Projektplan Ungdomsattraktiva Tomelilla - en del av Ystad-Österlenregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan Ungdomsattraktiva Tomelilla - en del av Ystad-Österlenregionen"

Transkript

1 Projektplan Ungdomsattraktiva Tomelilla - en del av Ystad-Österlenregionen Projektägare: Attraktiv Framtid Projektgrupp: Arbetsförmedlingen Brösarps scoutkår Färs & Frosta Sparbank AB Röda Korset i Tomelilla Smedstorps IF Tomelilla kommun Tomelilla Motorklubb Tomelilla scoutkår Österlens Folkhögskola av 7

2 Projektidé Vi vill genom ett ökat engagemang skapa goda möjligheter till ett ungdomsattraktivt Tomelilla. Genom samverkan mellan olika aktörer vill bidra till ett stort antal olika aktiviteter och uppmuntra fler personer att bli delaktiga i vårt lokala närsamhälle. Tomelilla ska vara en plats där unga och unga vuxna trivs att bo men också en plats att vara stolt över och där man kan se sin framtid. Projektet ska fungera gränsöverskridande och integrationsfrämjande. Det ska vara roligt att bo i Tomelilla kommun! Bakgrund Som utgångspunkt för vår projektidé finns en förstudie i form av en nulägesanalys genomförd inom ramen för arrangemanget Fryshusandan i Tomelilla Folkets Park den 5 6 maj En av programpunkterna under dagarna var Open Space, en övning med vuxna och unga. Övningen gick ut på att lista glädjeämne, hot och möjligheter för unga i Tomelilla, med utgångspunkt från såväl ungas som vuxnas perspektiv. Ett antal gemensamma problemområden framkom i förstudien: Alkohol, Tobak, Narkotika, anabola samt andra berusningsmedel Integration, rasism, förståelse Sex, mobbing, hot o våld samt språkbruk Skolan/Utbildning (miljö och innehåll) Aktiv fritid för fler, minskad ungdomsarbetslöshet Förstudien visade på goda möjligheter till förbättring genom att mer aktivt prioritera arbete inom: Tryggare omgivning och vardag Minskade alkohol- och drogvanor Minskad oro för vardagen Minskade kostnader för enskilda invånare och olika aktörer i kommunen i fråga om insatser på grund av missbruk, skadegörelse mm Lättare för ungdomar att stanna kvar i Tomelilla eller flytta hit En ännu bättre skola för alla Ett mer blomstrande näringsliv Minskad ungdomsarbetslöshet Ungdomarna får upp ögonen på att vuxna satsar och tror på en bra framtid, vilket förhoppningsvis ökar den politiska medvetenheten och aktiviteten bland unga människor Förstudien är projektets utgångspunkt och vi tror att kunskap och idéer om hur ett ungdomsattraktivt Tomelilla bäst kan utformas och utvecklas finns lokalt. Vi vill därför uppmuntra kreativa initiativ, eget skapande och engagera ett stort antal kommuninvånare i Tomelilla. Projektet är ett gränsövergripande samarbete och bedöms kunna bidra med att öka attraktionskraften i stort för hela Tomelilla kommun En intensifierad satsning ger nya möjligheter för fler aktörer och entreprenörer att etableras och utvecklas. 2 av 7

3 Ungas självkänsla och handlingskraft ska stärkas genom delaktighet och deltagande i aktiviteter och i det lokala utvecklingsarbetet. Vi vill undvika att polarisera olika grupper, möten över generationsgränserna kan skapa oanade möjligheter. Föreningslivets förebilder är viktiga budbärare för valet av livsstil. Föreningslivet engageras för att öka möjligheten mångkulturella möten med utgångspunkt från verksamhetsområde och inriktning. Det totala antalet arrangemang och aktiviteter ska öka men även spridas över hela året och ge goda möjligheter till synergieffekter med andra satsningar i regionen. Projektet i stort har kopplingar till besöksnäring, näringsliv och sport/friluftsliv vilket ger effekter i flera olika samhällssektorer. Projektägare är föreningen Attraktiv Framtid, en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening. Föreningen har till ändamål att engagera ungdomar så att deras fritid blir mer meningsfull. För att skapa aktiviteter sker ett samarbete med andra föreningar. Den projektgrupp som bildats utgörs av Attraktiv Framtid tillsammans med representanter från Arbetsförmedlingen, Brösarps scoutkår, Färs & Frosta Sparbank, Röda Korset, Smedstorps IF, Tomelilla kommun, Tomelilla Motorklubb, Tomelilla scoutkår och Österlens Folkhögskola. Medverkande aktörer utgör hög kompetens och stor samlad erfarenhet av vårt närsamhälle och allt som rör ungas livsvillkor. Ideella lokala insatser är mycket betydelsefulla för bygden men för att kunna utveckla idén om det ungdomsattraktiva Tomelilla finns behov av både projektledare och ekonomiska resurser. Samarbetspartners utgörs av: Fryshuset, en stiftelse med KFUM Söder som huvudman. Bedriver verksamheter och projekt inom sociala perspektiv, passionerade intressen, utbildning och arbetsmarknad. Arbetar med att maximera unga människors chanser att växa och utvecklas, oavsett etnisk, religiös eller social bakgrund. Surfa Lugnt, engagerar vuxna i ungas nätvardag. Emerichfonden arbetar helt ideellt med syftet att uppmuntra ungdomar till aktiviteter som motverkar våld och främlingsfientlighet. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Verkar för en effektiv rehabilitering och för att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador. Arbetar med att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser. United Sisters verksamhet bedrivs till största delen av volontärer och består av tjejgrupper, coachverksamhet, nattvandring, nätvandring, utveckling av metoder och material samt utbildningar kring detta. Antal personer i åldersgruppen år i Tomelilla kommun är (SCB 31 dec 2009). Syfte Med gemensamma krafter ska bygden tillsammans arbeta för att vara en attraktiv kommun med god livskvalitet och en levande landsbygd för unga och unga vuxna. Med lokalt engagemang och lokal kunskap i fokus ska möten och aktiviteter bedrivas i stor omfattning i hela kommunen. Kreativa initiativ från såväl enskilda som befintliga grupper ska leda till utveckling. 3 av 7

4 Mål Femtio aktiviteter med olika inriktning har startats. Aktiviteterna har riktat sig till olika målgrupper och intresseområde och genomförts i form av workshops, idrottsturneringar, föreläsningar mm. Antal aktörer i projektgruppen har fördubblats. Det ungdomsattraktiva Tomelilla - en del av Ystad-Österlenregionen är ett etablerat begrepp. Med utgångspunkt från förstudiens rubriker gällande förbättringsområden: Tryggare omgivning och minskad oro för vardagen En utbildning för komma åt problem med kränkningar och mobbning på Internet är genomförd. En manual med tips och regelverk har tagits fram. Föreläsning med ett förebyggande perspektiv gällande våld och främlingsfientlighet har genomförts. Workshop om gruppvåld är arrangerad. Självförsvarsutbildning för unga kvinnor är genomförd Minskade alkohol- och drogvanor Insatser gällande prevention på olika nivåer (universell, selektiv och indikerad) genomförs kontinuerligt med kommunen som huvudansvarig. Underlätta för ungdomar att stanna kvar eller flytta hit En modell för lovverksamhet med fokus på första och sista sommarlovsveckorna samt sportlovet är framtagen. Ett mer blomstrande näringsliv Inspirations- och informationsträffar för blivande unga entreprenörer är genomförda. Minskad ungdomsarbetslöshet Ett mentorskapsprogram är startat. En samverkansmodell för att öka möjligheten för unga att få jobb är införd i samarbete med näringsliv och Arbetsförmedling. Ungdomarna får upp ögonen på att vuxna satsar och tror på en bra framtid, vilket förhoppningsvis ökar den politiska medvetenheten och aktiviteten bland unga människor En lokalgrupp är startad med syfte att stärka ungas självförtroende. En generationsöverskridande aktivitet har startats. Ett aktivt forum för aktuell samhällsdiskussion finns. 4 av 7

5 Organisation Projektet är en gemensam angelägenhet för flera olika aktörer där samtliga fyller en viktig funktion. Projektägare och projektgruppen bildar omgående en gemensam arbetsgrupp med ansvar för drift och utveckling av projektet. Projektledare En projektledare är rekryterad. Information/Marknadsföring Information om ett ungdomsattraktivt Tomelilla finns på aktörers hemsidor, anslagstavlor och klubbtidningar. En marknadsföringsstrategi är framtagen. Plan för övergång En plan är framtagen för hur det ungdomsattraktiva Tomelilla ska drivas och fortsätta att utvecklas efter de inledande två projektåren. Målgrupp Målgrupp är unga, unga vuxna och deras nätverk samt näringsliv och föreningar aktiva i Tomelilla kommun Aktiviteter Projektet startas upp i augusti 2011 med en inledande stor kick off. Syftet är att skapa hög delaktighet, vi-känsla och inspiration. Alla intresserade politiker, tjänstemän och unga bjuds in till uppstartsmötet tillsammans med föreningar, organisationer och andra aktörer. Vid mötet ska arbets- och aktivitetsgrupper tillsättas och startas med utgångspunkt från olika intresseområde. Även planer för när och hur samordningsmöte och kvartalsmässiga utvärderingsmöte ska genomföras arbetas fram vid kick-offtillfället. Ett 50-tal delaktiviteter startas såsom idrottsturneringar, workshops och föreläsningar. Det totala antalet aktiviteter förväntas kontinuerligt att öka under de två projektåren. Tryggare omgivning och minskad oro för vardagen En utbildningsinsats köps in och genomförs med tre-fem tillfälle på olika arenor. Utbildningen syftar till att komma åt problem med kränkningar och mobbning på Internet. Målgrupp är främst vuxna som är aktiva med ledaruppdrag inom föreningsliv och organisationer. En manual arbetas fram med tips och regelverk kring internetrelaterade problem. Alla vuxna ska få tillgång till manualen. Alla högstadieelever med sina föräldrar och alla föreningar med ungdomsverksamhet erbjuds en föreläsning med förebyggande perspektiv gällande våld och främlingsfientlighet. Goda exempel på uppföljande aktiviteter sprids i miljöer där unga vistas. En workshop om gruppvåld arrangeras vid ett tillfälle för målgruppen unga, unga vuxna och personal som i sitt yrkesutövande möter unga personer. 5 av 7

6 Trygghetsskapande insats för vardagen genomförs i form av föreläsningsserie och workshop om självförsvar för målgruppen unga kvinnor. Minskade alkohol- och drogvanor Insatser gällande prevention på olika nivåer (universell, selektiv och indikerad) genomförs kontinuerligt med kommunen som huvudansvarig. Underlätta för ungdomar att stanna kvar eller flytta hit Projektgruppen tar i samverkan med föreningslivet fram en modell för lovverksamhet med fokus på första och sista sommarlovsveckorna samt sportlovet. Ett mer blomstrande näringsliv I samverkan med kommunens näringslivs- och turismutvecklare genomför projektgruppen inspirations- och informationsträffar för blivande unga entreprenörer. Minskad ungdomsarbetslöshet En samverkansmodell för att öka möjligheten för unga att få jobb arbetas fram i samarbete med näringsliv och Arbetsförmedling. Ett mentorskapsprogram för unga på väg ut i arbetslivet och för nyetablerade entreprenörer startas i samverkan med en ideell organisation. Vuxna satsar och tror på en bra framtid En lokalgrupp med syfte att stärka ungas självförtroende och engagemang startas. En generationsöverskridande aktivitet startas, exempelvis unga lär äldre om datorer och äldre lär unga att sticka. Forum för aktuell samhällsdiskussion för unga initieras av projektgruppen. Projektledare Projektgruppen rekryterar och anställer en projektledare. Projektplanen utgör grund för arbetsbeskrivning. Information/Marknadsföring Genom samverkan med föreningar, företag och kommunen ska befintliga och väl inarbetade hemsidor och andra informationskanaler användas. En marknadsföringsstrategi arbetas fram. Plan för övergång En tydlig plan för övergång från projektfas till ordinarie verksamhet arbetas fram i samverkan med berörda aktörer. 6 av 7

7 Tidsplan Uppstart Trygghet Lovmodell Näringsliv Mer jobb Bra framtid Utvärdering Projektorganisation Projektgruppen ansvarar för projektets mål, leder projektet och formulerar dess uppdrag och arbetsordning, beslutar i frågor rörande projektledarens arbete och har det slutgiltiga ansvaret. Projektledaren rapporterar formellt till projektgrupp vid samtliga mötestillfälle. Kontinuerlig uppföljning krävs under hela projekttiden. Projektledare och operativt ansvarig för projektet rekryteras. Med avsikt att underlätta processen är det önskvärt att projektledaren har erfarenhet av projektledning och ett väl utvecklat kontaktnät men även har god kunskap gällande föreningsadministration, kommunala beslutsvägar och näringsliv. Tomelilla kommun bidrar genom att ge administrativt stöd i form av arbetstid. Utvärdering Kvartalsmässiga utvärderingsmöten genomförs fortlöpande. Utvärdering av projektets uppsatta mål och delmål kommer att i första hand ske i samverkan med högskola/universitet. 7 av 7

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Varför ska en fastighetsägare engagera sig i grannsamverkan? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva bostadsområden.

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv.

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv. 1 Projektplan Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling 1. Sammanfattning Projektet Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling - ska genom KONKRETA praktiska aktiviteter och handlingar som

Läs mer

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020

VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 VISION FÖR FRAMTIDEN KFUM Norrköpings vision av verksamhet och organisation 2020 1 2 KFUM Norrköping är en av de största ungdomsföreningarna i Norrköping, med ett unikt brett utbud av utvecklande verksamheter

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR. Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan

PROJEKTPLAN FÖR. Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan PROJEKTPLAN FÖR Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan Mars 2013 juni 2015 Innehåll 1 Omvärldsanalys 2 Intressentanalys 2.1 Projektgruppen/vägledarna som arbetar operativt 2.2 Ledningen

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

En annan värld är möjlig

En annan värld är möjlig Verksamhetsinriktning 2012-2015 Verksamhetsplan 2012 Halland SydHalland Norra Halland Inledning Överenskommelsen om folkbildning i Halland mellan Region Halland och ABF Halland utgör grunden för det folkbildningsarbete

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Projektbeskrivning Blekinge UPP Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Bakgrund Det är relativt få sysselsatta inom musik, film och ung kommunikation

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Initiativ Landskrona. Projektbeskrivning. 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning

Initiativ Landskrona. Projektbeskrivning. 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet. 8.2 Sammanfattande projektbeskrivning Initiativ Landskrona Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet INITIATIV LANDSKRONA är ett samlingsprojekt som avser att kombinera flera olika delprojekt för att förstärka verkan

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Blekinges regionala kulturplan

Blekinges regionala kulturplan Blekinges regionala kulturplan 2 Må gott i Blekinge Blekinges regionala kulturplan Inledning 2 Kulturpolitiska mål 4 Blekinges kulturpolitiska organisation 8 Kultur och regional utveckling 10 Så har kulturplanen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer