MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-2"

Transkript

1 Protokoll KSm2 2010/ Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-2 Måndagen 30 augusti 2010 kl Kröken, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Ivan Milles Elias Lindqvist Klara Andersson Karl Fallgren Tomas Hiselius Joel Westberg Måns Östberg Övriga Petter Eek Thérèse Fleetwood Markus Forsberg Viqtor Nyström Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Chefsredaktör Osqledaren Näringslivschef THS Näringslivsgruppen Evenemangschef THS 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötesordförande Ivan Milles förklarar mötet öppnat Mötets behöriga utlysande Kallelse se bilaga Kårstyrelsen beslutar finna mötet behörigen utlyst Val av mötesordförande Kårstyrelsen väljer Ivan Milles till mötesordförande Val av sekreterare Kårstyrelsen väljer Måns Östberg till sekreterare Val av justerare Kårstyrelsen väljer Elias Lindqvist till justerare Anmälda förhinder Tobias Porserud befinner sig i USA och har pga. geografiska skäl anmält förhinder. Cecilia Thorsen och Johan Alvfors har också anmält förhinder..

2 Protokoll KSm2 2010/ Sid 2(7) 1.7. Adjungeringar Kårstyrelsen beslutar ge Markus Forsberg yttranderätt Fastställande av föredragningslista Föredragningslista se bilaga Thérèse Fleetwood önskar punkt 4.4. ska behandlas direkt efter punkt 2.1 Övriga punkter som önskas tas upp är Sektion för energi- och miljöteknik, KF och rapporteringsrutiner samt Terrassen. Kårstyrelsen beslutar fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringar Föregående protokoll Protokollen från KSm1 från innevarande verksamhetsår finns tillgängliga. Kårstyrelsen beslutar lägga samtliga tillgängliga protokoll till handlingarna Anmälningsärenden Ivan Milles berättar om Sjöslaget och försöker locka folk åka med. Samtliga avstår. 2. Stadfästelse av presidiebeslut 2.1. Val av chef för utbildningsinflytande 1011-KS Presidiebeslut se bilaga Kårstyrelsen beslutar stadfästa presidiebeslut enligt bilaga. 4. Diskussionspunkter 4.4. Näringslivserfarenhet ensam eller med KTH? Diskussionsunderlag, se bilaga Thérèse föredrar punkten och efterlyser tydliga direktiv om kårens position så hon kan driva en tydlig linje gentemot KTH och känna hon har styrelsen i ryggen. Styrelsen diskuterar problematiken med KTH börjar bedriva verksamhet inom de områden som traditionellt varit THS. Styrelsen ställer sig bakom Thérèse linje och anser den gamla överenskommelsen med KTH ska fortsätta. Tomas och Thérèse ska ta fram ett PM eller annat dokument som klargör styrelsens åsikt. Thérèse, Markus och Viqtor lämnar mötet.

3 Protokoll KSm2 2010/ Sid 3(7) 3. Beslutspunkter 3.1. Lokal PM 1011-KS Yrkande se bilaga Måns Östberg föredrar ärendet. Måns Östberg yrkar styrelsen antar det nya PM för lokaler som bifogats. Ärendet öppnas upp för deb Ivan Milles yrkar en ny punkt 2.4 Gasqueparksdammen läggs till: THS centralt, sektioner och kårföreningar kan hyra dammen i Gasqueparken för måla denna. Dammen kan bokas i max 3 veckor och töms på ven första dagen bokningen gäller. Senast en vecka innan bokningen ska en enkel skiss lämnas in och godkännas av ledningsgruppen. Ommålningen ska dokumenteras. Måns Östberg yrkar ersätta ordet medlemmar med ordet studenter under rubrik 3, första stycket sista meningen. Kårstyrelsen beslutar bifalla Ivan Milles yrkande bifalla Måns Östbergs andra yrkande. fasställa Lokal-PM enligt bilaga med ovanstående ändringar Tillgång till Nymble kvällstid 1011-KS Yrkande se bilaga Ivan Milles föredrar ärendet och svarar på frågor Ivan Milles yrkar kårexpeditionen endast beviljar kortaccess till Nymble under kvällstid och helger till de som är kårmedlemmar. alla studenter har rätt vistas i Nymble kvällstid och helger som tidigare. Ärendet öppnas upp för deb. Styrelsen diskuterar frågan och anser första.-satsen är för detaljreglerande och andra -satsen är överflödig. Ivan Milles yrkar istället endast kårmedlemmar beviljas kortaccess till Nymble under kvällstid och helger.

4 Protokoll KSm2 2010/ Sid 4(7) Kårstyrelsen beslutar avslå de ursprungliga två yrkandena. bifalla Ivan Milles nya yrkande Val av representanter i disciplinnämnden 1011-KS Bakgrund se bilaga , ansökningar se bilaga till Karl Fallgren justerar ut sig lämnar mötet då han är en av kandidaterna Kårtyrelsen beslutar interimsvälja och nominera Björn Genfors som ledamot disciplinnämnden. Karl Fallgren återkallas till mötet och justerar in sig Kårtyrelsen beslutar interimsvälja och nominera Agnieszka Woromin och Håkan Sundborg som suppleanter i disciplinnämnden. ovanstående två beslut anses omedelbart justerade 20:00 Kårstyrelsen ajournerar sig i 15 minuter 3.4. Val av doktorandrepresentanter 1011-KS Yrkande och bakgrund se bilaga Måns Östberg yrkar interimsvälja och nominera Oscar A Forsman till ledamot i fakultetsnämnden, med Alireza Salehi Mozaved som suppleant. välja Alireza Salehi Mozaved till ledamot i utbildningsutskottet, med Oscar A Forsman som suppleant. ovanstående två beslut anses omedelbart justerade. Kårstyrelsen beslutar bifall Måns yrkanden 3.5. Val av representant i FN och UU 1011-KS Yrkande se bilaga Ivan Milles föredrar ärendet. Ivan Milles yrkar Tove Grönroos väljs till studeranderepresentant i fakultetsnämnden. Tove Grönroos väljs till studeranderepresentant i FN:s utbildningsutskott. ovanstående beslut anses omedelbart justerat.

5 Protokoll KSm2 2010/ Sid 5(7) Ärendet öppnas upp för deb. Styrelsen diskuterar och finner man inte kan välja Tove till fakultetsnämnden utan enbart interimsvälja och nominera till KF. Måns Östberg yrkar interimsvälja och nominera Tove Grönroos till ledamot i fakultetsnämnden Kårstyrelsen beslutar bifalla Måns Östebrgs yrkande. bifalla Ivan Milles andra yrkande. anse ovanstående beslut omedelbart justerade Projektanställning Kommunikationschef 1011-KS Motion se bilaga Ivan Milles föredrar ärendet och svarar på frågor. Ivan Milles yrkar Projektanställa Marcus Brosjö från 1a september 2010 till och med 31a december Att ersättning utgår till en enligt THS stadgar fastställd 50 % arvodering. Projektanställningen utförs enligt ovanstående projektanställningsplan Beslutet anses omedelbart justerat Ärendet öppnas upp för deb. Kårstyrelsen beslutar bifalla Ivan Milles yrkanden 4. Diskussionspunkter 4.1. Styrelsekonferensen: vad tas upp, hur? Styrelsen diskuterar den kommande styrelsekonferensen september. Det beslutas konferensen ska vara hela helgen, från fredag kväll till söndag eftermiddag, vi ska hitta ett ställa där vi kan sova över, och vi under helgen gemensamt besöker Datasektionens n0llegasque. Ärenden som föreslås för diskussion är styrelsens arbetsformer, verksamhetsplanen, strategiarbete och långsiktiga visioner för THS Utbetalning av CSN-pengar KTH undrar om vi kan sköta utbetalningen av pengar till de studenter som drabbats av CSN hårda regeltolkningar. Styrelsen kommer fram till THS gärna ställer upp på det om det kan göras på lagligt sätt.

6 Protokoll KSm2 2010/ Sid 6(7) 4.3. Fördelning av sektionspeng Styrelsen diskuterar hur ekonomiska medel till sektionerna ska fördelas. Ambitionen är hitta ett system där alla sektioners grundläggande verksamhet kan skyddas. Beslut i ärendet bör vänta tills KTH har beslutat om THS framtida stöd och tills vi vet mer exakt hur många medlemmar THS får Berömma ICT för ny sektionslokal Diskussionsunderlag se bilaga Styrelsen diskuterar ärendet och finner man vill ha en mer övergripande strategi för denna typ av frågor. Det är dock fritt fram berömma med små blänkare på hemsidan, personliga brev, osv. 5. Övriga 5.1. Interpellation till KF 1 Interpellation se bilaga Styrelsen diskuterar interpellationen. Kårstyrelsen beslutar Joel Westberg ska skriva svar på interpellationen i enlighet med mötets diskussioner Access för styrelsen Ivan Milles undrar om alla styrelseledamöter har fått de datoraccesser som de behöver. Det har de Hogia Server? Styrelsen diskuterar huruvida kårens ekonomisystem, Hogia, ska drivas på en extern server hos Hogia. Ingen offert har inkommit än så beslutet får vänta Övriga frågor Sektion för energi- och miljöteknik? Styrelsen konstaterar instiftandet av en sektion är en fråga för kårfullmäktige. Om studenterna på det nya programmet vill instifta en sektion så bör de skriva en motion till KF. Tomas Hiselius kommer vara behjälplig KF och rapporteringsrutiner Kårstyrelsen diskuterar vilka rapporteringsrutiner som ska användas. Styrelsen vill fortsätta med samma modell som förra året, det vill säga Ledningsgruppen skriver personliga rapporter på 1-2 sidor enligt en fördefinierad mall. Dessa rapporter behandlas på kårstyrelsemöte veckan innan kårfullmäktigemöte, och sammanställs sedan i en rapport till kårfullmäktige, tillsammans med rapportering om styrelsens arbete Terrassen Kårhusets terrass är i bedrövligt skick och Elias redogör för de senaste turerna kring hitta en lösning. PEAB är intresserade av reparera terrassen i utbyte mot plats på ARMADA och deras offer är under utvärdering.

7 Protokoll KSm2 2010/ Sid 7(7) 5.5. Nästa möte Nästa möte är den 6 september kl 18:00 i Ledningsgruppsrummet i Nymble Val av nästkommande mötesordförande Kårstyrelsen väljer Tomas Hiselius till nästkommande mötesordförande Mötets avslutande Mötesordförande Ivan Milles förklarar mötet avslutat kl 21:59. Vid protokollet: Måns Östberg, Mötessekreterare Justeras: Ivan Milles Mötesordförande Elias Lindqvist Justerare

8 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 2 10/11 Tisdagen den 30 aug 2010 kl , Ledningsgrupprummet Föredragningslista och samtliga handlingar finns tillgängliga 26 augusti. Någotsånär propra möteslokaler finns tillgängliga när resten av huset är färdigbyggt; således träffas vi i ledningsgruppsrummet. Stockholm 23 augusti 2010 Ivan Milles Ordförande THS Välkommen!

9 Föredragningslista Kårstyrelsemöte 2 10/11 Måndagen den 30 augusti 2010 kl , Campus Valhallavägen, Drottning Kristinas väg 15 * = bilaga finnes 1. Formalia Föredragande.1 Mötets öppnande.2 Mötets behöriga utlysande.3 Val av mötesordförande.4 Val av sekreterare.5 Val av justerare.6 Anmälda förhinder.7 Adjungeringar.8 Fasställande av föredragningslistan.9 Föregående mötesprotokoll.10 Anmälningsärenden 2 Stadfästelse av presidiebeslut 2.1 Val av chef för utbildningsinflytande Elias Lindqvist 3 Beslutspunkter 3.1 Lokal-PM * Måns Östberg 3.2 Tillgång till Nymble kvällstid * Ivan Milles 3.3 Val av representanter i disciplinnämnden * Tomas Hiselius 3.4 Val av doktorandrepresentanter * Ivan Milles 3.5 Val av representant i FN och UU Ivan Milles 3.6 Projektanställning Kommunikationschef Elias Lindqvist 4 Diskussionspunkter 4.1 Styrelsekonferensen: vad tas upp, hur? Ivan Milles 4.2 Utbetalning av CSN-pengar Elias Lindqvist 4.3 Fördelning av sektionspeng Måns Östberg 4.4 Näringslivsverksamhet - ensam eller med KTH? * Thérèse Fleetwood 4.5 Berömma ICT för ny sektionslokal * Viqtor Nyström 5 Övrigt 5.1 Interpellation till KF Access för styrelsen 5.3 Hogia Server? 5.4 Övriga frågor 5.5 Nästa möte 5.6 Val av nästkommande mötesordförande

10 5.7 Mötets avslutande

11 BESLUT (1011-KP-0001) PRESIDIEBESLUT Bakgrund!"#%&'()*)+,-.&,./* (01&'2('3'(2+0(4,)/0'-.&0)*.0056/0.78'(2+0'/0&6*'&4,'*'23.&0) 9&.:0,'/!"#(01&'2(',;(0':.(0(0622.*'((.5)*94,,./*'!"#(01&'2(',<0':<&.003'(2+0'0(9.:4&0(600. = Arv o d era d e p ost er!"#%&'()'*'+,-.,/&0.&(1-2*3+-4','5,.64'6230.&&'7,*618893(*,': I,66&&'/+.,'&.,=7+'*6,**2E'8',63.3,*=62&/40<&6&/2E'6*J',06,-:I,6/&'&'3-()'2E'6*J',06,-6+54'&-6/&'39()' /,'26&5%,*,-:KE'6*J',06,-%&''4**&**/3.*&.,E*94'.,'=/&.9400,'188.'&9+>%188()0< '-)./4-.39&()' /,'26&5%,*,-66*J'-3-9: A)5?44(5.2*'(5)*B#,CDEDFCE7!)22B#,CCEFCC94,'/9./*)*.0+&):&;/!45'G&</&44()/0)22 B;&(01&'2('/7H:0'&+056&*'&)/=.5./(<9./3'(2+0.*'(.00%&'()*)'0:)I9,./* '00%&'()*)'3'(2+0) :&;=./':0'&.00)/0'&5J+,'*9./*)*.0'/-;22)0(7K/0'&5J+/3'&'**'(4I-='/4,:<&*'(.5B;&(01&'2('/*'/ L'.+=+(0)5.&':0'&%&'()*)'0./(;=()=&'*4:<&3'(2+07 Beslut 562J.!45'G&</&44(0)22N-'::<&>03)2*/)/=()/:210./*'CEFCC7 #04I9-42,*'/L.+=+(0)PECE Q&*:<&./*'7K5./R)22'( S)I'Q&*:<&./*'7H2).(A)/*T5)(0 Te knisk a Hö gskol a ns Stu d e ntk år, Drottnin g Kristin as V ä g 15-19, Sto c kh olm, w w w.ths.kth.se

12 DISKUSSIONSUNDERLAG: Bakgrund Ska näringslivsverksamheten riktad mot studenter enbart skötas av THS eller ska den skötas av THS och KTH i samarbete? De senaste 4 åren har varje Näringslivsansvarig ställts inför samma dilemma, även om det enligt tidigare personer på posten inte varit lika akut som det är idag. KTH Alumni och KTH Företagssamverkans verksamhet riktar sig mot sistaårsstudenter, alumner och studenter som frivilligt valt ingå i KTHs Alumninätverk. De anordnar näringslivsevent med företag och bedriver en liknande verksamhet som den THS Näringslivsgrupp ägnar sig åt. Tidigare har det skrivits ett avtal med rektorsbeslut från 2006 som reglerar verksamheten på KTH och säger målgruppen för THS näringslivsverksamhet är studenter inom alla årskurser men den för KTH Alumni och KTH Företagssamverkan enbart är sistaårsstudenter, alumner och de som själva vill ingå i nätverket. Avtalet har ännu inte hittats av KTHs arkivarie men det ska finnas, även om det inte är bindande idag så är det en fingervisning för hur THS anser uppdelningen av Näringslivsverksamheten bör ske. Självklart kan man dela på kakan men det har i dagsläget spårat ur i en förfrågan från KTH Företagssamverkans sida få arrangera ett marknadsföringsevent för Career Days vilka är en direktkonkurrent till Armada, på Kårhuset och i THS Näringslivsgrupps regi. De begär dessutom få total insyn i konversationen mellan THS och Career Days. Detta event kommer genomföras då varken Armadas projektledare eller jag anser det är något större hot mot Armada men i möten med KTH Alumni så framkommer de har planer på genomföra liknande event i framtiden, riktade mot studenter. Jag anser som Näringslivsansvarig min verksamhet skulle underlättas väsentligt om jag har ett beslut från THS Styrelse i ryggen som stöttar mig i min verksamhet och som säger THS bör sträva mot sluta ett liknande avtal som det som tidigare fanns med KTH. I och med detta avtal ska det tydligt framgå vem som har tillgång till vilken målgrupp och hur gränserna ska dras för förhindra KTH Alumni och KTH Företagssamverkan börjar bita THS Näringslivsgrupp i hälarna istället för nafsa som det gjort hittills. Stockholm 25 augusti 2010 Thérèse Fleetwood

13 YRKANDE KÅRSTYRELSEMÖTE 1 10/11 Nytt lokal-pm Bakgrund Efter diskussion på tidigare styrelsemöte har PM för lokaluthyrning uppdaterats något. Det nya PM:et reflekterar den nya situationen med frivilligt medlemskap, den nya restaurangen/bokhandeln, samt de nya projektrummen i gamla köksdelen av Nymble. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar jag: styrelsen antar det nya PM för lokaler som bifogats. Stockholm 9 aug 2010 Måns Östberg

14 PM för lokaler Hur THS a nv ä n d er sin a lok a ler F astst ä lld 1011-KS-????? 2010-??-?? Sid 1(3) PM FÖR LOKALER 1 Formalia 1.1 Sammanfning!"##%&'%(")%)*+,-*#.")%/0)%12)%345%-6+-")%7+%2,#8,,.79%% 1.2 Syfte 58/,",%:";%;"##%&'%<)%,,%7,8)%#8,,.#;",%=%345%/7,*(1",")%>?%",,%7<,,%76:%:0.-*((0)%",,%-?#(7*+,*(,% Historik JKEJE9% JEJJHI5HNNNNN% 2 Uthyrning och utlåning av lokaler 2.1 Eventlokaler och Osqvik Prissä ttnin g o c h priorit e tsord nin g vid b oknin g ar J L U K 345%A"#,)-,% 5"+,*6#")%6A1%+?)/0)"#*#()9% 345H:";-"::)% V--%0=)*(%"B,")#%))#(":#(% W"+,,%;"##%>)*6)*,",7-*7,%7?%:?7,"%345%:0.-*((0)%"B,")#%))#(":#(%*%,*--)<A+-*(%6:/,,#*#(%/0)%,,% +2##%/*##7*")%;",%/6),7,,%<(#;",%=%+?)127",9%% Rest a ura n g e n o c h k årb okh a n d eln Comment [MÖ1]: J4<)%7+*-;"%=*%,*;*()"%>?%"="#":#(%:";%:")%"--")%:*#;)"% <#%YEZ%,"+#6-6(")%"#-*(,%/0-.#;"T%% J345%A"#,)-,% L5"+,*6#")%6A1%+?)/0)"#*#()9% U&)*=,%,"+#6-6("="#,%:";%:")%<#%YE%Z%,"+#6-6(")% K&)*=,%,"+#6-6("="#,%:";%:*#;)"%<#%YE%Z%,"+#6-6(")R%I34R%I34H#7,<--;R% -2:#*[>)*=,\9% YV--%0=)*(%"B,")#%))#(":#(% % ](%#7")%*#,"%,,%;"#%*#;"-#*#("#%<)%=",,*(% ;?%/?)%:#%(0)%=;%:#%=*--%*%;",%)2:%:#% 18)%6A1%>)*7",%>?=")+7%*#,"%=%=*-+%(<7,")% :#%1)9%% % ](%#7")%*#,"%1"--")%,,%I34H#7,<--;%"--")% % Comment [MÖ2]:!",%1<)%<)%*#,"%"#%#8% :"#%"#%=<-;*(,%=*+,*(%/)79%3)6)%,,%D=)*(% "B,")#%"="#":#(%-*((")%-<#(7,%#")%*% >)*6)*,")*#(7-*7,#%7?%7+%;",,%,6-+7%76:%,,% ;"%*%;"#%>)+,*7+%=")+7:1","#%+#7+"% :?7,"%>)*6)*,")7%2>>%)".<-,%6:%;",%+)<=7%/0)%,,%"+6#6:*#%7+%(?%)2#,9% Comment [MÖ3]: Q8,,%7,8A+"R%16>>7%.(%,<A+,%*#%--,%#29% Te knisk a Hö gskol a ns Stu d e ntk år, Drottnin g Kristin as V ä g 15-19, Sto c kh olm, w w w.ths.kth.se

15 PM för lokaler Hur THS a nv ä n d er sin a lok a ler F astst ä lld 1011-KS-????? 2010-??-?? Sid 2(3) Stu die pl a tser!"#%&#'(#%))'#&*+'&%,#"-../')#0(%"#)*1#).23%4&'.)%,5#6"%,#.%,13"%,"'#78,#%))'#2.,-11%"#9','#:-,')#2.#.3&&#%;.%,"'#4',.%,#48#+(0&&).35#6"'".'<#+'"#<=,')#3#4%,3*%,#1%#&8<#%7.%,7,8<'"#48#).23%4&'.)%,5#>,3)%,"'# 7=,#'..#:-,'#0(%"#48#'<.3#*?:#0,1%#).0"<'#2.%#).2%".%,#9=,#&3<<'#:=<,%#0"#%#('"&3<'#4,3)%,"'5# Te nt a p erio d er =(,3<'#%(%".&*+'&%,"'#)+'#'"(0"')#)*1#.3&&70&&3<'#).23%4&'.)%,#2"%,#'<.3#1%"#+'"#:-,')#2.#.3&&# +(0&&)'+.3(3.%.%,5# M ott a g nin g e n B%"3"<)<,244%"#+'"#9%)&2.'#'..#)%+.3*"%,"'#7=,#)3"'#1*..'<"3"<)'+.3(3.%.%,#78,#'"(0"'#&*+'&%,#3#C-19&%# 2.'"#+*)."'5# 2.2 Kontor och föreningslokaler A%#+*".*,),21D#7=,,8#*?:#=(,3<'#&*+'&%,#3#C-19&%#)*1#3".%#3)4*"%,')#'(#EFG#(%,+)'1:%.#)+'#3#).=,).'# 1=/&3<'#18"#"-../')#'(#9%.'&'"%#:-,%)<0).%,5#EFG#244&8.%,#%"#%&#'(#%))'#&*+'&%,#+*)."')7,3..#.3&&# 7=,%"3"<',D#73"'")3%,'.#'(#HEF5#H*".*,#*?:#7=,%"3"<%&*+'&%,#3)4*"%,')#%"&3<.#7=&/'"%I# EFG#+2&.2,(%,+)'1:%.%,#)+'#9%,%')#%#,21#)*1#%,')#(%,+)'1:%.#+,0(%,5# A8#C-19&%#'&,3<#+*11%,#+2""'#%,9/2'#)%4','.'#,21#7=,#'&&'#7=,%"3"<',#)+'#%.#73""')# 2.,-11%"#)*1#+'"#%&')#*?:#(','#%"#,%)2,)#7=,#18"<'#7=,%"3"<',5#A%.#+'"#.3&&#%;%14%&#,=,'#)3<# *1#1=.%),21D#7=,(',3"<))+84D#',9%.),21#*?:#)8#(3',%5#A%))'#2.,-11%"#9=,#2.7*,1')#3# )'1',9%.%#1%#7=,%"3"<',"'5# A%#7=,%"3"<',#(',)#(%,+)'1:%.#+,0(%,#%&&%,#+,'7.3<.#).0,+)#'(#%<%.#,21#)+'#3#1=/&3<').%#18"# 9%,%')#)8'".D#2.'"#'..#42"+.%,"'#*('"#2"%,<,0()5#G4%?3%&&.#)+'#7=,%"3"<',#(',)#(%,+)'1:%.# 9%=1)#<-""'#EFG#*?:#EFG#1%&%11',#9%,%')#2.,-11%5## 2.3 Specialrum J#C-19&%#73"")#%..#'".'&#&*+'&%,#)*1#+'"#9*+')#7=,#1=.%"D#,%4%.3.3*"%,D#1%#1%,'5#K=&/'"%#&*+'&%,#3# C-19&%#,0+"')#)*1#)4%?3'&,21I# Comment [MÖ4]: T1)+,3(%.#).-?+%.# 7=,#'..#.0?+'#3"#%.#/'<#2447'..'%#'..#(3#)'#48# 7=,,'#1=.%.5# L2.%"# G'11'".,0%),211%.#!(%".2%&&'#'",'#,21#%7.%,#9%)&2.#'(#B%"3"<)<,244%"# A%))'#,21#+'"#"-../')#2.'"#+*)."'#'(#EFGD#EFG#)%+.3*"%,D#+8,7=,%"3"<',#*?:#%7.%,#9%)&2.#'(# &%"3"<)<,244%"#'(#'""'"#).2%".,%&'.%,'#(%,+)'1:%.5#!;.%,"'#4',.%,#+'"#:-,'#%))'#,21#"0,#%#3".%#0,# %7.%,7,8<'%#'(#%#4,3*,3.%,'%#(%,+)'1:%.%,"'#)'1.#3#)'19'"#1%#2.:-,"3"<#'(#%(%".&*+'&%,5## 3 Information och marknadsföring R&&10""'#2.,-11%"#3#EFG#7').3<:%.%,#+'"#2."-../')#3#18..72&&#2.).,0?+"3"<#7=,#1',+"')7=,3"<#*?:# 3"7*,1'.3*"))4,3"3"<#'(#98%#EFG#*?:#%;.%,"'#*,<'"3)'.3*"%,5##S2)+'4#)*1#0,#4',.34*&3.3)+'#%&&%,#,%&3<3=)'#0,#3".%#.3&&8."'D#1%#2"'".'<#7=,#'773)?:%,3"<5#S2)+'4#)*1#+'"#(','#+,0"+'"%#7=,#%"#)3<"373+'".# %&#'(#1%&%11',"'#0,#7=,9/2"'5## L',+"')7=,3"<#*?:#3"7*,1'.3*"))4,3"3"<#0,#.3&&<0"<&3<.#<,'.3)#%&&%,#.3&&#)/0&(+*)."')4,3)#7=,#EFG# )%+.3*"%,D#+8,7=,%"3"<',D#7=,%"3"<',#3#:2)%.#)'1.#=(,3<'#%7.%,#9%)&2.#'(#&%"3"<)<,244%"5#!;.%,"'# *,<'"3)'.3*"%,#+'"#+=4'#1',+"')7=,3"<#.3&&#1',+"')4,3)%,5#R773)?:%,3"<#48#'"(3)'%#4&'.)%,#0,#<,'.3)#7=,# '&&'5# Te knisk a Hö gskol a ns Stu d e ntk år, Drottnin g Kristin as V ä g 15-19, Sto c kh olm, w w w.ths.kth.se

16 PM för lokaler Hur THS a nv ä n d er sin a lok a ler F astst ä lld 1011-KS-????? 2010-??-?? Sid 3(3)!""#%&'(%)*+,&-(.#+,&/01#%++-*234&-(.#*'%#.1)'5((%*#-#+,&65.#%6#789:#;%&'(%)*+,&-(.*%' &#+<&# -(04#*0,&%#,6&-.#64&'*%340#-#3/*40:# D-"E400+,&*5"E(-(.?#1(0&%&#123#"-'(%()4:## F&1E4'0-1(#><#'<&3/*40*#+%*%)#123#>&1E-24&%)4#>&4*4(0%0-1(4&#-#'<&3/*40## 789#*'5&%&#/0>"%24&%)4#-#GCB"4# Te knisk a Hö gskol a ns Stu d e ntk år, Drottnin g Kristin as V ä g 15-19, Sto c kh olm, w w w.ths.kth.se

17 YRKANDE KÅRSTYRELSEMÖTE 2 10/11 Tillgång till Nymble kvällstid Bakgrund I diskussionerna kring medlemsförmåner har en fråga kommit upp: huruvida endast medlemmar ska få kortaccess till Nymble under kvällstid och helger. Idag kan alla studenter (på grund av tidigare obligatorium ) begära access till Nymble under de timmar Nymbles dörrar är låsta. Dagtid måste Nymble vara tillgängligt för alla studenter, då KTH betalar för de studieplatserna. Vi borde inte begränsa access till den som faktiskt är kårmedlem, av flera skäl. Ett är säkerhet, ett är lojalitet mot medlemmarna och ett är huset faktiskt tillhör kåren och är en av våra största tillgångar. Om inte annat är det bara konstigt låta ickemedlemmar disponera huset fritt. En sak som måste understrykas är jag inte vill neka ickemedlemmar tillträde till huset. De har rätt vistas i lokalerna, men måste hitta en kårmedlem som kan öppna entrén. Detta är av två anledningarna: det är inte pragmatiskt rimligt vi ska göra medlemskontroller på alla som finns i Nymble, och dels är det en statusfråga för medlemmarna uppmärksammas som en av de balla kidzen som kan öppna kårhuset. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar jag: kårexpeditionen endast beviljar kortaccess till Nymble under kvällstid och helger till de som är kårmedlemmar. alla studenter har rätt vistas i Nymble kvällstid och helger som tidigare. Stockholm 26 augusti 2010 Ivan Milles

18 YRKANDE KÅRSTYRELSEMÖTE 1 10/11 Val av representanter till Disciplinnämnden Bakgrund!"#%&''())*+&))),--.())&)/01'2,+&',*'*3'*.*+)&+)*'14%)/0.533-*&+)*',6,.4,3-,++(7+2*+14%.8& 9:-;&8)-,<*+<:'&2*)=>.8',/&+2*.)5+2('*+1'2,+&',*14%)/0.533-*&+)31.)*'-*2,<&=?:-;&+2*8&+2,2&)*' B;:'+C*+91'.DE<+,*F.8&G1'1+,+DH&'-?&--<'*+ 6&+,*-I17J*'<D"08&+#5+2J1'<DE<+,*F.8&G1'1+,+ Yrkande J*.-5))&.':'&+2*,+)*',7./&-14%+17,+*',+<&/-*2&7:)*'),--6,.4,3-,++(7+2*+ # #)148%1-7MN&5<ONPN >/&+K,--*.

19 PERSONLIGA ANSÖKNINGSHANDLINGAR Personliga ansökningshandlingar publiceras inte på webben av hänsyn till de sökande och är därför borttagna. Handlingarna finns tillgängliga i skriftlig form för THS medlemmar, kontakta THS ordförande om dessa handlingar efterfrågas.

20 YRKANDE KÅRSTYRELSEMÖTE 1 10/11 Val av doktorandrepresentanter till UU och FN Bakgrund!"#%&''())*+&))),--.())&)/0123)2'&+1'*4'*.*+)&+)*',5!".6)7,-1+,+8.6).32))29%:&36-)*).+(;+1< B,.36--*/,-C&&)).*3),2+*+./,9*2'1:>'&+1*D.9&'EF2'.;&+7-,'123)2'&+1*'+&.'*4'*.*+)&+), /,/,-C&&))1*6).08.),--/&'&+1'&..644-*&+)*','*.4*3),/*2'8&+I&--).0D.9&'.2;.644-*&+),HH29% E-,'*G&.2;.644-*&+),FJKL.01*%&';>C-,8%*)&)))(93&644:>'/&'&+1'&,:& *7*%>/&/&'& 72')&/,1+082)),--:(--*<IF'0+&1;,+,.)'&)>'.%0--%&'1*):6++,).>+.3*;0-2;&)).&;;&4*'.2+.3& '*4'*.*+)*'&2..,701&2'8&+*+L;*+1*))&')M/('':>';M93*)),1:>'*+*+.3,-14*'.2+L29%1(':>'%&'/, /&-)1*+%(';21*--*+;*1.644-*&+)*',.)(--*)<KB,%244&.&))/&'3*+!"#*--*'5!";2).())*'.,8*+.01&+ +M2'1+,+8<F>'%244+,+8./,.32;;*'1*+&))-*1&),--&))123)2'&+1*'+&2:)&'*(''*4'*.*+)*'&1*,2'8&+*+, :'08&L29%&))1*)/0'*4'*.*+)&+)*'+&1*..6)2;3&+.)>1C&/&'&+1'&,.,))&'7*)*40*)))M1-,8&'*.())(+ ),1,8&'*< E--).0:,++*.:>-C&+1*3&+1,1&)*'A D.9&'EF2'.;&+A2'1,+&',*-*1&;2),:&36-)*).+(;+1*+L.644-*&+)N6)7,-1+,+8.6).32))*) 7*.-6))&.'>'&+1*/&-&/123)2'&+1'*4'*.*+)&+)*',:&36-)*).+(;+1*+29%6)7,-1+,+8.6).32))*)< # #)293%2-;OP&68QPRP

21 YRKANDE KÅRSTYRELSEMÖTE 2 10/11 Val av studeranderepresentant i fakultetsnämnden och utbildningsutskottet Bakgrund På kårstyrelsemöte 20 verksamhetsåret 09/10 bordlades två representantplatser, nämligen den andra platsen i fakultetsnämnden och utbildningsutskottet. Detta gjordes för vi vid tiden för valet endast hade en chef för utbildningsinflytande. Nu har bägge arvoderingarna tillsats, och det är därför hög tid även tillsätta representantposterna som blev över. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar jag: Tove Grönroos väljs till studeranderepresentant i fakultetsnämnden. Tove Grönroos väljs till studeranderepresentant i FN:s utbildningsutskott. ovanstående beslut anses omedelbart justerat. Stockholm 30 aug 2010 Ivan Milles

22 Motion Projektanställning Marcus Brosjö Elias Lindqvist Sid 1(1) MOTION PROJEKTANSTÄLLNING MARCUS BROSJÖ Marcus Brosjö är tills kommunikationschef vid Tekniska Högskolans Studentkår 10/11, en 50 % arvoderad post. För tillfället täcks Marcus 50 % arvodering av dagligt arbete såsom: hemsida, konsultande till LG och kårföreningar, mailsvar, utskick i digitalt- och pappersformat samt övrigt arbete som lagts på kommunikationschefen. Resultatet har blivit Marcus sköter mycket rutinarbete och kortsiktiga kampanjer men inte har tid över till några med långsiktiga projekt. På grund av detta vill THS projektanställa Marcus Brosjö till en ytterligare 50 % arvodering från 1a september 2010 till och med 31a december Den ytterligare 50 % arvoderingen ska bl.a. vigas åt: Arbete med uppstarta av en kommunikationsnämnd Arbetsbeskrivning och definition av Kommunikationschefens roll i LG Kvalitetssäkring av rutiner för kommunikation. Samarbetet mellan Kommunikationschef och THS marknadsföringsgrupp. Samarbete med kommunikationsnämnder på sektionerna. Samarbete med KTH i kommunikationsfrågor. Samordning av kårföreningars marknadsföring. Utbildning av LG i kommunikation. Jag yrkar därav Projektanställa Marcus Brosjö från 1a september 2010 till och med 31a december Att ersättning utgår till en enligt THS stadgar fastställd 50 % arvodering. Projektanställningen utförs enligt ovanstående projektanställningsplan Beslutet anses omedelbart justerat Nymble den 26 augusti 2010 Elias Lindqvist Vice kårordförande

23 DISKUSSIONSUNDERLA G: ERKÄNNANDE ICT Bakgrund!"#%&'(()*+%&"",,-./',0123)2),,345(67)(()238(4&,0*2",,9)2*77":;-<%&6("+0*23)2"%0217="+3) %",%+4+#0*2",,0217="%,'3)+,)2+"%>1(9)04++"+3)?!"#%)2%67%"#,#12+"",,3),,"12+C#6,>4%67&C2 0217="26AB9)2*77)2%C>1(%&6("+%67%)&,46+)+3C9C3"B"2%5)+3)2",%,62"%' C#"+?!"#%&"(( 561+#,)2"",,3),120217%,4+,)%=1(>"(6&"()+7)33)%%&*&%67="#52","2671>)+3),1224&,4#,92"',"+ %,'3)+,&*&),%67#)2"(("%,'3)+,)2)+24&,4#,92"7*=(4#B),",,1,"7)3B">37",?:%C0"((9623)7"+,"A&" D)40E"2(9676AB-67"% ? /,6A&B6(7F"'#'%,4GHIH Te knisk a Hö gskol a ns Stu d e ntk år, Drottnin g Kristin as V ä g 15-19, Sto c kh olm, w w w.ths.kth.se

24 Interpellation av Kårstyrelsen till KF1 15/9 På KF9 ålades Kårstyrelsen fyllnadsvälja de två arvoderade posterna «Chefer för utbildningsinflytande» med hjälp av Valberedningen. En person tillses vid Ksm19 09/10, och den andra posten bordlades. Det tog längre tid än styrelsen väntat hitta en ny lämplig kandidat, men vid KSm01 10/11 i augusti (förbehåll om fel) tillses den andra chefen för utbildningsinflytande. Vid detta senare val blev valberedningen kontaktad, men av olika orsaker hade valberedningen förhinder dyka upp vid det ena intervjutillfälle som KS bokat in med kandidaten. Trots detta valde KS gå vidare med valet och genomföra det utan valberedningen fick ytterligare möjligheter evaluera kandidaten. Vill KS vänligen redogöra för grunden för sitt beslut? Ragnvald Løkholm Alvestad Ordförande Flygsektionen 2010 John Eriksson KF-suppleant Flygsektionen

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1 PROTOKOLL Kårstyrelsesammanträde 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Christine Ambell Ordförande Måns Östberg Vice

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 16 14/15. 1. Formalia. 2. Rapporter. 3. Beslutsuppföljning. 4. Stadfästelse av delegationsbeslut

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 16 14/15. 1. Formalia. 2. Rapporter. 3. Beslutsuppföljning. 4. Stadfästelse av delegationsbeslut Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm16 14/15 2015-05-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 16 14/15 Måndagen den 18e maj 2015 klockan 18.00 Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1 Mötets

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3

Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Kallelse Sektionsmöte 3 2014-02-23 Styrelsen 14/15 Slutgiltlig kallelse Sektionsmöte 3 Plats: Omega Tid: Del 1 Torsdagen den 26 Februari klockan 12:10 Del 2 Torsdagen den 26 Februari klockan 17:10 Slutgiltlig

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor HöstFUM II 2012-11-27 Bilagor Innehållsförteckning Bilaga 1: Periodrapport HöstFUM I 2013 HöstFUM II 2013 s. 3 Bilaga 2: Proposition Periodplan HöstFUM II 2013 - VårFUM I 2014 s. 4 Bilaga 3: Proposition

Läs mer

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av B il a g o r Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av kårstyrelsebeslut...18 Bilaga 6 Anmälan av lösnummerbeslut...23

Läs mer

Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen

Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen Protokoll Styrelsemöte 2003-09-23, 7:30, kårhuset Närvarande: Hanna Bergman, Anders Blomqvist, Maja Fjaestad, Per Haraldson, Åsa Lindström, Sofia Lundberg,

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03 1 NYMBLE, 2006-10-23 FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte #3 06/07 Datum: 2006-11-06 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer