D e l å r s ö v e r s i k t

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D e l å r s ö v e r s i k t 1.1-30.9.2002"

Transkript

1 D e l å r s ö v e r s i k t Substansen (dividendkorrigerad) minskade under perioden med 2,5 milj. euro, vilket motsvarar -2,1 %. Samma period föregående år ökade substansen med 0,5 milj. euro (0,4 %). Den 30 september 2002 var substansen per aktie före latent skatt 21,16 (21,76 samma tidpunkt föregående år) och efter latent skatt 20,48 (21,25 ) Utdelning lämnades i april med 1,40 /aktie (1,40 ) s n NORVESTIA ABP

2 D e l å r s ö v e r s i k t AKTIEMARKNADERNAS UTVECKLING Aktiemarknadernas kraftiga nedgång fortsatte även under det tredje kvartalet. Under översiktsperioden sjönk det ickedividendjusterade HEX-indexet med 41 % och HEXportföljindexet med 24 %. HEX-portföljindexet låg i september 2002 på ungefär samma nivå som i januari 1997, en nivå som ännu för några år sedan allmänt ansågs som otänkbar. HEX-generalindex ligger idag ca 70 % under sin högsta notering, som gjordes på våren år Trots detta framstår aktierna i många bolag ännu som dyra när resultaten beaktas. Situationen är alltjämt svårbedömd. Den dystra stämningen på aktiemarknaden kan beskrivas bland annat med att alla aktier som ingår i HEX 25-indexet sjönk under tiden juli september, varav de flesta sjönk med mer än 20 %. Under den senaste tiden har aktiehandel ibland gjorts i nästan panikliknande stämning med snabba och kraftiga prisförändringar. Under sommarmånaderna spred sig kursnedgången till bland annat bank- och finansbranschen samt skogsindustrin. Framtidsutsikterna för dessa branscher har klart försämrats under året. Indexet för skogsindustrin sjönk med ca 30 % under tiden juli september. Även utvecklingen på andra aktiemarknader har varit mycket svag. Sämst har utvecklingen troligen varit i Japan där Nikkei 225-index sjönk till sin lägsta nivå på 18 år. De vinstvarningar som lämnats efter sommaren kan tyda på att teleoperatörernas ekonomiska svårigheter nu är på väg att sprida sig även till andra branscher. Från årets början till slutet av september 2002 hade indexen som beskriver utvecklingen på olika börser utvecklats enligt följande: Finland / HEX-generalindex -41,0 % Finland / HEX-portföljindex -24,0 % Sverige / SAX-index -43,8 % Norge / OBX-index -34,3 % Danmark / KFX-index -29,1 % USA / Nasdaq Composite index -39,9 % USA / S&P 500-index -29,0 % Japan / Nikkei 225-index -11,0 % Norvestias börskurs -7,2 % Norvestias substans, dividendkorrigerad -2,1 % SUBSTANSVÄRDE OCH BÖRSKURS Substansvärdet efter latent skatt uppgick den 30 september 2002 till 20,48 euro per aktie (21,25 euro per aktie samma period föregående år) mot 22,36 euro per aktie vid slutet av år Med beaktande av utdelningen om 1,40 euro som lämnades i april 2002, var substansförändringen per aktie -0,48 euro (0,09) under perioden, vilket motsvarar -2,1 % (0,4 %). Under tredje kvartalet var förändringen av substansvärdet per aktie 0,61 euro (-0,31). Detta är klart under bolagets långsiktiga målsättning, men resultatet är, mot bakgrund av den allmänna utvecklingen under perioden, ändå förhållandevis gott. Det sista avslutet i Norvestias B-aktie den 30 september 2002 gjordes till en kurs av 12,71 euro per aktie (11,80), vilket motsvarar en substansrabatt om 37,9 % (44,5 %). Vid årsskiftet var kursen 13,70 euro per aktie. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Norvestia-koncernens omsättning består i huvudsak av intäkter från försäljning av värdepapper och mottagna dividender. Under perioden januari - september 2002 uppgick koncernens omsättning till 34,0 milj. euro (56,6), medan rörelsekostnaderna uppgick till 2,1 milj. euro (2,5). Resultatet blev -2,8 milj. euro (3,6). Under det tredje kvartalet blev resultatet -3,9 milj. euro (-1,7). Moderbolagets omsättning under översiktsperioden var 26,7 milj. euro (46,8) och resultatet blev -2,2 milj. euro (6,0). I koncernens värdepappersportfölj ingick orealiserade övervärden om 13,0 milj. euro (9,0) före latent skatt vid periodens slut. Minoritetens andel var 0,7 milj. euro (0,2). Den latenta skatten på de orealiserade övervärdena utgjorde 3,5 milj. euro (2,6). MODERBOLAGETS PLACERINGAR Norvestias placeringsgrad var relativt stabil under översiktsperioden. Sammantaget avkastade fondandelarna 1,5 % under perioden, medan avkastningen på direktägda aktier, exklusive Neomarkka, blev -9,5 %. Avkastningen på de fondandelar som Norvestia äger var tudelad. De fonder som gör direkta aktieplaceringar drabbades klart av de sjunkande aktiepriserna. En stor del av Norvestias fondinnehav består dock av andelar i s.k. hedgefonder. Dessa lyckades utnyttja marknadens stora osäkerhet och bidrog därigenom med en god avkastning även under översiktperioden. Av moderbolagets placeringar utgjorde börsbolag 14 % (26 %), fonder 45 % (39 %) och penningmarknadsplaceringar 41 % (35 %). Placeringarna på penningmarknaden och i hedgefonder utvecklades positivt, medan placeringarna i aktier och aktiefonder hade en negativ utveckling. NORVESTIA-KONCERNEN Norvestia Abp, som ingår i Havsfrun-koncernen, är moderbolag till Neomarkka Abp. Norvestias ägarandel var i slutet av september 31,2 % av kapitalet och 52,2 % av rösterna. Placeringen i Neomarkka uppgick till 16,8 milj. euro. Norvestia riktar sig till långsiktiga placerare och investerar huvudsakligen i nordiska noterade aktier och fonder samt på penningmarknaden och i andra värdepapper. Neomarkka gör placeringar i onoterade nordiska bolag, fonder, noterade aktier, på penningmarknaden och i andra värdepapper. Neomarkkas placeringar inom telesektorn förvaltas av dess helägda dotterbolag Novalis Abp. Under översiktsperioden minskade Neomarkkas dividendkorrigerade substans efter latent skatt med 3,5 % till 8,08 2

3 euro per aktie (8,14). Resultatet blev -1,9 milj. euro (-3,3). PERSONAL OCH INVESTERINGAR Under årets nio första månader sysselsatte koncernen i genomsnitt 13 personer (15). Under perioden gjordes inga större investeringar i maskiner och inventarier (0 milj. euro). AKTIEÄGARE Vid utgången av september 2002 hade Norvestia aktieägare (knappt 5.000) Av aktierna var 30,9 % i utländsk ägo (28,1 %). Bolagets största aktieägare är på Stockholmsbörsens O-lista noterade Havsfrun-koncernen, som vid översiktsperiodens slut ägde 30,4 % av aktierna i Norvestia motsvarande 54,4 % av röstetalet. Bolagets näst största ägare, Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv, innehade 14,6 % av aktierna och 9,5 % av rösterna. FRAMTIDSUTSIKTER Svårigheterna att göra prognoser för världsekonomins utveckling är större än vanligt, men de negativa indikationerna tycks överväga. Ännu under början av året kunde man enligt en del ekonomiska indikatorer anta att nedgången redan hade passerats. De nyligen publicerade siffrorna stöder dock inte denna syn. USA:s utnyttjande av den industriella kapaciteten liksom investeringarna ligger kvar på en mycket låg nivå. De rapporterade redovisningsoklarheterna i USA och den snabba prisökningen i råoljan på grund av den spända situationen i Mellanöstern inverkar negativt på aktiemarknaderna. Den höga prisnivån på fastigheter liksom svårigheten att stimulera ekonomin genom räntesänkningar kan utgöra problem för konjunkturutvecklingen i USA i framtiden. Prissättningen av många aktier närmar sig en historiskt och analytiskt sett förmånlig nivå, vilket samtidigt innebär mer köpvärda aktier. Detta kan komma att öppna intressanta möjligheter för aktieplacerarna. Norvestias direkta aktieplaceringar kommer även i fortsättningen att huvudsakligen innefatta aktier i s.k. värdeföretag. Direkta placeringar i s.k. tillväxtbolag kan dock göras då det är analytiskt motiverat. Placeringar i aktiefonder, hedgefonder och andra finansiella instrument kommer att göras även i fortsättningen för att utnyttja extern expertis och uppnå ökad riskspridning. Läget påfordrar stor försiktighet. Fördelningen mellan placeringsformerna kommer liksom investeringsgraden att anpassas till de bedömningar som görs vid varje tidpunkt. NYCKELTAL Avkastning på eget kapital -3,0 % 0,8 % 3,8 % på investerat kapital -3,0 % 2,6 % 6,1 % Resultat/aktie, -0,54 0,70 1, Soliditet 98,7 % 97,5 % 98,4 % Eget kapital/aktie, 18,75 20,02 20,70 Substans efter latent skatt/aktie, 20,48 21,25 22,36 B-aktiens börskurs, 12,71 11,80 13,70 3

4 K o n c e r n e n s r e s u l t a t r ä k n i n g OMSÄTTNING Inköp av värdepapper Lagerförändring Personalkostnader Avskrivningar enligt plan Avskrivning och upplösning av goodwill Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST/-FÖRLUST Finansiella intäkter och kostnader VINST/FÖRLUST FÖRE SKATTER OCH MINORITETSANDELAR Inkomstskatt* Minoritetsandelar RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST *Baserat på räkenskapsperiodens vinst före skatt och minoritetsandelar K o n c e r n e n s b a l a n s r ä k n i n g Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Finansiella värdepapper Kassa och bank Passiva EGET KAPITAL Aktiekapital Överkursfond Vinst från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst/förlust MINORITETSANDELAR KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL

5 K o n c e r n e n s f i n a n s i e r i n g s a n a l y s AFFÄRSVERKSAMHETEN Rörelsevinst/-förlust efter finansiella poster Korrigeringar till rörelsevinst Erlagda skatter FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET Ökning (-) resp. minskning (+) av omsättningstillgångar Ökning (-) resp. minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (-) resp. minskning (+) av finansiella tillgångar Ökning (-) resp. minskning (+) av kortfristigt främmande kapital INVESTERINGSVERKSAMHETEN Anskaffade koncern- och intressebolag Investeringar i materiella och immateriella tillgångar FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utbetalda dividender PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida tillgångar vid periodens början Likvida tillgångar vid periodens slut Ökning/minskning av likvida tillgångar Ansvarsförbindelser Panter, milj. Som säkerhet för checkkontolimit, 3,0 milj., (3,0 milj. ) varav inget utnyttjat Penningmarknadsplaceringar 3,1-3,0 Aktier till marknadsvärde - 6,4 - Övriga panter Aktier till marknadsvärde 0,3 0,3 0,4 Derivatavtal i dotterbolag, milj. Valutaterminsavtal Nominellt belopp 10,0 - - Marknadsvärde 0,0 - - Till den del terminerna skyddar placeringar bokas kursdifferenserna bland resultaträkningens poster för inköp av värdepapper. Med valutaterminernas nominella belopp avses den mängd valuta som är föremål för de avtalade valutaaffärerna. 5

6 K o n c e r n e n s s u b s t a n s v ä r d e milj TILLGÅNGAR BESTÅENDE AKTIVA 0,1 0,1 0,1 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar 99,5 96,4 99,5 Finansieringstillgångar 43,6 53,1 56,2 TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 143,2 149,6 155,8 Kortfristigt främmande kapital -1,7-3,5-2,2 SUBSTANS BRUTTO 141,5 146,1 153,6 Minoritetsandelar -33,5-35,0-36,1 SUBSTANS FÖRE LATENT SKATT 108,0 111,1 117,5 Latent skatt -3,4-2,6-3,3 SUBSTANS EFTER LATENT SKATT 104,6 108,5 114,2 SUBSTANS / AKTIE, Före latent skatt 21,16 21,76 23,02 Efter latent skatt 20,48 21,25 22,36 Aktiekurs och substansvärde Kalkyleringsprinciper Offentligt noterade värdepapper, placeringsfonder och derivatinstrument har värderats till den sista avslutskursen. I fall att det inte funnits någon sista avslutskurs, har köpnoteringen använts. Onoterade aktier och andelar har värderats till bokföringsvärde Med latent skatt avses den latenta skatten på övervärden i Norvestia Abp. I Neomarkka ställs obokade latenta skattefordringar mot den latenta skatteskulden på övervärden med samma belopp. Den latenta skatten på övervärdena i Neomarkka uppgår till 0,3 milj. euro, varav Norvestias andel utgör 0,1 milj. euro. Den latenta skatten utgör 29 % av övervärdet som är skillnaden mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet. Marknadsvärde B-aktiens kurs Substans efter latent skatt vid periodens slut B-aktiens kurs, Lägst Högst Genomsnitt Slutkurs milj ,12 16,48 15,51 15,81 75, ,94 17,32 13,51 13,29 63, ,01 15,60 13,70 15,10 72, ,55 18,00 14,45 11,70 56, ,20 15,14 13,66 13,70 65, , ,80 14,45 13,47 13,75 66, ,50 15,14 14,33 12,22 58, ,20 12,75 12,20 11,80 56, ,52 14,00 13,24 13,70 65, , ,60 16,19 14,95 13,71 65, ,50 14,10 13,79 13,75 66, ,50 13,85 13,27 12,71 61,08 6

7 P l a c e r i n g a r d e n 3 0 s e p t e m b e r NORVESTIA ABP Antal Bokföringsvärde Marknadsvärde Andel av aktier/ andelar marknadsvärde BÖRSNOTERADE STORA BOLAG Comptel Oyj ,1 % Elisa Communications Abp serie A ,1 % Fortum Abp ,1 % Huhtamäki Oyj ,7 % Lännen Tehtaat Abp ,9 % Nokia Abp ,2 % Nokian Renkaat Oyj ,6 % Orion-yhtymä Oyj serie B ,1 % Perlos Oyj ,5 % Pohjola-Gruppen Försäkrings Abp serie D ,7 % Sonera Abp ,1 % Tietoenator Oyj ,1 % Wärtsilä Oyj Abp serie B ,8 % Merkantildata ASA ,1 % Telia AB ,5 % Nasdaq 100 UTS ,6 % ,2 % BÖRSNOTERADE SMÅ OCH MEDELSTORA BOLAG Kiinteistösijoitus Oyj Citycon ,2 % Wecan Electronics Oyj ,2 % Optimum Optik AB ,4 % ,8 % PRIVATE EQUITY FOND Sponsor Fund I Ky ,0 % ,0 % FONDER Evli Altius Fond B ,3 % Pohjola Euro Value Fond B ,0 % Pohjola Finland Value Fond B ,6 % Ramsay & Tuutti Avenir Fond B ,9 % Seligson Phalanx Fond A ,8 % Seligson Phoenix Fond A ,9 % Didner & Gerge Aktiefond ,4 % Futuris Fond ,8 % Nektar Fond ,1 % Zenit Fond ,8 % MSCI Taiwan Opals Fund ,4 % ,0 % SUMMA NORVESTIA ABP ,0 % NORVENTURES AB ONOTERADE BOLAG NSD Products Oy ,0 % Polystar Instruments AB ,7 % ,7 % SUMMA NORVENTURES AB ,7 % NEOMARKKA-KONCERNEN NEOMARKKA ABP BÖRSNOTERADE STORA BOLAG Andelsbankernas Centralbank Abp serie A ,2 % Aspocomp Group Oyj ,1 % Elcoteq Abp serie A ,1 % Finnair Abp ,3 % Finnlines Oyj ,2 % Fiskars Abp serie A ,3 % Fortum Abp ,5 % Hackman Abp serie A ,2 % HK Ruokatalo Oyj serie A ,2 % 7

8 Antal Bokföringsvärde Marknadsvärde Andel av aktier/ andelar marknadsvärde Huhtamäki Oyj ,3 % Kemira Abp ,2 % Kesko Oyj serie B ,4 % Metso Abp ,2 % M-Real Abp serie B ,2 % Nordea FDR ,3 % Okmetic Abp ,1 % Olvi Oyj serie A ,1 % Outokumpu Oyj serie A ,2 % Pohjola-Gruppen Försäkrings Abp serie D ,1 % Polar Kiinteistöt Oyj serie T ,4 % Raisio-Yhtymä Oyj serie V ,1 % Rautaruukki Oyj serie K ,3 % Stockmann Oyj Abp serie B ,4 % UPM-Kymmene ,1 % Wärtsilä Abp serie B ,1 % Adecco SA ,2 % Alcatel AS ,0 % Aventis S.A ,3 % Banco Popular ,2 % Business Objects SA ,0 % Canon Inc ,2 % Cemex SA Spon ADR rep ,2 % Diageo plc ,3 % Holcim Ltd serie B ,1 % Kookmin Bank ADR ,1 % Nestle SA registered ,3 % OTP Bank RT ,1 % Principal Financial Group ,3 % Secom Co Ltd ,2 % State Street Corp ,1 % Sungard Data Systems ,1 % Svenska Cellulosa AB serie B ,1 % Tesco plc ,1 % Tomra Systems ASA ,1 % UBS AG ,2 % Vestas Wind Systems A/S ,1 % Vodafone Group plc ,1 % Wolseley plc ,1 % ,1 % FONDER Eikos Fond ,8 % Futuris Fond ,4 % Nektar Fond ,2 % Ramsay & Tuutti Avenir Fond B ,1 % Seligson Phoenix Fond A ,2 % Tanglin Fond ,0 % Zenit Fond ,4 % ,1 % DERIVATAVTAL Nominellt belopp Valutaterminer ,0 % NOVALIS ABP ONOTERADE BOLAG Kymen Puhelin Oy ,1 % Lännen Puhelin Oy ,7 % Oulun Puhelin Oyj ,1 % Satakunnan Puhelin Oy ,9 % Tikka Communications Oy ,8 % Puhelinosuuskunta KPY ,7 % ,3 % SUMMA NEOMARKKA-KONCERNEN ,5 % Koncernelimineringar ,2 % SUMMA NORVESTIA-KONCERNEN ,0 % 8

9 Norvestia Abp:s placeringar 100 % 100 % Geografisk fördelning av Norvestia Abp:s placeringar 80 % Neomarkka* 80 % Utomnordiska placeringar 60 % Fonder 60 % Danmark 40 % Onoterade bolag (inkl. Norventures) 40 % Norge 20 % Börsnoterade små och medelstora bolag 20 % Sverige 0 % Börsnoterade stora bolag 0 % Finland inkl Neomarkka* och Norventures *Norvestias andel av Neomarkkas substansvärde Helsingfors Norvestia Abp Styrelsen Denna delårsöversikt har ej granskats av bolagets revisorer 9

10 Norvestia i korthet Norvestia investerar huvudsakligen i nordiska noterade aktier och fonder samt på penningmarknaden och i andra värdepapper. Bolaget har till ändamål att långsiktigt bereda sina aktieägare en gynnsam kursutveckling kombinerad med en hög utdelning. Norvestia Abp, som ingår i Havsfrun-koncernen, är moderbolag till Neomarkka Abp som är noterat på Helsingforsbörsens I-lista. Dotterbolaget Neomarkka gör placeringar i onoterade nordiska bolag, fonder, noterade aktier, på penningmarknaden och i andra värdepapper med absolut avkastning (ökat substansvärde varje år oberoende av marknadsläget) som mål. Placeringarna inom telesektorn förvaltas av det helägda dotterbolaget Novalis Abp. s n NORVESTIA Norra esplanaden 27 C Helsingfors, Finland Tel Fax FO-nr: ABP

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 25.1.2005 kl. 16.15 1(14)

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 25.1.2005 kl. 16.15 1(14) Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 25.1.2005 kl. 16.15 1(14) NORVESTIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ÅR 2004 Substans per aktie (dividendjusterad) ökade år 2004 med 10,8 % (föregående år 6,6 %) Substans per aktie efter

Läs mer

1.1 31.3.2008. Den dividendkorrigerade substansen sjönk under perioden med 0,7 % (+3,9 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till -1,0 milj. (6,3).

1.1 31.3.2008. Den dividendkorrigerade substansen sjönk under perioden med 0,7 % (+3,9 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till -1,0 milj. (6,3). 2 0 0 8 DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2008 Den dividendkorrigerade substansen sjönk under perioden med 0,7 % (+3,9 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till -1,0 milj. (6,3). Substansen per aktie var 10,17

Läs mer

Å r s b e r ä t t e l s e

Å r s b e r ä t t e l s e Å r s b e r ä t t e l s e 2001 Innehåll Norvestia i korthet........................................................... 1 År 2001...................................................................... 1

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 25.1.2006 kl. 15.15 1(13)

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 25.1.2006 kl. 15.15 1(13) Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 25.1.2006 kl. 15.15 1(13) NORVESTIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ÅR 2005 Resultatet för räkenskapsperioden närmare tredubblades i jämförelse med föregående år. Koncernens resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001 Den 31 mars 2001 var Havsfruns substansvärde 226 kr per aktie Koncernens resultat för årets första tre månader uppgick till 4 MSEK Utdelning för 2000 lämnas med 10,00 kr

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 SPAR FINLAND ABP BÖRSMEDDELANDE 22.4.2003 kl. 14.00 1 (5) SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 Rörelsevinst 0,2 (0,9) miljoner euro Resultat per aktie 0,10 (0,46) euro Soliditet 37,3 % (30,2

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-03-31 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-06-30 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Börsportföljens värde ökade med 7 procent under de första nio månaderna, medan generalindex var oförändrat. Till och med den 27 oktober ökade börsportföljens

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Delårsrapport 2008 2008-05-30

Delårsrapport 2008 2008-05-30 Delårsrapport 2008 2008-05-30 Januari - mars, koncernen - Rörelsens bruttointäkter för perioden uppgick till 4,0 MSEK. - Resultat efter skatt uppgick till -2,3 MSEK. - Förlust per aktie 0:18. Siffrorna

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 75,3 (3,3) Mkr för kvartalet. I resultatet ingick realisationsvinster med 90,6 (30,8) Mkr. Moderbolagets skulder till

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer