D e l å r s ö v e r s i k t

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D e l å r s ö v e r s i k t 1.1-30.9.2002"

Transkript

1 D e l å r s ö v e r s i k t Substansen (dividendkorrigerad) minskade under perioden med 2,5 milj. euro, vilket motsvarar -2,1 %. Samma period föregående år ökade substansen med 0,5 milj. euro (0,4 %). Den 30 september 2002 var substansen per aktie före latent skatt 21,16 (21,76 samma tidpunkt föregående år) och efter latent skatt 20,48 (21,25 ) Utdelning lämnades i april med 1,40 /aktie (1,40 ) s n NORVESTIA ABP

2 D e l å r s ö v e r s i k t AKTIEMARKNADERNAS UTVECKLING Aktiemarknadernas kraftiga nedgång fortsatte även under det tredje kvartalet. Under översiktsperioden sjönk det ickedividendjusterade HEX-indexet med 41 % och HEXportföljindexet med 24 %. HEX-portföljindexet låg i september 2002 på ungefär samma nivå som i januari 1997, en nivå som ännu för några år sedan allmänt ansågs som otänkbar. HEX-generalindex ligger idag ca 70 % under sin högsta notering, som gjordes på våren år Trots detta framstår aktierna i många bolag ännu som dyra när resultaten beaktas. Situationen är alltjämt svårbedömd. Den dystra stämningen på aktiemarknaden kan beskrivas bland annat med att alla aktier som ingår i HEX 25-indexet sjönk under tiden juli september, varav de flesta sjönk med mer än 20 %. Under den senaste tiden har aktiehandel ibland gjorts i nästan panikliknande stämning med snabba och kraftiga prisförändringar. Under sommarmånaderna spred sig kursnedgången till bland annat bank- och finansbranschen samt skogsindustrin. Framtidsutsikterna för dessa branscher har klart försämrats under året. Indexet för skogsindustrin sjönk med ca 30 % under tiden juli september. Även utvecklingen på andra aktiemarknader har varit mycket svag. Sämst har utvecklingen troligen varit i Japan där Nikkei 225-index sjönk till sin lägsta nivå på 18 år. De vinstvarningar som lämnats efter sommaren kan tyda på att teleoperatörernas ekonomiska svårigheter nu är på väg att sprida sig även till andra branscher. Från årets början till slutet av september 2002 hade indexen som beskriver utvecklingen på olika börser utvecklats enligt följande: Finland / HEX-generalindex -41,0 % Finland / HEX-portföljindex -24,0 % Sverige / SAX-index -43,8 % Norge / OBX-index -34,3 % Danmark / KFX-index -29,1 % USA / Nasdaq Composite index -39,9 % USA / S&P 500-index -29,0 % Japan / Nikkei 225-index -11,0 % Norvestias börskurs -7,2 % Norvestias substans, dividendkorrigerad -2,1 % SUBSTANSVÄRDE OCH BÖRSKURS Substansvärdet efter latent skatt uppgick den 30 september 2002 till 20,48 euro per aktie (21,25 euro per aktie samma period föregående år) mot 22,36 euro per aktie vid slutet av år Med beaktande av utdelningen om 1,40 euro som lämnades i april 2002, var substansförändringen per aktie -0,48 euro (0,09) under perioden, vilket motsvarar -2,1 % (0,4 %). Under tredje kvartalet var förändringen av substansvärdet per aktie 0,61 euro (-0,31). Detta är klart under bolagets långsiktiga målsättning, men resultatet är, mot bakgrund av den allmänna utvecklingen under perioden, ändå förhållandevis gott. Det sista avslutet i Norvestias B-aktie den 30 september 2002 gjordes till en kurs av 12,71 euro per aktie (11,80), vilket motsvarar en substansrabatt om 37,9 % (44,5 %). Vid årsskiftet var kursen 13,70 euro per aktie. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Norvestia-koncernens omsättning består i huvudsak av intäkter från försäljning av värdepapper och mottagna dividender. Under perioden januari - september 2002 uppgick koncernens omsättning till 34,0 milj. euro (56,6), medan rörelsekostnaderna uppgick till 2,1 milj. euro (2,5). Resultatet blev -2,8 milj. euro (3,6). Under det tredje kvartalet blev resultatet -3,9 milj. euro (-1,7). Moderbolagets omsättning under översiktsperioden var 26,7 milj. euro (46,8) och resultatet blev -2,2 milj. euro (6,0). I koncernens värdepappersportfölj ingick orealiserade övervärden om 13,0 milj. euro (9,0) före latent skatt vid periodens slut. Minoritetens andel var 0,7 milj. euro (0,2). Den latenta skatten på de orealiserade övervärdena utgjorde 3,5 milj. euro (2,6). MODERBOLAGETS PLACERINGAR Norvestias placeringsgrad var relativt stabil under översiktsperioden. Sammantaget avkastade fondandelarna 1,5 % under perioden, medan avkastningen på direktägda aktier, exklusive Neomarkka, blev -9,5 %. Avkastningen på de fondandelar som Norvestia äger var tudelad. De fonder som gör direkta aktieplaceringar drabbades klart av de sjunkande aktiepriserna. En stor del av Norvestias fondinnehav består dock av andelar i s.k. hedgefonder. Dessa lyckades utnyttja marknadens stora osäkerhet och bidrog därigenom med en god avkastning även under översiktperioden. Av moderbolagets placeringar utgjorde börsbolag 14 % (26 %), fonder 45 % (39 %) och penningmarknadsplaceringar 41 % (35 %). Placeringarna på penningmarknaden och i hedgefonder utvecklades positivt, medan placeringarna i aktier och aktiefonder hade en negativ utveckling. NORVESTIA-KONCERNEN Norvestia Abp, som ingår i Havsfrun-koncernen, är moderbolag till Neomarkka Abp. Norvestias ägarandel var i slutet av september 31,2 % av kapitalet och 52,2 % av rösterna. Placeringen i Neomarkka uppgick till 16,8 milj. euro. Norvestia riktar sig till långsiktiga placerare och investerar huvudsakligen i nordiska noterade aktier och fonder samt på penningmarknaden och i andra värdepapper. Neomarkka gör placeringar i onoterade nordiska bolag, fonder, noterade aktier, på penningmarknaden och i andra värdepapper. Neomarkkas placeringar inom telesektorn förvaltas av dess helägda dotterbolag Novalis Abp. Under översiktsperioden minskade Neomarkkas dividendkorrigerade substans efter latent skatt med 3,5 % till 8,08 2

3 euro per aktie (8,14). Resultatet blev -1,9 milj. euro (-3,3). PERSONAL OCH INVESTERINGAR Under årets nio första månader sysselsatte koncernen i genomsnitt 13 personer (15). Under perioden gjordes inga större investeringar i maskiner och inventarier (0 milj. euro). AKTIEÄGARE Vid utgången av september 2002 hade Norvestia aktieägare (knappt 5.000) Av aktierna var 30,9 % i utländsk ägo (28,1 %). Bolagets största aktieägare är på Stockholmsbörsens O-lista noterade Havsfrun-koncernen, som vid översiktsperiodens slut ägde 30,4 % av aktierna i Norvestia motsvarande 54,4 % av röstetalet. Bolagets näst största ägare, Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv, innehade 14,6 % av aktierna och 9,5 % av rösterna. FRAMTIDSUTSIKTER Svårigheterna att göra prognoser för världsekonomins utveckling är större än vanligt, men de negativa indikationerna tycks överväga. Ännu under början av året kunde man enligt en del ekonomiska indikatorer anta att nedgången redan hade passerats. De nyligen publicerade siffrorna stöder dock inte denna syn. USA:s utnyttjande av den industriella kapaciteten liksom investeringarna ligger kvar på en mycket låg nivå. De rapporterade redovisningsoklarheterna i USA och den snabba prisökningen i råoljan på grund av den spända situationen i Mellanöstern inverkar negativt på aktiemarknaderna. Den höga prisnivån på fastigheter liksom svårigheten att stimulera ekonomin genom räntesänkningar kan utgöra problem för konjunkturutvecklingen i USA i framtiden. Prissättningen av många aktier närmar sig en historiskt och analytiskt sett förmånlig nivå, vilket samtidigt innebär mer köpvärda aktier. Detta kan komma att öppna intressanta möjligheter för aktieplacerarna. Norvestias direkta aktieplaceringar kommer även i fortsättningen att huvudsakligen innefatta aktier i s.k. värdeföretag. Direkta placeringar i s.k. tillväxtbolag kan dock göras då det är analytiskt motiverat. Placeringar i aktiefonder, hedgefonder och andra finansiella instrument kommer att göras även i fortsättningen för att utnyttja extern expertis och uppnå ökad riskspridning. Läget påfordrar stor försiktighet. Fördelningen mellan placeringsformerna kommer liksom investeringsgraden att anpassas till de bedömningar som görs vid varje tidpunkt. NYCKELTAL Avkastning på eget kapital -3,0 % 0,8 % 3,8 % på investerat kapital -3,0 % 2,6 % 6,1 % Resultat/aktie, -0,54 0,70 1, Soliditet 98,7 % 97,5 % 98,4 % Eget kapital/aktie, 18,75 20,02 20,70 Substans efter latent skatt/aktie, 20,48 21,25 22,36 B-aktiens börskurs, 12,71 11,80 13,70 3

4 K o n c e r n e n s r e s u l t a t r ä k n i n g OMSÄTTNING Inköp av värdepapper Lagerförändring Personalkostnader Avskrivningar enligt plan Avskrivning och upplösning av goodwill Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST/-FÖRLUST Finansiella intäkter och kostnader VINST/FÖRLUST FÖRE SKATTER OCH MINORITETSANDELAR Inkomstskatt* Minoritetsandelar RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST *Baserat på räkenskapsperiodens vinst före skatt och minoritetsandelar K o n c e r n e n s b a l a n s r ä k n i n g Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Finansiella värdepapper Kassa och bank Passiva EGET KAPITAL Aktiekapital Överkursfond Vinst från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst/förlust MINORITETSANDELAR KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL

5 K o n c e r n e n s f i n a n s i e r i n g s a n a l y s AFFÄRSVERKSAMHETEN Rörelsevinst/-förlust efter finansiella poster Korrigeringar till rörelsevinst Erlagda skatter FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET Ökning (-) resp. minskning (+) av omsättningstillgångar Ökning (-) resp. minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (-) resp. minskning (+) av finansiella tillgångar Ökning (-) resp. minskning (+) av kortfristigt främmande kapital INVESTERINGSVERKSAMHETEN Anskaffade koncern- och intressebolag Investeringar i materiella och immateriella tillgångar FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utbetalda dividender PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida tillgångar vid periodens början Likvida tillgångar vid periodens slut Ökning/minskning av likvida tillgångar Ansvarsförbindelser Panter, milj. Som säkerhet för checkkontolimit, 3,0 milj., (3,0 milj. ) varav inget utnyttjat Penningmarknadsplaceringar 3,1-3,0 Aktier till marknadsvärde - 6,4 - Övriga panter Aktier till marknadsvärde 0,3 0,3 0,4 Derivatavtal i dotterbolag, milj. Valutaterminsavtal Nominellt belopp 10,0 - - Marknadsvärde 0,0 - - Till den del terminerna skyddar placeringar bokas kursdifferenserna bland resultaträkningens poster för inköp av värdepapper. Med valutaterminernas nominella belopp avses den mängd valuta som är föremål för de avtalade valutaaffärerna. 5

6 K o n c e r n e n s s u b s t a n s v ä r d e milj TILLGÅNGAR BESTÅENDE AKTIVA 0,1 0,1 0,1 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar 99,5 96,4 99,5 Finansieringstillgångar 43,6 53,1 56,2 TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 143,2 149,6 155,8 Kortfristigt främmande kapital -1,7-3,5-2,2 SUBSTANS BRUTTO 141,5 146,1 153,6 Minoritetsandelar -33,5-35,0-36,1 SUBSTANS FÖRE LATENT SKATT 108,0 111,1 117,5 Latent skatt -3,4-2,6-3,3 SUBSTANS EFTER LATENT SKATT 104,6 108,5 114,2 SUBSTANS / AKTIE, Före latent skatt 21,16 21,76 23,02 Efter latent skatt 20,48 21,25 22,36 Aktiekurs och substansvärde Kalkyleringsprinciper Offentligt noterade värdepapper, placeringsfonder och derivatinstrument har värderats till den sista avslutskursen. I fall att det inte funnits någon sista avslutskurs, har köpnoteringen använts. Onoterade aktier och andelar har värderats till bokföringsvärde Med latent skatt avses den latenta skatten på övervärden i Norvestia Abp. I Neomarkka ställs obokade latenta skattefordringar mot den latenta skatteskulden på övervärden med samma belopp. Den latenta skatten på övervärdena i Neomarkka uppgår till 0,3 milj. euro, varav Norvestias andel utgör 0,1 milj. euro. Den latenta skatten utgör 29 % av övervärdet som är skillnaden mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet. Marknadsvärde B-aktiens kurs Substans efter latent skatt vid periodens slut B-aktiens kurs, Lägst Högst Genomsnitt Slutkurs milj ,12 16,48 15,51 15,81 75, ,94 17,32 13,51 13,29 63, ,01 15,60 13,70 15,10 72, ,55 18,00 14,45 11,70 56, ,20 15,14 13,66 13,70 65, , ,80 14,45 13,47 13,75 66, ,50 15,14 14,33 12,22 58, ,20 12,75 12,20 11,80 56, ,52 14,00 13,24 13,70 65, , ,60 16,19 14,95 13,71 65, ,50 14,10 13,79 13,75 66, ,50 13,85 13,27 12,71 61,08 6

7 P l a c e r i n g a r d e n 3 0 s e p t e m b e r NORVESTIA ABP Antal Bokföringsvärde Marknadsvärde Andel av aktier/ andelar marknadsvärde BÖRSNOTERADE STORA BOLAG Comptel Oyj ,1 % Elisa Communications Abp serie A ,1 % Fortum Abp ,1 % Huhtamäki Oyj ,7 % Lännen Tehtaat Abp ,9 % Nokia Abp ,2 % Nokian Renkaat Oyj ,6 % Orion-yhtymä Oyj serie B ,1 % Perlos Oyj ,5 % Pohjola-Gruppen Försäkrings Abp serie D ,7 % Sonera Abp ,1 % Tietoenator Oyj ,1 % Wärtsilä Oyj Abp serie B ,8 % Merkantildata ASA ,1 % Telia AB ,5 % Nasdaq 100 UTS ,6 % ,2 % BÖRSNOTERADE SMÅ OCH MEDELSTORA BOLAG Kiinteistösijoitus Oyj Citycon ,2 % Wecan Electronics Oyj ,2 % Optimum Optik AB ,4 % ,8 % PRIVATE EQUITY FOND Sponsor Fund I Ky ,0 % ,0 % FONDER Evli Altius Fond B ,3 % Pohjola Euro Value Fond B ,0 % Pohjola Finland Value Fond B ,6 % Ramsay & Tuutti Avenir Fond B ,9 % Seligson Phalanx Fond A ,8 % Seligson Phoenix Fond A ,9 % Didner & Gerge Aktiefond ,4 % Futuris Fond ,8 % Nektar Fond ,1 % Zenit Fond ,8 % MSCI Taiwan Opals Fund ,4 % ,0 % SUMMA NORVESTIA ABP ,0 % NORVENTURES AB ONOTERADE BOLAG NSD Products Oy ,0 % Polystar Instruments AB ,7 % ,7 % SUMMA NORVENTURES AB ,7 % NEOMARKKA-KONCERNEN NEOMARKKA ABP BÖRSNOTERADE STORA BOLAG Andelsbankernas Centralbank Abp serie A ,2 % Aspocomp Group Oyj ,1 % Elcoteq Abp serie A ,1 % Finnair Abp ,3 % Finnlines Oyj ,2 % Fiskars Abp serie A ,3 % Fortum Abp ,5 % Hackman Abp serie A ,2 % HK Ruokatalo Oyj serie A ,2 % 7

8 Antal Bokföringsvärde Marknadsvärde Andel av aktier/ andelar marknadsvärde Huhtamäki Oyj ,3 % Kemira Abp ,2 % Kesko Oyj serie B ,4 % Metso Abp ,2 % M-Real Abp serie B ,2 % Nordea FDR ,3 % Okmetic Abp ,1 % Olvi Oyj serie A ,1 % Outokumpu Oyj serie A ,2 % Pohjola-Gruppen Försäkrings Abp serie D ,1 % Polar Kiinteistöt Oyj serie T ,4 % Raisio-Yhtymä Oyj serie V ,1 % Rautaruukki Oyj serie K ,3 % Stockmann Oyj Abp serie B ,4 % UPM-Kymmene ,1 % Wärtsilä Abp serie B ,1 % Adecco SA ,2 % Alcatel AS ,0 % Aventis S.A ,3 % Banco Popular ,2 % Business Objects SA ,0 % Canon Inc ,2 % Cemex SA Spon ADR rep ,2 % Diageo plc ,3 % Holcim Ltd serie B ,1 % Kookmin Bank ADR ,1 % Nestle SA registered ,3 % OTP Bank RT ,1 % Principal Financial Group ,3 % Secom Co Ltd ,2 % State Street Corp ,1 % Sungard Data Systems ,1 % Svenska Cellulosa AB serie B ,1 % Tesco plc ,1 % Tomra Systems ASA ,1 % UBS AG ,2 % Vestas Wind Systems A/S ,1 % Vodafone Group plc ,1 % Wolseley plc ,1 % ,1 % FONDER Eikos Fond ,8 % Futuris Fond ,4 % Nektar Fond ,2 % Ramsay & Tuutti Avenir Fond B ,1 % Seligson Phoenix Fond A ,2 % Tanglin Fond ,0 % Zenit Fond ,4 % ,1 % DERIVATAVTAL Nominellt belopp Valutaterminer ,0 % NOVALIS ABP ONOTERADE BOLAG Kymen Puhelin Oy ,1 % Lännen Puhelin Oy ,7 % Oulun Puhelin Oyj ,1 % Satakunnan Puhelin Oy ,9 % Tikka Communications Oy ,8 % Puhelinosuuskunta KPY ,7 % ,3 % SUMMA NEOMARKKA-KONCERNEN ,5 % Koncernelimineringar ,2 % SUMMA NORVESTIA-KONCERNEN ,0 % 8

9 Norvestia Abp:s placeringar 100 % 100 % Geografisk fördelning av Norvestia Abp:s placeringar 80 % Neomarkka* 80 % Utomnordiska placeringar 60 % Fonder 60 % Danmark 40 % Onoterade bolag (inkl. Norventures) 40 % Norge 20 % Börsnoterade små och medelstora bolag 20 % Sverige 0 % Börsnoterade stora bolag 0 % Finland inkl Neomarkka* och Norventures *Norvestias andel av Neomarkkas substansvärde Helsingfors Norvestia Abp Styrelsen Denna delårsöversikt har ej granskats av bolagets revisorer 9

10 Norvestia i korthet Norvestia investerar huvudsakligen i nordiska noterade aktier och fonder samt på penningmarknaden och i andra värdepapper. Bolaget har till ändamål att långsiktigt bereda sina aktieägare en gynnsam kursutveckling kombinerad med en hög utdelning. Norvestia Abp, som ingår i Havsfrun-koncernen, är moderbolag till Neomarkka Abp som är noterat på Helsingforsbörsens I-lista. Dotterbolaget Neomarkka gör placeringar i onoterade nordiska bolag, fonder, noterade aktier, på penningmarknaden och i andra värdepapper med absolut avkastning (ökat substansvärde varje år oberoende av marknadsläget) som mål. Placeringarna inom telesektorn förvaltas av det helägda dotterbolaget Novalis Abp. s n NORVESTIA Norra esplanaden 27 C Helsingfors, Finland Tel Fax FO-nr: ABP

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION

EKONOMISK INFORMATION BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 16 maj 2002 klockan 16.00 på Gamla Stans Bryggeri, Skeppsbrokajen, Tullhus 2, Stockholm. Anmälan om deltagande görs till bolaget under adress: Invik

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Bokslut 1.1-31.12.2007

Bokslut 1.1-31.12.2007 KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 05.02.2008 KL 09.00 1(30) Bokslut 1.1-31.12. Koncernens omsättning i oktober-december uppgick till 2 455 milj., vilket är 6,5 % mer än motsvarande period föregående år (2 304 milj.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni 2011

Delårsrapport. januari - juni 2011 Delårsrapport januari - juni 2011 HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET Varenne utnyttjade under juni sin option på tilläggsinvestering i Zound Industries och tecknade aktier för 5,4 Mkr. Därtill köptes aktier

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Industriförvaltnings AB Kinnevik Box 2094 103 13 STOCKHOLM

Industriförvaltnings AB Kinnevik Box 2094 103 13 STOCKHOLM Årsredovisning 2003 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 13 maj klockan 11.00 på Brasserie by the Sea, Tullhus 2, Skeppsbron, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 2007 1 JANUARI 30 JUNI Finansiell

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Årsred ovisning 2012

Årsred ovisning 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll År 2012 i korthet År 2012 i korthet 3 VD:s ord 4 Verksamheten 2012 5 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Förändring Eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

193 (145) 8,2 (3,8) 6,1 (5,7)

193 (145) 8,2 (3,8) 6,1 (5,7) Delårsrapport januari mars 2015 Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Investor årsredovisning 1999 innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Risker och riskkontroll 21 Investoraktien

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet 2012 årsredovisning 1750 1500 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 610 680 740 1350 56 60 1100 1500 2095 2145 500 700 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600

Läs mer

Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren.

Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren. Ett verktyg som är väl planerat utökar handens möjligheter. Genom att optimera användningen av handkraften klipper man lätt även en tjock gren. Å R S R E D O V I S N I N G 2001 3 Information till aktieägarna

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2006

Delårsrapport januari-mars 2006 Delårsrapport januari-mars 2006 Aktier, fonder och pensioner på Internet Resultat och kundtillväxt på rekordnivåer Resultatutveckling Rörelseintäkterna ökade med 94% till 174,1 (89,7) mkr Resultatet (efter

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer