Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för den ideella föreningen - CSR Västsverige ger härmed berättelse för föreningens verksamhet under Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Ledamöter Roland Andersson Peter Nyström Susann Dutt, Elisabeth Anderton, Martin Bramsved samt Eva Paulson. Magnus Österman t o m juni Valberedningen har bestått av Maria Johansson (sammankallande), Carina Laurusson och Ingrid Westerfors. Revisorer har varit Åsa Helg och Marie Sjövall. Styrelsen har haft sju protokollförda möten under året. Styrelsearbetet har utgått från det handlingsprogram som antogs på föreningens årsmöte den 23 februari Parallellt med handlingsprogrammets framtagande arbetade styrelsen i början på året med en affärsplan som legat till grund för verksamhetens strategiska utveckling. Under hösten fördjupades detta arbete för att kunna lämna ansökan till Västra Götalandsregionen för fortsatt finansierings- och utvecklingsstöd. Ansökan utgick från framtagen affärsplan med komplettering av tydliga mål samt en ambitiös 3- årig plan för att utveckla s roll genom nya nätverk, utbredd regional närvaro, utvecklade externa samarbeten, fördjupat CSR stöd, sociala matchningsfunktioner samt säkerställande av kansliets kapacitet för att kunna möta en större verksamhetsvolym. Ansökan till Västra Götalandsregionen presenterades för Regionutvecklingsnämnden den 25 oktober som senare den, 22 november, tog beslutet att bevilja ansökan. Beslutet innebär att totalt kr avsättes för medfinansiering av från år 2013 till år Till sitt stöd har styrelsen ett kansli. I maj meddelade verksamhetschef Åsa Furnander samt kommunikatör/administratör Kristina Nordfeldt att de avsåg att sluta. Zandra Jönsson anställdes som ny kommunikatör/administratör i maj. Efter en månads rekryteringsarbete och utlysning av tjänsten till verksamhetschef anställdes Magnus Österman i juni som i samband med tillsättande lämnade sitt styrelseuppdrag i föreningen. Det totala antalet sökande var 8 kandidater. Styrelsen konstaterar sammantaget för året att bytet av medarbetare har gått smidigt och att kanslifunktionen fungerar bra. Föreningens verksamhet har präglats av ett omfattande antal aktiviteter, baserade på handlingsprogrammet för Föreningens verksamhet och inriktning har formats av framtagen affärsplan samt medlemmarnas ambitioner och önskemål. Principen om att verksamheten genomförs, och resurserna används, i samverkan med föreningens medlemmar är viktig. Föreningen hade 136 medlemmar vid årsskiftet. Föreningen har fått 27 nya medlemmar under 2012, 8 medlemmar har under året valt att utträda föreningen. 1 (7)

2 2012 års verksamhet har haft fokus på hög kvalité i planerade aktiviteter, varumärkesbyggnad, stärkt kommunikation, medlemsrekrytering, nya samarbeten samt att säkerställa föreningens finansiering och långsiktig utveckling. Medlemsnytta för föreningens medlemmar har en central vikt. Föreningens verksamhet har under året bedrivits inom fyra områden. Utgångspunkten är en verksamhet med aktiviteter i Västsverige (Västra Götaland och Halland) som direkt gynnar (1) lokal samhällsutveckling och (2) globalt ansvar. För att stärka och utveckla denna verksamhet och för att öka kunskaper och engagemang generellt sett arbetar föreningen aktivt med (3) kunskap och kompetensutveckling och (4) kommunikation. Genomförda aktiviteter under 2012 redovisas nedan. 1. LOKAL UTVECKLING Allmänt lokalt ansvar En stor del av verksamheten riktar sig mot att inspirera och stötta företag och organisationer till ökat lokalt ansvar. Flera samarbetsdiskussioner har inletts för att skapa strukturer och mötesplatser där lokala aktörer möts från samhällets olika sektorer. Grunden har lagts för att utveckla en kommande funktion för good matchmaking där sociala lokala utmaningar adresseras genom att företags sociala engagemang kan kanaliseras mot sociala utförare och aktörer. Samverkansgrupp Hållbara verksamheter En lärande nätverksgrupp med mindre- och medelstora företag/organisationer har startats under året. Gruppen är delvis en fortsättningen på tidigare arbete med utbildningen Hållbart ledarskap. Gruppen har träffats 4 ggr under året med ett särskilt tema för varje gång som bestämts av deltagarna själva. Träffarna leds av en samtalsledare och gästföreläsare inbjuds. Ett stort värde är att deltagande organisationer delar sitt arbete samt sina framgångar och utmaningar inom CSR- området med varandra. Deltagande 2012 har varit Didriksons, E- man, FlexLink, Göteborg & Co, Göteborgs universitet, Gothia Towers, Greencarrier, HSB, Liseberg, Mikael Elias Teoretiska Gymnasium, Nudie Jeans, Posten, Proffice, Prové Management, Renova, Share Music och SP. Initiativ Socialt ansvar i arbetslivet Detta är ett av föreningens tre initiativ. Grundtanken är att föreningens initiativ ska ge verktyg för alla typer av arbetsplatser att agera för en mer hållbar utveckling, utifrån vars och ens förutsättningar. Föreningen tar ansvar för initiativen, följer upp resultaten en gång per år och marknadsför deltagande och resultat. Under året har en utvärdering gjorts av samtliga initiativ. Initiatvet för Socialt ansvar i arbetslivet har ännu inte fått den spridning som ursprungligen planerats varför föreningens arbete med detta har intensifierats. Bland åtgärderna märks koppling av initiativen till medlemskap samt samarbeten med sociala aktörer för att lyfta upp det sociala ansvaret kopplat till detta initiativ. Ökat engagemang utsatta grupper Föreningens arbete för ökat ansvarstagande för prioriterade grupper är viktigt och har en central del vad avser lokalt ansvar. Under senare delen av året har arbete lagts ner för att utveckla detta från specifika engångsinsatser till långsiktigt hållbara strukturer. Samarbete har inletts exempelvis med Arbetsförmedlingen för att adressera utanförskap kopplat till arbetsmarknaden. Ett särskilt fokus finns här på unga. Under årets upplaga av konferensen CSR Forum lyftes flera exempel fram som adresserar särskilda sociala behov. Studiebesök har arrangerats på Göteborgs Räddningsmission för att belysa området hemlöshet samt Vägen ut! Kooperativen för att lyfta fram sociala företags roll för utsatta i samhället. 2 (7)

3 är en av flera samverkansparter i Projekt Gränslöst vars syfte är att höja medvetenheten om hållbar utveckling, CSR och mänskliga rättigheter hos gymnasieelever och lärare, både lokalt och globalt. Under året har även ett samarbete inletts med UF (Ung Företagsamhet) där är värd för ett pris vid namn CSR Hållbart företagande. deltog och föreläste på Mångfaldsforum i Skövde som arrangerades den 25 september. 2. GLOBAL UTVECKLING Allmänt globalt ansvar Vår värld blir allt mer global. Västsvenska verksamheter är en del av den global utvecklingen och kan och bör påverka denna. verkar genom föreningens medlemmar för att skapa effekter för en hållbar energiförbrukning, miljö och resurshantering. Mänskliga rättigheter är också en självklar del inom detta område. Initiativ Rekokontor och Klimatinitiativet Detta är de två initiativen, som tillsammans med det tredje initiativ Socialt ansvar i arbetslivet, är konkreta verktyg för en mer hållbar utveckling. Initiativen lämpar sig för såväl privat som offentlig samt såväl för stor som för mindre verksamhet. Klimatinitiativet är vårt bidrag för att skapa en mindre fossilberoende ekonomi. Den ingår som en del av Västra Götalands strategi Smart energi. Rekokontor har fokus på hållbara inköp på arbetsplatsen och de mervärden det ger. Initiativet Rekokontor kräver ett extra rekryteringsarbete framöver. Under året har en utvärdering gjorts av samtliga initiativ. Samverkansgrupp Hållbara inköp Inköpare från en rad stora västsvenska företag och offentliga organisationer har träffats 4 ggr under året i gruppen Hållbara inköp. Tillsammans driver de frågor och delar erfarenheter för att öka andelen hållbara inköp som görs vilket stärker verksamhetens och regionens långsiktiga konkurrenskraft samt skapar effekter på global nivå. Träffarna leds av en samtalsledare och gästföreläsare inbjuds. Deltagande 2012 har varit Astra Tech, Chalmers, Göteborg Energi, Göteborgs universitet, Lindex, Mölnlycke Healthcare, SCA, Staples, Svenska Mässan, Upphandlingsbolaget Göteborgs Stad, VGR, AB Volvo och Volvo Cars. 3. KUNSKAP OCH KOMPETENSUTVECKLING Seminarier och frukostmöten En central del i föreningens erbjudande och ett värdefullt och uppskattat stöd till medlemmar är de seminarier och frukostmöten som regelbundet arrangeras under året. Målet är att inpirera till ansvar och öka kunskapen inom CSR samt att erbjuda möteplatser för erfarenhetsutbyte och samarbeten. Under året har arrangemangen varit välbesökta och väldigt uppskattade. Seminarierna och kunskapsprogrammet har även börjat erbjudas till icke medlemmar som bjuds in via medlemmar. Målet är att skapa kännedom om och vad föreningen erbjuder för stöd via medlemskap. 3 (7)

4 Studiebesök En uppskattad nyhet för året är studiebesök hos föreningens egna medlemmar där arrangerande medlem berättar om sitt CSR arbete. Under året har 4 studiebesök hållits hos Göteborgs Räddningsmission (28 mars), Renova (8 juni), Nudie Jeans (26 oktober) samt Kajskjul 46 i Vägen ut! Kooperativen (7 december). Samarrangemang Att verka tillsammans för ökat ansvarstagande är en grundläggande värdering i föreningens syn på CSR. Genom samarrangemang stärks också samarbeten och målgruppen breddas med ökad räckvidd som resultat. Den 27 september arragerades seminariet Tips från klimatcoachen tillsammans med Hållbar Utveckling Väst samt Miljöbron. Huvudfrågeställningarna var hur vi kan reducera vår klimatpåverkan samt hur vi kan skapa internt engagemang för klimatfrågan i våra organisationer. Den 10 oktober arragerades Glass & Ansvar tillsammans med Konsument Göteborg på Världskulturmuseet där fokus låg på socialt ansvarstagande och Fairtrade. Grundläggande CSR- utbildning Tre utbidlningstillfällen har arrangerats under året. Två tillfällen i Göteborg, den 8 mars respektive 4 oktober samt ett tillfälle i Borås den 3 maj. Utbildningen ger bland anant en introduktion till CSR samt hur man kan arbeta med det. Vid varje tillfälle har vi bjudit in två exempel varav det ena (en medlem) har bytts ut varje gång. Sammanlagt har 63 personer gått utbildningen. Under slutet av året har ett arbete inletts för att utveckla och fördjupa utbildningen för att kunna erbjuda denna i två steg. Utbildningen är kostnadsfri för föreningens medlemmar. Den erbjuds också till icke medlemmar mot avgift. CSR Forum 2012 Den 26 november arrangerade föreningen CSR Forum framgångsrikt för femte året i rad. Konferensen har nu blivit Västsveriges stora årliga CSR- event och ett tillfälle att lyfta och samlas kring viktiga CSR- frågor. Årets tema var Cash & Heart En affär för världen. Behovet av social innovation och samhällsentreprenörskap där ansvar och affärer går hand i hand var det övergripande budskapet. Konferensen fulltecknades, samlade 270 deltagare och hölls på Svenska Mässan. Samarbetspartners var Drivhuset, CONNECT Väst, Företagarna, Svenska Mässan samt Göteborg & Co Näringslivsgruppen. Ansvarsbarometern 2012 Efter tidigare genomförda undersökningar, vilka adresserat västsvenskar syn på ansvar, valdes företagens ansvarstagande och CSR- medvetenhet ut som ämne för Ansvarsbarometern Målgruppen bestämdes till små- och medelstora företag. Efter anbudsförfarande valdes Stefan Molnar och Bert- Ola Bergstrand ut att genomföra undersökningen. Arbetet startade i oktober. En nyhet i arbetet är att näringslivskontoren i 4 olika kommuner har involverats för att dels öka svarsfrekvensen och svarskavlitén, men även skapa lokal närhet och regional förankring. Ansvarsbarometern kommer presenteras under mars Målet är att ge ökad kunskap och förståelse samt en kommunikativ plattform i PR sammanhang. 4 (7)

5 Stipendier och pris Syftet är att belöna och möjliggöra idéer, lösningar och verktyg som stärker förutsättningarna för många att ta ett större samhällsansvar lokalt och/eller globalt på lång sikt och brett i samhället. Ansökningstiden förlängdes under hösten till mitten av december för att möjliggöra för fler att ansöka. Totalt inkom 7 ansökningar för stipendium och 4 ansökningar om pris. Under början på 2013 kommer styrelsen gå vidare med beslut gällande utdelning. Regionala seminarier och regional breddning Ett viktigt utpekat mål för s verksamhet är regional breddning, ett mål som framöver kommer att fokuseras ännu mer på. Geografiskt målområde är Västra Götaland och Halland. Under året har en rad regionala arrangemang gjorts exempelvis CSR- seminarium i Borås (mars och april), Marknad Varberg (7 maj), Mångfaldsforum Skövde (25 september) och Fashion DAYS konferensen i Borås (26 oktober). Utöver dessa insatser har en grundläggande CSR utbildning hållits i Borås. Under hösten så har ett samarbete inletts med Innovatum i Trollhättan med målet att nå ut i Fyrbodalsområdet. 4. KOMMUNIKATION Allmänt kommunikation s kommunikation har stärkts under året som en viktig del i varumärkesbyggande och kännedom kring föreningens roll och erbjudande. Den grafiska profilen har utvecklats avsevärt och meningen Tillsammans för affärer & samhällsansvar används som sammanfattande kommuniaktiv grund. Bärande i kommunikationen är synergin mellan ansvar och affärer samt att CSR innefattar och leder till sektoröverskridande samverkan och erfarenhetsutbyte. Sociala medier Närvaron på sociala medier har tydligt utvecklats under året. Genom Facebook tar många del av föreningens aktivteter och dagliga liv. Genom Twitter nås många människor och denna kanal öppnar även upp ett allt större kontaktnät inom området hållbarhet och CSR. Strategin är att inledningsvis utnyttja dessa kanaler för att öka kännedomen om föreningen samt omvärldsbevakning i viss mån. I förlängningen skall de användas för utökad dialog och interaktion. Genom sociala medier skapar CSR Västsverige ytterligare insyn i verksamheten och möjligheten att nå ut till potentiella medlemmar och andra CSR- intresserade ses som stor. Hemsidan Hemsidan uppdateras och förbättras kontinuerligt. På hemsidan finns aktuell information om föreningens verksamhet, aktiviteter, protokoll från styrelsemöten, kalendarium, medlemsregister, material från konferenser och medlemsmöten, handböcker och mycket mera. En förstudie har i slutet på året inletts för att ta fram en funktionell kravspecifikation för att på ett effektivt sätt kunna möta den verksamhetsutveckling och volymökning som planeras för s verksamhet år Nyhetsbrev Nyhetsbrev skickas regelbundet ut till föreningens medlemmar och andra intresserade. I slutet på året har en licens anskaffats för en bättre e- post baserad version av nyhetsbreven. De nya nyhetsbreven har även en integrerad koppling till flera olika undersidor på hemsidan. 5 (7)

6 Medlemsmöten Föreningen genomförde ett årsmöte den 23 februari. Den 23 november hölls ytterligare ett medlemsmöte med dialog om föreningens framtida utvecklingsplaner i enlighet med beviljad ansökan om finansiering från Västra Götalandsregionen. Informationsmaterial Under året har en informationsbroschyr Medlemskap för medvetna framsteg tagits fram som fokuserar på rekrytering av nya medlemmar. I samband med CSR Forum togs en broschyr Cash & Heart fram som även i ett längre tidsperspektiv tjänar ett varumärkesbyggande syfte. Ett antal rollups har anskaffats med föreningens nya profil. Dessa används frekvent vid seminarier och mässor. Annonsering och media Annonsering under året har främst gjorts i samband med CSR Forum 2012, stipendium och pris samt samarrangemang (exempelvis Glass & Ansvar). har också synliggjorts på den stora billboard skylten vid Korsvägen/Svenska Mässan. Bevakningen från media är en viktig kanal och genom stärkt varumärke så kommer denna att öka. har under året varit synliga i bl a GP, Business Region Göteborg, Veckans affärer samt lokal press i samband med regionala arrangemang (exempelvis Borås tidning). Övrig samverkan och aktiviteter Föreningen har varit delaktig i, alternativt varit föredragande på, en rad olika engagemang. Bland annat: Internationella studiebesök i form av dels en grupp amerikanska akademiker och forskare den 7 juni (kontakt med PDIB Scandinavia), dels en fransk delegation den 22 augusti som tog del av s sektoröverskridande samarbete (kontakt med Projekt 100). Brewhouse Speed inkubatorutbildning Företagandets grunder den 12 september där höll ett föredrag om CSR. Andra föreläsare var från Skatteverket och CONNECT Väst. I samband med utbildningen gjordes en snabbenkät kring deltagarnas förförståelse kring CSR. Monter på Göteborgsminglet den 12 september med 300 deltagare. UF kickoff med 1500 gymnasieungdomar på Svenska Mässan den 24 september. Monter tillsammans med Projekt Gränslöst där vi informerade om det nya priset CSR Hållbart företagande som är värd för. Career Service inspirationskväll för blivande företagsekonomer på Handelshögskolan den 8 oktober. Föredrag om CSR i det kvinnliga nätverket Business in Heart på Hagabadet den 24 oktober. Handels MBA- utbildning den 25 oktober. Deltagande i paneldebatt på Entreprenör- och ledarskapsdagen för kvinnor på Elite Park Avenue den 12 november. Ekobankens möte för medlemmar, investorer och samarbetspartner den 21 november. Deltagande i Göteborgs Räddningsmissions råd för samverkan med företag. Ekonomi Föreningens arbete representerar ett stort värde. Under 2012 har ca timmar lagts ned frivilligt på s olika aktiviteter. 6 (7)

7 Den samlade kostnaden (exklusive ideell tid) för föreningen under 2012 uppgick till kr. Aktivitets- och budgetlista redovisas i separat bilaga. Summan kr har rekvirerats av beviljat belopp på kr från Västra Götalandsregionen. Föreningen har vidare fått intäkter från medlemsavgifter på kr vilket sammantaget ger ett resultat på Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 redovisas i separat bilaga. Göteborg, februari Roland Andersson Ordförande. Peter Nyström Vice ordförande. Elisabeth Anderton. Susann Dutt Eva Paulson.. Martin Bramsved 7 (7)

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige ger härmed berättelse för föreningens verksamhet under 2013. Styrelsen

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012 HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012 Kallelse till ordinarie årsstämma i den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige Som tidigare meddelats håller föreningen årsmöte

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014

Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014 Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2014 1 Verksamhetsberättelse 2014 Ett år som har präglats av att allt fler projekt och samarbeten har

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Uppföljning av det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö

Uppföljning av det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Malmö stad Folkhälso- och jämställdhetsberedningen 1 (1) Datum 2015-04-14 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-350 Beredningsbrev Till Kommunstyrelsen Uppföljning av det fortsatta arbetet

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: vår verksamhet 2009 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har

Läs mer

20 Juni 2012 handlingar separat bilaga. Nr 62 Årsredovisning 2011 för Sjuhärads kommunalförbund

20 Juni 2012 handlingar separat bilaga. Nr 62 Årsredovisning 2011 för Sjuhärads kommunalförbund 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 62 Årsredovisning 2011 för Sjuhärads kommunalförbund ÅRSREDOVISNING 2011 Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2012-03-02 Direktionen 2011 Direktionen är förbundets

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Dataföreningen 2012. Servicebolaget har gjort ändringar i bolagsstrukturen och arbetar i rätt riktning.

Dataföreningen 2012. Servicebolaget har gjort ändringar i bolagsstrukturen och arbetar i rätt riktning. Dataföreningen 2012 2012 års verksamhetsplan hade rubriken Förändringens år. Med det som utgångspunkt har fokus under 2012 legat på att modernisera föreningen för att inspirera både nya och befintliga

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Slutredovisning av projekt Affärstrappan

Slutredovisning av projekt Affärstrappan Slutredovisning av projekt Affärstrappan Genomförda aktiviteter och resultat av seminarieserien Affärstrappans seminarieserie blev till slut en 5- stegsraket som hanterade olika ämnen som ingår i företagande.

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer

C SR FORUM 2 014 S V E N S K A M Ä S S A N 8 D EC E M B E R

C SR FORUM 2 014 S V E N S K A M Ä S S A N 8 D EC E M B E R C SR FORUM 2 014 S V E N S K A M Ä S S A N 8 D EC E M B E R 2 3 INNEHÅLL TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER OCH SAMHÄLLSANSVAR Välkommen...sid 3 Program...sid 4 7 Om våra talare...sid 8 9 Kunskapsstråket...sid 10

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014

Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Industrimuseum Västra Götaland Delrapport till Kulturnämnden avseende insatser 2014 Björn Ohlén Henrik Olsson 1 Inledning Projekt Industrimuseum Västra Götaland är ett utvecklingsprojekt som skall pröva

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGE PRESENTERAR CSR FORUM 2012 CASH & HEART EN AFFÄR FÖR VÄRLDEN CSR FORUM 2012 SVENSKA MÄSSAN 26 NOVEMBER

CSR VÄSTSVERIGE PRESENTERAR CSR FORUM 2012 CASH & HEART EN AFFÄR FÖR VÄRLDEN CSR FORUM 2012 SVENSKA MÄSSAN 26 NOVEMBER CSR VÄSTSVERIGE PRESENTERAR CSR FORUM 2012 CASH & HEART EN AFFÄR FÖR VÄRLDEN CSR FORUM 2012 SVENSKA MÄSSAN 26 NOVEMBER 2 3 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR INNEHÅLL Välkommen...sid 3 Program...sid

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30 Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande Peter Hemlin,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Program: Facket förändrar

Program: Facket förändrar samt åtta resereportagebidrag). In ledning Program: Facket förändrar BISTÄNDSNÄMND LC WO - gagemanget bland LO och TCO förhundens medlemmar, och andra relevanta mälgnipper, för att av fackliga organisationer

Läs mer