MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-2"

Transkript

1 Protokoll KSm2 2010/ Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-2 Måndagen 30 augusti 2010 kl Kröken, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Ivan Milles Elias Lindqvist Klara Andersson Karl Fallgren Tomas Hiselius Joel Westberg Måns Östberg Övriga Petter Eek Thérèse Fleetwood Markus Forsberg Viqtor Nyström Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Chefsredaktör Osqledaren Näringslivschef THS Näringslivsgruppen Evenemangschef THS 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötesordförande Ivan Milles förklarar mötet öppnat Mötets behöriga utlysande Kallelse se bilaga Kårstyrelsen beslutar finna mötet behörigen utlyst Val av mötesordförande Kårstyrelsen väljer Ivan Milles till mötesordförande Val av sekreterare Kårstyrelsen väljer Måns Östberg till sekreterare Val av justerare Kårstyrelsen väljer Elias Lindqvist till justerare Anmälda förhinder Tobias Porserud befinner sig i USA och har pga. geografiska skäl anmält förhinder. Cecilia Thorsen och Johan Alvfors har också anmält förhinder..

2 Protokoll KSm2 2010/ Sid 2(7) 1.7. Adjungeringar Kårstyrelsen beslutar ge Markus Forsberg yttranderätt Fastställande av föredragningslista Föredragningslista se bilaga Thérèse Fleetwood önskar punkt 4.4. ska behandlas direkt efter punkt 2.1 Övriga punkter som önskas tas upp är Sektion för energi- och miljöteknik, KF och rapporteringsrutiner samt Terrassen. Kårstyrelsen beslutar fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringar Föregående protokoll Protokollen från KSm1 från innevarande verksamhetsår finns tillgängliga. Kårstyrelsen beslutar lägga samtliga tillgängliga protokoll till handlingarna Anmälningsärenden Ivan Milles berättar om Sjöslaget och försöker locka folk åka med. Samtliga avstår. 2. Stadfästelse av presidiebeslut 2.1. Val av chef för utbildningsinflytande 1011-KS Presidiebeslut se bilaga Kårstyrelsen beslutar stadfästa presidiebeslut enligt bilaga. 4. Diskussionspunkter 4.4. Näringslivserfarenhet ensam eller med KTH? Diskussionsunderlag, se bilaga Thérèse föredrar punkten och efterlyser tydliga direktiv om kårens position så hon kan driva en tydlig linje gentemot KTH och känna hon har styrelsen i ryggen. Styrelsen diskuterar problematiken med KTH börjar bedriva verksamhet inom de områden som traditionellt varit THS. Styrelsen ställer sig bakom Thérèse linje och anser den gamla överenskommelsen med KTH ska fortsätta. Tomas och Thérèse ska ta fram ett PM eller annat dokument som klargör styrelsens åsikt. Thérèse, Markus och Viqtor lämnar mötet.

3 Protokoll KSm2 2010/ Sid 3(7) 3. Beslutspunkter 3.1. Lokal PM 1011-KS Yrkande se bilaga Måns Östberg föredrar ärendet. Måns Östberg yrkar styrelsen antar det nya PM för lokaler som bifogats. Ärendet öppnas upp för deb Ivan Milles yrkar en ny punkt 2.4 Gasqueparksdammen läggs till: THS centralt, sektioner och kårföreningar kan hyra dammen i Gasqueparken för måla denna. Dammen kan bokas i max 3 veckor och töms på ven första dagen bokningen gäller. Senast en vecka innan bokningen ska en enkel skiss lämnas in och godkännas av ledningsgruppen. Ommålningen ska dokumenteras. Måns Östberg yrkar ersätta ordet medlemmar med ordet studenter under rubrik 3, första stycket sista meningen. Kårstyrelsen beslutar bifalla Ivan Milles yrkande bifalla Måns Östbergs andra yrkande. fasställa Lokal-PM enligt bilaga med ovanstående ändringar Tillgång till Nymble kvällstid 1011-KS Yrkande se bilaga Ivan Milles föredrar ärendet och svarar på frågor Ivan Milles yrkar kårexpeditionen endast beviljar kortaccess till Nymble under kvällstid och helger till de som är kårmedlemmar. alla studenter har rätt vistas i Nymble kvällstid och helger som tidigare. Ärendet öppnas upp för deb. Styrelsen diskuterar frågan och anser första.-satsen är för detaljreglerande och andra -satsen är överflödig. Ivan Milles yrkar istället endast kårmedlemmar beviljas kortaccess till Nymble under kvällstid och helger.

4 Protokoll KSm2 2010/ Sid 4(7) Kårstyrelsen beslutar avslå de ursprungliga två yrkandena. bifalla Ivan Milles nya yrkande Val av representanter i disciplinnämnden 1011-KS Bakgrund se bilaga , ansökningar se bilaga till Karl Fallgren justerar ut sig lämnar mötet då han är en av kandidaterna Kårtyrelsen beslutar interimsvälja och nominera Björn Genfors som ledamot disciplinnämnden. Karl Fallgren återkallas till mötet och justerar in sig Kårtyrelsen beslutar interimsvälja och nominera Agnieszka Woromin och Håkan Sundborg som suppleanter i disciplinnämnden. ovanstående två beslut anses omedelbart justerade 20:00 Kårstyrelsen ajournerar sig i 15 minuter 3.4. Val av doktorandrepresentanter 1011-KS Yrkande och bakgrund se bilaga Måns Östberg yrkar interimsvälja och nominera Oscar A Forsman till ledamot i fakultetsnämnden, med Alireza Salehi Mozaved som suppleant. välja Alireza Salehi Mozaved till ledamot i utbildningsutskottet, med Oscar A Forsman som suppleant. ovanstående två beslut anses omedelbart justerade. Kårstyrelsen beslutar bifall Måns yrkanden 3.5. Val av representant i FN och UU 1011-KS Yrkande se bilaga Ivan Milles föredrar ärendet. Ivan Milles yrkar Tove Grönroos väljs till studeranderepresentant i fakultetsnämnden. Tove Grönroos väljs till studeranderepresentant i FN:s utbildningsutskott. ovanstående beslut anses omedelbart justerat.

5 Protokoll KSm2 2010/ Sid 5(7) Ärendet öppnas upp för deb. Styrelsen diskuterar och finner man inte kan välja Tove till fakultetsnämnden utan enbart interimsvälja och nominera till KF. Måns Östberg yrkar interimsvälja och nominera Tove Grönroos till ledamot i fakultetsnämnden Kårstyrelsen beslutar bifalla Måns Östebrgs yrkande. bifalla Ivan Milles andra yrkande. anse ovanstående beslut omedelbart justerade Projektanställning Kommunikationschef 1011-KS Motion se bilaga Ivan Milles föredrar ärendet och svarar på frågor. Ivan Milles yrkar Projektanställa Marcus Brosjö från 1a september 2010 till och med 31a december Att ersättning utgår till en enligt THS stadgar fastställd 50 % arvodering. Projektanställningen utförs enligt ovanstående projektanställningsplan Beslutet anses omedelbart justerat Ärendet öppnas upp för deb. Kårstyrelsen beslutar bifalla Ivan Milles yrkanden 4. Diskussionspunkter 4.1. Styrelsekonferensen: vad tas upp, hur? Styrelsen diskuterar den kommande styrelsekonferensen september. Det beslutas konferensen ska vara hela helgen, från fredag kväll till söndag eftermiddag, vi ska hitta ett ställa där vi kan sova över, och vi under helgen gemensamt besöker Datasektionens n0llegasque. Ärenden som föreslås för diskussion är styrelsens arbetsformer, verksamhetsplanen, strategiarbete och långsiktiga visioner för THS Utbetalning av CSN-pengar KTH undrar om vi kan sköta utbetalningen av pengar till de studenter som drabbats av CSN hårda regeltolkningar. Styrelsen kommer fram till THS gärna ställer upp på det om det kan göras på lagligt sätt.

6 Protokoll KSm2 2010/ Sid 6(7) 4.3. Fördelning av sektionspeng Styrelsen diskuterar hur ekonomiska medel till sektionerna ska fördelas. Ambitionen är hitta ett system där alla sektioners grundläggande verksamhet kan skyddas. Beslut i ärendet bör vänta tills KTH har beslutat om THS framtida stöd och tills vi vet mer exakt hur många medlemmar THS får Berömma ICT för ny sektionslokal Diskussionsunderlag se bilaga Styrelsen diskuterar ärendet och finner man vill ha en mer övergripande strategi för denna typ av frågor. Det är dock fritt fram berömma med små blänkare på hemsidan, personliga brev, osv. 5. Övriga 5.1. Interpellation till KF 1 Interpellation se bilaga Styrelsen diskuterar interpellationen. Kårstyrelsen beslutar Joel Westberg ska skriva svar på interpellationen i enlighet med mötets diskussioner Access för styrelsen Ivan Milles undrar om alla styrelseledamöter har fått de datoraccesser som de behöver. Det har de Hogia Server? Styrelsen diskuterar huruvida kårens ekonomisystem, Hogia, ska drivas på en extern server hos Hogia. Ingen offert har inkommit än så beslutet får vänta Övriga frågor Sektion för energi- och miljöteknik? Styrelsen konstaterar instiftandet av en sektion är en fråga för kårfullmäktige. Om studenterna på det nya programmet vill instifta en sektion så bör de skriva en motion till KF. Tomas Hiselius kommer vara behjälplig KF och rapporteringsrutiner Kårstyrelsen diskuterar vilka rapporteringsrutiner som ska användas. Styrelsen vill fortsätta med samma modell som förra året, det vill säga Ledningsgruppen skriver personliga rapporter på 1-2 sidor enligt en fördefinierad mall. Dessa rapporter behandlas på kårstyrelsemöte veckan innan kårfullmäktigemöte, och sammanställs sedan i en rapport till kårfullmäktige, tillsammans med rapportering om styrelsens arbete Terrassen Kårhusets terrass är i bedrövligt skick och Elias redogör för de senaste turerna kring hitta en lösning. PEAB är intresserade av reparera terrassen i utbyte mot plats på ARMADA och deras offer är under utvärdering.

7 Protokoll KSm2 2010/ Sid 7(7) 5.5. Nästa möte Nästa möte är den 6 september kl 18:00 i Ledningsgruppsrummet i Nymble Val av nästkommande mötesordförande Kårstyrelsen väljer Tomas Hiselius till nästkommande mötesordförande Mötets avslutande Mötesordförande Ivan Milles förklarar mötet avslutat kl 21:59. Vid protokollet: Måns Östberg, Mötessekreterare Justeras: Ivan Milles Mötesordförande Elias Lindqvist Justerare

8 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 2 10/11 Tisdagen den 30 aug 2010 kl , Ledningsgrupprummet Föredragningslista och samtliga handlingar finns tillgängliga 26 augusti. Någotsånär propra möteslokaler finns tillgängliga när resten av huset är färdigbyggt; således träffas vi i ledningsgruppsrummet. Stockholm 23 augusti 2010 Ivan Milles Ordförande THS Välkommen!

9 Föredragningslista Kårstyrelsemöte 2 10/11 Måndagen den 30 augusti 2010 kl , Campus Valhallavägen, Drottning Kristinas väg 15 * = bilaga finnes 1. Formalia Föredragande.1 Mötets öppnande.2 Mötets behöriga utlysande.3 Val av mötesordförande.4 Val av sekreterare.5 Val av justerare.6 Anmälda förhinder.7 Adjungeringar.8 Fasställande av föredragningslistan.9 Föregående mötesprotokoll.10 Anmälningsärenden 2 Stadfästelse av presidiebeslut 2.1 Val av chef för utbildningsinflytande Elias Lindqvist 3 Beslutspunkter 3.1 Lokal-PM * Måns Östberg 3.2 Tillgång till Nymble kvällstid * Ivan Milles 3.3 Val av representanter i disciplinnämnden * Tomas Hiselius 3.4 Val av doktorandrepresentanter * Ivan Milles 3.5 Val av representant i FN och UU Ivan Milles 3.6 Projektanställning Kommunikationschef Elias Lindqvist 4 Diskussionspunkter 4.1 Styrelsekonferensen: vad tas upp, hur? Ivan Milles 4.2 Utbetalning av CSN-pengar Elias Lindqvist 4.3 Fördelning av sektionspeng Måns Östberg 4.4 Näringslivsverksamhet - ensam eller med KTH? * Thérèse Fleetwood 4.5 Berömma ICT för ny sektionslokal * Viqtor Nyström 5 Övrigt 5.1 Interpellation till KF Access för styrelsen 5.3 Hogia Server? 5.4 Övriga frågor 5.5 Nästa möte 5.6 Val av nästkommande mötesordförande

10 5.7 Mötets avslutande

11 BESLUT (1011-KP-0001) PRESIDIEBESLUT Bakgrund!"#%&'()*)+,-.&,./* (01&'2('3'(2+0(4,)/0'-.&0)*.0056/0.78'(2+0'/0&6*'&4,'*'23.&0) 9&.:0,'/!"#(01&'2(',;(0':.(0(0622.*'((.5)*94,,./*'!"#(01&'2(',<0':<&.003'(2+0'0(9.:4&0(600. = Arv o d era d e p ost er!"#%&'()'*'+,-.,/&0.&(1-2*3+-4','5,.64'6230.&&'7,*618893(*,': I,66&&'/+.,'&.,=7+'*6,**2E'8',63.3,*=62&/40<&6&/2E'6*J',06,-:I,6/&'&'3-()'2E'6*J',06,-6+54'&-6/&'39()' /,'26&5%,*,-:KE'6*J',06,-%&''4**&**/3.*&.,E*94'.,'=/&.9400,'188.'&9+>%188()0< '-)./4-.39&()' /,'26&5%,*,-66*J'-3-9: A)5?44(5.2*'(5)*B#,CDEDFCE7!)22B#,CCEFCC94,'/9./*)*.0+&):&;/!45'G&</&44()/0)22 B;&(01&'2('/7H:0'&+056&*'&)/=.5./(<9./3'(2+0.*'(.00%&'()*)'0:)I9,./* '00%&'()*)'3'(2+0) :&;=./':0'&.00)/0'&5J+,'*9./*)*.0'/-;22)0(7K/0'&5J+/3'&'**'(4I-='/4,:<&*'(.5B;&(01&'2('/*'/ L'.+=+(0)5.&':0'&%&'()*)'0./(;=()=&'*4:<&3'(2+07 Beslut 562J.!45'G&</&44(0)22N-'::<&>03)2*/)/=()/:210./*'CEFCC7 #04I9-42,*'/L.+=+(0)PECE Q&*:<&./*'7K5./R)22'( S)I'Q&*:<&./*'7H2).(A)/*T5)(0 Te knisk a Hö gskol a ns Stu d e ntk år, Drottnin g Kristin as V ä g 15-19, Sto c kh olm, w w w.ths.kth.se

12 DISKUSSIONSUNDERLAG: Bakgrund Ska näringslivsverksamheten riktad mot studenter enbart skötas av THS eller ska den skötas av THS och KTH i samarbete? De senaste 4 åren har varje Näringslivsansvarig ställts inför samma dilemma, även om det enligt tidigare personer på posten inte varit lika akut som det är idag. KTH Alumni och KTH Företagssamverkans verksamhet riktar sig mot sistaårsstudenter, alumner och studenter som frivilligt valt ingå i KTHs Alumninätverk. De anordnar näringslivsevent med företag och bedriver en liknande verksamhet som den THS Näringslivsgrupp ägnar sig åt. Tidigare har det skrivits ett avtal med rektorsbeslut från 2006 som reglerar verksamheten på KTH och säger målgruppen för THS näringslivsverksamhet är studenter inom alla årskurser men den för KTH Alumni och KTH Företagssamverkan enbart är sistaårsstudenter, alumner och de som själva vill ingå i nätverket. Avtalet har ännu inte hittats av KTHs arkivarie men det ska finnas, även om det inte är bindande idag så är det en fingervisning för hur THS anser uppdelningen av Näringslivsverksamheten bör ske. Självklart kan man dela på kakan men det har i dagsläget spårat ur i en förfrågan från KTH Företagssamverkans sida få arrangera ett marknadsföringsevent för Career Days vilka är en direktkonkurrent till Armada, på Kårhuset och i THS Näringslivsgrupps regi. De begär dessutom få total insyn i konversationen mellan THS och Career Days. Detta event kommer genomföras då varken Armadas projektledare eller jag anser det är något större hot mot Armada men i möten med KTH Alumni så framkommer de har planer på genomföra liknande event i framtiden, riktade mot studenter. Jag anser som Näringslivsansvarig min verksamhet skulle underlättas väsentligt om jag har ett beslut från THS Styrelse i ryggen som stöttar mig i min verksamhet och som säger THS bör sträva mot sluta ett liknande avtal som det som tidigare fanns med KTH. I och med detta avtal ska det tydligt framgå vem som har tillgång till vilken målgrupp och hur gränserna ska dras för förhindra KTH Alumni och KTH Företagssamverkan börjar bita THS Näringslivsgrupp i hälarna istället för nafsa som det gjort hittills. Stockholm 25 augusti 2010 Thérèse Fleetwood

13 YRKANDE KÅRSTYRELSEMÖTE 1 10/11 Nytt lokal-pm Bakgrund Efter diskussion på tidigare styrelsemöte har PM för lokaluthyrning uppdaterats något. Det nya PM:et reflekterar den nya situationen med frivilligt medlemskap, den nya restaurangen/bokhandeln, samt de nya projektrummen i gamla köksdelen av Nymble. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar jag: styrelsen antar det nya PM för lokaler som bifogats. Stockholm 9 aug 2010 Måns Östberg

14 PM för lokaler Hur THS a nv ä n d er sin a lok a ler F astst ä lld 1011-KS-????? 2010-??-?? Sid 1(3) PM FÖR LOKALER 1 Formalia 1.1 Sammanfning!"##%&'%(")%)*+,-*#.")%/0)%12)%345%-6+-")%7+%2,#8,,.79%% 1.2 Syfte 58/,",%:";%;"##%&'%<)%,,%7,8)%#8,,.#;",%=%345%/7,*(1",")%>?%",,%7<,,%76:%:0.-*((0)%",,%-?#(7*+,*(,% Historik JKEJE9% JEJJHI5HNNNNN% 2 Uthyrning och utlåning av lokaler 2.1 Eventlokaler och Osqvik Prissä ttnin g o c h priorit e tsord nin g vid b oknin g ar J L U K 345%A"#,)-,% 5"+,*6#")%6A1%+?)/0)"#*#()9% 345H:";-"::)% V--%0=)*(%"B,")#%))#(":#(% W"+,,%;"##%>)*6)*,",7-*7,%7?%:?7,"%345%:0.-*((0)%"B,")#%))#(":#(%*%,*--)<A+-*(%6:/,,#*#(%/0)%,,% +2##%/*##7*")%;",%/6),7,,%<(#;",%=%+?)127",9%% Rest a ura n g e n o c h k årb okh a n d eln Comment [MÖ1]: J4<)%7+*-;"%=*%,*;*()"%>?%"="#":#(%:";%:")%"--")%:*#;)"% <#%YEZ%,"+#6-6(")%"#-*(,%/0-.#;"T%% J345%A"#,)-,% L5"+,*6#")%6A1%+?)/0)"#*#()9% U&)*=,%,"+#6-6("="#,%:";%:")%<#%YE%Z%,"+#6-6(")% K&)*=,%,"+#6-6("="#,%:";%:*#;)"%<#%YE%Z%,"+#6-6(")R%I34R%I34H#7,<--;R% -2:#*[>)*=,\9% YV--%0=)*(%"B,")#%))#(":#(% % ](%#7")%*#,"%,,%;"#%*#;"-#*#("#%<)%=",,*(% ;?%/?)%:#%(0)%=;%:#%=*--%*%;",%)2:%:#% 18)%6A1%>)*7",%>?=")+7%*#,"%=%=*-+%(<7,")% :#%1)9%% % ](%#7")%*#,"%1"--")%,,%I34H#7,<--;%"--")% % Comment [MÖ2]:!",%1<)%<)%*#,"%"#%#8% :"#%"#%=<-;*(,%=*+,*(%/)79%3)6)%,,%D=)*(% "B,")#%"="#":#(%-*((")%-<#(7,%#")%*% >)*6)*,")*#(7-*7,#%7?%7+%;",,%,6-+7%76:%,,% ;"%*%;"#%>)+,*7+%=")+7:1","#%+#7+"% :?7,"%>)*6)*,")7%2>>%)".<-,%6:%;",%+)<=7%/0)%,,%"+6#6:*#%7+%(?%)2#,9% Comment [MÖ3]: Q8,,%7,8A+"R%16>>7%.(%,<A+,%*#%--,%#29% Te knisk a Hö gskol a ns Stu d e ntk år, Drottnin g Kristin as V ä g 15-19, Sto c kh olm, w w w.ths.kth.se

15 PM för lokaler Hur THS a nv ä n d er sin a lok a ler F astst ä lld 1011-KS-????? 2010-??-?? Sid 2(3) Stu die pl a tser!"#%&#'(#%))'#&*+'&%,#"-../')#0(%"#)*1#).23%4&'.)%,5#6"%,#.%,13"%,"'#78,#%))'#2.,-11%"#9','#:-,')#2.#.3&&#%;.%,"'#4',.%,#48#+(0&&).35#6"'".'<#+'"#<=,')#3#4%,3*%,#1%#&8<#%7.%,7,8<'"#48#).23%4&'.)%,5#>,3)%,"'# 7=,#'..#:-,'#0(%"#48#'<.3#*?:#0,1%#).0"<'#2.%#).2%".%,#9=,#&3<<'#:=<,%#0"#%#('"&3<'#4,3)%,"'5# Te nt a p erio d er =(,3<'#%(%".&*+'&%,"'#)+'#'"(0"')#)*1#.3&&70&&3<'#).23%4&'.)%,#2"%,#'<.3#1%"#+'"#:-,')#2.#.3&&# +(0&&)'+.3(3.%.%,5# M ott a g nin g e n B%"3"<)<,244%"#+'"#9%)&2.'#'..#)%+.3*"%,"'#7=,#)3"'#1*..'<"3"<)'+.3(3.%.%,#78,#'"(0"'#&*+'&%,#3#C-19&%# 2.'"#+*)."'5# 2.2 Kontor och föreningslokaler A%#+*".*,),21D#7=,,8#*?:#=(,3<'#&*+'&%,#3#C-19&%#)*1#3".%#3)4*"%,')#'(#EFG#(%,+)'1:%.#)+'#3#).=,).'# 1=/&3<'#18"#"-../')#'(#9%.'&'"%#:-,%)<0).%,5#EFG#244&8.%,#%"#%&#'(#%))'#&*+'&%,#+*)."')7,3..#.3&&# 7=,%"3"<',D#73"'")3%,'.#'(#HEF5#H*".*,#*?:#7=,%"3"<%&*+'&%,#3)4*"%,')#%"&3<.#7=&/'"%I# EFG#+2&.2,(%,+)'1:%.%,#)+'#9%,%')#%#,21#)*1#%,')#(%,+)'1:%.#+,0(%,5# A8#C-19&%#'&,3<#+*11%,#+2""'#%,9/2'#)%4','.'#,21#7=,#'&&'#7=,%"3"<',#)+'#%.#73""')# 2.,-11%"#)*1#+'"#%&')#*?:#(','#%"#,%)2,)#7=,#18"<'#7=,%"3"<',5#A%.#+'"#.3&&#%;%14%&#,=,'#)3<# *1#1=.%),21D#7=,(',3"<))+84D#',9%.),21#*?:#)8#(3',%5#A%))'#2.,-11%"#9=,#2.7*,1')#3# )'1',9%.%#1%#7=,%"3"<',"'5# A%#7=,%"3"<',#(',)#(%,+)'1:%.#+,0(%,#%&&%,#+,'7.3<.#).0,+)#'(#%<%.#,21#)+'#3#1=/&3<').%#18"# 9%,%')#)8'".D#2.'"#'..#42"+.%,"'#*('"#2"%,<,0()5#G4%?3%&&.#)+'#7=,%"3"<',#(',)#(%,+)'1:%.# 9%=1)#<-""'#EFG#*?:#EFG#1%&%11',#9%,%')#2.,-11%5## 2.3 Specialrum J#C-19&%#73"")#%..#'".'&#&*+'&%,#)*1#+'"#9*+')#7=,#1=.%"D#,%4%.3.3*"%,D#1%#1%,'5#K=&/'"%#&*+'&%,#3# C-19&%#,0+"')#)*1#)4%?3'&,21I# Comment [MÖ4]: T1)+,3(%.#).-?+%.# 7=,#'..#.0?+'#3"#%.#/'<#2447'..'%#'..#(3#)'#48# 7=,,'#1=.%.5# L2.%"# G'11'".,0%),211%.#!(%".2%&&'#'",'#,21#%7.%,#9%)&2.#'(#B%"3"<)<,244%"# A%))'#,21#+'"#"-../')#2.'"#+*)."'#'(#EFGD#EFG#)%+.3*"%,D#+8,7=,%"3"<',#*?:#%7.%,#9%)&2.#'(# &%"3"<)<,244%"#'(#'""'"#).2%".,%&'.%,'#(%,+)'1:%.5#!;.%,"'#4',.%,#+'"#:-,'#%))'#,21#"0,#%#3".%#0,# %7.%,7,8<'%#'(#%#4,3*,3.%,'%#(%,+)'1:%.%,"'#)'1.#3#)'19'"#1%#2.:-,"3"<#'(#%(%".&*+'&%,5## 3 Information och marknadsföring R&&10""'#2.,-11%"#3#EFG#7').3<:%.%,#+'"#2."-../')#3#18..72&&#2.).,0?+"3"<#7=,#1',+"')7=,3"<#*?:# 3"7*,1'.3*"))4,3"3"<#'(#98%#EFG#*?:#%;.%,"'#*,<'"3)'.3*"%,5##S2)+'4#)*1#0,#4',.34*&3.3)+'#%&&%,#,%&3<3=)'#0,#3".%#.3&&8."'D#1%#2"'".'<#7=,#'773)?:%,3"<5#S2)+'4#)*1#+'"#(','#+,0"+'"%#7=,#%"#)3<"373+'".# %&#'(#1%&%11',"'#0,#7=,9/2"'5## L',+"')7=,3"<#*?:#3"7*,1'.3*"))4,3"3"<#0,#.3&&<0"<&3<.#<,'.3)#%&&%,#.3&&#)/0&(+*)."')4,3)#7=,#EFG# )%+.3*"%,D#+8,7=,%"3"<',D#7=,%"3"<',#3#:2)%.#)'1.#=(,3<'#%7.%,#9%)&2.#'(#&%"3"<)<,244%"5#!;.%,"'# *,<'"3)'.3*"%,#+'"#+=4'#1',+"')7=,3"<#.3&&#1',+"')4,3)%,5#R773)?:%,3"<#48#'"(3)'%#4&'.)%,#0,#<,'.3)#7=,# '&&'5# Te knisk a Hö gskol a ns Stu d e ntk år, Drottnin g Kristin as V ä g 15-19, Sto c kh olm, w w w.ths.kth.se

16 PM för lokaler Hur THS a nv ä n d er sin a lok a ler F astst ä lld 1011-KS-????? 2010-??-?? Sid 3(3)!""#%&'(%)*+,&-(.#+,&/01#%++-*234&-(.#*'%#.1)'5((%*#-#+,&65.#%6#789:#;%&'(%)*+,&-(.*%' &#+<&# -(04#*0,&%#,6&-.#64&'*%340#-#3/*40:# D-"E400+,&*5"E(-(.?#1(0&%&#123#"-'(%()4:## F&1E4'0-1(#><#'<&3/*40*#+%*%)#123#>&1E-24&%)4#>&4*4(0%0-1(4&#-#'<&3/*40## 789#*'5&%&#/0>"%24&%)4#-#GCB"4# Te knisk a Hö gskol a ns Stu d e ntk år, Drottnin g Kristin as V ä g 15-19, Sto c kh olm, w w w.ths.kth.se

17 YRKANDE KÅRSTYRELSEMÖTE 2 10/11 Tillgång till Nymble kvällstid Bakgrund I diskussionerna kring medlemsförmåner har en fråga kommit upp: huruvida endast medlemmar ska få kortaccess till Nymble under kvällstid och helger. Idag kan alla studenter (på grund av tidigare obligatorium ) begära access till Nymble under de timmar Nymbles dörrar är låsta. Dagtid måste Nymble vara tillgängligt för alla studenter, då KTH betalar för de studieplatserna. Vi borde inte begränsa access till den som faktiskt är kårmedlem, av flera skäl. Ett är säkerhet, ett är lojalitet mot medlemmarna och ett är huset faktiskt tillhör kåren och är en av våra största tillgångar. Om inte annat är det bara konstigt låta ickemedlemmar disponera huset fritt. En sak som måste understrykas är jag inte vill neka ickemedlemmar tillträde till huset. De har rätt vistas i lokalerna, men måste hitta en kårmedlem som kan öppna entrén. Detta är av två anledningarna: det är inte pragmatiskt rimligt vi ska göra medlemskontroller på alla som finns i Nymble, och dels är det en statusfråga för medlemmarna uppmärksammas som en av de balla kidzen som kan öppna kårhuset. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar jag: kårexpeditionen endast beviljar kortaccess till Nymble under kvällstid och helger till de som är kårmedlemmar. alla studenter har rätt vistas i Nymble kvällstid och helger som tidigare. Stockholm 26 augusti 2010 Ivan Milles

18 YRKANDE KÅRSTYRELSEMÖTE 1 10/11 Val av representanter till Disciplinnämnden Bakgrund!"#%&''())*+&))),--.())&)/01'2,+&',*'*3'*.*+)&+)*'14%)/0.533-*&+)*',6,.4,3-,++(7+2*+14%.8& 9:-;&8)-,<*+<:'&2*)=>.8',/&+2*.)5+2('*+1'2,+&',*14%)/0.533-*&+)31.)*'-*2,<&=?:-;&+2*8&+2,2&)*' B;:'+C*+91'.DE<+,*F.8&G1'1+,+DH&'-?&--<'*+ 6&+,*-I17J*'<D"08&+#5+2J1'<DE<+,*F.8&G1'1+,+ Yrkande J*.-5))&.':'&+2*,+)*',7./&-14%+17,+*',+<&/-*2&7:)*'),--6,.4,3-,++(7+2*+ # #)148%1-7MN&5<ONPN >/&+K,--*.

19 PERSONLIGA ANSÖKNINGSHANDLINGAR Personliga ansökningshandlingar publiceras inte på webben av hänsyn till de sökande och är därför borttagna. Handlingarna finns tillgängliga i skriftlig form för THS medlemmar, kontakta THS ordförande om dessa handlingar efterfrågas.

20 YRKANDE KÅRSTYRELSEMÖTE 1 10/11 Val av doktorandrepresentanter till UU och FN Bakgrund!"#%&''())*+&))),--.())&)/0123)2'&+1'*4'*.*+)&+)*',5!".6)7,-1+,+8.6).32))29%:&36-)*).+(;+1< B,.36--*/,-C&&)).*3),2+*+./,9*2'1:>'&+1*D.9&'EF2'.;&+7-,'123)2'&+1*'+&.'*4'*.*+)&+), /,/,-C&&))1*6).08.),--/&'&+1'&..644-*&+)*','*.4*3),/*2'8&+I&--).0D.9&'.2;.644-*&+),HH29% E-,'*G&.2;.644-*&+),FJKL.01*%&';>C-,8%*)&)))(93&644:>'/&'&+1'&,:& *7*%>/&/&'& 72')&/,1+082)),--:(--*<IF'0+&1;,+,.)'&)>'.%0--%&'1*):6++,).>+.3*;0-2;&)).&;;&4*'.2+.3& '*4'*.*+)*'&2..,701&2'8&+*+L;*+1*))&')M/('':>';M93*)),1:>'*+*+.3,-14*'.2+L29%1(':>'%&'/, /&-)1*+%(';21*--*+;*1.644-*&+)*',.)(--*)<KB,%244&.&))/&'3*+!"#*--*'5!";2).())*'.,8*+.01&+ +M2'1+,+8<F>'%244+,+8./,.32;;*'1*+&))-*1&),--&))123)2'&+1*'+&2:)&'*(''*4'*.*+)*'&1*,2'8&+*+, :'08&L29%&))1*)/0'*4'*.*+)&+)*'+&1*..6)2;3&+.)>1C&/&'&+1'&,.,))&'7*)*40*)))M1-,8&'*.())(+ ),1,8&'*< E--).0:,++*.:>-C&+1*3&+1,1&)*'A D.9&'EF2'.;&+A2'1,+&',*-*1&;2),:&36-)*).+(;+1*+L.644-*&+)N6)7,-1+,+8.6).32))*) 7*.-6))&.'>'&+1*/&-&/123)2'&+1'*4'*.*+)&+)*',:&36-)*).+(;+1*+29%6)7,-1+,+8.6).32))*)< # #)293%2-;OP&68QPRP

21 YRKANDE KÅRSTYRELSEMÖTE 2 10/11 Val av studeranderepresentant i fakultetsnämnden och utbildningsutskottet Bakgrund På kårstyrelsemöte 20 verksamhetsåret 09/10 bordlades två representantplatser, nämligen den andra platsen i fakultetsnämnden och utbildningsutskottet. Detta gjordes för vi vid tiden för valet endast hade en chef för utbildningsinflytande. Nu har bägge arvoderingarna tillsats, och det är därför hög tid även tillsätta representantposterna som blev över. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar jag: Tove Grönroos väljs till studeranderepresentant i fakultetsnämnden. Tove Grönroos väljs till studeranderepresentant i FN:s utbildningsutskott. ovanstående beslut anses omedelbart justerat. Stockholm 30 aug 2010 Ivan Milles

22 Motion Projektanställning Marcus Brosjö Elias Lindqvist Sid 1(1) MOTION PROJEKTANSTÄLLNING MARCUS BROSJÖ Marcus Brosjö är tills kommunikationschef vid Tekniska Högskolans Studentkår 10/11, en 50 % arvoderad post. För tillfället täcks Marcus 50 % arvodering av dagligt arbete såsom: hemsida, konsultande till LG och kårföreningar, mailsvar, utskick i digitalt- och pappersformat samt övrigt arbete som lagts på kommunikationschefen. Resultatet har blivit Marcus sköter mycket rutinarbete och kortsiktiga kampanjer men inte har tid över till några med långsiktiga projekt. På grund av detta vill THS projektanställa Marcus Brosjö till en ytterligare 50 % arvodering från 1a september 2010 till och med 31a december Den ytterligare 50 % arvoderingen ska bl.a. vigas åt: Arbete med uppstarta av en kommunikationsnämnd Arbetsbeskrivning och definition av Kommunikationschefens roll i LG Kvalitetssäkring av rutiner för kommunikation. Samarbetet mellan Kommunikationschef och THS marknadsföringsgrupp. Samarbete med kommunikationsnämnder på sektionerna. Samarbete med KTH i kommunikationsfrågor. Samordning av kårföreningars marknadsföring. Utbildning av LG i kommunikation. Jag yrkar därav Projektanställa Marcus Brosjö från 1a september 2010 till och med 31a december Att ersättning utgår till en enligt THS stadgar fastställd 50 % arvodering. Projektanställningen utförs enligt ovanstående projektanställningsplan Beslutet anses omedelbart justerat Nymble den 26 augusti 2010 Elias Lindqvist Vice kårordförande

23 DISKUSSIONSUNDERLA G: ERKÄNNANDE ICT Bakgrund!"#%&'(()*+%&"",,-./',0123)2),,345(67)(()238(4&,0*2",,9)2*77":;-<%&6("+0*23)2"%0217="+3) %",%+4+#0*2",,0217="%,'3)+,)2+"%>1(9)04++"+3)?!"#%)2%67%"#,#12+"",,3),,"12+C#6,>4%67&C2 0217="26AB9)2*77)2%C>1(%&6("+%67%)&,46+)+3C9C3"B"2%5)+3)2",%,62"%' C#"+?!"#%&"(( 561+#,)2"",,3),120217%,4+,)%=1(>"(6&"()+7)33)%%&*&%67="#52","2671>)+3),1224&,4#,92"',"+ %,'3)+,&*&),%67#)2"(("%,'3)+,)2)+24&,4#,92"7*=(4#B),",,1,"7)3B">37",?:%C0"((9623)7"+,"A&" D)40E"2(9676AB-67"% ? /,6A&B6(7F"'#'%,4GHIH Te knisk a Hö gskol a ns Stu d e ntk år, Drottnin g Kristin as V ä g 15-19, Sto c kh olm, w w w.ths.kth.se

24 Interpellation av Kårstyrelsen till KF1 15/9 På KF9 ålades Kårstyrelsen fyllnadsvälja de två arvoderade posterna «Chefer för utbildningsinflytande» med hjälp av Valberedningen. En person tillses vid Ksm19 09/10, och den andra posten bordlades. Det tog längre tid än styrelsen väntat hitta en ny lämplig kandidat, men vid KSm01 10/11 i augusti (förbehåll om fel) tillses den andra chefen för utbildningsinflytande. Vid detta senare val blev valberedningen kontaktad, men av olika orsaker hade valberedningen förhinder dyka upp vid det ena intervjutillfälle som KS bokat in med kandidaten. Trots detta valde KS gå vidare med valet och genomföra det utan valberedningen fick ytterligare möjligheter evaluera kandidaten. Vill KS vänligen redogöra för grunden för sitt beslut? Ragnvald Løkholm Alvestad Ordförande Flygsektionen 2010 John Eriksson KF-suppleant Flygsektionen

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6) Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 14 11/12 Måndagen den 6 februari 2012 klockan 16.00 Sammanträdesrummet Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

kl. 18.00, Campus Valhallavägen, Drottning Kristinas väg 15 1. Formalia Föredragande

kl. 18.00, Campus Valhallavägen, Drottning Kristinas väg 15 1. Formalia Föredragande Föredragningslista Kårstyrelsemöte 1 10/11 Måndagen den 2 augusti 2010 kl. 18.00, Campus Valhallavägen, Drottning Kristinas väg 15 * = bilaga finnes 1. Formalia Föredragande.1 Mötets öppnande.2 Mötets

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 PROTOKOLL 1011-KF-04 Närvarande VÄLLINGBY 2011-03-03 j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet Injusterade ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 9 09/10. Tisdagen den 16 november 2009. kl. 18.00, L31, Drottning Kristinas väg 30

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 9 09/10. Tisdagen den 16 november 2009. kl. 18.00, L31, Drottning Kristinas väg 30 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 9 09/10 Tisdagen den 16 november 2009 kl. 18.00, L31, Drottning Kristinas väg 30 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Kristoffer Renholm Måns Östberg Per Stånge

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll. Extra Kårstyrelsemöte 1 09/10. Torsdagen den 2 juli 2009. kl. 17.30, Sammanträdesrummet, Nymble

Protokoll. Extra Kårstyrelsemöte 1 09/10. Torsdagen den 2 juli 2009. kl. 17.30, Sammanträdesrummet, Nymble Protokoll Extra Kårstyrelsemöte 1 09/10 Torsdagen den 2 juli 2009 kl. 17.30, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Måns Östberg Kristoffer Renholm Ordförande

Läs mer

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen.

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Sid 1(11) ARBETSBESKRIVNINGAR har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Syfte Arbetsbeskrivningens syfte är att skapa kontinuitet i ledningsgruppens arbete och

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Chef för utbildningsinflytande. Sara Blomqvist Chef för utbildningsinflytande 12/13. Per-Viktor Bryntesson Chef för utbildningsinflytande 12/13

Chef för utbildningsinflytande. Sara Blomqvist Chef för utbildningsinflytande 12/13. Per-Viktor Bryntesson Chef för utbildningsinflytande 12/13 Sid 1(10) PROTKOLL Kårstyrelsemöte 22 11/12 Måndagen den 25 juni 2012 klockan 18.00 Kröken, Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Egil Antonsen Ivan Milles Robin Norström

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001.

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Närvaro : bilaga 1 B Kajsa Boström B Anne Von Oelreich D Mattias Amnefelt D Robert Andersson D Christer Tamm D Andreas Mattsson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8

Protokoll. 1. Formalia. Protokoll SM3/1415 Mars 2015 Sid. 1 av 8 Sid. 1 av 8 Protokoll Mötets art: SM3 Datum: Tisdag 03 Tid: 17:17 Plats: M1 Närvarande: Jonathan Cressell (Mötesordförande) Tim Hallor (Koordinator) Övriga se bilaga. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnades 17:24

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 13 13/14. Närvarande. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm20 13/14 2014-05-05 Sid 1(12)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 13 13/14. Närvarande. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm20 13/14 2014-05-05 Sid 1(12) Sid 1(12) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 13 13/14 Måndagen den 5 maj 2014 klockan 18.00 Plats: Gröten plan 2, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet 2. Mötets behöriga utlysande Ordförande Beslut 3. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 4. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 5. Val av justeringsperson

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1

Föredragningslista. Kårfullmäktige Möte 1 Kårfullmäktige Möte 1 2013/2014 Luleå Studentkårs Kårfullmäktige Möte 1 13/14 Datum: Tid: 16:00 Plats: C305 Kallade: Kårfullmäktiges ledamöter, Kårfullmäktiges suppleanter Luleå Studentkårs Kårstyrelse,

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde # 9 08/09 Datum: 7 maj 2009 Tid: 18.00 22.39 Plats: L1, KTH Campus Valhallavägen

Kårfullmäktigesammanträde # 9 08/09 Datum: 7 maj 2009 Tid: 18.00 22.39 Plats: L1, KTH Campus Valhallavägen Kårfullmäktigesammanträde # 9 08/09 Datum: 7 maj 2009 Tid: 18.00 22.39 Plats: L1, KTH Campus Valhallavägen PROTOKOLL 0809-KF-09 NYMBLE 2009-09-17 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Styrelsemöte nr 4, 08/09 PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2008-11-19 Bilagor: M7 US 50-årsjubileum Tid: Plats: Noteringar: 15.15

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #20 Tisdag 15/02 2011 VIP-rummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00 Paus: kl. 19.41-19.50.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnade mötet kl 17.02.2 Val

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Denise Fuglesang Styrelseledamot. Nina Nilsson Styrelseledamot. Victor Olsson Styrelseledamot. Denise Fuglesang öppnar mötet kl. 18:05.

Denise Fuglesang Styrelseledamot. Nina Nilsson Styrelseledamot. Victor Olsson Styrelseledamot. Denise Fuglesang öppnar mötet kl. 18:05. Protokoll Kårstyrelsemöte 19 13/14 2014-04-28 Sid! 1(! 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 19 13/14 Måndagen den 28 april 2014 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes.

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm Fröken Anderberg öppnar mötet kl 13:00. Väl tajmat även denna gång.

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Adress: Gråttan, Osquars backe 8 Sektionsmöte nr 6, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-02- 23 Tid: 17.44-19.47 Närvarande: Se punkt 1.4 1. Formalia

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte #1 Tisdag 18/10 2011 Gröjersalen, Hus 3, Kräftriket Kl. 17.00 21.30.1 Mötets öppnande Talman Kristian Kull förklarade föreningsmötet öppnat

Läs mer

3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm15 11/12 2012-03-12 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 15 11/12 Måndagen den 12 mars 2012 klockan 18.00 LG-rummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1.

Läs mer

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03

Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03 Styrelseprotokoll för SNAPS styrelsemöte 2014-11-03 Kl. 19:00, Skype Swedish National Association of Pharmaceutical Students Närvarolista: Mötesordförande: Mikael Boberg SNAPS Styrelse: Ordförande Mikael

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Föredragningslista 2011-04-27

Föredragningslista 2011-04-27 Sida 1 av 16 1 Formalia Föredragningslista 1.1 Mötets högtidliga öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justerare tillika rösträknare 1.5 Fråga om mötets behöriga

Läs mer

Y-sektionen 2014-10-06 Teknisk fysik och Elektroteknik Medicinsk teknik

Y-sektionen 2014-10-06 Teknisk fysik och Elektroteknik Medicinsk teknik Linköpings Y-teknologsektions styrelsemöte #3 Måndagen den 6 oktober 2014 kl 17:15 Kallade: Styrelsen & Revisorerna Maja Ilestrand, Sofia Martinsson, Björn Tallberg, Robert Svensk, Lucas Nilsson, Rasmus

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

B E G Ä R A N A V O R D E T Begäran av ordet sker via handuppräckning och ordföranden för talarlista och fördelar ordet enligt den samma.

B E G Ä R A N A V O R D E T Begäran av ordet sker via handuppräckning och ordföranden för talarlista och fördelar ordet enligt den samma. Sektionsmötes ABC. Ett höst- vinter- eller vårmöte på I-sektionen är ungefär som en cirkus. Det finns en cirkusdirektör som dirigerar och det finns några artister som syns oftare än andra i manegens mitt.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Styrelsemöte 26 november 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen. (a) Mötets öppnande Åsa förklarar mötet öppnat (17:15).

Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen. (a) Mötets öppnande Åsa förklarar mötet öppnat (17:15). Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen Protokoll Styrelsemöte 2004-01-27, 17:15, kårhuset Närvarande: Åsa Lindström, Per Haraldson, Maja Fjaestad, Heide Stollberg, Hanna Bergman, Daniel Westlén

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik

STADGAR. Sektionen för Medicinsk Teknik STADGAR Sektionen för Medicinsk Teknik Senast ändrad 24 mars 2015 Innehåll 1 Allmänt 3 1.1 Namn............................... 3 1.2 Kårtillhörlighet.......................... 3 1.3 Ändamål.............................

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #12 som ägde rum 2014-03-24 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-12-09

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-12-09 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-12-09 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 2, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-12-09 Tid: 17.41 20.08 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 januari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 Tid: Måndag 9 december 2013 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #5 Onsdag 5/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.34..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00

Föredragningslista. Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 Föredragningslista Sektionsmöte 2014-09- 30, 17:00 * betyder att bilaga finns 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Robin Palmberg öppnar mötet kl 17.23 1.2. Val av mötesordförande Cecilia Engelbert valdes

Läs mer