D e l å r s ö v e r s i k t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D e l å r s ö v e r s i k t 1.1-30.9.2002"

Transkript

1 D e l å r s ö v e r s i k t Substansen (dividendkorrigerad) minskade under perioden med 2,5 milj. euro, vilket motsvarar -2,1 %. Samma period föregående år ökade substansen med 0,5 milj. euro (0,4 %). Den 30 september 2002 var substansen per aktie före latent skatt 21,16 (21,76 samma tidpunkt föregående år) och efter latent skatt 20,48 (21,25 ) Utdelning lämnades i april med 1,40 /aktie (1,40 ) s n NORVESTIA ABP

2 D e l å r s ö v e r s i k t AKTIEMARKNADERNAS UTVECKLING Aktiemarknadernas kraftiga nedgång fortsatte även under det tredje kvartalet. Under översiktsperioden sjönk det ickedividendjusterade HEX-indexet med 41 % och HEXportföljindexet med 24 %. HEX-portföljindexet låg i september 2002 på ungefär samma nivå som i januari 1997, en nivå som ännu för några år sedan allmänt ansågs som otänkbar. HEX-generalindex ligger idag ca 70 % under sin högsta notering, som gjordes på våren år Trots detta framstår aktierna i många bolag ännu som dyra när resultaten beaktas. Situationen är alltjämt svårbedömd. Den dystra stämningen på aktiemarknaden kan beskrivas bland annat med att alla aktier som ingår i HEX 25-indexet sjönk under tiden juli september, varav de flesta sjönk med mer än 20 %. Under den senaste tiden har aktiehandel ibland gjorts i nästan panikliknande stämning med snabba och kraftiga prisförändringar. Under sommarmånaderna spred sig kursnedgången till bland annat bank- och finansbranschen samt skogsindustrin. Framtidsutsikterna för dessa branscher har klart försämrats under året. Indexet för skogsindustrin sjönk med ca 30 % under tiden juli september. Även utvecklingen på andra aktiemarknader har varit mycket svag. Sämst har utvecklingen troligen varit i Japan där Nikkei 225-index sjönk till sin lägsta nivå på 18 år. De vinstvarningar som lämnats efter sommaren kan tyda på att teleoperatörernas ekonomiska svårigheter nu är på väg att sprida sig även till andra branscher. Från årets början till slutet av september 2002 hade indexen som beskriver utvecklingen på olika börser utvecklats enligt följande: Finland / HEX-generalindex -41,0 % Finland / HEX-portföljindex -24,0 % Sverige / SAX-index -43,8 % Norge / OBX-index -34,3 % Danmark / KFX-index -29,1 % USA / Nasdaq Composite index -39,9 % USA / S&P 500-index -29,0 % Japan / Nikkei 225-index -11,0 % Norvestias börskurs -7,2 % Norvestias substans, dividendkorrigerad -2,1 % SUBSTANSVÄRDE OCH BÖRSKURS Substansvärdet efter latent skatt uppgick den 30 september 2002 till 20,48 euro per aktie (21,25 euro per aktie samma period föregående år) mot 22,36 euro per aktie vid slutet av år Med beaktande av utdelningen om 1,40 euro som lämnades i april 2002, var substansförändringen per aktie -0,48 euro (0,09) under perioden, vilket motsvarar -2,1 % (0,4 %). Under tredje kvartalet var förändringen av substansvärdet per aktie 0,61 euro (-0,31). Detta är klart under bolagets långsiktiga målsättning, men resultatet är, mot bakgrund av den allmänna utvecklingen under perioden, ändå förhållandevis gott. Det sista avslutet i Norvestias B-aktie den 30 september 2002 gjordes till en kurs av 12,71 euro per aktie (11,80), vilket motsvarar en substansrabatt om 37,9 % (44,5 %). Vid årsskiftet var kursen 13,70 euro per aktie. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Norvestia-koncernens omsättning består i huvudsak av intäkter från försäljning av värdepapper och mottagna dividender. Under perioden januari - september 2002 uppgick koncernens omsättning till 34,0 milj. euro (56,6), medan rörelsekostnaderna uppgick till 2,1 milj. euro (2,5). Resultatet blev -2,8 milj. euro (3,6). Under det tredje kvartalet blev resultatet -3,9 milj. euro (-1,7). Moderbolagets omsättning under översiktsperioden var 26,7 milj. euro (46,8) och resultatet blev -2,2 milj. euro (6,0). I koncernens värdepappersportfölj ingick orealiserade övervärden om 13,0 milj. euro (9,0) före latent skatt vid periodens slut. Minoritetens andel var 0,7 milj. euro (0,2). Den latenta skatten på de orealiserade övervärdena utgjorde 3,5 milj. euro (2,6). MODERBOLAGETS PLACERINGAR Norvestias placeringsgrad var relativt stabil under översiktsperioden. Sammantaget avkastade fondandelarna 1,5 % under perioden, medan avkastningen på direktägda aktier, exklusive Neomarkka, blev -9,5 %. Avkastningen på de fondandelar som Norvestia äger var tudelad. De fonder som gör direkta aktieplaceringar drabbades klart av de sjunkande aktiepriserna. En stor del av Norvestias fondinnehav består dock av andelar i s.k. hedgefonder. Dessa lyckades utnyttja marknadens stora osäkerhet och bidrog därigenom med en god avkastning även under översiktperioden. Av moderbolagets placeringar utgjorde börsbolag 14 % (26 %), fonder 45 % (39 %) och penningmarknadsplaceringar 41 % (35 %). Placeringarna på penningmarknaden och i hedgefonder utvecklades positivt, medan placeringarna i aktier och aktiefonder hade en negativ utveckling. NORVESTIA-KONCERNEN Norvestia Abp, som ingår i Havsfrun-koncernen, är moderbolag till Neomarkka Abp. Norvestias ägarandel var i slutet av september 31,2 % av kapitalet och 52,2 % av rösterna. Placeringen i Neomarkka uppgick till 16,8 milj. euro. Norvestia riktar sig till långsiktiga placerare och investerar huvudsakligen i nordiska noterade aktier och fonder samt på penningmarknaden och i andra värdepapper. Neomarkka gör placeringar i onoterade nordiska bolag, fonder, noterade aktier, på penningmarknaden och i andra värdepapper. Neomarkkas placeringar inom telesektorn förvaltas av dess helägda dotterbolag Novalis Abp. Under översiktsperioden minskade Neomarkkas dividendkorrigerade substans efter latent skatt med 3,5 % till 8,08 2

3 euro per aktie (8,14). Resultatet blev -1,9 milj. euro (-3,3). PERSONAL OCH INVESTERINGAR Under årets nio första månader sysselsatte koncernen i genomsnitt 13 personer (15). Under perioden gjordes inga större investeringar i maskiner och inventarier (0 milj. euro). AKTIEÄGARE Vid utgången av september 2002 hade Norvestia aktieägare (knappt 5.000) Av aktierna var 30,9 % i utländsk ägo (28,1 %). Bolagets största aktieägare är på Stockholmsbörsens O-lista noterade Havsfrun-koncernen, som vid översiktsperiodens slut ägde 30,4 % av aktierna i Norvestia motsvarande 54,4 % av röstetalet. Bolagets näst största ägare, Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv, innehade 14,6 % av aktierna och 9,5 % av rösterna. FRAMTIDSUTSIKTER Svårigheterna att göra prognoser för världsekonomins utveckling är större än vanligt, men de negativa indikationerna tycks överväga. Ännu under början av året kunde man enligt en del ekonomiska indikatorer anta att nedgången redan hade passerats. De nyligen publicerade siffrorna stöder dock inte denna syn. USA:s utnyttjande av den industriella kapaciteten liksom investeringarna ligger kvar på en mycket låg nivå. De rapporterade redovisningsoklarheterna i USA och den snabba prisökningen i råoljan på grund av den spända situationen i Mellanöstern inverkar negativt på aktiemarknaderna. Den höga prisnivån på fastigheter liksom svårigheten att stimulera ekonomin genom räntesänkningar kan utgöra problem för konjunkturutvecklingen i USA i framtiden. Prissättningen av många aktier närmar sig en historiskt och analytiskt sett förmånlig nivå, vilket samtidigt innebär mer köpvärda aktier. Detta kan komma att öppna intressanta möjligheter för aktieplacerarna. Norvestias direkta aktieplaceringar kommer även i fortsättningen att huvudsakligen innefatta aktier i s.k. värdeföretag. Direkta placeringar i s.k. tillväxtbolag kan dock göras då det är analytiskt motiverat. Placeringar i aktiefonder, hedgefonder och andra finansiella instrument kommer att göras även i fortsättningen för att utnyttja extern expertis och uppnå ökad riskspridning. Läget påfordrar stor försiktighet. Fördelningen mellan placeringsformerna kommer liksom investeringsgraden att anpassas till de bedömningar som görs vid varje tidpunkt. NYCKELTAL Avkastning på eget kapital -3,0 % 0,8 % 3,8 % på investerat kapital -3,0 % 2,6 % 6,1 % Resultat/aktie, -0,54 0,70 1, Soliditet 98,7 % 97,5 % 98,4 % Eget kapital/aktie, 18,75 20,02 20,70 Substans efter latent skatt/aktie, 20,48 21,25 22,36 B-aktiens börskurs, 12,71 11,80 13,70 3

4 K o n c e r n e n s r e s u l t a t r ä k n i n g OMSÄTTNING Inköp av värdepapper Lagerförändring Personalkostnader Avskrivningar enligt plan Avskrivning och upplösning av goodwill Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST/-FÖRLUST Finansiella intäkter och kostnader VINST/FÖRLUST FÖRE SKATTER OCH MINORITETSANDELAR Inkomstskatt* Minoritetsandelar RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST *Baserat på räkenskapsperiodens vinst före skatt och minoritetsandelar K o n c e r n e n s b a l a n s r ä k n i n g Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Finansiella värdepapper Kassa och bank Passiva EGET KAPITAL Aktiekapital Överkursfond Vinst från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst/förlust MINORITETSANDELAR KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL

5 K o n c e r n e n s f i n a n s i e r i n g s a n a l y s AFFÄRSVERKSAMHETEN Rörelsevinst/-förlust efter finansiella poster Korrigeringar till rörelsevinst Erlagda skatter FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET Ökning (-) resp. minskning (+) av omsättningstillgångar Ökning (-) resp. minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (-) resp. minskning (+) av finansiella tillgångar Ökning (-) resp. minskning (+) av kortfristigt främmande kapital INVESTERINGSVERKSAMHETEN Anskaffade koncern- och intressebolag Investeringar i materiella och immateriella tillgångar FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utbetalda dividender PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida tillgångar vid periodens början Likvida tillgångar vid periodens slut Ökning/minskning av likvida tillgångar Ansvarsförbindelser Panter, milj. Som säkerhet för checkkontolimit, 3,0 milj., (3,0 milj. ) varav inget utnyttjat Penningmarknadsplaceringar 3,1-3,0 Aktier till marknadsvärde - 6,4 - Övriga panter Aktier till marknadsvärde 0,3 0,3 0,4 Derivatavtal i dotterbolag, milj. Valutaterminsavtal Nominellt belopp 10,0 - - Marknadsvärde 0,0 - - Till den del terminerna skyddar placeringar bokas kursdifferenserna bland resultaträkningens poster för inköp av värdepapper. Med valutaterminernas nominella belopp avses den mängd valuta som är föremål för de avtalade valutaaffärerna. 5

6 K o n c e r n e n s s u b s t a n s v ä r d e milj TILLGÅNGAR BESTÅENDE AKTIVA 0,1 0,1 0,1 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar 99,5 96,4 99,5 Finansieringstillgångar 43,6 53,1 56,2 TILLGÅNGAR SAMMANLAGT 143,2 149,6 155,8 Kortfristigt främmande kapital -1,7-3,5-2,2 SUBSTANS BRUTTO 141,5 146,1 153,6 Minoritetsandelar -33,5-35,0-36,1 SUBSTANS FÖRE LATENT SKATT 108,0 111,1 117,5 Latent skatt -3,4-2,6-3,3 SUBSTANS EFTER LATENT SKATT 104,6 108,5 114,2 SUBSTANS / AKTIE, Före latent skatt 21,16 21,76 23,02 Efter latent skatt 20,48 21,25 22,36 Aktiekurs och substansvärde Kalkyleringsprinciper Offentligt noterade värdepapper, placeringsfonder och derivatinstrument har värderats till den sista avslutskursen. I fall att det inte funnits någon sista avslutskurs, har köpnoteringen använts. Onoterade aktier och andelar har värderats till bokföringsvärde Med latent skatt avses den latenta skatten på övervärden i Norvestia Abp. I Neomarkka ställs obokade latenta skattefordringar mot den latenta skatteskulden på övervärden med samma belopp. Den latenta skatten på övervärdena i Neomarkka uppgår till 0,3 milj. euro, varav Norvestias andel utgör 0,1 milj. euro. Den latenta skatten utgör 29 % av övervärdet som är skillnaden mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet. Marknadsvärde B-aktiens kurs Substans efter latent skatt vid periodens slut B-aktiens kurs, Lägst Högst Genomsnitt Slutkurs milj ,12 16,48 15,51 15,81 75, ,94 17,32 13,51 13,29 63, ,01 15,60 13,70 15,10 72, ,55 18,00 14,45 11,70 56, ,20 15,14 13,66 13,70 65, , ,80 14,45 13,47 13,75 66, ,50 15,14 14,33 12,22 58, ,20 12,75 12,20 11,80 56, ,52 14,00 13,24 13,70 65, , ,60 16,19 14,95 13,71 65, ,50 14,10 13,79 13,75 66, ,50 13,85 13,27 12,71 61,08 6

7 P l a c e r i n g a r d e n 3 0 s e p t e m b e r NORVESTIA ABP Antal Bokföringsvärde Marknadsvärde Andel av aktier/ andelar marknadsvärde BÖRSNOTERADE STORA BOLAG Comptel Oyj ,1 % Elisa Communications Abp serie A ,1 % Fortum Abp ,1 % Huhtamäki Oyj ,7 % Lännen Tehtaat Abp ,9 % Nokia Abp ,2 % Nokian Renkaat Oyj ,6 % Orion-yhtymä Oyj serie B ,1 % Perlos Oyj ,5 % Pohjola-Gruppen Försäkrings Abp serie D ,7 % Sonera Abp ,1 % Tietoenator Oyj ,1 % Wärtsilä Oyj Abp serie B ,8 % Merkantildata ASA ,1 % Telia AB ,5 % Nasdaq 100 UTS ,6 % ,2 % BÖRSNOTERADE SMÅ OCH MEDELSTORA BOLAG Kiinteistösijoitus Oyj Citycon ,2 % Wecan Electronics Oyj ,2 % Optimum Optik AB ,4 % ,8 % PRIVATE EQUITY FOND Sponsor Fund I Ky ,0 % ,0 % FONDER Evli Altius Fond B ,3 % Pohjola Euro Value Fond B ,0 % Pohjola Finland Value Fond B ,6 % Ramsay & Tuutti Avenir Fond B ,9 % Seligson Phalanx Fond A ,8 % Seligson Phoenix Fond A ,9 % Didner & Gerge Aktiefond ,4 % Futuris Fond ,8 % Nektar Fond ,1 % Zenit Fond ,8 % MSCI Taiwan Opals Fund ,4 % ,0 % SUMMA NORVESTIA ABP ,0 % NORVENTURES AB ONOTERADE BOLAG NSD Products Oy ,0 % Polystar Instruments AB ,7 % ,7 % SUMMA NORVENTURES AB ,7 % NEOMARKKA-KONCERNEN NEOMARKKA ABP BÖRSNOTERADE STORA BOLAG Andelsbankernas Centralbank Abp serie A ,2 % Aspocomp Group Oyj ,1 % Elcoteq Abp serie A ,1 % Finnair Abp ,3 % Finnlines Oyj ,2 % Fiskars Abp serie A ,3 % Fortum Abp ,5 % Hackman Abp serie A ,2 % HK Ruokatalo Oyj serie A ,2 % 7

8 Antal Bokföringsvärde Marknadsvärde Andel av aktier/ andelar marknadsvärde Huhtamäki Oyj ,3 % Kemira Abp ,2 % Kesko Oyj serie B ,4 % Metso Abp ,2 % M-Real Abp serie B ,2 % Nordea FDR ,3 % Okmetic Abp ,1 % Olvi Oyj serie A ,1 % Outokumpu Oyj serie A ,2 % Pohjola-Gruppen Försäkrings Abp serie D ,1 % Polar Kiinteistöt Oyj serie T ,4 % Raisio-Yhtymä Oyj serie V ,1 % Rautaruukki Oyj serie K ,3 % Stockmann Oyj Abp serie B ,4 % UPM-Kymmene ,1 % Wärtsilä Abp serie B ,1 % Adecco SA ,2 % Alcatel AS ,0 % Aventis S.A ,3 % Banco Popular ,2 % Business Objects SA ,0 % Canon Inc ,2 % Cemex SA Spon ADR rep ,2 % Diageo plc ,3 % Holcim Ltd serie B ,1 % Kookmin Bank ADR ,1 % Nestle SA registered ,3 % OTP Bank RT ,1 % Principal Financial Group ,3 % Secom Co Ltd ,2 % State Street Corp ,1 % Sungard Data Systems ,1 % Svenska Cellulosa AB serie B ,1 % Tesco plc ,1 % Tomra Systems ASA ,1 % UBS AG ,2 % Vestas Wind Systems A/S ,1 % Vodafone Group plc ,1 % Wolseley plc ,1 % ,1 % FONDER Eikos Fond ,8 % Futuris Fond ,4 % Nektar Fond ,2 % Ramsay & Tuutti Avenir Fond B ,1 % Seligson Phoenix Fond A ,2 % Tanglin Fond ,0 % Zenit Fond ,4 % ,1 % DERIVATAVTAL Nominellt belopp Valutaterminer ,0 % NOVALIS ABP ONOTERADE BOLAG Kymen Puhelin Oy ,1 % Lännen Puhelin Oy ,7 % Oulun Puhelin Oyj ,1 % Satakunnan Puhelin Oy ,9 % Tikka Communications Oy ,8 % Puhelinosuuskunta KPY ,7 % ,3 % SUMMA NEOMARKKA-KONCERNEN ,5 % Koncernelimineringar ,2 % SUMMA NORVESTIA-KONCERNEN ,0 % 8

9 Norvestia Abp:s placeringar 100 % 100 % Geografisk fördelning av Norvestia Abp:s placeringar 80 % Neomarkka* 80 % Utomnordiska placeringar 60 % Fonder 60 % Danmark 40 % Onoterade bolag (inkl. Norventures) 40 % Norge 20 % Börsnoterade små och medelstora bolag 20 % Sverige 0 % Börsnoterade stora bolag 0 % Finland inkl Neomarkka* och Norventures *Norvestias andel av Neomarkkas substansvärde Helsingfors Norvestia Abp Styrelsen Denna delårsöversikt har ej granskats av bolagets revisorer 9

10 Norvestia i korthet Norvestia investerar huvudsakligen i nordiska noterade aktier och fonder samt på penningmarknaden och i andra värdepapper. Bolaget har till ändamål att långsiktigt bereda sina aktieägare en gynnsam kursutveckling kombinerad med en hög utdelning. Norvestia Abp, som ingår i Havsfrun-koncernen, är moderbolag till Neomarkka Abp som är noterat på Helsingforsbörsens I-lista. Dotterbolaget Neomarkka gör placeringar i onoterade nordiska bolag, fonder, noterade aktier, på penningmarknaden och i andra värdepapper med absolut avkastning (ökat substansvärde varje år oberoende av marknadsläget) som mål. Placeringarna inom telesektorn förvaltas av det helägda dotterbolaget Novalis Abp. s n NORVESTIA Norra esplanaden 27 C Helsingfors, Finland Tel Fax FO-nr: ABP

D e l å r s ö v e r s i k t 1.1 31.3.20 02

D e l å r s ö v e r s i k t 1.1 31.3.20 02 D e l å r s ö v e r s i k t 1.1 31.3.20 02 Substansen (dividendkorrigerad) ökade under perioden med 2,4 % (samma period föregående år 0,3 %) Substanstillväxten (dividendkorrigerad) var 2,7 milj. under

Läs mer

Delårsöversikt

Delårsöversikt n Delårsöversikt 1.1 31.3.2003 Den dividendkorrigerade substansen minskade under perioden med 2,0 milj. euro, vilket motsvarar 1,8 %. Samma period föregående år ökade substansen med 2,7 milj. euro, vilket

Läs mer

NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007. Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %).

NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007. Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %). NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2007 Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,3 % (7,5 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 14,8 milj. (11,3). Substansen per aktie var 11,08

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Den 30 juni 2002 var Havsfruns substansvärde 220 kr (219 kr per aktie motsvarande tid föregående år) Vid årsskiftet var substansvärdet 234 kr per aktie Koncernens resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSÖVERSIKT

DELÅRSÖVERSIKT DELÅRSÖVERSIKT 1.1 30.6.2004 Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 5,0 milj. euro, vilket motsvarar 4,7 %. Under samma period föregående år ökade substansen med 0,5 milj. euro, vilket

Läs mer

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (12)

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (12) Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 20.4.2005 kl. 17.30 1 (12) NORVESTIAS DELÅRSÖVERSIKT 1.1-31.3.2005 Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 5,6 milj. euro, vilket motsvarar 4,7 %. Samma

Läs mer

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (9)

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (9) Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 21.7.2006 kl 16.00 1 (9) NORVESTIAS DELÅRSÖVERSIKT 1.1-30.6.2006 Koncernens resultat för perioden januari-juni 2006 uppgick till 11,3 miljoner euro (11,3 milj. euro för motsvarande

Läs mer

1.1 30.6.2008. Den dividendkorrigerade substansen minskade under perioden med 2,6 % (+9,3 %).

1.1 30.6.2008. Den dividendkorrigerade substansen minskade under perioden med 2,6 % (+9,3 %). 2 0 0 8 DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2008 Den dividendkorrigerade substansen minskade under perioden med 2,6 % (+9,3 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till -4,1 milj. (14,8). Substansen per aktie var

Läs mer

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 25.1.2005 kl. 16.15 1(14)

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 25.1.2005 kl. 16.15 1(14) Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 25.1.2005 kl. 16.15 1(14) NORVESTIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ÅR 2004 Substans per aktie (dividendjusterad) ökade år 2004 med 10,8 % (föregående år 6,6 %) Substans per aktie efter

Läs mer

NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT

NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT NORVESTIA DELÅRSÖVERSIKT 1.1 31.3.2006 Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 13,9 milj. euro, vilket motsvarar 9,3 %. Under samma period föregående år ökade substansen med 5,6 milj.

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2001 var substansvärdet 233,61 kr per aktie (219,41)

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2001 var substansvärdet 233,61 kr per aktie (219,41) Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 11,0 % inklusive lämnad utdelning (6,9 % föregående år) Den 31 december var substansvärdet 233,61 kr per aktie (219,41) Styrelsen föreslår att utdelning lämnas

Läs mer

1.1 31.3.2008. Den dividendkorrigerade substansen sjönk under perioden med 0,7 % (+3,9 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till -1,0 milj. (6,3).

1.1 31.3.2008. Den dividendkorrigerade substansen sjönk under perioden med 0,7 % (+3,9 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till -1,0 milj. (6,3). 2 0 0 8 DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2008 Den dividendkorrigerade substansen sjönk under perioden med 0,7 % (+3,9 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till -1,0 milj. (6,3). Substansen per aktie var 10,17

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

NORVESTIA DELÅRSRAPPORT Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,4 % (9,8 %).

NORVESTIA DELÅRSRAPPORT Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,4 % (9,8 %). NORVESTIA DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2007 Den dividendkorrigerade substansen ökade under perioden med 9,4 % (9,8 %). Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 14,9 milj. (14,7). Substansen per aktie var 11,09

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Å r s b e r ä t t e l s e

Å r s b e r ä t t e l s e Å r s b e r ä t t e l s e 2001 Innehåll Norvestia i korthet........................................................... 1 År 2001...................................................................... 1

Läs mer

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Bokslutskommuniké Den 31 december var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Resultatet för år blev -20,2 MSEK, motsvarande -15,01 kr per aktie År 2003

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2013

DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2013 DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2013 Q3 EN KLAR INVESTERING Norvestia finns till för att vem som helst skall kunna delta i en yrkesmässig placeringsverksamhet jämställt, med en jämn god avkastning som mål och utan

Läs mer

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (13)

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (13) Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 11.2.2004 kl. 9.00 1(13) NORVESTIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ÅR 2003 Substans per aktie (dividendjusterad) ökade under perioden med 6,6 % (föregående år 0,3 %) Substans per aktie

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 25.1.2006 kl. 15.15 1(13)

Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 25.1.2006 kl. 15.15 1(13) Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 25.1.2006 kl. 15.15 1(13) NORVESTIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ÅR 2005 Resultatet för räkenskapsperioden närmare tredubblades i jämförelse med föregående år. Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001 Den 31 mars 2001 var Havsfruns substansvärde 226 kr per aktie Koncernens resultat för årets första tre månader uppgick till 4 MSEK Utdelning för 2000 lämnas med 10,00 kr

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008 1/8 Nyckeltal 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Omsättning, mn euro 447,4 431,5 1 688,3 Rörelsevinst, mn euro 33,3 45,9 101,8 Vinst före skatt, mn euro 35,3 48,2 109,5 Rörelsemarginal, % 7,4 10,6 6,0 Avkastning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2002

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2002 Den 31 mars 2002 var Havsfruns substansvärde 232 kr (226 kr per aktie motsvarande tid föregående år) Vid årsskiftet var substansvärdet 234 kr per aktie Koncernens resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2014

DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2014 DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2014 Q3 EN KLAR INVESTERING Norvestia är ett börsnoterat investeringsbolag. Genom att förvärva Norvestias aktier äger du som placerare indirekt ett omfattande tvärsnitt av den nordiska

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 705,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 705,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster D E L Å R S R A P P O R T 1.1 3.6.2 Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 75,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster minskade med 5,2 M

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006 FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 2006 NYCKELTAL 2006 2005 Förändring 2006 2005 Förändring 1.10.- 1.10.- % 1.1. 1.1. % Omsättning 499,3 478,6 4,3 1 989,6 1 871,1 6,3

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Bokslutskommuniké Den 31 december var substansvärdet 422 kr per aktie Vid föregående årsskifte var substansvärdet 223 kr per aktie Resultatet för år blev 299,7 MSEK, motsvarande 222,99 kr per aktie År

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett

Läs mer

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003

SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 SPAR FINLAND ABP BÖRSMEDDELANDE 22.4.2003 kl. 14.00 1 (5) SPAR FINLAND ABP:S DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2003 Rörelsevinst 0,2 (0,9) miljoner euro Resultat per aktie 0,10 (0,46) euro Soliditet 37,3 % (30,2

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport.

** Emissionen godkändes efter 30.6.2015 och utfallet av emissionen har därmed inte tagits med i denna rapport. Första halvåret 2015 Periodens omsättning uppgick till 47 992 T (48 423 T )* Periodens rörelseresultat uppgick till 1 204 T (1 267 T )* Periodens resultat uppgick till 863 T (254 T )* Resultat per aktie

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 Förvaltning Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som bl.a. förvaltar

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2012-01-01 till 2012-06-31 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2001 Den 30 juni 2001 var Havsfruns substansvärde 219 kr per aktie (213 kr motsvarande tid föregående år) Koncernens resultat för årets första sex månader uppgick till 10 MSEK

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 Triona koncernen 1(8) Kvartalsrapport för Triona koncernen (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 - Triona koncernen Version 1.0 2010-05-06 Triona koncernen 2(8) Nyckeltal koncernen Nedan

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2016 för Pepins Group AB (publ) (f.d. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI 30 SEPTEMBER

DELÅRSRAPPORT JANUARI 30 SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer