svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år"

Transkript

1 svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år

2

3 svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år 2006 av Agneta Lundgren m.fl.

4

5 Föreningens tillkomst U nder 1960-talet började automatisk databehandling (ADB) uppmärksammas som en angelägenhet för jurister. Vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet ägnade man tidigt frågorna uppmärksamhet och på initiativ av professor Jan Hellner och jur.kand. Peter Seipel bildades där Arbetsgruppen för ADB och Juridik år Intresset gällde både rättslig informationssökning med datorer och de olika materiella rättsfrågor som tekniken gav upphov till, bland dem skyddet av den personliga integriteten i den nya, elektroniska miljön. Perspektivet innefattade således redan från starten både datorn som juridiskt redskap och datorn som ett objekt för juridisk reglering. Arbetsgruppen byggdes successivt ut och omfattade ganska snart omkring hundra personer inom och utanför universitetsvärlden. Arbetsgruppen ordnade kurser i ADB och juridik för studenter och engagerade sig i forskning genom stöd till projekt, seminarier, uppbyggnad av ett specialbibliotek m.m. I och med att verksamheten växte och kontaktytan breddades blev en ombildning aktuell. Denna skedde år 1981 då arbetsgruppen ombildades till Institutet för rättsinformatik, IRI (The Swedish Law and Informatics Research Institute) vid Stockholms universitet. Ombildningen till ett institut innebar en fastare koppling till universitetet och gjorde det naturligt att överväga en särskild organisation för den externa verksamheten som kunde ge denna goda möjligheter att växa och utvecklas vidare i egen regi. För att diskutera denna idé och bl.a. se hur den förhöll sig till redan existerande föreningar, som Svenska Dataföreningen, träffades ett antal personer på Den Gyldene Freden i Stockholm. Tanken på en egen förening visade sig hållbar och en tid därefter, den 10 juni 1981, ägde ett konstituerande möte rum i matsalen Lindström på Sveriges Industriförbund, där Svenska föreningen för ADB och Juridik, ADBJ, såg dagens ljus. I detta möte deltog ett fyrtiotal personer, representanter för universitet, branschorganisationer, myndigheter och företag. Mellan ADBJ och IRI fanns således redan från starten nära kontakter och en naturlig arbetsfördelning styrd av IRI:s fokusering på forskning och ADBJ:s syfte att engagera praktiker i kurs- och seminarieverksamhet. Genom åren har föreningen lämnat forskningsstöd till IRI och många personer i ADBJ:s 3

6 ledning har även varit verksamma vid IRI. För båda organisationerna har detta inneburit ett fruktbart ge och få som på många sätt stärkt och utvecklat båda organisationerna. Den snabba utvecklingen av IT och dess många användningar har satt sin prägel på verksamheten. Nya områden för diskussion och utbildning har ständigt trätt fram. Ett axplock seminarieteman som belyser utvecklingen kommer att redovisas nedan. Sammanfattningsvis är det lätt att konstatera att föreningen hållit fast vid tanken att rikta intresset både mot användningar av IT i rättsliga sammanhang och mot IT-rättens olika grenar. Föreningens stadgar och medlemskrets Enligt sina stadgar skall ADBJ vara en oberoende, ideell organisation som inom sitt fackområde dels skall ge medlemmarna information och möjligheter till erfarenhetsutbyte, dels skall verka för att samhällsdebatten om ADB-teknikens rättsliga problem kan föras på saklig grund. Föreningen skall särskilt ta initiativ till utbildningsverksamhet, främja debatt och stödja forskning. En viktig uppgift är att skapa och utveckla kontakter med motsvarande organisationer i andra länder. Medlemskap i föreningen kan vinnas såväl av enskilda personer som av företag, organisationer och institutioner. Många av medlemmarna är jurister, en del är tekniker, men flera andra yrken är också företrädda. Föreningen har av naturliga skäl en stark anknytning till Stockholm. 375 medlemmar finns i Stockholmsområdet, endast 58 i hela övriga landet. Föreningsstämman är föreningens högsta organ och består av samtliga medlemmar. Föreningsstämman samlas till ordinarie möte en gång om året före den 15 april (årsmöte). Föreningens stadgar finns med i sin helhet som bilaga. 4

7 Nätverk ADBJ har byggt upp ett omfattande informellt nätverk av personer som från olika utgångspunkter arbetar med frågor som rör IT:s förhållande till rättsordningen. Detta nätverk har betytt mycket för att utveckla verksamheten och även för att väcka omvärldens förståelse både för frågornas betydelse och för deras komplexitet. Inte minst under uppbyggnadsskedet på 1980-talet var ADBJ en livaktig mötesplats, där redan etablerade experter generöst delade med sig av erfarenheter och kunnande till de yngre. Denna tradition lever kvar och är för många i föreningen ett viktigt mål för den fortsatta verksamheten. Inte minst finns det anledning att uppmärksamma att ADBJ erbjuder ett forum för möten mellan personer i de lagstiftande organen och experter hos företag och myndigheter. Föreningen har under åren byggt upp ett gott anseende som bland annat innebär att det är lätt att få centrala personer att komma till ADBJ-möten och föredra arbetet med utredningar och annat som kan vara av intresse för föreningens medlemmar. Seminarieverksamheten Seminarierna utgör tyngdpunkten i ADBJ:s verksamhet. Föreningen arrangerade till att börja med omkring åtta seminarier per år men antalet har efter hand växt och uppgår numera till i medeltal tolv per år. Några exempel på teman som behandlats är personlig integritet, juristens arbetsredskap, immaterialrätt, myndigheternas informationshantering, datorrelaterad brottslighet och IT-avtal. De s.k. kvällsseminarierna är gratis för medlemmar i föreningen (högst fem deltagare vid organisationsmedlemskap). För att finansiera de gratis kvällsseminarierna anordnar ADBJ också betalseminarier. Vid halvdagsseminarier är riktvärdet kronor per deltagande medlem och kronor för en icke medlem. Seminarierna planeras utifrån föreningens syften och för att skapa förutsättningar för utbildning, debatt och kontakter: Utbildning: Utbildningssyftet tillgodoses genom presentation av t.ex. nya lagförslag, ny rättspraxis, nya produkter och tjänster. 5

8 Debatt: Seminarierna utvecklas gärna till debatter där frågor ställs till föredragshållarna, paneler engageras, deltagarna möter upp med olika perspektiv och kunskaper o.s.v. Kontakter: Att seminarierna kommit att fungera som naturliga platser för kontaktskapande kan många medlemmar vittna om. Antalet seminariedeltagare växlar men ligger regelmässigt på personer per seminarium. Under något år har det genomsnittliga deltagandet varit så högt som över sjuttio personer. I många sammanhang arrangeras seminarierna i samarbete med andra föreningar och organisationer. Utöver IRI har samarbetsparter under åren varit t.ex. Svenska föreningen för upphovsrätt, Revisorsföreningen, Dataföreningen i Sverige, Datakonsultföreningen, Sveriges IT-företags organisation, Svenska bankföreningen samt systerföreningarna i Norge, Danmark och Finland. Som framgår av det ovanstående bygger föreningens seminarieverksamhet i stor utsträckning på ideella insatser. Men seminarieinledare och föredragshållare får i minnesgåva ett eller två kristallglas med ADBJ:s emblem etsat i botten. Gåvan är uppskattad och har blivit en tradition i verksamheten. För att ge en mer detaljerad bild av seminarieverksamheten och dess utveckling under åren följer här i 5-årsintervall de seminarier som föreningen arrangerat från och med 1982 till och med 2002 samt seminarierna för år 2005: Seminarier 1982: Den datapolitiska propositionen, Samordnad datapolitik Rättsskydd av program- och databaser Företagens löneadministration en konsekvens av lagar och avtal Elektroniska media och upphovsrätt ADB-kunskap för jurister med flera Artificiell intelligens

9 Seminarier 1987: Studiebesök på kommundata i Älvsjö Kvalitetskrav på informationstjänster Systemutveckling och rättssäkerhet Presentation av lagstiftningsarbete och utveckling av ett kontobaserat värdepapperssystem ADB-avtalen i fokus Företagsintegriteten i datasamhället och hur den hotas av offentlighetsprincipen Konkurrensläget på telekommunikationsområdet i USA Elektronisk signatur Juristens databaser Mervärdesbeskattning av ADB-tjänster Seminarier 1992: ADB-säkerhetsarbete vid Posten Datalagsutredningen Personregistrering i arbetslivet Software Procurement och 22 Säkerhet i ADB-system, praktiska möjligheter och rättsliga krav EG-anpassning av upphovsrättslagstiftningen Datorn som arbetsredskap för jurister Seminarier 1997: Elektronisk dokumenthantering mellan myndigheter och företag/enskilda IT-kommissionens arbete En ny datalag Nya medier och grundlagarna Rättsligt skydd för databaser Kryptering dags att reglera användningen Samhällets grunddatabaser

10 Seminarier 2002: Nya regler för moms på e-handel E-handelspub Det offentliga ansiktet på Nätet Distansförsäljning av finansiella tjänster, elektroniska fakturor e-handelspropositionen Personlig integritet i arbetslivet Betänkandet Lag om elektronisk kommunikation SOU 2002: Kommersialisering av myndighetsinformation Revideringen av EG-direktivet om personuppgifter, samt generaladvokatens yttrande i Bodilfallet i EG-domstolen Spel och dobbel på Internet PTS uppdrag att inrätta en rikscentral för IT-incidentrapportering E-handelsrelaterad lagstiftning Seminarier 2005: Vad händer med det offentliga rättsinformationssystemet? ADBJ-hearing om e-nämnden Lagstiftningsteknik i tekniklagstiftning Upphovsrätten i IT-samhället Brott och brottsutredning i IT-samhället Modemkapning Elektroniskt informationsutbyte i den offentliga sektorn Vad finns det för regler vid t.ex. datanätverksattacker eller infor ma tions krigföring? En fullständig lista över seminarier fr.o.m. hösten 2000 finns på ADBJ:s webbsida 8

11 Nordiska konferenser i rättsinformatik Varje år arrangeras en nordisk konferens i rättsinformatik. Ansvaret för kon ferenserna cirkulerar mellan länderna och brukar vanligen innebära en gemensam insats av dels de nationella forskningsinstituten för rättsinformatik (IRI och dess nordiska motsvarigheter), dels de nationella föreningarna för juridik och IT (ADBJ och dess nordiska motsvarigheter). Några exempel från senare år på nordiska konferenser i rättsinformatik är dessa: Software Procurement fick föreningen i uppdrag av International Federation of Computer Law Associations, IFCLA och Computer Law Association, CLA (USA) att tillsammans med Institutet för rättsinformatik (IRI) anordna och vara värd för 1992 års internationella konferens. Konferensen var inte bara nordisk utan också internationell. Den ägnades åt legala aspekter på anskaffning av programvara och databaser och hade rubriken Software Procurement 92. Konferensen hölls den maj 1992 på Berns salonger i Stockholm och öppnades av dåvarande statsrådet Reidunn Laurén. Tjugosju talare från nio länder (Danmark, England, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Norge, Sverige, Tyskland och USA) höll intressanta och uppskattade anföranden om olika ämnen med anknytning till upphandling och användning av programvara. 125 personer deltog i konferensen. Det kan i sammanhanget nämnas att International Federation of Computer Law Association, IFCLA, håller årliga konferenser på olika platser i världen. Någon representant från ADBJ:s styrelse brukar delta vid dessa tillfällen. Software Procurement 92 dokumenterades i Nordisk årsbok i rättsinforma tik Rättsinformation under 2000-talet. Nuläge i Sverige och Europa, trender och policy. Konferensen år 2000 arrangerades i samverkan mellan ADBJ, IRI och IT-kommissionens IT-rättsliga observatorium samt Nätverket för Europarättsforskning vid Stockholms universitet. Konferensen hölls i Stockholm den oktober Den behandlade den elektroniska rättsinformationens situation och utveckling i Sverige och andra länder. Föreläsarna kom från Sverige, från EU och från andra europeiska länder. Den dokumenterades i SOU 2001:17. 9

12 Rätten och säkerheten i IT-samhället. Temat för konferensen den oktober 2004 var säkerhetsfrågor behandlade på bred front, från informationskrigföring till skydd av enskilda konsumenter. Konferensen inleddes med ett key note av Ann-Louise Eksborg, general direktör vid Krisberedskapsmyndigheten. Den arrangerades i samverkan mellan ADBJ och IRI samt Stiftelsen för rättsinformation. Ett hundratal personer deltog. Konferensen dokumenteras i Nordisk årsbok i rättsinformatik Nordisk årsbok i rättsinformatik Svenska föreningen för ADB och Juridik medverkar vid utgivningen av Nordisk årsbok i rättsinformatik. Första utgåvan utkom Huvuddelen av redaktionsarbetet utförs vid forskningsinstitutionerna för rättsinformatik. Redaktörer under den första femårsperioden var två forskare vid de svenska respektive norska instituten för rättsinformatik, nämligen Cecilia Magnusson Sjöberg (numera professor) och Olav Torvund (också numera professor). Svenska redaktörer under följande år har varit Martin Brinnen, Peter Wahlgren och Peter Seipel. Årsboken har spelat en central roll i arbetet med att sätta ämnet rätts in - formatik på den juridiska kartan. Genom att kombinera temainriktade år - gångar med återkommande länderrapporter över aktuella händelser (lag stift - ningsåtgärder, praxisutveckling m.m.) skapade årsboken en kontinuitet i rapporteringen inom Norden. För de nordiska föreningarna gav årsboken ut rymme för presentation av verksamheten som ett led i medlemsrekrytering m.m. Föreningens medlemmar har möjlighet att köpa årsboken till ett reducerat pris. Årsbokens titlar: 1984: Juristen i datasamhället 1985: Juristen och datasäkerheten 1986: ADB, avtal och upphovsrätt 1987: Datoriserad rättsinformation 1988: Myndighetsdata och rättssäkerhet 1989: Databaser ett juridiskt perspektiv 1990: ADB, lagstiftningen och juristens roll 1991: Internationella aspekter på rättsinformatiken 10

13 1992: Software Procurement 1993: Telekommunikationsrätt 1994: Rättslig informationssökning i databaser. Juristens nya verktyg 1995: Medierätten nya utvecklingslinjer 1996: Telekommunikation rättsliga aspekter 1997: Elektronisk handel 1998: IT-rätten i 1900-talets sista skälvande år 1999: Nätets juridik 2000: IT och juristutbildning 2001: Konkurrens och telekommunikation 2002: Anonymitet Övervakning Tillit 2003: Media, innovationer och produktivitet Rättssäkerheten och teknologin i omvandling 2004: Rätten och säkerheten i IT-samhället 2005: (Något om elektronisk förvaltning, norskt redaktionsansvar) Forskningsstöd och stipendier Allmänt forskningsstöd ADBJ har som ambition att årligen sätta av pengar till forskning inom föreningens verksamhetsområde. Summans storlek har varierat från år till år, men har legat mellan och kronor. Bland annat har bidrag gått till publicering av forskningsrapporter från IRI (se även nedan). Stipendium till bästa uppsatsen inom området Juridik och IT Stipendiet skall stödja framtagandet av goda examensarbeten genom att belöna ett examensarbete inom området juridik och IT varje år. Stipendiet kan sökas av student eller handledare åt student för examensarbete som inte är äldre än ett år räknat från sista ansökningsdag. Stipendiet utgår i normalfall med kronor till en stipendiat. Stipendiet söks senast den 20 januari varje år. Stipendiet har funnits sedan 1991 och var då kronor. 11

14 Som exempel på uppsatser som belönats på senare år kan nämnas: 2002 Susanne Bärlin, Uppsala universitet, International Aspects of Spam and the Problem of Internet Jurisdiction Comparison U.S. and European Community Law 2005 Ida Sjöholm, Umeå universitet, I ljuset av EG-rätten ser det mörkt ut för offentlighetsprincipen En studie i hur rätten att ta del av allmänna handlingar påverkas av Sveriges EU-medlemskap Stipendium för deltagande i Nordiska konferenser i rättsinformatik Stipendiet utgår för att täcka kostnader förknippade med deltagande i de nordiska konferenserna i rättsinformatik och tilldelas studerande och nyutexaminerade med dokumenterad skicklighet inom området IT och juridik. Stipendiet utgår med högst kronor per stipendiat. Maximalt fem stipendiater utses per år. Bidrag till spridande av forskningsresultat inom området Juridik och IT Bidraget utgår till täckande av kostnader för spridning av forskningsresultat, till exempel forskningsrapporter och examensarbeten. Det kan handla om tryck kostnader, kostnader för seminarier eller Internetpublicering. Bidraget kan sökas av såväl institutioner som av enskilda, och utgår med maximalt kronor per år. Bidragets storlek är beroende av antalet sökande och föreningens förmåga att utdela bidrag. I samtliga fall beslutar föreningens styrelse vilka som ska tilldelas stipendier. Föreningens styrelse Föreningens styrelse, som består av åtta personer, sammanträder allt sedan bildandet nio till tolv gånger per år. Föreningens första styrelse Ordförande: Peter Seipel, docent, Stockholms universitet Vice ordförande: Per-Gunnar Vinge, direktör, Sveriges Industriförbund Kassör: Lennart Nordström, organisationsdirektör, Statskontoret 12

15 Sekreterare: Tommy Svensson, forskningsassistent, Stockholms universitet Ingemar Ingemarsson, professor, Linköpings universitet Viktor Epstein, direktör, Svenska Arbetsgivarföreningen Jan Freese, generaldirektör, Datainspektionen Ulrika Tengelin, kammarrättsassessor Föreningens nuvarande styrelse Ordförande: Sören Öman, jur.kand., Stockholm Centre for Commercial Law Vice ordförande: Per Furberg, advokat, Setterwalls Advokatbyrå Kassör: Christine Kirchberger, jur.mag., Institutet för rättsinformatik Sekreterare: Nicklas Lundblad, direktör, Stockholms e-handelskammare Mats Anderfjärd, advokat, Setterwalls Advokatbyrå Elisabeth Antonsson, IT-säkerhetschef Föreningssparbanken IT Anna Nordén, IT-säkerhetsjurist, TrustWeaver AB Marie Sahlsten, rättsinformatiker, InfoData AB Följande personer har innehaft ordförandeposten Peter Seipel, docent i rättsinformatik, Stockholms universitet Jan Freese, generaldirektör, Datainspektionen Nils Rydén, byråchef, Datainspektionen Tommy Svensson, jur.kand., Sveriges Industriförbund Lars Lindgren, jur.kand., Svenska Handelsbanken Ingel Rabenius, jur.kand., SÄKINFO HB Britt-Marie Arne-Hellström, Post- och Telestyrelsen Claes Månsson, advokat, Advokatfirman Åberg & Co AB Anders Kylesten, Rikspolisstyrelsen Ann Börestam, Svenska Bankföreningen Sören Öman, Stockholm Centre for Commercial Law Det kan noteras att enligt föreningens stadgar samma person får väljas till ordförande högst tre gånger i följd. 13

16 Hedersmedlemmar Föreningen har tre hedersmedlemmar: Peter Seipel, professor, Stockholms universitet Per Furberg, Setterwalls Advokatbyrå Tommy Svensson, Svenskt Näringsliv Föreningens hemsida Föreningen har sedan flera år en hemsida, där information om föreningen och dess verksamhet publiceras. Föreningens utskick till medlemmarna sänds numera regelmässigt endast via e-post. Medlemsutveckling/medlemsavgifter 1982 hade föreningen drygt 200 medlemmar. Medlemsavgiften då var 75 kronor för enskild medlem, 25 kronor för studerande och kronor för organisation hade föreningen cirka 300 enskilda medlemmar och 68 organisationsmedlemmar, som kommer från branschorganisationer, myndigheter, företag och universitet. Många är jurister, en del tekniker, men även andra yrkesgrupper finns representerade. För 2005 är medlemsavgiften för organisationer minst kronor, för enskilda 350 kronor och för studerande 100 kronor. Organisationsmedlemskap är främst avsett för dem som vill stödja föreningen eko nomiskt och underlätta för den att verka för sina syften. 14

17 Lov & Data Sedan 1999 erhåller man som medlem i föreningen en årsprenumeration på tid skriften Lov & Data, som är en samnordisk tidskrift som utkommer fyra gånger per år. I tidskriften behandlas den senaste utvecklingen inom IT-rätten, till exempel ny lagstiftning och rättspraxis, samt andra frågor i skärningsområdet mellan IT och juridik. Lov & Data ges ut av stiftelsen Lovdata i Norge. Tidskriften fungerar som medlemstidning för Norsk forening for JUS og EDB, Dansk forening for Edb og Jura samt Svenska föreningen för ADB och Juridik. Huvudredaktör är professor Jon Bing. Professor Mads Bryde Andersen och doktorand Daniel Westman är nationella redaktörer för Danmark respektive Sverige. ADBJ:s medlemmar är också välkomna att bidra med material till Lov & Data. Namnbyte Föreningen har vid föreningsstämman 2005 beslutat om namnbyte från Svenska föreningen för ADB och Juridik till ADBJ Svenska föreningen för IT och Juridik, eftersom terminologin har skiftat från ADB till IT. Eftersom förkortningen ADBJ är så känd och inarbetad, har man valt att behålla den. 15

18

19 Bilaga Stadgar för Svenska föreningen för ADB och Juridik 1 Namn Föreningens svenska namn är Svenska föreningen för ADB och Juridik 1. Föreningens engelska namn är The Swedish Society for Computers and Law. Föreningen får verka genom lokala avdelningar. 2 Ändamål Föreningen är en oberoende, ideell organisation som inom sitt fackområde dels ska ge medlemmarna information och möjligheter till erfarenhetsutbyte, dels skall verka för att samhällsdebatten om ADB-teknikens rättsliga problem kan föras på saklig grund. Inom sitt intresseområde skall föreningen särskilt ta initiativ till utbild ningsverksamhet, främja debatt och stödja forskning. Föreningen skall verka för att kontakter skapas och utvecklas med motsvarande organisationer i utlandet. 3 Medlemskap och medlemsavgift Medlemskap i föreningen kan förvärvas av både fysiska personer och företag, organisationer och institutioner (organisationsmedlemmar). Fysiska personer förvärvar medlemskap genom att inbetala medlemsavgift. Organisationsmedlemskap kan erhållas efter skriftlig ansökan till styrelsen som snarast har att meddela den sökande om ansökan har accepterats. Medlemsavgift fastställs av föreningsstämman som äger besluta om olika avgift för olika medlemskategorier. Utträde ur föreningen kan ske genom skriftlig anmälan till styrelsen. Medlem som ej i föreskriven tid erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Styrelsen får besluta om hedersmedlemskap. 1 Föreningsstämman 2006 väntas besluta att namnet skall vara ADBJ Svenska Föreningen för IT och Juridik. 17

20 4 Föreningsstämman Föreningsstämman är föreningens högsta organ och består av samtliga medlemmar. Föreningsstämman samlas till ordinarie möte en gång om året före den 15 april (årsmöte). Kallelse jämte årsräkenskaper och revisionsberättelse skall sändas ut senast fyra veckor i förväg. Extraordinärt möte skall hållas då styrelsen så beslutar. Sådant möte skall av styrelsen snarast sammankallas då minst en tredjedel av medlemmarna begär det. Kallelse till extraordinärt möte skall vara medlemmarna tillhanda fjorton dagar innan mötet äger rum. Kallelsen skall ange det eller de ärenden som skall behandlas vid mötet. Stämman väljer mötesordförande och mötessekreterare samt två personer att justera mötesprotokoll. 5 Rösträtt och beslut vid föreningsstämma Rösträtt vid föreningsstämma tillkommer varje närvarande medlem som erlagt årsavgift. Varje medlem, inklusive organisationsmedlemmar, har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av mötesordföranden. Vid val skiljer lotten. Beslut om stadgeändring och om föreningens upplösning skall för att äga giltighet fattas vid två på varandra följande årsmöten varvid det vid varje tillfälle krävs två tredjedels majoritet. 18

21 6 Årsmötet Vid föreningens årsmöte skall följande ärenden behandlas: val av mötesordförande, mötessekreterare samt två personer att justera protokol let styrelsens verksamhetsberättelse revisionsberättelsen frågan om styrelsens ansvarsfrihet arbetsplan för nästkommande år de forskningsstödjande insatserna medlemsavgifter och budget val av styrelse, revisorer och valnämnd eventuella arvoden övriga ärenden, däribland av medlemmar lokala avdelningar och enskilda ärenden Förslag till ärenden som skall behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 10 januari. 7 Föreningens styrelse Föreningsstämman väljer vid årsmötet för tiden fram till och med nästa årsmöte en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och fyra övriga ledamöter. Samma person får väljas till ordförande högst tre gånger i följd. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden vid behov och minst fyra gånger per år. Styrelsen är beslutsför då minst fem av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet och med utslagsröst för ordföranden. Styrelsens möten ska protokollföras. Styrelsen kan tillsätta speciella arbetsgrupper av föreningsmedlemmar för att lösa särskilda uppgifter. Styrelsens ansvar gentemot föreningsstämman påverkas inte av att sådana arbetsgrupper inrättas. 19

22 Styrelsen företräder föreningen utåt, verkar för att fullfölja föreningens syften och skall därvid särskilt: genomföra föreningsstämmans beslut och handha löpande ärenden föra medlemsregister utarbeta förslag till arbetsplan att fastställas vid årsmötet utarbeta årsräkenskaper och förslag till budget förbereda föreningsstämman 8 Valberedning Förslag till styrelseledamöter och revisorer avges av en valberedning på tre personer, vilka väljs av föreningsstämman för tiden till nästa årsmöte. 9 Räkenskapsår, revision Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret. Vid årsmötet väljer föreningsstämman två revisorer. 20

23 Sponsorer vid ADBJ:s jubileumskonferens 2006:

24 Svenska föreningen för ADB och Juridik Box Lidingö Tel:

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014 STADGAR för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE Antagna den 16 juni 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Firma Föreningens svenska namn är Internet Society:s svenska avdelning (ISOC-SE). Föreningens

Läs mer

för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd grundad år 1908 fastställda enligt beslut vid föreningsstämma den 15 maj 2000.

för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd grundad år 1908 fastställda enligt beslut vid föreningsstämma den 15 maj 2000. Stadgar för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd grundad år 1908 fastställda enligt beslut vid föreningsstämma den 15 maj 2000. 1 Namn och säte Föreningens namn är Svenska Föreningen för Industriellt

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt

SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt Svenska Föreningen för Immaterialrätt Protokoll från extra föreningsstämma i Svenska Föreningen för Industriellt Rättskydd den 31 augusti 2011 kl. 13.00 på Armémuseum 1 Den extra föreningsstämman öppnas

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7 april 2014 och ordinarie årsmöte den 24 april 2015. Dessa stadgar skall också gälla för föreningens lokalavdelningar.

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar. Protus Sverige

Stadgar. Protus Sverige Stadgar för Protus Sverige Antagna vid föreningens konstituerande möte 2008-12-20, reviderade vid extra föreningsstämma 2010-11-18 1 Föreningens namn, säte och ändamål 1.1 Namn Föreningens namn är Protus

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet )

Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet ) Stadgar för Riksföreningen Bondens egen Marknad Ideell Förening (uppdaterade enligt årsmötet 2009-03-09) 1 Firma Föreningens firma är Bondens egen Marknad. Föreningen är ideell förening. 2 Ändamål Föreningen

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist Stadgar Förening alfa-1-antitrypsinbrist 13 november 2004 1 Föreningens namn Föreningens namn är Alfa 1 Sverige Förening alfa-1- antitrypsinbrist (AAT-brist). 2 Föreningens ändamål / uppgift Föreningens

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA:

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA: NUVARANDE STADGA: 1 Namn Föreningens namn är Föreningen för folkbildningsforskning. 2 Uppgift Föreningen som har hela Sverige till arbetsfält har till uppgift att främja och stimulera forskning och studier

Läs mer

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer.

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer. 2016-03-10 Förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö Vi har tagit fram ett förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö. Förslaget baseras på de normalstadgar för klubbar som utarbetats inom SeniorNet

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening.

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att verka för en levande landsbygd och tillvarata

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003.

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. Stadgar Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. 1 Namn Föreningens namn är Dataföreningen i Sverige. 2 Ändamål Dataföreningen i Sverige (föreningen) är en ideell

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017 2014-08-26 Stadgar för Studentbostadsmässan 2017 1 Föreningens namn Föreningens namn är Studentbostadsmässan 2017. 2 Ändamål Föreningens övergripande syfte och ändamål är att öka attraktionen för Stockholms

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Föreningen Ventus Stadgar

Föreningen Ventus Stadgar Föreningen Ventus Stadgar Namn 1 Föreningens namn skall vara Ventus och ha sitt säte i Malmö Målsättning 2 Föreningen har som mål: - att starta och driva en kulturförening med tyngdpunkt på musik. - att

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden G1 2004-03-17 Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden STADGAR FÖR ITS-SWEDEN 1 Namn och säte Föreningens namn är ITS-Sweden. Föreningens firma på engelska språket lyder Intelligent Transport Systems

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab. STADGAR För Blue Ribbon Squares Stiftad 2011-04-10 1. Ändamål 1.1 Blue Ribbon Squares är en ideell förening med syfte att: - Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet

Stadgar för Svenska Fysikersamfundet Stadgar för Svenska Fysikersamfundet 1 Namn och ändamål 1.1 Svenska Fysikersamfundet 1 (härefter benämnt Samfundet) är en sammanslutning av den fysikaliska vetenskapens utövare, främjare och vänner. 1.2

Läs mer

Stadgar för Leader Vättern

Stadgar för Leader Vättern Stadgar för Leader Vättern 1 Föreningens namn Leader Vättern 2 Syfte och ändamål Leader Vättern ska bedriva en allmännyttig och ideell verksamhet genom leadermetoden. Leader Vätterns ändamål är att, främst

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS T(R) 135 Västerås FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS Stadgar för lokalavdelningen Flottans Män i Västerås 1 Ändamål Flottans Män i Västerås är en av f.n. 24 lokalavdelningar i Sverige underställda Riksförbundet Flottans

Läs mer

STADGAR. att ansvara för utarbetandet av standarder; att driva svenska intressen i standardiseringsarbetet;

STADGAR. att ansvara för utarbetandet av standarder; att driva svenska intressen i standardiseringsarbetet; 1(5) Lars Flink STADGAR Stadgar för föreningen SIS, Swedish Standards Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2001. 1 Organisationsform SIS Swedish Standards Institute ( SIS ) är en ideell förening

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för "Operainitiativet ideell förening"

Stadgar för Operainitiativet ideell förening Stadgar för "Operainitiativet ideell förening" 1. Firma Föreningens namn är Operainitiativet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen skall främja utvecklingen av den svenska operaverksamheten. Detta kan

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR IFA/SVERIGE

STADGAR FÖR IFA/SVERIGE STADGAR FÖR IFA/SVERIGE antagna vid föreningens årsmöte den 14 juni 1994 samt ändrade vid årsmöten den 18 april 2002 och den 21 juni 2011. 1 Namn och ändamål Föreningens namn är IFA/SVERIGE, (IFA/SWEDEN).

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING

STADGAR FÖR SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING STADGAR FÖR SVERIGES NEUROPSYKOLOGERS FÖRENING Antagna vid årsmötet den 3 november 1999 i Växjö. Förslag till revidering av stadgar KAPITEL 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Sveriges Neuropsykologers

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

STADGAR. Stadgar för föreningen SIS, Swedish Standards Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2012.

STADGAR. Stadgar för föreningen SIS, Swedish Standards Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2012. 1(5) STADGAR Stadgar för föreningen SIS, Swedish Standards Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2012. 1 Organisationsform SIS Swedish Standards Institute ( SIS ) är en ideell förening utsedd

Läs mer

Landsnora Villaägareförening

Landsnora Villaägareförening Landsnora Villaägareförening STADGAR Föreningens namn 1 Föreningens firma är Landsnora villaägareförening. Föreningens verksamhetsområde 2 Föreningens verksamhetsområde är Landsnora och Falkberget inom

Läs mer

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994.

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. Sida 1 av 5 STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. ÄNDAMÅL Flottans Män på Gotland är en lokalförening till Riksförbundet Flottans Män och omfattar Gotlands län.

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer