Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf."

Transkript

1 Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Martina Johansson (C) Arne Karlsson (KD) Per Insulander (S) 1-14 Christer Påhlson (S) Elin Insulander Hjelm (S) Maria Arman (MP) Bertil Malmberg (SD) Ej tjänstgörande ersättare Lena Isoz (M), Sune G Jansson (M), Michael Swedberg (M), Dan Larson (M), Stefan Björnmalm (C), Göran Hammarlund (FP), Christer Påhlson (S) 1-14 Robin Dall (MP), Tommy Fogelberg (V) Övriga närvarande: Jakob Etaat (kanslichef), Torbjörn Unnebäck (personalchef), Johan Sandlund (kommunchef), Ingemar Bergström (kollektivtrafiksamordnare), Claes-Urban Boström (produktionschef), Helena Ekroth (kollektivtrafikmyndigheten), Oskar Jonsson (kollektivtrafikmyndigheten), Ann Larson (ordf. KF) Justering: hus Underskrifter: Sekreterare Jakob Etaat Ordförande Daniel Portnoff (M) Justerande Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) ANSLAG OCH BEVIS Organ: 1-23 : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Trosa Underskrift:... Jakob Etaat

2 Innehållsförteckning Diarienr 1 Godkännande av dagordning 2 Information från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 3 Återrapportering kring regionala frågor 4 Val av justerare för kommunstyrelsens arbetsutskott och KS 2015/21 kommunstyrelsen under mandatperioden Anvisningar för budget 2016 och planer KS 2015/24 6 Komplettering av tidigare avtal angående genomförande av KS 2015/25 vägutredning för en ny infart till västra Trosa 7 Förvärv av del av Långnäs 5:1 Långnäsudd i Trosa KS 2015/27 8 Användande av markåtkomstbidrag för bildande av KS 2015/11 Lånestahedens naturreservat 9 Medel för s värdskap för Sveriges KS 2015/13 Ekokommuners årsmöte Överföring av investeringsmedel för spontning av KS 2015/19 Trosa hamn/ gästhamn 11 Yttrande rörande revisorernas granskning av intern kontroll KS 2014/177 i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor 12 Yttrande rörande revisorernas granskning av KS 2014/206 simhallsprojektet Safiren 13 Yttrande till förvaltningsrätten i mål rörande laglighets- KS 2014/166 prövning av kommunfullmäktiges beslut , 126 (mål nr ) 14 Tilläggsöverenskommelse om upphandling av KS 2015/18 persontransport- och samordningstjänster 15 Återkoppling kring arbetet med ökad sysselsättningsgrad KS 2011/75 Forts. 2

3 Forts. Innehållsförteckning 16 Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen KS 2015/22 17 Förlängning av solidarisk borgensförbindelse, Kommuninvest KS 2015/26 18 Bidrag 2015 till fristående skolor, enskilt drivna förskolor, KS 2015/16 fritidshem och förskoleklasser samt interkommunal ersättning 19 Taxa för uppläggning av muddermassor vid upplagsplats KS 2015/20 Tureholm 2:1 20 Regler och utbetalning av kommunalt partistöd i KS 2015/23 21 Anmälan av delegationsbeslut KS 2014/1 22 Övriga anmälningsärenden KS 2014/2 23 Beslut om att ombilda Kråmö till ett kommunalt naturreservat KS 2015/28 3

4 1 Godkännande av dagordning beslutar att med följande ändring godkänna dagordningen: Utgående ärende 14. Beslut om förlängning och direktupphandling av transportörsavtal för anropsstyrda transporter Tillkommande ärende 23. Beslut om att ombilda Kråmö till ett kommunalt naturreservat 4

5 2 Information från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet beslutar att notera informationen till protokollet. Helena Ekroth, myndighetschef, Oskar Jonsson, strategisk chef och Ingemar Bergström, kollektivtrafiksamordnare, ger kommunstyrelsen en information om Sörmlands kollektivtrafikmyndighetens verksamhet. 5

6 3 Återrapportering kring regionala frågor beslutar att notera informationen till protokollet. Daniel Portnoff (M), Bengt-Eric Sandström (FP) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) ger kommunstyrelsen en återrapportering kring aktuella regionala frågor. 6

7 4 Dnr KS 2015/21 Val av justerare för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen under mandatperioden beslutar att utse kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ann-sofie Soleby Eriksson (S) att jämte ordföranden justera kommunstyrelsens protokoll under mandatperioden i brukar i regel utse kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika oppositionsråd, att jämte ordföranden justera kommunstyrelsens och i förekommande fall kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll. I det fall den ständiga justeraren ej är närvarande vid sammanträdet utses en annan ledamot till justerare i dennes ställe. s beredning s arbetsutskott , 3 Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat

8 5 KS Dnr 2015/24 Anvisningar för budget 2016 och planer beslutar att godkänna förslag på budgetanvisningar för 2016 med planer Ekonomienheten har upprättat anvisningar för nämndernas arbete med budget 2016 och planer Liksom tidigare år bygger budgetförutsättningarna på en befolkningsprognos där det klart framgår förväntat ökat eller minskat behov inom framförallt förskola och skola samt äldreomsorg. Den skatteprognos som ligger till grund för budgetanvisningarna är Sveriges Kommuner och Landstings prognos från december Yrkanden Bertil Malmberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med tillägg enligt följande: Budgetanvisningarna sida 1 2:stycket: demografiska variabler bör kompletteras med utvecklingen av antalet asylanter. Budgetanvisningarna bör dessutom kompletteras med uppdrag till berörda nämnder att redovisa brutto- och nettokostnader för asylsökande och individer med PUT. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och avslag till Bertil Malmbergs (SD) tilläggsyrkande. Proposition Ordföranden finner att endast bifallsyrkanden till kommunstyrelsens arbetsutskott föreligger och finner därför att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till Bertil Malmbergs (SD) tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Bertil Malmbergs (SD) tilläggsyrkande. Forts. 8

9 Forts. 5 Deltar ej i beslutet Socialdemokraterna deltar ej i beslutet med hänvisning till att Socialdemokraterna lägger eget förslag till budget 2016 med planer s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Ekonomienheten Nämnderna 9

10 6 Dnr KS 2015/25 Komplettering av tidigare avtal angående genomförande av vägutredning för en ny infart till västra Trosa beslutar att godkänna förslag till komplettering av tidigare upprättat avtal angående genomförande av vägutredning för en ny infart till västra Trosa. att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff att underteckna avtalet för kommunstyrelsens räkning. att kommunens kostnader och intäkter för infarten revovisas som exploatering. planerar tillsammans med Trafikverket för en ny infart till västra Trosa och under föregående år har arbetet inriktats på val av lokaliseringsalternativ. Förbifart Trosa är sedan år 2006 förankrad i kommunens översiktsplan och ett av Regionförbundets namngivna projekt i den länsövergripande infrastrukturplanen. ska medfinansiera projektet med 60 %. Ett syfte med förbifarten är dels att avlasta centrala Trosa, vars stadskärna har en ansträngd trafiksituation i kombination med få överfarter över Trosaån och ett starkt skydd i form av riksintresse för kulturmiljövården. Därutöver möjliggör förbifarten en fortsatt utbyggnad av tätorten västerut. har ett uttalat tillväxtmål där ambitionen är att möjliggöra en befolkningstillväxt om 150 personer årligen. Inom Trosa tätort har byggnation under de senaste 15 åren huvudsakligen genomförts i de östra delarna mycket beroende på den trängsel och de begränsade möjligheter som råder för att ändra trafikföringen i stadskärnan. På sikt har dock kommunen i översiktsplanen pekat på möjligheter att etablera bostäder även i de västra delarna av tätorten vilket förutsätter att trafiksituationen ses över i ett större perspektiv. Kommande exploateringar i området kommer att erlägga ett fastställt belopp per tillkommande fastighet som delfinansiering av den nya vägförbindelsen. Forts. 10

11 Forts. 6 Under hösten 2014 har Trafikverket valt vilken utredningskorridor som det fortsatta arbetet ska utgå ifrån. Trafikverket, och Länsstyrelsen delar uppfattning rörande vilken av korridorerna som är mest fördelaktig. Nästa steg i planeringsprocessen blir att ta fram en vägplan där den exakta dragningen av den nya infarten ska läggas fast. Vägplaneringen drivs av Trafikverket i samarbete med och föreslås bekostas med samma fördelningsprincip som tidigare planeringssteg. Trafikverket har tagit fram ett förslag till komplettering av det avtal som tecknades mellan och Trafikverket Kompletteringen reglerar genomförande och ekonomi av den kommande vägplanen. Anläggandet av infarten till västra Trosa kommer att pågå under många år. Exploateringar i området kommer att generera intäkter till kommunen enligt ovan vilket delfinansierar vägförbindelsen. Det är klokt att samla såväl kostnader som intäkter i ett exploateringsprojekt Infart västra Trosa. På så sett kan man varje år och senare, efter slutförande, redovisa en samlad bild av kommunens nettokostnader. Yrkanden Bertil Malmberg (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag. Reservation Bertil Malmberg (SD) reserverar sig enligt nedan skriftligen mot beslutet: Eftersom vi är emot förbifarten som sådan, anser vi att ytterligare pengar, tid och kraft inte skall läggas på detta projekt. Detta i synnerhet som genomförd studie visar att ett av huvudsyftena att avlasta centrala Trosa inte kommer att nås. Mot denna bakgrund reserverar vi oss mot föreslaget beslut. Deltar ej i beslutet Maria Arman (MP) deltar ej i beslutet. Forts. 11

12 Forts. 6 s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Gustafsson och ekonomichef Margareta Smith Samhällsbyggnadskontoret Trafikverket Ekonomienheten 12

13 7 Dnr KS 2015/27 Förvärv av del av Långnäs 5:1 Långnäsudd i Trosa beslutar att godkänna förslag till köpeavtal för förvärv av del av Långnäs 5:1 i Trosa. att uppdra till mark- och exploateringschefen, Björn Wieslander att underteckna köpeavtalet och i övrigt genomföra avtalet. att anslå kronor för markförvärvet till objekt 46259, exploatering Långnäsudd att finansieras med inflytande exploateringsmedel. att anslå kronor för anläggande av gc-väg mellan den nya tomtplatsen och vattnet, framtagande av detaljplan samt kostnader för fastighetsbildning och administration till objekt 46259, exploatering Långnäsudd att finansieras med inflytande exploateringsmedel. Förhandlingar har förts med ägarna till Långnäs 5:1 om förvärv av allmän platsmark (gatumark, park/naturmark mm) inom Långnäsudd enligt detaljplan från Förslag till köpeavtal har härmed tagits fram. Avtalet innebär i korthet följande: 1. erhåller all allmänplatsmark vid Långnäsudd. 2. erhåller mark för en ny tomtplats för bostadsändamål söder ladan. 3. Köpeskillingen är kronor. 4. Avtalet villkoras med att ny detaljplan kan tas fram för den nya tomtplatsen söder ladan. Om detaljplanen inte kan tas fram faller avtalet i sin helhet. Förvärvet genomförs genom fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen där fastigheten överförs till kommunens angränsande mark Trosa 10:64. Forts. 13

14 Forts. 7 s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringschef Björn Wieslander Mark- och exploateringschefen Ekonomienheten 14

15 8 Dnr KS 2015/11 Användande av markåtkomstbidrag för bildande av Lånestahedens naturreservat beslutar att kronor betalas till Fastighetsbolaget Billy Gustafsson, enligt överenskommelse, för att kunna bilda Naturreservat på hela Lånestaheden i Vagnhärad. att kostnaden balanseras mot det markåtkomstbidrag som kommunen senare får från Naturvårdsverket. har ingått en överenskommelse med Fastighetsbolaget Billy Gustafsson för att få tillgång till resterande mark vid Lånestaheden. Företaget ska fortsatt äga marken, men marken upplåts som naturreservat mot en ersättning om tkr. Först när betalningen är gjord ska kommunen fatta det formella beslutet om att bilda naturreservat, troligtvis i juni. Efter beslutet skickas en ansökan till Naturvårdsverket för markåtkomstbidrag. När Tomtaklintskogens naturreservat bildades fick kommunen 1,9 mkr i bidrag. Bidragsbeloppet har fonderats i Agenta värdepapper. Då kommunen förväntas få in ett bidrag även för Lånestaheden bör Naturvårdsverkets beslut om bidragsbelopp inväntas innan fonderade medel ianspråktas. s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Ekoutskottet , 4 Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren Ekonomienheten Ekoutskottet 15

16 9 Dnr 2015/13 Medel för s värdskap för Sveriges Ekokommuners årsmöte 2015 beslutar att tilldela EKO-utskottet kr för att bekosta s värdskap för Sveriges Ekokomuners årsmöte att kronor överförs från buffert som därmed minskas från 196 tkr till 146 tkr. att kronor överförs från Kommunledningens budget som därmed minskas. Ekoutskottet ansvarar för att tillsammans med Nyköpings kommun genomföra en årskonferens för Sveriges Ekokommuner. Kostnaderna för värdskapet beräknas till 80 tkr vilket inte ryms inom utskottets budget. Ekoutskottet tilldelas därför 80 tkr för att bekosta värdskapet för årsmötet. s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Ekoutskottet , 6 Tjänsteskrivelse från kommunekolog Elin van Dooren Ekonomienheten Ekoutskottet 16

17 10 Dnr 2015/19 Överföring av investeringsmedel för spontning av Trosa hamn/ gästhamn beslutar att utöka Teknik- och servicenämndens investeringsram med tkr för spontning av etapp 1 i Trosa hamn/gästhamn. att finansiera investeringen genom att ianspråkta s investeringsreserv som minskas från tkr till tkr. I Trosa hamn har ett problem uppstått med mark som sjunker undan ut i vattnet. Tekniska enheten har tagit fram ett förslag till hur problemet ska kunna avhjälpas med hjälp av spontning. Arbetet förslås ske i etapper där man åtgärdar de mest akuta delarna först. Föreslagna medel avser etapp 1 som går mellan Baltic varv och Suckarnas bro. s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Teknik- och servicenämnden , 9 Tjänsteskrivelse från produktionschef Claes-Urban Boström Ekonomienheten Teknik- och servicenämnden 17

18 11 Dnr KS 2014/177 Yttrande rörande revisorernas granskning av intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor beslutar att godkänna ekonomichefens skrivelse som svar på revisionsrapporten. s interna kontroll av leverantörsfakturor har granskats. De mest väsentliga delarna av hanteringen har bedömts fungera bra. Varje avsnitt i hanteringen har bedömts enligt en strikt modell och får det sammantagna betyget godkänt vilket bör anses vara ett gott betyg. De brister som påvisas rör främst den dokumentation som finns i riktlinjer, rutiner och hantering av leverantörsfakturor. I hanteras hela flödet av leverantörsfakturor av ekonomienheten. Inskannade eller elektroniska fakturor går ut till verksamheterna för sakgranskning och attest. Endast ekonomienheten är behörig att lägga upp nya leverantörer, attestanter, skicka betalningsfiler, etc. vilket gör att kommunen har bra och säkra rutiner och en säker kontroll trots vissa brister i dokumentationen. En väsentlig brist som påpekats har redan åtgärdats; två olika personer måste hantera varje faktura för sakgranskning och attest och spärrar har lagts in i systemet för detta. Med granskningsrapporten som underlag planerar kommunen att förbättra sin dokumentation under s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Revisionsrapport från PWC Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor, oktober 2014 Ekonomienheten Revisionen 18

19 12 Dnr KS 2014/206 Yttrande rörande revisorernas granskning av simhallsprojektet Safiren beslutar att godkänna tjänsteskrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten. PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i genomfört en granskning av styrningen och uppföljningen i samband med den nyligen avslutade renoveringen av varmbadhuset Safiren i Vagnhärad. Granskningsrapporten har tillställts teknik- och servicenämnden och kommunstyrelsen för yttrande. Uppdraget utgår ifrån följande revisionsfråga: Säkerställer teknik- och servicenämnden att det finns en tillräcklig styrning och uppföljning av renoveringen av Safiren samt att tidplan och att totalekonomiska konsekvenser följs upp på ett ändamålsenligt sätt? Revisionsfrågan besvaras genom fyra kriterier: Totalekonomiska konsekvenser har beaktats i de följande momenten: utrednings- och programskede, förkalkylering, beslut, upphandling, uppföljning. Det finns ändamålsenliga rutiner för hur tekniska enheten styr och följer upp hur bygget utvecklas, hur ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten hanteras m.m. Teknik- och servicenämnden har löpande följt hur renoveringen utvecklats både avseende tidplan och kostnader. I samband med redovisningen har nämnden fattat nödvändiga beslut för att styra projektet. Forts. 19

20 Forts. 12 har fått en löpande redovisning om hur renoveringen av badet utvecklas och fortskrider avseende kostnader och fastställd tidsplan. I samband med uppföljning av projektet och förändringar så fattar kommunstyrelsen beslut för att styra upp projektet. besvarar i första hand rapportens fjärde kriterium, dvs. den del som rör kommunstyrelsens roll i projektet. Övriga delar rör primärt teknik- och servicenämndens verksamhet och behandlas därför i ett separat yttrande från denna nämnd. Yrkanden Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar att följande tillägg görs till yttrandet: borde getts möjlighet att genomföra en bedömning av att slutkostnadsprognosen inte kunde levereras tidigare. (sid 3 tredje stycket från slutet) Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och avslag till Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande med hänvisning till att följande mening redan ingår i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande: delar PwCs bedömning att kommunstyrelsen borde ha fått en tydligare information om svårigheterna att få projektören att leverera en slutkostnadsprognos. Proposition Ordföranden finner att endast bifallsyrkanden till kommunstyrelsens arbetsutskott föreligger och finner därför att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande. Forts. 20

21 Forts. 12 Reservation Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) reserverar sig enligt nedan skriftligen mot beslutet: Kommunfullmäktige har efter tidigare fördyrade investeringsprojekt beslutat 2011 om bättre rutiner som bland annat innefattade att rapport till ekonomikontor och kommunledning gällande ekonomi skulle ske dessutom eventuell framskrivning till politik för beslut. De signaler som förvaltningen fick borde renderat i en kommunstyrelsebedömning tidigare. s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Revisionsrapport från PWC Granskning av simhallsprojektet Safiren, december 2014 Revisionen Teknik- och servicenämnden 21

22 13 Dnr KS 2014/166 Yttrande till förvaltningsrätten i mål rörande laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut , 126 (mål nr ) beslutar att godkänna förvaltningens yttrande, daterat , som kommunens svar till förvaltningsrätten i mål rörande laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut , 126. Bertil Malmberg har överklagat kommunfullmäktiges beslut , 126 om att delegera till Humanistiska nämnden att framgent teckna överenskommelse med Migrationsverket om boendeplatser enligt det fördelningstal som av Länsstyrelsen aviseras kommunen. Som skäl för sitt överklagande anför den klagande att fullmäktiges beslut innebär att det saknas övre ram för mottagande och att beslutet därför strider mot kommunallagen. I den klagandes reservation till beslutet anförs vidare att [ ] beslutet tagits utan någon rimlig socioekonomisk konsekvensanalys [ ] samt att [ ] beslutet strider mot 3 kap 9 kommunallagen eftersom det gäller ett ärende av principiell beskaffenhet, som skall avgöras av kommunfullmäktige. Förvaltningsrätten har i föreläggande givit kommunen möjlighet att yttra sig i ärendet. Kommunen har beviljats anstånd till med att inkomma med svar, vilket gör det möjligt för kommunstyrelsen att behandla ärendet vid ordinarie sammanträde. gör bedömningen att kommunfullmäktiges beslut , 126 tillkommit i enlighet med gällande lagstiftning. Kommunen finner inga omständigheter i den klagandes anförande som ger grund för upphävande av fullmäktiges beslut. Överklagandet bör således avslås. Forts. 22

23 Forts. 13 Reservation Bertil Malmberg (SD) reserverar sig enligt nedan skriftligen mot beslutet: Jag reserverar mig mot föreslaget beslut eftersom jag vidhåller att det gäller ett ärende av principiell beskaffenhet tills rätten sagt något annat. s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Föreläggande från förvaltningsrätten Överklagande från Bertil Malmberg Förvaltningsrätten i Linköping 23

24 14 Dnr KS 2015/18 Tilläggsöverenskommelse om upphandling av persontransport- och samordningstjänster beslutar att godkänna hemställan från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets om att teckna tilläggsöverenskommelse till tidigare överenskommelse enligt 2 kapitlet 12 lag (2010:1065) om upphandling av persontransport- och samordningstjänster (färdtjänst, sjukresor och skolskjuts) för. beslutade hösten 2013 att ingå en överenskommelse med Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet om upphandling av persontransport- och samordningstjänster. Den tilläggsöverenskommelse som kommunstyrelsen nu tar ställning till syftar till att specificera detaljer och omfattning av kollektivtrafikmyndighetens uppdrag. s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från kollektivtrafiksamordnare Ingemar Bergström Kollektivtrafiksamordnaren Kollektivtrafikmyndigheten Landstingsstyrelsen 24

25 15 Dnr KS 2011/75 Återkoppling kring arbetet med ökad sysselsättningsgrad beslutar att ge den partsgemensamma arbetsgruppen i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att ta fram nya förslag till hur vård och omsorg kan arbeta för att kontinuerligt kunna erbjuda höjd sysselsättningsgrad. att ge arbetsgruppen i uppdrag att göra ett studiebesök hos någon av de kommunerna som SKL och Kommunal centralt lyfter fram som goda exempel i den gemensamma skriften Heltid- en del av helheten. T.ex. Vetlanda, Alvesta eller Bergs kommuner. att under våren låta arbetsgivare och fack gemensamt genomföra en undersökning i syfte att kartlägga hur många ur personalen som vill höja sin sysselsättningsgrad samt orsakerna till varför vissa väljer att inte öka sin sysselsättningsgrad. att följa utvecklingen av sysselsättningsgrad i kommunen och i samband med del- och helårsbokslut under mandatperioden analysera denna utveckling. KSau fick i november 2014 en muntlig återkoppling kring hur arbetet med ökad sysselsättningsgrad fortskridit. Under hösten har kommunen genomfört följande åtgärder: Fortsatt överanställa under vissa tider i veckan enligt tidigare utvecklat pilotprojekt med start på Ängsgården. Denna metod har nu tillämpats på flertalet enheter. Kontinuerligt sett över olika tjänsters sysselsättningsgrad vid förändringar. Detta sker vid förändringar av omvårdnadsbehov och/eller när någon slutar. Ökat flexibiliteten genom att se till flera enheter/avdelningars behov när vi schemalägger och planerar tjänster. Forts. 25

26 Forts. 15 Samarbetat för att finna/skapa schemaläggning så att kommunen får ut högre sysselsättning av varje tjänst. Flyttat chefer ut i verksamheten. Detta har under hösten skett inom LSS (Rubinen/Paletten) och hemtjänsten. Genom närheten kan kommunen tydligare styra och prioritera höjd sysselsättningsgrad m.m. Kontinuerligt följt upp sysselsättningsgraden för varje enhet. Detta har medvetandegjort ambitionsnivån på ett tydligare sätt, samt gjort att man kan belysa, diskutera och ta tillvara goda erfarenheter. Kommunkontoret föreslår nu ett antal åtgärder för att föra kommunen vidare i arbetet. Yrkanden Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: att kommunstyrelsen fastställer intentionerna bakom den besvarade motionen rätt till heltid möjlighet till deltid från att arbetet med målet rätt till heltid möjlighet till deltid skall vara genomförd till budget att kommunstyrelsens arbetsutskott fungerar som referensgrupp. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande. Maria Arman (MP) biträder Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande. Proposition Ordföranden finner att endast bifallsyrkanden till förvaltningens föreligger och finner därför att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande. Forts. 26

27 Forts. 15 Reservation Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) reserverar sig enligt nedan skriftligen mot beslutet: Socialdemokraterna har redan 2011 motionerat om rätt till heltid möjlighet till deltid och redan då fastslog kommunstyrelsens ordförande, Daniel Portnoff att han ser positivt på intentionerna i motionen och gav kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att åstadkomma en ökad sysselsättningsgrad. Fyra år senare uppvisar den kvinnodominerade vård och omsorgsnämnden 32 % heltid. Det är dags att kommunstyrelsen prioriterar frågan och sätter ett tydligt mål i enlighet med rätt till heltid möjlighet till deltid. s beredning Tjänsteskrivelse från personalchef Torbjörn Unnebäck Personalenheten 27

28 16 Dnr KS 2015/22 Revidering av delegeringsordning för kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsen daterad Enligt kommunallagen 6 kap 33 har en nämnd (kommunstyrelsen likställs i detta hänseende med nämnd) rätt att uppdra åt utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. De ändringar i delegeringsordningen som nu är aktuella rör beslut kring vissa personalärenden (punkt 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10 och 2.11) och ansökan om externa medel för projekt- och utvecklingsarbete m.m. (punkt 3.19). I förslaget har även en ny punkt rörande beslut om disponering av statsstöd kopplat till det finska förvaltningsområdet införts (punkt 3.22). Disponering av medel inom ramen för det finska förvaltningsområdet sker idag i dialog med samrådsgruppen för förvaltningsområdet. Genom delegationspunkten tydliggörs dock ansvaret yttrligare i denna fråga. Protokollsanteckning Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) lämnar nedan angiven anteckning till protokollet: Socialdemokraterna har i sin budget kostnader för ett personalutskott under kommunstyrelsen. Det innebär att strategiska frågor inom punkt 2 bör tydliggöras. s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Författningssamlingen 28

29 17 Dnr KS 2015/26 Förlängning av solidarisk borgensförbindelse, Kommuninvest föreslår Kommunfullmäktige besluta att bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 5 januari 2006 ( Borgensförbindelsen ), vari åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB (publ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Trosa kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. att utse Daniel Portnoff (s ordförande) och Johan Sandlund (Kommunchef) att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. utfärdade sin borgensförbindelse den 5 januari Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks. Giltighetstiden för s borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Forts. 29

30 Forts. 17 Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen och den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen ( Bekräftelsen ). När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. s beredning s arbetsutskott Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Kommunfullmäktige 30