Varning för dåliga pensionslösningar i kommunal sektor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varning för dåliga pensionslösningar i kommunal sektor"

Transkript

1 Varning för dåliga pensionslösningar i kommunal sektor Många medlemmar inom kommunal sektor har fått erbjudanden om att teckna alternativa pensionslösningar. Lösningarna kan se olika ut, men är oftast inte till den anställdes fördel. Ofta vänder sig erbjudandena till dem som tjänar mest, exempelvis alla med lön över 7,5 inkomstbasbelopp ( kr år 2012). Det kan naturligtvis kännas smickrande att tillhöra den utvalda höglönegruppen, men i praktiken är det ofta de med höga inkomster som förlorar mest på att byta pensionsplan. De negativa effekterna av att sälja bort de förmånsbestämda delarna i KAP-KL kan bli särskilt kännbara för den som har relativt få år kvar till pension. Är du anställd inom det kommunala avtalsområdet är det viktigt att du är uppmärksam på vad som står i din arbetsgivares eventuella pensionspolicy och i synnerhet om du får erbjudande om annan pensionsplan än KAP-KL, exempelvis så kallad alternativ KAP-KL. En extra anledning till uppmärksamhet är att det under senare tid uppdagats att ett antal kommuner, kommunala bolag och Pactaföretag gått ut med erbjudanden som egentligen inte ska vara möjliga enligt pensionsavtalet KAP-KL. Det senare handlar att arbetsgivare felaktigt har erbjudit stora grupper av anställda möjlighet att överenskomma om så kallad alternativ KAP-KL. Under mycket speciella omständigheter kan visserligen undantag göras, men någon generell möjlighet att göra undantag från KAP- KL existerar inte idag. Därav följer att erbjudanden som vänder sig till alla med inkomst över en viss lönenivå inte är i enlighet med KAP-KL. Denna pm syftar till att i korthet förklara vilka regler som idag gäller för undantag från KAP- KL samt peka på olika problem som kan uppstå om man kommer överens med sin arbetsgivare om en annan pensionsplan än just KAP-KL. Sida 1

2 I KAP-KL kan generella undantag inte göras! I pensionsavtalet KAP-KL ingår en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd pensionsdel. Dessa är i grova drag huvudingredienserna i KAP-KL. Både den avgiftsbestämda- och den förmånsbestämda tjänstepensionsdelen ingår som obligatoriska delar i det försäkrings- och pensionspaket som anställda inom det landstingskommunala avtalsområdet ska ha. Bara under mycket speciella omständigheter kan undantag göras. Den avgiftsbestämda delen ger den anställde premieavsättningar motsvarande 4,5 procent av löneinkomsten upp till 30 inkomstbasbelopp. Den förmånsbestämda gäller bara löneinkomster över 7,5 inkomstbasbelopp (vilket år 2012 motsvarar kr). För löneinkomster i spannet 7,5 till 20 inkomstbasbelopp ger den förmånsbestämda pensionen 55 till 62,5 procent av den anställdes genomsnittliga lön åren närmast före pension. För löneinkomster mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp är motsvarande förmån mellan 27,5 till 31,25 procent (procentsatsen varierar beroende på vilket år den försäkrade är född). Någon möjlighet att göra generella undantag från KAP-KL existerar inte. Därav följer att exempelvis de pensionspolicys som anger att alla anställda med en viss löneinkomst erbjuds möjlighet att överkomma om så kallad alternativ KAP-KL är felaktiga. Begreppet alternativ KAP-KL finns inte ens angivet i avtalet. Förutsättningarna för de mycket begränsade undantagsmöjligheterna i KAP-KL förklaras i det följande. Sida 2

3 De enda undantagen Den enda möjlighet till undantag som finns anges i Centrala och lokala protokollsanteckningar, Bilaga 2 till avtalet KAP-KL (se utdrag nedan). Utdrag ur Centrala och lokala protokollsanteckningar, Bilaga till avtalet KAP-KL Parterna är överens om att följande punkter ska gälla mellan de centrala parterna och ingå i lokalt kollektivavtal KAP-KL. I Särskilda frågor KAP-KL 1 Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare får träffas avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla än vad som följer av KAP-KL för förvaltningschef eller arbetstagare med motsvarande funktion, eller annan arbetstagare i särskilt fall. Undantagens syfte Protokollsanteckningen syftar till att höga chefer, såsom förvaltningschefer eller motsvarande, ska ha möjlighet till individuella pensionslösningar. Särskilt fall är till för att underlätta rekrytering av spetskompetens från annan sektor. Detta genom att säkerställa att exempelvis tidigare privata tjänstemän, när det är ofördelaktigt att byta pensionsplan, kan ligga kvar på ITP-planen (naturligtvis givet att ITP-nämnden har godkänt detta). Regeln ska bara tillämpas vid nyanställning. Den medger inte byte av pensionsplan under pågående anställning. Sida 3

4 Vad du ska se upp med Eftersom det idag förekommer pensionslösningar som grovt strider mot partsavsikten i KAP- KL och som kan vara till stor nackdel för den enskilde är det viktig att vara medveten om vad som gäller och vilka konsekvenser andra pensionslösningar än KAP-KL kan innebära. Alternativ KAP-KL finns inte Utformningen av erbjudandena kan se olika ut, men ofta benämns de alternativ KAP-KL, en term som för övrigt inte återfinns i avtalet KAP-KL. Se upp med generella erbjudanden Vi har sett flera exempel där exempelvis kommuner erbjuder stora grupper av anställda möjlighet att överenskomma om så kallad alternativ KAP-KL. Av ovan framgår att någon generell möjlighet att göra undantag från KAP-KL inte existerar. Undantag kan bara ske under mycket speciella omständigheter och i samband med rekrytering. KAP-KL tillåter inte att arbetsgivare, som i förekommande fall, riktar erbjudandet till alla anställda tillhörande en viss inkomstgrupp, - exempelvis med lön över ett visst takbelopp. Alternativ KAP-KL har inget med särskilt fall att göra Vanligt är att arbetsgivare i beskrivningen av vad som är alternativ KAP-KL pekar på avtalets skrivningar om särskilt fall. Men det som avses har i praktiken altför ofta mycket lite med särskilt fall att göra. Syfte med möjligheten att i särskilt fall göra undantag från KAP-KL är som ovan angivits att underlätta rekrytering av spetskompetens från annan sektor. Detta genom att säkerställa att personer, för vilka det vore ofördelaktigt att byta pensionsplan, ska kunna ha annan lösning, exempelvis ITP-planen. Vid exempelvis erbjudanden till anställda med lön över en viss taknivå riskerar erbjudandet att omfatta många som antagligen kan ha mycket att förlora på att avtala bort KAP-KL. Det generella erbjudandet går således tvärt emot det grundläggande motivet till KAP-KLs skrivning om särskilt fall, - nämligen att i samband med rekrytering skydda arbetstagaren mot sämre pensionslösningar. Kostnadsneutralitet är inte alltid tillräckligt I erbjudandena anges ofta att den alternativa pensionslösningen ska vara kostnadsneutral. Det kan låta vällovligt, men det räcker inte alltid för att den anställde ska garanteras ett pensions- och försäkringspaket som motsvarar den pension och de försäkringar som han eller hon skulle ha haft med KAP-KL. Vilka premieavsättningar som krävs för att den anställde ska få minst lika bra försäkringar som KAP-KL kan dessutom variera över tid. Var uppmärksam på att det i samband med överenskommelser om så kallad alternativ KAP-KL Sida 4

5 ibland förekommer villkor att om arbetstagaren avstår från framtida krav i det fall den alternativa pensionen blir sämre än vad KAP-KL skulle ha gett. Efterlevandeskyddet i KAP-KL kan gå förlorat I avtalet KAP-KL ingår alltid ett efterlevandeskydd ( 38 till 40 KAP-KL). Efterlevandepensionen utbetalas till efterlevande vuxen i fem års tid och till efterlevande barn till och med månaden innan barnet fyller 18. Förekommande i de erbjudanden om så kallad alternativ KAP-KL som vi har sett är att efterlevandeskydd visserligen kan erbjudas, men att arbetstagaren då får betala för det som gratis ingick i försäkringspaketet kring KAP-KL. Skyddet vid sjukdom eller arbetsskada kan försämras För den som har KAP-KL innebär KAP-KLs avgiftsbefrielseförsäkring att arbetstagaren vid långvarig sjukdom (vid sjukersättning) får premier avsatta som om arbetstagaren hade varit yrkesverksam. För den som avtalar bort KAP-KL och istället väljer en helt avgiftsbaserad försäkring är den avgiftsbefrielseförsäkring som ingår i KAP-KL inte tillräcklig. Att stå utan alternativ lösning kan vid långvarig konvalescens få betydande konsekvenser för den framtida pensionen. Men att komplettera med fristående avgiftsbefrielseförsäkring för en helt avgiftsbestämd plan blir vanligen mycket dyrt. Sammantaget är det därför viktigt att vara uppmärksam med att det vid en annan pensionslösning än KAP-KL finns ett fullgott skydd för den som uppbär sjukersättning och hur kostnaden för detta skydd belastar arbetstagarens pensionspremier. I det fall kostnaden för en alternativ avgiftsbefrielseförsäkring dras från arbetstagarens premier så blir konsekvensen antagligen att han eller hon får betala dyrt för en trygghet som gratis skulle ha ingått i KAP-KL. Utanför KAP-KL är fondbolagens avgifter högre Den som avtalar bort KAP-KL omfattas inte av de låga avgifter som gäller för försäkringsgivarna inom KAP-KLs avgiftsbestämda pensionsdel. Belysande för vad låga avgifter kan betyda är att när parterna för en tid sedan började ställa krav på vilka avgifter bolagen får ta ut så sänktes avgifterna inom avtalsområdet med i genomsnitt 62 procent. Den framgångsrika avgiftssänkningen lyckades parterna genomföra tack vare avtalsområdets storlek, - som enskild är det betydligt svåre att åstadkomma motsvarande prispress. Kopplingen till övriga kommunala avtal riskeras Avtalen inom kommunal sektor hänger ihop i ett och samma paket. Avtalet KAP-KL kopplar exempelvis till definitionen av löneunderlag i avtalet Allmänna bestämmelse (AB). Vid annan pensionsplan än KAP-KL är det därför viktigt att vara uppmärksam på vilken lön pensionspremierna ska beräknas. Sida 5

6 Ta kontakt med ditt fackförbund Var uppmärksam på vad som står i din arbetsgivares eventuella pensionspolicy eller om du får ett erbjudande om annan pensionsplan än KAP-KL så ta reda på om erbjudandet är avtalsenligt och ifrågasätt alltid erbjudandets innehåll. Det är nämligen inte säkert att erbjudandet är bättre än det du redan har rätt till genom KAP-KL, ofta är det precis tvärt om. Känner du till kollegor som nyligen har avtalat bort sin KAP-KL och inte är förvaltningschefer eller motsvarande är risken stor att arbetsgivaren hanterat avtalet felaktigt. Vid minsta fundering ta kontakt med ditt fackförbund! Sida 6

Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen.

Avtalspensionen är knuten till inkomst i anställningen. Avtalspension Fem fakta om avtalspension Alla som arbetar under kollektivavtal omfattas. Avtalspensionen bygger på kollektivavtal. Sådana avtal finns på i genomsnitt 90 procent av den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal 2014 Ossian Wennström Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Ossian Wennström Ossian

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-07-17 DNR KS 2015.198 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta Partsgemensam information till arbetstagarna Information till dig som är född 1985 eller tidigare och överväger tjänstepensionsavtalet AKAP-KL i stället för KAP-KL. - en information från parterna på AKAP-KL

Läs mer

KAP-KL din pension. Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting. Smartast

KAP-KL din pension. Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting. Smartast KAP-KL din pension Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting Smartast i Sv erige Vad betyder orden? Avgiftsbestämd pension Avgiften/premien är bestämd på förhand, däremot inte pensionens

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Pension. Policyuttalande. Bakgrund

Pension. Policyuttalande. Bakgrund Pension Policyuttalande 1. Lidköpings kommun vill möjliggöra för den anställde att pensionera sig på deltid och att utnyttja möjligheten att ta ut pensionsförmåner flexibelt samtidigt som vi vill värna

Läs mer

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting KAP-KL Information om tjänste pensions- avtalet För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting Bra och trygga arbetsvillkor för dig som arbetar inom offentlig sektor Offentliganställdas

Läs mer

Pensionspolicy för Nässjö kommun

Pensionspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-12-09 163 Reviderad: 2014-04-24 70 Pensionspolicy för Nässjö kommun 2 (21) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND OCH SYFTE...

Läs mer

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 2 (19) INLEDNING... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Individuell

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13)

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13) Författningssamling 1(13) Pensionspolicy för kommunens anställställda och förtroendevalda antagen av kommunfullmäktige 2012-05-14, 104 Gäller från 2012-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

Morgondagens pension

Morgondagens pension NFT 4/2006 Morgondagens pension Nytt pensionsavtal för försäkringstjänstemännen av Elisabeth Ankarcrona och Olle Nilsson I juni 2006 träffades nya avtal om tjänstepension, FTP, för försäkringstjänstemän

Läs mer

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande Privat pensionssparande Fem fakta om privat pensionssparande Tecknas och betalas individuellt. Spararen ingår ett frivilligt avtal med det försäkringsbolag eller motsvarande som ska förvalta pengarna.

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till 6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Med rätt arbetsgivare får du en lön till Därför behövs en guide för tjänstepension 4 Vad är normala villkor för arbetsgivarbetalda tjänstepensioner

Läs mer

Arbetslivskonto 2010-2013

Arbetslivskonto 2010-2013 Arbetslivskonto 2010-2013 Fastigo och SKTF, Unionen, AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sv. Arkitekter) samt Ledarna

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan - pensionsavtal och redovisning inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29 Uppdaterad 2011-07-04 Malung-Sälens kommun I samarbete med Pensionspolicy Malung-Sälens kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun Ängelholms kommun Pensionspolicy för Ängelholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24, 123 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 UPPDATERING...5 BESLUTSORDNING...5 PENSION TILL

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-26 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Maria Hemlin Telefon: 0523-61 32 37 E-post: maria.hemlin@lysekil.se PENSIONSPOLICY Dnr: LKS 2012-102

Läs mer