Tekniska nämnden kallas till sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden kallas till sammanträde"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Tekniska nämnden Datum Tekniska nämnden kallas till sammanträde Datum och tid: kl. 08:00-12:00 Plats: OBS! Sammanträdesrum Ernemar reningsverk Vid förhinder kontakta: Ingela Carlsson, Tel: , e-post: Anne Honkanen Tel , e-post: Yvonne Bergvall (S) Ordförande Ingela Carlsson Sekreterare Ledamöter Yvonne Bergvall (S) ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant (S) Ingmar Hjalmarsson (V) 2:e v ordförande Lena Rosenqvist (V) Stefan Pettersson (M) 1:e v ordförande Anders Danielsson (M) Jan-Eric Lindberg (FP) Håkan Englund (KD) Ersättare Vamai Betkari (S) Catrin Alfredsson (S) Alf Holmberg (S) Rickard Bäck Svetlana Andelova (V) Chahanna Olsson (M) Sam Ekman (M) Magnus Larsson (C) Anna Bredmar (KD) Kl. 08:00 Kl. 09:00 Kl. 09:30 Kl. 10:00 Gruppmöte Kaffepaus Rundvandring på Ernemar reningsverk Öppet sammanträde, föredragande tjänstemän

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 Tekniska nämnden Datum Dagordning Ärende Sida 1. Upprop - 2. Val av justerare - 3. Fastställande av dagordning - 4. Rundvandring på Ernemar reningsverk - 5. Budgetuppföljning per april Budgetomföring VA VA-redovisning Yttrande angående konstpolicy Oskarshamns kommun Avtal arrende Nötö camping Emmekalv 4: Köksombyggnad Solbacka avdelning Asken Köksombyggnad Eriksgatan Svar till motion nr 8/14 - Utred Verkstad Uppdrag översyn av regelverket för kommunens stöd till enskild väghållning Yttrande över motion nr 6/14 - En soptunna vid varje busshållsplats Lokala trafikföreskrifter Utvidgning av område med förbud mot att parkera fordon i Oskarshamns kommun 59-60

3 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 3 Tekniska nämnden Datum Trafiksituationen vid korsningen Stengatan/Köpmangatan Nytt betalsystem för parkering med app via telefon, ParkOnOff Yttrande över medborgarförslag nr 11/13 övergångsställe från Furuvägen, över Hantverksgatan mot Stadsparken! 21. Viltrapportering från Kalmarsunds Norra Sjöjaktvårdsförening jaktåret Anmälningsärenden Anmälan av delegationsbeslut 74-76

4 4

5 5

6 6

7 VA-redovisning 2013 Foto: Dämmet vid Humlefors, som reglerar vattenflödet ut ur Hummeln 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2013 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna, för rening av det förbrukade avloppsvattnet samt för avledning av dagvatten. Slutligen även för debitering av denna verksamhet. Vatten- och avloppsavdelningen (VAavdelningen) svarar vidare för kontroll av sjöar och vattendrag som belastas av avloppsvatten. Vattenverket i Fårbo använder grundvatten som filtreras genom sandfilter. I Kristdala består reningen av biofilter samt membranfilter medan Bockaras grundvatten filtreras genom kol. Vattenverket Fredriksberg får vatten från sjön Djupeträsk, som står i förbindelse med Eckern och Stora Bråen. För att rena det humusrika sjövattnet krävs rening i flera steg: mikrosil, kontaktfiltrering, snabb- och långsamfiltrering. Slutsteget vid samtliga vattenverk är ph-justering och desinfektion. Dricksvatten är ett livsmedel och Livsmedelsverket föreskriver provtagningsfrekvens samt vilka gränsvärden som gäller för vattenkvaliteten. Dessutom ska befintliga vattendomar följas t ex beträffande reglering av nivå i sjöar. Under 2013 har arbetet med att ta fram en VA-plan pågått. Planen tas upp till politiskt beslut under Verksamheten har under året medverkat i en länsgemensam övning i dricksvattenförsörjning för att säkerställa att vatten kan levereras under skilda förhållanden t ex även vid olika kriser. 1. Antal abonnenter och brukare st 2. Antal reningsverk och vattenverk Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. 1 8

9 Distributionen till kunderna sker med hjälp av fyra tryckstegringsstationer, en tryckreduceringsstation och sex vattentorn. Avlopp Avledning av avloppsvatten sker i samtliga tätorter med hjälp av 85 pumpstationer. Avloppsreningsverk finns i Oskarshamn, Figeholm och Kristdala. I Bockara finns en infiltrationsanläggning. Biologisk och kemisk rening av avloppsvatten sker vid reningsverken i Figeholm, Kristdala och Ernemar reningsverk i Oskarshamn. Ernemar har dessutom en speciell typ av biologisk rening som avlägsnar kväve. Vid den biologiska reningen bryts organisk substans ned och den kemiska reningen tar bort fosfor. För reningsverken finns gränsvärden för innehåll av syreförbrukande ämnen, fosfor och kväve (för Ernemar) i utgående renat avloppsvatten. Dessa är föreskrivna av samhällsbyggnadsnämnden eller Länsstyrelsen. I de grundläggande villkoren står också att anläggningarna ständigt ska drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt/ ekonomiskt rimliga insatser. Drift VA-avdelningen sköter drift och underhåll av ovanstående anläggningar. Under nätter och helger finns personal i beredskap för larm från driftövervakningssystemet eller allmänheten. Processutveckling och processoptimering sker fortlöpande. Ernemar laboratorium är ackrediterat för att ha hand om utsläppskontrollen av avloppsvatten samtidigt som det ansvarar för driftanalyser av både dricks- och avloppsvatten. Gatuavdelningen sköter drift av ledningsnätet samt planerar underhåll och nybyggnation av vatten- och avloppsledningar. Projekt initieras och utförs efter behov i samverkan mellan VAR- och gatuavdelningarna. Under 2013 har debiteringssystemet bytts för att vara mer flexibelt för kunderna. Man erbjuder nu t ex mätaravläsning via telefon eller dator utöver traditionellt brev. 2 9

10 3. Ledningsnätet 2013 Typ av ledning Totalt, m Nya, m Omlagda, m Borttagna, m Totalt m/ inv Omläggningstakt Dricksvattenledningar ,4 0,24 % Spillvattenledningar ,6 0,65 % Tryckavloppsledning ,7 0,28 % Dagvattenledningar ,7 0 % Total längd ,4 0,39 % 4. Producerad och levererad mängd renvatten Producerad mängd vatten 2,03 1,99 2,07 2,2 2,1 Levererad mängd vatten 1,66 1,70 1,76 1,7 1,77 Läckage i % 18,2 14, ,7 15,7 (miljoner kubikmeter) 3 10

11 5. Mängd mottaget och renat avloppsvatten Mängd mottaget vatten 4,6 4,6 4,3 Renat vatten 4,5 4,4 4,2 4,3 3,9 (miljoner kubikmeter) 6. Beskrivning av VA-taxans konstruktion Taxan bygger huvudsakligen på Svenskt Vattens tidigare basförslag. Dock motsvarar brukningsavgiftens konstruktion alternativförslag BII. 7. Kostnader fördelat på vattenrening, avloppsvattenrening, renvattendistribution, distribution av avlopps- respektive dagvatten samt administration, (tkr, netto) Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Vattenrening* (76520) Avloppsrening* (76620) Vattendistribution* (76530, 76540) Avloppsdistribution*(76630, 76640) Dagvattendistribution 4 11

12 Administration (76510) Övrigt (76550, 76560, 76610, 76650, 76570, 76660, 7668) *exklusive kapitalkostnader, kapitalkostnader ingår i Övrigt. 8. Intäkter 2013 Intäkter är framförallt brukningsavgifter, periodiserade anläggningsavgifter, avgifter från renhållningen för slamhanteringen, avgifter från tekniska kontorets gatuavdelning avseende dagvatten från allmänna platser, totalt tkr. Anläggningsavgifterna skuldförs vid inbetalningen och upplöses med 1/33-del varje år, vilket redovisas som en intäkt i resultaträkningen. Vid årets slut var skulden tkr. Det totala upplösta beloppet är tkr och för tkr. Verksamheten erhåller ränta 582,9 tkr från finansförvaltningen, motsvarande ca 2,9 %, för den ingående skulden. Räntan motsvarar 30-årig obligationsränta. Vidare erhåller eller betalar verksamheten ränta månatligen till finansförvaltningen för löpande kostnader och intäkter under året. Räntan motsvarar erhållen bankränta (Nordea), ca 1 % och beloppet är 62, 7 tkr Större investeringar 2013 Drift-, underhåll och förnyelse (DUF) av ledningsnätet är budgeterat till 8 mkr årligen. En översyn pågår för att optimera energiförbrukningen på anläggningarna. Kommunens största avloppsreningsverk är snart 25 år och en större reinvestering planeras för att uppgradera verket. Råvattenförsörjningen till Oskarshamn är begränsad av vattenkvaliteten i Djupeträsksjön. En tillståndsansökan att utnyttja sjön Hummeln som råvattentäkt behandlas i Mark- och miljödomstolen. 5 12

13 10. Viktiga externa faktorer som ränta Den interna räntan är satt utifrån rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) efter årlig bedömning av räntan på femåriga statsobligationer: 2,9 %. 11. Leasing av anläggningstillgångar Va-verksamheten har inga externa leasingavtal ( ). 12. Statliga och andra offentliga stöd Offentliga stöd Statligt stöd har inte erhållits under Viktiga händelser efter balansdagen Miljöredovisning (mål) Kvävereduktionen på Ernemar Avloppsreningsverk var 54 % 2013 (59 % 2012) och halten kväve i utgående vatten var klart under gränsvärdet 15 mg/l. Övriga reningsanläggningar har också fungerat bra. Utsläppsvärdena ligger väl under gränsvärdena. Andelen bräddat vatten uppgick till 3,5 % av det totala tillflödet (2012 3,6 %). Slammet från avloppsreningsverken skickas till Econova för tillverkning av anläggningsjord och täckmassor. Inget slam har deponerats. Kadmiumhalten i slammet från Ernemar är fortsatt hög: 6,8 mg/kg TS, vilket är något högre än föregående år (4,7 mg/kg TS 2012). 15. Personal Avdelningschef 50 % till , 100 % från Processingenjör 100 %, vakant från Utredare/ projekt 100 % Arbetsledare 100 % 6 13

14 Laboratorieassistent, 2 st á 100 % Drifttekniker 7 st á 100 % Reparatör 100 % Totalt 14 anställningar Ersättning till tekniska kontoret för overhead-kostnader 250 tkr, schablonberäknad. Teknisk chef 15 % Ekonom 10 % Personalsamordnare 5 % Adm assistent 5 % Projekteringsingenjör fördelas per timme utfört arbete åt va-verksamheten. I övrigt fördelas personal på gatuavdelningen för drift och underhåll av ledningsnätet per timme utfört arbete. 16. Övriga interna kostnader Debitering av avgifter: Va-verksamheten köper en tjänst av ekonomiavdelningen. Fastighetsunderhåll fastighetsavdelningen: personal betalas per timme. Externa tjänster och varor tillkommer. Mätningsarbeten: samhällsbyggnadskontoret. À-jourhållning av ledningskartnät: ca 440 tkr per år till samhällsbyggnadskontoret. Städning av verken: köps av tekniska kontorets Kost och serviceavdelning för ca 202 tkr/ år. Televäxel och dataledningar (IT): kostnad för ledningar, personal IT-avdelningen, 100 % av hyra av datorer, skrivare osv, debiteras per anknytning. (Externa kostnader för driftövervakning debiteras av resp leverantör.) 17. Nedskrivning av anläggningstillgång En ultraljudsanläggning på Ernemar avloppsreningsverk har skrivits ned med 1 mnkr på grund av att den inte fungerade tillfredsställande. 18. Eget kapital (resultatutjämningsfond) Verksamheten har andel i kommunens egna kapital med 9,3 mkr per Enligt planeringen ska resultatutjämningsfonden (eget kapital) användas till tömning av slambäddarna vid Ernemar ARV samt jämna ut behovet av taxehöjning med anledning av de stora kommande investeringarna inom verksamheten, t ex ny 7 14

15 vattentäkt i Oskarshamn, renovering av avloppsreningsverken i Oskarshamn och Figeholm samt ökad budget för renovering av ledningsnätet (DUF). 19. Kundnöjdhet Oskarshamns kommun gör en medborgarundersökning vartannat år med hjälp av SCB. Den senaste var hösten Den del av undersökningen som avser kundnöjdhet kallas Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Vatten och avlopp hade 74 i betygsindex 2012 vilket är det näst högsta betyget på verksamheten i kommunen. Endast räddningstjänsten hade högre index (77). Kvinnor är mer nöjda med verksamheten än män (kvinnor 76 och män 73). Man är mer nöjd med både dricksvattenkvaliteten och avloppssystemet än vid mätningen Vattenförsörjningen är samma som Frågorna var utformade typ Vad tror eller tycker du om? I jämförelsen med andra kommuner hade vatten och avlopp i Oskarshamn indexet 78. Högsta index var 89 och lägsta

16 VA-Verksamheten Resultaträkning - kommunen (mkr) Not Verksamhetens intäkter 1 53,3 50,3 Verksamhetens kostnader 2-29,9-28,0 Avskrivningar 3-12,8-11,5 Nedskrivningar 3 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader 10,6 10,9 Finansiella intäkter 4 0,7 0,1 Finansiella kostnader, externa 5 0,0 0,0 Finansiella kostnader, finansförvaltning 6-6,5-9,7 Resultat före extraordinära poster 4,8 1,3 Extraordinära intäkter 0,0 0 Extraordinära kostnader 0,0 0 Periodens resultat 7 4,8 1,3 16

17 VA-Verksamheten Balansräkning - kommunen (mkr) TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Not ,7 230,2 9 10,5 10,4 244,2 240,6 244,2 240,6 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 10 5,8 2,6 Kassa och bank 0,0 0,0 Summa omsättningstillgångar 5,8 2,6 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Förändrad redovisningsprincip Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder Förutbetalda anläggningsavgifter Långfristiga skulder, externa Långfristiga skulder, interna Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder 250,0 243,2 11 4,5 3,2 12 0,0 0,0 4,8 1,3 9,2 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 20,1 13 0,0 0, ,5 217,0 239,0 237,1 14 1,8 1,6 1,8 1,6 Summa skulder 240,8 238,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 250,0 243,2 17

18 Noter resultaträkning Not 1 Verksamhetens intäkter Anläggningsavgift 0,7 0,8 Brukningsavgift 50,1 47,2 VA-intäkter 2,4 1,9 Hyror och arrenden 0,0 0,0 Övriga intäkter 0,0 0,4 Summa 53,3 50,3 Not 2 Verksamhetens kostnader Externa kostnader Personalkostnader 7,1 7,3 Lokalhyra och 1,9 1,2 fastighetsservice Anläggnings- och 3,7 3,5 underhållsmaterial Entreprenader och köp av 3,1 2,7 verksamhet Bränsle, energi, vatten 6,4 6,2 Tele-, it- och 0,3 0,3 postkommunikation samt kontorsmaterial Övrigt material och tjänster 1,8 1,6 Summa externa kostnader 24,3 22,8 Interna kostnader Underhållskostnader debiterade från tekniska kontoret Övriga interna kostnader Administrativ ersättning till tekniska Summa interna kostnader Summa verksamhetens kostnader 4,0 3,9 1,3 1,1 0,2 0,2 5,5 5,2 29,9 28,0 Externa kostnader Personalkostnader: Personalstyrkan består av: (årsarbetare, åa) Avdelningschef 0,5; 1,0 0,5 Processingenjör 1,0; 0 1 Utredare/ projekt 1 1 Arbetsledare 1 1 Laboratorieassistent 2 2 Ekonomiassistent fakturering Drifttekniker 7 7 Reparatör 1 1 Summa årsarbetare 12,5; 13,0 13,5 Interna kostnaderfördelningsprinciper: Underhållskostnader- avser underhållsarbeten beställda av VA-verket och utförda av tekniska kontorets arbetsenheter eller entreprenörer. Innehåller kostnader för personal, material, maskiner, transportmedel. 18

19 Övriga interna kostnaderavser följande poster - miljötillsynsanvgift (debiteras enl av kommunfullmäktige fastställd taxa) - kartor (debiteras enl av kommunfullmäktige fastställd taxa) - telekommunikation (debiteras per anknytning) - IT-kommunikation (debiteras per IT-arbetsplats) Administrativ ersättning till tekniska kontoret Schablonberäknade befattningar inom tekniska kontoret: Teknisk chef 0,15 0,15 Personalsamordnare 0,05 0,05 Ekonom 0,1 0,1 Adm assistent 0,05 0,05 Summa årsarbetare 0,35 0,35 För dessa personers arbete utgår en ersättning till staben på tekniska kontoret på 0,25 mkr på helår. Not 3 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Ledningar Byggnader, verk och pumpstationer Komponentavskrivning tillämpas. Planenliga avskrivningar maskiner och inventarier 1,8 1,6 Planenliga avskrivningar mark, byggnader och 10,1 9,8 tekniska anläggningar Nedskrivning av anläggningstillgång 1,0 0,0 Summa 12,8 11,5 Not 4 Finansiella intäkter Ränteintäkter övriga 0,6 Ränteintäkter kundfordringar 0,0 0,0 Inkassoersättning kundfordringar 0,0 0,1 Summa 0,7 0,1 Not 5 Finansiella kostnader, externt Dröjsmålsränta leverantörsskulder mm 0,0 0,0 Öresavrundning 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 Not 6 Finansiella kostnader, finansförvaltning Räntekostnad internt 6,5 9,7 Summa 6,5 9,7 Not 7 Periodens resultat Årets resultat 4,8 1,3 Synnerliga skäl 0,0 0 Summa 4,8 1,3 19

20 Noter balansräkning Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Mark, byggnader och tekniska anläggningar - Totalt Ingående anskaffningsvärde 450,2 435,5 Ingående ackumulerade avskrivningar -220,0-210,2 Årets investeringar 14,7 14,8 Årets avskrivningar -10,1-9,8 Årets nedskrivningar 0,0 0,0 Årets försäljningar 0,0 0,0 Korrigeringar Omflyttningar, utfördelningar -1,1 0,0 Utgående anskaffningsvärde 463,8 450,2 Utgående ackumulerade avskrivningar -230,1-220,0 Summa - Mark, byggnader och tekniska anläggningar 233,7 230,2 De bokförda värdena fördelas på följande typer av anläggningar Not 9 Maskiner och inventarier Maskiner och inventarier - Totalt Ingående anskaffningsvärde 20,4 19,5 Ingående ackumulerade avskrivningar -10,0-8,4 Årets investeringar 1,9 0,8 Årets avskrivningar -1,8-1,6 Årets försäljningar 0,0 0 Korrigeringar 0,0 0 Omflyttningar, utfördelningar 0,0 0 Utgående anskaffningsvärde 22,2 20,4 Utgående ackumulerade avskrivningar -11,8-10,0 Summa - Maskiner och inventarier 10,5 10,4 Not 10 Kortfristiga fordringar VA fordringar 5,8 2,6 Summa 5,8 2,6 Not 11 Eget kapital Eget kapital vid årets början 4,5 3,2 Förändrad redovisningsprincip 0,0 0,0 Periodens resultat 4,8 1,3 Summa 9,3 4,5 20

21 Not 12 Förändrad redovisningsprincip Not 13 Långfristiga skulder Förutbetalda anläggningsavgifter Ingående skuld 22,4 19,3 Upplösning tidigare års anläggningsavgifter -3,0-0,6 Årets inbetalda anläggningsavgifter 2,2 1,5 Upplösning årets inbetalda anläggningsavgifter -0,1 0,0 Summa 21,5 20,1 Anläggningsavgifterna inom va-verksamheten redovisas from 2009 som långfristig skuld och periodiseras på 33 år. Extern låneskuld 0,0 0,0 Kreditgivare Intern låneskuld Ingående låneskuld 217,0 214,4 Amortering 0,5 2,6 Summa 217,5 217,0 Övriga uppgifter kring låneskuld Not 14 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0,7 0,6 Avräkningsskuld Kredit koncernkonto Nästa års amorteringar Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader 1,1 1,0 - därav semesterlöneskuld inkl sociala avgifter 1,1 1,1 -därav okompenserad övertid inkl sociala avgifter 0,0 0,0 - därav sociala avgifter -därav räntekostnader Summa 1,8 1,6 21

22 22

23 1 Konstpolicy Oskarshamns kommun 23

24 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målsättning och syfte... 3 Organisation... 3 Definition av konst... 4 Döderhultarn... 4 Fredriksbergs herrgård... 4 Konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation och tillbyggnad... 4 Anskaffning av konst... 5 Registrering... 5 Exponering... 5 Utlån... 5 Förvaring... 6 Förflyttning... 6 Vård av konst och värdeföremål... 6 Gallring... 6 Gåvor och donationer av fast och lös konst samt värdeförmål

25 3 Inledning Oskarshamn ska vara en attraktiv kommun för alla invånare och samtidigt locka till sig nya invånare, besökare och turister. Konst har en viktig roll i det offentliga rummet framför allt för att göra en plats attraktiv och skapa upplevelser för människor men också för att skapa glädje och trivsel. Konsten kan också bidra till ökat välbefinnande, livskvalitet och vara hälsobefrämjande. Konsten ska väcka eftertanke och framförallt beröra. Valet av konst och konstnärlig utsmyckning ska präglas av kvalitet, mångfald och variation för att skapa attraktiva miljöer i kommunen. Vid konstnärlig utsmyckning ska ett samspel och en harmonisering med omgivningen eftersträvas. Såväl det etablerade som det nyskapande ska existera och representeras av olika typer av konstarter, konstyttringar och tekniker. För att konsten ska får uppmärksamhet ska den också kunna provocera. Konsten ska vara en naturlig del av hela Oskarshamns kommun och interagera med stadsplanering och byggnationer. Det är också viktigt att konst och värdeföremål synliggörs samt att samlingarna hålls levande. Det är därför viktigt att aktivt arbeta med exponering, marknadsföring och gallring. Målsättning och syfte Konstpolicyn är till för att säkerställa mångfald och kvalitet vid inköp av konst och konstnärlig utsmyckning. Konstpolicyn ska också visa hur kommunen ska hantera, förvara, exponera och gallra konst och värdeföremål. Till konstpolicyn ska det finnas fyra kompletterande dokument: beskrivning av arbetsgång när det gäller konstnärlig utsmyckning, manualer för registrering av konst, gallring samt för gåvor och donationer. Organisation Bildningsnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens konst- och värdeföremålshantering. Kulturkontoret vid bildningsförvaltningen arbetar praktiskt med hanteringen av konst och värdeföremål. Konstansvarig i Kulturhuset har det övergripande ansvaret för det praktiska och dagliga arbetet. Beställning av konstnärlig utsmyckning är ett politiskt beslut och alla ärende angående konstnärlig utsmyckning ska beslutas i bildningsnämnden. Av bildningsnämndens delegationsordning framgår bland annat vem som har rätt att teckna avtal vad gäller konstnärlig utsmyckning enligt enprocentsregeln samt köpa in lös och fast konst. Inköp av lös konst beskrivs i delegationsordningen och regleras efter tilldelad budget. Delegationsbeslut vid inköp av lös konst och värdeföremål ska anmälas till bildningsnämnden. Konstansvarig i Kulturhuset är kontaktperson för rådgivning angående konst och anskaffande av konst. 25

26 4 Definition av konst Det är viktigt att definiera vad konst är även om det är svårt att generellt bestämma vad som är konst eller ett värdeföremål. Det blir extra svårt eftersom smaken är subjektiv. Varje konstverk eller föremål måste bedömas för sig själv utifrån nedanstående riktlinjer: Konst Kommunen får köpa in eller ta emot konst som gåva. För att ingå i kommunens konstregister ska konstverket betinga ett inköpsvärde eller marknadsmässigt värde av minst kr. Värdeföremål Värdeföremål kan till exempel vara antika möbler, väggklockor, ljuskronor eller liknande. För att definieras som ett värdeföremål ska föremålet betinga ett marknadsmässigt värde av minimum kr. Döderhultarn Bildningsnämnden ansvarar för att samlingen av Döderhultarns skulpturer omhändertas och vårdas på ett professionellt sätt. Bildningsförvaltningen ansvarar även för att förutsättningar finns för hantering och registrering av föremålen över tiden. Bildningsförvaltningen ska verka för att Döderhultarns konst görs tillgänglig för vuxna och barn genom visningar och pedagogisk verksamhet. Syftet med visningarna är att berätta om Axel Peterssons konstnärskap och unika roll i den svenska konsthistorien. Samlingen ska utvecklas genom nyinköp och förvärv. Fredriksbergs herrgård Bildningsnämnden ansvarar för samlingen av föremål på Fredriksbergs herrgård. Dessa ska, på samma sätt som med Döderhultarns skulpturer, tas hand om och vårdas på ett professionellt sätt. Det ska finnas förutsättningar för god och kontinuerlig vård, hantering och registrering över tiden. Bildningsförvaltningen ska verka för att Fredriksbergs herrgård och dess föremål görs tillgängliga för vuxna och barn genom visningar och pedagogisk verksamhet. Konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation och tillbyggnad Fast konstnärlig utsmyckning är konstnärlig utsmyckning som monteras i golv, väggar, tak eller integreras i byggnader konstnärlig utsmyckning som monteras på eller integreras i marken utanför byggnader som till exempel skulpturer väggmålningar, stenkonst och mosaikinläggningar i golv. Lös konstnärlig utsmyckning är konstnärlig utsmyckning som hängs upp eller placeras i byggnaden helt utan byggteknisk påverkan, exempelvis målningar, textila bilder och mindre skulpturer. Angående konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation och renovering tillämpar Oskarshamns kommun enprocentsregeln. Tillämpningen av enprocentsregeln antogs av kommunfullmäktige , 77. Genom ett beslut i fullmäktige 18/2006, grundat på ett förslag från tekniska nämnden, förändrades beräkningsunderlaget för offentlig utsmyckning. De upphandlade entreprenadkostnaderna utgör beräkningsunderlag för offentlig utsmyckning. 26

27 5 Kommunfullmäktige har , 20, beslutat om ett nytt beräkningsunderlag för konstnärlig utsmyckning i en investeringspolicy. Vid konstnärlig utsmyckning kontaktas konstansvarig på kulturkontoret för rådgivning och planering. Konstansvarig bildar en samrådsgrupp tillsammans med representanter från tekniska kontoret. Samrådsgruppen bereder och handlägger utsmyckningsprojektet samt lämnar förslag till bildningsnämnden för beslut om utsmyckning och möjlig konstnär. Arbetsordningen beskrivs i detalj i en manual för handläggning av konstnärlig utsmyckning. Förutom att all konstnärlig utsmyckning ska samspela med sin omgivning ska den följa principen om mångfald och kvalitet samt konstverk i olika tekniker. Anskaffning av konst Vid inköp lämnar ansvarig för konsten inköpsförslag till kulturchefen som beslutar om inköp enligt delegationsordningen. Delegationsbeslut gällande inköp av konst anmäls till bildningsnämnden. Inköpen beslutas enligt principen om mångfald och kvalitet samt konstverk i olika tekniker. För konstnärlig utsmyckning på olika enheter i kommunen bör medarbetare stimuleras att komma med önskemål. Dock ansvarar kulturkontoret i slutändan vilken utsmyckning som ska vara på respektive ställe för att säkerställa den konstnärliga mångfalden. Beställning av lös konst ska lämnas till konstansvarig på kulturkontoret genom respektive områdeschef. Kulturkontoret disponerar investeringspengar för inköp av konst. Det finns även möjlighet att köpa konst via Uddenbergska fonden. Registrering Konstansvarig i Kulturhuset ansvarar för att all konst registreras och märks enligt manual. Konst och värdeföremål som är inköpt på olika avdelningar i kommunen ska också registreras och märkas. Respektive chef ansvarar för att denna registrering och märkning sker på kulturkontoret. Konstansvarig på kulturkontoret är ansvarig för att konstregistret hålls aktuellt och att alla föremål registreras korrekt samt fotograferas. Konsten ska inventeras. Exponering Bildningsförvaltningen ska eftersträva att synligöra så mycket som möjligt av sin konst. All kommunal konst finns inte i offentliga miljöer men förvaltningen ska eftersträva att visa upp så mycket som möjligt av den inköpta konsten. På sikt ska den kommunala konsten också exponeras digitalt. Utlån Kommunens förvaltningar uppmanas att låna konst för exponering. Offentliga miljöer prioriteras men det går även att låna konst till arbetsrum. Vid lån ska konstansvarig i Kulturhuset kontaktas och ett låneavtal upprättas. 27

28 6 Förvaring Kommunens konstinnehav uppgår idag till cirka verk. Konstsamlingen består till största delen av lös konst. I samlingen ingår även fast offentlig utsmyckning liksom Döderhultarmuseets skulptursamling. I vissa fall kan även föremål som bedöms ha ett affektionsvärde för kommunen ingå. Förflyttning När ett konst- eller värdeföremål flyttas ska konstansvarig på kulturkontoret underrättas för godkännande och notering i konstregistret. All förflyttning och transport av konst och värdeföremål måste ske med varsamhet för att undvika skador på föremål. Vård av konst och värdeföremål Konstansvarig i Kulturhuset ansvarar för att all konst och alla värdeföremål vårdas och underhålls på ett ändamålsenligt sätt. Upptäcks skadad konst eller värdeföremål i kommunen ska konstansvarig underrättas. När det gäller vård och underhåll av fast konstnärlig utsmyckning ansvarar fastighetsägare och inköpare av konsten. Vid vård och underhåll ska konstansvarig kontaktas för rådgivning. Gallring Gallring ska ske i enlighet med manualen för gallring. Syftet med gallring är att kunna ha en aktuell samling av konst och värdeföremål vilka kan hanteras, exponeras och förvaras. I manualen för gallring beskrivs gallringsprocessen i detalj. När ett konstverk eller värdeföremål, som är i kommunal ägo, gallras ska detta göras med stor försiktighet vid bedömningen. Detta för att inget unikt eller värdefullt föremål ska gallras av misstag. Istället för gallring ska möjligheten till omplacering och cirkulation beaktas. De föremål som gallras ska i huvudsak vara trasiga, förstörda eller helt utan värde. Originalmålningar ska ej vara föremål för gallring. I många fall kan försäljning vara att föredra framför gallring. Försäljning ska ske enligt nämndens delegationsordning. Gåvor och donationer av fast och lös konst samt värdeförmål En manual ska reglera vilka gåvor och donationer kommunen ska ta emot. Föremålet ska inte tas emot för förvaring utan måste kunna användas aktivt i kommunens samlingar. Konstansvarig i kulturhuset tar emot förfrågningar angående gåvor och donationer. Det ska upprättas ett avtal mellan givaren och Oskarshamns kommun innan gåvan eller donationen tas emot. I avtalet ska klargöras hur gåvan och donationen får användas, var den ska placeras och hur den får gallras. 28

29 29

30 30

31 Sida 1 av 1 Datum Ert datum Vår beteckning Er beteckning Tjänsteställe/handläggare Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen Richard Bergquist E-post: Tel: Avyttrade fastigheter Gransmåla skola Långebrovägen, Misterhult Lägenhet Stengatan 40 Rödsle badhus (byggnaden riven, marken kvar) Föreslagna avyttringar Virsjödals missionshus Virsjödal 2 Rivning Andersbo bostadshus Andersbo 1:2 Rivning Påskallaviks förskola Emmekalv 4:298 Försäljning, avvaktar detaljplan Äppelbo förskola Kolberga 2:1 Försäljning av huvudbyggnad Misterhults kommunalhus Misterhult 1:18 Försäljning? Detaljplan A-område Dammgatan (bostadshus) Snäckan 1 Rivning Högskulla gård Figeholm 3:1 Försäljning Skötegårdsgatan Ador 3 Försäljning Sociala huset Oskarshamn 3:1 Rivning Släthultskassan Släthult 1:26 Försäljning TEKNISKA KONTORET Fastighetsavdelningen Richard Bergquist Avdelningschef Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Södra Fabriksgatan 20 Tel Oskarshamn Fax

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 Författningssamling REGLER FÖR KOMMUNENS STÖD TILL ENSKILD VÄGHÅLLNING Antagna av kommunfullmäktige , 168 Reviderade av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Gäller fr.o.m xx-xx Bidragsberättigad väg l. Kommunen lämnar bidrag, med de undantag och inskränkningar som anges nedan, till vägförening, vägsamfällighet, samfällighetsförening, annan väghållningsorganisation eller enskild person, som åtagit sig väghållaransvar for a) enskild väg med statligt driftbidrag (statsbidragsberättigad väg) eller b) annan enskild väg, som utgör enda eller kortaste utfart från helårsbostad för i kommunen folkbokförd person. Väg eller vägsträcka som ej erhåller bidrag 2. Bidrag lämnas inte för väg eller vägsträcka a) som är belägen i annan kommun b) som betjänar endast fastighet i statens, landstingets eller annan kommuns ägo c) som betjänar endast fritidsbebyggelse eller obebodd fastighet d) som nyttjas endast för skogs-, lantbruks- (t.ex. s.k. markväg) eller industritransporter e) som underhålles av kommunen f) som ligger inom detaljplan Bidrag 3. Årligt underhållsbidrag Bidrag till årligt underhåll för statsbidragsberättigade vägar och andra enskilda vägar justeras vid behov av tekniska nämnden. 39

40 2 (3) Regler för kommunens stöd till enskild väghållning Förbättringsbidrag Så kallade förbättringsbidrag till punktinsatser (grävning diken, vägtrummor m.m.) kan endast sökas av väghållare med statsbidragsberättigade vägar. Ansökan om bidrag skall grundas på av Trafikverket uppförd kalkyl över arbetena. Bidraget utbetalas enligt tekniska nämndens beslut och policy efter att arbetet besiktats och godkänts av Trafikverket. Bidragstagarens åliggande 4. Bidragstagare som erhåller underhållsbidrag är skyldig, såvida inte kommunstyrelsen/tekniska nämnden medgivit annat, a) att hålla vägen öppen för allmän trafik under hela året utan inskränkningar för viss tid eller för vissa kategorier av trafikanter. Dock må bidragstagare utan erinran från kommunstyrelsen/tekniska nämnden, under tid då vägs bärighet är nedsatt på grund av tjällossning eller långvarig nederbörd, föreskriva nedsatt bruttovikt om möjligt med undantag för buss i linjetrafik, skolskjuts och för fordon som ombesörjer transport av livsmedel, post och avfall. Det ankommer på väghållaren att uppsätta författningsenliga vägmärken samt annan utrustning (avstängningsmaterial m.m.) för att upprätthålla trafiksäkerheten på vägen. Anmälan av avstängning och även avstängningens upphörande skall lämnas till kommunens tekniska kontor tel b) att, som ansvarig väghållare hålla vägbana och övriga väganordningar i ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder c) att i fråga om vägens underhåll vara underkastad kontroll av kommunens tekniska kontor d) att för kommunen möjliggöra full insyn i väghållarens verksamhet och ekonomi e) att omedelbart anmäla till kommunen om vägen inte längre erfordras som tillfart till helårsbostad. Ansökan 5. Ansökan om underhållsbidrag skall alltid sökas hos tekniska kontoret. Efter godkännande utbetalas bidraget årsvis i efterskott. 6. Ansökan om bidrag skall inges i god tid innan arbetet påbörjas. Till ansökan skall därvid bifogas, av Trafikverket godkänd kostnadsberäkning. 40

41 3 (3) Regler för kommunens stöd till enskild väghållning 7. Bidrag till enskilda vägar lämnas enligt tekniska nämndens beslut och policy. Tekniska nämnden kan besluta att inte utbetala bidrag om underhållet varit bristfälligt. Pågår försummelsen under längre tid och rättar sig väghållare inte efter påpekande av tekniska nämnden eller åsidosätter väghållare annars märkbart sina åligganden får tekniska nämnden besluta att underhållsbidrag till vägen inte vidare skall lämnas. Utbetalning 8. Årligt underhållsbidrag utbetalas i efterskott snarast efter verksamhets/kalenderårets slut genom tekniska kontorets försorg. l Så kallat förbättringsbidrag, endast statsbidragsberättigade vägar, utbetalas enligt tekniska nämndens beslut och policy efter det att Trafikverket har besiktat och godkänt arbetet. Ikraftträdande 9. Dessa regler träder i kraft när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde på Kungsgatan; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 2 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Kungsgatan enligt kartbild ska vara gångfartsområde. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 47

48 48

49 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering för rörelsehindrade på Hamngatan; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På markerad sträcka på Hamngatan enligt kartbild får endast sådant fordon parkeras som används för befordran av rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 trafikförordningen (1998:1276) eller utländskt parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 49

50 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering för rörelsehindrade på Bäckgatan; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På markerad sträcka på Bäckgatan enligt kartbild får endast sådant fordon parkeras som används för befordran av rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 trafikförordningen (1998:1276) eller utländskt parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 50

51 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Tingsvägen; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På sydöstra sidan på en sträcka av 34 m på Tingsvägen enligt kartbild får fordon parkeras under högst 15 min i följd. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 51

52 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats på Åsavägen; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 4 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Korsningen mellan Granåsavägen, Åsavägen och Östersjövägen enligt kartbild ska vara cirkulationsplats. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 52

53 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Kolbergavägen; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Kolbergavägen från en punkt omedelbart norr om Jägarstigen och 400 m norrut får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 53

54 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Saltviksvägen; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Saltviksvägen från en punkt 200 m norr Pepparstigen och 640 m norrut får fordon inte föras med högre hastighet än 60 kilometer i timmen. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 54

55 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon i Centrum - nattförbud; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 9 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Inom markerat område omfattande sträckor på Besvärsgatan, Drottninggatan, Flanaden, Frejagatan, Hamngatan, Klysgränd, Kungsgatan, Köpmangatan, Lilla Torget, Raketgränd, Slottsgatan, Tunnbindaregatan, Västra Torggatan och Östra Torggatan enligt kartbild får andra motordrivna fordon än moped klass II inte föras. Förbudet gäller under tiden klockan Förbudet gäller inte fordon med tillstånd Tillstånd har taxi och leveransfordon med ärenden till fastighet utmed gatan. Som leveransfordon räknas: a Varudistributionsfordon b Fordon som brukas under utförande av service-, underhålls-, reparations-, byggnads-, anläggningsarbeten och dylikt c Fordon som befodrar sjuk eller rörelsehämmad person utmed gatan d Fordon på väg till eller från uppställningsplats belägen vid fastighet utmed gatan Varudistribution får uppställas endast för av- och pålastning av gods som sker utan avbrott. 55

56 Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 56

57 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Oskarshamn 2:1; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På markerade platser på parkeringsplatsen Oskarshamn 2:1 enligt kartbild får fordon parkeras under högst 4 veckor i följd mot avgift. Avgiftsplikten gäller under tiden vardag utom vardag före sön- och helgdag klockan , vardag före sön- och helgdag klockan och sön- och helgdag klockan Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 57

58 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Kommungatan och Konvaljevägen; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Kommungatan och Konvaljevägen enligt kartbild får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 58

59 59

60 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot att parkera fordon, område i Oskarshamns centrum; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Inom markerat område i Oskarshamns centrum enligt kartbild får fordon inte parkeras. Denna författning träder i kraft den 2 juni 2014 då om förbud mot att parkera fordon, område i Oskarshamns centrum skall upphöra att gälla. På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 KNS Johan Löfqvist Kolonivägen Oskarshamn Oskarshamns kommun Tekniska nämnden Tekniska kontoret Box Oskarshamn Viltrapportering från Kalmarsunds Norra Sjöjaktvårdsförening jaktåret Vår förening rapporterar som vanligt fällt vilt till kommunen för det gångna jaktåret. Alla aktiva medlemmar rapporterar in antalet skjutna fåglar på en ändamålsenlig blankett årligen. Tillsyningsmän för jakten är: Figeholm Ulf Karlsson, Oskarshamn Jonas Nelson, Påskallavik Olle Vind. Vår förening följer Oskarshamnsbygdens fågelklubbs rekommendationer efter inventering av häcknings-framgången för sjöfåglar i skärgårdsområdet i Oskarshamns kommun. T.ex. är ejdern en art som det går dåligt för och undviks därför vid jakten. Viltvårdsarbetet med fällfångst på mink fortskrider men det är tydligt att minkbeståndet minskat då våra fällor inte tar lika mycket mink som förr. Ett 30-tal sjöfågelholkar har köpts in under verksamhetsåret. En del av dessa ska användas till ett projekt tillsammans med fågelklubben som består i att inventera och byta ut ett femtiotal holkar i området runt Storö i Vånevik. Tommy Larsson från fågelklubben kommer även att ringmärka knipungar i de utbytta holkarna. Vår förening har funnits i 54 år och väldigt många holkar har satts upp genom åren inom kommunen. Vi har med detta påbörjat ett arbete att byta ut holkar som är gamla och trasiga. Detta är ett arbete som kommer fortsätta under många år framöver. Kråkfåglarna utgör ett problem i och med att de hoppar in i sjöfågelholkarna och plockar ut ägg och ungar. Våra viltvårdsansvariga har sett detta beteende hos kråkor i vår förenings holkar under de senaste årens inventering av häckningsframgången. Det rör sig om kråkor som är lokalt stationära i detta skärgårdsområde. En fråga som vi disskuterat med Tommy Larsson från fågelklubben är jakt på kråkfågel på vårvintern fram för allt i februari och mars. Det är viktigt att detta sker innan häckningssäsongen börjar. Ett samarbete mellan KNS och kommunens skyddsjägare skulle kunna arbetas fram på tekniska kontorets inrådan. Vid frågor vänligen kontakta mig! Ordf. Johan Löfqvist Styrelsen Kalmarsunds Norra Sjöjaktvårdsförening Se även bilaga: Viltrapportering 69

70 VILTRAPPORTERING FÖR KALMARSUNDS NORRA SJÖJAKTVÅRDSFÖRENING JAKTÅRET Antal Jakttider Alfågel 21 aug - 31 jan Sjöorre --II-- Knipa 77 --II-- Storskrake 24 --II-- Grågås 2 11 aug - 31 dec Kanadagås --II-- Småskake 1 okt - 31 dec Gräsand aug - 31 dec Kricka 21aug - 30 nov Bläsand --II-- Havstrut 1 aug - 31 mars Gråtrut --II-- Fiskmås --II-- Kråka 1 juli - 15 apr Kaja --II-- Skata --II-- Vigg 93 1 sept - 31 jan Ejder --II-- Totalt 207 Fällfångst antal minkar: 6 Tillsyningsmännen: Påskallavik Olle Vind Oskarshamn Jonas Nelson Figeholm Ulf Karlsson

71 Postlista Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :39:42 TN 2014/ Protokollsutdrag -, , :39:42 Matz Johansson Protokollsutdrag Diariedokument :08:17 TN 2014/ Protokollsutdrag KS Svar på skrivelse angående Verkstad 14 - ett framtida arrangemangscentrum :00:00 Richard Bergquist Beslut - I Diariedokument :05:57 TN 2014/ Protokollsutdrag KS Försäljning av Misterhults kommunalhus och Äppelbo förskola :00:00 Richard Bergquist Beslut - I Diariedokument :37:00 TN 2014/ Skrivelse från Handikappkommittén angående basutbud lekutrustning för skolor och förskolar :00:00 Matz Johansson Skrivelse - I Diariedokument Förfrågan om brukande av mark under 15 maj - 21 maj då Luftvärnsregementet i Halmstad genomför en militär övning i Kalmar-Mönsterås och Oskarsamn :00:00 Richard Bergquist Skrivelse - I Fristående dokument :38: Bidragsansökan kr från Ernemar Hamn Ek till toatömningsanläggning :00:00 Richard Bergquist Skrivelse - I Fristående dokument :56: Information om avslutat ärende, IRS 2014/2879, arbetsställe Oscarsgymnasiet :00:00 Richard Bergquist Skrivelse - I Fristående dokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :55:26 TN 2014/ Skrivelse synpunkt trafiksituationen vid Stengatan/Köpmangatan :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Diariedokument 71

72 dokument Asfaltsskada på trottoaren Hantverksgatan 50, Oskarshamn :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående :33: Skrivelse från boende på Saxskärsgatan, gallring av skog :00:00 Anne-Lena Werner Skrivelse - I Fristående dokument :31: Underrättelse Särskild gränsutmärkning berörande Sörvik 2: :00:00 Jerry Svensson Skrivelse - I Fristående dokument :18: Beslut mål nr , snöröjning, väckt fråga som inte ankommer på allmän förvaltningsdomstol :00:00 Göran Svensson Beslut - I Fristående dokument :46: Bildande av naturreservatet Emsfors-Karlshammar :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående dokument :04: Protokollsutdrag KS Begäran om exploateringsmedel för projektering av gator och VA på del av Vånevik 7:1 mfl :00:00 Göran Svensson Beslut - I Fristående dokument :14: Huggningar i kommunen :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående dokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil TN 2014/ Anstånd pdf :04:12 Charlotta Karlsson Skrivelse - U Diariedokument :02:37 TN 2014/ Ernemar_beslut_ pdf :00:00 Charlotta Karlsson Beslut - I Diariedokument Kunggörelseannons att Oskarshamns kommun har den 17 april 2014 fått tillstånd enligt miljöbalken till att driva verksamheten vid Ernemar avloppsreningsverk :00:00 Charlotta Karlsson Skrivelse - I Fristående dokument 72

73 :11: Tillsynsrapport 2014 för återvinningscentraler i kommunens yttertätorter :00:00 Ann-Sofi Boberg Skrivelse - I Fristående dokument :14: Svar gällande tillsynsrapport 2014 för återvinningscentraler :00:00 Ann-Sofi Boberg Skrivelse - U Fristående dokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :37: Inbjudan Prova på fingerad optik :00:00 Torsten Nilsson Skrivelse - I Fristående dokument 73

74 74

75 75

76 OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum FÖRTECKNING ÖVER BESLUT I TRAFIKÄRENDEN FATTADE AV TRAFIKINGENJÖREN ENLIGT REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN REVIDERAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMT DELEGATIONSORDNING REVIDERAD AV TEKNISKA NÄMNDEN Härmed anmäls delegationsbeslut under perioden Länsstyrelsen 02 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Dnr 11 41/14, 43/14, 50/14, 52/14, 53/14, 54/14, 55/14 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Dnr 12 Transporttillstånd och övriga dispenser Dnr 13 51/14, 52/14 Tillfällig lokal trafikföreskrift, Länsstyrelsen Dnr 020 Handlingarna finns tillgängliga på trafiknämndens kansli Justerarsignatur Utdragsbestyrkande 76

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala.

Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. VA-redovisning 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2010-12-31 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna och för rening av det förbrukade avloppsvattnet

Läs mer

VA-redovisning 2013. Foto: Dämmet vid Humlefors, som reglerar vattenflödet ut ur Hummeln

VA-redovisning 2013. Foto: Dämmet vid Humlefors, som reglerar vattenflödet ut ur Hummeln VA-redovisning 2013 Foto: Dämmet vid Humlefors, som reglerar vattenflödet ut ur Hummeln FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2013 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras

Läs mer

VA-redovisning 2012. Foto: Södra vattentornet Fotograf: Anna Kinch

VA-redovisning 2012. Foto: Södra vattentornet Fotograf: Anna Kinch VA-redovisning 2012 Foto: Södra vattentornet Fotograf: Anna Kinch FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2012 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna

Läs mer

VA-redovisning 2014. Foto: Fågeldammen Fotograf: Anna Kinch

VA-redovisning 2014. Foto: Fågeldammen Fotograf: Anna Kinch VA-redovisning 2014 Foto: Fågeldammen Fotograf: Anna Kinch FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2014 Rent och gott vatten ur kranen är en självklarhet, i alla fall för de Oskarshamnare som bor i tätorterna.

Läs mer

Författningssamling. Konstpolicy Oskarshamns kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-04-13, 60. Gäller från och med 2015-04-14

Författningssamling. Konstpolicy Oskarshamns kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-04-13, 60. Gäller från och med 2015-04-14 Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige 2015-04-13, 60 Gäller från och med 2015-04-14 2 (6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målsättning och syfte... 3 Organisation... 3 Definition av konst...

Läs mer

VA-redovisning Foto: Stensjö by Fotograf: Dzenana Basic

VA-redovisning Foto: Stensjö by Fotograf: Dzenana Basic VA-redovisning 2015 Foto: Stensjö by Fotograf: Dzenana Basic FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2015 Rent och gott vatten ur kranen är en självklarhet, i alla fall för de Oskarshamnare som bor i tätorterna.

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Konstpolicy Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunfullmäktige Kommunkansliet Antagen 2012-03-06, Kf 30/12 Ansvar Bildningskansliet Datum: Sida: 2012-05-11

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17

PROTOKOLL Sida 1 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-03-17 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet, kl. 08:00-15:00, ajournering kl. 09:15-09:45 Beslutande Yvonne Bergvall (S), ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp

Bilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för 2009-01-01 2009-12-31

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för 2009-01-01 2009-12-31 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten Årsredovisning för 2009-01-01 2009-12-31 2 (7) Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun

Bokslut 2014. Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Berggren, 2015-05-04 Antagen av: Kommunfullmäktige 2015-06-15 83 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp VA årsrapport 2014 TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp Årsrapport 2014 för VA-verksamheten inom Lidköpings kommun Förvaltningsberättelse Enhetens uppdrag/verksamhet Enheten svarar för produktion och distribution

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Tekniska nämnden kallas till sammanträde

Tekniska nämnden kallas till sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Tekniska nämnden Datum 2015-09-04 Tekniska nämnden kallas till sammanträde Datum och tid: 2015-09-14 kl. 08:00-12:00 Plats: Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) 1(10) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), får härmed avge årsredovisning för 2008. Allmänt om verksamheten

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

VA årsrapport TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp

VA årsrapport TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp VA årsrapport 2013 TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp Årsrapport 2013 för VA-verksamheten inom Lidköpings kommun Förvaltningsberättelse Enhetens uppdrag/verksamhet Enheten svarar för produktion och distribution

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars 20 1 6 Vatten- och avloppsverksamheten i Region Gotland 2015 O m sl a gs bi l d : I n t a gsl e d ni n g vi d H er r vi ks av s al t ni n g sv e rk T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. VA- Enheten. Årsredovisning för 2010-01-01 2010-12-31

Arvidsjaurs kommun. VA- Enheten. Årsredovisning för 2010-01-01 2010-12-31 Arvidsjaurs kommun VA- Enheten Årsredovisning för 2010-01-01 2010-12-31 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom kommunens

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Dorotea kommun. VA-särredovisning Fastställd av kommunfullmäktige [datum],

Dorotea kommun. VA-särredovisning Fastställd av kommunfullmäktige [datum], Dorotea kommun VA-särredovisning 2013 Fastställd av kommunfullmäktige [datum], Särredovisning från GVA-enheten Vatten- och avloppsenheten (VA) ansvarar för drift och underhåll av de allmänna vatten- och

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer