Motion till riksdagen 1985/86:330

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion till riksdagen 1985/86:330"

Transkript

1 -l Motion till riksdagen 1985/86:330 RolfClarkson m. fl. (m) Färjetrafiken till Gotland (pro p. 1985/86: l 05) l. Sammanfattning l motionen framförs förslag till hur trafiken mellan fastlandet och Gotland kan förbättras. Om motionens förslag genomförs förbättras trafiken samtidigt som de stora årliga statliga ekonomiska bidragen till Gotlandsbolaget kan reduceras. l motionen presenteras också för lag syftande till att främja konkurrens mellan rederier. Motionen avvisar regeringens förslag att förstatliga det tonnage som i dag bedriver trafik på Gotland. Syftet med detta förslag är att ta ett nytt steg framemot en genomsocialiserad trafikmarknad. l motionen föreslås åtgärder för att trygga frakttrafiken mellan Gotland och fa tlandet. Det krångliga och byråkratiska systemet med särskilt s. k. Gotlandstillägg föreslås avskaffat. l stället bör ersättning utgå direkt över statsbudgeten. 2. Moderata utgångspunkter Goda kommunikationer mellan Gotland och fastlandet är ett nationellt intresse. Detta främjas av att skilda trafikmedel- t. ex. flyg- och färjetrafikkonkurrerar på likartade villkor. Härigenom ges konsumenterna möjlighet att utifrån de per onliga åsikterna om pris, restid och komfort, välja det alternativ som passar den enskilda människan bäst års trafik beslut anger att målet för trafikpolitiken är en tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Kostnaderna för trafikarbetet skall i princip täckas genom avgifter. Målsättningen för Gotlandstrafiken bör därför vara att staten skapar sådana förutsättningar för trafiken, samt att denna i ökad utsträckning anpassas till den faktiska efterfrågan. att statligt ekonomiskt stöd på sikt kan undvaras. Undantag från denna princip bör göras av regionalpolitiska skäl. Det ekonomiska stödet bör utgå för att trygga den grundläggande trafikförsörjningen. vilken av regionalpolitiska skäl är motiverad. 3. Vår politik 3: l Marknadsorienterat trafikutbud Gotlandsbolaget har angett behovet av statsbidrag för verksamhetsåret 1985 till 67 milj. kr. enligt nu gällande avtal mellan företaget och staten. Il

2 De stora årliga statliga bidragen är ett resultat av att Gotlandsbolaget, av Mot. 1985/86:330 skilda skäl. tvingas bedriva trafik som ej är företag ekonomiskt motiverad. l framtiden är det nödvändigt att trafikutbudet i större utsträckning av peglar den faktiska efterfrågan, samtidigt som 1979 års trafikpolitiska beslut om en tillfredsställande trafikförsörjning beaktas. Den i propo itionen skisserade inriktningen av trafiken mellan Visby och Oskarshamn är mindre väl övertänkt. Det bör vidare övervägas hur ett bra trafikutbud kan erbjudas t. ex. genom ett annat tonnage. Vid en markerad differentierad prissättning bör per oner mantalssk rivna på Gotland ges rabatt. 3:2 Konkurrerande företag Gotlandsbolaget är det enda företag som har fått regeringens tillstånd att bedriva trafik mellan Gotland och fastlandet. Gotlandsbolagets monopolställning bör brytas. Kompletterande trafik bör i princip drivas på företagsekonomiska grunder. 3:3 Nej till socialisering a\' fartygen i Gotlandstrafiken Den socialdemokratiska trafikvisionen bygger på gängse socialistiska principer. En viktig komponent i denna är att den kollektivt ägda trafiken skall bygga ut på bekostnad av den privata. l propositionen 1985/86:105 s. Il föreslås: Genom ett statligt ägande av hela eller delar av det tonnage som används i Gotlandstrafiken, förstärks enligt min mening statens inflytande på ett rimligt sätt samtidigt som utrymmet för konkurrens ökar. Statens planering för den framtida trafiken bör utgå från detta. Propositionens förslag är i denna del en uppföljning av ett gammalt krav från vänsterpartiet kommunisterna. Dessa har bl. a. vid riksdagens behandling av avtalet mellan staten och rederiaktiebolaget Gotland år 1983 yrkat: Regeringen bör snarast framlägga ett förslag om hur Gotlandsbolaget lämpligen kan övertas av samhället (TU 1983/84:5 res. l). Vi motsätter oss detta förslag vars främsta syfte är att ta ytterligare ett steg fram till en socialiserad trafiksektor. Riksdagen bör därför avslå regeringens förslag i denna del. 3:4 Fraktstödet till Gotland Fraktstödet till Gotland består av tre olika delar. Dessa är dels statligt stöd till Gotlandsbolaget. dels det s. k. Gotlandstillägget och dels ett extra statligt fraktstöd på 5 milj. kr. under innevarande år. l proposition 1985/86: 105 föreslås att de två sistnämnda stödformerna avskaffas. Vi delar RRV:s och propositionens kritik att konstruktionen med s. k. Gotlandstillägg är krånglig, mindre effektiv och byråkratisk och därför bör avskaffas. 12

3 Däremot kan vi ej godta propositionens förslag att det statliga fraktstödet Mot. 1985/86:330 på 5 milj. kr. per år och de 21 milj. kr. per år som Gotlandstillägget inbringar avskaffas. Propositionens motivering av detta kan ske "eftersom transportkostnadsandelarna för flertalet branscher på Gotland är låga" saknar trovärdighet. Tvärtemot vad som anges i propositionen är fraktkostnaderna för de flesta små och medelstora gotländska företagen, (t. ex. inom lantbruk - och trädgårdsnäringen) betydande. Den höjning av frakttaxorna som ett borttagande av de två stöden skulle innebära torde för flera av dessa företag resultera i att fraktkostnaderna blir så betungande att produktionen blir olönsam och måste avvecklas. Vi kan godta att bindningen mellan frakttaxorna i färjetrafiken mellan fastlandet och Gotland och SJ :s persontaxor slopas. Samtidigt bör beaktas att Gotland ej får del av det årliga stöd till järnvägstrafiken på ca 3 miljarder kronor per år. För att värna om sysselsättning och Gotlands utveckling är därför statligt fraktstöd nödvändigt. För att öka kostnadsmedvetande och åstadkomma rationellare transporter är en viss dämpning av det nuvarande stödet motiverat. 25 milj. kr. bör utgå för budgetåret 1986/87. l enlighet med det anförda om att Gotland ej får del av stödet till järnvägstrafiken, bör dessa medel tas ur anslaget D 3 Ersättning till statens järnvägar för köp av vissa tjänster. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motionen hemställs l. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförs under avsnittet Marknadsorienterat trafikutbud. 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförs under avsnittet Konkurrerande företag. 3. att riksdagen avslår propositionens förslag, under avsnittet Ö kad konkurrens, om att statens planering för den framtida Gotlandstrafiken bör utgå från ett statligt ägande av hela eller delar av tonnaget som används av Gotlandstrafiken, 4. att riksdagen uttalar att den framtida Gotlandstrafiken skall ske på privatägt tonnage, 5. att riksdagen beslutar att fraktstöd skall utgå med statsbudgetmedel till färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet, 6. att riksdagen beslutar att 25 milj. kr. av anslaget D 3 Ersättning till statens järnvägar för köp av vissa tjänster för budgetåret 1986/87 får användas till fraktstöd för färjetrafiken mellan Gotland och fast landet. 13

4 7. att rik dagen om sin mening ger regeringen till känna vad i Mot. 1985/86:330 motionen anför om Fraktstöd till färjetrafiken till Gotland. Stockholm den 18mars 1986 Rolf Clarkson (m) Per Stenmarck (m) Anders Andersson (m) Görel Bohlin (m) Per-Richard Molen (m) Wiggo Komstedt (m) 14

5

6 gotab Stockholm

TU 1984/85:18. Traflkutskottets betänkande 1984/85:18 SJÄ TIE HUVUDTTTELN. om anslag till Transportstöd för Gotland (prop. 1984/85:100 bil.

TU 1984/85:18. Traflkutskottets betänkande 1984/85:18 SJÄ TIE HUVUDTTTELN. om anslag till Transportstöd för Gotland (prop. 1984/85:100 bil. Traflkutskottets betänkande 1984/85:18 om anslag till Transportstöd för Gotland (prop. 1984/85:100 bil. 8) Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om ett anslag på 44,5 milj.

Läs mer

Motion till riksdagen 1988/89:Sk641

Motion till riksdagen 1988/89:Sk641 Motion till riksdagen 1988/89:Sk641 av RolfClarkson m. fl. (m) skattefri försäljning m.m. på fartyg mellan fastlandet och Gotland V

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88:A16

Motion till riksdagen 1987/88:A16 Motion till riksdagen 1987/88:A16 av AlfWennerfors m. fl. (m) med anledning av prop. 1987/88:25 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1987/88 Regeringen föreslår att riksdagen

Läs mer

Motion till riksdagen. 1989/90:T635 av Gunhild Bolander (c) Färjetrafiken till och från Gotland. Mot. 1989/90 T635-641. Avtalet

Motion till riksdagen. 1989/90:T635 av Gunhild Bolander (c) Färjetrafiken till och från Gotland. Mot. 1989/90 T635-641. Avtalet Motion till riksdagen 1989/90: av Gunhild Bolander (c) Färjetrafiken till och från Gotland Mot. 1989/90-641 Avtalet Koncessionen på Gotlandstrafiken övergick den l januari 1988 till rederiet Nordström

Läs mer

~ KU 1985/86:23. Konstitutionsutskottets betänkande 1985/86:23. över viss del av proposition 1985/86:98 angående. invandrarpolitiken.

~ KU 1985/86:23. Konstitutionsutskottets betänkande 1985/86:23. över viss del av proposition 1985/86:98 angående. invandrarpolitiken. Konstitutionsutskottets betänkande 1985/86:23 över viss del av proposition 1985/86:98 angående invandrarpolitiken ~ ~ KU 1985/86:23 Sammanfattning Konstitutionsutskottets beredning avser den del av proposition

Läs mer

Motion till riksdagen. 1986/87: Sf115. stigjosefson m. fl. (c) För lag om uttag av socialavgifter på vin tandelsmedel (prop.

Motion till riksdagen. 1986/87: Sf115. stigjosefson m. fl. (c) För lag om uttag av socialavgifter på vin tandelsmedel (prop. Motion till riksdagen 1986/87: Sf115 stigjosefson m. fl. (c) För lag om uttag av socialavgifter på vin tandelsmedel (prop. 1986/87: 107) Centerpartiet arbetar för ett decentraliserat samhälle. Enskilt

Läs mer

Motion till riksdagen. 1988/89 :T534 av Hans Gustafsson m.fl. (s, m, c, vpk) Blekinge kustbana

Motion till riksdagen. 1988/89 :T534 av Hans Gustafsson m.fl. (s, m, c, vpk) Blekinge kustbana Motion till riksdagen 1988/89 :T534 av Hans Gustafsson m.fl. (s, m, c, vpk) Blekinge kustbana Under våren 1988 fattade riksdagen beslut med anledning av regeringens proposition ( 1987/88 :50) "Trafikpolitiken

Läs mer

Motion till riksdagen 1989/90:T504 av Agne Hansson och Marianne J önsson (båda c)

Motion till riksdagen 1989/90:T504 av Agne Hansson och Marianne J önsson (båda c) Motion till riksdagen 1989/90: av Agne Hansson och Marianne J önsson (båda c) J ärovägarna i Kalmar län Mot. 1989/90-505 I denna motion föreslår vi ökade resurser för en utveckling av järnvägstrafiken

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88: T82. av Hans Dau (m) om trafikpolitiken inför 1990-talet (pro p. 1987/88: 50) Järnvägar

Motion till riksdagen 1987/88: T82. av Hans Dau (m) om trafikpolitiken inför 1990-talet (pro p. 1987/88: 50) Järnvägar Motion till riksdagen 1987/88: T82 av Hans Dau (m) om trafikpolitiken inför 1990-talet (pro p. 1987/88: 50) Den trafikpolitiska propositionen är ett tjockt aktstycke med många olika både synpunkter och

Läs mer

Motion 1980/81:2120. av Sven Munke och Åke Persson med anledning av proposition 1980/81:131 om vissa varvsfrågor, m. m.

Motion 1980/81:2120. av Sven Munke och Åke Persson med anledning av proposition 1980/81:131 om vissa varvsfrågor, m. m. 16 Motion 1980/81:2120 av Sven Munke och Åke Persson med anledning av proposition 1980/81:131 om vissa varvsfrågor, m. m. Regeringens proposition förutsätter bl. a. att Öresundsvarvet i Landskrona avvecklas

Läs mer

BoU 1983/84:8. Bostadsutskottets betänkande 1983/84:8

BoU 1983/84:8. Bostadsutskottets betänkande 1983/84:8 BoU 1983/84:8 Bostadsutskottets betänkande 1983/84:8 om garanti och försäkring som villkor för bostadslån till vissa nybyggda småhus m. m. (prop. 1983/84:41) Propositionen Regeringen har i proposition

Läs mer

Motion 1983/84:15. Lars Werner m. n. statsbidrag till barnomsorg och social hemhjälp (prop. 1983/84:9)

Motion 1983/84:15. Lars Werner m. n. statsbidrag till barnomsorg och social hemhjälp (prop. 1983/84:9) 10 Motion 1983/84:15 Lars Werner m. n. statsbidrag till barnomsorg och social hemhjälp (prop. 1983/84:9) I proposition 1983/84:9 föreslås förändringar i statsbidragsreglerna beträffande barnomsorgen och

Läs mer

Utbildningsutskottets betänkande 1989/90: Ub U29

Utbildningsutskottets betänkande 1989/90: Ub U29 Utbildningsutskottets betänkande 1989/90: Ub U29 Anslag på tilläggsbudget Il ~ ~ 1989/90 UbU29 0 ATTONDE RESP. TRETTONDE HUVUDTITELN! detta betänkande behandlas förslag som regeringen förelagt riksdagen

Läs mer

Motion :2196. av Claes Elmstedt m. fl. med anledning av propositionen :93 om genomförande av totaldimensionerad högskola

Motion :2196. av Claes Elmstedt m. fl. med anledning av propositionen :93 om genomförande av totaldimensionerad högskola lo Motion 1978179:2196 av Claes Elmstedt m. fl. med anledning av propositionen 1978179:93 om genomförande av totaldimensionerad högskola Utbildningsutskottet framhöll i sitt betänkande 1978/79:15 bl. a.:

Läs mer

SfU 1978/79: 13. Socialförsäkringsutskottets betänkande 1978/79: 13

SfU 1978/79: 13. Socialförsäkringsutskottets betänkande 1978/79: 13 Socialförsäkringsutskottets betänkande 1978/79: 13 med anledning av propositionen 1978/79: 50 om inriktningen av den ekonomiska politiken, 111. m., såvitt propositionen hänvisats till socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Trafikutskottets betänkande 1988/89:TU10

Trafikutskottets betänkande 1988/89:TU10 Trafikutskottets betänkande Anslag till Luftfart 1988/89 TU10 Sammanfattning I detta betänkande behandlas i proposition 1988/89: 100 (budgetpropositionen) bilaga 8, avsnittet F. Luftfart, framförda förslag

Läs mer

Utredningsplan för Gotlandstrafiken 2015

Utredningsplan för Gotlandstrafiken 2015 Datum 2008-02-04 1 (6) Diarienummer RT 2008/31 Utredningsplan för Gotlandstrafiken 2015 1 Bakgrund Det övergripande målet för den svenska transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv

Läs mer

Motion till riksdagen 1986/87: Sk153 Stig Josefson m. fl. (c) Ändringar i beskattningen av bensin, m. m. (prop. 1986/87:139)

Motion till riksdagen 1986/87: Sk153 Stig Josefson m. fl. (c) Ändringar i beskattningen av bensin, m. m. (prop. 1986/87:139) -- Motion till riksdagen 1986/87: Sk153 Stig Josefson m. fl. (c) Ändringar i beskattningen av bensin, m. m. (prop. 1986/87:139) I proposition 1986/87:139 föreslås höjd skatt på olja med 50 kr. per m3 och

Läs mer

Motion till riksdagen 1985/86:T209. RolfClarkson m. fl. (m) Mot. 1985/86 T Bilismen. l. Bilen är nödvändig. 2. Bilen och avgasrening

Motion till riksdagen 1985/86:T209. RolfClarkson m. fl. (m) Mot. 1985/86 T Bilismen. l. Bilen är nödvändig. 2. Bilen och avgasrening Motion till riksdagen 1985/86: RolfClarkson m. fl. (m) Bilismen Mot. 1985/86-212 l. Bilen är nödvändig Sverige är ett av världens biltätaste länder. För de flesta svenskar är bilen nödvändig. Dess centrala

Läs mer

Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige

Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige Utlåtande 2006:8 RI (Dnr 019-4964/2005) Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Förslag till nya principer

Läs mer

Motion till riksdagen /88:T106 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:129 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder

Motion till riksdagen /88:T106 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:129 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder Motion till riksdagen 1987 /88:T106 av Ingemar Eliasson m. fl. (fp) med anledning av prop. 1987/88:129 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder Sjöfarten- en bransch i kris Den svenska sjöfarten är en bransch

Läs mer

Bötesbelopp. Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU25. Sammanfattning

Bötesbelopp. Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU25. Sammanfattning Justitieutskottets betänkande Bötesbelopp Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:122 Bötesbelopp jämte en motion som väckts med anledning av propositionen samt

Läs mer

Motion 1980/81: n): 29) bereds rik dagen tillfälle att ta del av vad energiministern anfört

Motion 1980/81: n): 29) bereds rik dagen tillfälle att ta del av vad energiministern anfört 12 Motion 1980/81:2085 av Per Olof Håkansson med anledning av proposition 1980/81:133 om riktlinjer för energisparverksamheten i byggnader m. m. proposition 1980/81: 133 om riktlinjer för energisparverksamheten

Läs mer

Elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes Tidningar

Elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes Tidningar Lagutskottets betänkande 2005/06:LU24 Elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes Tidningar Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:96 Elektroniskt kungörande i

Läs mer

Motion till riksdagen. 1988/89:Jo807 av Per Stenmarck och Ingvar Eriksson (båda m) Avgasreningen på äldre bilar

Motion till riksdagen. 1988/89:Jo807 av Per Stenmarck och Ingvar Eriksson (båda m) Avgasreningen på äldre bilar Motion till riksdagen 1988/89:Jo807 av Per Stenmarck och Ingvar Eriksson (båda m) Avgasreningen på äldre bilar Inom alla samhällsområden måste värnandet om miljön ha högsta prioritet. Det gäller inte minst

Läs mer

1982/83: Motion. Nils Åsling m. fl. Vissa varvsfrågor, m. m. (prop. 1982/83: 147)

1982/83: Motion. Nils Åsling m. fl. Vissa varvsfrågor, m. m. (prop. 1982/83: 147) 2 Motion 1982/83: 2333 Nils Åsling m. fl. Vissa varvsfrågor, m. m. (prop. 1982/83: 147) Svensk varvsnäring har god effektivitet men arbetar på en mycket hård internationeu marknad. Svenska Varv har väl

Läs mer

Mot. 1984/ Motion 1984/85:3090. Per-Ola Eriksson m. fl. Livsmedelspolitiken (pro p. 1984/85: 166)

Mot. 1984/ Motion 1984/85:3090. Per-Ola Eriksson m. fl. Livsmedelspolitiken (pro p. 1984/85: 166) Motion Mot. 1984/85 3090-3093 1984/85:3090 Per-Ola Eriksson m. fl. Livsmedelspolitiken (pro p. 1984/85: 166) Jordbruket utgör en mycket viktig del av näringslivet i norra Sverige. Det är därför angeläge.

Läs mer

Avskaffande av åldersgräns

Avskaffande av åldersgräns Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU15 Avskaffande av åldersgräns Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare

Läs mer

Mot. 1984/ Motion 1984/85:439. Thorbjörn Fälldin m. fl. Trafikpolitiken

Mot. 1984/ Motion 1984/85:439. Thorbjörn Fälldin m. fl. Trafikpolitiken Motion Mot. 1984/85 439-443 1984/85:439 Thorbjörn Fälldin m. fl. Trafikpolitiken Inledning Som en väsentlig del i centerns samhällssyn ingår kravet att enskilda människor så långt möjligt skall kunna erbjudas

Läs mer

Finansutskottets betänkande 1998/99:FiU5

Finansutskottets betänkande 1998/99:FiU5 Finansutskottets betänkande Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen 1998/99 FiU5 Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag inom utgiftsområde 27 Avgiften till

Läs mer

Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22)

Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22) Utlåtande 2004: RI (Dnr 314-2977/2003) Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:22) av Jan Björklund m.fl. (fp) om

Läs mer

Motion till riksdagen 1985/86:L269

Motion till riksdagen 1985/86:L269 Motion till riksdagen 1985/86:L269 Agne Hansson (c) De små aktieägarnas ställning De små aktieägarnas ställning på aktiemarknaden måste stärkas. Den självsanering bland aktiemarknadens aktörer som länge

Läs mer

Utlåtande 2001:140 RI (Dnr 392/01)

Utlåtande 2001:140 RI (Dnr 392/01) Utlåtande 2001:140 RI (Dnr 392/01) Ändring i lagen om allmänna helgdagar som innebär att 8 mars - Internationella kvinnodagen - blir allmän helgdag Motion av Rebwar Hassan (mp) (2001:19) Kommunstyrelsen

Läs mer

Trafikutskottets betänkande 1999/2000:TU6. Marktjänster på flygplatser. Sammanfattning. Propositionen. Motionen 1999/2000 TU6 1999/2000:TU6

Trafikutskottets betänkande 1999/2000:TU6. Marktjänster på flygplatser. Sammanfattning. Propositionen. Motionen 1999/2000 TU6 1999/2000:TU6 Trafikutskottets betänkande Marktjänster på flygplatser 1999/2000 TU6 Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 1999/2000:41 Marktjänster på flygplatser samt en motion som väckts med

Läs mer

1979/80: 193. Motion. av Lars Werner m. fl. om en ny trafikpolitik

1979/80: 193. Motion. av Lars Werner m. fl. om en ny trafikpolitik 4 Motion 1979/80: 193 av Lars Werner m. fl. om en ny trafikpolitik 1963 års trafikpolitiska beslut var format i den extremt liberala anda som kännetecknar början av 1960-talet. Ju mer konkurrens, desto

Läs mer

Ledarhundar. Socialutskottets betänkande 2004/05:SoU17. Sammanfattning

Ledarhundar. Socialutskottets betänkande 2004/05:SoU17. Sammanfattning Socialutskottets betänkande 2004/05:SoU17 Ledarhundar Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2004/05:84 Ledarhundar samt två motioner som väckts med anledning av propositionen.

Läs mer

1982/83:2416. Motion. Inga Lantz m. fl. Vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m. m. (prop. 1982/ 83:174)

1982/83:2416. Motion. Inga Lantz m. fl. Vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m. m. (prop. 1982/ 83:174) 3 Motion 1982/83:2416 Inga Lantz m. fl. Vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen, m. m. (prop. 1982/ 83:174) I proposition 1982/83:174 redovisas överenskommelser som har träffats med sjukvårdshuvudmännen

Läs mer

Mot. 1984/ Motion 1984/85:1236. Förste vice talman Ingegerd Troedsson m. fl. Beräkningen av tilläggsbelopp i skatteskalan

Mot. 1984/ Motion 1984/85:1236. Förste vice talman Ingegerd Troedsson m. fl. Beräkningen av tilläggsbelopp i skatteskalan Motion Mot. 1984/85 1236-1244 1984/85:1236 Förste vice talman Ingegerd Troedsson m. fl. Beräkningen av tilläggsbelopp i skatteskalan Reglerna om begränsning m rätten tillunderskottsavdrag träffar fr. o.

Läs mer

Motion till riksdagen 1989/90:1'209

Motion till riksdagen 1989/90:1'209 Motion till riksdagen 1989/90:1'209 av Lennart Andersson och Sören Lekberg (båda s) Södertälje- en knutpunkt i Mälarregionen Den 24 augusti 1988 tecknade SJ. banverket,stockholms län landsting och Södertälje

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88:Bo248

Motion till riksdagen 1987/88:Bo248 Motion till riksdagen 1987/88: av Jan Sandberg (m) om ungdomarnas bostadsmarknad stockholmsregionen En ond cirkel Olika socialdemokratiska regeringar har i sin iver att styra bostadsmarknaden genomdrivit

Läs mer

Trafikutskottets betänkande

Trafikutskottets betänkande TU 1981/82: 5 Trafikutskottets betänkande 1981/82: 5 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. (prop. 1981/82: 30) ÅTGÄRDER INOM KOMMUNIKA TIONSDEPARTEMENTETS VERKSAMHETSOMRÅDE l Ändrade studerande-

Läs mer

Motion till riksdagen 1988/89 :Jo278 av Erik Holmkvist (m) Ökat nyföretagande inom jordbruket i de nordliga länen

Motion till riksdagen 1988/89 :Jo278 av Erik Holmkvist (m) Ökat nyföretagande inom jordbruket i de nordliga länen Motion till riksdagen 1988/89 :Jo278 av Erik Holmkvist (m) Ökat nyföretagande inom jordbruket i de nordliga länen Målsättningen "en levande landsbygd" skall naturligtvis även gälla de nordliga länen. Ingen

Läs mer

Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2009/10:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 24 september 2009 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande

Läs mer

Årsrapport - Linjesjöfart till och från Gotland 2016

Årsrapport - Linjesjöfart till och från Gotland 2016 Årsrapport - Linjesjöfart till och från Gotland 2016 1(11) Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Avtalets konstruktion... 3 Sammanfattning... 3 Produktion... 4 Trafikutbud... 4 Antal resenärer... 4 Fordon

Läs mer

Motion till riksdagen 1986/87: Bo 122

Motion till riksdagen 1986/87: Bo 122 Motion till riksdagen 1986/87: Bo 122 Jan Sandberg m. fl. (m) Bostadspolitiken (prop. 1986/87: 48) Bostadsmarknaden i stockholmsregionen stockholmsregionens bostadsmarknad har uppvisat mänga negativa utvecklingstendenser.

Läs mer

KrU 1983/84:19. Kulturutskottets betänkande 1983/84:19 ÅTIONDE HUVUDTITELN. om anslag till ungdomsorganisationer (prop. 1983/84:100, bil.

KrU 1983/84:19. Kulturutskottets betänkande 1983/84:19 ÅTIONDE HUVUDTITELN. om anslag till ungdomsorganisationer (prop. 1983/84:100, bil. KrU 1983/84:19 Kulturutskottets betänkande 1983/84:19 om anslag till ungdomsorganisationer (prop. 1983/84:100, bil. 10 delvis) Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 1983/84:100

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3523 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU17 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om avgiftsfrihet för viss screening

Läs mer

Mot. 1981/ Motion 1981/82 :2450. Sven Munke Åtgärder mot försurningen (pro p. 1981/82: 15 t)

Mot. 1981/ Motion 1981/82 :2450. Sven Munke Åtgärder mot försurningen (pro p. 1981/82: 15 t) Motion Mot. 1981/82 2450-2453 1981/82 :2450 Sven Munke Åtgärder mot försurningen (pro p. 1981/82: 15 t) Regeringens svavelproposition innebär att övergången från olja till kol hotas. Effekten av detta

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor... Innehåll Sammanfattning... 3 1 Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...5 2 Inledning... 9 3 Gällande rätt... 13 3.1 Medlemsavgiften till en

Läs mer

Motion till riksdagen 1986/87 :A480. Andre vice talman Karl Erik Eriksson och Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1986/87 :A480. Andre vice talman Karl Erik Eriksson och Elver Jonsson (fp) Motion till riksdagen 1986/87 :A480 Andre vice talman Karl Erik Eriksson och Elver Jonsson (fp) Utvecklingsinsatser Värmland och Dalsland De regionalpoliti ka problemen har förvärrats under 1980-talet.

Läs mer

UbU 1980/81: 35. Utbildningsutskottets betänkande 1980/81: 35

UbU 1980/81: 35. Utbildningsutskottets betänkande 1980/81: 35 Utbildningsutskottets betänkande 1980/81: 35 med anledning av proposition 1980/81: 100 såvitt gäller anslag till folkhögskolor m. m. jämte motioner UbU 1980/81: 35 NIONDE HUVUDTITELN I detta betänkande

Läs mer

Nr J propositio nt:n 1974: 142, Förmy nderskap, föreslås bl. a. borttagande. Mo t :

Nr J propositio nt:n 1974: 142, Förmy nderskap, föreslås bl. a. borttagande. Mo t : Mo t. 19 74 : 1947 4 Nr 1947 av herrar Norrb y och Börjesson i Falköping i anledning av Kungl. Maj :ts proposition 1974:142 med fö rslag tilllag om ändring i fö räldrabalke n, m. m. J propositio nt:n 1974:

Läs mer

Vårtilläggsbudget 2009

Vårtilläggsbudget 2009 Socialutskottets yttrande 2008/09:SoU6y Vårtilläggsbudget 2009 Till finansutskottet Finansutskottet har den 21 april 2009 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över 2009 års proposition

Läs mer

Motion till riksdagen 1989/90:N55. av Agne Hansson och Marianne J önsson (båda c) med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor

Motion till riksdagen 1989/90:N55. av Agne Hansson och Marianne J önsson (båda c) med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor Motion till riksdagen 1989/90:N55 av Agne Hansson och Marianne J önsson (båda c) med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor l proposition 1989/90:88 berörs bl.a. småföretagsverksamheten

Läs mer

INFÖRANDET AV LSS. PM Dnr 2011:1825. När den dåvarande borgerliga regeringen införde LSS, vilka partier röstade för respektive emot?

INFÖRANDET AV LSS. PM Dnr 2011:1825. När den dåvarande borgerliga regeringen införde LSS, vilka partier röstade för respektive emot? U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Inga-Lill Pettersson Tfn: 08-786 48 93 PM 2011-12-19 Dnr 2011:1825 INFÖRANDET AV LSS När den dåvarande borgerliga regeringen införde LSS, vilka partier röstade för respektive

Läs mer

Motion till riksdagen. 1985/86:Sk210. Martin Olsson och Marianne Andersson (c) Den skattemässiga behandlingen av förluster på grund av brott

Motion till riksdagen. 1985/86:Sk210. Martin Olsson och Marianne Andersson (c) Den skattemässiga behandlingen av förluster på grund av brott Motion till riksdagen 1985/86:Sk210 Martin Olsson och Marianne Andersson (c) Den skattemässiga behandlingen av förluster på grund av brott Frågan om huruvida förluster uppkomna på grund av brott skall

Läs mer

Motion 1982/83:2406. Knut Wachtmeister m. fl. Utvidgning av skattskyldigheten Sverige för aktievinster, m. m. (prop. 1982/83: 144)

Motion 1982/83:2406. Knut Wachtmeister m. fl. Utvidgning av skattskyldigheten Sverige för aktievinster, m. m. (prop. 1982/83: 144) 12 Motion 1982/83:2406 Knut Wachtmeister m. fl. Utvidgning av skattskyldigheten Sverige för aktievinster, m. m. (prop. 1982/83: 144) I proposition 1982/83: 144 föreslås för det första att fysiska personer

Läs mer

Subventioner och privata aktörer inom Gotlandstrafiken.

Subventioner och privata aktörer inom Gotlandstrafiken. Svenska politiska systemet 733G16 1 Grupp A: Mimmi Muleta Josefine Stephani Johanna Tydén Subventioner och privata aktörer inom Gotlandstrafiken. - Ska Gotlandstrafiken ses som transportinfrastruktur eller

Läs mer

Motion 1983/84:677. Ä ven skogs- och jordbrukets andel i försurningsproblematiken

Motion 1983/84:677. Ä ven skogs- och jordbrukets andel i försurningsproblematiken Il Motion 1983/84:677 Lars Ernestam och Börje Stensson Åtgärder mot försurning Försurningen och dess effekter på våra skogar, marker, vattendrag och sjöar är 1980-talets stora miljöfråga. Under tidigare

Läs mer

Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Kulturutskottets yttrande 2006/07:KrU1y Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över de

Läs mer

Nr Mot. 1975: av herr Danell med anledning av propositionen 1975:13 om lokalradio och vissa andra rundradiofrågor. Il 1).

Nr Mot. 1975: av herr Danell med anledning av propositionen 1975:13 om lokalradio och vissa andra rundradiofrågor. Il 1). Mot. 1975: 1840 12 Nr 1840 av herr Danell med anledning av propositionen 1975:13 om lokalradio och vissa andra rundradiofrågor. J propositionen om lokalradio och vissa andra rundradiofrågor ( J 975: J

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88:T223 av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne

Motion till riksdagen 1987/88:T223 av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne Motion till riksdagen 1987/88: av Kjell-Arne Welin m. fl. (fp) om kommunikationerna i Skåne Regionens s. k. infrastruktur är av stor betydelse. Här spelar kommunikationerna en viktig roll. Det måste råda

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:8 LS 1203-0467 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:10 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att europeiska och utomeuropeiska invandrare ska behandlas lika när det gäller

Läs mer

Förslag om hemställan hos regeringen om skadeståndsansvaret för orsakade förseningar

Förslag om hemställan hos regeringen om skadeståndsansvaret för orsakade förseningar 1(4) Handläggare Fredrik Cavalli Björkman 2019-04-15 Trafiknämnden 2019-05-14, punkt 7 Förslag om hemställan hos regeringen om skadeståndsansvaret för orsakade förseningar beskrivning På uppdrag av Landstingsfullmäktige

Läs mer

Förrättare av vigsel och partnerskap

Förrättare av vigsel och partnerskap Lagutskottets betänkande Förrättare av vigsel och partnerskap Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:58 Förrättare av vigsel och partnerskap jämte en motion som

Läs mer

Höstbudget 2018 S-MP-V

Höstbudget 2018 S-MP-V Höstbudget 2018 S-MP-V Delårsrapport 2 för Region Gotland 2017 Utfall Jan-aug Totalt Utfall Jan-aug Nämnd Års-prognos Totalt Års-prognos Nämnd 2015 + 18 mkr - 26 mkr - 72 mkr - 99 mkr 2016 + 95 mkr + 15

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2428. Stärk den enskildes rätt. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2428. Stärk den enskildes rätt. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2428 av Ola Johansson (C) Stärk den enskildes rätt Sammanfattning Konsumentpolitiken ska utgå från att ge konsumenterna makt och möjlighet att göra aktiva

Läs mer

Förslag till höjd avgift för samtal på Familjerådgivning

Förslag till höjd avgift för samtal på Familjerådgivning Utlåtande 2003:149 RVII (Dnr 325-3911/2003) Förslag till höjd avgift för samtal på Familjerådgivning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Avgiften för samtal på Familjerådgivning

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20). R-2006/0355 Stockholm den 8 juni 2006 Till Finansdepartementet Fi 2006/1167 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU

Läs mer

Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (prop. 2006/07:19)

Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (prop. 2006/07:19) Skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU7 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (prop. 2006/07:19) Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om ändrade

Läs mer

Motion 61 Motion 62 Motion 63. med utlåtanden

Motion 61 Motion 62 Motion 63. med utlåtanden Motion 61 Motion 62 Motion 63 med utlåtanden 160 Motion 61 Nu måste vår förhandlingssamordning stärkas! Den nya lagen om affärsmässiga principer mm och det faktum att vi i Stockholm numera förhandlar med

Läs mer

Finansutskottets betänkande 1988/89:FiU16

Finansutskottets betänkande 1988/89:FiU16 Finansutskottets betänkande Anslag till civildepartementet och kammarkollegiet (prop. 1988/89:100 bil. 15) 1988/89 FiU16 Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet anslagen till civildepartementet

Läs mer

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien

Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU12 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2012/13: 117 Konvention

Läs mer

Motion till riksdagen 1985/86:404

Motion till riksdagen 1985/86:404 Motion till riksdagen 1985/86:404 Kersti Johansson m. fl. (c) Inriktningen av konsumentpolitiken m. m. (prop. 1985/ 86:121) Mot. 1985/86 404-405 Målet för konsumentpolitiken är att skapa förutsättningar

Läs mer

Motion till riksdagen 1988/89: J o899 av Eva Johansson m.fl. (s) Miljön kring Arlanda flygplats

Motion till riksdagen 1988/89: J o899 av Eva Johansson m.fl. (s) Miljön kring Arlanda flygplats Motion till riksdagen 1988/89: J o899 av Eva Johansson m.fl. (s) Miljön kring Arlanda flygplats Flyget har under en rad år ökat kraftigt och har stor betydelse för landets kommunikationer. Det är i många

Läs mer

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Civilutskottets betänkande 2017/18:CU4 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i fastighetsmäklarlagen.

Läs mer

Yttrande över Remiss av förslag till nya föreskrifter om farledsavgifter (dnr )

Yttrande över Remiss av förslag till nya föreskrifter om farledsavgifter (dnr ) 2014-09-08 Sjöfartsverket 601 78 Norrköping Yttrande över Remiss av förslag till nya föreskrifter om farledsavgifter (dnr 14-02372) Stockholms Hamnar har tagit del av Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter

Läs mer

Motion till riksdagen. 1989/90: Ub584. av Gullan Lindblad och Göthe Knutson (båda m) Högskolan i Karlstad

Motion till riksdagen. 1989/90: Ub584. av Gullan Lindblad och Göthe Knutson (båda m) Högskolan i Karlstad Motion till riksdagen 1989/90: Ub584 av Gullan Lindblad och Göthe Knutson (båda m) Högskolan i Karlstad Högskolan -en viktig resurs för länet Högskolan i Karlstad med ca 4 000 studerande är av utomordentligt

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2006

Tilläggsbudget för år 2006 Utbildningsutskottets yttrande 2005/06:UbU3y Tilläggsbudget för år 2006 Till finansutskottet Finansutskottet har den 25 april 2006 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 2006 års

Läs mer

Motion till riksdagen. 1987/88:A415 av Olle Svensson m. fl. (s) om regionalpolitiska insatser inom Södermanlands län

Motion till riksdagen. 1987/88:A415 av Olle Svensson m. fl. (s) om regionalpolitiska insatser inom Södermanlands län Motion till riksdagen 1987/88: av Olle Svensson m. fl. (s) om regionalpolitiska insatser inom Södermanlands län Nyårets redovisning av befolkningsutvecklingen i Södermanlands län innehöll den positiva

Läs mer

Mot Motion :2500. av Torsten Gustafsson och Per-Axel Nilsson med anledning av propositionen : 112 om regionalpolitik

Mot Motion :2500. av Torsten Gustafsson och Per-Axel Nilsson med anledning av propositionen : 112 om regionalpolitik Motion Mot. 1978179 2500-2501 1978179:2500 av Torsten Gustafsson och Per-Axel Nilsson med anledning av propositionen 1978179: 112 om regionalpolitik l propositionen 1978179: 112 om regionalpolitiken behandlas

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Motion 1982/83: 1405. T l' å flygplatser helriii's. Linjetrafik pd Bromma iir nöd1 iindig. Rolf Clarkson m. fl. Användningen av Bromma flygplats

Motion 1982/83: 1405. T l' å flygplatser helriii's. Linjetrafik pd Bromma iir nöd1 iindig. Rolf Clarkson m. fl. Användningen av Bromma flygplats 16 Motion 1982/83: 1405 Rolf Clarkson m. fl. Användningen av Bromma flygplats T l' å flygplatser helriii's All flygexpertis är enig i bedömningen att stockholmsregionen av kapacitets- och flygsäkerhet

Läs mer

~ Mot. 1986/87 N

~ Mot. 1986/87 N 1- Motion till riksdagen 1986/87: Sten Svensson (m) Näringspolitik inför 1990-talet (prop. 1986/87:74) ~ Mot. 1986/87-141 Stiftelsen Institutet för företagsutveckling (SIFU) I regeringens proposition om

Läs mer

Namngivande av skattepengar efter statsministrar/statsråd Motion av Birgitta Holm (m) (2003:12)

Namngivande av skattepengar efter statsministrar/statsråd Motion av Birgitta Holm (m) (2003:12) Utlåtande 2003:94 RI (Dnr 109-1500/2003) Namngivande av skattepengar efter statsministrar/statsråd Motion av Birgitta Holm (m) (2003:12) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion

Läs mer

Regeringens proposition

Regeringens proposition Regeringens proposition 1985/86: 53 om ändrad beskattning av gasol Prop. 1985/86: 53 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den

Läs mer

Så styrs Sverige. 8 a och c

Så styrs Sverige. 8 a och c Så styrs Sverige 8 a och c Demokrati - Diktatur Demokrati Allmän och lika rösträtt Maktdelning Fria val Parlamentarism Offentlighetsprincip Åsikts-, yttrande- och religionsfrihet Tryckfrihet Rätt att resa

Läs mer

Finansutskottets betänkande 1999/2000:FiU26

Finansutskottets betänkande 1999/2000:FiU26 Finansutskottets betänkande Moderniserade kapitaltäckningsregler m.m. (prop. 1999/2000:94) 1999/2000 FiU26 Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande de i proposition 1999/2000:94 framlagda

Läs mer

Mot. 1983/ Motion 1983/84:16. Barnomsorgen. Nils Carlshamre m. n. statsbidrag till barnomsorg och social hemhjälp (prop.

Mot. 1983/ Motion 1983/84:16. Barnomsorgen. Nils Carlshamre m. n. statsbidrag till barnomsorg och social hemhjälp (prop. Motion Mot. 1983/84 16-20 1983/84:16 Nils Carlshamre m. n. statsbidrag till barnomsorg och social hemhjälp (prop. 1983/84:9) Ett av de fyra prioriterade socialdemokratiska vallöftena var att systemet för

Läs mer

Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar

Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar Ärendet I motionen föreslås att Stockholms läns landsting

Läs mer

Motion till riksdagen. 1985/86: Ub815. Ing-Marie Hansson m. fl. (s) Utbildningsinsatser i Gävleborgs län

Motion till riksdagen. 1985/86: Ub815. Ing-Marie Hansson m. fl. (s) Utbildningsinsatser i Gävleborgs län Motion till riksdagen 1985/86: Ub815 Ing-Marie Hansson m. fl. (s) Utbildningsinsatser i Gävleborgs län Insatser inom utbildningsområdet har visat sig vara mycket effektiva regionalpolitiska instrument.

Läs mer

Skatt 1990 vid tax. värdesökning på. 534 kr/mån. 894 kr/mån l 147 kr/mån

Skatt 1990 vid tax. värdesökning på. 534 kr/mån. 894 kr/mån l 147 kr/mån Motion till riksdagen 1987/88: av Knut Wachtmeister m. fl. (m) med anledning av pro p. 1987/88:164 om vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1990 De höjda taxeringsvärden som beror dels på allmänt

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet

Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet Regeringen bemyndigade den 21 december 2000 chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en utredare med uppgift att genom förhandlingar med berörda

Läs mer

Ramar för utgiftsområdena 8 och m.m.

Ramar för utgiftsområdena 8 och m.m. Socialförsäkringsutskottets yttrande 2008/09:SfU1y Ramar för utgiftsområdena 8 och 10 12 m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda socialförsäkringsutskottet tillfälle att avge

Läs mer

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2700 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut 1.

Läs mer

RP 119/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 119/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift och till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen

Läs mer

med anledning av prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga

med anledning av prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen

Läs mer

Indelning i utgiftsområden

Indelning i utgiftsområden Socialutskottets yttrande 2006/07:SoU4y Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 24 april 2007 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens

Läs mer

Ändring i lagen om elektronisk kommunikation

Ändring i lagen om elektronisk kommunikation Trafikutskottets betänkande Ändring i lagen om elektronisk kommunikation Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2005/06:191 Ändring i lagen om elektronisk kommunikation. I propositionen

Läs mer