Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf."

Transkript

1 Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Martina Johansson (C) Arne Karlsson (KD) Per Insulander (S) 1-14 Christer Påhlson (S) Elin Insulander Hjelm (S) Maria Arman (MP) Bertil Malmberg (SD) Ej tjänstgörande ersättare Lena Isoz (M), Sune G Jansson (M), Michael Swedberg (M), Dan Larson (M), Stefan Björnmalm (C), Göran Hammarlund (FP), Christer Påhlson (S) 1-14 Robin Dall (MP), Tommy Fogelberg (V) Övriga närvarande: Jakob Etaat (kanslichef), Torbjörn Unnebäck (personalchef), Johan Sandlund (kommunchef), Ingemar Bergström (kollektivtrafiksamordnare), Claes-Urban Boström (produktionschef), Helena Ekroth (kollektivtrafikmyndigheten), Oskar Jonsson (kollektivtrafikmyndigheten), Ann Larson (ordf. KF) Justering: hus Underskrifter: Sekreterare Jakob Etaat Ordförande Daniel Portnoff (M) Justerande Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) ANSLAG OCH BEVIS Organ: 1-23 : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Trosa Underskrift:... Jakob Etaat

2 Innehållsförteckning Diarienr 1 Godkännande av dagordning 2 Information från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 3 Återrapportering kring regionala frågor 4 Val av justerare för kommunstyrelsens arbetsutskott och KS 2015/21 kommunstyrelsen under mandatperioden Anvisningar för budget 2016 och planer KS 2015/24 6 Komplettering av tidigare avtal angående genomförande av KS 2015/25 vägutredning för en ny infart till västra Trosa 7 Förvärv av del av Långnäs 5:1 Långnäsudd i Trosa KS 2015/27 8 Användande av markåtkomstbidrag för bildande av KS 2015/11 Lånestahedens naturreservat 9 Medel för s värdskap för Sveriges KS 2015/13 Ekokommuners årsmöte Överföring av investeringsmedel för spontning av KS 2015/19 Trosa hamn/ gästhamn 11 Yttrande rörande revisorernas granskning av intern kontroll KS 2014/177 i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor 12 Yttrande rörande revisorernas granskning av KS 2014/206 simhallsprojektet Safiren 13 Yttrande till förvaltningsrätten i mål rörande laglighets- KS 2014/166 prövning av kommunfullmäktiges beslut , 126 (mål nr ) 14 Tilläggsöverenskommelse om upphandling av KS 2015/18 persontransport- och samordningstjänster 15 Återkoppling kring arbetet med ökad sysselsättningsgrad KS 2011/75 Forts. 2

3 Forts. Innehållsförteckning 16 Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen KS 2015/22 17 Förlängning av solidarisk borgensförbindelse, Kommuninvest KS 2015/26 18 Bidrag 2015 till fristående skolor, enskilt drivna förskolor, KS 2015/16 fritidshem och förskoleklasser samt interkommunal ersättning 19 Taxa för uppläggning av muddermassor vid upplagsplats KS 2015/20 Tureholm 2:1 20 Regler och utbetalning av kommunalt partistöd i KS 2015/23 21 Anmälan av delegationsbeslut KS 2014/1 22 Övriga anmälningsärenden KS 2014/2 23 Beslut om att ombilda Kråmö till ett kommunalt naturreservat KS 2015/28 3

4 1 Godkännande av dagordning beslutar att med följande ändring godkänna dagordningen: Utgående ärende 14. Beslut om förlängning och direktupphandling av transportörsavtal för anropsstyrda transporter Tillkommande ärende 23. Beslut om att ombilda Kråmö till ett kommunalt naturreservat 4

5 2 Information från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet beslutar att notera informationen till protokollet. Helena Ekroth, myndighetschef, Oskar Jonsson, strategisk chef och Ingemar Bergström, kollektivtrafiksamordnare, ger kommunstyrelsen en information om Sörmlands kollektivtrafikmyndighetens verksamhet. 5

6 3 Återrapportering kring regionala frågor beslutar att notera informationen till protokollet. Daniel Portnoff (M), Bengt-Eric Sandström (FP) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) ger kommunstyrelsen en återrapportering kring aktuella regionala frågor. 6

7 4 Dnr KS 2015/21 Val av justerare för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen under mandatperioden beslutar att utse kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ann-sofie Soleby Eriksson (S) att jämte ordföranden justera kommunstyrelsens protokoll under mandatperioden i brukar i regel utse kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika oppositionsråd, att jämte ordföranden justera kommunstyrelsens och i förekommande fall kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll. I det fall den ständiga justeraren ej är närvarande vid sammanträdet utses en annan ledamot till justerare i dennes ställe. s beredning s arbetsutskott , 3 Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat

8 5 KS Dnr 2015/24 Anvisningar för budget 2016 och planer beslutar att godkänna förslag på budgetanvisningar för 2016 med planer Ekonomienheten har upprättat anvisningar för nämndernas arbete med budget 2016 och planer Liksom tidigare år bygger budgetförutsättningarna på en befolkningsprognos där det klart framgår förväntat ökat eller minskat behov inom framförallt förskola och skola samt äldreomsorg. Den skatteprognos som ligger till grund för budgetanvisningarna är Sveriges Kommuner och Landstings prognos från december Yrkanden Bertil Malmberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägg enligt följande: Budgetanvisningarna sida 1 2:stycket: demografiska variabler bör kompletteras med utvecklingen av antalet asylanter. Budgetanvisningarna bör dessutom kompletteras med uppdrag till berörda nämnder att redovisa brutto- och nettokostnader för asylsökande och individer med PUT. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och avslag till Bertil Malmbergs (SD) tilläggsyrkande. Proposition Ordföranden finner att endast bifallsyrkanden till kommunstyrelsens arbetsutskott föreligger och finner därför att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till Bertil Malmbergs (SD) tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Bertil Malmbergs (SD) tilläggsyrkande. Forts. 8

9 Forts. 5 Deltar ej i beslutet Socialdemokraterna deltar ej i beslutet med hänvisning till att Socialdemokraterna lägger eget förslag till budget 2016 med planer s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Ekonomienheten Nämnderna 9

10 6 Dnr KS 2015/25 Komplettering av tidigare avtal angående genomförande av vägutredning för en ny infart till västra Trosa beslutar att godkänna förslag till komplettering av tidigare upprättat avtal angående genomförande av vägutredning för en ny infart till västra Trosa. att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff att underteckna avtalet för kommunstyrelsens räkning. att kommunens kostnader och intäkter för infarten revovisas som exploatering. planerar tillsammans med Trafikverket för en ny infart till västra Trosa och under föregående år har arbetet inriktats på val av lokaliseringsalternativ. Förbifart Trosa är sedan år 2006 förankrad i kommunens översiktsplan och ett av Regionförbundets namngivna projekt i den länsövergripande infrastrukturplanen. ska medfinansiera projektet med 60 %. Ett syfte med förbifarten är dels att avlasta centrala Trosa, vars stadskärna har en ansträngd trafiksituation i kombination med få överfarter över Trosaån och ett starkt skydd i form av riksintresse för kulturmiljövården. Därutöver möjliggör förbifarten en fortsatt utbyggnad av tätorten västerut. har ett uttalat tillväxtmål där ambitionen är att möjliggöra en befolkningstillväxt om 150 personer årligen. Inom Trosa tätort har byggnation under de senaste 15 åren huvudsakligen genomförts i de östra delarna mycket beroende på den trängsel och de begränsade möjligheter som råder för att ändra trafikföringen i stadskärnan. På sikt har dock kommunen i översiktsplanen pekat på möjligheter att etablera bostäder även i de västra delarna av tätorten vilket förutsätter att trafiksituationen ses över i ett större perspektiv. Kommande exploateringar i området kommer att erlägga ett fastställt belopp per tillkommande fastighet som delfinansiering av den nya vägförbindelsen. Forts. 10

11 Forts. 6 Under hösten 2014 har Trafikverket valt vilken utredningskorridor som det fortsatta arbetet ska utgå ifrån. Trafikverket, och Länsstyrelsen delar uppfattning rörande vilken av korridorerna som är mest fördelaktig. Nästa steg i planeringsprocessen blir att ta fram en vägplan där den exakta dragningen av den nya infarten ska läggas fast. Vägplaneringen drivs av Trafikverket i samarbete med och föreslås bekostas med samma fördelningsprincip som tidigare planeringssteg. Trafikverket har tagit fram ett förslag till komplettering av det avtal som tecknades mellan och Trafikverket Kompletteringen reglerar genomförande och ekonomi av den kommande vägplanen. Anläggandet av infarten till västra Trosa kommer att pågå under många år. Exploateringar i området kommer att generera intäkter till kommunen enligt ovan vilket delfinansierar vägförbindelsen. Det är klokt att samla såväl kostnader som intäkter i ett exploateringsprojekt Infart västra Trosa. På så sett kan man varje år och senare, efter slutförande, redovisa en samlad bild av kommunens nettokostnader. Yrkanden Bertil Malmberg (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Reservation Bertil Malmberg (SD) reserverar sig enligt nedan skriftligen mot beslutet: Eftersom vi är emot förbifarten som sådan, anser vi att ytterligare pengar, tid och kraft inte skall läggas på detta projekt. Detta i synnerhet som genomförd studie visar att ett av huvudsyftena att avlasta centrala Trosa inte kommer att nås. Mot denna bakgrund reserverar vi oss mot föreslaget beslut. Deltar ej i beslutet Maria Arman (MP) deltar ej i beslutet. Forts. 11

12 Forts. 6 s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och ekonomichef Margareta Smith Samhällsbyggnadskontoret Trafikverket Ekonomienheten 12

13 7 Dnr KS 2015/27 Förvärv av del av Långnäs 5:1 Långnäsudd i Trosa beslutar att godkänna förslag till köpeavtal för förvärv av del av Långnäs 5:1 i Trosa. att uppdra till mark- och exploateringschefen, Björn Wieslander att underteckna köpeavtalet och i övrigt genomföra avtalet. att anslå kronor för markförvärvet till objekt 46259, exploatering Långnäsudd att finansieras med inflytande exploateringsmedel. att anslå kronor för anläggande av gc-väg mellan den nya tomtplatsen och vattnet, framtagande av detaljplan samt kostnader för fastighetsbildning och administration till objekt 46259, exploatering Långnäsudd att finansieras med inflytande exploateringsmedel. Förhandlingar har förts med ägarna till Långnäs 5:1 om förvärv av allmän platsmark (gatumark, park/naturmark mm) inom Långnäsudd enligt detaljplan från Förslag till köpeavtal har härmed tagits fram. Avtalet innebär i korthet följande: 1. erhåller all allmänplatsmark vid Långnäsudd. 2. erhåller mark för en ny tomtplats för bostadsändamål söder ladan. 3. Köpeskillingen är kronor. 4. Avtalet villkoras med att ny detaljplan kan tas fram för den nya tomtplatsen söder ladan. Om detaljplanen inte kan tas fram faller avtalet i sin helhet. Förvärvet genomförs genom fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen där fastigheten överförs till kommunens angränsande mark Trosa 10:64. Forts. 13

14 Forts. 7 s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschef Björn Wieslander Mark- och exploateringschefen Ekonomienheten 14

15 8 Dnr KS 2015/11 Användande av markåtkomstbidrag för bildande av Lånestahedens naturreservat beslutar att kronor betalas till Fastighetsbolaget Billy Gustafsson, enligt överenskommelse, för att kunna bilda Naturreservat på hela Lånestaheden i Vagnhärad. att kostnaden balanseras mot det markåtkomstbidrag som kommunen senare får från Naturvårdsverket. har ingått en överenskommelse med Fastighetsbolaget Billy Gustafsson för att få tillgång till resterande mark vid Lånestaheden. Företaget ska fortsatt äga marken, men marken upplåts som naturreservat mot en ersättning om tkr. Först när betalningen är gjord ska kommunen fatta det formella beslutet om att bilda naturreservat, troligtvis i juni. Efter beslutet skickas en ansökan till Naturvårdsverket för markåtkomstbidrag. När Tomtaklintskogens naturreservat bildades fick kommunen 1,9 mkr i bidrag. Bidragsbeloppet har fonderats i Agenta värdepapper. Då kommunen förväntas få in ett bidrag även för Lånestaheden bör Naturvårdsverkets beslut om bidragsbelopp inväntas innan fonderade medel ianspråktas. s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Ekoutskottet , 4 Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren Ekonomienheten Ekoutskottet 15

16 9 Dnr 2015/13 Medel för s värdskap för Sveriges Ekokommuners årsmöte 2015 beslutar att tilldela EKO-utskottet kr för att bekosta s värdskap för Sveriges Ekokomuners årsmöte att kronor överförs från buffert som därmed minskas från 196 tkr till 146 tkr. att kronor överförs från Kommunledningens budget som därmed minskas. Ekoutskottet ansvarar för att tillsammans med Nyköpings kommun genomföra en årskonferens för Sveriges Ekokommuner. Kostnaderna för värdskapet beräknas till 80 tkr vilket inte ryms inom utskottets budget. Ekoutskottet tilldelas därför 80 tkr för att bekosta värdskapet för årsmötet. s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Ekoutskottet , 6 Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren Ekonomienheten Ekoutskottet 16

17 10 Dnr 2015/19 Överföring av investeringsmedel för spontning av Trosa hamn/ gästhamn beslutar att utöka Teknik- och servicenämndens investeringsram med tkr för spontning av etapp 1 i Trosa hamn/gästhamn. att finansiera investeringen genom att ianspråkta s investeringsreserv som minskas från tkr till tkr. I Trosa hamn har ett problem uppstått med mark som sjunker undan ut i vattnet. Tekniska enheten har tagit fram ett förslag till hur problemet ska kunna avhjälpas med hjälp av spontning. Arbetet förslås ske i etapper där man åtgärdar de mest akuta delarna först. Föreslagna medel avser etapp 1 som går mellan Baltic varv och Suckarnas bro. s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Teknik- och servicenämnden , 9 Tjänsteskrivelse från produktionschef Claes-Urban Boström Ekonomienheten Teknik- och servicenämnden 17

18 11 Dnr KS 2014/177 Yttrande rörande revisorernas granskning av intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor beslutar att godkänna ekonomichefens skrivelse som svar på revisionsrapporten. s interna kontroll av leverantörsfakturor har granskats. De mest väsentliga delarna av hanteringen har bedömts fungera bra. Varje avsnitt i hanteringen har bedömts enligt en strikt modell och får det sammantagna betyget godkänt vilket bör anses vara ett gott betyg. De brister som påvisas rör främst den dokumentation som finns i riktlinjer, rutiner och hantering av leverantörsfakturor. I hanteras hela flödet av leverantörsfakturor av ekonomienheten. Inskannade eller elektroniska fakturor går ut till verksamheterna för sakgranskning och attest. Endast ekonomienheten är behörig att lägga upp nya leverantörer, attestanter, skicka betalningsfiler, etc. vilket gör att kommunen har bra och säkra rutiner och en säker kontroll trots vissa brister i dokumentationen. En väsentlig brist som påpekats har redan åtgärdats; två olika personer måste hantera varje faktura för sakgranskning och attest och spärrar har lagts in i systemet för detta. Med granskningsrapporten som underlag planerar kommunen att förbättra sin dokumentation under s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Revisionsrapport från PWC Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor, oktober 2014 Ekonomienheten Revisionen 18

19 12 Dnr KS 2014/206 Yttrande rörande revisorernas granskning av simhallsprojektet Safiren beslutar att godkänna tjänsteskrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten. PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i genomfört en granskning av styrningen och uppföljningen i samband med den nyligen avslutade renoveringen av varmbadhuset Safiren i Vagnhärad. Granskningsrapporten har tillställts teknik- och servicenämnden och kommunstyrelsen för yttrande. Uppdraget utgår ifrån följande revisionsfråga: Säkerställer teknik- och servicenämnden att det finns en tillräcklig styrning och uppföljning av renoveringen av Safiren samt att tidplan och att totalekonomiska konsekvenser följs upp på ett ändamålsenligt sätt? Revisionsfrågan besvaras genom fyra kriterier: Totalekonomiska konsekvenser har beaktats i de följande momenten: utrednings- och programskede, förkalkylering, beslut, upphandling, uppföljning. Det finns ändamålsenliga rutiner för hur tekniska enheten styr och följer upp hur bygget utvecklas, hur ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten hanteras m.m. Teknik- och servicenämnden har löpande följt hur renoveringen utvecklats både avseende tidplan och kostnader. I samband med redovisningen har nämnden fattat nödvändiga beslut för att styra projektet. Forts. 19

20 Forts. 12 har fått en löpande redovisning om hur renoveringen av badet utvecklas och fortskrider avseende kostnader och fastställd tidsplan. I samband med uppföljning av projektet och förändringar så fattar kommunstyrelsen beslut för att styra upp projektet. besvarar i första hand rapportens fjärde kriterium, dvs. den del som rör kommunstyrelsens roll i projektet. Övriga delar rör primärt teknik- och servicenämndens verksamhet och behandlas därför i ett separat yttrande från denna nämnd. Yrkanden Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar att följande tillägg görs till yttrandet: borde getts möjlighet att genomföra en bedömning av att slutkostnadsprognosen inte kunde levereras tidigare. (sid 3 tredje stycket från slutet) Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och avslag till Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande med hänvisning till att följande mening redan ingår i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande: delar PwCs bedömning att kommunstyrelsen borde ha fått en tydligare information om svårigheterna att få projektören att leverera en slutkostnadsprognos. Proposition Ordföranden finner att endast bifallsyrkanden till kommunstyrelsens arbetsutskott föreligger och finner därför att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande. Forts. 20

21 Forts. 12 Reservation Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) reserverar sig enligt nedan skriftligen mot beslutet: Kommunfullmäktige har efter tidigare fördyrade investeringsprojekt beslutat 2011 om bättre rutiner som bland annat innefattade att rapport till ekonomikontor och kommunledning gällande ekonomi skulle ske dessutom eventuell framskrivning till politik för beslut. De signaler som förvaltningen fick borde renderat i en kommunstyrelsebedömning tidigare. s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Revisionsrapport från PWC Granskning av simhallsprojektet Safiren, december 2014 Revisionen Teknik- och servicenämnden 21

22 13 Dnr KS 2014/166 Yttrande till förvaltningsrätten i mål rörande laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut , 126 (mål nr ) beslutar att godkänna förvaltningens yttrande, daterat , som kommunens svar till förvaltningsrätten i mål rörande laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut , 126. Bertil Malmberg har överklagat kommunfullmäktiges beslut , 126 om att delegera till Humanistiska nämnden att framgent teckna överenskommelse med Migrationsverket om boendeplatser enligt det fördelningstal som av Länsstyrelsen aviseras kommunen. Som skäl för sitt överklagande anför den klagande att fullmäktiges beslut innebär att det saknas övre ram för mottagande och att beslutet därför strider mot kommunallagen. I den klagandes reservation till beslutet anförs vidare att [ ] beslutet tagits utan någon rimlig socioekonomisk konsekvensanalys [ ] samt att [ ] beslutet strider mot 3 kap 9 kommunallagen eftersom det gäller ett ärende av principiell beskaffenhet, som skall avgöras av kommunfullmäktige. Förvaltningsrätten har i föreläggande givit kommunen möjlighet att yttra sig i ärendet. Kommunen har beviljats anstånd till med att inkomma med svar, vilket gör det möjligt för kommunstyrelsen att behandla ärendet vid ordinarie sammanträde. gör bedömningen att kommunfullmäktiges beslut , 126 tillkommit i enlighet med gällande lagstiftning. Kommunen finner inga omständigheter i den klagandes anförande som ger grund för upphävande av fullmäktiges beslut. Överklagandet bör således avslås. Forts. 22

23 Forts. 13 Reservation Bertil Malmberg (SD) reserverar sig enligt nedan skriftligen mot beslutet: Jag reserverar mig mot föreslaget beslut eftersom jag vidhåller att det gäller ett ärende av principiell beskaffenhet tills rätten sagt något annat. s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Föreläggande från förvaltningsrätten Överklagande från Bertil Malmberg Förvaltningsrätten i Linköping 23

24 14 Dnr KS 2015/18 Tilläggsöverenskommelse om upphandling av persontransport- och samordningstjänster beslutar att godkänna hemställan från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets om att teckna tilläggsöverenskommelse till tidigare överenskommelse enligt 2 kapitlet 12 lag (2010:1065) om upphandling av persontransport- och samordningstjänster (färdtjänst, sjukresor och skolskjuts) för. beslutade hösten 2013 att ingå en överenskommelse med Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet om upphandling av persontransport- och samordningstjänster. Den tilläggsöverenskommelse som kommunstyrelsen nu tar ställning till syftar till att specificera detaljer och omfattning av kollektivtrafikmyndighetens uppdrag. s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från kollektivtrafiksamordnare Ingemar Bergström Kollektivtrafiksamordnaren Kollektivtrafikmyndigheten Landstingsstyrelsen 24

25 15 Dnr KS 2011/75 Återkoppling kring arbetet med ökad sysselsättningsgrad beslutar att ge den partsgemensamma arbetsgruppen i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att ta fram nya förslag till hur vård och omsorg kan arbeta för att kontinuerligt kunna erbjuda höjd sysselsättningsgrad. att ge arbetsgruppen i uppdrag att göra ett studiebesök hos någon av de kommunerna som SKL och Kommunal centralt lyfter fram som goda exempel i den gemensamma skriften Heltid- en del av helheten. T.ex. Vetlanda, Alvesta eller Bergs kommuner. att under våren låta arbetsgivare och fack gemensamt genomföra en undersökning i syfte att kartlägga hur många ur personalen som vill höja sin sysselsättningsgrad samt orsakerna till varför vissa väljer att inte öka sin sysselsättningsgrad. att följa utvecklingen av sysselsättningsgrad i kommunen och i samband med del- och helårsbokslut under mandatperioden analysera denna utveckling. KSau fick i november 2014 en muntlig återkoppling kring hur arbetet med ökad sysselsättningsgrad fortskridit. Under hösten har kommunen genomfört följande åtgärder: Fortsatt överanställa under vissa tider i veckan enligt tidigare utvecklat pilotprojekt med start på Ängsgården. Denna metod har nu tillämpats på flertalet enheter. Kontinuerligt sett över olika tjänsters sysselsättningsgrad vid förändringar. Detta sker vid förändringar av omvårdnadsbehov och/eller när någon slutar. Ökat flexibiliteten genom att se till flera enheter/avdelningars behov när vi schemalägger och planerar tjänster. Forts. 25

26 Forts. 15 Samarbetat för att finna/skapa schemaläggning så att kommunen får ut högre sysselsättning av varje tjänst. Flyttat chefer ut i verksamheten. Detta har under hösten skett inom LSS (Rubinen/Paletten) och hemtjänsten. Genom närheten kan kommunen tydligare styra och prioritera höjd sysselsättningsgrad m.m. Kontinuerligt följt upp sysselsättningsgraden för varje enhet. Detta har medvetandegjort ambitionsnivån på ett tydligare sätt, samt gjort att man kan belysa, diskutera och ta tillvara goda erfarenheter. Kommunkontoret föreslår nu ett antal åtgärder för att föra kommunen vidare i arbetet. Yrkanden Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: att kommunstyrelsen fastställer intentionerna bakom den besvarade motionen rätt till heltid möjlighet till deltid från att arbetet med målet rätt till heltid möjlighet till deltid skall vara genomförd till budget att kommunstyrelsens arbetsutskott fungerar som referensgrupp. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande. Maria Arman (MP) biträder Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande. Proposition Ordföranden finner att endast bifallsyrkanden till förvaltningens föreligger och finner därför att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande. Forts. 26

27 Forts. 15 Reservation Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) reserverar sig enligt nedan skriftligen mot beslutet: Socialdemokraterna har redan 2011 motionerat om rätt till heltid möjlighet till deltid och redan då fastslog kommunstyrelsens ordförande, Daniel Portnoff att han ser positivt på intentionerna i motionen och gav kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att åstadkomma en ökad sysselsättningsgrad. Fyra år senare uppvisar den kvinnodominerade vård och omsorgsnämnden 32 % heltid. Det är dags att kommunstyrelsen prioriterar frågan och sätter ett tydligt mål i enlighet med rätt till heltid möjlighet till deltid. s beredning Tjänsteskrivelse från personalchef Torbjörn Unnebäck Personalenheten 27

28 16 Dnr KS 2015/22 Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsen daterad Enligt kommunallagen 6 kap 33 har en nämnd (kommunstyrelsen likställs i detta hänseende med nämnd) rätt att uppdra åt utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. De ändringar i delegeringsordningen som nu är aktuella rör beslut kring vissa personalärenden (punkt 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10 och 2.11) och ansökan om externa medel för projekt- och utvecklingsarbete m.m. (punkt 3.19). I förslaget har även en ny punkt rörande beslut om disponering av statsstöd kopplat till det finska förvaltningsområdet införts (punkt 3.22). Disponering av medel inom ramen för det finska förvaltningsområdet sker idag i dialog med samrådsgruppen för förvaltningsområdet. Genom delegationspunkten tydliggörs dock ansvaret yttrligare i denna fråga. Protokollsanteckning Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) lämnar nedan angiven anteckning till protokollet: Socialdemokraterna har i sin budget kostnader för ett personalutskott under kommunstyrelsen. Det innebär att strategiska frågor inom punkt 2 bör tydliggöras. s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Författningssamlingen 28

29 17 Dnr KS 2015/26 Förlängning av solidarisk borgensförbindelse, Kommuninvest föreslår Kommunfullmäktige besluta att bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 5 januari 2006 ( Borgensförbindelsen ), vari åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB (publ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Trosa kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. att utse Daniel Portnoff (s ordförande) och Johan Sandlund (Kommunchef) att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. utfärdade sin borgensförbindelse den 5 januari Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks. Giltighetstiden för s borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Forts. 29

30 Forts. 17 Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen och den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen ( Bekräftelsen ). När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Kommunfullmäktige 30

Gruppmöte majoriteten: kl Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-03-03 Tid: Onsdagen den 11 mars, kl. 19.00 Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och

Läs mer

Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Bomans, Trosa kl. 18.00-20.00 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M) Sune G Jansson

Läs mer

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00-21.15 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Lena Isoz (M) Carl von der Esch (M) 1:e v ordf. Ann Larson (M) ordf. Sune G Jansson

Läs mer

Plats och tid: Trosa stadshotell, Trosa kl. 18:00-18:30

Plats och tid: Trosa stadshotell, Trosa kl. 18:00-18:30 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-07 Plats och tid: Trosa stadshotell, Trosa kl. 18:00-18:30 ande ledamöter: Ej tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Daniel Portnoff

Läs mer

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m)

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m) Plats och tid: Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Övriga närvarande: Utses att justera: Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00 Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Bomans, Trosa kl. 18.00-18.30 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M) Sune G Jansson

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2013-08-30 Tid: Torsdag den 5 september 2013, kl. 15.00 Plats: Tekniska kontoret, Gula huset, Västra Långgatan 5 Dnr Ärenden: 1. Godkännande av

Läs mer

Tjänsteskrivelse av kanslichef Teresa Fridell, Vägledning för redovisning av erhållet kommunalt partistöd samt granskningsrapport

Tjänsteskrivelse av kanslichef Teresa Fridell, Vägledning för redovisning av erhållet kommunalt partistöd samt granskningsrapport 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-02-27 43 Partistöd för 2017 Dnr 2017-000032 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för 2017 utbetala följande belopp i grund-

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 DNR KS 2014.487 KAROLIN STAAF SID 1/2 TF. ENHETSLEDARE KS KANSLI/ARKIVARIE KAROLIN.STAAF@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15.00 15.40 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Utses att justera: Arne Karlsson (KD), ordförande Sandra Karlsson (S), 2:e vice ordförande Björn Jähnke (M) Esbjörn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 16.00 17.45 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v. ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande Ann Larson (M) Esbjörn Eriksson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut för första halvåret

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 16.30-18.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 16.30-18.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 16.30-18.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M) Sune

Läs mer

Plats och tid: Bomans hotell, Trosa kl. 18.00-19.40. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Bomans hotell, Trosa kl. 18.00-19.40. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Bomans hotell, Trosa kl. 18.00-19.40 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M) Sune

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd

Regler för kommunalt partistöd Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2014-09-25 130 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, inför ny mandatperiod Följas upp: Minst

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid Häradsgården, Vagnhärad kl. 17.00-18.50 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Helena Koch (M), ordförande Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e vice ordförande Elin Insulander Hjelm (S),

Läs mer

Regler för partistöd i Region Östergötland samt utbetalning av partistöd år 2015.

Regler för partistöd i Region Östergötland samt utbetalning av partistöd år 2015. BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Peder Björn 2014-08-21 LiÖ 2014-934 Landstingsstyrelsen Regler för partistöd i Region Östergötland samt utbetalning av partistöd år 2015. Nya regler för kommunalt partistöd

Läs mer

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m)

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m) Plats och tid: Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Övriga närvarande: Utses att justera: Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00 Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Plats och tid: Folkets hus, Trosa, kl. 17: Margareta Wallin (M) Carina Helenius-Lindgren (M) Britt Larsson Gårdebäck (S) Eva Nordlöf (V)

Plats och tid: Folkets hus, Trosa, kl. 17: Margareta Wallin (M) Carina Helenius-Lindgren (M) Britt Larsson Gårdebäck (S) Eva Nordlöf (V) Humanistiska nämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-04 Plats och tid: Folkets hus, Trosa, kl. 17:00-19.00 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Helena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga).

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga). 1 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2014-12-04 Dnr KS 2014/0349 Regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun Sammanfattning I slutet av år 2013 överlämnade Regeringen till Riksdagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.00 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v. ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande Ann Larson (M) Ann-Sofie Nyström

Läs mer

Teemu Sulin (V), ordförande Ann-Christine Andersson (V) Shiro Biranvand (V) tjg ers Jan Johansson (M) Bengt Lindgren (S)

Teemu Sulin (V), ordförande Ann-Christine Andersson (V) Shiro Biranvand (V) tjg ers Jan Johansson (M) Bengt Lindgren (S) Sammanträdesprotokoll 2014-06-19 1 (12) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Norbergsvägen 19, klockan 13:15 14:30 Beslutande Teemu Sulin (V), ordförande Ann-Christine Andersson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare samt övriga deltagare Helene Carlind (C), Björn Kjellström (MP), Sandra Fogelberg (MP), Arne Stridh (SD)

Ej tjänstgörande ersättare samt övriga deltagare Helene Carlind (C), Björn Kjellström (MP), Sandra Fogelberg (MP), Arne Stridh (SD) Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00-22.10 Ajournering: kl. 21.00-21.15 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Carl von der Esch (M) Ann Larson (M) Tomas Landskog (M) Kristina Gilbert

Läs mer

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl Stefan Björnmalm (c), ordf Maria Arman (mp) Dan Larson (m)

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl Stefan Björnmalm (c), ordf Maria Arman (mp) Dan Larson (m) Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 15.00 Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m) Närvarande ersättare: Michael Swedberg

Läs mer

Ändring i regler för kommunalt partistöd

Ändring i regler för kommunalt partistöd TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-09-10 KS 2014/0639 0480-450044 Rev 2014-10-28 Kommunfullmäktige Ändring i regler för kommunalt partistöd Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 15:1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-03 22/42 KS 232 Dnr KS/2014:505-104 Partistöd för mandatperioden 2014-2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad kl. 09.00-14.05. Bengt-Eric Sandström (FP) 1:e vice ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad kl. 09.00-14.05. Bengt-Eric Sandström (FP) 1:e vice ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad kl. 09.00-14.05 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP) 1:e vice ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 15.00 18.25 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e vice ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e vice ordförande Ann Larson (M) Esbjörn

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Trosa kommunhus, sammanträdesrummet. Kl. 17:00-17:35. Katja Watts (M) Miriam Tinglöf (KD) Britt Larsson Gårdebäck (S) Stig Karlsson (V)

Trosa kommunhus, sammanträdesrummet. Kl. 17:00-17:35. Katja Watts (M) Miriam Tinglöf (KD) Britt Larsson Gårdebäck (S) Stig Karlsson (V) Humanistiska nämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-11-10 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet. Kl. 17:00-17:35

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid Hedebyskolans matsal, Vagnhärad kl. 17.00 18.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Helena Koch (M), ordförande Carl von der Esch (M), 1:e v. ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD)

Sammanträdesprotokoll Valnämnden. Sammanträdesdatum Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Kenneth Tinglöf (KD) Plats och tid: hus, Trosa kl. 18.00-18.15 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Tommy Setzman (S) Kenneth Tinglöf (KD) Ej tjänstgörande - ersättare Övriga närvarande: Jakob Etaat (kanslichef) Justering:

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad kl. 17.00 18.00 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande Lena Isoz, (M) Stig Karlsson (V) Miriam

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd m.m.

Regler för kommunalt partistöd m.m. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-15 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140725 Regler för kommunalt partistöd m.m. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kl. 17:00-18:00

Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kl. 17:00-18:00 Humanistiska nämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-01-26 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Kl. 17:00-18:00

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl Maria Arman (MP) Dan Larson (M) Göran Hammarlund (L) Christer Påhlson (S)

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl Maria Arman (MP) Dan Larson (M) Göran Hammarlund (L) Christer Påhlson (S) Ekoutskottet Kommunkontoret Elin van Dooren Kommunekolog 0156-520 24 elin.vandooren@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-06-14 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Bengt Larsson (M) Göran Hammarlund

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 272 Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS 2014-405 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

Jakob Etaat (kanslichef), Johan Sandlund (kommunchef), Margareta Smith (ekonomichef) Justering: Fredag i Trosa kommunhus Paragrafer

Jakob Etaat (kanslichef), Johan Sandlund (kommunchef), Margareta Smith (ekonomichef) Justering: Fredag i Trosa kommunhus Paragrafer Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00-20.15 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Carl von der Esch (M) Ann Larson (M) Tomas Landskog (M) Kristina Gilbert (M) Sune G Jansson (M) Eva Skansgård

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6 Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.30 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 1-5, 7-10 Sonja Sareyko (C) 6 Ej tjänstgörande ersättare Lars Haraldsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-29 LS 1410-1094 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesla*ivning I ärendet föreslås ett reglemente

Läs mer

Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige

Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige Utlåtande 2006:8 RI (Dnr 019-4964/2005) Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Förslag till nya principer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid Häradsgården, Vagnhärad kl. 17.00-19.00 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Helena Koch (M), ordförande Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e vice ordförande Elin Insulander Hjelm (S),

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Ej tjänstgörande Lars Haraldsson (KD) 45-51, 53-54

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Ej tjänstgörande Lars Haraldsson (KD) 45-51, 53-54 Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.35 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. Greger Tidlund (S) vice ordf. Anita Gustafsson (FP) 45-51, 53-54 Sonja Sareyko (C) 52 Ej tjänstgörande Lars Haraldsson

Läs mer

Plats och tid: Trosa stadshotell, Trosa kl. 09:00-12:00

Plats och tid: Trosa stadshotell, Trosa kl. 09:00-12:00 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-12 Plats och tid: Trosa stadshotell, Trosa kl. 09:00-12:00 ande ledamöter: Ej tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Daniel Portnoff

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-11:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johansson Kokkonen

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl

Plats och tid: Trosa kommunhus, Trosa kl Plats och tid: hus, Trosa kl. 16.00-16.35 Beslutande ledamöter Dan Larson (M) ordf. 14-19 Greger Tidlund (S) vice ordf. 14-20 Birgitta Danielsson (S) 11-13 Lars Haraldsson (KD) Ej tjänstgörande Birgitta

Läs mer

Partistöd - ändring i Kommunallagen

Partistöd - ändring i Kommunallagen MISSIV 1(2) 2014-11-04 LJ 2014/1422 Landstingsstyrelsen Partistöd - ändring i Kommunallagen Bakgrund Från och med innevarande mandatperiod har vissa ändringar i Kommunallagen skett vad avser regler för

Läs mer

Regler. Regler för partistöd

Regler. Regler för partistöd Regler Regler för partistöd 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för partistöd Diarienummer: KS/2014:211 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-11-24, 126 Dokumentansvarig: Funktionschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS 1 Kommunstyrelsen 2010-06-23 Plats och tid Stala Församlinghem 2010-06-23 18:00-18:20 Beslutande Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg Bengt Johansson Ingrid

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:15. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:15. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Bengt Larsson (M) Göran Hammarlund

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer