Rekommendationer vid rekrytering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekommendationer vid rekrytering"

Transkript

1 Rekommendationer vid rekrytering Rekrytering betyder inte allt men mycket för att få fler kvinnor på toppen. Rekryteringsföretagen som medverkar i W2T har tillsammans tagit fram rekommendationer till andra konsulter som jobbar med chefsrekrytering. Konsultföretagen har analyserat sina interna processer, sedan har man träffats och diskuterat fram förbättringar. Vi ser rekommendationerna som ett stöd för andra rekryteringsföretag och för alla andra som vill bli bättre och mer systematiska i urval och presentation av kandidater ur ett könsperspektiv. Innehåll: 1. Walk the extra mile 2. Analys av kundföretaget 3. Kravprofil som man ropar får man svar 4. Metoder sökning eller annonsering? 5. Intervju 6. Bedömning och urval 7. Presentation 8. Uppföljning 9. Diskrimineringslagstiftningen 10. Det är vi som har tagit fram rekommendationerna: 1. Walk the extra mile Vår uppgift som rådgivare är att guida kunder, företag och organisationer till ett bättre och effektivare ledarskap. Ledarskapet är helt avgörande för ett företags eller en organisations framgång. Det visar ett otal undersökningar och det vet de flesta som jobbar med ledarskapsfrågor. Som konsulter kan vi hjälpa uppdragsgivaren att få upp ögonen för kvinnors kompetens. Vi kan alltid skynda på processen, även om det till syvende och sist alltid är arbetsgivarens ansvar vem som anställs. Som konsult kan man välja att enbart slutföra kundens uttalade uppdrag, men den konsult som vill dra ifrån konkurrenterna gör även det lilla extra Walks that extra mile... Det låter sig även göras ur ett genusperspektiv. Sök efter kompetenta kvinnor även om det kräver lite mer tid och tankar. Två sanningar stöder valet att göra det lilla extra: Utan kvinnor i urvalet avstår vi från 50 procent av möjliga talanger och kreativ kompetens, eftersom dessa egenskaper är jämnt fördelade mellan könen. Grupper med medlemmar som har olika bakgrund och profil uppvisar en större dynamik och fattar bättre beslut. Bättre beslut ger ökad effektivitet och i längden ökad lönsamhet.

2 2. Analys av kundföretaget Säkra framtiden analysera historien! Tillsammans med kunden analyserar vi hela organisationen; historia, nuvarande situation och viktigast av allt ambitioner och avsikter inför framtiden. Ju bättre information, desto lättare är det att presentera uppdragsgivaren för kandidaten. att de personer vi träffar ofta kan påverka rekryteringen. De flesta uppdragsgivare är fortfarande män, liksom konsulterna. Hur påverkar det oss? hur mycket vi vet om företagets övergripande målsättningar med sin ledarförsörjning och könsfördelning på kort och lång sikt. 3. Kravprofil som man ropar får man svar Påverka för mångfald! Vi tar fram en företagspresentation samtidigt med kravprofilen för den aktuella befattningen. Efter godkännande från uppdragsgivaren kommunicerar vi profilen till tänkbara kandidater. Det är här vi kan påverka för mångfald. I första versionen av kravprofiler kan det finnas fördomar och förutfattade meningar. Många yrken eller befattningar är uttalat eller outtalat ansedda som manliga eller kvinnliga. Arbetsbeskrivningar kan ibland kopieras slentrianmässigt i stället för att utgå ifrån dagens och morgondagens krav på ledarskap. hur uppdragsgivaren kan fås att inte ställa krav på ålder och kön, utan istället fokusera på önskvärda kvalifikationer och egenskaper. krav på utbildning och erfarenhet. Är det säkert att det är den gängse utbildningen som krävs för just detta chefsjobb, eller kan annan kompetens vara önskvärd? Förändrade krav från kunder och omvärld påverkar kontinuerligt krav på chefer. vilka egenskaper som vanligtvis enbart tillskrivs det ena könet; undvik dem! Liksom andra omotiverade krav som direkt eller indirekt utestänger personer av det ena könet. Krav på låg ålder kan exempelvis stänga ute kompetenta kvinnor som har varit föräldralediga. hur ni kan behålla den ursprungliga kravprofilen. Det är lätt hänt att skapa nya krav mitt i urvalsprocessen! Arbetsdomstolen har fastslagit att en arbetsgivare är bunden vid kvalifikationskrav som anges i en annons och det måste finnas särskilda skäl om kraven ska frångås. 2(6)

3 4. Metoder sökning eller annonsering? Viktigast är inte var vi letar utan att vi hittar den lämpligaste kandidaten. Executive search: Sökning sker genom kartläggning av branscher och företag, via egna och offentliga databaser. Fördelen är att man kan söka upp kandidater på rätt nivå och med rätt kompetens som inte annars hade tänkt på att söka jobbet. En fallgrop är dock att det i dag är en övervikt av män i databaser och på högre befattningar och att det kräver en extra insats av konsulten för att hitta kvinnorna. Annonsering är en annan vanlig väg. Fördelen är att alla som ser annonsen kan söka. Men tänk på vem som tar del av annonsen. Och språket och bilderna; vilket budskap sänder de ut? om sökresultatet påverkas av om konsulten är man respektive kvinna? vilken annonsör som är bäst vid varje enskilt tillfälle. Olika medier når olika grupper; vem läser tidningen eller webbplatsen? Är vi villiga att gå den extra milen - eller gör vi som vi alltid har gjort? 5. Intervju Urvalsprocessen startar redan när vi talar med potentiella kandidater i telefonen. Bemötandet kan avgöra om den man talar med är intresserade eller ej. Ställ enbart väsentliga följdfrågor och tänk på det egna ordvalet i beskrivningen av tjänsten.. Genom att intervjua kandidaterna personligen vid ett eller flera tillfällen lär man känna dem. Ambitioner som speglar attityder och värderingar i arbetet tydliggörs. Att kännas vid och åtgärda sina egna fördomar är svårt. Men de lyser igenom i kontakten med andra. Det är bra med intervjuformulär som är neutrala avseende alla frågeställningar. Ett tips för konsulter är att banda sina egna intervjuer och analysera dem, gärna tillsammans med en annan intervjuare. Är frågorna neutrala? Uttrycker intervjuaren egna synpunkter eller fördomar? om alla får samma frågor, ställda på samma sätt, oavsett kön. om svaren kan bedömas likadant och om så sker. Hur mycket påverkas vi av våra egna värderingar och referensramar? om och i så fall hur konsulter tränas i självkännedom och i att vara könsneutrala. har konsulterna kunskaper i diskrimineringslagstiftningen? könsneutrala sätt att ställa frågor om privatlivet; t.ex: Vad gör du när du inte jobbar? Om du vill fråga om föräldraskap, dagis eller annat omsorgsansvar, ställ då frågan till såväl kvinnor som män. Tänk på att frågor om religion, familjeliv, sexuell läggning, ålder eller sjukdom kan komma att utgöra en del av bevisningen om en diskrimineringstvist skulle uppstå! metoder för att låta kvinnor komma till tals! Det har visat sig avgörande att den sökande får tala hälften av tiden. Men en dansk undersökning visar att kvinnor endast talar 1/3 av tiden, jämfört med män som talar hälften av tiden eller mer. Därigenom bedöms män ha bättre genomslag och vara mer framgångsrika än kvinnor. 1 1 En undersökning av Jan Scheuer, Københavns Universitet. 3(6)

4 6. Bedömning och urval Personuppgifterna påverkar ditt omdöme mer än vad du tror! Det blir allt vanligare att avidentifiera ansökningshandlingarna under första gallringen. hur kan kraven på ledaregenskaper bli än mer konkreta. Ett batteri av könsneutrala tolkningar ökar möjligheten att verkligen bedöma kandidaterna utifrån likvärdiga kriterier. om du verkligen har ett självkritiskt förhållningssätt till din egen bedömningsförmåga. Vem har tolkningsföreträde om kandidatens personliga lämplighet och sociala attribut som nätverk, status och karisma - kandidaten själv eller dina förutfattade meningar? om tester och liknande urvalsinstrument verkligen mäter det som avses och om de är könsneutrala. Ta reda på hur de har tagits fram, efter vilken normgrupp har de konstruerats och om de speglar både kvinnors och mäns erfarenhet och kompetens. Leta efter dokumenterade resultat fördelat på kön. Använd annars flera testmetoder för att bedöma kandidaternas lämplighet, eller andra metoder. varför kvinnliga sökande gallrats ut; dubbelgranska alla fall där kvinnor valts bort under processens gång! Konsten att ta referenser Referenser fungerar som ett kvitto på intervjun, ett sätt att få sin bild av personen bekräftad eller dementerad. Det finns en del personliga egenskaper som ibland kan uppfattas som typiska för ett visst kön och därför kan påverka tolkningen av referensen. Fundera på hur du tolkar och värderar olika egenskaper i ett könsperspektiv, exempelvis: styrkor och svagheter, drivkraft och motivation förmåga att skapa relationer, samarbetsförmåga, flexibilitet och anpassningsbarhet, kreativitet, förmåga att lösa problem, förmåga att hantera många uppgifter samtidigt, förmåga att fatta beslut och hantera pressade situationer omdömen kring chefsegenskaper och ledarstil. De kan bygga på kravprofilen eller vara uttryck för något helt annat till exempel könsmärkta fördomar samma sak gäller delegering, personalvård, att fatta beslut, och ledningsförmåga om kvinnor och män bedöms och framställs lika vid referenstagning? Blir det någon skillnad om manlig eller kvinnlig konsult resp. kvinnlig eller manligt referent är inblandad? om referenten verkligen är fri från förutfattade meningar och har tillräcklig erfarenhet av personen i fråga, det vill säga har arbetat så nära personen att han/hon kan bedöma arbetsförmågan och egenskaperna. 4(6)

5 7. Presentation Utgå ifrån att kunden har rätt till de bästa kandidaterna för att göra sitt slutgiltiga urval. De tre till fyra mest lämpliga kandidaterna presenteras oftast skriftligt för uppdragsgivaren. I den skriftliga presentationen tar vi helst bort ålder och civilstånd. Nästa steg är att gemensamt med kunden bestämma vilka som skall presenteras personligen. Kandidaterna bjuds därefter till ett möte med kunden. Vid presentationen får kunden ta del av en standardiserad kandidatpresentation där kompetens och erfarenhet prioriteras. 8. Uppföljning Lön och andra förmåner förhandlas direkt mellan kunden och slutkandidaten men vi kan givetvis bistå med råd och hjälp. Ibland kan kandidaterna också behöva coachning innan möte med uppdragsgivaren t ex för att marknadsföra sig själv på bästa sätt. Uppdraget slutar först efter en uppföljning. Följ upp och analysera hur det har gått, tillsammans med kund och anställd kandidat efter en tid. hur medvetna är vi rekryteringskonsulter, respektive kunden om huruvida förväntningarna är de samma på män och kvinnor initialt? hur stor kunskapen är idag om osynliga normer och annat som kan påverka kvinnors och mäns möjligheter att lyckas på det nya jobbet både under den så kallade smekmånaden och framåt. 9. Diskrimineringslagstiftningen Det är förbjudet i lag att diskriminera! Enligt flera lagar till och med: Jämställdhetslagen Lagen om likabehandling av studenter i högskolan Lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trotsuppfattning Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning Här är hittar du de olika lagarna: 5(6)

6 10. Det är vi som har tagit fram rekommendationerna: Göran Rotzius och Therese Reinfeldt, Heidrick & Struggles, Carina Åkermark, InterSearch Lotta Belfrage Palmqvist och Hans Lindholm, Manpower, Susanne Jannesson och Peter Salomonsson, Mercuri Urval, Tord Steffenson och Lisbeth Holm, TRANSEARCH, 6(6)

Ta Trappan Elva steg till jämställd rekrytering

Ta Trappan Elva steg till jämställd rekrytering Ta Trappan Elva steg till jämställd rekrytering Trappan ingår i projekt Glashuset. Projektet ska uppmuntra arbetsgivare att bryta ner könsbarriärerna i arbetslivet glastaket som hindrar kvinnor från att

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter Rekryteringsprocessen Tredje upplagan Gävle kommunkoncern Säkerställer Gävles 90 000 invånare bor vid havet, på 80 minuters tågresa från Stockholm. Här finns en livlig högskola med 10 000 studenter och

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

Innehåll. 2 Kravspecifikation 5. 3 Rekryteringsansvar/Samverkan/Förhandling 6. 4 Rekryteringskonsulter 7

Innehåll. 2 Kravspecifikation 5. 3 Rekryteringsansvar/Samverkan/Förhandling 6. 4 Rekryteringskonsulter 7 Innehåll 1 Vakansprövning 2 1.1 Behovsanalys och kompetensanalys... 2 1.1.1 Behovsanalys... 2 1.1.2 Kompetensanalys... 2 Att tänka på... 2 1.2 Kunskap och kompetens... 3 1.2.1 Exempel på personliga förmågor...

Läs mer

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering

rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Foto: Tue Fiig/Scanpix rekrytera utan att diskriminera En handbok för fackligt förtroendevalda om kompetensbaserad och likabehandlande rekrytering Text: Malin Lindelöw, Eva Löfgren, Kristina Persdotter,

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun

- Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Rekrytera rätt - Rekryteringsprocess för Enköpings kommun Riktlinjer tagna av centrala ledningsgruppen 2007-10-26 reviderad hösten 2008 innehåll Rekrytering - en långsiktig investering... 1 Regler och

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Mall & Guide Inför Rekrytering

Mall & Guide Inför Rekrytering Mall & Guide Inför Rekrytering Inför anställning, vad behöver vi tänka på?? Hela rekryteringsprocessen blir smidigare och mer framgångsrik med ett ordentligt förarbete, som är både ansvarsfullt och svårt.

Läs mer

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun

Bilaga 1 Kravprofil. Riktlinjer för rekrytering. inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil Riktlinjer för rekrytering inom Linköpings kommun Bilaga 1 Kravprofil 2 Bakgrund Enligt Linköpings kommuns personalpolitiska program ska personalansvarig chef ha tillgång till professionellt

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Vilhelmina kommun Vilhelmina E-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Innehållsförteckning 1. Inledning sid 2 2. Rekryteringsansvar sid 2 3. Behovsanalys sid 3 4. Rekryteringsordningen

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

9. A n s ö k n i n g s f o r m u l ä r

9. A n s ö k n i n g s f o r m u l ä r 9. A n s ö k n i n g s f o r m u l ä r 76 Rekrytering innebär per definition en sorts diskriminering eftersom ett urval genomförs där någon väljs ut och andra väljs bort. En urvalsprocess som kännetecknas

Läs mer

Kan man gå från fåfald till mångfald genom att rekrytera på rätt sätt? En studie om rekrytering och urval vid några statliga myndigheter

Kan man gå från fåfald till mångfald genom att rekrytera på rätt sätt? En studie om rekrytering och urval vid några statliga myndigheter Kan man gå från fåfald till mångfald genom att rekrytera på rätt sätt? En studie om rekrytering och urval vid några statliga myndigheter Innehåll Förord 5 Inledning 7 Syfte 8 Metod 9 Policies och styrdokument

Läs mer

FELREKRYTERING VAD GÅR SNETT?

FELREKRYTERING VAD GÅR SNETT? Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program C-kurs i arbetsvetenskap Ht-2007 FELREKRYTERING VAD GÅR SNETT? Wrong fit recruitment - what goes wrong? Författare: Mikael

Läs mer

Att undvika psykopater vid rekrytering

Att undvika psykopater vid rekrytering Att undvika psykopater vid rekrytering 2007 Lars-Olof Tunbrå Innehåll Kontakter i nätverket 4 Spontanansökningar 6 Annonsering 8 Internet 11 Namedropping 12 Inhyrning 13 Executive search 15 Referenser

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Satsa på mångfald din uppgift som chef

Satsa på mångfald din uppgift som chef Satsa på mångfald din uppgift som chef 1 Mångfald i arbetslivet är en fråga om ledarskap. Som chef handlar det om att se och ta tillvara alla individers olika kompetens. Ledarna, Sveriges chefsorganisation,

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Kompetensbaserade intervjuer ger bättre rekryteringar

Kompetensbaserade intervjuer ger bättre rekryteringar Kompetensbaserade intervjuer ger bättre rekryteringar 1 pharma industry nr 3 11 SÄRTRYCK UR PHARMA INDUSTRY NR 3 2011 Kompetensbaserade intervjuer ger bättre rekryteringar I Sverige är det fortfarande

Läs mer

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5.

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5. 1() PERSONALFÖRSÖRJNING INNEHÅLL 1. Rekrytering sidan 2 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3 3. Behovsanalys sidan 4 4. Kravspecifikation sidan 4 5. Sökvägar sidan 6 6. Urval sidan 6 7. Anställningsintervjuer

Läs mer

sid 1/12 mervärt rekryteringsguide REKRYTERINGS- GUIDE Om likabehandling i rekryteringsprocessen

sid 1/12 mervärt rekryteringsguide REKRYTERINGS- GUIDE Om likabehandling i rekryteringsprocessen sid 1/12 mervärt rekryteringsguide REKRYTERINGS- GUIDE Om likabehandling i rekryteringsprocessen En strukturerad rekryteringsprocess som fokuserar på kompetens är en förutsättning för att få de sökande

Läs mer

GLASHUSET J Ä M S T Ä L L D H E T S O M B U D S M A N N E N. 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering. JämO rev 2005

GLASHUSET J Ä M S T Ä L L D H E T S O M B U D S M A N N E N. 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering. JämO rev 2005 GLASHUSET 22 arbetsgivares erfarenheter av jämställd rekrytering JämO rev 2005 J Ä M S T Ä L L D H E T S O M B U D S M A N N E N Innehållsförteckning INLEDNING 2 ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 2 RAPPORTENS UPPLÄGGNING

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer