Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vill ni också bli en Utmärkt förening?"

Transkript

1 Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1

2 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla verksamheten i olika föreningar. Satsningen är ett samarbete mellan Tyresö kommun, Värmdö kommun och SISU Idrottsutbildarna samt en samverkan med andra kommuner i Stockholms län kring deras liknande satsningar. Layout: sunnymountain.se Foto: Andreas Von Gegerfelt (Omslag),Oskar Hladisch (sid 2),

3 Utmärkt förening Alla föreningar bedriver ett viktigt arbete, oavsett om ni sysslar med friluftsliv, idrott, kultur eller någonting helt annat. Ni är de som möter en stor del av kommunens barn och ungdomar i er verksamhet och för många av dem är föreningen den viktigaste uppfostringsmiljön, näst efter hemmet och skolan. Utmärkt förening vänder sig till alla former av barn och ungdomsföreningar. Det kan vara idrottsföreningar, kulturföreningar, ungdomsföreningar och andra idéburna föreningar av olika slag. Satsningen är ett samarbete mellan Tyresö kommun, Värmdö kommun och SISU Idrottsutbildarna samt en samverkan med andra kommuner i Stockholms län kring deras liknande satsningar. Tillsammans vill vi på ett samlat sätt stödja er förening i arbetet med föreningsutveckling, värdegrundsarbete och kvalitetsarbete. Ni får konkreta verktyg för att stärka ert strategiska arbete, ni får inspiration, ny kunskap, nya insikter och nya kontaktnät. Med detta verksamhetsstöd ska ni få inspiration, ny kunskap, nya insikter och nya kontaktnät. Detta är en möjlighet att utveckla föreningen utan att det kostar er något mer än er egen tid! Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en möjlighet att utveckla verksamheten i er förening ni satsar er tid och ert engagemang, kommunen betalar! 3

4 En metod och kvalitetsutmärkelse Utmärkelsen gäller för två år i taget och måste alltså förnyas vartannat år. Detta innebär inte att föreningen måste göra om allt arbete på nytt när det är dags att förnyas. Däremot deltar föreningen i en uppföljning med kommunen och SISU Idrottsutbildarna. I denna uppföljning tittar man på vad som fortfarande är aktuellt och vad föreningen behöver arbeta vidare med. a) Medvetet ledarskap & pedagogik: Om allas lika värde, kränkningar, attityder, socialt ansvar, barns utveckling, om barn och unga i behov av extra stöd. b) Alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT): Om ledare som förebilder och stöd till ledare och föräldrar i att motverka användandet av ANDT. c) Trygg & Säker: Om trygghet, skadeförebyggande arbete, L-ABC, HLR, krishantering d) Demokrati & delaktighet: Om representation, ungt ledarskap, mm e) Jämställdhet & jämlikhet: Om flickors och pojkars lika möjligheter och om normkritiskt perspektiv. Utmärkt förening består av fem prioriterade områden. I Utmärkt förening tar styrelsen fram en handlingsplan. För att bli Utmärkt förening krävs att alla fem områdena arbetas igenom, men i handlingsplanen gör föreningen en prioritering av vilket eller vilka av områdena som är särskilt angeläget att fokusera på. Hur mycket föreningen vill göra inom varje område avgör föreningen själv. Läs mer på sid 5-6. Till varje område anordnas årligen utbildningar där alla föreningar som vill kan få ny kunskap och inspiration till hur man i den egna föreningen kan arbeta vidare med respektive område. Utbildningar och seminarier erbjuds lokalt i kommunen och i vissa fall i samverkan med andra kommuner i Stockholms län. På dessa kan alla ledare, tränare, styrelseledamöter och andra i föreningen delta. Läs mer på sid 5-6. Utbildningar och seminarier erbjuds lokalt i kommunen och i vissa fall i samverkan med andra kommuner i Stockholms län. På seminarierna och utbildningar kan alla ledare, tränare, styrelseledamöter och andra i föreningen få ny kunskap och inspiration. Här kan även de föreningar som inte jobbar med Utmärkt förening vara med. Seminarierna och utbildningarna är öppna för alla föreningar, även de som ännu inte tagit beslut att bli en Utmärkt förening. I föreningens egen handlingsplan väljer föreningen vilket eller vilka områden som det är särskilt angeläget att fokusera på, utifrån föreningens egna behov. Hur mycket föreningen vill göra inom varje område avgör alltså föreningen själv. För att bli Utmärkt förening krävs dock att alla fem områden arbetas igenom. Vill ni vara med? 1. Första steget till att få utmärkelsen Utmärkt förening är att styrelsen fattar beslut och anmäler föreningens intresse. Intresseanmälan görs på kommunens webbplats. Läs mer på sid I steg två träffas föreningens styrelse, kanske någon föreningskonsulent om föreningen har anställd personal, och process ledaren från SISU Idrottsutbildarna samt kommunansvarig för Utmärkt förening. Ni får mer information och vi går igenom era behov och önskemål. Det här får ni: Under ett första år får ni stöd från processledaren från SISU Idrottsutbildarna. Tillsammans inventerar ni ert nuläge och gör en handlingsplan för styrelse, ledare, tränare och ungdomar. Till er hjälp erbjuds 1-3 processdagar med processledare från SISU Idrottsutbildarna för att ta fram de dokument som behövs samt hjälp med implementeringen. Ni avgör själva ambitionsnivån och hur lång tid arbetet ska ta. I handlingsplanen kan ni prioritera vilka områden ni vill arbeta med och vilka aktiviteter ni vill genomföra. Att vara med i Utmärkt förening är gratis för föreningen, men ni måste satsa er egen tid. Det tar ett till två år för föreningen att arbeta igenom alla fem utvecklingsområden och innan föreningen kan få utmärkelsen Utmärkt förening. 4

5 Så här går det till Dessa steg sker parallellt STEG 1 Uppstartmöte STEG 2 Skattning nulägesanalys STEG 3 Styrelseutbildning Verksamhetsidé Värdegrund Verksamhetsområden Mål Handlingsplan Implementering av vision/värdegrund STEG 4 Ledarskapsutbildning STEG 5 Inlämning och godkännande av UF Steg 1 Uppstartmöte (lokalt) Uppstartmöte med förening (SISU + kommun). Steg 2 Skattning nulägesanalys (lokalt) Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna görs en nulägesanalys och skattning av före ningen. Resultatet sammanställs av SISU Idrottsutbildarna, därefter görs analys tillsammans med föreningen. Steg 3 Styrelseutbildning (lokalt) Delar som ingår är verksamhetsidé, värdegrund, verksamhetsområden, mål (både långsiktiga och kortsiktiga), handlingsplan tas fram, implementering av vision/värdegrund. Moment som ingår: - Vad står vi för? - Förutsättningar för långsiktighet - Framgångsexempel från andra - Juridik/styrelsens ansvar - Stöd i processen på hemmaplan - Söka bidrag (kommunen deltar) - Framtidens IF och trender (gäller idrottsföreningar) - Respektive SF:s utbildnings- och utvecklingsstrategier (gäller idrottsföreningar) Steg 4 Ledarskapsutbildning ( regionalt och lokalt) Ledarskapsutbildningar erbjuds löpande inom de fem prioriterade områdena (se sid 4). Till dessa bjuds hela föreningslivet in. Utbildningar arrangeras både lokalt och regionalt. Utbildningarna erbjuds via SISU men även andra utbildningsorgansiationer deltar. Steg 5 inlämning och godkännande av UF (lokalt) Föreningen lämnar in underlag för godkännande som UF. Utmärkelser delas ut och uppmärksammas i kommunen. 5

6 Kriterier för att få u tmärkelsen Utmärkt förening 1. Värdegrund, mål och vision 2. Handlingsplan Utmärkt förening Följande frågor måste föreningen kunna besvara med ja: Har föreningen en aktuell värdegrund? Är föreningens medlemmar och föräldrar informerade om värdegrunden? Har föreningen en aktuell vision? Är föreningens aktiva, ledare och föräldrar infor merade om visionen? Har föreningen tydliga och aktuella mål? Är föreningens aktiva, ledare och föräldrar infor merade om dessa mål? Har föreningens ledare/tränare/medlemmar/lag/ grupper/aktiva diskuterat värdegrunden, visio nen och målen samt vad de anser att dessa betyder för dem? För att bli godkänd som Utmärkt förening måste föreningen ha en skriftligt dokumenterad hand lingsplan. Handlingsplanen ska ta upp de fem områdena i Utmärkt förening. För att bli godkänd ska föreningen svara ja på följande frågor: Har föreningen en handlingsplan Utmärkt förening? Innehåller handlingsplanen mål för ledarutveckling?... för att motverka mobbning och kränkningar?... för att öka kunskapen och motverka användandet av alkohol, narkotika, doping och tobak?... för skadeförebyggande arbete, trygghet och säkerhet?... för demokrati och delaktighet?... för att arbeta normkritiskt? 3. Genomförda ledarskapsutbildningar Föreningen måste kunna svara ja på följande frågor om ledarskap. Har minst hälften av föreningens ledare genom gått någon form av ledarskapsutbildning under de två senaste åren? Har minst två ledare deltagit i ett seminarium kring medvetet ledarskap och pedagogik det senaste året? Har minst två ledare deltagit i ett seminarium kring trygghet och säkerhet det senaste året? Har minst två ledare, som är delaktiga i verk samhet för unga från 13 år och äldre, deltagit i ett seminarium/utbildning om alkohol, narkotika, doping och tobak det senaste året? Har minst två ledare, som är delaktiga i verk samhet för unga från 13 år och äldre, deltagit i ett seminarium kring demokrati, ungas delaktig het och inflytande det senaste året? Har minst två ledare deltagit i ett seminarium kring jämställdhet och jämlikhet det senaste året? Alla seminarier och utbildningar som erbjuds inom Utmärkt förening ska innehålla föreläsning, diskus sioner och övningar samt förslag på hur man kan arbeta med utvecklingsområdena hemma i den egna föreningen. 6

7 4. Medlemsaktiviteter kring värde grundsfrågor Om föreningen har verksamhet för unga i åldern år ska föreningen ha genomfört minst en aktivitet för åldersgruppen inom valfritt utveck lingsområde som ingår i Utmärkt förening. Under första året kan föreningen få hjälp av processleda re från SISU Idrottsutbildarna med planeringen av dessa medlemsaktiviteter. Vid uppföljningen ska föreningen redovisa vilka och hur många aktiviteter som genomförts det senaste året. Har föreningen genomfört några aktiviteter för åldersgruppen 13 år och äldre kring något av områdena som ingår i Utmärkt förening? Vilka aktiviteter har genomförts och vilka grup per deltog? Uppföljning Vid uppföljningen går vi igenom kriterierna för utmärkelsen och tittar på vad som är aktuellt och vad föreningen kan behöva arbeta vidare med. Minst halva styrelsen ska delta i uppföljningen av föreningens arbete tillsammans med företrädare från kommunen och SISU Idrottsutbildarna. Under uppföljningen diskuterar vi utifrån kriterierna för utmärkelsen. Efter uppföljningen bedöms om arbe tet inom de fem områdena inom Utmärkt förening är tillräckligt omfattande för att föreningen ska till delas utmärkelsen. Inför uppföljningen ska dokument som beskriver följande delar av verksamheten lämnas in: Föreningens värdegrund Föreningens mål och visioner Hur föreningen informerar aktiva, föräldrar och ledare om sin handlingsplan Utmärkt förening Beskrivning av vilka utbildningar med ledare som har genomförts senaste året Beskrivning av vilka aktiviteter kring kvalitets frågor och värdegrundsfrågor som genomförts med ledare och/eller aktiva. Utmärkelsen Utmärkt förening är kvittot på att man lever upp till dessa krav. Utmärkelsen och logotypen kan föreningen använda i sin marknadsföring. Utmärkta f öreningar kommer också att marknadsföras av kommunen i olika sammanhang. 7

8 Mer info om Utmärkt förening Har ni frågor eller funderingar om Utmärkt förening? Kontakta Susanne Svidén på Mer information och intresseanmälan finns på Utmärkt förening i samverkan med: 8

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel Kylén

Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel Kylén Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel Kylén statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel

Läs mer

Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland

Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland Bidragsmanual april 2013 Golfklubbar i Göteborg, Bohuslän och Dalsland LOK-STÖD Kommunalt och statligt Tips och exempel En sammankomst kan till exempel vara en golfträning, golftävling, träningsspel på

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Förord SOCIALT BOKSLUT

Förord SOCIALT BOKSLUT SOCIALT BOKSLUT INNEHÅLL: Social redovisning - en väg till socialt bokslut sidan 3 Föreningslivets sociala värde sidan 5 Hur går föreningen tillväga? sidan 7 Vilken är föreningens värdegrund? sidan 9 Social

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer