Från rotationsmodell till råvarumodell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från rotationsmodell till råvarumodell"

Transkript

1 Jussi Hyöty gsm Från rotationsmodell till råvarumodell På 197-talet berodde prisuppgången på råvaror på en produktionschock inom oljeindustrin, men 28 och 21 berodde prisuppgången på ökad efterfrågan. Den reella prisuppgången på råvaror under det senaste decenniet är ett undantag i ett hundraårigt perspektiv, vilket är ett övertygande tecken på flaskhalsar inom råvaruproduktionen. När det inte finns flaskhalsar i ekonomin förväntas marknadskonjunkturerna normalt utvecklas från förcykliska till cykliska, från sencykliska till defensiva. När det i ekonomin finns flaskhalsar som beror på råvaror, förändras konjunkturcykeln av prisutvecklingen på råvaror. Inom råvaruekonomin kan företagen indelas i lösningsleverantörer (för flaskhalsar), producenter, oberoende samt tunga och lätta överförare (av priser). Vid sidan av den normala rotationsmodellen för branscher presenterar jag en modell som utgår från en uppåtgående trend på råvarupriser, en sekulär trend. Råvarumodellen har redan prissatts på marknaden, men modellen kan hjälpa att välja aktier vid följande nedgång. Ekonomin befinner sig i en svagare punkt samtidigt som penningpolitiken stramas åt globalt och riskerna i Europas randstater prissätts allt högre, så vi fortsätter på en defensiv linje, även om vi gynnar aktier. Riskerna i randstaterna stiger tidvis till ytan, men marknaden har vanligtvis lugnat sig efter några dagar, så det förefaller fortfarande inte sannolikt att risken för extrema utfall (s.k. tail risk) i anslutning till randstaternas lån skulle realiseras. I vår grundallokering har vi en övervikt på HY-företagslån och DM-aktier. Inom aktier gynnar vi i synnerhet defensiva företag med stark balansräkning samt USA av konjunkturella orsaker och Tyskland av strukturella orsaker. Tillväxtekonomiernas åtstramande räntepolitik är ännu inte klar. I dessa ekonomier är det möjligt att vi i stället för en mjuk nedgång får se en gropig nedgång, så vi viktar ner nyttigheter och behåller en neutral vikt för tillväxtmarknaderna. Den inbromsande tillväxten har höjt räntan på statslån, men vi tror att högre räntor på längre sikt är huvudtrenden, så vi behåller en undervikt på statslån. Aktieindex Spot 1 v OMX Helsinki 7, % STOXX % S&P 1, % Nikkei 22 9, % Shanghai 19, % Hang Seng 2, % Företagslån Spot 1 v itraxx CDS Europe 96.1 itraxx CDS X-over Senior financials Statslån Spot 1 v Germany 2y 1.76 % -.1% Germany 1y 3.17 % -.7% USA 2y. % -.% USA 1y 3.1 % -.14% Raaka-aineet Spot 1 v Brent oil % Gold 1, % Källa: Bloomberg marknadsdata Stoxx (v) Tyskland 1 år (h) Företagslån, HY (v) S&P GSCI Råvara (h)

2 Från konjunkturrotation till råvarutrend Det klassiska sättet att dela in branscher enligt konjunktur är: förcykliska, cykliska, sencykliska och defensiva. Nästan hela branschvalsprocessen utgår från att branschernas relativa aktivitet varierar i takt med konjunkturcykeln. Av tradition förväntar man sig att konjunkturcyklarna ska vara av samma slag som tidigare i historien och att förcykliska branscher är framgångsrika först, därefter cykliska, sedan sencykliska och när konjunkturen har vänt nedåt defensiva. I förra översikten visade jag hur den nuvarande konjunkturen avviker från tidigare på grund av kraftig stimulans, otakt i bostadsmarknaden, konsumenternas skuldsättning och inflationen. En av de största ekonomiska förändringarna det senaste årtiondet är att realpriserna på nyttigheter har vänt uppåt till följd av den kraftiga efterfrågan i Kina och Indien. Eftersom tillväxtekonomiernas storlek i förhållande till befolkningen fortfarande är liten, kan vi vänta oss en fortsatt kraftig efterfrågan på råvaror. Vid sidan av den traditionella konjunkturcykeln för branscher har vi därmed fått en trend gällande råvaruberoende, som delar upp företagsekonomin i olika sektorer. Jag har delat in sektorerna med avseende på råvaruberoende i producenter, lösningsleverantörer, tunga överförare, lätta överförare och oberoende. Den prisuppgång på råvaror i alla råvaruklasser som redan pågått ett årtionde liksom råvaruinflationen 28 och nu 211 avslöjar betydande flaskhalsar i ekonomin gällande tillgången på råvaror. Flaskhalsarna i råvaruekonomin bromsar upp tillväxten och ökar riskerna. Prisuppgången på råvaror kommer tidigare och lättare än normalt, vilket förkortar och skärper konjunktursvängningarna. Det höga råvarupriset orsakar dessutom ny variabilitet på marknaden, som kan tolkas som ökad spekulation eller ändringar i balansen mellan efterfrågan och utbud. Den knappa tillgången på råvaror leder till inflation, vilket leder till högre räntor och vidare nästan oundvikligen till högre avkastningskrav, vilket sänker aktiernas värdering. Ökad variabilitet och högre räntor har en uppbromsande effekt på investeringar. På aktiemarknaden behandlar flaskhalsarna företag på olika sätt, såväl gällande risker som gällande tillväxt, så den nya dynamiken påverkar aktiernas värdering. Att lösa flaskhalsarna gällande råvaror håller därmed på att bli den mest kritiska uppgiften för den globala ekonomin. Konjunkturmodellen och den parallella råvarumodellen Förcykliska Cykliska Sencykliska Defensiva Producenter Överförare Lösare Oberoende

3 Förbättrade tillväxt- och riskutsikter för lösningsleverantörer Det finns i ekonomin ett skriande behov av teknologier som sänker produktionskostnaderna för råvaror. Den tio år långa uppåtgående trenden för råvarupriser är ett tecken på goda långsiktiga tillväxtutsikter för lösningsleverantörer. När konjunkturerna blir kortare, lösningsleverantörernas leveranstider är långa och kapaciteten inte kan hålla jämna steg med beställningarna, vågar man göra beställningar även under en lågkonjunktur och lösningsleverantörernas konjunkturrisk minskar. I Finland är företag av denna typ till exempel Outotec, Metso och Pöyry. Förbättrade tillväxtutsikter för producenter Råvaruproducenterna gynnas av de högre råvarupriserna, men de kan också förbättra sin produktivitet och skapa mervärde. Priset på aktier i dessa företag reagerar på förändringar i råvarupriserna, men på grund av förmågan att skapa mervärde, råvarureserver och eventuell hävstång har dessa aktier som regel bättre avkastning än råvarorna direkt. Å andra sidan ökar producenternas risker eftersom produktionskostnaderna ökar, teknologin blir mer komplicerad och råvaruprisernas variabilitet ökar. Typiska finländska företag i denna kategori är Talvivaara och inom vattenkraft Fortum. Stabiliteten hos de oberoende framhävs Tillväxt- och riskutsikterna för kunskapsintensiva företag som är oberoende av råvaror är stabila, eftersom framgången för dessa företag framför allt beror på immateriell egendom och på personalen. Om den allmänna risken på marknaden ökar medan den inte förändras för de oberoende så minskar den relativa risken för aktier i dessa. Oberoende företag kan grovt sett indelas i teknologi- och konsumentoberoende företag. Eftersom konsumenternas köpkraft försvagas och pressen att höja produktiviteten med ny teknologi ökar försämras tillväxtutsikterna för konsumentbolag medan de förbättras för teknologibolag. Typiska företag i denna kategori är TietoEnator (informationsteknologi), isa (datakommunikation), Orion (hälsovård) och Nokia (teknologi). Försvagade tillväxt- och riskutsikter för överförare Överförarna befinner sig i mycket olika lägen i förhållande till varandra, eftersom största delen av företagen kan räknas till denna kategori. På grund av den stora variationen kan överförarna delas in i lätta och tunga. De tunga överförarna möter det ökade kostnadstrycket snabbt och intensivt, medan de lätta gör det med fördröjning och försvagat. Ju längre ner i värdekedjan och ju närmare produktionen företaget befinner sig, desto större vikt har råvarorna i kostnadsstrukturen. Höjda råvarupriser och deras variabilitet både ökar riskerna och bromsar upp tillväxten för överförarna. Särskilt för mycket råvaruberoende små bolag uppstår problem, eftersom dessa bolag har en svag förhandlingsstyrka när det gäller att skaffa råvaror. De stigande råvarupriserna lockar också ersättande produkter till marknaden, vilket utlöser ett substitutionsfenomen. Tunga överförare är Finnair (flygtrafik), Outokumpu (basindustri), Stora-Enso (pappersindustri), Atria (livsmedelsindustri) och till vissa delar också Kemira (kemi), YIT (byggande) och Nokian Renkaat (bilindustri). Den finska verkstadsindustrin har övergått från varuförsäljning till lösningar, så dess beroende av råvaror har minskat mer än vad råvarupriserna har stigit. Bolag i denna kategori är Kone, Konecranes, Wärtsilä och Cargotec. Ruukki har gjort samma övergång. Den strategiska ambitionen hos dessa företag har varit en högre placering i värdekedjan,

4 och samtidigt har råvaruprisernas uppåtgående trend ytterligare gett stöd åt den strategiska inriktning man valt. Företag som säljer kapitalvaror eller dagligvaror kan räknas till samma kategori. I råvarutrenden ändras värderingarna (tillväxt- och riskutsikter) Tillväxt Producenter Lätta överföraret Lösare Oberoende Tunga överförare Risk Effekter för företagsekonomin För företagsekonomin innebär övergången till en stigande råvarutrend ett ökat behov att stiga uppåt i värdekedjan, ökad satsning på produktutveckling, kontinuerlig effektivisering, förbättring av prissättningskraften, branschkoncentration och vertikal integration. Läget är mest problematiskt för de tunga överförare som på grund av högre råvarupriser är tvungna att effektivisera produktionen och stiga i värdekedjan. Företagens första val är att stiga i värdekedjan genom en satsning på produktutveckling, men om inte det lyckas så väljer man en kostnadsstrategi, vilket innebär ständig effektivisering. I och med att råvaruinflationen är ett mer bestående fenomen går en allt större del av konsumenternas inkomster till nödvändigheter, och deras köpkraft när det gäller andra varor försvagas. Då kostnadstrycket stiger ökar förhandlingsstyrkans betydelse, både vad gäller inköp och försäljning (pass through), vilket ökar antalet företagsköp som stöder kostnadsstrategin och förbättrar förhandlingsstyrkan. Knapphet inom råvaror kan leda till åtgärder för att trygga tillgången på råvaror. Ett koreanskt statsägt energibolag motiverade sitt förvärv av ett kanadensiskt oljebolag med den hårdnade konkurrensen om råvaror. Den kinesiska staten har börjat trygga råvarutillgången för sin produktionsdrivna industri genom att köpa bolag som äger råvarureserver. Exemplet visar hur ett land med marknadsekonomi reagerar på hur ett land med planekonomi agerar. Värderingarna av noterade företag som äger råvarureserver stiger kraftigt om stater börjar köpa bolag av denna typ för att trygga det egna landets råvaruförsörjning, vilket vore ett uppenbart problem för den fria marknadsmodellen. Behovet att trygga råvarutillgången visar sig också i de företagsköp som grundar sig på vertikal integration, där till exempel en stor stålproducent köper gruvor, ett skogsbolag köper trädplantager eller en textiltillverkare köper bomullsproducenter. När konkurrensen ökar går utvecklingen av branschernas struktur i princip mot en uppspjälkning, horisontalisering, men riktningen mot en råvaruekonomi ökar den vertikala integrationen i riktning mot värdekedjans början.

5 - - Placeringsstrategi en svag fas Även om råvarupriserna generellt sett har sjunkit de senaste veckorna har synen på prisuppgången för råvaror på lång sikt knappast förändrats. Realpristrenden under de senaste tio åren är övertygande. Principen i den modell som jag här presenterar har säkert redan prissatts av marknaden, men sannolikt kommer risken hos de företag som gynnas av råvarutrenden vid följande större nedgång att prissättas för högt, och då kan modellen hjälpa att välja rätt aktier. Svagheten är ett globalt fenomen: såväl inköpschefernas index i euroområdet som Kinas och USA:s regionala index har sjunkit. Allmänt taget har ekonomidata de senaste veckorna pekat i en svagare riktning, på samma sätt som under motsvarande tid i fjol. En del av den svagare utvecklingen kan tillskrivas tsunamin i Japan, men inte allt. Eftersom faktorerna som påverkar de ekonomiska siffrorna inte kan specificeras ser marknaden en allmän svagare punkt i ekonomin. De försämrade tillväxtutsikterna har höjt riskerna; det krävs fortsatt tillväxt för att en realisering av riskerna ska kunna undvikas. Staternas möjligheter att stimulera om tillväxten mattas av och riskerna hotar att accentueras är denna gång beroende av QE. Vi kan vänta oss en åtstramning av penningpolitiken på bred front. Inflationssiffrorna är följande: USA 3,2 %, Storbritannien 4, %, Europa 2,8 %, Kina,3 % och Indien 8,8 %, så inflationsmålen har överskridits på ett globalt plan. Inflationen är inte ett problem för alla centralbanker, då den inte avspeglar begränsningar i produktionskapaciteten utan i råvaruproduktionen. Inflationen är emellertid ett problem för konsumenterna eftersom deras möjligheter att spara när det gäller nödvändigheter som livsmedel och energi är begränsade. Vi behåller vår undervikt i räntor, trots att försämrade ekonomidata kan sänka räntorna ytterligare. Vi tror dock att räntorna i nuvarande inflationsmiljö på längre sikt kommer att stiga. Eftersom riskerna på aktiemarknaden har ökat och den förväntade avkastningen på företagslån ligger på en god nivå har vi viktat upp HY-företagslån. Eftersom tillväxtekonomiernas åtstramande penningpolitik bromsar upp tillväxten och sänker efterfrågan på nyttigheter har vi viktat ner nyttigheter och behåller en neutral vikt för EM-aktier. Av konjunkturorsaker överviktar vi den amerikanska marknaden och av strukturella orsaker den tyska. I USA fortsätter stimulansen ännu på alla fronter, även om QE närmar sig sitt slut. Tyskland har en frisk bostadsmarknad, konkurrenskraften är god och handelsbalansen uppvisar överskott. Nedan följer ett fem sidor långt bildkollage över olika branscher, där hälsovård, olja och gas, el och teletjänster är framträdande Förändring Statslån 1% Företagslån Hög risk (HY) > 2% +% Låg risk (IG) % Aktier Tillväxt 1% Utvecklade > 3% +% Råvaror < % -% Kontanter < % -%

6 Aktiepriser (Europa/Cykliska) 3 Aktiepriser (Europa/Defensiva) / 1/2 1/4 1/6 1/8 1/1 1/ 1/2 1/4 1/6 1/8 1/1 Värderingsnivåer (Europa/Cykliska) 3 Värderingsnivåer (Europa/Defensiva) /6 1/8 1/1 1/6 1/8 1/1 Bolagsresultat (Europa/Cykliska) 2 Bolagsresultat (Europa/Defensiva) /6 1/8 1/1 1/6 1/8 1/1

7 Aktiepriser (USA/Cykliska) 3 Aktiepriser (USA/Defensiva) / 1/2 1/4 1/6 1/8 1/1 1/ 1/2 1/4 1/6 1/8 1/1 Värderingsnivåer (USA/Cykliska) 4 Värderingsnivåer (USA/Defensiva) /6 1/8 1/1 1/6 1/8 1/1 Bolagsresultat (USA/Cykliska) 2 Bolagsresultat (USA/Defensiva) /6 1/8 1/1 1/6 1/8 1/1

8 Aktiepriser (Europa/Cykliska - USA/Cykliska) 1 Aktiepriser (Europa/Defensiva - USA/Defensiva) / 1/2 1/4 1/6 1/8 1/1-4 1/ 1/2 1/4 1/6 1/8 1/1 Värderingsnivåer (Europa/Cykliska - USA/Cykliska) 1 Värderingsnivåer (Europa/Defensiva - USA/Defensiva) /6 1/8 1/1-1 1/6 1/8 1/1 Bolagsresultat (Europa/Cykliska - USA/Cykliska) 1 Bolagsresultat (Europa/Defensiva - USA/Defensiva) /6 1/8 1/1-3 1/6 1/8 1/1

9 Företagens P/B -tal (Europa/Cykliska) 6 Företagens P/B -tal (Europa/Defensiva) / 1/2 1/4 1/6 1/8 1/ /1 12/3 12/ 12/7 12/9 Företagens marginaler (Europa/Cykliska) och PPI 4 % Företagens marginaler (Europa/Defensiva) och PPI 3 % 3 % 2 % 2 % 1 % 1 % % % -1 % 1/ 1/7 1/9 1/11 PPI -1 % 1/ 1/7 1/9 1/11 PPI Resultatprognos för år 211 (Europa/Cykliska) % Resultatprognos för år 211 (Europa/Defensiva) 1 % 4 % 4 % 1 % 3 % 3 % % 2 % 2 % 1 % 1 % % % 1/11 % - % -1 % 1/11

10 Företagens P/B -tal (USA/Cykliska) 6 Företagens P/B -tal (USA/Defensiva) / 1/7 1/9 1/11 1/ 1/7 1/9 1/11 Företagens marginaler (USA/Cykliska) och PPI 3 % Företagens marginaler (USA/Defensiva) och PPI 3 % 2 % 2 % 1 % 1 % % % -1 % 1/ 1/7 1/9 1/11 PPI -1 % 1/ 1/7 1/9 1/11 PPI Resultatprognos för år 211 (USA/Cykliska) % Resultatprognos för år 211 (USA/Defensiva) 2 % 4 % 1 % 3 % 1 % 2 % % 1 % % % 1/11 - % 1/11

11 Uppgifter om graferna i denna veckoöversikt I denna veckoöversikt uppföljs veckovis de viktigaste marknadernas rörelser samt ekonomiska indikatorer som påverkar placerande. En omfattande mängd information presenteras i grafisk form för att förbättra åskådligheten. Observationsperioden utgörs av de två senaste veckorna, så att den sista observationsdagen är föregående veckas fredag och den första tio arbetsdagar tidigare. Noggrannare förklaringar samt källor för informationen presenterad i graferna finns presenterade i en skild bilaga. Denna finns att få på vår hemsida på adressen I denna veckoöversikt är graferna fördelade på två sidor. Den första presenterar utvecklingen för de centrala egendomsslagen aktier, kreditrisk, råvaror. Aktieindexens utveckling presenteras, såväl geografiskt som branschvis, och utvecklingen för de europeiska och amerikanska marknaderna jämförs sinsemellan. Den andra sidans syfte är att ge en helhetsbild av marknaderna eller sådana variabler vilka visar marknadsriktningen eller t.ex. nervositet. På denna sida presenteras de viktigaste räntorna och räntedifferenserna, valutorna och skyddskostnaderna för staternas kreditrisker, guld och inflationsförväntningar samt volatilitetsnivåerna som beskriver kursfluktuationerna på de centrala aktiemarknaderna. Denna publikation är avsedd endast för kundens privata bruk. Denna publikation baserar sig på källor som Front Capital Ab anser pålitliga. Front Capital Ab garanterar inte informationens riktighet och ansvarar inte för felaktigheter, brister eller olämpligheter i presenterat material. Inget material presenterat i publikationen är ett bindande bud att köpa eller sälja värdepapper och inte heller en uppmaning att vidta annan placeringsverksamhet. Innan placeraren gör ett investeringsbeslut bör han basera sitt beslut på egna analyser och uppskattningar av placeringsobjektet och risker förknippade med detta. Detta dokument, eller delar av det, får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan Front Capital Ab:s på förhand givna skriftliga tillstånd. Alla rättigheter förbehålles. Front Capital Ab Alexandersgatan 48 A 1 Helsingfors Finland Tel: (9) Fax: (9) Front Capital Ab är ett värdepappersföretag vars verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8, PB 13, 11 Helsingfors, telefon ; Front Capital Ab är medlem av Ersättningsfonden för investerare. Ytterligare information om tjänsteleverantören och dess tjänster fås på adressen

12

En paus eller trendvändning i USA?

En paus eller trendvändning i USA? Jussi Hyöty 18.8.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi En paus eller trendvändning i? I Finland får man hela tiden höra goda nyheter om att såväl konsumenternas som industrins förtroende har återhämtat

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

Hammaren och städet inflationsförväntningarna ökar

Hammaren och städet inflationsförväntningarna ökar Jussi Hyöty 16.3.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Hammaren och städet inflationsförväntningarna ökar Jag försöker här skissera upp en placeringsstrategi kring temat utdragen stimulans. Jag har

Läs mer

Reflationsstrategi, enig marknad

Reflationsstrategi, enig marknad Jussi Hyöty 12.1.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Reflationsstrategi, enig marknad Vi förväntar oss att den ekonomiska tillväxten fortsätter och att marknadsriskerna ligger kvar på en hög nivå.

Läs mer

De stora företagen klarar sig

De stora företagen klarar sig Jussi Hyöty 28.9.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi De stora företagen klarar sig Skuldkrisen ledde till en förändring i förhållandet mellan aktier och statslån på marknaden. Efter sommaren gick

Läs mer

Centralbankerna i inflationsfälla

Centralbankerna i inflationsfälla Jussi Hyöty 18.2.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Centralbankerna i inflationsfälla Marknadens diskussionsämne för dagen är de stigande priserna. Den goda nyheten är att marknaden redan har prissatt

Läs mer

American style deflation, vad är det?

American style deflation, vad är det? Jussi Hyöty 25.8.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi American style deflation, vad är det? :s oro över deflation kan sammanfattas i den femåriga statslåneräntan, som har sjunkit till den lägsta

Läs mer

Nokia Förneka, Medge, Agera

Nokia Förneka, Medge, Agera Jussi Hyöty 3.2.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Nokia Förneka, Medge, Agera Under årets sista kvartal ökade marknaden för smarttelefoner med 73 % och för Android med 61, medan Symbians volymer

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Månadsöversikt November 2011 Placeringsmarknaderna oktober 2011 - stämningen mer positiv Stämningen på marknaden var positivare i oktober jämfört med början av hösten. I USA rapporterades

Läs mer

Nokias nya roll? Jussi Hyöty 27.10.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 2.6 2.5 565 2.4 2.3 2.2 2.1

Nokias nya roll? Jussi Hyöty 27.10.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 2.6 2.5 565 2.4 2.3 2.2 2.1 Jussi Hyöty 27.10.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Nokias nya roll? Brasiliens finansminister sade direkt det som andra inte vill eller vågar säga, det råder ett valutakrig på valutamarknaden.

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Osäkerheten på placeringsmarknaderna väjer Osäkerheten på placeringsmarknaderna har minskat betydligt sedan ECB:s beslut i början av december och året har inletts i exceptionellt positiva

Läs mer

Det finns ingen enkel utväg

Det finns ingen enkel utväg Jussi Hyöty 2.12.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Det finns ingen enkel utväg We cannot keep explaining to our voters and our citizens why the taxpayer should bear the cost of certain risks and

Läs mer

2012 10 Månadsöversikt

2012 10 Månadsöversikt 2012 10 Månadsöversikt Centralbankerna marknadernas stöd i september I september erhölls konkreta uppgifter om de förväntade centralbanksåtgärderna och detta piggade upp marknaderna. ECB meddelade i början

Läs mer

2013 10 Månadsöversikt

2013 10 Månadsöversikt 2013 10 Månadsöversikt Från krisen i Syrien till USA:s budgetstrid I augusti var krisen i Syrien ett mycket omdiskuterat ämne på placeringsmarknaden. Krisen dämpades snabbt i september när USA, Ryssland

Läs mer

2012 5 Månadsöversikt

2012 5 Månadsöversikt 2012 5 Månadsöversikt Korrigering på aktiemarknaderna i april Efter en stark inledning på året återvände i april osäkerheten till placeringsmarknaderna. I synnerhet i början av månaden var avkastningen

Läs mer

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11 Jussi Hyöty 1.5.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Vilken konjunktur? Konjunkturutvecklingen har förlöpt som förväntat, men den gigantiska stimulansen åstadkom en kraftig återhämtning som ledde till

Läs mer

Välkommen till TBF-världen (Too Big to Fail)

Välkommen till TBF-världen (Too Big to Fail) Jussi Hyöty 16.12.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Välkommen till TBF-världen (Too Big to Fail) Skuldkrisen tog en otrevlig vändning måndagen den 29 november då Spaniens och Italiens räntor skuttade

Läs mer

Ekonomin behöver mer olja

Ekonomin behöver mer olja Jussi Hyöty 7.4.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Ekonomin behöver mer olja Oljepriset har stigit till 12 dollar, vilket är en oroväckande hög nivå med tanke på hur ojämnt världsekonomin återhämtar

Läs mer

2012 6 Månadsöversikt

2012 6 Månadsöversikt 2012 6 Månadsöversikt Osäkerheten återvände till finansmarknaderna Osäkerheten återvände i maj till finansmarknaderna. Den dystra marknadsstämningen började redan påminna om förra höstens stämning. Samtalsämnet

Läs mer

2013 9 Månadsöversikt

2013 9 Månadsöversikt 2013 9 Månadsöversikt Världsekonomins konjunkturbild förbättrades I augusti gjorde sig en ny osäkerhetsfaktor gällande på finansmarknaden, när inbördeskriget i Syrien fick internationell omfattning och

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Månadsöversikt

Månadsöversikt 2012 12 Månadsöversikt Ari Aaltonen tel. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi USA grälar, Kina växer De stora ekonomiernas politiska läge klarnade i november. I början av månaden erhölls resultaten från

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Elop gjorde vad som kunde göras

Elop gjorde vad som kunde göras Jussi Hyöty 17.2.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Elop gjorde vad som kunde göras Nokia hade förberett marknaden på den kommande strategiförändringen, men trots det togs marknaden helt på sängen

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige John Hassler Prins Bertil Seminariet Göteborg 2016 Världskonjunkturen Lägre tillväxt förutspås för kommande år. EU och USA kommer inte tillbaks till trend

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

1. PÅ MARKNADEN FÖR EKONOMER GES UTBUDET AV KU= 15P 250 OCH EFTERFRÅGAN AV KE= 150 5P. P BETECKNAR TIMLÖNEN. IFALL DET INFÖRS EN MINIMILÖN PÅ 22 /H.

1. PÅ MARKNADEN FÖR EKONOMER GES UTBUDET AV KU= 15P 250 OCH EFTERFRÅGAN AV KE= 150 5P. P BETECKNAR TIMLÖNEN. IFALL DET INFÖRS EN MINIMILÖN PÅ 22 /H. 1. PÅ MARKNADEN FÖR EKONOMER GES UTBUDET AV KU= 15P 250 OCH EFTERFRÅGAN AV KE= 150 5P. P BETECKNAR TIMLÖNEN. IFALL DET INFÖRS EN MINIMILÖN PÅ 22 /H. VAD KOMMER DET ATT LEDA TILL? I VILKET LAND KOSTAR DET

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Likviditetsfälla, tillväxtfälla och inflationsfälla

Likviditetsfälla, tillväxtfälla och inflationsfälla Jussi Hyöty 15.9.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Likviditetsfälla, tillväxtfälla och inflationsfälla Den första uppgiften i uppföljningen av krisen var att säkerställa likviditeten. Då det fanns

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016

Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016 Tillväxtmarknader - Aktier Februari 2016 Swedbank Analys Botten är inte nådd PE-tal exkl. energi och finanssektorn är inte på låga nivåer än Fortsatt undervikt för regionen Utmaningar för aktiemarknaden

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen

ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011. Truls Haugen ODIN Finland Fondkommentar Januari 2011 Truls Haugen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 32,7 procent för ODIN Finland. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011 Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ For ytterligare information, kontakta: Fredrik Wincrantz Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankens bull & Bear certifikat Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA

Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA Riksbankens Företagsundersökning KONJUNKTUR I SIDLED SÄTTER FOKUS PÅ KOSTNADERNA JANUARI 2015 Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 Enligt Riksbankens företagsundersökning i januari 2015 är

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / 2013 Presskonferens 23.10.2013 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER JANUARI-SEPTEMBER 2013 Placeringsintäkterna 6,5 procent Realavkastningen

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 250 i Senaste

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar. Robert Bergqvist Västerås 7 oktober 2015

Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar. Robert Bergqvist Västerås 7 oktober 2015 Vart är världen på väg? Globala utsikter & riksbanksutmaningar Robert Bergqvist Västerås 7 oktober 2015 Fågelperspektivet Global konjunktur & finansiella slutsatser Svensk ekonomi & riksbanksutmaningar

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Ekonomisk översikt. Hösten 2016

Ekonomisk översikt. Hösten 2016 Ekonomisk översikt Hösten 2016 Innehåll Till läsaren........................................ 3 Sammanfattning..................................... 4 Hemlandet........................................ 6

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID SAMMANFATTNING Vi bedömer att den korta boräntan (tre månader) bottnar på 2,75 procent i slutet av nästa år för att därefter successivt stiga

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, andra kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 9 500 företagare, varav ca 900 i Skåne

Läs mer

Korrelationerna slås sönder, inflationen i fokus

Korrelationerna slås sönder, inflationen i fokus Stockholm 110510 Momentum/fundamenta: Korrelationerna slås sönder, inflationen i fokus Förra veckans minikrasch inom råvaror bör rimligen tynga sentimentet kommande veckor. USA och i Europa är i upptrend

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 8 november 212 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Det senaste årets utveckling och penningpolitik Försämrade tillväxtutsikter och lågt

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer