Från lineär till cirkulär ekonomi - är det en möjlighet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från lineär till cirkulär ekonomi - är det en möjlighet?"

Transkript

1 130928/BW Från lineär till cirkulär ekonomi - är det en möjlighet? Vi lever som om vi hade tillgång till tre jordklot, började Tobias Jansson sin föreläsning om cirkulär ekonomi på Ekocentrum i Göteborg den 25 september. Det paradoxala är att var och en av oss vet det. Vidstående bild användes av Vetandets Värld, del 23, för att illustrera samma sak nämligen hur vi människor blundar för den annalkande klimatkatastrofen. Att vi känner oss tvingade att handla inom föreställningsramen för "som om " kallas teorin om kollektivt handlande. Denna teori postulerar att människan inte bara väljer att handla efter eget förstånd och egna behov utan också efter hur hon tror att de andra som hon är beroende av kommer att handla. Detta är mänskligt och naturligt och inte alls dumt och korkat. Många "som om "- föreställningar är bra och rimliga till exempel att vi agerar "som om" stenar faller mot jorden och att jorden rör sig runt solen. Men det blir lite jobbigt när man inser att "som om" leder oss vilse. Förnekelse är inget sjukligt. Den är en del av vår mänskliga natur. Den skyddar oss mot kaos och förvirring. Men hur skall man då göra om man som exempelvis Ekocentrum och Tobias Jansson vill föra ut nya budskap som om tillräckligt många skulle ta fasta på dem skulle förändra det kollektiva handlandet? Räcker det att berätta om lyckade exempel och visa på kloka resonemang? Jag och min kollega Monica Hane tror inte det. Detta har varit en knäckfråga för oss under alla våra yrkesverksamma år. För att komma vidare att förstå den så har vi bland annat behövt begripa oss på begreppet "som om". Jag skall illustrera min och Monica Hanes syn på detta problem med hjälp av det föredrag jag hörde på Ekocentrum och som handlade om skillnaden mellan linjär och cirkulär ekonomi. Jag påstår inledningsvis att jag för min del hörde att skillnaden mellan linjär och cirkulär ekonomi i grunden handlar om hur vi gemensamt vant oss vid att se på pengar. Pengar existerar inte i sig. Pengar är en symbol som kan fyllas med olika innehåll och som vi lärt oss uppskatta för den mening - det symboliska innehåll - vi tilldelar dem. Det intressanta med sådana symboler är att de blir känslomässigt laddade. De fungerar som något som kollektivt håller oss samman. Genom detta så formar de vår gemensamma livsstil. Livsstilen kan bara ändras om symbolen förlorar sin laddning eller laddas med en annan mening. SAMARBETSDYNAMIK AB Ölsdalen 134, Degerfors, telefon

2 Vägen dit går via en känslomässig omtolkning som kan liknas vid tolkningen av en fixeringsbild. Om vi i symbolen ser en vacker kvinna istället för den gamla gumma som vi förut såg, så inträffar en förändring i livsstilen eftersom symbolen får en annan mening för oss. Frågan som måste ställas i samband med diskussionen om cirkulär ekonomi är därför om en sådan allmän omtolkning av ekonomibegreppet är möjlig och hur den i så fall kan komma till stånd. Aristoteles gjorde skillnad mellan ekonomia, som för honom var en god och klok resursförvaltning, och krematistik som var hanterandet av pengar. Ekonomia var för Aristoteles en dygd, det vill säga ett handlande som medförde att resurserna bevarades och återskapades. Aristoteles var således fullt medveten om kretsloppets betydelse. Dygden i hanterandet av resurserna, alltså ekonomia, var måttfullhet att inte bruka mer än vad som var nödvändigt för det goda livet. Konsekvensen av ekonomia blir det vi idag ofta kallar för real ekonomi. I föreläsningen behandlades två skilda former av real ekonomi, den lineära och den cirkulära. Till skillnad från vad som sker i naturens kretslopp så produceras i den lineära ekonomin produkter för att säljas, användas och därefter slängas. Processen förbrukar råvaror och förstör miljön. Detta var möjligt under en tid då jorden var glest befolkad. När antalet människor på jorden ökar och allt fler agerar på detta sätt så innebär denna strategi att man till slut når en gräns där resurserna tar slut och planeten kan bli obeboelig. I den cirkulära ekonomin försöker man undvika denna risk genom att försöka ge de använda råvarorna en oändlig livslängd och se till att de processer med vilka de produceras och distribueras helst skapar en bättre miljö snarare än en sämre. De resurser som man använder används om och om igen utan förluster. Man brukar råvaror men de förbrukas inte. De aktiviteter man engagerar sig i förbättrar snarare än försämrar miljön. Om man lyckas med detta är handlandet ekonomia helt i linje med Aristoteles mening. Resonemangen om resurser och resursförvaltning är då fullt logiska och acceptabla för de allra flesta. Men detta räcker inte för att åstadkomma en förändring i det kollektiva handlandet om man inte också kan förändra den symboliska meningen av "pengar", det vill säga det som Aristoteles kallade krematistik. Denna förändring blir central eftersom valet av den ena eller andra strategin präglar vårt "som om". När synen på resursförbrukning ändras så måste därför också meningen med pengar och penninghantering ändras om vårt handlande inte skall upplevas vara motsägelsefullt. Frågan är om en sådan omtolkning är möjlig. Penningekonomin växte fram som en konsekvens av byteshandeln. Istället för att släpa med sig de varor man hade att byta med så kunde man bära med sig en påse pengar. Pengar blev ett bytesmedel som användes istället för de varor som man annars måste byta med

3 Pengar som bytesmedel var en strålande uppfinning genom att man med deras hjälp kunde jämföra värdet av helt olika varor och produkter. Värdet uppstod på marknaden där varor och produkter erbjöds till försäljning. Ett överskott av en vara sänkte dess pris och ett underskott höjde det. Pengarnas värde i förhållande till resurserna förändrades ständigt. Pengarna var ett bytesmedel. Upplysningstidens vetenskap och teknik och industrialismen påverkade situationen dramatiskt. Varor och produkter i stor mängd blev tillgängliga för allt fler. För att kunna handla med så mycket som möjligt av det som då producerades måste det finnas mer pengar. Pengarna förlorade sin kontakt med fasta värden exempelvis guld och övergick till att bli ett löfte. De blev en förtroendefråga. Deras värde måste fastställas och garanteras i kollektiva handlingar och beslut. Därmed låg vägen öppen för nästa stora innovation krediten. Krediten gör det möjligt att låna pengar av framtiden och med dessa pengars hjälp bygga upp institutioner som kan producera produkter och varor som sedan kan säljas och göra det möjligt att återbetala lånen. För att systemet skall fungera måste krediten användas för något som erbjuder en positiv diskonteringsränta. Investeringarna måste ge tillräcklig återbäring i framtiden. Om vi ser utvecklingen i ett strikt penningekonomiskt perspektiv så är det inte teknik och vetenskap som gett pengarna dess nuvarande värde och garanterat en positiv diskonteringsränta. Ett viktigt skäl till välståndsökningen har varit att människan kunnat använda naturen som ett skafferi från vilket vi hämtat alla de resurser som behövts och som en soptipp där vi slängt allt förbrukat som vi inte kan använda. Vi har dessutom genom automationen successivt minskat behovet av mänskliga resurser och genom artificiell intelligens utarmat människans roll i vårt sociala samspel. Genom att på detta sätt utesluta viktiga aspekter av resurshanteringen ur begreppet pengar är den krematistik som vi vant oss vid att använda numera orealistisk och missvisande. Den är en "gammal ful gumma". Den måste nu omvandlas till en "ung vacker kvinna". Obalansen mellan symbolik och verklighet märks i praktiken. Miljöproblemen blir allt mer dramatiska. Naturresurserna sinar och människan accepterar inte längre att vara en menlös utförare som agerar på order av "his masters voice". Hon vill vara aktiv och medverka till en bättre värld. Detta gör att det numera finns allt färre projekt där man på pappret kan räkna fram en positiv diskonteringsränta och där man inte riskerar att råka ut för obehagliga överraskningar. Sunda investeringar av den gamla typen minskar i omfattning. Pengar är nu något man "satsar" på olika projekt, som om samhället vore en tävlingsbana där det gäller att räkna ut det bästa oddset för att vinna så mycket man kan. Kan begreppet pengar ges en annan känslomässig laddning det är frågan? Cirkulär ekonomi postulerar att pengar inte längre bör ses enbart som ett utbytesvärde. Om produkterna som produceras skall ingå i en cirkulär ekonomi blir det, om jag förstått - 3 -

4 föreläsningen rätt, snarare så att pengabegreppet måste knytas till bruksvärden. Dessa bruksvärden erbjuds av olika serviceleveranssystem genom vilka kunden får tillgång till sådana funktioner hon behöver använda för att få ett bra liv. Detta innebär i praktiken att produktionsinstitutioner (fabriker mm) med tiden måste omvandlas till serviceinstitutioner. Många exempel på detta gavs under föreläsningen. Det skulle ta för mycket plats att beskriva alla. Jag nöjer mig med två. Om kunden exempelvis hyr en cykel istället för att köpa och slänga den när den är för gammal så blir hon en partner till serviceleverantören i dennes ansträngning att bevara cykelns bruksvärde och livslängd. Genom att cykeltillverkaren själv äger cyklarna och vill tjäna pengar på deras användning är denne mån om att konstruera dem så att de håller länge, kan repareras lätt och inte slits ut. Denna nya relation med kunden kan göras till en vinna- vinna- relation genom att man gemensamt värnar om de resurser som cykeln består av. Kostnaden för användandet kan då reduceras. Desso är ett företag som tillverkar mattor främst för offentliga miljöer. Man gör ett avtal med kunden om att man hämtar tillbaka mattan då den behöver bytas. Man bryter då ned den i samma beståndsdelar som den är gjord av och använder materialet till nya mattor som i sin tur levereras till kunderna. Det är ett slutet system där det är bruket av mattan som är det stora värdet för kunden inte själva ägarskapet. Goda serviceleveranssystem får därmed konsekvenser för samhällsekonomin. Vi har numera ett enormt överskott av pengar i det ekonomiska systemet samtidigt som skulderna är stora. Vi har helt enkelt en olämplig penningfördelning. De som har motiv att spendera pengar i ekonomin har inga och de som har pengar att investera har inget fördelaktigt att investera dem i. Många har därför föreslagit skuldavskrivning som en lösning på dagens finansiella problem. En sådan skulle kunna frigöra de pengar som nu ligger bundna i skuldsedlar och pengarna skulle istället kunna distribueras ut till konsumenterna. Under förutsättning att vi vid detta tillfälle hade byggt upp en stor mängd väl fungerande serviceleveranssystem som inte belastade jordens resurser och som i högre grad än dagens produktionsbaserade system också utnyttjade våra mänskliga resurser, så skulle penningöverskottet kunna användas för bruket av dessa nya serviceleveranssystem. Detta skulle inte ge andra olägenheter än att pengar inte längre skulle ses som spelinsatser och att handeln på börserna därmed skulle ändra karaktär. Vägen till en bättre ekonomi skulle således kunna gå via innovativa lösningar i form av goda serviceleveranssystem där man fokuserar på output i form av bruksvärden snarare än på output i form av bytesvärden. Men detta kräver helt andra och mer kvalificerade kunskaper både om tekniska och om sociala system. Det är en synnerligen intressant tanke även om vägen förefaller väldigt lång innan den kan förverkligas

5 Det finns en annan lika brännande fråga som övergången till cirkulär ekonomi för råvaror och produkter nämligen slöseriet och missbruket av mänskliga resurser. Detta slöseri uppstår genom att man väljer och accepterar organiserings- och finansieringsformer som passar för lineär produktion av produkter (döda ting) snarare än sådana som passar för service och tjänster och som stödjer och främjar en sund livsstil hos levande varelser. Genom detta blir i ett penningekonomiskt perspektiv hela den offentliga sektorn ett stort svart hål ur resurssynpunkt. Men det kräver en separat undersökning

130405/BW. på Ekocentrum 6/3 2013.

130405/BW. på Ekocentrum 6/3 2013. Behovet av en annan ekonomi notat och reflektioner av Bengt-Åke Wennberg, Samarbetsdynamik AB från en föreläsning av Kåre Olsson utifrån boken med samma namn. 1 på Ekocentrum 6/3 2013. Vi vet att jordens

Läs mer

Behovet av en annan ekonomi notat och reflektioner av Bengt-Åke Wennberg från en föreläsning av Kåre Olsson utifrån boken med samma namn.

Behovet av en annan ekonomi notat och reflektioner av Bengt-Åke Wennberg från en föreläsning av Kåre Olsson utifrån boken med samma namn. Behovet av en annan ekonomi notat och reflektioner av Bengt-Åke Wennberg från en föreläsning av Kåre Olsson utifrån boken med samma namn. på Ekocentrum 6/3 2013. Vi vet att jordens resurser inte är oändliga,

Läs mer

Den ekonomiska krisen i ett medborgarperspektiv

Den ekonomiska krisen i ett medborgarperspektiv 130520/BW Den ekonomiska krisen i ett medborgarperspektiv av Bengt- Åke Wennberg och Per Thorsell Det är något evigt förbryllande med den ekonomiska världen som den brukar förklaras i tidningar och av

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta

Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta Utkast: 03-12-11 Nils Fagerberg Bruksgatan 4 A 748 50 Tobo 0295-34580 nils.fagerberg@home.se Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta Bakgrund En valuta kan aldrig vara helt värdeneutral

Läs mer

Att göra sig betrodd. Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane

Att göra sig betrodd. Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane Version 1.2 050317 Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane Att göra sig betrodd Denna text bygger på tidigare abonnentmöten, erfarenheter från Mikrosystemfestivalen som ordnades av Jönköpings Läns Landsting

Läs mer

Etik och moral. KN0360 produktutveckling med formgivning. Essä av: Ali Abid Innovation och produktdesign 4

Etik och moral. KN0360 produktutveckling med formgivning. Essä av: Ali Abid Innovation och produktdesign 4 Etik och moral Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en enda av broderskap. KN0360 produktutveckling

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Blodgivaretik att ge med hjärtat

Blodgivaretik att ge med hjärtat Blodgivaretik att ge med hjärtat Eva-Lotta Grantén, doktorand i etik. Om någon ger med sitt hjärta brukar det betyda att det finns en omsorg om andra, som inte är påverkad av hänsyn till en själv, man

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Tillväxtreligion och klimatkamp

Tillväxtreligion och klimatkamp Tillväxtreligion och klimatkamp En text om klimat och politik Utgiven av Ungsocialisterna www.ungsoc.se www.socialistiskapartiet.se Inledning Människan står inför sitt största hot någonsin klimatförändringen.

Läs mer

Om rätten till idéer

Om rätten till idéer Innehåll Överföringsprinciper 2 Överföring i andra hand 10 En not om upphovsrätten 16 Avtal på internet 20 Fallstudier 37 Framtidsutsikter 45 Gåvor är goda men stöld är ett ont som ger döden i gengäld.

Läs mer

Framtidens ekonomi med nya ekonomiska spelregler

Framtidens ekonomi med nya ekonomiska spelregler Framtidens ekonomi med nya ekonomiska spelregler Karin Frejarö Ann-Marie Svensson Du blir bra på det du tränar på. Att springa, räkna på komplexa formler, odla, leva enligt samhällets normer Det du gör

Läs mer

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm ANFÖRANDE DATUM: 2015-01-23 TALARE: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick PLATS: Swedish House of Finance (SHoF), Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

PRYLAR UT, KÄRLEK IN LÄRARHANDLEDNING

PRYLAR UT, KÄRLEK IN LÄRARHANDLEDNING 1 PRYLAR UT, KÄRLEK IN LÄRARHANDLEDNING INNEHÅLL INTRODUKTION...3 SAMHÄLLSKUNSKAP... 3 STYRDOKUMENT...3...3...3 NYA KÖPTRENDER...3 CSR FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR...3 KONSUMTIONEN ÄR SAMHÄLLETS BLODOMLOPP...4

Läs mer

Facket och den svenska modellen

Facket och den svenska modellen Webbversion 110708 Facket och den svenska modellen reflektioner med anledning av Inglehart-Welzels WorldValueSurvey [1] av Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane Vi har som två medlemmar i Föreningen Forskarbyn

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Tillit i distansierade kontakter

Tillit i distansierade kontakter Författare Peter Axelsson http://www.petera.se Handledare Katarina Giritli-Nygren Mittuniversitetet B-Uppsats Mittuniversitetet Institutionen för samhällsvetenskap Inlämnad och publicerad 2010-06-08 RevB

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö

JAK Medlemsbank. ett försök att skapa hållbar ekonomi. MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö MALMÖ HÖGSKOLA B-uppsats MALMÖ vårterminen 2004 Linnea Uppsäll Rönnblomsg 11 lgh 628 212 16 Malmö JAK Medlemsbank ett försök att skapa hållbar ekonomi Handledare: Graciela Ratti Område: Teknik och samhälle

Läs mer

Anni Sennov. Kristallmänniskan. och Kristalliseringsprocessen. Andens väg in i kroppen och vardagen ISBN13: 9788792549297.

Anni Sennov. Kristallmänniskan. och Kristalliseringsprocessen. Andens väg in i kroppen och vardagen ISBN13: 9788792549297. Anni Sennov Kristallmänniskan och Kristalliseringsprocessen Andens väg in i kroppen och vardagen ISBN13: 9788792549297 Antal sidor: 282 Pris: SEK 395,00 Köp boken i vår webshop: www.good-adventures.dk

Läs mer

Tillgänglighet, arbetsmiljörisker och resursutnyttjande

Tillgänglighet, arbetsmiljörisker och resursutnyttjande Tillgänglighet, arbetsmiljörisker och resursutnyttjande hur hänger det ihop? Ett utforskande partnerskap mellan Monica Hane och Bengt-Åke Wennberg och Kvinnokliniken vid Motala Lasarett Rehabiliteringsmedicinska

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Projekt 3 :: Bush Icke-traditionella grafiska gränssnitt Mikael Onsjö, Sofie Persson, Behzad Charoose, Johan Magnuson

Projekt 3 :: Bush Icke-traditionella grafiska gränssnitt Mikael Onsjö, Sofie Persson, Behzad Charoose, Johan Magnuson Projekt 3 :: Bush Icke-traditionella grafiska gränssnitt Mikael Onsjö, Sofie Persson, Behzad Charoose, Johan Magnuson Inledning... 3 Syfte... 3 Grundläggande design (spelregler)... 4 Strategi... 4 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Tankar om medarbetarundersökningar

Tankar om medarbetarundersökningar Hämtat från www.kunskapsabonnemanget.se Tankar om medarbetarundersökningar Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane Tillfrågade om hur de hanterar arbetsmiljöfrågor svarar de flesta företag att de systematiskt

Läs mer