Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: Tid: Plats: L1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1"

Transkript

1 Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: Tid: Plats: L1 PROTOKOLL 1011-KF-04 Närvarande VÄLLINGBY j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet Injusterade ledamöter och suppleanter B Ulrica Torkelsson (j 1, j 2 ) K Sara Wengström (j 1, j 2 ) B Viktor Dahliqvist (j 1, j 2 ) K Mailén Andersson (j 1, j 2 ) CL Gabriella David (j 1, j 2 ) K Sebastian Hedberg (j 1, j 2 ) CL Robin Bramsäter (j 1, j 2 ) M Johan Egneblad (j 1, j 2 ) D Egil Antonsen (j 1, j 2 ) M Malin Fuglesang (j 1, j 2 ) D Emma Angermund (j 1, j 2 ) M Erika Ornstein (j 1, j 2 ) D Jonas Sundberg (j 1, j 2 ) M Emre Emirlioglu (j 1, j 2 ) E Gustav Möreé (j 1, j 2 ) MiT Sandra Hedberg (j 1, j 2 ) F Tomas Lycken (j 1, j 2 ) Media Sara Cecilia Lempiänen (j 1, j 2 ) F Patriq Banach (j 1, j 2 ) Media Marco Sätherblom (j 1, j 2 ) I Henrik Tham (j 1, j 2 ) S Carin Alderman (j 1 ) I Björn Eriksson (j 1, j 2 ) S Hugo Persson (j 1, j 2, ut 4.5) IsT Kristin Åkerström (j 1 ) S Jens Kvarnström (j 1, j 2 ) IsT Daniel Petersen (j 1 ) T Ragnvald Løkholm Alvestad (j 1, j 2 ) IsT Torbjörn Sjöberg (j 1 ) T Adam Berg (j 1, j 2, ut 6.8) IN Henrik Mårtensson (j 1 ) T John Eriksson (j 1, j 2 ) IN Frida Carlsson (j 1, j 2 ) T Daniel Ohlsson (in 6.8) IN Per Modin (j 1, j 2 ) Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

2 SIDA 2 (1111) 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Vice talman Björn Blomkvist öppnade mötet kl Mötets behöriga utlysande Bilaga 1 Kallelse utgick onsdagen den 10 december, i enlighet med stadgan. mötet var behörigt utlyst. 1.3 Anmälda förhinder Johan Alvfors (A), Johan Stjernberg (D), Johan Persson (I) och Eva Olsson (MEDIA) har anmält förhinder. 1.4 Justering av röstlängd Röstlängden justerades enligt ovan. 1.5 Adjungeringar Förslag på Daniel Loze Risendal (OPEN) och Henrik Persson (OPEN) ska adjungeras med yttranderätt samt förslagsrätt. KF beslutar adjungera Daniel Loze Risendal och Henrik Persson med ytranderätt och förslags- rätt. 1.6 Val av justerare tillika rösträknare Sandra Hedberg (MiT) och Mailén Andersson(K) nominerades. välja Sandra Hedberg och Mailén Andersson till justerare tillika rösträknare 1.7 Fastställande av föredragningslista Bilaga 2 Vice talman föreslår flytta punkt 6.2 och 7.1 och behandla dessa innan punk 4 Dechargeärenden. fastställa föredragningslistan med ändringar. 1.8 Föregående protokoll 09/10 KF9 10/11KF2 Bilaga 3&4 Talman yrkade godkänna granskningen av protokoll KF9 09/10 samt KF2 10/11. godkänna granskningen av protokollet från KF1 10/11 och bordlägga granskning- en av protokollet från KF9 09/ Entlediganden Bilaga 5

3 SIDA 3 (1111) Daniel Zachrisson (T), Ragnvald Løkholm Alvestad (T), Jonas Svensson, (T) Mariana Dalarsson (IN), Samuel Holt (T), John Eriksson (T), Karolina Lindvall (T), Helena E Menzing (M), Rebecca Hansson (S) och Tobias Svensson (D) har begärt entledigande från KF. Emma Sjöberg, Erika Ornstein, har begärt entledigande från valberedningen. Karl Fallgren har begärt entledigande från kårstyrelsen. Talman beslutade bevilja samtliga entledigande Granskning av valnämndsprotokoll Bilaga 6&7 Fysik och Flyg har lämnat in valnämds protokoll med nya representanter. Vice talman föreslår godkänna valnämdsprotokollen från Fysik och Flyg KF beslutar godkänna valnämdsprotokollen Röstlängden justerades en andra gång enligt ovan Anmälningsärenden Johan Alvfors uppmanar alla valnämndsrepresentanter fylla i listan med kontaktuppgifter för valnämndsrepresentanter. 2 Rapporter 2.1 Osqledaren Bilaga 8&9 Petter Eek och Maria Rantanen rapporterade. Frågor om hur försäljning av annonser går och om budgeten är rimligt utformad ställdes. lägga rapporten till handlingarna. 2.2 Kårstyrelsen Bilaga 10,11,12&13 Kårstyrelsen rapporterade (KF3, KF4 och halvtidsrapport). Följande frågor ställes till kårstyrelsen: det har hänt något juridiskt ang. CSN-reglerna programgruppens resultat hur intresset har varit för THS international medlemsantalet hur mycket av medlemsavgiften som sektionerna får

4 SIDA 4 (1111) arbetas det retroaktivt för de som har drabbats tidigare av CSNs återkrav från vilken budgetpost kommer pengarna som THS skjuter till till de sektioner som har färre än 300 medlemmar vem bedriver fria sektionens verksamhet och hur motiveras det de inte behöver sina pengar ska KTH ersätta bidragsdelen av återkravet från CSN verksamheten som ligger utanför verksamhetsplanen kan den petas in någon annan stans eller vad händer med den och drabbar detta verksamhetsplanen kommer CSN kolla 09/10, planeras det ändra tentaperioderna har någon krävt ersättning för inställd vistelse på Osqvik har problemet med frysande rörledningar åtgärdats om kommunikationsnämnden och vilka ärenden de kommer behandla om detaljbudget och rambudget hur blir det med veckopub hur man ska kunna få igång arbetet med förbättra pedagogiken hur det går med restaurangen ska hinna ta betalt varför har inte utbildningscheferna någon arbetsgrupp lägga rapportena till handlingarna. Ekonomisk rapport föredrogs av Elias Lindqvist. Frågor om THS international bidrag och hur det blir med minskad mängd internationella studenter och vad skillnaden i budget jämfört med resultatet beror på ställdes lägga rapporten till handlingarna. 2.3 Talmanspresidiet Bilaga 14 Talman rapporterade. Fråga om vad planen för talmanspresidiet ska fungera bättre innebär. lägga rapporten till handlingarna. Mötet ajourneras kl till kl Mötet återupptaget kl Röstlängden justerades enligt ovan. 3 Bordlagda ärenden

5 SIDA 5 (1111) 3.1 Val av THS valnämnd Nomineringar: Per Modin (IN), Niklas Fuglesang (Open), Fredrik Julin Henriksson (E), Julia Brolin (A), Niklas Berg (F), Pontus Länninmäki (MiT) välja ovanstående personer till valnämnden samt bordlägga valet av samman- kallande. 6 Propositioner 6.2 Proposition angående byggnadsfonden verksamhetsår 09/10 Bilaga 20 Elias Lindqvist (KS) presenterade propositionen upplösa kr ur byggnadsfonden. Fråga öppnas för deb. Ändrings yrkande från Kårstyrelsen där kårstyrelsen yrkar upplösa kr ur byggnadsfonden verksamhetsåret 2009/2010. detta justeras omedelbart. bifalla ändringsyrkandets första -sats enhälligt. Bifalla ändringsyrkandets andra -sats. 7 Motioner 7.1 Motion angående sakrevision Bilaga 27 Sakrevisorerna presenterade motionen. Sakrevisorerna yrkar sakrevisorerna 2010/2011 ges i uppdrag revidera verksamhetsåret 2009/2010 följande text läggs till sist i reglementets 15.1 Sakrevisorerna ansvarar för revis- ionen av föregående verksamhetsårs verksamhet., den första -satsen omedelbart justeras. Tomas Hiselius (KS) avgav kårstyrelsens motionssvar. bifalla -sats 1 i sin helhet. bifalla -sats 3 i sin helhet.

6 SIDA 6 (1111) avslå -sats 2 i sin helhet. följande text läggs till sist i reglementets 15.1 Sakrevisorerna ska kontinuerligt revidera verksamheten. Ansvaret för revisionsberättelse och revidering av verksamhetsberättelse och årsredovisning ligger hos de revisorer som är sittande vid den tidpunkt då respektive dokument presenteras för kårfullmäktige. Sakrevisorerna jämkar sig med kårstyrelsens förslag. Frågan öppnas för deb. bifalla yrkandena i kårstyrelsens motionssvar. 4 Dechargeärenden 4.1 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Bilaga 15 Tobias Porserud (KS) föredrog verksamhetsberättelsen. Frågan öppnades för deb fastställa verksamhetsberättelsen 2009/ Årsredovisning THS 2009/2010 Bilaga 16 Jana Emmerich fördrog årsredovisningen. Jana Emmerich yrkar disponera resultatet för året 2009/2010 så resultatet om 63530kr överförs i ny räkning. Frågan öppnades för deb. fastställa årsredovisningen enligt bilaga. bifall Janas yrkande. 4.3 Revisionsberättelse Bilaga 17&18 Sakrevisorerna föredrog revisionsberättelserna. Frågan öppnades för deb. finna revisionsberättelserna granskade. 4.4 Ansvarsfrihet för kårstyrelsen 2009/2010 Frågan öppnades för deb.

7 SIDA 7 (1111) bevilja kårstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009/ Ansvarsfrihet för Osqledarens chefsredaktör 2009/2010 Frågan öppnades för deb. 5 Enkla frågor bevilja Osqledarens chefsredaktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009/2010. Inga enkla frågor inkommna. 6 Propositioner 6.1 Kårföreningar Bilaga 19 Ivan Milles (KS) presenterade propositionen ersätta kapitel 11 i THS reglemente med bilaga 11. Kårföreningar Fråga öppnas för deb. bifalla propositionen enligt bilaga. 6.3 Proposition angående utlysandet av fyllnadsval till KF Måns Östberg (KS) presenterade propositionen. Bilaga 21 i andra meningen i reglementets paragraf ersätta ordet tidigast med senast. Ragnvald Løkholm Alvestad (T), Anna Johansson (CL), Gabriella David (CL) och Robin Bramsäter (CL) yrkar i nämnda stycke ändra 4 veckor till 20 studiedagar. Fråga öppnas för deb. bifalla ändringsyrkandet. bifalla propositionen med ovanstående ändring. 6.4 Proposition angående åsiktsdokument Bilaga 22 Johan Alvfors (KS) presenterade propositionen.

8 SIDA 8 (1111) THS Åsiktsdokument fastställs enligt bilaga. Fråga öppnas för deb. Sara Wengström yrkar streck i deben. avslå streck i deben. Johan Alvfors yrkar i punkt 6 och 7 under doktorandfrågor ändra ordet bör till ska. Marco Sätherblom (MEDIA) yrkar följande formulering i THS åsiktsdokument höjning av ett redan godkänt betyg ska vara tillåten till höjning av ett redan godkänt betyg ska vara tillåten oavsett examinationsform Ragnvald Løkholm Alvestad (T) och Emmre Emirlioglu (M) yrkar THS anser vid studier utomlands i KTH:s regi ska studenten ha garanti för planerade kurser godkänns vid KTH läggs till under internationella frågor. Egli Antonsen yrkar texten det ska finnas minst 1 dator/10 studenter till det ska finnas ett tillräckligt antal datorer tillgängliga för studenter. bifalla Johan Alvfors yrkande. bifalla Ragnvald Løkholm Alvestad och Emmre Emirlioglus yrkande. avslå Marco Sätherbloms yrkande. avslå Egil Antonsens yrkande. bifalla propositionen med ändringar. 6.5 Proposition angående TECO Bilaga 23 Elias Lindqvist (KS) presenterade propositionen. ansluta alla THS medlemmar till TECO retroaktivt. alla nya THS medlemmar automatiskt blir medlemmar i TECO. Tomas Lycken (F) och Patrik Bannach (F) yrkar bifalla första -satsen och avslå den andra -satsen. Fråga öppnas för deb. avslå Tomas Lyckens och patrik Bannachs yrkande. bifalla propositionen enligt bilaga.

9 SIDA 9 (1111) Klubban lämnas över till talman Per Stånge. 6.6 Proposition angående valdatum till KF Bilaga 24 Elias Lindqvist (KS) presenterade propositionen. utlysa ordinarie val till KF för alla sektioner 2-6 maj 2011 Fråga öppnas för deb. bifalla propositionen enligt bilaga. 6.7 Proposition angående valberedningspolicy Bilaga 25 Tomas Hiselius (KS) presenterade propositionen. under rubriken Skriftliga omdömen om kandidater ändra meningen Om en el- ler flera kandidater bedöms som lämpliga för ett uppdrag och dessutom som avgjort bättre än övriga kandidater, så skall den eller dessa förordas av valberedningen. till Valberedningen ska förorda den eller de kandidater som valberedningen anser lämpliga och avgjort bättre lämpade än eventuella övriga kandidater.. Fråga öppnas för deb. bifalla propositionen enligt bilaga. 6.8 Proposition angående ledamöter i kårstyrelsen Bilaga 26 Måns Östberg (KS) presenterade propositionen. antalet ledamöter i Kårstyrelsen är 7 (samt presidiet) istället för 8 under reste- rande verksamhetsåret 10/11. Fråga öppnas för deb. bifalla propositionen enligt bilaga. 8 Konfirmation av ordförande för THS kulturverksamhet Vice talman föredrog Caroline Bygdeman har valts till ordförande för teknologkören.

10 SIDA 10 (1111) Frågan öppnas för deb. godkänna Caroline Bygdeman som ordförande för teknologkören. 9 Valärenden 9.1 Fyllnadsval till valberedningen Sebastian Hedberg och Daniel Loze Risendal nominerades. Jana Emmerich nomineras till sammankallande. KF valde Sebastian Hedberg och Daniel Loze Risendal till valberedningen för resterande del av verksamhetsåret och Jana Emmerich till sammankallande. 10 Övriga ärenden 10.1 Övriga frågor Inga övriga frågor Nästa möte KF 5 kommer hållas kl onsdagen den 6 april i L1, KTH Campus Valhallavägen. 11 Mötets högtidliga avslutande Talman förklarar mötet avslutat kl Björn Blomkvist Vice talman Samuel Tylstedt Sekreterare Sandra Hedberg Justerare Mailén Andersson Justerare

11 SIDA 11 (1111) 12 Bilagor 1. Kallelse 1011-KF Föredragningslista 1011-KF Mötesprotokoll 0910-KF Mötesprotokoll 1011-KF Entledigande 6. Valnämndsprotokoll Fysik 7. Valnämndsprotokoll Flyg 8. Rapport Osqledaren KF Rapport Osqledaren KF Rapport KS KF Rapport KS KF Rapport KS KF-halvår 13. Rapport KS Ekonomisk 14. Rapport Talmanspresidiet 15. THS verksamhetsberättelse 09/ THS årsberättelse 09/ Revisionsberättelse 09/ Sakrevisonsberättelse 09/ Proposition Kårföreningar 20. Proposition Byggnadsfonden 09/ Proposition Utlysande av fyllandsval till KF 22. Proposition Åsiktsdokument 23. Proposition TECO 24. Proposition Valdatum KF 25. Proposition Valberedningspolicy 26. Proposition KF-ledamöter 27. Motion Sakrevision

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-2

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-2 Protokoll KSm2 2010/2011 2010-08-30 Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-2 Måndagen 30 augusti 2010 kl. 18.00 Kröken, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Ivan Milles Elias Lindqvist Klara

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde 8 torsdag den 10 april 2003 Närvarolista (bilaga 0.1)

Kårfullmäktigesammanträde 8 torsdag den 10 april 2003 Närvarolista (bilaga 0.1) Kårfullmäktigesammanträde 8 torsdag den 10 april 2003 Närvarolista (bilaga 0.1) Ledamöter med rösträtt Övriga ledamöter A Johanna Gullberg F Ida Johansson A Quaryn Hallberg IT Martin Kristensson B Kajsa

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Adress: Gråttan, Osquars backe 8 Sektionsmöte nr 6, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-02- 23 Tid: 17.44-19.47 Närvarande: Se punkt 1.4 1. Formalia

Läs mer

Stadga. Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16. Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04

Stadga. Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16. Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04 Stadga Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16 Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04 Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 1 Kapitel 2 Organisation...

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april

Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april Protokoll fört vid Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april 1. Mötets öppnande Distriktsstyrelsens (DS) ordförande Johnny Molin öppnade mötet. 2. Justering av

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 januari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 Tid: Måndag 9 december 2013 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 16 14/15. 1. Formalia. 2. Rapporter. 3. Beslutsuppföljning. 4. Stadfästelse av delegationsbeslut

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 16 14/15. 1. Formalia. 2. Rapporter. 3. Beslutsuppföljning. 4. Stadfästelse av delegationsbeslut Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm16 14/15 2015-05-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 16 14/15 Måndagen den 18e maj 2015 klockan 18.00 Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1 Mötets

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2013. Mötet äger rum den 19 november klockan 17.15 på Kemicentrum i sal KC:C. Dagordning Ärende

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE. John Ericssonsv. 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE. John Ericssonsv. 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE Datum 2013-11-27 Tid 17:15 Plats Beslutande Övriga Närvarande V-Café John Ericssonsv. 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Inga övriga närvarande. 1 Mötets öppnande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2012. Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan 17.15 i sal K:B på kemicentrum. Protokoll

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer