Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige ger härmed berättelse för föreningens verksamhet under Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Ledamöter Roland Andersson Peter Nyström Susann Dutt, Elisabeth Anderton, Martin Bramsved, Eva Paulson, Emil Mattsson samt Maria Derner. Valberedningen har bestått av Maria Johansson (sammankallande), Carina Larusson och Ingrid Westerfors. Revisorer har varit Marie Sjövall och Hasse Jonsson. Styrelsen har haft sex protokollförda möten under året. Styrelsearbetet har utgått från det handlingsprogram som antogs på föreningens årsmöte den 5 mars Handlingsprogrammet tar sin strategiska utgångspunkt i den affärsplan styrelsen arbetade fram under år I denna fokuseras 4 st. viktiga resor föreningen behöver genomföra; varumärkesresan, erbjudanderesan, geografiresan samt finansieringsresan. Jämte affärsplanen har handlingsprogrammet bestämts av den ansökan och projektplan som låg till grund för beviljat projektstöd på kr från Västra Götalandsregionen avseende perioden år I projektplanen finns tydliga mål för att utveckla s roll genom nya nätverk, breddad regional närvaro, samarbeten, fördjupat och skalbart CSR stöd, sociala matchningsfunktioner, medlemsrekrytering samt att säkerställa kansliets kapacitet för att kunna möta en större verksamhetsvolym. Till sitt stöd har styrelsen under året haft ett kansli bestående av 2 personer på heltid, Magnus Österman som verksamhetschef och Zandra Jönsson som kommunikatör och projektledare. Kansliet har under året erbjudit sammanlagt 4 st. praktikplatser till personer som stöttat verksamheten vid olika tillfällen. Under sista kvartalet tog styrelsen beslut om att inleda rekrytering av en ny deltidstjänst för att möta verksamhetens expansion. Rekryteringen som utannonserades i december väckte stort intresse och urvalsprocessen kvalitetssäkrades i samarbete med HR on Demand, medlem i föreningen. Tillsättande av tjänsten sker i april Föreningens basverksamhet har präglats av ett högt tempo med ett omfattande antal aktiviteter och ett högt deltagande. Verksamheten har volymmässigt ökat kraftigt och föreningen har breddat sina kontaktytor. Varumärket har stärkts och allt fler kontaktar i enlighet med önskad position som knutpunkten för Västsveriges samlade CSR-arbete. Under året har ett stort utvecklingsarbete inletts för att stärka erbjudandet till medlemmar avseende stöd för ett systematiskt CSR-arbete. Arbete har resulterat i nya verktyg baserade på etablerade metoder för hållbarhetsarbete samt en digital infrastruktur The Good Society, vars mål är att komma enskilda medlemmar och hela Västsverige till godo. 1 (6)

2 Föreningen har vid årsskiftet 165 medlemmar. Under året har 50 tillkommit som nya medlemmar. Efter en kvalitetssäkring av medlemsmatrikeln har ett antal medlemmar visat sig vara upphörda eller inaktiva varför kansliet efter att ha tillfrågat dessa strukit 21 medlemmar. Föreningens arbete representerar ett stort värde. Under år 2013 har 9000 timmar lagts ned frivilligt på s olika aktiviteter. Motsvarande siffra var 5900 timmar för år 2012 respektive 3950 timmar för år Sammantaget innebär detta att föreningens samlade engagemang har ökat kraftigt under de senaste åren. Den samlade rörelsekostnaden för föreningen under 2013 uppgick till kr. Aktivitets- och budgetlista redovisas i separat bilaga. Från Västra Götalandsregionen har beviljade kr rekvirerats som intäkt. Föreningen har vidare fått intäkter från medlemsavgifter och andra avgifter på kr vilket sammantaget ger ett positivt resultat efter finansiella kostnader och skatt på kr. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 redovisas i separat bilaga. Handlingsprogrammet för år 2013, vilket fastslogs på föreningens årsmöte följer ett antal delprojekt vilkas aktiviteter i huvudsak redovisas nedan; 1. KOMPETENSUTVECKLING Seminarieprogram Ett mycket uppskattat inslag i föreningens kompetensutvecklingsprogram är frukostmöten och fördjupningsseminarier. Under året har dessa erbjudits regelbundet med ämnen som spänner över ett brett område. Träffarna, som i regel varit fullsatta, fungerar också som mötesplatser för medlemmar och icke medlemmar från alla sektorer. Under året har följande ämnen behandlats; Social Livscykelanalys (30/1), Maxx Hamburgerrestauranger och deras hållbarhetsarbete (26/2), Ashoka och socialt entreprenörskap (5/3), Ansvarsbarometern (26/3), Cirkulär ekonomi (2/5), Sociala företagsdagen (14/5), Antikorruption (15/5), Good Matchmaking (21/5), Mervärden med CSRkommunikation (12/9) samt 5 standarder på 50 min (8/10). Studiebesök Medlemmar ges möjlighet att för andra medlemmar visa upp sitt CSR-arbete och dess koppling till verksamheten genom studiebesök. Under året har fyra stycken studiebesök arrangerats hos Göteborg Energi (19/2), Mikael Elias Teoretiska Gymnasium (1/6), Mannheimer Swartling (17/9) samt hos Medborgarskolan Region Väst (22/10). CSR-grundutbildning s grundutbildningar har varit efterfrågade. Kansliet har efter en marknadskartläggning och behovsanalys modifierat och utvecklat grundutbildningen. Ett nytt utbildningsmaterial har tagits fram tillsammans med Effort Consulting som också håller utbildningarna. Under året har utbildningar hållits den 26/3, 18/4, 26/9 (utbildning för gymnasielärare), 1/10 samt den 19/11. CSR forum Den 25:e november arrangerades CSR Forum 2013 framgångsrikt för sjätte året i rad. Temat för året var Change & Borders Framåt tillsammans och adresserade förändring inom CSR-området och 2 (6)

3 därtill kopplade utmaningar. Konferensen, som är Västsveriges största CSR-event, samlade 270 deltagare, 9 utställare, internationella och nationella talare och hölls på Svenska Mässan i Göteborg. 2. SAMVERKANDE GRUPPER Samverkansgrupp Hållbara inköp En rad större västsvenska företag och offentliga organisationer har träffats 4 ggr under året i samverkansgruppen Hållbara inköp. Tillsammans delar man erfarenheter för att öka andelen hållbara inköp som görs vilket stärker verksamhetens och regionens långsiktiga konkurrenskraft samt skapar effekter på global nivå. Träffarna har letts av en samtalsledaren och gästföreläsare inbjuds. Teman under året har varit mätning/uppföljning (26/2), antikorruption (15/5), uppförandekoder (18/9) samt hållbara inköpsstrategier (27/11). Under senare halvan av året inleddes en dialog för att under 2014 utveckla gruppens arbete. Deltagande har varit Chalmers, Göteborg Energi, Göteborgs universitet, Mölnlycke Healthcare, SCA, Staples, Upphandlingsbolaget Göteborg Stad, VGR, AB Volvo och Volvo Cars. Samverkansgrupp Hållbara verksamheter Gruppen består av större och medelstora verksamheter som under året träffas regelbundet för att få och dela erfarenheter inom CSR-området. Träffarna leds av en samtalsledare och vid varje träff behandlar gästföreläsare olika ämnen; antikorruption (15/5), socialt ansvar (12/6) samt helhetssyn/ledarskap (27/11). Under senare halvan av året inleddes en dialog för att under 2014 utveckla gruppens arbete och formen för träffarna. Deltagande har varit FlexLink, Göteborg & Co, Greencarrier, HSB, Universeum, Nudie Jeans, Proffice, Prove Management, Renova och SP. 3. STRUKTURELL UTVECKLING Långsiktiga samarbeten och regional infrastruktur för CSR-arbete har etablerats som knutpunkten för Västsveriges samlade CSR-arbete. Detta har bl.a. märkts genom att antalet kontakter och samarbetsförfrågningar har ökat markant. Under året har dialoger och samarbeten inletts med Innovatum, Arbetsförmedlingen, Brew House, Västsvenska Handelskammaren, R-Företagen, Universeum samt SME-rådet (Connect Väst, Johanneberg Science Park och Swerea IVF). inbjöds också in till Göteborgs Stads (Stadskontorets ledning) workshopar för framtidens näringsliv och deltog vid två tillfällen. Good matchmaking Funktionen, som kommer kunna nås via s hemsida, syftar till att matcha sociala aktörer, olika samhällsutmaningar och företags samhällsengagemang. För att skapa de bästa förutsättningar för kommande utveckling har under året ett informations- och dialogmöte med intresserade medlemmar hållits (25/4) samt ett frukostmöte (21/5) där bl.a. Arbetsförmedlingen, Bräcke Diakoni samt Real Stars presenterade sina verksamheter och sina erbjudanden om samarbete till företag. Fördjupat CSR-medlemsstöd Ett stort arbete har gjorts för att utveckla ett samlat erbjudande till föreningens medlemmar avseende stöd för ett systematiskt CSR-arbete. En bärande tanke är att varje verksamhet skall kunna hitta sin instegsnivå och därifrån göra systematiska framsteg. I samband med CSR Forum 3 (6)

4 presenterades denna verktygslåda och The Good Society där ambitionen är 300 verksamheter som utrustas, utvecklar och delar sitt arbete tillsammans en hel region som lär av varandra och gör Västsverige till en förebild i världsklass vad avser hållbarhetsarbete. Utvecklingen av det nya digitala och skalbara medlemsstödet har gjorts i samarbete med företaget Worldfavor. Under året har även initiativen för Miljöansvar, Socialt ansvar och Reko Kontor (nu Reko Arbetsplats) breddats och fördjupats vilket gör att de nu är väl anpassade CSR-handlingsprogram för de flesta verksamheter oavsett tidigare erfarenheter. Gemensamt för det nya fördjupade medlemsstödet är att det följer den internationella standarden för socialt ansvarstagande ISO Standarden är på olika sätt integrerad i alla verktyg och tjänar också som kunskapshöjande rent allmänt. Ett nyttjanderättsavtal har tecknats för att kunna erbjuda alla s medlemmar tillgång till denna standard utan extra kostnad. Funktionsdriven ny hemsida I december ersattes tidigare hemsida med en helt ny funktionsdriven hemsida. Genom en ny teknisk struktur har interaktiviteten ökats och besökaren kan i realtid söka och kommunicera information samt arbeta med olika CSR-verktyg via en egen medlemssida. Grafisk design och informationsstruktur har utvecklats för att tydliggöra s resurser. Ett nytt kalender- och bokningssystem har implementerats. Flera rutiner som föreningens kansli tidigare fått göra manuellt har nu ett automatiserat stöd vilket ökar kansliet effektivitet, kvalité och servicegrad. 4. REGIONAL BREDDNING Regionala seminarier och utbildningar Ett regionalt frukostmöte har hållits i Borås (8/10) där SP talade om 5 standarder på 50 minuter. För övrigt har ett antal andra regionala aktiviteter och utbildningstillfällen varit planerade men har ej kunnats genomföras av olika skäl varför just detta är ett område som kommer fokuseras under nästkommande år. regional hubb Ett samarbete har inletts med Innovatum i Trollhättan om att utgöra en i Fyrbodalområdet regional s.k. hubb. Den 27/2 hölls en workshop med en arbetsgrupp på Innovatum och den 10/6 presenterades CSR-satsningen på ett koncernmöte. Under hösten fortsatte dialogen med bl.a. en visning av s kommande ledningssystem. Sammantaget fördjupas samarbetet i en till Innovatum anpassad men stadig takt. ambassadörer Under året har en modell med utsedda kontaktpersoner, som arbetar inom särskilda nätverk eller geografiska områden, inletts. Personerna verkar utan ersättning som ambassadörer för CSR Västsverige och har i denna roll en regelbunden kontakt med föreningens kansli. Målet är ökad kännedom om, geografisk breddning samt nya medlemmar. 5. KOMMUNIKATION & OPINION Ansvarsbarometern 2013 Ansvarsbarometern 2013 riktades mot små- och medelstora företag i Västsverige. Ett urval gjordes bestående av 400 företag i kommunerna Lidköping, Mölndal, Vårgårda och Halmstad där ett 4 (6)

5 samarbete med näringslivskontoren bidrog till studiens mottagande. Utöver enkätfrågor till ledande personer i företagen så gjordes 8 st djupintervjuer med företagsledare för att öka förståelsen av studiens resultat. Frågeställningarna berörde hur sambandet mellan affärer och samhällsansvar ser ut och belyste situationen idag, trender på 3 år, drivkrafter, hinder, stöd samt förståelsen av begreppet CSR. I studien presenterar också ett handlingsprogram för ökat ansvar i Västsverige. Spridningen av studien har gjorts vid ett stort antal tillfällen. Den 26/3 hölls ett särskilt frukostmöte om resultatet med efterföljande dialog om trender och tolkningar. Studien trycktes också upp och skickades ut till föreningens samtliga medlemmar. Pris & Stipendium I början av året inleddes ett samarbete med UF (Ung Företagsamhet i Göteborgsregionen) där CSR Västsverige som tävlingsvärd står priset CSR-Hållbart företagande och även deltar på UF-mässan. Genom detta samarbete nås tusentals gymnasieelever av budskapet kring hållbarhet och CSR. Då det gäller s egna pris och stipendium tog föreningens styrelse beslutet att inte dela ut detta under Samverkan, synlighet och deltagande Kansliets medarbetare har representerat vid ett stort antal externa tillfällen, både som föreläsare och som deltagare vid samarrangemang, event eller konferenser. Sammantaget har denna närvaro stärkt föreningens kontaktytor, omvärldskunskap och varumärke. Bland träffarna och synligheten märks följande aktiviteter; Fikavärdar Göteborg & Co, Sustainable Destination Day Bloggar till konferensen WhoCareWins Sustainibility Day Stockholm Utställning Ekocentrum Samordningsförbunden, föreläsning för 250 personer Presentation Vidare Vägar Projekt 100 WhoCareWins i Köpenhamn Världskulturmuseet CSR workshop Marknads-cheferna/Västsvenska Handelskammaren CSR kickoff Experis Statsledningskontorets workshopar för framtidens näringsliv Inspelad CSR film för gymnasieungdomar (samarbete med Gränslöst Hållbar skola) Brewhouse Inkubator UF kickoff, Göteborgsminglet CSR North 2013, Malmö Göteborgs universitet, mässa Hållbar konsumtion Föredrag för Styrelsepoolen. Intressentdialog Svenska Mässan Medborgarskolan Region Väst, mässa Marknadsföring aktivitet i sociala medier har under året varit hög. Responsen på denna närvaro har ökat markant och varit positiv. Föreningens nyhetsbrev skickas regelbundet ut och sammantaget har 5 (6)

6 antalet personer som följer föreningens aktiviteter ökat kraftigt. Annonser i dagspress har varit i GP, GP/bilaga UF samt vid två tillfällen för CSR Forum. På Korsvägen syns budskapet om två veckor per månad på den digitala storbildstavlan. Nya trycksaker i form av ny upplaga av medlemsbroschyr, CSR Forum, Ansvarsbarometern samt Initiativen för Miljöansvar, Socialt ansvar och RekoArbetsplats har tagits fram. En fast annonsering och monter syns vidare i Ekocentrums permanenta utställning, vilken har ett stort antal besökare. Medlemsmöten & medlemsdialog Årsmöte i föreningen hölls den 5 mars. Den 6/12 hölls ytterligare ett medlemsmöte där det nya medlemsstödet, hemsidan samt verksamhetens status och inriktning presenterades och diskuterades. Under detta möte fastställdes också nya medlemsavgifter inför Vidare har under året förfrågan och inbjudan gått ut till medlemmar om att delta i dialogmöten kring utformning av nya Ansvarsinitiativ, Good Matchmaking samt pilotgrupp avseende utveckling av det digitala ledningssystemet (3 träffar). Samtliga tillfällen har varit välbesökta med ett aktivt engagemang vilket kommit utvecklingen väl tillgodo. I början av året skickades en första version av årsrapport ut till medlemmar tillsammans samt en enkät om föreningens utveckling. Denna mottogs väl och synpunkterna var positiva på föreningens verksamhet och medlemsdialog. Informationsmöten Varje månad har informationsmöten arrangerats för att samla och möta ett allmänt högre intresse för föreningens verksamhet och medlemskap. Sammantaget har upp mot hundra personer på detta sätt fått direktinformation om CSR och vad CSR-Västsverige står för. Styrelsen Göteborg, februari Roland Andersson Ordförande. Peter Nyström Vice ordförande. Elisabeth Anderton. Susann Dutt Eva Paulson.. Martin Bramsved 6 (6)..

7 Emil Mattsson Maria Derner 7 (6)

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

För ett civilsamhälle i världsklass

För ett civilsamhälle i världsklass För ett civilsamhälle i världsklass Förvaltningsberättelse 2012 Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige.

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Svenska FSC Årsredovisning 2013

Svenska FSC Årsredovisning 2013 med verksamhetsberättelse FSC, A.C. All rights reserved. FSC F000229 Rapport 1:14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse Ett FSC världen över 4 5 Ökad kännedom om- och breddat engagemang för FSC! 6

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 29 januari 2008 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGE PRESENTERAR CSR FORUM 2012 CASH & HEART EN AFFÄR FÖR VÄRLDEN CSR FORUM 2012 SVENSKA MÄSSAN 26 NOVEMBER

CSR VÄSTSVERIGE PRESENTERAR CSR FORUM 2012 CASH & HEART EN AFFÄR FÖR VÄRLDEN CSR FORUM 2012 SVENSKA MÄSSAN 26 NOVEMBER CSR VÄSTSVERIGE PRESENTERAR CSR FORUM 2012 CASH & HEART EN AFFÄR FÖR VÄRLDEN CSR FORUM 2012 SVENSKA MÄSSAN 26 NOVEMBER 2 3 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR INNEHÅLL Välkommen...sid 3 Program...sid

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer