EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38)"

Transkript

1 KKV1001, v1.0, YTTRANDE Dnr 295/ (11) Finansdepartementet STOCKHOLM EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Fi2008/2861/OFA/BO Sammanfattning En väl fungerande konkurrens är en viktig förutsättning för en effektiv resursanvändning till nytta för det allmänna, medborgare eller konsumenter. Detta förutsätter att det på bostadsmarknaden finns regler som bl.a. medför att företagen kan konkurrera på lika villkor och att det finns ett ändamålsenligt skydd för bostadskonsumenterna. Kommunerna har på marknaden för hyreslägenheter genom egna bostadsföretag dels en producentroll, dels en regleringsroll genom att styra hyrorna för privata konkurrenter. De båda rollerna är motstridiga och kan medföra konkurrensproblem och intressekonflikter. Kommunen kan även subventionera eget bostadsföretag, t.ex. genom att tillhandahålla detta eget kapital och lämna lånegaranti (kommunal borgen) utan krav på marknadsmässig avkastning eller ränta resp. särskilda avgifter. Dessa fördelar för kommunala bostadsföretag riskerar att snedvrida konkurrensen och medföra effektivitetsförluster. Till detta kommer att nämnda stöd och den hyresnormerande rollen kan strida mot EG-rätten. Konkurrensverket anser det vara angeläget att komma till rätta med dessa förhållanden. Utredningen måste även anses ha visat att hyresregleringen bör ändras i väsentliga delar för att skapa en mer ändamålsenlig ordning och effektivare marknadsförhållanden till nytta för det allmänna och bostadskonsumenterna. Konkurrensverket tillstyrker följande förslag i betänkandet. Det görs en översyn av kontrollen inkl. sanktionssystemet som rör reglerna för statsstöd i syfte att minska risken för snedvriden konkurrens. Kommunernas hyresnormerande roll avskaffas. Adress Stockholm Besöksadress Sveavägen 167 Telefon Fax

2 Dnr 295/ (11) Vidare tillstyrker Konkurrensverket förslaget om att det inom ramen för bruksvärdesystemet tillåts en viss anpassning av hyrorna i områden med hög efterfrågan på hyresrätter jämfört med utbudet till en nivå som bättre speglar bostadskonsumenternas värderingar. Detta förslag bör bidra till ökade förutsättningar för att bygga hyreslägenheter och på sikt ge en bättre fungerande bostadsmarknad. Konkurrensverket har inga invändningar mot övriga föreslagna ändringar av bruksvärdesystemet, vilka bl.a. bör ge bättre förutsättningar att jämföra hyror mellan närliggande orter eller kommuner och kan bidra till en tydligare hyressättning. Positivt är också att utredningen lämnat förslag för att besittningsskyddet för hyresgäster inte ska urholkas. Därutöver anser Konkurrensverket att kommunala bostadsföretag bör drivas utifrån utredningens framförda affärsmodell. Denna har från konkurrens- och effektivitetssynpunkt klara fördelar framför utredningens redovisade modell med självkostnadsstyrda företag. Konkurrensverket har heller inga invändningar mot utredningens slutsats att affärsmodellen är förenlig med EG-rätten medan den slutsatsen är osäker beträffande självkostnadsstyrda företag verksamma på en konkurrensmarknad. Utredningen framför att Konkurrensverket bör få uppgiften att kontrollera att kommunerna följer statsstödsreglerna gentemot egna bostadsföretag. Innan man tar ställning till en sådan tillsyn bör man dock först göra den föreslagna översynen som rör tillsyn inkl. sanktionsregler för samtliga politikområden. Krav bör ställas på kommunerna att motivera stödgivning till egna bostadsföretag. Konkurrensverket föreslår att bostadsföretaget ska i årsredovisningen visa samtliga direkta och indirekta stöd (bidrag, åtaganden m.m.) från kommunen. I anslutning till denna redovisning bör kommunen ange sina bostadspolitiska mål och beräknade kostnader för det egna bostadsföretaget att nå målen. Detta förutsätter att målen är tillräckligt konkreta för att kunna följas upp med avseende på kostnader och måluppfyllelse. Det gör det möjligt att ställa berörda kostnader mot kommunens stöd till eget bostadsföretag. Det är angeläget att nya eller ändrade regler på området utmärks av hög transparens, är enkla eller förutsebara och långsiktigt stabila. Därmed ökar förutsättningarna för etablering, investeringar/nybyggnation och tillväxt. I sammanhanget är det viktigt att hyresgästerna får ett minst lika bra besittningsskydd som för närvarande och att det finns ett rättssäkert förfarande vid prövning av hyror. Konkurrensverket vill även framhålla vikten av att ett reformerat system för hyressättning kombineras med en noggrann uppföljning av effekterna.

3 Dnr 295/ (11) Konkurrensverkets utgångspunkter En väl fungerande konkurrens är en viktig förutsättning för en effektiv resursanvändning till nytta för det allmänna, medborgare eller konsumenter. Detta förutsätter att det på bostadsmarknaden finns regler som bl.a. medför att företagen, oavsett ägarform, kan konkurrera på lika villkor och att det finns ett ändamålsenligt skydd för bostadskonsumenterna. Kommuner och landsting har ett antal särdrag såsom att deras verksamhet som regel finansieras eller ytterst garanteras med skattemedel. Kommunala företag kan ta en stor ekonomisk risk vid konkurrens med privata aktörer då man kan, via kommunens stöd, subventionera den egna verksamheten. Konkurrensverket har behandlat konkurrensproblemen mellan offentliga och privata aktörer i flera rapporter. 1 Bland viktiga offentliga utredningar på området kan nämnas Konkurrensrådets och Underprissättningsutredningens betänkanden. 2 Kommunen har på marknaden för uthyrning av lägenheter via egna bostadsföretag dels en producentroll, dels en regleringsroll där man styr hyrorna för privata konkurrenter. De båda rollerna är motstridiga och kan medföra konkurrensproblem och intressekonflikter. Kommuners stöd till egna bostadsföretag synes främst vara av indirekt natur, t.ex. att företaget får lån med låg ränta och att kommunen ger säkerhet för lån, s.k. kommunal borgen, utan någon särskild ersättning av företaget. Kommunal borgen innebär i praktiken att kommuninvånarna garanterar de berörda företagens åtaganden och eventuella ekonomiska förluster. Dessa företag får jämfört med konkurrenterna normalt lägre kapitalkostnader och bättre möjligheter att klara kapitalförsörjningen. Därför finns skäl att ställa särskilda krav på kommunerna och deras bostadsföretag. Offentligt stöd till företag oavsett om detta utgörs av direkta kapitaltillskott eller indirekta stöd såsom kommunal borgen riskerar att snedvrida konkurrensen. Detta kan motverka etablering, investeringar och tillväxt och därmed medföra samhällsekonomiska förluster. Om offentligt stöd ges till dominerande företag finns en jämförelsevis stor risk att konkurrensen skadas. Flertalet kommunala bostadsföretag har en stark eller dominerande ställning på lokala marknader. 1 Här kan nämnas rapporterna Myndigheter och marknader tydligare gräns mellan offentligt och privat (2004:4), Vårda och skapa konkurrens vad krävs för ökad konsumentnytta (2002:2) och Konkurrensen i Sverige (2000:1). 2 Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor (SOU 2000:117) resp. Konkurrens i balans (SOU 1995:105)

4 Dnr 295/ (11) Reglerna för uthyrning av lägenheter bör uppfylla rimliga krav på ett rättssäkert förfarande som rör bostadsföretag och hyresgäster. Detta får från konkurrens- och konsumentsynpunkt anses vara särskilt viktigt i frågor som rör hyressättning, besittningsskyddet för hyresgäster samt vid offentlig kontroll eller tillsyn på området. För närvarande remissbehandlas en departementspromemoria där det föreslås en komplettering av konkurrenslagen (1993:20) för att lösa konkurrensproblem som uppstår i möten mellan offentliga och privata aktörer. 3 Föreslagna regler avses dock inte kunna användas för att pröva offentliga aktörers konkurrenshämmande förfaranden som är en direkt följd av lagstiftning, särskilt regeringsbeslut etc. Inte heller synes kommunalt stöd till kommunägda bostadsföretag omfattas av föreslagna regler. Konkurrensverkets inriktning av yttrandet gäller främst utredningens förslag som rör förutsättningarna för konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata bostadsföretag. Denna fråga har delvis koppling till föreslagna regeländringar som rör hyreslagstiftningen. Konkurrensverkets generella iakttagelser och synpunkter Erfarenheterna visar att det är svårt att med stöd av en reglering styra produktutbud och priser så att berörda varor eller tjänster svarar mot konsumenternas önskemål vad avser tillgänglighet och kvalitet. Sådana regleringar måste även som regel successivt ändras utifrån vad som följer av utvecklingen och icke önskvärda effekter av reglerna för det allmänna, konsumenterna m.fl. Men det kan vara svårt att komma till rätta med sådana effekter om inte konkurrensbegränsande regler avskaffas. Utredningen har gjort en i många delar ingående undersökning och analys som rör de legala förutsättningarna att skapa en effektivare marknad för hyreslägenheter inkl. hyressättning. Betänkandet visar att flera regler för hyressättning är förenade med en rad nackdelar bl.a. från konkurrenssynpunkt. Aktualiserade problem beror till stor del på nuvarande dåliga förutsättningar för lika konkurrensvillkor mellan kommunala och privata bostadsföretag. Nuvarande hyressättning bygger till stor del på förhandlingslösningar mellan företrädare för hyresgäster och kommunala fastighetsbolag där skälen för en viss beslutad hyresnivå inte närmare utvecklas. Här saknas, jämfört med andra prisregleringar, i betydande utsträckning inslag av myndighets- och domstolsbeslut där grunderna för en viss hyra eller ändring av hyran utvecklas. För närvarande finns heller inte en väl utvecklad rättspraxis, vilket kan medföra att hyror bestäms på oklara grunder. Av betänkandet framgår även att det är oklart om kommunala 3 Näringsdepartementets promemoria Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden; Dnr N2008/4625/MK

5 Dnr 295/ (11) bostadsföretag omfattas av kommunallagens självkostnadsprincip och hur självkostnadsstyrda hyror ska bestämmas. Till detta kommer att enligt hyreslagstiftningen finns inte möjlighet för privata bostadsföretag att initiera en överprövning av ett kommunalt bostadsföretags hyressättning eller ändringar av hyran i domstol. Detta trots att hyressättningen, utifrån kommunens hyresnormerande roll, styr det privata bostadsföretagets ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten. Regleringen svarar heller knappast mot kravet på transparens eller förutsebarhet för främst fastighetsägare och bostadskonsumenter. Reglerna för hyressättning har medfört i stor utsträckning att hyror i olika områden inte varierar särskilt mycket. Det har skapat en obalans på bostadsmarknaden och främst i storstadsområden. Hyrorna i attraktiva områden är i många fall betydligt lägre än vad bostadskonsumenterna är villiga att betala. Därför har uppstått en svart marknad vid överlåtelse av hyreskontrakt. Utredningen har inte nämnvärt undersökt de ekonomiska effekterna av nuvarande regler för bostadsföretag och hyressättning. Detta kan förklaras med inriktningen av direktiven för utredningen som främst rör de legala aspekterna på området. Det skulle dock ha varit värdefullt om det även hade gjorts en ekonomisk analys i detta fall. En viktig fråga är exempelvis i vilken grad nuvarande system har negativt påverkat byggandet av nya hyreslägenheter. En annan fråga är hur reglerna för att fastställa hyror inkl. kommunala stöd till egna bostadsföretag påverkat konkurrerande företags, inte minst de små företagens, ekonomi. Det skulle också ha varit av värde om utredningen mera konkret visat, utöver att främst peka på vinnare och förlorare av förslagen (kap.20), vad föreslagna åtgärder får för effekter för bostadsföretag, hyresgäster m.fl. I det följande kommenteras närmare ett flertal av utredningens förslag. Rubrikerna är desamma som i betänkandet. 9 Den nuvarande ordningens förenlighet med statsstödsreglerna Frågor som rör offentligt stöd till företag tas upp på flera ställen i betänkandet och bl.a. i rubricerade kapitel samt kap. 10 och 15. Utredningen pekar på att nuvarande ordning kan bl.a. leda till att kommunerna tillhandahåller sina bostadsföretag eget kapital utan krav på marknadsmässig avkastning. Konkurrensverket har allmänt sett inga invändningar mot utredningens slutsats att redovisade former av stöd kan strida mot EG:s statsstödsregler. Här bör även nämnas att utredningen tar upp EG-rättsliga aspekter som rör borgensåtaganden (avsnitt och ). Av betänkandet framgår att en

6 Dnr 295/ (11) kommunal borgen kan strida mot statsstödsreglerna om inte kommunen tar ut en avgift av berört företag som svarar mot fördelarna med denna typ av stöd. En bedömning av berörda stöd och deras förenlighet med statsstödsreglerna bör enligt Konkurrensverkets mening även ses i ljuset av, vilket styrks av betänkandet, att stöden inte normalt är en ersättning till berörda kommunala bostadsföretag för en preciserad uppgift eller uppföljningsbar prestation inom ramen för bostadspolitiken. För närvarande skulle ett kommunalt uppdrag till eget bostadsföretag mot särskild ersättning aktualisera en upphandling i konkurrens enligt upphandlingsreglerna. I betänkandet kommenteras inte kommunernas och landstingens skyldighet enligt lag (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrensoch statsstödsregler att lämna upplysningar till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer om alla former av stöd som planeras och som kan bli föremål för prövning av Europeiska gemenskapernas kommission. Enligt uppgift från Näringsdepartementet, som är samordningsansvarig inom regeringskansliet för statsstödsfrågorna, har det inte gjorts någon anmälan enligt denna lag. Därför synes lagen inte vara ändamålsenlig utifrån det givna syftet. En orsak kan vara att det inte finns en tillsynsmyndighet för lagen. En annan orsak kan möjligen vara att kommuner bedömt att deras stöd, såsom kapitalutlåning med låga avkastningskrav eller räntor och kommunal borgen utan krav på ersättning, inte omfattas av statsstödsreglerna och nämnda anmälningsskyldighet. Det förhållandet att ingen kommun har anmält stöd till egna bostadsföretag måste anses styrka utredningens bedömning att det krävs en förbättrad offentlig tillsyn eller kontroll över statsstödsreglerna. Detta kommenteras nedan. Kap. 10 Affärsmässiga kommunala bostadsaktiebolag enligt art Av betänkandet framgår att det är osäkert om kommunala fastighetsföretag (och deras hyressättning) omfattas av självkostnadsprincipen enligt kommunallagen. Här bör erinras om att kommunerna bestämmer för närvarande själva om deras företag, oavsett verksamhetsområde, ska omfattas av denna princip. Detta kan eller ska regleras genom avtal, bolagsordningar etc., vilket framgår av en dom av Högsta domstolen i början av året. 4 Domen bekräftar även att sådana regler inte kan åberopas mot bolaget av en utomstående tredje man. I större delen av rubricerade kapitel och kap. 11 diskuteras förutsättningarna att driva kommunala bostadsföretag på affärsmässig grund alternativt utifrån redovisad självkostnadsprincip. Den senare är en modifierad variant av kommunallagens självkostnadsprincip. Konkurrensverket anser att utredningens affärsmodell är att föredra framför modellen med självkostnadsstyrda företag. Den 4 NJA 2008 s. 120

7 Dnr 295/ (11) förstnämnda modellen ger ökade förutsättningar för konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata fastighetsföretag. Utredningens analys visar även att denna modell är förenlig med EG-rätten medan det är osäkert om detta kan sägas om självkostnadsstyrda företag som är verksamma på en konkurrensmarknad. Till detta kommer och som (indirekt) framgår av betänkandet att det bör bli grannlaga för en utomstående part, t.ex. en statlig myndighet, att bedöma om en kommunal hyra strider mot självkostnadsmodellen eller inte. Här kan t.ex. pekas på att modellen inte avses gälla för enskilt år utan genomsnittligt under en femårsperiod, dvs. den föreslagna tillsynsmyndigheten (Boverket) kan få vänta uppemot fem år innan man kan ta slutlig ställning till om ett kommunalt bostadsföretags hyressättning varit förenlig med gällande regler. Under så lång tid kan marknadsutvecklingen ha medfört väsentligt ändrade förutsättningar att bedriva verksamheten, vilket kan försvåra en analys på området. Det kan heller inte vara särskilt lämpligt att berörda intressenter kan få vänta så lång tid innan det kan fastställas om en viss hyra svarar mot redovisad självkostnadsprincip. Ett motiv för att kommunala bostadsföretag ska tillämpa en självkostnadsprincip är att företagen ska närmast ses som ställföreträdare för det allmänna vad avser vissa uppgifter på bostadsområdet som rör sociala skyddshänsyn m.m. Kommunala bostadsföretag har dock enligt betänkandet olika ambitioner i detta fall. Utredningen ger t.ex. inget stöd för att dessa företag generellt sett har andra bedömningsgrunder än privata bostadsföretag när man t.ex. prövar presumtiva hyresgästers förutsättningar att betala hyran. Flera kommunala bostadsföretag har för övrigt uttalat att man inte följer upphandlingsreglerna. Detta innebär att företagen bl.a. ansett att man inte tillgodoser behov i det allmännas intresse som är en av de viktigaste grunderna för att omfattas av reglerna. Nämnden för offentlig upphandling (NOU), tidigare tillsynsmyndighet på upphandlingsområdet, har haft skäl att yttra sig sådana fall inom ramen för egeninitierade tillsynsärenden. Berörda bostadsföretag har framhållit att man verkar på marknadsmässiga villkor och har ett vinstsyfte Kontroll och sanktioner Enligt Konkurrensverkets uppfattning är det angeläget att komma till rätta med otillåtna stöd till kommunala bostadsföretag. Konkurrensverket stöder utredningens bedömning om att det behöver göras en översyn av dels de svenska reglerna om kontroll av att kommunerna följer statsstatsstödsreglerna i relation till sina fastighetsföretag, dels frågan om återkrav av olagligt statsstöd. Vidare delar Konkurrensverket utredningens slutsats att nya regler för kontroll och sanktioner som rör statsstödsreglerna inte bör ses isolerat för kommunala bostadsföretag utan reglerna bör ha generell giltighet för alla politikområden. 5 Se bl.a. NOU:s yttrande med dnr 2003/ och 2004/ som finns på

8 Dnr 295/ (11) Sammanfattande överväganden Utredningen framför, bl.a. med hänsyn till Konkurrensverkets tillsyn över lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser, 6 som har koppling till statsstödsreglerna, att verket bör få uppgiften att kontrollera att de kommunala fastighetsföretagen inte får stöd i strid med statsstödsreglerna. Till denna myndighetstillsyn bör enligt utredningen kopplas ett sanktionssystem. Konkurrensverkets tillsyn omfattar i nuläget, förutom den nämnda insynslagen, konkurrens- och upphandlingsreglerna. Samtliga berörda regelverk och statsstödsreglerna är centrala på konkurrensområdet och bygger på EU-regler. Det finns samordningsfördelar förknippade med att enbart en myndighet har tillsynen över dessa regelverk. Dessa styr i grunden förutsättningarna att komma till rätta med konkurrensbegränsande förfaranden och otillåtet offentligt stöd och skapa effektiva marknader till nytta för det allmänna och konsumenterna. Ett kommunalt bostadsföretag har som framgått bättre förutsättningar än sina konkurrenter att få låga kapitalkostnader för sin verksamhet. Om företagens försämrade ekonomi eller förluster kan täckas med allmänna medel kan deras incitament att effektivisera verksamheten minska. Det kan medföra höga kostnader för bostadsförsörjningen och för att nå bostadspolitiska mål. Därför är det angeläget att det på området för statsstöd finns effektiva regler för att kunna kontrollera eller följa upp att kommuner inte ger otillåtet stöd till egna bostadsföretag. Detta ökar förutsättningarna för konkurrensneutrala villkor mellan kommunala och privata bostadsföretag, vilket kan förbättra effektiviteten på området. Konkurrensverket är således positiv till utredningens tankar i denna del. Utredningen konstaterar som framgått att det är närmast olämpligt att ha den nämnda kontrollen enbart för kommunala fastighetsföretag utan att frågan bör få en generell lösning för samtliga politikområden. Konkurrensverket delar denna slutsats och vill även peka på vikten av effektiva sanktioner på området. Som framgår av betänkandet finns i sammanhanget en hel del frågor som förutsätter en fördjupad analys och förslag på effektiva lösningar. Innan man tar ställning till en myndighetstillsyn i detta fall bör enligt Konkurrensverkets uppfattning först göras den nämnda översynen som rör tillsyn inkl. sanktionsregler för samtliga politikområden Förhållande till andra kommunalrättsliga principer Konkurrensverket vill understryka vikten av i likhet med utredningen att de kommunala bostadsföretagen ska omfattas av kommunallagens lokaliserings- 6 I betänkandet kallas denna lag insynslagen medan Konkurrensverkets benämning är transparenslagen. Se för närmare information om lagen.

9 Dnr 295/ (11) princip. Med hänsyn till kommunens beskattningsrätt och att kommunal verksamhet ska betjäna de egna kommuninvånarna finns i detta fall inte skäl att bryta den viktiga rättsprincipen enligt kommunallagen om att kommunal verksamhet ska ha anknytning till kommunens område eller dess medlemmar. Kap. 17 De kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll Utredningen föreslår att kommunernas hyresnormerande roll avskaffas, främst med hänsyn till att nuvarande ordning kan vara oförenlig med EG-rätten. Konkurrensverket tillstyrker utredningens förslag. Konkurrensverket anser av skäl som nämnts ovan och oavsett vad som gäller enligt EG-rätten, att det från konkurrenssynpunkt är ett starkt önskemål att den hyresnormerande rollen avskaffas. 18 Nya hyressättningsregler Ett av utredningens mest uppmärksammade förslag gäller att det inom ramen för bruksvärdesystemet tillåts en viss anpassning av hyrorna i områden med hög efterfrågan på hyresrätter jämfört med utbudet till en nivå som bättre speglar bostadskonsumenternas värderingar. Utredningen pekar på en rad fördelar med förslaget. Konkurrensverket, som inte har skäl att ifrågasätta utredningens bedömning i denna del, tillstyrker förslaget. Detta bör bidra till ökade förutsättningar för att bygga hyreslägenheter och på sikt ge en bättre fungerande bostadsmarknad. Konkurrensverket har inga invändningar mot övriga föreslagna ändringar av bruksvärdesystemet, vilka bl.a. bör ge bättre förutsättningar att jämföra hyror mellan närliggande orter eller kommuner och kan bidra till en tydligare hyressättning. Positivt är också att utredningen till följd av föreslagna ändringar lämnat förslag för att inte besittningsskyddet för hyresgäster ska urholkas, t.ex. spärregler mot stora hyreshöjningar. Konkurrensverkets övriga synpunkter Reglerna för hyressättning tycks ha medfört att hyrorna generellt sett inte täcker samtliga kostnader. Här kan pekas på att SABO, intresse- eller branschorganisation för kommunala bostadsföretag, har beräknat att ungefär lägenheter har ett eftersatt underhålls- och reparationsbehov som uppgår till minst 70 miljarder kronor. 7 Vidare bör uppmärksammas SCB:s årliga intäkts- och kostnadsunderökning för flerbostadshus (IKU) som visar att kommunala fastighetsföretag har i genomsnitt ungefär 20 procent högre underhålls- och driftkostnader inkl. administration jäm- 7 SABO:s skrift Snabbanalys SABO tittar på närmare på energieffektiviserande åtgärder oktober 2007

10 Dnr 295/ (11) fört med privata bostadsföretag. Detta indikerar att de senare företagen är allmänt sett effektivare än kommunala bostadsföretag. Om sistnämnda företag dessutom får offentligt stöd, som inte kan visas svara mot merprestationer jämfört med privata bostadsföretag, kan slutsatsen dras att nuvarande ordning för hyressättning medför höga kostnader för att nå bostadspolitiska mål. Dessa är allmänt sett inte väl preciserade i den meningen att det är svårt för att inte säga omöjligt att följa upp graden av måluppfyllelse. Av betänkandet framgår att detta gäller bostadsmål såväl på riksplanet som på det kommunala området. Konkurrensverkets överväganden och förslag Utredningen måste anses ha visat att hyresregleringen bör ändras i väsentliga delar för att skapa en mer ändamålsenlig ordning och effektivare marknadsförhållanden till nytta för det allmänna och bostadskonsumenterna. Ändrade regler för hyressättning bör kombineras med åtgärder som ger bättre förutsättningar för konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata bostadsföretag. Kommunala stöd till egna bostadsföretag riskerar att snedvrida konkurrensen och medföra effektivitetsförluster. Krav bör ställas på kommunerna att motivera stödet. Konkurrensverket föreslår att ett kommunalt bostadsföretag ska i årsredovisningen visa samtliga direkta och indirekta stöd (bidrag, åtaganden m.m.) från kommunen. I anslutning till denna redovisning bör kommunen ange sina bostadspolitiska mål och beräknade kostnader för det egna bostadsföretaget att nå målen. Detta förutsätter att målen är tillräckligt konkreta för att kunna följas upp med avseende på kostnader och måluppfyllelse. Det gör det möjligt att ställa berörda kostnader mot kommunens stöd till eget bostadsföretag. Konkurrensverkets förslag bör kunna genomföras oberoende av utredningens föreslagna åtgärder. Det är angeläget att nya eller ändrade regler på området utmärks av hög transparens, är enkla eller förutsebara och långsiktigt stabila. Därmed ökar förutsättningarna för etablering, investeringar/nybyggnation och tillväxt. 8 I sammanhanget är det viktigt att hyresgästerna får ett minst lika bra besittningsskydd som för närvarande och att det finns ett rättssäkert förfarande vid prövning av hyror. Det senare bör kunna följa av utredningens förslag om att kommunernas hyresnormerande roll upphör och övriga föreslagna ändringar för att bestämma hyror. Avslutningsvis bör framhållas vikten av att ett reformerat system för hyressättning kombineras med en noggrann uppföljning av effekterna. 8 Se även Konkurrensverkets rapport Konkurrensen i Sverige 2007 (2007:4).

11 Dnr 295/ (11) Detta yttrande har beslutats av tf. generaldirektören. Föredragande har varit konkurrensrådet Per-Arne Sundbom. Jan-Erik Ljusberg Per-Arne Sundbom Kopia till Näringsdepartementet (Enheten för marknad och konkurrens)

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

YTTRANDE. EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008

YTTRANDE. EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008 YTTRANDE Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/2861/OFA/BO EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Sieps har ombetts yttra sig över betänkandet EU,

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder 2010-03-30 1 (12) Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder Anförande av Jan-Erik Ljusberg, stf generaldirektör Konkurrensverket, vid SABOs konferens i Stockholm den 30 mars 2010. Det talade ordet

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

Kommunen som konkurrent

Kommunen som konkurrent Kommunen som konkurrent Kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar TOBIAS INDÉN IUSTUS FÖRLAG Innehållsförteckning Förord 5 Förkortningar 13 DEL I: INTRODUKTION 15 1 Inledning

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185

Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 1 (8) Frågor och svar om den nya lagstiftningen, proposition 2009/10:185 Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsföretag 1. Är förändringarna genomgripande? De förändringar som sker i reglerna för de allmännyttiga

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder - en sammanfattning av SOU 2000:104 sammanställd av Allbo-kommittens sekretariat Allbo-kommittens uppdrag Allbo-kommitten

Läs mer

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-06-11 AdmD-268-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-03-13 S2013/1826/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en

Läs mer

Nya kommunallagen: Hur ska spelreglerna för kommunens verksamhet på marknaden klargöras?

Nya kommunallagen: Hur ska spelreglerna för kommunens verksamhet på marknaden klargöras? Nya kommunallagen: Hur ska spelreglerna för kommunens verksamhet på marknaden klargöras? Den nya kommunallagen Seminarium i Kommunernas hus 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, ledande jurist Kommunen och marknaden

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

Bostadsfinansiering (Ds 2005:39)

Bostadsfinansiering (Ds 2005:39) REMISSVAR 2005-12-17 Dnr 2005/01887 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 Stockholm Bostadsfinansiering (Ds 2005:39) Sammanfattning Riksgäldskontoret delar arbetsgruppens bedömning att vi bör

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...9

Innehåll. 1 Sammanfattning...9 Innehåll 1 Sammanfattning...9 2 Författningsförslag...11 2.1 Förslag till lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag...11 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar...14

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

och Värmdö Sammanfattning Hemställan

och Värmdö Sammanfattning Hemställan Förbud mot kommunala gym i Stockholm och Värmdö Sammanfattning Sveriges Riksdag beslutade hösten 2009 att ändra konkurrenslagen, i syfte att undanröja konkurrenskonflikter mellan privat och offentlig sektor.

Läs mer

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009 2009-06-02 1 (6) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Luleå den 2 juni 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är det sjunde mötet som Konkurrensverket genomför

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2010-03-24 Vilka är MAQS? Ledande fullservicebyrå i Östersjöregionen 280 personer med kontor i

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Fi 2015/1216 Avdelningen för juridik Magnus Ljung Finansdepartementet 103 33 Stockholm Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sida 1 av 5 YTTRANDE 2015-06-02 SOU 2015:7 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sveriges Elevkårer lämnar härmed ett yttrande över betänkande

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige 1 Lagregler efter 15 års debatt Underprissättningsutredningen på 90-talet Förhandlingar mellan kommunala sidan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten Stockholm 2008-09-19 Dnr 384/08 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:47) Frågor om hyra och bostadsrätt (Ju2008/4174/L1) Sammanfattning Hovrätten instämmer i allt väsentligt

Läs mer

Grundläggande kassaservice

Grundläggande kassaservice REMISSVAR 2001-08-17 Dnr 2001/1623 Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Grundläggande kassaservice (Dnr M2001/6184/ITFoU) 1 Inledande synpunkter Näringsdepartementet föreslår i den remitterade

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning spisgas

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning spisgas KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-04-19 Dnr 133/2012 1 (6) Fastighetsägarna Stockholm Box 12871 112 98 STOCKHOLM Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning spisgas Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-002 Datum: 2012-04-18 Utredare: Fanny Wieru Utredning avseende olaglig överlåtelse av fastighet i Gotlands

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 376/2010 1 (6) Lulebo AB, Lunet AB och Luleå kommun Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918 404 39 Göteborg Ifrågasatt konkurrensbegränsning

Läs mer

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69)

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69) EKOBROTTSMYNDIGHETEN Yttrande Sida 1 (5) Chefsjurist Roland Andersson 2004-10-19 Ert 900 2004/0302 Er beteckning 2004-07-07 Fi2004/3176 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen SOU 2011:73

Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen SOU 2011:73 YTTRANDE 2012-01-27 Dnr 4.1.1-2011/01618-2 För kännedom UD-FIM UD-IH Socialdepartementet Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Utredning avseende Gotlands kommuns överlåtelse av fastigheten Burmeister 5

Utredning avseende Gotlands kommuns överlåtelse av fastigheten Burmeister 5 FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-12-01 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-016 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Inventering avseende behov av information om reglering kring konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Inventering avseende behov av information om reglering kring konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Konkurrensverket Vår referens/dnr: Enheten för KOS Birgitta Laurent Andreas Sigeman Er referens/dnr: 103 85 Stockholm Dnr 586/2014 2014-11-06 Inventering avseende behov av information om reglering kring

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-02-18 Dnr 42/2011 1 (6) Anmälande företag Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA Ombud: advokaten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Konkurrensen inom den finansiella tjänstemarknaden

Konkurrensen inom den finansiella tjänstemarknaden KKV2002, v1.2, 2011-02-05 2013-11-22 1 (6) Konkurrensavdelning 2 Konkurrensen inom den finansiella tjänstemarknaden Anförande av Gunnel Schön, avdelningschef Konkurrensverket, vid Finansbolagens förenings

Läs mer

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n

KONKURRENSVERKET 9 B n E f n 9 B n E f n L n u q T nr n, 74/9nnq 1 ffi. Swedish Competition Authority 2010-09-08 Dnr 374/2009 1(5) \ Tele2 Sverige AB:s och Telenor Sverige AB:s samarbete om nätinfrastruktur för mobila tele- och datatjänster

Läs mer

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Stockholm den 12 juni 2015 R-2015/0743. Till Finansdepartementet. Fi2015/1216. 1. Inledning

Stockholm den 12 juni 2015 R-2015/0743. Till Finansdepartementet. Fi2015/1216. 1. Inledning R-2015/0743 Stockholm den 12 juni 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/1216 1. Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Överprövning

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Stockholm den 22 april 2015

Stockholm den 22 april 2015 R-2015/0366 Stockholm den 22 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/700 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 februari 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny svensk

Läs mer

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag innehåll bakgrund 3 bakomliggande reglering 4 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 4 EU:s statsstödsregler 4 Exempel på

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS?

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE Karlskrona kommun 371 83 Karlskrona MOTPARTER 1. AA 2. BB Ombud för 1 och 2: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113)

Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Danderyd 2007-08-21 Yttrande i anledning av remiss beträffande promemorian Reformerad beskattning av bostäder, (Fi 2007/5113) Sammanfattning

Läs mer

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 402/2010 1 (6) Part Make Up Store AB, org. nr. 556437-6795, Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv KKV2002, v1.2, 2011-02-05 ANFÖRANDE 2012-03-15 1 (5) Öppen utfrågning om finansiell stabilitet ur ett konsumentperspektiv Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Riksdagens finansutskott

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer