Verksamhetsplan Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr."

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och hållbar utveckling. För att stödja ambitionen är s övergripande mål att vara en ledande och samlande kraft i Västsverige för att på bred front främja ett ökat ansvarstagande och dess koppling till konkurrenskraft och attraktivitet. Detta innebär ett arbete som bidrar till att fler företag och organisationer vill och på olika sätt ges möjlighet att ta ansvar för att samhället utvecklas i en mer hållbar riktning. Starkt nuläge som knutpunkt har sedan starten år 2008 utvecklats till att bli knutpunkten för Västsveriges samlade CSR- arbete. Idag är föreningen ett av Sveriges största sektorsöverskridande CSR- nätverk Intresset för CSR ökar och allt fler verksamheter kontaktar, vilket har resulterat i olika samarbeten och en stadig medlemstillväxt. Nuläget är starkt och möjligheterna att växla upp CSR- arbetet och dess värde i regionen är stora genom föreningens resultat, innehåll och positiva utveckling de senaste åren. Under år 2014 märks följande: 66 nya medlemmar timmar i frivilligt engagemang från medlemmar och andra intressenter Ett seminarieprogram med 9 genomförda seminarier eller frukostmöten samt ett flertal genomförda föreläsningar, totalt cirka 600 deltagare Grundutbildningar i CSR, 4 st. i Göteborg, 1 st. i Trollhättan och 1 st. i Borås Erfarenhetsutbyten genom 2 samverkansgrupper, totalt 7 st. träffar Intensifierat arbete för att etablera regionala arbetsgrupper i Borås, Halmstad och Trollhättan Informationsmöten för nya medlemmar och intresserade varje månad Ett rekordstort intresse för CSR Forum 2014: Vision & Action Ansvar som gör skillnad, 380 deltagare Flera nya strategiska samarbeten: SME- företag; offentlig sektor; social ekonomi; entreprenörskap och unga Synlighet och deltagande i externa arrangemang, 23 st. Ett positivt mottagande av ny hemsida och nytt digitalt medlemsstöd för ökad CSR- systematik Frekvent synlighet i sociala medier Ett ökat nätverkande där mötet mellan samhällets olika sektorer uppskattas Stärkt varumärke samt 2 externa ambassadörer för 1 (8)

2 Den bakomliggande kraften till denna utveckling torde vara en ökad medvetenhet i samhället om nödvändigheten i att ta ansvar för en hållbar utveckling samt att detta utgör en framgångsfaktor för varje enskild verksamhet. s erbjudna stöd har i detta sammanhang en viktig roll att fylla. Som en följd av ett stärkt varumärke och ett utökat medlemserbjudande bedöms efterfrågan på CSR Västsverige öka, vilket innebär både nya möjligheter och utmaningar. Verksamhetsplanen för 2015 är i huvudsak bestämd genom den nuvarande projektplan som ligger till grund för Västra Götalandsregionens anslagna finansiering av verksamheten för perioden , men skall också ses i ljuset av detta perspektiv. Verksamhetsplanen 2015 tar sin utgångspunkt i nedan beskrivna långsiktiga mål för samt de fokusområden som är framtagna för år Långsiktiga mål år I slutet på år 2012 beslutade Västra Götalandregionen om ett finansiellt stöd till för perioden Målen på tre års sikt är uppdelade på tre huvudområden. Utvecklingen under år 2013 och år 2014 har sammantaget inneburit en god grund för måluppfyllelse inom dessa områden: Basverksamheten fram till år 2015 s basverksamhet skall fördubblas till år 2015, innebärande 300 medlemsorganisationer, 200 antagna Ansvarsinitiativ, 350 aktivitetstillfällen för arbetsplatser samt 350 deltagare i CSR- utbildning. Strukturell nyutveckling fram till år 2015 Verksamheten skall tillföras nya tydliga värden. Utpekade målområden är: CSR- nav i Västsverige, funktion för Good matchmaking vilken lyfter upp sociala aktörer och underlättar samverkan med näringslivet, ett utvecklat och fördjupat CSR- stöd till medlemmar, ett särskilt fokus på små- och medelstora företag, en utökad regional närvaro samt en skalbar modell för att effektivt kunna möta en större verksamhetsvolym. Sammanfattningsvis skall vara en röst, ett stöd och en infrastruktur för CSR frågor i Västsverige. Kanslifunktionen långsiktighet och hållbarhet fram till år 2015 För att möta en kraftig volymökning med fortsatt hög kvalité och ett ökat medlemsvärde behöver föreningens kansli och kapacitet säkerställas. 2 (8)

3 Fokusområden 2015 För att styra operativa aktiviteter mot uppsatta mål och för att kunna prioritera insatser så har ett antal fokusområden bestämts. I november år 2014 hölls ett dialogmöte med föreningens medlemmar där värdefulla synpunkter och idéer samlades in om föreningens utveckling vilka beaktas i fokusområdena för år Föreningens styrelse följer löpande utvecklingen och i slutet på år 2014 arbetade kansliets fram en tidplan och ett föreslaget handlingsprogram för år Fokusområdena för år 2015 är: 1. Regional breddning skall under året säkerställa en långsiktig regional närvaro, utöver befintlig starka närvaro i Göteborgsområdet. Detta skall göras genom att etablera lokala arbetsgrupper under ledning av en sammankallande koordinator samt genom utåtriktade aktiviteter i form av seminarier, utbildningar och erfarenhetsutbyte. 2. Fördjupning av strategiska samarbeten Uppstartade samarbeten inom olika områden och nätverk skall fördjupas. Syftet är att genom ökad samverkan och breddade kontaktytor påverka samhället och dess olika aktörer i en mer hållbar riktning. 3. Medlemsdialog och potentialen i medlemmars engagemang Det finns en tydlig potential i att ta tillvara medlemmars engagemang, bl.a. då föreningen under senaste åren fått många nya medlemmar. Under året skall ett arbete prioriteras för att öka kännedomen om medlemmarnas verksamheter i syfte att kunna kanalisera medlemmars och hela föreningens engagemang till än mer handling och värdeskapande aktiviteter. 4. Utnyttjande av medlemsstöd Arbetet med att sprida kännedom om föreningens erbjudna medlemsstöd via medlemssidan skall fortsätta med målet att få så många som möjligt att se värdet i användandet av detta stöd. 5. Utveckling och finansiering efter år 2015 Under året skall ett strategisk arbetet inledas för s utveckling efter år En större medlemsundersökning skall göras för att tjäna som underlag. En nära dialog med Västra Götalandsregionen skall hållas för att utvärdera och säkerställa bästa finansieringsform. 3 (8)

4 Handlingsprogram 2015 Delområden Utifrån de långsiktiga målen för perioden och fokusområdena för år 2015 är verksamhetsplanens handlingsprogram uppdelat i 8 delområden: 1. Kompetensutveckling 2. Samverkansgrupper 3. Strukturell utveckling 4. Regional breddning 5. Kommunikation och opinionsbildning 6. Kanslifunktionen 7. Medlemsrekrytering 8. Ekonomi Här följer ett sammandrag av de olika delområdena och dess mål: 1. KOMPETENSUTVECKLINGSPROGRAM Kompetensutvecklingsprogrammet är något av föreningens livsnerv och uppskattas av många, dels som kunskapskälla men även som givande mötesplats. Syftet är att inspirera till och stödja ett ökat CSR- engagemang bland föreningens medlemmar och andra intressenter. Under 2015 planeras följande: Grundutbildning CSR: Utbildningsmaterialet skall vidareutvecklas utifrån framtagen byggstensmodell för framgångsrikt CSR- arbete. 4 st. grundutbildningar skall hållas i Göteborg och 3 st. i övriga regionen. Frukostmöten eller fördjupningsseminarier: I snitt planeras 3 st. arrangemang per kvartal. Ett samarbete med Björn Söderberg inleds för att stimulera små- och medelstora företag till strategisk affärsutveckling utifrån hållbarhetsaspekter. CSR Forum 2015: Arrangeras under hösten. Ambitionen är att utveckla konferensformen, som nu arrangeras för 8:e året i rad. 2. SAMVERKANSGRUPPER Det finns ett stort värde i att dela kunskap och erfarenheter med andra verksamheter. s samverkande grupper är effektiva mötesplatser för detta ändamål. Två grupper finns idag Hållbara inköp respektive Hållbart företagande. Grupperna kommer fortsätta att träffas under år 2015 med 3-4 halvdagsträffar i varje grupp. Deltagande sker mot en tilläggsavgift utöver medlemsavgiften. Ett arbete skall göras för att få in nya deltagande medlemmar till respektive grupp. Ett mål är också att starta en ny samverkansgrupp på någon av orterna i regionen där föreningen skall etablera sig under året. 4 (8)

5 3. STRUKTURELL UTVECKLING Inom detta delområde ryms den verksamhetsutveckling som föreningen skall göra i enlighet med anslaget projektstöd från Västra Götalandsregionen. Under året skall utvecklat medlemsstöd förädlas och etablerade samarbeten fördjupas. Målet är att fortsätta bygga en regional CSR- infrastruktur och att på bred front skala upp värdet av ett samlat och strategisk CSR- arbete i Västsverige. Fördjupning långsiktiga samarbeten Inom ramen för föreningens löpande intressentdialog har föreningen en viktig roll i att stödja och kanalisera olika samarbetsförfrågningar. Nya värdefulla kontakter skapas. De fyra samarbetsområden som etablerats skall utvecklas vidare. Samarbetena stöder olika delar av föreningens långsiktiga utveckling och de representerar olika målgrupper. Inom respektive samarbete nedan skall minst 1 st. utåtriktat arrangemang göras under året. 1. SME- företags beredskap för hållbara affärsmodeller: Arbetet som inletts med flera aktörer under ledning av Johanneberg Science Park skall göras i enlighet med särskild ansökan till Västra Götalandsregionen. Samarbete med Björn Söderberg, tidigare pristagare av Göteborgspriset för hållbar utveckling, skall användas för att förstärka samarbetet och nå ut brett till Västsvenska företag. 2. Social ekonomi: I samverkan med aktörer från främst sociala företag skall den sociala ekonomins möjligheter och förutsättningar stärkas. Budskapet om att köp av produkter och tjänster från sociala företag är en lämplig CSR- aktivitet för företag, skall kommuniceras tydligt. Tydliga samarbetspartners inom detta område är Business Region Göteborg (BRG) och Coompanion. 3. Offentlig sektor och Samordningsförbund: har idag flera medlemmar i form av samordningsförbund som samlar kommun, landsting, Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Under året skall fördjupa detta samarbete med målet att stödja Samordningsförbunden i deras arbetsgivarkontakter. Syftet är att motverka det växande utanförskapet. Medel för detta är ökad CSR- kompetens, paketering av budskap och erbjudanden samt mentorskapsutbildning för arbetsgivare. 4. Entreprenörskap och unga Nystartade verksamheter och unga i egenskap av morgondagens beslutfattare, är en viktig målgrupp mot vilka hållbarhetsfrågor skall adresseras på olika sätt. Samarbetet med Ung Företagsamhet i Göteborg (UF) skall fortsätta. Likaså samarbeten med aktörer som stöder entreprenörskap och innovation exempelvis Brewhouse, Universeum, Innovatum och Drivhuset. Vidareutveckla Good matchmaking Matchningsfunktionen som i en första version lanserades på s webbplats under år 2014 lyfter fram sociala aktörer (offentliga och ideella verksamheter samt sociala företag) i syfte att skapa långsiktiga samarbeten med näringslivet. Under år 2015 skall ett arbete göras i dialog med medlemmar 5 (8)

6 för att skapa mer synlighet och bättre matchning. Utifrån denna dialog skall version 2 av funktionen utvecklas. Medlemsstöd verktyg och metoder Ett arbete skall fokuseras för att få medlemmar att utnyttja utvecklat CSR- stöd. Utöver kontinuerlig information och utbildningar så kommer automatgenererade guider utvecklas som både påminner om och vägleder till stödet. Främst gäller det att öka medlemmars användning av s Ansvarsinitiativ, registrering av aktiviteter i The Good Society, synlighet via medlemsprofilen samt spridningen av föreningens kommunikationsmaterial. En viktig aspekt är också att stödja medlemmar i uppfyllandet av föreningens medlemsförväntan. Under kvartal 1 skall en sammanfattande årsrapport (s.k. Framstegsrapport) distribueras till medlemmar för uppdatering. I rapporten skall respektive medlem uppmanas att reflektera över gjorda insatser, uppdatera aktiviteter med erfarenheter samt lämna en kortare och sammanfattande redogörelse om utveckling av CSR- arbetet i den egna verksamheten. Rapporten skall vara ett stöd för medlemmar, inte en kontroll,. s 5 byggstenar för framgångsrikt CSR- arbete, som utvecklats och kommuniceras i grundutbildningar och andra externa sammanhang, skall lyftas fram på första sidan av föreningens webbplats. Medlemssidan är den ingång där respektive medlem når det stöd och de funktioner som erbjuds. Sidan skall under året utvecklas då det gäller grafisk tydlighet och förståelse, för att stödja ett ökat medlemsutnyttjande. 4. REGIONAL BREDDNING Geografisk breddning av s verksamhet inom Västra Götaland och Halland är ett fokusområde under år Under året skall aktiviteter göras inom olika delområden: För att på bästa sätt etablera en långsiktig närvaro och skapa engagemang genom lokala nätverk och aktörer skall arbetsgrupper bildas på olika orter. Grupperna skall träffas under ledning av en koordinator. Ambitionen under året är att ha etablerade arbetsgrupper på två orter samt att ha skapat förutsättningar för ytterligare en grupp inför år Arrangera regionala seminarier och CSR- grundutbildningar. Aktiviteterna planeras och samordnas genom arbetsgrupperna. Målet är att arrangera 4 st. regionala seminarier och 3 st. grundutbildningar. Skapa en regional samverkansgrupp där företag träffas 3-4 ggr per år för erfarenhetsutbyte under ledning av en samtalsledare. 5. KOMMUNIKATION OCH OPINIONSBILDNING 6 (8)

7 s varumärke har stärkts under senare år och föreningen kontaktas av allt fler. För många är dock begreppet CSR och dess praktiska innebörd fortfarande inte välbekant, även om medvetenheten om vikten av ett ökat samhällsansvar har ökat. I detta ligger en stor potential genom att på bred front vara en röst i Västsverige för hur ett ökat ansvarstagande i praktiken kan kopplas till företags och organisationers kärnverksamhet. Inom handlingsprogrammet kommunikation och opinionsbildning har ett antal delområden definierats för år 2015: Medlemsundersökning Under året skall en djuplodande undersökning göras för att utvärdera föreningens utveckling, nytta och relevans utifrån medlemmars synpunkter. Undersökningen skall göras av en extern part och utgöra underlag för fortsatt arbete med strategisk utveckling. Pris CSR Hållbart Företagande Samarbetet som prisvärd för UF för att premiera den unga generationens medvetenhet inom CSR- området, skall fortsätta. Detta skall spridas i olika sammanhang. Synlighet och närvaro på externa arrangemang skall vara synliga och representerade på relevanta evenemang. Målet är att få omvärldsinsikt, att sprida information om föreningens verksamhet, rekrytera medlemmar samt att bygga relationer med viktiga aktörer. Annonsering och trycksaker Annonsering görs för att fortsätta bygga s varumärke och sprida kunskapen om föreningen. Annonseringen skall i största möjliga mån vara samordnad med andra arrangemang för att få maximal effekt. Under året kommer löpande anpassning av föreningens olika trycksaker och grafiska form att göras. I samband med fördjupningen av prioriterade samarbeten kan också särskilda informations- och spridningsbehov uppkomma. Hemsida, sociala medier och nyhetsbrev Befintlig version av hemsidan som lanserades i början på år 2014 har mottagits väl. Under året planeras löpande anpassning av vissa delar. s synlighet i sociala medier skall fortsätta vara hög. Medierna används målinriktat för att ge en bild av föreningens inre liv, skapa opinion samt för att etablera och underhålla ett växande kontaktnät. Föreningens nyhetsbrev är också en regelbunden och komprimerad nyhetskanal till både medlemmar och övrigt intresserade. Denna kanal används också frekvent för att puffa särskilda aktiviteter. Involvering och utvidgad ambassadörsmodell Föreningen har för närvarande två ambassadörer som verkar på frivillig basis för att marknadsföra CSR Västsverige i olika sammanhang. Under året skall en breddning av denna modell utvärderas för att om möjligt öka antalet ambassadörer. Viktigt i detta sammanhang är involvering och kvalitetssäkring. En 7 (8)

8 sådan utveckling och föreningens förväntan på ambassadörer har bäring på s utbredning genom s.k. koordinatorer för regionala arbetsgrupper. Informationsmöten nya medlemmar För att effektivt kunna tillmötesgå informationsbehov från intresserade verksamheter skall kansliet fortsätta arrangera informationsmöten för detta ändamål. Målet är att anordna ett möte per månad. Medlemsmöten och medlemsdialog Minst två medlemsmöten skall hållas under året, varav ett är föreningens årsmöte i mars. Medlemsdialogen är viktigt och den uppmuntras i många sammanhang. Kansliet har mer eller mindre daglig kontakt med medlemmar. 6. KANSLIFUNKTIONEN Kansliet medarbetare är verksamhetschef Magnus Österman, Zandra Jönsson som kommunikatör och projektledare samt Karin Hagberg, projektledare. Från maj utökas Karins tjänst till 100 % varför föreningen då har tre heltidsanställda. Genom denna förstärkning ökas kansliets möjligheter i arbetet med fokusområden och utåtriktat arbete. Under året kommer praktikplatser att erbjudas, vilket kansliet har god erfarenhet av. Lokaler är väl anpassade, både vad avser ekonomi, miljö och sammanhang genom avtal med GMV/Chalmers. Kansliet har dagliga sammanträden med olika intressenter. För själva ekonomifunktionen ansvarar verksamhetschefen med hjälp av extern bokföringsbyrå. Intern uppföljning av all nedlagd tid, såväl kansliets som intressenters tid görs noggrant. Styrelsemöten hålls varannan månad. 7. MEDLEMSREKRYTERING Föreningen är vid årsskiftet (2014/2015) 203 st. medlemmar. Det långsiktiga målet att vara 300 st. medlemmar vid utgången av 2015 bedöms inte vara realistiskt och en medlemsökning på ca 100 nya medlemmar under ett år är inte heller att eftersträva utifrån ett kvalitetsperspektiv. Att öka föreningens medlemsantal är dock ett fortsatt viktigt mål, dels för att stödja ett ökat ansvarstagande på bred front i Västsverige och dels för föreningens framtida utveckling och finansiering. Det nya målet för antalet medlemmar vid utgången av år 2015 är 250 st. Detta innebär en medlemsökning i paritet med år EKONOMI Föreningens budgeterade kostnader följer handlingsprogrammet och finns specificerade i dokumentet Budget Summa kostnader budgeteras till kr. Intäkter budgeteras till kr från Västra Götalandsregionen, kr för medlemsavgifter samt kr för övriga intäkter i form av olika avgifter. Efter skatt budgeteras resultat för år 2015 till kr. 8 (8)

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige ger härmed berättelse för föreningens verksamhet under 2013. Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för den ideella föreningen - CSR Västsverige ger härmed berättelse för föreningens verksamhet under 2012. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Vice

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det?

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det? Hållbart ledarskap Vad innebär det och hur uppnås det? CSR Västsverige Projekt hållbart ledarskap Om att leda för hållbarhet Vad är hållbart ledarskap för er? CSR Västsverige PUBLIC & PRIVATE RESPONSIBILITY

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun MBN/-0044 Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun VERKSAMHETSPLAN FÖR Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Aktiviteter... 4 Telefonrådgivning... 4 Kvalitativa,

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

UTVÄRDERING CSR VÄSTSVERIGE

UTVÄRDERING CSR VÄSTSVERIGE Avsedd för Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet Dokumenttyp Utvärdering Datum Augusti, 2015 UTVÄRDERING CSR VÄSTSVERIGE UTVÄRDERING CSR VÄSTSVERIGE Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Beslutsförslag 2012-03-26 FALKENBERG Kommunledningskontoret Kanslienheten Henrik Lundahl Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 11 mars 2015 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

Fö retagarna Huddinge

Fö retagarna Huddinge Företagarna i Huddinge verkar för goda kontakter mellan företagen, kommunen, näringslivet och övriga delar av samhället. Vårt motto är att det ska vara enkelt att driva företag! Fö retagarna Huddinge Verksamhetsplan

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden

Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden Bakgrund Varje framgångsrik organisation måste då och då ställa sig frågan vart är vi på väg och varför? Syftet med ett sådant arbete är att staka ut den långsiktiga

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 29 september 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-M är en kristen Media Organisation, är

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2014

Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2013

Verksamhetsplan med budget 2013 Verksamhetsplan med budget 2013 1. Allmänt 1.1 Vision Vi bidrar till att skapa Skövdes och Skaraborgs bästa förutsättningar för näringslivsutveckling tillsammans blir vi starkare Detta innebär att: NLF

Läs mer

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden.

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Historik Korta vägen År 2000-2002 - Tre ESF finansierade projekt startas i Västra Götland:

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer