Från rotationsmodell till råvarumodell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från rotationsmodell till råvarumodell"

Transkript

1 Jussi Hyöty gsm Från rotationsmodell till råvarumodell På 197-talet berodde prisuppgången på råvaror på en produktionschock inom oljeindustrin, men 28 och 21 berodde prisuppgången på ökad efterfrågan. Den reella prisuppgången på råvaror under det senaste decenniet är ett undantag i ett hundraårigt perspektiv, vilket är ett övertygande tecken på flaskhalsar inom råvaruproduktionen. När det inte finns flaskhalsar i ekonomin förväntas marknadskonjunkturerna normalt utvecklas från förcykliska till cykliska, från sencykliska till defensiva. När det i ekonomin finns flaskhalsar som beror på råvaror, förändras konjunkturcykeln av prisutvecklingen på råvaror. Inom råvaruekonomin kan företagen indelas i lösningsleverantörer (för flaskhalsar), producenter, oberoende samt tunga och lätta överförare (av priser). Vid sidan av den normala rotationsmodellen för branscher presenterar jag en modell som utgår från en uppåtgående trend på råvarupriser, en sekulär trend. Råvarumodellen har redan prissatts på marknaden, men modellen kan hjälpa att välja aktier vid följande nedgång. Ekonomin befinner sig i en svagare punkt samtidigt som penningpolitiken stramas åt globalt och riskerna i Europas randstater prissätts allt högre, så vi fortsätter på en defensiv linje, även om vi gynnar aktier. Riskerna i randstaterna stiger tidvis till ytan, men marknaden har vanligtvis lugnat sig efter några dagar, så det förefaller fortfarande inte sannolikt att risken för extrema utfall (s.k. tail risk) i anslutning till randstaternas lån skulle realiseras. I vår grundallokering har vi en övervikt på HY-företagslån och DM-aktier. Inom aktier gynnar vi i synnerhet defensiva företag med stark balansräkning samt USA av konjunkturella orsaker och Tyskland av strukturella orsaker. Tillväxtekonomiernas åtstramande räntepolitik är ännu inte klar. I dessa ekonomier är det möjligt att vi i stället för en mjuk nedgång får se en gropig nedgång, så vi viktar ner nyttigheter och behåller en neutral vikt för tillväxtmarknaderna. Den inbromsande tillväxten har höjt räntan på statslån, men vi tror att högre räntor på längre sikt är huvudtrenden, så vi behåller en undervikt på statslån. Aktieindex Spot 1 v OMX Helsinki 7, % STOXX % S&P 1, % Nikkei 22 9, % Shanghai 19, % Hang Seng 2, % Företagslån Spot 1 v itraxx CDS Europe 96.1 itraxx CDS X-over Senior financials Statslån Spot 1 v Germany 2y 1.76 % -.1% Germany 1y 3.17 % -.7% USA 2y. % -.% USA 1y 3.1 % -.14% Raaka-aineet Spot 1 v Brent oil % Gold 1, % Källa: Bloomberg marknadsdata Stoxx (v) Tyskland 1 år (h) Företagslån, HY (v) S&P GSCI Råvara (h)

2 Från konjunkturrotation till råvarutrend Det klassiska sättet att dela in branscher enligt konjunktur är: förcykliska, cykliska, sencykliska och defensiva. Nästan hela branschvalsprocessen utgår från att branschernas relativa aktivitet varierar i takt med konjunkturcykeln. Av tradition förväntar man sig att konjunkturcyklarna ska vara av samma slag som tidigare i historien och att förcykliska branscher är framgångsrika först, därefter cykliska, sedan sencykliska och när konjunkturen har vänt nedåt defensiva. I förra översikten visade jag hur den nuvarande konjunkturen avviker från tidigare på grund av kraftig stimulans, otakt i bostadsmarknaden, konsumenternas skuldsättning och inflationen. En av de största ekonomiska förändringarna det senaste årtiondet är att realpriserna på nyttigheter har vänt uppåt till följd av den kraftiga efterfrågan i Kina och Indien. Eftersom tillväxtekonomiernas storlek i förhållande till befolkningen fortfarande är liten, kan vi vänta oss en fortsatt kraftig efterfrågan på råvaror. Vid sidan av den traditionella konjunkturcykeln för branscher har vi därmed fått en trend gällande råvaruberoende, som delar upp företagsekonomin i olika sektorer. Jag har delat in sektorerna med avseende på råvaruberoende i producenter, lösningsleverantörer, tunga överförare, lätta överförare och oberoende. Den prisuppgång på råvaror i alla råvaruklasser som redan pågått ett årtionde liksom råvaruinflationen 28 och nu 211 avslöjar betydande flaskhalsar i ekonomin gällande tillgången på råvaror. Flaskhalsarna i råvaruekonomin bromsar upp tillväxten och ökar riskerna. Prisuppgången på råvaror kommer tidigare och lättare än normalt, vilket förkortar och skärper konjunktursvängningarna. Det höga råvarupriset orsakar dessutom ny variabilitet på marknaden, som kan tolkas som ökad spekulation eller ändringar i balansen mellan efterfrågan och utbud. Den knappa tillgången på råvaror leder till inflation, vilket leder till högre räntor och vidare nästan oundvikligen till högre avkastningskrav, vilket sänker aktiernas värdering. Ökad variabilitet och högre räntor har en uppbromsande effekt på investeringar. På aktiemarknaden behandlar flaskhalsarna företag på olika sätt, såväl gällande risker som gällande tillväxt, så den nya dynamiken påverkar aktiernas värdering. Att lösa flaskhalsarna gällande råvaror håller därmed på att bli den mest kritiska uppgiften för den globala ekonomin. Konjunkturmodellen och den parallella råvarumodellen Förcykliska Cykliska Sencykliska Defensiva Producenter Överförare Lösare Oberoende

3 Förbättrade tillväxt- och riskutsikter för lösningsleverantörer Det finns i ekonomin ett skriande behov av teknologier som sänker produktionskostnaderna för råvaror. Den tio år långa uppåtgående trenden för råvarupriser är ett tecken på goda långsiktiga tillväxtutsikter för lösningsleverantörer. När konjunkturerna blir kortare, lösningsleverantörernas leveranstider är långa och kapaciteten inte kan hålla jämna steg med beställningarna, vågar man göra beställningar även under en lågkonjunktur och lösningsleverantörernas konjunkturrisk minskar. I Finland är företag av denna typ till exempel Outotec, Metso och Pöyry. Förbättrade tillväxtutsikter för producenter Råvaruproducenterna gynnas av de högre råvarupriserna, men de kan också förbättra sin produktivitet och skapa mervärde. Priset på aktier i dessa företag reagerar på förändringar i råvarupriserna, men på grund av förmågan att skapa mervärde, råvarureserver och eventuell hävstång har dessa aktier som regel bättre avkastning än råvarorna direkt. Å andra sidan ökar producenternas risker eftersom produktionskostnaderna ökar, teknologin blir mer komplicerad och råvaruprisernas variabilitet ökar. Typiska finländska företag i denna kategori är Talvivaara och inom vattenkraft Fortum. Stabiliteten hos de oberoende framhävs Tillväxt- och riskutsikterna för kunskapsintensiva företag som är oberoende av råvaror är stabila, eftersom framgången för dessa företag framför allt beror på immateriell egendom och på personalen. Om den allmänna risken på marknaden ökar medan den inte förändras för de oberoende så minskar den relativa risken för aktier i dessa. Oberoende företag kan grovt sett indelas i teknologi- och konsumentoberoende företag. Eftersom konsumenternas köpkraft försvagas och pressen att höja produktiviteten med ny teknologi ökar försämras tillväxtutsikterna för konsumentbolag medan de förbättras för teknologibolag. Typiska företag i denna kategori är TietoEnator (informationsteknologi), isa (datakommunikation), Orion (hälsovård) och Nokia (teknologi). Försvagade tillväxt- och riskutsikter för överförare Överförarna befinner sig i mycket olika lägen i förhållande till varandra, eftersom största delen av företagen kan räknas till denna kategori. På grund av den stora variationen kan överförarna delas in i lätta och tunga. De tunga överförarna möter det ökade kostnadstrycket snabbt och intensivt, medan de lätta gör det med fördröjning och försvagat. Ju längre ner i värdekedjan och ju närmare produktionen företaget befinner sig, desto större vikt har råvarorna i kostnadsstrukturen. Höjda råvarupriser och deras variabilitet både ökar riskerna och bromsar upp tillväxten för överförarna. Särskilt för mycket råvaruberoende små bolag uppstår problem, eftersom dessa bolag har en svag förhandlingsstyrka när det gäller att skaffa råvaror. De stigande råvarupriserna lockar också ersättande produkter till marknaden, vilket utlöser ett substitutionsfenomen. Tunga överförare är Finnair (flygtrafik), Outokumpu (basindustri), Stora-Enso (pappersindustri), Atria (livsmedelsindustri) och till vissa delar också Kemira (kemi), YIT (byggande) och Nokian Renkaat (bilindustri). Den finska verkstadsindustrin har övergått från varuförsäljning till lösningar, så dess beroende av råvaror har minskat mer än vad råvarupriserna har stigit. Bolag i denna kategori är Kone, Konecranes, Wärtsilä och Cargotec. Ruukki har gjort samma övergång. Den strategiska ambitionen hos dessa företag har varit en högre placering i värdekedjan,

4 och samtidigt har råvaruprisernas uppåtgående trend ytterligare gett stöd åt den strategiska inriktning man valt. Företag som säljer kapitalvaror eller dagligvaror kan räknas till samma kategori. I råvarutrenden ändras värderingarna (tillväxt- och riskutsikter) Tillväxt Producenter Lätta överföraret Lösare Oberoende Tunga överförare Risk Effekter för företagsekonomin För företagsekonomin innebär övergången till en stigande råvarutrend ett ökat behov att stiga uppåt i värdekedjan, ökad satsning på produktutveckling, kontinuerlig effektivisering, förbättring av prissättningskraften, branschkoncentration och vertikal integration. Läget är mest problematiskt för de tunga överförare som på grund av högre råvarupriser är tvungna att effektivisera produktionen och stiga i värdekedjan. Företagens första val är att stiga i värdekedjan genom en satsning på produktutveckling, men om inte det lyckas så väljer man en kostnadsstrategi, vilket innebär ständig effektivisering. I och med att råvaruinflationen är ett mer bestående fenomen går en allt större del av konsumenternas inkomster till nödvändigheter, och deras köpkraft när det gäller andra varor försvagas. Då kostnadstrycket stiger ökar förhandlingsstyrkans betydelse, både vad gäller inköp och försäljning (pass through), vilket ökar antalet företagsköp som stöder kostnadsstrategin och förbättrar förhandlingsstyrkan. Knapphet inom råvaror kan leda till åtgärder för att trygga tillgången på råvaror. Ett koreanskt statsägt energibolag motiverade sitt förvärv av ett kanadensiskt oljebolag med den hårdnade konkurrensen om råvaror. Den kinesiska staten har börjat trygga råvarutillgången för sin produktionsdrivna industri genom att köpa bolag som äger råvarureserver. Exemplet visar hur ett land med marknadsekonomi reagerar på hur ett land med planekonomi agerar. Värderingarna av noterade företag som äger råvarureserver stiger kraftigt om stater börjar köpa bolag av denna typ för att trygga det egna landets råvaruförsörjning, vilket vore ett uppenbart problem för den fria marknadsmodellen. Behovet att trygga råvarutillgången visar sig också i de företagsköp som grundar sig på vertikal integration, där till exempel en stor stålproducent köper gruvor, ett skogsbolag köper trädplantager eller en textiltillverkare köper bomullsproducenter. När konkurrensen ökar går utvecklingen av branschernas struktur i princip mot en uppspjälkning, horisontalisering, men riktningen mot en råvaruekonomi ökar den vertikala integrationen i riktning mot värdekedjans början.

5 - - Placeringsstrategi en svag fas Även om råvarupriserna generellt sett har sjunkit de senaste veckorna har synen på prisuppgången för råvaror på lång sikt knappast förändrats. Realpristrenden under de senaste tio åren är övertygande. Principen i den modell som jag här presenterar har säkert redan prissatts av marknaden, men sannolikt kommer risken hos de företag som gynnas av råvarutrenden vid följande större nedgång att prissättas för högt, och då kan modellen hjälpa att välja rätt aktier. Svagheten är ett globalt fenomen: såväl inköpschefernas index i euroområdet som Kinas och USA:s regionala index har sjunkit. Allmänt taget har ekonomidata de senaste veckorna pekat i en svagare riktning, på samma sätt som under motsvarande tid i fjol. En del av den svagare utvecklingen kan tillskrivas tsunamin i Japan, men inte allt. Eftersom faktorerna som påverkar de ekonomiska siffrorna inte kan specificeras ser marknaden en allmän svagare punkt i ekonomin. De försämrade tillväxtutsikterna har höjt riskerna; det krävs fortsatt tillväxt för att en realisering av riskerna ska kunna undvikas. Staternas möjligheter att stimulera om tillväxten mattas av och riskerna hotar att accentueras är denna gång beroende av QE. Vi kan vänta oss en åtstramning av penningpolitiken på bred front. Inflationssiffrorna är följande: USA 3,2 %, Storbritannien 4, %, Europa 2,8 %, Kina,3 % och Indien 8,8 %, så inflationsmålen har överskridits på ett globalt plan. Inflationen är inte ett problem för alla centralbanker, då den inte avspeglar begränsningar i produktionskapaciteten utan i råvaruproduktionen. Inflationen är emellertid ett problem för konsumenterna eftersom deras möjligheter att spara när det gäller nödvändigheter som livsmedel och energi är begränsade. Vi behåller vår undervikt i räntor, trots att försämrade ekonomidata kan sänka räntorna ytterligare. Vi tror dock att räntorna i nuvarande inflationsmiljö på längre sikt kommer att stiga. Eftersom riskerna på aktiemarknaden har ökat och den förväntade avkastningen på företagslån ligger på en god nivå har vi viktat upp HY-företagslån. Eftersom tillväxtekonomiernas åtstramande penningpolitik bromsar upp tillväxten och sänker efterfrågan på nyttigheter har vi viktat ner nyttigheter och behåller en neutral vikt för EM-aktier. Av konjunkturorsaker överviktar vi den amerikanska marknaden och av strukturella orsaker den tyska. I USA fortsätter stimulansen ännu på alla fronter, även om QE närmar sig sitt slut. Tyskland har en frisk bostadsmarknad, konkurrenskraften är god och handelsbalansen uppvisar överskott. Nedan följer ett fem sidor långt bildkollage över olika branscher, där hälsovård, olja och gas, el och teletjänster är framträdande Förändring Statslån 1% Företagslån Hög risk (HY) > 2% +% Låg risk (IG) % Aktier Tillväxt 1% Utvecklade > 3% +% Råvaror < % -% Kontanter < % -%

6 Aktiepriser (Europa/Cykliska) 3 Aktiepriser (Europa/Defensiva) / 1/2 1/4 1/6 1/8 1/1 1/ 1/2 1/4 1/6 1/8 1/1 Värderingsnivåer (Europa/Cykliska) 3 Värderingsnivåer (Europa/Defensiva) /6 1/8 1/1 1/6 1/8 1/1 Bolagsresultat (Europa/Cykliska) 2 Bolagsresultat (Europa/Defensiva) /6 1/8 1/1 1/6 1/8 1/1

7 Aktiepriser (USA/Cykliska) 3 Aktiepriser (USA/Defensiva) / 1/2 1/4 1/6 1/8 1/1 1/ 1/2 1/4 1/6 1/8 1/1 Värderingsnivåer (USA/Cykliska) 4 Värderingsnivåer (USA/Defensiva) /6 1/8 1/1 1/6 1/8 1/1 Bolagsresultat (USA/Cykliska) 2 Bolagsresultat (USA/Defensiva) /6 1/8 1/1 1/6 1/8 1/1

8 Aktiepriser (Europa/Cykliska - USA/Cykliska) 1 Aktiepriser (Europa/Defensiva - USA/Defensiva) / 1/2 1/4 1/6 1/8 1/1-4 1/ 1/2 1/4 1/6 1/8 1/1 Värderingsnivåer (Europa/Cykliska - USA/Cykliska) 1 Värderingsnivåer (Europa/Defensiva - USA/Defensiva) /6 1/8 1/1-1 1/6 1/8 1/1 Bolagsresultat (Europa/Cykliska - USA/Cykliska) 1 Bolagsresultat (Europa/Defensiva - USA/Defensiva) /6 1/8 1/1-3 1/6 1/8 1/1

9 Företagens P/B -tal (Europa/Cykliska) 6 Företagens P/B -tal (Europa/Defensiva) / 1/2 1/4 1/6 1/8 1/ /1 12/3 12/ 12/7 12/9 Företagens marginaler (Europa/Cykliska) och PPI 4 % Företagens marginaler (Europa/Defensiva) och PPI 3 % 3 % 2 % 2 % 1 % 1 % % % -1 % 1/ 1/7 1/9 1/11 PPI -1 % 1/ 1/7 1/9 1/11 PPI Resultatprognos för år 211 (Europa/Cykliska) % Resultatprognos för år 211 (Europa/Defensiva) 1 % 4 % 4 % 1 % 3 % 3 % % 2 % 2 % 1 % 1 % % % 1/11 % - % -1 % 1/11

10 Företagens P/B -tal (USA/Cykliska) 6 Företagens P/B -tal (USA/Defensiva) / 1/7 1/9 1/11 1/ 1/7 1/9 1/11 Företagens marginaler (USA/Cykliska) och PPI 3 % Företagens marginaler (USA/Defensiva) och PPI 3 % 2 % 2 % 1 % 1 % % % -1 % 1/ 1/7 1/9 1/11 PPI -1 % 1/ 1/7 1/9 1/11 PPI Resultatprognos för år 211 (USA/Cykliska) % Resultatprognos för år 211 (USA/Defensiva) 2 % 4 % 1 % 3 % 1 % 2 % % 1 % % % 1/11 - % 1/11

11 Uppgifter om graferna i denna veckoöversikt I denna veckoöversikt uppföljs veckovis de viktigaste marknadernas rörelser samt ekonomiska indikatorer som påverkar placerande. En omfattande mängd information presenteras i grafisk form för att förbättra åskådligheten. Observationsperioden utgörs av de två senaste veckorna, så att den sista observationsdagen är föregående veckas fredag och den första tio arbetsdagar tidigare. Noggrannare förklaringar samt källor för informationen presenterad i graferna finns presenterade i en skild bilaga. Denna finns att få på vår hemsida på adressen I denna veckoöversikt är graferna fördelade på två sidor. Den första presenterar utvecklingen för de centrala egendomsslagen aktier, kreditrisk, råvaror. Aktieindexens utveckling presenteras, såväl geografiskt som branschvis, och utvecklingen för de europeiska och amerikanska marknaderna jämförs sinsemellan. Den andra sidans syfte är att ge en helhetsbild av marknaderna eller sådana variabler vilka visar marknadsriktningen eller t.ex. nervositet. På denna sida presenteras de viktigaste räntorna och räntedifferenserna, valutorna och skyddskostnaderna för staternas kreditrisker, guld och inflationsförväntningar samt volatilitetsnivåerna som beskriver kursfluktuationerna på de centrala aktiemarknaderna. Denna publikation är avsedd endast för kundens privata bruk. Denna publikation baserar sig på källor som Front Capital Ab anser pålitliga. Front Capital Ab garanterar inte informationens riktighet och ansvarar inte för felaktigheter, brister eller olämpligheter i presenterat material. Inget material presenterat i publikationen är ett bindande bud att köpa eller sälja värdepapper och inte heller en uppmaning att vidta annan placeringsverksamhet. Innan placeraren gör ett investeringsbeslut bör han basera sitt beslut på egna analyser och uppskattningar av placeringsobjektet och risker förknippade med detta. Detta dokument, eller delar av det, får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan Front Capital Ab:s på förhand givna skriftliga tillstånd. Alla rättigheter förbehålles. Front Capital Ab Alexandersgatan 48 A 1 Helsingfors Finland Tel: (9) Fax: (9) Front Capital Ab är ett värdepappersföretag vars verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8, PB 13, 11 Helsingfors, telefon ; Front Capital Ab är medlem av Ersättningsfonden för investerare. Ytterligare information om tjänsteleverantören och dess tjänster fås på adressen

12

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11 Jussi Hyöty 1.5.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Vilken konjunktur? Konjunkturutvecklingen har förlöpt som förväntat, men den gigantiska stimulansen åstadkom en kraftig återhämtning som ledde till

Läs mer

De stora företagen klarar sig

De stora företagen klarar sig Jussi Hyöty 28.9.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi De stora företagen klarar sig Skuldkrisen ledde till en förändring i förhållandet mellan aktier och statslån på marknaden. Efter sommaren gick

Läs mer

Ekonomin behöver mer olja

Ekonomin behöver mer olja Jussi Hyöty 7.4.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Ekonomin behöver mer olja Oljepriset har stigit till 12 dollar, vilket är en oroväckande hög nivå med tanke på hur ojämnt världsekonomin återhämtar

Läs mer

Nokia Förneka, Medge, Agera

Nokia Förneka, Medge, Agera Jussi Hyöty 3.2.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Nokia Förneka, Medge, Agera Under årets sista kvartal ökade marknaden för smarttelefoner med 73 % och för Android med 61, medan Symbians volymer

Läs mer

Det finns ingen enkel utväg

Det finns ingen enkel utväg Jussi Hyöty 2.12.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Det finns ingen enkel utväg We cannot keep explaining to our voters and our citizens why the taxpayer should bear the cost of certain risks and

Läs mer

Elop gjorde vad som kunde göras

Elop gjorde vad som kunde göras Jussi Hyöty 17.2.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Elop gjorde vad som kunde göras Nokia hade förberett marknaden på den kommande strategiförändringen, men trots det togs marknaden helt på sängen

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Osäkerheten på placeringsmarknaderna väjer Osäkerheten på placeringsmarknaderna har minskat betydligt sedan ECB:s beslut i början av december och året har inletts i exceptionellt positiva

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

Placeringsstrategi. Vår

Placeringsstrategi. Vår 2012 Placeringsstrategi Vår Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling... - 2 - och centrala antaganden om finansmarknadens utveckling... - 3

Läs mer

Placeringsstrategi. Vinter

Placeringsstrategi. Vinter 2014 Placeringsstrategi Vinter Innehåll Innehåll... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling... - 2 - och antaganden om finansmarknaden... - 3 - Huvudsakliga riktlinjer i Fronts placeringsstrategi...

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Placeringsstrategi. Vinter

Placeringsstrategi. Vinter 2015 Placeringsstrategi Vinter Ari Aaltonen tel. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Innehåll Innehåll... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling 2015 och 2016... - 2 - och antaganden om

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

Fastighetsmarknaden och det aktuella ekonomiska läget

Fastighetsmarknaden och det aktuella ekonomiska läget ANFÖRANDE DATUM: 2005-10-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Kristina Persson Uppsala SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur

Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur Kapitel 7 Medelfristig sikt: Förväntningar, inflation, och konjunktur Nu har vi analyserat de tre viktigaste företeelser inom makroekonomin var för sig: konjunktur, tillväxt, och arbetslöshet. I och med

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer