Verksamhetsplan Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr."

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och hållbar utveckling. För att stödja ambitionen är s övergripande mål att vara en ledande och samlande kraft i Västsverige för att på bred front främja ett ökat ansvarstagande och dess koppling till konkurrenskraft och attraktivitet. Detta innebär ett arbete som bidrar till att fler företag och organisationer vill och på olika sätt ges möjlighet att ta ansvar för att samhället utvecklas i en mer hållbar riktning. Starkt nuläge som knutpunkt har sedan starten år 2008 utvecklats till att bli knutpunkten för Västsveriges samlade CSR- arbete. Idag är föreningen ett av Sveriges största sektorsöverskridande CSR- nätverk Intresset för CSR ökar och allt fler verksamheter kontaktar, vilket har resulterat i olika samarbeten och en stadig medlemstillväxt. Nuläget är starkt och möjligheterna att växla upp CSR- arbetet och dess värde i regionen är stora genom föreningens resultat, innehåll och positiva utveckling de senaste åren. Under år 2014 märks följande: 66 nya medlemmar timmar i frivilligt engagemang från medlemmar och andra intressenter Ett seminarieprogram med 9 genomförda seminarier eller frukostmöten samt ett flertal genomförda föreläsningar, totalt cirka 600 deltagare Grundutbildningar i CSR, 4 st. i Göteborg, 1 st. i Trollhättan och 1 st. i Borås Erfarenhetsutbyten genom 2 samverkansgrupper, totalt 7 st. träffar Intensifierat arbete för att etablera regionala arbetsgrupper i Borås, Halmstad och Trollhättan Informationsmöten för nya medlemmar och intresserade varje månad Ett rekordstort intresse för CSR Forum 2014: Vision & Action Ansvar som gör skillnad, 380 deltagare Flera nya strategiska samarbeten: SME- företag; offentlig sektor; social ekonomi; entreprenörskap och unga Synlighet och deltagande i externa arrangemang, 23 st. Ett positivt mottagande av ny hemsida och nytt digitalt medlemsstöd för ökad CSR- systematik Frekvent synlighet i sociala medier Ett ökat nätverkande där mötet mellan samhällets olika sektorer uppskattas Stärkt varumärke samt 2 externa ambassadörer för 1 (8)

2 Den bakomliggande kraften till denna utveckling torde vara en ökad medvetenhet i samhället om nödvändigheten i att ta ansvar för en hållbar utveckling samt att detta utgör en framgångsfaktor för varje enskild verksamhet. s erbjudna stöd har i detta sammanhang en viktig roll att fylla. Som en följd av ett stärkt varumärke och ett utökat medlemserbjudande bedöms efterfrågan på CSR Västsverige öka, vilket innebär både nya möjligheter och utmaningar. Verksamhetsplanen för 2015 är i huvudsak bestämd genom den nuvarande projektplan som ligger till grund för Västra Götalandsregionens anslagna finansiering av verksamheten för perioden , men skall också ses i ljuset av detta perspektiv. Verksamhetsplanen 2015 tar sin utgångspunkt i nedan beskrivna långsiktiga mål för samt de fokusområden som är framtagna för år Långsiktiga mål år I slutet på år 2012 beslutade Västra Götalandregionen om ett finansiellt stöd till för perioden Målen på tre års sikt är uppdelade på tre huvudområden. Utvecklingen under år 2013 och år 2014 har sammantaget inneburit en god grund för måluppfyllelse inom dessa områden: Basverksamheten fram till år 2015 s basverksamhet skall fördubblas till år 2015, innebärande 300 medlemsorganisationer, 200 antagna Ansvarsinitiativ, 350 aktivitetstillfällen för arbetsplatser samt 350 deltagare i CSR- utbildning. Strukturell nyutveckling fram till år 2015 Verksamheten skall tillföras nya tydliga värden. Utpekade målområden är: CSR- nav i Västsverige, funktion för Good matchmaking vilken lyfter upp sociala aktörer och underlättar samverkan med näringslivet, ett utvecklat och fördjupat CSR- stöd till medlemmar, ett särskilt fokus på små- och medelstora företag, en utökad regional närvaro samt en skalbar modell för att effektivt kunna möta en större verksamhetsvolym. Sammanfattningsvis skall vara en röst, ett stöd och en infrastruktur för CSR frågor i Västsverige. Kanslifunktionen långsiktighet och hållbarhet fram till år 2015 För att möta en kraftig volymökning med fortsatt hög kvalité och ett ökat medlemsvärde behöver föreningens kansli och kapacitet säkerställas. 2 (8)

3 Fokusområden 2015 För att styra operativa aktiviteter mot uppsatta mål och för att kunna prioritera insatser så har ett antal fokusområden bestämts. I november år 2014 hölls ett dialogmöte med föreningens medlemmar där värdefulla synpunkter och idéer samlades in om föreningens utveckling vilka beaktas i fokusområdena för år Föreningens styrelse följer löpande utvecklingen och i slutet på år 2014 arbetade kansliets fram en tidplan och ett föreslaget handlingsprogram för år Fokusområdena för år 2015 är: 1. Regional breddning skall under året säkerställa en långsiktig regional närvaro, utöver befintlig starka närvaro i Göteborgsområdet. Detta skall göras genom att etablera lokala arbetsgrupper under ledning av en sammankallande koordinator samt genom utåtriktade aktiviteter i form av seminarier, utbildningar och erfarenhetsutbyte. 2. Fördjupning av strategiska samarbeten Uppstartade samarbeten inom olika områden och nätverk skall fördjupas. Syftet är att genom ökad samverkan och breddade kontaktytor påverka samhället och dess olika aktörer i en mer hållbar riktning. 3. Medlemsdialog och potentialen i medlemmars engagemang Det finns en tydlig potential i att ta tillvara medlemmars engagemang, bl.a. då föreningen under senaste åren fått många nya medlemmar. Under året skall ett arbete prioriteras för att öka kännedomen om medlemmarnas verksamheter i syfte att kunna kanalisera medlemmars och hela föreningens engagemang till än mer handling och värdeskapande aktiviteter. 4. Utnyttjande av medlemsstöd Arbetet med att sprida kännedom om föreningens erbjudna medlemsstöd via medlemssidan skall fortsätta med målet att få så många som möjligt att se värdet i användandet av detta stöd. 5. Utveckling och finansiering efter år 2015 Under året skall ett strategisk arbetet inledas för s utveckling efter år En större medlemsundersökning skall göras för att tjäna som underlag. En nära dialog med Västra Götalandsregionen skall hållas för att utvärdera och säkerställa bästa finansieringsform. 3 (8)

4 Handlingsprogram 2015 Delområden Utifrån de långsiktiga målen för perioden och fokusområdena för år 2015 är verksamhetsplanens handlingsprogram uppdelat i 8 delområden: 1. Kompetensutveckling 2. Samverkansgrupper 3. Strukturell utveckling 4. Regional breddning 5. Kommunikation och opinionsbildning 6. Kanslifunktionen 7. Medlemsrekrytering 8. Ekonomi Här följer ett sammandrag av de olika delområdena och dess mål: 1. KOMPETENSUTVECKLINGSPROGRAM Kompetensutvecklingsprogrammet är något av föreningens livsnerv och uppskattas av många, dels som kunskapskälla men även som givande mötesplats. Syftet är att inspirera till och stödja ett ökat CSR- engagemang bland föreningens medlemmar och andra intressenter. Under 2015 planeras följande: Grundutbildning CSR: Utbildningsmaterialet skall vidareutvecklas utifrån framtagen byggstensmodell för framgångsrikt CSR- arbete. 4 st. grundutbildningar skall hållas i Göteborg och 3 st. i övriga regionen. Frukostmöten eller fördjupningsseminarier: I snitt planeras 3 st. arrangemang per kvartal. Ett samarbete med Björn Söderberg inleds för att stimulera små- och medelstora företag till strategisk affärsutveckling utifrån hållbarhetsaspekter. CSR Forum 2015: Arrangeras under hösten. Ambitionen är att utveckla konferensformen, som nu arrangeras för 8:e året i rad. 2. SAMVERKANSGRUPPER Det finns ett stort värde i att dela kunskap och erfarenheter med andra verksamheter. s samverkande grupper är effektiva mötesplatser för detta ändamål. Två grupper finns idag Hållbara inköp respektive Hållbart företagande. Grupperna kommer fortsätta att träffas under år 2015 med 3-4 halvdagsträffar i varje grupp. Deltagande sker mot en tilläggsavgift utöver medlemsavgiften. Ett arbete skall göras för att få in nya deltagande medlemmar till respektive grupp. Ett mål är också att starta en ny samverkansgrupp på någon av orterna i regionen där föreningen skall etablera sig under året. 4 (8)

5 3. STRUKTURELL UTVECKLING Inom detta delområde ryms den verksamhetsutveckling som föreningen skall göra i enlighet med anslaget projektstöd från Västra Götalandsregionen. Under året skall utvecklat medlemsstöd förädlas och etablerade samarbeten fördjupas. Målet är att fortsätta bygga en regional CSR- infrastruktur och att på bred front skala upp värdet av ett samlat och strategisk CSR- arbete i Västsverige. Fördjupning långsiktiga samarbeten Inom ramen för föreningens löpande intressentdialog har föreningen en viktig roll i att stödja och kanalisera olika samarbetsförfrågningar. Nya värdefulla kontakter skapas. De fyra samarbetsområden som etablerats skall utvecklas vidare. Samarbetena stöder olika delar av föreningens långsiktiga utveckling och de representerar olika målgrupper. Inom respektive samarbete nedan skall minst 1 st. utåtriktat arrangemang göras under året. 1. SME- företags beredskap för hållbara affärsmodeller: Arbetet som inletts med flera aktörer under ledning av Johanneberg Science Park skall göras i enlighet med särskild ansökan till Västra Götalandsregionen. Samarbete med Björn Söderberg, tidigare pristagare av Göteborgspriset för hållbar utveckling, skall användas för att förstärka samarbetet och nå ut brett till Västsvenska företag. 2. Social ekonomi: I samverkan med aktörer från främst sociala företag skall den sociala ekonomins möjligheter och förutsättningar stärkas. Budskapet om att köp av produkter och tjänster från sociala företag är en lämplig CSR- aktivitet för företag, skall kommuniceras tydligt. Tydliga samarbetspartners inom detta område är Business Region Göteborg (BRG) och Coompanion. 3. Offentlig sektor och Samordningsförbund: har idag flera medlemmar i form av samordningsförbund som samlar kommun, landsting, Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Under året skall fördjupa detta samarbete med målet att stödja Samordningsförbunden i deras arbetsgivarkontakter. Syftet är att motverka det växande utanförskapet. Medel för detta är ökad CSR- kompetens, paketering av budskap och erbjudanden samt mentorskapsutbildning för arbetsgivare. 4. Entreprenörskap och unga Nystartade verksamheter och unga i egenskap av morgondagens beslutfattare, är en viktig målgrupp mot vilka hållbarhetsfrågor skall adresseras på olika sätt. Samarbetet med Ung Företagsamhet i Göteborg (UF) skall fortsätta. Likaså samarbeten med aktörer som stöder entreprenörskap och innovation exempelvis Brewhouse, Universeum, Innovatum och Drivhuset. Vidareutveckla Good matchmaking Matchningsfunktionen som i en första version lanserades på s webbplats under år 2014 lyfter fram sociala aktörer (offentliga och ideella verksamheter samt sociala företag) i syfte att skapa långsiktiga samarbeten med näringslivet. Under år 2015 skall ett arbete göras i dialog med medlemmar 5 (8)

6 för att skapa mer synlighet och bättre matchning. Utifrån denna dialog skall version 2 av funktionen utvecklas. Medlemsstöd verktyg och metoder Ett arbete skall fokuseras för att få medlemmar att utnyttja utvecklat CSR- stöd. Utöver kontinuerlig information och utbildningar så kommer automatgenererade guider utvecklas som både påminner om och vägleder till stödet. Främst gäller det att öka medlemmars användning av s Ansvarsinitiativ, registrering av aktiviteter i The Good Society, synlighet via medlemsprofilen samt spridningen av föreningens kommunikationsmaterial. En viktig aspekt är också att stödja medlemmar i uppfyllandet av föreningens medlemsförväntan. Under kvartal 1 skall en sammanfattande årsrapport (s.k. Framstegsrapport) distribueras till medlemmar för uppdatering. I rapporten skall respektive medlem uppmanas att reflektera över gjorda insatser, uppdatera aktiviteter med erfarenheter samt lämna en kortare och sammanfattande redogörelse om utveckling av CSR- arbetet i den egna verksamheten. Rapporten skall vara ett stöd för medlemmar, inte en kontroll,. s 5 byggstenar för framgångsrikt CSR- arbete, som utvecklats och kommuniceras i grundutbildningar och andra externa sammanhang, skall lyftas fram på första sidan av föreningens webbplats. Medlemssidan är den ingång där respektive medlem når det stöd och de funktioner som erbjuds. Sidan skall under året utvecklas då det gäller grafisk tydlighet och förståelse, för att stödja ett ökat medlemsutnyttjande. 4. REGIONAL BREDDNING Geografisk breddning av s verksamhet inom Västra Götaland och Halland är ett fokusområde under år Under året skall aktiviteter göras inom olika delområden: För att på bästa sätt etablera en långsiktig närvaro och skapa engagemang genom lokala nätverk och aktörer skall arbetsgrupper bildas på olika orter. Grupperna skall träffas under ledning av en koordinator. Ambitionen under året är att ha etablerade arbetsgrupper på två orter samt att ha skapat förutsättningar för ytterligare en grupp inför år Arrangera regionala seminarier och CSR- grundutbildningar. Aktiviteterna planeras och samordnas genom arbetsgrupperna. Målet är att arrangera 4 st. regionala seminarier och 3 st. grundutbildningar. Skapa en regional samverkansgrupp där företag träffas 3-4 ggr per år för erfarenhetsutbyte under ledning av en samtalsledare. 5. KOMMUNIKATION OCH OPINIONSBILDNING 6 (8)

7 s varumärke har stärkts under senare år och föreningen kontaktas av allt fler. För många är dock begreppet CSR och dess praktiska innebörd fortfarande inte välbekant, även om medvetenheten om vikten av ett ökat samhällsansvar har ökat. I detta ligger en stor potential genom att på bred front vara en röst i Västsverige för hur ett ökat ansvarstagande i praktiken kan kopplas till företags och organisationers kärnverksamhet. Inom handlingsprogrammet kommunikation och opinionsbildning har ett antal delområden definierats för år 2015: Medlemsundersökning Under året skall en djuplodande undersökning göras för att utvärdera föreningens utveckling, nytta och relevans utifrån medlemmars synpunkter. Undersökningen skall göras av en extern part och utgöra underlag för fortsatt arbete med strategisk utveckling. Pris CSR Hållbart Företagande Samarbetet som prisvärd för UF för att premiera den unga generationens medvetenhet inom CSR- området, skall fortsätta. Detta skall spridas i olika sammanhang. Synlighet och närvaro på externa arrangemang skall vara synliga och representerade på relevanta evenemang. Målet är att få omvärldsinsikt, att sprida information om föreningens verksamhet, rekrytera medlemmar samt att bygga relationer med viktiga aktörer. Annonsering och trycksaker Annonsering görs för att fortsätta bygga s varumärke och sprida kunskapen om föreningen. Annonseringen skall i största möjliga mån vara samordnad med andra arrangemang för att få maximal effekt. Under året kommer löpande anpassning av föreningens olika trycksaker och grafiska form att göras. I samband med fördjupningen av prioriterade samarbeten kan också särskilda informations- och spridningsbehov uppkomma. Hemsida, sociala medier och nyhetsbrev Befintlig version av hemsidan som lanserades i början på år 2014 har mottagits väl. Under året planeras löpande anpassning av vissa delar. s synlighet i sociala medier skall fortsätta vara hög. Medierna används målinriktat för att ge en bild av föreningens inre liv, skapa opinion samt för att etablera och underhålla ett växande kontaktnät. Föreningens nyhetsbrev är också en regelbunden och komprimerad nyhetskanal till både medlemmar och övrigt intresserade. Denna kanal används också frekvent för att puffa särskilda aktiviteter. Involvering och utvidgad ambassadörsmodell Föreningen har för närvarande två ambassadörer som verkar på frivillig basis för att marknadsföra CSR Västsverige i olika sammanhang. Under året skall en breddning av denna modell utvärderas för att om möjligt öka antalet ambassadörer. Viktigt i detta sammanhang är involvering och kvalitetssäkring. En 7 (8)

8 sådan utveckling och föreningens förväntan på ambassadörer har bäring på s utbredning genom s.k. koordinatorer för regionala arbetsgrupper. Informationsmöten nya medlemmar För att effektivt kunna tillmötesgå informationsbehov från intresserade verksamheter skall kansliet fortsätta arrangera informationsmöten för detta ändamål. Målet är att anordna ett möte per månad. Medlemsmöten och medlemsdialog Minst två medlemsmöten skall hållas under året, varav ett är föreningens årsmöte i mars. Medlemsdialogen är viktigt och den uppmuntras i många sammanhang. Kansliet har mer eller mindre daglig kontakt med medlemmar. 6. KANSLIFUNKTIONEN Kansliet medarbetare är verksamhetschef Magnus Österman, Zandra Jönsson som kommunikatör och projektledare samt Karin Hagberg, projektledare. Från maj utökas Karins tjänst till 100 % varför föreningen då har tre heltidsanställda. Genom denna förstärkning ökas kansliets möjligheter i arbetet med fokusområden och utåtriktat arbete. Under året kommer praktikplatser att erbjudas, vilket kansliet har god erfarenhet av. Lokaler är väl anpassade, både vad avser ekonomi, miljö och sammanhang genom avtal med GMV/Chalmers. Kansliet har dagliga sammanträden med olika intressenter. För själva ekonomifunktionen ansvarar verksamhetschefen med hjälp av extern bokföringsbyrå. Intern uppföljning av all nedlagd tid, såväl kansliets som intressenters tid görs noggrant. Styrelsemöten hålls varannan månad. 7. MEDLEMSREKRYTERING Föreningen är vid årsskiftet (2014/2015) 203 st. medlemmar. Det långsiktiga målet att vara 300 st. medlemmar vid utgången av 2015 bedöms inte vara realistiskt och en medlemsökning på ca 100 nya medlemmar under ett år är inte heller att eftersträva utifrån ett kvalitetsperspektiv. Att öka föreningens medlemsantal är dock ett fortsatt viktigt mål, dels för att stödja ett ökat ansvarstagande på bred front i Västsverige och dels för föreningens framtida utveckling och finansiering. Det nya målet för antalet medlemmar vid utgången av år 2015 är 250 st. Detta innebär en medlemsökning i paritet med år EKONOMI Föreningens budgeterade kostnader följer handlingsprogrammet och finns specificerade i dokumentet Budget Summa kostnader budgeteras till kr. Intäkter budgeteras till kr från Västra Götalandsregionen, kr för medlemsavgifter samt kr för övriga intäkter i form av olika avgifter. Efter skatt budgeteras resultat för år 2015 till kr. 8 (8)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN

PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN PRIMUS MOTOR - den drivande kraften SLUTREDOVISNING FRÅNPROJEKTANORDNARE INOM INTEGRATIONSFONDEN 2 Projektet Primus Motor- den drivand kraften, genomfördes inom ramen för Europeiska integrationsfonden

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer