HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012"

Transkript

1 HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012

2 Kallelse till ordinarie årsstämma i den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige Som tidigare meddelats håller föreningen årsmöte den 23 februari 2012 Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 Lokal: Solen Dag: Torsdag 23 februari 2012 Tid: (Kaffe finns från 08.00) 1

3 Dagordning vid ordinarie årsstämma i den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av protokolljusterare och rösträknare 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (sid 3) b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret (sid 8) 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret (sid 14) 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner Inga förslag eller motioner har mottagits 10. Fastställande av medlemsavgifter för 2012 (sid 15) 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret (sid 16) 12. a) Val av ordförande b) Val av vice ordförande c) Val av ledamöter i styrelsen d) Val av revisorer e) Val av valberedning 13. Övriga frågor Varmt välkomna Styrelsen 2

4 Ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige (org.nr ) Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige ger härmed berättelse för föreningens verksamhet under Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Ledamöter Roland Andersson Peter Nyström Susann Dutt, Jessica Lind Petrén, Katja Finger Avenstam, Elisabeth Anderton, Magnus Österman Valberedningen har bestått av Agneta Mårdsjö (sammankallande), Helena Kästel och George Olvik. Revisorer har varit Åsa Helg och Marie Sjövall. Styrelsen har haft sex protokollförda möten under året. Styrelsearbetet har utgått från det handlingsprogram som antogs på föreningens årsmöte den 2 mars Styrelsen har under året reviderat detta program utifrån de erfarenheter verksamheten och föreningens medlemsmöten gett och därefter arbetat fram handlingsprogram Programmet utgjorde grund för ansökan om fortsatt utvecklingsstöd för föreningens verksamhet från regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen för 2012 om 3 mkr. Ansökan godkändes 6 december Till sitt stöd har styrelsen haft ett kansli. Under 2010 överläts ledning, administration och ekonomi i sin helhet i föreningens händer. Kansliet består av verksamhetschef Åsa Furnander och kommunikatör/administratör Kristina Nordfeldt. Åsa Furnander tillträdde 15 aug 2011 då föregående verksamhetschef, Viveca Reimers, slutade. Under 2011 har föreningen inte haft någon personal anställd. Verksamhetschefen arbetar på uppdrag genom egen firma och kommunikatör/administratör har varit anställd av Göteborgs universitet. Föreningens verksamhet har präglats av ett omfattande antal aktiviteter, baserade på handlingsprogrammet för Föreningens verksamhet och inriktning har i största möjliga mån formats av medlemmarnas ambitioner och prioriteringar. Principen om att verksamheten genomförs, och resurserna används, i samverkan mellan föreningens medlemmar är viktig. Föreningen hade 115 medlemmar vid årsskiftet. (se bilaga till denna verksamhetsberättelse). Föreningen har fått 24 nya medlemmar under 2011, 6 medlemmar har under året valt att utträda föreningen, till största del är utträdande organisationer en- till tvåmansföretag års verksamhet har haft fokus på att skapa ett mervärde får föreningens medlemmar genom att utveckla våra aktiviteter. Året har även ägnats åt att påbörja arbetet med att ta fram en affärsplan för att möjliggöra föreningens egenfinansiering. 3

5 Föreningens verksamhet bedrivs inom fyra områden. Utifrån föreningens stadgar är utgångspunkten att genomföra en verksamhet med aktiviteter i Västsverige som direkt gynnar (1) lokal samhällsutveckling och (2) globalt ansvar. För att stärka och utveckla denna verksamhet och för att öka kunskaper och engagemang generellt sett arbetar föreningen också aktivt med (3) kunskap och kompetensutveckling och (4) kommunikation. Genomförda aktiviteter under 2011 redovisas nedan. 1. LOKAL UTVECKLING - Initiativ socialt ansvar i arbetslivet Detta är ett av föreningens tre initiativ. Grundtanken är att föreningens initiativ ska ge verktyg för alla typer av arbetsplatser (oavsett huvudman/storlek) att agera för en mer hållbar utveckling, från vars och ens förutsättningar. Föreningen tar ansvar för initiativen, följer upp resultaten en gång per år och marknadsför deltagande och resultat. Efter ett uttalat behov från företag och organisationer, kring ett konkret verktyg om hur man kan arbeta med socialt ansvar tog vi under 2010 fram och lanserade Initiativ socialt ansvar i arbetslivet. Målet är att arbetsplatser ska få upp ögonen kring den vinst socialt ansvar ger samt genom verktyget se sin egen påverkan. Medlemsorganisationer som tillsammans har arbetat fram Initiativ socialt ansvar i arbetslivet är bla Faktum, Individuell Människohjälp, Friends, Mentor, Röda Korset och Vägen ut. Under 2011 medverkade tre organistioner i initiativet. - Ökat engagemang utsatta grupper Upprop för ökat engagemang för utsatta grupper i samhället. Föreningen genomförde en Ansvarsmob då vi samlade medlemmar och andra intresserade i Brunnsparken, Göteborg. Aktiviteten syftade till att prata med människor man vanligvis inte pratar med för att på så sätt minska fördomar och rädslor människor emellan, för att minska utanförskap. Aktiviteten hade inte koppling till en specifik utsatt grupp i samhället utan vikten låg på att bidra till ett öppet, inkluderande klimat i Göteborg, för alla. Aktiviteten fick bland annat uppmärksamhet genom lokala inslag i P4 och TV4. Ca 100 personer var involverade i aktiviteten på olika sätt. - Tillgänglighet för alla Ett seminarium i början av våren behandlade tillgänglighet på arbetsmarkanden, 14 personer deltog. Med hjälp av ett projekt som syftar till att få ut personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden visade vi på de vinster, både ur individ och företagsperspektiv, som kan uppnås genom att ta in personer som av olika anledningar stött på motgångar i sin resa genom livet. Projektet heter Arbetsrätt och CSR Västsverige är en av projektets samverkanspartners. På vår konferens CSR Forum hade tillgänglighet ett specifikt inslag genom att organisationen Share Music kom och uppträdde med ett dansnummer. De visade att personer med funktionshinder kan dansa och uttrycka sig kulturellt lika väl som personer utan hinder. 4

6 2. GLOBAL UTVECKLING - Initiativ Rekokontor och Klimatinitiativet Detta är de två initiativen, som tillsammans med det tredje Initiativ socialt ansvar, är konkreta verktyg för en mer hållbar utveckling. Dessa initiativ lämpar sig för såväl privat som offentlig verksamhet samt såväl för stor som för mindre verksamhet. Drygt 60 organisationer som representerar ca anställda har gått med i Klimatinitiativet. Klimatinitiativet är vårt bidrag för att skapa en mindre fossilberoende ekonomi. Den ingår nu som en del av Västra Götalands process Smart energi. Rekokontor har fokus på hållbara inköp på arbetsplatsen och vad för mervärden det ger. Fem organisationer medverkar i initiativet. Initiativet Rekokontor och Socialt ansvar kräver rekryteringsarbete framöver. - Samverkansgrupp Hållbara inköp När efterfrågan på ansvarsfullt producerade produkter ökar sker samhällsomvandlingen naturligt på marknadens villkor. Under 2010 identifierades, utvecklades och samanställdes verktyg för arbetet med hållbara inköp. Samanställningen finns tillgägnlig i en verktygslåda på föreningens hemsida. En sammanställning av gruppens arbete 2011 kommer även den att läggas upp på hemsidan. Tre arbetsmöten har genomförts med ledande inköpare från västsverige inom en rad stora företag och offentliga organisationer. Tillsammans är vi med och driver utvecklingen vad gäller att öka hållbara inköp som stärker våra verksamheters och regionens långsiktiga konkurrenskraft. Medverkande organisationer 2011 har varit: SKF, AB Volvo, Volvo Cars, Lindex, Astra Tech, Stena Metall, SCA, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet, Chalmers, Upphandlingsbolaget, Svenska Mässan och Göteborgs Energi. Representerar över anställda. 3. KUNSKAP OCH KOMPETENSUTVECKLING - Konferenser * Den oktober medverkade föreningen med en monter på Västsvenska Handelskammarens 350-årsjubileum. Den 14 oktober arrangerade vi CSR-matchmaking vas syfte var att introducera olika arbetssätt inom CSR området för personer som ville lära sig mer om det. Samanlagt deltog 30 personer på aktiviteten. * I November 2011 arrangerade föreningen konferensen CSR Forum för fjärde året i rad. Konferensen är Västsveriges årliga CSR-konferens och ett tillfälle att lyfta och samlas kring viktiga CSR-frågor. Årets tema var Från ord till handling. Konferensen tog upp CSRstrategier, studentsamverkan, lokalt och globalt CSR-arbete. Vi inroducerade en speedmeetingaktivitet som mottogs väl. Precis som tidigare år presenterades det spektrum av frågor och den bredd som föreningen har som ambitionsnivå att täcka in. CSR Forum 4 besöktes av ca 200 personer. Aktiviteten samarrangerades med Göteorgs universitet, Göteborg & Co samt Business Region Göteborg. Konferensen är kostnadsfri för föreninge medlemmar. * Medverkan med monter på Sustainability Day Väst som arrangerades i Göteborg. - Grundläggande CSR-utbildning Fyra utbidlningstillfällen har arrangerats under året. Två i Göteborg, ett i Borås och ett i Skövde. Upplägget har varit detsamma. Utbildningen ger en introduktion till vad CSR är. Vid varje tillfälle har olika verksamheter medverkat och berättat hur de arbetar med CSR. Sammanlagt har 59 personer gått utbildningen under

7 - Kompetensutvecklingsprogram Hållbart Ledarskap En omgång av kompetensutvecklingsprogrammet i Hållbart ledarskap genomfördes under våren personer deltog. Höstens omgång ställdes in på grund av lågt deltagarintresse. Under CSR Forum IV fanns Hållbart ledarskap med som en punkt under speedmeetingen. Under hösten 2011 gjorde en student från offentlig förvaltning på Göteborgs universitet en studie om fyra chefers syn på hållbart ledarskap inom Sahlgrenska universitetssjukhuset. - Seminarier Konsument Göteborg arrangerade ett frukostseminarium åt oss där de berättade vad det innebär att Göteborg blev en FairTrade city under Seminairet hade koppling till Initiaitvet Reko Kontor. 14 personer deltog. Seminarium om Klimattrender genomfördes i september, primärt för medverkande organisationer i Klimatinitiativet men även för föreningens medlemmar. 25 personer kom till seminariet. - Ansvarsbarometern En studie om västsvenskars syn på ansvarstagande kopplat till ett internationellt perspektiv genomfördes våren 2011, sammanställningen blev klar hösten Syftet med barometern är att den ska ge ökad förståelse för västsvenskars syn på ansvar och på så sätt fungera som en vägvisare och ett stöd i arbetet för ökat samhällsansvar. Underlaget till barometern kommer från telefonintervjuer med 450 västsvenskar. Ansvarsbarometern fanns även den med som en punkt under speedmeetingaktiviteten på CSR Forum IV. - Stipendier och pris Syftet är att belöna och möjliggöra idéer, lösningar och verktyg som stärker förutsättningarna för många att ta större samhällsansvar lokalt eller globalt på lång sikt och brett i samhället. Ansökningstiden förlängdes under hösten till mitten av december för att möjliggöra för fler att ansöka. Totalt inkom 22 ansökningar för stipendium och 12 ansökningar om pris. - Övrigt CSR Västsverige är en av flera samverkansparter i Projekt Gränslöst vars syfte är att höja medvetenheten om hållbar utveckling, CSR och mänskliga rättigheter hos gymnasieelever och lärare, både lokalt och globalt. 4. KOMMUNIKATION - Hemsidan Själva nerven i föreningens verksamhet är resultatspridning. Ett viktigt verktyg för detta är föreningens hemsida. Hemsidan uppdateras och förbättras kontinuerligt. Under året har arbetet med att skapa en CSR databas fortsatt. På hemsidan finns aktuell information om föreningen, föreningens aktiviteter, protokoll från styrelsemöten, kalendarium, material från konferenser och medlemsmöten och mycket mera. 6

8 - Medlemsmöten Föreningen genomförde ett årsmöte den 2 mars med 42 personer närvarande, ett medlemsmöte den 4 maj då 34 personer närvarade och ett den 9 november med 18 personer närvarande. På medlemsmötet i november beslutades att medlemsavgifter för 2012 förblir samma som under 2011, dvs 2.000kr för organisationer med upp till 500 anställda och 5.000kr för dem däröver. På mötet diskuterades även önskemål om framtida aktiviteter. Resultatet från mötet har legat till grund för handlingsprogram Informationsmaterial Föreningen har en informationsbroschyr som på ett kortfattat och informativt sätt berättar om föreningen och dess aktiviteter.på vår hemsida hittar man även en film som beskriver hur olika verksamheter kan välja att se på CSR med olika glasögon. Medlemsbrev har skickats ut tre gånger under året. - Samverkan Föreningen har varit delaktig i, alternativt varit föredragande på, olika engagemang. Bland annat på: * Klimatseminarium med Bonnier Tidskrifter i mars * Presentation för ett livsmedelsnätverk på Engelhardt i maj * Presentation på Danscentrum Västs kick-off för projektet KLEO i maj * Presentation på ett CSR-seminarium för Bräcke Diakoni i september * Medverkan på Västsvenska Handelskamamrens 350 års jubileum i oktober * Medverkan på Sustainability Day Väst i november Sammanfattningsvis kommer samtliga aktiviteter som bedöms varit efterfrågade under 2011 att fortsätta under har 504 personer deltagit på föreningens kompetensutvecklande aktiviteter ex. utbildningar, seminarier och konferens. Där utöver har även ideell tid lagts ned i arbetsmöten och planering för föreningens olika aktiviteter. Under 2011 har arbetet med att ta fram en affärsplan för föreningen visat på behovet av att vara än mer tydlig med aktiviteter för olika medlemskategorier (olika medlemmar har olika kompetensnivå och intresseområden och därmed olika förväntningar på föreningens aktiviteter). Under 2012 kommer föreningen att prova olika typer av riktade aktiviteter som ett steg mot ökad självförsörjning från 2013 och framåt. Att tydliggöra medlemsnyttan är ett viktigt led i att rekrytera och behålla medlemmar vilket, i sig, är av stor vikt för föreningens långsiktighet och för att nå målet med att öka företags och organisationers konkurrenskraft för regionens långsiktiga utvecklingskraft. Huvudfinansiering för 2012 kommer fortsatt från Västra Götalandsregionen. Finansiering tillkommer även genom medlemsavgifter och deltagaravgifter. En viktig förutsättning för föreningens framgång är fortsatt engagemang från medlemmar i olika arbetsgrupper. Under 2011 har timmar på frivilligt CSR-arbete lagts ner i de olika aktiviteter som redovisats ovan. 7

9 Den samlade kostnaden för föreningen under 2011 uppgick till kr, varav kr utgörs av värdet av de drygt timmar i frivilligt CSR-arbete som lagts ner i föreningens olika aktiviteter. Aktivitets- och budgetlista redovisas i separat bilaga. Summan kr har rekvirerats av beviljat belopp på kr från Västra Götalandsregionen. Förklaringen till att inte hela beloppet utnyttjats är att kostnader för resor, övrig kommunikation och övriga utgifter har hållts nere. Vidare har tänkta externa kostnader för medlemsaktiviteter till del kunnat ersättas med frivilligt arbete. Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 redovisas i separat bilaga. Göteborg i februari 2012 Roland Andersson Ordförande Peter Nyström Vice ordförande Magnus Österman Susann Dutt Jessika Lind Petrén Katja Finger Avenstam Elisabeth Anderton 8

10 Bilaga till verksamhetsberättelsen Medlemsmatrikel Organisation 1 5G Continuity AB 2 AB Volvo 3 ActiveMa AB 4 Akzo Nobel AB 5 Aleforsstiftelsen 6 Allwin (fd GE-Göteborg) 7 ATSUB/GBG - Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn 8 The Art of Living 9 Askengren & Co AB 10 AstraZeneca AB 11 Backa Terassen AB 12 Awoque 13 Brandwork 14 Bräcke Diakoni 15 Business Performance 16 Capana Nordic 17 Capio (Lundby sjukhus) 18 Castra Group AB 19 Chalmers 20 Communicare 21 Coompanion Göteborgsregionen 22 Cordovan Group AB 23 Culture Clinic 24 Danscentrum Väst 25 Daxam 26 DemCollective AB 27 Didriksons 28 Effort Consulting AB 29 Eka Chemicals AB 30 Ekan AB 31 Ekobanken 32 Ekocentrum 33 Ekosofia AB 34 e-man 35 Engelhardt 36 Enteleki 37 Etableira AB 38 Facilaprogrammet 39 Faktum 40 Familjebostäder I Göteborg AB 9

11 41 Flexlink 42 Göteborgskooperativet för Independent Living 43 GlaGlaZo AB 44 Goda Nyheter 45 Göteborg & Co 46 Göteborg Energi 47 Göteborgs FöreningsCenter 48 Göteborgs Hamn 49 Göteborgs Räddningsmission 50 Göteborgs stads bostadsaktiebolag 51 Göteborgs universitet 52 Hekla Media 53 Hifab AB 54 Horreds AB 55 HR On Demand 56 HSB Göteborg 57 Hushållningssällskapet Västra Götaland 58 Hållbar Utveckling Väst 59 Högskolan i Borås 60 IDC West Sweden AB 61 Imego 62 Inblickut 63 Individuell Människohjälp Göteborg 64 Innovationsbron AB 65 Intize Göteborg 66 IOU 67 KanEnergi 68 Kinnarps AB 69 Konsument Göteborg 70 Liseberg AB 71 Malmeken AB 72 Mannheimer Swartling 73 MAQS Law Firm 74 Marks kommun 75 Mentor Sverige 76 Miljonlotteriet 77 Miljöbyrån Ecoplan AB 78 Newbody AB 79 Papyrus Sverige AB 80 Pourbon AB 81 Preera 82 Proffice 83 Projekt Prové Management 10

12 85 Posten Meddelande AB 86 Regionalt Resurscentra 87 Renova AB 88 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 89 Samordningsförbundet Göteborg Väster 90 Sensus 91 Share Music Sweden 92 Sju skepp AB 93 Skandia AB 94 Smartchange AB 95 Solberg Kommunikation AB 96 Svenska Mässan 97 Stadskansliet Göteborgs stad 98 Staples 99 Steget AB 100 Steget vidare 101 Stena Metall AB 102 Stiftelsen Friends 103 Strandska Utvecklingshuset AB 104 SurgiCon AB 105 Svenska Röda korset 106 Swerea IVF AB 107 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) 108 Upphandlingsbolaget 109 Vidare vägar 110 Villkor Textil HB 111 Visdom Utbildning 112 Vägen ut! Kooperativen 113 Västra Djursjukhuset 114 Västra Götalandsregionen 115 Yellowseed 11

13 Aktivitet och resultatuppföljning Bilaga till verksamhetsberättelsen Projekt Lokal utveckling Socialt ansvar i arbetslivet Beslutad rambudget Utfall kostnad 0 Kommentar Aktiviteter har utförts på andra budgetposter (bl.a. CSR Forum IV). Ökat lokalt engagemang Största delen avser ansvarsmob i Brunnsparken i sep. Tillgänglighet för alla Aktiviteter har även skett inom ramen för andra budgetposter (se bl.a. Kompetensutvecklingsprogram). Global utveckling CSR samverkan 1 Hållbara inköp Klimatinitiativ Kostnader hölls nere genom samarrangemang med andra parter/aktiviteter. Rekokontor Initiativet har marknadsförts i samband med andra aktiviteter. Aktiviteter har även skett inom ramen för andra budgetposter (se bl.a. Kompetensutvecklingsprogram). Kunskap och kompetensutveckling Ansvarsbarometern Ansvarsbarometer för Hållbart Ledarskap Kompetensutvecklingsprogram för vår Budgeten innefattar även del av anställning för Kristina Nordfeldt. Kompetensutvecklingsprogram Seminarier kring tillgänglighet och Fair Trade. Annonsering via utbildning.se. Budgeten innefattar även del av anställning för Kristina Nordfeldt. Grundläggande CSR-utbildning Fyra utbildningstillfällen har genomförts under året. Regionala seminarier Material- och kommunikationskostnader. Seminarieserie Seminariekostnader har lagts på andra budgetposter. Stipendium och Pris års Stipendium och pris delas ut på årsmöte Kommunikation CSR Forum IV Konferensen ska vara årets västsvenska CSR konferens/aktivitet. Konferensen besöktes av ca

14 deltagare nov Hemsida Utveckling av hemsidan sker löpande. Informationsmaterial Mycket informationsmaterial fanns kvar sedan föregående år. Marknadsplats CSR match-making under Västsvenska Industri och Handelskammarens 350års jubileum i oktober. Administration Askims redovisningsbyrå Löpande bokföring. Kommunikatör/administratör Avtal med Göteborgs Universitet för del av anställning för Kristina Nordfeldt. Verksamhetschef Avtal finns med Åsa Furnander. Kontorslokaler och infrastruktur Avtal med Göteborgs Universitet fram till oktober 2011, avtal med Chalmers från oktober. Övrigt Medlemsmöten, årsmöte, frimärken mm. Tot

15

16

17

18

19

20

21

22 10 Fastställande av medlemsavgifter för 2011 Styrelsen föreslår, i enlighet med medlemsmötet den 9 november 2011, att medlemsavgiften även 2012 ska vara kronor för företag eller andra organisationer med fler än 500 anställda och kronor för dem med färre än 500 anställda. Styrelsen kommer återkomma med förslag på reviderad årsavgift för 2013 på medlemsmöte hösten

23 Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen av att ta samhällsansvar, lokalt och globalt, för ökad konkurrenskraft och för regionens långsiktiga utvecklingskraft. Arbetet genomförs i samverkan mellan privata, offentliga och idéburna aktörer och inom ramen för ett handlingsprogram uppdelat i lokal- och global utveckling, kunskap/kompetensutveckling och kommunikation. Handlingsprogrammet för 2012 utgår från handlingsprogram 2011 samt resultat från diskussion om framtida aktiviteter vid medlemsmöte i november Mål för verksamheten 2012 Föreningens övergripande mål är att bidra till en utveckling där fler vill ta och får möjlighet att ta ansvar för att samhället utvecklas i en mer hållbar riktning. Det inbegriper en sund, dynamisk ekonomi, mänsklig utveckling och socialt ansvar med hänsyn till miljöns långsiktiga bärkraft. Föreningens medlemsorganisationer tar ansvar i praktisk handling och agerar på hemmaplan och globalt. Fokus för 2012 kommer generellt att vara uppbyggandet av långsiktiga strukturer för föreningens verksamhet. Vår målsättning är att vid utgången av 2012 ha byggt upp ett starkt nätverk för att därigenom öka vår förmåga att nå ut till regionens organisationer och därigenom få in nya medlemmar. Vi skall ha tydliga värdeerbjudanden till respektive målgrupp bland våra medlemmar. Medlemmarnas nöjdhet är avgörande. Nöjda medlemmar sprider det goda ryktet om oss och lockar nya medlemmar. Ett antal mål har satts upp för 2012: medlemmar vid utgången av Idag har föreningen 116 medlemmar och vi anser att en ökning om ca 25 medlemmar per år är realistiskt mht föreningens egna organisations tidsmässiga förmåga till att rekrytera medlemmar. - Minst 150 arbetsplatser ska aktivt delta i CSR Västsveriges aktiviteter under 2012 och på det sättet intensifiera sitt CSR-arbete. - Minst 90 arbetsplatser ska vid slutet av 2012 medverka i något av initiativen för klimat, reko kontor eller socialt ansvar i arbetslivet. Det har visat sig relativt lätt att få medlemmar att gå med i Klimatinitiativet medan initiativen "Reko kontor" och "Socialt ansvar i arbetslivet" är 16

24 något svårare att få medlemmar att gå med i. Vi är dock säkra på att samtliga initiativ är att betrakta som god information till medlemmar samt god marknadsföring för föreningen. Vi bedömer att 90 arbetsplatser som är anslutna till något av initiativen är en rimlig ambitionsnivå för Minst 50 personer deltar i CSR Västsveriges grundläggande CSR utbildning. - Minst 200 deltagare på konferens CSR Forum V. - Öka kunskapen om sociala ansvarsfrågor relaterat till ökad konkurrenskraft. - Upprätta en finansieringsplan för CSR Västsveriges verksamhet efter utgången av 2012 i syfte att säkerställa egen finansieringsförmåga över tid. - Utvärdera möjligheter till samarbetsformer med befintliga och befästa organisationsnätverk. Ett antal långsiktiga inriktningsmål har också satts upp: - Föreningen ska anses vara ledande på ansvarsfrågor i Sverige. - Ansvarsfrågan ska vara etablerad i Västsverige. - Verktyg för att arbeta med lokal samhällsutveckling och globalt ansvar ska finnas inom de områden föreningens medlemmar anser är relevant. - Det årliga CSR Forumet är en etablerad mötesplats för ansvarsfrågor i Västsverige. - Högskolor och universitet i Västsverige engagerar sig och erbjuder kunskaper kring hållbart ledarskap, lokalt och globalt ansvar. Ett viktigt långsiktigt mål för föreningen är egenfinansiering. För 2012 är målet att sammanställa en greppbar plan för omställningen av föreningen till egenfinansiering. Under 2012 kommer tydligare fokus läggas på att finna aktiviteter, utbildninsgsformer och nätverkskonfigurationer som tydligt adderar värde till tydliga medlemsgrupperingar. Tydliga värden vilka våra medlemmar är villiga att betala för. Vi är medvetna om att föreningen är inkluderande för alla typer av organisationer och skall så förbli inom överskådlig framtid. Vi kommer således att särskilt uppmärksamma medlemmars framtida bidrag till föreningen i andra former än den monetära. Kunskap och engagemang är också av betydande värde när dessa kommer andra medlemmar till godo. Handlingsprogram 2012 Föreningens verksamhet bedrivs under 2012 inom fyra områden. Utifrån föreningens stadgar är 17

25 utgångspunkten att genomföra en verksamhet med aktiviteter i Västsverige som direkt gynnar (1) lokal samhällsutveckling och (2) globalt ansvar. För att stärka och utveckla denna verksamhet och för att öka kunskaper och engagemang generellt sett arbetar föreningen också aktivt med (3) kunskap och kompetensutveckling och (4) kommunikation. CSR Västsverige står för Public & Private Social Responsibility Initiative. Föreningen prioriterar möten och samverkan mellan privat, offentlig och idéburen sektor. Ledarskap och ansvar är centrala begrepp. Handlingsprogrammet för 2012 är brett. Det är medlemmarnas intresse och engagemang som avgör vilken verksamhet som drivs. Huvudprincipen är att aktiviteter identifieras, utformas och genomförs i samverkan mellan medlemmar. Genomförandet sker decentraliserat med fullt projektansvar på lägsta möjliga nivå. En uppföljning utförd av Västra Götalandsregionen, av handlingsprogrammet och föreningens verksamhet, beräknas vara färdig i början av våren Lokal utveckling Lokal utveckling inom CSR Västsverige handlar om att visa ansvar och engagemang som går utöver ordinarie verksamhet/affärsidé i offentliga, privata och idéburna organisationer. Efter ett uttalat behov från företag och organisationer, kring ett konkret verktyg om hur man kan arbeta med socialt ansvar, har föreningen tagit fram Initiativ socialt ansvar i arbetslivet. En av utmaningarna är att ta vara på mångfalden. Att verka för att göra produkter och tjänster, marknadsföring och kommunikation, så tillgänglig som möjligt för alla. Under 2011 har föreningen påbörjat arbetet med att skapa aktiviteter kring tillgänglighet för alla. Fortsatt arbete baseras på medlemmarnas intresse. Föreningen kommer att samverka med olika befintliga projekt, t.ex. Projekt Arbetsrätt, med syfte att få människor in på arbetsmarknaden alternativt tillbaka in på arbetsmarknaden efter långtidssjukskrivning. Prioriterade frågor lokal utveckling 2012: 1. Initiativ socialt ansvar i arbetslivet 2. Ökat engagemang för utsatta grupper i samhället 3. Tillgänglighet för alla 2. Globalt ansvar I en globaliserad värld betyder vårt sätt att agera allt mer för förutsättningarna för invånare i andra länder ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Hållbar produktion och hållbar konsumtion är huvudfrågor. Frågor som kommer att ha stor betydelse för vår framtida konkurrenskraft. 18

26 Föreningen har tagit fram initiativen Klimatinitiativet och Reko kontor. Detta är de två initiativen, som tillsammans med det tredje, Initiativ socialt ansvar i arbeslivet, är konkreta verktyg för en mer hållbar utveckling. Initiativen lämpar sig både för såväl privat som offentlig verksamhet samt för såväl stora som mindre verksamheter. Initiativen är strategiskt viktiga. Klimatinitiativet är vårt bidrag för att skapa en mindre fossilberoende ekonomi. Rekokontor har fokus på hållbara inköp på arbetsplatsen och vad för mervärden det ger. Det är främst Klimatinitiativet som organisationer har gått med i. Klimatinitiativet ska leva vidare och utvecklas. Initiativet Rekokontor kräver fortsatt rekryteringsarbete. Föreningen har ett samverkansprojekt inom hållbara inköp. När efterfrågan på ansvarsfullt producerade produkter ökar sker samhällsomvandlingen naturligt på marknadens villkor. Under 2011 har verktyg för arbetet med hållbara inköp identifierats, utvecklats och sammanställts, liksom under Arbetsmöten har genomförts med ledande inköpare från västsverige inom en rad stora företag och offentliga organisationer. Projektet ska fortsätta 2012 och utvecklas. Prioriterade frågor globalt ansvar 2011: 1. Samverkansprojekt inom Hållbara inköp 2. Initiativ Reko kontor 3. Klimatinitiativ 3. Kunskap och kompetensutveckling Att föreningens medlemmar genom föreningen kan tillgodose sig ny kunskap om områden/ämnen av vikt är av största vikt för föreningen. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte uppmuntras medlemmar emellan. En kompetensutvecklingsgrupp finns som arbetar med kompetensutvecklingsfrågorna. Gruppen har varit behjälplig i framtagandet av föreningens grundläggande CSR-utbildning såväl som andra aktiviteter. Gällande grundläggande CSR-utbildning planeras tre utbildningstillfällen under två i Göteborg och ett i Borås. Under 2012 justeras kompetensutvecklingsprogrammet i Hållbart ledarskap till en samverkansgrupp riktad mot organisationer som vill ha stöttning i att komma vidare i sitt CSR-arbete. Ett projektarbete som ger en inblick i synen på ett hållbart ledarskap i offentlig verksamhet blir färdigt under våren Ansvarsbarometern är en årlig analys av hur invånare i Västsverige ser på ansvar. Under 2012 kommer Ungdomars syn på ansvar, att plockas upp igen. Stipendium och pris är en del i föreningens långsiktiga kunskapsuppbyggnad och kommunikation. Nytt för 2012 är fyra planerade studiebesök då medlemmar får möjlighet att 19

27 besöka varandra och utbyta erfarenheter. Seminarier kommer främst att ske i samregi med andra aktörer. Prioriterade frågor Kunskap och kompetensutveckling 2012: 1. Samverkansgrupp inom Hållbart ledarskap 2. Grundläggande CSR-utbildning 3. Regionala seminarier 4. Studiebesök 5. Ansvarsbarometer 6. The Public & Private Social Responsibility Grant & Initiative 2012 (Stipendium och pris) 4. Kommunikation Medlemsmöten är föreningens viktigaste kanal för kommunikation med medlemmarna och för utveckling av verksamheten. Ett medlemsmöte planeras till våren, ett till hösten. Årsmöte är i februari. Medlemsmötena kompletteras under 2012 med fyra informationsmöten riktade till nya medlemmar för god kontaktyta mellan kansliet och medlemmarna, och medlemmar sinsemellan. Nyhetsbrev kommer att skickas ut ca två gånger per halvår. Informationsfoldrar om föreningen och dess aktiviteter finns framtagen, så även broschyrer för våra initiativ. Hemsidan är vår främsta kanal med omvärlden och uppdateras ständigt. Under 2012 fortsätter arbetet med att skapa en databas kring våra medlemmars CSR-arbete. Alla medlemmar har möjligheten att lägga upp en banner (annonsruta) på sin hemsida för att visa upp att man är med i föreningen. De kan även skriva ut ett diplom om medlemskap i föreningen. För femte året i rad ska föreningen anordna konferensen CSR Forum. Konferensen är Västsveriges årliga CSR-konferens och ett tillfälle att lyfta och samlas kring viktiga CSR frågor. Prioriterade frågor Kommunikation 2012: 1. Medlemsmöten 2. Informationsmöten 3. Hemsidan 4. Konferens - CSR Forum V 6. Nyhetsbrev och informationsmaterial 7. Årlig uppföljning av föreningens verksamhet 20

28 Medlemsvärvning och affärsplan Medlemsrekrytering och att upprätta en affärsplan, samt finansieringsplan, för att säkerställa en långsiktig verksamhet och finansiering är prioriterade uppgifter Aktiviteter i samarbeten med lokala, etablerade aktörer kommer att prioriteras så att föreningen syns i sammanhang som attraherar framtida medlemmar. Ett medlemspaket är framtaget med kostnadsfri CSRutbildning och CSR-konferens, medlemsbanner, medlemsdiplom mm. Att ha en givande verksamhet som gör att befintliga medlemmar förblir medlemmar är lika viktigt som att möjliggöra för befintliga medlemmar att sprida ringar på vattnet för att få in nya medlemmar. Kostnader och intäkter Föreningen har ansökt om och beviljats ett stöd på 3 miljoner kronor för verksamheten enligt uppsatta mål och handlingsprogram för 2012 från regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen. Budget med koppling till de medel som beviljats redovisas här dels utifrån Handlinsprogram 2012, dels i form av kostnads-/intäktsposter. Finansiering tillkommer även genom medlemsavgifter. En viktig förutsättning för att få beviljade medel från Västra Götalandsregionen är engagemang från medlemmar i olika arbetsgrupper och investering i frivilligt CSR arbete. 21

29 Detaljbudget

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 12 mars 2014 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 11 mars 2015 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för den ideella föreningen - CSR Västsverige ger härmed berättelse för föreningens verksamhet under 2012. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige ger härmed berättelse för föreningens verksamhet under 2013. Styrelsen

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det?

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det? Hållbart ledarskap Vad innebär det och hur uppnås det? CSR Västsverige Projekt hållbart ledarskap Om att leda för hållbarhet Vad är hållbart ledarskap för er? CSR Västsverige PUBLIC & PRIVATE RESPONSIBILITY

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. ABATE Sverige Årsmöte 2013 Protokoll 1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd för mötet Fastställdes röstlängd för årsmötet. 3. Val av

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden Johan Sandgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1. Mötets öppnande Ordföranden Johan Sandgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll Viared Företagsförenings årsmöte Datum: 2006-03-28 Plats: Ellos Mötet inleddes med ett underhållande och mycket uppskattat föredrag av Olle Blomqvist, ellos grundare. Mötesdeltagarna fick ta

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Ordförande Lennart Ahrné hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Lennart Ahrné hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll årsmöte Årsmöte för, SP Food & Bioscience, Närvarande Representanter från följande företag/organisationer: Orkla Confectionery & Snacks Sverige Västra Götalandsregionen SP Food and Bioscience

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios. Protokoll. 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna.

TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios. Protokoll. 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna. TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios Protokoll 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna. 2 Val av mötesordförande Peter Mild föreslås och väljs enhälligt. 3 Val av sekreterare

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare.

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia söndagen den 27 januari 2013 kl. 20.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan 2015. Starkt nuläge som knutpunkt. Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2015 Övergripande ambition och mål s ambition är att medlemmarna och hela vår region skall kunna vara föregångare, nationellt såväl som internationellt, då det gäller ansvarstagande och

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

För den ideella föreningen Industrikluster IUC Syd. Den ideella föreningens namn är Industrikluster IUC Syd ideell förening med säte i Malmö Stad.

För den ideella föreningen Industrikluster IUC Syd. Den ideella föreningens namn är Industrikluster IUC Syd ideell förening med säte i Malmö Stad. STADGAR För den ideella föreningen Industrikluster IUC Syd 1 Namn och Säte Den ideella föreningens namn är Industrikluster IUC Syd ideell förening med säte i Malmö Stad. 2 Föreningens syfte/ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer