HörOrkesterNord e n. LIONS UPPGIFT: Att skapa och upprätthålla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HörOrkesterNord e n. LIONS UPPGIFT: Att skapa och upprätthålla"

Transkript

1 Årgång 43 Nr LIONS UPPGIFT: Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan. HörOrkesterNord e n Lions valspråk We serve - vi tjäna Ansvarig utgivare: Distriktsguvernör Nils-Erik Borgström LC Munkedal Redaktion: Lasse Welldén L.a Gerrebackav. 3A Hisings Kärra LC Gbg Tuve-Säve Lions distrikt 101-VG har fått möjlighet att arrangera en konsert med Orkester Norden i Vara konserthus tisdagen 3 juli Det finns ett starkt skäl att arrangera en konsert inom vårt distrikt då den ursprungliga idén till Orkester Norden kommer från vårt distrikt och här har också klubbarna genom alla år ställt upp helhjärtat både med bidrag och olika slag av arbetsuppg i f t e r. Allt sedan starten av Orkester Norden 1993 har vi inom distriktet haft två konserter i Göteborg och då gjorde klubbarna där stora insatser. Forts. sid 10

2 L i o n s v ä n n e r Ett år går så fort sägs det ofta, men ett år som DG går ännu fortare. Nu har mer än halva min tid som DG gått. Det är nu som jag upptäcker att vissa saker skulle kunna ha gjorts på ett annat sätt. Det är nu som jag upptäcker rutiner och arbetssätt. Det är nu som jag känner att ett år går väldigt fort. Vad är det jag försöker säga, att mandatperioden skall vara längre? Nej, det tror jag inte på, det kan då vara svårt att få personer till denna typ av uppdrag. Tror att det med en längre mandatperiod skulle begränsa urvalet och får som följd att färre får möjlighet till detta uppdrag. Det är istället vitaliserande för verksamheten att fler kan ta detta uppdrag. Det ger fler idéer och fler möjlighet e r. Vi måste i distriktet samlas om en målsättning som sträcker sig över flera år, ha kontinuitet mellan verksamhetsåren och inte att varje DG ska ha sin egen målsättning. Men också ha kontinuitet på administrativa rutiner. Det känns ganska självklart att ha samma kassör i flera år. Detta skulle kunna gälla även sekreterare som då på ett rutinerat och rationellt sätt kunde utföra distriktets administrativa uppgifter. Lions för tillfället största insamlingsaktivitet Sight First II pågår för fullt. Med en målsättning för distriktet detta år på 1,7 milj kr, vilket motsvarar 750: - per medlem, DG har ord e t Det är kul att vara Lions Blir det för en medelstor klubb på 20 medemmar :-. Det hittills redovisade resultatet gör mig lite orolig om möjligheten att nå målet. Men det är ju flera månader kvar på verksamhetsåret och jag hop pas och tror att målet kommer att nås. Campaign Sight First II där kampen mot onödig blindhet i världen står i centrum visar på ett mycket påtagligt sätt den internationella delen av Lions hjälpverksamhet. Insamling av glasögon sker också i stor omfattning, men använd denna möjlighet att också få in pengar till Sight First II. Att som DG komma ut på klubbesök är något av guldkornen i DG jobbet. Det är ett fantastiskt arbete som görs i klubbarna med stort engagemang och stor kreativitet. Men det är också ett sätt att umgås och ha trevligt. Det är viktigt att i klubben känna gemenskap, glädje och tillfredsställelse. Klubbarna kan se olika ut vad det gäller sammansättning av medlemmar, former och dag för möten men jag känner samma värme och välkomnande. På ett zon möte i Göteborg gästades vi av en Lions från Mexico City. Han sa: Vi måste inte vara Lions-medlem för att vi är vänner, men om vi är Lions så är vi vänner. (fritt övers a t t ) PR är att synas, att synas är ett måste för all verksamhet. Vår nationella varumärkeskampanj är nu inne på år två av tre. Det är nästan omöjligt att i detta skede säga om det har varit till någon nytta, men klart är att det är många som har synpunkter både på upplägg och på innehåll. Vi har de senaste åren avsatt medel till PR inom distriktet där en klubb eller flera klubbar tillsammans kan söka om medel till PR a k t i v i t e t e r. Detta verk samhetsår har distriktsrådet beviljat medel dels till Nordstadsaktiviteten och dels ett garantibelopp på : - till att arrangera en konsert i Va r a med Orkester Norden. Lev väl och var rädda om er Om personen du talar med inte tycks lyssna, var tålmodig. Det kan helt enkelt vara så att han har lite ludd i ena örat Nalle Puh Nils-Erik Borgström Distriktsguvernör Ps. Glöm inte att anmäla och skicka delegater till distrikts-mötet i Lysekil den 21 april. Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna i vår gemenskap: Roy Persson LC Borås/Ullsaxen Stig Olsson LC Onsala/Vallda Roland Larsson Conny Johansson LC Borås/Ullsaxen LC Floby Patrik Drotz Josefine Larsson LC Skara LC Skövde/Ryd Anders B. Blomqvist LC Floda-Gråbo Willis Rolander LC Tjörn Göran Persson LC Fristad Hasse Olsson LC Tjörn Göran Ullman Paul Johansson LC Göteborg LC Göteborg/Tuve Säve Jörgen Burnert Carina Arnell Wahlenius LC Trollhättan LC Trollhättan Roland Jonsson LC Hindås Olle Pettersson LC Trollhättan Reinhold Zoll LC Horred Nils-Åke Karlsson LC Ulricehamn Lars-Göran Ytterberg Erika Fredholm LC Hova LC Karlsborg Mats Andersson Ulla Andersson LC Valle LC Valle Ingvar Elvemo LC Kinna-Skene Jonny Olsson LC Vedum Christer Hansson LC Kinna-Skene Tommy Andersson LC Viskafors Rune Rennemark Arne Thelander LC Kinna-Skene LC Lysekil Leif Hansson Uno Engström LC Viskafors LC Viskafors Ulf Isaksson LC Lysekil Lennart Johansson LC Åsa 2

3 Det är kul att vara Lions DG:s berättelse för tiden 1 juli januari 2007 D i s t r i k t e t Distrikt 101VG är det till medlemsantalet största distriktet i Sverige. Detta verksamhetsår är det femte efter sammanslagningen mellan 101V och 101VG. Det aktuella medlemsantalet är i slutet av januari medlemm a r. Det är en minskning med 56 medlemmar sedan verksamhetsårets början juli Tyvärr har en klubb, LC Särö lagts ner under hösten. Distriktet består nu av 84 k l u b b a r, 1 filialklubb och Leoklubb, fördelade på 9 zoner. D i s t r i k t s r å d e t Distriktsrådet består av 21 ordinarie ledamöter. Uppstartsmöte hölls i Göteborg den 12 augusti. Därefter har tre rådsmötet hållits, Tr o l l h ä t t a n, Munkedal samt Falköping. Distriktets arbetsutskott (AU) bestående av IPDG Bengt-Arne B, DG Nils-Erik B, VDG Gudrun R och DK Björn W har haft ett möte i Göteborg samt två telefonmöte. Z o n o rd f ö ra n d e Verksamhetsåret började med vakans på ZO i zon 7, Kenneth Ehnberg tillträdde i oktober. Alla ZO har under perioden hållit två zonmöte. Samtliga ZO har deltagit på distriktsrådsmöten i Trollhättan och Munkedal, i Falköping hade fyra ZO förhinder. D i s t r i k t ko n f e re n s Distriktskonferensen hölls i Tr o l l- hättan den 2 september med drygt 100 deltagare från 49 klub bar. Konferensen inleddes med ett anförande av Christer Hanson med mångårig erfarenhet från drogrelaterade frågor. På förmid dagen genomfördes ett distrikts rådsmöte samt utbildning för klubbfunktionärer. K l u b b e s ö k Målsättningen vid planering av klubbesök är att varje klubb skall få ett personligt besök per två år. Under verksamhetsåret kommer 52 klubbar att få besök. Besöken har fördelats mellan IPDG, DG och VDG. Besök på zonmöten IPDG, DG eller VDG har besökt minst ett zonmöte i åtta zoner, zon 9 kommer att få besök under våren. Distriktsvalnämnden har besökt zonmöten med information om nominering av funktionärer till val på distrikt- och riksmöte. G u v e r n ö rsrådet Guvernörsrådet har haft fyra rådsmöten, Boston, Hindås, Linköping samt Reykjavik. N S R Detta verksamhetsårs NSR-möte hölls i Reykjavik januari. Beslut togs att höja bidraget för gemensamma projekt från 0,94 Euro till 1,2 Euro/medlem. E u ro p a f o r u m DG besöker inte Europaforum. Ko n g re s s re s a n Årets världskongress är i Chicago. Distriktet har genomfört försäljning av andelar för att göra möjligt för medlemmar att resa till kongressen. LC Ale fick vid dragningen på distriktsrådsmötet i Falköping möjlighet till en resa för två p e r s o n e r. Distrikttidningen Lion Nytt Tidningen har under perioden utkommit med 2 nummer, totalt ska 4 nummer komma ut. Sight First II Insamlingen till det internationella synvårdsprojektet pågår i distriktet. Distriktets målsättning för detta verksamhetsår är 1,7 milj. Fram till december har drygt : - redovisats. A f f i s c h t ä v l i n g e n Till årets internationella affischtävling Fira fred inkom 16 bidrag. Det vinnande bidraget utsågs på distriktsrådsmötet i Munkedal. Juryn enades om ett bidrag inlämnat av Marcus Lundell, Tidaholm. Flatön 6 februari, 2007 Nils-Erik Borgström Distriksguvernör Lyrestad-Hasslerör Motioner/Yrkanden till distriktsmötet 2007, Lions distrikt 101VG: Motion/Yrkande nr 1: Lions Club Lyrestad-Hasslerör yrkar att distriktets tidning, Lions-nytt 101 VG, byter distributionsform och utkommer som nättidning på hemsidan, i stället för som papperstidning. Enligt de uppgifter som framkommit vid distriktsrådsmöte, skulle vi i distriktet, spara över etthundratusen kronor på att byta distributionsform. Motion/Yrkande nr 2: Lions Club Lyrestad-Hasslerör yrkar att när distriktet byter distributionsform för tidningen Lions-Nytt 101 VG, till nättidning, skall de sparade medlen (över etthundratusen SEK) användas till att sänka medlemsavgiften till distriktet. För Lyrestad-Hasslerör Lions Club Ingemar Andersson (BZO zon 1) För medlem som ej har tillgång till internet, kan respektive klubb ta ansvar för att förmedla ett utskrivet exemplar. Yttrande från AU: Motionerna kommer att behandlas på nästa distriktsrådsmöte den 17 mars. Yttrandet kommer omgående att presenteras på distriktets hemsida. 3

4 Det är kul att vara Lions DG:s berättelse för tiden 1/ / Distriktet Vårt distrikt 101 VG består av 85 klubbar, 1 klubbfilial samt 1 Leoklubb fördelade på 9 zoner. Medlemsantalet den 30 juni 2006 var Tyvärr har LC Steneby lagts ned och avförts under sommaren. Inga nya klubbar har chartrats. Distriktsrådet Rådet har bestått av 23 medlemmar samt 9 vice ZO. 7 protokollförda sammanträden har hållits. Distriktskonferens Årets konferens hölls i Trollhättan den 3 september av distriktets klubbar var representerade. Gästtalare var polismannen Mats Bergström som höll ett mycket uppskattat anförande om polisens jakt på droger. Vidare hölls utbildningsseminarier under förmiddagen i IT-frågor. Verksamhetsplanen som fanns presenterad i vår distriktstidning gicks igenom och de olika kommittéerna redogjorde för sina målsättningar för året. Europaforum DG deltager ej av ekonomiska skäl. Guvernörsrådet / NSR DG har deltagit i samtliga guvernörsrådsmöten samt NSR-mötet i Kuusamo, Finland. Vid NSR-mötet antogs Sveriges förslag till samnordiskt projekt, vilket innebär en kockskola i Oradea i Rumänien. Distriktsmöte Distriktsmötet hölls i Kinnarp den 8 april 2006 i möbelföretaget Kinnarps lokaler. A r r a n g e r a n d e klubbar var LC Falköping och LC Falköping/Ålla. 125 medlemmar representerande 55 klubbar deltog. Vid mötet valdes till DG Nils- Erik Borgström och till VDG Gudrun Rytterlund-Nordstöm för verksamhetsåret Riksmöte Årets riksmöte hölls på hemmaplan i Trollhättan den maj Riksmötet var väl besökt av distriktets klubbar som i hög grad bidrog till den lyckade fanparaden genom staden till Oscarsbron och vattenpåsläpp. Ett mycket lyckat RM som arrangörsklubbarna LC Trollhättan, LC Vänersborg och LC Uddevalla genomförde med bravur. Till GRO valdes Annette Eiserman- Wikström, LC Mölndal/Kvarnbyn. Klubbesök DG, VDG och IPDG har besökt 31 klubbar genom personligt besök. Målsättningen i distriktet är att samtliga klubbar skall få 1 besök under en 2-årsperiod. Man får numera också räkna in de klubbar som varit närvarande vid zonmöten som besökts av DG, VDG eller IPDG: Samtliga zoner har fått besök en eller flera gånger. Ekonomi Distriktets ekonomi har hållits inom budgeterade ramar. Klubbarnas inbetalningar till internationella, nationella samt distriktsavgifter har fungerat bra. Även inbetalningar till de gemensamma aktiviteter som beslutats på riks- och distriktsmöten har fullföljts efter bästa förmåga. Sökhund narkotika Vårt distrikt beslutade vid DRmöte i Götene den 19 nov 2005 att samla in till en sökhund som kommer att placeras av tullverket inom vårt verksamhetsområde. Redan i februari 2006 hade de 4 nödvändiga :- insamlats med råge. Conventiondelegatresor LC Svansjö (2 pers) och LC Trollhättan (1 pers) fick möjligheten att sända klubbrepresentanter till Convention i Boston, USA vid det 89:e Convention i juli Lion Nytt Tidningen har utkommit med 4 nummer under verksamhetsåret. Ansvarig utgivare har varit DG och redaktör Lion Lars-Inge Welldén, LC Göteborg/Tuve Säve. Hemsida/IT Webmaster Lion Göran Kjellebäck, LC Trollhättan har sett till att all information från DG och Distriktsråd snabbt och reglbundet lagts in på hemsidan. Stor del av klubbkontakterna har skett via . Medlemsrapportering Året började struligt med rapporteringen. P g a svårigheter mellan de svenska och amerikanska rapporteringssystemen dröjde det till våren 2006 innan rapporteringen fungerade tillfredsällande. Ett mycket stort arbete har nedlagts av Lion Sune Karlsson, LC Hindås både på distriktsnivå och inte minst på multipeldistriktsnivå. Aktiviteter Vid DR-mötet i Götene utsågs vinnaren an årets internationella affischtävling För fred. Vann gjorde Therese Almgren, Hökensås Skola, Tidaholm. I vecka hölls årets PR aktivitet i Nordstán, Göteborg. Ett stort antal klubbar deltog och bidrog på så sätt att göra Lions synliga. Tranemo i juli 2006 Bengt-Arne Bengtsson Distriktsguvernör

5 Administrativa medel Balansräkning Det är kul att vara Lions Lions 101 VG - Ve r k s a m h e t s å ret 2005/2006 Administrativa medel Resultaträkning TILLGÅNGAR Bankkonton ,66 Bank Sekura-fond ,00 Premieobligationer ,00 Summa bank och placeringar ,66 Convention-lotteri, avräkning 2 671,60 Varulager, standar ,00 Summa tillgångar ,26 EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR Eget kapital vid årets början ,21 Årets resultat ,55 Avsättning till framtida PR ,00 Avsättning till Sight First II ,00 Summa eget kapital ,66 Avsättning till Sight First II ,00 Avsättning till framtida PR ,60 Summa avsättningar ,60 Summa eget kapital och avsättningar ,26 INTÄKTER Medlemsavgifter, distriktet ,50 Bidrag från LCI avseende DG,VDG,IPDG och FDG ,11 Ersättning för PR-kostnader från MD ,00 Summa intäkter ,61 KOSTNADER Resekostnader för DG, VDG, IPDG och FDG ,90 Övriga kostnader för DG och VDG ,60 Kostnader för HRO, PRC, MO/EO ,50 Kostnader för LDC ,80 Kostnader för ZO avseende resor och besök ,90 Distrikets valnämnd ,60 Kostnader för distriktsmöten, re s o r, hyror och bidrag ,80 Kostnader för IRC, YEC och LQ/NO ,00 PR-vecka Nordstan Göteborg ,90 Övriga distriktskostnader -617,00 Summa ersättningar och utlägg ,00 Distriktstidningen ,00 Datakostnader och hemsida ,00 Trycksaker och kontorsmaterial ,00 Telefon och porto ,50 Distriktets standar ,00 Bankkostnader -970,00 Övriga kostnader -175,00 Summa externa kostnader ,50 Ränteintäkter och värdeökning av fonder 2 037,84 Vinst premieobligationer 700,00 Övriga intäker 1 190,50 Summa finansiella intäker 3 928,34 Årets resultat ,55 Till distriktsmötet för Lions Club 101-VG Revisionsberättelse 2005/2006 Vår granskning har omfattat administrativa medel och aktivitetsmedel för verksamhetsåret 1 juli juni Vi har granskat bokföringen och verifikationerna, resultaträkningarna och balansräkningarna samt tagit del av protokoll från distriktets sammanträden. Räkenskaperna är väl förda och styrkta med verifikationer. Vår revision har inte givit anledning till några a n m ä r k n i n g a r, varför vi tillstyrker - att resultaträkningen och balansräkningen för administrativa medel fastställs - att resultaträkningen och balansräkningen för aktivitetsmedel fastställs - att distriktsguvernören och distriktsrådets ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005/2006. Hjo och Karlsborg den 7 december 2006 Owe Hjalmarson Henry Carlsson Av distriktsmötet valda revisorer. 5

6 Lions 101 VG - Ve r k s a m h e t s å re t / Det är kul att vara Lions Budget för ve r k s a m h e t s å ret 1 juli juni 2008 Aktivitetsmedel Resultaträkning Bankkonto ,00 Ränteintäkter och värdeökning fonder 1 037,66 Årets resultat -462,34 Aktivitetsmedel Balansräkning Tillgångar Bank, checkräkning ,17 Bank Sekura -fond ,00 Bank, Internationella ungdomslägret ,06 Förskott Internationella ungdomslägret ,50 Summa bank och placeringar ,73 Summa tillgångar ,73 Eget kapital och avsättningar Eget kapital vid årets början ,75 Årets resultat -462,34 Summa eget kapital ,41 Projekt narkotikahundar ,00 Avsättning postpengar ,42 Projekt Internationellt ungdomslägret ,90 Summa projekt och avsättningar ,32 Intäkter. Medlemsavgifter LCI Summa intäkter Kostnader DG,VDG, IPDG Kommitté: Utveckling,Utbildning Kommitté: Hjälpverksamhet 3000 Kommitté: Ungdom, CSF Revision,HRO, Distiktsvalnämnd 5000 Resor: Rådsmedlemmar,ZO, Rådsmöten Distriksbidrag:Distriksmöte 5000 Summa Adminitration 9000 Övrigt 3000 Summa Distriktstidning Summa Totalt summa kostnader Intäkter./. kostnader 0 Noter: Medlemsavgiften 110:00 beräknat på 2200 medlemmar VDG och Kommitté utbildning På MD-nivå 9000:00 VDG närvarande vid NSR 2008 enligt GR-beslut Summa eget kapital och avsättningar ,73 FÖRSLAG från Distriktsrådet i 101-VG Vår distriktstidning kostar vårt distrikt drygt :- vilket utgör ca 1/3 av distriktets budget. För att undvika avgiftshöjningar till distriktet uppmanar vi distriktsmötet 2007 att ompröva tidningens framtid i pappersformat. Vi föreslår att tidningen i fortsättning ges ut som en nättidning, varvid utgivningskostnaden torde stanna på ca :- för alla 4 nummer. Klubbarna kan vid behov själva skriva ut tidningen på dator och använda den som information på möten samt till de medlemmar som saknar möjlighet på nätet. 6 Distriktsrådets förslag innebär: att distriktsavgiften förblir oförändrad att distriktet avsätter pengar till PR-verksamhet att distriktet avsätter pengar till ungdomsverksamhet att distriktet avsätter pengar till kapitalbildning Tranemo Distriktsrådet i 101 VG Bengt-Arne Bengtsson Enligt uppdrag av distriktsrådet

7 DG kandidat Gudrun Rytterlund Nordsdtröm Född: 1947 Familj : Son o dotter samt fyra barnbarn, maken Ola harsonodotter samt 5 barnbarn. Egen företagare med en konstbutik samt ramverkstad i Varnhem. Gudrun har treårig konstutbildning och har haft många framgångsrika utställningar bakom sig. Medlem i lions sen 1996,har varit president LC Skövde , Charterpresident LC Valle ZO ,har också varit sekreterare, aktivitetsordf. Några viktiga saker för mig som lions: Lions arbete med handikappade i samhället. Att öka medlemsantalet i klubbarna. Fler kvinnliga Lions Ser inga svårigheter med Lions bara möjligheter. Fritidsintressen: Lions, konst, matlagning och vandringar i naturen. Det är kul att vara Lions VDG kandidat Hans-Theo Buschhausen Född: 1940, Tyskland. Familj: Två söner och hustrun Sigrid, 2 barnbarn. Efter mer än 20 års arbete i Helsingfors för den tyska stålkoncernen Thyssen AG kom jag till Göteborg 1986 för att tillträda posten som Vd för nuvarande bolaget ThyssenKrupp Materials Sverige AB, en av Sverges ledande leverantörer av Special- och Handelsstål slutade jag som Vd och gick i pension. Inom LC Onsala Vallda (medlem sedan 1988) har jag haft följande befattningar: VP LP Sekreterare Zon ordförande för VG zon 6 under åren Min målsättning skulle vara att öka antalet medlemar genom värvning av en yngre genaration Lions (dvs våra söner och döttrar). Fritidsintressen: Familjen, sommarstället vid sjön Viken i Karlsborgskommun, resor. VDG kandidat Larsolof Wallinder Född: 1941 P e n s i o n ä r sedan 1 år tillb a k a. Ti d i g a r e yrke: A p o t e k a- re. Bor i Tr o l l- hättan och gift med Eva. Har barn och barnb a r n. Började min Lionsbanan i Lions Club Falköping år 1971 och flyttade i mitten på 80-talet till Tr o l l h ä t- tan och Lions Club Tr o l l h ä t t a n. Har under år varit president 1983/1984, 1989/1990, 1993/1994, 2002/2003 och 2005/2006. Zonordförande 1994/1995 och / Ordförande i Luciakommittén Och haft andra uppdrag styrelseposter både i LC Falköping och LC Tr o l l h ä t t a n. Varit ordförande vid Distriktsmöten i 101-VG 2004, 2005 och Vice ordförande vid Riksmötet i Trollhättan Stort naturintresse och tycker om att fotografera. Tycker om att resa och upptäcka nya platser och träffa människor. 101-VG:s D i s t r i k t s m ä s t e rskap i Golf. Tyvärr har tryckfelsnisse varit i farten. DM golfen äger rum fredagen den 4 maj 2007 och inte söndag 6 maj 2007 som det stod i föregånde nummer av Lions 101. In memorian Rolf Olsson, Lions Club Mellerud har avlidit i en ålder av 83 år. Han var en av stiftarna när klubben bildades Han har innehaft samtliga styrelseuppdrag och belönades med Lions högsta utmärkelse Melvin Jones Fellow. Under 50 år var han redaktör och utgivare av klubbens tidning Julposten som svarat för en stor deal av klubbens inkomster. Arne Blomberg 7

8 Distriktsmöte 101 V G Lions Club Lysekil inbjuder till distriktsmöte den 21 april i Lysekil. Plats: Oscar s (ligger vid Restaurang Havsbadet) Adress: Havsbadsparken Tider (obs tiden): Registrering Distriktsmötet öppnas Lunch Distriktsmöte Pris: 170 kr/deltagare (i priset ingår lunch o eftermiddagskaffe) Anmälan skall ske till Göran Kjellebäck och skall göras via e-postadress Av anmälan skall framgå följande: Klubbens namn Namn på varje deltagare Vilka deltagare som är delegater Endast en anmälan per klubb. Sista anmälningsdag är 1 april Deltagaravgift skall inbetalas på bankgiro samtidigt som anmälan (glöm inte ange att det avser avgift för distriktsmöte). Vid avbokning efter den 13 april återbetalas inte deltagaravgiften. Partnerprogram: För våra partner kommer vi att anordna ett besök på Havets Hus Pris: 100 kr inkl enklare lunch Denna avgift betalas på plats. Anmälan om deltagare på partnerprogrammet görs samtidigt som anmälan till Distriktsmötet (se ovan om hur anmälan sker) Har du några frågor kan du kontakta: Agne Mårtensson eller Hjärtligt välkomna till Lysekil! LC Lysekil Det är kul att vara Lions 8 Arbetsordning vid Distriktsmöte Mötets öppnande 2. Val av ord f ö r a n d e 3. Val av två sekre t e r a re 4. Val av två justerare 5. Val av fyra rösträknare 6. U p p rop och fastställande av röstlängd 7. Anmälan om ärenden att behandla under övriga frågor 8. Fastställande av förh a n d l i n g s o rd n i n g 9. N ä rmast föregående distriktsråds verksamhetsberättelse för år a ) DG:s berättelse för tiden 1/ / Resultat- och balansräkning för tiden 1/ / R e v i s o re rnas berättelse. b ) Fastställande av resultat- och balansräkning. 10. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsrådet avseende tiden 1/ / D i s t r i k t s g u v e rn ö rensrapport avseende tiden 1/ / K o m m i t t é r a p p o rt e r a ) I n t e rnationella re l a t i o n e r b ) Klubb- och medlemssituationen c ) L e d a ru t b i l d n i n g d ) U n g d o m / L E O e ) Ungdomsläger 2009 f ) Public Relations g ) Lions Quest/Narkotika h ) I T- f r å g o r i ) Orkester Nord e n i ) Sight First II 13. P resentation av kandidat till posten som d i s t r i k t s g u v e rnör P resentation av kandidater till posten som vice distriktsguvernör Val av distriktsguvernör och vice distriktsguvern ö r 16. Val av re v i s o rer och två ersättare 16 b Val av distriktsvalnämnd 17 Redovisning av distriktsrådets förslag till poster inom multipeldistriktet 18 Handläggning av från klubbarna inkomna m o t i o n e r. 19. P resentation och handläggning av budgetförslaget för verksamhetsåret 1/ / Fastställande av distriktets medlemsavgift 21. P resentation av inkommande distriktsråd Erbjudande om värdskap och tidpunkt för nästa distriktsmöte jämte beslut med anledning härav 23. Övriga äre n d e n 2 4. Distriktsmötet avslutas

9 Redovisade kalendrar Zon 1 Amnehärad Götene Lyrestad/Hasslerör Moholm 265 Zon 2 Skövde/Ryd Karlsborg Skövde Skultorp Tidaholm Tidan/Väring Tibro Falköping Stenstorp 778 Valle Falköping/Ålla Zon 3 Nossebro Vårgårda Skara 394 Skara/Lisa 375 Det är kul att vara Lions Kampanj Sight Fi rst II Nu har det gått lite mer än första halvlek på det första insamlingså r e t. Hur har det gått? Ja, det ser vi nedan. Ett antal klubbar har redan nått målet 750 kr per medlem och en del är på god väg. Vi har ju ett antal klubbar som haft stora aktiviteter i december, öronmärkta för SightFirstII, som ännu inte har hunnit skicka in pengarna. Vissa klubbar kommer att ha aktiviteter under våren som också kommer kampanjen till del. Bra är att vi betalar in 100-lappen för kalendrarna till Distriktskassan (märk kalendrar) så fort som möjligt. De pengar som inte kommer in får ju Distriktets aktivitetskassa stå för och det vore inte bra. Hur går då insamlingarna för övriga distrikt i landet? Det varier a r. Vi ligger trea efter S och B. Skåningarna är riktigt duktiga! Vi i VG brukar alltid ligga i framkant när det gäller internationella och nationella aktiviteter, så vi skall ta skåningarna på upploppet!! Det är viktigt att vi tar upp CSFII på agendan vid våra klubboch zonmöten. Nästa sammanställning får vi ta del av när vi ses på Distriktsmötet i Lysekil 21 april. Då hoppas vi få se många positiva siffror! Tänk dig, varje minut blir ett oskyldigt barn onödigt blind. Vi kan hjälpa dem med små medel att återfå sin syn. Det spelar stor roll för dem!! L i o n h ä l s n i n g a r Jan Granlund LC Hindås Distriktsansvarig CSFII Kampanj SightFirstII Nedanstående klubbar har t.o.m redovisat insamlade medel till kampanj SightFirst II Inbetalt per medlem inklusive kalendrar Redovisade kalendrar Inbetalt per medlem inklusive kalendrar Zon 5 Horred Kinna/Skene Svenljunga Tranemo Sätila/Hyssna Svansjö Zon 6 Lindome Landvetter 789 Varberg Onsala/Vallda Åsa Zon 7 Göteborg Gathenhielm Lerum 469 Tuve/Säve Ale Floda/Gråbo 782 Partille Partille/Sävedalen Zon 4 Alingsås 438 Borås Borås/Ullsaxen Viskafors Fristad 717 Hindås Herrljunga Zon 8 Sotenäs 117 Orust Stenungsund Tjörn 689 Tanum Zon 9 Brålanda Färgelanda 411 Trollhättan Vänersborg

10 Det är kul att vara Lions Unikt tillfälle att höra Orkester N o rden i 101-VG Konserten i Vara konserthus är en fin möjlighet för Lions medlemmar att lära känna denna förnämliga orkester som av ledande musikkritiker fått omdömet att den håller högsta professionella klass. De 93 musikerna är från samtliga nordiska länder och är i åldern ca år. Dirigent är Petri Sakari från Finland. Vi vill gärna föreslå klubbar att bjuda några musikskoleelever och deras lärare på konserten. Vid denna tidpunkt har konserthuset stängt och för att klara olika praktiska uppgifter bl a biljettförsäljning måste detta ske i Lions regi. Distriktsrådet har tillsatt en kommitté med följande medlemmar: Lion Björn Arvidsson, LC Vara, PCC Finn Bangsgaard, LC Svansjö, PDG Bengt-Arne Bengtsson, LC Tranemo och PCC Lennart Fridén, LC Nossebro. Kommittén har beslutat att erbjuda distriktets klubbar att köpa biljetter à 200 kr/st via internet för att hålla kostnaderna nere för själva biljettförsäljningen. Beställning sker till LC Vara, Inbetalning skall ske senast 8 dagar efter beställning till bankgiro Bekräftelse sker pr . Biljetterna är ej numrerade och placeringen är fri. Viktigt att ve t a! Allt material till Lions Nytt vill jag helst ha på mail. Bilder skickas digitalt som jpg-filer. (Ställ in kameran på bästa upplösning när ni plåtar.) Skicka dokument och bilder som en bifogad fil. Har du vanliga papperbilder skicka dom med posten. Kom ihåg att skriva bildtexter till alla bilder, speciellt om det är människor med. Nr 4 planeras till V 21 Materialstopp till nästa Lions Nytt är senast 26 april 2007 Lasse Welldén, LC V ä n e rs b o rg anordnar ännu en LQ-kurs En tvådagarskurs genomfördes 1-2 februari på Villa Hehrne i Vänersborg. Det var lärare och annan skolpersonal på Granåsskolan i Vargön, som denna gång fick förmånen attt ta del av den populära utbildningen. Det gäller att uppmuntra barnen att göra positiva val, säger kursledaren Marianne Json Fredriksson från Uppsala, att säga ja till det som är bra och ha modet att säga nej till det som är dåligt, mobbing, snatteri, alkohol och droger. Lins Club Vänersborg har tidigare låtit genomföra och bekosta två likadana kurser i Vänersborg, för Öxnereds skola och Onsjöskolan. Utbildningen har varit myck- På bilden syns fr.v. Lion Lars Kjellberg, kursledaren Marianne Json Fredriksson, lions president Stig Dahlbom och rektorn vid Granåsskolan, Christina Nilsson. et uppskattad och Christina Nilsson, rektor vid Granåsskolan, och hennes personal kunde se fram mot två givande dagar. Det var sammanlagt 36 personer, lärare, förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter, som för dagen förvandlades till elever 10

11 Utmärkelse till chartermedlem i Lions Skultorp Det är kul att vara Lions Ekonomisk gåva av Lions Lions har skänkt och överlämnat den ekonomiska gåvan till SRF Trollhättan från l o t t e r i ö ve rskott för år 2006 På Lions Club Skultorps senaste medlemsmöte tilldelades Stig Håkansson utmärkelsen Melvin Jones Fellowship. Han är den ende kvarvarande chartermedlemmen i klubben och har alltså varit med alltsedan starten för 40 år sedan. Han har under denna tid innehaft presidentposten två gånger och i omgångar varit ordförande som svarat för verksamheten i klubbens olika kommittéer. Kvinnliga medlemmar Stig Håkansson har också bland annat varit pådrivande vid tillkomsten av det årliga valborgsmässofirandet, vid ungdomsutbytet, samt i frågan om kvinnliga medlemmar och initiativtagare till vänort i Danmark. Han har också jobbat med Lions Skultorps internationella hjälpverksamhet med mera. Insatser Som erkänsla för sina insatser, nationellt och internatonellt har han nu tilldelats Lions Clubs Internationella Stiftelsens hedersbevis, en mycket hög utmärkelse. I samband med utdelningen av utmärkelsen översände klubben motsvarande dollar till Lions internationella kampanj mot blindhet Sught First II. Vid SRF Trollhättans knutsfest lördagen den 13 januari överlämnade Presidenten för Lions i Trollhättan Lucialotteriets överskott på kr till SRF Trollhättan. Det föll sig naturligt för Lions att ge denna ekonomiska gåva till SRF Trollhättan då Lions internationellt stödjer just synskadade. Detta projekt skall hjälpa synskadade över hela världen med forskning och medicinskt stöd. SRF Trollhättan har visioner om att använda en del av pengarna till att bl a visa på och aktualisera hur det ofta kan vara att se dåligt i vardagen, detta med inriktning på anhöriga och allmänhet. Vi får även möjlighet att utrusta vårt nya kök för specialanpassning då det gäller hjälpmedel för synskadade. SRF Trollhättan tackade Lions för deras goda vilja och stora arbetsinsats som blir till stor nytta för oss synskadade i Trollhättan genom Bo Fremäng. Ungdomsläger 2009 Vårt distrikt står som värd för ett internationellt ungdomsläger Enstaka klubb eller flera klubbar tillsammans erbjuds att arrangera lägret. Tag chansen att vara med att skapa upplevelser och minnen för ungdomar i det så viktiga internationella ungdomsarbetet som Lions bedriver. Hör av er till vår ungdomsansvarige (YEC) Bertil Tunje 11

12 Det är kul att vara Lions Julmarknad med Juldopp i LC Hjo 1 advent var det julmarknad i Hjo och Lions var som vanligt med. Trots dåligt väder blev det ett bra resultat och en stor del av de insamlade medlen går till Sight First II. Ett mycket populärt inslag under marknaden var Lions Juldopp. Det genommfördes för tredje året och 20 tappra trotsade Vätterns kalla vågor och kastade sig djärvt i under den stora publikens jubel. Enbart detta inslag gav 6 000:- netto till Sight First II. En av deltagarna var VDG Gudrun Rytterlund-Nordström som hedrade Hjoklubben med sitt deltagande. Efter badet värmde deltagarna upp sig i bastu och avslutade med en varm soppa på Restaurang Bryggan. C a r l - G ö ran Corin några minnesord I och med Carl-Göran Corins bortgång förlorade Lions Club Alingsås den siste av de unga män som år 1956 startade klubben. Man var då knappt 20 medlemmar, men entusiasmen och framåtandan var påtaglig och med Calle, som Carl-Göran alltid kallades inom klubben, som en jämte Eric Jaeger entusiastisk pådrivare, växte och utvecklades klubben. Man kan i gamla handlingar se, att Calle under de första åren fick ta sig an många styrelseuppdrag och redan 1959/60 var han klubbens president. För dem som känner Calle är det inte förvånande att han i flera omgångar var klubbmästare resp. tail-twister. Båda dessa poster förutsätter att man tycker om att ha med andra människor att göra och just detta är, om något, utmärkande för Calles personlighet. För allt sitt arbete för Lions i Alingsås blev han belönad med Melvin Jones Fellowship Award, som ju är den högsta utmärkelsen en medlem kan få av sin klubb. Redan 1957 anordnade Lions Club sin första loppmarknad i trädgården på Åhmanska tomten. De föremål som såldes var i stor utsträckning skänkta av medlemmarna själva. Men Loppan växte och så småningom kunde man ordna auktion på de bättre förmålen. Den självskrivne auktionsförrättaren var Calle Corin. Och så har det fortsatt genom åren. Calle har alltid stått för entusiasmen och det glada gemytet i allt vad bröderna i Lions Club har företagit sig. Har det handlat om Loppan har Calle stått mitt i allt 12 loppgodset och glatt ackorderat om priset och har det handlat om någon festlighet hade Calle alltid humöret på topp. Han älskade att stå i blickpunkten vad det än gällde. Men nu har Calle lämnat scenen. Han lämnar ett stort tomrum efter sig men också minnet av en stor och positiv personlighet. Katarina Sandblom, som var officiant vid jordfästningen, liknade Calle vid en bohusländsk berghäll: den ger värme åt omgivningen långt efter det att mörkret fallit. Den värme, som Carl-Göran Corin utstrålade, kommer att dröja kvar i klubben mycket länge. För LIONS CLUB ALINGSÅS Tore Garstam

13 Slutsålt långt i förväg och det var en förväntansfylld publik som kom till Grästorps Konserthus. Det är kul att vara Lions Nostalgigalan drog fullt hus Nostalgigalan i regi av Lions Club Grästorp blev en jättesuccé Det här överträffade alla våra förväntningar och vi är jättenöjda, säger Christer Smedenius som startade planeringen för galan redan i april. Sex orkestrar fanns på plats för att servera publiken lite "godingar" från 60-talet och framåt. En publik som denna dag bestod av många som inte vanligtvis går på konserter. Men här var det lika viktigt att träffa och lyssna till gamla kompisar. Först ut bland banden var Decibels som startade 1976 och bestod av ett gäng klasskamrater. Det blev Decibels som fick flest röster när publiken i konserthuset fick rösta fram sitt favoritband förvisso med minsta möjliga marginal. Band nummer två på scenen var Good Heavens ( ). Det lät spänstigt trots att det snart är 40 år sedan bandet lade av. Loffes startade 1965 och spelar fortfarande då och då vilket märktes vid deras framträdande. Pebbles var nästa gäng på scenen. Bandet existerade under tiden med olika sättningar. Ryktet har gjort gällande att nystarten i konserthuset gett mersmak och att det kan bli fler spelningar. Lions Bernt Rimér med fru Gun twistade runt på Lions nostalgigala. Ett arrangemang i klubbens 50-årsfirande som drog fullt hus. Red Hot Five intog därefter scenen. Ett gäng som var igång redan 1961 och spelade fram till På 70-talet återuppstod gruppen igen och spelar fortfarande lite då och då. Sist ut i bandkavalkaden var Shatnik Band som startade 1984 och höll på tio år framåt. De båda sistnämnde grupperna bjöd huvudsakligen på traditionell rockmusik av storheter som Chuck Berry och Creedence Clearwater Revival. När banden byttes av bjöds det på pausunderhållning. Janie Eriksson och Sandra Malmberg visade hur man twistade på 60- talet och Lions president Bo Holmgren informerade om organisationens verksamhet. Lionskören gjorde ett framträdande och Janie och Sandra kom tillbaka med 70- tals-disco. En twisttävling avgjordes där enväldig domare var Bo Holmgren. Segrade gjorde paret Ulf Henningsson och Kerstin Lundqvist. Lions Nostalgikommitté har bestått av Christer Smedenius, Sven-Åke Bågenholm, Bo Holmgren, Tore Emanuelsson, Mats Hallqvist och Kent Jacobsson. Ett bildspel om Lions 50 år fanns också att titta på. En gammal moped hämtad från Gunder Anderssons samling fanns också till beskådande. Varje orkester fick vara med och spela till den avslutande dansen. På gång i LC-Sve n l j u n g a Under hösten var de mycket på gång i LC-Svenljunga, vi samlade in glasögon och pengar för Sight First II projektet, på två platser i samhället fick vi in 678 st glasögon och 570 kr under denna dag. Vi hade vår traditionsenliga julmarknad den 1:a advent, alltid lika välbesökt. Vi har även egen lucia som röstats fram av folket och som sedan kröntes i kyrkan. Många framträdanden blir det för lucia med tärnor på företag och äldreboende PR LC Svenljunga Frank Johansson 13

14 Det är kul att vara Lions Brålanda Lions Club är alltid på gång Per Olof Dahlberg mottar Lions Clubs utmärkelse Årets Brålandabo av klubbpresidenten Christer Eklund. Brålanda Lions Club fick en rivstart på det nya verksamhetsåret. Strax efter att detta påbörjats startade vi med allsångskvällar som gav ett tillskott till aktivitetskassan. Därefter följde arbete med att ställa i ordning inför den stora tomteparaden. Alla, särskilt Lions, minns att för några år sedan satte vi världsrekord i bla a antalet tomtar och hamnade på så sätt i Guiness rekordbok. Så stort var inte tomtetåget i år men var trots allt imponerande. Allt sker i Lions regi och många har frågat hur det skulle bli om inte Lions engagerade sig. Tätorten lever upp särskilt under denna helg och har mer eller mindre blivit en hemvändar- Å rsavslutning hos Lions Club i Skultorp Tomtenissarna som gav en försmak av julens fröjder är elever från Billingsdalskolans klass dag för alla Brålandabor i förskingring. Årets Brålandabo En annan aktivitet som många går och undrar över hela hösten är vilken som blir Årets Brålandabo. I år gick utmärkelsen till Per-Olof Dahlberg, som driver ett slakteri med ett 50-tal anställda. Klubben ansåg att han var en utmärkt ambassadör för bygden, eftersom hans produkter sprids över hela västra Sverige, ja, även en bit in i Norge. Detta innebär också att bygdens namn sprids och det vill vi ju så gärna. Vänta på tomten Inför julen väntar särskilt alla sjuka barn på tomten. På lasarettet i NÄL är särskilt Lions tomtar väntade för de kommer med nallar till alla barnen. Lions har med sig sin egen sångkör och alla barn får en egen sång tillägnad var och en. Lions ser det som sin plikt att glädja dessa barn. Nisse Nilsson Brålanda LC Lions Skultorps sista möte för året inleddes i Norra Kyrketorps kyrka, där medlemmarna med damer samlats för att se och lyssna till lucia med tärnor och ett gäng tomtenissar. Det var elever ur Billingsdalskolans klass 5 med Jonas Rosin som ledare, som stod för luciatåg och körsång till Birgitta Malmquists ackompanjemang. Det stämningsfulla och uppskattade framträdandet av ungdomarna avslutades med en julbetraktelse av Bo Malmquist. Därefter samlades deltagarna på Vägkrogen, där ett klubbmöte snabbt avverkades, följt av julmiddag och s a m k v ä m.

15 Det är kul att vara Lions Po p u l ä ra L i o n s - s e n a p LC President Jarl Bellehed och Chief Erich Lang. Som vanligt var det den årligen återkommande tillverkningen av den i Skövde med omnejd så populära Lions-senapen. Upp- skattad av våra kunder och för LK Skövdes medlemmar ett fint tillfälle att träffas under lite ovanligare former. Vi håller till med arbetet på Erichs Kök, vår ordinarie mötesplats, och under chief Erichs tillsyn. Det hemliga receptet förvaltas av Lions Lennart Lundquist. Efter att senapen blandats färdigt fylls glasburkarna, försluts och etiketteras. Antalet burkar, runt 500 st, som vi sedan säljer på Commerce Köpcentrum under julhandeln och från eget stånd. Samtidigt säljer vi våra julkorts-lotter och bjuder på julglögg och risgrynsgröt. Inför det kommande året har vi för avsikt att utöka vår information om Lions samt att jobba hårt med att öka vårt medlemsantal i LC Skövde. Med Lions-hälsningar från LC Skövde Lions högsta utmärkelse Vid en högtidlig ceremoni i Vänersborg den 10 januari 2007 blev Christina Mossberg utnämnd till Melvin Jones Fellow. Enligt reglerna donerade klubben samtidigt 1000 USD till Lions Internationella Hjälpfond, LCIF, och öronmärkte pengarna till Sight Firstprojektet. Lions Club Vänersborg ville på detta sätt visa sin uppskattning för det hängivna och självuppoffrande arbete, som lion Christina lagt ner inom Lionrörelsen. Utmärkelsen överlämnades av Vänersborgsklubbens president, lion Stig Dahlbom, som därvid betonade lion Christinas värdefulla arbete inom klubben å rsjubileum Lions Club Skara Lisa LC Skara Lisa firade 10- årsjubileum den 7 oktober. En trevlig fest var anordnad i Smedjans lokaleri Skara där klubbens president Lisbeth Paulsson hälsade alla gäster välkomna. Bland de aktiviterer som klubben lyckats bra med nämndes bl a det nära samarbetet med Skara kommun dels den årliga Pannkaksfesten samt olika aktiviteter i Fornbyn Skara under sommaren. Medlemsantalet i klubben har fördubblats sedan starten för 10 år vilket man naturligtvis är mycket nöjd med. Blommor överlämnades till Bengt Loeb Svensson LC Skara, Rolf Johansson LC Tidan Väring samt klubbens egen kassör Marianne Erngren, alla tackades för support och nedlagt arbete i klubb e n. Uno Bohman underhöll gästerna med ett kåseri om namnet "Skara Lisa". Namnet kommer från en Surbrunn i Skara och Uno Bohman berättade som vanligt humoristiskt och innehållsrikt om alla gäster från förr i tiden som reste till Skara för att hämta kraft från denna hälsobrunn. Även damerna i klubben underhöll gästerna med en trevlig liten visa. "Vi äro små lisor vi"...osv. Klubben fick under kvällen mottaga många gratulationer, bla a från LC Skara som överlämnade en gåva på 5000 kronor. Efter att ha avnjutit en god middag avslutades kvällen med dans till levande musik och alla var överens om att Festkommitten återigen lyckats ordna en trevlig och minnesrik kväll. 15

16 B Posttidning Avsändare: Lions Distrikt 101VG c/o Reproman Grimbo Tryckeri AB Industrivägen Sävedalen OBS! Glöm inte att anmäla adressändring till klubbens registeransvarige så att du får Lions Nytt i tid! Lions Club Partille fyller 50 år Lions Club Partille chartrades den 24 april 1957 av LC Göteborg/Bastiljonen Carolus Rex vid en högtidlig ceremoni på Grand Hotell Haglund i Göteborg. På den tiden gällde högtidsklädseln frack vilket bidrog till den högtidliga stämningen. Klubben hade vid det första verksamhetsårets slut 22 medlemmar. Klubben har sedan starten varit verksam såväl i vårt närområde som utanför landets gränser. Allt går inte att nämna men ett litet urval visar att Lions Club Partille har bidragit till att göra tillvaron bättre för människor inom många olika områden. Klubben startade en förskola i Sotenäs herrgård i Partille. En verksamhet som kommunen senare övertog. Sveriges katastrofberedskap 1984 tog LC Partille initiativ till bildandet av MD 101 Sveriges katastrofberedskap. Genom åren har klubben delat ut stipendier till ungdomar aktiva inom idrott och kultur. Aktiviteter för äldre har alltid varit ett prioriterat område. Trivselaftnar på äldreboendehemmen, bussutflykter och Sånger i Advent i Vallhamrakyrkan har Jubileumsårets president Kenneth Ehnberg under en insamlingsaktivitet vid höstmarknaden i Sävedalen där Lions är en uppskattad deltagare. varit uppskattade aktiviteter med många deltagare. Ett barnhem i Kiremba, Burundi har under många år fått stöd från klubben, såväl ekonomiskt som materiellt. Mottog Lejonkronan Vid riksmötet i Halmstad 1964 mottog LC Partille Lejonkronan för att ha tagit initiativ till och bekostat en hjärtoperation av en 13-årig pojke från Cypern. Klubben har genom åren bidraget till den nationella Lionsrörelsen med fyra distriktsguvernörer. LC Växjö/Dacke och LC Aabybro i Danmark är våra två vänklubbar. Lions Club Partille har i dag 37 medlemmar. Den 21 april firar klubben sitt 50-års jubileum på Marcos Restaurang i Partille Lars Ferhm PR-ansvarig, LC Partille 16

LC Tidaholm 50-årsfirade

LC Tidaholm 50-årsfirade Årgång 44 Nr 3 2007-2008 LIONS UPPGIFT: Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell

Läs mer

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 3 2008 2009 f ru ua ri PR- 9 23 eb 00 V ä st 2 i b a r i 2 8 fe r I huve t på LarsO Lionvänner! Kunskap är livets moder Allmänhetens kunskap om vad Lions är och vad Lions

Läs mer

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 1 2008 2009 I huve t på LarsO Lionvänner! Mirakel genom service är IP Al Brandels tema för detta Lionår! Varje dag åstadkommer medlemmarna i Lions runt om i världen större

Läs mer

Nytt 101 VG. LionsNytt blir Nättidning. Årgång 46 Nr 1 2010 2011

Nytt 101 VG. LionsNytt blir Nättidning. Årgång 46 Nr 1 2010 2011 Lions 101 VG Nytt Årgång 46 Nr 1 2010 2011 LionsNytt blir Nättidning I huve t på OlaN Hej Lionvänner Nu är vi inne i den första höstmånaden vilket borde innebära att sommaren är slut för denna gång. Låt

Läs mer

Distriktsmötestryck. Distriktsmötet i Jönköping den 18 april.

Distriktsmötestryck. Distriktsmötet i Jönköping den 18 april. Distriktsmötestryck Distriktsmötet i Jönköping den 18 april. Bilaga 1: Förslag agenda Bilaga 2: Avgifter 2009-2010 att besluta om Bilaga 3: Presentationer kandidater (3 sidor) Bilaga 4: Budget 2009-2010

Läs mer

Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014

Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014 Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014 Regionkonferens 6 7 september 2014 i Västerås Rörelsens motto: - Att erkänna det ansvar som följer med varje rättighet - Västerås Y's

Läs mer

Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se. Historieskrivning 1957 2007

Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se. Historieskrivning 1957 2007 Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se Historieskrivning 1957 2007 Lions Club Västerhaninge har månadsmöte i Tingshuset kl. 19.30 den andra fredagen i varje månad under tiden september-maj.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012-13 Distrikt 2390

Verksamhetsberättelse för 2012-13 Distrikt 2390 Verksamhetsberättelse för 2012-13 Distrikt 2390 Utbytesstudent Ystads RK Malmö Limhamns RK Sidan 1 Innehållsförteckning Guvernörens verksamhetsberättelse sid 3 Distriktets klubbar och presidenter och besöksplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-13

Verksamhetsberättelse 2012-13 Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2012-13 Regionkonferens i Stockholm 7-8 september 2013 Rörelsens motto: - Att erkänna det ansvar som följer med varje rättighet - Välkomna till

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

MANDATUM. Äntligen! Första numret. Här är nya näringslivstidningen. Från innehållet. Kvinnan som brinner för sina uppdrag

MANDATUM. Äntligen! Första numret. Här är nya näringslivstidningen. Från innehållet. Kvinnan som brinner för sina uppdrag UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB NOVEMBER 2014 NR.1 MANDATUM Från innehållet Kvinnan som brinner för sina uppdrag Arbetslös men absolut inte värdelös Äntligen! Här är nya näringslivstidningen Mandatum är en

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 FÖRDELAR- DOSAN Nr 103 mars - maj 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 Ordförande

Läs mer

Vårt varumärke ska stärkas

Vårt varumärke ska stärkas Vårt varumärke ska stärkas Så har IOGT-NTO-distriktet hållit sitt första egna årsmöte sedan distriktsrådet lades ned. Mötet hölls på Vannaröds slott i Sösdala och gästades av förbundets sekreterare Carl

Läs mer

Auktion gav över en miljon

Auktion gav över en miljon NR 4 2013 ÅRG. 20 Medlemstidning från Barndiabetesfonden och Barndiabetesfondens Riksförening St cket Barndiabetesfonden Beskyddare: HKH Kronprinsessan Victoria Auktion gav över en miljon se sid 12 13

Läs mer

Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte

Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare Förbundsstyrelsemöte Datautbildning på Kursgården Hallands Distrikts årsmöte Inläggningskommittén Bloms kommentarer Inte ett nummer

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs Ur innehållet: Nationell plattform Ledare Kongressen i Växjö In memoriam Mot nya mål Revisorskurs Årsmöte hos Göteborgs och Bohus läns Distrikt Varbergslänken Hallands Distrikt På västfronten mycket nytt

Läs mer

Nu ska Lunnagården säljas

Nu ska Lunnagården säljas Nu ska Lunnagården säljas Lunnagården ska säljas. Det var ett av besluten när IOGT- NTO-rörelsen höll distriktsårsmöten i Sösdala. Mycket annat hände också. Det delades till exempel ut priser till vinnarna

Läs mer

Klöverbladet. Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund, #4 2006. Ekonomi

Klöverbladet. Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund, #4 2006. Ekonomi Klöverbladet Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare-Ungdomens förbund, #4 2006 Vi i 4H är bäst! För att vi alltid har kul i alla lägen, vi gör allting så roligt av ingenting

Läs mer

MOTOR ACTION AB. Nu har vi mycket i reservdelar och kromgodis till alla modeller av Gold Wings. Timmervägen 25, 167 55 BROMMA

MOTOR ACTION AB. Nu har vi mycket i reservdelar och kromgodis till alla modeller av Gold Wings. Timmervägen 25, 167 55 BROMMA I DETTA NUMMER AV GULDKLIMPEN Annons Plattis 2 I detta nummer. Annons Motor Action AB 3 Ordförande har Ordet 4-5 Redaktionsrådet 6 Hela Styrelsen 7 Distriktsombuden 8-15 Stockholms Wingar har sorg 16 Annons

Läs mer

Sekreterarutbildning på Hvidehus

Sekreterarutbildning på Hvidehus Ur innehållet: Gårdsförsäljning! Ledare Förbundsstyrelsemöte Årsmöte i Hallands Distrikt Striden om alkoholskatten Varbergslänkarnas årsmöte Pizzaparty Landskronalänkens 54:e årsmöte Tjugo nyktra år Sekreterarkursen

Läs mer

Nu tar vi tag i framtiden

Nu tar vi tag i framtiden Nr 1 2009 Nu tar vi tag i framtiden Forskaren Tove Axelsson-Sohlberg (bilden till vänster) har tillsammans med Åke Lindgren sammanställt boken Nykterhet i rörelse, som bland annat visar att nykterheten

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010 www.lions.se. Lions hjälper handikappade i Tanzania.

Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010 www.lions.se. Lions hjälper handikappade i Tanzania. LION Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010 www.lions.se Lions hjälper handikappade i Tanzania. Vi sprider ljus LEDARE Bästa Lionsvänner Lions internationelle president Sid. L Scruggs med hustru

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009 llt ka bort RIKSSTÄMMOhandlingar konferens & RIKSSTÄMMA i jönköping 21-24 maj 2009 1 program 21/5 Torsdag Immanuelskyrkan 09.00 Incheckning 11.00 Riksstämmokurs 13.00 Inledningsgudstjänst. Johnny Johnsson

Läs mer

HKH Kronprinsessan Victoria tog emot Lions gåva till Barndiabetesfonden på fondens 20 års jubileum

HKH Kronprinsessan Victoria tog emot Lions gåva till Barndiabetesfonden på fondens 20 års jubileum LION Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2009 www.lions.se HKH Kronprinsessan Victoria tog emot Lions gåva till Barndiabetesfonden på fondens 20 års jubileum LEDARE Thomas Edison, som uppfann

Läs mer