Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 47/2014. Datum: Klockan: 14:15-15:15 Plats: Dialogen, Rådhuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 47/2014. Datum: 2014-11-18 Klockan: 14:15-15:15 Plats: Dialogen, Rådhuset"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Datum: Klockan: 14:15-15:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Kenneth Nilsson (S) Linda Smedberg (S) Roger Andersson (S) Rasmus Persson (C) Murad Artin (V) Johanna Reimfelt (M) Sara Richert (MP) Daniel Edström (SD) Karolina Wallström (FP) Protokoll Ks 47/2014 Tjänstgörande ersättare Johan Kumlin (M) Ersätter Maria Haglund (M) Närvarande ersättare Camilla Andersson (S) Yngve Alkman (FP) Marie Brorson (S) Per-Åke Sörman (C) Susanne Lindholm (KD) Jessica Carlqvist (V) Niclas Persson (MP) Övriga Staffan Isling, kommundirektör Jenni Hermansson, sekreterare Justerat den 1 december 2014 Lena Baastad (S), ordförande Murad Artin (V), justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 december

2 258 Avskrivning av ränte- och amorteringsfria lån 2014 Ärendenummer: Ks 1126/2014 Handläggare: Annica Antonsson Ärendet avser 2014 års avskrivning av ränte- och amorteringsfria lån till föreningar som utlämnats av kommunen. Avskrivningarna sker i enlighet med regler beslutade av Kommunfullmäktige Med tillämpning av reglerna ska under 2014 avskrivning ske på ett lån med kronor. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunledningskontorets förteckning daterad Örebro kommun avskriver kronor på ränte- och amorteringsfria lån som redovisas i bilaga 1, Avskrivning av ränte- och amorteringsfria lån Avskrivning sker i enlighet med regler som fastställts av Kommunfullmäktige Avskrivning av 2013 års utestående fordringar Ärendenummer: Ks 1112/2014 Handläggare: Carina Sandell Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran ej tas upp som en tillgång. Det innebär att kommunens tillgångar i bokslutet endast ska innehålla fordringar som det är troligt att få betalt för. Erfarenheterna visar att möjligheterna att få in betalningar på fakturor efter att sedvanliga kravåtgärder vidtagits är ytterst små. God redovisningssed innebär därför att fakturor med förfallodatum längre än ett år från balansdatum skall anses som osäkra tillgångar. Dessa fakturor måste således föras bort ur bokföringen för att kommunens räkenskaper skall vara rättvisande. Nämnderna ska inför varje bokslut ta beslut om avskrivning på dessa osäkra fordringar. Fordran kvarstår dock på den enskilde och åtgärder för att få in betalningen ska fullföljas. 2

3 sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunledningskontorets sammanställning över utestående fordringar 2013, Fakturor till ett sammanlagt belopp om ,40 kronor skrivs av på grund av att fordran inte längre kan anses som säker enligt kommunens redovisningsriktlinjer. Yrkande Lena Baastad (S) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med en redogörelse över de löneskulder som avskrivs. Proposition Ordförande Lena Baastad (S) finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga Kommunledningskontorets justerade förslag, och att Kommunstyrelsen beslutar enligt det. 1. Fakturor till ett sammanlagt belopp om ,40 kronor skrivs av på grund av att fordran inte längre kan anses som säker enligt kommunens redovisningsriktlinjer. 2. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med en redogörelse över de löneskulder som avskrivs. 260 Granskningsrapport finansförvaltning Ärendenummer: Ks 1135/2014 Handläggare: Mats Rodenfelt Stadsrevisionen har genomfört en granskning avseende kommunens finansförvaltning. Granskningen har biträtts av KPMG. Efter genomförd granskning kan Stadsrevisionen konstatera att finansförvaltningen i allt väsentligt sköts på ett ändamålsenligt sätt. Kommunledningskontoret har tagit del av revisionsrapporten och anser att granskningen inte föranleder några ytterligare åtgärder. I rapporten framgår det att det saknas riskmål för aktiedelen i kommunens placeringspolicy. Kommunledningskontoret anser att det diversifieringsmål som är angivet i placeringsriktlinjen är ett tillräckligt riskmål. Enlig placeringsriktlinjen ska placeringar göras med god spridning på företag, branscher och geografiskt område. Andelen aktier i ett företag för maximalt uppgå till 10 procent av de totalt placeringarna inom tillgångsslaget aktier. I val mellan olika 3

4 aktiefonder som kommunen placerar i används riskjusterad avkastning som ett urvalskriterium. Kommunledningskontoret har inga ytterligare synpunkter på rapporten. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Yttrande över granskning av finansförvaltningen, Revisionsrapport: Granskning av kommunens finansförvaltning - Yttrandet över granskning av finansförvaltningen antas och överlämnas till Stadsrevisionen. 261 Skattesats 2015 Ärendenummer: Ks 1116/2014 Handläggare: Ulf Carlsson Enligt kommunallagen 8 kapitlet 6 ska fullmäktige fastställa skattesatsen före november månads utgång. Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2015 föreslås till 20,85 kronor per skattekrona efter skatteväxling med Region Örebro (0,03 kr) i samband med avvecklingen av Regionförbundet i Örebro län. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2015 fastställs till 20,85 kronor per skattekrona. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 4

5 262 Tillsynsrapport uppföljning av internkontroll, kommunstyrelsens egen verksamhet Ärendenummer: Ks 538/2014 Handläggare: Gunilla Björling Örebro kommuns internkontroll ska bidra till att nämnderna och Kommun styrelsen, med rimlig grad av säkerhet, kan säkerställa att följande mål för den egna verksamheten uppnås: - En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet - Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten - Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. Representanter från olika avdelningar inom Kommunledningskontoret har i enlighet med kommunens riktlinje för internkontroll tagit fram tre förslag på nämndspecifika tillsynsområden för Kommunstyrelsen för verksamhetsår Förslagen är framtagna utifrån genomförda risk- och väsentlighetsanalyser inom verksamhets- personal- och ekonomiområdena. Kommunstyrelsen beslutade att granska följande områden år 2014: - Prioritering och fördelning av uppdrag enligt definition i Projektil projektstyrningsmodell med uppdragsdel från , som ska användas i Örebro kommun - Rekryteringsprocessen för korttidsvikarier - Verifikationsgranskning - uppföljning av ny kontoplan som infördes 2013 sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Tillsynsrapport 2014, uppföljning av internkontroll för Kommunstyrelsens egen verksamhet, Kommunstyrelsen antar tillsynsrapporten för Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunledningskontoret att arbeta med de åtgärdsförslag som anges för respektive tillsynsområde. 5

6 263 Underlag för Kulturkluster, vinnande förslag i projekt Kulturkvarter Ärendenummer: Ks 1069/2012 Handläggare: Gunilla Björling Kommunstyrelsen beslutade den 20 maj 2014 att ge kommundirektören i uppdrag att göra en fördjupad ekonomisk beräkning och analys utifrån det vinnande förslaget Kulturkluster i projekttävlingen för ett nytt Kulturkvarter i området runt Konserthuset. Deltagare i projektets styrgrupp har medverkat i beredningen och ansvarat för olika delar av utredningen. Kostnader för lokaler, inventarier och markbehandling för Kulturkluster beräknas sammanlagt till cirka 40 mnkr. Hyreskostnaden finansieras delvis via de nuvarande hyreskostnaderna för bibliotek, kulturskola och delar av gymnasieskolans estetiska program, vilka uppgår till 15 mnkr per år. För övriga intäktskällor bör en målsättning och ett tydligt uppdrag sättas för att nå en samlad intäktsnivå på minst 7 mnkr. Det innebär en kvarvarande och ökad kommunal driftkostnad på ca 18 mnkr. I nuläget saknas underlag gällande framtida finansieringsmöjligheter och förslag till partnerskap, medfinansiärer och tänkbara intressenter. Kommunledningskontoret föreslår därför att frågorna om framtida finansiering hanteras i ett särskilt utvecklingsprojekt. En projektledare engageras med uppdrag att, utöver frågor om medfinansiering, lämna förslag till innehåll och lämplig organisation för effektivt resursutnyttjande i syfte att Kulturkvarteret, ska motsvara de kostnader projektet omfattar. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kulturkluster - underlag för beslut i Kommunstyrelsen 2014 för projekt Kulturkvarter, med bilagor 1 och 2 1. sunderlaget från Kommunledningskontoret godkänns. 2. Kommundirektören får i uppdrag att inrätta ett utvecklingsprojekt i syfte att ta fram förslag på innehåll, resursutnyttjande och organisation så att verksamheten i Kulturkvarteret på ett effektivt sätt, som kreativ mötesplats för nya och etablerade verksamheter, ska motsvara de kostnader projektet omfattar. 3. I kommundirektörens uppdrag ingår att lämna förslag på finansieringsmöjligheter och förslag till partnerskap, medfinansiärer och tänkbara intressenter för drift av verksamheten, inklusive multiscen och restaurang. Yrkande Anders Åhrlin (M) yrkar att följande synpunkter inarbetas i utvecklingsprojektet: "Nya Moderaterna i Örebro är positiva till att skapa ett kulturkluster i Örebro men ser det lagda förslaget som en förlorad möjlighet 6

7 att skapa ett levande kulturkvarter i Örebro. Det lagda förslaget begränsar sig för mycket till institutionell kultur och kommunens egna verksamheter. Detta gör också kostnaderna för projektet ohållbara samtidigt som klustret riskerar att bli öde och otryggt utanför verksamheternas ordinarie öppettider. Örebro förtjänar ett riktigt kulturkluster med arenor för såväl den ickekommersiella kulturen som den kommersiella. Vi vill se ett kvarter som sjuder av liv med caféer, gallerier, antikvariat, bokhandlare, konsthandlare och ateljéer dagtid. Musikhögskolan vid Örebro universitet bör ges möjlighet att verka i kvarteret. Även kontorsytor bör finnas för företag aktiva inom de kreativa näringarna. Kvällstid kan restauranger och musikbarer skapa ett kulturkluster med rörelse och bredd. Förutsättningarna för en utomhusscen i kulturkvarteret bör utredas. En sådan lösning skulle också innebära att den kommersiella kulturen ger stöd till den ickekommersiella. Ett sådant kluster ger också förutsättningar för möten och kontakter som kan leda till en spännande kulturutveckling." Lena Baastad (S) och Lennart Bondeson (KD) yrkar avslag på Anders Åhrlins (M) yrkande. Karolina Wallström (FP) yrkar bifall till Anders Åhrlins (M) yrkande samt att göra ett tillägg av en fjärde beslutspunkt i ärendet: Kommundirektören får i uppdrag att även göra en översyn över den del av kulturen som inte bör eller ges en möjlighet att inrymmas i ett eventuellt samlat Kulturkvarter. Detta för att i sammanhanget ge en samlad bild av den samlade kulturen i hela Örebro, både vad gäller kvalité och resurser. Sara Richert (MP) yrkar avslag på beslutspunkt 1 och bifall på beslutspunkterna 2 och 3 samt bifall till Karolina Wallströms (FP) yrkande om att göra ett tillägg av en fjärde beslutspunkt i ärendet: Kommundirektören får i uppdrag att även göra en översyn över den del av kulturen som inte bör eller ges en möjlighet att inrymmas i ett eventuellt samlat Kulturkvarter. Detta för att i sammanhanget ge en samlad bild av den samlade kulturen i hela Örebro, både vad gäller kvalité och resurser. Lena Baastad (S) yrkar avslag på Sara Richerts (MP) yrkande om avslag på beslutspunkt 1. Lena Baastad (S) yrkar även att Karolina Wallströms (FP) yrkande inarbetas i beslutspunkt 2 och justeras till följande tillägg: Kommundirektören får även i uppdrag att göra en utredning av övrigt kommunalt finansierad kulturverksamhet och återkoppla denna till Kommunstyrelsen. Karolina Wallström (FP), Anders Åhrlin (M) och Sara Richert (MP) yrkar bifall till Lena Baastads (S) yrkande att Karolina Wallströms (FP) yrkande inarbetas i beslutspunkt 2 och justeras till följande tillägg: Kommundirektören får även i uppdrag att göra en utredning av övrigt kommunalt finansierad kulturverksamhet och återkoppla denna till Kommunstyrelsen. Proposition Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut på beslutspunkt 1, det vill säga Kommunledningskontorets förslag samt Sara Richerts (MP) yrkande om avslag på Kommunledningskontorets förslag, 7

8 och ställer dem mot varandra. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag. Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut på beslutspunkt 2, det vill säga Kommunledningskontorets justerade förslag, och att Kommunstyrelsen beslutar enligt det. Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut på beslutpunkt 3, det vill säga Kommunledningskontorets förslag, och att Kommunstyrelsen beslutar enligt det. Slutligen ställer ordföranden Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 1. sunderlaget från Kommunledningskontoret godkänns. 2. Kommundirektören får i uppdrag att inrätta ett utvecklingsprojekt i syfte att ta fram förslag på innehåll, resursutnyttjande och organisation så att verksamheten i Kulturkvarteret på ett effektivt sätt, som kreativ mötesplats för nya och etablerade verksamheter, ska motsvara de kostnader projektet omfattar. Kommundirektören får även i uppdrag att göra en utredning av övrigt kommunalt finansierad kulturverksamhet och återkoppla denna till Kommunstyrelsen. 3. I kommundirektörens uppdrag ingår att lämna förslag på finansieringsmöjligheter och förslag till partnerskap, medfinansiärer och tänkbara intressenter för drift av verksamheten, inklusive multiscen och restaurang. Reservation Anders Åhrlin (M), Johanna Reimfelt (M) och Johan Kumlin (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet att avslå Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande. Karolina Wallström (FP) reserverar sig mot beslutet att avslå Anders Åhrlins (M) tilläggsyrkande. Sara Richert (MP) reserverar sig mot beslutspunkt 1 i ärendet. 264 Leader, medfinansiering och geografisk tillhörighet till verksamhetsområde Ärendenummer: Ks 1093/2014 Handläggare: Jenny Risberg Leader är en metod inom EU, där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla sin hembygd och stärka landsbygdens ekonomi. Det lokala trepartnerskapet med den ideella sektorn (t.ex. föreningar och byalag), 8

9 privata sektorn (företag) och den offentliga sektorn (oftast kommunen) är grunden för samarbetet. Dessa tre sektorer har representanter i Leaders styrelse som kallas LAG (Local Action Group). Man kan söka Leader-stöd om man har en idé som man tror kan utveckla sin bygd. Genom Leader kombineras offentligt ekonomiskt stöd med egen privat medfinansiering som kan utgöras av en oavlönad arbetsinsats eller pengar. Leader Mellansjölandet är en av 63 Leaderområden i landet som bildades 2008 med syftet att genom EU-stöd till utvecklingsprojekt åstadkomma utveckling på landsbygden under programperioden Under programperioden erhöll Leader Mellansjölandet ett projektstöd på närmare 30 mnkr. Den lokala offentliga medfinansieringen från de ingående åtta kommunerna bidrog med drygt 7 mnkr. Innevarande programperiod startade 2014 och pågår till och med 2020, vilket vid en medfinansiering skulle innebära en årlig kostnad på 465 tkr för Örebro kommun. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Medverkan och medfinansiering i Leader Mellansjölandet under programperioden godkänns. 265 Bolagsordning för ÖBO:s helägda dotterbolag ÖBO Husaren AB Ärendenummer: Ks 1075/2014 Handläggare: Rickard Samuelsson ÖBO Husaren AB är ett helägt dotterbolag till Örebrobostäder AB. Bolaget förvärvades av Örebrobostäder AB den 1 november 2013 och äger fastigheter som är avsedda för Örebrobostäder AB:s egen verksamhet. Enligt Örebro kommuns bolagspolicy ska kommunfullmäktige godkänna bolagsordningarna i de bolag som ägs direkt eller indirekt av Örebro kommun. Ett förslag till bolagsordning har därför tagits fram för bolaget som föreslås godkännas av Kommunfullmäktige. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Förslag till bolagsordning för ÖBO Husaren AB,

10 - Bolagsordningen för ÖBO Husaren AB enligt förslag antas. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 266 Årligt jämställdhetspris Ärendenummer: Ks 1083/2014 Handläggare: Johanna Ek Jämställdhetsdelegationen föreslår att ett jämställdhetspris delas ut årligen. Jämställdhetsdelegationen föreslår att prissumman tas från anslag till Kommunstyrelsens förfogande och att prisutdelning sker i Kommunfullmäktige. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Örebro kommun kommer år 2014 att dela ut ett jämställdhetspris i enlighet med Jämställdhetsdelegationens och Kommunledningskontorets förslag. 2. Finansiering av jämställdhetsprisets prissumma om kr sker inom anslaget till Kommunstyrelsens förfogande till enheten för hållbar utveckling. 267 Utökning av ägarna till Landstingshälsan Ärendenummer: Ks 1140/2014 Handläggare: Karolina Samuelsson Örebro kommun har tillsammans med Kumla kommun och Örebro läns landsting en gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. Den gemensamma nämnden har vid sitt sammanträde den 10

11 17 september 2014 tillstyrkt en anslutning av ytterligare kommuner till nämndens verksamhetsområde. Intresse finns från Hallsbergs kommun och Laxå kommun att ingå. För att utökningen och ett nytt samverkansavtal omfattande de nya ägarna ska träda i kraft krävs samstämmiga beslut i samtliga ägares fullmäktige. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Föredragnings-PM från Landstingsstyrelsen, Örebro län, Förslag till nytt samverkansavtal Förslag till nytt reglemente 1. Förtydliga samverkansavtalet genom att i 2 ersätts med följande text: Landstinget ska genom sin förvaltning ha ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens beslut. Landstinget i samverkan med ett utpekat ägarråd gemensamt för parterna ansvarar för planering, kvalitetssäkring, uppföljning av den verksamhet som nämnden ansvarar för. Ägarrådet utgörs av huvudumännen som utser var sin företrädare. Respektive ägarorganisation gör en separat överenskommelse med Landstingshälsan där leveransen av företagshälsovårdstjänsterna specificeras. 2. I övrigt godkänns för egen del samverkansavtalet mellan Örebro läns landsting, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun och Laxå kommun avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med giltighet from Tidigare samverkansavtal mellan Örebro läns landsting, Örebro kommun och Kumla kommun upphör när det nya samverkansavtalet träder i kraft. 3. Från antas reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice upphör när det nya reglementet träder i kraft. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 11

12 268 Ortstidningar i vilka kungörelser om Kommunfullmäktiges sammanträden ska införas Ärendenummer: Ks 1145/2014 Handläggare: Jenni Hermansson Enligt kommunallagen ska uppgift om tid och plats för Kommunfullmäktiges sammanträden införas i en eller flera ortstidningar. Detta ska ske minst en vecka före sammanträdet. Annonseringen i ortstidningarna omfattar även, enligt Kommunfullmäktiges praxis, samtliga ärenden som bedöms vara av intresse för allmänheten. - Annons om Kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i tidningarna Nerikes Allehanda, Läns-Posten, Örebroarn och ETC under mandatperioden Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. Yrkande Karolina Wallström (FP) yrkar att annons om Kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i Nerikes Allehanda, Läns-Posten och Örebroarn under mandatperioden Anders Åhrlin (M) och Daniel Edström (SD) yrkar bifall till Karolina Wallströms (FP) yrkande. Lena Baastad (S) och Murad Artin (V) yrkar avslag på Karolina Wallströms (FP) yrkande. Proposition Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga Kommunledningskontorets förslag och Karolina Wallströms (FP) yrkande. Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsens beslut: - Annons om Kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i tidningarna Nerikes Allehanda, Läns-Posten, Örebroarn och ETC under mandatperioden Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 12

13 Reservation Karolina Wallström (FP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt yrkande att annons om Kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i Nerikes Allehanda, Läns-Posten och Örebroarn under mandatperioden Anders Åhrlin (M), Johan Kumlin (M), Johanna Reimfelt (M) och Daniel Edström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Åhrlins (M) och Daniel Edströms (SD) yrkande om bifall till Karolina Wallströms (FP) yrkande om att annons om Kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i Nerikes Allehanda, Läns-Posten och Örebroarn under mandatperioden Förlängt reservationsavtal med Lokalhusman i Örebro AB avseende fastig heten Salamandern 5 i Södra Grusgropen Ärendenummer: Ks 1091/2014 Lokalhusman har sedan våren 2013 haft reservationsavtal för Salamandern 5, Södra Grusgropen. Exploatören avser att uppföra verksamhetsbyggnader i enlighet med detaljplanen som tillåter handel med skrymmande varor, kontor och bilservice. Det förlängda reservationsavtalet innebär att området, omfattande m², reserveras under perioden fram till Kommunen avser sedan att överlåta området, se karta, till Lokalhusman under förutsättning att bygglov erhållits, att byggnadsarbeten påbörjats under reservationstiden, samt att energikalkylen för byggnaderna uppfyller Örebro kommuns energikrav. Köpeskillingen uppgår till 650 kr/kvm tomtarea, motsvarande kronor, i köpeskillingen ingår planavgift och gatukostnad. Eftersom köpeskillingen överstiger kr ska beslut om överlåtelse, i enlighet med Örebro kommuns nämndreglementen, ske av Kommunstyrelsen. Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet på sitt sammanträde den 7 oktober sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, , 135 Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, Reservationsavtal Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen: 1. Godkänna samt ge delegation åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att underteckna föreliggande reservationsavtal mellan Örebro kommun och AB Lokalhusman i Örebro. 13

14 2. Uppdra åt programnämndens ordförande att för kommunens del godkänna och underteckna överlåtelseavtal avseende Salamandern 5 när villkoren i reservationsavtalet är uppfyllda. - Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag. 270 Reservationsavtal med ConCent AB avs del av fas tigheten Kumminen 1 i Sörbyängen Ärendenummer: Ks 1083/2012 Exploatören ConCent AB har inom sin förstudie över området redovisat ett förslag innehållande byggnation av bostäder, delvis med lokaler i bottenvåningen, som nu föreslås gå till reservation. Upplåtelseformen är hyresrätt och området föreslås reserveras under perioden fram till den 31 maj Projektet innefattar 186 lägenheter. Av Stadsbyggnad godkänd förstudie är bilagd förestående reservationsavtal. Kommunen avser sedan att överlåta området, se karta, till ConCent AB under förutsättning att bygglov erhålls, att byggnadsarbeten påbörjats under reservationstiden samt att energikalkylen för byggnaderna uppfyller Örebro kommuns för tidpunkten gällande energikrav. Köpeskillingen uppgår till kronor och har baserats på en sammanvägd bedömning av genomförda oberoende marknadsvärderingar av jämförbara objekt inom, alternativt i anslutning till detaljplaneområdet. ConCent AB har tagit del av aktuella värderingsutlåtanden. Prissättning med marknadsvärderingar som underlag har genomförts med stöd av beslut i Kommunfullmäktige den 18 juni 2014, 256, Ks 678/2014. Eftersom köpeskillingen överstiger kr ska beslut om överlåtelse, i enlighet med Örebro kommuns nämndreglementen, ske av Kommunstyrelsen. Programnämnd samhällsbyggnad behandlade ärendet den 7 oktober sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, , 136 Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, Reservationsavtal Karta Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen: 1. Godkänna samt ge delegation åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att underteckna föreliggande reservationsavtal mellan Örebro kommun och ConCent AB. 14

15 2. Uppdra åt programnämndens ordförande att för kommunens del godkänna och underteckna köpekontrakt avseende Kumminen 1, del av, när villkoren i reservationsavtalet är uppfyllda. - Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag. 271 Reservationsavtal med Svenska Studenthus AB avseende fastigheten Oreganon 1 vid Tybblerondellen Ärendenummer: Ks 1092/2014 Exploatören Svenska Studenthus AB har inom sin förstudie över området redovisat ett förslag innehållande byggnation av studentbostäder även inkluderat ett café. Projektet genomförs i ett samarbete mellan JEFF Fastighetsutveckling AB, K2A Knaust och Andersson Fastigheter AB, båda med sitt säte i Stockholm. Upplåtelseformen är hyresrätt och området föreslås reserveras under perioden fram till den 31 oktober Projektet innefattar ca 280 lägenheter. Av Stadsbyggnad godkänd förstudie är bilagd förestående reservationsavtal. Kommunen avser sedan att överlåta fastigheten Oreganon 1, se karta, till Svenska Studenthus AB under förutsättning att bygglov erhålls, att byggnadsarbeten påbörjats under reservationstiden samt att energikalkylen för byggnaderna uppfyller Örebro kommuns för tidpunkten gällande energikrav. Köpeskillingen uppgår till kr i 2014 års prisnivå, baserat på en tillåten byggrätt om 9566 kvm och markpriset för hyresrätter i zon 2, 1158 kr/kvm/bta. Projektet innebär ett värdefullt tillskott av studentbostäder i nära anslutning till Örebro universitet. Eftersom köpeskillingen överstiger kr ska beslut om överlåtelse, i enlighet med Örebro kommuns nämndreglementen, ske av Kommunstyrelsen. Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 7 oktober sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, , 137 Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, Reservationsavtal Karta 15

16 Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen: 1. Godkänna samt ge delegation åt Programnämnd samhällsbyggnads ordförande att underteckna föreliggande reservationsavtal mellan Örebro kommun och Svenska Studenthus AB. 2. Uppdra åt programnämndens ordförande att för kommunens del godkänna och underteckna köpekontrakt avseende Oreganon 1, när villkoren i reservationsavtalet är uppfyllda. - Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag. 272 Reservationsavtal med ÖBO avseende fastigheten Gurkmejan 2 i Sörby ängen Ärendenummer: Ks 116/2012 Exploatören Örebrobostäder AB har för avsikt att uppföra och äga bostadshus för 103 lägenheter samt lokaler i bottenvåningen. Lägenheterna uppförs för hyresrättsform. Reservationsavtalet innebär att fastigheten Gurkmejan 2, omfattande kvm, reserveras under perioden fram till den 31 maj Kommunen avser sedan att överlåta området, se karta, till Örebrobostäder AB under förutsättning att bygglov erhållits, att byggnadsarbeten påbörjats under reservationstiden, samt att energikalkylen för byggnaderna uppfyller Örebro kommuns energikrav. Köpeskillingen uppgår till kr, priset baseras på kvm/bta. Priset är baserat på en sammanvägd bedömning av genomförda oberoende marknadsvärderingar av jämförbara objekt inom/alternativt i närheten av detaljplaneområdet. Örebrobostäder AB har tagit del av aktuella värderingsutlåtanden. Priset med genomförda marknadsvärderingar som underlag har genomförts med stöd av beslut i Kommunfullmäktige , 256, Ks 678/2014. Eftersom köpeskillingen överstiger kr ska beslut om överlåtelse, i enlighet med Örebro kommuns nämndreglementen, ske av Kommunstyrelsen. sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, , 138 Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, Reservationsavtal Förstudie Karta Fasadritningar 16

17 Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen: 1. Godkänna samt ge delegation åt programnämnd Samhällsbyggnads ordförande att underteckna föreliggande reservationsavtal mellan Örebro kommun och Örebrobostäder AB. 2. Uppdra åt programnämndens ordförande att för kommunens del godkänna och underteckna köpekontrakt avseende Gurkmejan 2 när villkoren i reservationsavtalet är uppfyllda. - Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag. 273 Hushållsavfallstaxa för Örebro kommun 2015 Ärendenummer: Ks 1088/2014 Ett förslag till ny hushållsavfallstaxa har tagits fram. Förslaget bygger vidare på 2014 års avfallstaxa och är en utveckling av den med betoning på fortsatt miljöstyrning. Ändringar är bland annat att den rörliga avgiften ökar med ca 20 procent och att det införs 14 dagars hämtningsintervall för matavfall från verksamheter. Ärendet behandlades av Tekniska nämnden 18 september 2014 den och av Programnämnd samhällsbyggnad den 7 oktober sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, , 131 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Förslag till ny hushållsavfallstaxa Presentationsmaterial med jämförelse Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, , 84 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen: 1. Anta förslag till taxa för hushållsavfall för Örebro kommun Ny taxa för hushållsavfall ska gälla från och med 1 januari Tidigare taxa för hushållsavfall upphör att gälla från samma datum. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 17

18 - Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 274 Vatten- och avloppstaxa för Örebro kommun 2015 Ärendenummer: Ks 1089/2014 VA-verksamheten i Örebro finansieras till 100 procent av avgifter uppdelat på bruknings- och anläggningsavgifter. Trots stora investeringar kommande år så föreslår vi en oförändrad brukningsavgift för 2015 då budgeten är i balans och skulden till abonnenterna uppgår till 19 miljoner kr. Anläggningsavgiften behöver däremot höjas 5 procent för att möta ökade kostnader för kommande omvandlingsområden. Ärendet behandlades av Tekniska nämnden den 18 september 2014 och av Programnämnd samhällsbyggnad den 7 oktober sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, , 132 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Förslag till vatten- och avloppstaxa för Örebro kommun 2015 Presentation VA-taxa Protokollsutdrag från Tekniska nämnden, , 85 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen: 1. Anta förslag till vatten- och avloppstaxa för Örebro kommun Ny vatten- och avloppstaxa ska gälla från och med 1 januari Tidigare taxa för vatten och avlopp upphör att gälla från samma datum. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. - Enligt Programnämnd samhällsbyggnads förslag. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 18

19 275 Avfallsplan för Örebro kommun 2015 Ärendenummer: Ks 1090/2014 Tekniska förvaltningen har tillsammans med Miljökontoret, Stadsbyggnad och Enheten för hållbar utveckling, Kommunledningskontoret, tagit fram ett förslag till ny avfallsplan för Örebro kommun. Till skillnad från tidigare avfallsplaner inkluderar det nya förslaget även Örebro kommuns (som organisation) egen avfallshantering. Ärendet behandlades av Programnämnd samhällsbyggnad den 7 oktober sunderlag Protokollsutdrag från Programnämnd samhällsbyggnad, , 133 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, Förslag till avfallsplan 2015 med bilagor Sammanställning av remissvar med kommentarer Sammanställning av ändringar gjorda sedan remissversionen Programnämnd samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen: 1. Anta förslag till Avfallsplan för Örebro kommun. 2. Avfallsplan för Örebro kommun ska gälla från och med den 1 januari Avfallsplanen ska utgöra underlag för berörda verksamheters budgetplanering, investeringsprogram och verksamhetsplanering. 4. Finansieringen för åtgärder sker inom ordinarie budgetram för berörda driftsnämnder. Åtgärder från år 2015 och framåt för förebyggande av avfall som berör Kommunledningskontoret tas i beaktande i budgetprocessen inför respektive år då dessa förutsätter nya resurser. 5. Miljöprogrammet uppdateras med mål i Avfallsplanen och texter som berör frågor som omfattas av Avfallsplanen ses över. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. Yrkande Sara Richert (MP) yrkar att "bör" ändras till "ska" i meningen på sida 14, rad 9, i stycket "Kommunen som konsument och de kommunala verksamheternas avfallshantering". Ny lydelse av den meningen blir följaktligen "Inför bygg- och rivningsarbeten i kommunens egna fastigheter, ska dessa inventeras för att se vad som kan gå till återvändning". Anders Åhrlin (M) yrkar bifall till Sara Richerts (MP) yrkande. Efter diskussion finner Kommunstyrelsen att meningen "Inför bygg- och rivningsarbeten i kommunens egna fastigheter, bör dessa inventeras för att 19

20 se vad som kan gå till återanvändning" ändras till "När rutin för inventering av material som kan återanvändas inför rivning i eller av kommunens egna fastigheter ska dessa inventeras för att se vad som kan gå till återvändning". Proposition Ordförande Lena Baastad (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga Programnämnd Samhällsbyggnads förslag med justeringen att ändra meningen på sida 14, rad 9, i stycket "Kommunen som konsument och de kommunala verksamheternas avfallshantering" till "När rutin för inventering av material som kan återanvändas inför rivning i eller av kommunens egna fastigheter ska dessa inventeras för att se vad som kan gå till återvändning", och att Kommunstyrelsen beslutar enligt det. 1. Anta förslag till Avfallsplan för Örebro kommun med justeringen att ändra meningen på sida 14, rad 9, i stycket "Kommunen som konsument och de kommunala verksamheternas avfallshantering" till "När rutin för inventering av material som kan återanvändas inför rivning i eller av kommunens egna fastigheter ska dessa inventeras för att se vad som kan gå till återvändning". 2. Avfallsplan för Örebro kommun ska gälla från och med den 1 januari Avfallsplanen ska utgöra underlag för berörda verksamheters budgetplanering, investeringsprogram och verksamhetsplanering. 4. Finansieringen för åtgärder sker inom ordinarie budgetram för berörda driftsnämnder. Åtgärder från år 2015 och framåt för förebyggande av avfall som berör Kommunledningskontoret tas i beaktande i budgetprocessen inför respektive år då dessa förutsätter nya resurser. 5. Miljöprogrammet uppdateras med mål i Avfallsplanen och texter som berör frågor som omfattas av Avfallsplanen ses över. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 276 Val av Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Ärendenummer: Ks 1146/2014 Ärendet utgår från Kommunstyrelsens sammanträde i november och återkommer till Kommunstyrelsens sammanträde i december. 20

21 277 Remittering av motioner Ärendenummer: Ks 14/2014 Handläggare: Jenni Hermansson Kommunfullmäktige har den 22 oktober 2014 överlämnat följande motion till Kommunstyrelsen för beredning: Motion från Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V) och Murad Artin (V) om Äldreomsorg på svenskt teckenspråk, ks 1129/2014. sunderlag Motion från Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V) och Murad Artin (V) om Äldreomsorg på svenskt teckenspråk, ks 1129/ Motion från Martha Wicklund (V), Cecilia Lönn Elgstrand (V), Jessica Carlqvist (V) och Murad Artin (V) om Äldreomsorg på svenskt teckenspråk remitteras till Programnämnd social välfärd. 278 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, månadsrapport Ärendenummer: Ks 252/2014 Handläggare: Olle Kylensjö Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport över utvecklingen inom ekonomi, personal och verksamhet under oktober sunderlag Handlingar tillkommer senare. - Rapporten läggs till handlingarna. 21

22 279 Rapport över finansverksamheter under oktober 2014 Ärendenummer: Ks 293/2014 Handläggare: Mats Rodenfelt Kommunledningskontoret redovisar i rapport finansverksamheten under oktober sunderlag Handlingar tillkommer senare. - Rapporten läggs till handlingarna. 280 Rapport från Örebro Rådhus AB Ärendenummer: Ks 194/2014 Handläggare: Tina Hillding Styrelsen i Örebro Rådhus AB ska enligt ägardirektivet hålla Kommunstyrelsen löpande informerad om sin egen och dotterbolagens verksamhet samt om åtgärder av större vikt. Information om ekonomiskt resultat och investeringar för bolagen i Örebro Rådhuskoncernen ingår i Örebro kommuns delårsrapporter. Årsredovisningar för Örebro Rådhus AB och dotterbolagen redovisas i sin helhet till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. I denna rapport lämnas övrig information om moderbolagets och dotterbolagets verksamhet utifrån de ärenden som har behandlats i bolagens styrelser. Ärenden som ska behandlas av Kommunstyrelsen redovisas inte i denna rapport. sunderlag Rapport från Örebro Rådhus AB Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen: - Rapporten läggs till handlingarna 22

23 281 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Ks 1133/2014 Handläggare: Jenni Hermansson Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller utskott ska anmälas till Kommunstyrelsen på närmast följande sammanträde enligt 6 kap. 35 KL. Det är först efter återrapporteringen till Kommunstyrelsen som delegationsbesluten kan vinna laga kraft och det är också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen informerade om vilka beslut som fattats genom delegation. Delegationsförteckningen för Kommunstyrelsen antogs 27 mars 2003 och reviderades senast 6 mars Inför Kommunstyrelsens sammanträde den 21 oktober redovisar Kommunledningskontoret beslut som tagits med stöd av delegation under oktober sunderlag Sammanställning över delegationsbeslut under perioden 1 oktober - 31 oktober 2014 Sammanställning över delegationsbeslut inom finansverksamheten under perioden 1 oktober - 31 oktober 2014 Protokoll från Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna. 282 Anmälan av handlingar Ärendenummer: Ks 12/2014 Handläggare: Jenni Hermansson Varje månad anmäler Kommunledningskontoret handlingar som inkommit och bedöms relevanta för Kommunstyrelsen att få kännedom om. 23

24 sunderlag Riktlinjer för Intern kontroll, 114/2012 Svar på remiss Vägledning för kommunal tillstyrkan, Ks 904/2014 Svar på förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad , Ks 924/2014 Avveckling av Regionförbundets pensionsstiftelse, Ks 436/2014 Regionförbundets avveckling och överföring av verksamhet och ekonomi, Ks 436/ Anmälan läggs till handlingarna. 283 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Ärendenummer: Ks 32/2014 Handläggare: Inga-Greta Carneland Hörnström Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2014, 262, (Ks 32/2014) att anta de nya bestämmelserna om omställningsstöd och pensioner till förtroendevalda (OPF-KL). Enligt det beslutet, och i enlighet med SKLs ställningstagande, omfattar OPF-KL de förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. SKL är tydliga i sitt ställningstagande att den som har påbörjat ett intjänande i PBF inte ska komma in på OPF-KL. Samma princip har genomgående tillämpats på svensk arbetsmarknad när kollektivavtalad förmånsbestämd tjänstepension efter förhandlingar bytts ut mot avgiftsbestämd tjänstepension. I de fall kommuner väljer att göra lokala avvikelser kan SKL inte tillhandahålla stöd i hur de komplexa konsekvenserna ska hanteras. På uppdrag från Kommunstyrelsens ordförande redovisas konsekvenserna av att kretsen som kan omfattas av OPF-KL utökas. För att göra det möjligt att möta ett önskemål om att utöka kretsen som kan omfattas av OPF-KL behöver antalet som omfattas av erbjudandet begränsas. Det skulle utifrån det vara rimligt att rikta erbjudandet till de förtroendevalda som nytillträtt under mandatperioden då OPF KL har arbetats fram av SKL. Vad som blir det mest förmånliga för varje enskild förtroendevald är komplext att beräkna, speciellt om den 24

25 förtroendevalda kvarstår i politiska uppdrag under kommande mandatperioder. Av den anledningen rekommenderas att det endast är förtroendevalda som avslutar sina uppdrag som kommunalråd senast den 31 december 2014 som får erbjudande att välja mellan att vara kvar på PBF eller omfattas av OPF-KL. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, , 262 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen, , 180 Bilaga 1 - Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Bilaga 2 - Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda (OPF-KL), Bilaga 3 - Vissa förtydliganden till OPF-KL Bilaga 4 - Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Förslag till Kommunstyrelsen: 1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda, OPF-KL erbjuds att tillämpas på förtroendevalda som nytillträtt under mandatperioden och som avslutar sina uppdrag som kommunalråd senast den 31 december Förtroendevald som väljer att omfattas av OPF-KL avstår från att omfattas av pensionsförmånerna i PBF. 3. Kostnaden för det ekonomiska omställningsstödet belastar anslaget för Kommunledning för år Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige. 284 Uppsatsstipendium 2014 Ärendenummer: Ks 404/2014 Handläggare: Gunilla Björling Kommunstyrelsen beslöt den 27 november 2007 att avsätta kr årligen för stipendier som kan sökas av studenter vid Örebro universitet. Högsta belopp per stipendium är Syftet är att öka intresset för C- och D-uppsatser inom det kommunala verksamhetsområdet, såväl bland universitetets studenter som företrädare för kommunens verksamheter. Dessa arbeten ska behandla frågor som kan användas i den kommunala verksamheten eller rör kommunala frågor i olika aspekter som innovativt bidrar till kommunens utveckling. Inom ansökningstiden för 2014 års 25

26 stipendier har 16 uppsatser inkommit, varav samtliga godkända och 15 inom stipendiets målgrupp, (en av uppsatserna inkom från Umeå universitet). Kommunledningskontoret har gjort bedömningen att sex av uppsatserna ska belönas år Stipendierna kommer att delas ut vid Kommunfullmäktiges sammanträde i januari Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt behandlade ärendet 18 november 2014, men en enad Kommunstyrelse ville även att ärendet skulle beslutas av Kommunstyrelsen. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Förteckning över inkomna uppsatser - bilaga 1 Belönade uppsatser - förslag med motiveringar - bilaga 2 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. De sex förordade uppsatserna tilldelas ett stipendium på totalt kronor. 2. En uppsats tilldelas kr och övriga 7000 kr vardera. Kommunstyrelsens beslut: 1. De sex förordade uppsatserna tilldelas ett stipendium på totalt kronor. 2. En uppsats tilldelas kr och övriga 7000 kr vardera. 26

27 ~moderaterna Yrkande Kommunstyrelsen Ärende 7 Örebro Kommun Ks 1069/ november 2014 "Underlag om Kulturk luster" Skapa ett levande kulturiduster Iden om kulturkvarter kommer från ketchup-miljardären Henry John Heinz II som ville rusta upp en fårfallen stadsdel i sin hemstad Pittsburgh med kulturen som drivande kraft. Nya Moderaterna i Örebro är positiva till att skapa ett kulturkluster i Örebro men ser det lagda förslaget som en förlorad möjlighet att skapa ett levande kulturkvarter i Örebro. Det lagda förslaget begränsar sig för mycket till institutionell kultur och kommunens egna verksamheter. Detta gör också kostnaderna för projektet ohållbara samtidigt som klustret riskerar att bli öde och otryggt utanför verksamheternas ordinarie öppettider. Örebro förtjänar ett riktigt kulturkluster med arenor för såväl den icke-kommersiella kulturen som den kommersiella. Vi vill se ett kvarter som sjuder av liv med cafeer, ga llerier, antikvariat, bokhandlare, konsthandlare och ateljeer dagtid. Musikhögskolan vid Örebro universitet bör ges möjlighet att verka i kvarteret. Även kontorsytor bör finnas för företag aktiva inom de kreativa näringarna. Kvällstid kan restauranger och musikbarer skapa ett kulturkluster med rörelse och brede!. Förutsättningarna för en utomhusscen i kulturkvarteret bör utredas. En sådan lösning skulle också innebära att den kommersiella kultmen ger stöd till den ickekommersiella. Ett sådant kluster ger också förutsättningar för möten och kontakter som kan leda till en spännande kulturutveckling. Med hänvisning till ovanstående foi'eslå vi att Kommnnsty elsen besluta att ovanstående synpunkter inarbetas i utvecklingsprojektet. Om kommunstyrelsen beslutar annat gäller ovanstående som reservation till fönnån får eget förslag _KS07_Y_Kulturkluster.doc

28 Yrkande Folkpartiet Liberalerna i Örebro kommun Kommunstyrelsen 18 november 2014 Ärende 12 Ks 1145/2014 Folkpartiet har ett alternativförslag till antalet ortstidningar för vilka kungogörelse för Kommunfullmäktige skall införas i. Annons om Kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i Nerikes Allehanda, Länsposten och örebroare'n under mandatperioden Om Kommunstyrelsen beslutar att inte ta Folkpartiets förslag om beslutssats för ärendet gäller ovanstående som reservation till förmån för eget förslag. För Folkpart ( ~~""' ~' fo\\q>art\et

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 433/2016. Datum: Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 433/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2016-03-29 Klockan: 09:50-10:40, ajournering 10:15-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S), ordförande Lennart Bondeson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 968/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-11-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Johanna Reimfelt (M)

Läs mer

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 1495/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2017-01-25 Klockan: 09:00 ca 17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Information om ny teknik i Sessionssalen 2 Val av protokollsjusterare och bestämmande

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1193/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-01-27 Klockan: 9:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Johanna

Läs mer

Ärendelista Ks 26/ Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 26/ Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 26/2017 Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-15 Klockan: 09.00 cirka 17.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Mötets öppnande, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 413/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-11-17 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 411/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-09-22 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) 38-42

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Programnämnd samhällsbyggnad

Programnämnd samhällsbyggnad Protokoll Sam 902/2014 Programnämnd samhällsbyggnad Datum: 2015-01-14 Klockan: 10:00-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Björn Sundin (S) Hannah Ljung (C) Daniel Granqvist (M) Behcet

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 199/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-04-05 Klockan: 09:00-10:10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Johanna

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 36/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-02-09 Klockan: 09:00-10:15, ajournering 09.40-10.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt I ÖREBRO Protokoll Ks 25/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-02-07 Klockan: 09.00 10.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 516/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-10-11 Klockan: 09:00 12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Kenneth Nilsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1429/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-01-17 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Per-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1177/2014. Datum: 2015-01-27 Klockan: 14:15-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1177/2014. Datum: 2015-01-27 Klockan: 14:15-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1177/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2015-01-27 Klockan: 14:15-14:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 1165/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2012-06-19 Klockan: 09.00 11.15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Fisun Yavas (S) Peter

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 748/2016. Datum: Klockan: Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 748/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2016-09-21 Klockan: 13.00 16.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Jan Zetterqvist (S) Ulf Södersten (M) Torgny Larsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 414/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-12-14 Klockan: 09:00-11:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD), ordförande Lena Baastad

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 910/2011 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2011-11-15 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Lena Baastad (S) Lena

Läs mer

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige. 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst. Protokollsutdrag Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2015-05-27 Justeringsdatum: 2015-06-04 Anslagsdatum: 2015-06-05 110 Förändrade kostpriser - Mattjänst Ärendenummer: Ks 606/2015 Ärendebeskrivning Neutrala

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1241/2014. Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1241/2014. Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1241/2014 Kommunfullmäktige Datum: 2015-01-28 Klockan: 09.00 17.00, ajournering kl. 10.00 10.30 Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) 1-6, 9-34 Jan Zetterqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 578/2011. Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset. Närvarande ledamöter Protokoll Ks 578/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-06-21 Klockan: 09:00-10:15 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kent Persson (M) Lena Baastad (S) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1412/2016. Datum: Klockan: 14:15-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1412/2016. Datum: Klockan: 14:15-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1412/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2017-01-17 Klockan: 14:15-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Fisun Yavas (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Ärendelista Ks 194/ Protokolljusterare, kallelse och föredragningstider. 2 Rapport om riktade utredningsuppdrag 2016

Ärendelista Ks 194/ Protokolljusterare, kallelse och föredragningstider. 2 Rapport om riktade utredningsuppdrag 2016 Ärendelista Ks 194/2016 Kommunstyrelsen Datum: 2016-08-23 Klockan: 14:15 - Plats: Dialogen, Rådhuset 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningstider 2 Rapport om riktade utredningsuppdrag 2016 Ärendenummer:

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 4990/2016. Datum: Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 4990/2016. Datum: Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 4990/2016 Tekniska nämnden Datum: 2016-11-17 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Carl Kling (L) Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Håkan Schultz (S) Nils-Erik

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 218/2013. Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Protokoll Sö 218/2013 Socialnämnd öster Datum: 2014-04-10 Klockan: 14:00-17:00 Plats: Jätten Närvarande ledamöter Sigvard Sundkvist (KD) Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Ulf Södersten (M) Carola Johansson (S)

Läs mer

Ärendelista Ks 1428/2015. 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista. 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet)

Ärendelista Ks 1428/2015. 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista. 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet) Ärendelista Ks 1428/2015 Kommunstyrelsen Datum: 2016-02-09 Klockan: 14:15 - Plats: Dialogen, Rådhuset 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 2 Kommunstyrelsens årsberättelse 2015 (egen verksamhet)

Läs mer

Ärendelista Ks 214/ Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista

Ärendelista Ks 214/ Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista Ärendelista Ks 214/2017 Kommunstyrelsen Datum: 2017-12-05 Klockan: 14:15 - Plats: Dialogen, Rådhuset 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista 2 Låne- och borgensramar för 2018-2020 Ärendenummer:

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (14) Ärendelista 8 februari 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 5, 6 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Bestämmelser

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 174/2014. Datum: Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 174/2014 Miljönämnden Datum: 2015-09-15 Klockan: 09:00-11:00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Ordförande Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1002/2014. Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset

Kommunfullmäktige. Protokoll Ks 1002/2014. Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Protokoll Ks 1002/2014 Kommunfullmäktige Datum: 2014-10-22 Klockan: 9:00-11:35 (ajournering 320, kl: 10:30-11:00) Plats: Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Agneta Blom (S) Torgny Larsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 397/2015. Datum: 2015-09-22 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 397/2015. Datum: 2015-09-22 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 397/2015 Kommunstyrelsen Datum: 2015-09-22 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Protokoll Fö 617/2015

Protokoll Fö 617/2015 Protokoll Fö 617/2015 Förskolenämnden Datum: 2016-09-20 Klockan: 13:30-16:45 Plats: Dojan norr, 3 tr Närvarande ledamöter Ewa Andersson (S) Ulrica Solver-Gustavsson (L) Kenneth Hallén (S) Ulf Mattsson

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Ärende 10. Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB

Ärende 10. Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB Ärende 10 Ändring av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Örebroregionen Science Park AB Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-12-22 KS 2015.0446 Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige Ändring

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 5582/2015 Tekniska nämnden Datum: 2016-01-21 Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Patrik Jämtvall (L) Eva Järliden (S)

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr

Förskolenämnden. Protokoll Fö 618/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Protokoll Fö 618/2015 Förskolenämnden Datum: 2016-10-18 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan norr, 3 tr Närvarande ledamöter Marie Magnusson (KD) Ulrica Solver-Gustavsson (L) Kenneth Hallén (S) Gunilla Muhr

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 39/2015. 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 39/2015 Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Klockan: 9:00-17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Kungörelse, val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 20/2016. Datum: Klockan: 14:00-16:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 20/2016. Datum: Klockan: 14:00-16:00 Plats: Dialogen, Rådhuset ~ ' ÖREBRO Landsbygdsnämnden Protokoll Ln 20/2016 Datum: 2016-05-19 Klockan: 14:00-16:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C) Anna Hedström (S) Larz Lundberg (L) Karl-Gustav

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 709/2010. Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 709/2010. Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 709/2010 Kommunstyrelsen Datum: 2010-10-26 Klockan: 15:00-15:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP) Lena Baastad (S) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Riktlinjer för beredning av motioner

Riktlinjer för beredning av motioner Riktlinjer för beredning av motioner Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinjer för beredning av motioner Beslutsdatum: 2015-11-17, 182 Dokumentansvarig

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 565/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-06-15 Klockan: 09:00-10:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) fr.o.m. 28 Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1280/2014. Datum: 2015-06-16 Klockan: 14.15 15.45 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1280/2014. Datum: 2015-06-16 Klockan: 14.15 15.45 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1280/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2015-06-16 Klockan: 14.15 15.45 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 18/2014 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2014-05-08 Klockan: 13:30-16:05 Plats: Dojan, förvaltningskontoret, Ringgatan 32, våning 3 Närvarande ledamöter Anders Hagström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 174/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-03-23 Klockan: 09:00-10:50 Plats: Dialogen Närvarande ledamöter Murad Artin (V) Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren (MP) Lennart Bondeson

Läs mer

Catharina Malmborg (M) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Catharina Malmborg (M) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.15-14.55 ande Henrik Wöhlecke (M) ordförande Janet Andersson (S) ledamot David Westlund (S) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Hans Forsberg (M)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Hans Forsberg (M) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-09-03 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 9 september 2014 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset OBS! Sammanträdet startar i kommunfullmäktigesalen 1.

Läs mer

Protokoll Gn 1261/2016

Protokoll Gn 1261/2016 Protokoll Gn 1261/2016 Grundskolenämnden Datum: 2016-12-15 Klockan: 12:30-15:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Linda Smedberg (S) Seydou Bahngoura (C) Maria Haglund (M) Jacob Höglund (S)

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

Tysslinge lokala nämnd

Tysslinge lokala nämnd Protokoll Ty 23/2011 Tysslinge lokala nämnd Datum: 2011-05-17 Klockan: 14:00-16:00 Plats: Suzuki Garphyttan Närvarande ledamöter Karl-Gustav Granberg (S) Larz Lundberg (FP) Birgitta Karlsson-Feldgrill

Läs mer

Protokoll Ft 6/2017. Närvarande ersättare Jonas Levin (KD) Hasan Ajlan (M) Arne Björklund (SD) Marcus Mattsson (L) 11-18

Protokoll Ft 6/2017. Närvarande ersättare Jonas Levin (KD) Hasan Ajlan (M) Arne Björklund (SD) Marcus Mattsson (L) 11-18 Protokoll Ft 6/2017 Fritidsnämnden Datum: 2017-02-07 Klockan: 14:00-16:35 Plats: Sessionssalen, SBH II Närvarande ledamöter Jonas Håård (S) 11-18 Annika Tholster (C) 11-18 Sebastian Cehlin (M) 11-18 Ingela

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll. Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll. Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 124/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-04-23 Klockan: 14.15 15.05 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Maria Haglund (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd väster

Vård- och omsorgsnämnd väster Protokoll Vv 26/2017 Vård- och omsorgsnämnd väster Datum: 2017-02-09 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dojan höger, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Gunhild Wallin (C) Gun Carlestam Lewin (S) Johanna Reimfelt

Läs mer

Programnämnd samhällsbyggnad

Programnämnd samhällsbyggnad Protokoll Sam 18/2014 Programnämnd samhällsbyggnad Datum: 2014-11-11 Klockan: 13:00-16:40 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Björn Sundin (S) Hannah Ljung (C) Daniel Granqvist

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-11-20 220 Tid 8.00-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 219-225 ande Johan Persson (s) 219-222 Göran Häggfors (m) 219-222 Birgitta

Läs mer

Ärendelista Ks 694/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 694/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 694/2017 Kommunfullmäktige Datum: 2017-06-14 Klockan: 09.00 cirka 17.00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet 2

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 10/2015 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-09-02 Klockan: 13:15 14:10 Plats: Representationsvåningen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Karolina

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

Kommunledningskontoret Björkhem

Kommunledningskontoret Björkhem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset Kristianstad 2:a vån 15:25-16:04 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Ewa Wemby (M) Peter Johansson (M) Anders Björklund

Läs mer

Miljönämnden. Protokoll Mn 173/2014. Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Miljönämnden. Protokoll Mn 173/2014. Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Mn 173/2014 Miljönämnden Datum: 2015-08-18 Klockan: 09:00-11:45 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per Lilja (S) Lilla Alkman (KD) Gunilla Neogard (S) Arne Bergqvist

Läs mer

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 16/2015. Datum: 2015-03-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Landsbygdsnämnden. Protokoll Ln 16/2015. Datum: 2015-03-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ln 16/2015 Landsbygdsnämnden Datum: 2015-03-12 Klockan: 13:00-17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C) Anna Hedström (S) Larz Lundberg (FP) Karl-Gustav Granberg (S)

Läs mer

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 350/2010. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr

Skolnämnd nordost. Protokoll Sno 350/2010. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr Protokoll Sno 350/2010 Skolnämnd nordost Datum: 2011-01-11 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Vinön, Stadsbyggnadshus 2, Tomtagatan 9, 1 tr Närvarande ledamöter Johan Åqvist (FP) Inger Carlsson (S) Linda Smedberg

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 6 oktober 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Nyttjanderättsavtal pendelparkering

Läs mer

Ärendelista Km 441/ Beslut: Omprioriterat budgetutrymme inom nämndens ramar

Ärendelista Km 441/ Beslut: Omprioriterat budgetutrymme inom nämndens ramar Ärendelista Km 441/2016 Kulturnämnden Datum: 2016-12-15 Klockan: 17:00 - Plats: Sessionssalen, SBH II 1 Protokolljusterare Handläggare: Rickard Bergqvist Ordinarie: Gun Kornblad (M) Ersättare: Börje Ström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer