Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet 2014-12-04"

Transkript

1 Sid 1(10) Minnesanteckningar Redovisning av Utmaningen Kommunkansliet Projektledare Ola Granholm Ärende Fokusgrupp Utmaningen Minnesanteckningar från redovisningen av projektet Utmaningen 4 december Dala-Järna Hotell Inledning Kvällens moderator Maud Granberg hälsade välkommen till redovisning av- och diskussion kring det som har hänt i Utmaningen samverkan och samsyn för tillväxt. Vi redovisade vad som har hänt i projektet kring de sex fokusområdena i Utmaningen: Medborgar-dialog, Kultursamverkan, Kompetensförsörjning, Omvärldsanalys, Turismutveckling och Samverkan skola lokalsamhälle. Följeforskaren redovisade sin bild av projektet och hur man lyckats nå sina mål. Sen avslutades kvällen med ett grupparbete där gästerna fick möjlighet att tänka fritt framåt inom det fokusområde de själva var mest intresserade av. Bakgrund och syfte med projektet Vansbro kommun har deltagit i Kvalitetsnätverk Bergslagen som 2011 gjorde en undersökning av Kulturen i kommunerna (förtroende, tillit och kommunikation mellan invånare, kommunala tjänstemän och förtroendevalda). Vansbro och Heby delade sistaplatsen i undersökningen med de klart sämsta värdena. Undersökningen visade att de olika grupperna (pol, tj män, inv) i Vansbro kommun hade lågt förtroende för varandras kommunikation, arbete samt förmåga att fatta- och genomföra beslut. Vansbro kommun låg särskilt dåligt till på Genomförande av fattade beslut, Öppenhet, Framförhållning samt Tydlighet och Tolerans. Rapporten visade att Vansbro kommun löpte stor risk att tappa i effektivitet och utvecklingskraft som en följd av det låga förtroendet mellan aktörerna. Det var orsaken till att Vansbro kommun sökte utvecklingsmedel från Region Dalarna och Tillväxtverket för projektet Utmaningen. Syftet med projektet var att öka förtroendet mellan olika aktörer i Vansbro kommun för att skapa bättre förutsättningar för framgångsrikt lokalt utvecklingsarbete. Det har vi försökt göra genom att bygga upp samverkan inom de sex fokusområdena. Projektet startade med att djupintervjua ca 80 personer. De här personerna var i olika åldrar, bodde i olika delar av kommunen och jobbade med olika saker. De fick berätta om sin relation till Vansbro kommun, förhoppningar, farhågor, bra och dåliga saker. Analysen och sammanställningen av de här intervjuerna har, tillsammans med en inledande omvärldsanalys, legat till grund för vilka fokusområden vi har jobbat med i projektet. Alla fokusområden har haft två syften; 1) åstadkomma konkreta framsteg i en fråga som är viktig för Vansbro kommuns invånare samt 2) öka samverkan mellan den kommunala organisationen och andra aktörer i samhället. Ola Granholm finns på plats i Vansbro kommun 31 januari. Frågor om projektet därefter kan besvaras av kommunchef Elisabeth Rooth Eriksson.

2 Sid 2(10) Sammanfattning resultat av Utmaningen Inom fokusområdet Medborgardialog har politiker och kommunala tjänstemän haft workshops, studerat goda exempel från andra kommuner och tagit fram en modell/manual för hur man ska jobba med Medborgardialog i Vansbro kommun. Inom fokusområdet Omvärldsanalys har vi också haft föreläsningar och workshops för politiker och kommunala tjänstemän, men även för allmänheten. Här har vi tagit fram en modell för hur Vansbro kommun ska jobba systematiskt med omvärldsanalys som en grund för bättre underbyggda beslut och utvecklingsplaner. Inom fokusområdet Kultursamverkan har en grupp med ett tiotal kulturaktörer tagit fram en lista på hur de vill att kommunen ska utveckla hur de jobbar med att stötta kulturaktörer, både på tjänstemanna- och politikernivå. Kommunen har nu inrättat en tillfällig kulturberedning där politiker, kulturansvarig och kulturaktörer ska diskutera vidare. Inom fokusområdet Turismsamverkan har vi bjudit in till möten mellan turismaktörer och Vansbrosimningen, format en turismgrupp, arrangerat lärresor, intervjuat simmargäster och tagit fram en turismstrategi. Inom fokusområdet Kompetensförsörjning träffas Näringslivssamverkan, Vansbro kommun och Arbetsförmedlingen regelbundet för gemensam planering och gemensamma företagsbesök. Vi har också byggt en portal (websajt) för den som vill hitta ett jobb i Vansbro kommun och arrangerat möten för Vansbro kommuns ca 1000 fritidshusägare. Inom fokusområdet Samverkan Skola-Lokalsamhälle har vi deltagit i-/format- en arbetsgrupp där lärare, Studie- och yrkesvägledare, övrig förvaltning i Vansbro kommun och Näringslivssamverkan tillsammans planerar för skolans kontakt med lokalsamhället. Gruppen har också tagit fram en Arbetsplan för detta som alla skolor/lärare kommer att jobba efter. Vi har även sökt- och fått- extra statliga utvecklingsmedel för den här verksamheten under Utöver detta har vi byggt upp ett föreningsregister med kontaktuppgifter till föreningar och kyrkliga samfund. Samtliga åtgärder har varit efterfrågade och syftar till att lägga en grund för att förbättra samarbetsklimatet mellan kommun, näringsliv och ideell sektor i Vansbro kommun.

3 Sid 3(10) Fokusområden 1. Medborgardialog Vårt demokratiska samhälle står idag inför en rad utmaningar. Det gäller såväl i Vansbro kommun som i riket. Allt färre engagerar sig i politiska partier, de offentliga förtroendeuppdragen minskar, fler avhopp från offentliga uppdrag etc. Medborgarnas intresse för att diskutera samhällsfrågor har däremot inte avtagit. Merparten av svenskarna är intresserade av att diskutera samhälls- och politiska frågor samt påverka beslut som får konsekvenser för den egna vardagen. Trenden går dock mot att individer väljer andra forum än den traditionella partipolitiken. För att fånga medborgarnas engagemang och infallsvinklar är det därför viktigt att öppna upp för en dialog på deras villkor, nya arenor, forum och olika metoder för medborgardialoger. Många människor har synpunkter och idéer när det gäller lokala samhällsfrågor. Utbildningsnivån i samhället är högre än någonsin tidigare. Men vi lever i ett stressigt samhälle där vi tvingas prioritera vår tid. För många medborgare är det fysiska mötet inte ett alternativ och därför avstår man från att delta i samhällsdiskussionen. Medborgardialogen handlar i grunden om att fånga upp medborgarnas kunskaper och idéer och se dem som en tillgång för att forma framtiden i Vansbro kommun. En systematiskt genomförd Medborgardialog kan vara ett verktyg som ger medborgare möjlighet till påverkan och förtroendevalda ett bredare underlag inför beslut, så att tjänstemännens faktakunskaper kombineras med kunskap om medborgarnas värderingar i frågan det gäller. Vansbro kommun har redan ett antal aktiviteter för medborgardialog. Det är till exempel Kommundelsträffar, Medborgarundersökning (SCB), Företagsbesök, Möten med Kommunbygderåd, Demokratidagar, mm. Det vi har gjort inom fokusområdet Medborgardialog i projektet är Workshops för tjänstemän o politiker där de pratat om hur vi ska bli bättre på att fråga kommunens invånare i viktiga processer. Vi har pratat om kommuner som är speciellt duktiga på medborgardialog och vilka bra saker vi kan låna från dem. Vi har tagit fram en Arbetsbok för medborgardialog i Vansbro kommun, vilket helt enkelt är en handbok för hur vi ska jobba med medborgardialoger här. Vi har också genomfört en Cafédialog om boende på äldre dár. Att ta initiativ till- och föra medborgardialog är politikernas ansvar, men om det ska bli lyckat så krävs det ett bra samspel mellan kommunala tjänstemän och politiker. Den som är ansvarig tjänsteman för Medborgardialog och stöd för politikerna i deras medborgardialog är Mikael Granath, utredningssekreterare på Kommunkansliet.

4 Sid 4(10) 2. Omvärldsanalys Omvärldsanalys handlar om att ha koll på vart omvärlden är på väg (grannkommuner, Sverige, teknikutveckling, mm) och att sätta det i relation till vår egen utveckling och våra egna invånares önskemål. Man gör det för att få ett så bra underlag som möjligt för sina egna beslut. Det handlar också om att spana efter goda exempel och låna goda idéer från andra när det är möjligt. Det vi har gjort inom omvärldsanalys är att utveckla en metod för Vansbro kommun för att analysera omvärldens- och vår egen utveckling, som grund för budget, utvecklingsplaner och dagliga beslut. Inom området omvärldsanalys har vi också deltagit i en studie om Attraktivitet tillsammans med Säter, Smedjebacken, Trysil och Rendalen. Där har vi tittat på hur sysselsättning och befolkning har utvecklats i Vansbro, hur vår framtid kan se ut och vad det är som skapar attraktivitet för invånare, företagare och besökare. Ekonomichef Catarina Willman är ansvarig framåt för fokusområdet omvärldsanalys. 3. Kultursamverkan Under intervjuerna framkom det att det fanns ett missnöje från kulturaktörer i Vansbro kommun med hur tjänstemän och politiker samverkar med- och stöttar dem. Ett tiotal kulturaktörer träffades vid ett antal tillfällen och förde en diskussion om hur de vill att deras kontakt med Vansbro kommun borde se ut. Önskemålen har framförts till tjänstemän och politiker i kommunen. Finalen var ett seminarium om kultur där f d kultur- och skolminister Bengt Göransson och kulturtjänstemän från Landstinget deltog. Resultatet av den här processen (förutom samtalet i sig och att aktörerna träffades) är att kommunfullmäktige nyligen fattade ett beslut om att inrätta en tillfällig Kulturberedning under kommunfullmäktige, där politiker och kulturaktörer fortsätter prata om hur man skapar bra förutsättningar för kulturell verksamhet i Vansbro kommun. Ansvarig tjänsteman för den fortsatta processen är Bibliotekschef med kulturansvar Monica Danielsson.

5 Sid 5(10) 4. Turismsamverkan Här har vi, i nära samverkan med Visit Södra Dalarna, bjudit in till möten mellan turismaktörer, Visit Södra Dalarna och Vansbrosimningen, där vi har diskuterat hur vi kan dra ännu mer nytta av vårt största skyltfönster; Vansbrosimningen/Vansbroveckan? I de inledande djupintervjuerna kunde vi konstatera att det med tiden hade uppstått ett glapp mellan Vansbrosimningen och resten av samhället, att det var negativt för utvecklingen av Vansbros besöksnäring och att vi behövde jobba med att förbättra den samverkan. Det jobbet har underlättats av att alla parter har bjudit till för att åstadkomma det. Vi har genomfört en intervju-undersökning under simmarhelgen, där vi intervjuade 100 simmargäster om vad de tyckte om Vansbro som besöksmål, vad de saknar här, om de kan tänka sig att komma hit igen vid något annat tillfälle och vad de skulle vilja göra i så fall. Det mest positiva med svaren var att många faktiskt kunde tänka sig att återvända hit vid något annat tillfälle. Vi har arrangerat en Lärresa till Mora och Vasaloppet. Där lärde vi mycket av hur de jobbar framgångsrikt tillsammans mellan Mora kommun, Vasaloppet och Siljan Turism. Det här var en omvärldsspaning där vi kunde konstatera att vi har mycket att lära av dem och där vi säkert kan låna flera goda idéer direkt. Vi har tagit fram en Turismstrategi för Vansbro kommun i samråd med turismaktörerna. Strategin anger tänkbara utvecklingsområden för Vansbros turism och ska fortsätta att utvecklas i samverkan mellan Näringslivssamverkan, Visit Södra Dalarna, Vansbrosimningen, Vansbro kommun, Kommunbygderådet och andra turismaktörer. De som är ansvariga för att den här samverkan fortsätter är Vansbro kommun, Näringslivssamverkan och Visit Södra Dalarna.

6 Sid 6(10) 5. Kompetensförsörjning Kompetensförsörjning handlar om hur företag och offentlig sektor kan rekrytera personal till sin verksamhet. Vansbro har ett geografiskt läge som inte är så fördelaktigt för effektiv kompetensförsörjning. Det beror på att Vansbro kommun i sig är en liten arbetsmarknad och att det är långt härifrån till andra arbetsmarknader. Det innebär att det blir svårare att rekrytera till tjänster här. Man kan kanske hitta en person som söker en tjänst, men om den personen ska flytta hit och har en partner som också behöver jobb, så blir det ofta svårt att lösa då det sällan finns rätt jobb för den personen i Vansbro kommun och de flesta tycker att det blir för långt att pendla till andra arbetsmarknader! Det här gör att det blir extra viktigt att vi kan samverka inom kommunen, mellan kommunala verksamheter, mellan kommuner, mellan kommunen och privata arbetsgivare, mellan Arbetsförmedling och arbetsgivare, o s v. Det blir också speciellt viktigt att Arbetsförmedlingen (Af) fungerar så bra den kan! Af blir en viktig partner vid matchning av jobb, rekrytering, mm. Det blir också viktigt med framförhållning. Man bör i mycket god tid flagga för att jobb som det kan bli svårt att rekrytera till, kommer att bli lediga längre fram så att man kan jobba med matchning under en längre tidsperiod, då ökar chansen att man kan hitta rätt person och att andra rekryteringar kan lyckas. Det vi har gjort här att projektet har samlat Vansbro kommun, Arbetsförmedlingen och Näringslivssamverkan vid ett antal tillfällen och att vi tillsammans har pratat ihop oss om vad som är viktigt och hur vi kan samverka för att underlätta rekrytering/kompetensförsörjning. Näringslivssamverkan och Arbetsförmedlingen har också börjat med att regelbundet besöka företag tillsammans, för att ha kontinuerlig kontroll på hur de kan hjälpa till med företagens kompetensförsörjning. Vi har också genomfört två fritidshusägarträffar där det totalt har kommit ca 180 fritidshusägare. Det är en grupp som är potentiella nya medarbetare och inflyttare. Till sist så har vi tillsammans byggt en websajt som heter Där kan den som är intresserad av att jobba i- och/eller flytta till- Vansbro kommun hitta all information han/hon behöver om arbetsmarknad och boende. Näringslivssamverkan är ansvariga framåt för det här fokusområdet.

7 Sid 7(10) 6. Samverkan Skola-Lokalsamhälle Här har vi jobbat tillsammans med en arbetsgrupp på 6-7 lärare, Studie- och yrkesvägledaren på Smedbergsskolan, Näringslivssamverkan, m fl. Tillsammans har vi jobbat fram en Arbetsplan för samverkan skola-lokalsamhälle, som från och med vårterminen 2015 tillämpas i alla kommunala grundskolor. Arbetsplanen Målsättningen med att ta fram en plan för samverkan mellan skola och arbetsliv är att alla barn och elever kontinuerligt under sin skoltid ska ges likvärdiga möjligheter att komma i kontakt med arbetsliv och föreningsliv. Aktiviteterna i samverkansplanen ska även öka elevernas lust att lära, koppla samman teori och praktik, fler krokar att hänga upp kunskap på, ökad stolthet/framtidstro, ökad delaktighet hos anhöriga, ökade meritvärden samt förutsättningar att göra medvetna val oberoende av kön, social- eller kulturell bakgrund. Den primära målgruppen är ALLA elever, även till exempel nyanlända flyktingar och barn i särskolan! Eleverna ska få ett helhetsperspektiv och se kopplingen mellan det teoretiska de läser i skolan och den praktik de ser i samhället. Skolan ska samverka med Företagare, Kommunbygderådet, Polisen, Räddningstjänsten, Ambulansen, Dala Vatten och Avfall, Föräldrar, m fl. Några praktiska exempel på hur vi kan jobba med Arbetsplanen är: - Läraren gör en Yrkespromenad med sina lågstadieelever. Det innebär att läraren går runt med eleverna utanför verksamhetslokaler i någon av kommundelarna. Läraren stannar utanför en lokal och frågar sina elever vad de tror att företaget håller på med som sitter där inne. När man har kommit fram till det så pratar man om vilka kunder företaget har, vilka arbeten de som jobbar där har, vilken utbildning de behöver och vilka ämnen i skolan man har nytta av om man skulle jobba där. Ett enkelt sätt att koppla ihop skola med lokalsamhälle och förstå vad man kan använda teorin till. Näringslivssamverkan hjälper läraren att hitta företagen och den information han/hon behöver om dem. - När eleverna läser om Nordafrika i SO så ber man en säljare från Rågsveden komma till skolan och berätta om när man säljer sågade trävaror i Nord-Afrika, om kulturen där, mat, problem och möjligheter, spännande möten, behov av språk, mm. Den informationen blir en krok för eleven att hänga upp sina teoretiska kunskaper på. Planen kommer att omfatta samtliga lärare, hundratals elever, föräldrar, företagare, kommunanställda, politiker, byautvecklare, m fl. I och med detta blir det här fokusområdet det som kommer att leda till samarbete mellan Vansbro kommun och andra aktörer. Vi har sökt medel från VINNOVA (Sveriges innovationsmyndighet) för att utveckla den här modellen. I konkurrens med 120 andra projekt så var vi ett av 11 projekt som tilldelades utvecklingsmedel för VINNOVA ansåg att det var ett mycket spännande projekt som kan stå som modell för andra kommuner. Ansvarig framåt för detta område är Sandra Persson, Studie- och yrkesvägledare på Smedbergsskolan.

8 Sid 8(10) Lite siffror och andra fakta om projektet Vi har i projektet haft fysiska möten med ca 500 personer. Vi har haft möten i fokusgrupperna, med totalt ca 125 personer involverade. Vi har tagit fram ett föreningsregister med ca 140 föreningar och ett antal kyrkliga samfund. Registret finns publicerat på vansbro.se. I samband med upprättandet av registret har vi haft kontakt med ett hundratal föreningsföreträdare (de är dock inte medräknade i siffrorna ovan). Vi har haft ett antal möten i ett Strategiskt Forum där ledande politiker och kommunala tjänstemän, ideella aktörer, Landstinget, företagare, m fl har träffats och pratat om vad som är viktigt för Vansbro kommuns framtida utveckling. Ett mål med projektet var att det skulle inrättas ett permanent Strategiskt Forum, men så har det inte blivit. Det berodde på att vi inte lyckades hitta någon lämplig form för det. Vi hoppas att vi kan återuppta den tråden längre fram efter projektets avslutning. Ett resultat av projektet är att ett stort antal personer i och utanför den kommunala organisationen har lärt sig om sambanden mellan tillväxt, sysselsättning, pendling, attraktivitet och befolkningsutveckling. Det är grundläggande kunskaper för kommunala beslutsfattare, som de sedan kan använda i framtida kommunala beslut och planer. Projekt är till för att testa nya arbetssätt och lägga en grund för framtida utveckling. I det här projektet har vi testat ett antal olika modeller för kommunikation, möten och utveckling av ett samhälle i samverkan mellan olika aktörer. De flesta av de mötesplatser som har byggts upp under projektet lever kvar efter dess avslutning och det finns ansvariga för alla områden. På det sättet har vi försökt bädda för att vi inte bygger upp bubblor under projektet som spricker eller försvinner spårlöst efter att det tar slut. På finns information om projektets bakgrund, aktiviteter, finansiering, nyhetsbrev, följeforskningsrapporter och några av de dokument som tagits fram under projektets gång.

9 Sid 9(10) Följeforskning Sedan våren 2013 har följeforskaren, Monica Rönnlund Evidera AB, följt projektet. Nedan citerar vi några stycken från Följeforskningens slutrapport: Alla utvärderingar och uppföljningar innehåller både kontroll och lärande. I projekt där syftet, som i det här fallet, är att påverka, utveckla och förändra, samarbetsformer mellan organisationer och att främja nytänkande, är det angeläget att snabbt ta tillvara erfarenheter som görs i det dagliga projektarbetet Följeforskning eller lärande utvärdering handlar om att systematiskt fånga upp erfarenheter och kunskaper som skapas i projektet och återföra dessa till dem som är strategiskt och operativt ansvariga. Utmaningen är ett processorienterat projekt, vilket innebär att resultatet växer fram i takt med att projektet genomförs. Det blir då naturligt att den kontrollerande delen av utvärderingen får mindre plats. De blir viktigare att skapa rutiner för att ta tillvara det lärande som skapas än att alltid följa den ursprungliga planen Enligt överenskommelse med styrgruppen och projektledaren har följeforskningen kommit att innefatta följande delar: Reflekterande samtal med projektledaren löpande under hela projektperioden. Medverkan vid styrgruppsmöten. Förutom en översiktlig genomlysning i projektets inledande skede, tre djupstudier; Styrgruppens arbete, Skola-Lokalsamhälle och Strategiskt forum. Slutanalys- värdera projektet övergripande, hur projektet har lyckats nå övergripande mål, samt bedömning av projektets nyskapande och strategiska utvecklingsarbete Utmaningen har arbetat processinriktat och vid sidan av de utpekade fokusgrupperna fångat upp idéer och möjligheter under processens gång, som i vissa fall lett till konkreta aktiviteter och i andra fall påbörjade processer. Min bedömning att alla, såväl fokusgrupperna som andra aktiviteter/processer, har bidragit till de övergripande målsättningarna att skapa engagemang i alla olika delar av lokalsamhället för Vansbros utveckling De intervjuer som gjorts inom ramen för följeforskningen visar entydigt på stor uppskattning för projektets insatser. Det har skapats engagemang och aktivitet inom de olika fokusgrupperna, som alla har en tydlig plan för hur man ska arbeta vidare efter att projektet är avslutat. Men man önskar mer information om projektet och många har svårt att skilja på de olika utvecklingsinsatser och möten som pågår. Det finns således ett behov av att utveckla ett sätt att ge medborgarna verktygen för att förstå och se helheten När det gäller måluppfyllelsen så har projektet inte nått målet att etablera ett strategiskt forum. Även andra mål som bygger på det, t ex att sprida kunskap om forumet har således inte heller nåtts. Intervjuerna ger inget entydigt svar på varför projektet inte lyckades, men intervjuerna pekar mot att det blev för stort grepp och att det fanns ett behov av att först utveckla arbetet i fokusgrupper och andra mötesplatser för att ha en stabilare grund Projektet har lyckats väl med att säkerställa en fortsättning av de verksamheter som påbörjats, vilket är en förutsättning för att på sikt nå projektets syfte att skapa en bred uppslutning kring ett långsiktigt ansvarstagande för Vansbro kommuns utveckling. För att förändra attityder, utveckla förtroende och tillit krävs ett uthålligt arbete som Utmaningen är startmotorn till. Samtliga följeforskningsrapporter finns att läsa på projektets del av vansbro.se.

10 Sid 10(10) Workshop om fortsatt arbete 4 december 2014 Deltagarna i den avslutande workshopen för Utmaningen fick som final själva välja vilka fokusområden de ville jobba med och de delade därefter in sig i arbetsgrupper som diskuterade hur arbetet skulle kunna fortsätta efter projektets slut. Det blev tre grupper som jobbade med; 1) Kultur- och Turismsamverkan 2) Medborgardialog och Omvärldsanalys 3) Kompetensförsörjning och Samverkan Skola-Lokalsamhälle Här är några av de önskemål och ambitioner som redovisades i den övningen: Kultur- och Turismsamverkan - Återsamla den grupp som diskuterade Kultursamverkan - Jobba med hur föreningar kan samverka: - Marknadsföring o föreningsutveckling - Evenemangskalender - Föreningsförening - Kompetensutveckling för föreningsfolk - Bättre information om vad som finns att se- och göra- i kommunen - Fortsätta träffas och prata om vad vi kan göra tillsammans. Det har känts jättebra att få ansikten på namnen och hitta värdefull kompetens hos varandra Medborgardialog och Omvärldsanalys - Fysiska OCH digitala åsiktsforum - Fokusgrupp för unga föräldrar - Använd dialog för att hitta- och bädda för- lösningar, inte bara för att diskutera problem - Använd dialog tidigt i stora utvecklingsfrågor - Utveckla t ex med chattfunktion - Fortsätt och gör systematisk omvärldsanalys, använd- och sammanställ- även den information som finns inom kommunen, i den kommunala förvaltningen - Analysera-, sammanställ- och publicera medborgardialoger, till exempel kommundelsträffar, företagsbesök och demokratidagar - Ta in även externa händelser i analysen, t ex vad som händer runt om oss, i grannkommuner och i länet - Hur kan vi hitta det som folk saknar i Vansbro? Identifiera vad det är och kolla om det finns någon som kan leverera det (innan vi köper det någon annanstans) Kompetensförsörjning och Samverkan Skola-Lokalsamhälle - Att Vansbro kommuns ungdomar kan få jättebra koll på lokalsamhället och vad olika aktörer i kommunen har att erbjuda dem, inte minst i form av intressanta arbeten. - Att jobba för mer intern rekrytering. Med det menas att en medarbetare kan utveckla sin kompetens, byta arbetsuppgifter eller göra karriär inom företaget/kommunen. - Viktigt att information från olika typer av möten når alla, inte bara de som var med på mötet.

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem och lösningar Rätt person??? Önskelista - Hitta rätt person till specialisttjänster (i offentlig och privat sektor) - På (främst) längre sikt kunna bemanna kommunala

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem

Framväxtbolaget i Dalarna. Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem Kompetensförsörjning på lokal nivåproblem och lösningar Rätt person??? Önskelista - Hitta rätt person till specialisttjänster (i offentlig och privat sektor) - På (främst) längre sikt kunna bemanna kommunala

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare

Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare Hur ska vi göra framöver? - ett hållbarhetsperspektiv på Projekt Handelsplats Surahammar Catharina Alpkvist, processutvärderare 1 Hur kan man i Surahammar på bästa sätt ta hand om resultatet av Projekt

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

E-dialog. www.tidaholm.se

E-dialog. www.tidaholm.se E-dialog Grund för (Tidaholm) att jobba med e-dialog Öka lokal demokrati Ökat engagemang och dialog Medborgare vill engagera sig Lokala mål i olika styrdokument Målområde Kommunstyrelse Lokal demokrati

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping.

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping. Projektplan Projektägare Falköpings kommun Projektledare OBS! Detta är arbetsmaterial och ska läggas fram som förslag på styrgruppsmöte den 4 maj Catarina Carlehed catarina.carlehed@skovde.se 0768-19 49

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 Verksamhetsplan för Ronneby Kunskapskälla 2011-03-21 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Syfte... 4 Nulägesbeskrivning... 4 Mission 2012... 5 Vision december 2012... 5 Verksamhetsidé, värdegrund och målgrupp...

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16

Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16 Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16 1. Presentation av Grillska Gymnasiet i Sundbyberg. 2. Framtiden för branschen. Peter Thomelius från Visita

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Sammanställning av den första Utvärderingen/uppföljningen av ÖLA 00 med Lärarnas Samverkansråd

Sammanställning av den första Utvärderingen/uppföljningen av ÖLA 00 med Lärarnas Samverkansråd Förhandlingssektionen Ken Johnsson PM 1 (7) 2003-03-05 Sammanställning av den första Utvärderingen/uppföljningen av ÖLA 00 med Lärarnas Samverkansråd Inledning Sammanställningen omfattar inledningsvis

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Gösta Persson (M) Rose-Marie

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Ö Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Karen Nowé Hedvall Cecilia Gärdén Mikael Gunnarsson Utvärdering av biblioteksprojekt, följeforskning, lärande och kompetensutveckling samt kunskapsorgansation.

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla

Verksamhetsplan för. Ronneby Kunskapskälla Verksamhetsplan för Ronneby Kunskapskälla 2013 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Syfte... 4 Utgångsläge..4 Mission 2012... 4 Vision december 2012... 6 Verksamhetsidé, värdegrund och målgrupp... 6 Effektmål...

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer