Bruksanvisning WP7. Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning WP7. Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s. 35-69)"

Transkript

1 Bruksanvisning WP7 Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s )

2 Innehåll Beskrivning av ugnen Översikt över ugnen och tillbehör Manöverpanel Ugnsfunktioner Upptining Säkerhetsanvisningar Miljöskydd Anvisningar innan användning Betjäning av ugnen Inställning av klockan / Tidur Manuell användning Ugnsljus Timerfunktioner Äggklocka Ange tillagningstid Ange sluttid Starta och stänga av tillagningen automatiskt Barnsäkring Tillagningstabeller Programmering och betjäning av pyrolysprogram Aktivera pyrolysprogram Avbryta pyrolysprogram Problemlösning pyrolys Garanti Service

3 Beskrivning av ugnen 1. Manöverpanel 2. Tätningslist 3. Grillelement 4. Galler 5. Teleskopskenor 6. Bakplåt 7. Långpanna 8. Lucksäkerhet 9. Gångjärn 10. Ugnslucka 11. Ventilationsöppningar 12. Dörrlås 13. Monteringshål 14. Grillskydd 15. Ventilation 16. Bakpanel 17. Belysning 18. Fläkt 19. Glaslucka 36

4 Manöverpanel 1. Ugnsfunktioner 2. Temperaturdisplay 3. Indikator för låst lucka 4. Indikator för pyrolys 5. Klocka 6. Temperaturinställning 7. Timer 8. minus-knapp 9. plus-knapp / barnsäkring 10. På-/Av-knapp 11. Belysning 12. Pyrolys 37

5 Ugnsfunktioner Över-/undervärme Används för bakning och stekning av livsmedel enligt traditionella recept. Kan även användas för tillagning av suffléer. För att nå ett optimalt resultat vid tillagning av maträtter enligt traditionella recept ska temperaturen ställas 10 lägre än vad som anges i receptet. Tillagningstiden ändras inte. Över-/undervärme + fläkt Används för bakning och stekning. Det är möjligt att tillaga mat på flera falshöjder samtidigt. Grill Används för grillning av en större mängd platt grillmat (t.ex. biffar). Används även för gratinering i stora formar. OBS: Ugnsluckan måste vara stängd vid grillning. Stor grill Används för grillning av en större mängd platt grillmat (t.ex. biffar). Används även för gratinering i stora formar. OBS: Ugnsluckan måste vara stängd vid grillning. Varmluftsgrill Används för grillning av grillmat med större diameter, t.ex. stekar och kyckling. OBS: Ugnsluckan måste vara stängd vid grillning. Långsam tillagning Perfekt till rätter som tillagas vid över-/undervärme, vig lägre temperatur och längre tillagningstid. För bästa resultat, rekommenderar vi att sätta lock eller folie över rätten. 38

6 Varmluft Används för bakning och stekning. Det är möjligt att tillaga mat på flera falshöjder samtidigt. Grill + undervärme Perfekt till stekar. Undervärme Ska väljas i slutet av baktiden om kakan ska få mer färg på undersidan. Pizzafunktion Perfekt till tillagning av pizza Upptining Används för skonsam upptining av frysta livsmedel. Pyrolys Ugnsutrymmet kan rengöras med hjälp av funktionen pyrolys. Under pyrolysrengöringen värms ugnen upp till ca 500 C. Smutsen/matresterna i ugnen förbränns och förvandlas till aska. OBS: Ugnsluckan måste vara stängd vid grillning. OBS: Ljuset i ugnen är släckt under pyrolysrengöringen. 39

7 Upptining Upptiningsfunktionen är utrustad med två inställningar en låg (LO) och en hög (HI). LO används till upptining av bröd, fisk och kakor. HI används till alla former för kött. 1. Tryck på på-/av-knappen 2. Välj funktionen på manöverpanelen 3. Välj HI eller LO med temperaturinställningsknappen, och knapparna och. 4. Efter upptiningen stängs ugnen av på. Stora bitar kött och fisk måste placeras på gallret med långpannan under. På så sätt uppsamlas vätska i långpannan. Kött och fisk behöver inte tinas 100% innan tillagning. Efter upptining måste maten tillagas. Frys aldrig tinade matvaror igen. Schema för upptining I tabellen visas upptiningstider. Tabellernas uppgifter ska ses som riktvärden. Tiderna och temperaturerna växlar efter matens storlek och kvalité. Typ Inställning LO Inställning HI Vikt (kg) Tid (min) Vikt (kg) Tid (min) Bröd 0,5 35 Kakor 0,5 25 Fisk 0,5 30 Fisk 1 40 Kyckling 1,0 75 Kyckling 1,5 90 T-bone stek 0,5 40 Kött 0,5 60 Kött 1,

8 Säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen noga innan ugnen tas i bruk. Det är viktigt eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. Därigenom förhindras olyckor samt skador. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Ugnen är avsedd för upptining, uppvärmning, tillagning, bakning, stekning, grillning och konservering av livsmedel för hushållsbruk. All annan användning är otillåten och kan innebära fara för användaren. Tillverkaren/importören ansvarar inte för skador som uppstått vid otillåten eller felaktig användning. Personer, särskilt barn som inte kan använda ugnen på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Håll uppsikt över barn som är i närheten av ugnen. Låt inte barn leka med ugnen. Barn får endast använda ugnen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda ugnen på ett felaktigt sätt om de ska använda den. Innan ugnen installeras måste alla anslutningsdata (spänning och frekvens) på typskylten jämföras med dem som gäller för elnätet på installationsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador ska uppstå på ugnen. Låt i tveksamma fall en elinstallatör kontrollera installationen. Ugnens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Tillverkaren/importören ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln (t ex elektriska stötar). Använd endast ugnen när den är inbyggd. Endast då är faran att av misstag komma åt elektriska komponenter utesluten. Öppna aldrig ugnens hölje. Kontakt med strömförande anslutningar och ändring av ugnens elektriska och mekaniska konstruktion kan leda till funktionsstörningar. 41

9 Installations-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda installationer, underhållsarbeten och reparationer kan medföra allvarlig fara för användaren, för vilka tillverkaren/importören inte ansvarar. Om anslutningskabeln skadas måste en speciell anslutningskabel installeras av en behörig fackman. Under installationer, underhållsarbeten och reparationer måste ugnen vara spänningsfri. Ugnen är spänningsfri endast i något av följande fall: När huvudströmmen är avstängd. När säkringarna är urskruvade. När anslutningskabeln är utdragen ur eluttaget. Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen för att bryta strömmen till ugnen. Ugnen får inte anslutas till elnätet via förlängningskabel. Används förlängningskabel garanteras inte säker drift. (Det finns t ex risk för överhettning). Se upp! Risk för brännskada! I ugnen uppstår höga temperaturer! Hindra därför barn från att komma åt ugnen när den är inkopplad. Barn har känsligare hud och reagerar mer än vuxna på höga temperaturer. Ugnen blir varm på luckglaset, vid ångutsläppet och på manöverpanelen. Använd grytvantar för att skjuta in eller dra ut plåt/galler och vid annan hantering i ugnsutrymmet. När man använder över- och undervärme och när man grillar, blir det övre elementet och stänkskyddet mycket varma. Risk för brännskada! Använd inte tillagningskärl av plast. De kan smälta vid höga temperaturer. Ugnen kan skadas. Konservera inga burkar i ugnen. Det uppstår ett övertryck. Burkarna kan då explodera. Risk för person- och sakskador! Skjut inte kokkärl eller andra föremål fram och tillbaka på ugnens botten. Ytskiktet kan skadas. Stå/sitt inte på en öppen ugnslucka och ställ inga tunga föremål på den. Luckan kan skadas. Se till att inget föremål kläms fast mellan luckan och ugnen. Täck alltid över mat som står i ugnen efter avslutad tillagning. Maten avger fukt som kan leda till korrosion i ugnen. Dessutom undviker man att maten torkar ut. 42

10 Tillaga djupfrysta kakor eller pizza på ugnsgallret med bakplåtspapper under och inte på bakplåten eller i långpannan. Plåtar och pannor kan bli så skeva att de inte kan dras ut när de är varma. Varje gång de används blir de ytterligare något skevare. Djupfrysta produkter som pommes frites, kroketter eller liknande kan tillagas på bakplåt eller i långpanna. Häll aldrig vatten på bakplåten, i långpannan eller i ugnsutrymmet så länge de fortfarande är varma. Det bildas ånga som gör att man kan skålla sig och emaljen kan skadas genom temperaturväxlingen. Håll alltid ugnen under uppsikt om olja eller fett används vid matlagning. Olja och fett kan självantända. Brandrisk! Använd inte ugnen för att värma upp rum. De höga temperaturerna kan få lättantändliga föremål i ugnens närhet att börja brinna. Se till att maten alltid är tillräckligt uppvärmd. Den erforderliga tiden beror på många faktorer som t ex matens utgångstemperatur, mängd, varans beskaffenhet och avvikelser från receptet. För att döda eventuella bakterier i maten krävs tillräckligt hög temperatur (> 70 C) och tillräckligt lång tid (> 10 min) i ugnen. Råder osäkerhet om maträtten blivit tillräckligt varm är det bättre att välja en något längre tid i ugnen. Det är viktigt att maträttens temperatur är jämt fördelad. Vänd maten eller rör om den. Om ett eluttag i ugnens närhet används ska man se till att elkabeln till den elektriska apparat som används inte kommer åt den varma ugnsluckan. Anslutningsledningens isolering kan skadas. Risk för elektriska stötar! Använd inte ångrengöringsapparat för att rengöra ugnen. Ångan kan komma åt strömförande delar och utlösa kortslutning. Användning av alkoholhaltig dryck till bakning eller stekning: Om alkoholhaltig dryck (t ex rom, konjak eller vin) används till bakning/tillagning i ugn bör man tänka på att alkoholångorna avdunstar i värmen. Observera att ångorna under ogynnsamma förhållanden kan antändas av de heta elementen i ugnen. En ugn som tjänat ut ska göras obrukbar. Dra ut stickproppen och klipp av anslutningskabeln. Låt en fackman avlägsna kabel med fast anslutning. Härigenom förhindras att ugnen används för andra ändamål än den är avsedd för. 43

11 Vid tillagning av mat med högt vätskeinnehåll kan det bildas kondens på ugnsluckan. Tillverkaren/importören ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. Miljöskydd Transportförpackning Emballaget skyddar mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och minskad mängd avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad ugn Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade ugnen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade ugnen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. Se även information i denna bruksanvisning under avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". 44

12 Anvisningar innan användning Läs bruksanvisningen noga. Avlägsna allt förpackningsmaterial. Innan ugnen används bör tillbehören avlägsnas från ugnsutrymmet och rengöras. Ugnen hettas upp (tom) så att otrevlig lukt som uppstår första gången ugnen blir varm snabbare försvinner. Sätt ugnen på över-/underväme eller varmluft på 200 C i en timme. Ugnsluckan måste vara stängd. Se till att köket har god ventilation när detta görs. Undvik att dålig lukt kommer in i andra rum. Vänta tills ugnen har svalnat till rumstemperatur. Torka ur ugnsutrymmet och tillbehör med varmt vatten och milt diskmedel. Torka sedan torrt med en trasa. Stäng ugnsluckan först när ugnsutrymmet har torkat. 45

13 Betjäning av ugnen OBS: Manöverpanelen är utrustad med Finger-Touch teknologi. Detta betjänas lätt och enkelt genom tryck direkt på touch-knapparna på displayen. Se till att glaset hålls rent. Touch-knapparna fungerar endast optimalt på en ren yta. Om touch-knapparna inte reagerar på dina tryck, och ytan är ren, måste strömmen brytas i några sekunder. Anslut strömmen igen. Sensorerna reagerar igen på dina tryck. Inställning av klockan/tidur När strömmen ansluts blinkar 12:00 i displayen och symbolen och lyser. Inställ klockan genom att trycka på eller knapparna på displayen. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar att klockan är inställd. OBS: Vid strömavbrott nollställs klockan och 12:00 Klockan måste inställas igen. blinkar i displayen. Ändra tidsinställningen Tryck på timerknappen tills indikatorn börjar blinka. Använd eller till inställningen. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar att klockan är inställd. Manuell användning Efter inställning av klockan är ugnen klar till användning. 1. Tryck på på-/av-knappen 2. Välj funktion 3. Temperaturdisplayen visar redan inställd temperatur. Tryck på temperaturinställningsknappan för att ändra temperaturen. Välj temperatur med eller -knappen. 4. Ugnen börjar värma. Funktionerna och börjar snabb uppvärmning i några minuter. Det hörs ett pipljud när temperaturen är uppnådd. 46

14 Varning: Under uppvärmningen arbetar motorn bak i ugnen. 5. Under tillagningen blinkar som betyder att ugnen är igång med tillagningen. 6. Efter slutad tillagning tryck på på-/av-knappen för att stänga av ugnen. Varning: Efter tillagningen arbetar kylfläkten tills ugnen är tillräcklig kall. Ugnsljus (ljuset tänds): När ugnsluckan öppnas. Är luckan öppen i mycket lång tid, släcks ljuset automatiskt. När man väljer ugnsfunktion ljuset släcks efter någon tid. Om man önskar tända ljuset under tillagningen tryck på ugnsljus-knappen. Önskar man att ljuset är tänt under hela tillagningen håll ner ugnsljusknappen i några sekunder. VIKTIGT: Under pyrolysfunktionen är lyset släckt. Timerfunktioner Tillagningslängd: med denna funktion kan tillagningslängden inställas, härefter stängs ugnen automatiskt. Inställd sluttid: med denna funktion kan Du låta ugnen stängas av automatiskt genom att ange sluttid för tillagningen. Starta och stänga av tillagningen automatiskt: med denna funktion inställs både tillagningstid och sluttid. Ugnen startar och stänger automatiskt av. Äggklocka: det hörs en alarmsignal efter slutad inställning oberoende om ugnen är på eller stängd av. Barnsäkring: med denna funktion låses ugnen. 47

15 Äggklocka Äggklockan inställs både när ugnen används och när den är avstängd. Efter avslutad tid hörs en alarmsignal. Ställa äggklockan 1. Tryck på timerknappen tills symbolen lyser. 2. Ange tiden med hjälp av eller. 3. Efter inställningen hörs två pipljud. Symbolen blinkar långsamt i displayen och tiden visas i displayen. 4. En alarmsignal hörs när tiden har gått. Symbolen blinkar snabbare i displayen. 5. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. OBS: Man kan radera äggklockans tid genom att trycka på timerknappen tills symbolen blinkar. Tryck på knapparna och för att ange tiden. Knapparna lyser upp. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar inställningen. Ugnen stängs automatiskt av efter slutad tillagningstid Med denna funktion kan Du låta ugnen stängas av automatiskt genom att inställa tillagningstiden. 1. Tryck på timerknappen. -symbolen lyser. 2. Tryck på eller för att ange tillagningslängd. 3. Efter inställningen hörs två pipljud. blinkar långsamt och i displayen visas resttiden tills ugnen automatiskt stängs av. 4. Välj temperatur och funktion. 5. Efter avslutad tillagningstid stängs ugnen automatiskt av och det hörs en alarmsignal. blinkar snabbare. 6. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. OBS: Man kan radera tillagningstiden genom att trycka på timerknappen, och ange tillagningstiden med knapparna och. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar inställningen. 48

16 Ugnen stängs automatiskt av efter inställd sluttid: Med denna funktion kan Du låta ugnen stängas av automatiskt genom att ange sluttid för tillagningen. 1. Tryck flera gånger på timerknappen tills -symbolen lyser. 2. Tryck på eller för att ange sluttid. 3. Efter inställningen hörs två pipljud. blinkar långsamt och i displayen visas resttiden tills ugnen automatiskt stängs av. 4. Välj temperatur och funktion. 5. Efter avslutad tillagningstid stängs ugnen automatiskt av och det hörs en alarmsignal. blinkar snabbare. 6. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. OBS: Man kan radera sluttiden genom att trycka på timerknappen symbolen blinkar. Ange sluttid med knapparna och. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar inställningen. tills OBS: Denna funktion kan även användas om ugnen redan är i gång med en tillagning. Om Du önskar att ange sluttid medan ugnen arbetar följ ovanstående punkten med undantag av punkt 4. Starta och stänga av tillagningen automatiskt För att ugnen ska startas och stängas av automatiskt måste tillagningstid och tillagningstidens sluttid anges. 1. Tryck på timerknappen. -symbolen lyser. 2. Tryck på eller för att ange tillagningslängd. 3. Efter inställningen hörs två pipljud. blinkar långsamt och i displayen visas resttiden tills ugnen automatiskt stängs av. 4. Tryck flera gånger på timerknappen tills -symbolen lyser. 5. Tryck på eller för att ange sluttid. 6. Efter inställningen hörs två pipljud. blinkar långsamt och i displayen visas resttiden tills ugnen automatiskt stängs av. 7. Välj temperatur och funktion. 49

17 8. Ugnen är stängd. Symbolen lyser och symbolen blinkar långsamt. I displayen visas klockan. Ljuset i ugnen är släckt. Ugnen är programmerad. 9. Ugnen börjar automatisk tillagningen. I displayen visas resterande tillagningstid. 10. När tiden har gått stängs ugnen automatiskt och det hörs en alarmsignal. Symbolen och blinkar. 11. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. OBS: Man kan radera sluttiden genom att trycka på timerknappen symbolen blinkar. Ange sluttid med knapparna och. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar inställningen. tills Barnsäkring Med barnsäkringen hindras oavsiktlig användning av ugnen. Tryck på knappen tills det hörs ett långt pipljud och prickar visas i temperaturdisplayen. Ugnen är nu låst. Stänga av barnsäkringen: Tryck på knappen tills det hörs ett långt pipljud. 50

18 Tillagningstabeller Informationen i tabellerna är endast vägledande. Tider och temperaturer beror på typ och vikt. Betydningen av ugnsfunktionerna finns i bruksanvisningen. För det bästa tillagningsresultatet rekommenderar vi att man använder eller. Ugnen är färdig med uppvärmningen när indikatorn slocknar. Förrätter Vikt (kg) Falsnivå Funktion Temperaturer Tillagningstid Form/plåt/galler ( C) Bakat ris 0,35 Längst Form nere Deg 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna Deg med grönsaksfyllning Mitt Form

19 Grönsakspaj 1,5 Mitt Form Bakad potatis 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Pizza 0,65 Mitt Galler Quiche 1,5 Mitt Pajform

20 Fyllda tomater 0,75 Mitt Bakplåt/Långpanna Guldbraxen 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Fylld Fisk 1 Mitt Form Bakplåt/Långpanna Gratinerad 1 Överst aubergine Lasagne 1 Mitt Form Fisk Vikt (kg) Falsnivå Funktion Temperaturer Tillagningstid Form/plåt/galler ( C) Abborre 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna

21 Sjötunga 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Havsabborre 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Kummel 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna Fiskpaj 1,5 Mitt Pajform Lax 1 Mitt Bakplåt/Långpanna

22 Öring 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Kaninkött 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna * Fiskfilé 0,5 Överst Galler Sardiner 0,5 Överst Galler Kött Vikt (kg) Falsnivå Funktion Temperaturer Tillagningstid Form/plåt/galler ( C) Griskött 2 Mitt Bakplåt/Långpanna 55

23 Lammkött 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna Stek 1,5 Mitt Form Kyckling 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna * Rostbiff 1 Mitt Bakplåt/Långpanna

24 Inbakad oxfilé 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Medaljonger *Vi rekommenderar att maten placeras på ett galler med en långpanna under. På så sätt uppfångas överskjutande 0,5 Överst * Galler Biff av oxfärs 0,5 Överst * Galler Korvar 0,5 Överst * Galler fett och saft från köttet i långpannan. 57

25 Rulltårta 0,3 Mitt Bakplåt/Långpanna Dessert Vikt (kg) Falsnivå Funktion Temperaturer Tillagningstid Form/plåt/galler ( C) Sockerbröd 0,5 Mitt Form Flan 0,5 Lägst nere Form Småkakor 0,5 Mitt Bakplåt 58

26 Smördeg 0,25 Mitt Bakplåt/Långpanna Formkakor 0,5 Mitt Bakplåt Bakade äpplen 1 Mitt Bakplåt Maränger 0,2 Mitt Bakplåt

27 Bakad banan 0,5 Mitt Form Smördegskaka 0,25 Mitt Bakplåt Russinkaka 0,5 Mitt Form Äppelpaj 1 Mitt Bakplåt

28 Cheesecake 1 Mitt Form Äpplelaka 1,5 Mitt Form 61

29 Programmering och betjäning av pyrolysfunktionen OBS: När pyrolysprogrammet är aktivt kan ugnen nå en temperatur på 500 C beakta därför följande anvisningar: Se till at installationsanvisningarna har följts och att ugnen underhålls. Annars kan ventilationsöppningarna blockeras och de höga temperaturerna kan skada ugnen. Aktivering av pyrolysprogram 1. VIKTIGT: Avlägsna samtliga tillbehör från ugnsutrymmet innan pyrolysrengöringen startas. Detta gäller även ugnsstegarna, teleskopskenorna och extra tillbehör. Tillbehören skadas av de höga temperaturerna som uppnås vid pyrolysdrift. 2. Tryck på på-/av-knappen. 3. Tryck på pyrolysknappen. 4. P2 (pyrolysprogram 2) visas i displayen (4). och -knapparna lyser. 5. Välj pyrolysprogram (P1, P2 eller P3) med och -knapparna. P1: Kortprogram tid ca 1 timme. 62

30 P2: Standardprogram tid ca 1½ timme. P3: Max. program tid ca 2 timmar. 6. Efter val av pyrolysprogram, tryck på pyrolysknappen. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar inställningen. 7. Inom kort tid visas resterande pyrolystid i displayen (4). I timerdisplayen (5) visas klockan. Pyrolysfunktionen börjar. 8. Inom kort tid lyser indikatorn (3) och luckan är låst. VIKTIGT: Pyrolysfunktionen är nu i drift och under pyrolysfunktionen kan inga andra timerfunktioner väljas (med undantag av barnsäkringen). Försök aldrig att öppna luckan under pyrolys. 9. Når pyrolysrengöringen är avslutad hörs en alarmsignal. 10. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. 11. Efter avslutad pyrolysrengöring är ugnen fortfarande mycket varm och får inte användas. Kylfläkten arbetar tills ugnen är tillräcklig kall. Symbolen lyser fortfarande i displayen och blinkar. OBS: Nedkylningen kan vara upp till två timmar på grund av de höga temperaturerna. 12. När ugnen är kall, slocknar symbolen. 13. Efter pyrolysrengöringen är t.ex. aska som har bildats, beroende på ugnens nedsmutsningsgrad, enkelt att avlägsna. Torka ur eventuella rester först när ugnen har svalnat. Risk för brännskada. De flesta rester kan torkas ur med en fuktig trasa. Beroende på nedsmutsningsgrad uppstår en synlig beläggning på ugnsluckan. Denna beläggning kan avlägsnas med en disksvamp och diskmedel. Beläggningar andra svåråtkomliga ställen i ugnen rengörs med en ickemetallisk disksvamp. 14. Efter rengöringen placeras tillbehöret igen i ugnen. 15. Ugnen är klar till användning. OBS: Har Du frågor till eller problem med pyrolysrengöringen se avsnittet Problemlösning pyrolysprogram. 63

31 Pyrolysrengöringen avbryts Pyrolysprogrammet är ett automatiskt program som endast kan aktiveras genom timern. Så här avbryts pyrolysrengöringen: Ugnen är kall: Stäng av ugnen. Displayen (4) visar resttid tills luckan kan öppnas. När displayen (4) visar 0:00 och indikatorn (3) slocknar kan luckan öppnas. Ugnen är varm: Stäng av ugnen. Displayen (4) visar 0:00. Kylfläkten startar och indikatorn (3) lyser. Tills ugnen är tillräcklig kall visas resttiden till luckan låsas upp i displayen (4). När displayen visar 0:00 och indikatorn (3) slocknar kan luckan öppnas. 64

32 Problemlösning pyrolysprogram Problem Orsak Möjlig åtgärd Skadat tillbehör och ugnsstegar Emaljen har en annan färg och det finns fläckar i ugnsutrymmet Symbolen blinkar i temperaturdisplayen och det hörs ett alarm Pyrolysfunktionen är programmerad, ugnen fungerar, men indikatorn (3) lyser inte Pyrolysrengöringen är avslutad, men luckan är fortfarande låst Symbolen E:1 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs, och ugnen värmer inte längre Symbolen E:1 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs, och ugnen värmer inte längre Tillbehör och ugnsstegar MÅSTE avlägsnas innan pyrolysrengöringen aktiveras. Den kemiska sammansättning i några matvaror kan ändra emaljens färg Ugnen är programmerad till pyrolys men luckan är öppen Indikatorn (3) är defekt Ugnen är inte tillräcklig kall Luckan är inte låst. Luckan är inte korrekt stängd. Luckan är inte låst. Dörrlåset är defekt Köp nytt tillbehör och nya ugnsstegar Detta är normalt och skadar inte emaljen Stäng luckan Anlita service Vänta tills ugnen blir kall, och indikatorn (3) slocknar Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. Stäng luckan. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. Stäng luckan. Anlita service 65

33 Symbolen E:1 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs, och ugnen värmer inte längre Symbolen E:2 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs Symbolen E:3 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs Symbolen E:4 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs, indikatorn (3) lyser Luckan är låst, men indikatorn (3) lyser inte Luckan är öppnad innan låset blev aktiverat Luckan är öppnad under pyrolysrengöringen. Dörrlåset är defekt Luckan är låst, men pyrolysrengöringen är inte programmerad 66 Tryck samtidigt på - knappen och pyrolysknappen - luckan låsas upp. Anlita service Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. I displayen (4) visas resttiden tills ugnen kan användas igen. När 0:00 visas i displayen, stäng luckan innan pyrolysrengöringen programmeras igen. Anlita service. Luckan måste vara låst under pyrolys. Varning: risk för brandskador Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. E4 blinkar fortfarande och resttiden tills luckan kan öppnas visas i displayen (4). När tiden har gått, slocknar indikatorn (3) och luckan kan öppnas. Tryck på en symbol för att stänga av symbolen E4. Anlita service. Viktigt: Om temperaturen inne i ugnen är mycket hög (över 250 C), blinkar

34 Symbolen E:5 blinkar i temperaturdisplayen Jag har försökt ovanstående men luckan är fortfarande låst Luckan är låst, indikatorn (3) lyser och displayen visar 0:00 Timern är inställd, men luckan är inte låst symbolen E4, men tiden räknar inte ned. Nedräkningen börjar först när ugnen är kall. Resttiden tills ugnen kan användas igen visas i displayen (4). När displayen visar 0:00, slocknar indikatorn (3). Luckan kan öppnas och ugnen kan användas igen Ingen speciell orsak Tryck samtidigt på - knappen och pyrolysknappen - luckan låsas upp. Under avbrytningen har Du inte väntad och öppnad luckan för tidlig Tryck på på-/avknappen och resttiden visas i displayen. 67

35 Garanti Vi ger 2 års reklamationsrätt på fabrikations- och materialfel. Detta gäller från det dokumenterade köpsdatumet. Garantin inkluderar reparation och försändelse. Vid reparation kontaktas Garant Gruppen. Köpsfakturan eller annan dokumentation från köpsdatumet måste bifogas om ugnen insänds till service. Garantin gäller inte vid: Fel och skador, som inte beror på fabrikations- eller materialfel. Om en icke yrkesutbildad har reparerat maskinen. När säkerhetsanvisningarna inte har följts. Transportskador Eventuella transportskador måste anmälas omedelbart, och senast 24 timmar efter att varan är levererad. Annars kan kundens krav avvisas. En transportskada som fastställs vid återförsäljarens leverans vid kunden, är en sak mellan kunden och återförsäljaren. Om kunden själv arrangerar transporten, förpliktar leverantören sig inte vid ev. transportskador. Omotiverade servicebesök Om Du tillkallar en servicetekniker, och det visar sig att Du själv kunde ha rättat till felet genom att t.ex. följa anvisningarna i bruksanvisningen eller genom att byta en trasig säkring i säkringsskåpet, kommer Du att betala för besöket, eftersom garantin ENDAST täcker tillverkningsfel. Företagsköp Företagsköp, är köp av produkter, som inte används i privat hushåll, men används till företag eller företagsliknande syften (restaurang, lunchrum etc.), eller används till uthyrning eller annan användning, som inkluderar flera personer. I samband med företagsköp ges INGEN garanti, då produkten enbart är avsedd för vanligt hushållsbruk. 68

36 Service GarantGruppen AB Bangårdsgatan Linköping Tlf.: Fax:

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn H 5681 B sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan inbyggnadsugnen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på inbyggnadsugnen.

Läs mer

Ugn med mikrofunktion och tillsatt ånga rostfritt stål, svart HN 878G4S1

Ugn med mikrofunktion och tillsatt ånga rostfritt stål, svart HN 878G4S1 svart/rostfri 30989 kr* *Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift Miljöavgift ingår med 5 kr (exklusive moms) Produktegenskaper Ugnstyp / Ugnsfunktioner k Ugnsvolym: 67 l k 15 ugnsfunktioner:

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 600.0 07 22 88 FB För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn H 402 B, H 4202 B, H 42 B, H 422 B sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan produkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta

Läs mer

Din manual CONSTRUCTA CH232250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3543338

Din manual CONSTRUCTA CH232250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3543338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn

Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och använder ugnen. Därmed undviker du personskador och skador på ugnen. sv-se M.-Nr. 09 611 880 2 Innehållsförteckning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn Miwell-Combi XSL Inställningstips Mikrovågsugn Innehållsförteckning Förklaring av symboler 3 Driftsätt 4 Lämpligt tillbehör 5 Inställningar 7 Värma upp... 7 Tina... 8 Tina och tillaga samtidigt... 9 Tillagning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ugn Combair SEP Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler C Min. Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning V-ZUG Ltd Ugn Combair XSLP Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning Tips om inställningar Förklaring av symboler C A Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Våffeljärn Bruksanvisning. Waffeleisen

Våffeljärn Bruksanvisning. Waffeleisen Våffeljärn Bruksanvisning Waffeleisen 1 5 9 13 2 6 3 4 7 8 11 12 = 10 14 = 15 Innehållsförteckning Säkerhet...4 Före första användningen...5 Uppackning...5 Krav på installationsplatsen...6 Baka våfflor...6

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn

Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och använder ugnen. Därmed undviker du personskador och skador på ugnen. sv-se M.-Nr. 09 611 890 2 Innehållsförteckning

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll kvalificerade installatör

Innehåll kvalificerade installatör Innehåll 1. INSTRUKTIONER FÖR SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING _ 158. INSTALLATION 160 3. BESKRIVNING AV KONTROLLVRED 16 4. ANVÄNDNING AV UGNEN 167 5. TILLBEHÖR 168 6. TILLAGNINGSTIPS 169 7. RENGÖRING OCH

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Mat- och porslinsvärmare ESW 6114 ESW 6214 ESW 6129 ESW 6229 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar matoch porslinsvärmaren i bruk. På så vis

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan induktionshällen installeras och tas i bruk. Det är

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Din manual DELONGHI EO 1837

Din manual DELONGHI EO 1837 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI EO 1837. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SC112PZ. Funktioner 60 CM ELEKTRISK MULTIFUNKTIONSUGN, ROSTFRITT STÅL MED PIZZAFUNKTION ENERGIKLASS A

SC112PZ. Funktioner 60 CM ELEKTRISK MULTIFUNKTIONSUGN, ROSTFRITT STÅL MED PIZZAFUNKTION ENERGIKLASS A 60 CM ELEKTRISK MULTIFUNKTIONSUGN, ROSTFRITT STÅL MED PIZZAFUNKTION ENERGIKLASS A EAN13: 8017709107345 12 funktioner 12 recept varav 3 programmerbara Ugnskapacitet: 46 liter Temperaturer mellan 40 280

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN

A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN EAN13: 8017709145804 Induktionshäll med 5 induktionszoner Vänster

Läs mer

SFP140. linea 60 CM MULTIFUNKTIONSUGN MED PYROLYS TOUCH SCREEN I FÄRG ROSTFRITT STÅL MED SILVERGLAS ENERGIKLASS: A

SFP140. linea 60 CM MULTIFUNKTIONSUGN MED PYROLYS TOUCH SCREEN I FÄRG ROSTFRITT STÅL MED SILVERGLAS ENERGIKLASS: A SFP140 60 CM MULTIFUNKTIONSUGN MED PYROLYS TOUCH SCREEN I FÄRG ROSTFRITT STÅL MED SILVERGLAS ENERGIKLASS: A EAN13: 8017709172015 Ugnsvolym: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 30-280ºC Digital

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Bruksanvisning GO876X GO876B

Bruksanvisning GO876X GO876B Bruksanvisning GO876X GO876B 142099 40 Инструкции за монтаж Elektrisk ugn Kära kund! Vi vill tacka dig för ditt köp. Vi tror att du snart kommer att bli övertygad om att du kan lita på våra produkter fullt

Läs mer

Spisguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Spisguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Spisguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Spisguide Vilken spis ska du välja? Naturligtvis är det utrymmet som är det första att ta hänsyn till. Vanligast bredd är 60 cm, men även andra

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HE100450. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll KM 6316 Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan induktionshällen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på induktionshällen.

Läs mer

SCP112-8. linea 60 CM PYROLYTISK MULTIFUNKTIONSUGN ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS A

SCP112-8. linea 60 CM PYROLYTISK MULTIFUNKTIONSUGN ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS A SCP112-8 60 CM PYROLYTISK MULTIFUNKTIONSUGN ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS A EAN13: 8017709130046 12 funktioner 12 recept varav 3 programmerbara Ugnskapacitet: 68 liter (+35%) Temperaturer mellan 30 280 C

Läs mer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer sv Användarguide 44 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av personer

Läs mer

AMW 450 AMW 460 AMW 461

AMW 450 AMW 460 AMW 461 Bruksanvisning AMW 450 AMW 460 AMW 461 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS Kontrollera att spänningen på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem. Avlägsna aldrig skyddsplattorna

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SL och SLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SL och SLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning V-ZUG Ltd Ugn Combair SL och SLP Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning Tips om inställningar Förklaring av symboler C A Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

A1PYID-7 90 CM OPERASPIS MED MULTIFUNKTIONSUGN MED PYROLYS OCH INDUKTIONSHÄLL ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: B

A1PYID-7 90 CM OPERASPIS MED MULTIFUNKTIONSUGN MED PYROLYS OCH INDUKTIONSHÄLL ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: B A1PYID-7 90 CM OPERASPIS MED MULTIFUNKTIONSUGN MED PYROLYS OCH INDUKTIONSHÄLL ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: B EAN13: 8017709164232 Induktionshäll med 5 zoner: Vänster bak: Ø 180 mm, 1850 W - Turbo 3000 W

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kombiångugn

Bruks- och monteringsanvisning Kombiångugn Bruks- och monteringsanvisning Kombiångugn Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

SCP112NE2. linea 60 CM PYROLYTISK MULTIFUNKTIONSUGN, SVART ENERGIKLASS A

SCP112NE2. linea 60 CM PYROLYTISK MULTIFUNKTIONSUGN, SVART ENERGIKLASS A 60 CM PYROLYTISK MULTIFUNKTIONSUGN, SVART ENERGIKLASS A EAN13: 8017709117429 12 funktioner 12 recept varav 3 programmerbara Ugnskapacitet: 54 liter Temperaturer mellan 50 280 C Dubbel digital display (separat

Läs mer

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den Vitvaror Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den allra bästa. IKEA vitvarorna är noggrant testade

Läs mer

SF4920VCX Nyheter. Funktioner. Tillbehör. Versioner. Victoria 60 CM KOMPAKT KOMBINATIONSÅNGSUGN ROSTFRITT STÅL SOFT CLOSE ENERGIKLASS: A+

SF4920VCX Nyheter. Funktioner. Tillbehör. Versioner. Victoria 60 CM KOMPAKT KOMBINATIONSÅNGSUGN ROSTFRITT STÅL SOFT CLOSE ENERGIKLASS: A+ SF4920VCX Nyheter 60 CM KOMPAKT KOMBINATIONSÅNGSUGN ROSTFRITT STÅL SOFT CLOSE ENERGIKLASS: A+ EAN13: 8017709211073 Anti fingerprint 45 cm hög kompaktugn 15 funktioner Ugnsvolym: Netto: 41 liter Brutto:

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

QCK6438. inbyggnadsugn

QCK6438. inbyggnadsugn QCK6438 Bruksanvisning Elektrisk inbyggnadsugn 2 Vi vill skapa de bästa produktlösningar som du kan hitta på marknaden idag. Lösningar där du upplever en perfekt balans mellan form och funktion och där

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1 INSTRUKTIONER FÖR SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING...144 INSTALLATION...146 3 BESKRIVNING AV KONTROLLVRED...148 4 ANVÄNDNING AV UGNEN...151 5 TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR...15 6 TILLAGNINGSTIPS...153

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 871 270

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

TR4110IP. Victoria 110 CM SPIS MED 3 UGNAR OCH INDUKTIONSHÄLL GRÄDDFÄRGAD ENERGIKLASS:A

TR4110IP. Victoria 110 CM SPIS MED 3 UGNAR OCH INDUKTIONSHÄLL GRÄDDFÄRGAD ENERGIKLASS:A 110 CM SPIS MED 3 UGNAR OCH INDUKTIONSHÄLL GRÄDDFÄRGAD ENERGIKLASS:A EAN13: 8017709195069 Induktionshäll med 5 zoner: Vänster bak: Ø 215 mm, 2300 W Vänster fram: 1300 W Mitten: Ø 265 mm, 2300 W Höger bak:

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Ugn Combair XSLP Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din köksfläkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

COMPETENCE KB9820E. Multi-ång-inbyggnadsugn. Bruks- och monteringsanvisning

COMPETENCE KB9820E. Multi-ång-inbyggnadsugn. Bruks- och monteringsanvisning COMPETENCE KB9820E Multi-ång-inbyggnadsugn Bruks- och monteringsanvisning Bästa kund, läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny ägare

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Externa fläktmotorer AWG 102 MG 100 DDG 102 ABLG 202 Takgenomföring DDF 125/150 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan produkten installeras och tas i bruk.

Läs mer

Förbered livsmedlen TILLAGNING

Förbered livsmedlen TILLAGNING SV TILLAGNING Kör aldrig apparaten tom. Överlasta inte fatet, utan håll dig till de mängder som rekommenderats. Denna produkt är inte avsedd för klassisk frityrmatlagning (fyll inte behållaren med olja).

Läs mer

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Läs mer

SFP6925BPZ NYHET. Funktioner. Tillbehör. Victoria 60 CM MULTIFUNKTIONSUGN MED PYROLYS VIT ENERGIKLASS: A

SFP6925BPZ NYHET. Funktioner. Tillbehör. Victoria 60 CM MULTIFUNKTIONSUGN MED PYROLYS VIT ENERGIKLASS: A SFP6925BPZ NYHET 60 CM MULTIFUNKTIONSUGN MED PYROLYS VIT ENERGIKLASS: A EAN13: 8017709204327 Anti fingerprint 13 funktioner Ugnsvolym: Netto: 65 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 30-280 C 5 tillagningsnivåer

Läs mer

INBYGGNADSHÄLL CYLINDA Bruksanvisning

INBYGGNADSHÄLL CYLINDA Bruksanvisning INBYGGNADSHÄLL CYLINDA 10.61 Bruksanvisning Innehåll: Sidan Säkerhetsanvisningar... 4 Funktioner... 5 Tekniska data... 6 Drift... 6 Slå på hällen... 6 Slå på en värmekokzon... 6 Värmeinställning... 7 Matlagning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn

Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och använder ugnen. Därmed undviker du personskador och skador på ugnen. sv-se M.-Nr. 10 112 480 Innehållsförteckning

Läs mer

Instruktioner för användning, installation och anslutning

Instruktioner för användning, installation och anslutning SE Instruktioner för användning, installation och anslutning Elektrisk pyrolysugn Elektrisk pyrolysugn Kära kund, Vi vill tacka dig för ditt köp. Vi är förvissade om att du snart kommer att bli övertygad

Läs mer

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn SU6030

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn SU6030 Bruksanvisning Inbyggnadsugn SU6030 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången _ 5 Daglig användning 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G

B R U K S A N V I S N I N G B R U K S A N V I S N I N G V I S I O N S P E C T R A MT 3052 (10.02) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Innan du använder ugnen... 3 Spectra W8000/S8000... 4 Spectra W8200... 5 Spectra W8250 / S8250... 6 Spectra

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6207 KM 6212 / 6215

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6207 KM 6212 / 6215 Bruksanvisning Glaskeramikhäll KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6207 KM 6212 / 6215 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar glaskeramikhällen i bruk. På så vis undviker du

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 10 020 130

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn

Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och använder ugnen. Därmed undviker du personskador och skador på ugnen. sv-se M.-Nr. 09 905 230 Innehållsförteckning

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

D C E L BESKRIVNING AV APPARATEN VIKTIGA UPPLYSNINGAR

D C E L BESKRIVNING AV APPARATEN VIKTIGA UPPLYSNINGAR BESKRIVNING AV APPARATEN A termostat B timer C signallampa D funktionsväljare E glaslucka F nedre värmeelement G plant galler H långpanna I profilerat galler (om sådant ingår) L smulbricka M övre värmeelement

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

BRUKSANVISNING 6H-185AB 6H-185AN

BRUKSANVISNING 6H-185AB 6H-185AN BRUKSANVISNING 6H-185AB 6H-185AN 0 I 1 II 2 III IV IX 60 XII III 12:00 13:23 13:23 VI 60 13:25 00:60 V 13:25 14:00 60 13:25 18:00 14:30 3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 VI 1º 2º 3.2.6 3.4 3.4.1 3.4.2

Läs mer

A2PYID CM OPERASPIS MED DUBBLA UGNAR, VARAV EN MED PYROLYS OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A

A2PYID CM OPERASPIS MED DUBBLA UGNAR, VARAV EN MED PYROLYS OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A A2PYID-8 100 CM OPERASPIS MED DUBBLA UGNAR, VARAV EN MED PYROLYS OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A EAN13: 8017709155025 Induktionshäll med 5 zoner: Vänster bak: Ø 180 mm, 1850 W - Turbo

Läs mer