Det finns ingen enkel utväg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det finns ingen enkel utväg"

Transkript

1 Jussi Hyöty gsm Det finns ingen enkel utväg We cannot keep explaining to our voters and our citizens why the taxpayer should bear the cost of certain risks and not those people who have earned a lot of money from taking those risks. I detta uttalande sade Merkel det som i något skede måste sägas under det ökande politiska trycket. Det fanns ingen lämplig tidpunkt för budskapet, och det gör det fortfarande inte. I samband med Irlandspaketet preciserades budskapet; i situationer, där lån som getts ut efter 2013 eventuellt måste omstruktureras, övervägs placerarens ansvar från fall till fall. Placeraren blir alltså inte automatiskt ansvarig. I krisens första fas övertog staterna företagens risker och nu överförs riskerna från staterna till placerarna. Marknaden genomgår för tillfället en massiv omvärdering på grund av den kommande risköverföringen, men det ingår också en hel del masspsykologi. Räddningen av Grekland och Irland och finansieringsreserven på 750 miljarder har haft förvånansvärt liten effekt när det gäller att lugna marknaden. Endast Irlands andel av krispaketet har använts, men trots detta fortsätter räntorna att stiga. Räntorna för Portugal, Ungern och Belgien stiger, men den största uppmärksamheten riktas redan mot Spaniens och Italiens räntor. Det har framförts olika uppskattningar om stabiliseringsfondens verkliga storlek, men pengarna kunde räcka för ett Spanienpaket. Efter det behövs kanske ett Portugalpaket inte alls. Kärnan i problemet är banksystemets trovärdighet. Efter stresstesterna för banker, långsamma kreditinstitut och löften från politiker är förtroendet på marknaden inte särskilt starkt. För att situationen ska lugna ner sig krävs trovärdig information om: (1) den europeiska banksektorns tillstånd och (2) hur man på lång sikt ska klara av åtagandena som hopar sig. Så länge marknaden inte kan se en trovärdig lösning på problemen kommer anden i flaskan att vara lös och riskerna exceptionellt höga. Aktieindex Spot 1v OMX Helsinki 7, STOXX % S&P 500 1, % Nikkei , % Shanghai 19, % Hang Seng 2, % Företagslån Spot 1v itraxx CDS Europe itraxx CDS X-over Senior financials Statslån Spot 1v Germany 2y 0.93 % -0.18% Germany 10y 2.73 % 0.03% USA 2y 0.51 % 0.00% USA 10y 2.87 % -0.01% Råvaror Spot 1v Brent oil Gold 1, % Källa: Bloomberg marknadsdata Stoxx 50 (v) Tyskland 10 år (h) Företagslån, HY (v) S&P GSCI Råvara (h) 520

2 Det handlar om konkurrenskraft Den europeiska monetära unionen var ekonomiskt i obalans från starten, men obalanserna har bara ökat på 2000-talet. Den ökade asymmetrin har i ett decennium visat sig i inflationen, enhetsarbetskostnaderna, handelsbalansen och slutligen i tillväxten. Europa har delats upp i en kärna med god konkurrenskraft och ett randområde med dålig konkurrenskraft. I stället för att ta hand om sin ekonomi har unionen låtit asymmetrin öka och koncentrerat sig på utvidgningen. Europas starka ekonomi, Tyskland Tyskland har under hela 2000-talet konsekvent byggt upp ett av de effektivaste exportmaskinerierna i världen. Inflation och arbetskostnader har hållits i schack, vilket har lett till att konkurrenskraften och överskottet i handelsbalansen har ökat. Randområdet med svag konkurrenskraft har försvagat euron, vilket ytterligare har gynnat Tysklands exportindustri. Tyskland känner det som sitt ansvar att hjälpa Europa, men ett slut på räddningsoperationen måste finnas inom synhåll. Det finns en gräns för vad Tyskland kan gå med på, vilket åskådliggörs av en rubrik i landets största tidning Bild Must we end up paying for the whole of Europe?. Efter Grekland och Irland ryms ännu Portugal inom ramarna, men om det börjar se ut som om Spanien drar med sig även Italien i en spekulationszon, måste situationen omprövas. Det sista ordet i frågan får de tyska väljarna. Ekonomier utan konkurrenskraft: Grekland, Portugal och Spanien Bland euroländerna framträder särskilt Grekland, Portugal och Spanien. Inflationen i dessa länder har relativt sett varit den högsta, enhetsarbetskostnaderna har ökat kraftigast och handelsbalansen har uppvisat det största underskottet. Länderna hade tillfälle att bygga upp en konkurrenskraftig industri då finansieringskostnaderna var låga och tillväxten snabb, men det tillfället är nu förbi. Eftersom krisen i Europas randområde i grunden handlar om konkurrenskraft kommer USA:s QE och den försvagade dollarn som denna för med sig att hämma återhämtningen också nästa år. QE kommer därmed att slå mot både Asiens fattigaste ekonomier genom råvaruinflationen och mot de svagaste ekonomierna i Europa. Bubbelekonomier: Island, Irland och Spanien Island, Irland och Spanien har varit Europas så kallade bubbelekonomier. När bubblan i fastighetsmarknaden i dessa länder sprack drabbades banksystemet av problem. I spåren efter den spruckna bubblan har länderna även hög arbetslöshet, vilket gör det svårt att genomföra sparprogram. Irland har rätt bra möjligheter att klara sig ur bankkrisen då landet har god konkurrenskraft. Italien hör inte till någondera gruppen, inte heller är den italienska konsumenten överskuldsatt. Spanien dras med en svag konkurrenskraft, en sprucken bubbla på bostadsmarknaden och hög arbetslöshet, vilket gör landet sårbart trots att dess statsskuld med europeiska mått är låg.

3 Inflationen i Europa 6 % 4 % 3 % 2 % 1 % -1 % -2 % Tyskland Grekland Italien Portugal Spanien Källa: Bloomberg Enhetskostnader i Europa Frankrike Tyskland Grekland Irland Italien Spanien Källa: OECD Handelsbalans/BNP i Europa Frankrike Tyskland Grekland Irland Italien Portugal Spanien Källa: OECD

4 Det finns ingen enkel lösning Det står klart att det inte finns någon enkel utväg. Europa är tvunget att lösa sitt akuta skuldproblem, men ekonomierna utan konkurrenskraft är också tvungna att lösa sitt konkurrenskraftsproblem, vilket har blivit ett problem för hela Europa. En lösning på det akuta skuldproblemet Efter Irlandspaketet förefaller lösningen på det akuta skuldproblemet utveckla sig så att ECB fortsätter köpa upp skulder och taket för stabiliseringsfonden höjs vid behov från 750 miljarder, så som Weber redan har antytt. I Merkels permanenta lösning avgörs ansvarsfrågorna för lån som getts ut efter 2013 från fall till fall, om lån måste omstruktureras. För att återställa förtroendet för banksystemet kräver Europeiska kommissionen nya stresstest efter årsskiftet och denna gång ska även bankernas likviditetsrisker beaktas. De utförda testerna undersökte endast bankernas förmåga att tåla förluster, och testerna kritiserades också för att ha varit alltför slappa. Bankernas kapitalkrav bedömdes till endast en tiondel av analytikernas lägsta prognos. Merkels uttalande om en permanent lösning inledde redan en omvärdering av bankernas och staternas risker på marknaden, så man kan säga att marknaden utför stresstestarnas jobb, även om marknaden kan skjuta långt över målet. Då Portugal är en liten ekonomi riktas den största uppmärksamheten mot Spanien och Italien. Den offentliga sektorns skulder i Spanien och Italien är 0,6 biljoner respektive 1,8 biljoner, och räntan på tioårslån 5,4 % respektive 4,6 %. Under den senaste månaden har priset på Spaniens tio års finansiering stigit med 1,0 procentenheter och priset på Italiens med 0,5 procentenheter. Spanienpaketet har uppskattats till 350 miljarder, dvs. 3 av BNP, vilket relativt sett vore klart mindre än t.ex. Irlands över 5 andel. Spanien kan ännu komma att ingå i de ekonomier som måste räddas, men att hjälpa Italien skulle redan kräva nya arrangemang, vilket det skulle vara svårt att få politiskt stöd för. Om de nuvarande metoderna inte fungerar blir man tvungen att överväga ännu tyngre åtgärder. Ett alternativ som ligger nära till hands är en kontrollerad nedskärning av lånen utgående från stresstesterna och en samtidig massiv förstärkning av bankernas kapitalstruktur. Att säkerställa kontrollen vore en svår uppgift då det europeiska banksystemet är mycket stort i förhållande till ekonomin, och bankernas inbördes beroenden mycket komplexa. En lösning på det kroniska konkurrenskraftsproblemet När det akuta skuldproblemet är löst kommer turen till att återställa konkurrenskraften hos randstaterna. Alternativen för länderna utan konkurrenskraft är en långsam, plågsam intern devalvering eller en extern devalvering genom ett utträde ur euron. Att återställa konkurrenskraften genom att sänka lönerna skulle leda till åratal av deflation och under denna tid skulle belastningen av finansieringskostnaderna samt ordnandet av finansiering utgöra problem. En lång svår ekonomisk period utan ljus i tunneln vore förödande för det mentala klimatet och de ekonomiska drömmarna. Å andra sidan gör randländernas höga skuldbörda det nästan omöjligt att lösgöra sig från euron, då en devalvering skulle leda till att skuldbeloppen skulle öka med tiotals procent. Krisen vid ett utträde vore häftig och oförutsägbar, men i detta scenario skulle det synas ljus i tunneln efter den mörka perioden.

5 Talet om randstaternas utträde ur euron är för tidiga, men trycket i denna riktning ökar om alternativet med en inre devalvering visar sig för svårt. Den nuvarande krisen har jämförts med depressionen på 1930-talet, och jämförelsen fungerar även i detta sammanhang. Den stora depressionen föregicks av en massiv skuldboom som ledde till marknadskraschen Då var valutorna bundna till guld (guldmyntfot), så man var tvungen att anpassa ekonomierna internt genom att sänka löner och priser. Den interna devalveringen blev för tung, vilket ledde till att Storbritannien frångick guldmyntfoten dvs. devalverade sin valuta 1931, USA 1933 och Frankrike Då alla länder försökte förbättra sin konkurrenskraft genom att devalvera blev effekten svag och återhämtningen fördröjdes. Vilken väg väljer Europa? Den nuvarande situationen i Europa avviker från den stora depressionen såtillvida att det på 1930-talet inte fanns motsvarande socialskyddssystem som i dag. Sparprogrammen håller visserligen på att kraftigt försvaga dessa skyddsmekanismer. I praktiken står Europa inför valet mellan en långsam och plågsam återhämtning eller tunga riskfyllda strukturella lösningar. De stora strukturella lösningarna är sannolikt för oförutsägbara, så Europa kommer antagligen att försöka lösa upp problemet genom inbesparingar och långsam tillväxt. För randstaterna är det dock inte fråga om ett japanskt alternativ, utan om något mindre behagligt.

6 Aktieindex Tyskland Kina Frankrike Indien Spanien Brasilien USA - Ryssland - Japan -1 Hong Kong -1 Branschindex (Europa) Olja och gas Hushållsvaror 3 % Material Hälsovård Investeringsvaror - Banker Mat Teletjänster -3 % Teknologi -1 El -6 % Branschindex (Europa-USA) Olja och gas Hushållsvaror 3 % Material Hälsovård Investeringsvaror Mat Banker Teletjänster Teknologi - El -3 % Kreditrisk (CDS) EA, IG (v) Industri (v) USA, IG (v) EA, HY (h) USA, HY (h) Konsument (v) Energi (v) Teknologi (v) Finansiering (h) Råvaror Frakt Mat Metaller Vete Koppar Majs Nickel - Soijabönor

7 Aktiernas volatilitet Räntedifferens (10 år) Tyskland 25 Spanien- 5. Tyskland (v) 10. USA 20 Portugal- 4. Tyskland (v) Grekland- 2. Tyskland (h) Guld samt inflationsförväntningar Olja och dollar Guld 1,420 3 % Olja (v) USA, 5/5 1,380 EUR/USD (h) Tyskland, 5/5 2 % ,340 1,300 1 % Statslånens räntor 10 år Statslånens räntor 2 år Tyskland 3. Tyskland 1. USA 3. USA 1. UK Frankrike 2. UK Frankrike Staternas kreditrisk 5 år (CDS) Marknadsräntor (Euribor) Irland (v) Euribor 3mån Spanien (v) 550 Euribor 1mån 0.8 Grekland (h) Valutakurser Pund (v) Rubel (v) Yen (h) 84 Yuan (h)

8 Till salu - Front Choo Asien t.o.m Hang Seng Kospi 200 MSCI Taiwan Underliggande tillgång för Certifikatet Front Choo Asien är Kinas, Koreas och Taiwans aktiemarknader. Den kraftiga tillväxten i Asiens ekonomier fortsätter, Kina är fortsättningsvis drivkraften för området. Globaliseringen samt konkurrensfördelarna i förhållande till västmarknaden utgör en stadig bas för utvecklingen samt stöder ett ännu kraftigare kapitalflöde till de asiatiska marknaderna. Certifikatet Choo Asien erbjuder högre avkastning än en direkt placering, såväl på stigande (deltagandegraden 12) som på sjunkande marknader, där Certifikatet skyddar mot en nedgång om 2. Uppgifter om graferna i denna veckoöversikt I denna veckoöversikt uppföljs veckovis de viktigaste marknadernas rörelser samt ekonomiska indikatorer som påverkar placerande. En omfattande mängd information presenteras i grafisk form för att förbättra åskådligheten. Observationsperioden utgörs av de två senaste veckorna, så att den sista observationsdagen är föregående veckas fredag och den första tio arbetsdagar tidigare. Noggrannare förklaringar samt källor för informationen presenterad i graferna finns presenterade i en skild bilaga. Denna finns att få på vår hemsida på adressen I denna veckoöversikt är graferna fördelade på två sidor. Den första presenterar utvecklingen för de centrala egendomsslagen aktier, kreditrisk, råvaror. Aktieindexens utveckling presenteras, såväl geografiskt som branschvis, och utvecklingen för de europeiska och amerikanska marknaderna jämförs sinsemellan. Den andra sidans syfte är att ge en helhetsbild av marknaderna eller sådana variabler vilka visar marknadsriktningen eller t.ex. nervositet. På denna sida presenteras de viktigaste räntorna och räntedifferenserna, valutorna och skyddskostnaderna för staternas kreditrisker, guld och inflationsförväntningar samt volatilitetsnivåerna som beskriver kursfluktuationerna på de centrala aktiemarknaderna. Denna publikation är avsedd endast för kundens privata bruk. Denna publikation baserar sig på källor som Front Capital Ab anser pålitliga. Front Capital Ab garanterar inte informationens riktighet och ansvarar inte för felaktigheter, brister eller olämpligheter i presenterat material. Inget material presenterat i publikationen är ett bindande bud att köpa eller sälja värdepapper och inte heller en uppmaning att vidta annan placeringsverksamhet. Innan placeraren gör ett investeringsbeslut bör han basera sitt beslut på egna analyser och uppskattningar av placeringsobjektet och risker förknippade med detta. Detta dokument, eller delar av det, får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan Front Capital Ab:s på förhand givna skriftliga tillstånd. Alla rättigheter förbehålles. Front Capital Ab Alexandersgatan 48 A Helsingfors Finland Tel: (09) Fax: (09) Front Capital Ab är ett värdepappersföretag vars verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8, PB 103, Helsingfors, telefon ; Front Capital Ab är medlem av Ersättningsfonden för investerare. Ytterligare information om tjänsteleverantören och dess tjänster fås på adressen

De stora företagen klarar sig

De stora företagen klarar sig Jussi Hyöty 28.9.2010 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi De stora företagen klarar sig Skuldkrisen ledde till en förändring i förhållandet mellan aktier och statslån på marknaden. Efter sommaren gick

Läs mer

Nokia Förneka, Medge, Agera

Nokia Förneka, Medge, Agera Jussi Hyöty 3.2.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Nokia Förneka, Medge, Agera Under årets sista kvartal ökade marknaden för smarttelefoner med 73 % och för Android med 61, medan Symbians volymer

Läs mer

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11 Jussi Hyöty 1.5.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Vilken konjunktur? Konjunkturutvecklingen har förlöpt som förväntat, men den gigantiska stimulansen åstadkom en kraftig återhämtning som ledde till

Läs mer

Elop gjorde vad som kunde göras

Elop gjorde vad som kunde göras Jussi Hyöty 17.2.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Elop gjorde vad som kunde göras Nokia hade förberett marknaden på den kommande strategiförändringen, men trots det togs marknaden helt på sängen

Läs mer

Placeringsstrategi. Vår

Placeringsstrategi. Vår 2012 Placeringsstrategi Vår Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling... - 2 - och centrala antaganden om finansmarknadens utveckling... - 3

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Osäkerheten på placeringsmarknaderna väjer Osäkerheten på placeringsmarknaderna har minskat betydligt sedan ECB:s beslut i början av december och året har inletts i exceptionellt positiva

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

Placeringsstrategi. Vinter

Placeringsstrategi. Vinter 2015 Placeringsstrategi Vinter Ari Aaltonen tel. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Innehåll Innehåll... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling 2015 och 2016... - 2 - och antaganden om

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar

Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Swedbank Analys Nr 3 4 april 2012 Krisen i euroområdet 99 frågor och svar Krisen i euroområdet 99 frågor och svar INFORMATION OM KRISEN I EUROOMRÅDET OCH DESS FÖLJDER PÅ VÅRA HEMMAMARKNADER Krisen i euroområdet

Läs mer

Nr 1/2012: Återblick på 2011 och förväntningar på 2012

Nr 1/2012: Återblick på 2011 och förväntningar på 2012 Marknadsbrev Ceteri Perspektiv Detta är ett exempel på det månatliga marknadsbrev som kunder i Ceteri Kapitalförvaltning erhåller. Marknadsbrevet syftar till att beskriva och reflektera över händelser

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Global Konjunktur- och Strukturrapport

Global Konjunktur- och Strukturrapport Global Konjunktur- och Strukturrapport Författad av Cecilia Hermansson 18 mars 2010 Global återhämtning fortskrider likväl står världsekonomin inför stora strukturella utmaningar Den globala ekonomin är

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013 Ekonomiska bedömningar Inför avtalsrörelsen 2013 November 2012 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fem fackförbund inom industrin som omfattas av "Samarbetet om industriell utveckling

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2009-09-02 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

Ekonomisk översikt. September 2009

Ekonomisk översikt. September 2009 Ekonomisk översikt September 2009 Den internationella ekonomins utveckling och tillväxtutsikter för Finland 2009-10... 1 Förändringar i prognosklimatet... 2 Centrala osäkerheter och hot... 4 USA: Stimulansen

Läs mer

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby

En global balansakt. Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa. om sparandeobalanser och kriser. Mats Kinnwall/Stefan Ackerby En global balansakt om sparandeobalanser och kriser Mats Kinnwall/Stefan Ackerby Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa bygger på

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Spaniens finanspolitik under 2000-talet

Spaniens finanspolitik under 2000-talet Spaniens finanspolitik under 2000-talet En makroekonomisk analys av finanspolitikens roll i skapandet av och under budgetkrisen Fiscal Policy in Spain During the 21st Century A macroeconomic analysis of

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer