Justering: Fredag i Trosa kommunhus Paragrafer Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS"

Transkript

1 Plats och tid: Folkets hus kl Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Lena Isoz (M) Carl von der Esch (M) 1:e v ordf. Ann Larson (M) ordf. Sune G Jansson (M) Birgitta Pettersson (M) Dan Larson (M) Albert Bergstedt (M) Michael Swedberg (M) Ann-Sofie Nyström (M) Sanna Olofsson (M) Emma Koch (M) Martina Johansson (C) Stefan Björnmalm (C) Bengt-Eric Sandström (FP) Ricken Svensson-Nyquist (FP) Arne Karlsson (KD) Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Per Insulander (S) Elin Insulander Hjelm (S) Ari Heikkilä (S) Birgitta Danielsson (S) 2:e v ordf. Christer Påhlson (S) Ingvar Lager (S) Lise-Lotte Jacobsson (S) 1-4 Daniel Peres (S) 5-15 Sandra Karlsson (S) Tommy Fogelberg (V) Maria Arman (MP) Robin Dall (MP) Marina Fallai (MP) Bertil Malmberg (SD) Arne Stridh (SD) Elisabeth Uddenberg (SD) Ej tjänstgörande ersättare samt övriga deltagare Esbjörn Eriksson (M), Helene Carlind (C), Göran Hammarlund (FP), Miriam Tinglöf (KD), Björn Jaconelli (KD), Lise-Lotte Jacobsson (S) 5-15, Tommy Setzman (S), Kjell G Johansson (S), Anna Wirmark (V), Björn Kjellström (MP), Britta Eklund (MP) Jakob Etaat (kanslichef), Johan Sandlund (kommunchef) 5, Viking Jonsson (ordf. regionstyrelsen) 4, Jacob Högfeldt (vice ordf. regionstyrelsen) 4, Göran Norberg (förbundsdirektör Regionförbundet) 4 Justering: Fredag i hus Paragrafer 1-15 Underskrifter: Sekreterare... Jakob Etaat Ordförande.. Ann Larson (M) Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS Organ: 1-15 : Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Trosa Underskrift:... Jakob Etaat

2 Innehållsförteckning: Dnr 1 Val av justerare 2 Kungörelse/föredragningslista 3 Avsägelser och val 4 Information om Regionförbundet Sörmland 5 Förlängning av solidarisk borgensförbindelse, KS 2015/26 Kommuninvest 6 Bidrag 2015 till fristående skolor, enskilt drivna förskolor, KS 2015/16 fritidshem och förskoleklasser samt interkommunal ersättning 7 Taxa för uppläggning av muddermassor vid upplagsplats KS 2015/20 Tureholm 2:1 8 Regler och utbetalning av kommunalt partistöd i KS 2015/23 9 Frågor 10 Svar på interpellation rörande sommarjobb KF 2015/1 11 Svar på interpellation rörande tilldelning av bostäder KF 2015/2 12 Svar på interpellation angående trafiksäkerhet på KF 2015/3 Centrumvägen i Vagnhärad 13 Anmälan av inkomna motioner 14 Anmälan av icke verkställda gynnande bistånds- KF 2015/4 beslut enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 15 Övriga anmälningsärenden KF 2015/6 2

3 1 Val av justerare beslutar att utse Sune G Jansson (M) och Ari Heikkilä (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. att utse Daniel Portnoff (M) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) till justeringsledamöternas ersättare. Ordföranden meddelar att justering av protokollet kommer att äga rum i Trosa kommunhus fredagen den 13 mars

4 2 Kungörelse/föredragningslista beslutar att godkänna utsänd föredragningslista. att förklara sammanträdet i laga ordning utlyst. Ärendet Kungörelse om dagens sammanträde har varit införd i Södermanlands Nyheter samt anslagits på kommunens anslagstavla från fram till sammanträdesdagen. Kungörelse om dagens sammanträde har tillsänts samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. 4

5 3 Avsägelser och val beslutar att godkänna Eva Brenkle Hangren (S) avsägelse från uppdraget som revisor. att godkänna Per Stenius (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i Humanistiska nämnden. att godkänna Per Leimar (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i Humanistiska nämnden. att uppdraget som revisor efter Eva Brenkle Hangren (S) hålls vakant. att välja Per Leimar (S) till ny ledamot i Humanistiska nämnden för mandatperioden i Per Stenius (S) ställe. att välja Britt Larsson Gårdebäck (S) till ny ersättare i Humanistiska nämnden för mandatperioden i Per Leimars (S) ställe. Revisionen Humanistiska nämnden Lönekontoret 5

6 4 Information om Regionförbundet Sörmland beslutar att notera informationen till protokollet. Ärendet Viking Jonsson (ordf. regionstyrelsen), Jacob Högfeldt (vice ordf. regionstyrelsen) och Göran Norberg (förbundsdirektör för Regionförbundet Sörmland) ger kommunfullmäktige en information om Regionförbundet Sörmlands organisation och verksamhet. 6

7 5 Dnr KS 2015/26 Förlängning av solidarisk borgensförbindelse, Kommuninvest beslutar att bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 5 januari 2006 ( Borgensförbindelsen ), vari åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB (publ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Trosa kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. att utse Daniel Portnoff (Kommunstyrelsens ordförande) och Johan Sandlund (kommunchef) att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. Ärendet För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. utfärdade sin borgensförbindelse den 5 januari Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks. Giltighetstiden för s borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Forts. 7

8 Forts. 5 Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen och den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att, innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut, fattar ett beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen ( Bekräftelsen ). När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. Ärendets beredning Kommunstyrelsen , 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Kommuninvest Ekonomienheten 8

9 6 Dnr KS 2015/16 Bidrag 2015 till fristående skolor, enskilt drivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser samt interkommunal ersättning beslutar att fastställa nya bidragsbelopp till enskilt drivna förskolor och skolor samt interkommunal ersättning att gälla från och med den 1 januari 2015, enligt bilaga 1 till skolkontorets tjänsteskrivelse Ärendet Kommunens ersättning till fristående skolor, enskilt drivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser samt interkommunal ersättning ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Ersättningen ska bestå av ett grundbelopp, för de fristående och enskilt drivna verksamheterna tillkommer en ersättning för administrativa kostnader på 3 % av grundbeloppet och momskompensation med 6 % på grundbelopp och administrativt påslag. Efter särskild utredning kan även tilläggsbelopp utbetalas för barn med särskilda rättigheter. Ärendets beredning Kommunstyrelsen , 18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Humanistiska nämnden , 81 Tjänsteskrivelse från skolchef Mats Larsson Ekonomienheten Humanistiska nämnden 9

10 7 Dnr KS 2015/20 Taxa för uppläggning av muddermassor vid upplagsplats Tureholm 2:1 beslutar att anta förslag till avgift för upplag av muddermassor på upplagsplats Tureholm 2:1, innebärande att avgift ska erläggas om 40 kr/m³. Ärendet har i samarbete med intressenter för småbåtshamnar kring Trosa hamn och bryggor i Tureholmsviken tagit fram förslag till hur muddring för båttrafik kan utföras i detta område. En särskild plan för muddringsarbetet är politiskt beslutad. Muddring av huvudränna är påbörjad. I samband med framtagande av plan för muddringsarbetet har en upplagsplats för muddermassor på Tureholm 2:1 tagits fram. Detta upplag har iordningställts för omhändertagande av dessa muddermassor. Upplaget för muddermassor ska vara tillgängligt för kommunens ändamål samt även för enskilda, företag och föreningar då de genomför muddring av sina egna stråk. För kommunens hantering av muddermassorna samt skötsel av upplagsplatsen uppkommer kostnader. Kostnaderna rör omhändertagande av muddermassor, byggande av transportvägar, diken, skyddsvallar och administration. För att ska få täckning för dessa kostnader föreslås en avgift om 40 kr/m³. Upplaget på Tureholm 2:1 är reglerat i miljödom M Ärendets beredning Kommunstyrelsen , 19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Teknik- och servicenämnden , 87 Tjänsteskrivelse från teknisk chef Stig Tördahl Ekonomienheten Teknik- och servicenämnden 10

11 8 Dnr KS 2015/23 Regler och utbetalning av kommunalt partistöd i beslutar att anta regler för kommunalt partistöd i, enligt bilaga till tjänsteskrivelse att med tillämpning av reglerna för kommunalt partistöd utbetala partistöd för perioden enligt följande: Parti Antal mandat Grundstöd Mandatstöd (inkl. utbildningsstöd) Totalt partistöd Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Socialdemokraterna Miljöpartiet Vänsterpartiet Sverigedemokraterna Totalt Ärendet Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den lokala demokratin. Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen trädde i kraft och ska tillämpas från och med mandatperioden Förändringarna är ett resultat av den parlamentariska utredningen Vital kommunal demokrati och innebär primärt följande: Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person, vilket innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. Forts. 11

12 Forts. 8 Fullmäktige har rätt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige. Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partstödet. De regler som fullmäktige nu har att ta ställning till är framtagna utifrån ovanstående lagkrav. Nivåerna för partistödet kvarstår enligt tidigare på kronor/ år som grundstöd för de partier som är representerade i fullmäktige och kronor/ år (varav kronor utgörs av utbildningsstöd) för varje mandat som ett parti innehar och som är bemannat. För s del kommer årliga beslut om utbetalning av partistödet att fattas av fullmäktige i samband med behandlig av reviderad budget. Ärendets beredning Kommunstyrelsen , 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat Författningssamlingen Ekonomienheten 12

13 9 Frågor beslutar att Elin Insulander Hjelms (S) fråga om angelägna behov av bostäder, som bordlades av kommunfullmäktige , utgår. att Marina Fallai (MP) medges ställa en fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Thomas Landskog (M) rörande gångbro till Edanö. att notera till protokollet att Marina Fallais (MP) fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Thomas Landskog (M) besvarats. att Robin Dall (MP) medges ställa en fråga till teknik- och servicenämndens ordförande Arne Karlsson (KD) rörande avloppsrening. att notera till protokollet att Robin Dalls (MP) fråga till teknik- och servicenämndens ordförande Arne Karlsson (KD) besvarats. att Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) medges ställa en fråga till teknik- och servicenämndens ordförande Arne Karlsson (KD) rörande uppräkning av flitpengen /rehabpeng hos arbetsmarknadsenheten. att notera till protokollet att Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) fråga till teknik- och servicenämndens ordförande Arne Karlsson (KD) besvarats. Ärendet Till dagens sammanträde har tre frågor inkommit: Fråga Ställd av 1. Fråga rörande gångbro till Edanö Marina Fallai (MP) Ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Thomas Landskog (M) 2. Fråga rörande avloppsrening Robin Dall (MP) Ställd till teknik- och servicenämndens ordförande Arne Karlsson (KD) Forts. 13

14 Forts Fråga rörande uppräkning Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) av flitpengen /rehabpeng hos arbetsmarknadsenheten Ställd till teknik- och servicenämndens ordförande Arne Karlsson (KD) Ärendets beredning Fråga från Marina Fallai (MP) Fråga från Robin Dall (MP) Fråga från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)

15 10 Dnr KF 2015/1 Svar på interpellation rörande sommarjobb beslutar att interpellationen får ställas. att interpellationen ska anses vara besvarad. Ärendet Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M). Interpellationen rör sommarjobb för ungdomar. Interpellationen besvaras genom skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M). Ärendets beredning Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) Interpellation från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Teknik- och servicenämnden 15

16 11 Dnr KF 2015/2 Svar på interpellation rörande tilldelning av bostäder beslutar att interpellationen får ställas. att interpellationen ska anses vara besvarad. Ärendet Elin Insulander Hjelm (S) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M). Interpellationen rör det kommunala fastighetsbolagets tilldelning av bostäder. Interpellationen besvaras genom skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M). Ärendets beredning Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) Interpellation från Elin Insulander Hjelm (S) Kommunstyrelsen 16

17 12 Dnr KF 2015/3 Svar på interpellation rörande farthinder vid Centrumvägen i Vagnhärad beslutar att interpellationen får ställas. att interpellationen ska anses vara besvarad. Ärendet Sandra Karlsson (S) och Per Insulander (S) har inkommit med en interpellation till teknik- och servicenämndens ordförande Arne Karlsson (KD). Interpellationen rör farthinder vid Centrumvägen i Vagnhärad. Interpellationen besvaras genom skrivelse från teknik- och servicenämndens ordförande Arne Karlsson (KD). Ärendets beredning Interpellationssvar från teknik- och servicenämndens ordförande Arne Karlsson (KD) Interpellation från Sandra Karlsson (S) och Per Insulander (S) Teknik- och servicenämnden 17

18 13 Anmälan av inkomna motioner beslutar att överlämna anmäld motion till kommunstyrelsen för beredning. Ärende Följande motion anmäls till dagens sammanträde med kommunfullmäktige: Motion Ställd av 1. Motion om icke biståndsbedömda Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) serviceinsatser- Fixar Malte Maria Arman (MP) eller Fixar Sara Tommy Fogelberg (V) (Dnr KS 2014/208) Kanslienheten 18

19 14 Dnr KS 2015/4 Anmälan av icke verkställda gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Ärende Sveriges kommuner är skyldiga att rapportera till Länsstyrelsen angående gynnade biståndsbeslut enligt SoL och LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Skyldigheten gäller även att rapportera avbrott i verkställighet om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Den aktuella rapporten gäller oktober-december 2014 och visar att det inte finns något gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 SoL som ej har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från socialchef Graham Owen

20 15 Dnr KF 2015/6 Övriga anmälningsärenden beslutar att lägga övriga anmälningsärenden till handlingarna. Ärende Nedan angivna ärenden anmäls till kommunfullmäktige: 1. KS , 11 Yttrande rörande revisorernas granskning av intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor 2. KS , 12 Yttrande rörande revisorernas granskning av simhallsprojektet Safiren 3. TSN , 16 Yttrande över revisionsrapport Granskning av simhallsprojektet Safiren Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från kanslichef Jakob Etaat

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd

Dokumentrubrik Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd Sida 1(12) Handläggare Giltigt från och med Reviderat Processägare Karin Henriksson (khn016) 2015-06-24 2015-06-24 Beslutat av Landstingsfullmäktige 2015-06-24 112 Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun och partigruppsresurser för mandatperioden 2014/2015-2018 samt partistöd Beslutad i Kommunfullmäktige den 24 september 2014, 302 Belopp uppräknade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer