Tekniska nämnden kallas till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden kallas till sammanträde"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Tekniska nämnden Datum Tekniska nämnden kallas till sammanträde Datum och tid: kl. 08:00-12:00 Plats: OBS! Sammanträdesrum Ernemar reningsverk Vid förhinder kontakta: Ingela Carlsson, Tel: , e-post: Anne Honkanen Tel , e-post: Yvonne Bergvall (S) Ordförande Ingela Carlsson Sekreterare Ledamöter Yvonne Bergvall (S) ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant (S) Ingmar Hjalmarsson (V) 2:e v ordförande Lena Rosenqvist (V) Stefan Pettersson (M) 1:e v ordförande Anders Danielsson (M) Jan-Eric Lindberg (FP) Håkan Englund (KD) Ersättare Vamai Betkari (S) Catrin Alfredsson (S) Alf Holmberg (S) Rickard Bäck Svetlana Andelova (V) Chahanna Olsson (M) Sam Ekman (M) Magnus Larsson (C) Anna Bredmar (KD) Kl. 08:00 Kl. 09:00 Kl. 09:30 Kl. 10:00 Gruppmöte Kaffepaus Rundvandring på Ernemar reningsverk Öppet sammanträde, föredragande tjänstemän

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 Tekniska nämnden Datum Dagordning Ärende Sida 1. Upprop - 2. Val av justerare - 3. Fastställande av dagordning - 4. Rundvandring på Ernemar reningsverk - 5. Budgetuppföljning per april Budgetomföring VA VA-redovisning Yttrande angående konstpolicy Oskarshamns kommun Avtal arrende Nötö camping Emmekalv 4: Köksombyggnad Solbacka avdelning Asken Köksombyggnad Eriksgatan Svar till motion nr 8/14 - Utred Verkstad Uppdrag översyn av regelverket för kommunens stöd till enskild väghållning Yttrande över motion nr 6/14 - En soptunna vid varje busshållsplats Lokala trafikföreskrifter Utvidgning av område med förbud mot att parkera fordon i Oskarshamns kommun 59-60

3 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 3 Tekniska nämnden Datum Trafiksituationen vid korsningen Stengatan/Köpmangatan Nytt betalsystem för parkering med app via telefon, ParkOnOff Yttrande över medborgarförslag nr 11/13 övergångsställe från Furuvägen, över Hantverksgatan mot Stadsparken! 21. Viltrapportering från Kalmarsunds Norra Sjöjaktvårdsförening jaktåret Anmälningsärenden Anmälan av delegationsbeslut 74-76

4 4

5 5

6 6

7 VA-redovisning 2013 Foto: Dämmet vid Humlefors, som reglerar vattenflödet ut ur Hummeln 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2013 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna, för rening av det förbrukade avloppsvattnet samt för avledning av dagvatten. Slutligen även för debitering av denna verksamhet. Vatten- och avloppsavdelningen (VAavdelningen) svarar vidare för kontroll av sjöar och vattendrag som belastas av avloppsvatten. Vattenverket i Fårbo använder grundvatten som filtreras genom sandfilter. I Kristdala består reningen av biofilter samt membranfilter medan Bockaras grundvatten filtreras genom kol. Vattenverket Fredriksberg får vatten från sjön Djupeträsk, som står i förbindelse med Eckern och Stora Bråen. För att rena det humusrika sjövattnet krävs rening i flera steg: mikrosil, kontaktfiltrering, snabb- och långsamfiltrering. Slutsteget vid samtliga vattenverk är ph-justering och desinfektion. Dricksvatten är ett livsmedel och Livsmedelsverket föreskriver provtagningsfrekvens samt vilka gränsvärden som gäller för vattenkvaliteten. Dessutom ska befintliga vattendomar följas t ex beträffande reglering av nivå i sjöar. Under 2013 har arbetet med att ta fram en VA-plan pågått. Planen tas upp till politiskt beslut under Verksamheten har under året medverkat i en länsgemensam övning i dricksvattenförsörjning för att säkerställa att vatten kan levereras under skilda förhållanden t ex även vid olika kriser. 1. Antal abonnenter och brukare st 2. Antal reningsverk och vattenverk Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. 1 8

9 Distributionen till kunderna sker med hjälp av fyra tryckstegringsstationer, en tryckreduceringsstation och sex vattentorn. Avlopp Avledning av avloppsvatten sker i samtliga tätorter med hjälp av 85 pumpstationer. Avloppsreningsverk finns i Oskarshamn, Figeholm och Kristdala. I Bockara finns en infiltrationsanläggning. Biologisk och kemisk rening av avloppsvatten sker vid reningsverken i Figeholm, Kristdala och Ernemar reningsverk i Oskarshamn. Ernemar har dessutom en speciell typ av biologisk rening som avlägsnar kväve. Vid den biologiska reningen bryts organisk substans ned och den kemiska reningen tar bort fosfor. För reningsverken finns gränsvärden för innehåll av syreförbrukande ämnen, fosfor och kväve (för Ernemar) i utgående renat avloppsvatten. Dessa är föreskrivna av samhällsbyggnadsnämnden eller Länsstyrelsen. I de grundläggande villkoren står också att anläggningarna ständigt ska drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt/ ekonomiskt rimliga insatser. Drift VA-avdelningen sköter drift och underhåll av ovanstående anläggningar. Under nätter och helger finns personal i beredskap för larm från driftövervakningssystemet eller allmänheten. Processutveckling och processoptimering sker fortlöpande. Ernemar laboratorium är ackrediterat för att ha hand om utsläppskontrollen av avloppsvatten samtidigt som det ansvarar för driftanalyser av både dricks- och avloppsvatten. Gatuavdelningen sköter drift av ledningsnätet samt planerar underhåll och nybyggnation av vatten- och avloppsledningar. Projekt initieras och utförs efter behov i samverkan mellan VAR- och gatuavdelningarna. Under 2013 har debiteringssystemet bytts för att vara mer flexibelt för kunderna. Man erbjuder nu t ex mätaravläsning via telefon eller dator utöver traditionellt brev. 2 9

10 3. Ledningsnätet 2013 Typ av ledning Totalt, m Nya, m Omlagda, m Borttagna, m Totalt m/ inv Omläggningstakt Dricksvattenledningar ,4 0,24 % Spillvattenledningar ,6 0,65 % Tryckavloppsledning ,7 0,28 % Dagvattenledningar ,7 0 % Total längd ,4 0,39 % 4. Producerad och levererad mängd renvatten Producerad mängd vatten 2,03 1,99 2,07 2,2 2,1 Levererad mängd vatten 1,66 1,70 1,76 1,7 1,77 Läckage i % 18,2 14, ,7 15,7 (miljoner kubikmeter) 3 10

11 5. Mängd mottaget och renat avloppsvatten Mängd mottaget vatten 4,6 4,6 4,3 Renat vatten 4,5 4,4 4,2 4,3 3,9 (miljoner kubikmeter) 6. Beskrivning av VA-taxans konstruktion Taxan bygger huvudsakligen på Svenskt Vattens tidigare basförslag. Dock motsvarar brukningsavgiftens konstruktion alternativförslag BII. 7. Kostnader fördelat på vattenrening, avloppsvattenrening, renvattendistribution, distribution av avlopps- respektive dagvatten samt administration, (tkr, netto) Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Vattenrening* (76520) Avloppsrening* (76620) Vattendistribution* (76530, 76540) Avloppsdistribution*(76630, 76640) Dagvattendistribution 4 11

12 Administration (76510) Övrigt (76550, 76560, 76610, 76650, 76570, 76660, 7668) *exklusive kapitalkostnader, kapitalkostnader ingår i Övrigt. 8. Intäkter 2013 Intäkter är framförallt brukningsavgifter, periodiserade anläggningsavgifter, avgifter från renhållningen för slamhanteringen, avgifter från tekniska kontorets gatuavdelning avseende dagvatten från allmänna platser, totalt tkr. Anläggningsavgifterna skuldförs vid inbetalningen och upplöses med 1/33-del varje år, vilket redovisas som en intäkt i resultaträkningen. Vid årets slut var skulden tkr. Det totala upplösta beloppet är tkr och för tkr. Verksamheten erhåller ränta 582,9 tkr från finansförvaltningen, motsvarande ca 2,9 %, för den ingående skulden. Räntan motsvarar 30-årig obligationsränta. Vidare erhåller eller betalar verksamheten ränta månatligen till finansförvaltningen för löpande kostnader och intäkter under året. Räntan motsvarar erhållen bankränta (Nordea), ca 1 % och beloppet är 62, 7 tkr Större investeringar 2013 Drift-, underhåll och förnyelse (DUF) av ledningsnätet är budgeterat till 8 mkr årligen. En översyn pågår för att optimera energiförbrukningen på anläggningarna. Kommunens största avloppsreningsverk är snart 25 år och en större reinvestering planeras för att uppgradera verket. Råvattenförsörjningen till Oskarshamn är begränsad av vattenkvaliteten i Djupeträsksjön. En tillståndsansökan att utnyttja sjön Hummeln som råvattentäkt behandlas i Mark- och miljödomstolen. 5 12

13 10. Viktiga externa faktorer som ränta Den interna räntan är satt utifrån rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) efter årlig bedömning av räntan på femåriga statsobligationer: 2,9 %. 11. Leasing av anläggningstillgångar Va-verksamheten har inga externa leasingavtal ( ). 12. Statliga och andra offentliga stöd Offentliga stöd Statligt stöd har inte erhållits under Viktiga händelser efter balansdagen Miljöredovisning (mål) Kvävereduktionen på Ernemar Avloppsreningsverk var 54 % 2013 (59 % 2012) och halten kväve i utgående vatten var klart under gränsvärdet 15 mg/l. Övriga reningsanläggningar har också fungerat bra. Utsläppsvärdena ligger väl under gränsvärdena. Andelen bräddat vatten uppgick till 3,5 % av det totala tillflödet (2012 3,6 %). Slammet från avloppsreningsverken skickas till Econova för tillverkning av anläggningsjord och täckmassor. Inget slam har deponerats. Kadmiumhalten i slammet från Ernemar är fortsatt hög: 6,8 mg/kg TS, vilket är något högre än föregående år (4,7 mg/kg TS 2012). 15. Personal Avdelningschef 50 % till , 100 % från Processingenjör 100 %, vakant från Utredare/ projekt 100 % Arbetsledare 100 % 6 13

14 Laboratorieassistent, 2 st á 100 % Drifttekniker 7 st á 100 % Reparatör 100 % Totalt 14 anställningar Ersättning till tekniska kontoret för overhead-kostnader 250 tkr, schablonberäknad. Teknisk chef 15 % Ekonom 10 % Personalsamordnare 5 % Adm assistent 5 % Projekteringsingenjör fördelas per timme utfört arbete åt va-verksamheten. I övrigt fördelas personal på gatuavdelningen för drift och underhåll av ledningsnätet per timme utfört arbete. 16. Övriga interna kostnader Debitering av avgifter: Va-verksamheten köper en tjänst av ekonomiavdelningen. Fastighetsunderhåll fastighetsavdelningen: personal betalas per timme. Externa tjänster och varor tillkommer. Mätningsarbeten: samhällsbyggnadskontoret. À-jourhållning av ledningskartnät: ca 440 tkr per år till samhällsbyggnadskontoret. Städning av verken: köps av tekniska kontorets Kost och serviceavdelning för ca 202 tkr/ år. Televäxel och dataledningar (IT): kostnad för ledningar, personal IT-avdelningen, 100 % av hyra av datorer, skrivare osv, debiteras per anknytning. (Externa kostnader för driftövervakning debiteras av resp leverantör.) 17. Nedskrivning av anläggningstillgång En ultraljudsanläggning på Ernemar avloppsreningsverk har skrivits ned med 1 mnkr på grund av att den inte fungerade tillfredsställande. 18. Eget kapital (resultatutjämningsfond) Verksamheten har andel i kommunens egna kapital med 9,3 mkr per Enligt planeringen ska resultatutjämningsfonden (eget kapital) användas till tömning av slambäddarna vid Ernemar ARV samt jämna ut behovet av taxehöjning med anledning av de stora kommande investeringarna inom verksamheten, t ex ny 7 14

15 vattentäkt i Oskarshamn, renovering av avloppsreningsverken i Oskarshamn och Figeholm samt ökad budget för renovering av ledningsnätet (DUF). 19. Kundnöjdhet Oskarshamns kommun gör en medborgarundersökning vartannat år med hjälp av SCB. Den senaste var hösten Den del av undersökningen som avser kundnöjdhet kallas Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Vatten och avlopp hade 74 i betygsindex 2012 vilket är det näst högsta betyget på verksamheten i kommunen. Endast räddningstjänsten hade högre index (77). Kvinnor är mer nöjda med verksamheten än män (kvinnor 76 och män 73). Man är mer nöjd med både dricksvattenkvaliteten och avloppssystemet än vid mätningen Vattenförsörjningen är samma som Frågorna var utformade typ Vad tror eller tycker du om? I jämförelsen med andra kommuner hade vatten och avlopp i Oskarshamn indexet 78. Högsta index var 89 och lägsta

16 VA-Verksamheten Resultaträkning - kommunen (mkr) Not Verksamhetens intäkter 1 53,3 50,3 Verksamhetens kostnader 2-29,9-28,0 Avskrivningar 3-12,8-11,5 Nedskrivningar 3 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader 10,6 10,9 Finansiella intäkter 4 0,7 0,1 Finansiella kostnader, externa 5 0,0 0,0 Finansiella kostnader, finansförvaltning 6-6,5-9,7 Resultat före extraordinära poster 4,8 1,3 Extraordinära intäkter 0,0 0 Extraordinära kostnader 0,0 0 Periodens resultat 7 4,8 1,3 16

17 VA-Verksamheten Balansräkning - kommunen (mkr) TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Not ,7 230,2 9 10,5 10,4 244,2 240,6 244,2 240,6 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 10 5,8 2,6 Kassa och bank 0,0 0,0 Summa omsättningstillgångar 5,8 2,6 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Förändrad redovisningsprincip Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder Förutbetalda anläggningsavgifter Långfristiga skulder, externa Långfristiga skulder, interna Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder 250,0 243,2 11 4,5 3,2 12 0,0 0,0 4,8 1,3 9,2 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 20,1 13 0,0 0, ,5 217,0 239,0 237,1 14 1,8 1,6 1,8 1,6 Summa skulder 240,8 238,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 250,0 243,2 17

18 Noter resultaträkning Not 1 Verksamhetens intäkter Anläggningsavgift 0,7 0,8 Brukningsavgift 50,1 47,2 VA-intäkter 2,4 1,9 Hyror och arrenden 0,0 0,0 Övriga intäkter 0,0 0,4 Summa 53,3 50,3 Not 2 Verksamhetens kostnader Externa kostnader Personalkostnader 7,1 7,3 Lokalhyra och 1,9 1,2 fastighetsservice Anläggnings- och 3,7 3,5 underhållsmaterial Entreprenader och köp av 3,1 2,7 verksamhet Bränsle, energi, vatten 6,4 6,2 Tele-, it- och 0,3 0,3 postkommunikation samt kontorsmaterial Övrigt material och tjänster 1,8 1,6 Summa externa kostnader 24,3 22,8 Interna kostnader Underhållskostnader debiterade från tekniska kontoret Övriga interna kostnader Administrativ ersättning till tekniska Summa interna kostnader Summa verksamhetens kostnader 4,0 3,9 1,3 1,1 0,2 0,2 5,5 5,2 29,9 28,0 Externa kostnader Personalkostnader: Personalstyrkan består av: (årsarbetare, åa) Avdelningschef 0,5; 1,0 0,5 Processingenjör 1,0; 0 1 Utredare/ projekt 1 1 Arbetsledare 1 1 Laboratorieassistent 2 2 Ekonomiassistent fakturering Drifttekniker 7 7 Reparatör 1 1 Summa årsarbetare 12,5; 13,0 13,5 Interna kostnaderfördelningsprinciper: Underhållskostnader- avser underhållsarbeten beställda av VA-verket och utförda av tekniska kontorets arbetsenheter eller entreprenörer. Innehåller kostnader för personal, material, maskiner, transportmedel. 18

19 Övriga interna kostnaderavser följande poster - miljötillsynsanvgift (debiteras enl av kommunfullmäktige fastställd taxa) - kartor (debiteras enl av kommunfullmäktige fastställd taxa) - telekommunikation (debiteras per anknytning) - IT-kommunikation (debiteras per IT-arbetsplats) Administrativ ersättning till tekniska kontoret Schablonberäknade befattningar inom tekniska kontoret: Teknisk chef 0,15 0,15 Personalsamordnare 0,05 0,05 Ekonom 0,1 0,1 Adm assistent 0,05 0,05 Summa årsarbetare 0,35 0,35 För dessa personers arbete utgår en ersättning till staben på tekniska kontoret på 0,25 mkr på helår. Not 3 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Ledningar Byggnader, verk och pumpstationer Komponentavskrivning tillämpas. Planenliga avskrivningar maskiner och inventarier 1,8 1,6 Planenliga avskrivningar mark, byggnader och 10,1 9,8 tekniska anläggningar Nedskrivning av anläggningstillgång 1,0 0,0 Summa 12,8 11,5 Not 4 Finansiella intäkter Ränteintäkter övriga 0,6 Ränteintäkter kundfordringar 0,0 0,0 Inkassoersättning kundfordringar 0,0 0,1 Summa 0,7 0,1 Not 5 Finansiella kostnader, externt Dröjsmålsränta leverantörsskulder mm 0,0 0,0 Öresavrundning 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 Not 6 Finansiella kostnader, finansförvaltning Räntekostnad internt 6,5 9,7 Summa 6,5 9,7 Not 7 Periodens resultat Årets resultat 4,8 1,3 Synnerliga skäl 0,0 0 Summa 4,8 1,3 19

20 Noter balansräkning Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Mark, byggnader och tekniska anläggningar - Totalt Ingående anskaffningsvärde 450,2 435,5 Ingående ackumulerade avskrivningar -220,0-210,2 Årets investeringar 14,7 14,8 Årets avskrivningar -10,1-9,8 Årets nedskrivningar 0,0 0,0 Årets försäljningar 0,0 0,0 Korrigeringar Omflyttningar, utfördelningar -1,1 0,0 Utgående anskaffningsvärde 463,8 450,2 Utgående ackumulerade avskrivningar -230,1-220,0 Summa - Mark, byggnader och tekniska anläggningar 233,7 230,2 De bokförda värdena fördelas på följande typer av anläggningar Not 9 Maskiner och inventarier Maskiner och inventarier - Totalt Ingående anskaffningsvärde 20,4 19,5 Ingående ackumulerade avskrivningar -10,0-8,4 Årets investeringar 1,9 0,8 Årets avskrivningar -1,8-1,6 Årets försäljningar 0,0 0 Korrigeringar 0,0 0 Omflyttningar, utfördelningar 0,0 0 Utgående anskaffningsvärde 22,2 20,4 Utgående ackumulerade avskrivningar -11,8-10,0 Summa - Maskiner och inventarier 10,5 10,4 Not 10 Kortfristiga fordringar VA fordringar 5,8 2,6 Summa 5,8 2,6 Not 11 Eget kapital Eget kapital vid årets början 4,5 3,2 Förändrad redovisningsprincip 0,0 0,0 Periodens resultat 4,8 1,3 Summa 9,3 4,5 20

21 Not 12 Förändrad redovisningsprincip Not 13 Långfristiga skulder Förutbetalda anläggningsavgifter Ingående skuld 22,4 19,3 Upplösning tidigare års anläggningsavgifter -3,0-0,6 Årets inbetalda anläggningsavgifter 2,2 1,5 Upplösning årets inbetalda anläggningsavgifter -0,1 0,0 Summa 21,5 20,1 Anläggningsavgifterna inom va-verksamheten redovisas from 2009 som långfristig skuld och periodiseras på 33 år. Extern låneskuld 0,0 0,0 Kreditgivare Intern låneskuld Ingående låneskuld 217,0 214,4 Amortering 0,5 2,6 Summa 217,5 217,0 Övriga uppgifter kring låneskuld Not 14 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0,7 0,6 Avräkningsskuld Kredit koncernkonto Nästa års amorteringar Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader 1,1 1,0 - därav semesterlöneskuld inkl sociala avgifter 1,1 1,1 -därav okompenserad övertid inkl sociala avgifter 0,0 0,0 - därav sociala avgifter -därav räntekostnader Summa 1,8 1,6 21

22 22

23 1 Konstpolicy Oskarshamns kommun 23

24 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målsättning och syfte... 3 Organisation... 3 Definition av konst... 4 Döderhultarn... 4 Fredriksbergs herrgård... 4 Konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation och tillbyggnad... 4 Anskaffning av konst... 5 Registrering... 5 Exponering... 5 Utlån... 5 Förvaring... 6 Förflyttning... 6 Vård av konst och värdeföremål... 6 Gallring... 6 Gåvor och donationer av fast och lös konst samt värdeförmål

25 3 Inledning Oskarshamn ska vara en attraktiv kommun för alla invånare och samtidigt locka till sig nya invånare, besökare och turister. Konst har en viktig roll i det offentliga rummet framför allt för att göra en plats attraktiv och skapa upplevelser för människor men också för att skapa glädje och trivsel. Konsten kan också bidra till ökat välbefinnande, livskvalitet och vara hälsobefrämjande. Konsten ska väcka eftertanke och framförallt beröra. Valet av konst och konstnärlig utsmyckning ska präglas av kvalitet, mångfald och variation för att skapa attraktiva miljöer i kommunen. Vid konstnärlig utsmyckning ska ett samspel och en harmonisering med omgivningen eftersträvas. Såväl det etablerade som det nyskapande ska existera och representeras av olika typer av konstarter, konstyttringar och tekniker. För att konsten ska får uppmärksamhet ska den också kunna provocera. Konsten ska vara en naturlig del av hela Oskarshamns kommun och interagera med stadsplanering och byggnationer. Det är också viktigt att konst och värdeföremål synliggörs samt att samlingarna hålls levande. Det är därför viktigt att aktivt arbeta med exponering, marknadsföring och gallring. Målsättning och syfte Konstpolicyn är till för att säkerställa mångfald och kvalitet vid inköp av konst och konstnärlig utsmyckning. Konstpolicyn ska också visa hur kommunen ska hantera, förvara, exponera och gallra konst och värdeföremål. Till konstpolicyn ska det finnas fyra kompletterande dokument: beskrivning av arbetsgång när det gäller konstnärlig utsmyckning, manualer för registrering av konst, gallring samt för gåvor och donationer. Organisation Bildningsnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens konst- och värdeföremålshantering. Kulturkontoret vid bildningsförvaltningen arbetar praktiskt med hanteringen av konst och värdeföremål. Konstansvarig i Kulturhuset har det övergripande ansvaret för det praktiska och dagliga arbetet. Beställning av konstnärlig utsmyckning är ett politiskt beslut och alla ärende angående konstnärlig utsmyckning ska beslutas i bildningsnämnden. Av bildningsnämndens delegationsordning framgår bland annat vem som har rätt att teckna avtal vad gäller konstnärlig utsmyckning enligt enprocentsregeln samt köpa in lös och fast konst. Inköp av lös konst beskrivs i delegationsordningen och regleras efter tilldelad budget. Delegationsbeslut vid inköp av lös konst och värdeföremål ska anmälas till bildningsnämnden. Konstansvarig i Kulturhuset är kontaktperson för rådgivning angående konst och anskaffande av konst. 25

26 4 Definition av konst Det är viktigt att definiera vad konst är även om det är svårt att generellt bestämma vad som är konst eller ett värdeföremål. Det blir extra svårt eftersom smaken är subjektiv. Varje konstverk eller föremål måste bedömas för sig själv utifrån nedanstående riktlinjer: Konst Kommunen får köpa in eller ta emot konst som gåva. För att ingå i kommunens konstregister ska konstverket betinga ett inköpsvärde eller marknadsmässigt värde av minst kr. Värdeföremål Värdeföremål kan till exempel vara antika möbler, väggklockor, ljuskronor eller liknande. För att definieras som ett värdeföremål ska föremålet betinga ett marknadsmässigt värde av minimum kr. Döderhultarn Bildningsnämnden ansvarar för att samlingen av Döderhultarns skulpturer omhändertas och vårdas på ett professionellt sätt. Bildningsförvaltningen ansvarar även för att förutsättningar finns för hantering och registrering av föremålen över tiden. Bildningsförvaltningen ska verka för att Döderhultarns konst görs tillgänglig för vuxna och barn genom visningar och pedagogisk verksamhet. Syftet med visningarna är att berätta om Axel Peterssons konstnärskap och unika roll i den svenska konsthistorien. Samlingen ska utvecklas genom nyinköp och förvärv. Fredriksbergs herrgård Bildningsnämnden ansvarar för samlingen av föremål på Fredriksbergs herrgård. Dessa ska, på samma sätt som med Döderhultarns skulpturer, tas hand om och vårdas på ett professionellt sätt. Det ska finnas förutsättningar för god och kontinuerlig vård, hantering och registrering över tiden. Bildningsförvaltningen ska verka för att Fredriksbergs herrgård och dess föremål görs tillgängliga för vuxna och barn genom visningar och pedagogisk verksamhet. Konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation och tillbyggnad Fast konstnärlig utsmyckning är konstnärlig utsmyckning som monteras i golv, väggar, tak eller integreras i byggnader konstnärlig utsmyckning som monteras på eller integreras i marken utanför byggnader som till exempel skulpturer väggmålningar, stenkonst och mosaikinläggningar i golv. Lös konstnärlig utsmyckning är konstnärlig utsmyckning som hängs upp eller placeras i byggnaden helt utan byggteknisk påverkan, exempelvis målningar, textila bilder och mindre skulpturer. Angående konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation och renovering tillämpar Oskarshamns kommun enprocentsregeln. Tillämpningen av enprocentsregeln antogs av kommunfullmäktige , 77. Genom ett beslut i fullmäktige 18/2006, grundat på ett förslag från tekniska nämnden, förändrades beräkningsunderlaget för offentlig utsmyckning. De upphandlade entreprenadkostnaderna utgör beräkningsunderlag för offentlig utsmyckning. 26

27 5 Kommunfullmäktige har , 20, beslutat om ett nytt beräkningsunderlag för konstnärlig utsmyckning i en investeringspolicy. Vid konstnärlig utsmyckning kontaktas konstansvarig på kulturkontoret för rådgivning och planering. Konstansvarig bildar en samrådsgrupp tillsammans med representanter från tekniska kontoret. Samrådsgruppen bereder och handlägger utsmyckningsprojektet samt lämnar förslag till bildningsnämnden för beslut om utsmyckning och möjlig konstnär. Arbetsordningen beskrivs i detalj i en manual för handläggning av konstnärlig utsmyckning. Förutom att all konstnärlig utsmyckning ska samspela med sin omgivning ska den följa principen om mångfald och kvalitet samt konstverk i olika tekniker. Anskaffning av konst Vid inköp lämnar ansvarig för konsten inköpsförslag till kulturchefen som beslutar om inköp enligt delegationsordningen. Delegationsbeslut gällande inköp av konst anmäls till bildningsnämnden. Inköpen beslutas enligt principen om mångfald och kvalitet samt konstverk i olika tekniker. För konstnärlig utsmyckning på olika enheter i kommunen bör medarbetare stimuleras att komma med önskemål. Dock ansvarar kulturkontoret i slutändan vilken utsmyckning som ska vara på respektive ställe för att säkerställa den konstnärliga mångfalden. Beställning av lös konst ska lämnas till konstansvarig på kulturkontoret genom respektive områdeschef. Kulturkontoret disponerar investeringspengar för inköp av konst. Det finns även möjlighet att köpa konst via Uddenbergska fonden. Registrering Konstansvarig i Kulturhuset ansvarar för att all konst registreras och märks enligt manual. Konst och värdeföremål som är inköpt på olika avdelningar i kommunen ska också registreras och märkas. Respektive chef ansvarar för att denna registrering och märkning sker på kulturkontoret. Konstansvarig på kulturkontoret är ansvarig för att konstregistret hålls aktuellt och att alla föremål registreras korrekt samt fotograferas. Konsten ska inventeras. Exponering Bildningsförvaltningen ska eftersträva att synligöra så mycket som möjligt av sin konst. All kommunal konst finns inte i offentliga miljöer men förvaltningen ska eftersträva att visa upp så mycket som möjligt av den inköpta konsten. På sikt ska den kommunala konsten också exponeras digitalt. Utlån Kommunens förvaltningar uppmanas att låna konst för exponering. Offentliga miljöer prioriteras men det går även att låna konst till arbetsrum. Vid lån ska konstansvarig i Kulturhuset kontaktas och ett låneavtal upprättas. 27

28 6 Förvaring Kommunens konstinnehav uppgår idag till cirka verk. Konstsamlingen består till största delen av lös konst. I samlingen ingår även fast offentlig utsmyckning liksom Döderhultarmuseets skulptursamling. I vissa fall kan även föremål som bedöms ha ett affektionsvärde för kommunen ingå. Förflyttning När ett konst- eller värdeföremål flyttas ska konstansvarig på kulturkontoret underrättas för godkännande och notering i konstregistret. All förflyttning och transport av konst och värdeföremål måste ske med varsamhet för att undvika skador på föremål. Vård av konst och värdeföremål Konstansvarig i Kulturhuset ansvarar för att all konst och alla värdeföremål vårdas och underhålls på ett ändamålsenligt sätt. Upptäcks skadad konst eller värdeföremål i kommunen ska konstansvarig underrättas. När det gäller vård och underhåll av fast konstnärlig utsmyckning ansvarar fastighetsägare och inköpare av konsten. Vid vård och underhåll ska konstansvarig kontaktas för rådgivning. Gallring Gallring ska ske i enlighet med manualen för gallring. Syftet med gallring är att kunna ha en aktuell samling av konst och värdeföremål vilka kan hanteras, exponeras och förvaras. I manualen för gallring beskrivs gallringsprocessen i detalj. När ett konstverk eller värdeföremål, som är i kommunal ägo, gallras ska detta göras med stor försiktighet vid bedömningen. Detta för att inget unikt eller värdefullt föremål ska gallras av misstag. Istället för gallring ska möjligheten till omplacering och cirkulation beaktas. De föremål som gallras ska i huvudsak vara trasiga, förstörda eller helt utan värde. Originalmålningar ska ej vara föremål för gallring. I många fall kan försäljning vara att föredra framför gallring. Försäljning ska ske enligt nämndens delegationsordning. Gåvor och donationer av fast och lös konst samt värdeförmål En manual ska reglera vilka gåvor och donationer kommunen ska ta emot. Föremålet ska inte tas emot för förvaring utan måste kunna användas aktivt i kommunens samlingar. Konstansvarig i kulturhuset tar emot förfrågningar angående gåvor och donationer. Det ska upprättas ett avtal mellan givaren och Oskarshamns kommun innan gåvan eller donationen tas emot. I avtalet ska klargöras hur gåvan och donationen får användas, var den ska placeras och hur den får gallras. 28

29 29

30 30

31 Sida 1 av 1 Datum Ert datum Vår beteckning Er beteckning Tjänsteställe/handläggare Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen Richard Bergquist E-post: Tel: Avyttrade fastigheter Gransmåla skola Långebrovägen, Misterhult Lägenhet Stengatan 40 Rödsle badhus (byggnaden riven, marken kvar) Föreslagna avyttringar Virsjödals missionshus Virsjödal 2 Rivning Andersbo bostadshus Andersbo 1:2 Rivning Påskallaviks förskola Emmekalv 4:298 Försäljning, avvaktar detaljplan Äppelbo förskola Kolberga 2:1 Försäljning av huvudbyggnad Misterhults kommunalhus Misterhult 1:18 Försäljning? Detaljplan A-område Dammgatan (bostadshus) Snäckan 1 Rivning Högskulla gård Figeholm 3:1 Försäljning Skötegårdsgatan Ador 3 Försäljning Sociala huset Oskarshamn 3:1 Rivning Släthultskassan Släthult 1:26 Försäljning TEKNISKA KONTORET Fastighetsavdelningen Richard Bergquist Avdelningschef Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Södra Fabriksgatan 20 Tel Oskarshamn Fax

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 Författningssamling REGLER FÖR KOMMUNENS STÖD TILL ENSKILD VÄGHÅLLNING Antagna av kommunfullmäktige , 168 Reviderade av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Gäller fr.o.m xx-xx Bidragsberättigad väg l. Kommunen lämnar bidrag, med de undantag och inskränkningar som anges nedan, till vägförening, vägsamfällighet, samfällighetsförening, annan väghållningsorganisation eller enskild person, som åtagit sig väghållaransvar for a) enskild väg med statligt driftbidrag (statsbidragsberättigad väg) eller b) annan enskild väg, som utgör enda eller kortaste utfart från helårsbostad för i kommunen folkbokförd person. Väg eller vägsträcka som ej erhåller bidrag 2. Bidrag lämnas inte för väg eller vägsträcka a) som är belägen i annan kommun b) som betjänar endast fastighet i statens, landstingets eller annan kommuns ägo c) som betjänar endast fritidsbebyggelse eller obebodd fastighet d) som nyttjas endast för skogs-, lantbruks- (t.ex. s.k. markväg) eller industritransporter e) som underhålles av kommunen f) som ligger inom detaljplan Bidrag 3. Årligt underhållsbidrag Bidrag till årligt underhåll för statsbidragsberättigade vägar och andra enskilda vägar justeras vid behov av tekniska nämnden. 39

40 2 (3) Regler för kommunens stöd till enskild väghållning Förbättringsbidrag Så kallade förbättringsbidrag till punktinsatser (grävning diken, vägtrummor m.m.) kan endast sökas av väghållare med statsbidragsberättigade vägar. Ansökan om bidrag skall grundas på av Trafikverket uppförd kalkyl över arbetena. Bidraget utbetalas enligt tekniska nämndens beslut och policy efter att arbetet besiktats och godkänts av Trafikverket. Bidragstagarens åliggande 4. Bidragstagare som erhåller underhållsbidrag är skyldig, såvida inte kommunstyrelsen/tekniska nämnden medgivit annat, a) att hålla vägen öppen för allmän trafik under hela året utan inskränkningar för viss tid eller för vissa kategorier av trafikanter. Dock må bidragstagare utan erinran från kommunstyrelsen/tekniska nämnden, under tid då vägs bärighet är nedsatt på grund av tjällossning eller långvarig nederbörd, föreskriva nedsatt bruttovikt om möjligt med undantag för buss i linjetrafik, skolskjuts och för fordon som ombesörjer transport av livsmedel, post och avfall. Det ankommer på väghållaren att uppsätta författningsenliga vägmärken samt annan utrustning (avstängningsmaterial m.m.) för att upprätthålla trafiksäkerheten på vägen. Anmälan av avstängning och även avstängningens upphörande skall lämnas till kommunens tekniska kontor tel b) att, som ansvarig väghållare hålla vägbana och övriga väganordningar i ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder c) att i fråga om vägens underhåll vara underkastad kontroll av kommunens tekniska kontor d) att för kommunen möjliggöra full insyn i väghållarens verksamhet och ekonomi e) att omedelbart anmäla till kommunen om vägen inte längre erfordras som tillfart till helårsbostad. Ansökan 5. Ansökan om underhållsbidrag skall alltid sökas hos tekniska kontoret. Efter godkännande utbetalas bidraget årsvis i efterskott. 6. Ansökan om bidrag skall inges i god tid innan arbetet påbörjas. Till ansökan skall därvid bifogas, av Trafikverket godkänd kostnadsberäkning. 40

41 3 (3) Regler för kommunens stöd till enskild väghållning 7. Bidrag till enskilda vägar lämnas enligt tekniska nämndens beslut och policy. Tekniska nämnden kan besluta att inte utbetala bidrag om underhållet varit bristfälligt. Pågår försummelsen under längre tid och rättar sig väghållare inte efter påpekande av tekniska nämnden eller åsidosätter väghållare annars märkbart sina åligganden får tekniska nämnden besluta att underhållsbidrag till vägen inte vidare skall lämnas. Utbetalning 8. Årligt underhållsbidrag utbetalas i efterskott snarast efter verksamhets/kalenderårets slut genom tekniska kontorets försorg. l Så kallat förbättringsbidrag, endast statsbidragsberättigade vägar, utbetalas enligt tekniska nämndens beslut och policy efter det att Trafikverket har besiktat och godkänt arbetet. Ikraftträdande 9. Dessa regler träder i kraft när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde på Kungsgatan; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 2 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Kungsgatan enligt kartbild ska vara gångfartsområde. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 47

48 48

49 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering för rörelsehindrade på Hamngatan; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På markerad sträcka på Hamngatan enligt kartbild får endast sådant fordon parkeras som används för befordran av rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 trafikförordningen (1998:1276) eller utländskt parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 49

50 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering för rörelsehindrade på Bäckgatan; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På markerad sträcka på Bäckgatan enligt kartbild får endast sådant fordon parkeras som används för befordran av rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 trafikförordningen (1998:1276) eller utländskt parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 50

51 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Tingsvägen; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På sydöstra sidan på en sträcka av 34 m på Tingsvägen enligt kartbild får fordon parkeras under högst 15 min i följd. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 51

52 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats på Åsavägen; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 4 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Korsningen mellan Granåsavägen, Åsavägen och Östersjövägen enligt kartbild ska vara cirkulationsplats. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 52

53 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Kolbergavägen; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Kolbergavägen från en punkt omedelbart norr om Jägarstigen och 400 m norrut får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 53

54 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Saltviksvägen; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Saltviksvägen från en punkt 200 m norr Pepparstigen och 640 m norrut får fordon inte föras med högre hastighet än 60 kilometer i timmen. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 54

55 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon i Centrum - nattförbud; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 9 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Inom markerat område omfattande sträckor på Besvärsgatan, Drottninggatan, Flanaden, Frejagatan, Hamngatan, Klysgränd, Kungsgatan, Köpmangatan, Lilla Torget, Raketgränd, Slottsgatan, Tunnbindaregatan, Västra Torggatan och Östra Torggatan enligt kartbild får andra motordrivna fordon än moped klass II inte föras. Förbudet gäller under tiden klockan Förbudet gäller inte fordon med tillstånd Tillstånd har taxi och leveransfordon med ärenden till fastighet utmed gatan. Som leveransfordon räknas: a Varudistributionsfordon b Fordon som brukas under utförande av service-, underhålls-, reparations-, byggnads-, anläggningsarbeten och dylikt c Fordon som befodrar sjuk eller rörelsehämmad person utmed gatan d Fordon på väg till eller från uppställningsplats belägen vid fastighet utmed gatan Varudistribution får uppställas endast för av- och pålastning av gods som sker utan avbrott. 55

56 Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 56

57 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Oskarshamn 2:1; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På markerade platser på parkeringsplatsen Oskarshamn 2:1 enligt kartbild får fordon parkeras under högst 4 veckor i följd mot avgift. Avgiftsplikten gäller under tiden vardag utom vardag före sön- och helgdag klockan , vardag före sön- och helgdag klockan och sön- och helgdag klockan Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 57

58 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Kommungatan och Konvaljevägen; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Kommungatan och Konvaljevägen enligt kartbild får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 58

59 59

60 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot att parkera fordon, område i Oskarshamns centrum; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Inom markerat område i Oskarshamns centrum enligt kartbild får fordon inte parkeras. Denna författning träder i kraft den 2 juni 2014 då om förbud mot att parkera fordon, område i Oskarshamns centrum skall upphöra att gälla. På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 KNS Johan Löfqvist Kolonivägen Oskarshamn Oskarshamns kommun Tekniska nämnden Tekniska kontoret Box Oskarshamn Viltrapportering från Kalmarsunds Norra Sjöjaktvårdsförening jaktåret Vår förening rapporterar som vanligt fällt vilt till kommunen för det gångna jaktåret. Alla aktiva medlemmar rapporterar in antalet skjutna fåglar på en ändamålsenlig blankett årligen. Tillsyningsmän för jakten är: Figeholm Ulf Karlsson, Oskarshamn Jonas Nelson, Påskallavik Olle Vind. Vår förening följer Oskarshamnsbygdens fågelklubbs rekommendationer efter inventering av häcknings-framgången för sjöfåglar i skärgårdsområdet i Oskarshamns kommun. T.ex. är ejdern en art som det går dåligt för och undviks därför vid jakten. Viltvårdsarbetet med fällfångst på mink fortskrider men det är tydligt att minkbeståndet minskat då våra fällor inte tar lika mycket mink som förr. Ett 30-tal sjöfågelholkar har köpts in under verksamhetsåret. En del av dessa ska användas till ett projekt tillsammans med fågelklubben som består i att inventera och byta ut ett femtiotal holkar i området runt Storö i Vånevik. Tommy Larsson från fågelklubben kommer även att ringmärka knipungar i de utbytta holkarna. Vår förening har funnits i 54 år och väldigt många holkar har satts upp genom åren inom kommunen. Vi har med detta påbörjat ett arbete att byta ut holkar som är gamla och trasiga. Detta är ett arbete som kommer fortsätta under många år framöver. Kråkfåglarna utgör ett problem i och med att de hoppar in i sjöfågelholkarna och plockar ut ägg och ungar. Våra viltvårdsansvariga har sett detta beteende hos kråkor i vår förenings holkar under de senaste årens inventering av häckningsframgången. Det rör sig om kråkor som är lokalt stationära i detta skärgårdsområde. En fråga som vi disskuterat med Tommy Larsson från fågelklubben är jakt på kråkfågel på vårvintern fram för allt i februari och mars. Det är viktigt att detta sker innan häckningssäsongen börjar. Ett samarbete mellan KNS och kommunens skyddsjägare skulle kunna arbetas fram på tekniska kontorets inrådan. Vid frågor vänligen kontakta mig! Ordf. Johan Löfqvist Styrelsen Kalmarsunds Norra Sjöjaktvårdsförening Se även bilaga: Viltrapportering 69

70 VILTRAPPORTERING FÖR KALMARSUNDS NORRA SJÖJAKTVÅRDSFÖRENING JAKTÅRET Antal Jakttider Alfågel 21 aug - 31 jan Sjöorre --II-- Knipa 77 --II-- Storskrake 24 --II-- Grågås 2 11 aug - 31 dec Kanadagås --II-- Småskake 1 okt - 31 dec Gräsand aug - 31 dec Kricka 21aug - 30 nov Bläsand --II-- Havstrut 1 aug - 31 mars Gråtrut --II-- Fiskmås --II-- Kråka 1 juli - 15 apr Kaja --II-- Skata --II-- Vigg 93 1 sept - 31 jan Ejder --II-- Totalt 207 Fällfångst antal minkar: 6 Tillsyningsmännen: Påskallavik Olle Vind Oskarshamn Jonas Nelson Figeholm Ulf Karlsson

71 Postlista Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :39:42 TN 2014/ Protokollsutdrag -, , :39:42 Matz Johansson Protokollsutdrag Diariedokument :08:17 TN 2014/ Protokollsutdrag KS Svar på skrivelse angående Verkstad 14 - ett framtida arrangemangscentrum :00:00 Richard Bergquist Beslut - I Diariedokument :05:57 TN 2014/ Protokollsutdrag KS Försäljning av Misterhults kommunalhus och Äppelbo förskola :00:00 Richard Bergquist Beslut - I Diariedokument :37:00 TN 2014/ Skrivelse från Handikappkommittén angående basutbud lekutrustning för skolor och förskolar :00:00 Matz Johansson Skrivelse - I Diariedokument Förfrågan om brukande av mark under 15 maj - 21 maj då Luftvärnsregementet i Halmstad genomför en militär övning i Kalmar-Mönsterås och Oskarsamn :00:00 Richard Bergquist Skrivelse - I Fristående dokument :38: Bidragsansökan kr från Ernemar Hamn Ek till toatömningsanläggning :00:00 Richard Bergquist Skrivelse - I Fristående dokument :56: Information om avslutat ärende, IRS 2014/2879, arbetsställe Oscarsgymnasiet :00:00 Richard Bergquist Skrivelse - I Fristående dokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :55:26 TN 2014/ Skrivelse synpunkt trafiksituationen vid Stengatan/Köpmangatan :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Diariedokument 71

72 dokument Asfaltsskada på trottoaren Hantverksgatan 50, Oskarshamn :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående :33: Skrivelse från boende på Saxskärsgatan, gallring av skog :00:00 Anne-Lena Werner Skrivelse - I Fristående dokument :31: Underrättelse Särskild gränsutmärkning berörande Sörvik 2: :00:00 Jerry Svensson Skrivelse - I Fristående dokument :18: Beslut mål nr , snöröjning, väckt fråga som inte ankommer på allmän förvaltningsdomstol :00:00 Göran Svensson Beslut - I Fristående dokument :46: Bildande av naturreservatet Emsfors-Karlshammar :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående dokument :04: Protokollsutdrag KS Begäran om exploateringsmedel för projektering av gator och VA på del av Vånevik 7:1 mfl :00:00 Göran Svensson Beslut - I Fristående dokument :14: Huggningar i kommunen :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående dokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil TN 2014/ Anstånd pdf :04:12 Charlotta Karlsson Skrivelse - U Diariedokument :02:37 TN 2014/ Ernemar_beslut_ pdf :00:00 Charlotta Karlsson Beslut - I Diariedokument Kunggörelseannons att Oskarshamns kommun har den 17 april 2014 fått tillstånd enligt miljöbalken till att driva verksamheten vid Ernemar avloppsreningsverk :00:00 Charlotta Karlsson Skrivelse - I Fristående dokument 72

73 :11: Tillsynsrapport 2014 för återvinningscentraler i kommunens yttertätorter :00:00 Ann-Sofi Boberg Skrivelse - I Fristående dokument :14: Svar gällande tillsynsrapport 2014 för återvinningscentraler :00:00 Ann-Sofi Boberg Skrivelse - U Fristående dokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :37: Inbjudan Prova på fingerad optik :00:00 Torsten Nilsson Skrivelse - I Fristående dokument 73

74 74

75 75

76 OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum FÖRTECKNING ÖVER BESLUT I TRAFIKÄRENDEN FATTADE AV TRAFIKINGENJÖREN ENLIGT REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN REVIDERAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMT DELEGATIONSORDNING REVIDERAD AV TEKNISKA NÄMNDEN Härmed anmäls delegationsbeslut under perioden Länsstyrelsen 02 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Dnr 11 41/14, 43/14, 50/14, 52/14, 53/14, 54/14, 55/14 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Dnr 12 Transporttillstånd och övriga dispenser Dnr 13 51/14, 52/14 Tillfällig lokal trafikföreskrift, Länsstyrelsen Dnr 020 Handlingarna finns tillgängliga på trafiknämndens kansli Justerarsignatur Utdragsbestyrkande 76

VA-redovisning 2013. Foto: Dämmet vid Humlefors, som reglerar vattenflödet ut ur Hummeln

VA-redovisning 2013. Foto: Dämmet vid Humlefors, som reglerar vattenflödet ut ur Hummeln VA-redovisning 2013 Foto: Dämmet vid Humlefors, som reglerar vattenflödet ut ur Hummeln FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2013 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Konstpolicy Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunfullmäktige Kommunkansliet Antagen 2012-03-06, Kf 30/12 Ansvar Bildningskansliet Datum: Sida: 2012-05-11

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Vatten- och avloppsverksamheten i Kristianstads kommun 2014 - särredovisning Verksamhetsberättelse för VA-avdelningen 2014 Uppdrag C4 Teknik jobbar för ett kranvatten som är hälsosamt och rent, för skyddat

Läs mer

Tekniska nämnden kallas till sammanträde

Tekniska nämnden kallas till sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Tekniska nämnden Datum 2015-09-04 Tekniska nämnden kallas till sammanträde Datum och tid: 2015-09-14 kl. 08:00-12:00 Plats: Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316

Årsredovisning 2012. VA-verksamheten. Rev 120316 Årsredovisning 2012 VA-verksamheten Rev 120316 Innehållsförteckning VA-verksamheten... 3 Bakgrund... 3 VA-verksamheten i Kinda... 3 Årets verksamhet... 3 Drift och underhåll... 3 Framtid... 4 Mål och måluppfyllelse...

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2006 Brf Rökeriet 1(10) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen äger

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10

BRF JAKTEN 785000-1434. Bostadsrättsföreningen JAKTEN. Årsredovisning 2002. Årsredovisningen framställd av Förvaltnings AB Castor 1 av 10 Bostadsrättsföreningen JAKTEN Årsredovisning 2002 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF JAKTEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002 01 01-2002 12 31. Styrelse Styrelsen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna

Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna Årsredovisning för BRF Vimpeln 8 i Solna Räkenskapsåret 2005 BRF Vimpeln 8 i Solna 1(9) Styrelsen för BRF Vimpeln 8 i Solna får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2007 Brf Smålänningen 1(11) Dagordning årsstämma 2008 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. BRFDalen

Årsredovisning. BRFDalen Årsredovisning för BRFDalen Räkenskapsåret 2011 1(11 ) Styrelsen för BRF Dalen får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Arsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2013 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 70 894 jämfört med 2548 föregående

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer