HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012"

Transkript

1 HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012

2 Kallelse till ordinarie årsstämma i den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige Som tidigare meddelats håller föreningen årsmöte den 23 februari 2012 Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 Lokal: Solen Dag: Torsdag 23 februari 2012 Tid: (Kaffe finns från 08.00) 1

3 Dagordning vid ordinarie årsstämma i den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av protokolljusterare och rösträknare 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (sid 3) b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret (sid 8) 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret (sid 14) 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner Inga förslag eller motioner har mottagits 10. Fastställande av medlemsavgifter för 2012 (sid 15) 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret (sid 16) 12. a) Val av ordförande b) Val av vice ordförande c) Val av ledamöter i styrelsen d) Val av revisorer e) Val av valberedning 13. Övriga frågor Varmt välkomna Styrelsen 2

4 Ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige (org.nr ) Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige ger härmed berättelse för föreningens verksamhet under Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Ledamöter Roland Andersson Peter Nyström Susann Dutt, Jessica Lind Petrén, Katja Finger Avenstam, Elisabeth Anderton, Magnus Österman Valberedningen har bestått av Agneta Mårdsjö (sammankallande), Helena Kästel och George Olvik. Revisorer har varit Åsa Helg och Marie Sjövall. Styrelsen har haft sex protokollförda möten under året. Styrelsearbetet har utgått från det handlingsprogram som antogs på föreningens årsmöte den 2 mars Styrelsen har under året reviderat detta program utifrån de erfarenheter verksamheten och föreningens medlemsmöten gett och därefter arbetat fram handlingsprogram Programmet utgjorde grund för ansökan om fortsatt utvecklingsstöd för föreningens verksamhet från regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen för 2012 om 3 mkr. Ansökan godkändes 6 december Till sitt stöd har styrelsen haft ett kansli. Under 2010 överläts ledning, administration och ekonomi i sin helhet i föreningens händer. Kansliet består av verksamhetschef Åsa Furnander och kommunikatör/administratör Kristina Nordfeldt. Åsa Furnander tillträdde 15 aug 2011 då föregående verksamhetschef, Viveca Reimers, slutade. Under 2011 har föreningen inte haft någon personal anställd. Verksamhetschefen arbetar på uppdrag genom egen firma och kommunikatör/administratör har varit anställd av Göteborgs universitet. Föreningens verksamhet har präglats av ett omfattande antal aktiviteter, baserade på handlingsprogrammet för Föreningens verksamhet och inriktning har i största möjliga mån formats av medlemmarnas ambitioner och prioriteringar. Principen om att verksamheten genomförs, och resurserna används, i samverkan mellan föreningens medlemmar är viktig. Föreningen hade 115 medlemmar vid årsskiftet. (se bilaga till denna verksamhetsberättelse). Föreningen har fått 24 nya medlemmar under 2011, 6 medlemmar har under året valt att utträda föreningen, till största del är utträdande organisationer en- till tvåmansföretag års verksamhet har haft fokus på att skapa ett mervärde får föreningens medlemmar genom att utveckla våra aktiviteter. Året har även ägnats åt att påbörja arbetet med att ta fram en affärsplan för att möjliggöra föreningens egenfinansiering. 3

5 Föreningens verksamhet bedrivs inom fyra områden. Utifrån föreningens stadgar är utgångspunkten att genomföra en verksamhet med aktiviteter i Västsverige som direkt gynnar (1) lokal samhällsutveckling och (2) globalt ansvar. För att stärka och utveckla denna verksamhet och för att öka kunskaper och engagemang generellt sett arbetar föreningen också aktivt med (3) kunskap och kompetensutveckling och (4) kommunikation. Genomförda aktiviteter under 2011 redovisas nedan. 1. LOKAL UTVECKLING - Initiativ socialt ansvar i arbetslivet Detta är ett av föreningens tre initiativ. Grundtanken är att föreningens initiativ ska ge verktyg för alla typer av arbetsplatser (oavsett huvudman/storlek) att agera för en mer hållbar utveckling, från vars och ens förutsättningar. Föreningen tar ansvar för initiativen, följer upp resultaten en gång per år och marknadsför deltagande och resultat. Efter ett uttalat behov från företag och organisationer, kring ett konkret verktyg om hur man kan arbeta med socialt ansvar tog vi under 2010 fram och lanserade Initiativ socialt ansvar i arbetslivet. Målet är att arbetsplatser ska få upp ögonen kring den vinst socialt ansvar ger samt genom verktyget se sin egen påverkan. Medlemsorganisationer som tillsammans har arbetat fram Initiativ socialt ansvar i arbetslivet är bla Faktum, Individuell Människohjälp, Friends, Mentor, Röda Korset och Vägen ut. Under 2011 medverkade tre organistioner i initiativet. - Ökat engagemang utsatta grupper Upprop för ökat engagemang för utsatta grupper i samhället. Föreningen genomförde en Ansvarsmob då vi samlade medlemmar och andra intresserade i Brunnsparken, Göteborg. Aktiviteten syftade till att prata med människor man vanligvis inte pratar med för att på så sätt minska fördomar och rädslor människor emellan, för att minska utanförskap. Aktiviteten hade inte koppling till en specifik utsatt grupp i samhället utan vikten låg på att bidra till ett öppet, inkluderande klimat i Göteborg, för alla. Aktiviteten fick bland annat uppmärksamhet genom lokala inslag i P4 och TV4. Ca 100 personer var involverade i aktiviteten på olika sätt. - Tillgänglighet för alla Ett seminarium i början av våren behandlade tillgänglighet på arbetsmarkanden, 14 personer deltog. Med hjälp av ett projekt som syftar till att få ut personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden visade vi på de vinster, både ur individ och företagsperspektiv, som kan uppnås genom att ta in personer som av olika anledningar stött på motgångar i sin resa genom livet. Projektet heter Arbetsrätt och CSR Västsverige är en av projektets samverkanspartners. På vår konferens CSR Forum hade tillgänglighet ett specifikt inslag genom att organisationen Share Music kom och uppträdde med ett dansnummer. De visade att personer med funktionshinder kan dansa och uttrycka sig kulturellt lika väl som personer utan hinder. 4

6 2. GLOBAL UTVECKLING - Initiativ Rekokontor och Klimatinitiativet Detta är de två initiativen, som tillsammans med det tredje Initiativ socialt ansvar, är konkreta verktyg för en mer hållbar utveckling. Dessa initiativ lämpar sig för såväl privat som offentlig verksamhet samt såväl för stor som för mindre verksamhet. Drygt 60 organisationer som representerar ca anställda har gått med i Klimatinitiativet. Klimatinitiativet är vårt bidrag för att skapa en mindre fossilberoende ekonomi. Den ingår nu som en del av Västra Götalands process Smart energi. Rekokontor har fokus på hållbara inköp på arbetsplatsen och vad för mervärden det ger. Fem organisationer medverkar i initiativet. Initiativet Rekokontor och Socialt ansvar kräver rekryteringsarbete framöver. - Samverkansgrupp Hållbara inköp När efterfrågan på ansvarsfullt producerade produkter ökar sker samhällsomvandlingen naturligt på marknadens villkor. Under 2010 identifierades, utvecklades och samanställdes verktyg för arbetet med hållbara inköp. Samanställningen finns tillgägnlig i en verktygslåda på föreningens hemsida. En sammanställning av gruppens arbete 2011 kommer även den att läggas upp på hemsidan. Tre arbetsmöten har genomförts med ledande inköpare från västsverige inom en rad stora företag och offentliga organisationer. Tillsammans är vi med och driver utvecklingen vad gäller att öka hållbara inköp som stärker våra verksamheters och regionens långsiktiga konkurrenskraft. Medverkande organisationer 2011 har varit: SKF, AB Volvo, Volvo Cars, Lindex, Astra Tech, Stena Metall, SCA, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet, Chalmers, Upphandlingsbolaget, Svenska Mässan och Göteborgs Energi. Representerar över anställda. 3. KUNSKAP OCH KOMPETENSUTVECKLING - Konferenser * Den oktober medverkade föreningen med en monter på Västsvenska Handelskammarens 350-årsjubileum. Den 14 oktober arrangerade vi CSR-matchmaking vas syfte var att introducera olika arbetssätt inom CSR området för personer som ville lära sig mer om det. Samanlagt deltog 30 personer på aktiviteten. * I November 2011 arrangerade föreningen konferensen CSR Forum för fjärde året i rad. Konferensen är Västsveriges årliga CSR-konferens och ett tillfälle att lyfta och samlas kring viktiga CSR-frågor. Årets tema var Från ord till handling. Konferensen tog upp CSRstrategier, studentsamverkan, lokalt och globalt CSR-arbete. Vi inroducerade en speedmeetingaktivitet som mottogs väl. Precis som tidigare år presenterades det spektrum av frågor och den bredd som föreningen har som ambitionsnivå att täcka in. CSR Forum 4 besöktes av ca 200 personer. Aktiviteten samarrangerades med Göteorgs universitet, Göteborg & Co samt Business Region Göteborg. Konferensen är kostnadsfri för föreninge medlemmar. * Medverkan med monter på Sustainability Day Väst som arrangerades i Göteborg. - Grundläggande CSR-utbildning Fyra utbidlningstillfällen har arrangerats under året. Två i Göteborg, ett i Borås och ett i Skövde. Upplägget har varit detsamma. Utbildningen ger en introduktion till vad CSR är. Vid varje tillfälle har olika verksamheter medverkat och berättat hur de arbetar med CSR. Sammanlagt har 59 personer gått utbildningen under

7 - Kompetensutvecklingsprogram Hållbart Ledarskap En omgång av kompetensutvecklingsprogrammet i Hållbart ledarskap genomfördes under våren personer deltog. Höstens omgång ställdes in på grund av lågt deltagarintresse. Under CSR Forum IV fanns Hållbart ledarskap med som en punkt under speedmeetingen. Under hösten 2011 gjorde en student från offentlig förvaltning på Göteborgs universitet en studie om fyra chefers syn på hållbart ledarskap inom Sahlgrenska universitetssjukhuset. - Seminarier Konsument Göteborg arrangerade ett frukostseminarium åt oss där de berättade vad det innebär att Göteborg blev en FairTrade city under Seminairet hade koppling till Initiaitvet Reko Kontor. 14 personer deltog. Seminarium om Klimattrender genomfördes i september, primärt för medverkande organisationer i Klimatinitiativet men även för föreningens medlemmar. 25 personer kom till seminariet. - Ansvarsbarometern En studie om västsvenskars syn på ansvarstagande kopplat till ett internationellt perspektiv genomfördes våren 2011, sammanställningen blev klar hösten Syftet med barometern är att den ska ge ökad förståelse för västsvenskars syn på ansvar och på så sätt fungera som en vägvisare och ett stöd i arbetet för ökat samhällsansvar. Underlaget till barometern kommer från telefonintervjuer med 450 västsvenskar. Ansvarsbarometern fanns även den med som en punkt under speedmeetingaktiviteten på CSR Forum IV. - Stipendier och pris Syftet är att belöna och möjliggöra idéer, lösningar och verktyg som stärker förutsättningarna för många att ta större samhällsansvar lokalt eller globalt på lång sikt och brett i samhället. Ansökningstiden förlängdes under hösten till mitten av december för att möjliggöra för fler att ansöka. Totalt inkom 22 ansökningar för stipendium och 12 ansökningar om pris. - Övrigt CSR Västsverige är en av flera samverkansparter i Projekt Gränslöst vars syfte är att höja medvetenheten om hållbar utveckling, CSR och mänskliga rättigheter hos gymnasieelever och lärare, både lokalt och globalt. 4. KOMMUNIKATION - Hemsidan Själva nerven i föreningens verksamhet är resultatspridning. Ett viktigt verktyg för detta är föreningens hemsida. Hemsidan uppdateras och förbättras kontinuerligt. Under året har arbetet med att skapa en CSR databas fortsatt. På hemsidan finns aktuell information om föreningen, föreningens aktiviteter, protokoll från styrelsemöten, kalendarium, material från konferenser och medlemsmöten och mycket mera. 6

8 - Medlemsmöten Föreningen genomförde ett årsmöte den 2 mars med 42 personer närvarande, ett medlemsmöte den 4 maj då 34 personer närvarade och ett den 9 november med 18 personer närvarande. På medlemsmötet i november beslutades att medlemsavgifter för 2012 förblir samma som under 2011, dvs 2.000kr för organisationer med upp till 500 anställda och 5.000kr för dem däröver. På mötet diskuterades även önskemål om framtida aktiviteter. Resultatet från mötet har legat till grund för handlingsprogram Informationsmaterial Föreningen har en informationsbroschyr som på ett kortfattat och informativt sätt berättar om föreningen och dess aktiviteter.på vår hemsida hittar man även en film som beskriver hur olika verksamheter kan välja att se på CSR med olika glasögon. Medlemsbrev har skickats ut tre gånger under året. - Samverkan Föreningen har varit delaktig i, alternativt varit föredragande på, olika engagemang. Bland annat på: * Klimatseminarium med Bonnier Tidskrifter i mars * Presentation för ett livsmedelsnätverk på Engelhardt i maj * Presentation på Danscentrum Västs kick-off för projektet KLEO i maj * Presentation på ett CSR-seminarium för Bräcke Diakoni i september * Medverkan på Västsvenska Handelskamamrens 350 års jubileum i oktober * Medverkan på Sustainability Day Väst i november Sammanfattningsvis kommer samtliga aktiviteter som bedöms varit efterfrågade under 2011 att fortsätta under har 504 personer deltagit på föreningens kompetensutvecklande aktiviteter ex. utbildningar, seminarier och konferens. Där utöver har även ideell tid lagts ned i arbetsmöten och planering för föreningens olika aktiviteter. Under 2011 har arbetet med att ta fram en affärsplan för föreningen visat på behovet av att vara än mer tydlig med aktiviteter för olika medlemskategorier (olika medlemmar har olika kompetensnivå och intresseområden och därmed olika förväntningar på föreningens aktiviteter). Under 2012 kommer föreningen att prova olika typer av riktade aktiviteter som ett steg mot ökad självförsörjning från 2013 och framåt. Att tydliggöra medlemsnyttan är ett viktigt led i att rekrytera och behålla medlemmar vilket, i sig, är av stor vikt för föreningens långsiktighet och för att nå målet med att öka företags och organisationers konkurrenskraft för regionens långsiktiga utvecklingskraft. Huvudfinansiering för 2012 kommer fortsatt från Västra Götalandsregionen. Finansiering tillkommer även genom medlemsavgifter och deltagaravgifter. En viktig förutsättning för föreningens framgång är fortsatt engagemang från medlemmar i olika arbetsgrupper. Under 2011 har timmar på frivilligt CSR-arbete lagts ner i de olika aktiviteter som redovisats ovan. 7

9 Den samlade kostnaden för föreningen under 2011 uppgick till kr, varav kr utgörs av värdet av de drygt timmar i frivilligt CSR-arbete som lagts ner i föreningens olika aktiviteter. Aktivitets- och budgetlista redovisas i separat bilaga. Summan kr har rekvirerats av beviljat belopp på kr från Västra Götalandsregionen. Förklaringen till att inte hela beloppet utnyttjats är att kostnader för resor, övrig kommunikation och övriga utgifter har hållts nere. Vidare har tänkta externa kostnader för medlemsaktiviteter till del kunnat ersättas med frivilligt arbete. Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 redovisas i separat bilaga. Göteborg i februari 2012 Roland Andersson Ordförande Peter Nyström Vice ordförande Magnus Österman Susann Dutt Jessika Lind Petrén Katja Finger Avenstam Elisabeth Anderton 8

10 Bilaga till verksamhetsberättelsen Medlemsmatrikel Organisation 1 5G Continuity AB 2 AB Volvo 3 ActiveMa AB 4 Akzo Nobel AB 5 Aleforsstiftelsen 6 Allwin (fd GE-Göteborg) 7 ATSUB/GBG - Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn 8 The Art of Living 9 Askengren & Co AB 10 AstraZeneca AB 11 Backa Terassen AB 12 Awoque 13 Brandwork 14 Bräcke Diakoni 15 Business Performance 16 Capana Nordic 17 Capio (Lundby sjukhus) 18 Castra Group AB 19 Chalmers 20 Communicare 21 Coompanion Göteborgsregionen 22 Cordovan Group AB 23 Culture Clinic 24 Danscentrum Väst 25 Daxam 26 DemCollective AB 27 Didriksons 28 Effort Consulting AB 29 Eka Chemicals AB 30 Ekan AB 31 Ekobanken 32 Ekocentrum 33 Ekosofia AB 34 e-man 35 Engelhardt 36 Enteleki 37 Etableira AB 38 Facilaprogrammet 39 Faktum 40 Familjebostäder I Göteborg AB 9

11 41 Flexlink 42 Göteborgskooperativet för Independent Living 43 GlaGlaZo AB 44 Goda Nyheter 45 Göteborg & Co 46 Göteborg Energi 47 Göteborgs FöreningsCenter 48 Göteborgs Hamn 49 Göteborgs Räddningsmission 50 Göteborgs stads bostadsaktiebolag 51 Göteborgs universitet 52 Hekla Media 53 Hifab AB 54 Horreds AB 55 HR On Demand 56 HSB Göteborg 57 Hushållningssällskapet Västra Götaland 58 Hållbar Utveckling Väst 59 Högskolan i Borås 60 IDC West Sweden AB 61 Imego 62 Inblickut 63 Individuell Människohjälp Göteborg 64 Innovationsbron AB 65 Intize Göteborg 66 IOU 67 KanEnergi 68 Kinnarps AB 69 Konsument Göteborg 70 Liseberg AB 71 Malmeken AB 72 Mannheimer Swartling 73 MAQS Law Firm 74 Marks kommun 75 Mentor Sverige 76 Miljonlotteriet 77 Miljöbyrån Ecoplan AB 78 Newbody AB 79 Papyrus Sverige AB 80 Pourbon AB 81 Preera 82 Proffice 83 Projekt Prové Management 10

12 85 Posten Meddelande AB 86 Regionalt Resurscentra 87 Renova AB 88 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 89 Samordningsförbundet Göteborg Väster 90 Sensus 91 Share Music Sweden 92 Sju skepp AB 93 Skandia AB 94 Smartchange AB 95 Solberg Kommunikation AB 96 Svenska Mässan 97 Stadskansliet Göteborgs stad 98 Staples 99 Steget AB 100 Steget vidare 101 Stena Metall AB 102 Stiftelsen Friends 103 Strandska Utvecklingshuset AB 104 SurgiCon AB 105 Svenska Röda korset 106 Swerea IVF AB 107 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) 108 Upphandlingsbolaget 109 Vidare vägar 110 Villkor Textil HB 111 Visdom Utbildning 112 Vägen ut! Kooperativen 113 Västra Djursjukhuset 114 Västra Götalandsregionen 115 Yellowseed 11

13 Aktivitet och resultatuppföljning Bilaga till verksamhetsberättelsen Projekt Lokal utveckling Socialt ansvar i arbetslivet Beslutad rambudget Utfall kostnad 0 Kommentar Aktiviteter har utförts på andra budgetposter (bl.a. CSR Forum IV). Ökat lokalt engagemang Största delen avser ansvarsmob i Brunnsparken i sep. Tillgänglighet för alla Aktiviteter har även skett inom ramen för andra budgetposter (se bl.a. Kompetensutvecklingsprogram). Global utveckling CSR samverkan 1 Hållbara inköp Klimatinitiativ Kostnader hölls nere genom samarrangemang med andra parter/aktiviteter. Rekokontor Initiativet har marknadsförts i samband med andra aktiviteter. Aktiviteter har även skett inom ramen för andra budgetposter (se bl.a. Kompetensutvecklingsprogram). Kunskap och kompetensutveckling Ansvarsbarometern Ansvarsbarometer för Hållbart Ledarskap Kompetensutvecklingsprogram för vår Budgeten innefattar även del av anställning för Kristina Nordfeldt. Kompetensutvecklingsprogram Seminarier kring tillgänglighet och Fair Trade. Annonsering via utbildning.se. Budgeten innefattar även del av anställning för Kristina Nordfeldt. Grundläggande CSR-utbildning Fyra utbildningstillfällen har genomförts under året. Regionala seminarier Material- och kommunikationskostnader. Seminarieserie Seminariekostnader har lagts på andra budgetposter. Stipendium och Pris års Stipendium och pris delas ut på årsmöte Kommunikation CSR Forum IV Konferensen ska vara årets västsvenska CSR konferens/aktivitet. Konferensen besöktes av ca

14 deltagare nov Hemsida Utveckling av hemsidan sker löpande. Informationsmaterial Mycket informationsmaterial fanns kvar sedan föregående år. Marknadsplats CSR match-making under Västsvenska Industri och Handelskammarens 350års jubileum i oktober. Administration Askims redovisningsbyrå Löpande bokföring. Kommunikatör/administratör Avtal med Göteborgs Universitet för del av anställning för Kristina Nordfeldt. Verksamhetschef Avtal finns med Åsa Furnander. Kontorslokaler och infrastruktur Avtal med Göteborgs Universitet fram till oktober 2011, avtal med Chalmers från oktober. Övrigt Medlemsmöten, årsmöte, frimärken mm. Tot

15

16

17

18

19

20

21

22 10 Fastställande av medlemsavgifter för 2011 Styrelsen föreslår, i enlighet med medlemsmötet den 9 november 2011, att medlemsavgiften även 2012 ska vara kronor för företag eller andra organisationer med fler än 500 anställda och kronor för dem med färre än 500 anställda. Styrelsen kommer återkomma med förslag på reviderad årsavgift för 2013 på medlemsmöte hösten

23 Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen av att ta samhällsansvar, lokalt och globalt, för ökad konkurrenskraft och för regionens långsiktiga utvecklingskraft. Arbetet genomförs i samverkan mellan privata, offentliga och idéburna aktörer och inom ramen för ett handlingsprogram uppdelat i lokal- och global utveckling, kunskap/kompetensutveckling och kommunikation. Handlingsprogrammet för 2012 utgår från handlingsprogram 2011 samt resultat från diskussion om framtida aktiviteter vid medlemsmöte i november Mål för verksamheten 2012 Föreningens övergripande mål är att bidra till en utveckling där fler vill ta och får möjlighet att ta ansvar för att samhället utvecklas i en mer hållbar riktning. Det inbegriper en sund, dynamisk ekonomi, mänsklig utveckling och socialt ansvar med hänsyn till miljöns långsiktiga bärkraft. Föreningens medlemsorganisationer tar ansvar i praktisk handling och agerar på hemmaplan och globalt. Fokus för 2012 kommer generellt att vara uppbyggandet av långsiktiga strukturer för föreningens verksamhet. Vår målsättning är att vid utgången av 2012 ha byggt upp ett starkt nätverk för att därigenom öka vår förmåga att nå ut till regionens organisationer och därigenom få in nya medlemmar. Vi skall ha tydliga värdeerbjudanden till respektive målgrupp bland våra medlemmar. Medlemmarnas nöjdhet är avgörande. Nöjda medlemmar sprider det goda ryktet om oss och lockar nya medlemmar. Ett antal mål har satts upp för 2012: medlemmar vid utgången av Idag har föreningen 116 medlemmar och vi anser att en ökning om ca 25 medlemmar per år är realistiskt mht föreningens egna organisations tidsmässiga förmåga till att rekrytera medlemmar. - Minst 150 arbetsplatser ska aktivt delta i CSR Västsveriges aktiviteter under 2012 och på det sättet intensifiera sitt CSR-arbete. - Minst 90 arbetsplatser ska vid slutet av 2012 medverka i något av initiativen för klimat, reko kontor eller socialt ansvar i arbetslivet. Det har visat sig relativt lätt att få medlemmar att gå med i Klimatinitiativet medan initiativen "Reko kontor" och "Socialt ansvar i arbetslivet" är 16

24 något svårare att få medlemmar att gå med i. Vi är dock säkra på att samtliga initiativ är att betrakta som god information till medlemmar samt god marknadsföring för föreningen. Vi bedömer att 90 arbetsplatser som är anslutna till något av initiativen är en rimlig ambitionsnivå för Minst 50 personer deltar i CSR Västsveriges grundläggande CSR utbildning. - Minst 200 deltagare på konferens CSR Forum V. - Öka kunskapen om sociala ansvarsfrågor relaterat till ökad konkurrenskraft. - Upprätta en finansieringsplan för CSR Västsveriges verksamhet efter utgången av 2012 i syfte att säkerställa egen finansieringsförmåga över tid. - Utvärdera möjligheter till samarbetsformer med befintliga och befästa organisationsnätverk. Ett antal långsiktiga inriktningsmål har också satts upp: - Föreningen ska anses vara ledande på ansvarsfrågor i Sverige. - Ansvarsfrågan ska vara etablerad i Västsverige. - Verktyg för att arbeta med lokal samhällsutveckling och globalt ansvar ska finnas inom de områden föreningens medlemmar anser är relevant. - Det årliga CSR Forumet är en etablerad mötesplats för ansvarsfrågor i Västsverige. - Högskolor och universitet i Västsverige engagerar sig och erbjuder kunskaper kring hållbart ledarskap, lokalt och globalt ansvar. Ett viktigt långsiktigt mål för föreningen är egenfinansiering. För 2012 är målet att sammanställa en greppbar plan för omställningen av föreningen till egenfinansiering. Under 2012 kommer tydligare fokus läggas på att finna aktiviteter, utbildninsgsformer och nätverkskonfigurationer som tydligt adderar värde till tydliga medlemsgrupperingar. Tydliga värden vilka våra medlemmar är villiga att betala för. Vi är medvetna om att föreningen är inkluderande för alla typer av organisationer och skall så förbli inom överskådlig framtid. Vi kommer således att särskilt uppmärksamma medlemmars framtida bidrag till föreningen i andra former än den monetära. Kunskap och engagemang är också av betydande värde när dessa kommer andra medlemmar till godo. Handlingsprogram 2012 Föreningens verksamhet bedrivs under 2012 inom fyra områden. Utifrån föreningens stadgar är 17

25 utgångspunkten att genomföra en verksamhet med aktiviteter i Västsverige som direkt gynnar (1) lokal samhällsutveckling och (2) globalt ansvar. För att stärka och utveckla denna verksamhet och för att öka kunskaper och engagemang generellt sett arbetar föreningen också aktivt med (3) kunskap och kompetensutveckling och (4) kommunikation. CSR Västsverige står för Public & Private Social Responsibility Initiative. Föreningen prioriterar möten och samverkan mellan privat, offentlig och idéburen sektor. Ledarskap och ansvar är centrala begrepp. Handlingsprogrammet för 2012 är brett. Det är medlemmarnas intresse och engagemang som avgör vilken verksamhet som drivs. Huvudprincipen är att aktiviteter identifieras, utformas och genomförs i samverkan mellan medlemmar. Genomförandet sker decentraliserat med fullt projektansvar på lägsta möjliga nivå. En uppföljning utförd av Västra Götalandsregionen, av handlingsprogrammet och föreningens verksamhet, beräknas vara färdig i början av våren Lokal utveckling Lokal utveckling inom CSR Västsverige handlar om att visa ansvar och engagemang som går utöver ordinarie verksamhet/affärsidé i offentliga, privata och idéburna organisationer. Efter ett uttalat behov från företag och organisationer, kring ett konkret verktyg om hur man kan arbeta med socialt ansvar, har föreningen tagit fram Initiativ socialt ansvar i arbetslivet. En av utmaningarna är att ta vara på mångfalden. Att verka för att göra produkter och tjänster, marknadsföring och kommunikation, så tillgänglig som möjligt för alla. Under 2011 har föreningen påbörjat arbetet med att skapa aktiviteter kring tillgänglighet för alla. Fortsatt arbete baseras på medlemmarnas intresse. Föreningen kommer att samverka med olika befintliga projekt, t.ex. Projekt Arbetsrätt, med syfte att få människor in på arbetsmarknaden alternativt tillbaka in på arbetsmarknaden efter långtidssjukskrivning. Prioriterade frågor lokal utveckling 2012: 1. Initiativ socialt ansvar i arbetslivet 2. Ökat engagemang för utsatta grupper i samhället 3. Tillgänglighet för alla 2. Globalt ansvar I en globaliserad värld betyder vårt sätt att agera allt mer för förutsättningarna för invånare i andra länder ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Hållbar produktion och hållbar konsumtion är huvudfrågor. Frågor som kommer att ha stor betydelse för vår framtida konkurrenskraft. 18

26 Föreningen har tagit fram initiativen Klimatinitiativet och Reko kontor. Detta är de två initiativen, som tillsammans med det tredje, Initiativ socialt ansvar i arbeslivet, är konkreta verktyg för en mer hållbar utveckling. Initiativen lämpar sig både för såväl privat som offentlig verksamhet samt för såväl stora som mindre verksamheter. Initiativen är strategiskt viktiga. Klimatinitiativet är vårt bidrag för att skapa en mindre fossilberoende ekonomi. Rekokontor har fokus på hållbara inköp på arbetsplatsen och vad för mervärden det ger. Det är främst Klimatinitiativet som organisationer har gått med i. Klimatinitiativet ska leva vidare och utvecklas. Initiativet Rekokontor kräver fortsatt rekryteringsarbete. Föreningen har ett samverkansprojekt inom hållbara inköp. När efterfrågan på ansvarsfullt producerade produkter ökar sker samhällsomvandlingen naturligt på marknadens villkor. Under 2011 har verktyg för arbetet med hållbara inköp identifierats, utvecklats och sammanställts, liksom under Arbetsmöten har genomförts med ledande inköpare från västsverige inom en rad stora företag och offentliga organisationer. Projektet ska fortsätta 2012 och utvecklas. Prioriterade frågor globalt ansvar 2011: 1. Samverkansprojekt inom Hållbara inköp 2. Initiativ Reko kontor 3. Klimatinitiativ 3. Kunskap och kompetensutveckling Att föreningens medlemmar genom föreningen kan tillgodose sig ny kunskap om områden/ämnen av vikt är av största vikt för föreningen. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte uppmuntras medlemmar emellan. En kompetensutvecklingsgrupp finns som arbetar med kompetensutvecklingsfrågorna. Gruppen har varit behjälplig i framtagandet av föreningens grundläggande CSR-utbildning såväl som andra aktiviteter. Gällande grundläggande CSR-utbildning planeras tre utbildningstillfällen under två i Göteborg och ett i Borås. Under 2012 justeras kompetensutvecklingsprogrammet i Hållbart ledarskap till en samverkansgrupp riktad mot organisationer som vill ha stöttning i att komma vidare i sitt CSR-arbete. Ett projektarbete som ger en inblick i synen på ett hållbart ledarskap i offentlig verksamhet blir färdigt under våren Ansvarsbarometern är en årlig analys av hur invånare i Västsverige ser på ansvar. Under 2012 kommer Ungdomars syn på ansvar, att plockas upp igen. Stipendium och pris är en del i föreningens långsiktiga kunskapsuppbyggnad och kommunikation. Nytt för 2012 är fyra planerade studiebesök då medlemmar får möjlighet att 19

27 besöka varandra och utbyta erfarenheter. Seminarier kommer främst att ske i samregi med andra aktörer. Prioriterade frågor Kunskap och kompetensutveckling 2012: 1. Samverkansgrupp inom Hållbart ledarskap 2. Grundläggande CSR-utbildning 3. Regionala seminarier 4. Studiebesök 5. Ansvarsbarometer 6. The Public & Private Social Responsibility Grant & Initiative 2012 (Stipendium och pris) 4. Kommunikation Medlemsmöten är föreningens viktigaste kanal för kommunikation med medlemmarna och för utveckling av verksamheten. Ett medlemsmöte planeras till våren, ett till hösten. Årsmöte är i februari. Medlemsmötena kompletteras under 2012 med fyra informationsmöten riktade till nya medlemmar för god kontaktyta mellan kansliet och medlemmarna, och medlemmar sinsemellan. Nyhetsbrev kommer att skickas ut ca två gånger per halvår. Informationsfoldrar om föreningen och dess aktiviteter finns framtagen, så även broschyrer för våra initiativ. Hemsidan är vår främsta kanal med omvärlden och uppdateras ständigt. Under 2012 fortsätter arbetet med att skapa en databas kring våra medlemmars CSR-arbete. Alla medlemmar har möjligheten att lägga upp en banner (annonsruta) på sin hemsida för att visa upp att man är med i föreningen. De kan även skriva ut ett diplom om medlemskap i föreningen. För femte året i rad ska föreningen anordna konferensen CSR Forum. Konferensen är Västsveriges årliga CSR-konferens och ett tillfälle att lyfta och samlas kring viktiga CSR frågor. Prioriterade frågor Kommunikation 2012: 1. Medlemsmöten 2. Informationsmöten 3. Hemsidan 4. Konferens - CSR Forum V 6. Nyhetsbrev och informationsmaterial 7. Årlig uppföljning av föreningens verksamhet 20

28 Medlemsvärvning och affärsplan Medlemsrekrytering och att upprätta en affärsplan, samt finansieringsplan, för att säkerställa en långsiktig verksamhet och finansiering är prioriterade uppgifter Aktiviteter i samarbeten med lokala, etablerade aktörer kommer att prioriteras så att föreningen syns i sammanhang som attraherar framtida medlemmar. Ett medlemspaket är framtaget med kostnadsfri CSRutbildning och CSR-konferens, medlemsbanner, medlemsdiplom mm. Att ha en givande verksamhet som gör att befintliga medlemmar förblir medlemmar är lika viktigt som att möjliggöra för befintliga medlemmar att sprida ringar på vattnet för att få in nya medlemmar. Kostnader och intäkter Föreningen har ansökt om och beviljats ett stöd på 3 miljoner kronor för verksamheten enligt uppsatta mål och handlingsprogram för 2012 från regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen. Budget med koppling till de medel som beviljats redovisas här dels utifrån Handlinsprogram 2012, dels i form av kostnads-/intäktsposter. Finansiering tillkommer även genom medlemsavgifter. En viktig förutsättning för att få beviljade medel från Västra Götalandsregionen är engagemang från medlemmar i olika arbetsgrupper och investering i frivilligt CSR arbete. 21

29 Detaljbudget

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige ger härmed berättelse för föreningens verksamhet under 2013. Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn 1 (14) Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn Sammanfattning Förstudien för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn (nedan

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer