LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND"

Transkript

1 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Yttrande gällande åtgärdsprogram för Nedre Arbogaåns åtgärdsområde (Dnr ) LRF:s kommungrupp i Arboga Mälardalen har fått möjlighet att lämna synpunkter på åtgärdsprogram för Nedre Arbogaåns åtgärdsområde, och vill med anledning av detta framföra följande synpunkter: Övergripande synpunkter Först konstateras att ämnesområdet är omfattande och svårgreppbart och att mycket kunskap saknas. Trots detta drar Vattenmyndigheten mycket långtgående slutsatser och föreslår drastiska åtgärder som kommer att påverka de gröna näringarna kraftigt negativt, främst genom att bördig åkermark förstörs och tas ur produktion. Däremot vill även vi i kommungruppen arbeta för att våra vatten ska nå god status. Vi noterar att många i kommungruppen finner materialet svårbegripligt och krångligt. Materialet är inte komplett, t ex står det xxx kg fosfor per år på s 21, likaså kan samma kostnad (belopp) på ett ställe beskrivas som totalkostnad och på ett annat som kr per år. LRF:s kommungrupp i Arboga delar inte uppfattningen att jordbrukets omfattning kommer att minska de kommande åren i vår kommun. Produktionen domineras av växtodling och kommer i allt väsentligt att vara oförändrad under den aktuella perioden. Däremot kommer produktiviteten med största sannolikhet att förbättras. Allt under förutsättning att företagsklimatet inte försämras och att jordbruket inte tvingas att upphöra med produktion på stora arealer. Vattenmyndigheten har en övertro på föreskrifter och tillsyn. LRF:s kommungrupp i Arboga deltar i ett LOVA-projekt och är ett bra exempel på att frivilliga åtgärder kombinerat med stödåtgärder ger bra resultat. Framförallt sker frivilliga insatser i form av t ex LOVA-projekt snabbare än när något tvingas fram med stöd av föreskrifter och tillsyn. Vidare delar inte kommungruppen uppfattningen att våra markavvattningsföretag är inaktiva och dåligt fungerande. Dikningsföretagen har en tydlig verksamhetsutövare. I Arboga har vi uppfattningen att de flesta fungerar väl och underhålls när behov uppstår. Underhållet sker ofta med slåtterskopa som ger ett bra resultat och minsta möjliga påverkan på Regionförbundet i Mälardalen Besöksadress Box 23 Kungsgatan Enköping Växel Fax

2 2(5) omgivande miljö. Markavvattningsföretagen är grunden till att våra bördiga jordar avkastar bra och till minsta möjliga läckage av växtnäring. Markavvattningsföretagen noterar en allt högre belastning från omgivningen utanför båtnadsområdet, främst från infrastruktur. Tillsammans med klimatförändringarna gör detta att de ursprungliga dimensioneringarna i många fall inte kommer att vara tillräckliga med översvämningar och ökat växtnäringsläckage som följd. Här krävs ett större grepp från samhällets sida då det inte är rimligt att markägare inom båtnadsområdet ska bekosta förändringar som skett i det omgivande samhället. Därför är det förvånande att det inte finns några förslag om dagvattendammar för att minska belastningen av våra vattendrag och därmed ökat läckage av växtnäring. Jordbruksverket/Skogsstyrelsen har kunskap om våra markavvattningsföretag och behovet av markavvattning och miljöhänsyn inom de gröna näringarna. Även fortsättningsvis bör Jordbruksverket och Skogsstyrelsen ha ansvaret för markavvattningsföretagen, ej Naturvårdsverket som saknar denna kompetens. I rapporten över Nedre Arbogaåns åtgärdsområde anges att jordbruket står för 80 % av fosfortillförseln. Av de föreslagna åtgärderna ska jordbruket stå för 87 % av minskningen av tillförseln av fosfor till vattendragen. Det är rimligt att övriga samhället står åtminstone för sin del av utsläppsminskningen av fosfor och med tanke på att det ofta är punktutsläpp så bör de vara förhållandevis lättare att åtgärda än åtgärder i jordbruksmark. T ex kan avloppsreningsverken sluta att brädda avloppsvatten. Likaså ska man ta hänsyn till att marken alltid släpper ifrån sig en viss mängd fosfor, även om den inte odlas. Problembeskrivning som saknas Jordbruket i Arboga har små problem med ytavrinning och jorderosion. I den mån det förekommer härrör det oftast från områden som påverkats av djur. Sorkar är det största problemet som gräver gångar i slänter till diken och vattendrag. Vildsvin bökar sönder grässvålen i dikeskanterna och trycker ner jord i dikena. Under snösmältningen rinner sedan vattnet genom håligheter och barmark och tar med sig jord och därmed fosfor till vattendragen. Bävern gör störst skada genom att den gräver sig in i slänterna och drar ut jord i vattendragen. Lokalt är långa sträckor utefter vattendragen helt underminerade av bäverns verksamhet. När kanten blir tillräckligt underminerad rasar denna ner i vattendraget. Omfattning och påverkan av dessa djurs verksamhet bör undersökas och åtgärder vidtas.

3 3(5) Synpunkter på föreslagna åtgärder Omfattningen och tidsplanen för åtgärderna som berör jordbruket är orealistisk. Enskilda lantbruksföretag kommer att drabbas mycket hårt om de föreslagna åtgärderna genomförs och stora arealer tas ur produktion. Framförallt är det omfattningen av funktionella kantzoner och våtmarker som får förödande konsekvenser. Strukturkalkning LRF:s kommungrupp i Arboga har positiva erfarenheter av strukturkalkning och tycker att åtgärden främjar både miljö och produktion. Däremot är det anmärkningsvärt att Vattenmyndigheten drar så långtgående slutsatser av den förhållandevis lilla forskningen som finns att tillgå. Det finns inte några andra sammanhang där enskilda försök enskilda år har resulterat i så omfattande slutsatser av vare sig en myndighet eller organisationer inom växtodlingen. Det finns anledning att befara att skördeökningen för strukturkalkning inte är så stor som Vattenmyndigheten kalkylerar dels sett över en flerårsperiod, dels för jordar med olika förutsättningar, t ex där jorden redan har optimalt ph. Här krävs mer omfattande forskning och under många år. Även om man accepterar att strukturkalkning ger 8 % i skördeökning så stämmer inte resultatet att kostnaden för jordbruket är 0 kr. Redan efter de inledande åren med LOVA-stöd till strukturkalkningen har vi sett en omfattande prishöjning på kalk. Ökningen lär fortsätta om Vattenmyndighetens åtgärdsförslag ska genomföras på kort tid och därmed stämmer inte den gjorda kalkylen. Den kanske viktigaste orsaken till att kalkylen inte är realistisk är att jordbruksföretag generellt inte har likviditet till att göra så omfattande investering under kort tid. Det krävs vinst på en investering för att den ska vara företagsekonomiskt försvarbar och för att kunna ta lån krävs även att kassaflödet är positivt. Forskning och erfarenhet visar att strukturkalkningen ger effekt om den utförs på jordar med god eller möjligen tillfredsställande dränering. SCB redovisade 2013 att dräneringsbehovet i Västmanland (ny- och omtäckdikning) är ca 32%. Det är alltså en omfattande areal som ska täckdikas om det ska vara meningsfullt att strukturkalka ha i Nedre Arbogaåns avrinningsområde vilket ger ytterligare likviditetspåfrestning enligt resonemanget ovan. Vidare är vi frågande till varför strukturkalkning inte är tillåten inom ekologisk odling och hur Vattenmyndigheten har tänkt att lösa detta.

4 4(5) Ekologiskt funktionella kantzoner Redan idag finns sträckor utefter vattendragen som kan betecknas som funktionella kantzoner. Vi som bor och brukar markerna har ej kunnat notera att dessa zoner ger upphov till ett rikare växt och djurliv än i landskapet i övrigt, men ställer oss positiva till att sakkunniga undersöker frågan. Den föreslagna omfattningen är helt oförsvarlig och kostnaden är grovt underskattad. De ekologiskt funktionella kantzonerna föreslås på den bästa jordbruksmarken. Hög produktion och att det är en del av lantbrukets befintliga produktion gör att den verkliga kostnaden för lantbrukaren är i storleksordningen kr per ha. Vi ifrågasätter nyttan av de funktionella kantzonerna i förhållande till kostnaden. Vidare måste det säkerställas att markavvattningsföretagens skyldigheter kan uppfyllas och inte hindras av t ex träd och buskar. Våtmarker Först konstateras att i Nedre Arbogaåns avrinningsområde är det en mycket liten jordbruksareal som ligger så lågt att den är svår att avvattna. I kombination med ett flackt landskap gör det att det är ont om areal som enkelt och till låg kostnad kan göras om till våtmark som ger näringsretention. Utifrån detta ifrågasätts de kostnader som redovisas i rapporten, även om stöd erhålls så blir kostnaden sannolikt mycket högre än 6 miljoner kr per år för att skapa 371 ha våtmarker och fosfordammar. Som exempel kan nämnas att skapa 130 ha våtmark i Vibybäckens avrinningsområde är tekniskt mycket svårt och kommer att kräva schakt om uppskattningsvis minst 2 m 3 jord per m 2 våtmark. Notera också att den lägst liggande marken också är den bördigaste jorden som har stor betydelse för jordbrukets produktion och lönsamhet. Dagens stöd och bidragssystem täcker inte alls kostnaderna för att anlägga och sköta vare sig fosfordammar eller våtmarker. Skyddszoner Efter många års erfarenhet av skyddszoner kan konstateras att de är bra ur såväl miljösynpunkt som skötseln av vattendragen. Nyttan med att stabilisera upp slänterna och förhindra ras och underminering är betydande. Likaså förhindrar skyddszonen effektivt den jorderosion som kan ske i samband med snösmältning.

5 5(5) Utifrån dessa erfarenheter ifrågasätts de i rapporten angivna siffrorna där traditionella skyddszoner efter vattendragenhar mycket liten effekt på fosforförlusterna i förhållande till de anpassade skyddszonerna. Har man kallat alla platser där ytavrinning sker anpassade skyddszoner? För LRF:s kommungrupp i Arboga Fredrik Andersson

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015

Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015 Vattenmyndigheten vid: Stockholm den 24 april 2015 Bottenvikens vattendistrikt Bottenhavets vattendistrikt Norra Östersjöns vattendistrikt Södra Östersjöns vattendistrikt Västerhavets vattendistrikt Samrådshandlingar

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Vattenmyndigheten för s. Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet, dnr 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för n. Östersjön, dnr 537-5058-14 Vattenmyndigheten

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Samhällsekonomisk konsekvensanalys av förslag på åtgärdsprogran 2015-2021 för

Läs mer

Till Åtgärdsprogrammet

Till Åtgärdsprogrammet Till Åtgärdsprogrammet Tillfällig innehållsförteckning till delegation Till Åtgärdsprogrammet... 1 SAMHÄLLSEKONOMISK KONSEKVENSANALYS PER MILJÖPROBLEM... 3 Samhällsekonomisk konsekvensanalys övergödning...

Läs mer

2013:16. Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde. Exemplet Lillån

2013:16. Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde. Exemplet Lillån Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde Exemplet Lillån 2013:16 Titel: Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE 2015-04-20 Länsstyrelsen Västra Götalands län Vattenmyndigheten i Västerhavet 403 40 Göteborg Remiss angående Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavet s vattendistrikt

Läs mer

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄSTERBOTTEN

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄSTERBOTTEN NATURSKYDDSFÖRENINGEN I VÄSTERBOTTEN Länsstyrelsen Norrbottens län Samrådssvar dnr 537-9859-2014 Att: Vattenmyndigheten 971 86 LULEÅ Ärende: Yttrande över samrådshandlingar; förslag på Förvaltningsplan,

Läs mer

Verktyg för ett renare vatten i. Stavbofjärden

Verktyg för ett renare vatten i. Stavbofjärden Verktyg för ett renare vatten i Stavbofjärden 1 Postadress Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Besöksadress Hantverkargatan 29 Stockholm E-post: stockholm@lansstyrelsen.se Tfn: 08-785

Läs mer

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17 REDOVISNING Dnr; 23-12685/11 2012-02-28 Växt- och miljöavdelningen Carina Carlsson Ross Tfn: 036-15 60 52 E-post: carina.carlsson-ross@jordbruksverket.se Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Ett rikt odlingslandskap

Ett rikt odlingslandskap Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Rapport 2007:15 Foto: Mats Pettersson Ett rikt odlingslandskap underlag för fördjupad utvärdering 2008 Miljöenheten 2007-09-27 Referens

Läs mer

VASTRA RAPPORT 6. På tal om vatten. Om vägen mot en hållbar vattenförvaltning

VASTRA RAPPORT 6. På tal om vatten. Om vägen mot en hållbar vattenförvaltning VASTRA RAPPORT 6 På tal om vatten Om vägen mot en hållbar vattenförvaltning 1 2 Redaktion Anna Jöborn, Ingela Danielsson och Hans Oscarsson Författare Lotta Andersson, Berit Arheimer, Sofia Kallner Bastviken,

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Vinneå - för god ekologisk status

Vinneå - för god ekologisk status Vinneå - för god ekologisk status Handlingsprogram för 2011-2014 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrundsbeskrivning Vinneå... 4 Syfte och målsättning... 7 Åtgärdspaket... 9 Finansiering... 19 Förväntade

Läs mer

Motioner och yttranden

Motioner och yttranden Motioner och yttranden LRF Halland regionstämma 2015 Rubrik Lokalavdelning 1 Ansvaret för venåtgärder Spannarp, Träslöv, Himledalen Östra LRF 2 Vendrag - laxöring - övergödning Västra Kungsbacka LRF 3

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest REDOVISNING 1 VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@u.lst.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt. Västerås 2013-05-24 Vattenmyndigheten Länsstyrelsen i Västmanlands län Västra Ringvägen 1 Västerås e-post: vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling

Läs mer

Lokal åtgärdsplan mot övergödning i Kaggebofjärden med tillrinningsområde

Lokal åtgärdsplan mot övergödning i Kaggebofjärden med tillrinningsområde DEMO Deltagande Modellering Lokal åtgärdsplan mot övergödning i Kaggebofjärden med tillrinningsområde Page 1 of 56 Till läsaren...4 Sammanfattning...5 1. Varför och hur har vi arbetat med att ta fram en

Läs mer

Yttrande över samrådshandlingar

Yttrande över samrådshandlingar 1 2015-04-22 Vattenmyndigheten Västerhavet 403 40 Göteborg Yttrande över samrådshandlingar Nedan följer yttrande från Lygnerns vattenråd över Förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

Översvämningshot. Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Delbetänkande av Klimat- och sårbarhetsutredningen.

Översvämningshot. Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Delbetänkande av Klimat- och sårbarhetsutredningen. Översvämningshot Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern Delbetänkande av Klimat- och sårbarhetsutredningen Stockholm 2006 SOU 2006:94 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet CEC SYNTES NR 01 2013 LUNDS UNIVERSITET

Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet CEC SYNTES NR 01 2013 LUNDS UNIVERSITET Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet CEC SYNTES NR 01 2013 LUNDS UNIVERSITET Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet Juliana Dänhardt Katarina Hedlund Klaus Birkhofer Helene

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet. Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning

Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet. Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning Uppföljning och ställningstagande Miljö- och jordbruksutskottet Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft En uppföljning

Läs mer

Förebygg rensningsbehovet!... 16 Plantering... 16 Bete... 16 Skyddszoner... 16 Avfasning av strandbrinkar... 16

Förebygg rensningsbehovet!... 16 Plantering... 16 Bete... 16 Skyddszoner... 16 Avfasning av strandbrinkar... 16 Miljöhänsyn vid dikesrensningar Innehåll Miljöstörningar vid dikesrensningar......................... 1 Tänk efter före!.................................... 2 Behöver det rensas?..............................................

Läs mer

YTTRANDE över Vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner

YTTRANDE över Vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner Sidan 1 av 5 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 Kalmar vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen

Läs mer

Test av metod för heltäckande markkartering av åkermark inom Stavbofjärdens tillrinningsområde i Södertälje kommun

Test av metod för heltäckande markkartering av åkermark inom Stavbofjärdens tillrinningsområde i Södertälje kommun Test av metod för heltäckande markkartering av åkermark inom Stavbofjärdens tillrinningsområde i Södertälje kommun S O R P E T, S Ö R E N P E T T E R S S O N V Ä S T A N K Ä R R 6 1 0 7 5 V Ä S T E R L

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer