Bruksanvisning WP7. Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning WP7. Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s. 35-69)"

Transkript

1 Bruksanvisning WP7 Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s )

2 Innehåll Beskrivning av ugnen Översikt över ugnen och tillbehör Manöverpanel Ugnsfunktioner Upptining Säkerhetsanvisningar Miljöskydd Anvisningar innan användning Betjäning av ugnen Inställning av klockan / Tidur Manuell användning Ugnsljus Timerfunktioner Äggklocka Ange tillagningstid Ange sluttid Starta och stänga av tillagningen automatiskt Barnsäkring Tillagningstabeller Programmering och betjäning av pyrolysprogram Aktivera pyrolysprogram Avbryta pyrolysprogram Problemlösning pyrolys Garanti Service

3 Beskrivning av ugnen 1. Manöverpanel 2. Tätningslist 3. Grillelement 4. Galler 5. Teleskopskenor 6. Bakplåt 7. Långpanna 8. Lucksäkerhet 9. Gångjärn 10. Ugnslucka 11. Ventilationsöppningar 12. Dörrlås 13. Monteringshål 14. Grillskydd 15. Ventilation 16. Bakpanel 17. Belysning 18. Fläkt 19. Glaslucka 36

4 Manöverpanel 1. Ugnsfunktioner 2. Temperaturdisplay 3. Indikator för låst lucka 4. Indikator för pyrolys 5. Klocka 6. Temperaturinställning 7. Timer 8. minus-knapp 9. plus-knapp / barnsäkring 10. På-/Av-knapp 11. Belysning 12. Pyrolys 37

5 Ugnsfunktioner Över-/undervärme Används för bakning och stekning av livsmedel enligt traditionella recept. Kan även användas för tillagning av suffléer. För att nå ett optimalt resultat vid tillagning av maträtter enligt traditionella recept ska temperaturen ställas 10 lägre än vad som anges i receptet. Tillagningstiden ändras inte. Över-/undervärme + fläkt Används för bakning och stekning. Det är möjligt att tillaga mat på flera falshöjder samtidigt. Grill Används för grillning av en större mängd platt grillmat (t.ex. biffar). Används även för gratinering i stora formar. OBS: Ugnsluckan måste vara stängd vid grillning. Stor grill Används för grillning av en större mängd platt grillmat (t.ex. biffar). Används även för gratinering i stora formar. OBS: Ugnsluckan måste vara stängd vid grillning. Varmluftsgrill Används för grillning av grillmat med större diameter, t.ex. stekar och kyckling. OBS: Ugnsluckan måste vara stängd vid grillning. Långsam tillagning Perfekt till rätter som tillagas vid över-/undervärme, vig lägre temperatur och längre tillagningstid. För bästa resultat, rekommenderar vi att sätta lock eller folie över rätten. 38

6 Varmluft Används för bakning och stekning. Det är möjligt att tillaga mat på flera falshöjder samtidigt. Grill + undervärme Perfekt till stekar. Undervärme Ska väljas i slutet av baktiden om kakan ska få mer färg på undersidan. Pizzafunktion Perfekt till tillagning av pizza Upptining Används för skonsam upptining av frysta livsmedel. Pyrolys Ugnsutrymmet kan rengöras med hjälp av funktionen pyrolys. Under pyrolysrengöringen värms ugnen upp till ca 500 C. Smutsen/matresterna i ugnen förbränns och förvandlas till aska. OBS: Ugnsluckan måste vara stängd vid grillning. OBS: Ljuset i ugnen är släckt under pyrolysrengöringen. 39

7 Upptining Upptiningsfunktionen är utrustad med två inställningar en låg (LO) och en hög (HI). LO används till upptining av bröd, fisk och kakor. HI används till alla former för kött. 1. Tryck på på-/av-knappen 2. Välj funktionen på manöverpanelen 3. Välj HI eller LO med temperaturinställningsknappen, och knapparna och. 4. Efter upptiningen stängs ugnen av på. Stora bitar kött och fisk måste placeras på gallret med långpannan under. På så sätt uppsamlas vätska i långpannan. Kött och fisk behöver inte tinas 100% innan tillagning. Efter upptining måste maten tillagas. Frys aldrig tinade matvaror igen. Schema för upptining I tabellen visas upptiningstider. Tabellernas uppgifter ska ses som riktvärden. Tiderna och temperaturerna växlar efter matens storlek och kvalité. Typ Inställning LO Inställning HI Vikt (kg) Tid (min) Vikt (kg) Tid (min) Bröd 0,5 35 Kakor 0,5 25 Fisk 0,5 30 Fisk 1 40 Kyckling 1,0 75 Kyckling 1,5 90 T-bone stek 0,5 40 Kött 0,5 60 Kött 1,

8 Säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen noga innan ugnen tas i bruk. Det är viktigt eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. Därigenom förhindras olyckor samt skador. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Ugnen är avsedd för upptining, uppvärmning, tillagning, bakning, stekning, grillning och konservering av livsmedel för hushållsbruk. All annan användning är otillåten och kan innebära fara för användaren. Tillverkaren/importören ansvarar inte för skador som uppstått vid otillåten eller felaktig användning. Personer, särskilt barn som inte kan använda ugnen på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Håll uppsikt över barn som är i närheten av ugnen. Låt inte barn leka med ugnen. Barn får endast använda ugnen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda ugnen på ett felaktigt sätt om de ska använda den. Innan ugnen installeras måste alla anslutningsdata (spänning och frekvens) på typskylten jämföras med dem som gäller för elnätet på installationsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador ska uppstå på ugnen. Låt i tveksamma fall en elinstallatör kontrollera installationen. Ugnens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Tillverkaren/importören ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln (t ex elektriska stötar). Använd endast ugnen när den är inbyggd. Endast då är faran att av misstag komma åt elektriska komponenter utesluten. Öppna aldrig ugnens hölje. Kontakt med strömförande anslutningar och ändring av ugnens elektriska och mekaniska konstruktion kan leda till funktionsstörningar. 41

9 Installations-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda installationer, underhållsarbeten och reparationer kan medföra allvarlig fara för användaren, för vilka tillverkaren/importören inte ansvarar. Om anslutningskabeln skadas måste en speciell anslutningskabel installeras av en behörig fackman. Under installationer, underhållsarbeten och reparationer måste ugnen vara spänningsfri. Ugnen är spänningsfri endast i något av följande fall: När huvudströmmen är avstängd. När säkringarna är urskruvade. När anslutningskabeln är utdragen ur eluttaget. Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen för att bryta strömmen till ugnen. Ugnen får inte anslutas till elnätet via förlängningskabel. Används förlängningskabel garanteras inte säker drift. (Det finns t ex risk för överhettning). Se upp! Risk för brännskada! I ugnen uppstår höga temperaturer! Hindra därför barn från att komma åt ugnen när den är inkopplad. Barn har känsligare hud och reagerar mer än vuxna på höga temperaturer. Ugnen blir varm på luckglaset, vid ångutsläppet och på manöverpanelen. Använd grytvantar för att skjuta in eller dra ut plåt/galler och vid annan hantering i ugnsutrymmet. När man använder över- och undervärme och när man grillar, blir det övre elementet och stänkskyddet mycket varma. Risk för brännskada! Använd inte tillagningskärl av plast. De kan smälta vid höga temperaturer. Ugnen kan skadas. Konservera inga burkar i ugnen. Det uppstår ett övertryck. Burkarna kan då explodera. Risk för person- och sakskador! Skjut inte kokkärl eller andra föremål fram och tillbaka på ugnens botten. Ytskiktet kan skadas. Stå/sitt inte på en öppen ugnslucka och ställ inga tunga föremål på den. Luckan kan skadas. Se till att inget föremål kläms fast mellan luckan och ugnen. Täck alltid över mat som står i ugnen efter avslutad tillagning. Maten avger fukt som kan leda till korrosion i ugnen. Dessutom undviker man att maten torkar ut. 42

10 Tillaga djupfrysta kakor eller pizza på ugnsgallret med bakplåtspapper under och inte på bakplåten eller i långpannan. Plåtar och pannor kan bli så skeva att de inte kan dras ut när de är varma. Varje gång de används blir de ytterligare något skevare. Djupfrysta produkter som pommes frites, kroketter eller liknande kan tillagas på bakplåt eller i långpanna. Häll aldrig vatten på bakplåten, i långpannan eller i ugnsutrymmet så länge de fortfarande är varma. Det bildas ånga som gör att man kan skålla sig och emaljen kan skadas genom temperaturväxlingen. Håll alltid ugnen under uppsikt om olja eller fett används vid matlagning. Olja och fett kan självantända. Brandrisk! Använd inte ugnen för att värma upp rum. De höga temperaturerna kan få lättantändliga föremål i ugnens närhet att börja brinna. Se till att maten alltid är tillräckligt uppvärmd. Den erforderliga tiden beror på många faktorer som t ex matens utgångstemperatur, mängd, varans beskaffenhet och avvikelser från receptet. För att döda eventuella bakterier i maten krävs tillräckligt hög temperatur (> 70 C) och tillräckligt lång tid (> 10 min) i ugnen. Råder osäkerhet om maträtten blivit tillräckligt varm är det bättre att välja en något längre tid i ugnen. Det är viktigt att maträttens temperatur är jämt fördelad. Vänd maten eller rör om den. Om ett eluttag i ugnens närhet används ska man se till att elkabeln till den elektriska apparat som används inte kommer åt den varma ugnsluckan. Anslutningsledningens isolering kan skadas. Risk för elektriska stötar! Använd inte ångrengöringsapparat för att rengöra ugnen. Ångan kan komma åt strömförande delar och utlösa kortslutning. Användning av alkoholhaltig dryck till bakning eller stekning: Om alkoholhaltig dryck (t ex rom, konjak eller vin) används till bakning/tillagning i ugn bör man tänka på att alkoholångorna avdunstar i värmen. Observera att ångorna under ogynnsamma förhållanden kan antändas av de heta elementen i ugnen. En ugn som tjänat ut ska göras obrukbar. Dra ut stickproppen och klipp av anslutningskabeln. Låt en fackman avlägsna kabel med fast anslutning. Härigenom förhindras att ugnen används för andra ändamål än den är avsedd för. 43

11 Vid tillagning av mat med högt vätskeinnehåll kan det bildas kondens på ugnsluckan. Tillverkaren/importören ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. Miljöskydd Transportförpackning Emballaget skyddar mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och minskad mängd avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad ugn Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade ugnen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade ugnen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. Se även information i denna bruksanvisning under avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". 44

12 Anvisningar innan användning Läs bruksanvisningen noga. Avlägsna allt förpackningsmaterial. Innan ugnen används bör tillbehören avlägsnas från ugnsutrymmet och rengöras. Ugnen hettas upp (tom) så att otrevlig lukt som uppstår första gången ugnen blir varm snabbare försvinner. Sätt ugnen på över-/underväme eller varmluft på 200 C i en timme. Ugnsluckan måste vara stängd. Se till att köket har god ventilation när detta görs. Undvik att dålig lukt kommer in i andra rum. Vänta tills ugnen har svalnat till rumstemperatur. Torka ur ugnsutrymmet och tillbehör med varmt vatten och milt diskmedel. Torka sedan torrt med en trasa. Stäng ugnsluckan först när ugnsutrymmet har torkat. 45

13 Betjäning av ugnen OBS: Manöverpanelen är utrustad med Finger-Touch teknologi. Detta betjänas lätt och enkelt genom tryck direkt på touch-knapparna på displayen. Se till att glaset hålls rent. Touch-knapparna fungerar endast optimalt på en ren yta. Om touch-knapparna inte reagerar på dina tryck, och ytan är ren, måste strömmen brytas i några sekunder. Anslut strömmen igen. Sensorerna reagerar igen på dina tryck. Inställning av klockan/tidur När strömmen ansluts blinkar 12:00 i displayen och symbolen och lyser. Inställ klockan genom att trycka på eller knapparna på displayen. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar att klockan är inställd. OBS: Vid strömavbrott nollställs klockan och 12:00 Klockan måste inställas igen. blinkar i displayen. Ändra tidsinställningen Tryck på timerknappen tills indikatorn börjar blinka. Använd eller till inställningen. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar att klockan är inställd. Manuell användning Efter inställning av klockan är ugnen klar till användning. 1. Tryck på på-/av-knappen 2. Välj funktion 3. Temperaturdisplayen visar redan inställd temperatur. Tryck på temperaturinställningsknappan för att ändra temperaturen. Välj temperatur med eller -knappen. 4. Ugnen börjar värma. Funktionerna och börjar snabb uppvärmning i några minuter. Det hörs ett pipljud när temperaturen är uppnådd. 46

14 Varning: Under uppvärmningen arbetar motorn bak i ugnen. 5. Under tillagningen blinkar som betyder att ugnen är igång med tillagningen. 6. Efter slutad tillagning tryck på på-/av-knappen för att stänga av ugnen. Varning: Efter tillagningen arbetar kylfläkten tills ugnen är tillräcklig kall. Ugnsljus (ljuset tänds): När ugnsluckan öppnas. Är luckan öppen i mycket lång tid, släcks ljuset automatiskt. När man väljer ugnsfunktion ljuset släcks efter någon tid. Om man önskar tända ljuset under tillagningen tryck på ugnsljus-knappen. Önskar man att ljuset är tänt under hela tillagningen håll ner ugnsljusknappen i några sekunder. VIKTIGT: Under pyrolysfunktionen är lyset släckt. Timerfunktioner Tillagningslängd: med denna funktion kan tillagningslängden inställas, härefter stängs ugnen automatiskt. Inställd sluttid: med denna funktion kan Du låta ugnen stängas av automatiskt genom att ange sluttid för tillagningen. Starta och stänga av tillagningen automatiskt: med denna funktion inställs både tillagningstid och sluttid. Ugnen startar och stänger automatiskt av. Äggklocka: det hörs en alarmsignal efter slutad inställning oberoende om ugnen är på eller stängd av. Barnsäkring: med denna funktion låses ugnen. 47

15 Äggklocka Äggklockan inställs både när ugnen används och när den är avstängd. Efter avslutad tid hörs en alarmsignal. Ställa äggklockan 1. Tryck på timerknappen tills symbolen lyser. 2. Ange tiden med hjälp av eller. 3. Efter inställningen hörs två pipljud. Symbolen blinkar långsamt i displayen och tiden visas i displayen. 4. En alarmsignal hörs när tiden har gått. Symbolen blinkar snabbare i displayen. 5. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. OBS: Man kan radera äggklockans tid genom att trycka på timerknappen tills symbolen blinkar. Tryck på knapparna och för att ange tiden. Knapparna lyser upp. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar inställningen. Ugnen stängs automatiskt av efter slutad tillagningstid Med denna funktion kan Du låta ugnen stängas av automatiskt genom att inställa tillagningstiden. 1. Tryck på timerknappen. -symbolen lyser. 2. Tryck på eller för att ange tillagningslängd. 3. Efter inställningen hörs två pipljud. blinkar långsamt och i displayen visas resttiden tills ugnen automatiskt stängs av. 4. Välj temperatur och funktion. 5. Efter avslutad tillagningstid stängs ugnen automatiskt av och det hörs en alarmsignal. blinkar snabbare. 6. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. OBS: Man kan radera tillagningstiden genom att trycka på timerknappen, och ange tillagningstiden med knapparna och. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar inställningen. 48

16 Ugnen stängs automatiskt av efter inställd sluttid: Med denna funktion kan Du låta ugnen stängas av automatiskt genom att ange sluttid för tillagningen. 1. Tryck flera gånger på timerknappen tills -symbolen lyser. 2. Tryck på eller för att ange sluttid. 3. Efter inställningen hörs två pipljud. blinkar långsamt och i displayen visas resttiden tills ugnen automatiskt stängs av. 4. Välj temperatur och funktion. 5. Efter avslutad tillagningstid stängs ugnen automatiskt av och det hörs en alarmsignal. blinkar snabbare. 6. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. OBS: Man kan radera sluttiden genom att trycka på timerknappen symbolen blinkar. Ange sluttid med knapparna och. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar inställningen. tills OBS: Denna funktion kan även användas om ugnen redan är i gång med en tillagning. Om Du önskar att ange sluttid medan ugnen arbetar följ ovanstående punkten med undantag av punkt 4. Starta och stänga av tillagningen automatiskt För att ugnen ska startas och stängas av automatiskt måste tillagningstid och tillagningstidens sluttid anges. 1. Tryck på timerknappen. -symbolen lyser. 2. Tryck på eller för att ange tillagningslängd. 3. Efter inställningen hörs två pipljud. blinkar långsamt och i displayen visas resttiden tills ugnen automatiskt stängs av. 4. Tryck flera gånger på timerknappen tills -symbolen lyser. 5. Tryck på eller för att ange sluttid. 6. Efter inställningen hörs två pipljud. blinkar långsamt och i displayen visas resttiden tills ugnen automatiskt stängs av. 7. Välj temperatur och funktion. 49

17 8. Ugnen är stängd. Symbolen lyser och symbolen blinkar långsamt. I displayen visas klockan. Ljuset i ugnen är släckt. Ugnen är programmerad. 9. Ugnen börjar automatisk tillagningen. I displayen visas resterande tillagningstid. 10. När tiden har gått stängs ugnen automatiskt och det hörs en alarmsignal. Symbolen och blinkar. 11. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. OBS: Man kan radera sluttiden genom att trycka på timerknappen symbolen blinkar. Ange sluttid med knapparna och. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar inställningen. tills Barnsäkring Med barnsäkringen hindras oavsiktlig användning av ugnen. Tryck på knappen tills det hörs ett långt pipljud och prickar visas i temperaturdisplayen. Ugnen är nu låst. Stänga av barnsäkringen: Tryck på knappen tills det hörs ett långt pipljud. 50

18 Tillagningstabeller Informationen i tabellerna är endast vägledande. Tider och temperaturer beror på typ och vikt. Betydningen av ugnsfunktionerna finns i bruksanvisningen. För det bästa tillagningsresultatet rekommenderar vi att man använder eller. Ugnen är färdig med uppvärmningen när indikatorn slocknar. Förrätter Vikt (kg) Falsnivå Funktion Temperaturer Tillagningstid Form/plåt/galler ( C) Bakat ris 0,35 Längst Form nere Deg 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna Deg med grönsaksfyllning Mitt Form

19 Grönsakspaj 1,5 Mitt Form Bakad potatis 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Pizza 0,65 Mitt Galler Quiche 1,5 Mitt Pajform

20 Fyllda tomater 0,75 Mitt Bakplåt/Långpanna Guldbraxen 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Fylld Fisk 1 Mitt Form Bakplåt/Långpanna Gratinerad 1 Överst aubergine Lasagne 1 Mitt Form Fisk Vikt (kg) Falsnivå Funktion Temperaturer Tillagningstid Form/plåt/galler ( C) Abborre 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna

21 Sjötunga 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Havsabborre 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Kummel 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna Fiskpaj 1,5 Mitt Pajform Lax 1 Mitt Bakplåt/Långpanna

22 Öring 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Kaninkött 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna * Fiskfilé 0,5 Överst Galler Sardiner 0,5 Överst Galler Kött Vikt (kg) Falsnivå Funktion Temperaturer Tillagningstid Form/plåt/galler ( C) Griskött 2 Mitt Bakplåt/Långpanna 55

23 Lammkött 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna Stek 1,5 Mitt Form Kyckling 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna * Rostbiff 1 Mitt Bakplåt/Långpanna

24 Inbakad oxfilé 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Medaljonger *Vi rekommenderar att maten placeras på ett galler med en långpanna under. På så sätt uppfångas överskjutande 0,5 Överst * Galler Biff av oxfärs 0,5 Överst * Galler Korvar 0,5 Överst * Galler fett och saft från köttet i långpannan. 57

25 Rulltårta 0,3 Mitt Bakplåt/Långpanna Dessert Vikt (kg) Falsnivå Funktion Temperaturer Tillagningstid Form/plåt/galler ( C) Sockerbröd 0,5 Mitt Form Flan 0,5 Lägst nere Form Småkakor 0,5 Mitt Bakplåt 58

26 Smördeg 0,25 Mitt Bakplåt/Långpanna Formkakor 0,5 Mitt Bakplåt Bakade äpplen 1 Mitt Bakplåt Maränger 0,2 Mitt Bakplåt

27 Bakad banan 0,5 Mitt Form Smördegskaka 0,25 Mitt Bakplåt Russinkaka 0,5 Mitt Form Äppelpaj 1 Mitt Bakplåt

28 Cheesecake 1 Mitt Form Äpplelaka 1,5 Mitt Form 61

29 Programmering och betjäning av pyrolysfunktionen OBS: När pyrolysprogrammet är aktivt kan ugnen nå en temperatur på 500 C beakta därför följande anvisningar: Se till at installationsanvisningarna har följts och att ugnen underhålls. Annars kan ventilationsöppningarna blockeras och de höga temperaturerna kan skada ugnen. Aktivering av pyrolysprogram 1. VIKTIGT: Avlägsna samtliga tillbehör från ugnsutrymmet innan pyrolysrengöringen startas. Detta gäller även ugnsstegarna, teleskopskenorna och extra tillbehör. Tillbehören skadas av de höga temperaturerna som uppnås vid pyrolysdrift. 2. Tryck på på-/av-knappen. 3. Tryck på pyrolysknappen. 4. P2 (pyrolysprogram 2) visas i displayen (4). och -knapparna lyser. 5. Välj pyrolysprogram (P1, P2 eller P3) med och -knapparna. P1: Kortprogram tid ca 1 timme. 62

30 P2: Standardprogram tid ca 1½ timme. P3: Max. program tid ca 2 timmar. 6. Efter val av pyrolysprogram, tryck på pyrolysknappen. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar inställningen. 7. Inom kort tid visas resterande pyrolystid i displayen (4). I timerdisplayen (5) visas klockan. Pyrolysfunktionen börjar. 8. Inom kort tid lyser indikatorn (3) och luckan är låst. VIKTIGT: Pyrolysfunktionen är nu i drift och under pyrolysfunktionen kan inga andra timerfunktioner väljas (med undantag av barnsäkringen). Försök aldrig att öppna luckan under pyrolys. 9. Når pyrolysrengöringen är avslutad hörs en alarmsignal. 10. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. 11. Efter avslutad pyrolysrengöring är ugnen fortfarande mycket varm och får inte användas. Kylfläkten arbetar tills ugnen är tillräcklig kall. Symbolen lyser fortfarande i displayen och blinkar. OBS: Nedkylningen kan vara upp till två timmar på grund av de höga temperaturerna. 12. När ugnen är kall, slocknar symbolen. 13. Efter pyrolysrengöringen är t.ex. aska som har bildats, beroende på ugnens nedsmutsningsgrad, enkelt att avlägsna. Torka ur eventuella rester först när ugnen har svalnat. Risk för brännskada. De flesta rester kan torkas ur med en fuktig trasa. Beroende på nedsmutsningsgrad uppstår en synlig beläggning på ugnsluckan. Denna beläggning kan avlägsnas med en disksvamp och diskmedel. Beläggningar andra svåråtkomliga ställen i ugnen rengörs med en ickemetallisk disksvamp. 14. Efter rengöringen placeras tillbehöret igen i ugnen. 15. Ugnen är klar till användning. OBS: Har Du frågor till eller problem med pyrolysrengöringen se avsnittet Problemlösning pyrolysprogram. 63

31 Pyrolysrengöringen avbryts Pyrolysprogrammet är ett automatiskt program som endast kan aktiveras genom timern. Så här avbryts pyrolysrengöringen: Ugnen är kall: Stäng av ugnen. Displayen (4) visar resttid tills luckan kan öppnas. När displayen (4) visar 0:00 och indikatorn (3) slocknar kan luckan öppnas. Ugnen är varm: Stäng av ugnen. Displayen (4) visar 0:00. Kylfläkten startar och indikatorn (3) lyser. Tills ugnen är tillräcklig kall visas resttiden till luckan låsas upp i displayen (4). När displayen visar 0:00 och indikatorn (3) slocknar kan luckan öppnas. 64

32 Problemlösning pyrolysprogram Problem Orsak Möjlig åtgärd Skadat tillbehör och ugnsstegar Emaljen har en annan färg och det finns fläckar i ugnsutrymmet Symbolen blinkar i temperaturdisplayen och det hörs ett alarm Pyrolysfunktionen är programmerad, ugnen fungerar, men indikatorn (3) lyser inte Pyrolysrengöringen är avslutad, men luckan är fortfarande låst Symbolen E:1 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs, och ugnen värmer inte längre Symbolen E:1 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs, och ugnen värmer inte längre Tillbehör och ugnsstegar MÅSTE avlägsnas innan pyrolysrengöringen aktiveras. Den kemiska sammansättning i några matvaror kan ändra emaljens färg Ugnen är programmerad till pyrolys men luckan är öppen Indikatorn (3) är defekt Ugnen är inte tillräcklig kall Luckan är inte låst. Luckan är inte korrekt stängd. Luckan är inte låst. Dörrlåset är defekt Köp nytt tillbehör och nya ugnsstegar Detta är normalt och skadar inte emaljen Stäng luckan Anlita service Vänta tills ugnen blir kall, och indikatorn (3) slocknar Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. Stäng luckan. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. Stäng luckan. Anlita service 65

33 Symbolen E:1 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs, och ugnen värmer inte längre Symbolen E:2 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs Symbolen E:3 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs Symbolen E:4 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs, indikatorn (3) lyser Luckan är låst, men indikatorn (3) lyser inte Luckan är öppnad innan låset blev aktiverat Luckan är öppnad under pyrolysrengöringen. Dörrlåset är defekt Luckan är låst, men pyrolysrengöringen är inte programmerad 66 Tryck samtidigt på - knappen och pyrolysknappen - luckan låsas upp. Anlita service Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. I displayen (4) visas resttiden tills ugnen kan användas igen. När 0:00 visas i displayen, stäng luckan innan pyrolysrengöringen programmeras igen. Anlita service. Luckan måste vara låst under pyrolys. Varning: risk för brandskador Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. E4 blinkar fortfarande och resttiden tills luckan kan öppnas visas i displayen (4). När tiden har gått, slocknar indikatorn (3) och luckan kan öppnas. Tryck på en symbol för att stänga av symbolen E4. Anlita service. Viktigt: Om temperaturen inne i ugnen är mycket hög (över 250 C), blinkar

34 Symbolen E:5 blinkar i temperaturdisplayen Jag har försökt ovanstående men luckan är fortfarande låst Luckan är låst, indikatorn (3) lyser och displayen visar 0:00 Timern är inställd, men luckan är inte låst symbolen E4, men tiden räknar inte ned. Nedräkningen börjar först när ugnen är kall. Resttiden tills ugnen kan användas igen visas i displayen (4). När displayen visar 0:00, slocknar indikatorn (3). Luckan kan öppnas och ugnen kan användas igen Ingen speciell orsak Tryck samtidigt på - knappen och pyrolysknappen - luckan låsas upp. Under avbrytningen har Du inte väntad och öppnad luckan för tidlig Tryck på på-/avknappen och resttiden visas i displayen. 67

35 Garanti Vi ger 2 års reklamationsrätt på fabrikations- och materialfel. Detta gäller från det dokumenterade köpsdatumet. Garantin inkluderar reparation och försändelse. Vid reparation kontaktas Garant Gruppen. Köpsfakturan eller annan dokumentation från köpsdatumet måste bifogas om ugnen insänds till service. Garantin gäller inte vid: Fel och skador, som inte beror på fabrikations- eller materialfel. Om en icke yrkesutbildad har reparerat maskinen. När säkerhetsanvisningarna inte har följts. Transportskador Eventuella transportskador måste anmälas omedelbart, och senast 24 timmar efter att varan är levererad. Annars kan kundens krav avvisas. En transportskada som fastställs vid återförsäljarens leverans vid kunden, är en sak mellan kunden och återförsäljaren. Om kunden själv arrangerar transporten, förpliktar leverantören sig inte vid ev. transportskador. Omotiverade servicebesök Om Du tillkallar en servicetekniker, och det visar sig att Du själv kunde ha rättat till felet genom att t.ex. följa anvisningarna i bruksanvisningen eller genom att byta en trasig säkring i säkringsskåpet, kommer Du att betala för besöket, eftersom garantin ENDAST täcker tillverkningsfel. Företagsköp Företagsköp, är köp av produkter, som inte används i privat hushåll, men används till företag eller företagsliknande syften (restaurang, lunchrum etc.), eller används till uthyrning eller annan användning, som inkluderar flera personer. I samband med företagsköp ges INGEN garanti, då produkten enbart är avsedd för vanligt hushållsbruk. 68

36 Service GarantGruppen AB Bangårdsgatan Linköping Tlf.: Fax:

Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7

Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7 Installations- og vedligeholdelsesanvisning WP5 WP7 Indbygningsovn med pyrolyse DK (s. 2-20) Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s. 21-41) ADVARSEL: Når pyrolyseprogrammet er aktivt, kan ovnen nå en temperatur

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

bruksanvisning Spis EKC60150/EKC70150

bruksanvisning Spis EKC60150/EKC70150 bruksanvisning Spis EKC60150/EKC70150 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinstruktioner 2 Beskrivning av produkten 4 Före första

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination

Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kyl-/frysskåp med DynaCool KF 8582 SD ed Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan kyl-/frysskåpet installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Bruksanvisning Kaffemaskin

Bruksanvisning Kaffemaskin Bruksanvisning Kaffemaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar kaffemaskinen i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på kaffemaskinen. sv-se M.-Nr. 09 821 910

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Bruksanvisning. Spis SK6551

Bruksanvisning. Spis SK6551 SV Bruksanvisning Spis SK6551 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången 6 Häll daglig användning 7 Häll - Råd och tips 7 Häll underhåll

Läs mer

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4839 Ci Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på torktumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Kondenstorktumlare T 4859 Ci SUPERTRONIC Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan torktumlaren installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Ångkokare HBC24D5.3. [sv] Bruksanvisning

Ångkokare HBC24D5.3. [sv] Bruksanvisning Ångkokare HBC24D5.. [sv] Bruksanvisning ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar... Säkerhetsanvisningar... Skadeorsaker...4 Din nya enhet... 4 Kontroller...4 Ugnsfunktioner...5 Ugnsutrymme...5

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1714 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1714 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 1954 Bruksanvisning Tvättmaskin W 1954 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Instruktioner för användning, installation och anslutning

Instruktioner för användning, installation och anslutning SE Instruktioner för användning, installation och anslutning Glaskeramisk induktionshäll för inbyggnad Glaskeramisk induktionshäll för inbyggnad Bästa kund! Innan hällen används första gången Transportskador

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986

Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Bruksanvisning för tvättmaskin W 986 Y Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 05 184 010 Bidra

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

Vakuumera och konservera som experterna! SmartVac Professionell vakuumerings- och svetsapparat för folietunnlar och påsar.

Vakuumera och konservera som experterna! SmartVac Professionell vakuumerings- och svetsapparat för folietunnlar och påsar. Genius Helt enkelt genialt Vakuumera och konservera som experterna! SmartVac Professionell vakuumerings- och svetsapparat för folietunnlar och påsar Bruksanvisning Produkter som förskönar livet 1. BESKRIVNING

Läs mer