HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012"

Transkript

1 HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2012

2 Kallelse till ordinarie årsstämma i den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige Som tidigare meddelats håller föreningen årsmöte den 23 februari 2012 Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 Lokal: Solen Dag: Torsdag 23 februari 2012 Tid: (Kaffe finns från 08.00) 1

3 Dagordning vid ordinarie årsstämma i den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av protokolljusterare och rösträknare 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (sid 3) b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret (sid 8) 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret (sid 14) 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner Inga förslag eller motioner har mottagits 10. Fastställande av medlemsavgifter för 2012 (sid 15) 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret (sid 16) 12. a) Val av ordförande b) Val av vice ordförande c) Val av ledamöter i styrelsen d) Val av revisorer e) Val av valberedning 13. Övriga frågor Varmt välkomna Styrelsen 2

4 Ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige (org.nr ) Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige ger härmed berättelse för föreningens verksamhet under Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Ledamöter Roland Andersson Peter Nyström Susann Dutt, Jessica Lind Petrén, Katja Finger Avenstam, Elisabeth Anderton, Magnus Österman Valberedningen har bestått av Agneta Mårdsjö (sammankallande), Helena Kästel och George Olvik. Revisorer har varit Åsa Helg och Marie Sjövall. Styrelsen har haft sex protokollförda möten under året. Styrelsearbetet har utgått från det handlingsprogram som antogs på föreningens årsmöte den 2 mars Styrelsen har under året reviderat detta program utifrån de erfarenheter verksamheten och föreningens medlemsmöten gett och därefter arbetat fram handlingsprogram Programmet utgjorde grund för ansökan om fortsatt utvecklingsstöd för föreningens verksamhet från regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen för 2012 om 3 mkr. Ansökan godkändes 6 december Till sitt stöd har styrelsen haft ett kansli. Under 2010 överläts ledning, administration och ekonomi i sin helhet i föreningens händer. Kansliet består av verksamhetschef Åsa Furnander och kommunikatör/administratör Kristina Nordfeldt. Åsa Furnander tillträdde 15 aug 2011 då föregående verksamhetschef, Viveca Reimers, slutade. Under 2011 har föreningen inte haft någon personal anställd. Verksamhetschefen arbetar på uppdrag genom egen firma och kommunikatör/administratör har varit anställd av Göteborgs universitet. Föreningens verksamhet har präglats av ett omfattande antal aktiviteter, baserade på handlingsprogrammet för Föreningens verksamhet och inriktning har i största möjliga mån formats av medlemmarnas ambitioner och prioriteringar. Principen om att verksamheten genomförs, och resurserna används, i samverkan mellan föreningens medlemmar är viktig. Föreningen hade 115 medlemmar vid årsskiftet. (se bilaga till denna verksamhetsberättelse). Föreningen har fått 24 nya medlemmar under 2011, 6 medlemmar har under året valt att utträda föreningen, till största del är utträdande organisationer en- till tvåmansföretag års verksamhet har haft fokus på att skapa ett mervärde får föreningens medlemmar genom att utveckla våra aktiviteter. Året har även ägnats åt att påbörja arbetet med att ta fram en affärsplan för att möjliggöra föreningens egenfinansiering. 3

5 Föreningens verksamhet bedrivs inom fyra områden. Utifrån föreningens stadgar är utgångspunkten att genomföra en verksamhet med aktiviteter i Västsverige som direkt gynnar (1) lokal samhällsutveckling och (2) globalt ansvar. För att stärka och utveckla denna verksamhet och för att öka kunskaper och engagemang generellt sett arbetar föreningen också aktivt med (3) kunskap och kompetensutveckling och (4) kommunikation. Genomförda aktiviteter under 2011 redovisas nedan. 1. LOKAL UTVECKLING - Initiativ socialt ansvar i arbetslivet Detta är ett av föreningens tre initiativ. Grundtanken är att föreningens initiativ ska ge verktyg för alla typer av arbetsplatser (oavsett huvudman/storlek) att agera för en mer hållbar utveckling, från vars och ens förutsättningar. Föreningen tar ansvar för initiativen, följer upp resultaten en gång per år och marknadsför deltagande och resultat. Efter ett uttalat behov från företag och organisationer, kring ett konkret verktyg om hur man kan arbeta med socialt ansvar tog vi under 2010 fram och lanserade Initiativ socialt ansvar i arbetslivet. Målet är att arbetsplatser ska få upp ögonen kring den vinst socialt ansvar ger samt genom verktyget se sin egen påverkan. Medlemsorganisationer som tillsammans har arbetat fram Initiativ socialt ansvar i arbetslivet är bla Faktum, Individuell Människohjälp, Friends, Mentor, Röda Korset och Vägen ut. Under 2011 medverkade tre organistioner i initiativet. - Ökat engagemang utsatta grupper Upprop för ökat engagemang för utsatta grupper i samhället. Föreningen genomförde en Ansvarsmob då vi samlade medlemmar och andra intresserade i Brunnsparken, Göteborg. Aktiviteten syftade till att prata med människor man vanligvis inte pratar med för att på så sätt minska fördomar och rädslor människor emellan, för att minska utanförskap. Aktiviteten hade inte koppling till en specifik utsatt grupp i samhället utan vikten låg på att bidra till ett öppet, inkluderande klimat i Göteborg, för alla. Aktiviteten fick bland annat uppmärksamhet genom lokala inslag i P4 och TV4. Ca 100 personer var involverade i aktiviteten på olika sätt. - Tillgänglighet för alla Ett seminarium i början av våren behandlade tillgänglighet på arbetsmarkanden, 14 personer deltog. Med hjälp av ett projekt som syftar till att få ut personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden visade vi på de vinster, både ur individ och företagsperspektiv, som kan uppnås genom att ta in personer som av olika anledningar stött på motgångar i sin resa genom livet. Projektet heter Arbetsrätt och CSR Västsverige är en av projektets samverkanspartners. På vår konferens CSR Forum hade tillgänglighet ett specifikt inslag genom att organisationen Share Music kom och uppträdde med ett dansnummer. De visade att personer med funktionshinder kan dansa och uttrycka sig kulturellt lika väl som personer utan hinder. 4

6 2. GLOBAL UTVECKLING - Initiativ Rekokontor och Klimatinitiativet Detta är de två initiativen, som tillsammans med det tredje Initiativ socialt ansvar, är konkreta verktyg för en mer hållbar utveckling. Dessa initiativ lämpar sig för såväl privat som offentlig verksamhet samt såväl för stor som för mindre verksamhet. Drygt 60 organisationer som representerar ca anställda har gått med i Klimatinitiativet. Klimatinitiativet är vårt bidrag för att skapa en mindre fossilberoende ekonomi. Den ingår nu som en del av Västra Götalands process Smart energi. Rekokontor har fokus på hållbara inköp på arbetsplatsen och vad för mervärden det ger. Fem organisationer medverkar i initiativet. Initiativet Rekokontor och Socialt ansvar kräver rekryteringsarbete framöver. - Samverkansgrupp Hållbara inköp När efterfrågan på ansvarsfullt producerade produkter ökar sker samhällsomvandlingen naturligt på marknadens villkor. Under 2010 identifierades, utvecklades och samanställdes verktyg för arbetet med hållbara inköp. Samanställningen finns tillgägnlig i en verktygslåda på föreningens hemsida. En sammanställning av gruppens arbete 2011 kommer även den att läggas upp på hemsidan. Tre arbetsmöten har genomförts med ledande inköpare från västsverige inom en rad stora företag och offentliga organisationer. Tillsammans är vi med och driver utvecklingen vad gäller att öka hållbara inköp som stärker våra verksamheters och regionens långsiktiga konkurrenskraft. Medverkande organisationer 2011 har varit: SKF, AB Volvo, Volvo Cars, Lindex, Astra Tech, Stena Metall, SCA, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet, Chalmers, Upphandlingsbolaget, Svenska Mässan och Göteborgs Energi. Representerar över anställda. 3. KUNSKAP OCH KOMPETENSUTVECKLING - Konferenser * Den oktober medverkade föreningen med en monter på Västsvenska Handelskammarens 350-årsjubileum. Den 14 oktober arrangerade vi CSR-matchmaking vas syfte var att introducera olika arbetssätt inom CSR området för personer som ville lära sig mer om det. Samanlagt deltog 30 personer på aktiviteten. * I November 2011 arrangerade föreningen konferensen CSR Forum för fjärde året i rad. Konferensen är Västsveriges årliga CSR-konferens och ett tillfälle att lyfta och samlas kring viktiga CSR-frågor. Årets tema var Från ord till handling. Konferensen tog upp CSRstrategier, studentsamverkan, lokalt och globalt CSR-arbete. Vi inroducerade en speedmeetingaktivitet som mottogs väl. Precis som tidigare år presenterades det spektrum av frågor och den bredd som föreningen har som ambitionsnivå att täcka in. CSR Forum 4 besöktes av ca 200 personer. Aktiviteten samarrangerades med Göteorgs universitet, Göteborg & Co samt Business Region Göteborg. Konferensen är kostnadsfri för föreninge medlemmar. * Medverkan med monter på Sustainability Day Väst som arrangerades i Göteborg. - Grundläggande CSR-utbildning Fyra utbidlningstillfällen har arrangerats under året. Två i Göteborg, ett i Borås och ett i Skövde. Upplägget har varit detsamma. Utbildningen ger en introduktion till vad CSR är. Vid varje tillfälle har olika verksamheter medverkat och berättat hur de arbetar med CSR. Sammanlagt har 59 personer gått utbildningen under

7 - Kompetensutvecklingsprogram Hållbart Ledarskap En omgång av kompetensutvecklingsprogrammet i Hållbart ledarskap genomfördes under våren personer deltog. Höstens omgång ställdes in på grund av lågt deltagarintresse. Under CSR Forum IV fanns Hållbart ledarskap med som en punkt under speedmeetingen. Under hösten 2011 gjorde en student från offentlig förvaltning på Göteborgs universitet en studie om fyra chefers syn på hållbart ledarskap inom Sahlgrenska universitetssjukhuset. - Seminarier Konsument Göteborg arrangerade ett frukostseminarium åt oss där de berättade vad det innebär att Göteborg blev en FairTrade city under Seminairet hade koppling till Initiaitvet Reko Kontor. 14 personer deltog. Seminarium om Klimattrender genomfördes i september, primärt för medverkande organisationer i Klimatinitiativet men även för föreningens medlemmar. 25 personer kom till seminariet. - Ansvarsbarometern En studie om västsvenskars syn på ansvarstagande kopplat till ett internationellt perspektiv genomfördes våren 2011, sammanställningen blev klar hösten Syftet med barometern är att den ska ge ökad förståelse för västsvenskars syn på ansvar och på så sätt fungera som en vägvisare och ett stöd i arbetet för ökat samhällsansvar. Underlaget till barometern kommer från telefonintervjuer med 450 västsvenskar. Ansvarsbarometern fanns även den med som en punkt under speedmeetingaktiviteten på CSR Forum IV. - Stipendier och pris Syftet är att belöna och möjliggöra idéer, lösningar och verktyg som stärker förutsättningarna för många att ta större samhällsansvar lokalt eller globalt på lång sikt och brett i samhället. Ansökningstiden förlängdes under hösten till mitten av december för att möjliggöra för fler att ansöka. Totalt inkom 22 ansökningar för stipendium och 12 ansökningar om pris. - Övrigt CSR Västsverige är en av flera samverkansparter i Projekt Gränslöst vars syfte är att höja medvetenheten om hållbar utveckling, CSR och mänskliga rättigheter hos gymnasieelever och lärare, både lokalt och globalt. 4. KOMMUNIKATION - Hemsidan Själva nerven i föreningens verksamhet är resultatspridning. Ett viktigt verktyg för detta är föreningens hemsida. Hemsidan uppdateras och förbättras kontinuerligt. Under året har arbetet med att skapa en CSR databas fortsatt. På hemsidan finns aktuell information om föreningen, föreningens aktiviteter, protokoll från styrelsemöten, kalendarium, material från konferenser och medlemsmöten och mycket mera. 6

8 - Medlemsmöten Föreningen genomförde ett årsmöte den 2 mars med 42 personer närvarande, ett medlemsmöte den 4 maj då 34 personer närvarade och ett den 9 november med 18 personer närvarande. På medlemsmötet i november beslutades att medlemsavgifter för 2012 förblir samma som under 2011, dvs 2.000kr för organisationer med upp till 500 anställda och 5.000kr för dem däröver. På mötet diskuterades även önskemål om framtida aktiviteter. Resultatet från mötet har legat till grund för handlingsprogram Informationsmaterial Föreningen har en informationsbroschyr som på ett kortfattat och informativt sätt berättar om föreningen och dess aktiviteter.på vår hemsida hittar man även en film som beskriver hur olika verksamheter kan välja att se på CSR med olika glasögon. Medlemsbrev har skickats ut tre gånger under året. - Samverkan Föreningen har varit delaktig i, alternativt varit föredragande på, olika engagemang. Bland annat på: * Klimatseminarium med Bonnier Tidskrifter i mars * Presentation för ett livsmedelsnätverk på Engelhardt i maj * Presentation på Danscentrum Västs kick-off för projektet KLEO i maj * Presentation på ett CSR-seminarium för Bräcke Diakoni i september * Medverkan på Västsvenska Handelskamamrens 350 års jubileum i oktober * Medverkan på Sustainability Day Väst i november Sammanfattningsvis kommer samtliga aktiviteter som bedöms varit efterfrågade under 2011 att fortsätta under har 504 personer deltagit på föreningens kompetensutvecklande aktiviteter ex. utbildningar, seminarier och konferens. Där utöver har även ideell tid lagts ned i arbetsmöten och planering för föreningens olika aktiviteter. Under 2011 har arbetet med att ta fram en affärsplan för föreningen visat på behovet av att vara än mer tydlig med aktiviteter för olika medlemskategorier (olika medlemmar har olika kompetensnivå och intresseområden och därmed olika förväntningar på föreningens aktiviteter). Under 2012 kommer föreningen att prova olika typer av riktade aktiviteter som ett steg mot ökad självförsörjning från 2013 och framåt. Att tydliggöra medlemsnyttan är ett viktigt led i att rekrytera och behålla medlemmar vilket, i sig, är av stor vikt för föreningens långsiktighet och för att nå målet med att öka företags och organisationers konkurrenskraft för regionens långsiktiga utvecklingskraft. Huvudfinansiering för 2012 kommer fortsatt från Västra Götalandsregionen. Finansiering tillkommer även genom medlemsavgifter och deltagaravgifter. En viktig förutsättning för föreningens framgång är fortsatt engagemang från medlemmar i olika arbetsgrupper. Under 2011 har timmar på frivilligt CSR-arbete lagts ner i de olika aktiviteter som redovisats ovan. 7

9 Den samlade kostnaden för föreningen under 2011 uppgick till kr, varav kr utgörs av värdet av de drygt timmar i frivilligt CSR-arbete som lagts ner i föreningens olika aktiviteter. Aktivitets- och budgetlista redovisas i separat bilaga. Summan kr har rekvirerats av beviljat belopp på kr från Västra Götalandsregionen. Förklaringen till att inte hela beloppet utnyttjats är att kostnader för resor, övrig kommunikation och övriga utgifter har hållts nere. Vidare har tänkta externa kostnader för medlemsaktiviteter till del kunnat ersättas med frivilligt arbete. Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 redovisas i separat bilaga. Göteborg i februari 2012 Roland Andersson Ordförande Peter Nyström Vice ordförande Magnus Österman Susann Dutt Jessika Lind Petrén Katja Finger Avenstam Elisabeth Anderton 8

10 Bilaga till verksamhetsberättelsen Medlemsmatrikel Organisation 1 5G Continuity AB 2 AB Volvo 3 ActiveMa AB 4 Akzo Nobel AB 5 Aleforsstiftelsen 6 Allwin (fd GE-Göteborg) 7 ATSUB/GBG - Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn 8 The Art of Living 9 Askengren & Co AB 10 AstraZeneca AB 11 Backa Terassen AB 12 Awoque 13 Brandwork 14 Bräcke Diakoni 15 Business Performance 16 Capana Nordic 17 Capio (Lundby sjukhus) 18 Castra Group AB 19 Chalmers 20 Communicare 21 Coompanion Göteborgsregionen 22 Cordovan Group AB 23 Culture Clinic 24 Danscentrum Väst 25 Daxam 26 DemCollective AB 27 Didriksons 28 Effort Consulting AB 29 Eka Chemicals AB 30 Ekan AB 31 Ekobanken 32 Ekocentrum 33 Ekosofia AB 34 e-man 35 Engelhardt 36 Enteleki 37 Etableira AB 38 Facilaprogrammet 39 Faktum 40 Familjebostäder I Göteborg AB 9

11 41 Flexlink 42 Göteborgskooperativet för Independent Living 43 GlaGlaZo AB 44 Goda Nyheter 45 Göteborg & Co 46 Göteborg Energi 47 Göteborgs FöreningsCenter 48 Göteborgs Hamn 49 Göteborgs Räddningsmission 50 Göteborgs stads bostadsaktiebolag 51 Göteborgs universitet 52 Hekla Media 53 Hifab AB 54 Horreds AB 55 HR On Demand 56 HSB Göteborg 57 Hushållningssällskapet Västra Götaland 58 Hållbar Utveckling Väst 59 Högskolan i Borås 60 IDC West Sweden AB 61 Imego 62 Inblickut 63 Individuell Människohjälp Göteborg 64 Innovationsbron AB 65 Intize Göteborg 66 IOU 67 KanEnergi 68 Kinnarps AB 69 Konsument Göteborg 70 Liseberg AB 71 Malmeken AB 72 Mannheimer Swartling 73 MAQS Law Firm 74 Marks kommun 75 Mentor Sverige 76 Miljonlotteriet 77 Miljöbyrån Ecoplan AB 78 Newbody AB 79 Papyrus Sverige AB 80 Pourbon AB 81 Preera 82 Proffice 83 Projekt Prové Management 10

12 85 Posten Meddelande AB 86 Regionalt Resurscentra 87 Renova AB 88 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 89 Samordningsförbundet Göteborg Väster 90 Sensus 91 Share Music Sweden 92 Sju skepp AB 93 Skandia AB 94 Smartchange AB 95 Solberg Kommunikation AB 96 Svenska Mässan 97 Stadskansliet Göteborgs stad 98 Staples 99 Steget AB 100 Steget vidare 101 Stena Metall AB 102 Stiftelsen Friends 103 Strandska Utvecklingshuset AB 104 SurgiCon AB 105 Svenska Röda korset 106 Swerea IVF AB 107 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) 108 Upphandlingsbolaget 109 Vidare vägar 110 Villkor Textil HB 111 Visdom Utbildning 112 Vägen ut! Kooperativen 113 Västra Djursjukhuset 114 Västra Götalandsregionen 115 Yellowseed 11

13 Aktivitet och resultatuppföljning Bilaga till verksamhetsberättelsen Projekt Lokal utveckling Socialt ansvar i arbetslivet Beslutad rambudget Utfall kostnad 0 Kommentar Aktiviteter har utförts på andra budgetposter (bl.a. CSR Forum IV). Ökat lokalt engagemang Största delen avser ansvarsmob i Brunnsparken i sep. Tillgänglighet för alla Aktiviteter har även skett inom ramen för andra budgetposter (se bl.a. Kompetensutvecklingsprogram). Global utveckling CSR samverkan 1 Hållbara inköp Klimatinitiativ Kostnader hölls nere genom samarrangemang med andra parter/aktiviteter. Rekokontor Initiativet har marknadsförts i samband med andra aktiviteter. Aktiviteter har även skett inom ramen för andra budgetposter (se bl.a. Kompetensutvecklingsprogram). Kunskap och kompetensutveckling Ansvarsbarometern Ansvarsbarometer för Hållbart Ledarskap Kompetensutvecklingsprogram för vår Budgeten innefattar även del av anställning för Kristina Nordfeldt. Kompetensutvecklingsprogram Seminarier kring tillgänglighet och Fair Trade. Annonsering via utbildning.se. Budgeten innefattar även del av anställning för Kristina Nordfeldt. Grundläggande CSR-utbildning Fyra utbildningstillfällen har genomförts under året. Regionala seminarier Material- och kommunikationskostnader. Seminarieserie Seminariekostnader har lagts på andra budgetposter. Stipendium och Pris års Stipendium och pris delas ut på årsmöte Kommunikation CSR Forum IV Konferensen ska vara årets västsvenska CSR konferens/aktivitet. Konferensen besöktes av ca

14 deltagare nov Hemsida Utveckling av hemsidan sker löpande. Informationsmaterial Mycket informationsmaterial fanns kvar sedan föregående år. Marknadsplats CSR match-making under Västsvenska Industri och Handelskammarens 350års jubileum i oktober. Administration Askims redovisningsbyrå Löpande bokföring. Kommunikatör/administratör Avtal med Göteborgs Universitet för del av anställning för Kristina Nordfeldt. Verksamhetschef Avtal finns med Åsa Furnander. Kontorslokaler och infrastruktur Avtal med Göteborgs Universitet fram till oktober 2011, avtal med Chalmers från oktober. Övrigt Medlemsmöten, årsmöte, frimärken mm. Tot

15

16

17

18

19

20

21

22 10 Fastställande av medlemsavgifter för 2011 Styrelsen föreslår, i enlighet med medlemsmötet den 9 november 2011, att medlemsavgiften även 2012 ska vara kronor för företag eller andra organisationer med fler än 500 anställda och kronor för dem med färre än 500 anställda. Styrelsen kommer återkomma med förslag på reviderad årsavgift för 2013 på medlemsmöte hösten

23 Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen av att ta samhällsansvar, lokalt och globalt, för ökad konkurrenskraft och för regionens långsiktiga utvecklingskraft. Arbetet genomförs i samverkan mellan privata, offentliga och idéburna aktörer och inom ramen för ett handlingsprogram uppdelat i lokal- och global utveckling, kunskap/kompetensutveckling och kommunikation. Handlingsprogrammet för 2012 utgår från handlingsprogram 2011 samt resultat från diskussion om framtida aktiviteter vid medlemsmöte i november Mål för verksamheten 2012 Föreningens övergripande mål är att bidra till en utveckling där fler vill ta och får möjlighet att ta ansvar för att samhället utvecklas i en mer hållbar riktning. Det inbegriper en sund, dynamisk ekonomi, mänsklig utveckling och socialt ansvar med hänsyn till miljöns långsiktiga bärkraft. Föreningens medlemsorganisationer tar ansvar i praktisk handling och agerar på hemmaplan och globalt. Fokus för 2012 kommer generellt att vara uppbyggandet av långsiktiga strukturer för föreningens verksamhet. Vår målsättning är att vid utgången av 2012 ha byggt upp ett starkt nätverk för att därigenom öka vår förmåga att nå ut till regionens organisationer och därigenom få in nya medlemmar. Vi skall ha tydliga värdeerbjudanden till respektive målgrupp bland våra medlemmar. Medlemmarnas nöjdhet är avgörande. Nöjda medlemmar sprider det goda ryktet om oss och lockar nya medlemmar. Ett antal mål har satts upp för 2012: medlemmar vid utgången av Idag har föreningen 116 medlemmar och vi anser att en ökning om ca 25 medlemmar per år är realistiskt mht föreningens egna organisations tidsmässiga förmåga till att rekrytera medlemmar. - Minst 150 arbetsplatser ska aktivt delta i CSR Västsveriges aktiviteter under 2012 och på det sättet intensifiera sitt CSR-arbete. - Minst 90 arbetsplatser ska vid slutet av 2012 medverka i något av initiativen för klimat, reko kontor eller socialt ansvar i arbetslivet. Det har visat sig relativt lätt att få medlemmar att gå med i Klimatinitiativet medan initiativen "Reko kontor" och "Socialt ansvar i arbetslivet" är 16

24 något svårare att få medlemmar att gå med i. Vi är dock säkra på att samtliga initiativ är att betrakta som god information till medlemmar samt god marknadsföring för föreningen. Vi bedömer att 90 arbetsplatser som är anslutna till något av initiativen är en rimlig ambitionsnivå för Minst 50 personer deltar i CSR Västsveriges grundläggande CSR utbildning. - Minst 200 deltagare på konferens CSR Forum V. - Öka kunskapen om sociala ansvarsfrågor relaterat till ökad konkurrenskraft. - Upprätta en finansieringsplan för CSR Västsveriges verksamhet efter utgången av 2012 i syfte att säkerställa egen finansieringsförmåga över tid. - Utvärdera möjligheter till samarbetsformer med befintliga och befästa organisationsnätverk. Ett antal långsiktiga inriktningsmål har också satts upp: - Föreningen ska anses vara ledande på ansvarsfrågor i Sverige. - Ansvarsfrågan ska vara etablerad i Västsverige. - Verktyg för att arbeta med lokal samhällsutveckling och globalt ansvar ska finnas inom de områden föreningens medlemmar anser är relevant. - Det årliga CSR Forumet är en etablerad mötesplats för ansvarsfrågor i Västsverige. - Högskolor och universitet i Västsverige engagerar sig och erbjuder kunskaper kring hållbart ledarskap, lokalt och globalt ansvar. Ett viktigt långsiktigt mål för föreningen är egenfinansiering. För 2012 är målet att sammanställa en greppbar plan för omställningen av föreningen till egenfinansiering. Under 2012 kommer tydligare fokus läggas på att finna aktiviteter, utbildninsgsformer och nätverkskonfigurationer som tydligt adderar värde till tydliga medlemsgrupperingar. Tydliga värden vilka våra medlemmar är villiga att betala för. Vi är medvetna om att föreningen är inkluderande för alla typer av organisationer och skall så förbli inom överskådlig framtid. Vi kommer således att särskilt uppmärksamma medlemmars framtida bidrag till föreningen i andra former än den monetära. Kunskap och engagemang är också av betydande värde när dessa kommer andra medlemmar till godo. Handlingsprogram 2012 Föreningens verksamhet bedrivs under 2012 inom fyra områden. Utifrån föreningens stadgar är 17

25 utgångspunkten att genomföra en verksamhet med aktiviteter i Västsverige som direkt gynnar (1) lokal samhällsutveckling och (2) globalt ansvar. För att stärka och utveckla denna verksamhet och för att öka kunskaper och engagemang generellt sett arbetar föreningen också aktivt med (3) kunskap och kompetensutveckling och (4) kommunikation. CSR Västsverige står för Public & Private Social Responsibility Initiative. Föreningen prioriterar möten och samverkan mellan privat, offentlig och idéburen sektor. Ledarskap och ansvar är centrala begrepp. Handlingsprogrammet för 2012 är brett. Det är medlemmarnas intresse och engagemang som avgör vilken verksamhet som drivs. Huvudprincipen är att aktiviteter identifieras, utformas och genomförs i samverkan mellan medlemmar. Genomförandet sker decentraliserat med fullt projektansvar på lägsta möjliga nivå. En uppföljning utförd av Västra Götalandsregionen, av handlingsprogrammet och föreningens verksamhet, beräknas vara färdig i början av våren Lokal utveckling Lokal utveckling inom CSR Västsverige handlar om att visa ansvar och engagemang som går utöver ordinarie verksamhet/affärsidé i offentliga, privata och idéburna organisationer. Efter ett uttalat behov från företag och organisationer, kring ett konkret verktyg om hur man kan arbeta med socialt ansvar, har föreningen tagit fram Initiativ socialt ansvar i arbetslivet. En av utmaningarna är att ta vara på mångfalden. Att verka för att göra produkter och tjänster, marknadsföring och kommunikation, så tillgänglig som möjligt för alla. Under 2011 har föreningen påbörjat arbetet med att skapa aktiviteter kring tillgänglighet för alla. Fortsatt arbete baseras på medlemmarnas intresse. Föreningen kommer att samverka med olika befintliga projekt, t.ex. Projekt Arbetsrätt, med syfte att få människor in på arbetsmarknaden alternativt tillbaka in på arbetsmarknaden efter långtidssjukskrivning. Prioriterade frågor lokal utveckling 2012: 1. Initiativ socialt ansvar i arbetslivet 2. Ökat engagemang för utsatta grupper i samhället 3. Tillgänglighet för alla 2. Globalt ansvar I en globaliserad värld betyder vårt sätt att agera allt mer för förutsättningarna för invånare i andra länder ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Hållbar produktion och hållbar konsumtion är huvudfrågor. Frågor som kommer att ha stor betydelse för vår framtida konkurrenskraft. 18

26 Föreningen har tagit fram initiativen Klimatinitiativet och Reko kontor. Detta är de två initiativen, som tillsammans med det tredje, Initiativ socialt ansvar i arbeslivet, är konkreta verktyg för en mer hållbar utveckling. Initiativen lämpar sig både för såväl privat som offentlig verksamhet samt för såväl stora som mindre verksamheter. Initiativen är strategiskt viktiga. Klimatinitiativet är vårt bidrag för att skapa en mindre fossilberoende ekonomi. Rekokontor har fokus på hållbara inköp på arbetsplatsen och vad för mervärden det ger. Det är främst Klimatinitiativet som organisationer har gått med i. Klimatinitiativet ska leva vidare och utvecklas. Initiativet Rekokontor kräver fortsatt rekryteringsarbete. Föreningen har ett samverkansprojekt inom hållbara inköp. När efterfrågan på ansvarsfullt producerade produkter ökar sker samhällsomvandlingen naturligt på marknadens villkor. Under 2011 har verktyg för arbetet med hållbara inköp identifierats, utvecklats och sammanställts, liksom under Arbetsmöten har genomförts med ledande inköpare från västsverige inom en rad stora företag och offentliga organisationer. Projektet ska fortsätta 2012 och utvecklas. Prioriterade frågor globalt ansvar 2011: 1. Samverkansprojekt inom Hållbara inköp 2. Initiativ Reko kontor 3. Klimatinitiativ 3. Kunskap och kompetensutveckling Att föreningens medlemmar genom föreningen kan tillgodose sig ny kunskap om områden/ämnen av vikt är av största vikt för föreningen. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte uppmuntras medlemmar emellan. En kompetensutvecklingsgrupp finns som arbetar med kompetensutvecklingsfrågorna. Gruppen har varit behjälplig i framtagandet av föreningens grundläggande CSR-utbildning såväl som andra aktiviteter. Gällande grundläggande CSR-utbildning planeras tre utbildningstillfällen under två i Göteborg och ett i Borås. Under 2012 justeras kompetensutvecklingsprogrammet i Hållbart ledarskap till en samverkansgrupp riktad mot organisationer som vill ha stöttning i att komma vidare i sitt CSR-arbete. Ett projektarbete som ger en inblick i synen på ett hållbart ledarskap i offentlig verksamhet blir färdigt under våren Ansvarsbarometern är en årlig analys av hur invånare i Västsverige ser på ansvar. Under 2012 kommer Ungdomars syn på ansvar, att plockas upp igen. Stipendium och pris är en del i föreningens långsiktiga kunskapsuppbyggnad och kommunikation. Nytt för 2012 är fyra planerade studiebesök då medlemmar får möjlighet att 19

27 besöka varandra och utbyta erfarenheter. Seminarier kommer främst att ske i samregi med andra aktörer. Prioriterade frågor Kunskap och kompetensutveckling 2012: 1. Samverkansgrupp inom Hållbart ledarskap 2. Grundläggande CSR-utbildning 3. Regionala seminarier 4. Studiebesök 5. Ansvarsbarometer 6. The Public & Private Social Responsibility Grant & Initiative 2012 (Stipendium och pris) 4. Kommunikation Medlemsmöten är föreningens viktigaste kanal för kommunikation med medlemmarna och för utveckling av verksamheten. Ett medlemsmöte planeras till våren, ett till hösten. Årsmöte är i februari. Medlemsmötena kompletteras under 2012 med fyra informationsmöten riktade till nya medlemmar för god kontaktyta mellan kansliet och medlemmarna, och medlemmar sinsemellan. Nyhetsbrev kommer att skickas ut ca två gånger per halvår. Informationsfoldrar om föreningen och dess aktiviteter finns framtagen, så även broschyrer för våra initiativ. Hemsidan är vår främsta kanal med omvärlden och uppdateras ständigt. Under 2012 fortsätter arbetet med att skapa en databas kring våra medlemmars CSR-arbete. Alla medlemmar har möjligheten att lägga upp en banner (annonsruta) på sin hemsida för att visa upp att man är med i föreningen. De kan även skriva ut ett diplom om medlemskap i föreningen. För femte året i rad ska föreningen anordna konferensen CSR Forum. Konferensen är Västsveriges årliga CSR-konferens och ett tillfälle att lyfta och samlas kring viktiga CSR frågor. Prioriterade frågor Kommunikation 2012: 1. Medlemsmöten 2. Informationsmöten 3. Hemsidan 4. Konferens - CSR Forum V 6. Nyhetsbrev och informationsmaterial 7. Årlig uppföljning av föreningens verksamhet 20

28 Medlemsvärvning och affärsplan Medlemsrekrytering och att upprätta en affärsplan, samt finansieringsplan, för att säkerställa en långsiktig verksamhet och finansiering är prioriterade uppgifter Aktiviteter i samarbeten med lokala, etablerade aktörer kommer att prioriteras så att föreningen syns i sammanhang som attraherar framtida medlemmar. Ett medlemspaket är framtaget med kostnadsfri CSRutbildning och CSR-konferens, medlemsbanner, medlemsdiplom mm. Att ha en givande verksamhet som gör att befintliga medlemmar förblir medlemmar är lika viktigt som att möjliggöra för befintliga medlemmar att sprida ringar på vattnet för att få in nya medlemmar. Kostnader och intäkter Föreningen har ansökt om och beviljats ett stöd på 3 miljoner kronor för verksamheten enligt uppsatta mål och handlingsprogram för 2012 från regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen. Budget med koppling till de medel som beviljats redovisas här dels utifrån Handlinsprogram 2012, dels i form av kostnads-/intäktsposter. Finansiering tillkommer även genom medlemsavgifter. En viktig förutsättning för att få beviljade medel från Västra Götalandsregionen är engagemang från medlemmar i olika arbetsgrupper och investering i frivilligt CSR arbete. 21

29 Detaljbudget

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 12 mars 2014 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 11 mars 2015 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2010

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2010 HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2010 2010-02-24 Kallelse till ordinarie årsstämma i den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige Som tidigare meddelats håller föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för den ideella föreningen - CSR Västsverige ger härmed berättelse för föreningens verksamhet under 2012. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Vice

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 9 mars 2016 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative - CSR Västsverige ger härmed berättelse för föreningens verksamhet under 2013. Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det?

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det? Hållbart ledarskap Vad innebär det och hur uppnås det? CSR Västsverige Projekt hållbart ledarskap Om att leda för hållbarhet Vad är hållbart ledarskap för er? CSR Västsverige PUBLIC & PRIVATE RESPONSIBILITY

Läs mer

Protokoll Miljöbrons Årsmöte 2012

Protokoll Miljöbrons Årsmöte 2012 Protokoll s Årsmöte 2012 Datum: Onsdag 18 april 2012 Tid: 17:00 Plats:, Arvid Hedvalls Backe 4, Göteborg Närvarande: Se bilaga 1 1 Ordförande öppnar mötet Peter Gaestadius öppnade mötet. 2 Anteckning av

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Verksamhetsplan Nuläge. Långsiktiga mål år Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr.

Verksamhetsplan Nuläge. Långsiktiga mål år Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Org. nr. Verksamhetsplan 2013 Övergripande mål s övergripande mål är att bidra till att fler vill och får möjlighet att ta ansvar för att samhället utvecklas i en mer hållbar riktning. Det inbegriper en sund, dynamisk

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2009

HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2009 HANDLINGAR TILL ÅRSMÖTE 2009 2009-02-18 Kallelse till första ordinarie årsstämma i den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige Som tidigare meddelats håller

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mdr kr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mdr kr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mdr kr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Val av protokolljusterare och rösträknare Elisabeth Gunnarsson och Nea Ringdahl väljs till protokolljusterare tillika rösträknare.

Val av protokolljusterare och rösträknare Elisabeth Gunnarsson och Nea Ringdahl väljs till protokolljusterare tillika rösträknare. Protokoll årsmöte Val av ordförande och sekreterare för mötet Mattias Andersen väljs till ordförande. Malin Andersen väljs till sekreterare. Fastställande av röstlängd för mötet samt övrig närvaro Närvarolistan

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. ABATE Sverige Årsmöte 2013 Protokoll 1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd för mötet Fastställdes röstlängd för årsmötet. 3. Val av

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Ordförande Lennart Ahrné hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Lennart Ahrné hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll årsmöte Årsmöte för, SP Food & Bioscience, Närvarande Representanter från följande företag/organisationer: Orkla Confectionery & Snacks Sverige Västra Götalandsregionen SP Food and Bioscience

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 12:e april, 2015

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 12:e april, 2015 Frisk & Fri Uppsala Plats: Studieförbundet Sensus, Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 12:e april, 2015 Mötesformalia Kontaktpersonen, Denise Strömquist, förklarade årsmötet öppnat. Till mötesordförande

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2016 IF Friskis&Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2016 IF Friskis&Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2016 IF Friskis&Svettis Norrköping Tid och plats: 2016.03.31, 18.00, Friskis&Svettis Ingelsta 1. Mötets öppnande. Styrelsens ordförande Agneta Westerdahl öppnade mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel Stadgar Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel 2016-02-03 Innehåll 1 Föreningens namn... 1 2 Föreningens sätesort... 1 3 Föreningens ändamål... 2 4 Elektronisk kommunikation... 2 5 Medlemskap... 2

Läs mer