EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38)"

Transkript

1 KKV1001, v1.0, YTTRANDE Dnr 295/ (11) Finansdepartementet STOCKHOLM EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Fi2008/2861/OFA/BO Sammanfattning En väl fungerande konkurrens är en viktig förutsättning för en effektiv resursanvändning till nytta för det allmänna, medborgare eller konsumenter. Detta förutsätter att det på bostadsmarknaden finns regler som bl.a. medför att företagen kan konkurrera på lika villkor och att det finns ett ändamålsenligt skydd för bostadskonsumenterna. Kommunerna har på marknaden för hyreslägenheter genom egna bostadsföretag dels en producentroll, dels en regleringsroll genom att styra hyrorna för privata konkurrenter. De båda rollerna är motstridiga och kan medföra konkurrensproblem och intressekonflikter. Kommunen kan även subventionera eget bostadsföretag, t.ex. genom att tillhandahålla detta eget kapital och lämna lånegaranti (kommunal borgen) utan krav på marknadsmässig avkastning eller ränta resp. särskilda avgifter. Dessa fördelar för kommunala bostadsföretag riskerar att snedvrida konkurrensen och medföra effektivitetsförluster. Till detta kommer att nämnda stöd och den hyresnormerande rollen kan strida mot EG-rätten. Konkurrensverket anser det vara angeläget att komma till rätta med dessa förhållanden. Utredningen måste även anses ha visat att hyresregleringen bör ändras i väsentliga delar för att skapa en mer ändamålsenlig ordning och effektivare marknadsförhållanden till nytta för det allmänna och bostadskonsumenterna. Konkurrensverket tillstyrker följande förslag i betänkandet. Det görs en översyn av kontrollen inkl. sanktionssystemet som rör reglerna för statsstöd i syfte att minska risken för snedvriden konkurrens. Kommunernas hyresnormerande roll avskaffas. Adress Stockholm Besöksadress Sveavägen 167 Telefon Fax

2 Dnr 295/ (11) Vidare tillstyrker Konkurrensverket förslaget om att det inom ramen för bruksvärdesystemet tillåts en viss anpassning av hyrorna i områden med hög efterfrågan på hyresrätter jämfört med utbudet till en nivå som bättre speglar bostadskonsumenternas värderingar. Detta förslag bör bidra till ökade förutsättningar för att bygga hyreslägenheter och på sikt ge en bättre fungerande bostadsmarknad. Konkurrensverket har inga invändningar mot övriga föreslagna ändringar av bruksvärdesystemet, vilka bl.a. bör ge bättre förutsättningar att jämföra hyror mellan närliggande orter eller kommuner och kan bidra till en tydligare hyressättning. Positivt är också att utredningen lämnat förslag för att besittningsskyddet för hyresgäster inte ska urholkas. Därutöver anser Konkurrensverket att kommunala bostadsföretag bör drivas utifrån utredningens framförda affärsmodell. Denna har från konkurrens- och effektivitetssynpunkt klara fördelar framför utredningens redovisade modell med självkostnadsstyrda företag. Konkurrensverket har heller inga invändningar mot utredningens slutsats att affärsmodellen är förenlig med EG-rätten medan den slutsatsen är osäker beträffande självkostnadsstyrda företag verksamma på en konkurrensmarknad. Utredningen framför att Konkurrensverket bör få uppgiften att kontrollera att kommunerna följer statsstödsreglerna gentemot egna bostadsföretag. Innan man tar ställning till en sådan tillsyn bör man dock först göra den föreslagna översynen som rör tillsyn inkl. sanktionsregler för samtliga politikområden. Krav bör ställas på kommunerna att motivera stödgivning till egna bostadsföretag. Konkurrensverket föreslår att bostadsföretaget ska i årsredovisningen visa samtliga direkta och indirekta stöd (bidrag, åtaganden m.m.) från kommunen. I anslutning till denna redovisning bör kommunen ange sina bostadspolitiska mål och beräknade kostnader för det egna bostadsföretaget att nå målen. Detta förutsätter att målen är tillräckligt konkreta för att kunna följas upp med avseende på kostnader och måluppfyllelse. Det gör det möjligt att ställa berörda kostnader mot kommunens stöd till eget bostadsföretag. Det är angeläget att nya eller ändrade regler på området utmärks av hög transparens, är enkla eller förutsebara och långsiktigt stabila. Därmed ökar förutsättningarna för etablering, investeringar/nybyggnation och tillväxt. I sammanhanget är det viktigt att hyresgästerna får ett minst lika bra besittningsskydd som för närvarande och att det finns ett rättssäkert förfarande vid prövning av hyror. Konkurrensverket vill även framhålla vikten av att ett reformerat system för hyressättning kombineras med en noggrann uppföljning av effekterna.

3 Dnr 295/ (11) Konkurrensverkets utgångspunkter En väl fungerande konkurrens är en viktig förutsättning för en effektiv resursanvändning till nytta för det allmänna, medborgare eller konsumenter. Detta förutsätter att det på bostadsmarknaden finns regler som bl.a. medför att företagen, oavsett ägarform, kan konkurrera på lika villkor och att det finns ett ändamålsenligt skydd för bostadskonsumenterna. Kommuner och landsting har ett antal särdrag såsom att deras verksamhet som regel finansieras eller ytterst garanteras med skattemedel. Kommunala företag kan ta en stor ekonomisk risk vid konkurrens med privata aktörer då man kan, via kommunens stöd, subventionera den egna verksamheten. Konkurrensverket har behandlat konkurrensproblemen mellan offentliga och privata aktörer i flera rapporter. 1 Bland viktiga offentliga utredningar på området kan nämnas Konkurrensrådets och Underprissättningsutredningens betänkanden. 2 Kommunen har på marknaden för uthyrning av lägenheter via egna bostadsföretag dels en producentroll, dels en regleringsroll där man styr hyrorna för privata konkurrenter. De båda rollerna är motstridiga och kan medföra konkurrensproblem och intressekonflikter. Kommuners stöd till egna bostadsföretag synes främst vara av indirekt natur, t.ex. att företaget får lån med låg ränta och att kommunen ger säkerhet för lån, s.k. kommunal borgen, utan någon särskild ersättning av företaget. Kommunal borgen innebär i praktiken att kommuninvånarna garanterar de berörda företagens åtaganden och eventuella ekonomiska förluster. Dessa företag får jämfört med konkurrenterna normalt lägre kapitalkostnader och bättre möjligheter att klara kapitalförsörjningen. Därför finns skäl att ställa särskilda krav på kommunerna och deras bostadsföretag. Offentligt stöd till företag oavsett om detta utgörs av direkta kapitaltillskott eller indirekta stöd såsom kommunal borgen riskerar att snedvrida konkurrensen. Detta kan motverka etablering, investeringar och tillväxt och därmed medföra samhällsekonomiska förluster. Om offentligt stöd ges till dominerande företag finns en jämförelsevis stor risk att konkurrensen skadas. Flertalet kommunala bostadsföretag har en stark eller dominerande ställning på lokala marknader. 1 Här kan nämnas rapporterna Myndigheter och marknader tydligare gräns mellan offentligt och privat (2004:4), Vårda och skapa konkurrens vad krävs för ökad konsumentnytta (2002:2) och Konkurrensen i Sverige (2000:1). 2 Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor (SOU 2000:117) resp. Konkurrens i balans (SOU 1995:105)

4 Dnr 295/ (11) Reglerna för uthyrning av lägenheter bör uppfylla rimliga krav på ett rättssäkert förfarande som rör bostadsföretag och hyresgäster. Detta får från konkurrens- och konsumentsynpunkt anses vara särskilt viktigt i frågor som rör hyressättning, besittningsskyddet för hyresgäster samt vid offentlig kontroll eller tillsyn på området. För närvarande remissbehandlas en departementspromemoria där det föreslås en komplettering av konkurrenslagen (1993:20) för att lösa konkurrensproblem som uppstår i möten mellan offentliga och privata aktörer. 3 Föreslagna regler avses dock inte kunna användas för att pröva offentliga aktörers konkurrenshämmande förfaranden som är en direkt följd av lagstiftning, särskilt regeringsbeslut etc. Inte heller synes kommunalt stöd till kommunägda bostadsföretag omfattas av föreslagna regler. Konkurrensverkets inriktning av yttrandet gäller främst utredningens förslag som rör förutsättningarna för konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata bostadsföretag. Denna fråga har delvis koppling till föreslagna regeländringar som rör hyreslagstiftningen. Konkurrensverkets generella iakttagelser och synpunkter Erfarenheterna visar att det är svårt att med stöd av en reglering styra produktutbud och priser så att berörda varor eller tjänster svarar mot konsumenternas önskemål vad avser tillgänglighet och kvalitet. Sådana regleringar måste även som regel successivt ändras utifrån vad som följer av utvecklingen och icke önskvärda effekter av reglerna för det allmänna, konsumenterna m.fl. Men det kan vara svårt att komma till rätta med sådana effekter om inte konkurrensbegränsande regler avskaffas. Utredningen har gjort en i många delar ingående undersökning och analys som rör de legala förutsättningarna att skapa en effektivare marknad för hyreslägenheter inkl. hyressättning. Betänkandet visar att flera regler för hyressättning är förenade med en rad nackdelar bl.a. från konkurrenssynpunkt. Aktualiserade problem beror till stor del på nuvarande dåliga förutsättningar för lika konkurrensvillkor mellan kommunala och privata bostadsföretag. Nuvarande hyressättning bygger till stor del på förhandlingslösningar mellan företrädare för hyresgäster och kommunala fastighetsbolag där skälen för en viss beslutad hyresnivå inte närmare utvecklas. Här saknas, jämfört med andra prisregleringar, i betydande utsträckning inslag av myndighets- och domstolsbeslut där grunderna för en viss hyra eller ändring av hyran utvecklas. För närvarande finns heller inte en väl utvecklad rättspraxis, vilket kan medföra att hyror bestäms på oklara grunder. Av betänkandet framgår även att det är oklart om kommunala 3 Näringsdepartementets promemoria Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden; Dnr N2008/4625/MK

5 Dnr 295/ (11) bostadsföretag omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip och hur självkostnadsstyrda hyror ska bestämmas. Till detta kommer att enligt hyreslagstiftningen finns inte möjlighet för privata bostadsföretag att initiera en överprövning av ett kommunalt bostadsföretags hyressättning eller ändringar av hyran i domstol. Detta trots att hyressättningen, utifrån kommunens hyresnormerande roll, styr det privata bostadsföretagets ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten. Regleringen svarar heller knappast mot kravet på transparens eller förutsebarhet för främst fastighetsägare och bostadskonsumenter. Reglerna för hyressättning har medfört i stor utsträckning att hyror i olika områden inte varierar särskilt mycket. Det har skapat en obalans på bostadsmarknaden och främst i storstadsområden. Hyrorna i attraktiva områden är i många fall betydligt lägre än vad bostadskonsumenterna är villiga att betala. Därför har uppstått en svart marknad vid överlåtelse av hyreskontrakt. Utredningen har inte nämnvärt undersökt de ekonomiska effekterna av nuvarande regler för bostadsföretag och hyressättning. Detta kan förklaras med inriktningen av direktiven för utredningen som främst rör de legala aspekterna på området. Det skulle dock ha varit värdefullt om det även hade gjorts en ekonomisk analys i detta fall. En viktig fråga är exempelvis i vilken grad nuvarande system har negativt påverkat byggandet av nya hyreslägenheter. En annan fråga är hur reglerna för att fastställa hyror inkl. kommunala stöd till egna bostadsföretag påverkat konkurrerande företags, inte minst de små företagens, ekonomi. Det skulle också ha varit av värde om utredningen mera konkret visat, utöver att främst peka på vinnare och förlorare av förslagen (kap.20), vad föreslagna åtgärder får för effekter för bostadsföretag, hyresgäster m.fl. I det följande kommenteras närmare ett flertal av utredningens förslag. Rubrikerna är desamma som i betänkandet. 9 Den nuvarande ordningens förenlighet med statsstödsreglerna Frågor som rör offentligt stöd till företag tas upp på flera ställen i betänkandet och bl.a. i rubricerade kapitel samt kap. 10 och 15. Utredningen pekar på att nuvarande ordning kan bl.a. leda till att kommunerna tillhandahåller sina bostadsföretag eget kapital utan krav på marknadsmässig avkastning. Konkurrensverket har allmänt sett inga invändningar mot utredningens slutsats att redovisade former av stöd kan strida mot EG:s statsstödsregler. Här bör även nämnas att utredningen tar upp EG-rättsliga aspekter som rör borgensåtaganden (avsnitt och ). Av betänkandet framgår att en

6 Dnr 295/ (11) kommunal borgen kan strida mot statsstödsreglerna om inte kommunen tar ut en avgift av berört företag som svarar mot fördelarna med denna typ av stöd. En bedömning av berörda stöd och deras förenlighet med statsstödsreglerna bör enligt Konkurrensverkets mening även ses i ljuset av, vilket styrks av betänkandet, att stöden inte normalt är en ersättning till berörda kommunala bostadsföretag för en preciserad uppgift eller uppföljningsbar prestation inom ramen för bostadspolitiken. För närvarande skulle ett kommunalt uppdrag till eget bostadsföretag mot särskild ersättning aktualisera en upphandling i konkurrens enligt upphandlingsreglerna. I betänkandet kommenteras inte kommunernas och landstingens skyldighet enligt lag (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrensoch statsstödsregler att lämna upplysningar till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer om alla former av stöd som planeras och som kan bli föremål för prövning av Europeiska gemenskapernas kommission. Enligt uppgift från Näringsdepartementet, som är samordningsansvarig inom regeringskansliet för statsstödsfrågorna, har det inte gjorts någon anmälan enligt denna lag. Därför synes lagen inte vara ändamålsenlig utifrån det givna syftet. En orsak kan vara att det inte finns en tillsynsmyndighet för lagen. En annan orsak kan möjligen vara att kommuner bedömt att deras stöd, såsom kapitalutlåning med låga avkastningskrav eller räntor och kommunal borgen utan krav på ersättning, inte omfattas av statsstödsreglerna och nämnda anmälningsskyldighet. Det förhållandet att ingen kommun har anmält stöd till egna bostadsföretag måste anses styrka utredningens bedömning att det krävs en förbättrad offentlig tillsyn eller kontroll över statsstödsreglerna. Detta kommenteras nedan. Kap. 10 Affärsmässiga kommunala bostadsaktiebolag enligt art Av betänkandet framgår att det är osäkert om kommunala fastighetsföretag (och deras hyressättning) omfattas av självkostnadsprincipen enligt kommunallagen. Här bör erinras om att kommunerna bestämmer för närvarande själva om deras företag, oavsett verksamhetsområde, ska omfattas av denna princip. Detta kan eller ska regleras genom avtal, bolagsordningar etc., vilket framgår av en dom av Högsta domstolen i början av året. 4 Domen bekräftar även att sådana regler inte kan åberopas mot bolaget av en utomstående tredje man. I större delen av rubricerade kapitel och kap. 11 diskuteras förutsättningarna att driva kommunala bostadsföretag på affärsmässig grund alternativt utifrån redovisad självkostnadsprincip. Den senare är en modifierad variant av kommunallagens självkostnadsprincip. Konkurrensverket anser att utredningens affärsmodell är att föredra framför modellen med självkostnadsstyrda företag. Den 4 NJA 2008 s. 120

7 Dnr 295/ (11) förstnämnda modellen ger ökade förutsättningar för konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata fastighetsföretag. Utredningens analys visar även att denna modell är förenlig med EG-rätten medan det är osäkert om detta kan sägas om självkostnadsstyrda företag som är verksamma på en konkurrensmarknad. Till detta kommer och som (indirekt) framgår av betänkandet att det bör bli grannlaga för en utomstående part, t.ex. en statlig myndighet, att bedöma om en kommunal hyra strider mot självkostnadsmodellen eller inte. Här kan t.ex. pekas på att modellen inte avses gälla för enskilt år utan genomsnittligt under en femårsperiod, dvs. den föreslagna tillsynsmyndigheten (Boverket) kan få vänta uppemot fem år innan man kan ta slutlig ställning till om ett kommunalt bostadsföretags hyressättning varit förenlig med gällande regler. Under så lång tid kan marknadsutvecklingen ha medfört väsentligt ändrade förutsättningar att bedriva verksamheten, vilket kan försvåra en analys på området. Det kan heller inte vara särskilt lämpligt att berörda intressenter kan få vänta så lång tid innan det kan fastställas om en viss hyra svarar mot redovisad självkostnadsprincip. Ett motiv för att kommunala bostadsföretag ska tillämpa en självkostnadsprincip är att företagen ska närmast ses som ställföreträdare för det allmänna vad avser vissa uppgifter på bostadsområdet som rör sociala skyddshänsyn m.m. Kommunala bostadsföretag har dock enligt betänkandet olika ambitioner i detta fall. Utredningen ger t.ex. inget stöd för att dessa företag generellt sett har andra bedömningsgrunder än privata bostadsföretag när man t.ex. prövar presumtiva hyresgästers förutsättningar att betala hyran. Flera kommunala bostadsföretag har för övrigt uttalat att man inte följer upphandlingsreglerna. Detta innebär att företagen bl.a. ansett att man inte tillgodoser behov i det allmännas intresse som är en av de viktigaste grunderna för att omfattas av reglerna. Nämnden för offentlig upphandling (NOU), tidigare tillsynsmyndighet på upphandlingsområdet, har haft skäl att yttra sig sådana fall inom ramen för egeninitierade tillsynsärenden. Berörda bostadsföretag har framhållit att man verkar på marknadsmässiga villkor och har ett vinstsyfte Kontroll och sanktioner Enligt Konkurrensverkets uppfattning är det angeläget att komma till rätta med otillåtna stöd till kommunala bostadsföretag. Konkurrensverket stöder utredningens bedömning om att det behöver göras en översyn av dels de svenska reglerna om kontroll av att kommunerna följer statsstatsstödsreglerna i relation till sina fastighetsföretag, dels frågan om återkrav av olagligt statsstöd. Vidare delar Konkurrensverket utredningens slutsats att nya regler för kontroll och sanktioner som rör statsstödsreglerna inte bör ses isolerat för kommunala bostadsföretag utan reglerna bör ha generell giltighet för alla politikområden. 5 Se bl.a. NOU:s yttrande med dnr 2003/ och 2004/ som finns på

8 Dnr 295/ (11) Sammanfattande överväganden Utredningen framför, bl.a. med hänsyn till Konkurrensverkets tillsyn över lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser, 6 som har koppling till statsstödsreglerna, att verket bör få uppgiften att kontrollera att de kommunala fastighetsföretagen inte får stöd i strid med statsstödsreglerna. Till denna myndighetstillsyn bör enligt utredningen kopplas ett sanktionssystem. Konkurrensverkets tillsyn omfattar i nuläget, förutom den nämnda insynslagen, konkurrens- och upphandlingsreglerna. Samtliga berörda regelverk och statsstödsreglerna är centrala på konkurrensområdet och bygger på EU-regler. Det finns samordningsfördelar förknippade med att enbart en myndighet har tillsynen över dessa regelverk. Dessa styr i grunden förutsättningarna att komma till rätta med konkurrensbegränsande förfaranden och otillåtet offentligt stöd och skapa effektiva marknader till nytta för det allmänna och konsumenterna. Ett kommunalt bostadsföretag har som framgått bättre förutsättningar än sina konkurrenter att få låga kapitalkostnader för sin verksamhet. Om företagens försämrade ekonomi eller förluster kan täckas med allmänna medel kan deras incitament att effektivisera verksamheten minska. Det kan medföra höga kostnader för bostadsförsörjningen och för att nå bostadspolitiska mål. Därför är det angeläget att det på området för statsstöd finns effektiva regler för att kunna kontrollera eller följa upp att kommuner inte ger otillåtet stöd till egna bostadsföretag. Detta ökar förutsättningarna för konkurrensneutrala villkor mellan kommunala och privata bostadsföretag, vilket kan förbättra effektiviteten på området. Konkurrensverket är således positiv till utredningens tankar i denna del. Utredningen konstaterar som framgått att det är närmast olämpligt att ha den nämnda kontrollen enbart för kommunala fastighetsföretag utan att frågan bör få en generell lösning för samtliga politikområden. Konkurrensverket delar denna slutsats och vill även peka på vikten av effektiva sanktioner på området. Som framgår av betänkandet finns i sammanhanget en hel del frågor som förutsätter en fördjupad analys och förslag på effektiva lösningar. Innan man tar ställning till en myndighetstillsyn i detta fall bör enligt Konkurrensverkets uppfattning först göras den nämnda översynen som rör tillsyn inkl. sanktionsregler för samtliga politikområden Förhållande till andra kommunalrättsliga principer Konkurrensverket vill understryka vikten av i likhet med utredningen att de kommunala bostadsföretagen ska omfattas av kommunallagens lokaliserings- 6 I betänkandet kallas denna lag insynslagen medan Konkurrensverkets benämning är transparenslagen. Se för närmare information om lagen.

9 Dnr 295/ (11) princip. Med hänsyn till kommunens beskattningsrätt och att kommunal verksamhet ska betjäna de egna kommuninvånarna finns i detta fall inte skäl att bryta den viktiga rättsprincipen enligt kommunallagen om att kommunal verksamhet ska ha anknytning till kommunens område eller dess medlemmar. Kap. 17 De kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll Utredningen föreslår att kommunernas hyresnormerande roll avskaffas, främst med hänsyn till att nuvarande ordning kan vara oförenlig med EG-rätten. Konkurrensverket tillstyrker utredningens förslag. Konkurrensverket anser av skäl som nämnts ovan och oavsett vad som gäller enligt EG-rätten, att det från konkurrenssynpunkt är ett starkt önskemål att den hyresnormerande rollen avskaffas. 18 Nya hyressättningsregler Ett av utredningens mest uppmärksammade förslag gäller att det inom ramen för bruksvärdesystemet tillåts en viss anpassning av hyrorna i områden med hög efterfrågan på hyresrätter jämfört med utbudet till en nivå som bättre speglar bostadskonsumenternas värderingar. Utredningen pekar på en rad fördelar med förslaget. Konkurrensverket, som inte har skäl att ifrågasätta utredningens bedömning i denna del, tillstyrker förslaget. Detta bör bidra till ökade förutsättningar för att bygga hyreslägenheter och på sikt ge en bättre fungerande bostadsmarknad. Konkurrensverket har inga invändningar mot övriga föreslagna ändringar av bruksvärdesystemet, vilka bl.a. bör ge bättre förutsättningar att jämföra hyror mellan närliggande orter eller kommuner och kan bidra till en tydligare hyressättning. Positivt är också att utredningen till följd av föreslagna ändringar lämnat förslag för att inte besittningsskyddet för hyresgäster ska urholkas, t.ex. spärregler mot stora hyreshöjningar. Konkurrensverkets övriga synpunkter Reglerna för hyressättning tycks ha medfört att hyrorna generellt sett inte täcker samtliga kostnader. Här kan pekas på att SABO, intresse- eller branschorganisation för kommunala bostadsföretag, har beräknat att ungefär lägenheter har ett eftersatt underhålls- och reparationsbehov som uppgår till minst 70 miljarder kronor. 7 Vidare bör uppmärksammas SCB:s årliga intäkts- och kostnadsunderökning för flerbostadshus (IKU) som visar att kommunala fastighetsföretag har i genomsnitt ungefär 20 procent högre underhålls- och driftkostnader inkl. administration jäm- 7 SABO:s skrift Snabbanalys SABO tittar på närmare på energieffektiviserande åtgärder oktober 2007

10 Dnr 295/ (11) fört med privata bostadsföretag. Detta indikerar att de senare företagen är allmänt sett effektivare än kommunala bostadsföretag. Om sistnämnda företag dessutom får offentligt stöd, som inte kan visas svara mot merprestationer jämfört med privata bostadsföretag, kan slutsatsen dras att nuvarande ordning för hyressättning medför höga kostnader för att nå bostadspolitiska mål. Dessa är allmänt sett inte väl preciserade i den meningen att det är svårt för att inte säga omöjligt att följa upp graden av måluppfyllelse. Av betänkandet framgår att detta gäller bostadsmål såväl på riksplanet som på det kommunala området. Konkurrensverkets överväganden och förslag Utredningen måste anses ha visat att hyresregleringen bör ändras i väsentliga delar för att skapa en mer ändamålsenlig ordning och effektivare marknadsförhållanden till nytta för det allmänna och bostadskonsumenterna. Ändrade regler för hyressättning bör kombineras med åtgärder som ger bättre förutsättningar för konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata bostadsföretag. Kommunala stöd till egna bostadsföretag riskerar att snedvrida konkurrensen och medföra effektivitetsförluster. Krav bör ställas på kommunerna att motivera stödet. Konkurrensverket föreslår att ett kommunalt bostadsföretag ska i årsredovisningen visa samtliga direkta och indirekta stöd (bidrag, åtaganden m.m.) från kommunen. I anslutning till denna redovisning bör kommunen ange sina bostadspolitiska mål och beräknade kostnader för det egna bostadsföretaget att nå målen. Detta förutsätter att målen är tillräckligt konkreta för att kunna följas upp med avseende på kostnader och måluppfyllelse. Det gör det möjligt att ställa berörda kostnader mot kommunens stöd till eget bostadsföretag. Konkurrensverkets förslag bör kunna genomföras oberoende av utredningens föreslagna åtgärder. Det är angeläget att nya eller ändrade regler på området utmärks av hög transparens, är enkla eller förutsebara och långsiktigt stabila. Därmed ökar förutsättningarna för etablering, investeringar/nybyggnation och tillväxt. 8 I sammanhanget är det viktigt att hyresgästerna får ett minst lika bra besittningsskydd som för närvarande och att det finns ett rättssäkert förfarande vid prövning av hyror. Det senare bör kunna följa av utredningens förslag om att kommunernas hyresnormerande roll upphör och övriga föreslagna ändringar för att bestämma hyror. Avslutningsvis bör framhållas vikten av att ett reformerat system för hyressättning kombineras med en noggrann uppföljning av effekterna. 8 Se även Konkurrensverkets rapport Konkurrensen i Sverige 2007 (2007:4).

11 Dnr 295/ (11) Detta yttrande har beslutats av tf. generaldirektören. Föredragande har varit konkurrensrådet Per-Arne Sundbom. Jan-Erik Ljusberg Per-Arne Sundbom Kopia till Näringsdepartementet (Enheten för marknad och konkurrens)

Departementspromemorian Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag överväganden och förslag (Ds 2009:60)

Departementspromemorian Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag överväganden och förslag (Ds 2009:60) KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2009-12-10 Dnr 629/2009 1 (10) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Departementspromemorian Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag överväganden och förslag (Ds 2009:60)

Läs mer

Metria förutsättningar för att ombilda Division Metria vid Lantmäteriet till ett statligt ägt aktiebolag (SOU 2010:3) Sammanfattning M2010/316/H

Metria förutsättningar för att ombilda Division Metria vid Lantmäteriet till ett statligt ägt aktiebolag (SOU 2010:3) Sammanfattning M2010/316/H KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2010-03-18 Dnr 129/2010 1 (6) Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Metria förutsättningar för att ombilda Division Metria vid Lantmäteriet till ett statligt ägt aktiebolag

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24)

En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2016-06-23 Dnr 304/2016 1 (6) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24) Fi2016/01153/K Konkurrensverket begränsar

Läs mer

Svar på motion (V) om r egionalt allmännyttigt byggföretag

Svar på motion (V) om r egionalt allmännyttigt byggföretag Tjänsteskrivelse 2016-08 - 24 Handläggare Daniel Nilsson Utredningsenheten Kommunstyrelsen Svar på motion (V) om r egionalt allmännyttigt byggföretag Förslag till beslut Motionen avslås. Beslutsnivå Kommunfullmäktige

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

7.4 Svaga bostadsmarknader i dag och i framtiden

7.4 Svaga bostadsmarknader i dag och i framtiden Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE EU och kommunernas bostadspolitik (SOU 2015:58) SABOs synpunkter SABO anser att det är mycket positivt att en statlig utredning har analyserat

Läs mer

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-06-29 Dnr 241/2012 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Förhållandet till EU-rätten och statsstödsreglerna

Förhållandet till EU-rätten och statsstödsreglerna REMISSYTTRANDE 1 (5) Juridiska fakultetsnämnden Box 256 SE-751 05 Uppsala Finansdepartementet Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag överväganden och förslag (Ds 2009:60) (Dnr FI2009/7196) Juridiska

Läs mer

YTTRANDE. EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008

YTTRANDE. EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008 YTTRANDE Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/2861/OFA/BO EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Sieps har ombetts yttra sig över betänkandet EU,

Läs mer

Advokatsamfundet tillstyrker i stort utredningens förslag.

Advokatsamfundet tillstyrker i stort utredningens förslag. R-2008/0529 Stockholm den 5 september 2008 Till Finansdepartementet Fi2008/2861/OFA/BO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 april 2008 beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet EU, allmännyttan

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 15 NWT åp Til B Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 13833-15, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-03 Dnr 142/2012 1 (5) Post- och Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Er referens 11-9384

Läs mer

Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten

Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-02-20 Dnr 63/2013 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten (Ku2013/106/KA) Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-05-28 Dnr 165/2015 1 (5) Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Fi2015/781 Sammanfattning

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet KKV1000, v1.1, 2009-04-05 2009-11-26 1 (5) Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Underlag till anförande i Malmö den 26 november 2009 Generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Det talade ordet

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

STATEN konkurrerar på ojämlika villkor

STATEN konkurrerar på ojämlika villkor STATEN konkurrerar på ojämlika villkor Av Fredrik Olsson 1 Den 1 november förra året trädde den nya konkurrenslagen (2008:579) i kraft. Bland annat fick Konkurrensverket då ökade befogenheter genom möjlighet

Läs mer

Betänkandet Färdplan för framtiden en utvecklad flygtrafiktjänst (SOU 2012:27)

Betänkandet Färdplan för framtiden en utvecklad flygtrafiktjänst (SOU 2012:27) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-06-05 Dnr 296/2012 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Färdplan för framtiden en utvecklad flygtrafiktjänst (SOU 2012:27) N2012/2150/TE Sammanfattning

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-17 Dnr 434/2010 1 (5) Gävle Hamn AB Fredriksskans 805 95 GÄVLE Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Inspektionen för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-07-02 Dnr 378/2012 1 (2) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Inspektionen för vård och omsorg en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

SVEA HOVRÄTT Finansdepartementet 103 33 Stockholm

SVEA HOVRÄTT Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 2008-09-04 Dnr 319/08 SVEA HOVRÄTT Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:38) EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Hovrätten instämmer i allt väsentligt med de överväganden

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag: Analys av det s.k. Gotlandstillägget; Tillväxtanalys rapport 2009:03 Gotlandstillägget en otidsenlig reglering?

Redovisning av regeringsuppdrag: Analys av det s.k. Gotlandstillägget; Tillväxtanalys rapport 2009:03 Gotlandstillägget en otidsenlig reglering? KKV1007, v1.1, 2010-03-23 YTTRANDE 2010-05-27 Dnr 252/2010 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av regeringsuppdrag: Analys av det s.k. Gotlandstillägget; Tillväxtanalys rapport 2009:03

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag

Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag REMISS 2016-12-01 Enligt sändlista Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag Ett antal företag som ägs av kommuner tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om

Läs mer

Betänkandet Olagligt statsstöd (SOU 2011:69)

Betänkandet Olagligt statsstöd (SOU 2011:69) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-02-22 Dnr 773/2011 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Olagligt statsstöd (SOU 2011:69) N2011/6221/MK Allmänna synpunkter Konkurrensverket tillstyrker

Läs mer

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07)

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-09-05 Dnr 377/2012 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare översyn och förslag

Läs mer

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051)

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051) KKV1007, v1.1, 2010-03-23 YTTRANDE 2010-05-05 Dnr 240/2010 1 (5) Transportstyrelsen 701 98 Örebro Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens

Läs mer

Transparenslagen - Regler för bättre konkurrens. Mål för konkurrenspolitiken

Transparenslagen - Regler för bättre konkurrens. Mål för konkurrenspolitiken 2007-11-20 1 (5) Det talade ordet gäller Inledningsanförande av generaldirektör Claes Norgen vid Konkurrensverkets konferens Transparenslagen regler för bättre konkurrens den 20 november 2007 i Stockholm

Läs mer

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38) 2017-08-31 Dnr 299/2017 1 (6) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38) Fi2017/02150/K Sammanfattning Konkurrensverket vidhåller sin tidigare

Läs mer

Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden för nätinfrastrukturtillträde

Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden för nätinfrastrukturtillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-10-17 Dnr 387/2013 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Begäran om yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation marknaden

Läs mer

Kommunen som konkurrent

Kommunen som konkurrent Kommunen som konkurrent Kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar TOBIAS INDÉN IUSTUS FÖRLAG Innehållsförteckning Förord 5 Förkortningar 13 DEL I: INTRODUKTION 15 1 Inledning

Läs mer

Förvaltningskommitténs slutbetänkande: Styra och ställa förslag till en effektivare statsförvaltning (SOU 2008:118)

Förvaltningskommitténs slutbetänkande: Styra och ställa förslag till en effektivare statsförvaltning (SOU 2008:118) KKV1001, v1.0, 2008-09-15 YTTRANDE 2009-04-07 Dnr 124/2009 1 (16) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Förvaltningskommitténs slutbetänkande: Styra och ställa förslag till en effektivare statsförvaltning

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare KKV1000, v1.1, 2010-05-05 SKRIVELSE 2011-10-05 Dnr 546/2011 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande

Läs mer

Ny lagstiftning för allmännyttan och hyressättningen

Ny lagstiftning för allmännyttan och hyressättningen Bilaga 2, 189 Ny lagstiftning för allmännyttan och hyressättningen Jörgen Mark-Nielsen 2010-03-30 Allmännyttiga bostadsföretag har varit och är viktiga redskap för att klara bostadsförsörjningen i landets

Läs mer

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder 2010-03-30 1 (12) Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder Anförande av Jan-Erik Ljusberg, stf generaldirektör Konkurrensverket, vid SABOs konferens i Stockholm den 30 mars 2010. Det talade ordet

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39)

En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2009-09-07 Dnr 320/2009 1 (7) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) N2009/4523/TR Sammanfattning Konkurrensverket är positivt till

Läs mer

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Rnr 67.14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på tjänstepensionsföretagsutredningens

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2016:837 Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Departement: Näringsdepartementet

Läs mer

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23)

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-22 S2013/3153/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) Sammanfattning

Läs mer

REMISSVAR (SOU 2017:38)

REMISSVAR (SOU 2017:38) 2017-09-11 Rnr 54.17 Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (SOU 2017:38) Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning Välfärdsutredningens betänkande Syftet med betänkandet: 1) Analysera

Läs mer

2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82)

2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82) KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2009-12-02 Dnr 535/2009 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82) (N2009/7490/ITP) Konkurrensverket

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38)

Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) s. 1(6) Till Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen överlämnar härmed sina synpunkter

Läs mer

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem

Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-10-15 Dnr 416/2014 1 (5) Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Region Halland förfrågan angående valfrihetssystem Konkurrensverkets beslut Kravet på anslutning som

Läs mer

REGERINGEN N2016/03446/KSR

REGERINGEN N2016/03446/KSR pypii Regeringsbeslut I 2 IP? REGERINGEN 2016-05-12 N2016/03446/KSR Näringsdepartementet Konkurrensverket 103 85 Stockholm KONKURRENSVERKET Avd,*V A nr jt fj 2 ^ ^ ^ r Dnr 3ti/c?Ml> KSnr/,/, / AktfaH /

Läs mer

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 1 (8) Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag 1. Är förändringarna genomgripande? De förändringar som sker i reglerna för de allmännyttiga

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden

Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden Promemoria 2006-06-07 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för bostad och byggande Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden Promemorians huvudsakliga

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Ansökan om kommunal borgen från Armada Bostäder AB

Ansökan om kommunal borgen från Armada Bostäder AB Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 Oö AU 5:12 Dnr. KS 20150147 Ansökan om kommunal borgen från Armada Bostäder AB Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Remiss: EU, Sverige och den inre marknaden (SOU 2009:71)

Remiss: EU, Sverige och den inre marknaden (SOU 2009:71) 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Remiss: EU, Sverige och den inre marknaden (SOU 2009:71) Ärendet Utrikesdepartementet har berett Stockholms läns landsting möjlighet att yttra sig

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PRELIMINÄR BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2008-15 Datum: 2008-09-16 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende miljonstöd och

Läs mer

Styrelsen får en stärkt ställning i förhållande till övriga nämnder (5.5)

Styrelsen får en stärkt ställning i förhållande till övriga nämnder (5.5) REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2015-10-26 KST 2015/296 Ert datum Ert diarienr 2015-04-21 Fi2015/1581 Finansdepartementet 103 33 Stockholm En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Kammarrätten har

Läs mer

Public service-kommitténs betänkande Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Public service-kommitténs betänkande Nya villkor för public service (SOU 2012:59) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-01-17 Dnr 607/2012 1 (6) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Public service-kommitténs betänkande Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Ku2012/1365/MFI Konkurrensverkets

Läs mer

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2014-12-15 Dnr 596/2013 1 (7) Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket Inledning och syftet med denna uppmaning Konkurrensverket utreder

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

Enkelt PM avseende nyemission från Gagnefsbostäder AB till Gagnefs kommun Bakgrund PWC, gm Emil Forsling, har på uppdrag av ekonomichef i Gagnefs kommun upprättat kortare PM angående nyemission från Gagnefsbostäder

Läs mer

Vidareutnyttjande av handlingar genomförande av PSI-direktivet

Vidareutnyttjande av handlingar genomförande av PSI-direktivet KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2009-11-25 Dnr 520/2009 1 (8) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Vidareutnyttjande av handlingar genomförande av PSI-direktivet Fi2009/6260 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Ansökan om kommunal borgen från Armada Kanalfastigheter AB

Ansökan om kommunal borgen från Armada Kanalfastigheter AB Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:13 Dnr. KS 2015/0146 Ansökan om kommunal borgen från Armada Kanalfastigheter AB Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Nya kommunallagen: Hur ska spelreglerna för kommunens verksamhet på marknaden klargöras?

Nya kommunallagen: Hur ska spelreglerna för kommunens verksamhet på marknaden klargöras? Nya kommunallagen: Hur ska spelreglerna för kommunens verksamhet på marknaden klargöras? Den nya kommunallagen Seminarium i Kommunernas hus 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, ledande jurist Kommunen och marknaden

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

Utkast till redovisningsuttalande från FAR Nedskrivningar i kommunala företag som omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip

Utkast till redovisningsuttalande från FAR Nedskrivningar i kommunala företag som omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip Utkast till redovisningsuttalande från FAR Nedskrivningar i kommunala företag som omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip 1. Inledning 1.1 K3s regler i kapitel 27 för nedskrivningar av anläggningstillgångar

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) KKV1007, v1.1, 2010-03-04 YTTRANDE 2010-03-25 Dnr 729/2009 1 (5) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Fi2009/1548 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 435/2010 1 (5) Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag Europa Transport i Norrköping AB c/o Dhunér Järvengren Advokatbyrå Att: Advokat Karl Johan Dhunér

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2007-012 Datum: 2007-06-07 Utredning avseende ett kommunalt bolags ombyggnad av lokaler

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017 Front Advokater IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar Umeå 16 februari 2017 Finns det ett systemfel i det svenska upphandlingsregelverket? Hur ser regelverket ut idag?

Läs mer

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-06-11 AdmD-268-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-03-13 S2013/1826/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar 2010-11-29 1 (7) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Upphandlingsforum den 29 november 2010 i Stockholm Det talade ordet gäller Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB 1 (5) Handläggare Datum Jonas Hagetoft 2016-02-25 Remissvar Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer