Bruksanvisning WP7. Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning WP7. Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s. 35-69)"

Transkript

1 Bruksanvisning WP7 Inbyggnadsugn med pyrolysprogram SE (s )

2 Innehåll Beskrivning av ugnen Översikt över ugnen och tillbehör Manöverpanel Ugnsfunktioner Upptining Säkerhetsanvisningar Miljöskydd Anvisningar innan användning Betjäning av ugnen Inställning av klockan / Tidur Manuell användning Ugnsljus Timerfunktioner Äggklocka Ange tillagningstid Ange sluttid Starta och stänga av tillagningen automatiskt Barnsäkring Tillagningstabeller Programmering och betjäning av pyrolysprogram Aktivera pyrolysprogram Avbryta pyrolysprogram Problemlösning pyrolys Garanti Service

3 Beskrivning av ugnen 1. Manöverpanel 2. Tätningslist 3. Grillelement 4. Galler 5. Teleskopskenor 6. Bakplåt 7. Långpanna 8. Lucksäkerhet 9. Gångjärn 10. Ugnslucka 11. Ventilationsöppningar 12. Dörrlås 13. Monteringshål 14. Grillskydd 15. Ventilation 16. Bakpanel 17. Belysning 18. Fläkt 19. Glaslucka 36

4 Manöverpanel 1. Ugnsfunktioner 2. Temperaturdisplay 3. Indikator för låst lucka 4. Indikator för pyrolys 5. Klocka 6. Temperaturinställning 7. Timer 8. minus-knapp 9. plus-knapp / barnsäkring 10. På-/Av-knapp 11. Belysning 12. Pyrolys 37

5 Ugnsfunktioner Över-/undervärme Används för bakning och stekning av livsmedel enligt traditionella recept. Kan även användas för tillagning av suffléer. För att nå ett optimalt resultat vid tillagning av maträtter enligt traditionella recept ska temperaturen ställas 10 lägre än vad som anges i receptet. Tillagningstiden ändras inte. Över-/undervärme + fläkt Används för bakning och stekning. Det är möjligt att tillaga mat på flera falshöjder samtidigt. Grill Används för grillning av en större mängd platt grillmat (t.ex. biffar). Används även för gratinering i stora formar. OBS: Ugnsluckan måste vara stängd vid grillning. Stor grill Används för grillning av en större mängd platt grillmat (t.ex. biffar). Används även för gratinering i stora formar. OBS: Ugnsluckan måste vara stängd vid grillning. Varmluftsgrill Används för grillning av grillmat med större diameter, t.ex. stekar och kyckling. OBS: Ugnsluckan måste vara stängd vid grillning. Långsam tillagning Perfekt till rätter som tillagas vid över-/undervärme, vig lägre temperatur och längre tillagningstid. För bästa resultat, rekommenderar vi att sätta lock eller folie över rätten. 38

6 Varmluft Används för bakning och stekning. Det är möjligt att tillaga mat på flera falshöjder samtidigt. Grill + undervärme Perfekt till stekar. Undervärme Ska väljas i slutet av baktiden om kakan ska få mer färg på undersidan. Pizzafunktion Perfekt till tillagning av pizza Upptining Används för skonsam upptining av frysta livsmedel. Pyrolys Ugnsutrymmet kan rengöras med hjälp av funktionen pyrolys. Under pyrolysrengöringen värms ugnen upp till ca 500 C. Smutsen/matresterna i ugnen förbränns och förvandlas till aska. OBS: Ugnsluckan måste vara stängd vid grillning. OBS: Ljuset i ugnen är släckt under pyrolysrengöringen. 39

7 Upptining Upptiningsfunktionen är utrustad med två inställningar en låg (LO) och en hög (HI). LO används till upptining av bröd, fisk och kakor. HI används till alla former för kött. 1. Tryck på på-/av-knappen 2. Välj funktionen på manöverpanelen 3. Välj HI eller LO med temperaturinställningsknappen, och knapparna och. 4. Efter upptiningen stängs ugnen av på. Stora bitar kött och fisk måste placeras på gallret med långpannan under. På så sätt uppsamlas vätska i långpannan. Kött och fisk behöver inte tinas 100% innan tillagning. Efter upptining måste maten tillagas. Frys aldrig tinade matvaror igen. Schema för upptining I tabellen visas upptiningstider. Tabellernas uppgifter ska ses som riktvärden. Tiderna och temperaturerna växlar efter matens storlek och kvalité. Typ Inställning LO Inställning HI Vikt (kg) Tid (min) Vikt (kg) Tid (min) Bröd 0,5 35 Kakor 0,5 25 Fisk 0,5 30 Fisk 1 40 Kyckling 1,0 75 Kyckling 1,5 90 T-bone stek 0,5 40 Kött 0,5 60 Kött 1,

8 Säkerhetsanvisningar Läs bruksanvisningen noga innan ugnen tas i bruk. Det är viktigt eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. Därigenom förhindras olyckor samt skador. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Ugnen är avsedd för upptining, uppvärmning, tillagning, bakning, stekning, grillning och konservering av livsmedel för hushållsbruk. All annan användning är otillåten och kan innebära fara för användaren. Tillverkaren/importören ansvarar inte för skador som uppstått vid otillåten eller felaktig användning. Personer, särskilt barn som inte kan använda ugnen på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en vuxen person. Håll uppsikt över barn som är i närheten av ugnen. Låt inte barn leka med ugnen. Barn får endast använda ugnen utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda ugnen på ett felaktigt sätt om de ska använda den. Innan ugnen installeras måste alla anslutningsdata (spänning och frekvens) på typskylten jämföras med dem som gäller för elnätet på installationsplatsen. Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador ska uppstå på ugnen. Låt i tveksamma fall en elinstallatör kontrollera installationen. Ugnens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Tillverkaren/importören ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln (t ex elektriska stötar). Använd endast ugnen när den är inbyggd. Endast då är faran att av misstag komma åt elektriska komponenter utesluten. Öppna aldrig ugnens hölje. Kontakt med strömförande anslutningar och ändring av ugnens elektriska och mekaniska konstruktion kan leda till funktionsstörningar. 41

9 Installations-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda installationer, underhållsarbeten och reparationer kan medföra allvarlig fara för användaren, för vilka tillverkaren/importören inte ansvarar. Om anslutningskabeln skadas måste en speciell anslutningskabel installeras av en behörig fackman. Under installationer, underhållsarbeten och reparationer måste ugnen vara spänningsfri. Ugnen är spänningsfri endast i något av följande fall: När huvudströmmen är avstängd. När säkringarna är urskruvade. När anslutningskabeln är utdragen ur eluttaget. Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen för att bryta strömmen till ugnen. Ugnen får inte anslutas till elnätet via förlängningskabel. Används förlängningskabel garanteras inte säker drift. (Det finns t ex risk för överhettning). Se upp! Risk för brännskada! I ugnen uppstår höga temperaturer! Hindra därför barn från att komma åt ugnen när den är inkopplad. Barn har känsligare hud och reagerar mer än vuxna på höga temperaturer. Ugnen blir varm på luckglaset, vid ångutsläppet och på manöverpanelen. Använd grytvantar för att skjuta in eller dra ut plåt/galler och vid annan hantering i ugnsutrymmet. När man använder över- och undervärme och när man grillar, blir det övre elementet och stänkskyddet mycket varma. Risk för brännskada! Använd inte tillagningskärl av plast. De kan smälta vid höga temperaturer. Ugnen kan skadas. Konservera inga burkar i ugnen. Det uppstår ett övertryck. Burkarna kan då explodera. Risk för person- och sakskador! Skjut inte kokkärl eller andra föremål fram och tillbaka på ugnens botten. Ytskiktet kan skadas. Stå/sitt inte på en öppen ugnslucka och ställ inga tunga föremål på den. Luckan kan skadas. Se till att inget föremål kläms fast mellan luckan och ugnen. Täck alltid över mat som står i ugnen efter avslutad tillagning. Maten avger fukt som kan leda till korrosion i ugnen. Dessutom undviker man att maten torkar ut. 42

10 Tillaga djupfrysta kakor eller pizza på ugnsgallret med bakplåtspapper under och inte på bakplåten eller i långpannan. Plåtar och pannor kan bli så skeva att de inte kan dras ut när de är varma. Varje gång de används blir de ytterligare något skevare. Djupfrysta produkter som pommes frites, kroketter eller liknande kan tillagas på bakplåt eller i långpanna. Häll aldrig vatten på bakplåten, i långpannan eller i ugnsutrymmet så länge de fortfarande är varma. Det bildas ånga som gör att man kan skålla sig och emaljen kan skadas genom temperaturväxlingen. Håll alltid ugnen under uppsikt om olja eller fett används vid matlagning. Olja och fett kan självantända. Brandrisk! Använd inte ugnen för att värma upp rum. De höga temperaturerna kan få lättantändliga föremål i ugnens närhet att börja brinna. Se till att maten alltid är tillräckligt uppvärmd. Den erforderliga tiden beror på många faktorer som t ex matens utgångstemperatur, mängd, varans beskaffenhet och avvikelser från receptet. För att döda eventuella bakterier i maten krävs tillräckligt hög temperatur (> 70 C) och tillräckligt lång tid (> 10 min) i ugnen. Råder osäkerhet om maträtten blivit tillräckligt varm är det bättre att välja en något längre tid i ugnen. Det är viktigt att maträttens temperatur är jämt fördelad. Vänd maten eller rör om den. Om ett eluttag i ugnens närhet används ska man se till att elkabeln till den elektriska apparat som används inte kommer åt den varma ugnsluckan. Anslutningsledningens isolering kan skadas. Risk för elektriska stötar! Använd inte ångrengöringsapparat för att rengöra ugnen. Ångan kan komma åt strömförande delar och utlösa kortslutning. Användning av alkoholhaltig dryck till bakning eller stekning: Om alkoholhaltig dryck (t ex rom, konjak eller vin) används till bakning/tillagning i ugn bör man tänka på att alkoholångorna avdunstar i värmen. Observera att ångorna under ogynnsamma förhållanden kan antändas av de heta elementen i ugnen. En ugn som tjänat ut ska göras obrukbar. Dra ut stickproppen och klipp av anslutningskabeln. Låt en fackman avlägsna kabel med fast anslutning. Härigenom förhindras att ugnen används för andra ändamål än den är avsedd för. 43

11 Vid tillagning av mat med högt vätskeinnehåll kan det bildas kondens på ugnsluckan. Tillverkaren/importören ansvarar inte för skador som uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. Miljöskydd Transportförpackning Emballaget skyddar mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och minskad mängd avfall. Ditt försäljningsställe kan återta transportförpackningen för återvinning. Hantering av uttjänad ugn Elektriska och elektroniska maskiner som tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade ugnen i hushållsavfallet. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade ugnen förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. Se även information i denna bruksanvisning under avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". 44

12 Anvisningar innan användning Läs bruksanvisningen noga. Avlägsna allt förpackningsmaterial. Innan ugnen används bör tillbehören avlägsnas från ugnsutrymmet och rengöras. Ugnen hettas upp (tom) så att otrevlig lukt som uppstår första gången ugnen blir varm snabbare försvinner. Sätt ugnen på över-/underväme eller varmluft på 200 C i en timme. Ugnsluckan måste vara stängd. Se till att köket har god ventilation när detta görs. Undvik att dålig lukt kommer in i andra rum. Vänta tills ugnen har svalnat till rumstemperatur. Torka ur ugnsutrymmet och tillbehör med varmt vatten och milt diskmedel. Torka sedan torrt med en trasa. Stäng ugnsluckan först när ugnsutrymmet har torkat. 45

13 Betjäning av ugnen OBS: Manöverpanelen är utrustad med Finger-Touch teknologi. Detta betjänas lätt och enkelt genom tryck direkt på touch-knapparna på displayen. Se till att glaset hålls rent. Touch-knapparna fungerar endast optimalt på en ren yta. Om touch-knapparna inte reagerar på dina tryck, och ytan är ren, måste strömmen brytas i några sekunder. Anslut strömmen igen. Sensorerna reagerar igen på dina tryck. Inställning av klockan/tidur När strömmen ansluts blinkar 12:00 i displayen och symbolen och lyser. Inställ klockan genom att trycka på eller knapparna på displayen. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar att klockan är inställd. OBS: Vid strömavbrott nollställs klockan och 12:00 Klockan måste inställas igen. blinkar i displayen. Ändra tidsinställningen Tryck på timerknappen tills indikatorn börjar blinka. Använd eller till inställningen. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar att klockan är inställd. Manuell användning Efter inställning av klockan är ugnen klar till användning. 1. Tryck på på-/av-knappen 2. Välj funktion 3. Temperaturdisplayen visar redan inställd temperatur. Tryck på temperaturinställningsknappan för att ändra temperaturen. Välj temperatur med eller -knappen. 4. Ugnen börjar värma. Funktionerna och börjar snabb uppvärmning i några minuter. Det hörs ett pipljud när temperaturen är uppnådd. 46

14 Varning: Under uppvärmningen arbetar motorn bak i ugnen. 5. Under tillagningen blinkar som betyder att ugnen är igång med tillagningen. 6. Efter slutad tillagning tryck på på-/av-knappen för att stänga av ugnen. Varning: Efter tillagningen arbetar kylfläkten tills ugnen är tillräcklig kall. Ugnsljus (ljuset tänds): När ugnsluckan öppnas. Är luckan öppen i mycket lång tid, släcks ljuset automatiskt. När man väljer ugnsfunktion ljuset släcks efter någon tid. Om man önskar tända ljuset under tillagningen tryck på ugnsljus-knappen. Önskar man att ljuset är tänt under hela tillagningen håll ner ugnsljusknappen i några sekunder. VIKTIGT: Under pyrolysfunktionen är lyset släckt. Timerfunktioner Tillagningslängd: med denna funktion kan tillagningslängden inställas, härefter stängs ugnen automatiskt. Inställd sluttid: med denna funktion kan Du låta ugnen stängas av automatiskt genom att ange sluttid för tillagningen. Starta och stänga av tillagningen automatiskt: med denna funktion inställs både tillagningstid och sluttid. Ugnen startar och stänger automatiskt av. Äggklocka: det hörs en alarmsignal efter slutad inställning oberoende om ugnen är på eller stängd av. Barnsäkring: med denna funktion låses ugnen. 47

15 Äggklocka Äggklockan inställs både när ugnen används och när den är avstängd. Efter avslutad tid hörs en alarmsignal. Ställa äggklockan 1. Tryck på timerknappen tills symbolen lyser. 2. Ange tiden med hjälp av eller. 3. Efter inställningen hörs två pipljud. Symbolen blinkar långsamt i displayen och tiden visas i displayen. 4. En alarmsignal hörs när tiden har gått. Symbolen blinkar snabbare i displayen. 5. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. OBS: Man kan radera äggklockans tid genom att trycka på timerknappen tills symbolen blinkar. Tryck på knapparna och för att ange tiden. Knapparna lyser upp. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar inställningen. Ugnen stängs automatiskt av efter slutad tillagningstid Med denna funktion kan Du låta ugnen stängas av automatiskt genom att inställa tillagningstiden. 1. Tryck på timerknappen. -symbolen lyser. 2. Tryck på eller för att ange tillagningslängd. 3. Efter inställningen hörs två pipljud. blinkar långsamt och i displayen visas resttiden tills ugnen automatiskt stängs av. 4. Välj temperatur och funktion. 5. Efter avslutad tillagningstid stängs ugnen automatiskt av och det hörs en alarmsignal. blinkar snabbare. 6. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. OBS: Man kan radera tillagningstiden genom att trycka på timerknappen, och ange tillagningstiden med knapparna och. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar inställningen. 48

16 Ugnen stängs automatiskt av efter inställd sluttid: Med denna funktion kan Du låta ugnen stängas av automatiskt genom att ange sluttid för tillagningen. 1. Tryck flera gånger på timerknappen tills -symbolen lyser. 2. Tryck på eller för att ange sluttid. 3. Efter inställningen hörs två pipljud. blinkar långsamt och i displayen visas resttiden tills ugnen automatiskt stängs av. 4. Välj temperatur och funktion. 5. Efter avslutad tillagningstid stängs ugnen automatiskt av och det hörs en alarmsignal. blinkar snabbare. 6. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. OBS: Man kan radera sluttiden genom att trycka på timerknappen symbolen blinkar. Ange sluttid med knapparna och. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar inställningen. tills OBS: Denna funktion kan även användas om ugnen redan är i gång med en tillagning. Om Du önskar att ange sluttid medan ugnen arbetar följ ovanstående punkten med undantag av punkt 4. Starta och stänga av tillagningen automatiskt För att ugnen ska startas och stängas av automatiskt måste tillagningstid och tillagningstidens sluttid anges. 1. Tryck på timerknappen. -symbolen lyser. 2. Tryck på eller för att ange tillagningslängd. 3. Efter inställningen hörs två pipljud. blinkar långsamt och i displayen visas resttiden tills ugnen automatiskt stängs av. 4. Tryck flera gånger på timerknappen tills -symbolen lyser. 5. Tryck på eller för att ange sluttid. 6. Efter inställningen hörs två pipljud. blinkar långsamt och i displayen visas resttiden tills ugnen automatiskt stängs av. 7. Välj temperatur och funktion. 49

17 8. Ugnen är stängd. Symbolen lyser och symbolen blinkar långsamt. I displayen visas klockan. Ljuset i ugnen är släckt. Ugnen är programmerad. 9. Ugnen börjar automatisk tillagningen. I displayen visas resterande tillagningstid. 10. När tiden har gått stängs ugnen automatiskt och det hörs en alarmsignal. Symbolen och blinkar. 11. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. OBS: Man kan radera sluttiden genom att trycka på timerknappen symbolen blinkar. Ange sluttid med knapparna och. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar inställningen. tills Barnsäkring Med barnsäkringen hindras oavsiktlig användning av ugnen. Tryck på knappen tills det hörs ett långt pipljud och prickar visas i temperaturdisplayen. Ugnen är nu låst. Stänga av barnsäkringen: Tryck på knappen tills det hörs ett långt pipljud. 50

18 Tillagningstabeller Informationen i tabellerna är endast vägledande. Tider och temperaturer beror på typ och vikt. Betydningen av ugnsfunktionerna finns i bruksanvisningen. För det bästa tillagningsresultatet rekommenderar vi att man använder eller. Ugnen är färdig med uppvärmningen när indikatorn slocknar. Förrätter Vikt (kg) Falsnivå Funktion Temperaturer Tillagningstid Form/plåt/galler ( C) Bakat ris 0,35 Längst Form nere Deg 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna Deg med grönsaksfyllning Mitt Form

19 Grönsakspaj 1,5 Mitt Form Bakad potatis 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Pizza 0,65 Mitt Galler Quiche 1,5 Mitt Pajform

20 Fyllda tomater 0,75 Mitt Bakplåt/Långpanna Guldbraxen 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Fylld Fisk 1 Mitt Form Bakplåt/Långpanna Gratinerad 1 Överst aubergine Lasagne 1 Mitt Form Fisk Vikt (kg) Falsnivå Funktion Temperaturer Tillagningstid Form/plåt/galler ( C) Abborre 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna

21 Sjötunga 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Havsabborre 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Kummel 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna Fiskpaj 1,5 Mitt Pajform Lax 1 Mitt Bakplåt/Långpanna

22 Öring 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Kaninkött 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna * Fiskfilé 0,5 Överst Galler Sardiner 0,5 Överst Galler Kött Vikt (kg) Falsnivå Funktion Temperaturer Tillagningstid Form/plåt/galler ( C) Griskött 2 Mitt Bakplåt/Långpanna 55

23 Lammkött 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna Stek 1,5 Mitt Form Kyckling 1,5 Mitt Bakplåt/Långpanna * Rostbiff 1 Mitt Bakplåt/Långpanna

24 Inbakad oxfilé 1 Mitt Bakplåt/Långpanna Medaljonger *Vi rekommenderar att maten placeras på ett galler med en långpanna under. På så sätt uppfångas överskjutande 0,5 Överst * Galler Biff av oxfärs 0,5 Överst * Galler Korvar 0,5 Överst * Galler fett och saft från köttet i långpannan. 57

25 Rulltårta 0,3 Mitt Bakplåt/Långpanna Dessert Vikt (kg) Falsnivå Funktion Temperaturer Tillagningstid Form/plåt/galler ( C) Sockerbröd 0,5 Mitt Form Flan 0,5 Lägst nere Form Småkakor 0,5 Mitt Bakplåt 58

26 Smördeg 0,25 Mitt Bakplåt/Långpanna Formkakor 0,5 Mitt Bakplåt Bakade äpplen 1 Mitt Bakplåt Maränger 0,2 Mitt Bakplåt

27 Bakad banan 0,5 Mitt Form Smördegskaka 0,25 Mitt Bakplåt Russinkaka 0,5 Mitt Form Äppelpaj 1 Mitt Bakplåt

28 Cheesecake 1 Mitt Form Äpplelaka 1,5 Mitt Form 61

29 Programmering och betjäning av pyrolysfunktionen OBS: När pyrolysprogrammet är aktivt kan ugnen nå en temperatur på 500 C beakta därför följande anvisningar: Se till at installationsanvisningarna har följts och att ugnen underhålls. Annars kan ventilationsöppningarna blockeras och de höga temperaturerna kan skada ugnen. Aktivering av pyrolysprogram 1. VIKTIGT: Avlägsna samtliga tillbehör från ugnsutrymmet innan pyrolysrengöringen startas. Detta gäller även ugnsstegarna, teleskopskenorna och extra tillbehör. Tillbehören skadas av de höga temperaturerna som uppnås vid pyrolysdrift. 2. Tryck på på-/av-knappen. 3. Tryck på pyrolysknappen. 4. P2 (pyrolysprogram 2) visas i displayen (4). och -knapparna lyser. 5. Välj pyrolysprogram (P1, P2 eller P3) med och -knapparna. P1: Kortprogram tid ca 1 timme. 62

30 P2: Standardprogram tid ca 1½ timme. P3: Max. program tid ca 2 timmar. 6. Efter val av pyrolysprogram, tryck på pyrolysknappen. Efter inställningen hörs två pipljud som bekräftar inställningen. 7. Inom kort tid visas resterande pyrolystid i displayen (4). I timerdisplayen (5) visas klockan. Pyrolysfunktionen börjar. 8. Inom kort tid lyser indikatorn (3) och luckan är låst. VIKTIGT: Pyrolysfunktionen är nu i drift och under pyrolysfunktionen kan inga andra timerfunktioner väljas (med undantag av barnsäkringen). Försök aldrig att öppna luckan under pyrolys. 9. Når pyrolysrengöringen är avslutad hörs en alarmsignal. 10. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. 11. Efter avslutad pyrolysrengöring är ugnen fortfarande mycket varm och får inte användas. Kylfläkten arbetar tills ugnen är tillräcklig kall. Symbolen lyser fortfarande i displayen och blinkar. OBS: Nedkylningen kan vara upp till två timmar på grund av de höga temperaturerna. 12. När ugnen är kall, slocknar symbolen. 13. Efter pyrolysrengöringen är t.ex. aska som har bildats, beroende på ugnens nedsmutsningsgrad, enkelt att avlägsna. Torka ur eventuella rester först när ugnen har svalnat. Risk för brännskada. De flesta rester kan torkas ur med en fuktig trasa. Beroende på nedsmutsningsgrad uppstår en synlig beläggning på ugnsluckan. Denna beläggning kan avlägsnas med en disksvamp och diskmedel. Beläggningar andra svåråtkomliga ställen i ugnen rengörs med en ickemetallisk disksvamp. 14. Efter rengöringen placeras tillbehöret igen i ugnen. 15. Ugnen är klar till användning. OBS: Har Du frågor till eller problem med pyrolysrengöringen se avsnittet Problemlösning pyrolysprogram. 63

31 Pyrolysrengöringen avbryts Pyrolysprogrammet är ett automatiskt program som endast kan aktiveras genom timern. Så här avbryts pyrolysrengöringen: Ugnen är kall: Stäng av ugnen. Displayen (4) visar resttid tills luckan kan öppnas. När displayen (4) visar 0:00 och indikatorn (3) slocknar kan luckan öppnas. Ugnen är varm: Stäng av ugnen. Displayen (4) visar 0:00. Kylfläkten startar och indikatorn (3) lyser. Tills ugnen är tillräcklig kall visas resttiden till luckan låsas upp i displayen (4). När displayen visar 0:00 och indikatorn (3) slocknar kan luckan öppnas. 64

32 Problemlösning pyrolysprogram Problem Orsak Möjlig åtgärd Skadat tillbehör och ugnsstegar Emaljen har en annan färg och det finns fläckar i ugnsutrymmet Symbolen blinkar i temperaturdisplayen och det hörs ett alarm Pyrolysfunktionen är programmerad, ugnen fungerar, men indikatorn (3) lyser inte Pyrolysrengöringen är avslutad, men luckan är fortfarande låst Symbolen E:1 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs, och ugnen värmer inte längre Symbolen E:1 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs, och ugnen värmer inte längre Tillbehör och ugnsstegar MÅSTE avlägsnas innan pyrolysrengöringen aktiveras. Den kemiska sammansättning i några matvaror kan ändra emaljens färg Ugnen är programmerad till pyrolys men luckan är öppen Indikatorn (3) är defekt Ugnen är inte tillräcklig kall Luckan är inte låst. Luckan är inte korrekt stängd. Luckan är inte låst. Dörrlåset är defekt Köp nytt tillbehör och nya ugnsstegar Detta är normalt och skadar inte emaljen Stäng luckan Anlita service Vänta tills ugnen blir kall, och indikatorn (3) slocknar Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. Stäng luckan. Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. Stäng luckan. Anlita service 65

33 Symbolen E:1 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs, och ugnen värmer inte längre Symbolen E:2 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs Symbolen E:3 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs Symbolen E:4 blinkar i temperaturdisplayen, ett alarm hörs, indikatorn (3) lyser Luckan är låst, men indikatorn (3) lyser inte Luckan är öppnad innan låset blev aktiverat Luckan är öppnad under pyrolysrengöringen. Dörrlåset är defekt Luckan är låst, men pyrolysrengöringen är inte programmerad 66 Tryck samtidigt på - knappen och pyrolysknappen - luckan låsas upp. Anlita service Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. I displayen (4) visas resttiden tills ugnen kan användas igen. När 0:00 visas i displayen, stäng luckan innan pyrolysrengöringen programmeras igen. Anlita service. Luckan måste vara låst under pyrolys. Varning: risk för brandskador Tryck på en symbol för att stoppa alarmsignalen. E4 blinkar fortfarande och resttiden tills luckan kan öppnas visas i displayen (4). När tiden har gått, slocknar indikatorn (3) och luckan kan öppnas. Tryck på en symbol för att stänga av symbolen E4. Anlita service. Viktigt: Om temperaturen inne i ugnen är mycket hög (över 250 C), blinkar

34 Symbolen E:5 blinkar i temperaturdisplayen Jag har försökt ovanstående men luckan är fortfarande låst Luckan är låst, indikatorn (3) lyser och displayen visar 0:00 Timern är inställd, men luckan är inte låst symbolen E4, men tiden räknar inte ned. Nedräkningen börjar först när ugnen är kall. Resttiden tills ugnen kan användas igen visas i displayen (4). När displayen visar 0:00, slocknar indikatorn (3). Luckan kan öppnas och ugnen kan användas igen Ingen speciell orsak Tryck samtidigt på - knappen och pyrolysknappen - luckan låsas upp. Under avbrytningen har Du inte väntad och öppnad luckan för tidlig Tryck på på-/avknappen och resttiden visas i displayen. 67

35 Garanti Vi ger 2 års reklamationsrätt på fabrikations- och materialfel. Detta gäller från det dokumenterade köpsdatumet. Garantin inkluderar reparation och försändelse. Vid reparation kontaktas Garant Gruppen. Köpsfakturan eller annan dokumentation från köpsdatumet måste bifogas om ugnen insänds till service. Garantin gäller inte vid: Fel och skador, som inte beror på fabrikations- eller materialfel. Om en icke yrkesutbildad har reparerat maskinen. När säkerhetsanvisningarna inte har följts. Transportskador Eventuella transportskador måste anmälas omedelbart, och senast 24 timmar efter att varan är levererad. Annars kan kundens krav avvisas. En transportskada som fastställs vid återförsäljarens leverans vid kunden, är en sak mellan kunden och återförsäljaren. Om kunden själv arrangerar transporten, förpliktar leverantören sig inte vid ev. transportskador. Omotiverade servicebesök Om Du tillkallar en servicetekniker, och det visar sig att Du själv kunde ha rättat till felet genom att t.ex. följa anvisningarna i bruksanvisningen eller genom att byta en trasig säkring i säkringsskåpet, kommer Du att betala för besöket, eftersom garantin ENDAST täcker tillverkningsfel. Företagsköp Företagsköp, är köp av produkter, som inte används i privat hushåll, men används till företag eller företagsliknande syften (restaurang, lunchrum etc.), eller används till uthyrning eller annan användning, som inkluderar flera personer. I samband med företagsköp ges INGEN garanti, då produkten enbart är avsedd för vanligt hushållsbruk. 68

36 Service GarantGruppen AB Bangårdsgatan Linköping Tlf.: Fax:

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn

Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och använder ugnen. Därmed undviker du personskador och skador på ugnen. sv-se M.-Nr. 09 611 880 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Innehåll kvalificerade installatör

Innehåll kvalificerade installatör Innehåll 1. INSTRUKTIONER FÖR SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING _ 158. INSTALLATION 160 3. BESKRIVNING AV KONTROLLVRED 16 4. ANVÄNDNING AV UGNEN 167 5. TILLBEHÖR 168 6. TILLAGNINGSTIPS 169 7. RENGÖRING OCH

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Kombiångugn

Bruks- och monteringsanvisning Kombiångugn Bruks- och monteringsanvisning Kombiångugn Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen före uppställning, installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn

Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och använder ugnen. Därmed undviker du personskador och skador på ugnen. sv-se M.-Nr. 10 112 480 Innehållsförteckning

Läs mer

A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN

A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN EAN13: 8017709145804 Induktionshäll med 5 induktionszoner Vänster

Läs mer

D C E L BESKRIVNING AV APPARATEN VIKTIGA UPPLYSNINGAR

D C E L BESKRIVNING AV APPARATEN VIKTIGA UPPLYSNINGAR BESKRIVNING AV APPARATEN A termostat B timer C signallampa D funktionsväljare E glaslucka F nedre värmeelement G plant galler H långpanna I profilerat galler (om sådant ingår) L smulbricka M övre värmeelement

Läs mer

SCP112-8. linea 60 CM PYROLYTISK MULTIFUNKTIONSUGN ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS A

SCP112-8. linea 60 CM PYROLYTISK MULTIFUNKTIONSUGN ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS A SCP112-8 60 CM PYROLYTISK MULTIFUNKTIONSUGN ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS A EAN13: 8017709130046 12 funktioner 12 recept varav 3 programmerbara Ugnskapacitet: 68 liter (+35%) Temperaturer mellan 30 280 C

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn

Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och använder ugnen. Därmed undviker du personskador och skador på ugnen. sv-se M.-Nr. 09 905 230 Innehållsförteckning

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING MULTIFUNKTIONSUGN B 900

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING MULTIFUNKTIONSUGN B 900 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING MULTIFUNKTIONSUGN B 900 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Viktig information 3 Säkerhetsregler 3 Första gången ugnen används 4 Elektrisk anslutning 4 Kontrollpanel

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Mikrovågsugn med grill Artikelnummer 9010-1059, 9010-1060

B R U K S A N V I S N I N G. Mikrovågsugn med grill Artikelnummer 9010-1059, 9010-1060 B R U K S A N V I S N I N G Mikrovågsugn med grill Artikelnummer 9010-1059, 9010-1060 1 Mikrovågsugn med grill Artikelnummer 9010-1059, 9010-1060 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före

Läs mer

BRUKSANVISNING. i monteringanvisningar EEH 6100.0

BRUKSANVISNING. i monteringanvisningar EEH 6100.0 BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 6100.0 Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och skötsel av apparaten. Apparaten

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

IB 130RF/VIT ANVÄNDARHANDBOK. Ugn

IB 130RF/VIT ANVÄNDARHANDBOK. Ugn IB 130RF/VIT ANVÄNDARHANDBOK Ugn Bästa kund, Du har just köpt en CYLINDA och det vill vi tacka dig för. Vi har tagit fram denna nya generation apparater för att våra kunder ska kunna uttrycka sina kulinariska

Läs mer

Manual INBYGGNADSUGN IU4VG / IU5RF / IU6SD

Manual INBYGGNADSUGN IU4VG / IU5RF / IU6SD Manual INBYGGNADSUGN IU4VG / IU5RF / IU6SD INNEHÅLL Du har köpt en OSBY inbyggnadsugn. Denna ugn har tillverkats enligt rådande standard, och kommer att tjäna i många år om den används korrekt. Läs denna

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Bruksanvisning i monteringanvisningar

Bruksanvisning i monteringanvisningar Bruksanvisning i monteringanvisningar EEH 6300.0 EEH6300_0 SW H51 Här hittar du... Innehåll Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din häll/ ugn. Här hittar du viktig information

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

EVY7600AA SV MIKROVÅGSKOMBIUGN BRUKSANVISNING EVY7600AO

EVY7600AA SV MIKROVÅGSKOMBIUGN BRUKSANVISNING EVY7600AO EVY7600AA EVY7600AO SV MIKROVÅGSKOMBIUGN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA

Läs mer

Innehåll. ANVISNINGAR FÖR INSTALLATÖREN: Dessa anvisningar är avsedda för ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: indikerar användningsråd, beskrivning

Innehåll. ANVISNINGAR FÖR INSTALLATÖREN: Dessa anvisningar är avsedda för ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: indikerar användningsråd, beskrivning Innehåll 1 INSTRUKTIONER FÖR SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING.. 06 INSTALLATION... 09 3 BESKRIVNING AV KONTROLLVRED... 11 4 ANVÄNDNING AV UGNEN... 17 5 TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR... 19 6 TILLAGNINGSTIPS... 0 7

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

HBC86K7.3S. [sv] Bruksanvisning...2 *9000590613* 9000590613

HBC86K7.3S. [sv] Bruksanvisning...2 *9000590613* 9000590613 HBC86K7.3S [sv] Bruksanvisning...2 *9000590613* 9000590613 ó Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar... 3 Före installation...3 Säkerhetsanvisningar...3 om mikrovågsugn...3 Skadeorsaker...4 Din nya enhet...

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZBM973X http://sv.yourpdfguides.com/dref/659833

Din manual ZANUSSI ZBM973X http://sv.yourpdfguides.com/dref/659833 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZBM973X. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Inbyggnadsugn. Innan du börjar använda din nya ugn. Bästa kund! Innehåll

Inbyggnadsugn. Innan du börjar använda din nya ugn. Bästa kund! Innehåll Inbyggnadsugn SE Bästa kund! Gratulerar till ditt val av en Gorenje- inbyggnadsugn. Du har gjort ett mycket klokt val, eftersom en inbyggnadsugn från Gorenje förenar både ekonomi och kvalitet med en modern

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet...

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A75248-GA. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A75248-GA

Läs mer

[sv] Bruksanvisning HC8585.3U. Spis

[sv] Bruksanvisning HC8585.3U. Spis [sv] Bruksanvisning HC8585.3U Spis ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar!...5 Felorsaker...7 Översikt...7 Skador på ugnen...7 Skador på sockellådan...7 Uppställning och

Läs mer

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn QCE 732-1 822 926 340-C-170505-02

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn QCE 732-1 822 926 340-C-170505-02 Bruksanvisning s Inbyggnadsugn QCE 732-1 822 926 340-C-170505-02 Bästa kund, läs igenom denna bruksanvisning noga och spara den för senare behov. Lämna över denna bruksanvisning till en eventuell ny ägare

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING GB2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING GB2 IBU 86/P INNEHÅLLSFÖRTECKNING VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION...3 INSTALLATION...4 MILJÖSKYDDSRÅD...4 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE...5 FELSÖKNING...5 KUNDTJÄNST...5 RENGÖRING...5 UNDERHÅLL...7 BRUKSANVISNING

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV DEN ELEKTRISKA UGNEN

DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV DEN ELEKTRISKA UGNEN SV DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV DEN ELEKTRISKA UGNEN www.gorenje.com Tack för att du valde vår apparat. Denna detaljerade bruksanvisning medföljer för att underlätta användningen av produkten.

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Inbyggnadsugn HBA20B1.2S. [sv] Bruksanvisning

Inbyggnadsugn HBA20B1.2S. [sv] Bruksanvisning Inbyggnadsugn HBA20B1.2S [sv] Bruksanvisning Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar!...4 Felorsaker...5 Din nya ugn...5 Kontroller...5 Funktionsvred...5 Termostatvred...6

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Redaktören har ordet s. 157. Råd s. 158. Beskrivning av ugnen s. 159. Tillbehör s. 160

Redaktören har ordet s. 157. Råd s. 158. Beskrivning av ugnen s. 159. Tillbehör s. 160 Innehållsförteckning Redaktören har ordet s. 157 Råd s. 158 Beskrivning av ugnen s. 159 Tillbehör s. 160 Installation av ugnen Anslutning s. 161 Praktiska dimensioner för inbyggnaden av ugnen s. 162 Användning

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

BRUKSANVISNING INSTALLATION. 101 MILJÖRÅD.104 VARNINGAR.104 INNAN UGNEN ANVÄNDS.105 UGNENS TILLBEHÖR.106 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.107 FELSÖKNING.

BRUKSANVISNING INSTALLATION. 101 MILJÖRÅD.104 VARNINGAR.104 INNAN UGNEN ANVÄNDS.105 UGNENS TILLBEHÖR.106 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.107 FELSÖKNING. BRUKSANVISNING INSTALLATION... 101 MILJÖRÅD...104 VARNINGAR...104 INNAN UGNEN ANVÄNDS...105 UGNENS TILLBEHÖR...106 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL...107 FELSÖKNING...111 KUNDTJÄNST...111 För att du ska få största

Läs mer

EOP600. SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning

EOP600. SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning EOP600 SV Inbyggnadsugn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 8 5.

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QCK6438X http://sv.yourpdfguides.com/dref/836504

Din manual HUSQVARNA QCK6438X http://sv.yourpdfguides.com/dref/836504 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål.

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. EMALJERAT GJUTJÄRN GJUTJÄRN Ex. Le creuset och Staub Emaljerat gjutjärn är ett slitstarkt material och kan användas

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning Gasolspis CHEF Monterings- och bruksanvisning Chef 50 x 60 Art.nr 340026 Chef 50 x 60 Art.nr 340028 Chef 60 x 60 Art.nr 340066 Chef 60 x 60 Art.nr 340068 Kära kund, Gratulerar till valet av denna spis

Läs mer

Bruksanvisning Mikrovågsugn

Bruksanvisning Mikrovågsugn Bruksanvisning Mikrovågsugn Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan produkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på mikrovågsugnen. sv-se M.-Nr. 09 583 800 Innehållsförteckning

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Din manual SIEMENS HE764660 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555910

Din manual SIEMENS HE764660 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555910 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HE764660. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Anvisningar. 1 Anvisningar

Anvisningar. 1 Anvisningar Innehåll 1 Anvisningar 36 1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar 36 1.2 Tillverkarens ansvar 37 1.3 Apparatens syfte 37 1.4 Avyttring 37 1.5 Identifikationsdekal 38 1.6 Denna bruksanvisning 38 1.7 Hur man läser

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ångugn Steam S Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter Tid i

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att förorsaka svåra skador. FARA

Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att förorsaka svåra skador. FARA IBU 88 P VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG Både instruktionsboken och apparaten själv är utrustade med viktiga meddelanden som handlar om säkerhet - läs dessa och följt

Läs mer

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn SU 4500

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn SU 4500 Bruksanvisning Inbyggnadsugn SU 4500 1 Viktig säkerhetsinformation Nedanstående säkerhetsinformation och varningar ska läsas noggrant innan ugnen installeras och tas i bruk. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Om det blir strömavbrott

Om det blir strömavbrott Om det blir strömavbrott Vad du bör göra och inte göra Strömavbrott kan bero på olika saker. Det kan vara ett större eller mindre fel på elnätet, men strömavbrottet kan även bero på ett fel hemma hos dig.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

Innehåll DESSA ANVISNINGAR GÄLLER ENDAST FÖR DE ANVÄNDARLÄNDER VARS SYMBOLER FINNS ANGIVNA PÅ OMSLAGET TILL AKTUELL MANUAL.

Innehåll DESSA ANVISNINGAR GÄLLER ENDAST FÖR DE ANVÄNDARLÄNDER VARS SYMBOLER FINNS ANGIVNA PÅ OMSLAGET TILL AKTUELL MANUAL. Innehåll 1. ANVISNINGAR FÖR EN SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING _ 108. INSTALLATION AV APPARATEN 110 3. BESKRIVNING AV KONTROLLVRED 11 4. ANVÄNDNING AV SPISHÄLLEN 118 5. ANVÄNDNING AV UGNEN 10 6. TILLBEHÖR

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Matmaskinen. Ett nytt sätt att laga mat. Skyllermarks www.matmaskinen.se. Vad gör du under tiden Matmaskinen lagar maten?

Matmaskinen. Ett nytt sätt att laga mat. Skyllermarks www.matmaskinen.se. Vad gör du under tiden Matmaskinen lagar maten? Matmaskinen Ett nytt sätt att laga mat. Vad gör du under tiden Matmaskinen lagar maten? Skyllermarks www.matmaskinen.se Lev livet - Matmaskinen fixar maten Släpp kontrollen Din mat ska inte vara en sak

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Sida 1 Översikt: 2. Innehåll 3. Teknisk data 4. Funktionsbeskrivning 5. Manöverpanel funktioner/indikatorer 6. Bild av manöverpanel 7. Procedur

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

Din manual SAMSUNG BT62TDBW http://sv.yourpdfguides.com/dref/2595189

Din manual SAMSUNG BT62TDBW http://sv.yourpdfguides.com/dref/2595189 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG BT62TDBW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Spis HCE7442.3V. [sv] Bruksanvisning

Spis HCE7442.3V. [sv] Bruksanvisning Spis HCE7442.3V [sv] Bruksanvisning ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar!... 4 Felorsaker... 6 Översikt...6 Skador på ugnen...6 Skador på sockellådan...6 Uppställning

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4513K-AN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609231

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4513K-AN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX FM4513K-AN. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX FM4513K-AN

Läs mer

Bruksanvisning Mikrovågsugn

Bruksanvisning Mikrovågsugn Bruksanvisning Mikrovågsugn Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan produkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på mikrovågsugnen. sv-se M.-Nr. 09 920 020 Innehållsförteckning

Läs mer

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning CO 2 Nödkylsystem Säkerhet - Installation - Användning 820 9502 77 - ed0210 - 2- Säkerhet Koldioxid - CO 2 För er egen säkerhet skall rummet där frysen står vara utrustat med CO2-larm. Larmutrustning kan

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer