En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut"

Transkript

1 En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

2 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar och därmed också ett av våra viktigaste reformområden. Vid den senaste partikongressen beslutade vi socialdemokrater oss därför för att under en tioårsperiod öka anslagen till äldreomsorgen med 10 miljarder kronor. När högeralliansen går till val är de överens om en fråga kraftigt sänkta skatter. Moderaterna vill att var femte skattekrona ska bort på några års sikt. Det motsvarar 250 miljarder kronor det vill säga vart femte äldreboende, var femte hemtjänstpersonal, var femte vårdplats. Då får vi ett helt annat Sverige än det vi har idag ett hårdare och ett kallare Sverige där den som vill ha vård och omsorg på ålderns höst måste betala ur egen ficka eller vara utlämnad till självuppoffrande anhöriga. Vi socialdemokrater tycker att det är viktigare att satsa på äldreomsorgen än att genomdriva stora skattesänkningar. Den som har jobbat och slitit i hela sitt liv har rätt att känna sig trygg inför sitt åldrande. Vården och omsorgen ska finnas där, den dagen man behöver den. Och den ska vara av högsta kvalitet. Vi ska också skapa förutsättningar för en meningsfull tillvaro för äldre en tillvaro som inte präglas av ensamhetens ängslan, utan av den sociala gemenskapens glädje och värme.

3 3 1. Socialdemokratisk äldrepolitik Socialdemokratisk äldrepolitik grundar sig på två begrepp; frihet och trygghet Frihet innebär att den enskilde själv ska kunna forma sitt liv. Detta är lika viktigt när man är gammal som när man är ung. Alla ska bli bemötta med respekt, ha rätt till personlig integritet och själva kunna bestämma över den egna tillvaron. Trygghet innebär att ingen ska behöva känna oro för sin försörjning när man blir äldre. Det handlar om en trygg pension. Men det handlar också om rätt till vård och omsorg av hög kvalitet när man behöver det. Det äldrepolitiska arbetet måste därför utgå från två huvudspår: 1. Ingen ska diskrimineras på grund av sin ålder. Äldre ska kunna delta i hela samhällslivet och ha möjlighet att utvecklas, tillsammans med andra. Ingen ska behöva bli hänvisad till samhällets åskådarplatser för att han eller hon blivit pensionär. Samhället har behov av den kunskap och de erfarenheter som äldre generationer kan förmedla. Detta arbete kräver engagemang inom flera politikområden utbildning, arbetsmarknad, kultur, samhällsplanering och ekonomi. 2. Rätten till en god äldreomsorg. När den tid kommer då man behöver hjälp för att klara sin vardag är det ytterst viktigt att samhällets insatser fungerar väl. Alla ska ha rätt till en god äldreomsorg på lika villkor. Det är behovet inte den enskildes betalningsförmåga som ska vara avgörande.

4 4 Utgångsläget 1994 När socialdemokraterna fick väljarnas förtroende att ta Sverige ur den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet var det två mål som prioriterades. Statsfinanserna skulle stabiliseras och den öppna arbetslösheten halveras. Den borgerliga regeringen lämnade efter sig en ekonomi i fritt fall och ett årligt underskott i statens budget på 200 miljarder kronor. Vid mitten av 90- talet tvingades socialdemokraterna genomföra kraftiga nedskärningar för att sanera statens ekonomi. En rad av dessa åtgärder berörde äldre människor. Uppräkningen av pensionerna minskade och pensionsförmånerna försämrades på flera sätt. De offentliga verksamheterna, t ex vården och omsorgen, tvingades till uppsägningar av personal och minskade ambitioner. Det var den borgerliga regeringens misslyckanden som var orsaken till den ekonomiska krisen. Och det var bara genom sunda statsfinanser som arbetslösheten kunde bekämpas. Det gällde att på lång sikt försvara välfärdssystemet. När samhällsekonomin åter bringades i balans påbörjades ett omfattande reformarbete för att förverkliga visionen om en trygg ålderdom för alla. Viktiga reformer Under de senaste åren har en rad reformer genomförts för att förbättra äldres levnadsvillkor. Det har handlat om att öka den ekonomiska tryggheten, att göra samhället mer tillgängligt och att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen. Möjligheten att få vård och omsorg ska inte avgöras av den enskildes ekonomi.

5 5 Tryggheten för de med minst marginaler har förbättrats med ett särskilt äldreförsörjningsstöd och höjda bostadstillägg. Men det räcker inte Fortfarande lever många äldre med knappa ekonomiska marginaler. Fortfarande är inte omsorgen om våra äldre tillräckligt bra och fortfarande får många kvinnliga anhöriga bära ansvaret för äldre släktingar. Fortfarande känner långt ifrån alla äldre att deras kunskaper och erfarenheter tas tillvara. 2. Utveckling av äldreomsorgen Att bli gammal och skröplig med olika krämpor och sjukdomar är att bli beroende av vård och omsorg. Allt fler får uppleva detta. Tack vare välfärdssamhällets fantastiska framgångar har dagens äldre generation vida överträffat sin egen föräldragenerations genomsnittsålder. Drygt 17 procent av Sveriges befolkning är idag 65 år och äldre. Vår hälsa har förbättrats i takt med välståndet och många av de sjukdomar människor tidigare dog av går nu att behandla framgångsrikt - cancer, stroke, andra hjärt- och kärlsjukdomar. Tack vare goda möjligheter att till exempel ersätta utslitna höftleder, operera starr och behandla diabetes kan livet på ålderns höst underlättas väsentligt. Att vi i dag kan räkna med att leva tills vi blir riktigt gamla är ingen belastning för samhället utan en enorm tillgång och framgång för den svenska välfärdspolitiken. De flesta har god hälsa när de går i pension och kan se fram emot många friska år. Det ska vi vara stolta över. Men det ställer oss också inför nya utmaningar. När de äldre blir fler, växer behoven av vård och omsorg. Gruppen äldre blir också mer heterogen, så även

6 6 behoven. Om tio, femton, år kommer behoven av äldreomsorg att börja öka kraftigt och därtill se olika ut allt ifrån relativt friska äldre, som bara behöver lite hjälp i hemmet och några mötesplatser, till äldre med många olika sjukdomar samtidigt och demenssjuka. Detta förutsätter en utveckling och förnyelse av såväl samhällsplaneringen som av sjukvården och äldreomsorgen. Äldreomsorgen är således en av de viktigaste utmaningarna under de kommande åren. Det har tagits många bra initiativ och mycket bra görs redan i kommunerna. Men att förändra och förbättra äldreomsorgen är ett gemensamt ansvar mellan staten, kommunerna, landstingen, brukarna, de anhöriga och personalen. För att få ett samlat grepp presenterar vi socialdemokrater en nationell utvecklingsplan för äldreomsorgen under våren. Utvecklingsplanen ska ange en långsiktig och uthållig satsning för att möta de framtida behoven. Äldreomsorgen ska gå igenom samma fantastiska utveckling som barnomsorgen har gjort så att både de som får omsorgen och deras anhöriga kan känna tillit till den. Brukarna måste få ett större inflytande över äldreomsorgens utförande. Äldreomsorgen ska ha kompetent personal som får utvecklas på sin arbetsplats, god verksamhet och nöjda brukare. Omsorg handlar om så mycket mer än livets nödtorft. Det handlar om gemenskap, glädje och medmänsklighet. Målet är att göra Sverige till ett av världens bästa länder att åldras i. Ett mål som omfattar utvecklingsarbete under en period av tio år, förutsätter också någon form av nationell samling där staten, kommunerna, landstingen, de

7 7 äldre själva, deras anhöriga, pensionärsorganisationerna och personalen ger sin syn på vad som är problembilden och vad som behöver göras. Fem områden där vi ser behov av utveckling De mest sjuka Vi behöver satsa på dem som är mest sjuka, ofta med flera olika sjukdomar. Här behövs en utbyggd hemsjukvård och möjlighet till en gemensam organisation för vård och omsorg i hemmet. Det förutsätter ett skarpare regelverk för att säkerställa läkarnas insatser i hemsjukvården. Läkare ska kunna komma hem till äldre när det behövs. Vi behöver skapa fler demensboenden och utbyggd demenskompetens. Människor som lär sig det svenska språket i vuxen ålder, glömmer ofta det när de drabbas av demens och behöver vård på sitt modersmål. Vi vill därför förbättra demensvården även för alla med annat modersmål än svenska, personalens språkkunskaper måste tas tillvara. Äldre kvinnor och män ska få tillgång till hemtjänst och äldreomsorg på lika villkor. Boendet för äldre Det har skett en bra utveckling där äldre har kunnat bo kvar hemma allt längre, vilket också är det som de flesta vill. Men den dag som man inte klarar av att bo hemma längre ska man vara säker på att få en plats på ett särskilt boende. Vi måste se till att de som verkligen har behov av särskilt boende också får det. Behovsbedömningen måste vara likadan i hela landet. Och det behövs också en större gemensam bedömning av hur behoven ser ut. Det ska inte handla om vem som har mest tur ifråga om vem som får plats på ett bra boende, utan alla som har behov ska få plats.

8 8 Vi behöver också alla stat, kommuner och bostadsföretag ta initiativ till en fortsatt utbyggnad av mellanformer, seniorboende och servicebostäder, som skapar olika former av eget boende med tillgång till gemenskapslokaler, dagverksamhet och möjlighet att äta tillsammans. Med stigande ålder tunnas det sociala nätverket ut. Vänner och bekanta blir sjuka eller dör. Genom sociala nätverk, utbyggd dagverksamhet och naturliga träffpunkter kan ensamhet och isolering brytas. Genom en par-bo-garanti vill vi säkerställa att de som har levt och kämpat ihop under ett helt liv inte ska behöva skiljas åt på ålderns höst bara därför att den ena parten är så pass skröplig att hon eller han måste flytta in i ett särskilt boende och där den andra parten inte klarar att åka på besök. Personalen Att satsa på personalen, är kanske den enskilt viktigaste insatsen för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Det måste finnas tillräckligt många anställda för att hinna med både småprat, städning och personlig omvårdnad. Men det handlar inte bara om händer inom äldreomsorgen. Det handlar framför allt om hjärta och hjärna. Den dagen vi inte klarar oss själva är det helt avgörande för kvaliteten vilket hjärta och vilken hjärna som styr de händer som ska ge oss omsorg. Det krävs kunskap och erfarenhet, människokännedom och ömhet, humor och omdöme. Arbete inom äldreomsorgen ska bli ett framtidsyrke.

9 9 Den socialdemokratiska regeringen har redan inlett arbetet med kompetensstegen, en stor satsning på att synliggöra, använda och utveckla personalens kompetens i äldreomsorgen. Nu går vi vidare med utbildningsvikariaten, där staten avsätter resurser för vikariat årligen under 2006 och 2007 för att möjliggöra mer omfattande grundutbildning och påbyggnadsutbildningar för den ordinarie personalen. Vi behöver också införa en lägsta nivå för den kompetens som ska krävas för att arbeta i äldreomsorgen och skapa ett nationellt kompetensutvecklingssystem för personalen. Arbete inom äldreomsorgen måste utvecklas och göras mer attraktivt så att fler unga människor väljer att jobba inom vård och omsorg. Ett sätt är att införa nationella specialiseringar för undersköterskor. Vi vill också att man ska kunna specialisera sig och som omsorgssköterska utbilda sig till t.ex. demensomsorgssköterska. Det förebyggande arbetet Många anhöriga drar idag ett väldigt tungt lass. De behöver stöd och hjälp för att orka. Vi vet också att många äldre faller och skadar sig. Varje år dör dubbelt så många äldre till följd av fallolyckor än antalet dödade i trafiken. I Sverige finns en stor potential för utveckling av den ideella sektorn som vänder sig till äldre och deras anhöriga. Många äldre är villiga att arbeta frivilligt för en medmänniska och en majoritet är också beredd att ta emot frivilliginsatser. På många håll har pensionärsorganisationer och andra tagit initiativ till väntjänster eller andra former av frivilliginsatser för att göra en insats mot det som för många äldre är den största plågan - ensamheten och isoleringen.

10 10 Det är roligt att duka för två någon gång. Pigga pensionärer deltar som promenadvänner, sällskap vid utflykter eller följer med vid läkarbesök. Men även den som själv är sängbunden kan bli någons telefonvän och bryta ensamheten hos en medmänniska. Vi ska ta tillvara de människor som vill bli ianspråktagna, men som idag inte vet hur. Att ta vara på människors engagemang och vilja att göra en insats kan ge positiva effekter på livskvaliteten både för den som erbjuder sin hjälp och för den som tar emot hjälp. En sådan god utveckling uppstår dock inte av sig själv. Det krävs ett samspel mellan de gemensamma åtaganden vi gör genom kommunen, föreningslivet och den enskilda individen. Mycket kan göras när det gäller det förebyggande arbetet. Den socialdemokratiska regeringen avsätter därför nu sammanlagt 350 miljoner kronor under för att stärka anhörigstödet och stimulera det frivilliga arbetet. 20 miljoner kronor ska årligen gå till försöksverksamhet för att stimulera kommunerna att hitta nya och fördjupade former för samverkan med frivilliga och ideella krafter. Samtidigt får pensionärs- och anhörigorganisationerna sammanlagt 5 miljoner kronor årligen för att utveckla sina stödverksamheter. En annan viktig åtgärd är att vidareutveckla stödet till de anhöriga som hjälper och vårdar en närstående. Grundtanken är att anhöriga som själva vill stå för hela eller delar av omvårdnadsinsatserna för en närstående ska få stöd att göra det under acceptabla förhållanden, utan att livssituationen och livsvillkoren försämras för berörda personer.

11 11 Anhöriga vårdar sina närstående för att de vill det. Men då ska de också få stöd som att ha en kontaktperson att ringa till för råd, ha möjlighet till avlastning, dagverksamhet och delta i studiecirklar för att få kunskap. Inriktningen på kommunernas arbete ska vara att öka tillgången på varaktiga stödformer och göra dessa mer tillgängliga. Stödet ska finnas i många olika former för att kunna passa för olika behov och livssituationer. Närmare 100 miljoner kronor avsätts därför årligen för detta utvecklingsarbete. Även den som är frisk och pigg kan med stigande ålder behöva hjälp med olika enklare arbetsuppgifter. Vi behöver alla byta glödlampa i köket, hänga upp adventsstjärnan eller byta gardiner ibland. Så länge vi själva kan klättra upp på stolarna, borden och stegen så är det inga problem, men med stigande ålder ökar risken för fallolyckor och brutna lårben. Vi vet från de kommuner som har infört denna typ av servicetjänster att antalet fallolyckor och benbrott minskat markant. Vi socialdemokrater bör därför också göra det möjligt för kommuner att erbjuda icke-behovsprövade servicetjänster för äldre, till rimliga priser eller gratis. Nationell likvärdighet och lokal utveckling Den nuvarande ordningen med två olika lagar socialtjänstlagen och hälsooch sjukvårdslagen skapar stora praktiska problem för äldreomsorgspersonalen och leder till sämre vård och omsorg för de äldre. Kanske behöver vi ta ett stort grepp för att skapa en egen sammanhållen äldreomsorgslag. Det behövs också ett nationellt styrdokument för äldreomsorgen. Frågan handlar om hur vi nationellt skapar en hög kvalitet samtidigt som vi ger stort utrymme för lokal utveckling. De borgerliga har kommit med förslaget att

12 12 man ska hämta inspiration från djurrättslagstiftningen och införa liknade lagstiftning för äldre. Det tycker vi socialdemokrater är helt fel väg att gå. Vi ska naturligtvis arbeta på samma sätt som vi har gjort med andra viktiga, stora verksamheter där vi har lyckats att höja kvaliteten och nått ett stort förtroende bland befolkningen. Det gäller till exempel barnomsorgen eller sjukvården. Därför vill vi ta fram ett äldreomsorgens pedagogiska program som ett nationellt styrinstrument för äldreomsorgen. Vi behöver också utveckla tillsynen. Ett sätt att göra det är att införa nationella kvalitetsregister för äldreomsorgen, på samma sätt som inom sjukvården. Sammanfattning Vid den senaste partikongressen beslutade vi socialdemokrater oss för att under en tioårsperiod öka anslagen till äldreomsorgen med 10 miljarder kronor. Den socialdemokratiska regeringen avsätter sammanlagt 350 miljoner kronor under för att stärka anhörigstödet och stimulera det frivilliga arbetet. Detta för att vi ska ge äldre ett rikt socialt liv högt upp i åldrarna. Vi socialdemokrater har redan inlett arbetet med kompetensstegen, en stor satsning på att synliggöra, använda och utveckla personalens kompetens i äldreomsorgen. Nu går vi vidare med utbildningsvikariaten, där staten avsätter resurser för vikariat årligen under 2006 och 2007 för att

13 13 möjliggöra mer omfattande grundutbildning och påbyggnadsutbildningar för den ordinarie personalen. Under våren presenterar vi socialdemokrater en nationell utvecklingsplan för äldreomsorgen. Den ska ange en långsiktig och uthållig satsning för att möta de framtida behoven och behandlar fem områden: De mest sjuka Boendet för äldre Personalen Det förebyggande arbetet Nationell likvärdighet och lokal utveckling

14 14 3. Alternativet en trygg ålderdom bara för de välbeställda Högeralliansen vill ta över regeringsmakten och satsa på dem som är friska och arbetar medan det är sjuka och äldre som ska betala notan. Moderaterna har ingen politik för äldre. Redan nästa år vill högeralliansen sänka skatterna med ca 50 miljarder kronor. Detta får landets äldre betala bland annat genom kraftigt höjda avgifter för sjukvård och läkemedel. På sikt har moderaterna som mål att sänka skatterna till ett EU-genomsnitt. En uträkning av vad det skulle innebära för Sverige visar att det handlar om att moderaterna vill sänka skatten med 250 miljarder kronor. Några exempel på vad 250 miljarder kronor innebär i praktiken: Var femte skattekrona dvs. var femte äldreboende, var femte hemtjänstpersonal, var femte vårdplats. Mer än den totala kostnaden för all sjukvård. Mer än den totala kostnaden för alla pensioner. Mer än den totala kostnaden för alla trygghetsförsäkringar - a-kassa, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspension) och föräldraförsäkring.

15 15 Moderaternas äldrepolitik Moderaterna vill: Försämra högkostnadsskyddet för läkarbesök från max 900 kronor till max 1500 kronor. Höja patientavgifterna i vården. Moderaterna sparar mellan 2 och 5 miljarder kronor genom att höjda patientavgifter ska tvinga människor som är sjuka att avstå från vård. Införa en avgift på 25 kronor varje gång man hämtar ut receptbelagd medicin på Apoteket. Höja högkostnadsskyddet för läkemedel från 1800 kronor till 2000 kronor. Kraftigt höja egenavgifterna för läkemedel. Genom att göra fler läkemedel receptfria slopas samtidigt subventionen från läkemedelsförmånen. Ta bort rabattrappan på läkemedel. Privatisera akutsjukvården och tillåta gräddfiler i vården, den som har råd ska få köpa sig förtur. Dessutom: Säger de nej till satsningar på äldreomsorgspersonalens utbildning. Säger de nej till den socialdemokratiska regeringens satsning på plusjobb. Plusjobben innebär för många kommuner en möjlighet att satsa extra på äldreomsorgen. Fler kommer att kunna anställas och utföra viktiga och efterfrågade arbeten i hemtjänst och på särskilda boenden. Den moderata politiken innebär att skattesänkningar och privatiseringar prioriteras före kvaliteten i välfärden. Moderaternas avgiftshöjningar drabbar direkt de äldre och sjuka. Äldre människor är en grupp som till stor del nyttjar

16 16 sjukvården och därmed också kommer att drabbas hårt av högre avgifter både för läkemedel och för sjukvårdsbesök. Vill inte moderaterna att äldre ska ha råd att besöka läkaren när de blir sjuka, eller ha råd med medicin? Moderaterna talar dessutom ofta om att de vill förbättra tillgängligheten i sjukvården, men genom att höja patientavgifterna handlar det snarare om att försämra den. Avgiftshöjningar leder till sämre tillgänglighet. Moderaterna vill att de som har råd med privata sjukförsäkringar ska kunna gå före i gräddfiler även inom den vård som vi alla betalar för gemensamt via skattsedeln. Uppenbarligen tycker de att privat försäkrade har större rätt till god vård än äldre som inte har samma ekonomiska resurser att uppbringa. Borde inte människors behov av vård gå före privata vinstintressen? Att moderaterna säger nej till våra satsningar på utbildning av våra välfärdsarbetare i äldreomsorgen är ännu ett exempel på att de inte vill prioritera äldre och att de inte ser arbete i äldreomsorgen som ett framtidsyrke. Till skillnad från moderaterna tycker vi socialdemokrater att vi har ett moraliskt ansvar för den äldre generation som har jobbat och slitit i hela sitt liv, som har vårdat oss och utbildat oss, som med sitt arbete lagt grunden för det välfärdssamhälle som vi vuxit upp i. Vi ska se till att den som har jobbat och slitit i hela sitt liv får vård och omsorg den dagen han eller hon behöver det. Vården och omsorgen ska ges efter behov och inte efter plånbok. Och den ska vara av högsta kvalitet. Moderaterna mål är att vi i Sverige ska ha en skattenivå som ligger på samma nivå som det europeiska genomsnittet. Det innebär nedskärningar med 250 miljarder kronor som bland annat kommer drabba landets äldre. Då får vi ett

17 17 helt annat Sverige än det vi har idag ett hårdare och ett kallare Sverige där den som vill ha vård och omsorg på ålderns höst måste betala ur egen ficka eller vara utlämnad till självuppoffrande anhöriga. Vi socialdemokrater har en annan vision. Vi vill att Sverige ska vara världens bästa land att åldras i. Att satsa 10 nya miljarder på äldreomsorgen är därför för oss viktigare än stora skattesänkningar för de som är friska och i arbetsför ålder.

18 SOCIALDEMOKRATERNA

Världens bästa land att åldras i

Världens bästa land att åldras i 2 Världens bästa land att åldras i 2006-06-28 2 Inledning Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Alla ska kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär. (Socialdemokraternas valmanifest

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelser, äldre- och handikappnämnder, äldre- och handikappförvaltningar, socialförvaltningar, högskolor; FoU-enheter, länsstyrelser; länsförbund, landsting, pensionärsorganisationer,

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

Ska man behöva vara rädd för att bli gammal? En studie om äldres situation i dagens Sverige

Ska man behöva vara rädd för att bli gammal? En studie om äldres situation i dagens Sverige Ska man behöva vara rädd för att bli gammal? En studie om äldres situation i dagens Sverige Svenska Röda Korset i samarbete med Temo, november 2004 Inledning Svenskarna hör till de folk som blir äldst

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande Täby Täby kan bli en ännu bättre kommun att leva i! Täby har en mycket välskött ekonomi, en trygg äldrevård och våra skolor tillhör Sveriges bästa. Men jag är övertygad om att Täby kan bli ännu bättre.

Läs mer

Hälsosamt åldrande hela livet

Hälsosamt åldrande hela livet Hälsosamt åldrande hela livet Åldrande med livskvalitet Livsvillkoren och våra levnadsvanor påverkar vår hälsa. Det är den grundläggande utgångspunkten för allt folkhälsoarbete. Vi kan aldrig undvika det

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer STAFFANSTORPS KOMMUN Sveriges bästa livskvalitet för seniorer Socialnämndens plattform för arbetet med kommunens seniora medborgare 2011-2015 2 Framtidens äldreomsorg Dokumentet du håller i din hand har

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017 Folkhälsoplan för Laxå kommun 214 21 1 Kommunen och Länet Befolkning i Laxå kommun Laxå kommun har 5562 invånare 213-5 varav 21 kvinnor och 2845 män. I åldern -19 år finns 124 personer. Från 65 år och

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller)

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Ibland påminns man om en annan verklighet. Trots att skalvet nu lagt sig i Haiti hörs fortfarande skriken. Skriken från de tusentals

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker:

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Sven-Erik Andersson T.f. Verksamhetschef Sammanfattning Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Mål för Eslövs kommuns äldreomsorg. Valfrihet i äldreomsorgen.

Läs mer

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro Kaleva seniorer Äldrepolitiskt program för Upplands-Bro Från halvdålig till mönsterkommun Ett samhälles omsorg om sina allra svagaste invånare är ett bra mått på den kunskap, omsorg, empati som de kommunalpolitiskt

Läs mer

Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering

Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering Är du drabbad av psykisk ohälsa? Välkommen till Fontänhuset - tillsammans skapar vi mening och bryter isolering FONTÄNHUSET NYKÖPING Medlem i Clubhouse Interna onal Ring oss: 0155-26 81 40 Mail: fontanhuset@nykoping.nu

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Så drabbar Stockholmsskatten

Så drabbar Stockholmsskatten Så drabbar Stockholmsskatten stockholmarna INNEHÅLL Stockholmsskatten Inledning Mer kvar i plånboken för 8 av 10 stockholmare Höjd brytpunkt för tillväxt och ökad sysselsättning Slutsatser Tabell: Stockholmsskatten

Läs mer

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014?

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Sjukvårdsvalet 2014 Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Vi kommer omgående att häva anställningsstopp, och sätta stopp för nedskärningarna och ogenomtänkta omorganisationer. Vårdkrisen

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Ge oss den ljusnande framtiden åter!

Ge oss den ljusnande framtiden åter! Ge oss den ljusnande framtiden åter! 2 (10) 3 (10) I den här rapporten vill jag berätta vad Socialdemokraterna i Västerås vill göra för stadens ungdomar, men också vad det innebär för dem om vi tillsammans

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Skövde hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen som

Läs mer

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : / Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Rapport 2009:08 Rapportnr: 2009:08 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Britt Johansson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram Liberal feminism - att bestämma själv stämmoprogram Partistämman 2015 Liberal feminism - att bestämma själv Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer

Säkerhet och trygghet för framtidens äldre workshop!

Säkerhet och trygghet för framtidens äldre workshop! Säkerhet och trygghet för framtidens äldre workshop! Förväntningar inför dagarna (från måndagen) o Inblick i framtidens äldreboende, mänskliga tekniska lösningar o Framtidssäkring beslut idag morgondagens

Läs mer

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 Arbetslöshet medför idag ekonomisk utsatthet på ett helt annat sätt än som var fallet 2001. Växande klyftor minskar tilliten och påverkar i slutänden

Läs mer

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information STENUNGSUNDS KOMMUN 2009-10-15 För mer information Biståndshandläggare: Telefontid måndag-onsdag och fredag 8.30-9.30 Telefon: 0303-73 25 38 Stöd och hjälp vid demenssjukdom Demenssjuksköterska söks via

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

Vinster i den privata vården i Malmö. en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö

Vinster i den privata vården i Malmö. en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö Vinster i den privata vården i Malmö en rapport om de privata vårdföretagens vinster och verksamhet i Malmö Inledning Den här rapporten handlar om våra gemensamma skattepengar och hur de används idag.

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2)

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Utlåtande 2003:41 RIII (Dnr 423-67/2001) De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Anhörigstöd Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ 2 Innehållsförteckning Stöd för dig som stödjer 3 Olika former av socialt stöd 3 Enskilda

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer 2 Inledning bakgrund och syfte Hur samhället ska utformas för att

Läs mer

Projektbeskrivning. NF-företagande. Projektidé från Företagarna Mälardalen

Projektbeskrivning. NF-företagande. Projektidé från Företagarna Mälardalen 1 Projektbeskrivning NF-företagande Januari 2016 Projektidé från Företagarna Mälardalen 2 Företagarnas integrationsarbete Sverige står inför en enorm möjlighet. Aldrig förr har så många människor kommit

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Allergier. Barnskötare. Blöjor. Arbetsplatsträff APT. Budget. Egna leksaker. Arbetssökande. Fotografering. Förskollärare

Allergier. Barnskötare. Blöjor. Arbetsplatsträff APT. Budget. Egna leksaker. Arbetssökande. Fotografering. Förskollärare Förskolans ABC 1 V älkommen A Allergier När ditt barn har en allergi eller intolerans meddelar du personalen på förskolan. För att få annan mat behöver förskolan ett läkarintyg. Arbetsplatsträff APT En

Läs mer

Syftet med. affärsplanen

Syftet med. affärsplanen 1 Syftet med affärsplanen För att komma framåt måste vi först veta åt vilket håll vi ska gå en uppgift som blir svårare och svårare när vår omvärld förvandlas i en ständigt snabbare takt. Därför har vi

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 RESULTAT 5 Hur stort sparande har du? 6 Varför sparar du? 7

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

Barn -, skol - och ungdomspolitik

Barn -, skol - och ungdomspolitik I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA... Barn -, skol - och ungdomspolitik INLEDNING Skolan är en utmaning för vårt samhälle och utgör grunden för både individens och samhällets utveckling. Utbildning

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

Välkommen till Skogens förskola

Välkommen till Skogens förskola Utbildningsförvaltningen Hyacintvägen 9 343 35 Älmhult Tuvan 0476-552 90, 072-383 58 61 Gläntan 0476-550 35, 072-381 58 02 Kotten 0476-550 05, 072-381 57 75 Välkommen till Skogens förskola För att starten

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2010-02-08 1:0 REMISSUPPLAGA Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010- Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011

Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 Likabehandlingsplan för Granviks Förskola 2010/2011 På Granviks Förskola ska ingen uppleva sig utsatt för någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Alla ska känna sig trygga, bli respekterade

Läs mer

kommuninfo Specialnummer vård- och omsorg Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Gruppförsändelse till hushåll

kommuninfo Specialnummer vård- och omsorg Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Gruppförsändelse till hushåll kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Specialnummer vård- och omsorg Gruppförsändelse till hushåll Specialnummer från vård- & omsorg Ansvarig utgivare Ulf Norberg ulf.norberg@vannas.se

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011

1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 1 (13) ÄLDREOMSORGSPLAN för Nordmalings kommun år 2006-2011 Socialnämnden Den 24 mars 2009, 97 Dnr 08/SN066 730 Kommunfullmäktige Den 22 juni 2009, 41 Dnr KS 2009-124 - 730 2 Äldreomsorgsplanen för Nordmalings

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer

Örebro - världens bästa stad för barn!

Örebro - världens bästa stad för barn! Socialdemokraterna i Örebro Örebro 2011-05-05 Örebro - världens bästa stad för barn! Hur man kan göra Örebro bättre för barn? Ja, man vill ju ha roliga lekplatser dit man kan gå och träffa andra barn och

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16 Riktlinje 2014-10-16 Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård-

Läs mer

Äldreboende i Stockholms län

Äldreboende i Stockholms län Foto: Sofia Urby Faktablad 2008:01 Äldreboende i Stockholms län Allt fler äldre erbjuds en värdig bostad då de flyttar till äldreboende. Men många har små möjligheter att påverka innehållet i sin dag.

Läs mer

5.4 Funktionalitet och tillgänglighet är i det närmaste orört, bortsett från tillägg från tidigare budgetsatsningar.

5.4 Funktionalitet och tillgänglighet är i det närmaste orört, bortsett från tillägg från tidigare budgetsatsningar. Helhetsgrepp om omsorgen, För en feministisk politik i Göteborg, 5. Socialtjänst och omsorg. Omsorgen är ett av de viktigaste områden en kommun hanterar. Inte nog med att den möjliggör ett värdigt liv

Läs mer