Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet 2014-12-04"

Transkript

1 Sid 1(10) Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet Projektledare Ola Granholm Ärende Fokusgrupp Utmaningen Minnesanteckningar från redovisningen av projektet Utmaningen 4 december Dala-Järna Hotell Inledning Kvällens moderator Maud Granberg hälsade välkommen till redovisning av- och diskussion kring det som har hänt i Utmaningen samverkan och samsyn för tillväxt. Vi redovisade vad som har hänt i projektet kring de sex fokusområdena i Utmaningen: Medborgar-dialog, Kultursamverkan, Kompetensförsörjning, Omvärldsanalys, Turismutveckling och Samverkan skola lokalsamhälle. Följeforskaren redovisade sin bild av projektet och hur man lyckats nå sina mål. Sen avslutades kvällen med ett grupparbete där gästerna fick möjlighet att tänka fritt framåt inom det fokusområde de själva var mest intresserade av. Bakgrund och syfte med projektet Vansbro kommun har deltagit i Kvalitetsnätverk Bergslagen som 2011 gjorde en undersökning av Kulturen i kommunerna (förtroende, tillit och kommunikation mellan invånare, kommunala tjänstemän och förtroendevalda). Vansbro och Heby delade sistaplatsen i undersökningen med de klart sämsta värdena. Undersökningen visade att de olika grupperna (pol, tj män, inv) i Vansbro kommun hade lågt förtroende för varandras kommunikation, arbete samt förmåga att fatta- och genomföra beslut. Vansbro kommun låg särskilt dåligt till på Genomförande av fattade beslut, Öppenhet, Framförhållning samt Tydlighet och Tolerans. Rapporten visade att Vansbro kommun löpte stor risk att tappa i effektivitet och utvecklingskraft som en följd av det låga förtroendet mellan aktörerna. Det var orsaken till att Vansbro kommun sökte utvecklingsmedel från Region Dalarna och Tillväxtverket för projektet Utmaningen. Syftet med projektet var att öka förtroendet mellan olika aktörer i Vansbro kommun för att skapa bättre förutsättningar för framgångsrikt lokalt utvecklingsarbete. Det har vi försökt göra genom att bygga upp samverkan inom de sex fokusområdena. Projektet startade med att djupintervjua ca 80 personer. De här personerna var i olika åldrar, bodde i olika delar av kommunen och jobbade med olika saker. De fick berätta om sin relation till Vansbro kommun, förhoppningar, farhågor, bra och dåliga saker. Analysen och sammanställningen av de här intervjuerna har, tillsammans med en inledande omvärldsanalys, legat till grund för vilka fokusområden vi har jobbat med i projektet. Alla fokusområden har haft två syften; 1) åstadkomma konkreta framsteg i en fråga som är viktig för Vansbro kommuns invånare samt 2) öka samverkan mellan den kommunala organisationen och andra aktörer i samhället. Ola Granholm finns på plats i Vansbro kommun 31 januari. Frågor om projektet därefter kan besvaras av kommunchef Elisabeth Rooth Eriksson.

2 Sid 2(10) Sammanfattning resultat av Utmaningen Inom fokusområdet Medborgardialog har politiker och kommunala tjänstemän haft workshops, studerat goda exempel från andra kommuner och tagit fram en modell/manual för hur man ska jobba med Medborgardialog i Vansbro kommun. Inom fokusområdet Omvärldsanalys har vi också haft föreläsningar och workshops för politiker och kommunala tjänstemän, men även för allmänheten. Här har vi tagit fram en modell för hur Vansbro kommun ska jobba systematiskt med omvärldsanalys som en grund för bättre underbyggda beslut och utvecklingsplaner. Inom fokusområdet Kultursamverkan har en grupp med ett tiotal kulturaktörer tagit fram en lista på hur de vill att kommunen ska utveckla hur de jobbar med att stötta kulturaktörer, både på tjänstemanna- och politikernivå. Kommunen har nu inrättat en tillfällig kulturberedning där politiker, kulturansvarig och kulturaktörer ska diskutera vidare. Inom fokusområdet Turismsamverkan har vi bjudit in till möten mellan turismaktörer och Vansbrosimningen, format en turismgrupp, arrangerat lärresor, intervjuat simmargäster och tagit fram en turismstrategi. Inom fokusområdet Kompetensförsörjning träffas Näringslivssamverkan, Vansbro kommun och Arbetsförmedlingen regelbundet för gemensam planering och gemensamma företagsbesök. Vi har också byggt en portal (websajt) för den som vill hitta ett jobb i Vansbro kommun och arrangerat möten för Vansbro kommuns ca 1000 fritidshusägare. Inom fokusområdet Samverkan Skola-Lokalsamhälle har vi deltagit i-/format- en arbetsgrupp där lärare, Studie- och yrkesvägledare, övrig förvaltning i Vansbro kommun och Näringslivssamverkan tillsammans planerar för skolans kontakt med lokalsamhället. Gruppen har också tagit fram en Arbetsplan för detta som alla skolor/lärare kommer att jobba efter. Vi har även sökt- och fått- extra statliga utvecklingsmedel för den här verksamheten under Utöver detta har vi byggt upp ett föreningsregister med kontaktuppgifter till föreningar och kyrkliga samfund. Samtliga åtgärder har varit efterfrågade och syftar till att lägga en grund för att förbättra samarbetsklimatet mellan kommun, näringsliv och ideell sektor i Vansbro kommun.

3 Sid 3(10) Fokusområden 1. Medborgardialog Vårt demokratiska samhälle står idag inför en rad utmaningar. Det gäller såväl i Vansbro kommun som i riket. Allt färre engagerar sig i politiska partier, de offentliga förtroendeuppdragen minskar, fler avhopp från offentliga uppdrag etc. Medborgarnas intresse för att diskutera samhällsfrågor har däremot inte avtagit. Merparten av svenskarna är intresserade av att diskutera samhälls- och politiska frågor samt påverka beslut som får konsekvenser för den egna vardagen. Trenden går dock mot att individer väljer andra forum än den traditionella partipolitiken. För att fånga medborgarnas engagemang och infallsvinklar är det därför viktigt att öppna upp för en dialog på deras villkor, nya arenor, forum och olika metoder för medborgardialoger. Många människor har synpunkter och idéer när det gäller lokala samhällsfrågor. Utbildningsnivån i samhället är högre än någonsin tidigare. Men vi lever i ett stressigt samhälle där vi tvingas prioritera vår tid. För många medborgare är det fysiska mötet inte ett alternativ och därför avstår man från att delta i samhällsdiskussionen. Medborgardialogen handlar i grunden om att fånga upp medborgarnas kunskaper och idéer och se dem som en tillgång för att forma framtiden i Vansbro kommun. En systematiskt genomförd Medborgardialog kan vara ett verktyg som ger medborgare möjlighet till påverkan och förtroendevalda ett bredare underlag inför beslut, så att tjänstemännens faktakunskaper kombineras med kunskap om medborgarnas värderingar i frågan det gäller. Vansbro kommun har redan ett antal aktiviteter för medborgardialog. Det är till exempel Kommundelsträffar, Medborgarundersökning (SCB), Företagsbesök, Möten med Kommunbygderåd, Demokratidagar, mm. Det vi har gjort inom fokusområdet Medborgardialog i projektet är Workshops för tjänstemän o politiker där de pratat om hur vi ska bli bättre på att fråga kommunens invånare i viktiga processer. Vi har pratat om kommuner som är speciellt duktiga på medborgardialog och vilka bra saker vi kan låna från dem. Vi har tagit fram en Arbetsbok för medborgardialog i Vansbro kommun, vilket helt enkelt är en handbok för hur vi ska jobba med medborgardialoger här. Vi har också genomfört en Cafédialog om boende på äldre dár. Att ta initiativ till- och föra medborgardialog är politikernas ansvar, men om det ska bli lyckat så krävs det ett bra samspel mellan kommunala tjänstemän och politiker. Den som är ansvarig tjänsteman för Medborgardialog och stöd för politikerna i deras medborgardialog är Mikael Granath, utredningssekreterare på Kommunkansliet.

4 Sid 4(10) 2. Omvärldsanalys Omvärldsanalys handlar om att ha koll på vart omvärlden är på väg (grannkommuner, Sverige, teknikutveckling, mm) och att sätta det i relation till vår egen utveckling och våra egna invånares önskemål. Man gör det för att få ett så bra underlag som möjligt för sina egna beslut. Det handlar också om att spana efter goda exempel och låna goda idéer från andra när det är möjligt. Det vi har gjort inom omvärldsanalys är att utveckla en metod för Vansbro kommun för att analysera omvärldens- och vår egen utveckling, som grund för budget, utvecklingsplaner och dagliga beslut. Inom området omvärldsanalys har vi också deltagit i en studie om Attraktivitet tillsammans med Säter, Smedjebacken, Trysil och Rendalen. Där har vi tittat på hur sysselsättning och befolkning har utvecklats i Vansbro, hur vår framtid kan se ut och vad det är som skapar attraktivitet för invånare, företagare och besökare. Ekonomichef Catarina Willman är ansvarig framåt för fokusområdet omvärldsanalys. 3. Kultursamverkan Under intervjuerna framkom det att det fanns ett missnöje från kulturaktörer i Vansbro kommun med hur tjänstemän och politiker samverkar med- och stöttar dem. Ett tiotal kulturaktörer träffades vid ett antal tillfällen och förde en diskussion om hur de vill att deras kontakt med Vansbro kommun borde se ut. Önskemålen har framförts till tjänstemän och politiker i kommunen. Finalen var ett seminarium om kultur där f d kultur- och skolminister Bengt Göransson och kulturtjänstemän från Landstinget deltog. Resultatet av den här processen (förutom samtalet i sig och att aktörerna träffades) är att kommunfullmäktige nyligen fattade ett beslut om att inrätta en tillfällig Kulturberedning under kommunfullmäktige, där politiker och kulturaktörer fortsätter prata om hur man skapar bra förutsättningar för kulturell verksamhet i Vansbro kommun. Ansvarig tjänsteman för den fortsatta processen är Bibliotekschef med kulturansvar Monica Danielsson.

5 Sid 5(10) 4. Turismsamverkan Här har vi, i nära samverkan med Visit Södra Dalarna, bjudit in till möten mellan turismaktörer, Visit Södra Dalarna och Vansbrosimningen, där vi har diskuterat hur vi kan dra ännu mer nytta av vårt största skyltfönster; Vansbrosimningen/Vansbroveckan? I de inledande djupintervjuerna kunde vi konstatera att det med tiden hade uppstått ett glapp mellan Vansbrosimningen och resten av samhället, att det var negativt för utvecklingen av Vansbros besöksnäring och att vi behövde jobba med att förbättra den samverkan. Det jobbet har underlättats av att alla parter har bjudit till för att åstadkomma det. Vi har genomfört en intervju-undersökning under simmarhelgen, där vi intervjuade 100 simmargäster om vad de tyckte om Vansbro som besöksmål, vad de saknar här, om de kan tänka sig att komma hit igen vid något annat tillfälle och vad de skulle vilja göra i så fall. Det mest positiva med svaren var att många faktiskt kunde tänka sig att återvända hit vid något annat tillfälle. Vi har arrangerat en Lärresa till Mora och Vasaloppet. Där lärde vi mycket av hur de jobbar framgångsrikt tillsammans mellan Mora kommun, Vasaloppet och Siljan Turism. Det här var en omvärldsspaning där vi kunde konstatera att vi har mycket att lära av dem och där vi säkert kan låna flera goda idéer direkt. Vi har tagit fram en Turismstrategi för Vansbro kommun i samråd med turismaktörerna. Strategin anger tänkbara utvecklingsområden för Vansbros turism och ska fortsätta att utvecklas i samverkan mellan Näringslivssamverkan, Visit Södra Dalarna, Vansbrosimningen, Vansbro kommun, Kommunbygderådet och andra turismaktörer. De som är ansvariga för att den här samverkan fortsätter är Vansbro kommun, Näringslivssamverkan och Visit Södra Dalarna.

6 Sid 6(10) 5. Kompetensförsörjning Kompetensförsörjning handlar om hur företag och offentlig sektor kan rekrytera personal till sin verksamhet. Vansbro har ett geografiskt läge som inte är så fördelaktigt för effektiv kompetensförsörjning. Det beror på att Vansbro kommun i sig är en liten arbetsmarknad och att det är långt härifrån till andra arbetsmarknader. Det innebär att det blir svårare att rekrytera till tjänster här. Man kan kanske hitta en person som söker en tjänst, men om den personen ska flytta hit och har en partner som också behöver jobb, så blir det ofta svårt att lösa då det sällan finns rätt jobb för den personen i Vansbro kommun och de flesta tycker att det blir för långt att pendla till andra arbetsmarknader! Det här gör att det blir extra viktigt att vi kan samverka inom kommunen, mellan kommunala verksamheter, mellan kommuner, mellan kommunen och privata arbetsgivare, mellan Arbetsförmedling och arbetsgivare, o s v. Det blir också speciellt viktigt att Arbetsförmedlingen (Af) fungerar så bra den kan! Af blir en viktig partner vid matchning av jobb, rekrytering, mm. Det blir också viktigt med framförhållning. Man bör i mycket god tid flagga för att jobb som det kan bli svårt att rekrytera till, kommer att bli lediga längre fram så att man kan jobba med matchning under en längre tidsperiod, då ökar chansen att man kan hitta rätt person och att andra rekryteringar kan lyckas. Det vi har gjort här att projektet har samlat Vansbro kommun, Arbetsförmedlingen och Näringslivssamverkan vid ett antal tillfällen och att vi tillsammans har pratat ihop oss om vad som är viktigt och hur vi kan samverka för att underlätta rekrytering/kompetensförsörjning. Näringslivssamverkan och Arbetsförmedlingen har också börjat med att regelbundet besöka företag tillsammans, för att ha kontinuerlig kontroll på hur de kan hjälpa till med företagens kompetensförsörjning. Vi har också genomfört två fritidshusägarträffar där det totalt har kommit ca 180 fritidshusägare. Det är en grupp som är potentiella nya medarbetare och inflyttare. Till sist så har vi tillsammans byggt en websajt som heter Där kan den som är intresserad av att jobba i- och/eller flytta till- Vansbro kommun hitta all information han/hon behöver om arbetsmarknad och boende. Näringslivssamverkan är ansvariga framåt för det här fokusområdet.

7 Sid 7(10) 6. Samverkan Skola-Lokalsamhälle Här har vi jobbat tillsammans med en arbetsgrupp på 6-7 lärare, Studie- och yrkesvägledaren på Smedbergsskolan, Näringslivssamverkan, m fl. Tillsammans har vi jobbat fram en Arbetsplan för samverkan skola-lokalsamhälle, som från och med vårterminen 2015 tillämpas i alla kommunala grundskolor. Arbetsplanen Målsättningen med att ta fram en plan för samverkan mellan skola och arbetsliv är att alla barn och elever kontinuerligt under sin skoltid ska ges likvärdiga möjligheter att komma i kontakt med arbetsliv och föreningsliv. Aktiviteterna i samverkansplanen ska även öka elevernas lust att lära, koppla samman teori och praktik, fler krokar att hänga upp kunskap på, ökad stolthet/framtidstro, ökad delaktighet hos anhöriga, ökade meritvärden samt förutsättningar att göra medvetna val oberoende av kön, social- eller kulturell bakgrund. Den primära målgruppen är ALLA elever, även till exempel nyanlända flyktingar och barn i särskolan! Eleverna ska få ett helhetsperspektiv och se kopplingen mellan det teoretiska de läser i skolan och den praktik de ser i samhället. Skolan ska samverka med Företagare, Kommunbygderådet, Polisen, Räddningstjänsten, Ambulansen, Dala Vatten och Avfall, Föräldrar, m fl. Några praktiska exempel på hur vi kan jobba med Arbetsplanen är: - Läraren gör en Yrkespromenad med sina lågstadieelever. Det innebär att läraren går runt med eleverna utanför verksamhetslokaler i någon av kommundelarna. Läraren stannar utanför en lokal och frågar sina elever vad de tror att företaget håller på med som sitter där inne. När man har kommit fram till det så pratar man om vilka kunder företaget har, vilka arbeten de som jobbar där har, vilken utbildning de behöver och vilka ämnen i skolan man har nytta av om man skulle jobba där. Ett enkelt sätt att koppla ihop skola med lokalsamhälle och förstå vad man kan använda teorin till. Näringslivssamverkan hjälper läraren att hitta företagen och den information han/hon behöver om dem. - När eleverna läser om Nordafrika i SO så ber man en säljare från Rågsveden komma till skolan och berätta om när man säljer sågade trävaror i Nord-Afrika, om kulturen där, mat, problem och möjligheter, spännande möten, behov av språk, mm. Den informationen blir en krok för eleven att hänga upp sina teoretiska kunskaper på. Planen kommer att omfatta samtliga lärare, hundratals elever, föräldrar, företagare, kommunanställda, politiker, byautvecklare, m fl. I och med detta blir det här fokusområdet det som kommer att leda till samarbete mellan Vansbro kommun och andra aktörer. Vi har sökt medel från VINNOVA (Sveriges innovationsmyndighet) för att utveckla den här modellen. I konkurrens med 120 andra projekt så var vi ett av 11 projekt som tilldelades utvecklingsmedel för VINNOVA ansåg att det var ett mycket spännande projekt som kan stå som modell för andra kommuner. Ansvarig framåt för detta område är Sandra Persson, Studie- och yrkesvägledare på Smedbergsskolan.

8 Sid 8(10) Lite siffror och andra fakta om projektet Vi har i projektet haft fysiska möten med ca 500 personer. Vi har haft möten i fokusgrupperna, med totalt ca 125 personer involverade. Vi har tagit fram ett föreningsregister med ca 140 föreningar och ett antal kyrkliga samfund. Registret finns publicerat på vansbro.se. I samband med upprättandet av registret har vi haft kontakt med ett hundratal föreningsföreträdare (de är dock inte medräknade i siffrorna ovan). Vi har haft ett antal möten i ett Strategiskt Forum där ledande politiker och kommunala tjänstemän, ideella aktörer, Landstinget, företagare, m fl har träffats och pratat om vad som är viktigt för Vansbro kommuns framtida utveckling. Ett mål med projektet var att det skulle inrättas ett permanent Strategiskt Forum, men så har det inte blivit. Det berodde på att vi inte lyckades hitta någon lämplig form för det. Vi hoppas att vi kan återuppta den tråden längre fram efter projektets avslutning. Ett resultat av projektet är att ett stort antal personer i och utanför den kommunala organisationen har lärt sig om sambanden mellan tillväxt, sysselsättning, pendling, attraktivitet och befolkningsutveckling. Det är grundläggande kunskaper för kommunala beslutsfattare, som de sedan kan använda i framtida kommunala beslut och planer. Projekt är till för att testa nya arbetssätt och lägga en grund för framtida utveckling. I det här projektet har vi testat ett antal olika modeller för kommunikation, möten och utveckling av ett samhälle i samverkan mellan olika aktörer. De flesta av de mötesplatser som har byggts upp under projektet lever kvar efter dess avslutning och det finns ansvariga för alla områden. På det sättet har vi försökt bädda för att vi inte bygger upp bubblor under projektet som spricker eller försvinner spårlöst efter att det tar slut. På finns information om projektets bakgrund, aktiviteter, finansiering, nyhetsbrev, följeforskningsrapporter och några av de dokument som tagits fram under projektets gång.

9 Sid 9(10) Följeforskning Sedan våren 2013 har följeforskaren, Monica Rönnlund Evidera AB, följt projektet. Nedan citerar vi några stycken från Följeforskningens slutrapport: Alla utvärderingar och uppföljningar innehåller både kontroll och lärande. I projekt där syftet, som i det här fallet, är att påverka, utveckla och förändra, samarbetsformer mellan organisationer och att främja nytänkande, är det angeläget att snabbt ta tillvara erfarenheter som görs i det dagliga projektarbetet Följeforskning eller lärande utvärdering handlar om att systematiskt fånga upp erfarenheter och kunskaper som skapas i projektet och återföra dessa till dem som är strategiskt och operativt ansvariga. Utmaningen är ett processorienterat projekt, vilket innebär att resultatet växer fram i takt med att projektet genomförs. Det blir då naturligt att den kontrollerande delen av utvärderingen får mindre plats. De blir viktigare att skapa rutiner för att ta tillvara det lärande som skapas än att alltid följa den ursprungliga planen Enligt överenskommelse med styrgruppen och projektledaren har följeforskningen kommit att innefatta följande delar: Reflekterande samtal med projektledaren löpande under hela projektperioden. Medverkan vid styrgruppsmöten. Förutom en översiktlig genomlysning i projektets inledande skede, tre djupstudier; Styrgruppens arbete, Skola-Lokalsamhälle och Strategiskt forum. Slutanalys- värdera projektet övergripande, hur projektet har lyckats nå övergripande mål, samt bedömning av projektets nyskapande och strategiska utvecklingsarbete Utmaningen har arbetat processinriktat och vid sidan av de utpekade fokusgrupperna fångat upp idéer och möjligheter under processens gång, som i vissa fall lett till konkreta aktiviteter och i andra fall påbörjade processer. Min bedömning att alla, såväl fokusgrupperna som andra aktiviteter/processer, har bidragit till de övergripande målsättningarna att skapa engagemang i alla olika delar av lokalsamhället för Vansbros utveckling De intervjuer som gjorts inom ramen för följeforskningen visar entydigt på stor uppskattning för projektets insatser. Det har skapats engagemang och aktivitet inom de olika fokusgrupperna, som alla har en tydlig plan för hur man ska arbeta vidare efter att projektet är avslutat. Men man önskar mer information om projektet och många har svårt att skilja på de olika utvecklingsinsatser och möten som pågår. Det finns således ett behov av att utveckla ett sätt att ge medborgarna verktygen för att förstå och se helheten När det gäller måluppfyllelsen så har projektet inte nått målet att etablera ett strategiskt forum. Även andra mål som bygger på det, t ex att sprida kunskap om forumet har således inte heller nåtts. Intervjuerna ger inget entydigt svar på varför projektet inte lyckades, men intervjuerna pekar mot att det blev för stort grepp och att det fanns ett behov av att först utveckla arbetet i fokusgrupper och andra mötesplatser för att ha en stabilare grund Projektet har lyckats väl med att säkerställa en fortsättning av de verksamheter som påbörjats, vilket är en förutsättning för att på sikt nå projektets syfte att skapa en bred uppslutning kring ett långsiktigt ansvarstagande för Vansbro kommuns utveckling. För att förändra attityder, utveckla förtroende och tillit krävs ett uthålligt arbete som Utmaningen är startmotorn till. Samtliga följeforskningsrapporter finns att läsa på projektets del av vansbro.se.

10 Sid 10(10) Workshop om fortsatt arbete 4 december 2014 Deltagarna i den avslutande workshopen för Utmaningen fick som final själva välja vilka fokusområden de ville jobba med och de delade därefter in sig i arbetsgrupper som diskuterade hur arbetet skulle kunna fortsätta efter projektets slut. Det blev tre grupper som jobbade med; 1) Kultur- och Turismsamverkan 2) Medborgardialog och Omvärldsanalys 3) Kompetensförsörjning och Samverkan Skola-Lokalsamhälle Här är några av de önskemål och ambitioner som redovisades i den övningen: Kultur- och Turismsamverkan - Återsamla den grupp som diskuterade Kultursamverkan - Jobba med hur föreningar kan samverka: - Marknadsföring o föreningsutveckling - Evenemangskalender - Föreningsförening - Kompetensutveckling för föreningsfolk - Bättre information om vad som finns att se- och göra- i kommunen - Fortsätta träffas och prata om vad vi kan göra tillsammans. Det har känts jättebra att få ansikten på namnen och hitta värdefull kompetens hos varandra Medborgardialog och Omvärldsanalys - Fysiska OCH digitala åsiktsforum - Fokusgrupp för unga föräldrar - Använd dialog för att hitta- och bädda för- lösningar, inte bara för att diskutera problem - Använd dialog tidigt i stora utvecklingsfrågor - Utveckla t ex med chattfunktion - Fortsätt och gör systematisk omvärldsanalys, använd- och sammanställ- även den information som finns inom kommunen, i den kommunala förvaltningen - Analysera-, sammanställ- och publicera medborgardialoger, till exempel kommundelsträffar, företagsbesök och demokratidagar - Ta in även externa händelser i analysen, t ex vad som händer runt om oss, i grannkommuner och i länet - Hur kan vi hitta det som folk saknar i Vansbro? Identifiera vad det är och kolla om det finns någon som kan leverera det (innan vi köper det någon annanstans) Kompetensförsörjning och Samverkan Skola-Lokalsamhälle - Att Vansbro kommuns ungdomar kan få jättebra koll på lokalsamhället och vad olika aktörer i kommunen har att erbjuda dem, inte minst i form av intressanta arbeten. - Att jobba för mer intern rekrytering. Med det menas att en medarbetare kan utveckla sin kompetens, byta arbetsuppgifter eller göra karriär inom företaget/kommunen. - Viktigt att information från olika typer av möten når alla, inte bara de som var med på mötet.

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Slutrapport. Vansbro kommun 16212000-2130 2015-01-29 120901-141231. Kontaktperson e-post adress Telefonnummer

Slutrapport. Vansbro kommun 16212000-2130 2015-01-29 120901-141231. Kontaktperson e-post adress Telefonnummer Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Utmaningen- samverkan och samsyn för tillväxt U 2012/15 & 00167590 Stödmottagare Organisationsnummer Vansbro kommun 16212000-2130 Datum för slutrapport Beslutad projekttid

Läs mer

Rapport nr 3. Följeforskning 1 jan 31 maj Monica Rönnlund, juni 2014

Rapport nr 3. Följeforskning 1 jan 31 maj Monica Rönnlund, juni 2014 Rapport nr 3. Följeforskning 1 jan 31 maj 2014 Monica Rönnlund, juni 2014 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Beskrivning av projektets följeforskning... 3 3. Följeforskningen under aktuell period... 4 3.1.

Läs mer

Rapport nr 4 från följeforskningen, slutrapport 1. Monica Rönnlund, 31 oktober 2014

Rapport nr 4 från följeforskningen, slutrapport 1. Monica Rönnlund, 31 oktober 2014 Rapport nr 4 från följeforskningen, slutrapport 1 Monica Rönnlund, 31 oktober 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och skäl för projektet... 4 3. Utmaningen, mål och organisation... 5 4. Projektets

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande).

(Se vidare i Bilaga 1 Bakgrunds-PM Demokrati och inflytande). Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Riktlinjer och principer för medborgardialog

Riktlinjer och principer för medborgardialog riktlinjer Riktlinjer och principer för medborgardialog Fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni 2014 67 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se 1 Riktlinjer och principer

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Fokus barn och unga. Anne-Charlotte Blomqvist. Stadsledningskontoret Fokus barn och unga

Fokus barn och unga. Anne-Charlotte Blomqvist. Stadsledningskontoret Fokus barn och unga Fokus barn och unga Anne-Charlotte Blomqvist Stadsledningskontoret Fokus barn och unga Barnperspektiv och barnets perspektiv i budget 2015 I Sundbyberg ska alla barn oavsett förutsättningar få en bra start

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Sida 21 av 249 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-12-05 Dnr: KS 2017/317 Kommunstyrelsen Kävlinge kommuns digitala agenda Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet

Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet Trygghet och säkerhet Sollentuna kommun Övergripande syfte med förarbetet inom trygghetsoch säkerhet i Sollentuna kommun Det övergripande syftet är att öka

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Demokrativeckor 2013

Demokrativeckor 2013 Demokrativeckor 2013 Ewa Franzén Bun 2013/259 Ubn 2013/118 november 2013 2013-10-18 1 (4) Innehåll 1. BAKGRUND/ SYFTE... 2 2. PLANERING OCH GENOMFÖRANDE... 2 3. SYNPUNKTER... 2 4. SAMMANFATTNING OCH FÖRSLAG...

Läs mer

Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten

Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten 2011-11-29 1 Utgångspunkter för ett hållbart Sundbyberg Folkhälsa Staden ska bidra till möjligheter och bra förutsättningar

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Centrala verksamheter Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-18 1(2) Diarienummer 130661 Landstingsfullmäktige Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Förslag till beslut

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Samarbetspartner & projektägare

Samarbetspartner & projektägare Game Set Matchning Samarbetspartner & projektägare Båstads Turism och Näringsliv Båstads kommun Arbetsförmedlingen Bakgrund faktiska behov Företag på Bjäre uttryckt att de uppfattar brist på arbetskraft

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem och lösningar Rätt person??? Önskelista - Hitta rätt person till specialisttjänster (i offentlig och privat sektor) - På (främst) längre sikt kunna bemanna kommunala

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut 1 (6) Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige har i budget för 2017 gett uppdrag

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice Stadsdelsdirektörens stab Sida 1 (7) 2015-05-17 Handläggare: Marie Khoury 08 508 18 042 Till Farsta stadsdelsnämnd 2015-06-11 Mötesplats för demokrati och inflytande samt kontaktyta för samhällsservice

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-14, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare 1 Hur kan man i Surahammar på bästa sätt ta hand om resultatet av Projekt

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Målarbete för mandatperioden

Målarbete för mandatperioden Målarbete för mandatperioden 2015-2018 Vårt uppdrag vårt ansvar Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem, grundskola, särskola och socialtjänst

Läs mer

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Innehåll Hur kan vi öka legitimiteten för idrotten i samhällsplaneringen?... 1 Idrotten i samhället och i samhällsbyggnationen... 1 Att hantera...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

E-dialog. www.tidaholm.se

E-dialog. www.tidaholm.se E-dialog Grund för (Tidaholm) att jobba med e-dialog Öka lokal demokrati Ökat engagemang och dialog Medborgare vill engagera sig Lokala mål i olika styrdokument Målområde Kommunstyrelse Lokal demokrati

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun

ÖK Idé. Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun VILL DU VARA MED OCH GÖRA UDDEVALLA TILL EN PLATS FÖR ALLA? Samverkan med idéburna sektorn mycket viktig för både anställda

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för medborgardialog i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-19 33, dnr 2014/0066 KS.030 Innehåll Inledning... 2 Definition... 2 Skillnad mellan medborgardialog och brukardialog...

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979)

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Fortsatt gemensam utveckling Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer