J 30 ubileet till ära

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J 30 ubileet till ära"

Transkript

1 årsberättelse 2014 Jubileet 30 till ära år

2 Innehåll År Norvestia i korthet... 5 Verkställande direktörens översikt... 6 Marknadsöversikt av industriella placeringar... 8 Aktiekapital och ägarstruktur...10 Koncernens substansvärde...11 Placeringar den Bokslut 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse...16 Koncernens totalresultaträkning...19 Koncernens balansräkning Koncernens kassaflödesanalys Förändringar i koncernens eget kapital...22 Noter till koncernbokslutet...23 Nyckeltal Beräkningsgrunderna för nyckeltalen...35 Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning...37 Moderbolagets finansieringsanalys Noter till moderbolagets bokslut Förslag till vinstdisposition...43 Revisionsberättelse...45 Styrelse och ledning Rapport över Norvestiakoncernens bolagsstyrning Personal Nyckelord...52 årsberättelse 2014 norvestia abp 1

3 30 år är en imponerande början. Norvestia har klarat av upp- och nedgångar på marknaderna utmärkt och är i god form för de kommande årtiondena. Tack till aktieägarna.

4 Norvestia är ett börsnoterat investeringsbolag. Genom att förvärva Norvestias aktier äger du som placerare indirekt ett omfattande tvärsnitt av den nordiska ekonomin, allt från solida börsbolag till intressanta tillväxtbolag. Norvestia finns till för att vem som helst skall kunna delta i en yrkesmässig placeringsverksamhet jämställt, med en jämn, god avkastning som mål. Tack vare Norvestias förenklade verksamhetsmodell kan placeraren vara säker på att Norvestias intressen alltid sammanfaller med placerarens förmögenhetstillväxt. årsberättelse 2014 norvestia abp 3

5 År 2014 Substansen (utdelningsjusterad) steg under perioden med 4,0 % (10,3 %). Den justerade substansen (utdelningsjusterad) steg under perioden med 4,4 % (10,7 %). Vid årsslutet var substansen per aktie 9,59 euro (9,57). Vid årsslutet var den justerade substansen per aktie 9,73 euro (9,67). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 5,4 miljoner euro (13,5). Styrelsen föreslår en utdelning om 0,30 euro per aktie (0,35).

6 Norvestia i korthet Norvestia Abp är ett börsnoterat investeringsbolag. Norvestiakoncernen placerar huvudsakligen i nordiska aktier, aktiefonder, hedgefonder, obligationer, på penningmarknaden samt i industriella placeringar. Placeringsverksamhetens mål i Norvestia är att uppnå en god riskjusterad avkastning. Nyckeltal för koncernen 2014 Resultat, milj.... 5,4 Substansförändring, utdelningsjusterad, milj.... 5,7 Substans och eget kapital, milj ,9 Justerad substans, milj ,0 Soliditet, %... 99,0 Aktierelaterade nyckeltal 2014 Resultat,... 0,35 Substansförändring, utdelningsjusterad,... 0,37 Substans och eget kapital,... 9,59 Justerad substans,... 9,73 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den kl i Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. De aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast torsdagen den kl , antingen per e-post per telefon (09) , per fax (09) eller per post till adressen Norvestia Abp, Norra Esplanaden 35 E, Helsingfors. Fullmakt, med stöd av vilken befullmäktigad önskar utöva aktieägares rösträtt vid stämman, ombeds att inlämnas till bolagets kontor före anmälningstidens utgång. Utdelning Utdelning för 2014 utbetalas den för de aktier som den är registrerade i värdeandelssystemet. Delårsrapporterna publiceras Substansrapporten publiceras månatligen. Årsberättelsen och delårsrapporterna, som utkommer på finska, svenska och engelska, finns tillgängliga i elektronisk form på bolagets hemsidor På hemsidorna finns även alla börsmeddelanden från det senaste året och tidigare börsmeddelanden. Den tryckta årsberättelsen kan beställas från hemsidan www. norvestia.fi/bestallning. På samma sida kan man göra en fortlöpande prenumeration på årsberättelsen eller delårsrapporterna. Beställningen kan även göras per telefon (09) Substans-, kurs- och indexutveckling Norvestias aktiekurs, utdelnings- och emissionsjusterad OMX Helsinki CAP -avkastningsindex 400 Norvestias justerade substans, utdelnings- och emissionsjusterad Bloomberg/EFFAS -obligationsindex, Finland årsberättelse 2014 norvestia abp 5

7 Verkställande direktörens översikt De senaste åren har varit en bra tid för placerare eftersom aktiemarknaderna har stigit redan tre år i följd. Några kraftiga nedgångsperioder har förekommit, men marknadstrenden har hela tiden varit uppåt. Även ränteplacerarna har varit nöjda. Då räntenivån sjunker har priset på långsiktiga skuldebrev kontinuerligt stigit. Trots placeringsavkastningar är det skäl att hålla i minnet att Europas ekonomiska tillväxt har trampat på stället under de senaste sex åren, och Finlands ekonomi har minskat med så mycket som 13 procent sedan Bolagens förhållandevis goda resultat har främst uppnåtts genom att minska på arbetskraft och kostnader. Omsättningarna har i allmänhet inte stigit och nya investeringar har varit ytterst sällsynta. Det är därför ganska förvånande att aktiekurserna har stigit så kraftigt under de senaste åren trots den svaga ekonomiska utvecklingen. Den främsta orsaken härtill är centralbankernas verksamhet. Sedan bankkrisen 2008 har deras penningpolitik varit starkt stimulerande. Trots centralbankernas stödåtgärder har den ekonomiska tillväxten inte kommit igång just någonstans. USA:s situation ser för tillfället ut att vara bäst, men i Japan och Europa är ekonomierna ännu relativt stagnerade. Placerarna har dragit mest nytta av den lätta penningpolitiken. Den exceptionellt låga räntenivån och en riklig likviditet har styrt tillgångar till aktiemarknaderna och höjt på aktiernas priser. Därtill har räntenivån nästan tvingat placerare att köpa aktier, eftersom positiv avkastning inte just har fåtts från andra håll. Även placerare i skuldebrev har dragit nytta av de låga räntorna och fått en bra avkastning på sina placeringar. I den akademiska världen förs en livlig debatt om huruvida en lätt penningpolitik överhuvudtaget kan leda till en bestående ekonomisk tillväxt eller om den bara orsakar förmögenhetsbubblor. Historiskt sett har en stark ökning av penningmängderna inte gett ett bra resultat. Hoppas att centralbankernas stimulans fungerar bättre den här gången. Norvestia 2014 Mitt i Europas utmanande händelser var 2014 ett tillfredsställande placeringsår för Norvestia. Resultatet inklusive värdeökningar i intressebolag var 6,3 miljoner euro, motsvarande en substansavkastning på 4,4 procent. Volatiliteten på aktiemarknaderna var hög under året. Till exempel Euro Stoxx 50-indexet förlorade på några dagar i oktober 10 procent av sitt värde, vilket är mycket exceptionellt. Dylika kastningar förorsakade att förvaltningen av aktieportföljen var svår och krävde en klar helhetsbild över marknaden av portföljförvaltaren. De bästa enskilda avkastningarna fick Norvestia under året från Nokias, Rautaruukkis och Neste Oils aktier. Den största enskilda förlusten kom från en fond som placerar i Ryssland, fastän en stor del av fonden såldes redan innan det kraftiga ryska aktiekursraset. Valutakurserna fluktuerade kraftigt under året. För Norvestia var en förstärkning av USA:s dollar förmånlig och en försvagning av svenska kronan ofördelaktig. Ur placeringsperspektiv är svenska kronan den viktigaste valutan för Norvestia skyddades ungefär hälften av svenska kronans valutaposition mot euron. Hedgefonderna har under årens lopp varit utmärkta placeringar för Norvestia. Under de senaste åren har deras avkastning dock inte motsvarat de förväntningar som ställts på dem. Under året minskade Norvestia på sina placeringar i hedgefonder, men de har fortsättningsvis en viktig roll i Norvestias marknadsportfölj var ett bra år för Norvestias industriplaceringsverksamhet. Under året sålde Norvestia sin andel i kommunikations- årsberättelse 2014 norvestia abp 6

8 byrån Miltton Group, som hade hört till Norvestiakoncernens placeringsportfölj i tre år. Placeringen var bra, men det var nu lämplig tid att sälja aktierna. Det har varit en glädje att få vara med i Milttons snabba tillväxtsaga och jag önskar Miltton all framgång även i fortsättningen! Norvestias industriplaceringsportfölj har kontinuerligt vuxit och är en viktig del av koncernens verksamhet. Utöver en god avkastning är fördelen med de industriella placeringarna att de minskar på volatiliteten i Norvestias avkastning. Värdet på de industriella placeringarna varierar inte i lika hög grad med marknaderna som värdet på Norvestias marknadsportfölj. Industriplaceringsverksamheten svarade för cirka en tredjedel av hela Norvestiakoncernens justerade totalresultat hade det gått 30 år sedan Norvestia grundades och bolaget firade därmed jubileumsår. Det här är en betydande milstolpe på Finlands jämförelsevis unga kapitalmarknader. Utöver Norvestia finns endast 12 bolag från börslistan 1985 för tillfället på börsen. Norvestia har bra klarat av upp- och nedgångar på kapitalmarknaderna och är nu, i början av 2015, i god form inför de kommande årtiondena. Morgonkaffet med Norvestias ledning, aktieägare och placerare hölls första tisdagen varje månad på Café Strindberg. Under träffarna behandlades raskt och informellt händelser på kapitalmarknaderna och även på sidan om. Träffarna fortsätter även i år. Välkommen med! Utsikter för 2015 Den Europeiska centralbanken (ECB) har stått inför stora problem under de senaste åren. Banken har enligt bästa förmåga strävat efter att styra eurosystemets verksamhet. Enligt flera uppskattningar räddade banken det svårt defekta eurosystemet från att splittras Problemen ser ut att vara oändliga och det senaste ekonomiska plågoriset i Europa är bävan om deflation. Enligt de senaste siffrorna sjönk priserna på euroområdet i december. I januari 2015 tog ECB i bruk det tyngsta vapnet hittills. För att stimulera ekonomin och stoppa deflationen beslöt centralbanken att inleda omfattande köp av skuldebrev från euroländerna. Den tekniska termen för detta är kvantitativ lättnad. Enligt många ekonomister är det i själva verket fråga om centralbankens sedelfinansiering. ECB gör just nu det som den inte var meningen att den skulle göra: köper euroländers skuldebrev till sin balans och finansierar därmed, i alla fall indirekt, underskottet i många euroländers budget. I alla fall på kort sikt torde ECB:s åtgärder gynna placerarna. Den ökade likviditeten stöder sannolikt aktiekurserna ytterligare och de europeiska aktiekurserna steg snabbt efter ECB:s meddelande den Att estimera de långsiktiga effekterna är däremot svårare. Effekterna är bundna till huruvida Europas ekonomi stimuleras av åtgärderna eller ej. Om den ekonomiska tillväxten får fart finns det även en analytisk grund för uppgången i aktiekurserna. Ifall ingen ekonomisk tillväxt uppnås, är det stor risk för att det uppstår prisbubblor på kapitalmarknaderna, betvingade av den fortsatta ökade likviditeten. Utöver ECB:s stimulansåtgärder och situationen i Grekland har krisen i Ukraina dominerat nyheterna under den senaste tiden. Trots fredsförhandlingar på hög nivå kan krisen ännu försämra relationen mellan EU och Ryssland under en lång tid framöver. Positiva faktorer på aktiemarknaden 2015 är ändå det klart sjunkande råoljepriset och USA:s gryende ekonomiska tillväxt. Av allt att döma kommer börsåret 2015 att vara utmanande och överraskande. Den låga räntenivån stöder aktiemarknaderna, men ökar sannolikt även på marknadernas oförutsägbarhet. Liknande snabba nedgångar i aktiekurserna, som sågs på sommaren och hösten 2014, är mycket sannolika. Dessa nedgångsperioder kommer alltid överraskande, men de medför även möjligheter. Norvestias styrka är att vi snabbt kan fatta våra placeringsbeslut och vid behov effektivt ändra på allokeringen till att motsvara vår marknadssyn. Snabba förändringar på kapitalmarknaderna påverkar inte industriplaceringsportföljens avkastningsförväntningar på samma sätt som marknadsportföljens. Vi tror att de industriella placeringarna i vår portfölj har en god avkastningspotential och en kontinuerligt ökande positiv effekt för hela Norvestias resultat. Det enda vi med säkerhet kan lova, mitt i all marknadsosäkerhet, är att Norvestias hela personal kommer att göra sitt bästa för att placeringsverksamhetens resultat i bolaget skall vara det bästa möjliga även Juha Kasanen Verkställande direktör Norvestias blogg på finska! Norvestias justerade substans, utdelningsjusterad Avkastning, p.a. 5,3 % 5,4 % 0,2 % 7,2 % 11,4 % 26,5 % 16,0 % 6,0 % -14,3 % 14,2 % 9,5 % -7,6 % 4,8 % 10,7 % 4,4 % 6,2 % Volatilitet 5,0 % 5,2 % 4,6 % 3,2 % 4,3 % 10,1 % 6,4 % 6,0 % 7,8 % 7,4 % 5,6 % 5,5 % 5,3 % 3,4 % 3,8 % 6,2 % Sharpe 0,3 0,1 neg. 1,4 2,1 2,4 2,0 0,3 neg. 1,7 1,5 neg. 0,6 3,0 1,1 0,6 OMX Helsinki CAP-avkastningsindex Avkastning, p.a. -21,5 % -18,2 % -13,5 % 22,7 % 21,4 % 34,5 % 29,9 % 8,1 % -47,3 % 44,5 % 29,8 % -24,9 %15,5 % 31,6 % 10,6 % 4,6 % Volatilitet 12,5 % 33,0 % 22,1 % 18,9 % 10,2 % 12,7 % 14,2 % 13,7 % 23,4 % 32,0 % 17,8 % 17,9 %17,0 % 12,0 % 10,4 % 20,0 % Sharpe neg. neg. neg. 1,1 1,9 2,5 1,9 0,3 neg. 1,4 1,6 neg. 0,9 2,6 1,0 0,1 årsberättelse 2014 norvestia abp 7

9 Marknadsöversikt av industriella placeringar Liksom året innan var även 2014 ett bra år för Norvestias industriplaceringsportfölj. Portföljens avkastning före skatter var 23 procent. Under de två senaste åren har avkastningen varit nästan 50 procent, vilket har skapat en stark bas för att utveckla och öka på de industriella placeringarnas andel i Norvestias portfölj. Förvaltningen av industriella placeringar sköts av Norvestias dotterbolag Norvestia Industries Oy, som fungerar som en aktiv ägare tillsammans med övriga ägare och företagare i portföljbolagen. Verksamhetens målsättning är en märkbar värdeökning av portföljbolagen, oftast genom ett långsiktigt ägande på 4 7 år. Tillväxtbolagens finansmarknader utvecklades gynnsamt under Bankernas intresse för att finansiera bolagens tillväxtinvesteringar växte klart. Dessutom grundades nya private equity-fonder i Finland under det gångna året, vilket betyder att det för tillfället finns klart mera tillgänglig finansiering på marknaden än året innan. Finska bolag, och speciellt start-up bolag, har blivit bättre kända även på de internationella finansmarknaderna. Ett bevis härpå är höstens Slush-evenemang, som är på kraftigt uppgång och som samlar tusentals bolag och hundratals internationella riskkapitalfinansiärer till Helsingfors Mässcentrum under tre dagar. Det årliga återkommande Slush är ett av de mest betydande globala presentationstillfällena för unga bolag. Transaktionsmässigt gjordes en betydande försäljning och en ny intressant placering i Norvestia Industries portfölj. I slutet av året sålde Norvestia Industries sitt innehav i Miltton Group Ab. Miltton ökade sin omsättning med över 250 procent under de cirka tre år som Norvestia var ägare i bolaget. Enligt den ursprungliga investeringsplanen beslöt Norvestia att sälja sitt innehav i Miltton till de övriga ägarna, vilket gav en god avkastning på investeringen. Vid samma tidpunkt gjorde Norvestia en ny betydande placering i Idean Enterprises Oy, ett bolag som både i Finland och internationellt fungerar inom branschen för utveckling av användargränssnitt och -upplevelser. Placeringsstrategi Norvestia Industries använder riskkapitalanalys vid värderingen av nya placeringar. I analysen betonas målbolagets värdeökningspotential på långsikt. Utvärderingen av målbolagens ledning är av betydande roll då placeringsbesluten görs, liksom placeringens effektivitet, d.v.s. analysen av hur betydande funktionella förändringar kan nås genom placeringen. Det viktigaste kriteriet är ändå företagsledningens uppfattning om i vilken riktning bolaget kommer att utvecklas. Samarbetet mellan placeraren och företagaren varar oftast i många år, och därför är det av största vikt att slå fast utvecklingsplanen i detalj innan placeringsbeslutet genomförs. Norvestias tillvägagångssätt, d.v.s. att fungera som en mycket aktiv ägare, har visat sig ge mervärde och bolagets målsättning är att ytterligare öka industriplaceringsportföljens storlek i framtiden. Målsättningen med de industriella placeringarna är att nå en märkbar värdeökning i målbolagen och därmed avkastning för Norvestias egna aktieägare. Avkastningen har dock inte enbart baserat sig på värdeökningarna utan portföljens enskilda bolag har även betalat utdelning av sina goda resultat och därtill räntor, ifall låneinstrument har använts vid finansieringen. årsberättelse 2014 norvestia abp 8

10 Portföljbolag Coronaria Hoitoketju Oy Coronarias tillväxt har fortsättningsvis varit mycket stark. Bolagets omsättning steg med 35 procent från 2013 och inom sin bransch hör Coronaria till de servicebolag som växer snabbast. Omsättningen uppgick till över 53 miljoner euro och resultatet var vinstbringande. Coronarias alla verksamhetsområden, d.v.s. hälsovårdstjänster, vårdtjänster och tjänster inom småbarnspedagogik (privata daghem), växte bra. Marknadsutsikterna för bolaget är starka och trots att politiska beslut kan inverka på utbudet av privata hälsovårds- och vårdtjänster, förväntar Norvestia att bolagets konkurrensläge på marknaden kommer att förstärkas. Denna förväntning stöds av det faktum att Coronaria ägs av finländska institutioner och privatpersoner samt verkar under nyckelflaggans symbol. Tjänster inom småbarnspedagogik differentierades till ett eget bolag vid slutet av året och fungerar nu under namnet Touhula. Under året öppnades 15 stycken nya daghem. Dessutom gjorde bolaget ett betydande företagsköp i december då det köpte Aarresaaris daghem. Genom köpet blev Touhula en klar marknadsledare för privata daghem i Finland. Touhulas snabba tillväxt förväntas fortsätta även Utan företagsköp växte omsättningen för tjänster inom småbarnspedagogik med 75 procent Som en följd av bolagets positiva utveckling har vi justerat det verkliga värdet av Norvestias ägarandel av Coronaria till 5,6 miljoner euro. Norvestia äger 19,2 procent av Coronaria Hoitoketju. Idean Enterprises Oy Norvestia placerade i Idean i november Diskussioner kring riktningen för Ideans verksamhet fördes under hela året och vid årsslutet placerade Norvestia 2,9 miljoner euro i bolaget, vilket berättigade till en ägarandel på 23,8 procent. Ideans tjänster anknyter till utveckling av användargränssnitt, tjänster som förbättrar slutanvändarens upplevelser samt i allt större mängd även planering och utveckling av kundupplevelser. Ideans kunnande har erkänts speciellt i USA där bolaget har vuxit kraftigt. Majoriteten av bolagets kundkrets är globala storföretag var bolagets omsättning cirka 13 miljoner euro, vilket är en ökning på 50 procent från året innan. Bolaget är vinstbringande och satsar starkt på kommande tillväxt. I Finland har bolaget byråer i Helsingfors och Tammerfors, men bolagets största byrå är i Palo Alto i Silicon Valley i Kalifornien. Därtill öppnade bolaget nya byråer i Austin i Texas samt i Los Angeles och San Francisco i Kalifornien Polystar Instruments AB Svenska Polystar utvecklar och marknadsför IT-lösningar för affärsanalys (business intelligence) till internationella teleoperatörer. Bolaget har över hundra kunder runtom i världen och är en av de ledande aktörerna inom sin bransch. Bolagets omsättning var 314 miljoner svenska kronor under räkenskapsperioden som slutade i april 2014, vilket är 11 procent mer än året innan. Bolagets lönsamhet och finansiella ställning förbättrades även märkbart. Rörelsevinsten växte från 16 miljoner kronor till över 31 miljoner kronor. Norvestias ägarandel i bolaget är 10,0 procent. Aste Holding Oy Norvestia placerade i mediaintegratorn Aste i september Norvestias ägarandel i Aste är 40,0 procent medan bolagets grundare fortfarande äger majoriteten av bolaget. Norvestia placerade 0,8 miljoner euro i bolagets aktiekapital och 1,1 miljoner euro i mezzaninelån. Aste, som grundades 2009, erbjuder teknologiunderlag och tjänster med vars hjälp kommunikationsmaterial kan produceras effektivt och till en resonlig kostnad för slutkunden. Astes expertis är att sammanföra marknadsföring med digital- och printmedia på ett sätt som förstärker varumärken i alla medier. Bolagets omsättning var 5,4 miljoner euro 2014 och rörelsevinsten 11 procent av omsättningen. Astes målsättning är att fortsätta förverkliga sin strategi, som grundar sig på en stark lönsamhet och en moderat tillväxt. Private equity-fonder Industriplaceringsportföljen kompletteras av två investeringar i private equity-fonder. Av dessa två letar start-up fonden, som förvaltas av Lifeline Ventures Oy, speciellt efter nya placeringsobjekt bland nättjänster och miljöteknologin. Amanda V Eastfondernas fond (fund of fund), som förvaltas av eq:s private equity-fonder, placerar i andelar i stora fonder för företagsköp i Ryssland och Östeuropa. Norvestia har åtagit sig att placera 2 miljoner euro i båda fonderna och de kompletterar Norvestias industriplaceringsportfölj på de områden där Norvestia inte gör direkta placeringar. Norvestia är medlem i båda fondernas rådgivningskommittéer. Juha Mikkola Senior Investment Director Läs mera på Norvestias hemsida! årsberättelse 2014 norvestia abp 9

11 Aktiekapital och ägarstruktur Norvestia Abp:s aktiekapital uppgick den till euro. Aktiekapitalet är fördelat på A-aktier med tio röster var och B-aktier med en röst var, sammanlagt aktier. Aktierna har inget nominellt värde. ISIN-koden för B-aktierna är FI och A-aktierna är onoterade. Börsvärdet på Norvestia Abp:s noterade B-aktier var 106,7 miljoner euro (101,6) den De tio största aktieägarna innehade 58,63 % av aktierna (55,28 %) och 72,93 % av aktiernas sammanlagda röstetal (70,73 %). I styrelsemedlemmarnas och verkställande direktörens ägo fanns totalt B-aktier (62 000). Det genomsnittliga aktieinnehavet i Norvestia Abp för privatpersoner var aktier (1 218). Motsvarande antal för sammanslutningar var aktier (15 573). Andelen förvaltarregistrerade aktier uppgick till 33,96 % av antalet aktier (33,95 %) och 56,81 % av rösterna (56,80 %). Aktierna ägda av Kaupthing förvaltarregistrerades under Antalet aktieägare uppgick den till (5 765). De tio största aktieägarna den Av Av A-serien B-serien Totalt aktierna rösterna Aktieägare antal % antal % antal % % Kaupthing hf , , ,74 56,00 Mandatum Livförsäkringsaktiebolag , ,68 7,64 Laakkonen Mikko , ,62 3,67 Laakkonen Hannu , ,09 1,36 Hartwall Capital Oy Ab , ,87 1,23 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva , ,24 0,81 Immonen Jukka , ,06 0,69 Mandatum Life , ,01 0,66 Pasanen Matti , ,67 0,44 Turpeinen Urho , ,65 0, , , ,63 72,93 Förvaltarregistrerade , , ,96 56,81 Aktier och rösträtt Aktieserie Röster/ aktie Antal aktier Antal röster Aktiekapital euro Serie A Serie B Sammanlagt Innehavens storlek Aktieinnehav Av aktierna Av rösterna Av antalet ägare ,4 % 0,3 % 18,3 % ,0 % 5,9 % 59,3 % ,1 % 9,2 % 18,6 % ,0 % 3,3 % 2,0 % ,4 % 81,2 % 1,8 % Ej i värdeandelssystemet 0,1 % 0,1 % - 100,0 % 100,0 % 100,0 % Fördelning av aktiekapital i ägargrupper den Hushåll 44,3 % Utländska ägare 34,3 % Finansiella institut och försäkringsanstalter 14,0 % Företag 5,3 % Sammanslutningar utan vinstsyfte 1,9 % Offentliga samfund 0,1 % Ej i värdeandelssystemet 0,1 % årsberättelse 2014 norvestia abp 10

12 Koncernens substansvärde milj. 31/12/14 31/12/13 31/12/12 31/12/11 31/12/10 Tillgångar Långfristiga tillgångar Immateriella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Andelar i intressebolag 7,3 6,3 4,9 4,7 3,4 Lånefordran från intressebolag 1,9 3,6 2,2 2,4 - Övriga placeringar 4,6 3,8 2,7 2,0 2,0 Uppskjutna skattefordringar 3,7 5,5 8,4 7,4 5,8 Kortfristiga tillgångar Värdepappersportfölj 65,4 61,1 49,1 48,4 60,5 Övriga finansiella tillgångar till verkligt värde 52,0 58,5 61,9 50,8 56,6 Likvida medel och fordringar 17,1 15,5 17,2 26,5 36,0 Tillgångar sammanlagt 152,0 154,3 146,4 142,3 164,4 Kortfristiga skulder -0,4-1,4-2,9-1,4-1,0 Uppskjutna skatteskulder -4,7-6,4-6,1-4,6-8,2 SUBSTANS 146,9 146,5 137,4 136,3 155,2 JUSTERAD SUBSTANS* 149,0 148,1 138,2 - - Substans/aktie, 9,59 9,57 8,97 8,90 10,13 Justerad substans/aktie, * 9,73 9,67 9, Substansförändring, utdelningsjusterad Förändring, milj. 5,7 13,8 5,7-11,3 13,7 Förändring per aktie, 0,37 0,90 0,37-0,73 0,90 * De externa värderingar som har gjorts som stöd för bokslutet och för att bekräfta det verkliga värdet av industriella placeringar, har resulterat i en värdeökning i ett av intressebolagen, Coronaria Hoitoketju Oy. Enligt IFRS är den här typen av värdeökning i placeringar i intressebolag inte möjlig att boka, eftersom intressebolagen i Norvestias koncernbokslut behandlas enligt kapitalandelsmetoden. Kalkyleringsprinciper Principerna som använts vid beräkningen av substansvärdet är de samma som koncernbokslutets bokslutsprinciper. Tilläggsuppgifter om beräkningsprinciperna för de finansiella tillgångarna finns på sid Koncernens justerade substans och börsvärde Justerad substans Börsvärde* milj Aktiekurs och justerad substans per aktie Justerad substans Aktiekurs * I tabellen har A-aktierna värderats till B-aktiens kurs. årsberättelse 2014 norvestia abp 11

13 Placeringar den Antal aktier/andelar Anskaffningsvärde Verkligt värde Andel av placeringar NORVESTIA ABP BÖRSNOTERADE AKTIER Ahlstrom Oyj ,3 % Amer Sports Oyj ,7 % Apetit Oyj ,8 % Atria Oyj ,7 % Caverion Oyj ,5 % Elisa Abp ,4 % Finnair Abp ,8 % Fortum Abp ,3 % HKScan Abp serie A ,2 % Honkarakenne Oyj ,6 % Huhtamäki Oyj ,4 % Kemira Oyj ,0 % Kesko Abp serie B ,1 % Konecranes Abp ,7 % Metso Abp ,9 % Metsä Board Oyj serie B ,9 % Neste Oil Abp ,3 % Nokia Abp ,4 % Nokian Renkaat Oyj ,2 % Oriola-KD Abp serie B ,2 % Orion Abp serie B ,9 % Outokumpu Oyj ,1 % Outotec Oyj ,4 % Raisio Abp serie V ,5 % Ramirent Oyj ,4 % Rapala VMC Oyj ,5 % Sampo Abp serie A ,3 % Sanoma Oyj ,3 % Sponda Oyj ,0 % Stockmann Abp serie B ,2 % Stora Enso Abp serie R ,2 % Tikkurila Oyj ,9 % UPM-Kymmene Oyj ,8 % Uponor Oyj ,4 % Valmet Oyj ,5 % Wärtsilä Abp ,4 % YIT Abp ,3 % Nomura Nikkei 225 ETF ,6 % Nordea Bank AB FDR ,5 % Powershares QQQ ,2 % SPDR S&P 500 ETF Trust ,2 % TeliaSonera AB ,8 % ,8 % FONDER Brummer & Partners Multi-Strategy Euro ,8 % Brummer & Partners Nektar ,0 % Brummer & Partners Zenit ,1 % Didner & Gerge Aktiefond ,5 % eq Euro Investment Grade 1 K ,6 % eq High Yield Bond 1 K ,7 % Evli Eurooppa B ,8 % Fondita European Top Picks ,7 % Fourton Hannibal A ,3 % OP-Suomi Arvo A ,8 % RAM One ,8 % Russian Prosperity Fund Euro A ,3 % Taaleritehdas Arvo Markka ,9 % VISIO Allocator ,6 % ,9 % årsberättelse 2014 norvestia abp 12

14 Antal aktier/andelar Anskaffningsvärde Verkligt värde Andel av placeringar DERIVATKONTRAKT Outokumpu säljoptioner (utställda) ,0 % ,0 % OBLIGATIONER nominellt värde Ahlstrom, förfaller ,8 % Finnair, förfaller ,1 % Nokia, förfaller ,1 % Oriola-KD, förfaller ,7 % Outokumpu, förfaller ,6 % Outokumpu, förfaller ,8 % Pohjola Bank, förfaller ,8 % Sanoma, förfaller ,6 % SEB, förfaller ,8 % Sponda, förfaller ,8 % Svenska Handelsbanken, förfaller ,8 % ,9 % SUMMA NORVESTIA ABP ,6 % NORVESTIA INDUSTRIES OY ONOTERADE INTRESSEBOLAG* Aste Holding Oy ,7 % Coronaria Hoitoketju Oy ,7 % Idean Enterprises Oy ,2 % Lån till intressebolag ,4 % ,0 % PRIVATE EQUITY FONDER Amanda V East Ky ,5 % Lifeline Ventures Fund I Ky ,0 % Lifeline Ventures Fund III Ky ,1 % ,6 % SUMMA NORVESTIA INDUSTRIES OY ,6 % NORVENTURES AB ONOTERADE BOLAG Polystar Instruments AB ,8 % SUMMA NORVENTURES AB ,8 % SUMMA NORVESTIAKONCERNEN ,0 % Tabellen inkluderar inte koncernens likvida medel. * Det verkliga värdet för onoterade intressebolag redovisas som koncernens balansvärde. Geografisk fördelning av Norvestiakoncernens placeringar den Norvestiakoncernens placeringar den Finland 60 % Övriga Norden 18 % Övriga Europa 11 % Utanför Europa 11 % Börsnoterade aktier 50 % Masskuldebrev 17 % Hedgefonder 13 % Industriella placeringar 11 % Aktiefonder 9 % årsberättelse 2014 norvestia abp 13

15

16 Bokslut 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse...16 Koncernens totalresultaträkning...19 Koncernens balansräkning Koncernens kassaflödesanalys Förändringar i koncernens eget kapital...22 Noter till koncernbokslutet...23 Nyckeltal Beräkningsgrunderna för nyckeltalen...35 Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning...37 Moderbolagets finansieringsanalys Noter till moderbolagets bokslut Förslag till vinstdisposition årsberättelse 2014 norvestia abp 15

17 Styrelsens verksamhetsberättelse Kapitalmarknaden 2014 var det tredje året i rad då aktiemarknaderna steg, även om uppgången inte var lika stor som under de två tidigare åren. OMX Helsinki CAP-avkastningsindexets avkastning var 10,6 procent 2014, vilket dock är bättre än indexets långsiktiga medelavkastning. Året var mycket varierande på aktiemarknaderna och satte placerarnas tålamod på prov. Under året skedde två snabba och kraftiga kursnedgångar som varade i några dagar. Den första var i juli och den andra i oktober. Efter dessa minikraschar återhämtade sig aktiekurserna emellertid lika snabbt till deras ursprungliga nivå. Även i efterhand är det svårt att bedöma exakt vad som var orsaken till rasen, men de beskriver väl hur spänd atmosfären var på aktiemarknaderna under det gångna året. Grundkonstellationen på kapitalmarknaderna i Europa har varit tämligen oförändrad redan i flera år. Räntenivån är fortfarande rekordlåg och den likviditetsdrivna penningpolitiken samt bristen på placeringsalternativ med låg risk har under de senaste åren starkt stött aktiekurserna. Den Europeiska centralbanken (ECB) sänkte i juni räntan på sina centralbanksdepositioner till negativ för första gången under bankens historia. I september sänkte ECB styrräntan till 0,05 procent. Avsikten var att skapa en stimulerande effekt på den ekonomiska efterfrågan. Åtgärderna sänkte marknadsräntorna ytterligare, men inte ens dessa åtgärder förbättrade Europas tillväxtutsikter utan tillväxtprognoserna har tvärtom sänkts hela tiden. Ännu i början av 2014 estimerades Europas BNP växa med 1,4 procent. Enligt de senaste förhandsuppgifterna stannade tillväxten på 0,8 procent. Utöver den svaga ekonomiska tillväxten plågas euroområdet av en omfattande arbetslöshet. Inflationen som är klart under ECB:s långsiktiga mål på två procent reflekterar en otillräcklig användning av resurser. Enligt de senaste siffrorna sjönk priserna rentav på euroområdet i december och deflationsrisken är uppenbar. Europa är i fara att hamna i samma spiral av deflation och låg tillväxt som Japans ekonomi lidit av i över ett decennium. Förutom de svaga ekonomiska utsikterna vållade även olika geopolitiska kriser placerarna huvudbry under året. Av dessa var krisen i Ukraina värst. Denna diplomatiska konflikt kan anses vara den allvarligaste i Europa efter kalla kriget. Lösningen på krisen har inte framskridit under de senaste månaderna och det finns risk för att en så kallad frusen konflikt uppstår, som kan pågå i flera år. Konflikten har varit skadlig för såväl Europas som Rysslands ekonomi. EU:s ekonomiska sanktioner mot Ryssland tillsammans med oljeprisets snabba nedgång under den senaste tiden har lett till att rubeln rasat och den ryska ekonomins tillväxt stagnerat. De ryska ekonomiska utsikterna är för tillfället svaga och den ryska ekonomin förväntas krympa med upp till 3 5 procent Rysslands motsanktioner har i sin tur ytterligare försvagat de europeiska ekonomiska tillväxtutsikterna. Speciellt hårt har Finlands ekonomi lidit av detta, eftersom den finska ekonomin är mera bunden till den ryska handeln än många andra europeiska länder. Utanför Europa är tillväxtutsikterna bättre. Speciellt USA:s ekonomi har visat tecken på återhämtning och ser för tillfället ut att vara klart före Europa i sin konjunkturcykel. Index som beskriver avkastningen på olika börser utvecklades 2014 enligt följande: Finland / OMX Helsinki-index 5,7 % Finland /OMX Helsinki CAP-avkastningsindex 10,6 % Sverige / OMX Stockholm-index 11,9 % Norge / OBX-index 4,0 % Danmark / OMX Copenhagen-index 17,6 % USA / Nasdaq Composite-index 13,4 % USA / S&P 500-index 11,4 % Bloomberg European 500-index 4,3 % MSCI World-index 2,9 % Japan / Nikkei 225-index 7,1 % Norvestias börskurs (utdelningsjusterad) 9,9 % Norvestias substans (utdelningsjusterad) 4,0 % Norvestias justerade substans (utdelningsjusterad) 4,4 % Substansvärde och börskurs Norvestias substansvärde uppgick den till 146,9 miljoner euro eller 9,59 euro per aktie (146,5 miljoner euro eller 9,57 euro per aktie vid slutet av 2013). Med beaktande av utdelningen om 0,35 euro per aktie som lämnades i mars 2014 steg substansvärdet under översiktsperioden med 0,37 euro per aktie (0,90), vilket motsvarar en substansuppgång på 4,0 % (10,3 %) sedan årets början. Under det fjärde kvartalet steg substansen per aktie med 0,04 euro (0,25). De externa värderingar som gjorts som stöd för bokslutet och för att bekräfta det verkliga värdet av industriella placeringar, har resulterat i en värdeökning i ett av intressebolagen, Coronaria Hoitoketju Oy. Med beaktandet av denna värdeökning, var det justerade substansvärdet 149,0 miljoner euro (148,1) den , vilket motsvarade en utdelningsjusterad ökning på 4,4 % (10,7 %) sedan årets början. Under det fjärde kvartalet steg den justerade substansen per aktie med 0,09 (0,24). Skillnaden mellan substansen och den justerade substansen var 2,1 miljoner euro (1,6). Enligt IFRS är den här typen av värdeökning i placeringar i intressebolag inte möjlig att boka i det officiella substansvärdet, eftersom intressebolagen i Norvestias koncernbokslut behandlas enligt kapitalandelsmetoden. Den utdelningsjusterade börskursen för Norvestias B-aktie steg under året med 9,9 %. Det sista avslutet i B-aktien den gjordes till en kurs på 7,40 euro per aktie (7,05), vilket motsvarade en substansrabatt på 22,8 % (26,3 %). Börsvärdet för Norvestias B-aktier den var 106,7 miljoner euro (101,6). Koncernens resultat Koncernens resultat uppgick 2014 till 5,4 miljoner euro (13,5/2013; 5,6/2012) och rörelsekostnaderna till 2,0 miljoner euro (2,2/2013; 1,9/2012). Kostnaderna utgjorde 1,3 % av substansvärdet (1,5 %/2013; 1,4 %/2012). Resultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 0,6 miljoner euro (3,7/2013; 3,1/2012). Avkastningen på eget kapital var 3,7 % (9,5 %) och avkastningen på investerat kapital 3,9 % (11,6 %). Från och med detta koncernbokslut har skattefordringar och -skulder kvittats. Nyckeltalens jämförelsesiffror har justerats för tidigare räkenskapsperioder till att motsvara förändringen. årsberättelse 2014 norvestia abp 16

18 Likviditet och soliditet Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 14,1 miljoner euro (14,6/2013; 16,5/2012). Soliditeten var 99,0 % (98,5 %/2013; 97,9 %/2012). Koncernens egna kapital var 146,9 miljoner euro (146,5/2013; 137,4/2012). Alla nyckeltal presenteras på sid 34. Personal Under året var i genomsnitt 6 personer anställda i Norvestiakoncernen (6/2013; 6/2012). Personalkostnaderna uppgick till 1,1 miljoner euro (1,4/2013; 1,1/2012). Norvestias placeringar Norvestiakoncernens placeringar kan indelas i fem separata delar: börsnoterade aktier och aktiefonder, hedgefonder, obligationer, industriella placeringar samt likvida medel. Norvestias investeringar, borträknat kontanter och andra likvida medel, var 90 % (90 %) av totala tillgångar vid årets slut. Enligt marknadsvärdet fördelades placeringarna enligt följande: milj. % milj. % Börsnoterade aktier och aktiefonder* 77,5 53,4 74,6 50,4 Industriella placeringar 13,7 9,4 13,7 9,3 Hedgefonder 17,5 12,1 24,3 16,4 Obligationer och obligationsfonder 21,3 14,7 20,7 14,0 Kontanter och andra likvida medel 15,1 10,4 14,6 9,9 Sammanlagt 145,1 100,0 147,9 100,0 * varav aktiefonder 12,1 miljoner euro (13,5). Av koncernens tillgångar var 78 % i euro, 15 % i svenska kronor, 6 % i USA:s dollar och 1 % i annan valuta. Under året var bolagets justerade substansavkastning efter kostnader och skatter 4,4 %, vilket uppnåddes med en volatilitet på 3,8 % baserad på månatliga observationer. Samtidigt var avkastningen för OMX Helsinki CAP-avkastningsindexet 10,6 % och volatiliteten 10,4 %. Allokeringen i portföljen ändrades något under året. Andelen i aktier och obligationer ökades och hedgefondernas andel minskades motsvarandevis. Avkastningen på aktieplaceringar, obligationer och industriella placeringar var relativt god De största enskilda vinsterna kom från Nokias, Neste Oils och Rautaruukkis aktier. Norvestias substansavkastning mellan olika månader fluktuerade klart mindre än utvecklingen på aktiemarknaderna. Bolaget skyddade tidvis sina placeringar med att sälja Euro Stoxx futurer och genom att köpa säljoptioner. Cirka hälften av valutarisken i svenska kronor stängdes med en valutatermin. Industriella placeringar Avkastningen på industriella placeringar var god. I november placerade Norvestia i det finska globalt verksamma servicebolaget Idean Enterprises Oy, som specialiserar sig på planering av användarupplevelser. Efter arrangemanget uppgår Norvestias ägarandel i bolaget till 23,1 %. Under hösten sålde Norvestia sitt innehav i Miltton Group Ab. Placeringar i onoterade bolag hör till Norvestias industriplaceringsportfölj, som förvaltas av Norvestias dotterbolag Norvestia Industries Oy. Målsättningen med placeringsverksamheten är att finna intressanta bolag med god tillväxtpotential och genom att långsiktigt och aktivt utveckla dessa nå en märkbar värdeökning och därmed avkastning för Norvestias aktieägare. Enligt sin placeringsstrategi strävar Norvestia efter att finna bolag som fungerar på en tillräckligt stor marknad och som har möjlighet att utnyttja sina innovativa lösningar och serviceinnovationer i Finland och även internationellt. Norvestia placerar i minoritetsandelar eller kan vara i majoritet tillsammans med en annan placerare. I slutet av 2014 bestod industriplaceringsportföljen av fyra onoterade bolag: Aste Holding som erbjuder mediaproduktion och -konsultation; Coronaria Hoitoketju, som erbjuder hälsovårdstjänster; Idean Enterprises, som erbjuder planering av användarupplevelser samt Polystar Instruments, som utvecklar IT-lösningar för affärsanalys inom telekommunikation. Balansvärdet av andelarna i bolagen var sammanlagt 9,7 miljoner euro. Norvestia har åtagit sig att placera 2,0 miljoner euro i fonden Lifeline Ventures Fund I, varav 1,2 miljoner euro nu har placerats. Därtill har Norvestia åtagit sig att placera 2,0 miljoner euro i private equity fonden Amanda V East, varav 0,9 miljoner euro nu har placerats. Norvestia har även placerat 0,1 miljoner euro i fonden Lifeline Ventures Fund III. Enligt nuvarande placeringsstrategi kan % av placeringstillgångar användas till industriella placeringar. Placeringarna har ingen förutbestämd tidsgräns utan de görs då lämpliga tillfällen uppenbarar sig. Norvestiakoncernen Norvestia Abp är moderbolag till Norvestia Industries Oy och Norventures Ab. Hela koncernens moderbolag är Kaupthing hf. vars hemort är Reykjavik, Island. Norvestia placerar huvudsakligen i nordiska aktier, aktiefonder, hedgefonder, obligationer, på penningmarknaden samt i industriella placeringar. Norvestia Abp:s B-aktie noteras på Nasdaq Helsinki. Dotterbolaget Norvestia Industries Oy grundades i september 2007 för att förverkliga koncernens industriplaceringsstrategi. I Norvestias andra helägda dotterbolag Norventures Ab skedde inga förändringar under året. Aktier och aktiekapital Norvestia Abp:s aktiekapital är fördelat på A-aktier med tio röster var och B-aktier med en röst var. Aktiekapitalet består av sammanlagt aktier och aktiernas sammanlagda röstetal är Alla aktier har samma rätt till utdelning och bolagets tillgångar. Aktieägare Vid utgången av 2014 hade Norvestia aktieägare (5 765). Av aktierna var 34,3 % i utländsk ägo (34,4 %) och 34,0 % förvaltarregistrerade (33,9 %). Norvestias största aktieägare är Kaupthing hf. med 32,7 % (32,7 %) av aktierna motsvarande 56,0 % (56,0 %) av rösterna vid årets slut. Den näst största ägaren, Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, innehade vid årets slut 11,7 % (11,7 %) av aktierna och 7,6 % (7,6 %) av rösterna. De tio största aktieägarna innehade vid årets slut 58,6 % (55,3 %) av aktierna och 72,9 % (70,7 %) av aktiernas sammanlagda röstetal. Mer information om aktieägarna finns på sid 10. Ordinarie bolagsstämma Vid den ordinarie bolagsstämman den beslutades att utdelning för 2013 skulle lämnas med 0,35 euro per aktie. Utdelningen utbetalades den årsberättelse 2014 norvestia abp 17

19 Till styrelsen omvaldes: J.T. Bergqvist, ordförande Hilmar Thór Kristinsson, vice ordförande Georg Ehrnrooth, medlem Robin Lindahl, medlem Till styrelsen valdes följande nya medlem: Brjánn Bjarnason Till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers Ab med CGR Jan Holmberg som huvudansvarig revisor och CGR Lauri Kallaskari som revisorssuppleant. Stämman beslutade enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för Stämman befullmäktigade styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier genom offentlig handel på Helsingfors börs. Bemyndigandet berättigar till förvärv av högst B-aktier före den Inga förvärv gjordes under Styrelsen befullmäktigades även att fatta beslut om aktieemission och emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter. Maximiantalet som kan emitteras uppgår till totalt B-aktier. Bemyndigandet är i kraft högst till om med den Risker i placeringsverksamheten En av huvudprinciperna i Norvestias placeringsverksamhet är att diversifiera placeringarna och därigenom begränsa den totala risknivån och samtidigt nå en jämn förmögenhetstillväxt. Tidvis kan dock en betydande del av placeringarna fokuseras på en viss typ av placeringar och värdepapper, vars möjliga ogynnsamma utveckling betydligt kan försämra Norvestias resultat. Norvestia strävar tidvis efter att skydda sina placeringar med optioner och terminer, men det kan ändå uppstå situationer då skyddet inte är effektivt. Norvestias fem största placeringar den var fonderna Didner & Gerge Aktiefond, Nektar och eq Euro Investment Grade samt Nordeas och Nokias aktier. Den ekonomiska utvecklingen och förändringar i börskurserna, såväl nationellt som internationellt, inverkar väsentligt på bolagets avkastning. Utöver detta inverkar även förändringar i valutakurserna på bolagets resultat. Den allmänna osäkerheten på kapitalmarknaderna ökar volatiliteten på Norvestias placeringar och därmed även på risken. Intern kontroll och riskhantering Bolagets principer för intern kontroll och riskhantering behandlas närmare i en separat rapport över Norvestiakoncernens bolagsstyrning på sid Utdelningspolitik Norvestia strävar att över åren lämna en utdelning som ligger över genomsnittet för den finska aktiemarknaden. På lång sikt strävar man till att ungefär hälften av koncernens vinst efter skatt utdelas. Förslag till vinstutdelning Styrelsen föreslår att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas till aktieägarna 0,30 euro per aktie (0,35), vilket motsvarar 4,6 miljoner euro (5,4). Framtidsutsikter Euroområdets återhämtning från bankkrisen 2008 har varit mycket mödosam. Den ekonomiska tillväxten har varit långsam under de senaste åren och euroområdets BNP har inte växt med mer än en procent per år sedan En dylik långsam ekonomisk tillväxt löser inte euroområdets problem, som till exempel en omfattande arbetslöshet och en del euroländers stora skuldproblem. Enligt prognoserna borde den ekonomiska tillväxten alltid ha börjat nästa år, men detta har inte skett. Enligt de senaste prognoserna kommer euroområdets BNP att växa med en procent 2015 och med 1,5 procent Den Europeiska centralbanken beslöt i sitt möte i januari 2015 att börja köpa skuldebrev från marknaden till ett månatligt värde på 60 miljarder euro. Inom ramen för programmet kan banken även köpa lån emitterade av euroländer. Beslutet är mycket exceptionellt. Det här är första gången som ECB tyr sig till en så omfattande marknadsoperation. Avsikten med åtgärden är att avvärja faran för deflation och stimulera den avtagande ekonomiska tillväxten. I det grekiska parlamentsvalet i januari 2015 kammade Syriza-partiet, som motsätter sig EU:s sparkrav, hem en brakseger. Syrizas ledare Alexis Tsipras lovade i sina valtal att öppna lånepaketet mellan EU och Grekland och hotade med att Grekland inte återbetalar alla lån som beviljats landet. Möjliga lånediskussioner mellan EU och Grekland skulle troligtvis föranleda osäkerhet i hela eurosystemet. Om Grekland beviljades dispens kunde även övriga skuldsatta euroländer kräva samma förmåner. Den ekonomiska tillväxten ser bättre ut utanför Europa och världsekonomin kommer fortsättningsvis att återhämta sig. BNP-tillväxten utanför euroområdet estimeras vara 3,6 procent 2015 och 4,2 procent Räntenivån på de europeiska skuldebreven med låg risk beräknas vara mycket låg under hela Det här kommer troligen att fortsätta styra tillgångar till aktieplaceringar och därigenom stöda aktiekurserna. Den kraftiga nedgången i oljepriset på den sista tiden borde även ha en stimulerande effekt på den ekonomiska tillväxten. Å andra sidan kan eurosystemets möjliga problem, de geopolitiska kriserna och i synnerhet den tillspetsade situationen i Ukraina leda till ett tryck nedåt på aktiemarknaderna. I denna känsliga marknadssituation strävar Norvestia efter att i sin verksamhet, på bästa möjliga sätt och utgående från den senaste tillgängliga ekonomiska informationen, ta i beaktande ekonomins och aktiemarknadernas olika utvecklingsalternativ. Investeringsgraden mellan aktier, fonder och räntebärande placeringar kommer att anpassas till de bedömningar som görs vid varje enskild situation. Norvestias placeringsstrategi 2015 Norvestias placeringsstrategi är tudelad, i marknadsplaceringar och industriella placeringar. Placeringarnas fördelning mellan de olika placeringsstrategierna utvärderas från fall till fall. Marknadsplaceringar görs enligt rådande marknadsomständigheter. Målet är att uppnå en god riskjusterad avkastning. Vid årsskiftet var en stor del av Norvestias tillgångar placerade direkt i aktier på Helsingfors börs. För att diversifiera risken samt på basen av avkastningsförväntningar kan placeringar göras även på andra börser. Bolagsstämman våren 2014 bemyndigade styrelsen att förvärva bolagets egna aktier samt att fatta beslut om en möjlig aktieemission. Båda bemyndiganden var avsedda att användas för industriella placeringar. Även användningen av främmande kapital vid finansieringen av industriella placeringarna kan övervägas. årsberättelse 2014 norvestia abp 18

20 Koncernens totalresultaträkning Not Vinster och förluster från värdepappersverksamhet 3, Personalkostnader 4, Av- och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Andel av resultat från intressebolag Realiserat resultat från andelar i intressebolag Finansiella intäkter och kostnader RESULTAT FÖRE SKATTER Inkomstskatt* RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Övrigt totalresultat efter skatter: Poster, som i framtiden kan omklassificeras till resultatet Omvärdering av finansiella tillgångar som kan säljas RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT * Baserat på räkenskapsperiodens resultat Resultat/aktie, 0,35 0,88 Antal aktier årsberättelse 2014 norvestia abp 19

DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2014

DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2014 DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2014 Q3 EN KLAR INVESTERING Norvestia är ett börsnoterat investeringsbolag. Genom att förvärva Norvestias aktier äger du som placerare indirekt ett omfattande tvärsnitt av den nordiska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2013

DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2013 DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2013 Q3 EN KLAR INVESTERING Norvestia finns till för att vem som helst skall kunna delta i en yrkesmässig placeringsverksamhet jämställt, med en jämn god avkastning som mål och utan

Läs mer

NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007. Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %).

NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007. Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %). NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007 Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 14,8 milj. (11,3). Substansen per aktie var 11,08

Läs mer

2013årsberättelse 2013 Norvestia abp 1. Innehåll. Bokslut 2013

2013årsberättelse 2013 Norvestia abp 1. Innehåll. Bokslut 2013 årsberättelse 2013 Innehåll År 2013... 4 Norvestia i korthet... 5 Verkställande direktörens översikt... 6 Marknadsöversikt av industriella placeringar... 8 Aktiekapital och ägarstruktur...10 Koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2014 Q1 EN KLAR INVESTERING Norvestia är ett börsnoterat investeringsbolag. Genom att förvärva Norvestias aktier äger du som placerare indirekt ett omfattande tvärsnitt av den nordiska

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2014 Q2 EN KLAR INVESTERING Norvestia är ett börsnoterat investeringsbolag. Genom att förvärva Norvestias aktier äger du som placerare indirekt ett omfattande tvärsnitt av den nordiska

Läs mer

1.1 31.3.2008. Den dividendkorrigerade substansen sjönk under perioden med 0,7 % (+3,9 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till -1,0 milj. (6,3).

1.1 31.3.2008. Den dividendkorrigerade substansen sjönk under perioden med 0,7 % (+3,9 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till -1,0 milj. (6,3). 2 0 0 8 DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2008 Den dividendkorrigerade substansen sjönk under perioden med 0,7 % (+3,9 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till -1,0 milj. (6,3). Substansen per aktie var 10,17

Läs mer

1.1 30.6.2008. Den dividendkorrigerade substansen minskade under perioden med 2,6 % (+9,3 %).

1.1 30.6.2008. Den dividendkorrigerade substansen minskade under perioden med 2,6 % (+9,3 %). 2 0 0 8 DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2008 Den dividendkorrigerade substansen minskade under perioden med 2,6 % (+9,3 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till -4,1 milj. (14,8). Substansen per aktie var

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Den 30 juni 2002 var Havsfruns substansvärde 220 kr (219 kr per aktie motsvarande tid föregående år) Vid årsskiftet var substansvärdet 234 kr per aktie Koncernens resultat

Läs mer

Placeringsverksamhetens mål i Norvestia är att uppnå en god riskjusterad avkastning.

Placeringsverksamhetens mål i Norvestia är att uppnå en god riskjusterad avkastning. 011 DEL ÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2011 EN KL AR INVESTERING Norvestia finns till för att vem som helst skall kunna delta i en yrkesmässig placeringsverksamhet jämställt, med en jämn god avkastning som mål och

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och

Läs mer

Placeringsverksamhetens mål i Norvestia är att uppnå en god riskjusterad avkastning.

Placeringsverksamhetens mål i Norvestia är att uppnå en god riskjusterad avkastning. 2011 DEL ÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2011 011 Norvestia i korthet Norvestia Abp är ett börsnoterat investmentbolag. Norvestiakoncernen placerar huvudsakligen i nordiska aktier, aktiefonder, hedgefonder samt på

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2012 Q2 EN KLAR INVESTERING Norvestia finns till för att vem som helst skall kunna delta i en yrkesmässig placeringsverksamhet jämställt, med en jämn god avkastning som mål och utan

Läs mer

Placeringsverksamhetens mål i Norvestia är att uppnå en god riskjusterad avkastning.

Placeringsverksamhetens mål i Norvestia är att uppnå en god riskjusterad avkastning. 2011 DEL ÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2011 011 Norvestia i korthet Norvestia Abp är ett börsnoterat investmentbolag. Norvestiakoncernen placerar huvudsakligen i nordiska aktier, aktiefonder, hedgefonder samt på

Läs mer

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (9)

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (9) Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 21.7.2006 kl 16.00 1 (9) NORVESTIAS DELÅRSÖVERSIKT 1.1-30.6.2006 Koncernens resultat för perioden januari-juni 2006 uppgick till 11,3 miljoner euro (11,3 milj. euro för motsvarande

Läs mer

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 25.1.2006 kl. 15.15 1(13)

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 25.1.2006 kl. 15.15 1(13) Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 25.1.2006 kl. 15.15 1(13) NORVESTIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ÅR 2005 Resultatet för räkenskapsperioden närmare tredubblades i jämförelse med föregående år. Koncernens resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2012 Q1 EN KLAR INVESTERING Norvestia finns till för att vem som helst skall kunna delta i en yrkesmässig placeringsverksamhet jämställt, med en jämn god avkastning som mål och utan

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT 2009 DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2009 Den dividendkorrigerade substansen minskade under perioden med -0,2 % (-0,7 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till -0,4 milj. (-1,0). Substansen per aktie var 8,50

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001 Den 31 mars 2001 var Havsfruns substansvärde 226 kr per aktie Koncernens resultat för årets första tre månader uppgick till 4 MSEK Utdelning för 2000 lämnas med 10,00 kr

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Bokslutskommuniké Den 31 december var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Resultatet för år blev -20,2 MSEK, motsvarande -15,01 kr per aktie År 2003

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

8. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS FÖRSLAG OM BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDEND- UTDELNING

8. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS FÖRSLAG OM BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDEND- UTDELNING 8. NORVESTIA ABP:S STYRELSENS FÖRSLAG OM BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDEND- UTDELNING Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT

NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 31.3.2006 Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 13,9 milj. euro, vilket motsvarar 9,3 %. Under samma period föregående år ökade substansen med 5,6 milj.

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 AKTUELLT I ILMARINEN Placeringsintäkterna i januari-september var 5,5 %. Kundanskaffningen var utmärkt under det tredje kvartalet. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Atria Abp kallas till den ordinarie bolagsstämman torsdag 29.4.2010 kl. 13.00 i Finlandiahuset, adress Mannerheimvägen

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND 1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes 18.2.2010. föreslår för bolagsstämman

Läs mer

NORVESTIA DELÅRSRAPPORT Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,4 % (9,8 %).

NORVESTIA DELÅRSRAPPORT Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,4 % (9,8 %). NORVESTIA DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2007 Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,4 % (9,8 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 14,9 milj. (14,7). Substansen per aktie var 11,09

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2001 var substansvärdet 233,61 kr per aktie (219,41)

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2001 var substansvärdet 233,61 kr per aktie (219,41) Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 11,0 % inklusive lämnad utdelning (6,9 % föregående år) Den 31 december var substansvärdet 233,61 kr per aktie (219,41) Styrelsen föreslår att utdelning lämnas

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

D e l å r s ö v e r s i k t 1.1-30.9.2002

D e l å r s ö v e r s i k t 1.1-30.9.2002 D e l å r s ö v e r s i k t 1.1-30.9.2002 Substansen (dividendkorrigerad) minskade under perioden med 2,5 milj. euro, vilket motsvarar -2,1 %. Samma period föregående år ökade substansen med 0,5 milj.

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / 2013 Presskonferens 23.10.2013 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER JANUARI-SEPTEMBER 2013 Placeringsintäkterna 6,5 procent Realavkastningen

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 12.3.2015. Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 445 (693) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 30 september till

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Sampo Abp Nordea Bank AB Tietoenator Abp med Första emissionsdag 21-22.10.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 21-22.10.2004 Dessa warrantspecifika

Läs mer

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens ILMARINEN JANUARI MARS 2016 Presskonferens 29.4.2016 1 Q1/2016: SÅ HÄR AVKASTADE PLACERINGARNA Verkställande direktör Timo Ritakallio 2 KURSFALLET PÅ AKTIER TRYCKTE NER PLACERINGS- AVKASTNINGEN januari

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2016 21.10.2016 AKUTELLT INOM ILMARINEN Kundanskaffningen har utvecklat som planerat under början av året, verksamhetskostnaderna har hållits i styr Andelen pensionsbeslut ökade

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6)

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6) Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 20.12.2004 kl. 12.00 1(6) NORVESTIA HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA AKTIEEMISSION Norvestia Abp:s styrelse har fattat beslut om genomförande av aktieemission med stöd av den extra

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Stora Enso Abp aktie

Stora Enso Abp aktie Handelsbanken säljwarrant Stora Enso Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 23.4.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2002

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2002 Den 31 mars 2002 var Havsfruns substansvärde 232 kr (226 kr per aktie motsvarande tid föregående år) Vid årsskiftet var substansvärdet 234 kr per aktie Koncernens resultat

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors

Inofficiell översättning från finska ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Helsingfors Mässcenter, Konferenscentrum, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Inofficiell översättning från finska

Inofficiell översättning från finska :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Kongressflygeln, Helsingfors Mässcenter, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i UPM-Kymmene Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 25 mars 2009 kl. 14.30 i Helsingfors Mässcentrum, kongressflygelns ingång, Mässplatsen

Läs mer