Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 47/2014. Datum: Klockan: 14:15-15:15 Plats: Dialogen, Rådhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 47/2014. Datum: 2014-11-18 Klockan: 14:15-15:15 Plats: Dialogen, Rådhuset"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Datum: Klockan: 14:15-15:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Kenneth Nilsson (S) Linda Smedberg (S) Roger Andersson (S) Rasmus Persson (C) Murad Artin (V) Johanna Reimfelt (M) Sara Richert (MP) Daniel Edström (SD) Karolina Wallström (FP) Protokoll Ks 47/2014 Tjänstgörande ersättare Johan Kumlin (M) Ersätter Maria Haglund (M) Närvarande ersättare Camilla Andersson (S) Yngve Alkman (FP) Marie Brorson (S) Per-Åke Sörman (C) Susanne Lindholm (KD) Jessica Carlqvist (V) Niclas Persson (MP) Övriga Staffan Isling, kommundirektör Jenni Hermansson, sekreterare Justerat den 1 december 2014 Lena Baastad (S), ordförande Murad Artin (V), justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 december

2 258 Avskrivning av ränte- och amorteringsfria lån 2014 Ärendenummer: Ks 1126/2014 Handläggare: Annica Antonsson Ärendet avser 2014 års avskrivning av ränte- och amorteringsfria lån till föreningar som utlämnats av kommunen. Avskrivningarna sker i enlighet med regler beslutade av Kommunfullmäktige Med tillämpning av reglerna ska under 2014 avskrivning ske på ett lån med kronor. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunledningskontorets förteckning daterad Örebro kommun avskriver kronor på ränte- och amorteringsfria lån som redovisas i bilaga 1, Avskrivning av ränte- och amorteringsfria lån Avskrivning sker i enlighet med regler som fastställts av Kommunfullmäktige Avskrivning av 2013 års utestående fordringar Ärendenummer: Ks 1112/2014 Handläggare: Carina Sandell Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran ej tas upp som en tillgång. Det innebär att kommunens tillgångar i bokslutet endast ska innehålla fordringar som det är troligt att få betalt för. Erfarenheterna visar att möjligheterna att få in betalningar på fakturor efter att sedvanliga kravåtgärder vidtagits är ytterst små. God redovisningssed innebär därför att fakturor med förfallodatum längre än ett år från balansdatum skall anses som osäkra tillgångar. Dessa fakturor måste således föras bort ur bokföringen för att kommunens räkenskaper skall vara rättvisande. Nämnderna ska inför varje bokslut ta beslut om avskrivning på dessa osäkra fordringar. Fordran kvarstår dock på den enskilde och åtgärder för att få in betalningen ska fullföljas. 2

3 sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunledningskontorets sammanställning över utestående fordringar 2013, Fakturor till ett sammanlagt belopp om ,40 kronor skrivs av på grund av att fordran inte längre kan anses som säker enligt kommunens redovisningsriktlinjer. Yrkande Lena Baastad (S) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med en redogörelse över de löneskulder som avskrivs. Proposition Ordförande Lena Baastad (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga Kommunledningskontorets justerade förslag, och att Kommunstyrelsen beslutar enligt det. 1. Fakturor till ett sammanlagt belopp om ,40 kronor skrivs av på grund av att fordran inte längre kan anses som säker enligt kommunens redovisningsriktlinjer. 2. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med en redogörelse över de löneskulder som avskrivs. 260 Granskningsrapport finansförvaltning Ärendenummer: Ks 1135/2014 Handläggare: Mats Rodenfelt Stadsrevisionen har genomfört en granskning avseende kommunens finansförvaltning. Granskningen har biträtts av KPMG. Efter genomförd granskning kan Stadsrevisionen konstatera att finansförvaltningen i allt väsentligt sköts på ett ändamålsenligt sätt. Kommunledningskontoret har tagit del av revisionsrapporten och anser att granskningen inte föranleder några ytterligare åtgärder. I rapporten framgår det att det saknas riskmål för aktiedelen i kommunens placeringspolicy. Kommunledningskontoret anser att det diversifieringsmål som är angivet i placeringsriktlinjen är ett tillräckligt riskmål. Enlig placeringsriktlinjen ska placeringar göras med god spridning på företag, branscher och geografiskt område. Andelen aktier i ett företag för maximalt uppgå till 10 procent av de totalt placeringarna inom tillgångsslaget aktier. I val mellan olika 3

4 aktiefonder som kommunen placerar i används riskjusterad avkastning som ett urvalskriterium. Kommunledningskontoret har inga ytterligare synpunkter på rapporten. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Yttrande över granskning av finansförvaltningen, Revisionsrapport: Granskning av kommunens finansförvaltning - Yttrandet över granskning av finansförvaltningen antas och överlämnas till Stadsrevisionen. 261 Skattesats 2015 Ärendenummer: Ks 1116/2014 Handläggare: Ulf Carlsson Enligt kommunallagen 8 kapitlet 6 ska fullmäktige fastställa skattesatsen före november månads utgång. Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2015 föreslås till 20,85 kronor per skattekrona efter skatteväxling med Region Örebro (0,03 kr) i samband med avvecklingen av Regionförbundet i Örebro län. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2015 fastställs till 20,85 kronor per skattekrona. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 4

5 262 Tillsynsrapport uppföljning av internkontroll, kommunstyrelsens egen verksamhet Ärendenummer: Ks 538/2014 Handläggare: Gunilla Björling Örebro kommuns internkontroll ska bidra till att nämnderna och Kommun styrelsen, med rimlig grad av säkerhet, kan säkerställa att följande mål för den egna verksamheten uppnås: - En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten - Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Representanter från olika avdelningar inom Kommunledningskontoret har i enlighet med kommunens riktlinje för internkontroll tagit fram tre förslag på nämndspecifika tillsynsområden för Kommunstyrelsen för verksamhetsår Förslagen är framtagna utifrån genomförda risk- och väsentlighetsanalyser inom verksamhets- personal- och ekonomiområdena. Kommunstyrelsen beslutade att granska följande områden år 2014: - Prioritering och fördelning av uppdrag enligt definition i Projektil projektstyrningsmodell med uppdragsdel från , som ska användas i Örebro kommun - Rekryteringsprocessen för korttidsvikarier - Verifikationsgranskning - uppföljning av ny kontoplan som infördes 2013 sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Tillsynsrapport 2014, uppföljning av internkontroll för Kommunstyrelsens egen verksamhet, Kommunstyrelsen antar tillsynsrapporten för Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunledningskontoret att arbeta med de åtgärdsförslag som anges för respektive tillsynsområde. 5

6 263 Underlag för Kulturkluster, vinnande förslag i projekt Kulturkvarter Ärendenummer: Ks 1069/2012 Handläggare: Gunilla Björling Kommunstyrelsen beslutade den 20 maj 2014 att ge kommundirektören i uppdrag att göra en fördjupad ekonomisk beräkning och analys utifrån det vinnande förslaget Kulturkluster i projekttävlingen för ett nytt Kulturkvarter i området runt Konserthuset. Deltagare i projektets styrgrupp har medverkat i beredningen och ansvarat för olika delar av utredningen. Kostnader för lokaler, inventarier och markbehandling för Kulturkluster beräknas sammanlagt till cirka 40 mnkr. Hyreskostnaden finansieras delvis via de nuvarande hyreskostnaderna för bibliotek, kulturskola och delar av gymnasieskolans estetiska program, vilka uppgår till 15 mnkr per år. För övriga intäktskällor bör en målsättning och ett tydligt uppdrag sättas för att nå en samlad intäktsnivå på minst 7 mnkr. Det innebär en kvarvarande och ökad kommunal driftkostnad på ca 18 mnkr. I nuläget saknas underlag gällande framtida finansieringsmöjligheter och förslag till partnerskap, medfinansiärer och tänkbara intressenter. Kommunledningskontoret föreslår därför att frågorna om framtida finansiering hanteras i ett särskilt utvecklingsprojekt. En projektledare engageras med uppdrag att, utöver frågor om medfinansiering, lämna förslag till innehåll och lämplig organisation för effektivt resursutnyttjande i syfte att Kulturkvarteret, ska motsvara de kostnader projektet omfattar. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kulturkluster - underlag för beslut i Kommunstyrelsen 2014 för projekt Kulturkvarter, med bilagor 1 och 2 1. sunderlaget från Kommunledningskontoret godkänns. 2. Kommundirektören får i uppdrag att inrätta ett utvecklingsprojekt i syfte att ta fram förslag på innehåll, resursutnyttjande och organisation så att verksamheten i Kulturkvarteret på ett effektivt sätt, som kreativ mötesplats för nya och etablerade verksamheter, ska motsvara de kostnader projektet omfattar. 3. I kommundirektörens uppdrag ingår att lämna förslag på finansieringsmöjligheter och förslag till partnerskap, medfinansiärer och tänkbara intressenter för drift av verksamheten, inklusive multiscen och restaurang. Yrkande Anders Åhrlin (M) yrkar att följande synpunkter inarbetas i utvecklingsprojektet: "Nya Moderaterna i Örebro är positiva till att skapa ett kulturkluster i Örebro men ser det lagda förslaget som en förlorad möjlighet 6

7 att skapa ett levande kulturkvarter i Örebro. Det lagda förslaget begränsar sig för mycket till institutionell kultur och kommunens egna verksamheter. Detta gör också kostnaderna för projektet ohållbara samtidigt som klustret riskerar att bli öde och otryggt utanför verksamheternas ordinarie öppettider. Örebro förtjänar ett riktigt kulturkluster med arenor för såväl den ickekommersiella kulturen som den kommersiella. Vi vill se ett kvarter som sjuder av liv med caféer, gallerier, antikvariat, bokhandlare, konsthandlare och ateljéer dagtid. Musikhögskolan vid Örebro universitet bör ges möjlighet att verka i kvarteret. Även kontorsytor bör finnas för företag aktiva inom de kreativa näringarna. Kvällstid kan restauranger och musikbarer skapa ett kulturkluster med rörelse och bredd. Förutsättningarna för en utomhusscen i kulturkvarteret bör utredas. En sådan lösning skulle också innebära att den kommersiella kulturen ger stöd till den ickekommersiella. Ett sådant kluster ger också förutsättningar för möten och kontakter som kan leda till en spännande kulturutveckling." Lena Baastad (S) och Lennart Bondeson (KD) yrkar avslag på Anders Åhrlins (M) yrkande. Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) yrkande samt att göra ett tillägg av en fjärde beslutspunkt i ärendet: Kommundirektören får i uppdrag att även göra en översyn över den del av kulturen som inte bör eller ges en möjlighet att inrymmas i ett eventuellt samlat Kulturkvarter. Detta för att i sammanhanget ge en samlad bild av den samlade kulturen i hela Örebro, både vad gäller kvalité och resurser. Sara Richert (MP) yrkar avslag på beslutspunkt 1 och bifall på beslutspunkterna 2 och 3 samt bifall till Karolina Wallströms (FP) yrkande om att göra ett tillägg av en fjärde beslutspunkt i ärendet: Kommundirektören får i uppdrag att även göra en översyn över den del av kulturen som inte bör eller ges en möjlighet att inrymmas i ett eventuellt samlat Kulturkvarter. Detta för att i sammanhanget ge en samlad bild av den samlade kulturen i hela Örebro, både vad gäller kvalité och resurser. Lena Baastad (S) yrkar avslag på Sara Richerts (MP) yrkande om avslag på beslutspunkt 1. Lena Baastad (S) yrkar även att Karolina Wallströms (FP) yrkande inarbetas i beslutspunkt 2 och justeras till följande tillägg: Kommundirektören får även i uppdrag att göra en utredning av övrigt kommunalt finansierad kulturverksamhet och återkoppla denna till Kommunstyrelsen. Karolina Wallström (FP), Anders Åhrlin (M) och Sara Richert (MP) yrkar bifall till Lena Baastads (S) yrkande att Karolina Wallströms (FP) yrkande inarbetas i beslutspunkt 2 och justeras till följande tillägg: Kommundirektören får även i uppdrag att göra en utredning av övrigt kommunalt finansierad kulturverksamhet och återkoppla denna till Kommunstyrelsen. Proposition Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut på beslutspunkt 1, det vill säga Kommunledningskontorets förslag samt Sara Richerts (MP) yrkande om avslag på Kommunledningskontorets förslag, 7

8 och ställer dem mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag. Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut på beslutspunkt 2, det vill säga Kommunledningskontorets justerade förslag, och att Kommunstyrelsen beslutar enligt det. Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut på beslutpunkt 3, det vill säga Kommunledningskontorets förslag, och att Kommunstyrelsen beslutar enligt det. Slutligen ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 1. sunderlaget från Kommunledningskontoret godkänns. 2. Kommundirektören får i uppdrag att inrätta ett utvecklingsprojekt i syfte att ta fram förslag på innehåll, resursutnyttjande och organisation så att verksamheten i Kulturkvarteret på ett effektivt sätt, som kreativ mötesplats för nya och etablerade verksamheter, ska motsvara de kostnader projektet omfattar. Kommundirektören får även i uppdrag att göra en utredning av övrigt kommunalt finansierad kulturverksamhet och återkoppla denna till Kommunstyrelsen. 3. I kommundirektörens uppdrag ingår att lämna förslag på finansieringsmöjligheter och förslag till partnerskap, medfinansiärer och tänkbara intressenter för drift av verksamheten, inklusive multiscen och restaurang. Reservation Anders Åhrlin (M), Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet att avslå Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande. Karolina Wallström (FP) reserverar sig mot beslutet att avslå Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande. Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutspunkt 1 i ärendet. 264 Leader, medfinansiering och geografisk tillhörighet till verksamhetsområde Ärendenummer: Ks 1093/2014 Handläggare: Jenny Risberg Leader är en metod inom EU, där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla sin hembygd och stärka landsbygdens ekonomi. Det lokala trepartnerskapet med den ideella sektorn (t.ex. föreningar och byalag), 8

9 privata sektorn (företag) och den offentliga sektorn (oftast kommunen) är grunden för samarbetet. Dessa tre sektorer har representanter i Leaders styrelse som kallas LAG (Local Action Group). Man kan söka Leader-stöd om man har en idé som man tror kan utveckla sin bygd. Genom Leader kombineras offentligt ekonomiskt stöd med egen privat medfinansiering som kan utgöras av en oavlönad arbetsinsats eller pengar. Leader Mellansjölandet är en av 63 Leaderområden i landet som bildades 2008 med syftet att genom EU-stöd till utvecklingsprojekt åstadkomma utveckling på landsbygden under programperioden Under programperioden erhöll Leader Mellansjölandet ett projektstöd på närmare 30 mnkr. Den lokala offentliga medfinansieringen från de ingående åtta kommunerna bidrog med drygt 7 mnkr. Innevarande programperiod startade 2014 och pågår till och med 2020, vilket vid en medfinansiering skulle innebära en årlig kostnad på 465 tkr för Örebro kommun. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Medverkan och medfinansiering i Leader Mellansjölandet under programperioden godkänns. 265 Bolagsordning för ÖBO:s helägda dotterbolag ÖBO Husaren AB Ärendenummer: Ks 1075/2014 Handläggare: Rickard Samuelsson ÖBO Husaren AB är ett helägt dotterbolag till Örebrobostäder AB. Bolaget förvärvades av Örebrobostäder AB den 1 november 2013 och äger fastigheter som är avsedda för Örebrobostäder AB:s egen verksamhet. Enligt Örebro kommuns bolagspolicy ska kommunfullmäktige godkänna bolagsordningarna i de bolag som ägs direkt eller indirekt av Örebro kommun. Ett förslag till bolagsordning har därför tagits fram för bolaget som föreslås godkännas av Kommunfullmäktige. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Förslag till bolagsordning för ÖBO Husaren AB,

10 - Bolagsordningen för ÖBO Husaren AB enligt förslag antas. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 266 Årligt jämställdhetspris Ärendenummer: Ks 1083/2014 Handläggare: Johanna Ek Jämställdhetsdelegationen föreslår att ett jämställdhetspris delas ut årligen. Jämställdhetsdelegationen föreslår att prissumman tas från anslag till Kommunstyrelsens förfogande och att prisutdelning sker i Kommunfullmäktige. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Örebro kommun kommer år 2014 att dela ut ett jämställdhetspris i enlighet med Jämställdhetsdelegationens och Kommunledningskontorets förslag. 2. Finansiering av jämställdhetsprisets prissumma om kr sker inom anslaget till Kommunstyrelsens förfogande till enheten för hållbar utveckling. 267 Utökning av ägarna till Landstingshälsan Ärendenummer: Ks 1140/2014 Handläggare: Karolina Samuelsson Örebro kommun har tillsammans med Kumla kommun och Örebro läns landsting en gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. Den gemensamma nämnden har vid sitt sammanträde den 10

11 17 september 2014 tillstyrkt en anslutning av ytterligare kommuner till nämndens verksamhetsområde. Intresse finns från Hallsbergs kommun och Laxå kommun att ingå. För att utökningen och ett nytt samverkansavtal omfattande de nya ägarna ska träda i kraft krävs samstämmiga beslut i samtliga ägares fullmäktige. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Föredragnings-PM från Landstingsstyrelsen, Örebro län, Förslag till nytt samverkansavtal Förslag till nytt reglemente 1. Förtydliga samverkansavtalet genom att i 2 ersätts med följande text: Landstinget ska genom sin förvaltning ha ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens beslut. Landstinget i samverkan med ett utpekat ägarråd gemensamt för parterna ansvarar för planering, kvalitetssäkring, uppföljning av den verksamhet som nämnden ansvarar för. Ägarrådet utgörs av huvudumännen som utser var sin företrädare. Respektive ägarorganisation gör en separat överenskommelse med Landstingshälsan där leveransen av företagshälsovårdstjänsterna specificeras. 2. I övrigt godkänns för egen del samverkansavtalet mellan Örebro läns landsting, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun och Laxå kommun avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med giltighet from Tidigare samverkansavtal mellan Örebro läns landsting, Örebro kommun och Kumla kommun upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft. 3. Från antas reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice upphör när det nya reglementet träder i kraft. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 11

12 268 Ortstidningar i vilka kungörelser om Kommunfullmäktiges sammanträden ska införas Ärendenummer: Ks 1145/2014 Handläggare: Jenni Hermansson Enligt kommunallagen ska uppgift om tid och plats för Kommunfullmäktiges sammanträden införas i en eller flera ortstidningar. Detta ska ske minst en vecka före sammanträdet. Annonseringen i ortstidningarna omfattar även, enligt Kommunfullmäktiges praxis, samtliga ärenden som bedöms vara av intresse för allmänheten. - Annons om Kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i tidningarna Nerikes Allehanda, Läns-Posten, Örebroarn och ETC under mandatperioden Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. Yrkande Karolina Wallström (FP) yrkar att annons om Kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i Nerikes Allehanda, Läns-Posten och Örebroarn under mandatperioden Anders Åhrlin (M) och Daniel Edström (SD) yrkar bifall till Karolina Wallströms (FP) yrkande. Lena Baastad (S) och Murad Artin (V) yrkar avslag på Karolina Wallströms (FP) yrkande. Proposition Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga Kommunledningskontorets förslag och Karolina Wallströms (FP) yrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsens beslut: - Annons om Kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i tidningarna Nerikes Allehanda, Läns-Posten, Örebroarn och ETC under mandatperioden Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 12

13 Reservation Karolina Wallström (FP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande att annons om Kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i Nerikes Allehanda, Läns-Posten och Örebroarn under mandatperioden Anders Åhrlin (M), Johan Kumlin (M), Johanna Reimfelt (M) och Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) och Daniel Edströms (SD) yrkande om bifall till Karolina Wallströms (FP) yrkande om att annons om Kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i Nerikes Allehanda, Läns-Posten och Örebroarn under mandatperioden Förlängt reservationsavtal med Lokalhusman i Örebro AB avseende fastig heten Salamandern 5 i Södra Grusgropen Ärendenummer: Ks 1091/2014 Lokalhusman har sedan våren 2013 haft reservationsavtal för Salamandern 5, Södra Grusgropen. Exploatören avser att uppföra verksamhetsbyggnader i enlighet med detaljplanen som tillåter handel med skrymmande varor, kontor och bilservice. Det förlängda reservationsavtalet innebär att området, omfattande m², reserveras under perioden fram till Kommunen avser sedan att överlåta området, se karta, till Lokalhusman under förutsättning att bygglov erhållits, att byggnadsarbeten påbörjats under reservationstiden, samt att energikalkylen för byggnaderna uppfyller Örebro kommuns energikrav. Köpeskillingen uppgår till 650 kr/kvm tomtarea, motsvarande kronor, i köpeskillingen ingår planavgift och gatukostnad. Eftersom köpeskillingen överstiger kr ska beslut om överlåtelse, i enlighet med Örebro kommuns nämndreglementen, ske av Kommunstyrelsen. Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet på sitt sammanträde den 7 oktober sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, , 135 Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, Reservationsavtal Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen: 1. Godkänna samt ge delegation åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att underteckna föreliggande reservationsavtal mellan Örebro kommun och AB Lokalhusman i Örebro. 13

14 2. Uppdra åt programnämndens ordförande att för kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende Salamandern 5 när villkoren i reservationsavtalet är uppfyllda. - Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag. 270 Reservationsavtal med ConCent AB avs del av fas tigheten Kumminen 1 i Sörbyängen Ärendenummer: Ks 1083/2012 Exploatören ConCent AB har inom sin förstudie över området redovisat ett förslag innehållande byggnation av bostäder, delvis med lokaler i bottenvåningen, som nu föreslås gå till reservation. Upplåtelseformen är hyresrätt och området föreslås reserveras under perioden fram till den 31 maj Projektet innefattar 186 lägenheter. Av Stadsbyggnad godkänd förstudie är bilagd förestående reservationsavtal. Kommunen avser sedan att överlåta området, se karta, till ConCent AB under förutsättning att bygglov erhålls, att byggnadsarbeten påbörjats under reservationstiden samt att energikalkylen för byggnaderna uppfyller Örebro kommuns för tidpunkten gällande energikrav. Köpeskillingen uppgår till kronor och har baserats på en sammanvägd bedömning av genomförda oberoende marknadsvärderingar av jämförbara objekt inom, alternativt i anslutning till detaljplaneområdet. ConCent AB har tagit del av aktuella värderingsutlåtanden. Prissättning med marknadsvärderingar som underlag har genomförts med stöd av beslut i Kommunfullmäktige den 18 juni 2014, 256, Ks 678/2014. Eftersom köpeskillingen överstiger kr ska beslut om överlåtelse, i enlighet med Örebro kommuns nämndreglementen, ske av Kommunstyrelsen. Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 7 oktober sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, , 136 Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, Reservationsavtal Karta Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen: 1. Godkänna samt ge delegation åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att underteckna föreliggande reservationsavtal mellan Örebro kommun och ConCent AB. 14

15 2. Uppdra åt programnämndens ordförande att för kommunens del godkänna och underteckna köpekontrakt avseende Kumminen 1, del av, när villkoren i reservationsavtalet är uppfyllda. - Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag. 271 Reservationsavtal med Svenska Studenthus AB avseende fastigheten Oreganon 1 vid Tybblerondellen Ärendenummer: Ks 1092/2014 Exploatören Svenska Studenthus AB har inom sin förstudie över området redovisat ett förslag innehållande byggnation av studentbostäder även inkluderat ett café. Projektet genomförs i ett samarbete mellan JEFF Fastighetsutveckling AB, K2A Knaust och Andersson Fastigheter AB, båda med sitt säte i Stockholm. Upplåtelseformen är hyresrätt och området föreslås reserveras under perioden fram till den 31 oktober Projektet innefattar ca 280 lägenheter. Av Stadsbyggnad godkänd förstudie är bilagd förestående reservationsavtal. Kommunen avser sedan att överlåta fastigheten Oreganon 1, se karta, till Svenska Studenthus AB under förutsättning att bygglov erhålls, att byggnadsarbeten påbörjats under reservationstiden samt att energikalkylen för byggnaderna uppfyller Örebro kommuns för tidpunkten gällande energikrav. Köpeskillingen uppgår till kr i 2014 års prisnivå, baserat på en tillåten byggrätt om 9566 kvm och markpriset för hyresrätter i zon 2, 1158 kr/kvm/bta. Projektet innebär ett värdefullt tillskott av studentbostäder i nära anslutning till Örebro universitet. Eftersom köpeskillingen överstiger kr ska beslut om överlåtelse, i enlighet med Örebro kommuns nämndreglementen, ske av Kommunstyrelsen. Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 7 oktober sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, , 137 Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, Reservationsavtal Karta 15

16 Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen: 1. Godkänna samt ge delegation åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att underteckna föreliggande reservationsavtal mellan Örebro kommun och Svenska Studenthus AB. 2. Uppdra åt programnämndens ordförande att för kommunens del godkänna och underteckna köpekontrakt avseende Oreganon 1, när villkoren i reservationsavtalet är uppfyllda. - Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag. 272 Reservationsavtal med ÖBO avseende fastigheten Gurkmejan 2 i Sörby ängen Ärendenummer: Ks 116/2012 Exploatören Örebrobostäder AB har för avsikt att uppföra och äga bostadshus för 103 lägenheter samt lokaler i bottenvåningen. Lägenheterna uppförs för hyresrättsform. Reservationsavtalet innebär att fastigheten Gurkmejan 2, omfattande kvm, reserveras under perioden fram till den 31 maj Kommunen avser sedan att överlåta området, se karta, till Örebrobostäder AB under förutsättning att bygglov erhållits, att byggnadsarbeten påbörjats under reservationstiden, samt att energikalkylen för byggnaderna uppfyller Örebro kommuns energikrav. Köpeskillingen uppgår till kr, priset baseras på kvm/bta. Priset är baserat på en sammanvägd bedömning av genomförda oberoende marknadsvärderingar av jämförbara objekt inom/alternativt i närheten av detaljplaneområdet. Örebrobostäder AB har tagit del av aktuella värderingsutlåtanden. Priset med genomförda marknadsvärderingar som underlag har genomförts med stöd av beslut i Kommunfullmäktige , 256, Ks 678/2014. Eftersom köpeskillingen överstiger kr ska beslut om överlåtelse, i enlighet med Örebro kommuns nämndreglementen, ske av Kommunstyrelsen. sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, , 138 Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, Reservationsavtal Förstudie Karta Fasadritningar 16

17 Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen: 1. Godkänna samt ge delegation åt programnämnd Samhällsbyggnads ordförande att underteckna föreliggande reservationsavtal mellan Örebro kommun och Örebrobostäder AB. 2. Uppdra åt programnämndens ordförande att för kommunens del godkänna och underteckna köpekontrakt avseende Gurkmejan 2 när villkoren i reservationsavtalet är uppfyllda. - Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag. 273 Hushållsavfallstaxa för Örebro kommun 2015 Ärendenummer: Ks 1088/2014 Ett förslag till ny hushållsavfallstaxa har tagits fram. Förslaget bygger vidare på 2014 års avfallstaxa och är en utveckling av den med betoning på fortsatt miljöstyrning. Ändringar är bland annat att den rörliga avgiften ökar med ca 20 procent och att det införs 14 dagars hämtningsintervall för matavfall från verksamheter. Ärendet behandlades av Tekniska nämnden 18 september 2014 den och av Programnämnd samhällsbyggnad den 7 oktober sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, , 131 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Förslag till ny hushållsavfallstaxa Presentationsmaterial med jämförelse Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, , 84 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen: 1. Anta förslag till taxa för hushållsavfall för Örebro kommun Ny taxa för hushållsavfall ska gälla från och med 1 januari Tidigare taxa för hushållsavfall upphör att gälla från samma datum. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 17

18 - Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 274 Vatten- och avloppstaxa för Örebro kommun 2015 Ärendenummer: Ks 1089/2014 VA-verksamheten i Örebro finansieras till 100 procent av avgifter uppdelat på bruknings- och anläggningsavgifter. Trots stora investeringar kommande år så föreslår vi en oförändrad brukningsavgift för 2015 då budgeten är i balans och skulden till abonnenterna uppgår till 19 miljoner kr. Anläggningsavgiften behöver däremot höjas 5 procent för att möta ökade kostnader för kommande omvandlingsområden. Ärendet behandlades av Tekniska nämnden den 18 september 2014 och av Programnämnd samhällsbyggnad den 7 oktober sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, , 132 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Förslag till vatten- och avloppstaxa för Örebro kommun 2015 Presentation VA-taxa Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, , 85 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen: 1. Anta förslag till vatten- och avloppstaxa för Örebro kommun Ny vatten- och avloppstaxa ska gälla från och med 1 januari Tidigare taxa för vatten och avlopp upphör att gälla från samma datum. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. - Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 18

19 275 Avfallsplan för Örebro kommun 2015 Ärendenummer: Ks 1090/2014 Tekniska förvaltningen har tillsammans med Miljökontoret, Stadsbyggnad och Enheten för hållbar utveckling, Kommunledningskontoret, tagit fram ett förslag till ny avfallsplan för Örebro kommun. Till skillnad från tidigare avfallsplaner inkluderar det nya förslaget även Örebro kommuns (som organisation) egen avfallshantering. Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 7 oktober sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, , 133 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, Förslag till avfallsplan 2015 med bilagor Sammanställning av remissvar med kommentarer Sammanställning av ändringar gjorda sedan remissversionen Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen: 1. Anta förslag till Avfallsplan för Örebro kommun. 2. Avfallsplan för Örebro kommun ska gälla från och med den 1 januari Avfallsplanen ska utgöra underlag för berörda verksamheters budgetplanering, investeringsprogram och verksamhetsplanering. 4. Finansieringen för åtgärder sker inom ordinarie budgetram för berörda driftsnämnder. Åtgärder från år 2015 och framåt för förebyggande av avfall som berör Kommunledningskontoret tas i beaktande i budgetprocessen inför respektive år då dessa förutsätter nya resurser. 5. Miljöprogrammet uppdateras med mål i Avfallsplanen och texter som berör frågor som omfattas av Avfallsplanen ses över. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. Yrkande Sara Richert (MP) yrkar att "bör" ändras till "ska" i meningen på sida 14, rad 9, i stycket "Kommunen som konsument och de kommunala verksamheternas avfallshantering". Ny lydelse av den meningen blir följaktligen "Inför bygg- och rivningsarbeten i kommunens egna fastigheter, ska dessa inventeras för att se vad som kan gå till återvändning". Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Sara Richerts (MP) yrkande. Efter diskussion finner Kommunstyrelsen att meningen "Inför bygg- och rivningsarbeten i kommunens egna fastigheter, bör dessa inventeras för att 19

20 se vad som kan gå till återanvändning" ändras till "När rutin för inventering av material som kan återanvändas inför rivning i eller av kommunens egna fastigheter ska dessa inventeras för att se vad som kan gå till återvändning". Proposition Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga Programnämnd Samhällsbyggnads förslag med justeringen att ändra meningen på sida 14, rad 9, i stycket "Kommunen som konsument och de kommunala verksamheternas avfallshantering" till "När rutin för inventering av material som kan återanvändas inför rivning i eller av kommunens egna fastigheter ska dessa inventeras för att se vad som kan gå till återvändning", och att Kommunstyrelsen beslutar enligt det. 1. Anta förslag till Avfallsplan för Örebro kommun med justeringen att ändra meningen på sida 14, rad 9, i stycket "Kommunen som konsument och de kommunala verksamheternas avfallshantering" till "När rutin för inventering av material som kan återanvändas inför rivning i eller av kommunens egna fastigheter ska dessa inventeras för att se vad som kan gå till återvändning". 2. Avfallsplan för Örebro kommun ska gälla från och med den 1 januari Avfallsplanen ska utgöra underlag för berörda verksamheters budgetplanering, investeringsprogram och verksamhetsplanering. 4. Finansieringen för åtgärder sker inom ordinarie budgetram för berörda driftsnämnder. Åtgärder från år 2015 och framåt för förebyggande av avfall som berör Kommunledningskontoret tas i beaktande i budgetprocessen inför respektive år då dessa förutsätter nya resurser. 5. Miljöprogrammet uppdateras med mål i Avfallsplanen och texter som berör frågor som omfattas av Avfallsplanen ses över. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 276 Val av Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Ärendenummer: Ks 1146/2014 Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde i november och återkommer till Kommunstyrelsens sammanträde i december. 20

21 277 Remittering av motioner Ärendenummer: Ks 14/2014 Handläggare: Jenni Hermansson Kommunfullmäktige har den 22 oktober 2014 överlämnat följande motion till Kommunstyrelsen för beredning: Motion från Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V) och Murad Artin (V) om Äldreomsorg på svenskt teckenspråk, ks 1129/2014. sunderlag Motion från Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V) och Murad Artin (V) om Äldreomsorg på svenskt teckenspråk, ks 1129/ Motion från Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V) och Murad Artin (V) om Äldreomsorg på svenskt teckenspråk remitteras till Programnämnd social välfärd. 278 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport Ärendenummer: Ks 252/2014 Handläggare: Olle Kylensjö Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport över utvecklingen inom ekonomi, personal och verksamhet under oktober sunderlag Handlingar tillkommer senare. - Rapporten läggs till handlingarna. 21

22 279 Rapport över finansverksamheter under oktober 2014 Ärendenummer: Ks 293/2014 Handläggare: Mats Rodenfelt Kommunledningskontoret redovisar i rapport finansverksamheten under oktober sunderlag Handlingar tillkommer senare. - Rapporten läggs till handlingarna. 280 Rapport från Örebro Rådhus AB Ärendenummer: Ks 194/2014 Handläggare: Tina Hillding Styrelsen i Örebro Rådhus AB ska enligt ägardirektivet hålla Kommunstyrelsen löpande informerad om sin egen och dotterbolagens verksamhet samt om åtgärder av större vikt. Information om ekonomiskt resultat och investeringar för bolagen i Örebro Rådhuskoncernen ingår i Örebro kommuns delårsrapporter. Årsredovisningar för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen redovisas i sin helhet till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. I denna rapport lämnas övrig information om moderbolagets och dotterbolagets verksamhet utifrån de ärenden som har behandlats i bolagens styrelser. Ärenden som ska behandlas av Kommunstyrelsen redovisas inte i denna rapport. sunderlag Rapport från Örebro Rådhus AB Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen: - Rapporten läggs till handlingarna 22

23 281 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Ks 1133/2014 Handläggare: Jenni Hermansson Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande sammanträde enligt 6 kap. 35 KL. Det är först efter återrapporteringen till Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen informerade om vilka beslut som fattats genom delegation. Delegationsförteckningen för Kommunstyrelsen antogs 27 mars 2003 och reviderades senast 6 mars Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober redovisar Kommunledningskontoret beslut som tagits med stöd av delegation under oktober sunderlag Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1 oktober - 31 oktober 2014 Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under perioden 1 oktober - 31 oktober 2014 Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 282 Anmälan av handlingar Ärendenummer: Ks 12/2014 Handläggare: Jenni Hermansson Varje månad anmäler Kommunledningskontoret handlingar som inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom om. 23

24 sunderlag Riktlinjer för Intern kontroll, 114/2012 Svar på remiss Vägledning för kommunal tillstyrkan, Ks 904/2014 Svar på förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad , Ks 924/2014 Avveckling av Regionförbundets pensionsstiftelse, Ks 436/2014 Regionförbundets avveckling och överföring av verksamhet och ekonomi, Ks 436/ Anmälan läggs till handlingarna. 283 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Ärendenummer: Ks 32/2014 Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2014, 262, (Ks 32/2014) att anta de nya bestämmelserna om omställningsstöd och pensioner till förtroendevalda (OPF-KL). Enligt det beslutet, och i enlighet med SKLs ställningstagande, omfattar OPF-KL de förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. SKL är tydliga i sitt ställningstagande att den som har påbörjat ett intjänande i PBF inte ska komma in på OPF-KL. Samma princip har genomgående tillämpats på svensk arbetsmarknad när kollektivavtalad förmånsbestämd tjänstepension efter förhandlingar bytts ut mot avgiftsbestämd tjänstepension. I de fall kommuner väljer att göra lokala avvikelser kan SKL inte tillhandahålla stöd i hur de komplexa konsekvenserna ska hanteras. På uppdrag från Kommunstyrelsens ordförande redovisas konsekvenserna av att kretsen som kan omfattas av OPF-KL utökas. För att göra det möjligt att möta ett önskemål om att utöka kretsen som kan omfattas av OPF-KL behöver antalet som omfattas av erbjudandet begränsas. Det skulle utifrån det vara rimligt att rikta erbjudandet till de förtroendevalda som nytillträtt under mandatperioden då OPF KL har arbetats fram av SKL. Vad som blir det mest förmånliga för varje enskild förtroendevald är komplext att beräkna, speciellt om den 24

25 förtroendevalda kvarstår i politiska uppdrag under kommande mandatperioder. Av den anledningen rekommenderas att det endast är förtroendevalda som avslutar sina uppdrag som kommunalråd senast den 31 december 2014 som får erbjudande att välja mellan att vara kvar på PBF eller omfattas av OPF-KL. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, , 262 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, , 180 Bilaga 1 - Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Bilaga 2 - Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda (OPF-KL), Bilaga 3 - Vissa förtydliganden till OPF-KL Bilaga 4 - Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Förslag till Kommunstyrelsen: 1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda, OPF-KL erbjuds att tillämpas på förtroendevalda som nytillträtt under mandatperioden och som avslutar sina uppdrag som kommunalråd senast den 31 december Förtroendevald som väljer att omfattas av OPF-KL avstår från att omfattas av pensionsförmånerna i PBF. 3. Kostnaden för det ekonomiska omställningsstödet belastar anslaget för Kommunledning för år Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige. 284 Uppsatsstipendium 2014 Ärendenummer: Ks 404/2014 Handläggare: Gunilla Björling Kommunstyrelsen beslöt den 27 november 2007 att avsätta kr årligen för stipendier som kan sökas av studenter vid Örebro universitet. Högsta belopp per stipendium är Syftet är att öka intresset för C- och D-uppsatser inom det kommunala verksamhetsområdet, såväl bland universitetets studenter som företrädare för kommunens verksamheter. Dessa arbeten ska behandla frågor som kan användas i den kommunala verksamheten eller rör kommunala frågor i olika aspekter som innovativt bidrar till kommunens utveckling. Inom ansökningstiden för 2014 års 25

26 stipendier har 16 uppsatser inkommit, varav samtliga godkända och 15 inom stipendiets målgrupp, (en av uppsatserna inkom från Umeå universitet). Kommunledningskontoret har gjort bedömningen att sex av uppsatserna ska belönas år Stipendierna kommer att delas ut vid Kommunfullmäktiges sammanträde i januari Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt behandlade ärendet 18 november 2014, men en enad Kommunstyrelse ville även att ärendet skulle beslutas av Kommunstyrelsen. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Förteckning över inkomna uppsatser - bilaga 1 Belönade uppsatser - förslag med motiveringar - bilaga 2 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. De sex förordade uppsatserna tilldelas ett stipendium på totalt kronor. 2. En uppsats tilldelas kr och övriga 7000 kr vardera. Kommunstyrelsens beslut: 1. De sex förordade uppsatserna tilldelas ett stipendium på totalt kronor. 2. En uppsats tilldelas kr och övriga 7000 kr vardera. 26

27 ~moderaterna Yrkande Kommunstyrelsen Ärende 7 Örebro Kommun Ks 1069/ november 2014 "Underlag om Kulturk luster" Skapa ett levande kulturiduster Iden om kulturkvarter kommer från ketchup-miljardären Henry John Heinz II som ville rusta upp en fårfallen stadsdel i sin hemstad Pittsburgh med kulturen som drivande kraft. Nya Moderaterna i Örebro är positiva till att skapa ett kulturkluster i Örebro men ser det lagda förslaget som en förlorad möjlighet att skapa ett levande kulturkvarter i Örebro. Det lagda förslaget begränsar sig för mycket till institutionell kultur och kommunens egna verksamheter. Detta gör också kostnaderna för projektet ohållbara samtidigt som klustret riskerar att bli öde och otryggt utanför verksamheternas ordinarie öppettider. Örebro förtjänar ett riktigt kulturkluster med arenor för såväl den icke-kommersiella kulturen som den kommersiella. Vi vill se ett kvarter som sjuder av liv med cafeer, ga llerier, antikvariat, bokhandlare, konsthandlare och ateljeer dagtid. Musikhögskolan vid Örebro universitet bör ges möjlighet att verka i kvarteret. Även kontorsytor bör finnas för företag aktiva inom de kreativa näringarna. Kvällstid kan restauranger och musikbarer skapa ett kulturkluster med rörelse och brede!. Förutsättningarna för en utomhusscen i kulturkvarteret bör utredas. En sådan lösning skulle också innebära att den kommersiella kultmen ger stöd till den ickekommersiella. Ett sådant kluster ger också förutsättningar för möten och kontakter som kan leda till en spännande kulturutveckling. Med hänvisning till ovanstående foi'eslå vi att Kommnnsty elsen besluta att ovanstående synpunkter inarbetas i utvecklingsprojektet. Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till fönnån får eget förslag _KS07_Y_Kulturkluster.doc

28 Yrkande Folkpartiet Liberalerna i Örebro kommun Kommunstyrelsen 18 november 2014 Ärende 12 Ks 1145/2014 Folkpartiet har ett alternativförslag till antalet ortstidningar för vilka kungogörelse för Kommunfullmäktige skall införas i. Annons om Kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i Nerikes Allehanda, Länsposten och örebroare'n under mandatperioden Om Kommunstyrelsen beslutar att inte ta Folkpartiets förslag om beslutssats för ärendet gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag. För Folkpart ( ~~""' ~' fo\\q>art\et

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Protokoll Snv 328/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter John Johansson (S) Per-Åke Sörman (C) Ulf Mattsson (S) Sheneh Armaghan

Läs mer

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-02-11 Kommunledningskontoret Dnr KS 2013-660 Sven Lundberg Kommunstyrelsen Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Upprop och anmälningar om förhinder

Upprop och anmälningar om förhinder 1(12) Kf 1 Kf 1 Upprop och anmälningar om förhinder 2(12) Kf 2 Kf 2 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 22 december 2014. Kallelse

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Protokoll. Tid tisdag 16 september 2008 kl 16.00-18.30

Protokoll. Tid tisdag 16 september 2008 kl 16.00-18.30 Tid tisdag 16 september 2008 kl 16.00-18.30 Plats Idrottshuset Närvarande ledamöter Lars Johansson (C) Lotta Sörman (MP) Alaa Idris (S) Maud Hadders (M) Olle Larsson (M) Barbro Klaesson (FP) Lars Lennart

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Tysslinge lokala nämnd

Tysslinge lokala nämnd Protokoll Ty 60/2011 Tysslinge lokala nämnd Datum: 2012-01-17 Klockan: 14:00-16:00 Plats: Suzuki Garphyttan Närvarande ledamöter Karl-Gustav Granberg (S) Johan Fahlström (KD) Larz Lundberg (FP) Jane Karlsson

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9

Protokoll. Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00. Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Tid Onsdagen den 10 november 2010, kl.14.00-17.00 Plats Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9 Närvarande ledamöter Maria Magnusson (FP), ordf Åsa Thor-Gustafsson (C), 1:e vice ordf, jäv 155,156

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14.00-15.00 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 17/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-04-01 Klockan: 13:30-17:10 Plats: Rudbecksskolan, lokal Skönsalen, Kungsgatan 31-33 Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Protokoll. Tid Måndag 11 januari 2010 kl. 17.25 17.40

Protokoll. Tid Måndag 11 januari 2010 kl. 17.25 17.40 Tid Måndag 11 januari 2010 kl. 17.25 17.40 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Fredrik Persson (MP) ordförande Inger Högström-Westerling (M) vice ordförande Jonas Karlsson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer