Bruksanvisning WP7. Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning WP7. Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s. 35-69)"

Transkript

1 Bruksanvisning WP7 Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s )

2 Innehåll Beskrivning av ugnen Översikt över ugnen och tillbehör Manöverpanel Ugnsfunktioner Upptining Säkerhetsanvisningar Miljöskydd Anvisningar innan användning Betjäning av ugnen Inställning av klockan / Tidur Manuell användning Ugnsljus Timerfunktioner Äggklocka Ange tillagningstid Ange sluttid Starta och stänga av tillagningen automatiskt Barnsäkring Tillagningstabeller Programmering och betjäning av pyrolysprogram Aktivera pyrolysprogram Avbryta pyrolysprogram Problemlösning pyrolys Garanti Service

3 Beskrivning av ugnen 1. Manöverpanel 2. Tätningslist 3. Grillelement 4. Galler 5. Teleskopskenor 6. Bakplåt 7. Långpanna 8. Lucksäkerhet 9. Gångjärn 10. Ugnslucka 11. Ventilationsöppningar 12. Dörrlås 13. Monteringshål 14. Grillskydd 15. Ventilation 16. Bakpanel 17. Belysning 18. Fläkt 19. Glaslucka 36

4 Manöverpanel 1. Ugnsfunktioner 2. Temperaturdisplay 3. Indikator för låst lucka 4. Indikator för pyrolys 5. Klocka 6. Temperaturinställning 7. Timer 8. minus-knapp 9. plus-knapp / barnsäkring 10. På-/Av-knapp 11. Belysning 12. Pyrolys 37

5 Ugnsfunktioner Över-/undervärme Används för bakning och stekning av livsmedel enligt traditionella recept. Kan även användas för tillagning av suffléer. För att nå ett optimalt resultat vid tillagning av maträtter enligt traditionella recept ska temperaturen ställas 10 lägre än vad som anges i receptet. Tillagningstiden ändras inte. Över-/undervärme + fläkt Används för bakning och stekning. Det är möjligt att tillaga mat på flera falshöjder samtidigt. Grill Används för grillning av en större mängd platt grillmat (t.ex. biffar). Används även för gratinering i stora formar. OBS: Ugnsluckan måste vara stängd vid grillning. Stor grill Används för grillning av en större mängd platt grillmat (t.ex. biffar). Används även för gratinering i stora formar. OBS: Ugnsluckan måste vara stängd vid grillning. Varmluftsgrill Används för grillning av grillmat med större diameter, t.ex. stekar och kyckling. OBS: Ugnsluckan måste vara stängd vid grillning. Långsam tillagning Perfekt till rätter som tillagas vid över-/undervärme, vig lägre temperatur och längre tillagningstid. För bästa resultat, rekommenderar vi att sätta lock eller folie över rätten. 38

6 Varmluft Används för bakning och stekning. Det är möjligt att tillaga mat på flera falshöjder samtidigt. Grill + undervärme Perfekt till stekar. Undervärme Ska väljas i slutet av baktiden om kakan ska få mer färg på undersidan. Pizzafunktion Perfekt till tillagning av pizza Upptining Används för skonsam upptining av frysta livsmedel. Pyrolys Ugnsutrymmet kan rengöras med hjälp av funktionen pyrolys. Under pyrolysrengöringen värms ugnen upp till ca 500 C. Smutsen/matresterna i ugnen förbränns och förvandlas till aska. OBS: Ugnsluckan måste vara stängd vid grillning. OBS: Ljuset i ugnen är släckt under pyrolysrengöringen. 39

7 Upptining Upptiningsfunktionen är utrustad med två inställningar en låg (LO) och en hög (HI). LO används till upptining av bröd, fisk och kakor. HI används till alla former för kött. 1. Tryck på på-/av-knappen 2. Välj funktionen på manöverpanelen 3. Välj HI eller LO med temperaturinställningsknappen, och knapparna och. 4. Efter upptiningen stängs ugnen av på. Stora bitar kött och fisk måste placeras på gallret med långpannan under. På så sätt uppsamlas vätska i långpannan. Kött och fisk behöver inte tinas 100% innan tillagning. Efter upptining måste maten tillagas. Frys aldrig tinade matvaror igen. Schema för upptining I tabellen visas upptiningstider. Tabellernas uppgifter ska ses som riktvärden. Tiderna och temperaturerna växlar efter matens storlek och kvalité. Typ Inställning LO Inställning HI Vikt (kg) Tid (min) Vikt (kg) Tid (min) Bröd 0,5 35 Kakor 0,5 25 Fisk 0,5 30 Fisk 1 40 Kyckling 1,0 75 Kyckling 1,5 90 T-bone stek 0,5 40 Kött 0,5 60 Kött 1,

8 Säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen noga innan ugnen tas i bruk. Det är viktigt eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. Därigenom förhindras olyckor samt skador. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Ugnen är avsedd för upptining, uppvärmning, tillagning, bakning, stekning, grillning och konservering av livsmedel för hushållsbruk. All annan användning är otillåten och kan innebära fara för användaren. Tillverkaren/importören ansvarar inte för skador som uppstått vid otillåten eller felaktig användning. Personer, särskilt barn som inte kan använda ugnen på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Håll uppsikt över barn som är i närheten av ugnen. Låt inte barn leka med ugnen. Barn får endast använda ugnen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda ugnen på ett felaktigt sätt om de ska använda den. Innan ugnen installeras måste alla anslutningsdata (spänning och frekvens) på typskylten jämföras med dem som gäller för elnätet på installationsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador ska uppstå på ugnen. Låt i tveksamma fall en elinstallatör kontrollera installationen. Ugnens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Tillverkaren/importören ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln (t ex elektriska stötar). Använd endast ugnen när den är inbyggd. Endast då är faran att av misstag komma åt elektriska komponenter utesluten. Öppna aldrig ugnens hölje. Kontakt med strömförande anslutningar och ändring av ugnens elektriska och mekaniska konstruktion kan leda till funktionsstörningar. 41

9 Installations-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda installationer, underhållsarbeten och reparationer kan medföra allvarlig fara för användaren, för vilka tillverkaren/importören inte ansvarar. Om anslutningskabeln skadas måste en speciell anslutningskabel installeras av en behörig fackman. Under installationer, underhållsarbeten och reparationer måste ugnen vara spänningsfri. Ugnen är spänningsfri endast i något av följande fall: När huvudströmmen är avstängd. När säkringarna är urskruvade. När anslutningskabeln är utdragen ur eluttaget. Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen för att bryta strömmen till ugnen. Ugnen får inte anslutas till elnätet via förlängningskabel. Används förlängningskabel garanteras inte säker drift. (Det finns t ex risk för överhettning). Se upp! Risk för brännskada! I ugnen uppstår höga temperaturer! Hindra därför barn från att komma åt ugnen när den är inkopplad. Barn har känsligare hud och reagerar mer än vuxna på höga temperaturer. Ugnen blir varm på luckglaset, vid ångutsläppet och på manöverpanelen. Använd grytvantar för att skjuta in eller dra ut plåt/galler och vid annan hantering i ugnsutrymmet. När man använder över- och undervärme och när man grillar, blir det övre elementet och stänkskyddet mycket varma. Risk för brännskada! Använd inte tillagningskärl av plast. De kan smälta vid höga temperaturer. Ugnen kan skadas. Konservera inga burkar i ugnen. Det uppstår ett övertryck. Burkarna kan då explodera. Risk för person- och sakskador! Skjut inte kokkärl eller andra föremål fram och tillbaka på ugnens botten. Ytskiktet kan skadas. Stå/sitt inte på en öppen ugnslucka och ställ inga tunga föremål på den. Luckan kan skadas. Se till att inget föremål kläms fast mellan luckan och ugnen. Täck alltid över mat som står i ugnen efter avslutad tillagning. Maten avger fukt som kan leda till korrosion i ugnen. Dessutom undviker man att maten torkar ut. 42

10 Tillaga djupfrysta kakor eller pizza på ugnsgallret med bakplåtspapper under och inte på bakplåten eller i långpannan. Plåtar och pannor kan bli så skeva att de inte kan dras ut när de är varma. Varje gång de används blir de ytterligare något skevare. Djupfrysta produkter som pommes frites, kroketter eller liknande kan tillagas på bakplåt eller i långpanna. Häll aldrig vatten på bakplåten, i långpannan eller i ugnsutrymmet så länge de fortfarande är varma. Det bildas ånga som gör att man kan skålla sig och emaljen kan skadas genom temperaturväxlingen. Håll alltid ugnen under uppsikt om olja eller fett används vid matlagning. Olja och fett kan självantända. Brandrisk! Använd inte ugnen för att värma upp rum. De höga temperaturerna kan få lättantändliga föremål i ugnens närhet att börja brinna. Se till att maten alltid är tillräckligt uppvärmd. Den erforderliga tiden beror på många faktorer som t ex matens utgångstemperatur, mängd, varans beskaffenhet och avvikelser från receptet. För att döda eventuella bakterier i maten krävs tillräckligt hög temperatur (> 70 C) och tillräckligt lång tid (> 10 min) i ugnen. Råder osäkerhet om maträtten blivit tillräckligt varm är det bättre att välja en något längre tid i ugnen. Det är viktigt att maträttens temperatur är jämt fördelad. Vänd maten eller rör om den. Om ett eluttag i ugnens närhet används ska man se till att elkabeln till den elektriska apparat som används inte kommer åt den varma ugnsluckan. Anslutningsledningens isolering kan skadas. Risk för elektriska stötar! Använd inte ångrengöringsapparat för att rengöra ugnen. Ångan kan komma åt strömförande delar och utlösa kortslutning. Användning av alkoholhaltig dryck till bakning eller stekning: Om alkoholhaltig dryck (t ex rom, konjak eller vin) används till bakning/tillagning i ugn bör man tänka på att alkoholångorna avdunstar i värmen. Observera att ångorna under ogynnsamma förhållanden kan antändas av de heta elementen i ugnen. En ugn som tjänat ut ska göras obrukbar. Dra ut stickproppen och klipp av anslutningskabeln. Låt en fackman avlägsna kabel med fast anslutning. Härigenom förhindras att ugnen används för andra ändamål än den är avsedd för. 43

11 Vid tillagning av mat med högt vätskeinnehåll kan det bildas kondens på ugnsluckan. Tillverkaren/importören ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. Miljöskydd Transportförpackning Emballaget skyddar mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och minskad mängd avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad ugn Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade ugnen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade ugnen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. Se även information i denna bruksanvisning under avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". 44

12 Anvisningar innan användning Läs bruksanvisningen noga. Avlägsna allt förpackningsmaterial. Innan ugnen används bör tillbehören avlägsnas från ugnsutrymmet och rengöras. Ugnen hettas upp (tom) så att otrevlig lukt som uppstår första gången ugnen blir varm snabbare försvinner. Sätt ugnen på över-/underväme eller varmluft på 200 C i en timme. Ugnsluckan måste vara stängd. Se till att köket har god ventilation när detta görs. Undvik att dålig lukt kommer in i andra rum. Vänta tills ugnen har svalnat till rumstemperatur. Torka ur ugnsutrymmet och tillbehör med varmt vatten och milt diskmedel. Torka sedan torrt med en trasa. Stäng ugnsluckan först när ugnsutrymmet har torkat. 45

13 Betjäning av ugnen OBS: Manöverpanelen är utrustad med Finger-Touch teknologi. Detta betjänas lätt och enkelt genom tryck direkt på touch-knapparna på displayen. Se till att glaset hålls rent. Touch-knapparna fungerar endast optimalt på en ren yta. Om touch-knapparna inte reagerar på dina tryck, och ytan är ren, måste strömmen brytas i några sekunder. Anslut strömmen igen. Sensorerna reagerar igen på dina tryck. Inställning av klockan/tidur När strömmen ansluts blinkar 12:00 i displayen och symbolen och lyser. Inställ klockan genom att trycka på eller knapparna på displayen. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar att klockan är inställd. OBS: Vid strömavbrott nollställs klockan och 12:00 Klockan måste inställas igen. blinkar i displayen. Ändra tidsinställningen Tryck på timerknappen tills indikatorn börjar blinka. Använd eller till inställningen. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar att klockan är inställd. Manuell användning Efter inställning av klockan är ugnen klar till användning. 1. Tryck på på-/av-knappen 2. Välj funktion 3. Temperaturdisplayen visar redan inställd temperatur. Tryck på temperaturinställningsknappan för att ändra temperaturen. Välj temperatur med eller -knappen. 4. Ugnen börjar värma. Funktionerna och börjar snabb uppvärmning i några minuter. Det hörs ett pipljud när temperaturen är uppnådd. 46

14 Varning: Under uppvärmningen arbetar motorn bak i ugnen. 5. Under tillagningen blinkar som betyder att ugnen är igång med tillagningen. 6. Efter slutad tillagning tryck på på-/av-knappen för att stänga av ugnen. Varning: Efter tillagningen arbetar kylfläkten tills ugnen är tillräcklig kall. Ugnsljus (ljuset tänds): När ugnsluckan öppnas. Är luckan öppen i mycket lång tid, släcks ljuset automatiskt. När man väljer ugnsfunktion ljuset släcks efter någon tid. Om man önskar tända ljuset under tillagningen tryck på ugnsljus-knappen. Önskar man att ljuset är tänt under hela tillagningen håll ner ugnsljusknappen i några sekunder. VIKTIGT: Under pyrolysfunktionen är lyset släckt. Timerfunktioner Tillagningslängd: med denna funktion kan tillagningslängden inställas, härefter stängs ugnen automatiskt. Inställd sluttid: med denna funktion kan Du låta ugnen stängas av automatiskt genom att ange sluttid för tillagningen. Starta och stänga av tillagningen automatiskt: med denna funktion inställs både tillagningstid och sluttid. Ugnen startar och stänger automatiskt av. Äggklocka: det hörs en alarmsignal efter slutad inställning oberoende om ugnen är på eller stängd av. Barnsäkring: med denna funktion låses ugnen. 47

15 Äggklocka Äggklockan inställs både när ugnen används och när den är avstängd. Efter avslutad tid hörs en alarmsignal. Ställa äggklockan 1. Tryck på timerknappen tills symbolen lyser. 2. Ange tiden med hjälp av eller. 3. Efter inställningen hörs två pipljud. Symbolen blinkar långsamt i displayen och tiden visas i displayen. 4. En alarmsignal hörs när tiden har gått. Symbolen blinkar snabbare i displayen. 5. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. OBS: Man kan radera äggklockans tid genom att trycka på timerknappen tills symbolen blinkar. Tryck på knapparna och för att ange tiden. Knapparna lyser upp. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar inställningen. Ugnen stängs automatiskt av efter slutad tillagningstid Med denna funktion kan Du låta ugnen stängas av automatiskt genom att inställa tillagningstiden. 1. Tryck på timerknappen. -symbolen lyser. 2. Tryck på eller för att ange tillagningslängd. 3. Efter inställningen hörs två pipljud. blinkar långsamt och i displayen visas resttiden tills ugnen automatiskt stängs av. 4. Välj temperatur och funktion. 5. Efter avslutad tillagningstid stängs ugnen automatiskt av och det hörs en alarmsignal. blinkar snabbare. 6. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. OBS: Man kan radera tillagningstiden genom att trycka på timerknappen, och ange tillagningstiden med knapparna och. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar inställningen. 48

16 Ugnen stängs automatiskt av efter inställd sluttid: Med denna funktion kan Du låta ugnen stängas av automatiskt genom att ange sluttid för tillagningen. 1. Tryck flera gånger på timerknappen tills -symbolen lyser. 2. Tryck på eller för att ange sluttid. 3. Efter inställningen hörs två pipljud. blinkar långsamt och i displayen visas resttiden tills ugnen automatiskt stängs av. 4. Välj temperatur och funktion. 5. Efter avslutad tillagningstid stängs ugnen automatiskt av och det hörs en alarmsignal. blinkar snabbare. 6. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. OBS: Man kan radera sluttiden genom att trycka på timerknappen symbolen blinkar. Ange sluttid med knapparna och. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar inställningen. tills OBS: Denna funktion kan även användas om ugnen redan är i gång med en tillagning. Om Du önskar att ange sluttid medan ugnen arbetar följ ovanstående punkten med undantag av punkt 4. Starta och stänga av tillagningen automatiskt För att ugnen ska startas och stängas av automatiskt måste tillagningstid och tillagningstidens sluttid anges. 1. Tryck på timerknappen. -symbolen lyser. 2. Tryck på eller för att ange tillagningslängd. 3. Efter inställningen hörs två pipljud. blinkar långsamt och i displayen visas resttiden tills ugnen automatiskt stängs av. 4. Tryck flera gånger på timerknappen tills -symbolen lyser. 5. Tryck på eller för att ange sluttid. 6. Efter inställningen hörs två pipljud. blinkar långsamt och i displayen visas resttiden tills ugnen automatiskt stängs av. 7. Välj temperatur och funktion. 49

17 8. Ugnen är stängd. Symbolen lyser och symbolen blinkar långsamt. I displayen visas klockan. Ljuset i ugnen är släckt. Ugnen är programmerad. 9. Ugnen börjar automatisk tillagningen. I displayen visas resterande tillagningstid. 10. När tiden har gått stängs ugnen automatiskt och det hörs en alarmsignal. Symbolen och blinkar. 11. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. OBS: Man kan radera sluttiden genom att trycka på timerknappen symbolen blinkar. Ange sluttid med knapparna och. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar inställningen. tills Barnsäkring Med barnsäkringen hindras oavsiktlig användning av ugnen. Tryck på knappen tills det hörs ett långt pipljud och prickar visas i temperaturdisplayen. Ugnen är nu låst. Stänga av barnsäkringen: Tryck på knappen tills det hörs ett långt pipljud. 50

18 Tillagningstabeller Informationen i tabellerna är endast vägledande. Tider och temperaturer beror på typ och vikt. Betydningen av ugnsfunktionerna finns i bruksanvisningen. För det bästa tillagningsresultatet rekommenderar vi att man använder eller. Ugnen är färdig med uppvärmningen när indikatorn slocknar. Förrätter Vikt (kg) Falsnivå Funktion Temperaturer Tillagningstid Form/plåt/galler ( C) Bakat ris 0,35 Längst Form nere Deg 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna Deg med grönsaksfyllning Mitt Form

19 Grönsakspaj 1,5 Mitt Form Bakad potatis 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Pizza 0,65 Mitt Galler Quiche 1,5 Mitt Pajform

20 Fyllda tomater 0,75 Mitt Bakplåt/Långpanna Guldbraxen 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Fylld Fisk 1 Mitt Form Bakplåt/Långpanna Gratinerad 1 Överst aubergine Lasagne 1 Mitt Form Fisk Vikt (kg) Falsnivå Funktion Temperaturer Tillagningstid Form/plåt/galler ( C) Abborre 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna

21 Sjötunga 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Havsabborre 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Kummel 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna Fiskpaj 1,5 Mitt Pajform Lax 1 Mitt Bakplåt/Långpanna

22 Öring 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Kaninkött 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna * Fiskfilé 0,5 Överst Galler Sardiner 0,5 Överst Galler Kött Vikt (kg) Falsnivå Funktion Temperaturer Tillagningstid Form/plåt/galler ( C) Griskött 2 Mitt Bakplåt/Långpanna 55

23 Lammkött 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna Stek 1,5 Mitt Form Kyckling 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna * Rostbiff 1 Mitt Bakplåt/Långpanna

24 Inbakad oxfilé 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Medaljonger *Vi rekommenderar att maten placeras på ett galler med en långpanna under. På så sätt uppfångas överskjutande 0,5 Överst * Galler Biff av oxfärs 0,5 Överst * Galler Korvar 0,5 Överst * Galler fett och saft från köttet i långpannan. 57

25 Rulltårta 0,3 Mitt Bakplåt/Långpanna Dessert Vikt (kg) Falsnivå Funktion Temperaturer Tillagningstid Form/plåt/galler ( C) Sockerbröd 0,5 Mitt Form Flan 0,5 Lägst nere Form Småkakor 0,5 Mitt Bakplåt 58

26 Smördeg 0,25 Mitt Bakplåt/Långpanna Formkakor 0,5 Mitt Bakplåt Bakade äpplen 1 Mitt Bakplåt Maränger 0,2 Mitt Bakplåt

27 Bakad banan 0,5 Mitt Form Smördegskaka 0,25 Mitt Bakplåt Russinkaka 0,5 Mitt Form Äppelpaj 1 Mitt Bakplåt

28 Cheesecake 1 Mitt Form Äpplelaka 1,5 Mitt Form 61

29 Programmering och betjäning av pyrolysfunktionen OBS: När pyrolysprogrammet är aktivt kan ugnen nå en temperatur på 500 C beakta därför följande anvisningar: Se till at installationsanvisningarna har följts och att ugnen underhålls. Annars kan ventilationsöppningarna blockeras och de höga temperaturerna kan skada ugnen. Aktivering av pyrolysprogram 1. VIKTIGT: Avlägsna samtliga tillbehör från ugnsutrymmet innan pyrolysrengöringen startas. Detta gäller även ugnsstegarna, teleskopskenorna och extra tillbehör. Tillbehören skadas av de höga temperaturerna som uppnås vid pyrolysdrift. 2. Tryck på på-/av-knappen. 3. Tryck på pyrolysknappen. 4. P2 (pyrolysprogram 2) visas i displayen (4). och -knapparna lyser. 5. Välj pyrolysprogram (P1, P2 eller P3) med och -knapparna. P1: Kortprogram tid ca 1 timme. 62

30 P2: Standardprogram tid ca 1½ timme. P3: Max. program tid ca 2 timmar. 6. Efter val av pyrolysprogram, tryck på pyrolysknappen. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar inställningen. 7. Inom kort tid visas resterande pyrolystid i displayen (4). I timerdisplayen (5) visas klockan. Pyrolysfunktionen börjar. 8. Inom kort tid lyser indikatorn (3) och luckan är låst. VIKTIGT: Pyrolysfunktionen är nu i drift och under pyrolysfunktionen kan inga andra timerfunktioner väljas (med undantag av barnsäkringen). Försök aldrig att öppna luckan under pyrolys. 9. Når pyrolysrengöringen är avslutad hörs en alarmsignal. 10. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. 11. Efter avslutad pyrolysrengöring är ugnen fortfarande mycket varm och får inte användas. Kylfläkten arbetar tills ugnen är tillräcklig kall. Symbolen lyser fortfarande i displayen och blinkar. OBS: Nedkylningen kan vara upp till två timmar på grund av de höga temperaturerna. 12. När ugnen är kall, slocknar symbolen. 13. Efter pyrolysrengöringen är t.ex. aska som har bildats, beroende på ugnens nedsmutsningsgrad, enkelt att avlägsna. Torka ur eventuella rester först när ugnen har svalnat. Risk för brännskada. De flesta rester kan torkas ur med en fuktig trasa. Beroende på nedsmutsningsgrad uppstår en synlig beläggning på ugnsluckan. Denna beläggning kan avlägsnas med en disksvamp och diskmedel. Beläggningar andra svåråtkomliga ställen i ugnen rengörs med en ickemetallisk disksvamp. 14. Efter rengöringen placeras tillbehöret igen i ugnen. 15. Ugnen är klar till användning. OBS: Har Du frågor till eller problem med pyrolysrengöringen se avsnittet Problemlösning pyrolysprogram. 63

31 Pyrolysrengöringen avbryts Pyrolysprogrammet är ett automatiskt program som endast kan aktiveras genom timern. Så här avbryts pyrolysrengöringen: Ugnen är kall: Stäng av ugnen. Displayen (4) visar resttid tills luckan kan öppnas. När displayen (4) visar 0:00 och indikatorn (3) slocknar kan luckan öppnas. Ugnen är varm: Stäng av ugnen. Displayen (4) visar 0:00. Kylfläkten startar och indikatorn (3) lyser. Tills ugnen är tillräcklig kall visas resttiden till luckan låsas upp i displayen (4). När displayen visar 0:00 och indikatorn (3) slocknar kan luckan öppnas. 64

32 Problemlösning pyrolysprogram Problem Orsak Möjlig åtgärd Skadat tillbehör och ugnsstegar Emaljen har en annan färg och det finns fläckar i ugnsutrymmet Symbolen blinkar i temperaturdisplayen och det hörs ett alarm Pyrolysfunktionen är programmerad, ugnen fungerar, men indikatorn (3) lyser inte Pyrolysrengöringen är avslutad, men luckan är fortfarande låst Symbolen E:1 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs, och ugnen värmer inte längre Symbolen E:1 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs, och ugnen värmer inte längre Tillbehör och ugnsstegar MÅSTE avlägsnas innan pyrolysrengöringen aktiveras. Den kemiska sammansättning i några matvaror kan ändra emaljens färg Ugnen är programmerad till pyrolys men luckan är öppen Indikatorn (3) är defekt Ugnen är inte tillräcklig kall Luckan är inte låst. Luckan är inte korrekt stängd. Luckan är inte låst. Dörrlåset är defekt Köp nytt tillbehör och nya ugnsstegar Detta är normalt och skadar inte emaljen Stäng luckan Anlita service Vänta tills ugnen blir kall, och indikatorn (3) slocknar Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. Stäng luckan. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. Stäng luckan. Anlita service 65

33 Symbolen E:1 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs, och ugnen värmer inte längre Symbolen E:2 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs Symbolen E:3 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs Symbolen E:4 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs, indikatorn (3) lyser Luckan är låst, men indikatorn (3) lyser inte Luckan är öppnad innan låset blev aktiverat Luckan är öppnad under pyrolysrengöringen. Dörrlåset är defekt Luckan är låst, men pyrolysrengöringen är inte programmerad 66 Tryck samtidigt på - knappen och pyrolysknappen - luckan låsas upp. Anlita service Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. I displayen (4) visas resttiden tills ugnen kan användas igen. När 0:00 visas i displayen, stäng luckan innan pyrolysrengöringen programmeras igen. Anlita service. Luckan måste vara låst under pyrolys. Varning: risk för brandskador Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. E4 blinkar fortfarande och resttiden tills luckan kan öppnas visas i displayen (4). När tiden har gått, slocknar indikatorn (3) och luckan kan öppnas. Tryck på en symbol för att stänga av symbolen E4. Anlita service. Viktigt: Om temperaturen inne i ugnen är mycket hög (över 250 C), blinkar

34 Symbolen E:5 blinkar i temperaturdisplayen Jag har försökt ovanstående men luckan är fortfarande låst Luckan är låst, indikatorn (3) lyser och displayen visar 0:00 Timern är inställd, men luckan är inte låst symbolen E4, men tiden räknar inte ned. Nedräkningen börjar först när ugnen är kall. Resttiden tills ugnen kan användas igen visas i displayen (4). När displayen visar 0:00, slocknar indikatorn (3). Luckan kan öppnas och ugnen kan användas igen Ingen speciell orsak Tryck samtidigt på - knappen och pyrolysknappen - luckan låsas upp. Under avbrytningen har Du inte väntad och öppnad luckan för tidlig Tryck på på-/avknappen och resttiden visas i displayen. 67

35 Garanti Vi ger 2 års reklamationsrätt på fabrikations- och materialfel. Detta gäller från det dokumenterade köpsdatumet. Garantin inkluderar reparation och försändelse. Vid reparation kontaktas Garant Gruppen. Köpsfakturan eller annan dokumentation från köpsdatumet måste bifogas om ugnen insänds till service. Garantin gäller inte vid: Fel och skador, som inte beror på fabrikations- eller materialfel. Om en icke yrkesutbildad har reparerat maskinen. När säkerhetsanvisningarna inte har följts. Transportskador Eventuella transportskador måste anmälas omedelbart, och senast 24 timmar efter att varan är levererad. Annars kan kundens krav avvisas. En transportskada som fastställs vid återförsäljarens leverans vid kunden, är en sak mellan kunden och återförsäljaren. Om kunden själv arrangerar transporten, förpliktar leverantören sig inte vid ev. transportskador. Omotiverade servicebesök Om Du tillkallar en servicetekniker, och det visar sig att Du själv kunde ha rättat till felet genom att t.ex. följa anvisningarna i bruksanvisningen eller genom att byta en trasig säkring i säkringsskåpet, kommer Du att betala för besöket, eftersom garantin ENDAST täcker tillverkningsfel. Företagsköp Företagsköp, är köp av produkter, som inte används i privat hushåll, men används till företag eller företagsliknande syften (restaurang, lunchrum etc.), eller används till uthyrning eller annan användning, som inkluderar flera personer. I samband med företagsköp ges INGEN garanti, då produkten enbart är avsedd för vanligt hushållsbruk. 68

36 Service GarantGruppen AB Bangårdsgatan Linköping Tlf.: Fax:

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn

Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och använder ugnen. Därmed undviker du personskador och skador på ugnen. sv-se M.-Nr. 09 611 880 2 Innehållsförteckning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN

A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN EAN13: 8017709145804 Induktionshäll med 5 induktionszoner Vänster

Läs mer

D C E L BESKRIVNING AV APPARATEN VIKTIGA UPPLYSNINGAR

D C E L BESKRIVNING AV APPARATEN VIKTIGA UPPLYSNINGAR BESKRIVNING AV APPARATEN A termostat B timer C signallampa D funktionsväljare E glaslucka F nedre värmeelement G plant galler H långpanna I profilerat galler (om sådant ingår) L smulbricka M övre värmeelement

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Manual INBYGGNADSUGN IU4VG / IU5RF / IU6SD

Manual INBYGGNADSUGN IU4VG / IU5RF / IU6SD Manual INBYGGNADSUGN IU4VG / IU5RF / IU6SD INNEHÅLL Du har köpt en OSBY inbyggnadsugn. Denna ugn har tillverkats enligt rådande standard, och kommer att tjäna i många år om den används korrekt. Läs denna

Läs mer

Innehåll. ANVISNINGAR FÖR INSTALLATÖREN: Dessa anvisningar är avsedda för ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: indikerar användningsråd, beskrivning

Innehåll. ANVISNINGAR FÖR INSTALLATÖREN: Dessa anvisningar är avsedda för ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: indikerar användningsråd, beskrivning Innehåll 1 INSTRUKTIONER FÖR SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING.. 06 INSTALLATION... 09 3 BESKRIVNING AV KONTROLLVRED... 11 4 ANVÄNDNING AV UGNEN... 17 5 TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR... 19 6 TILLAGNINGSTIPS... 0 7

Läs mer

Bruksanvisning i monteringanvisningar

Bruksanvisning i monteringanvisningar Bruksanvisning i monteringanvisningar EEH 6300.0 EEH6300_0 SW H51 Här hittar du... Innehåll Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din häll/ ugn. Här hittar du viktig information

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn QCE 732-1 822 926 340-C-170505-02

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn QCE 732-1 822 926 340-C-170505-02 Bruksanvisning s Inbyggnadsugn QCE 732-1 822 926 340-C-170505-02 Bästa kund, läs igenom denna bruksanvisning noga och spara den för senare behov. Lämna över denna bruksanvisning till en eventuell ny ägare

Läs mer

DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV DEN ELEKTRISKA UGNEN

DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV DEN ELEKTRISKA UGNEN SV DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV DEN ELEKTRISKA UGNEN www.gorenje.com Tack för att du valde vår apparat. Denna detaljerade bruksanvisning medföljer för att underlätta användningen av produkten.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING GB2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING GB2 IBU 86/P INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION...3 INSTALLATION...4 MILJÖSKYDDSRÅD...4 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE...5 FELSÖKNING...5 KUNDTJÄNST...5 RENGÖRING...5 UNDERHÅLL...7 BRUKSANVISNING

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

HBC86K7.3S. [sv] Bruksanvisning...2 *9000590613* 9000590613

HBC86K7.3S. [sv] Bruksanvisning...2 *9000590613* 9000590613 HBC86K7.3S [sv] Bruksanvisning...2 *9000590613* 9000590613 ó Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar... 3 Före installation...3 Säkerhetsanvisningar...3 om mikrovågsugn...3 Skadeorsaker...4 Din nya enhet...

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

BRUKSANVISNING INSTALLATION. 101 MILJÖRÅD.104 VARNINGAR.104 INNAN UGNEN ANVÄNDS.105 UGNENS TILLBEHÖR.106 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.107 FELSÖKNING.

BRUKSANVISNING INSTALLATION. 101 MILJÖRÅD.104 VARNINGAR.104 INNAN UGNEN ANVÄNDS.105 UGNENS TILLBEHÖR.106 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.107 FELSÖKNING. BRUKSANVISNING INSTALLATION... 101 MILJÖRÅD...104 VARNINGAR...104 INNAN UGNEN ANVÄNDS...105 UGNENS TILLBEHÖR...106 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL...107 FELSÖKNING...111 KUNDTJÄNST...111 För att du ska få största

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

[sv] Bruksanvisning HC8585.3U. Spis

[sv] Bruksanvisning HC8585.3U. Spis [sv] Bruksanvisning HC8585.3U Spis ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar!...5 Felorsaker...7 Översikt...7 Skador på ugnen...7 Skador på sockellådan...7 Uppställning och

Läs mer

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål.

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. EMALJERAT GJUTJÄRN GJUTJÄRN Ex. Le creuset och Staub Emaljerat gjutjärn är ett slitstarkt material och kan användas

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QCK6438X http://sv.yourpdfguides.com/dref/836504

Din manual HUSQVARNA QCK6438X http://sv.yourpdfguides.com/dref/836504 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn SU 4500

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn SU 4500 Bruksanvisning Inbyggnadsugn SU 4500 1 Viktig säkerhetsinformation Nedanstående säkerhetsinformation och varningar ska läsas noggrant innan ugnen installeras och tas i bruk. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning Gasolspis CHEF Monterings- och bruksanvisning Chef 50 x 60 Art.nr 340026 Chef 50 x 60 Art.nr 340028 Chef 60 x 60 Art.nr 340066 Chef 60 x 60 Art.nr 340068 Kära kund, Gratulerar till valet av denna spis

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att förorsaka svåra skador. FARA

Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att förorsaka svåra skador. FARA IBU 88 P VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG Både instruktionsboken och apparaten själv är utrustade med viktiga meddelanden som handlar om säkerhet - läs dessa och följt

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ångugn Steam S Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter Tid i

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Om det blir strömavbrott

Om det blir strömavbrott Om det blir strömavbrott Vad du bör göra och inte göra Strömavbrott kan bero på olika saker. Det kan vara ett större eller mindre fel på elnätet, men strömavbrottet kan även bero på ett fel hemma hos dig.

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Din manual SAMSUNG BT62TDBW http://sv.yourpdfguides.com/dref/2595189

Din manual SAMSUNG BT62TDBW http://sv.yourpdfguides.com/dref/2595189 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG BT62TDBW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Matmaskinen. Ett nytt sätt att laga mat. Skyllermarks www.matmaskinen.se. Vad gör du under tiden Matmaskinen lagar maten?

Matmaskinen. Ett nytt sätt att laga mat. Skyllermarks www.matmaskinen.se. Vad gör du under tiden Matmaskinen lagar maten? Matmaskinen Ett nytt sätt att laga mat. Vad gör du under tiden Matmaskinen lagar maten? Skyllermarks www.matmaskinen.se Lev livet - Matmaskinen fixar maten Släpp kontrollen Din mat ska inte vara en sak

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

6 TH SENSE UGN MED UNIKA STARCLEAN - EN TALANGFULL STJÄRNA SOM DU ENKELT OCH MILJÖVÄNLIGT HÅLLER SKINANDE REN

6 TH SENSE UGN MED UNIKA STARCLEAN - EN TALANGFULL STJÄRNA SOM DU ENKELT OCH MILJÖVÄNLIGT HÅLLER SKINANDE REN 6 TH SENSE UGN MED UNIKA STARCLEAN - EN TALANGFULL STJÄRNA SOM DU ENKELT OCH MILJÖVÄNLIGT HÅLLER SKINANDE REN EN NY STJÄRNA ÄR FÖDD WHIRLPOOLS GREEN GENERATION STARCLEAN UGN Om din kärlek till matlagning

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Innehåll DESSA ANVISNINGAR GÄLLER ENDAST FÖR DE ANVÄNDARLÄNDER VARS SYMBOLER FINNS ANGIVNA PÅ OMSLAGET TILL AKTUELL MANUAL.

Innehåll DESSA ANVISNINGAR GÄLLER ENDAST FÖR DE ANVÄNDARLÄNDER VARS SYMBOLER FINNS ANGIVNA PÅ OMSLAGET TILL AKTUELL MANUAL. Innehåll 1. ANVISNINGAR FÖR EN SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING _ 108. INSTALLATION AV APPARATEN 110 3. BESKRIVNING AV KONTROLLVRED 11 4. ANVÄNDNING AV SPISHÄLLEN 118 5. ANVÄNDNING AV UGNEN 10 6. TILLBEHÖR

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN...14. ANVISNINGAR FÖR KASSERING - OMSORG OM MILJÖN..15 3. SÄKERHETSANVISNINGAR...16 4. LÄR KÄNNA DIN UGN...17 5. FÖRE INSTALLATION...18 6. BESKRIVNING AV FRONTPANELENS

Läs mer

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Sida 1 Översikt: 2. Innehåll 3. Teknisk data 4. Funktionsbeskrivning 5. Manöverpanel funktioner/indikatorer 6. Bild av manöverpanel 7. Procedur

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

INTEGRERAD TC/DC-MODUL (FFD) (med gashäll)

INTEGRERAD TC/DC-MODUL (FFD) (med gashäll) INTEGRERAD TC/DC-MODUL (FFD) (med gashäll) Matlagnings- guide medföljer inuti Bruksanvisning & Matlagningsguide LÄS DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN FOR BRUK I SVERIGE 05/15 EOPI 517004

Läs mer

Bruksanvisning. deviheat 550

Bruksanvisning. deviheat 550 SE Bruksanvisning deviheat 550 Ž Innehåll Inledning 3 Introduktion av deviheat 550 4 Funktioner för deviheat 550 6 Normala inställningar 7 Inställning av ur och veckodag 10 Programmering av timer 11 Garantibevis

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

Bruksanvisning Cebex SE7000

Bruksanvisning Cebex SE7000 Bruksanvisning Cebex SE7000 KONTAKTINFORMATION CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen 3 S-218 45 VINTRIE Tel +46 40-671 77 60 Fax +46 40-671 77 61 5 fasta och 5 lagringsbara program. Digital display

Läs mer

BRUKS- & INTALLATIONSANVISNING BTM 17 SS

BRUKS- & INTALLATIONSANVISNING BTM 17 SS BRUKS- & INTALLATIONSANVISNING BTM 17 SS FÖRHÅLLNINGSREGLER FÖR ATT UNDGÅ UTSLÄPP AV MIKROVÅGSENERGI. S I. 1. Forsök aldrig att få ugnen till att fungera med luckan öppen genom att förbigå säkerhetslåsen.

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL OM8310

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL OM8310 INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL OM8310 Installationsoch användarmanual Mikrovågsugn Bästa ASKO-kund, Tack för att ha valt denna kvalitetsprodukt. Vi garanterar att apparatens inre mekanismer är av lika

Läs mer

MANUAL MIKROVÅGSUGN MI20V. www.osbyvitvaror.se

MANUAL MIKROVÅGSUGN MI20V. www.osbyvitvaror.se MANUAL MIKROVÅGSUGN MI20V www.osbyvitvaror.se Läs instruktionerna noggrant innan du använder din mikrovågsugn, och förvara de för framtida bruk. VIKTIGT! Denna ugn är inte avsedd för professionellt användande.

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

Bruksanvisning Ångugn

Bruksanvisning Ångugn Bruksanvisning Ångugn Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar ångugnen i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på ångugnen. sv-se M.-Nr. 09 589 990 Innehållsförteckning

Läs mer

Ångkokare HBC24D5.3. [sv] Bruksanvisning

Ångkokare HBC24D5.3. [sv] Bruksanvisning Ångkokare HBC24D5.. [sv] Bruksanvisning ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar... Säkerhetsanvisningar... Skadeorsaker...4 Din nya enhet... 4 Kontroller...4 Ugnsfunktioner...5 Ugnsutrymme...5

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Glaskeramisk spishäll

Glaskeramisk spishäll Glaskeramisk spishäll Bästa kund! Gratulerar till valet av en Gorenje inbyggnadshäll. Det är ett mycket förnuftigt val eftersom en produkt från Gorenje förenar både ekonomi och kvalitet i en modern och

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Mikrovågsugn, 20 liter Model: MW20DG BRUKSANVISNING. Läs broschyren noga innan du använder ugnen. Spara den för senare behov.

Mikrovågsugn, 20 liter Model: MW20DG BRUKSANVISNING. Läs broschyren noga innan du använder ugnen. Spara den för senare behov. Mikrovågsugn, 20 liter Model: MW20DG BRUKSANVISNING Läs broschyren noga innan du använder ugnen. Spara den för senare behov. Säkerhetsanvisningar... 1 INSTALLATION... 2 ANVÄNDBARA KOKKÄRL... 3 FÖRSTA GÅNGEN

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso AMW 393 AMW 436 AMW 437 AMWR 483 AMW 497 AMW 498 MW 4200 Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de

Läs mer

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå.

För att helt koppla bort enheten från elnätet måste strömsladdens stickpropp dras ut ur vägguttaget. Frånkopplingsanordningen måste vara lätt att nå. BeoLab 11 Handbok VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt det kan ge upphov till brand eller elektriska stötar. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk av vatten och se till att inga föremål

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Ångugn

Bruks- och monteringsanvisning Ångugn Bruks- och monteringsanvisning Ångugn Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar ångugnen i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på ångugnen. sv-se M.-Nr. 09 604 350 Innehållsförteckning

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

EKC6011BOW SV SPIS BRUKSANVISNING

EKC6011BOW SV SPIS BRUKSANVISNING EKC6011BOW SV SPIS BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 8 5. HÄLL DAGLIG

Läs mer

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information

Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Produktblad/ Broschyr, Bruksanvisning samt teknisk information Armbågskrycka är en hjälp för personer med nedsatt gångförmåga av olika anledningar, bör ej användas till annat ändamål. Kryckorna går lika

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

Bruksanvisning. Spis SK6551

Bruksanvisning. Spis SK6551 SV Bruksanvisning Spis SK6551 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången 6 Häll daglig användning 7 Häll - Råd och tips 7 Häll underhåll

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

ACTIVE CHILLERS 10/15/28 kg

ACTIVE CHILLERS 10/15/28 kg SORTIMENT Risken för bakterieangrepp ökar ju längre tid det tar att få ner temperaturen i maten från +90 C till +3 C. Experiment gjorda i laboratorium visar att den ökade risken för bakterier kan drastiskt

Läs mer