Tekniska nämnden kallas till sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden kallas till sammanträde"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Tekniska nämnden Datum Tekniska nämnden kallas till sammanträde Datum och tid: kl. 08:00-12:00 Plats: OBS! Sammanträdesrum Ernemar reningsverk Vid förhinder kontakta: Ingela Carlsson, Tel: , e-post: Anne Honkanen Tel , e-post: Yvonne Bergvall (S) Ordförande Ingela Carlsson Sekreterare Ledamöter Yvonne Bergvall (S) ordförande Thommy Brännström (S) Eva Hardebrant (S) Ingmar Hjalmarsson (V) 2:e v ordförande Lena Rosenqvist (V) Stefan Pettersson (M) 1:e v ordförande Anders Danielsson (M) Jan-Eric Lindberg (FP) Håkan Englund (KD) Ersättare Vamai Betkari (S) Catrin Alfredsson (S) Alf Holmberg (S) Rickard Bäck Svetlana Andelova (V) Chahanna Olsson (M) Sam Ekman (M) Magnus Larsson (C) Anna Bredmar (KD) Kl. 08:00 Kl. 09:00 Kl. 09:30 Kl. 10:00 Gruppmöte Kaffepaus Rundvandring på Ernemar reningsverk Öppet sammanträde, föredragande tjänstemän

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 Tekniska nämnden Datum Dagordning Ärende Sida 1. Upprop - 2. Val av justerare - 3. Fastställande av dagordning - 4. Rundvandring på Ernemar reningsverk - 5. Budgetuppföljning per april Budgetomföring VA VA-redovisning Yttrande angående konstpolicy Oskarshamns kommun Avtal arrende Nötö camping Emmekalv 4: Köksombyggnad Solbacka avdelning Asken Köksombyggnad Eriksgatan Svar till motion nr 8/14 - Utred Verkstad Uppdrag översyn av regelverket för kommunens stöd till enskild väghållning Yttrande över motion nr 6/14 - En soptunna vid varje busshållsplats Lokala trafikföreskrifter Utvidgning av område med förbud mot att parkera fordon i Oskarshamns kommun 59-60

3 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 3 Tekniska nämnden Datum Trafiksituationen vid korsningen Stengatan/Köpmangatan Nytt betalsystem för parkering med app via telefon, ParkOnOff Yttrande över medborgarförslag nr 11/13 övergångsställe från Furuvägen, över Hantverksgatan mot Stadsparken! 21. Viltrapportering från Kalmarsunds Norra Sjöjaktvårdsförening jaktåret Anmälningsärenden Anmälan av delegationsbeslut 74-76

4 4

5 5

6 6

7 VA-redovisning 2013 Foto: Dämmet vid Humlefors, som reglerar vattenflödet ut ur Hummeln 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2013 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras till abonnenterna, för rening av det förbrukade avloppsvattnet samt för avledning av dagvatten. Slutligen även för debitering av denna verksamhet. Vatten- och avloppsavdelningen (VAavdelningen) svarar vidare för kontroll av sjöar och vattendrag som belastas av avloppsvatten. Vattenverket i Fårbo använder grundvatten som filtreras genom sandfilter. I Kristdala består reningen av biofilter samt membranfilter medan Bockaras grundvatten filtreras genom kol. Vattenverket Fredriksberg får vatten från sjön Djupeträsk, som står i förbindelse med Eckern och Stora Bråen. För att rena det humusrika sjövattnet krävs rening i flera steg: mikrosil, kontaktfiltrering, snabb- och långsamfiltrering. Slutsteget vid samtliga vattenverk är ph-justering och desinfektion. Dricksvatten är ett livsmedel och Livsmedelsverket föreskriver provtagningsfrekvens samt vilka gränsvärden som gäller för vattenkvaliteten. Dessutom ska befintliga vattendomar följas t ex beträffande reglering av nivå i sjöar. Under 2013 har arbetet med att ta fram en VA-plan pågått. Planen tas upp till politiskt beslut under Verksamheten har under året medverkat i en länsgemensam övning i dricksvattenförsörjning för att säkerställa att vatten kan levereras under skilda förhållanden t ex även vid olika kriser. 1. Antal abonnenter och brukare st 2. Antal reningsverk och vattenverk Vatten Vattenreningsverk finns i Bockara, Fredriksberg (Oskarshamn), Fårbo och Kristdala. 1 8

9 Distributionen till kunderna sker med hjälp av fyra tryckstegringsstationer, en tryckreduceringsstation och sex vattentorn. Avlopp Avledning av avloppsvatten sker i samtliga tätorter med hjälp av 85 pumpstationer. Avloppsreningsverk finns i Oskarshamn, Figeholm och Kristdala. I Bockara finns en infiltrationsanläggning. Biologisk och kemisk rening av avloppsvatten sker vid reningsverken i Figeholm, Kristdala och Ernemar reningsverk i Oskarshamn. Ernemar har dessutom en speciell typ av biologisk rening som avlägsnar kväve. Vid den biologiska reningen bryts organisk substans ned och den kemiska reningen tar bort fosfor. För reningsverken finns gränsvärden för innehåll av syreförbrukande ämnen, fosfor och kväve (för Ernemar) i utgående renat avloppsvatten. Dessa är föreskrivna av samhällsbyggnadsnämnden eller Länsstyrelsen. I de grundläggande villkoren står också att anläggningarna ständigt ska drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt/ ekonomiskt rimliga insatser. Drift VA-avdelningen sköter drift och underhåll av ovanstående anläggningar. Under nätter och helger finns personal i beredskap för larm från driftövervakningssystemet eller allmänheten. Processutveckling och processoptimering sker fortlöpande. Ernemar laboratorium är ackrediterat för att ha hand om utsläppskontrollen av avloppsvatten samtidigt som det ansvarar för driftanalyser av både dricks- och avloppsvatten. Gatuavdelningen sköter drift av ledningsnätet samt planerar underhåll och nybyggnation av vatten- och avloppsledningar. Projekt initieras och utförs efter behov i samverkan mellan VAR- och gatuavdelningarna. Under 2013 har debiteringssystemet bytts för att vara mer flexibelt för kunderna. Man erbjuder nu t ex mätaravläsning via telefon eller dator utöver traditionellt brev. 2 9

10 3. Ledningsnätet 2013 Typ av ledning Totalt, m Nya, m Omlagda, m Borttagna, m Totalt m/ inv Omläggningstakt Dricksvattenledningar ,4 0,24 % Spillvattenledningar ,6 0,65 % Tryckavloppsledning ,7 0,28 % Dagvattenledningar ,7 0 % Total längd ,4 0,39 % 4. Producerad och levererad mängd renvatten Producerad mängd vatten 2,03 1,99 2,07 2,2 2,1 Levererad mängd vatten 1,66 1,70 1,76 1,7 1,77 Läckage i % 18,2 14, ,7 15,7 (miljoner kubikmeter) 3 10

11 5. Mängd mottaget och renat avloppsvatten Mängd mottaget vatten 4,6 4,6 4,3 Renat vatten 4,5 4,4 4,2 4,3 3,9 (miljoner kubikmeter) 6. Beskrivning av VA-taxans konstruktion Taxan bygger huvudsakligen på Svenskt Vattens tidigare basförslag. Dock motsvarar brukningsavgiftens konstruktion alternativförslag BII. 7. Kostnader fördelat på vattenrening, avloppsvattenrening, renvattendistribution, distribution av avlopps- respektive dagvatten samt administration, (tkr, netto) Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Vattenrening* (76520) Avloppsrening* (76620) Vattendistribution* (76530, 76540) Avloppsdistribution*(76630, 76640) Dagvattendistribution 4 11

12 Administration (76510) Övrigt (76550, 76560, 76610, 76650, 76570, 76660, 7668) *exklusive kapitalkostnader, kapitalkostnader ingår i Övrigt. 8. Intäkter 2013 Intäkter är framförallt brukningsavgifter, periodiserade anläggningsavgifter, avgifter från renhållningen för slamhanteringen, avgifter från tekniska kontorets gatuavdelning avseende dagvatten från allmänna platser, totalt tkr. Anläggningsavgifterna skuldförs vid inbetalningen och upplöses med 1/33-del varje år, vilket redovisas som en intäkt i resultaträkningen. Vid årets slut var skulden tkr. Det totala upplösta beloppet är tkr och för tkr. Verksamheten erhåller ränta 582,9 tkr från finansförvaltningen, motsvarande ca 2,9 %, för den ingående skulden. Räntan motsvarar 30-årig obligationsränta. Vidare erhåller eller betalar verksamheten ränta månatligen till finansförvaltningen för löpande kostnader och intäkter under året. Räntan motsvarar erhållen bankränta (Nordea), ca 1 % och beloppet är 62, 7 tkr Större investeringar 2013 Drift-, underhåll och förnyelse (DUF) av ledningsnätet är budgeterat till 8 mkr årligen. En översyn pågår för att optimera energiförbrukningen på anläggningarna. Kommunens största avloppsreningsverk är snart 25 år och en större reinvestering planeras för att uppgradera verket. Råvattenförsörjningen till Oskarshamn är begränsad av vattenkvaliteten i Djupeträsksjön. En tillståndsansökan att utnyttja sjön Hummeln som råvattentäkt behandlas i Mark- och miljödomstolen. 5 12

13 10. Viktiga externa faktorer som ränta Den interna räntan är satt utifrån rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) efter årlig bedömning av räntan på femåriga statsobligationer: 2,9 %. 11. Leasing av anläggningstillgångar Va-verksamheten har inga externa leasingavtal ( ). 12. Statliga och andra offentliga stöd Offentliga stöd Statligt stöd har inte erhållits under Viktiga händelser efter balansdagen Miljöredovisning (mål) Kvävereduktionen på Ernemar Avloppsreningsverk var 54 % 2013 (59 % 2012) och halten kväve i utgående vatten var klart under gränsvärdet 15 mg/l. Övriga reningsanläggningar har också fungerat bra. Utsläppsvärdena ligger väl under gränsvärdena. Andelen bräddat vatten uppgick till 3,5 % av det totala tillflödet (2012 3,6 %). Slammet från avloppsreningsverken skickas till Econova för tillverkning av anläggningsjord och täckmassor. Inget slam har deponerats. Kadmiumhalten i slammet från Ernemar är fortsatt hög: 6,8 mg/kg TS, vilket är något högre än föregående år (4,7 mg/kg TS 2012). 15. Personal Avdelningschef 50 % till , 100 % från Processingenjör 100 %, vakant från Utredare/ projekt 100 % Arbetsledare 100 % 6 13

14 Laboratorieassistent, 2 st á 100 % Drifttekniker 7 st á 100 % Reparatör 100 % Totalt 14 anställningar Ersättning till tekniska kontoret för overhead-kostnader 250 tkr, schablonberäknad. Teknisk chef 15 % Ekonom 10 % Personalsamordnare 5 % Adm assistent 5 % Projekteringsingenjör fördelas per timme utfört arbete åt va-verksamheten. I övrigt fördelas personal på gatuavdelningen för drift och underhåll av ledningsnätet per timme utfört arbete. 16. Övriga interna kostnader Debitering av avgifter: Va-verksamheten köper en tjänst av ekonomiavdelningen. Fastighetsunderhåll fastighetsavdelningen: personal betalas per timme. Externa tjänster och varor tillkommer. Mätningsarbeten: samhällsbyggnadskontoret. À-jourhållning av ledningskartnät: ca 440 tkr per år till samhällsbyggnadskontoret. Städning av verken: köps av tekniska kontorets Kost och serviceavdelning för ca 202 tkr/ år. Televäxel och dataledningar (IT): kostnad för ledningar, personal IT-avdelningen, 100 % av hyra av datorer, skrivare osv, debiteras per anknytning. (Externa kostnader för driftövervakning debiteras av resp leverantör.) 17. Nedskrivning av anläggningstillgång En ultraljudsanläggning på Ernemar avloppsreningsverk har skrivits ned med 1 mnkr på grund av att den inte fungerade tillfredsställande. 18. Eget kapital (resultatutjämningsfond) Verksamheten har andel i kommunens egna kapital med 9,3 mkr per Enligt planeringen ska resultatutjämningsfonden (eget kapital) användas till tömning av slambäddarna vid Ernemar ARV samt jämna ut behovet av taxehöjning med anledning av de stora kommande investeringarna inom verksamheten, t ex ny 7 14

15 vattentäkt i Oskarshamn, renovering av avloppsreningsverken i Oskarshamn och Figeholm samt ökad budget för renovering av ledningsnätet (DUF). 19. Kundnöjdhet Oskarshamns kommun gör en medborgarundersökning vartannat år med hjälp av SCB. Den senaste var hösten Den del av undersökningen som avser kundnöjdhet kallas Nöjd-Medborgar-Index (NMI). Vatten och avlopp hade 74 i betygsindex 2012 vilket är det näst högsta betyget på verksamheten i kommunen. Endast räddningstjänsten hade högre index (77). Kvinnor är mer nöjda med verksamheten än män (kvinnor 76 och män 73). Man är mer nöjd med både dricksvattenkvaliteten och avloppssystemet än vid mätningen Vattenförsörjningen är samma som Frågorna var utformade typ Vad tror eller tycker du om? I jämförelsen med andra kommuner hade vatten och avlopp i Oskarshamn indexet 78. Högsta index var 89 och lägsta

16 VA-Verksamheten Resultaträkning - kommunen (mkr) Not Verksamhetens intäkter 1 53,3 50,3 Verksamhetens kostnader 2-29,9-28,0 Avskrivningar 3-12,8-11,5 Nedskrivningar 3 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader 10,6 10,9 Finansiella intäkter 4 0,7 0,1 Finansiella kostnader, externa 5 0,0 0,0 Finansiella kostnader, finansförvaltning 6-6,5-9,7 Resultat före extraordinära poster 4,8 1,3 Extraordinära intäkter 0,0 0 Extraordinära kostnader 0,0 0 Periodens resultat 7 4,8 1,3 16

17 VA-Verksamheten Balansräkning - kommunen (mkr) TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Not ,7 230,2 9 10,5 10,4 244,2 240,6 244,2 240,6 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 10 5,8 2,6 Kassa och bank 0,0 0,0 Summa omsättningstillgångar 5,8 2,6 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Förändrad redovisningsprincip Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder Förutbetalda anläggningsavgifter Långfristiga skulder, externa Långfristiga skulder, interna Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder 250,0 243,2 11 4,5 3,2 12 0,0 0,0 4,8 1,3 9,2 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 20,1 13 0,0 0, ,5 217,0 239,0 237,1 14 1,8 1,6 1,8 1,6 Summa skulder 240,8 238,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 250,0 243,2 17

18 Noter resultaträkning Not 1 Verksamhetens intäkter Anläggningsavgift 0,7 0,8 Brukningsavgift 50,1 47,2 VA-intäkter 2,4 1,9 Hyror och arrenden 0,0 0,0 Övriga intäkter 0,0 0,4 Summa 53,3 50,3 Not 2 Verksamhetens kostnader Externa kostnader Personalkostnader 7,1 7,3 Lokalhyra och 1,9 1,2 fastighetsservice Anläggnings- och 3,7 3,5 underhållsmaterial Entreprenader och köp av 3,1 2,7 verksamhet Bränsle, energi, vatten 6,4 6,2 Tele-, it- och 0,3 0,3 postkommunikation samt kontorsmaterial Övrigt material och tjänster 1,8 1,6 Summa externa kostnader 24,3 22,8 Interna kostnader Underhållskostnader debiterade från tekniska kontoret Övriga interna kostnader Administrativ ersättning till tekniska Summa interna kostnader Summa verksamhetens kostnader 4,0 3,9 1,3 1,1 0,2 0,2 5,5 5,2 29,9 28,0 Externa kostnader Personalkostnader: Personalstyrkan består av: (årsarbetare, åa) Avdelningschef 0,5; 1,0 0,5 Processingenjör 1,0; 0 1 Utredare/ projekt 1 1 Arbetsledare 1 1 Laboratorieassistent 2 2 Ekonomiassistent fakturering Drifttekniker 7 7 Reparatör 1 1 Summa årsarbetare 12,5; 13,0 13,5 Interna kostnaderfördelningsprinciper: Underhållskostnader- avser underhållsarbeten beställda av VA-verket och utförda av tekniska kontorets arbetsenheter eller entreprenörer. Innehåller kostnader för personal, material, maskiner, transportmedel. 18

19 Övriga interna kostnaderavser följande poster - miljötillsynsanvgift (debiteras enl av kommunfullmäktige fastställd taxa) - kartor (debiteras enl av kommunfullmäktige fastställd taxa) - telekommunikation (debiteras per anknytning) - IT-kommunikation (debiteras per IT-arbetsplats) Administrativ ersättning till tekniska kontoret Schablonberäknade befattningar inom tekniska kontoret: Teknisk chef 0,15 0,15 Personalsamordnare 0,05 0,05 Ekonom 0,1 0,1 Adm assistent 0,05 0,05 Summa årsarbetare 0,35 0,35 För dessa personers arbete utgår en ersättning till staben på tekniska kontoret på 0,25 mkr på helår. Not 3 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Ledningar Byggnader, verk och pumpstationer Komponentavskrivning tillämpas. Planenliga avskrivningar maskiner och inventarier 1,8 1,6 Planenliga avskrivningar mark, byggnader och 10,1 9,8 tekniska anläggningar Nedskrivning av anläggningstillgång 1,0 0,0 Summa 12,8 11,5 Not 4 Finansiella intäkter Ränteintäkter övriga 0,6 Ränteintäkter kundfordringar 0,0 0,0 Inkassoersättning kundfordringar 0,0 0,1 Summa 0,7 0,1 Not 5 Finansiella kostnader, externt Dröjsmålsränta leverantörsskulder mm 0,0 0,0 Öresavrundning 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 Not 6 Finansiella kostnader, finansförvaltning Räntekostnad internt 6,5 9,7 Summa 6,5 9,7 Not 7 Periodens resultat Årets resultat 4,8 1,3 Synnerliga skäl 0,0 0 Summa 4,8 1,3 19

20 Noter balansräkning Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar Mark, byggnader och tekniska anläggningar - Totalt Ingående anskaffningsvärde 450,2 435,5 Ingående ackumulerade avskrivningar -220,0-210,2 Årets investeringar 14,7 14,8 Årets avskrivningar -10,1-9,8 Årets nedskrivningar 0,0 0,0 Årets försäljningar 0,0 0,0 Korrigeringar Omflyttningar, utfördelningar -1,1 0,0 Utgående anskaffningsvärde 463,8 450,2 Utgående ackumulerade avskrivningar -230,1-220,0 Summa - Mark, byggnader och tekniska anläggningar 233,7 230,2 De bokförda värdena fördelas på följande typer av anläggningar Not 9 Maskiner och inventarier Maskiner och inventarier - Totalt Ingående anskaffningsvärde 20,4 19,5 Ingående ackumulerade avskrivningar -10,0-8,4 Årets investeringar 1,9 0,8 Årets avskrivningar -1,8-1,6 Årets försäljningar 0,0 0 Korrigeringar 0,0 0 Omflyttningar, utfördelningar 0,0 0 Utgående anskaffningsvärde 22,2 20,4 Utgående ackumulerade avskrivningar -11,8-10,0 Summa - Maskiner och inventarier 10,5 10,4 Not 10 Kortfristiga fordringar VA fordringar 5,8 2,6 Summa 5,8 2,6 Not 11 Eget kapital Eget kapital vid årets början 4,5 3,2 Förändrad redovisningsprincip 0,0 0,0 Periodens resultat 4,8 1,3 Summa 9,3 4,5 20

21 Not 12 Förändrad redovisningsprincip Not 13 Långfristiga skulder Förutbetalda anläggningsavgifter Ingående skuld 22,4 19,3 Upplösning tidigare års anläggningsavgifter -3,0-0,6 Årets inbetalda anläggningsavgifter 2,2 1,5 Upplösning årets inbetalda anläggningsavgifter -0,1 0,0 Summa 21,5 20,1 Anläggningsavgifterna inom va-verksamheten redovisas from 2009 som långfristig skuld och periodiseras på 33 år. Extern låneskuld 0,0 0,0 Kreditgivare Intern låneskuld Ingående låneskuld 217,0 214,4 Amortering 0,5 2,6 Summa 217,5 217,0 Övriga uppgifter kring låneskuld Not 14 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0,7 0,6 Avräkningsskuld Kredit koncernkonto Nästa års amorteringar Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader 1,1 1,0 - därav semesterlöneskuld inkl sociala avgifter 1,1 1,1 -därav okompenserad övertid inkl sociala avgifter 0,0 0,0 - därav sociala avgifter -därav räntekostnader Summa 1,8 1,6 21

22 22

23 1 Konstpolicy Oskarshamns kommun 23

24 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målsättning och syfte... 3 Organisation... 3 Definition av konst... 4 Döderhultarn... 4 Fredriksbergs herrgård... 4 Konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation och tillbyggnad... 4 Anskaffning av konst... 5 Registrering... 5 Exponering... 5 Utlån... 5 Förvaring... 6 Förflyttning... 6 Vård av konst och värdeföremål... 6 Gallring... 6 Gåvor och donationer av fast och lös konst samt värdeförmål

25 3 Inledning Oskarshamn ska vara en attraktiv kommun för alla invånare och samtidigt locka till sig nya invånare, besökare och turister. Konst har en viktig roll i det offentliga rummet framför allt för att göra en plats attraktiv och skapa upplevelser för människor men också för att skapa glädje och trivsel. Konsten kan också bidra till ökat välbefinnande, livskvalitet och vara hälsobefrämjande. Konsten ska väcka eftertanke och framförallt beröra. Valet av konst och konstnärlig utsmyckning ska präglas av kvalitet, mångfald och variation för att skapa attraktiva miljöer i kommunen. Vid konstnärlig utsmyckning ska ett samspel och en harmonisering med omgivningen eftersträvas. Såväl det etablerade som det nyskapande ska existera och representeras av olika typer av konstarter, konstyttringar och tekniker. För att konsten ska får uppmärksamhet ska den också kunna provocera. Konsten ska vara en naturlig del av hela Oskarshamns kommun och interagera med stadsplanering och byggnationer. Det är också viktigt att konst och värdeföremål synliggörs samt att samlingarna hålls levande. Det är därför viktigt att aktivt arbeta med exponering, marknadsföring och gallring. Målsättning och syfte Konstpolicyn är till för att säkerställa mångfald och kvalitet vid inköp av konst och konstnärlig utsmyckning. Konstpolicyn ska också visa hur kommunen ska hantera, förvara, exponera och gallra konst och värdeföremål. Till konstpolicyn ska det finnas fyra kompletterande dokument: beskrivning av arbetsgång när det gäller konstnärlig utsmyckning, manualer för registrering av konst, gallring samt för gåvor och donationer. Organisation Bildningsnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens konst- och värdeföremålshantering. Kulturkontoret vid bildningsförvaltningen arbetar praktiskt med hanteringen av konst och värdeföremål. Konstansvarig i Kulturhuset har det övergripande ansvaret för det praktiska och dagliga arbetet. Beställning av konstnärlig utsmyckning är ett politiskt beslut och alla ärende angående konstnärlig utsmyckning ska beslutas i bildningsnämnden. Av bildningsnämndens delegationsordning framgår bland annat vem som har rätt att teckna avtal vad gäller konstnärlig utsmyckning enligt enprocentsregeln samt köpa in lös och fast konst. Inköp av lös konst beskrivs i delegationsordningen och regleras efter tilldelad budget. Delegationsbeslut vid inköp av lös konst och värdeföremål ska anmälas till bildningsnämnden. Konstansvarig i Kulturhuset är kontaktperson för rådgivning angående konst och anskaffande av konst. 25

26 4 Definition av konst Det är viktigt att definiera vad konst är även om det är svårt att generellt bestämma vad som är konst eller ett värdeföremål. Det blir extra svårt eftersom smaken är subjektiv. Varje konstverk eller föremål måste bedömas för sig själv utifrån nedanstående riktlinjer: Konst Kommunen får köpa in eller ta emot konst som gåva. För att ingå i kommunens konstregister ska konstverket betinga ett inköpsvärde eller marknadsmässigt värde av minst kr. Värdeföremål Värdeföremål kan till exempel vara antika möbler, väggklockor, ljuskronor eller liknande. För att definieras som ett värdeföremål ska föremålet betinga ett marknadsmässigt värde av minimum kr. Döderhultarn Bildningsnämnden ansvarar för att samlingen av Döderhultarns skulpturer omhändertas och vårdas på ett professionellt sätt. Bildningsförvaltningen ansvarar även för att förutsättningar finns för hantering och registrering av föremålen över tiden. Bildningsförvaltningen ska verka för att Döderhultarns konst görs tillgänglig för vuxna och barn genom visningar och pedagogisk verksamhet. Syftet med visningarna är att berätta om Axel Peterssons konstnärskap och unika roll i den svenska konsthistorien. Samlingen ska utvecklas genom nyinköp och förvärv. Fredriksbergs herrgård Bildningsnämnden ansvarar för samlingen av föremål på Fredriksbergs herrgård. Dessa ska, på samma sätt som med Döderhultarns skulpturer, tas hand om och vårdas på ett professionellt sätt. Det ska finnas förutsättningar för god och kontinuerlig vård, hantering och registrering över tiden. Bildningsförvaltningen ska verka för att Fredriksbergs herrgård och dess föremål görs tillgängliga för vuxna och barn genom visningar och pedagogisk verksamhet. Konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation och tillbyggnad Fast konstnärlig utsmyckning är konstnärlig utsmyckning som monteras i golv, väggar, tak eller integreras i byggnader konstnärlig utsmyckning som monteras på eller integreras i marken utanför byggnader som till exempel skulpturer väggmålningar, stenkonst och mosaikinläggningar i golv. Lös konstnärlig utsmyckning är konstnärlig utsmyckning som hängs upp eller placeras i byggnaden helt utan byggteknisk påverkan, exempelvis målningar, textila bilder och mindre skulpturer. Angående konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation och renovering tillämpar Oskarshamns kommun enprocentsregeln. Tillämpningen av enprocentsregeln antogs av kommunfullmäktige , 77. Genom ett beslut i fullmäktige 18/2006, grundat på ett förslag från tekniska nämnden, förändrades beräkningsunderlaget för offentlig utsmyckning. De upphandlade entreprenadkostnaderna utgör beräkningsunderlag för offentlig utsmyckning. 26

27 5 Kommunfullmäktige har , 20, beslutat om ett nytt beräkningsunderlag för konstnärlig utsmyckning i en investeringspolicy. Vid konstnärlig utsmyckning kontaktas konstansvarig på kulturkontoret för rådgivning och planering. Konstansvarig bildar en samrådsgrupp tillsammans med representanter från tekniska kontoret. Samrådsgruppen bereder och handlägger utsmyckningsprojektet samt lämnar förslag till bildningsnämnden för beslut om utsmyckning och möjlig konstnär. Arbetsordningen beskrivs i detalj i en manual för handläggning av konstnärlig utsmyckning. Förutom att all konstnärlig utsmyckning ska samspela med sin omgivning ska den följa principen om mångfald och kvalitet samt konstverk i olika tekniker. Anskaffning av konst Vid inköp lämnar ansvarig för konsten inköpsförslag till kulturchefen som beslutar om inköp enligt delegationsordningen. Delegationsbeslut gällande inköp av konst anmäls till bildningsnämnden. Inköpen beslutas enligt principen om mångfald och kvalitet samt konstverk i olika tekniker. För konstnärlig utsmyckning på olika enheter i kommunen bör medarbetare stimuleras att komma med önskemål. Dock ansvarar kulturkontoret i slutändan vilken utsmyckning som ska vara på respektive ställe för att säkerställa den konstnärliga mångfalden. Beställning av lös konst ska lämnas till konstansvarig på kulturkontoret genom respektive områdeschef. Kulturkontoret disponerar investeringspengar för inköp av konst. Det finns även möjlighet att köpa konst via Uddenbergska fonden. Registrering Konstansvarig i Kulturhuset ansvarar för att all konst registreras och märks enligt manual. Konst och värdeföremål som är inköpt på olika avdelningar i kommunen ska också registreras och märkas. Respektive chef ansvarar för att denna registrering och märkning sker på kulturkontoret. Konstansvarig på kulturkontoret är ansvarig för att konstregistret hålls aktuellt och att alla föremål registreras korrekt samt fotograferas. Konsten ska inventeras. Exponering Bildningsförvaltningen ska eftersträva att synligöra så mycket som möjligt av sin konst. All kommunal konst finns inte i offentliga miljöer men förvaltningen ska eftersträva att visa upp så mycket som möjligt av den inköpta konsten. På sikt ska den kommunala konsten också exponeras digitalt. Utlån Kommunens förvaltningar uppmanas att låna konst för exponering. Offentliga miljöer prioriteras men det går även att låna konst till arbetsrum. Vid lån ska konstansvarig i Kulturhuset kontaktas och ett låneavtal upprättas. 27

28 6 Förvaring Kommunens konstinnehav uppgår idag till cirka verk. Konstsamlingen består till största delen av lös konst. I samlingen ingår även fast offentlig utsmyckning liksom Döderhultarmuseets skulptursamling. I vissa fall kan även föremål som bedöms ha ett affektionsvärde för kommunen ingå. Förflyttning När ett konst- eller värdeföremål flyttas ska konstansvarig på kulturkontoret underrättas för godkännande och notering i konstregistret. All förflyttning och transport av konst och värdeföremål måste ske med varsamhet för att undvika skador på föremål. Vård av konst och värdeföremål Konstansvarig i Kulturhuset ansvarar för att all konst och alla värdeföremål vårdas och underhålls på ett ändamålsenligt sätt. Upptäcks skadad konst eller värdeföremål i kommunen ska konstansvarig underrättas. När det gäller vård och underhåll av fast konstnärlig utsmyckning ansvarar fastighetsägare och inköpare av konsten. Vid vård och underhåll ska konstansvarig kontaktas för rådgivning. Gallring Gallring ska ske i enlighet med manualen för gallring. Syftet med gallring är att kunna ha en aktuell samling av konst och värdeföremål vilka kan hanteras, exponeras och förvaras. I manualen för gallring beskrivs gallringsprocessen i detalj. När ett konstverk eller värdeföremål, som är i kommunal ägo, gallras ska detta göras med stor försiktighet vid bedömningen. Detta för att inget unikt eller värdefullt föremål ska gallras av misstag. Istället för gallring ska möjligheten till omplacering och cirkulation beaktas. De föremål som gallras ska i huvudsak vara trasiga, förstörda eller helt utan värde. Originalmålningar ska ej vara föremål för gallring. I många fall kan försäljning vara att föredra framför gallring. Försäljning ska ske enligt nämndens delegationsordning. Gåvor och donationer av fast och lös konst samt värdeförmål En manual ska reglera vilka gåvor och donationer kommunen ska ta emot. Föremålet ska inte tas emot för förvaring utan måste kunna användas aktivt i kommunens samlingar. Konstansvarig i kulturhuset tar emot förfrågningar angående gåvor och donationer. Det ska upprättas ett avtal mellan givaren och Oskarshamns kommun innan gåvan eller donationen tas emot. I avtalet ska klargöras hur gåvan och donationen får användas, var den ska placeras och hur den får gallras. 28

29 29

30 30

31 Sida 1 av 1 Datum Ert datum Vår beteckning Er beteckning Tjänsteställe/handläggare Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen Richard Bergquist E-post: Tel: Avyttrade fastigheter Gransmåla skola Långebrovägen, Misterhult Lägenhet Stengatan 40 Rödsle badhus (byggnaden riven, marken kvar) Föreslagna avyttringar Virsjödals missionshus Virsjödal 2 Rivning Andersbo bostadshus Andersbo 1:2 Rivning Påskallaviks förskola Emmekalv 4:298 Försäljning, avvaktar detaljplan Äppelbo förskola Kolberga 2:1 Försäljning av huvudbyggnad Misterhults kommunalhus Misterhult 1:18 Försäljning? Detaljplan A-område Dammgatan (bostadshus) Snäckan 1 Rivning Högskulla gård Figeholm 3:1 Försäljning Skötegårdsgatan Ador 3 Försäljning Sociala huset Oskarshamn 3:1 Rivning Släthultskassan Släthult 1:26 Försäljning TEKNISKA KONTORET Fastighetsavdelningen Richard Bergquist Avdelningschef Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Södra Fabriksgatan 20 Tel Oskarshamn Fax

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 Författningssamling REGLER FÖR KOMMUNENS STÖD TILL ENSKILD VÄGHÅLLNING Antagna av kommunfullmäktige , 168 Reviderade av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Gäller fr.o.m xx-xx Bidragsberättigad väg l. Kommunen lämnar bidrag, med de undantag och inskränkningar som anges nedan, till vägförening, vägsamfällighet, samfällighetsförening, annan väghållningsorganisation eller enskild person, som åtagit sig väghållaransvar for a) enskild väg med statligt driftbidrag (statsbidragsberättigad väg) eller b) annan enskild väg, som utgör enda eller kortaste utfart från helårsbostad för i kommunen folkbokförd person. Väg eller vägsträcka som ej erhåller bidrag 2. Bidrag lämnas inte för väg eller vägsträcka a) som är belägen i annan kommun b) som betjänar endast fastighet i statens, landstingets eller annan kommuns ägo c) som betjänar endast fritidsbebyggelse eller obebodd fastighet d) som nyttjas endast för skogs-, lantbruks- (t.ex. s.k. markväg) eller industritransporter e) som underhålles av kommunen f) som ligger inom detaljplan Bidrag 3. Årligt underhållsbidrag Bidrag till årligt underhåll för statsbidragsberättigade vägar och andra enskilda vägar justeras vid behov av tekniska nämnden. 39

40 2 (3) Regler för kommunens stöd till enskild väghållning Förbättringsbidrag Så kallade förbättringsbidrag till punktinsatser (grävning diken, vägtrummor m.m.) kan endast sökas av väghållare med statsbidragsberättigade vägar. Ansökan om bidrag skall grundas på av Trafikverket uppförd kalkyl över arbetena. Bidraget utbetalas enligt tekniska nämndens beslut och policy efter att arbetet besiktats och godkänts av Trafikverket. Bidragstagarens åliggande 4. Bidragstagare som erhåller underhållsbidrag är skyldig, såvida inte kommunstyrelsen/tekniska nämnden medgivit annat, a) att hålla vägen öppen för allmän trafik under hela året utan inskränkningar för viss tid eller för vissa kategorier av trafikanter. Dock må bidragstagare utan erinran från kommunstyrelsen/tekniska nämnden, under tid då vägs bärighet är nedsatt på grund av tjällossning eller långvarig nederbörd, föreskriva nedsatt bruttovikt om möjligt med undantag för buss i linjetrafik, skolskjuts och för fordon som ombesörjer transport av livsmedel, post och avfall. Det ankommer på väghållaren att uppsätta författningsenliga vägmärken samt annan utrustning (avstängningsmaterial m.m.) för att upprätthålla trafiksäkerheten på vägen. Anmälan av avstängning och även avstängningens upphörande skall lämnas till kommunens tekniska kontor tel b) att, som ansvarig väghållare hålla vägbana och övriga väganordningar i ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder c) att i fråga om vägens underhåll vara underkastad kontroll av kommunens tekniska kontor d) att för kommunen möjliggöra full insyn i väghållarens verksamhet och ekonomi e) att omedelbart anmäla till kommunen om vägen inte längre erfordras som tillfart till helårsbostad. Ansökan 5. Ansökan om underhållsbidrag skall alltid sökas hos tekniska kontoret. Efter godkännande utbetalas bidraget årsvis i efterskott. 6. Ansökan om bidrag skall inges i god tid innan arbetet påbörjas. Till ansökan skall därvid bifogas, av Trafikverket godkänd kostnadsberäkning. 40

41 3 (3) Regler för kommunens stöd till enskild väghållning 7. Bidrag till enskilda vägar lämnas enligt tekniska nämndens beslut och policy. Tekniska nämnden kan besluta att inte utbetala bidrag om underhållet varit bristfälligt. Pågår försummelsen under längre tid och rättar sig väghållare inte efter påpekande av tekniska nämnden eller åsidosätter väghållare annars märkbart sina åligganden får tekniska nämnden besluta att underhållsbidrag till vägen inte vidare skall lämnas. Utbetalning 8. Årligt underhållsbidrag utbetalas i efterskott snarast efter verksamhets/kalenderårets slut genom tekniska kontorets försorg. l Så kallat förbättringsbidrag, endast statsbidragsberättigade vägar, utbetalas enligt tekniska nämndens beslut och policy efter det att Trafikverket har besiktat och godkänt arbetet. Ikraftträdande 9. Dessa regler träder i kraft när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde på Kungsgatan; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 2 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Kungsgatan enligt kartbild ska vara gångfartsområde. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 47

48 48

49 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering för rörelsehindrade på Hamngatan; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På markerad sträcka på Hamngatan enligt kartbild får endast sådant fordon parkeras som används för befordran av rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 trafikförordningen (1998:1276) eller utländskt parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 49

50 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering för rörelsehindrade på Bäckgatan; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På markerad sträcka på Bäckgatan enligt kartbild får endast sådant fordon parkeras som används för befordran av rörelsehindrad med parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 trafikförordningen (1998:1276) eller utländskt parkeringstillstånd som ger samma rätt att parkera. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 50

51 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Tingsvägen; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På sydöstra sidan på en sträcka av 34 m på Tingsvägen enligt kartbild får fordon parkeras under högst 15 min i följd. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 51

52 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats på Åsavägen; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 4 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Korsningen mellan Granåsavägen, Åsavägen och Östersjövägen enligt kartbild ska vara cirkulationsplats. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 52

53 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Kolbergavägen; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Kolbergavägen från en punkt omedelbart norr om Jägarstigen och 400 m norrut får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 53

54 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Saltviksvägen; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Saltviksvägen från en punkt 200 m norr Pepparstigen och 640 m norrut får fordon inte föras med högre hastighet än 60 kilometer i timmen. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 54

55 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon i Centrum - nattförbud; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 9 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Inom markerat område omfattande sträckor på Besvärsgatan, Drottninggatan, Flanaden, Frejagatan, Hamngatan, Klysgränd, Kungsgatan, Köpmangatan, Lilla Torget, Raketgränd, Slottsgatan, Tunnbindaregatan, Västra Torggatan och Östra Torggatan enligt kartbild får andra motordrivna fordon än moped klass II inte föras. Förbudet gäller under tiden klockan Förbudet gäller inte fordon med tillstånd Tillstånd har taxi och leveransfordon med ärenden till fastighet utmed gatan. Som leveransfordon räknas: a Varudistributionsfordon b Fordon som brukas under utförande av service-, underhålls-, reparations-, byggnads-, anläggningsarbeten och dylikt c Fordon som befodrar sjuk eller rörelsehämmad person utmed gatan d Fordon på väg till eller från uppställningsplats belägen vid fastighet utmed gatan Varudistribution får uppställas endast för av- och pålastning av gods som sker utan avbrott. 55

56 Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 56

57 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Oskarshamn 2:1; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På markerade platser på parkeringsplatsen Oskarshamn 2:1 enligt kartbild får fordon parkeras under högst 4 veckor i följd mot avgift. Avgiftsplikten gäller under tiden vardag utom vardag före sön- och helgdag klockan , vardag före sön- och helgdag klockan och sön- och helgdag klockan Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 57

58 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighet på Kommungatan och Konvaljevägen; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. På Kommungatan och Konvaljevägen enligt kartbild får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Denna författning träder i kraft den 2 juni På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 58

59 59

60 Oskarshamns kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot att parkera fordon, område i Oskarshamns centrum; beslutade den 19 maj Oskarshamns kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Inom markerat område i Oskarshamns centrum enligt kartbild får fordon inte parkeras. Denna författning träder i kraft den 2 juni 2014 då om förbud mot att parkera fordon, område i Oskarshamns centrum skall upphöra att gälla. På Oskarshamns kommuns vägnar. Yvonne Bergvall Stefan Sämfors 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 KNS Johan Löfqvist Kolonivägen Oskarshamn Oskarshamns kommun Tekniska nämnden Tekniska kontoret Box Oskarshamn Viltrapportering från Kalmarsunds Norra Sjöjaktvårdsförening jaktåret Vår förening rapporterar som vanligt fällt vilt till kommunen för det gångna jaktåret. Alla aktiva medlemmar rapporterar in antalet skjutna fåglar på en ändamålsenlig blankett årligen. Tillsyningsmän för jakten är: Figeholm Ulf Karlsson, Oskarshamn Jonas Nelson, Påskallavik Olle Vind. Vår förening följer Oskarshamnsbygdens fågelklubbs rekommendationer efter inventering av häcknings-framgången för sjöfåglar i skärgårdsområdet i Oskarshamns kommun. T.ex. är ejdern en art som det går dåligt för och undviks därför vid jakten. Viltvårdsarbetet med fällfångst på mink fortskrider men det är tydligt att minkbeståndet minskat då våra fällor inte tar lika mycket mink som förr. Ett 30-tal sjöfågelholkar har köpts in under verksamhetsåret. En del av dessa ska användas till ett projekt tillsammans med fågelklubben som består i att inventera och byta ut ett femtiotal holkar i området runt Storö i Vånevik. Tommy Larsson från fågelklubben kommer även att ringmärka knipungar i de utbytta holkarna. Vår förening har funnits i 54 år och väldigt många holkar har satts upp genom åren inom kommunen. Vi har med detta påbörjat ett arbete att byta ut holkar som är gamla och trasiga. Detta är ett arbete som kommer fortsätta under många år framöver. Kråkfåglarna utgör ett problem i och med att de hoppar in i sjöfågelholkarna och plockar ut ägg och ungar. Våra viltvårdsansvariga har sett detta beteende hos kråkor i vår förenings holkar under de senaste årens inventering av häckningsframgången. Det rör sig om kråkor som är lokalt stationära i detta skärgårdsområde. En fråga som vi disskuterat med Tommy Larsson från fågelklubben är jakt på kråkfågel på vårvintern fram för allt i februari och mars. Det är viktigt att detta sker innan häckningssäsongen börjar. Ett samarbete mellan KNS och kommunens skyddsjägare skulle kunna arbetas fram på tekniska kontorets inrådan. Vid frågor vänligen kontakta mig! Ordf. Johan Löfqvist Styrelsen Kalmarsunds Norra Sjöjaktvårdsförening Se även bilaga: Viltrapportering 69

70 VILTRAPPORTERING FÖR KALMARSUNDS NORRA SJÖJAKTVÅRDSFÖRENING JAKTÅRET Antal Jakttider Alfågel 21 aug - 31 jan Sjöorre --II-- Knipa 77 --II-- Storskrake 24 --II-- Grågås 2 11 aug - 31 dec Kanadagås --II-- Småskake 1 okt - 31 dec Gräsand aug - 31 dec Kricka 21aug - 30 nov Bläsand --II-- Havstrut 1 aug - 31 mars Gråtrut --II-- Fiskmås --II-- Kråka 1 juli - 15 apr Kaja --II-- Skata --II-- Vigg 93 1 sept - 31 jan Ejder --II-- Totalt 207 Fällfångst antal minkar: 6 Tillsyningsmännen: Påskallavik Olle Vind Oskarshamn Jonas Nelson Figeholm Ulf Karlsson

71 Postlista Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :39:42 TN 2014/ Protokollsutdrag -, , :39:42 Matz Johansson Protokollsutdrag Diariedokument :08:17 TN 2014/ Protokollsutdrag KS Svar på skrivelse angående Verkstad 14 - ett framtida arrangemangscentrum :00:00 Richard Bergquist Beslut - I Diariedokument :05:57 TN 2014/ Protokollsutdrag KS Försäljning av Misterhults kommunalhus och Äppelbo förskola :00:00 Richard Bergquist Beslut - I Diariedokument :37:00 TN 2014/ Skrivelse från Handikappkommittén angående basutbud lekutrustning för skolor och förskolar :00:00 Matz Johansson Skrivelse - I Diariedokument Förfrågan om brukande av mark under 15 maj - 21 maj då Luftvärnsregementet i Halmstad genomför en militär övning i Kalmar-Mönsterås och Oskarsamn :00:00 Richard Bergquist Skrivelse - I Fristående dokument :38: Bidragsansökan kr från Ernemar Hamn Ek till toatömningsanläggning :00:00 Richard Bergquist Skrivelse - I Fristående dokument :56: Information om avslutat ärende, IRS 2014/2879, arbetsställe Oscarsgymnasiet :00:00 Richard Bergquist Skrivelse - I Fristående dokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :55:26 TN 2014/ Skrivelse synpunkt trafiksituationen vid Stengatan/Köpmangatan :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Diariedokument 71

72 dokument Asfaltsskada på trottoaren Hantverksgatan 50, Oskarshamn :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående :33: Skrivelse från boende på Saxskärsgatan, gallring av skog :00:00 Anne-Lena Werner Skrivelse - I Fristående dokument :31: Underrättelse Särskild gränsutmärkning berörande Sörvik 2: :00:00 Jerry Svensson Skrivelse - I Fristående dokument :18: Beslut mål nr , snöröjning, väckt fråga som inte ankommer på allmän förvaltningsdomstol :00:00 Göran Svensson Beslut - I Fristående dokument :46: Bildande av naturreservatet Emsfors-Karlshammar :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående dokument :04: Protokollsutdrag KS Begäran om exploateringsmedel för projektering av gator och VA på del av Vånevik 7:1 mfl :00:00 Göran Svensson Beslut - I Fristående dokument :14: Huggningar i kommunen :00:00 Göran Svensson Skrivelse - I Fristående dokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil TN 2014/ Anstånd pdf :04:12 Charlotta Karlsson Skrivelse - U Diariedokument :02:37 TN 2014/ Ernemar_beslut_ pdf :00:00 Charlotta Karlsson Beslut - I Diariedokument Kunggörelseannons att Oskarshamns kommun har den 17 april 2014 fått tillstånd enligt miljöbalken till att driva verksamheten vid Ernemar avloppsreningsverk :00:00 Charlotta Karlsson Skrivelse - I Fristående dokument 72

73 :11: Tillsynsrapport 2014 för återvinningscentraler i kommunens yttertätorter :00:00 Ann-Sofi Boberg Skrivelse - I Fristående dokument :14: Svar gällande tillsynsrapport 2014 för återvinningscentraler :00:00 Ann-Sofi Boberg Skrivelse - U Fristående dokument Besökt Dok. nr. Beskrivning Dokumentdatum Handläggare Dokumenttyp Profil :37: Inbjudan Prova på fingerad optik :00:00 Torsten Nilsson Skrivelse - I Fristående dokument 73

74 74

75 75

76 OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum FÖRTECKNING ÖVER BESLUT I TRAFIKÄRENDEN FATTADE AV TRAFIKINGENJÖREN ENLIGT REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN REVIDERAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMT DELEGATIONSORDNING REVIDERAD AV TEKNISKA NÄMNDEN Härmed anmäls delegationsbeslut under perioden Länsstyrelsen 02 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Dnr 11 41/14, 43/14, 50/14, 52/14, 53/14, 54/14, 55/14 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Dnr 12 Transporttillstånd och övriga dispenser Dnr 13 51/14, 52/14 Tillfällig lokal trafikföreskrift, Länsstyrelsen Dnr 020 Handlingarna finns tillgängliga på trafiknämndens kansli Justerarsignatur Utdragsbestyrkande 76

VA-redovisning 2013. Foto: Dämmet vid Humlefors, som reglerar vattenflödet ut ur Hummeln

VA-redovisning 2013. Foto: Dämmet vid Humlefors, som reglerar vattenflödet ut ur Hummeln VA-redovisning 2013 Foto: Dämmet vid Humlefors, som reglerar vattenflödet ut ur Hummeln FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VA-VERKSAMHETEN 2013 Tekniska kontoret ansvarar för det dricksvatten som produceras och levereras

Läs mer

Tekniska nämnden kallas till sammanträde

Tekniska nämnden kallas till sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 Tekniska nämnden Datum 2014-04-09 Tekniska nämnden kallas till sammanträde Datum och tid: 2014-04-14 kl. 08:00-12:00 Plats: Företagshuset, tekniska kontoret Våneviksrummet

Läs mer

Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda

Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda Tekniska nämnden 2013-12-06 Kallelse/Föredragningslista Sid 1/2 Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda Tid: Måndagen den 16 december 2013 klockan 08:00 Plats: Företagshuset, tekniska

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning 2010 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Innehållsförteckning VD:n har ordet 3 Ordförandens kommentar 4 Ägarstruktur, organisation,

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Konstpolicy Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunfullmäktige Kommunkansliet Antagen 2012-03-06, Kf 30/12 Ansvar Bildningskansliet Datum: Sida: 2012-05-11

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...13 Balansräkning...14 Kassaflödesanalys...16 Tilläggsupplysningar...17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

AFFÄRSIDÉ VISION. Hållbar utveckling vår mission.

AFFÄRSIDÉ VISION. Hållbar utveckling vår mission. Årsredovisning 2014 AFFÄRSIDÉ Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunalråden har ordet Förvaltningsberättelse Periodens resultat 2 Balanskravet 2 Nyckeltal 3-4 Driftredovisning i sammandrag med prognos 5-6 Investeringsredovisning 7 Antal invånare

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning 2013

Västervik Miljö & Energi. Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning 2013 Västervik Miljö & Energi Västervik Miljö & Energi AB Årsredovisning 2013 VD Per Allerth har ordet Ett av bolagets mest händelserika år Innehållsförteckning vd har ordet 2013 får vi räkna in som ett av

Läs mer

Gästrike Vattens vision

Gästrike Vattens vision Årsredovisning 2014 Gästrike Vattens vision Gästrike Vatten är en förebild för ett modernt VA-bolag i Sverige. Vi är i ständig utveckling med att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en

Läs mer

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BUDGET 2007 OCH VERKSAMHETSPLAN 2008-2009... 3 Framgångsrik vändning men fortsatta problem...

Läs mer

Dagordning. Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 19 mars 2015 kl. 9.30. Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket

Dagordning. Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 19 mars 2015 kl. 9.30. Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket 1(1) Grödinge den 4 mars 2015 Dagordning Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 19 mars 2015 kl. 9.30 Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och vice ordförande

Läs mer

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5 årsredovisning 2009 AFFÄRSIDÉ innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-02-07

Sammanträdesdatum 2006-02-07 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-07 Blad 1 (31) Plats och tid Grelsgård, Folkets Hus, Strömsund, kl. 11.00-14.40 Beslutande Gudrun Hansson (s) Karin Stierna (c) Lars Andreasson (s) Birgitta

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

3. Delårsbokslut 2013. Ekonomichef, därefter nämnds- och bolagsordföranden, 10 minuter var. 6. Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun

3. Delårsbokslut 2013. Ekonomichef, därefter nämnds- och bolagsordföranden, 10 minuter var. 6. Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-09-30 1(2) Kommunfullmäktige Tid Måndag den 30 september, kl 13.00 Plats Forum, Vindeln Justering Den 9 oktober, kl 15.00 Ärenden 1. Upprop och val av justerare 2.

Läs mer

Året som gått. Våra kunder bekräftade ännu en gång att de är mycket nöjda med det arbete vi utfört

Året som gått. Våra kunder bekräftade ännu en gång att de är mycket nöjda med det arbete vi utfört Årsrapport 2009 Umeva förser medborgarna i Umeå kommun med ett gott och högkvalitativt dricksvatten, hanterar avloppsvatten, avfall och deponering av avfall allt med miljön i fokus. Innehåll Vd har ordet.......................................................................................3

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Familjenämnden kallas till punkt 2 och 3 Tid: Onsdagen den 29 oktober 2014 kl. 08.30 Plats: Äppelkriget i kommunhuset,

Läs mer

Destination: Norrtälje

Destination: Norrtälje Antal schaktmaskiner: 6 st dumprar: 2 st Destination: Norrtälje PLATS: N 59 3,901 E 18 15,706 PROJEKT: VA-PROJEKT VALLENTUNA STARTDATUM: 2012 FÄRDIGDATUM: 2016/2017 RÖRLÄNGD: 4,5 MIL PROJEKTÄGARE: NORRVATTEN

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder

/fr. 4. KSAU $ rzg,zorz-to-t8, VaSaRu z, delårsbokslut samtliga nämnder. 3. Delårsbokslut 2o12,samtliga nämnder Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader och det bokförda resultatet ãr 69,6 miljoner kronor. en för zorz är ett överskott om 32,6 miljoner kronor. Bifogad skrivelse innehåller en överblick

Läs mer

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177)

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Årsbudget 2008 Verksamhetsplan 2009-2010 Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Foto: Strupö 2002 Fotograf: Lars Olofsson Innehållsförteckning OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 1. Kommunfullmäktiges

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 1 Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Borgholms Slott i "Hall of fame" (gamla logen), Borgholm, 2015-05-26, klockan sammanträdet 13:00. Samling kl 12:00 då visar kastellan Jim Rudolfsson utställningen

Läs mer