Bilaga 7A Tjänster för Digitala Enheter Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 7A Tjänster för Digitala Enheter Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag"

Transkript

1 Bilaga 7A Tjänster för Digitala Enheter Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F Stockholm Växel

2 Innehåll 1 Inledning 4 2 Övergripande krav Allmänt Digitala Enheter och tjänsteutbud Prestanda och funktionalitet Användare med funktionsnedsättning och Användare i behov av särskilt stöd 6 3 Tjänster för grundläggande funktionalitet Allmänt Kontorsprogram E-post, kalender och Unified Communication Lagring av data i arbetsplatssystemet Samarbetsytor Webbläsare och webbtrafik Utskrift och skanning 10 4 Tjänster för extern åtkomst Webbaccess Fjärrskrivbord Klient-VPN Virtuell dator 16 5 Tjänster för applikationshantering Allmänt Applikationsbutiker Paketering och distribution av applikationer till datorer med Windows Utveckling och distribution av mobila applikationer 23 6 Bring Your Own Device (BYOD) Allmänt Autentisering av Användare Åtkomst till arbetsplatssystemet 25 7 Användaridentifiering Allmänt Autentisering av Användare till arbetsplatssystemet Utrustning och certifikatbärare Single sign on (SSO) 27 8 Katalogtjänst Allmänt Integrationer Hantering av information i katalogtjänsten Akut hantering av konton 28 9 IDM (Identitetshanterings- och provisioneringstjänst) 28 2 (56) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

3 10 Förvaltning Allmänt Managering av Digitala Enheter Förvaltning av Digitala Enheter med Windows Förvaltning av Digitala Enheter med andra operativsystem än Windows Förvaltningsplaner Säkerhet Leverans av Utrustning Digitala Enheter och Kringutrustning vid Leveranspunkten Leveransalternativ Leveranstider Avtalad Leveranstidpunkt Leveransförsening Leveransgodkännande Felaktiga leveranser Rutin för massbeställningar inför läsårsstart Hantering av Digital Enhet och Kringutrustning med defekt efter Leveransgodkännande Flytt Byte av kostnadsställe Byte av ansvarig användare Uppsägning av Tjänster Vid Digital Enhets hyresperiods slut Utbyte Hållbarhetskrav Mätning och uppföljning Allmänt Automatisk leveransmätning (ALM) Uppstartstid och ominstallationstid för datorer med Windows Nyckeltal Statistik Hantering av nya Digitala Enheter och Kringutrustning samt Produktleverantör Test inför kravställning Kravställning inför konkurrensutsättning eller upphandling Efter konkurrensutsättning eller upphandling Avveckling av Produktleverantör Licenser 54 Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 3 (56)

4 1 Inledning Definitioner som används i denna bilaga har den betydelse som anges i Bilaga 1 (Begrepp och definitioner). Denna bilaga reglerar krav på Tjänster för Digitala Enheter som är en del i Stadens arbetsplatssystem. Arbetsplatssystemet består av användarnära Tjänster och Utrustning. Leverantören ska ansvara för att arbetsplatssystemet fungerar som en helhet. Leverantören ska genom Tjänster för Digitala Enheter tillsammans med Digitala Enheter och Kringutrustning leverera ett modernt, stabilt, attraktivt och effektivt arbetsplatssystem. För undvikande av tvivel noteras det att samtliga krav på Tjänsterna som framgår av Bilaga 6A (Generella krav på Tjänsterna) även ska ha tillämpning på de Tjänster som beskrivs i denna bilaga. 2 Övergripande krav 2.1 Allmänt Leverantören ska ansvara för att arbetsplatssystemet stödjer Användarna utifrån deras behov. Användare inom Staden har skiftande behov och arbetsplatssystemet ska därför vara anpassat för de olika typerna av Användare. Leverantören ska ansvara för att arbetsplatssystemet ska fungera som en helhet med Tjänster, Utrustning, tillbehör och infrastruktur. Leverantören ska tillhandahålla Tjänster som är enkla att använda. Leverantören ska där det är relevant tillhandahålla instruktioner för att Användare snabbt ska kunna komma igång med att använda Tjänsterna. 2.2 Digitala Enheter och tjänsteutbud Allmänt De typer av Digitala Enheter och operativsystem som kommer att tillhandahållas av Staden är markerade med kryss (X) i matrisen nedan. 4 (56) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

5 Typ av Digital Enhet Smart telefon Windows Operativsystem ios eller OSX Android eller Chrome OS X X X Surfplatta X X X Bärbar dator Stationär dator X X X X X Leverantören ska tillhandahålla Tjänster för de Digitala Enheterna ovan. För de Tjänster som Leverantören tillhandahåller kan funktionalitet och gränssnitt mot Användaren variera utifrån operativsystem och typ av Digital Enhet. Leverantörens åtagande gällande Digitala Enheter med Windows är större än åtagandet gällande Digitala Enheter med andra operativsystem enligt ställda krav i denna bilaga. Vissa Tjänster kan Leverantören tillhandahålla via Extern Molntjänst som beskrivs i avsnitt Extern Molntjänst i Bilaga 6A (Generella krav på Tjänsterna). Tillägg och förändringar av Tjänster under Avtalstiden ska hanteras enligt Ändringsprocessen Digitala Enheter med Windows Leverantören ansvarar för att Användare i Staden, då de använder datorer med Windows, har full tillgång till arbetsplatssystemet inklusive de Centrala Verksamhetssystem som är anpassade till åtkomst via arbetsplatssystemet. Samtliga ingående Tjänster i denna bilaga ska tillhandahållas till datorer med Windows. För andra typer av Digitala Enheter med Windows kan funktionalitet och gränssnitt mot Användaren variera utifrån typ av Digital Enhet Digitala Enheter med andra operativsystem än Windows Flera av Tjänsterna som Leverantören tillhandahåller för Digitala Enheter med Windows ska för Digitala Enheter med andra operativsystem tillhandahållas via Extern Molntjänst. Dessutom är Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 5 (56)

6 det ett antal Tjänster som Leverantören inte behöver tillhandahålla enligt specifikation i denna bilaga. Hur Tjänsteutbudet ska se ut för olika Digitala Enheter med andra operativsystem än Windows ska överenskommas mellan Leverantören och Stadens Centrala Beställarorganisation. 2.3 Prestanda och funktionalitet Arbetsplatssystemet ska ha prestanda motsvarande God Branschpraxis, allmänna normer för motsvarande leveranser, samt följa den tekniska utvecklingen över tid. Med prestanda avses exempelvis att det ska gå snabbt att öppna dokument, det ska vara möjligt att redigera stora filer utan tröghet och att det ska gå att kommunicera med ljud och bild utan fördröjningar. Lagringsutrymme i arbetsplatssystemet ska, där annat inte framgår, ingå i respektive Tjänst. Leverantören ska konfigurera och förvalta arbetsplatssystemet utifrån Stadens behov. Leverantören ska ansvara för att initialt konfigurera de ingående Tjänsterna och för att över tid följa den tekniska utveckling som sker. 2.4 Användare med funktionsnedsättning och Användare i behov av särskilt stöd Leverantören ska ansvara för att arbetsplatssystemet är tillgängligt för Användare med funktionsnedsättning och Användare i behov av särskilt stöd, och om så krävs möjliggöra att arbetsplatssystemet kan anpassas för dessa Användares behov. Eventuella inbyggda stöd som finns i operativsystem och applikationer ska vara tillgängliga som exempelvis hög kontrast samt andra inställningar för nedsatt syn och blinda. Anpassning utöver inbyggda stöd ska erbjudas av Leverantören enligt priser för Konsulttjänster. Leverantören ska ha en utpekad kontaktperson för koordinering av arbete med anpassning för Användare med funktionsnedsättning och Användare i behov av särskilt stöd. Vid sådana anpassningar ska Leverantören vid behov samverka med Användaren, eventuella stödpersoner på Användarens Verksamhetsställe och eventuell tredjepart som tillhandahåller kompensatoriska hjälpmedel och programvara. Leverantören ska i sitt arbete ta hänsyn till Stadens redan utarbetade arbetssätt. 6 (56) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

7 Generella regler, designkrav, riktlinjer, bestämmelser i detta Avtal får inte åberopas som hinder för att göra de anpassningar som Staden begär för att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning och Användare i behov av särskilt stöd att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Alla anpassningar ska utföras särskilt skyndsamt med hög prioritet. Sådant arbete ska erbjudas av Leverantören enligt priser för Konsulttjänster. Om anpassningarna leder till begränsningar i Servicenivå ska Leverantören meddela detta till Stadens Centrala Beställarorganisation, för snabb hantering. 3 Tjänster för grundläggande funktionalitet 3.1 Allmänt Leverantören ska tillhandahålla Tjänster för grundläggande funktionalitet. Vissa av dessa Tjänster kan tillhandahållas via Extern Molntjänst som en del i arbetsplatssystemet, enligt avsnitt Extern Molntjänst i Bilaga 6A (Generella krav på Tjänsterna). Leverantören ska ansvara för att Extern Molntjänst och övriga Tjänster i arbetsplatssystemet fungerar och upplevs som en helhet. Leverantören ska ansvara för installation, distribution och uppdateringar av klientkomponenter som krävs för att uppnå full funktionalitet i Extern Molntjänst. 3.2 Kontorsprogram Leverantören ska tillhandahålla applikationssvit med applikationer för ordbehandling, kalkylbladshantering, presentationsapplikation, registerhantering samt program för hantering av e-post, kalender och Unified Communication. Staden väljer ut och ansvarar för licenser för applikationssvit. Leverantören ska ansvara för att alla funktioner och möjligheter i valda applikationer eller applikationssviter kommer Stadens Användare till nytta på bästa möjliga sätt. Av Staden utpekad applikationssvit/er ska distribueras till eller tillhandahållas för Digitala Enheter i sin helhet eller i delar där så är tillämpligt. Samtliga Användare ska ges åtkomst till kontorsprogram via Extern Molntjänst. Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 7 (56)

8 Stadens Centrala Beställarorganisation beslutar om till vilka Användare och Digitala Enheter kontorsprogram ska installeras som applikationssvit som komplement till Extern Molntjänst. 3.3 E-post, kalender och Unified Communication Elever, med undantag från Elever med skyddad identitet, ska ges åtkomst till e-post, kalender samt Unified Communication via Extern Molntjänst. För Medarbetare samt Elever med skyddad identitet kommer e-post, kalender samt Unified Communication tillhandahållas via GSIT 2.0-leverantören enligt Bilaga 7C (Leveranser från GSIT 2.0- leverantören). 3.4 Lagring av data i arbetsplatssystemet Allmänt Lagring av data i arbetsplatssystemet ska ske via privata lagringsytor och gemensamma lagringsytor genom Leverantörens serverhall och via Extern Molntjänst. Användare kommer att lagra information via de olika lösningarna beroende på typ av information Personlig lagring via Leverantörens serverhall Leverantören ska automatiskt tilldela varje Användare ett lagringsutrymme som lagras i Leverantörens serverhall och som bara den aktuella Användaren har tillgång till. Personligt lagringsutrymme ska inte kräva särskild beställning. Användaren ska ha kontinuerlig och omedelbar tillgång till lagringsutrymmet. Det ska vara möjligt för Användaren att komma åt det personliga lagringsutrymmet över internet. Personlig lagring via Leverantörens serverhall ska erbjudas enligt priser som framgår i Bilaga 8 (Prislista) Gemensam lagring via Leverantörens serverhall Leverantören ska tillhandahålla gemensam datalagring via Leverantörens serverhall. Leverantören ska tillhandahålla möjlighet att dela ut behörigheter till lagringsutrymmet till enskilda Användare eller grupper av Användare som finns i katalogtjänsten, se avsnitt 8 Katalogtjänst. 8 (56) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

9 Gemensam lagring via Leverantörens serverhall ska erbjudas enligt priser som framgår i Bilaga 8 (Prislista) Lagring via Extern Molntjänst Samtliga Användare ska ges åtkomst till personligt lagringsutrymme via Extern Molntjänst. Användare ska själva kunna skapa lagringsutrymme och dela ut behörigheter till enskilda Användare eller grupper av Användare som finns i katalogtjänsten, se avsnitt 8 Katalogtjänst Filsynkronisering För lagring via Leverantörens serverhall ska Leverantören ansvara för att inställningar och filer alltid synkroniseras och sparas. Saknas anslutning till Stadens nät ska det alltid vara möjligt att nyttja funktionerna i en Digital Enhet och data ska synkroniseras så snart anslutning upprättats. I Extern Molntjänst ingår funktionen filsynkronisering Filhistorik Leverantören ska tillhandahålla möjlighet för Användare av en dator med Windows att återställa en mapp eller fil till en tidigare version utan att behöva kontakta Service Desk. I Extern Molntjänst ingår funktionen filhistorik Information Rights Management (IRM) En Användare ska kunna ge dokument attribut som begränsar åtkomsten för andra Användare inom och utom organisationen utan att mottagaren själv kan dela med sig av dokumentet till ytterligare Användare. Användaren ska kunna sätta ett utgångsdatum på behörigheten, så att det är möjligt att skicka ett dokument för kommentarer under en begränsad period. Leverantören ansvarar för att arbetsplatssystemet stödjer behörighetstilldelning till enskilda dokument baserat på användarinformation i katalogtjänsten, se avsnitt 8 Katalogtjänst. IRM ska också användas för att förhindra utskrifter, ändringar av dokument med mera. Leverantören ansvarar för att konfigurera IRM efter regelverk som beslutas av Staden. I Extern Molntjänst ingår funktionen IRM. Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 9 (56)

10 3.5 Samarbetsytor Leverantören ska erbjuda samarbetsytor för Användare, som det är möjligt att ansluta till över internet. Det ska vara möjligt för Användare att starta en samarbetsgrupp och det ska vara möjligt att bjuda in externa användare till en samarbetsyta. Leverantören ska säkerställa att Stadens samarbetsytor kan nås av Stadens Administrativa Verksamheter i enlighet med Bilaga 7C (Leveranser från GSIT 2.0-leverantörern). Leverantören ska ansvara för att det finns en uppsättning mallar för att snabbt kunna komma igång med en samarbetsgrupp. Mallarna tas fram i samarbete med Staden. Det ska vara möjligt att utse flera administratörer för en samarbetsgrupp. En ägare eller administratör av en samarbetsgrupp ska ha möjlighet att lägga till och ta bort användare, tilldela behörigheter till data och samarbetsfunktioner. 3.6 Webbläsare och webbtrafik Leverantören ska tillhandahålla primär webbläsare för Digitala Enheter med Windows. Den primära webbläsaren ska fungera med Tjänsterna för den grundläggande funktionaliteten i arbetsplatssystemet samt med Centrala Verksamhetssystem. Den primära webbläsaren ska vara användarvänlig och säkerhetsinställningar ska göras med hänsyn till påverkan på användarupplevelsen. Större uppdateringar av webbläsare ska göras i samverkan med Stadens Centrala Beställarorganisation. Leverantören ansvarar inte för webbläsare för andra operativsystem än Windows men Leverantören ansvarar för att de webbaserade Tjänster som Leverantören tillhandahåller fungerar mot dessa operativsystems webbläsare. Webbtrafik från Digitala Enheter passerar av Staden tillhandahållet webbfilter då de är anslutna till Stadens nät. 3.7 Utskrift och skanning Allmänt Leverantören ska leverera skrivarutrustning med stöd för såväl utskrift som skanning, kopiering, fax och motsvarande funktioner. Leverantören ska ansvara för en komplett utskriftstjänst inklusive 10 (56) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

11 utrustning. I Tjänsten ingår även alla former av förbrukningsmaterial inklusive toner och häftklamrar (exklusive papper) samt service, reservdelar och underhåll på hårdvaran. Leverantören ska säkerställa att det alltid, inklusive vid tillfälliga toppar såsom inför terminsslut, finns erforderligt extra förbrukningsmaterial så att Staden på varje Verksamhetsställe själva kan utföra påfyllning/byte utan avbrott i Tjänsten. Vid eventuellt tonerbyte ska Leverantören säkerställa att ny extra toner levereras till Verksamhetsstället och Leverantören ansvarar för att ta hand om förbrukade toners Tjänster för utskrift Allmänt Leverantören ska tillhandahålla nedan beskrivna Tjänster för utskrift för Användare av arbetsplatssystemet. Leverantören ska ansvara för att eventuella integrationer och anpassningar görs för att kunna skriva ut från olika Digitala Enheter Pull print Leverantören ska tillhandahålla en lösning för pull print. Systemet ska anslutas mot, och vara synkroniserat med, katalogtjänsten och behörighetsgrupper om inte annat överenskommits med Stadens Centrala Beställarorganisation Skrivarköer Skrivarköer för samtliga nätverksanslutna skrivare, även de som inte tillhandahålls av Leverantören, ska erbjudas för system, Tjänster, applikationer och Användare Direktutskrift Leverantören ska erbjuda direktanslutning till skrivare via kabel respektive trådlös anslutning för de Digitala Enheter som stödjer detta Lokal skrivare Det ska i arbetsplatssystemet vara möjligt att ansluta Digital Enhet till skrivare som inte tillhandahålls av Leverantören Skanning Leverantören ska tillhandahålla skanning från samtliga skrivarklasser med undantag för skrivare extra liten svartvit och skrivare extra liten färg. Skannade filer ska, efter att Användaren har identifierats enligt en av de av Staden beslutade Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 11 (56)

12 identifieringsmetoderna, se avsnitt 7 Användaridentifiering, kunna skickas till fördefinierade platser inom nätverket exempelvis hemkatalog och gruppdiskar, eller skickas med e-post. Det ska vara möjligt att se/spåra avsändare av sådan e-post. Dokument som skannas ska kunna OCR-tolkas för att text i dokument ska bli sökbar Skrivarklasser Allmänt Skrivare i kombination med förbrukningsmaterial ska uppfylla arkivbeständighetskraven enligt standard ISO eller motsvarande. Skrivare som stödjer pull print ska stödja autentisering med numerisk kod och ha hårdvarustöd för autentisering via certifikatsbärare om inte annat överenskommits med Stadens Centrala Beställarorganisation. Leverantören ska ta en aktiv roll för att Stadens har rätt antal skrivare per Verksamhetsställe, enligt dimensionering för respektive skrivarklass. Skulle behovet förändras ska Leverantören efter samverkan med Staden föreslå förändring av skrivarklass eller antal skrivare. Leverantören ska ansvara för att skrivarna är synligt märkta med relevant information som överenskommes med Stadens Centrala Beställarorganisation. Informationspanelerna på skrivarna ska vara på svenska. Till skrivarna ska det finnas en lathund för hur skrivaren används. Alla skrivare utom skrivare extra liten svartvit och skrivare extra liten färg ska ha funktionalitet för dubbelsidig utskrift. Skrivarna ska kunna läsa/skriva arkivbeständigt format såsom PDF/A-1 som medger teckentolkning enligt ovan. Leverantören ska leverera olika skrivarklasser med tydliga skillnader avseende fysisk storlek, prestanda, funktion, utskriftsvolymer och kostnad. Vid återkommande problem utan användarrelaterad orsak ska Leverantören byta ut skrivaren efter överenskommelse med berört Verksamhetsställe. 12 (56) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

13 Skrivare extra liten svartvit Skrivarklass extra liten svartvit utgörs av en bordsskrivare i svartvitt för A4-format med magasin. Skrivaren ska stödja direktutskrift samt skrivarkö. För dimensionering beräknas minst 30 sidor per minut och en utskriftsvolym om sidor per månad. Skrivare extra liten svartvit ska erbjudas enligt priser som framgår i Bilaga 8 (Prislista) Skrivare extra liten färg Skrivarklass extra liten färg utgörs av en bordsskrivare i färg för A4-format med magasin. Skrivaren ska stödja direktutskrift samt skrivarkö. För dimensionering beräknas minst 30 sidor per minut och en utskriftsvolym om sidor per månad. Skrivare extra liten färg ska erbjudas enligt priser som framgår i Bilaga 8 (Prislista) Skrivare liten A4 Skrivarklass liten A4 utgörs av en multifunktionsskrivare för A4- format med magasin och arkmatare. Skrivaren ska stödja pull print, direktutskrift samt skrivarkö. För dimensionering beräknas minst 30 sidor per minut (avser A4-format) och en utskriftsvolym om sidor per månad. Skrivare liten A4 ska erbjudas enligt priser som framgår i Bilaga 8 (Prislista) Skrivare liten A3 Motsvarar skrivare liten A4 men kan även hantera utskrifter i A3- format och har magasin och arkmatare för A3-och A4-format. Skrivare liten A3 ska erbjudas enligt priser som framgår i Bilaga 8 (Prislista) Skrivare standard Skrivarklass standard utgörs av en multifunktionsskrivare för A3- och A4-format med magasin och arkmatare. Skrivaren ska stödja pull print, direktutskrift samt skrivarkö. Funktioner för sortering, häftning och hålslag ska ingå i denna skrivarmodell. För dimensionering beräknas minst 50 sidor per minut (avser A4- format) och en utskriftsvolym om sidor per månad. Skrivaren ska vara utformad för att klara kontinuerlig belastning under längre sammanhängande perioder. Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 13 (56)

14 Skrivare standard ska erbjudas enligt priser som framgår i Bilaga 8 (Prislista) Skrivare avancerad Skrivarklass avancerad utgörs av en snabb högvolymsskrivare med multifunktion i färg för utskrift av dokument samt produktion av exempelvis kompendier och tjockare trycksaker i A4, A3, B4- format. Skrivaren ska stödja pull print, direktutskrift och skrivarkö. Skrivaren ska ha magasin och arkmatare samt stödja sortering, häftning, hålslag, broschyrhäftning och vikning. För dimensionering beräknas minst 70 sidor per minut (avser A4-format) och en utskriftsvolym om sidor per månad. Skrivaren ska vara utformad för att klara kontinuerlig belastning under längre sammanhängande perioder. Skrivare avancerad ska erbjudas enligt priser som framgår i Bilaga 8 (Prislista) Uppdatering av skrivarutbud Leverantören ska minst årligen revidera utbudet av skrivare för att säkerställa teknisk följsamhet samt optimering av kostnad och resursutnyttjande. Förändringar ska meddelas Stadens Centrala Beställarorganisation senast fyra (4) veckor innan förändringen genomförs Tillbehör Följande tillbehör ska tillhandahållas till alla skrivarklasser utom skrivare extra liten svartvit och skrivare extra liten färg: faxmodul Följande tillbehör och funktioner ska tillhandahållas till skrivare liten A4 och skrivare liten A3: extra pappersmagasin, häftning, hålslag, och sortering Ovanstående tillbehör ska erbjudas enligt priser som framgår i Bilaga 8 (Prislista) Övrig skrivarutrustning Leverantören ska mot offert kunna erbjuda andra skrivarmodeller och utrustning för skanning vid speciella behov och efter 14 (56) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

15 godkännande av Stadens Centrala Beställarorganisation. Sådan utrustning kan exempelvis vara: plotter skanner skrivare med punktskrift för synskadade 3D-skrivare skrivare för större format än A3 Sådan övrig skrivarutrustning äger Staden genom Stadens Centrala Beställarorganisation rätt att fritt upphandla från annan leverantör om Leverantörens priser inte är marknadsmässiga eller om Leverantören inte kan erbjuda sådan utrustning som motsvarar Stadens behov Betalprintlösning Leverantören ska erbjuda lösning som möjliggör för verksamheter inom Staden att ta betalt för utskrifter. Betalprintlösningen ska erbjudas i två (2) varianter: 1) enkel, utan hantering av förbetalda konton/kort, 2) avancerad, med hantering av förbetalda konton/kort med av Staden fastställda villkor och priser Betalprintlösning ska erbjudas enligt priser som framgår i Bilaga 8 (Prislista). 4 Tjänster för extern åtkomst 4.1 Webbaccess Allmänt Leverantören ska tillhandahålla webbaccess till arbetsplatssystemet efter Stadens Centrala Beställarorganisations anvisningar. Webbaccess ska minst ge tillgång till samarbetsytor. För Medarbetare kommer webbaccess till e-post, kalender samt Unified Communication tillhandahållas via GSIT 2.0-leverantören enligt Bilaga 7C (Leveranser från GSIT 2.0-leverantören) Autentisering av Användare Autentisering av Användare i arbetsplatssystemet beskrivs i avsnitt 7.2 Autentisering av Användare till arbetsplatssystemet. Om Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 15 (56)

16 Användaren är autentiserad på en Digital Enhet ska samma autentisering gälla för webbaccess. I övrigt ska Användare autentiseras via Stadens portal för identifiering, kallad idportalen. 4.2 Fjärrskrivbord Allmänt Leverantören ska för Medarbetare tillhandahålla ett fjärrskrivbord som är åtkomligt via internet för åtkomst till arbetsplatssystemet. Fjärrskrivbordet ska minst ge tillgång till följande funktioner: kontorsprogram, e-post, kalender och Unified Communication för Medarbetare via GSIT 2.0-leverantören enligt Bilaga 7C (Leveranser från GSIT 2.0-leverantören), lagring, samarbetsytor, webbläsare, och utskrift. Via fjärrskrivbordet ska Användare även kunna nå de av Stadens verksamhetssystem som anpassats för åtkomst via fjärrskrivbordet. Användarnas inställningar ska återspeglas i fjärrskrivbordet så långt det är möjligt. Fjärrskrivbord ska erbjudas enligt priser som framgår i Bilaga 8 (Prislista) Autentisering av Användare Om Användaren är autentiserad på en Digital Enhet ska samma autentisering gälla för fjärrskrivbordet. I övrigt ska Användare autentiseras via Stadens portal för identifiering vid inloggning till fjärrskrivbordet, kallad idportalen. 4.3 Klient-VPN Klient-VPN ska erbjudas för Medarbetare och anslutning ska kunna göras på ett enkelt sätt. Det ska vara möjligt att ställa in klient-vpn för automatisk anslutning när den Digitala Enheten startar. Klient- VPN ska tillhandahållas Digitala Enheter med Windows. 4.4 Virtuell dator Allmänt Leverantören ska tillhandahålla virtuell dator för åtkomst till arbetsplatssystemet via Digitala Enheter och externa digitala 16 (56) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

17 enheter. Det ska vara möjligt att ansluta sig till både personliga virtuella datorer där egna inställningar sparas och opersonliga virtuella datorer där inga inställningar sparas efter avslutad användning. Virtuella datorer ska vara nåbara av Användare från Digitala Enheter och från externa digitala enheter. Virtuella datorer ska efterlikna grundkonfigurationen som tillhandahålls för Windows med optimeringar för operativsystem och applikationer i virtuella miljöer. Virtuell dator ska kunna kombineras med administrationsbehörighet (avsnitt Administratörsbehörighet) för exempelvis test av applikationer. Virtuell dator ska erbjudas enligt priser som framgår i Bilaga 8 (Prislista) Autentisering av Användare Om Användaren är autentiserad på en Digital Enhet ska samma autentisering gälla för den virtuella datorn. I övrigt ska Användare autentiseras via Stadens portal för identifiering vid inloggning till den virtuella datorn, kallad idportalen Åtkomst till arbetsplatssystemet Leverantören ansvarar för att Användare, då de använder virtuell dator, har full tillgång till arbetsplatssystemet inklusive de Centrala Verksamhetssystem som är anpassade till åtkomst via datorer i arbetsplatssystemet. 5 Tjänster för applikationshantering 5.1 Allmänt Beställning och distribution av applikationer ska göras via applikationsbutiker och/eller Portalen. Oavsett om applikationer distribueras via Portalen eller applikationsbutik ansvarar Leverantören för att Stadens krav på programvaruinventering uppfylls, se Bilaga 6A (Generella krav på Tjänsterna). Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 17 (56)

18 Installation och distribution av applikationer via applikationsbutik och/eller Portalen ska kunna ske både internt i Stadens nät och externt över internet. 5.2 Applikationsbutiker Allmänt Leverantören ska ansvara för publicering och distribution av applikationer via intern applikationsbutik. Den interna applikationsbutiken ska vara tillgänglig för Digitala Enheter men även externa digitala enheter där det är tillämpligt Intern applikationsbutik Leverantören ska ansvara för att det finns applikationsbutik för Användare för interna applikationer och för publika applikationer som Stadens Centrala Beställarorganisation vill synliggöra för Användare. Applikationsbutiken ska användas för att publicera och distribuera applikationer för användning på Digitala Enheter. Leverantören ska ansvara för att applikationsbutiken stödjer automatisk distribution av uppdateringar. Staden ska ha möjlighet att välja bort denna automatik för enskilda eller grupper av applikationer och Digitala Enheter. Innehållet ska kunna importeras från olika typer av källor, exempelvis men inte begränsat till: standardapplikationer från externa applikationsbutiker, och applikation som pekats ut av Staden. Det kan exempelvis vara applikation som utvecklats för Staden, eller applikation som för Stadens räkning paketerats eller anpassats för att kunna distribueras via applikationsbutiken. Leverantören ska ansvara för att innehållet och gränssnittet i applikationsbutiken som visas automatiskt anpassas med avseende på exempelvis verksamhetstillhörighet, operativsystem, behörighet eller grupptillhörighet. Staden ska ha möjlighet att besluta för vilka verksamheter, Användare, Digitala Enheter eller grupper som enskilda applikationer publiceras. Applikationerna ska kunna grupperas efter till exempelvis typ eller användningsområde. Applikationsbutiken ska innehålla: applikationer som kan installeras omgående, och 18 (56) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

19 applikationer som kan installeras efter beställning och godkännande av Behörig Beställare respektive Behörig Godkännare Publik applikationsbutik Leverantören ska inte begränsa åtkomst till publika applikationsbutiker från Digitala Enheter. Leverantören ska stödja inköp enligt följande metoder för de publika applikationsbutiker som erbjuder: inköp av licens knuten till Digital Enhet, och inköp av licens knuten till Användare med möjlighet att nyttja licensen på alla Digitala Enheter Användaren nyttjar. 5.3 Paketering och distribution av applikationer till datorer med Windows Allmänt Leverantören ska tillhandahålla paketeringstjänster till datorer med Windows. Dessa paketeringstjänster ska kunna beställas via Portalen. Leverantören ska tillhandahålla olika nivåer av paketering beroende på applikationens komplexitet. Paketeringstjänsterna ska inkludera test av applikationen för att verifiera att den kan publiceras, distribueras och installeras utan att påverka arbetsplatssystemet negativt. Leverantören ska publicera paketerad applikation i Portalen eller applikationsbutik och på Stadens begäran ta bort den paketerade applikationen. Begränsningar i vilka Användare som kan beställa och installera applikationen ska kunna hanteras och anges vid beställning av paketering. Det ska vara möjligt att paketera applikationer för distribution som virtuella applikationer. Leverantören ska ansvara för att anpassa de paketerade applikationerna efter nya förutsättningar om koncept för personifiering av datorer, exempelvis genom nya policyinställningar, förändras i den tekniska miljön. En paketerad applikation ska kunna beställas och installeras obegränsat antal gånger av Användare via Portalen utan att några kostnader, utöver eventuella licenskostnader, tillkommer. Det ska vara möjligt att hantera centralt godkännande av slutanvändaravtal i paketeringstjänsterna. Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 19 (56)

20 Leverantören ska ansvara för tester av paketerade applikationer innan Acceptanstest i enlighet med avsnitt 9 i Bilaga 4 (Kontinuerliga förbättringar). Inför Acceptanstest ska Leverantören tillgängliggöra paketerade applikationer för installation på utpekade datorer som används för testen Enkel paketering Leverantören ska tillhandahålla enkel paketering där det inte krävs mer än enstaka för Staden unika inställningar. Enkel paketering kan också avse uppdatering av tidigare paketerad applikation eller ändring i tidigare beställd paketering. Enkel paketering ska levereras inom fyra (4) Arbetsdagar från beställning. Enkel paketering ska erbjudas enligt priser som framgår i Bilaga 8 (Prislista) Normal paketering Leverantören ska tillhandahålla normal paketering som ska täcka behovet av paketering av vanliga applikationer där det ska vara möjligt att ange specifika inställningar eller konfigurationer. Det ska även vara möjligt att paketera applikationer så att de hämtar verksamhetsunika sökvägar eller liknande. Normal paketering ska levereras inom åtta (8) Arbetsdagar från beställning. Normal paketering ska erbjudas enligt priser som framgår i Bilaga 8 (Prislista) Normal paketering med uppdatering Leverantören ska tillhandhålla Normal paketering med uppdatering för avancerade system, paketeringar av applikationer som har stöd för automatiska uppdateringar eller annan komplex funktionalitet. Leverantören ska inom fyra (4) Arbetsdagar från komplett beställning inleda kontakt med Behörig Beställare för paketering med uppdatering. Leveranstid beror på applikationens komplexitet. Normal paketering med uppdatering ska erbjudas enligt priser som framgår i Bilaga 8 (Prislista) Paketering av applikation som behöver centralt lagringsutrymme och behörighetshantering Leverantören ska erbjuda paketering av applikationer som består av följande komponenter och som ska hanteras i en sammanhållen process: 20 (56) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

21 programvara som levereras med en paketering och som installeras på dator, lagringsutrymme hos Leverantören, och varierande behörigheter till lagringsutrymmet, som ska kunna tilldelas olika användargrupper på ett Verksamhetsställe där exempelvis Elever enbart ska ges skrivrättigheter och Medarbetare läs-, skriv-, uppdatera- och raderarättigheter. Staden ska kunna tilldela dessa behörigheter. I de fall behörighetsgrupper behöver skapas ska det vara Leverantörens ansvar. Behörighetsgrupper kan vara dynamiska som automatiskt skapats i katalogtjänsten, eller grupper som skapas manuellt av Staden. Leverantören ska tillhandahålla gränssnitt där Staden kan hantera behörigheter kopplade till detta centrala diskutrymme i Portalen. Paketering av applikation som behöver centralt lagringsutrymme och behörighetshantering ska erbjudas enligt priser som framgår i Bilaga 8 (Prislista) Applikationstest med utvärdering Leverantören ska tillhandahålla utökad test av paketerad applikation på ett antal av Staden utpekade datorer och testanvändare. Leverantören ska ansvara för distribution, uppföljning av funktionalitet och prestanda i applikationen och påverkan på funktioner i arbetsplatssystemet samt avinstallation av applikationen efter utfört test. Applikationstest ska innehålla en enkät till testanvändarna. Leverantören ska sammanställa testresultatet i en rapport till beställaren. Testen ska göras på upp till 100 datorer. Som ett alternativ ska det vara möjligt för Stadens Lokala It-stöd att tillgängliggöra applikationen för test för sin verksamhet. Applikationstest ska erbjudas enligt priser som framgår i Bilaga 8 (Prislista) Applikationsbevakning Leverantören ska tillhandahålla bevakning av när uppdateringar tillgängliggörs för en paketerad applikation. Vid beställning av applikationsbevakning kommer Staden ange en kontaktperson. När en uppdatering finns tillgänglig ska Leverantören kontakta kontaktpersonen för applikationen och meddela om uppdateringens innehåll och Leverantören ska rekommendera om uppdateringen är Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 21 (56)

22 viktig att införa. Installation av uppdateringar sker via separat beställning av paketering. Applikationsbevakning ska erbjudas enligt priser som framgår i Bilaga 8 (Prislista) Applikationsprenumeration Leverantören ska tillhandahålla möjlighet att prenumerera på uppdateringar av en paketerad applikation. Leverantören ska då ansvara för bevakning, test, uppdatering och distribution av uppdateringar av applikationen till dator som har applikationen installerad. Vid nyinstallation av en applikation med applikationsprenumeration ska alltid den senaste versionen, inklusive uppdateringar installeras. Applikationsprenumeration ska erbjudas enligt priser som framgår i Bilaga 8 (Prislista) Avveckling av applikation Leverantören ska tillhandahålla möjlighet att på begäran av Stadens Centrala Beställarorganisation avinstallera samtliga instanser av en applikation. Detta ska vara möjligt på olika nivåer; hela leveransen, förvaltning eller stadsdel samt Verksamhetsställe. Det ska i samband med avveckling vara möjligt att beställa att applikationen även tas bort från Portalen och/eller applikationsbutik, samt att eventuella behörighetsgrupper tas bort Distribution av paketerade applikationer Det ska vara möjlighet att distribuera paketeringar på olika sätt som exempelvis: applikationen laddas ner i bakgrunden innan installation utan att Användaren störs eller hindras under nedladdning, och applikationen installeras omgående efter godkännande. Installation ska kunna göras på flera sätt, exempelvis: installationen påbörjas direkt utan att Användaren kan påverka eller avbryta installation, Användaren får en fråga om att installera applikationen omedelbart men kan välja att skjuta upp installationen. Om 22 (56) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

23 installationen inte genomförts av Användaren inom bestämd tidsrymd tvingas installationen igång, och beställaren kan välja tidsintervall när installation sker. Det ska då också vara möjligt att välja distribution till enskilda och/eller grupper av Användare eller datorer. Efter ominstallation av en dator ska eventuella applikationer installeras med automatik efter att operativsystemet har installerats Tidsbestämd applikationstilldelning Leverantören ska tillhandahålla möjlighet att beställa paketerade applikationer för en bestämd period för en viss dator. Vid periodens slut ska applikationen avinstalleras automatiskt, efter att Användaren har meddelats Distribution av drivrutiner Leverantören ska tillhandahålla stöd för en effektiv hantering av drivrutiner. Det ska vara möjligt för Staden att kostnadsfritt lägga till drivrutiner i arbetsplatssystemet via Portalen. Distribution av drivrutiner ska även kunna ske till externa digitala enheter och utrustning där det är tillämpligt Uppföljning av distribution och installationer Leverantören ska ansvara för att följa upp distribution och installation av centralt distribuerad mjukvara och tillhandahålla information till beställaren och över lyckade och misslyckade installationer. Beställare kan vara Stadens Centrala Beställarorganisation eller Stadens Lokala It-stöd. Om en stor andel installationer misslyckas ska Leverantören på begäran göra en analys av orsaken till detta. 5.4 Utveckling och distribution av mobila applikationer Utveckling av interna mobila applikationer Leverantören ska tillhandahålla support till Staden, Stadens Övriga Leverantörer och vid behov Centrala Leverantörer vid framtagande av nya mobila applikationer. Leverantören ska erbjuda sådan support enligt priser för Konsulttjänster. Utveckling av interna mobila applikationer sker i fyra steg; förberedelse, utveckling, test och leverans. Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 23 (56)

24 5.4.2 Förberedelse Leverantören ska ge stöd till verksamhet som ska påbörja utveckling av mobil applikation i enlighet med överenskommet ramverk. Leverantören ska erbjuda förberedelse enligt priser för Konsulttjänster Utveckling Leverantören ska tillhandahålla uppsättning av testmiljö för utveckling av interna mobila applikationer. Testmiljön ska göras tillgänglig för Staden, eller utvecklare som Staden angett vid beställning. Utvecklare ska kunna vara en extern part. Leverantören ska erbjuda test- och utvecklingsmiljö för interna mobila applikationer enligt priser för Konsulttjänster Test Leverantören ska testa att utvecklade interna mobila applikationer uppfyller ställda krav i enlighet med överenskommet ramverk för publicering i applikationsbutik, innan publicering sker. Leverantören ska tillhandahålla protokoll efter genomförd testning. Leverantören ska erbjuda test enligt priser för Konsulttjänster Leverans Leverantören ska publicera mobila applikationer i applikationsbutik. Publicering ska kunna ske i applikationsbutik eller direkt till Digital Enhet eller grupp av Digitala Enheter. Publicering kräver att den mobila applikationen har testats. Leverantören ska erbjuda möjlighet att publicera en länk till en internetadress som en ikon i applikationsbutiken så att länken uppfattas som en mobil applikation. 6 Bring Your Own Device (BYOD) 6.1 Allmänt Leverantören ska säkerställa att Tjänster i arbetsplatssystemet kan nås via digitala enheter som inte återfinns i katalogtjänsten, så kallade BYOD. Leverantören ska ansvara för managering av BYOD förutsatt att Leverantören tillåts kontrollera och managera den. 24 (56) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

25 Managering av BYOD ska säkerställa att enheten uppfyller Stadens säkerhetskrav och att åtkomst inte ges för BYOD-enheter som inte ska erhålla åtkomst. Leverantören ansvarar för att certifikat kan distribueras till BYOD. 6.2 Autentisering av Användare Leverantören ansvarar för distribution av certifikat utfärdade enligt avsnitt 7.2 Autentisering av Användare till arbetsplatssystemet till BYOD för att Användare ska kunna autentiseras genom certifikaten. 6.3 Åtkomst till arbetsplatssystemet Allmänt Leverantören ansvarar för att Användare, då de använder BYOD, har tillgång till de i arbetsplatssystemet ingående Tjänster som är anpassade för åtkomst via BYOD. BYOD-enheter ska ge tillgång till de Centrala Verksamhetssystem som är anpassade till åtkomst via BYOD. Leverantören ska även möjliggöra åtkomst till e-post och Unified Communication som tillhandahålls av GSIT 2.0-leverantören enligt Bilaga 7C (Leveranser från GSIT 2.0-leverantören) Utskrifter för BYOD Leverantören ska tillhandahålla minst en (1) svartvit och en (1) färgskrivarmodell där det är möjligt att ansluta BYOD-enheter och skriva ut. Vilken eller vilka skrivarmodeller som ska erbjudas med denna funktionalitet beslutas av Stadens Centrala Beställarorganisation i samråd med Leverantören. 7 Användaridentifiering 7.1 Allmänt Leverantören ska ansvara för identifiering av Användare i arbetsplatssystemet för att säkerställa korrekt åtkomst till Tjänster och data. Leverantören ska tillhandahålla identifieringsmetoder som är kompatibla med tillitsgranskningen för SAMBI (Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg) och e- Legitimationsnämndens (svensk e-legitimation) krav. Leverantören Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 25 (56)

26 ska bevaka rekommendationer och krav från The FIDO (Fast IDentity Online) Alliance och föreslå förändringar för Staden. Leverantören ska styra åtkomst till Tjänster och resurser baserat på identifieringsmetoder enligt överenskommet regelverk. Val av identifieringsmetoder ska kunna specificeras av Stadens Centrala Beställarorganisation per användargrupp och Digital Enhet. 7.2 Autentisering av Användare till arbetsplatssystemet Allmänt För datorer ska Leverantören säkerställa certifikatbaserad multifaktorinloggning samt enkel inloggning med användarnamn och lösenord för autentisering av Användare. För surfplattor och smarta telefoner ska Leverantören ansvara för distribution av certifikat, för att Användare ska kunna autentiseras genom certifikaten. För Digitala Enheter som har stöd för Extern Molntjänst ska autentisering via Extern Molntjänst vara möjlig Gruppinloggning Leverantören ska möjliggöra inloggning på flera Digitala Enheter samtidigt med ett och samma opersonliga konto. Lösningen ska användas enbart i specifika fall, exempelvis i syfte att låta Medarbetare förbereda Digitala Enheter innan Elever kommer till lektion. Det opersonliga kontot ska ha en utpekad ägare. Detta konto ska kunna ha en funktionsbrevlåda knutet till sig. 7.3 Utrustning och certifikatbärare Leverantören ska tillhandahålla utrustning och certifikatbärare som krävs för hantering av identifieringsmetoderna. Utrustningen ska stödja de system som används i Stadens arbetsplatssystem. Samma identifieringsmetod och certifikatbärare ska i de fall det är möjligt kunna användas även för de vanligast förekommande inpasseringssystem som Staden använder. Förnyelse av användarcertifikat ska ske med automatik, utan att Användaren påverkas. I samband med automatisk förnyelse ska alltid det återkallade certifikatet tas bort från certifikatbäraren. 26 (56) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

27 Leverantören ska ansvara för en webbtjänst som stöd för Stadens tjänstekortsadministratörer för administration av användarcertifikat. I denna webbtjänst ska det vara möjligt att utfärda nya, spärra och förnya användarcertifikat på av Staden utpekade certifikatbärare. 7.4 Single sign on (SSO) Leverantören ansvarar för att arbetsplatssystemet stödjer samlad inloggning så kallad Single Sign On (SSO). Leverantören ska säkerställa att det finns förutsättning för samlad inloggning för Tjänsterna samt för Centrala Verksamhetssystem. 8 Katalogtjänst 8.1 Allmänt Leverantören ska tillhandahålla drift och förvaltning av Stadens katalogtjänst som kan bestå av flera kataloger. Staden äger design, regelverk samt informationen i katalogtjänsten. Leverantören ansvarar för att uppdateringar av informationen i katalogtjänsten genomförs på ett korrekt sätt utifrån regelverken. Katalogtjänsten innehåller bland annat information om: Användare, identifiering, behörigheter och distributionslistor, Digitala Enheter, servrar, resurser och övrig utrustning och, tillhörande attribut Leverantören ska ansvara för att hantera personuppgifter med sekretess som flaggas i Stadens källsystem för att begränsa sökbar och synlig information i katalogtjänsten. Inställningar för hantering av personuppgifter utarbetas i samråd med Stadens Centrala Beställarorganisation och enligt Bilaga 10 (Riktlinjer informationssäkerhet). 8.2 Integrationer Leverantören ska ansvara för att hantera integrationer med andra katalogtjänster och funktioner via exempelvis federeringar och trust. Katalogtjänsten ska integreras med andra interna och externa katalogtjänster samt funktioner på begäran av eller efter Stadens godkännande, se avsnitt 8.6 Molntjänster i Bilaga 6A (Generella krav på Tjänsterna). Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 27 (56)

28 8.3 Hantering av information i katalogtjänsten Leverantören ska tillhandahålla automatiserad hantering av information i katalogtjänsten via identitetshanterings- och provisioneringstjänst (IDM), se avsnitt 9 IDM (Identitetshanteringsoch provisioneringstjänst). Leverantören ska tillhandhålla gränssnitt för manuell redigering av information i katalogtjänsten för exempelvis behörighetsadministration och registreringen ska vara behörighetsstyrd enligt ett av Stadens Centrala Beställarorganisation godkänt regelverk. Exempelvis ska behörighet att redigera objekt och attribut kunna baseras på Användarens verksamhetstillhörighet. Leverantören ska tillhandahålla möjlighet för utpekade Medarbetare att uppdatera information i katalogtjänsten. Detta omfattar exempelvis att skapa, redigera, aktivera, avaktivera eller ta bort användarkonton likväl som tilldelning av behörigheter till resurser och Tjänster. Leverantören ska tillgängliggöra denna möjlighet via Portalen eller annan mjukvara som möjliggör behörighetsstyrd redigering inom katalogtjänsten. 8.4 Akut hantering av konton Utpekade Medarbetare inom Stadens Centrala Beställarorganisation ska kunna initiera en akut begäran om hantering av konto, behörigheter och åtkomst till resurser via Service Desk eller via ett gränssnitt som tillhandahålls av Leverantören. Leverantören ska ansvara för att uppdateringen genomförs med omedelbar verkan. 9 IDM (Identitetshanterings- och provisioneringstjänst) Leverantören ska tillhandahålla identitetshanterings- och provisioneringstjänst (IDM) som automatiserar hantering av information om Användare, användarkonton samt behörigheter. Leverantören ska ansvara för att Portalen och katalogtjänsten integrerar med Stadens centrala system för person och organisationsinformation. Staden tillhandahåller unika personidentiteter (UID) som ska användas vid kontogenerering. Leverantören ska ansvara för drift och förvaltning av IDM. Lösningen ska baseras på design och regelverk som 28 (56) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

29 överenskommes mellan Leverantören och Stadens Centrala Beställarorganisation. Tjänsten ska i huvudsak omfatta skapande, borttagning och uppdatering (livscykelhantering) av användarrelaterad information, behörighetstilldelning samt applikationshantering till olika målsystem. Detta omfattar katalogtjänsten, resurser och övriga system inklusive molntjänster där integration finns. Det ska, där det är möjligt, ske via dynamisk grupptilldelning och per automatik baserat på exempelvis organisatorisk tillhörighet och anställningsförändringar. Regelverk för hur förändringar ska tillämpas beslutas av Stadens Centrala Beställarorganisation. Tjänsten ska födas med information via integration mot ett eller flera utpekade källsystem efter överenskommelse mellan Stadens Centrala Beställarorganisation och Leverantören. Leverantören ska ansvara för att den information som används är uppdaterad samt att nödvändiga integrationer mot för Leverantören underliggande interna system görs. Leverantören ska tillhandahålla gränssnitt för att Stadens Lokala Itstöd kan utföra manuella moment i arbetsflödet som definierats i regelverket. Exempel på aktiviteter som ska kunna utföras är: på manuell begäran initiera arbetsflöden för att exempelvis ge underlag för att skapa ett konto, genomföra definierade arbetsmoment som exempelvis godkännandesteg, inmatning eller korrigering av information, och hantering av delegeringar i arbetsflöden. 10 Förvaltning 10.1 Allmänt Leverantören ska ansvara för att förvalta samtliga ingående komponenter i arbetsplatssystemet, även komponenter som tillhandahålls via Stadens Övriga Leverantörer och Centrala Leverantörer. Detta kan exempelvis vara e-post och Extern Molntjänst. Förvaltningen ska leda till en teknisk följsamhet för Tjänsterna i arbetsplatssystemet. Leverantören ska också arbeta proaktivt med att upprätthålla en stabil och pålitlig drift av arbetsplatssystemet. Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter 29 (56)

Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0- leverantören Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0- leverantören Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0- leverantören Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33

Läs mer

Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter

Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter Bilaga 8D Tjänster för Stadens Pedagogiska Verksamheter stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Bilaga 8A Arbetsplatssystem

Bilaga 8A Arbetsplatssystem Bilaga 8A Arbetsplatssystem stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 4 2 Övergripande krav 4 2.1

Läs mer

Bilaga 8 Prislista Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11

Bilaga 8 Prislista Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11 Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 1.1

Läs mer

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 9 Säkerhet Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav

Läs mer

Bilaga 5 Produktöversikt Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11

Bilaga 5 Produktöversikt Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11 Bilaga 5 Produktöversikt stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: /

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: / stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav på säkerhetsarbete

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Bilaga 1 Begrepp och definitioner Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag

Bilaga 1 Begrepp och definitioner Dnr: /2015 Förfrågningsunderlag Bilaga 1 och definitioner Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Utvärdering Kravspecifikation

Utvärdering Kravspecifikation sida 1 (5) 1 Funktion, prestanda och teknik 1.1 Allmänt 1.1.1 TCP/IP ska användas som kommunikationsprotokoll. 1.1.2 IP version 4 ska stödjas. 1.1.3 Systemet bör vara Microsoft Active Directory-aware,

Läs mer

Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11

Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag 2016-01-11 Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0- leverantören Dnr: 2.4.2-7622/2015 Förfrågningsunderlag stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan

Läs mer

Krav på säker autentisering över öppna nät

Krav på säker autentisering över öppna nät Krav på säker autentisering över öppna nät I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall en vårdgivare som använder öppna nät för att hantera patientuppgifter, ansvara för att

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Bilaga 3c Informationssäkerhet

Bilaga 3c Informationssäkerhet SID 1 (5) Bilaga 3c Informationssäkerhet Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan 2

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Definition av tjänst Datorarbetsplats

Definition av tjänst Datorarbetsplats Sidan 1 av 6 Definition av tjänst Datorarbetsplats Innehållsförteckning Grundtjänst... 2 Kapacitet... 2 Tillgänglighet... 2 Utbildning... 2 Support... 3 Avgränsningar... 3 Beskrivning av datorarbetsplatstjänstens

Läs mer

Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK. Version 1.0

Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK. Version 1.0 Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK Version 1.0 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Datum Ändring Ansvarig Version 2017-01-27 Prel. version för initial test Anders Carlberg 0.2 2017-02-14

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Instruktion: Trådlöst BYOD-nätverk Sida 2 av 24 2017-05-17 1.4 Instruktion - orebro-byod.pdf Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Så ansluter

Läs mer

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0 er i Samverkan 1 Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97 Windows 8 med updates primärt OS från 1 okt 2015, Windows 9 för

Läs mer

Bilaga 3c Informationssäkerhet

Bilaga 3c Informationssäkerhet SID 1 (9) Bilaga 3c Informationssäkerhet Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Teknisk beskrivning Hälsa för mig

Teknisk beskrivning Hälsa för mig Bilaga 2 Teknisk beskrivning Hälsa för mig 1.1 Att skapa ett Konto i Hälsa för mig För att börja använda Hälsa för mig måste man skapa ett Konto. När en Användare väljer att skapa ett Konto får Användaren

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [KONFIDENTIELLT] INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT...1 VERIFIERINGSMETODER...2 IUV (Integrated User Verification)...2 Shibboleth

Läs mer

OneDrive för företag hos Svenska Brukshundklubben

OneDrive för företag hos Svenska Brukshundklubben OneDrive för företag hos Svenska Brukshundklubben Instruktion för OneDrive för företag Författare Thomas Holmén Version TH20170510:001 Målgrupp Kanslipersonal, FS, Utskott Datum 2017-05-10 Sammanfattning

Läs mer

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för IT-system och appar Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för externa utförare att förhålla sig till som krav innan man ansöker om att bli utförare av hemtjänst inom Göteborgs

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

HP Pull Print-lösningar

HP Pull Print-lösningar HP Pull Print-lösningar Vilken pull print-lösning är rätt för ditt företag? HP förstår att ditt företag är unikt. Detta är orsaken till att vi erbjuder flera lösningar för att använda pull printing. Besvara

Läs mer

Bilaga 8C Service Desk

Bilaga 8C Service Desk Bilaga 8C Service Desk stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 4 2 Övergripande krav 4 2.1 Allmänt

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Normativ specifikation

Normativ specifikation 1 (6) Underskriftstjänst Svensk e-legitimation 2 (6) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Omfattning... 3 3 Tjänster... 3 3.1 Elektronisk underskrift (grundtjänst)... 4 3.1.1 Utställare av certifikat... 4 3.1.2

Läs mer

Riktlinjer för användning av applikationer i mobila enheter

Riktlinjer för användning av applikationer i mobila enheter Riktlinjer för användning av applikationer i mobila enheter Dokumenttyp: Riktlinjer Dokumentansvarig: IT-funktionen Beslutad av: Kommunstyrelsen Beslutsdatum: 2017-06-07 DNR: KS-2017/00474 Relaterade dokument

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

IT-bilaga Hälsoval 2016

IT-bilaga Hälsoval 2016 Central Förvaltning Medicinsk Teknik och IT Benämning IT-bilaga Hälsoval Utskriftsdatum Beteckning/diarienr 2015-08-20 LD15/02085 IT-bilaga Hälsoval 2016 Landstinget Dalarna Datum: 2015-09-30 Aktuell version:

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Bilaga 10 Säkerhet. Dnr: / stockholm.se. Stadsledningskontoret It-avdelningen

Bilaga 10 Säkerhet. Dnr: / stockholm.se. Stadsledningskontoret It-avdelningen stockholm.se Stadsledningskontoret It-avdelningen Ragnar Östbergs Plan 1 105 35 Stockholm Växel 08-508 29 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav på säkerhetsarbete 3 2.1 Allmänt 3 2.2 Ledningssystem

Läs mer

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte...

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

Diarienr. HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN. IT-bilaga Hälsoval. Landstinget Dalarna. Version: 1.1 Versionsdatum: 2012-08-23

Diarienr. HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN. IT-bilaga Hälsoval. Landstinget Dalarna. Version: 1.1 Versionsdatum: 2012-08-23 HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN IT-bilaga Hälsoval Landstinget Dalarna : 1.1 sdatum: IT-bilaga Hälsoval sdatum 2 (8) Dokumenthistorik Datum Beskrivning Författare 2009-12-10 0.1 Första mall Agneta / Gunilla

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Översiktlig beskrivning för applikationsägare

Översiktlig beskrivning för applikationsägare Tjänstebeskrivning Översiktlig beskrivning för applikationsägare Version 2.15 2006-10-24 Revisionshantering Vernr Datum Notering Ansvarig 2.0 061004 Något modifierat dokument Arne Fredholm 2.1 061020 Införda

Läs mer

Riktlinje för stadens it-infrastruktur

Riktlinje för stadens it-infrastruktur Riktlinje för stadens it-infrastruktur tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stockholm webb... 3 3 E-tjänstplattform... 4 4 Plattform för utveckling

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter macintosh Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient och skrivare på din privata dator Installation av klient För att kunna skriva ut i Cirratosystemet behöver

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011)

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 11-09-14 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Bilaga 5a. Ersättning. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 5a. Ersättning. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm SID 1 (5) Bilaga 5a Ersättning Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

eklient i Samverkan Självbetjäning för IT-plattformen Håkan Bengtsson eklient

eklient i Samverkan Självbetjäning för IT-plattformen Håkan Bengtsson eklient eklient i Samverkan Självbetjäning för IT-plattformen Håkan Bengtsson eklient 1 Vad är eklient? Beställningsautomation Nytta och utmaningar Frågor 2 startade 2012/13 som samarbetsprojekt mellan Region

Läs mer

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet

Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet Dnr 1-213/2015 Version 2.0 Gäller från och med 2015-05-18 Sida 2 av 7 Lösenordsregelverk för Karolinska Institutet - Sammanfattning Syfte Det övergripande syftet

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal Avtal om Kundens användning av Pascal Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser... 2 3. Tjänstebeskrivning... 2 4. Åtaganden... 4 4.1 Kundens åtaganden... 4 4.2 Ineras

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Krav på hårdvaran Lennart Halvarsson Dnr

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Krav på hårdvaran Lennart Halvarsson Dnr Förfrågningsunderlag 2014-05-08 Upphandlande organisation Arvika kommun Upphandling Nattillsyn - Hemtjänst Lennart Halvarsson Dnr 2014-206 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-06-02 Texten/frågan innehåller

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Beskrivning Behörigheter och rättigheter, Evolution

Beskrivning Behörigheter och rättigheter, Evolution Beskrivning Behörigheter och rättigheter, Evolution skapat av Mattias Lindmark version 36 datum/tid 2011-06-15 10:57 datum/tid 2012-10-12 11:42 Sidan 2 av 7 Innehållsförteckning 1. Behörigheter och rättigheter

Läs mer

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Tillgång och åtkomst till ArcGIS pro Hur får jag tag på nya ArcGIS Pro applikationen? - ArcGIS Pro är en ny applikation som är tillgänglig som del av ArcGIS for

Läs mer

Användarhandbok för Windows v6

Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Upphovsrätt...

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

KLARA BARCODE. Program- och maskinvara 2014-08-29. Nordic Port AB Mölndalsvägen 93 Tfn: 031 773 99 20 Sida 1 (6) 412 63 GÖTEBORG

KLARA BARCODE. Program- och maskinvara 2014-08-29. Nordic Port AB Mölndalsvägen 93 Tfn: 031 773 99 20 Sida 1 (6) 412 63 GÖTEBORG KLARA ARCODE Program- och maskinvara 2014-08-29 Nordic Port A Mölndalsvägen 93 Tfn: 031 773 99 20 Sida 1 (6) KLARA arcode Program- och maskinvara 1 Dokumentinformation Detta dokument beskriver kortfattat

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Bilaga 3a. Ickefunktionella krav. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 3a. Ickefunktionella krav. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm SID 1 (6) Bilaga 3a Ickefunktionella krav Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Bilaga 4g. Servicenivåer. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Sko l- plattform Stockholm

Bilaga 4g. Servicenivåer. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Sko l- plattform Stockholm SID 1 (17) Bilaga 4g Servicenivåer Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Sko l- plattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Extern åtkomst till Sociala system

Extern åtkomst till Sociala system STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Dnr 033-0642/2011 Bilaga 1 Extern åtkomst till Sociala system för utförare inom Äldreomsorgen och Omsorgen om funktionshindrade 2 Innehållsförteckning Extern åtkomst

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

eklient i samverkan - första steget till en gemensam earbetsplats

eklient i samverkan - första steget till en gemensam earbetsplats eklient i samverkan - första steget till en gemensam earbetsplats 1 Agenda Bakgrunden och syfte med eklient Vad är eklient? Effekterna för landstingen eklient i relation till earbetsplats Frågor 2 Bakgrund

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Information om RDT (den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter) och instruktion för användningen

Information om RDT (den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter) och instruktion för användningen TSV 2009-9320 1(2) Abo kommun 99988 ABO Information om RDT (den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter) och instruktion för användningen RDT-verksamheten har förändrats i ett antal betydelsefulla

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Hej och välkommen till nya IT-miljön på

Hej och välkommen till nya IT-miljön på Hej och välkommen till nya IT-miljön på Inloggning Ditt användarnamn är detsamma som förut. Det är FirstClass lösenordet som du ska använda när du loggar in. Windows 7 nytt operativsystem! När du har loggat

Läs mer

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se

marie_louise.jalmelid@ksk.gotland.se jan.linnerhed@gotland.se Utsedda beställare IT-Centrum Avtalad leverantör IT-Centrum Beställning görs i portalen Ärendet hanteras: handläggare utses, kontroll o komplettering Order till leverantör Konfiguration, inventering, stöldmärkning,

Läs mer

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Stiftet: Strängnäs stift, organisationsnr 252010-0047 Enheten:... Allmänt Detta avtal reglerar rätten att nyttja den gemensamma IT-plattformen,

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer