murvall är det minskningen av lårmusklerna som blir mest påtaglig när man blir äldre. Risken för fallolyckor och flera folksjukdomar ökar i takt med detta. Behandling av en lårbensfraktur kostar idag samhället kr/år. Med balans och styrketräning kan man förbygga fallolyckor och även förebygga demens och konsekvenser av flera allvarliga sjukdomar. Projektet har inte bara gett fysisk ökad effekt utan även ökat livsglädjen hos fler av deltagarna (Carling, Maria Hundraåringen som tränar för livet. 16 oktober ). Med anledning av de hälsovinster för äldre som kan nås av träning föreslår vi lokalt att fysisk träning för äldre underlättas samt att ett statligt stöd riktas specifikt till pensionärer och i synnerhet till de äldreäldre (80+) inom gruppen. De närmsta årtiondena kommer denna grupp att öka mycket kraftigt.(scb Statistiska meddelanden Sveriges framtida befolkning ). Stödet skulle kunna likna det lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, som staten riktar till ungdomar och barn, och som förmedlas av Riksidrottsförbundet. Vi yrkar att: 1. Kommunfullmäktigegruppen i samarbete med fullmäktigegruppen i landstinget verkar för att äldres fysiska träning främjas genom ekonomiskt bidrag för personella insatser samt lämpliga lokaler i närheten av allmänna kommunikationer. 2. Riksdagsledamöterna (s) från Stockholm av arbetarekommunen uppmanas att verka för att ett statligt aktivitetsstöd införs för att stödja äldres motions- och idrottsaktiviteter. Sara Wahlberg Marianne Upmark Motionen antagen av S-föreningen Bättre och Jämlik Hälsa vid styrelsemöte per telefon Utlåtande C4 Styrelsen delar motionärens beskrivning av svensk idrottsrörelse som fantastisk. Men också utöver den fysiska och psykiska hälsa och sociala mötesplats som idrottsrörelsen kan erbjuda så är själva föreningarna i sig ett bra sätt att få förståelse för hur föreningsdemokrati kan fungera. I motionen så lyfts hur idrotten skulle kunna förbättra framförallt äldres hälsa och välmående och pekar på en del av de brister som idag finns från samhället i att uppmuntra idrottande bland äldre. Styrelsen delar motionärernas syn och tycker att motionen presenterar ett bra förslag till en början på hur samhället kan möjliggöra idrottande för fler äldre. 9

10 Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att 1. bifalla första att-satsen 2. bifalla andra att-satsen Beslut: Motion C5 Preventivmedel för alla - sänk trösklarna till högkostnadsskyddet Unga S-kvinnor Rebella För att en farmaceutisk produkt eller läkarbesök ska ingå i högkostnadsskyddet, ska det godkännas av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). TLV har som riktlinje att väga nyttan mot kostnaden, det vill säga, deras överordnade syfte är att premiera kostnadseffektivitet. Det här har slagit hårt mot preventivmedelsutbudet. Många uppskattade preventivmedel ingår inte i högkostnadsskyddet, eftersom de inte bedöms som kostnadseffektiva. Exempelvis nekades p-ringen Nuvaring subventionering, med argumentet att den hade samma effekt som det billigare p-pillret. Den som är bekant med olika preventivmedelsalternativ vet att det är stor skillnad på att komma ihåg att ta ett piller varje dag, jämfört med att byta sin p-ring var tredje vecka. Men den typen av preferenser tar TLV alltså inte hänsyn till i sina prövningar. Vilken preventivmetod som passar en bäst är väldigt individuellt. Det kan handla om det rent praktiska, som i jämförelsen p-ring och p-piller, eller psykologiska och fysiska effekter av olika preparat som varierar helt från person till person. Att byta p-piller eller preventivmetod kan vara som dag och natt för den enskilda. Eftersom att möjligheterna att pröva sig fram är begränsade inom nuvarande subvention, låter vissa bli att skydda sig eftersom att bieffekterna är för jobbiga att hantera. Andra väljer att stå ut med dem för att de helt enkelt inte har råd med ett annat, icke-subventionerat, alternativ. P-piller utanför subventionen kan kosta så mycket som 1000 kronor per karta. Utbudet står i öppen konflikt med många läkares rekommendationer. Problematiken förstärks av att de flesta landsting endast subventionerar de preventivmedel som är godkända av TLV. En del landsting har dock valt att gå in med ytterligare subventioner; Norrbottens landsting har gått före och gjort alla preventivmedel helt gratis. Ett krav som bland andra RFSU och Barnmorskeförbundet drivit länge. Det minskade antalet tonårsaborter i länet med 16 procent på två år. Detta är en avgörande fråga för unga människors reproduktiva hälsa. Det håller inte att TLV bara värderar kostnadseffektivitet i sin bedömning av preventivmedel, utan myndigheten måste först och främst se till brukarens välmående. Annars är det i slutändan unga tjejer som blir lidande. Genom att utvidga utbudet av TLV-godkända preventivmedel kan vi också säkerställa en likvärdig tillgång till preventivmedel oavsett bostadsort. 10

11 Vidare torde TLV kunna användas i syfte att trycka på för en lansering av p-piller för män. Det är orimligt att kvinnor ensamt får bära ansvaret för att skydda sig mot graviditet. Vanligtvis tar TLV emot ansökningar från läkemedelsföretag som vill att deras preparat ska ingå i subventionen, men det kan också tänkas att myndigheten själv tar initiativ till att subventionera ett läkemedel som samhället ser som nödvändigt. Det skulle uppmuntra läkemedelsbranschen att faktiskt börja producera dessa alternativ, eftersom företagen annars alltid hänvisar till att det inte finns någon marknad för p-piller för män. Det kan politiken ändra på. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag att 1. riktlinjerna för Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket ändras till att i första hand se till brukarens psykiska och fysiska välmående, samt läkare och barnmorskors rekommendationer, vid prövningen av preventivmedel 2. Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket ges i uppgift att undersöka utbudet av preventivmetoder för män och erbjuda läkemedelsföretag subvention av lämpligt alternativ 3. utgångspunkten för den socialdemokratiska sexualpolitiken på riksdags- såväl som på landstingsnivå ska vara att kostnadsbefria preventivmedel för den enskilda 4. motionen skickas vidare till den socialdemokratiska riksdags- och landstingsgruppen Motionär: Elinor Odeberg, Rebella Unga S-kvinnor Motionen antagen av Rebella Unga S-kvinnor på medlemsmöte Utlåtande C5 Rebella reagerar mot att många uppskattade preventivmedel inte ingår i dagens högkostnadsskydd. Möjligheterna till individuell anpassning begränsas därmed i praktiken för de som inte har råd att själva bekosta läkemedel som inte ingår i förmånen. Rebella hänvisar till att några landsting själva valt att subventionera preventivmedel utöver de som ingår i högkostnadsskyddet och man hänvisar specifikt till Norrbottens läns landsting som hitintills valt att subventionera samtliga preventivmedel. Rebella riktar kritik mot att TLV (tandvårds och läkemedelsnämnden) som beslutar om vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskyddet alltför ensidigt beaktar kostnadseffektivitet och alltför lite brukarnas välmående. Motionärerna kräver att man ändrar riktlinjerna för hur TLV bedömer preventivläkemedel och att TLV aktivt agerar för att få fram preventivmedel för män. Vidare menar man att socialdemokraterna på olika nivåer ska verka för gratis preventivmedel. Arbetarekommunens styrelse menar att mycket skett och sker inom preventivmedelsområdet. Från och med 2015 så har SKL (Sveriges kommuner och landsting), antagit gemensamma riktlinjer för samtliga 11

12 landsting. De innebär att landstingen uppmanas att subventionera läkemedel upp till 25 år och egenavgifterna högst bör vara 100 kronor. Man rekommenderar också landstingen att endast subventionera preventivmedel som godkänts av TLV. Inom de olika landstingen pågår förnärvarande en anpassning av de regelverken i syfte att följa SKL:s rekommendation. Samtidigt så har landstingen ställt krav på TLV att TLV ska arbeta mer aktivt med att få in fler preventivmedel i subventionen. TLV har också följt upp de kraven och förnärvarande pågår en översyn av hela preventivmedelsområdet och hur TLV ska arbeta med detta. För närvarande pågår ett arbete med att värdera om Nuvaring (som omnämns i motionen) ska ingå i den statliga läkemedelssubventionen. Bland annat mot bakgrunden av svårigheterna med att bedöma hur mycket fördelarna med Nuvaring ska bedömas mot kostnaderna, så håller TLV också på att se över sina bedömningsgrunder vad gäller samhällskostnad, effektivitet och patientnytta vad gäller preventivmedel. TLV har enligt vad de själva hävdar tagit intryck av den kritik som riktats mot TLV från patienter och gynekologer och läkare för hur man har hanterat preventivmedelsfrågorna. Man försöker fördjupa dialogen med förskrivarna och landstingen i syfte att säkerställa att uppskattade preventivmedel kommer att rymmas inom den statliga läkemedelssubventionen. Översynen och den ökande prioriteringen av frågor rörande preventivmedel har bland annat medfört att Cezarette, ett mycket uppskattat preventivmedel som drogs ut ur förmånen av tillverkaren har nu återkommit, sen i november, till samma pris över hela landet. Det är dock viktigt att framhålla att TLVs beslut fattas på vetenskaplig grund och det skulle leda långt om det inte ställs krav på dokumentation av till exempel patientfördelar och brukarnas välmående. Det är också viktigt att någon gör en rimlighetsbedömning av hur mycket det ska få kosta för en någorlunda annorlunda preventivmedelsterapi när många bra alternativ finns till låga priser. Ett stort problem idag är att flera läkemedelsföretag själva valt att stå utanför den statliga läkemedelsförmånen och högkostnadsskyddet eftersom det dels innebär att de kan ta ut vilka priser som helst och dels att man slipper dokumentera vilka eventuella patientfördelar i förhållande till priset som deras läkemedel har. Problemet för landstingen är att om man enskilt väljer att subventionera läkemedel som inte godkänts av TLV så ger vi läkemedelsföretagen möjlighet att själva bestämma priset. Ett krav på att samtliga preventivmedel ska subventioneras av landstingen oavsett om de är godkända av TLV eller inte, skulle troligen också så småningom komma att omfatta även de andra läkemedlen. Med vilken rätt säger man nej till nya dyra cancermediciner om man säger ja till alla preventivmedel? Nu kräver motionen inte detta, men det finns skäl att erinra att svensk sjukvård behöver motkrafter visavi läkemedelsindustrin. I annat fall så kommer Sveriges läkemedelskostnader att öka okontrollerat. Det pågår förnärvarande en omfattande statlig översyn om hur den svenska läkemedelsubventioneringen rent allmänt ska se ut i framtiden. I grunden handlar det om hur vi ska säkerställa att svenska patienter ges tillgång de bästa läkemedlen till rimliga kostnader. Inte minst viktigt är att säkerställa att Svensk 12

13 sjukvård får tillgång till nya läkemedel i utökad omfattning utan att kostnaderna för de nya läkemedlen blir orimliga. Vad gäller Stockholms läns landsting så är man djupt involverade i TLVs fördjupade arbete med preventivläkemedel. Stockholmslandstinget liksom de andra landstingen håller på att anpassa sig till SKLS rekommendation vad gäller preventivmedel i syfte att uppnå likvärdig vård över hela landet. Alliansstyret i stockholmslandstinget valde att i december höja egenavgiften från 80 kronor till 100 kronor, något som vi socialdemokrater motsatte oss. Vad gäller Rebellas önskemål o att undersöka möjligheterna att subventionera preventivmedel för män så delar styrelsen den ambitionen. Här är det dock viktigt att påpeka att det till stor del handlar om att öka forskningsanslagen för att få fram nya preventivmedel för män. Med dagens regelverk (som det pågår en översyn av) så är det läkemedelsföretagen som ansöker om att få komma in i läkemedelsförmånen, och tyvärr så avstår många idag. Det gör att TLV inte kan erbjuda ett företag eller ett läkemedel att ingå i läkemedelsförmånen. D.v.s... TLV kan inte erbjuda företag som eventuellt producerar p-piller för män att ingå i förmånen. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att 1. anse första att-satsen besvarad 2. anse andra att-satsen besvarad 3. bifalla tredje att-satsen 4. bifalla fjärde att-satsen 5. rikta samhälleliga forskningsanslag i syfte att få fram nya preventivmedel för män Beslut: Motion C6 Socialt umgänge som hemtjänstinsats SSU Stockholm Många av de äldre i vårt samhälle mottar idag hemtjänstinsats från socialtjänsten. I hemtjänstpersonalens uppgifter ingår att hjälpa den äldre med praktiska ärenden som denne inte längre klarar av att göra ensam, så som att städa, tvätta samt att ta hand om sin personliga hygien. Andemeningen med dessa välfärdsinsatser är att försäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Men för att en individ ska kunna njuta av sitt liv och uppleva meningsfullhet behöver hon också social omsorg och relationer. Det skapas genom att människor spenderar tid tillsammans. 13

14 Vissa av mottagarna av hemtjänstinsatser har ett fungerande socialt liv men för andra är hemtjänstpersonalen den enda sociala kontakt omsorgstagaren erhåller under veckan. Många äldre vittnar idag om att hemtjänstpersonal uppfattas som stressade något som skapar såväl stress hos den äldre. Samtidigt bekräftar hemtjänstpersonal att den avsatta tiden för att utföra individuellt behovsutformade insatser minskar. Tid för socialt umgänge över en längre promenad eller kopp kaffe skulle kunna skapa en social trygghet för den äldre där denne får en meningsfullhet i sin vardag. Vi yrkar att 1. socialt umgänge blir en behovsberättigad insats inom hemtjänsten 2. Stockholms arbetarekommun antar motionen som sin egen. Behandlad och antagen på SSU Stockholms årskonferens Mars 2014 Utlåtande C6 Det är beklagligt att denna motion behövs skrivas. De senaste åren har vi gång på gång påtalat situationen inom hemtjänsten, både för personalen/utförarna och de äldre som berörs av insatserna. Enligt Stockholm stads Äldredirekt är socialt umgänge redan grund för biståndsbedömning och enligt schablonen är socialtid 30 minuter per tillfälle vilket oftast ges tillsammans med andra insatser. Varje stadsdelsförvaltning genomför själva sina biståndsbedömningar och styrelsen är medveten om att den beviljade tiden utifrån individernas behov ser mkt olika ut. Med vår nya majoritet i stadsdelsnämnderna har vi nu möjligheten att kunna följa upp och påverka riktlinjerna för bistånd. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att 1. anse första att-satsen besvarad 2. anse andra att-satsen besvarad Beslut: 14

15 Motion C7 Som man frågar får man svar förslag om förbättrade brukarundersökningar Katarina Västra s-förening I samband med brukarundersökningarna ställer stadens biståndshandläggare bl.a. frågan om man är nöjd med bemötandet från handläggaren. Däremot får man inte svara på om man är nöjd med själva biståndsbeslutet. Vi har fått en förvaltning, präglad av new public management, där det är viktigare med evidens än relevans. Mätbarhet snarare än vad som är viktigt har länge präglat stadens brukarundersökningar. Systemet behöver förändras i grunden men en snabb första åtgärd vore att komplettera stadens brukarundersökningar med frågan: Är du nöjd med själva biståndsbeslutet? På Södermalm har vi lagt en skrivelse enligt ovan. Stadsdelsförvaltningen svarade att den som inte är nöjd med beslutet om biståndet eller insatsen ska överklaga beslutet och få det prövat i förvaltningsdomstol. Att hänvisa till domstolsprövning tyckte vi var märkligt - det kan man bara göra när det uppstått en tvist om tolkningen av eller den juridiska grunden för ett beslut. Vidare hänvisar förvaltningen till att det Genom stadens synpunkts- och klagomålshantering ges ytterligare en möjlighet att tycka till om äldreomsorgens verksamheter. Det är bra men knappast tillräckligt. Vi var ute efter är något annat. Vi har en gemensamt finansierad hemtjänst för att människor behöver hjälp. Att då fråga om de får den hjälp de behöver, om de är nöjda med själva biståndsbeslutet, känns inte bara logiskt utan också viktigt drog ex. Södermalm ner antalet hemtjänsttimmar per person och månad från i genomsnitt 44 till 37 h. Det var en kraftig nerdragning. Hade frågan Är du nöjd med själva biståndsbeslutet? ställts hade vi, på ett bättre sätt, kunnat fånga upp hur människor reagerade på en sådan stor förändring. Viktig information, om målet med verksamheten är att ge människor den hjälp och stöd de behöver. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att 1. Stockholms partidistrikt verkar för att ovanstående fråga ställs vid samtliga stadens brukarundersökningar Motionen antagen på Katarina Västra s-förenings medlemsmöte 25 nov 2014 Utlåtande C7 Styrelsen delar uppfattningen om att new public-management-dominansen måste få ett slut. Att bygga styret och kontrollen av välfärdsverksamhet på att försöka mäta saker som sällan låter sig mätas leder ofta till konflikter mellan av att få fram bra siffror och att bedriva en verksamhet som tar hänsyn till de människor som är i behov av den. Syftet med den brukarundersökning som staden gör är att dels låta brukare få komma till tals, även om det kan finnas bättre metoder för detta, men också att kunna se hur verksamheter utvecklas över tid. 15

16 Därför är det viktigt att frågeställningarna är desamma i flera år och att man är restriktiv med att lägga till och förändra i frågeställningarna. Styrelsen delar motionärens problembeskrivningar i de flesta avseenden och tycker att motionen lyfter en viktig frågeställning. Däremot är motionen formulerad på så sätt att den skulle låsa partidistriktet vid att verka just för den föreslagna formuleringen och det skulle kunna göra det svårt att få in den i undersökningen på ett bra sätt. En annan formulering eller kanske en uppdelning på flera frågor vore att föredra för att få ett tydligare resultat kring vad brukarna uppfattar är fel. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att 1. anse motionen besvarad Beslut: Motion C8 Svårt traumatiserade får trots remiss ingen vård eller får vänta i flera år Södra kvinnoklubben Situationen leder till stort lidande för de drabbade, deras anhöriga samt ökade kostnader. Ökad självmordsrisk och långvarig fysisk ohälsa är andra konsekvenser. I slutänden är det en demokratifråga; ska människor som utsatts för hot och våld riskera att inte kunna återgå till att delta i samhälle; på grund av platsbrist inom sjukvården? Anledningen till motionen är att traumaenheterna i Sverige larmar om att vården inte fungerar som den ska. Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri menar att det förekommer posttraumatisk stress, tidigare kallad för granatchock, hos en till tre procent av den svenska befolkningen. Det betyder mellan och personer. Väntetiden kan vara upp till två år. En del nekas vård, direkt, trots att de har remiss. Brist på vårdplatser inom den specialiserade psykiatrin tvingar vårdgivare att avvisa svårt traumatiserade människor och att välja mellan flyktingar, våldsutsatta barn och vuxna. Samhället kan inte alltid skydda människor från hot och våld. Att människor bollas fram och tillbaka mellan vårdcentraler och traumaenheter försvårar läkningen och förvärrar psykiska skador. Att vi inte kan erbjuda existerande evidensbaserad vård, som kan bota eller lindra skadorna, är ett mått på vår civilisation som är ovärdigt vårt samhälle. Exemplen på situationens allvar är alltför många. Sverige har idag bara ett fåtal psykiatriska specialistenheter som ska behandla personer med posttraumatisk stress, PTSD. Detta trots att antalet traumatiserade patienter har ökat kraftigt de senaste åren. År 2001 var antalet vårdplatser 5218, därefter har de minskat ned till 4384 platser år 2014, enligt SKL. 16

17 Kris- och traumacenter i Stockholm hade remisstopp under 2013 och tvingades säga nej till ett 50-tal patienter. Ett nytt remisstopp infördes våren Centrum för trauma i Karlstad, har tre månaders väntetid för bedömning och ytterligare sex månaders väntetid för behandling. Kris- och trauma mottagningen i Göteborg tar endast emot flyktingar. Man hade en ökning av patienter med 30 procent Traumagruppen i Örebro har närmare 100 personer på väntelista och kötiden är månader. PTSD-mottagningen i Borås har en väntetid på två år för vuxna. Väntetiden för barn och unga är minst tre månader. Röda Korset hjälper flyktingar över hela landet. I januari larmade de att man inte klarade den stora ökningen av flyktingar. Remisser till traumamottagningar kan hjälpa till att hålla hoppet uppe, men när avslagen blir ett faktum, kan det förvärra tillstånden och känslor av maktlöshet. Att arbeta, studera och upprätthålla nära relationer kan bli helt omöjligt, om man inte får hjälp i tid. I bästa fall söker man sig till akutmottagningar där det skrivs ut antidepressiva i väntan på remiss till traumacentren. Platsbrist gör att det ofta stannar med bara medicinering, ibland kan det hjälpa vid depression i samband med traumat. Dessvärre kommer medicineringen inte åt själva grundproblemet. Viktigt är att inte som föregående regering enbart satsa på korttidsbehandlingar i ett enögt effektivitetstänk. Satsningar på att läka människors olika psykiska sår; måste alltid följa evidens, anpassas till människan och verkligheten. Patientgruppen är generellt i behov av en längre tids behandling, då de ofta har varit med om mycket svåra saker som kan ta lång tid att bearbeta. Positivt är att socialdemokraterna nu har aviserat att stärka psykiatrin, och den här patientgruppens utsatta situation bör lyftas fram. Om man inte åtgärdar platsbristerna lämnar man traumatiserade människor till att överleva; inte leva. Jag föreslår att representantskapet beslutar att 1. uppdra till landstingsgruppen att verka för att evidensbaserad vård, för PTSD-diagnostiserade patienter, inom ramen för vårdgarantin, ges på lika villkor inom landstinget. 2. uppdra till landstingsgruppen att verka för regelbundna kontroller med syfte att säkra att vård och god kvalitet upprätthålls för PTSD-diagnostiserade patienter. Marina Andersson Motionen antagen av Södra kvinnoklubbens medlemsmöte Utlåtande C8 Motionären beskriver vårdsituationen för de invånare som lider av posttraumatisk stress, (PTSD). Alltför många nekas vård eller får vänta under mycket lång tid innan de kan få hjälp. Kris- och Traumacenter i Stockholm har vid upprepade tillfällen tvingats att införa remisstopp. Motionären kräver att landstinget verkar för att evidensbaserad vård för PTSD-gruppen, inom ramen för vårdgarantin, ges på lika villkor inom landstinget. Man kräver dessutom att regelbundna kontroller görs för att säkra att vård med god kvalitet upprätthålls för PTSD-diagnosticerade patienter. 17

18 Arbetarekommunens styrelse delar i allt väsentligt den beskrivning som motionen ger vad gäller vårdsituationen för PTSD-patienter. Både kris- och traumacenter och Röda korsets center för tortyrskadade flyktingar i Stockholm har under en längre tid larmat om att resurserna för att hantera PTSD patienter är otillräckliga. Inte minst de ökade vårdbehov som aktualiserats på grund av flyktingströmmen från det krigsdrabbade Syrien gör situationen alltmer svårhanterlig. Att verksamheten behöver byggas ut är uppenbart. Styrelsen ställer sig dock tveksam till kravet om ytterligare kontroller och uppföljning. Detta görs redan och den faktiska bristen är känd av landstinget. Vad som krävs är politiska beslut om utbyggnad av PTSD-vården. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att 1. bifalla första att-satsen 2. anse andra att-satsen besvarad 3. motion jämte utlåtande sänds till den socialdemokratiska landstingsgruppen Beslut: Motion C9 Särskilt boende för yngre med demenssjukdom Älvsjö-Herrängens kvinnoklubb Herrängens s-förening I Sverige insjuknar ca personer i demenssjukdom när man är yngre än 65 år. En uppskattning av Demensförbundet är att det gäller ca 1000 personer i Stockholm. Den vanligaste typen av demens bland yngre är Alzheimer. Familjen, ofta med yngre barn, och omgivningen drabbas hårt. Vården bedrivs oftast av anhöriga i hemmet i brist på annat lämpligt boende. Det är känt att det vilar ett mycket tungt ansvar på anhöriga för att vården ska fungera. Det finns idag ett mycket litet antal boenden som riktas till yngre. Idag innebär placering på särskilt boende att man hamnar med väsentligt äldre personer som har andra vårdbehov. Den yngre demenssjuke är oftast fysiskt frisk. Det betyder att man i vissa fall måste ha en annan typ av vård som är lämplig för den som är yngre. Av respekt för den som är sjuk och dennes familj är det bäst att man vårdas bland personer i ungefär samma ålder. Erfarenheten visar att när man har dålig sjukdomsinsikt är det svårt att förstå vad man gör bland gamla människor och det kan bli svårt att förmå den sjuke att stanna kvar. Dessutom ska hänsyn tas till att det finns barn som ska kunna besöka sin förälder och se andra barn i samma situation. 18

19 Vi kräver att 1. särskilda boenden för yngre dementa inrättas i Stockholms kommun. 2. korttidsboende inrättas tidigt i sjukdomsförloppet som avlastning för anhöriga Älvsjö Stockholm Älvsjö-Herrängens kvinnoklubb och Herrängens s-förening Utlåtande C9 Det är inte bara för individen som en minnessjukdom är ett trauma utan även för hela familjen. Att få det stöd och den bästa vården som finns är självklart! I budgeten för Stockholms stad 2015 har Socialförvaltningen fått i uppdrag att utreda behovet kring demenssjukdom. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att 1. anse första att-satsen besvarad 2. anse andra att-satsen besvarad Beslut: 19

20 Motion C10 Tvångsvården av psykiskt sjuka ska vara helt gratis SSU Stockholm När individer är psykisk sjuka och anses vara en fara för sig själva eller för andra människor kan de tvångsvårdas efter domstolsbeslut om de inte frivilligt vill vårdas. Vården i sig är oftast avgiftsfri eller kostar mindre summor, om summorna når en högre nivå än 1100 kronor per år så täcks resten av kostnaderna av högkostnadsskyddet. Men en kostnad som inte täcks är den dygnsavgift man betalar för att bo/sova/äta på vårdanläggningen. Den är inte bestämd men får max kosta 100 kronor per dag. Många som blir tvångsvårdade blir bara det under en kortare period och sedan återgår de till vardagen. Att då tvinga personerna att betala summor upp till 3000 i månaden är inte rätt. Att efter en sjukhusvistelse komma tillbaka till ett skuldberg tror jag leder till ökad ångest vilket ökar chanserna för vissa att bli sjuka igen. Därför bör även högkostnadsskyddet täcka dygnsavgifterna. Vi yrkar därför att 1. Stockholms arbetarkommun ska verka för att högkostnadsskyddet ska täcka dygnsavgiften vid tvångsvård av psykisk sjuka. Behandlad och antagen på SSU Stockholms årskonferens Mars 2014 Utlåtande C10 Motionären reagerar mot att människor som tvångsvårdas för psykisk sjukdom tvingas betala dygnsavgift för boende och mat och att denna avgift inte ingår i högkostnadsskyddet. Stockholms arbetarekommuns styrelse delar motionärernas uppfattning. Styrelsen menar emellertid att det är orimligt att överhuvudtaget ta ut en boendeavgift av människor som tvångsvårdas. Styrelsens uppfattning är att landstinget bör avskaffa avgiften för dessa patienter helt och hållet. Stockholms arbetarekommuns styrelse föreslår årsmötet besluta att 1. anse motionen besvarad 2. uppdra åt den socialdemokratiska landstingsgruppen att verka för att boendeavgiften avskaffas för patienter som tvångsvårdas 3. motion jämte utlåtande sänds till den socialdemokratiska landstingsgruppen Beslut: 20

21 21

22 22

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Brytpunkt för kostnadseffektivitet- särskilt boende kontra hemtjänst

Brytpunkt för kostnadseffektivitet- särskilt boende kontra hemtjänst Brytpunkt för kostnadseffektivitet- särskilt boende kontra hemtjänst Åsa Bruhn, Högskolan Dalarna April 2014 Reviderad augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Frågeställningar...

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Slippa vara rädd för sjukvården

Slippa vara rädd för sjukvården Slippa vara rädd för sjukvården Enkät med ME/CFS-sjuka i Norrland Gjord av RME Västernorrland, med medlemmar över hela Norrland Mer än åtta av tio saknar kunskap om sjukdomen hos sina läkare. Väntan på

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad.

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Skarin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, P 24 1 (3) HSN 1306-0685 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Tandvård till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Landstinget ansvarar för att personer med stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom och/eller funktionshinder erbjuds råd och hjälp

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen subventionerar läkemedel och varor utöver det nationella förmånssystemet till vissa individer och patientgrupper om särskilda skäl finns. Omfattningen

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

$%& $%! '! $%!%(!%$%" %!$! $%" " ) *$%!%'! ($ ( $%! +!,! ($%! %!% $% % '! -##. $%& $%/ "-##01 % -2 333-##. '!!, $%!!$4$!, * " -## $%%!%!

$%& $%! '! $%!%(!%$% %!$! $%  ) *$%!%'! ($ ( $%! +!,! ($%! %!% $% % '! -##. $%& $%/ -##01 % -2 333-##. '!!, $%!!$4$!, *  -## $%%!%! Svar på interpellation Angående vårdgarantistatistik Göran Larsson (mp) har i en interpellation ställt frågor om redovisning av köns och åldersfördelning i den månatliga statistiken av hur Västra Götalandsregionen

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Diskussionsunderlag: Nationellt enhetlig modell för preventivmedelssubvention?

Diskussionsunderlag: Nationellt enhetlig modell för preventivmedelssubvention? 2013-04-16 Sida 1 av 9 Avdelningen för Vård och Omsorg Bo Claesson Vårt dnr 12/7264 Diskussionsunderlag: Nationellt enhetlig modell för preventivmedelssubvention? Inledning Den 24 november 2011 fick sjukvårdsdelegationen

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna Läkemedelskommittén Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Landstingssubventionerade läkemedel 2.0 Rutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Landstingsdirektörens stab 2015-04-01 Utfärdande enhet:

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Rådslag. Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland

Rådslag. Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland Rådslag Hjälp oss förbättra sjukvården i Östergötland Socialdemokraterna, LO och Kommunal i Östergötland inbjuder till rådslag om hälso- och sjukvården. Förord En god hälsa är det allra viktigaste i livet

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Framtida marknad för vård och omsorg av äldre Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/ 2014-06-02 Insulinpumpar vid diabetes och Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes SBU Alert rapporter nr 2013-03 och 2013-04 http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/insulinpumpar-vid-diabetes/ http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19

Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 Inledningsanförande av Bengt Westerberg på konferensen Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras 2014-11-19 För några decennier sedan var det få barn med svår utvecklingsstörning som nådde

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Case management enligt ACT

Case management enligt ACT Case management enligt ACT NLL i samverkan med Luleå och Bodens kommuner. 6 utsågs att få gå Case management-utbildning. Till deras stöd och hjälp utsågs 6 specialister. Integrerad behandling missbruk

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Utbyte av läkemedel utan subvention

Utbyte av läkemedel utan subvention Utbyte av läkemedel utan subvention Tillåt frivillig utbytbarhet och priskonkurrens på receptbelagda läkemedel utan subvention Läkemedel som inte subventioneras (d.v.s. inte ingår i läkemedelsförmånen)

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:50 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:01 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären föreslår att

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Ett kontrakt för livet 2009 PARTER. (Institutionens namn och adress) Statens institutionsstyrelse (SiS)

Ett kontrakt för livet 2009 PARTER. (Institutionens namn och adress) Statens institutionsstyrelse (SiS) 1 Ett kontrakt för livet 2009 Överenskommelse mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Kommunen beträffande den vård som ges med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och bedrivs

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer