kl , Campus Valhallavägen, Drottning Kristinas väg Formalia Föredragande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kl. 18.00, Campus Valhallavägen, Drottning Kristinas väg 15 1. Formalia Föredragande"

Transkript

1 Föredragningslista Kårstyrelsemöte 1 10/11 Måndagen den 2 augusti 2010 kl , Campus Valhallavägen, Drottning Kristinas väg 15 * = bilaga finnes 1. Formalia Föredragande.1 Mötets öppnande.2 Mötets behöriga utlysande.3 Val av mötesordförande.4 Val av sekreterare.5 Val av justerare.6 Anmälda förhinder.7 Adjungeringar.8 Fastställande av föredragningslistan.9 Föregående mötesprotokoll.10 Anmälningsärenden 2 Beslutspunkter 2.1 Fullmakt för beslutsrätt, serveringsansvar * Elias Lindqvist 2.2 Fullmakt för beslutsrätt, föreningar och kårprojekt * Elias Lindqvist 2.3 Val av chef för utbildningsinflytande * Ivan Milles 3 Diskussionspunkter 3.1 Arbetsutskott * Tomas Hiselius 3.2 Föreningslokaler vem bor var? * Ivan Milles 3.3 Evenemangspolicy * Ivan Milles 3.4 Utökad arvodering för Kommunikationschefen * Elias Lindqvist 4 Övrigt 4.1 Datumplanering av Kårstyrelsemöten 4.2 Talman under kårstyrelsemöten 4.3 Övriga frågor 4.4 Nästa möte 4.5 Val av nästkommande mötesordförande 4.6 Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

2 YRKANDE KÅRSTYRELSEMÖTE 1 10/11 Delegering av beslutsrätt i frågor rörande serveringsansvar Bakgrund "#$%&'()$#*+#*,-.$/-$+/*,./)0$'#,1/.2/''/$/+345',%%$'0-1$6/+/*#78#$$/9#$%&':*(2'//+ *&',-;/*/;':*(<6;/-%,;/.:*-/6/-'#*/$/+/-$+/*,.=#*$(-,%#1-,-.$.*&==#-7 Yrkande "## *:''#-',%%/''2/''/9#$%&',2*0.(*.:%%/-1#$#*+#*,-.$/-$+/*,.=#*$(-B#-%,.'C;/=7 3, /%;(6(%%/.#-B1#%#.#*/$',%%D,E'(*F?$'*G)&-1#*=#*,(1#-HIJIKILKIM',%%HIJJKICKMI7 N%,/$O,-1E+,$' Te knisk a Hö gskol a ns Stu d e ntk år, Drottnin g Kristin as V ä g 15-19, Sto c kh olm, w w w.ths.kth.se

3 YRKANDE KÅRSTYRELSEMÖTE 1 10/11 Delegering av beslutsrätt i frågor rörande kårprojekt och kårföreningar Bakgrund Yrkande A#72/%#7/0/128(82/$'+#/7#<,*2,621B >2807"6.,*%&/7&/7#,5#,0(7#/CDEDFDGFDH'0%%CDEEFDIFHD= "## 7#$$2?#$%&'?#'#3*/2$JKL5,(6#*'(34-.,#/0/12, 2'' ;'(3*4(%)CG6&%0CDED M%02$N0/7O80$' Te knisk a Hö gskol a ns Stu d e ntk år, Drottnin g Kristin as V ä g 15-19, Sto c kh olm, w w w.ths.kth.se

4 DISKUSSIONSUNDERLA G - ARBETSUTSKOTT Bakgrund "#$%&'()*+,'+*&-.*&/%#&.*&/"#$%&,+-%/0(+*&1'"'2/&3"*%#4&%#3.#-+*&'5$&%3&+#&5#'(%#'&'2/&6%,,%'&70*& '()*+,'+#'&%*9+(+&A"&-+(&'.((&'2/&A%''%*&2*$%#5'%(52#+#&1BCD4&9.'(<& 8*9+(':('62((+(&9*:6%*&9+'("&%3&EFG&,+-%/0(+*&7*"#&'()*+,'+#?&-.*&A*+'5-5+(&27(%'(&5#$"*<&H+(&35,,&'.$%I& 2*-70*%#-+?&35J+&2*-70*%#-+&'%/(&+#&+,,+*&(3"&%#-*%&,+-%/0(+*<&B)A5'6%&:AA$57(+*&70*&8;&6%#&3%*%K& L*5'/0(+#?&#.*&+#&'5(:%(52#&-)6+*&:AA&'2/&5#(+&6%#&3.#(%&(5,,&#.'(%&2775J5+,,%&'()*+,'+/0(+& M+*575+*5#$%*&%3&635((2#&2J>&9+(%,#5#$%*&/+-&62#(262*(& 0(+#&/+-&A+*'2#%,&2J>&NO& P0*9+*+-+,'+*&5#70*&'()*+,'+/0(+#&2J>&LP& Q*+'+#(+*%&'5#%&/0(+'A*2(262,,&70*&D()*+,'+#&A"&'()*+,'+/0(+#%& B%#6+#&/+-&8;&.*&%((&'()*+,'+#&5#(+&'6%&9+>03%&(*.77%'&,56%&27(%?&/+#&%((&72*(7%*%#-+&9+>",,%&'()*+,'+#'& 5#7,)(%#-+&2J>&5#')#&5&(5,,&+R+/A+,&A+*'2#%,+#'&%*9+(+<& 8*9+('9+'6*53#5#$+#&70*&8;&6,:99%'&%3&'()*+,'+#&2J>&35,6%&,+-%/0(+*&'2/&'6%&3%*%&/+-&6,:99%'&2J6'"&%3& '()*+,'+#<&H+(&.*&356(5$(&%((&62//%&5>"$&%((&8;&5&'(2*(&'+((&+#9%*(&.*&+((&3+*6()$&70*&%((&:#-+*,.((%&'()*+,'+#'& %*9+(+&2J>&/+-&%#-*%&2*-&>+,(&5#(+*#&2J>&:#-+*'(.,,-&'()*+,'+#<& +R%6(&'2/&8;&'6:,,+&$0*%&.*&#"$2#(5#$&'2/&'()*+,'+#&9+>03+*&-5'6:(+*%&5#(+*#(<&S%$&'6:,,+&6:##%&(.#6%&/5$& %((?&:(57*"#&+#&/0(+'-5'6:''52#?&70*9+*+-%&+((&70*',%$&A"&%*9+('9+'6*53#5#$&(5,,&+((&+3+#(:+,,(&%*9+(':('62((<& & B2/%'&C5'+,5:'& & Te knisk a Hö gskol a ns Stu d e ntk år, Drottnin g Kristin as V ä g 15-19, Sto c kh olm, w w w.ths.kth.se

5 DISKUSSIONSUNDERLA G - FÖRENINGSLOKALER Bakgrund "#$%&'())*+,-*$+.$(&'/-$"#$+.0/12+,$3%&&-#$*4)#+$*(+$56#-*7*)089#%:-32#1&$+22$57**+0$27//$;+*,0<$ 0+&27,7)2$0%&$56#-*7*)+#$12)422$%=;$27//3%&&72>$?$0+&'+*,$&-,$,-22+$;+#$*4)%2$+.$-*$#%=3+,$94'6#:+20$7$ 02#+2-)7032$+#'-2-$-52-#0%&$,-2$;+*,/+#$%&$/4*)07327)$56#.+/2*7*)$+.$;10-2<$%=;$-*$9#7%#72-#7*)$+.$.700+$.-#30+&;-2-#$5#+&56#$+*,#+>$ A+)$.7//$94'6#:+$-*$, %*$%&$.7/3+$56#-*7*)+#$0%&$03+$54$27//)4*)$27//$.7/3+$/%3+/-#<$%=;$.7/3+$/%3+/-#$$ 0%&$3%&&-#$+22$.+#+$27//)"*)/7)+<$.7/3+$/%3+/-#$0%&$3%&&-#$+22$31**+$,709%*-#+0$94$/4*)$%=;$3%#2$0732<$.+,$.+#:-$56#-*7*)$;+#$56#$'-;%.$.70+.7$'7,#+)$27//$021,-*2*(22+*>$B7$'-;6.-#$".-*$)6#+$-*$6.-#0(*$+.$,-#+0$ 199/42-/0-+.2+/>$C4*)+$56#-*7*)+#$5#4)+#$%00$;1#$5#+&27,-*$0-#$12<$04$,-2$"#$.7327)2$+22$.7$;+#$-*$9#+)&+2703$, %*$27,7)2>$ D+3-#$+22$51*,-#+$6.-#$"#$;1#$.7$.7//$,709%*-#+$,-$*(+$9#%:-32#1&&-*$7$)+&/+$3630,-/-*$+.$;10-2<$%&$,-2$ 57**0$56#-*7*)+#$0%&$;+#$%'+/+*0-#+,-$#-01#0-#$)-*2-&%2$07*$.-#30+&;-2<$.7/3+$56#-*7*)+#$0%&$;+#$4#-2E #1*2E.-#30+&;-2$-//-#$/4*)07327)2$+#'-2-<$.7/3+$56#-*7*)+#$0%&$'-;6.-#$3%*2%#<$&62-0/%3+/-#<$#-9/%3+/-#<$ 56##4,F$ D2%=3;%/&$GH$:1/7$GIJI$?.+*$C7//-0$ $ Te knisk a Hö gskol a ns Stu d e ntk år, Drottnin g Kristin as V ä g 15-19, Sto c kh olm, w w w.ths.kth.se

6 Uthyrningspolicy Frågeställning? Viqtor Nyström Evenemangschef THS Programgruppen Sid 1(4) UTHYRNINGSPOLICY Frågeställning En bokning på kårhuset Nymble skapar en ekonomisk inkomst som är reel och lärr att mäta, dock så är förlusterna för denna obestämd och väldigt svår att kvantifiera. Givetvis beror det på vilken lokal man hyr ut samt vilken tid. Man kan tänka sig att en bokning på eftermiddagen i Gröten inte påverkar den fortlöpande verksamheten lika mycket som ett heldagsevent i Nya matsalen. De aspekter att ta i förlust är delvis följande Lokalen kan vara hyrd utav KTH Verksamhet ifrån Resturang eller Kårbokhandel kan påverkas utav lokalen. Därav en minskad inkomst för dessa Studenter tappar möjlighet att studera i utsatt lokal. Hyr man regelbundet ut någon utav matsalarna kan uppfattningen om att Resturangen har oregelbundna öppetider. Case Följande är ett par bokningsförfrågningar som dels redan har kommit fram tills idag samt några eventuella. KTH vill ha mässa KTH vill som arrangör anordna en mässa för masterstudenter i oktober månad. De väntar sig en 50 utställare och ca 1000 gäster. Till detta behöver de då en stor mässhall och sedan seminarierum. Tider för mässan är mellan 9 och 16 med uppnyggnad kvällen innan. Innebörd Lokal som passar för detta är Gamla matsalen, Nya matsalen, Hyllan samt Gröten. Är behovet utav 2 seminarierum stort så behövs även Kröken. Detta skulle betyda att Resturangen förlorar maturymme och kommer tvingas ha stängt under dagen i fråga. Kårbokhandeln tvingas stänga ena sin entre och går enbart att nå via trappan ifrån plan 1. Studenter kan ej längre studera under denna dag och nyttja de lokaler som är specificerade. Hyllan följer med pga det höga antalet gäster då man måste fylla upp med brandklassning. Rent ekonomiskt skulle detta innebära en inkomst i uppskattningsvis områden kring tkr. Telekombolag vill ha mässa Ett större telekombolag vill arrangera en säljmässa med föredrag under november månad. För detta så kräver de en lokal som klarar av 300 gäster samt har scen och ljud. Innebörd Lokal för detta är det endast Nya matsalen som uppfyller de krav som ställs. Eventuellt måste man komplettera med Gamla matsalen om det visar sig att antalet gäst blir för större. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

7 Uthyrningspolicy Frågeställning? Viqtor Nyström Evenemangschef THS Programgruppen Sid 2(4) Detta skulle betyda att Resturangen förlorar maturymme men kan fortfarande hålla öppet då man endast stänger en utav matsalarna. Studenter förlorar utrymme i Nya matsalen men behåller resten utav Plan 2. Det är även en fråga om man skall tillåta studenter i angränsade lokaler. Eftersom detta är en extern uthyrning så kommer en viss nivå utav professionalism in. Som kunde kan man förvänta sig att det inte är en massa ljud och personer som springer runt omkring ens hyrda lokal. Lokalen är idag uthyrd till KTH på dagtid för att studenter skall kunna studera. Ekonomiskt så är detta ett lönsamt arrangemang. Man skulle utan problem kunna dra in i storleksordningen 55-65tkr beroende på om man hyr båda matsalarna eller ej. Till detta kommer då också en möjlighet för Resturangen att catera mat till mässan. Elektronikkedja vill ha Kick-off En elektronikkedja vill arrangera en Kick-off för sina anställda inom Norrort och vill därför boka en festvåning för gäster med band och dansgolv under november månad. Till detta behöver de enbart lättare tilltug som serveras. Kunden vill även ha möjlighet att visa film och hålla ett tal på en scen. Innebörd För detta så krävs det Gamla matsalen, Nya matsalen samt Puben. Till detta så kommer även ljud&ljus utrustning ifrån RN, DJ ifrån Platoon samt personal ifrån NKM. Studenter förlorar tillträde till dessa lokaler på kvällstid alt redan någon gång under eftermiddagen då uppbyggnaden börjar. Detta är dock kring som tidigast. Lunch eller daglig verksamhet påverkas inte annat än köket måste förbereda mat att servera under kvällen. Enligt tillståndet så kräver man en varierande meny med flera alternativ. Detta betyder i praktiken en 3 rätter och Billy panpizza fungerar ej Fara med arrangemang utav denna typ är att det kräver en stor mängd arbetstid ifrån Evenemangschef att se till att dryckessortiment finns på plats, kassor finns och att RN, Platoon och NKM har möjlighet att erbjuda detta. Ekonomiskt är detta ett fördelagtikt evenemang. Man kan i hyra kräva en 70tkr och sedan en bargaranti där man säger att det förväntas en minsta mängd sålda inventarer i barerna. Förslagsvis på runda slängor 30tkr. Till detta så kommer även hyra utav ljud&ljus ifrån RN, arvode till Platoon samt personal ifrån NKM. Som ett sidospår här så kan man märka att redan nu så har kontaktkartan för detta evenemang vuxit helt okontrollerat. I dagens läge så skall denna kunde prata samt faktureras ifrån följande personer Sven för lokalbokning Evenemangschef för sprit NKM för personalmängd och festtyp Platoon för DJ RN för ljud&ljus Resturangen för meny och mat Om möjligt så kan Resturangens punkt strykas då det endast efterfrågas pubmat men detta är helt klart ett problem som måste lösas om än ett separat sådant. Åter till uthyrningen Det som begränsar hur många evenemang utav denna karaktär man kan tillhandahålla är tillgång till lokal, personal och arbetstid. Viktigt att notera är att personal och arbetstid är uppdelat på alla ovannämnda delar RN, Platoon, NKM, Resturangen, Evenemangschef. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

8 Uthyrningspolicy Frågeställning? Viqtor Nyström Evenemangschef THS Programgruppen Sid 3(4) Sektion vill ha en större sittning En utav våra kära sektioner vill arrangera en större sittnig för 200 personer under slutet utav September där de serverar en exotisk 5 rätters middag. Festen kommer äga rum på kvällstid och sedan avrundas med en fest efteråt där inga ytterligare gäster släpps in. Innebörd För denna tillställning så lämpar sig Gamla matsalen samt Puben alternativt så kan man byta ut Gamla matsalen emot Nya matsalen men då förlorar man en nära anslutning till serveringsstället. Eftersom arrangemanget är på kvällstid så lämpar det sig lätt att stänga av den delen utav huset för övriga studenter. Dock måste Resturangen ha personal på kvällstid för att laga alla dessa rätter. Detta vore även fallet om det vore en enkel 3 rätters middag men för att göra ett roligare exempel så vart det 5. Serveringspersonal får sektionen själva stå för. Ekonomiskt så är detta ett arrangemang som vi inte får in pengar på. Allting hyrs ut till så litet pris som möjligt och det enda som faktureras utav innebörd är städningen. Den största begränsningen som står på denna typ utav evenemang är tillgängligheten utav kökspersonal. Att kunna styra upp en meny som varierar ifrån bokning till bokning under en kort period och för en billig peng. Byggjätte vill ha konferens Sveriges största byggföretag vill ha en lunchkonferens med förmän ifrån byggen på östermalm med en ungefär 30 deltagare. Innebörd Lokal för detta skulle jag rekommendera Gröten Studenter påverkas minimalt då lokalen ligger enskilt. Resturangen kan sälja lunch till konferensen och dra in en viss summa. Ekonomiskt sätt så är detta en guldgruva För en enkel konferens kit där man erbjuder Gröten med förvaring i Muten så kan man kräva 15tkr. Till detta tillkommer då lunchen ifrån resturangen. Kommentarer I fallet med sektionen så finner jag det självklart att detta är en typ utav uthyrning som vi vill ha i vår verksamhet. Vi driver en service för medlemmarna och då är det självklart att dessa skall kunna utnyttja de fina hus vi har. En fråga är om man vill efter kårobligatoriet börja införa närmare kontroller på kårkort vid dessa bokningar då andelen medlemmar bland gästerna påverkar priset enligt nuvarande prismodell. Kick-off för elektronikkedjan är ett typiskt evenemang som kan användas för att finansiera/ subventionera andra delar utav verskamheten. En kassako som bör vara del utav vår målgrupp. Telekombolaget mässa är en svår uthyrning då den är på dagtid och tar upp så stora delar utav Plan 2 som redan används utav studenterna. Skall det samtidigt påverka Kårbokhandeln och Resturangen så skulle jag rekommendera att detta inte ingår i vår målgrupp och att man tacker nej till liknande bokningar. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

9 Uthyrningspolicy Frågeställning? Viqtor Nyström Evenemangschef THS Programgruppen Sid 4(4) KTH mastermässa är en väldigt svår nöt att knäcka. Givetvis är KTH våra vänner och vi vill kunna erbjuda dem nästan samma fina service som vi erbjuder våra studenter. Samtidigt så är evenemang utav denna storlek svåra att ha dagtid då de påverkar Restunrangen och Kårbokhandeln väldigt mycket. Jag skulle rekommendera att tackar nej till liknande evenemang. Någon sorts gräns där man enbart hyr en utav de 2 matsalarna med angränsande lokal (Gamla matsalen & Puben eller Nya matsalen & Hyllan) är lämpligt. Byggjättens konferens är enligt mig en ren guldgruva. Gröten är väldigt väl lämpad för konferens verksamhet och man bör satsa stort på att hyra ut den regelbundet för just detta syfte. En invenstering på att minska insyn och se över möjligheter att låsa lokalen samt minska bullernivån ifrån angränsande lokaler bör göras för att säkertställa en bra miljö. Det är även att rekommendera att installera en projektor med duk för att ingå vid konferens bokningar. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

10 DISKUSSIONSUNDERLA G 100% KOMCHEF Projektarvodering för kommunikationschef Bakgrund "#$%&'()*+,$#,%%*($--*#-*+%,%./.#011*%*%2&))0%,234,&%/'(*51$*%6783#9&+*#,%.:;*443(3# )3#2%3+/5=#,%./.#011*%AB"CD/&)5=#/=2*#(,443/,%#&--&'(9*#2/3)(*4: E1#,%',1<#*%6783#9&+*#,%.4#&-,.*%04)<#245=##&--*%/&)2&))0%,234,&%/'(*5F)*%5=#4,--5<--*4 3#G*43#2&))0%,234,&%/'(*5*%G$+*)*+/,%39*#2-,.33#G*4/011.,54*#F)*%<9*%)*+3445&#)0-*#3 2&))0%,234,&%/'(*5*%/3#G*4*F9$#32&))0%,234,&%/1&-,',*/F2&%4324/2313%+*F-*+%,%.39B"C&'(*44 -$%./,24,.44<%23%+*: =9*#9<.3*%J7783#9&+*#,%.9,+$#//2,54*4G*#&*%+*1$G*(&9&'(3#G*4/G=#+3: M%=9*#/-3./#<2%,%..*#3441#&I*243%/4<--%,%.*%2&))*#3442&/430%.*5<#J77?J67)*+-*)/39.,54*#F&'( 9,/*#+*4/&)4#&-,.4344*44&#+*%4-,.4045=#43#G*4*2&))*#344.*%*#*#35-*#)*+-*))3#<%/$:N,/*# #*+3%1&/,4,93*55*24*#: N,9,--+,/204*#3)=I-,.(*4*%344B3#'0/H#&/I=.*/*%1#&I*243%/4<--%,%.1$6785#$%&'()*+J/*14*)G*# E93%B,--*/&'(M-,3/R,%+S9,/4 Te knisk a Hö gskol a ns Stu d e ntk år, Drottnin g Kristin as V ä g 15-19, Sto c kh olm, w w w.ths.kth.se

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-2

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-2 Protokoll KSm2 2010/2011 2010-08-30 Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-2 Måndagen 30 augusti 2010 kl. 18.00 Kröken, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Ivan Milles Elias Lindqvist Klara

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6) Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 14 11/12 Måndagen den 6 februari 2012 klockan 16.00 Sammanträdesrummet Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil

Läs mer

Protokoll. Extra Kårstyrelsemöte 1 09/10. Torsdagen den 2 juli 2009. kl. 17.30, Sammanträdesrummet, Nymble

Protokoll. Extra Kårstyrelsemöte 1 09/10. Torsdagen den 2 juli 2009. kl. 17.30, Sammanträdesrummet, Nymble Protokoll Extra Kårstyrelsemöte 1 09/10 Torsdagen den 2 juli 2009 kl. 17.30, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Måns Östberg Kristoffer Renholm Ordförande

Läs mer

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se Produktportfölj THS Näringsliv Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Chef för utbildningsinflytande. Sara Blomqvist Chef för utbildningsinflytande 12/13. Per-Viktor Bryntesson Chef för utbildningsinflytande 12/13

Chef för utbildningsinflytande. Sara Blomqvist Chef för utbildningsinflytande 12/13. Per-Viktor Bryntesson Chef för utbildningsinflytande 12/13 Sid 1(10) PROTKOLL Kårstyrelsemöte 22 11/12 Måndagen den 25 juni 2012 klockan 18.00 Kröken, Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Egil Antonsen Ivan Milles Robin Norström

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 9 09/10. Tisdagen den 16 november 2009. kl. 18.00, L31, Drottning Kristinas väg 30

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 9 09/10. Tisdagen den 16 november 2009. kl. 18.00, L31, Drottning Kristinas väg 30 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 9 09/10 Tisdagen den 16 november 2009 kl. 18.00, L31, Drottning Kristinas väg 30 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Kristoffer Renholm Måns Östberg Per Stånge

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

THS Näringsliv våren 2014

THS Näringsliv våren 2014 Produktportfölj THS Näringsliv våren 2014 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 PROTOKOLL 1011-KF-04 Närvarande VÄLLINGBY 2011-03-03 j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet Injusterade ledamöter

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #12 som ägde rum 2014-03-24 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 13 13/14. Närvarande. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm20 13/14 2014-05-05 Sid 1(12)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 13 13/14. Närvarande. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm20 13/14 2014-05-05 Sid 1(12) Sid 1(12) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 13 13/14 Måndagen den 5 maj 2014 klockan 18.00 Plats: Gröten plan 2, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 11 11/12. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm8 11/12 2011-11-14 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 11 11/12. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm8 11/12 2011-11-14 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm8 11/12 2011-11-14 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 11 11/12 Måndagen den 19 dec 2011 klockan 18.00 Ledningsgruppsrummet * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1.Mötets

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet. Val av sekretera Styrelsemöte #1 Måndag 7/7 2008 Styrelserummet Smedjan Kl 18:05-21:57.1 Mötets öppnande Jakob Stuart öppnade mötet 18:05..2 Val av sekreterare

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS FESTLOKAL DRIFTCHEF: DC@ORAT.NU 0733 45 59 31 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Kontrakt 1:1:4 Avbokning 1:2 Incheckning

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Styrelsemöte 26 november 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-20 #28

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-20 #28 s styrelsemöte 2015-04-20 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 20:e april Närvarande: Alexander Malmberg, Erik Kvarnström, Dennis Norman, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren, Elin Andersson

Läs mer

Protokoll från Mästarråd

Protokoll från Mästarråd 1(8) från TraditionsMEsterIT 1 Formalia 1.1 Mötets högtidliga öppnande TraditionsMästare Björn Eklöf förklarade mötet öppnat klockan 17:06:59. 1.2 Val av mötesordförande Björn Eklöf valdes till mötesordförande.

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 20.05 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Therese Haga, studienämndsordförande KTS Nina Alfredsson,

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #6 Torsdag 18/9 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.30 20.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17:33..2 Val av sekreterare

Läs mer

Styrelsemöte #6 Onsdag 21/9 2011 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.30

Styrelsemöte #6 Onsdag 21/9 2011 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.30 Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #6 Onsdag 21/9 2011 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.30.1 Mötets öppnandes. Leo Scherwin öppnade mötet 18.02..2 Val av sekreterare. Förslag:

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

THS Näringslivsgrupp 2010-2011

THS Näringslivsgrupp 2010-2011 THS Näringslivsgrupp 2010-2011 En plattform mellan företag och studenter THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan. Vi arbetar ständigt för

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #4 Onsdag 11/08 2010 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 18:02..2 Val av sekreterare Emilia Nordlander

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 januari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 Tid: Måndag 9 december 2013 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Y-sektionen 2014-10-06 Teknisk fysik och Elektroteknik Medicinsk teknik

Y-sektionen 2014-10-06 Teknisk fysik och Elektroteknik Medicinsk teknik Linköpings Y-teknologsektions styrelsemöte #3 Måndagen den 6 oktober 2014 kl 17:15 Kallade: Styrelsen & Revisorerna Maja Ilestrand, Sofia Martinsson, Björn Tallberg, Robert Svensk, Lucas Nilsson, Rasmus

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Res tillsammans. Gruppresor och charter

Res tillsammans. Gruppresor och charter Res tillsammans Gruppresor och charter Vi skräddarsyr den perfekta gruppresan Ska ni ut på äventyr eller bara resa iväg tillsammans? Om ni är fler än tio personer hjälper vi till med allt från tågresor

Läs mer

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen.

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Sid 1(11) ARBETSBESKRIVNINGAR har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Syfte Arbetsbeskrivningens syfte är att skapa kontinuitet i ledningsgruppens arbete och

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

QMM#2 2014-02-18. Vill man lägga in event, gå igenom Astrid. Kolla kalendern. 2.2 vqm [Vice Qlubbmästare] Tackar barnvakterna på Blotet.

QMM#2 2014-02-18. Vill man lägga in event, gå igenom Astrid. Kolla kalendern. 2.2 vqm [Vice Qlubbmästare] Tackar barnvakterna på Blotet. QMM#2 2014-02-18 1 Formalia 1.1 Mötets högtidliga öppnande 18:08 1.2 Val av mötesordförande Nominerad: Astrid JA!! 1.3 Val av mötessekreterare Nominerade Robin Robin valdes 1.4 Val av två justeringsmän,

Läs mer

JulbordsMäklarna genom bolaget Selected EMC AB (orgnr: 556660-7817) offererar följande förslag till beställaren

JulbordsMäklarna genom bolaget Selected EMC AB (orgnr: 556660-7817) offererar följande förslag till beställaren JulbordsMäklarna genom bolaget Selected EMC AB (orgnr: 556660-7817) offererar följande förslag till beställaren JulbordsMäklarna är ett bokningsbolag som specialiserar sig på julbord. Det unika med JulbordsMäklarna

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #11 Onsdag 12/11 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 15.00 18.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat kl. 15.05..2 Val

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Protokoll Öråd 2013-01-30. Protokoll från Öråd. TraditionsMEsterIT 2013-01-30. TraditionsMästare Vilho Jonsson förklarade mötet öppnat klockan 17:23.

Protokoll Öråd 2013-01-30. Protokoll från Öråd. TraditionsMEsterIT 2013-01-30. TraditionsMästare Vilho Jonsson förklarade mötet öppnat klockan 17:23. 1(7) från TraditionsMEsterIT 1 Formalia 1.1 Mötets högtidliga öppnande TraditionsMästare Vilho Jonsson förklarade mötet öppnat klockan 17:23. 1.2 Val av mötesordförande Vilho Jonsson valdes till mötesordförande.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #5 Onsdag 21/8 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric förklarade mötet öppnat 18.03.2 Val av sekreterare

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #6 Tisdag 18/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

QMM#3 2014-03-25. 1.6 Mötets behöriga utlysande Mötet finner mötet behörigt utlyst 1.6 Anmälan av övriga frågor Fickplunta med Assar

QMM#3 2014-03-25. 1.6 Mötets behöriga utlysande Mötet finner mötet behörigt utlyst 1.6 Anmälan av övriga frågor Fickplunta med Assar QMM#3 2014-03-25 1 Formalia 1.1 Mötets högtidliga öppnande Mötet öppnas 18.15 1.2 Val av mötesordförande Dan Karlsson 1.3 Val av mötessekreterare Nominerad: Björn Björn valdes 1.4 Val av två justeringsmän,

Läs mer

1. Preliminärer. Godkännande av föredragningslistan. Val av justeringsmän. Adjungeringar. Uppföljning av beslut

1. Preliminärer. Godkännande av föredragningslistan. Val av justeringsmän. Adjungeringar. Uppföljning av beslut Sidan 1 av 5 Kl: 12:00 Mötesnummer: 3-2011/2012 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Amanda Ohlson aohlson Vice Alvean Ekman alvean Sekreterare Alexandra Angerd angerd Kassör

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Styrelsemöte nr 4, 08/09 PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2008-11-19 Bilagor: M7 US 50-årsjubileum Tid: Plats: Noteringar: 15.15

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde # 9 08/09 Datum: 7 maj 2009 Tid: 18.00 22.39 Plats: L1, KTH Campus Valhallavägen

Kårfullmäktigesammanträde # 9 08/09 Datum: 7 maj 2009 Tid: 18.00 22.39 Plats: L1, KTH Campus Valhallavägen Kårfullmäktigesammanträde # 9 08/09 Datum: 7 maj 2009 Tid: 18.00 22.39 Plats: L1, KTH Campus Valhallavägen PROTOKOLL 0809-KF-09 NYMBLE 2009-09-17 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 2004-09-06

MÖTESPROTOKOLL 2004-09-06 Närvarande: Andreas Nilsson Linda Högberg Sandra Pålsson Veronika D Este Ninve Younan Daniel Mallenberg Daniel Hermansson Jonas Bergström Jens Olsson Asim Dedic Jessica Boistrup 1. Mötet öppnades 2. Godkännande

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Protokoll från Mästarråd

Protokoll från Mästarråd 1(8) från TraditionsMEsterIT 1 Formalia 1.1 Mötets högtidliga öppnande TraditionsMästare Vilho Jonsson förklarade mötet öppnat klockan 13:04. 1.2 Val av mötesordförande Vilho Jonsson valdes till mötesordförande.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #5 Torsdag 5/9 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 16.00 19.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 16:05..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #10 Måndag 14/10 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead öppnar mötet 18:06.2 Val av sekreterare Emmie Argus väljs

Läs mer

Protokoll. fört vid styrelsemöte #1 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. fört vid styrelsemöte #1 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #1 som ägde rum 2015 09 04 Närvarande: Roller: Underskrifter: Styrelsen; Rasmus Johansson(Ordförande) Malin Zedigh (Vice Ordförande) Annie Riström (Sekreterare) Viktor Gregor

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-10-06 #8

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-10-06 #8 MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2014-10-06 #8 s styrelsemöte 2014-10-06 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 6:e oktober Närvarande: Alexander Malmberg, Dennis Norman, Elin Andersson, Erik Kvarnström,

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #13 Måndag 25/11 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric öppnar mötet 17.04.2 Val av sekreterare Johanna

Läs mer

Ordförande Vice ordförande Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen

Ordförande Vice ordförande Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Kårstyrelsen Protokoll Kårstyrelsemöte KSm2 13/14 20130909 Sid 1(4) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 13/14 Måndagen den 9 september 2013 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson

Läs mer

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-02-17 Tid: 17.15-19 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-08-31

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-08-31 Sidan 1 av 6 Kl: 12:00 Mötesnummer: 5-2012/2013 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Johan Sjöblom sjoblomj Vice Oscar Carlsson coscar Sekreterare Caroline Strandberg carstra

Läs mer

Efterträdare: Carolina Altenstedt, Emma Tapani

Efterträdare: Carolina Altenstedt, Emma Tapani Logistiksektionens styrelsemöte 2014-11-11 Tid: 17.15 19.20 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-05

FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-05 Kårfullmäktigesammanträde # 5 09/10 Datum: 2010-01-28 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH Campus NYMBLE 2010-01-23 FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-05 * = bilaga finns 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen. (a) Mötets öppnande Åsa förklarar mötet öppnat (17:15).

Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen. (a) Mötets öppnande Åsa förklarar mötet öppnat (17:15). Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen Protokoll Styrelsemöte 2004-01-27, 17:15, kårhuset Närvarande: Åsa Lindström, Per Haraldson, Maja Fjaestad, Heide Stollberg, Hanna Bergman, Daniel Westlén

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Eric Insulahn, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Anslöt 13.25 Joel Furvik, ledamot. Lämnade

Läs mer

Husfestmanualen HT 15/ VT 16

Husfestmanualen HT 15/ VT 16 Husfestmanualen HT 15/ VT 16 Denna manual är till för dig som ska anordna en husfest på Kollektivet. En husfest innebär att hela huset öppnas upp. Mer vad det innebär kommer du att kunna läsa om längre

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #18 Söndag 26/1 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 16.00 19.00.1 Mötets öppnande Jonas Carlström Dahlberg förklarade mötet öppnat 16.04.2 Val

Läs mer

IDIOTIntresseförening

IDIOTIntresseförening Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 5/14 Tisdagen 8/4 2014 12:15-13:00 21A 344 Hus 21, Karlstads Universitet IDIOTIntresseförening en för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #24 Tisdag 26/04 2011 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnade mötet kl 18.01.2 Val av sekreterare Förslag:

Läs mer

IDIOT intresseföreningen för design, innovation och teknik vid Karlstads universitet

IDIOT intresseföreningen för design, innovation och teknik vid Karlstads universitet Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 14/14 Torsdagen 30/10 2014 12:15-13:00 1B 237 Hus 1, Karlstads Universitet IDIOT intresseföreningen för design, innovation och teknik vid Karlstads universitet

Läs mer

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande:

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande: Mötesprotokoll Datum: 2015-05-20 Tid: 12:15 Plats: R19 Närvarande: Amund Lindgren, Terese Eriksson, Sophie Sandberg, Viktor Eriksson, Hanna Ericson, Carl Westin, Cecilia Skalk, Simon Berntsson, William

Läs mer

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-09-18 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2014-09-26 Bilaga 2 Kårstyrelsemöte Sammanträdesdatum Sidan 1 av 1 1. Förslag till kunskapsmentorer för teknologkåren Projektledaren för Kunskapsmentorerna

Läs mer

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning och tid. Sluttid bestäms till 19:30 3. Beslutsuppföljning. Föregående protokolls beslutslista gås igenom. 4. Val av justeringsperson.

Läs mer