Innehåll kvalificerade installatör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll kvalificerade installatör"

Transkript

1 Innehåll 1. INSTRUKTIONER FÖR SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING _ 158. INSTALLATION BESKRIVNING AV KONTROLLVRED ANVÄNDNING AV UGNEN TILLBEHÖR TILLAGNINGSTIPS RENGÖRING OCH UNDERHÅLL SÄRSKILT UNDERHÅLL 177 ANVISNINGAR TILL INSTALLATÖREN: dessa är avsedda för den kvalificerade installatör som ska installera utrustningen, inställa dess funktioner och genomföra en kontrolltest. ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Dessa anvisningar innehåller goda råd, beskrivning av olika kommandon och vägledning för rengöring och underhåll av apparaten. 157

2 Inledning 1. INSTRUKTIONER FÖR SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING DENNA HANDBOK HÖR IHOP MED UTRUSTNINGEN OCH SKA DÄRFÖR FÖRVARAS I SIN HELHET OCH VARA LÄTT TILLGÄNGLIG UNDER UGNENS HELA LIVSTID. VI REKOMMENDERAR ATT DU LÄSER DENNA HANDBOK GRUNDLIGT OCH ALLA DESS INSTRUKTIONER INNAN DU TAR UGNEN I BRUK. INSTALLATIONEN MÅSTE UTFÖRAS AV EN AUKTORISERAD INSTALLATÖR ENLIGT GÄLLANDE FÖRESKRIFTER. DENNA ANORDNING ÄR GODKÄND FÖR PRIVAT BRUK OCH FÖLJER NU GÄLLANDE FÖRESKRIFTER. APPARATEN ÄR KONSTRUERAD FÖR FÖLJANDE FUNKTIONER: TILLAGNING OCH UPPVÄRMNING AV MAT. ALLA ANDRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN ANSES FELAKTIGA. TILLVERKAREN FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FELAKTIG ANVÄNDNING. SLÄNG INTE FÖRPACKNINGSMATERIALET I HUSHÅLLSSOPORNA. SORTERA DE OLIKA MATERIALEN OCH LÄMNA DEM PÅ NÄRMASTE ÅTERVINNINGSSTATION. DET ELEKTRISKA SYSTEMET SKA JORDAS ENLIGT GÄLLANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER. VID ELEKTRISK ANSLUTNING VIA ETT VÄGGUTTAG SKA MAN FÖRSÄKRA SIG OM ATT DE BÅDA ANSLUTNINGSKOMPONENTERNA ÄR KOMPATIBLA BETRÄFFANDE KABELAREA OCH GÄLLANDE FÖRESKRIFTER. VÄGGUTTAGET MÅSTE KUNNA NÅS NÄR APPARATEN HAR BYGGTS IN. DRAG ALDRIG UT KONTAKTEN GENOM ATT DRA I NÄTKABELN. TÄCK INTE ÖVER VENTILATIONSÖPPNINGAR OCH VÄRMESPRIDNINGSSPRINGOR. OMEDELBART EFTER INSTALLATIONEN SKA EN INSPEKTIONSTEST AV UGNEN UTFÖRAS, DÅ NEDANSTÅENDE INSTRUKTIONER SKA FÖLJAS. OM APPARATEN INTE FUNGERAR SKA DEN KOPPLAS FRÅN STRÖMMEN. KONTAKTA DÄREFTER NÄRMASTE ELFIRMA. FÖRSÖK ALDRIG SJÄLV ATT REPARERA UGNEN. 158

3 Inledning KONTROLLERA ALLTID ATT KONTROLLVREDEN STÅR PÅ "0" (OFF) NÄR DU HAR ANVÄNT UGNEN FÄRDIGT. SÄTT ALDRIG IN LÄTTANTÄNDLIGA ÄMNEN I UGNEN. DE KAN ANTÄNDAS OCH FÖRORSAKA BRAND. APPARATEN BLIR MYCKET VARM VID ANVÄNDNING. VAR FÖRSIKTIG SÅ ATT DU INTE KOMMER ÅT VÄRMEELEMENTEN INNE I UGNEN. DEKALEN MED TEKNISK DATA, REGISTRERINGSNUMMER OCH PRODUKTNAMN SITTER SYNLIGT PÅ UGNSLUCKANS RAM. MÄRKPLÅTEN FÅR INTE TAS BORT. ANVÄNDNINGEN AV DEN HÄR APPARATEN ÄR INTE TILLÅTEN FÖR PERSONER (INKLUSIVE BARN) MED NEDSATTA FYSISKA OCH MENTALA FÖRMÅGOR ELLER PERSONER UTAN ERFARENHET I ANVÄNDNINGEN AV ELEKTRISKA APPARATER, OM INTE DE ÄR ÖVERVAKADE ELLER INSTRUERADE AV VUXNA OCH ANSVARIGA PERSONER FÖR DERAS SÄKERHET. DENNA APPARAT ÄR MÄRKT ENLIGT EU-DIREKTIVET 00/96/EG FÖR ELEKTRISKT OCH ELEKTRONISKT AVFALL. DESSA DIREKTIV ÄR RAMEN FÖR EU:s RETUR OCH ÅTERVINNING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING. INNAN DENNA ENHET TAS I BRUK SKA ALLA DEKALER OCH SKYDDSFILM, PÅ SÅVÄL INSIDA SOM UTSIDA, TAS BORT. Tillverkaren avskriver sig allt ansvar för person- eller sakskador som uppstått på grund av nonchalerande av ovanstående föreskrifter eller för ingrepp på utrustningen eller för användande av annat än originalreservdelar. 159

4 Anvisningar till installatören. INSTALLATION.1 Elanslutning Kontrollera att nätspänning och strömkabel överensstämmer med de data som finns angivna på dekalen som sitter på ramen till ugnsluckan. Dekalen får aldrig avlägsnas. DET ELEKTRISKA SYSTEMET SKA JORDAS ENLIGT GÄLLANDE SÄKERHETSBESTÄMMELSER. Om ugnen ansluts till en väggkontakt ska kontakt och väggkontakt vara kompatibla. Undvik att använda adapters och shuntanslutningar, eftersom dessa kan förorsaka överhettning och förbränningar. Om ugnen har en fast anslutning ska elkabeln förses med en flerpolig avbrytare med ett kontaktöppningsavstånd på 3 mm eller mer. Placera avbrytaren lättillgängligt i närheten av ugnen. För drift med 30-40V : använd en H05RR-F / H05VV-F-typ tretrådig kabel (3 x 1,5 mm ). Kabeländen som ansluts till apparaten måste ha en jordledning (gul-grön) som är minst 0 mm längre. Tillverkaren avskriver sig allt ansvar för person- eller sakskador som uppstått på grund av nonchalerande av ovanstående föreskrifter eller för ingrepp på någon av utrustningens delar. 160

5 Anvisningar till installatören. Montering av ugnen Ugnen är designad för inbyggnad I alla slags möbler under förutsättning att dessa tål värme. Gör monterinigen enligt de mått som visas på bilderna 1,. Låsningen görs med hjälp av de 4 skruvarna i ugnsluckans ramhörn C efter det att sidopanelerna tagits av genom att lossa skruvarna A och stöden B så som visas på bild 3. För att byta ut sidopanelerna ska stiften inne i den låsas fast korrekt med stöden B, dra därefter åt skruvarna A. 3. Lyft aldrig i ugnsluckan i samband med att ugnen sätts på plats. Utsätt inte ugnsluckan för hög belastning när den står öppen. 161

6 3. BESKRIVNING AV KONTROLLVRED 3.1 Frontkontrollpanel Alla ugnens kontrollvred är grupperade på kontrollpanelen framtill. FUNKTIONSVRED Vrid vredet till höger eller vänster för att välja önskad funktion: INGEN FUNKTION INSTÄLLD UNDERVÄRME + VÄRMEELEMENT MED FLÄKT ÖVER OCH UNDER VÄRMEELEMENT VÄRMEELEMENT MED FLÄKT + VARMLUFT STORT GRILL ELEMENT ÖVER- OCH UNDERVÄRME + VENTILATION GRILL ELEMENT UNDERVÄRME + VENTILATION STORA GRILL ELEMENTET + FLÄKT UGNSLAMPA STORA GRILL ELEMENTET + FLÄKT ÖVER OCH UNDER VÄRMEELEMENT ÖVER- OCH UNDERVÄRME + VENTILATION GRILL ELEMENT UPPTINING 16

7 TERMOSTATVRED Välj ugnstemperatur genom att vrida på knappen medurs till önskad temperatur mellan 50 och 50 C. TERMOSTATINDIKATOR Indikeringslampan lyser när ugnen håller på att värmas upp. När lampan slocknar har den inställda temperaturen uppnåtts. Om lampan blinkar regelbundet betyder det att ugnstemperaturen hålls konstant på den programmerade nivån. 163

8 3. Elektronisk programmering Programmeringsinstruktionerna gäller endast för stora ugnen. LISTA ÖVER FUNKTIONER RÄKNEVERK MINUTER TILLAGNINGSTID SLUT PÅ TILLAGNINGSTID MINSKNING AV TIDEN ÖKNING AV TIDEN 3..1 Justering av klockan När ugnen används för första gången eller efter ett strömavbrott, blinkar displayen regelbundet och indikerar. Tryck på knapparna samtidigt som du trycker på knappen eller. Varje gång du trycker på en knapp minskas eller ökas tillagningstiden med 1 minut. Före programmering ska önskad funktion och temperatur aktiveras. 164

9 3.. Halvautomatisk tillagning Använd inställningen för automatisk avstängning av ugnen när tillagningstiden är slut. Genom att trycka på knappen, lyser displayen och visar. Håll knappen intryckt och tryck samtidigt på eller för att ställa in tillagningstiden. Släpp knappen för att starta den inprogrammerade räkningen av tillagningstiden. Displayen visar nu den rätta tiden tillsammans med symbolerna A och Automatisk tillagning Använd denna inställning för automatisk start och stopp av ugnen. Genom att trycka på knappen, lyser displayen och visar. Håll knappen intryckt och tryck samtidigt på eller för att ställa in tillagningstiden. Genom att trycka på knappen visas summan av rätt tid + tillagningstid. Håll inne knappen och tryck samtidigt på tangenterna eller för att reglera slutet på tillagningstiden. Släpp knappen för att starta den programmerade räkningen och displayen kommer att visa rätt tid tillsammans med symbolerna A och. För att se den tillagningstid som återstår efter inställningen, trycker man på knappen. För att se slutet på tillagningstiden tryck på knappen. Inställning med motsägande värden förhindras (dvs. kontrasten mellan tillagningstid och en längre period accepteras inte av programmeringen) Slut på tillagning När tillagningen är klar, stängs ugnen automatiskt av och samtidigt hörs en ljudsignal. Efter att ljudsignalen har stängts av kommer displayen att en gång till visa den rätta tiden tillsammans med symbolen, och visa att ugnen har återgått till manuell inställning Justering av ljudsignal Den akustiska ljudsignalen har två olika inställningar. Dessa kan ändras när ljudsignalen hörs genom att trycka på knappen. 165

10 3..6 Avstängning av ljudsignalen Ljudsignalen stängs av automatiskt efter 7 minuter. Den kan stängas av manuellt genom att du trycker på knapparna och samtidigt Minuträknare Programmeringen kan också användas som en enkel minuträknare. Genom att trycka på knappen, visar displayen ; håll knappen intryckt samtidigt som knapparna eller trycks in. När man släpper knappen, kommer den programmerade räkningen att starta och displayen visar den nuvarande tiden och symbolen. Efter inställningen kan du se hur lång tid som återstår genom att trycka på knappen. Om du använder programmeringen som minuträknare stängs inte ugnen av vid slutet av den programmerade tillagningstiden Radering av inställda data När programmet en gång har ställts in, ska man trycka på den knapp för den funktion som ska avbrytas medan samtidigt uppnås med hjälp av knapparna eller. Radering av tid anses som sluttid för tillagningen av programmeringen Ändring av inställda data Den tillagningstid som skrivs in kan ändras när som helst genom att hålla knappen intryckt och samtidigt justera knapparna eller. 166

11 4. ANVÄNDNING AV UGNEN Försäkra dig om att du antingen har vridit minutvredet till symbolen eller ställt in en tillagningtid. Om timerns vred står på 0 kommer ugnen inte att starta uppvärmningen. 4.1 Generella råd och varningar Innan du använder ugnen för första gången, värm upp den till maximal temperatur (50 C) tillräckligt länge för att bränna bort oljiga tillverkningsrester, som kan ge maten en dålig smak. Täck inte ugnens botten med aluminiumfolie och ställ inte heller plåtar eller grytor på ugnsbottnen under tillagningen, eftersom detta kan skada emaljbeläggningen. Om du vill använda bakplåtspapper o.s.v. ska det placeras så att det inte blockerar varmluftscirkulationen inne i ugnen. För att förhindra att ånga inne i ugnen ger problem, bör luckan öppnas i två steg: först till hälften (ca 5 cm) i ca 4-5 sekunder och sedan helt och hållet. När du kontrollerar maten bör ugnsluckan vara öppen så kort tid som möjligt för att förhindra att ugnstemperaturen sjunker och maten förstörs. 4. Kylsystem Ugnen är utrustad med ett avkylningssystem som startar automatiskt när ugnen sätts på. Fläktar skapar ett jämnt luftutflöde ovanför ugnsluckan. Detta kan pågå en kort stund även efter det att ugnen har stängts av. 4.3 Ugnsbelysning För att sätta på belysningen på modeller med stationär ugn, vrids temperaturknappen medurs fram till den första inställningen på linje med lampsymbolen. Ljuset förblir på under hela tillagningstiden. 167

12 5. TILLBEHÖR Ugnen har 4 stödlägen till långpannor och plåtar av olika höjd. Vissa modeller har inte alla tillbehör. Galler: till skålar och fat under tillagningen. Galler till långpannan: används till mat som riskerar att droppa. Långpanna: fångar upp fett från mat som ligger på gallret. Bakplåtar: till kakor, pizza och desserter. Grillspett: användbart för kyckling, korv och annan mat som kräver jämn tillagning över hela ytan. Endast för extraugnen. Rotisseriram: placeras i avsedda hål i braspannan. Tillbehör kan beställas. Originaldelar kan beställas från alla auktoriserade serviceställen. 168

13 6. TILLAGNINGSTIPS Uppvärmning med fläkt bör utföras ca C över tillagningstemperaturen. Detta förkortar tillagningstiden avsevärt och minskar elförbrukningen samt ger bättre slutresultat. Håll ugnsluckan stängd under tillagning 6.1 Traditionell tillagning (multifunktionsmodeller) FUNKTIONSVRED TERMOSTATVRED C Denna traditionella tillagningsmetod, där värmen kommer uppifrån och nerifrån är lämplig vid tillagning på en nivå. Du ska förvärma ugnen till önskad temperatur. Ställ in maten först när termostatlampan har släckts. Mycket fet mat kan ställas in när ugnen är kall. Ställ in djupfryst kött utan föregående upptining. Det enda du ska tänka på här är att temperaturen ska vara ca 0 C lägre och att tillagningstiden blir ca 5% längre än för färskt kött. 6. Varmluftstillagning (multifunktionsmodeller) FUNKTIONSVRED TERMOSTATVRED C Denna metod är utmärkt vid tillagning i flera nivåer samt olika typer av mat (fisk, kött etc.) utan att smak och lukt blandas. Luftcirkulationen i ugnen ger jämn värmefördelning. 169

14 Flera olika rätter kan lagas till samtidigt om tillagningstiden är densamma. 6.3 Grillning FUNKTIONSVRED TERMOSTATVRED 5. Används för att bryna maten. Ställ maten på det översta läget. Vid tillagning av små portioner placeras maten på fjärde läget från botten. Vid tillagning av större portioner under längre tid ska gallret placeras långt nere allt efter matvarornas storlek. 6.4 Varmluftsgrillning (multifunktionsmodeller) FUNKTIONSVRED TERMOSTATVRED 00 Ger jämn värmefördelning och djupare värmegenomträngning i maten. Maten bryns lätt på utsidan och förblir saftig inuti. Håll ugnsluckan stängd under tillagning. Uppvärmningstiden får inte överstiga 60 minuter. 170

15 6.5 Upptining (multifunktionsmodeller) FUNKTIONSVRED TERMOSTATVRED I POSITION 0 Luftflödet från fläkten ger en snabbare upptining. Luften som cirkulerar inne i ugnen har rumstemperatur. Fördelen med upptining vid rumstemperatur är att maten inte ändrar smak eller utseende. 171

16 6.6 Stekning på spett (modeller med statisk ugn) FUNKTIONSVRED TERMOSTATVRED I POSITION 00 Förbered spettet med maten, blockera gaffelskruvarna A. Sätt i ramen B i den tredje styrningen från botten. Ta bort handtaget D och ställ in spettskaftet så att drivningen E styrs via länken på ram B på höger sida. Sätt dropptråget i ugnen så långt in som möjligt tills spettets ände är i linje med hålet C. Rör ramarna B fram och tillbaka tills spettets ände är inne i rotisseriets drivanslutning C på ugnens ena sida. Häll lite vatten i dropptråget för att undvika rök från droppet. Det är normalt att termostatlampan blinkar under matlagningen. Detta indikerar att temperaturen inne i ugnen är jämn. VARNING: ramarna B ska monteras så som visas i skissen 17

17 6.7 Rekommendationstabell för matlagning Tillagningstiden, särskilt för kött, varierar beroende på matens storlek och kvalitet samt konsumentens önskemål. TRADITIONELL MATLAGNING LÄGE TEMPERATUR TID NERIFRÅN ( C) I MINUTER (*) SMÅRÄTTER UGNSBAKAD PASTA KÖTT KALVSTEK STEKT FLÄSKKÖTT KYCKLING ANKA KANIN FISK 00 BEROENDE PÅ STORLEK PIZZA DESSERTER MARÄNGER KEX BULLAR SOCKERKAKA FRUKTPAJ (*) = MED FÖRVÄRMD UGN GRILLNING LÄGE TID I MINUTER NERIFRÅN FÖRSTA SIDAN ANDRA SIDAN ROSTAT BRÖD KYCKLING FISK TOMATER ELLER ZUCCHINI

18 MATLAGNING MED VARMLUFT LÄGE TEMPERATUR TID NERIFRÅN ( C) I MINUTER SMÅRÄTTER UGNSBAKAD PASTA KÖTT KALVSTEK STEKT FLÄSKKÖTT KYCKLING ANKA KANIN FISK 175 BEROENDE PÅ STORLEK PIZZA DESSERTER MARÄNGER KEX BULLAR SOCKERKAKA FRUKTPAJ

19 7. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL Använd inte ånga för att rengöra apparaten. Innan du gör något som helst ingrepp som innebär att du kommer i kontakt med strömförande delar, ska strömmen slås från. 7.1 Rengöring av rostfritt stål För att hålla det rostfria stålet snyggt ska det rengöras regelbundet efter användande. Låt det svalna av först Vanlig daglig rengöring För att rengöra och bevara de rostfria ytorna fina, ska endast särskilda produkter som inte innehåller slipmedel eller klorinbaserade syror användas. Gör på följande sätt: häll ut medlet på en fuktig trasa och torka av ytan, skölj omsorgsfullt och torka efter med en mjuk trasa eller skinn Matstänk eller rester Använd inte stålull eller vassa skrapor: de skadar ytan. Använd vanliga icke-slipande produkter som är avsedda för stål och vid behov verktyg av trä eller plast. Skölj omsorgsfullt och torka efter med en mjuk trasa. Låt inte rester av sockerhaltig mat (t.ex. sylt) sitta kvar inne i ugnen. Emaljbeläggningen i ugnen kan skadas om resterna får sitta kvar för länge. 175

20 7. Rengöring av ugnen För att hålla ugnen i fint skick bör den rengöras regelbundet efter det att den har svalnat. Ta ut alla lösa delar. Rengör ugnsgallret och sidohållarna med hett vatten och ickeslipande rengöringsmedel. Skölj och torka efter. Ugnen bör stå på maxitemperatur ca 15-0 minuter efter rengöring för att avlägsna rester av rengöringsmedel. För att underlätta rengöringen kan luckan tas av (se 8,) 7.3 Luckornas glas Ugnsluckans glas bör alltid hållas rent. Använd hushållspapper till rengöring. Om fläckarna sitter fast kan du rengöra med en svamp och vanligt diskmedel. Använd inte stålull eller vassa skrapor: de skadar ytan. 176

21 8. SÄRSKILT UNDERHÅLL Ugnen kan komma att behöva särskilt underhåll eller byte av reservdelar på grund av slitage på t.ex. gummilister, glödlampor osv. Nedanstående instruktioner beskriver hur detta mindre underhåll ska göras. Innan du börjar ska du koppla bort apparaten från strömförsörjningen. 8.1 Byte av glödlampa Avlägsna lampskyddet A genom att skruva moturs och byt glödlampa B (i 8-funktionsmodellen med glaspanel fram byts halogenlampan C) mot en likadan. Sätt tillbaka lampskyddet A. Använd endast ugnslampor (T 300 C). 177

22 8. Demontering av ugnslucka Håll luckan på båda sidorna med båda händerna nära hängslena A och lyft handgreppen B. Lyft upp luckan i en vinkel på ca 45 och ta av den. Sätt tillbaka den igen genom att låta gångjärnen A glida ner i spåren, släpp ner dörren och släpp handgreppen B. 8.3 Ugnsluckans tätning När ugnen ska rengöras grundligt kan tätningen tas bort. Innan du gör det ska du lyfta av ugnsluckan enligt ovan. När ugnsluckan väl är av lyfter du upp flikarna i hörnen (se figur). Efter rengöringen sätts listen tillbaka med den långa sidan vågrätt och flikarna sätts i sina hål. Börja uppifrån / C 178

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1 INSTRUKTIONER FÖR SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING...144 INSTALLATION...146 3 BESKRIVNING AV KONTROLLVRED...148 4 ANVÄNDNING AV UGNEN...151 5 TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR...15 6 TILLAGNINGSTIPS...153

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN Innehåll 1 FÖRESKRIFTER FÖR ANVÄNDNING... 00 SÄKERHETSANVISNINGAR... 0 3 SÄKERHETS- OCH BRUKSANVISNINGAR... 04 4 INSTALLATION... 05 5 BESKRIVNING AV KOMMANDON... 07 6 ANVÄNDNING AV UGNEN... 13 7 TILLGÄNGLIGA

Läs mer

Innehåll. ANVISNINGAR FÖR INSTALLATÖREN: Dessa anvisningar är avsedda för ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: indikerar användningsråd, beskrivning

Innehåll. ANVISNINGAR FÖR INSTALLATÖREN: Dessa anvisningar är avsedda för ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: indikerar användningsråd, beskrivning Innehåll 1 INSTRUKTIONER FÖR SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING.. 06 INSTALLATION... 09 3 BESKRIVNING AV KONTROLLVRED... 11 4 ANVÄNDNING AV UGNEN... 17 5 TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR... 19 6 TILLAGNINGSTIPS... 0 7

Läs mer

Din manual SMEG S201X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3505881

Din manual SMEG S201X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3505881 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG S201X. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HANDBOK SPISAR 90X60

HANDBOK SPISAR 90X60 HANDBOK SPISAR 90X60 TACK FÖR ATT DU VALDE VÅR PRODUKT. VI REKOMMENDERAR ATT DU LÄSER DENNA HANDBOK NOGGRANT. DEN INNEHÅLLER ALLA NÖDVÄNDIGA INSTRUKTIONER FÖR ATT SPISENS UTSEENDE OCH FUNKTIONELLA KVALITETER

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN Innehåll 1. ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN... 152 2. ANVISNINGAR FÖR ÅTERVINNING - VÅR MILJÖPOLICY... 153 3. SÄKERHETSANVISNINGAR... 154 4. ANVÄNDNING... 154 5. LÄR KÄNNA DIN SPIS... 155 6. FÖRE INSTALLATION...

Läs mer

Innehåll DESSA ANVISNINGAR GÄLLER ENDAST FÖR DE ANVÄNDARLÄNDER VARS SYMBOL FINNS PÅ FRAMSIDAN AV DENNA INSTRUKTIONSBOK.

Innehåll DESSA ANVISNINGAR GÄLLER ENDAST FÖR DE ANVÄNDARLÄNDER VARS SYMBOL FINNS PÅ FRAMSIDAN AV DENNA INSTRUKTIONSBOK. Innehåll 1 INSTUKTIONER FÖR SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING 50 2 INSTALLATION 52 3 BESKRIVNING AV KONTROLLVRED 54 4 ANVÄNDNING AV KOKHÄLL 56 5 ANVÄNDNING AV UGNEN 57 6 PROGRAMMERINGSENHET 59 7 RENGÖRING OCH

Läs mer

Innehåll DESSA ANVISNINGAR GÄLLER ENDAST FÖR DE ANVÄNDARLÄNDER VARS SYMBOLER FINNS ANGIVNA PÅ OMSLAGET TILL AKTUELL MANUAL.

Innehåll DESSA ANVISNINGAR GÄLLER ENDAST FÖR DE ANVÄNDARLÄNDER VARS SYMBOLER FINNS ANGIVNA PÅ OMSLAGET TILL AKTUELL MANUAL. Innehåll 1. ANVISNINGAR FÖR EN SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING _ 108. INSTALLATION AV APPARATEN 110 3. BESKRIVNING AV KONTROLLVRED 11 4. ANVÄNDNING AV SPISHÄLLEN 118 5. ANVÄNDNING AV UGNEN 10 6. TILLBEHÖR

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Innehåll behörige teknikern

Innehåll behörige teknikern Innehåll 1. ANVISNINGAR FÖR EN SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING _ 13. INSTALLATION AV APPARATEN 134 3. BESKRIVNING AV REGLAGE 136 4. SPISHÄLL 143 5. ANVÄNDNING AV UGNEN 148 6. TILLBEHÖR 149 7. TILLAGNINGSTIPS

Läs mer

Din manual SMEG SF99X http://sv.yourpdfguides.com/dref/4279399

Din manual SMEG SF99X http://sv.yourpdfguides.com/dref/4279399 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG SF99X. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual SMEG SNL92MFA5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3476957

Din manual SMEG SNL92MFA5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3476957 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG SNL92MFA5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG SNL92MFA5 instruktionsbok

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN...14. ANVISNINGAR FÖR KASSERING - OMSORG OM MILJÖN..15 3. SÄKERHETSANVISNINGAR...16 4. LÄR KÄNNA DIN UGN...17 5. FÖRE INSTALLATION...18 6. BESKRIVNING AV FRONTPANELENS

Läs mer

Din manual DELONGHI EO 1837

Din manual DELONGHI EO 1837 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI EO 1837. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Anvisningar. 1 Anvisningar. 1.2 Denna bruksanvisning. 1.1 Hur man läser bruksanvisningen. 1.3 Apparatens syfte. 1.4 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Anvisningar. 1 Anvisningar. 1.2 Denna bruksanvisning. 1.1 Hur man läser bruksanvisningen. 1.3 Apparatens syfte. 1.4 Allmänna säkerhetsföreskrifter Innehåll 1 Anvisningar 186 1.1 Hur man läser bruksanvisningen 186 1.2 Denna bruksanvisning 186 1.3 Apparatens syfte 186 1.4 Allmänna säkerhetsföreskrifter 186 1.5 Tillverkarens ansvar 187 1.6 Identifikationsdekal

Läs mer

Din manual SMEG FP610X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3505356

Din manual SMEG FP610X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3505356 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FP610X. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Innehåll. 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 113. 2. Placering i arbetsskivan 114 2.1 Fastsättning vid stödet 114. 3.

Innehåll. 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 113. 2. Placering i arbetsskivan 114 2.1 Fastsättning vid stödet 114. 3. Innehåll 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 113 2. Placering i arbetsskivan 114 2.1 Fastsättning vid stödet 114 3. Elanslutning 116 4. Gasanslutning 117 4.1 Gasolanslutning 117 4.2 Ventilation

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Innehåll. 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 118

Innehåll. 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 118 Innehåll 1. Anvisningar för en säker och korrekt användning 118 2. Placering i arbetsskivan 119 2.1 Fastsättning vid stödet 119 2.2 Placering av självhäftande list 120 2.3 Placering av fästfjädrar 120

Läs mer

Innehåll DESSA INSTRUKTIONER GÄLLER ENDAST I SLUTLIGA ANVÄNDARLÄNDER, VARS IDENTIFIKATIONSSYMBOLER FINNS PÅ FRAMSIDAN AV MANUALEN.

Innehåll DESSA INSTRUKTIONER GÄLLER ENDAST I SLUTLIGA ANVÄNDARLÄNDER, VARS IDENTIFIKATIONSSYMBOLER FINNS PÅ FRAMSIDAN AV MANUALEN. Innehåll 1. INSTUKTIONER FÖR SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING 131. INSTALLATION AV APPARATEN 133 3. ANPASSNING TILL OLIKA TYPER AV GAS 135 4. SLUTHANTERING 138 5. BESKRIVNING AV KONTROLLVRED 140 6. ANVÄNDNING

Läs mer

SALAMANDER SRH 1060/2060, SRT

SALAMANDER SRH 1060/2060, SRT SALAMANDER SRH 1060/2060, SRT 1060/2060 4172730, 4172732, 4172734, 4712736 Installations- och bruksanvisningar Översättning av tillverkarens manual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt...3 2. Säkerhetsanvisningar...3

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Din manual SMEG DO4WH

Din manual SMEG DO4WH Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DO4WH. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Anvisningar. 1 Anvisningar

Anvisningar. 1 Anvisningar Innehåll 1 Anvisningar 242 1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar 242 1.2 Anvisningar för användning av mikrovågsfunktionen 243 1.3 Tillverkarens ansvar 244 1.4 Apparatens syfte 245 1.5 Identifikationsdekal

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 600.0 07 22 88 FB För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDAREN: Innehåll 1. FÖRESKRIFTER FÖR ANVÄNDNING... 354 2. SÄKERHETSANVISNINGAR... 356 3. OMSORG OM MILJÖN... 358 4. LÄR KÄNNA DIN UGN... 359 5. TILLGÄNGLIGA TILLBEHÖR... 360 6. ANVÄNDNING AV UGNEN... 366 7. TILLAGNING

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. INSTRUKTIONER FÖR SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING _ 130 2. PLACERING AV SPISHÄLL 132 3. ELANSLUTNING 135 4. GASANSLUTNING 136 5. ANPASSNING TILL OLIKA TYPER AV GAS 138 6. SLUTHANTERING

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

SC112PZ. Funktioner 60 CM ELEKTRISK MULTIFUNKTIONSUGN, ROSTFRITT STÅL MED PIZZAFUNKTION ENERGIKLASS A

SC112PZ. Funktioner 60 CM ELEKTRISK MULTIFUNKTIONSUGN, ROSTFRITT STÅL MED PIZZAFUNKTION ENERGIKLASS A 60 CM ELEKTRISK MULTIFUNKTIONSUGN, ROSTFRITT STÅL MED PIZZAFUNKTION ENERGIKLASS A EAN13: 8017709107345 12 funktioner 12 recept varav 3 programmerbara Ugnskapacitet: 46 liter Temperaturer mellan 40 280

Läs mer

BRUKSANVISNING 6H-185AB 6H-185AN

BRUKSANVISNING 6H-185AB 6H-185AN BRUKSANVISNING 6H-185AB 6H-185AN 0 I 1 II 2 III IV IX 60 XII III 12:00 13:23 13:23 VI 60 13:25 00:60 V 13:25 14:00 60 13:25 18:00 14:30 3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 VI 1º 2º 3.2.6 3.4 3.4.1 3.4.2

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

ELEKTRONISK KLOCKA. Manual. cod. I/301/00/22

ELEKTRONISK KLOCKA. Manual. cod. I/301/00/22 ELEKTRONISK KLOCKA 5 knappar - E3 Manual cod. I/301/00/22 Innehållsförteckning Instruktion... 3 Knapparnas funktion.... 3 Display... 3 Symboler... 3 Så fungerar klockan... 3 Ställa klockan... 4 Slå på

Läs mer

A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN

A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN EAN13: 8017709145804 Induktionshäll med 5 induktionszoner Vänster

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Innehåll DESSA INSTRUKTIONER GÄLLER ENDAST I SLUTLIGA ANVÄNDARLÄNDER, VARS IDENTIFIKATIONSSYMBOLER FINNS PÅ FRAMSIDAN AV MANUALEN.

Innehåll DESSA INSTRUKTIONER GÄLLER ENDAST I SLUTLIGA ANVÄNDARLÄNDER, VARS IDENTIFIKATIONSSYMBOLER FINNS PÅ FRAMSIDAN AV MANUALEN. Innehåll 1 INSTRUKTIONER FÖR SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING 175 2 SÄKERHETSANVISNINGAR 177 3 OMSORG OM MILJÖN 179 4 ANVÄNDNING AV SPISHÄLLEN 180 5 ELANSLUTNING 182 6 GASANSLUTNING 183 7 ANPASSNING TILL OLIKA

Läs mer

Anvisningar. 1 Anvisningar

Anvisningar. 1 Anvisningar Innehåll 1 Anvisningar 284 1.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 284 1.2 Tillverkarens ansvar 285 1.3 Apparatens syfte 285 1.4 Avyttring 285 1.5 Identifikationsdekal 286 1.6 Denna bruksanvisning 286 1.7 Hur

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

SKÖTSELRÅD

SKÖTSELRÅD www.lecabfastigheter.se SKÖTSELRÅD FÖNSTER INDUKTIONSHÄLL DINA FÖNSTER DIN INDUKTIONSHÄLL ÖPPNING BESKRIVNING AV HÄLL BESKRIVNING AV KONTROLLPANEL 1. Tryck in knapparna i över och underkant handtag. 1.

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

SCP112-8. linea 60 CM PYROLYTISK MULTIFUNKTIONSUGN ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS A

SCP112-8. linea 60 CM PYROLYTISK MULTIFUNKTIONSUGN ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS A SCP112-8 60 CM PYROLYTISK MULTIFUNKTIONSUGN ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS A EAN13: 8017709130046 12 funktioner 12 recept varav 3 programmerbara Ugnskapacitet: 68 liter (+35%) Temperaturer mellan 30 280 C

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

Anvisningar. 1 Anvisningar. 1.2 Denna bruksanvisning. 1.1 Hur man läser bruksanvisningen. 1.3 Apparatens syfte. 1.4 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Anvisningar. 1 Anvisningar. 1.2 Denna bruksanvisning. 1.1 Hur man läser bruksanvisningen. 1.3 Apparatens syfte. 1.4 Allmänna säkerhetsföreskrifter Innehåll 1 Anvisningar 242 1.1 Hur man läser bruksanvisningen 242 1.2 Denna bruksanvisning 242 1.3 Apparatens syfte 242 1.4 Allmänna säkerhetsföreskrifter 242 1.5 Tillverkarens ansvar 243 1.6 Identifikationsdekal

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Innehåll 1. FÖRESKRIFTER FÖR ANVÄNDNING... 228 2. SÄKERHETSANVISNINGAR... 230 3. OMSORG OM MILJÖN... 232

Innehåll 1. FÖRESKRIFTER FÖR ANVÄNDNING... 228 2. SÄKERHETSANVISNINGAR... 230 3. OMSORG OM MILJÖN... 232 Innehåll 1. FÖRESKRIFTER FÖR ANVÄNDNING... 228 2. SÄKERHETSANVISNINGAR... 230 3. OMSORG OM MILJÖN... 232 3.1 Vår omsorg om miljön... 232 3.2 Er omsorg om miljön... 232 4. LÄR KÄNNA DIN APPARAT... 233 4.1

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Anvisningar. 1 Anvisningar

Anvisningar. 1 Anvisningar Innehåll 1 Anvisningar 242 1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar 242 1.2 Identifikationsdekal 243 1.3 Tillverkarens ansvar 243 1.4 Apparatens syfte 243 1.5 Bortskaffande 243 1.6 Denna bruksanvisning 244 1.7

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

CE92IMX 90 CM SPIS MED DUBBELUGN OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN

CE92IMX 90 CM SPIS MED DUBBELUGN OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN CE92IMX 90 CM SPIS MED DUBBELUGN OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN EAN13: 8017709117719 HÄLL Induktionshäll med 5 induktionszoner: Höger fram: Ø 145, 1,40 kw-turbo

Läs mer

INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT

INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT INSTALLATION, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING AV KÖKSFLÄKT DU 85446 W SE - Instruktioner för montering och användning Följ noga instruktionerna i denna bruksanvisning. Tillverkaren tar inte ansvar för eventuella

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

Triton Vit / Triton Svart

Triton Vit / Triton Svart Triton Vit / Triton Svart BRUKSANVISNING Triton Vit Triton Svart 2 I. Generella upplysningar Spiskåpan Triton ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder

Läs mer

Din manual SMEG SC521X-8

Din manual SMEG SC521X-8 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG SC521X-8. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Anvisningar. 1 Anvisningar. 1.2 Denna bruksanvisning. 1.1 Hur man läser bruksanvisningen. 1.3 Apparatens syfte. 1.4 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Anvisningar. 1 Anvisningar. 1.2 Denna bruksanvisning. 1.1 Hur man läser bruksanvisningen. 1.3 Apparatens syfte. 1.4 Allmänna säkerhetsföreskrifter Innehåll 1 Anvisningar 186 1.1 Hur man läser bruksanvisningen 186 1.2 Denna bruksanvisning 186 1.3 Apparatens syfte 186 1.4 Allmänna säkerhetsföreskrifter 186 1.5 Tillverkarens ansvar 187 1.6 Identifikationsdekal

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ugn Combair SEP Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler C Min. Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

TR4110IP. Victoria 110 CM SPIS MED 3 UGNAR OCH INDUKTIONSHÄLL GRÄDDFÄRGAD ENERGIKLASS:A

TR4110IP. Victoria 110 CM SPIS MED 3 UGNAR OCH INDUKTIONSHÄLL GRÄDDFÄRGAD ENERGIKLASS:A 110 CM SPIS MED 3 UGNAR OCH INDUKTIONSHÄLL GRÄDDFÄRGAD ENERGIKLASS:A EAN13: 8017709195069 Induktionshäll med 5 zoner: Vänster bak: Ø 215 mm, 2300 W Vänster fram: 1300 W Mitten: Ø 265 mm, 2300 W Höger bak:

Läs mer

Din manual ROSENLEW RK3210W http://sv.yourpdfguides.com/dref/1078449

Din manual ROSENLEW RK3210W http://sv.yourpdfguides.com/dref/1078449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Anvisningar. 1 Anvisningar

Anvisningar. 1 Anvisningar Innehåll 1 Anvisningar 36 1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar 36 1.2 Tillverkarens ansvar 37 1.3 Apparatens syfte 37 1.4 Avyttring 37 1.5 Identifikationsdekal 38 1.6 Denna bruksanvisning 38 1.7 Hur man läser

Läs mer

SFP140. linea 60 CM MULTIFUNKTIONSUGN MED PYROLYS TOUCH SCREEN I FÄRG ROSTFRITT STÅL MED SILVERGLAS ENERGIKLASS: A

SFP140. linea 60 CM MULTIFUNKTIONSUGN MED PYROLYS TOUCH SCREEN I FÄRG ROSTFRITT STÅL MED SILVERGLAS ENERGIKLASS: A SFP140 60 CM MULTIFUNKTIONSUGN MED PYROLYS TOUCH SCREEN I FÄRG ROSTFRITT STÅL MED SILVERGLAS ENERGIKLASS: A EAN13: 8017709172015 Ugnsvolym: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 30-280ºC Digital

Läs mer

Anvisningar. 1 Anvisningar

Anvisningar. 1 Anvisningar Innehåll 1 Anvisningar 214 1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar 214 1.2 Identifikationsdekal 215 1.3 Tillverkarens ansvar 215 1.4 Apparatens syfte 215 1.5 Bortskaffande 215 1.6 Denna bruksanvisning 216 1.7

Läs mer

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning Gasolspis CHEF Monterings- och bruksanvisning Chef 50 x 60 Art.nr 340026 Chef 50 x 60 Art.nr 340028 Chef 60 x 60 Art.nr 340066 Chef 60 x 60 Art.nr 340068 Kära kund, Gratulerar till valet av denna spis

Läs mer

C9IMX9. Funktioner. Tillbehör. classic. Stora ugnen 90 CM SPIS MED MULTIFUNKTIONSUGN OCH INDUKTIONSHÄLL ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A

C9IMX9. Funktioner. Tillbehör. classic. Stora ugnen 90 CM SPIS MED MULTIFUNKTIONSUGN OCH INDUKTIONSHÄLL ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A C9IMX9 90 CM SPIS MED MULTIFUNKTIONSUGN OCH INDUKTIONSHÄLL ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A EAN13: 8017709222888 Induktionshäll med 5 zoner: Vänster bak: Ø 180 mm, 1850 W - Turbo 3000 W Vänster fram: Ø 145

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

CE92GPX 90 CM SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH GASHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A

CE92GPX 90 CM SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH GASHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A CE92GPX 90 CM SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH GASHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A EAN13: 8017709113889 HÄLL Gashäll med 6 brännare: Vänster bak - fram: 1,00 kw - snabb 4,00 kw Mitten bak - fram:

Läs mer

Bruksanvisning. Bordsgrill. Stora värmeplattor. Svenska. Räfflat järn som ger fin grillyta Non-stick beläggning 2000W.

Bruksanvisning. Bordsgrill. Stora värmeplattor. Svenska. Räfflat järn som ger fin grillyta Non-stick beläggning 2000W. Bordsgrill Bruksanvisning Stora värmeplattor. Svenska Räfflat järn som ger fin grillyta Non-stick beläggning 2000W Modell: SL300 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara dem. Följ

Läs mer

Innehåll. Mer information om produkterna hittar du på vår hemsida

Innehåll. Mer information om produkterna hittar du på vår hemsida Innehåll 1. ANVISNINGAR FÖR EN SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING _ 13. INSTALLATION AV APPARATEN 134 3. BESKRIVNING AV REGLAGE 136 4. SPISHÄLL 143 5. ANVÄNDNING AV UGNEN 148 6. TILLBEHÖR 149 7. TILLAGNINGSTIPS

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

SF4920VCX Nyheter. Funktioner. Tillbehör. Versioner. Victoria 60 CM KOMPAKT KOMBINATIONSÅNGSUGN ROSTFRITT STÅL SOFT CLOSE ENERGIKLASS: A+

SF4920VCX Nyheter. Funktioner. Tillbehör. Versioner. Victoria 60 CM KOMPAKT KOMBINATIONSÅNGSUGN ROSTFRITT STÅL SOFT CLOSE ENERGIKLASS: A+ SF4920VCX Nyheter 60 CM KOMPAKT KOMBINATIONSÅNGSUGN ROSTFRITT STÅL SOFT CLOSE ENERGIKLASS: A+ EAN13: 8017709211073 Anti fingerprint 45 cm hög kompaktugn 15 funktioner Ugnsvolym: Netto: 41 liter Brutto:

Läs mer

DOSC36X. classic 60 CM DUBBEL MULTIFUNKTIONSUGN ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A

DOSC36X. classic 60 CM DUBBEL MULTIFUNKTIONSUGN ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A DOSC36X 60 CM DUBBEL MULTIFUNKTIONSUGN ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A EAN13: 8017709149642 STORA UGNEN 6 funktioner Ugnsvolym: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 50-250 C 5 tillagningsnivåer Digital

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

C92IPX8. classic 90 CM SPIS MED DUBBLA UGNAR,VARAV EN MED PYROLYS INDUKTIONSHÄLL ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A

C92IPX8. classic 90 CM SPIS MED DUBBLA UGNAR,VARAV EN MED PYROLYS INDUKTIONSHÄLL ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A C92IPX8 90 CM SPIS MED DUBBLA UGNAR,VARAV EN MED PYROLYS INDUKTIONSHÄLL ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A EAN13: 8017709150129 Induktionshäll med 5 induktionszoner Vänster bak: Ø 180 mm, 1850 W - Turbo 3000

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

SCP112NE2. linea 60 CM PYROLYTISK MULTIFUNKTIONSUGN, SVART ENERGIKLASS A

SCP112NE2. linea 60 CM PYROLYTISK MULTIFUNKTIONSUGN, SVART ENERGIKLASS A 60 CM PYROLYTISK MULTIFUNKTIONSUGN, SVART ENERGIKLASS A EAN13: 8017709117429 12 funktioner 12 recept varav 3 programmerbara Ugnskapacitet: 54 liter Temperaturer mellan 50 280 C Dubbel digital display (separat

Läs mer

Köksfläkt P602WH/P602SS

Köksfläkt P602WH/P602SS Köksfläkt P602WH/P602SS HN 10166/10167 Bruksanvisning Läs bruksanvisningen noga innan montering och användning av köksfläkten. Installation Denna köksfläkt kan användas antingen med utsug eller recirkulation.

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer