Advokatsamfundet tillstyrker i stort utredningens förslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advokatsamfundet tillstyrker i stort utredningens förslag."

Transkript

1 R-2008/0529 Stockholm den 5 september 2008 Till Finansdepartementet Fi2008/2861/OFA/BO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 april 2008 beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38). 1. Sammanfattning och inledande kommentarer Advokatsamfundet tillstyrker i stort utredningens förslag. Inledningsvis kan konstateras att betänkandet är omfattande och behandlar flera komplicerade frågor som till stor del avser den svenska ordningens förenlighet med EG-rätten. Advokatsamfundet har inte anledning att i detta remissvar göra en egen bedömning eller i detalj kommentera utredningens bedömningar och förslag vad avser sistnämnda frågeställning. Utredningens uppdrag innefattar synnerligen svårbedömda juridiska frågor och att uttala sig om dessa är med nödvändighet förenat med en inte obetydande grad av osäkerhet, särskilt som det ytterst är kommissionen och EG-domstolen som har att avgöra dessa. Det mått av osäkerhet som - enligt Advokatsamfundet rätteligen - präglar flera av utredningens bedömningar, får dock som naturlig konsekvens att valet av vilken omregleringsmodell som är nödvändig/lämplig för att en tillräcklig anpassning till EG-rätten ska ske, ytterst lämnar tämligen stort utrymme för annat än juridiska hänsyn (om än i juridiska frågor). Detsamma gäller även huruvida de kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll står i strid med EG-rättens konkurrensregler. I detta sammanhang har Advokatsamfundet inte några synpunkter på hur utredningen valt att hantera frågeställningarna. De synpunkter som lämnas i det följande inskränker sig till juridiskt-tekniska frågor.

2 2 Som generell kommentar kan härvid noteras att utredningen i flera rent juridiska frågor gör andra bedömningar än de experter som utredningen hämtat in rättsutlåtanden från eller som på annat sätt yttrat sig till utredningen och som utredningen direkt hänfört sig till. Som exempel härpå kan nämnas huruvida en inkomstgräns behöver införas för att systemet med självkostnadsstyrda kommunala bostadsaktiebolag ska uppfylla kraven i artikel Avseende denna frågeställning har två av tre citerade experter avvikande uppfattning jämfört med utredningen (se ). Även om de frågor som utredningen tagit ställning till är svårbedömda, och med beaktande av att utredningen också motiverar varför den gör en annan bedömning än de experter som yttrat sig, framstår det som något anmärkningsvärt att utredningen i några juridiska bedömningsfrågor avviker till och med från samtliga experters bedömningar. Så är bl.a. fallet avseende frågan om kravet på proportionalitet är uppfyllt/om vissa EG-rättsliga rättsakter är tillämpliga (se ) och i frågan om de kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll är förenlig med EGrättens konkurrensregler (se 17.4 och 17.7). Advokatsamfundet har inte haft anledning att ta ställning till de komplicerade juridiska bedömningsfrågor som omfattas av utredningen och har inte heller någon anledning att ifrågasätta riktigheten i utredningens egna bedömningar. Från ett rättssäkerhetsperspektiv kan det dock vara lämpligt att inhämta ytterligare utredning avseende vissa juridiska bedömningsfrågor. Det kan exempelvis ske i form av fördjupade rättsliga överväganden där vägledning hämtas t.ex. från ytterligare rättsutlåtanden, som har till uppgift att uttala sig om den juridiska analys som ligger till grund för utredningens egna bedömningar. Utredningens förslag om att de kommunala bostadsaktiebolagens verksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund innebär vidare en väsentlig principiell förändring för dessa bolag i förhållande till nuvarande ordning, och de bedömningar om affärsmässighet som bolagen åläggs att göra är komplicerade. Samtidigt ger det förslag till lagtext som utredningen lägger fram i denna del ringa vägledning. Detta riskerar att leda till tillämpningsproblem och därmed bristande förutsebarhet, varför Advokatsamfundet ser ett klart behov av att den praktiska innebörden av begreppet affärsmässighet som föreslås införas i 2 lag om allmännyttiga bostadsföretag i så hög grad som möjligt konkretiseras i förarbeten och andra riktlinjer, t ex i form av ägardirektiv till bolagen och liknande generella anvisningar på central nivå. Det framstår som olyckligt om det helt överlämnas till rättstillämpningen att reglera vilka krav som ställs på bolagen i detta avseende. Det är därför önskvärt att denna fråga blir belyst i det fortsatta lagstiftningsarbetet. En annan viktig principiell fråga är vilka möjligheter som finns att kontrollera efterlevnaden av den föreslagna modellen och på vilket sätt överträdelser kan sanktioneras. Advokatsamfundet delar utredningens bedömning att det behövs en översyn av de svenska reglerna om kontroll av att kommunerna följer statsstödsreglerna i relationerna till sina bostadsaktiebolag och om återkrav av otillåtet statligt stöd, eftersom nuvarande ordning i denna del också enligt Advokatsamfundets uppfattning är bristfällig. Advokatsamfundet anser liksom utredningen också att denna fråga bör regleras generellt för allt otillåtet statsstöd och därför utredas i särskild ordning. Ur rättssäkerhetssynpunkt, och för att säkerställa de enskildas rättigheter på ett godtagbart sätt, vill Advokatsamfundet dock poängtera vikten av att ett fungerande kontroll- och sanktionssystem finns på plats när

3 3 utredningens förslag träder ikraft. Av denna anledning bör en ny utredning med uppgift att förslå nya regler för kontroll och sanktioner tillsättas omgående. Med anledning av den grad av osäkerhet som naturligen präglar utredningens bedömningar vad beträffar utredningens förslag om självkostnadsstyrda kommunala bostadsaktiebolags förenlighet med EG-rätten, ifrågasätter Advokatsamfundet om det inte kan finnas skäl att närmare utreda fler modeller än de två som utredningen valt att fokusera på. På så sätt skulle man erhålla ett så brett och fullgott utredningsunderlag som möjligt. Vad avser frågan om den normerande rollen för kommunala bostadsföretags hyror är förenlig med EG-rättens konkurrensregler eller inte, är detta en sådan fråga vars utgång synes osäker vid en slutlig prövning av EU:s institutioner. Advokatsamfundet har inte heller haft skäl att bilda sig en egen uppfattning i denna fråga. För det fall de kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll avskaffas, delar dock Advokatsamfundet utredningens bedömning att det är lämpligt att dels i lagtexten precisera vilka faktorer som ska vara avgörande vid bedömning av bruksvärdet, dels införa ett förbättrat skydd för hyresgästerna. Detta är viktigt ut ett förutsebarhetsperspektiv och för att skydda den enskildes rättigheter. Utredningens förslag i denna del synes vara väl motiverade och avvägda. 2. Kommunala bostadsaktiebolag 2.1 Inledande kommentarer till utredningens förslag Utredningen har granskat det svenska systemet för de allmännyttiga bostadsföretagen. En stor del, och den del som detta remissvar lägger störst vikt vid, rör allmännyttans förenlighet med EG-rättens statsstödsregler och konkurrensregler. Utredningen har utarbetat två förslag till nya modeller för de kommunala bostadsaktiebolagens del, enligt vilka utredningen menar att den svenska ordningen skulle kunna bedrivas på ett sätt som är eller kan vara förenligt med EG-rätten. Advokatsamfundet vill särskilt anföra följande om de två föreslagna modellerna. 2.2 Affärsmässiga kommunala bostadsaktiebolag Advokatsamfundet delar utredningens bedömning att en modell med affärsmässiga kommunala bostadsaktiebolag är förenlig med EG-rättens statsstödsregler. Den primära tillämpningsfråga som uppkommer med en sådan modell är emellertid vad som i praktiken krävs för att de åtgärder som kommunala bostadsaktiebolag vidtar inte ska stå i strid med artikel 87.1 EG-fördraget. Bostadsaktiebolagen ska härvid, enligt betänkandet, eftersträva att bedriva verksamhet utan

4 4 stöd från det allmänna, vilket innebär att de kommunala bostadsaktiebolagen inte får erhålla stöd från ägarkommunerna. Tanken är således att bostadsaktiebolagen ska agera på samma sätt som den s.k. marknadsekonomiske investeraren (vi återkommer nedan till den marknadsekonomiske investeraren) eller på affärsmässig grund. Frågan uppkommer då vad som i praktiken kan anses vara på affärsmässig grund? Utredningen konstaterar att den i detta betänkande med affärsmässighet menar att kommunerna ska driva bostadsaktiebolagen utan att medge stöd i den mening som avses i artikel 87.1 EG-fördraget, således ett EG-rättsligt begrepp. Härmed avses ett övergripande förhållningssätt jämförbart med det sätt ett icke subventionerat företag intar inför investeringar i sin dagliga drift och i relationen till andra aktörer. Företagets bästa, inte samhällets, ska ligga till grund för det kommunala bostadsbolagets bedömning innan det vidtar åtgärder. Utredningens beskrivning av modellen är relativt övergripande. Vad som utvecklas och redogörs för i betänkandet utgör stommen för modellen, dvs. om bolagens verksamhet bedrivs affärsmässigt faller denna inom ramen för vad som anses tillåtet enligt artikel 87.1 EG-fördraget. Som påpekats uppkommer emellertid frågan vad detta innebär i praktiken. Hur ska modellen tillämpas av bolagen i dess löpande verksamhet, och hur ska bolagen och kommunerna i det enskilda fallet veta var gränsen går? Utredningen redogör visserligen på ett övergripande, teoretiskt plan för hur kommunerna och bolagen ska resonera och agera i vissa situationer, bl.a. angående marknadsvärden och avkastningskrav, tillskjutande av kapital, drift, investeringar, vidtagande av åtgärder av social karaktär etc. Vissa anvisningar är härvid mer konkreta är andra. Det kan emellertid, särskilt för vissa områden, ifrågasättas om de anvisningarna som utredningen tillhandahåller är tillräckliga. Exempelvis är utredningens redogörelse beträffande tillämpningen av principen om den marknadsekonomiske investeraren relativt summarisk, och utredningen konstaterar kortfattat att det sällan kommer att finnas några jämförbara investerare vilket resulterar i att jämförelsen därför blir hypotetisk (se mer om detta nedan). Ett annat exempel är instruktionen riktad till kommunerna (10.2.7) om att ägardirektiv måste antas för att säkerställa att verksamheten bedrivs affärsmässigt, vilken fråga dock därefter lämnas helt outvecklad. Advokatsamfundet har härvidlag inget att invända mot den lagtekniska lösning som utredningen föreslår. En ordning där EG-rättsliga begrepp definieras i svensk lag skulle i praktiken kunna leda till ett behov av kontinuerlig översyn av lagens tillämpningsområde i takt med att betydelsen av aktuellt begrepp utvecklas inom EG-rätten, vilket inte förefaller lämpligt. Mot denna bakgrund har Advokatsamfundet förståelse för utredningens förslag till lagteknisk lösning. Advokatsamfundet konstaterar emellertid samtidigt att lagtexten inte ger någon närmare vägledning för den praktiska tillämpningen av bestämmelsen. Det bör

5 5 därför ställas höga krav på förarbeten och andra riktlinjer, som kan ge ytterligare vägledning för regelns egentliga innebörd. Detta särskilt som den föreslagna ordningen innebär en väsentlig principiell förändring för de berörda bolagen och kommunerna. Utredningen anger i avsnitt att kommunerna måste anta ägardirektiv med tydliga riktlinjer för hur verksamheten i de kommunala bostadsaktiebolagen ska bedrivas för att uppfylla kravet på affärsmässighet. Advokatsamfundet delar utredningens uppfattning att det är nödvändigt att utarbeta tydliga riktlinjer för den närmare innebörden av begreppet affärsmässighet. Avsaknad av sådana mera detaljerade anvisningar riskerar annars att leda till tillämpningsproblem och därmed bristande förutsebarhet. Advokatsamfundet ser ett klart behov av att den praktiska innebörden av begreppet affärsmässighet i så hög grad som möjligt konkretiseras i förarbeten och andra riktlinjer, t.ex. i form av ägardirektiv till de specifika bolagen, men förslagsvis även på högre nivå innehållande mer generella riktlinjer för tolkningen av begreppets innebörd. Möjligen kan kommunförbund eller liknande vara en del i detta arbete. Det framstår som olyckligt om det, förutom vad som anges i utredningen, helt överlämnas till rättstillämpningen att närmare reglera vilka konkreta krav som ställs på bolagen i detta avseende. Det är därför önskvärt att denna fråga blir belyst i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Advokatsamfundet vill i detta sammanhang hänvisa till de omfattande tillämpningsproblem som uppkom 1994 och därefter vid införandet i svensk rätt av det EG-rättsliga begreppet affärsmässigt i 4 i då gällande lag (1992:1528) om offentlig upphandling. Den närmare innebörden av detta begrepp var under lång tid oklart och föremål för ett stort antal domstolstvister, och det var först efter flera år som det genom rättstillämpningen blev närmare klarlagt vad begreppet egentligen innebar. Denna situation hade sannolikt kunnat undvikas genom angivandet av närmare tolkningsanvisningar i riktlinjer och dylikt Den marknadsekonomiske investeraren När en kommun driver sina bostadsaktiebolag ska dess beslut att agera vara jämförbart med en privat investerares beslut. Utredningen anför att den marknadsekonomiske investeraren är en privat investerare som till storleken kan jämföras med kommunen och som har samma långsiktighet i sina placeringar och samma inställning till risk. Samtidigt anförs att denna jämförelse sannolikt ofta kommer att vara hypotetisk, eftersom det ofta inte kommer att finnas några direkt jämförbara privata investerare. De kommunala bolagen lämnas då till att jämföra med privata ägare, som är så lika kommunerna som möjligt, och sedan justera och se till skillnader efter bästa förmåga. Även detta riskerar att leda till tillämpningsproblem eftersom det kommer att vara svårt att i praktiken bedöma och kontrollera om testet uppfylls. Detta understryker ytterligare behovet av tydliga direktiv

6 6 och riktlinjer för vilka faktorer som är relevanta vid bedömningen och därför ska beaktas, särskilt vid jämförelse med en hypotetisk marknadsinvesterare Möjlighet att granska de kommunala bostadsaktiebolagens verksamhet Med anledning av att den föreslagna regleringen riskerar att medföra tillämpningsproblem bör höga krav ställas på de kommunala bostadsföretagen och kommunerna att möjliggöra kontroll av de överväganden om affärsmässighet som ska ske. Advokatsamfundet delar således utredningens bedömning i denna del. Advokatsamfundet vill ytterligare understryka vikten av att det tydligt slås fast att bolagen noggrant och detaljerat måste dokumentera sina affärsmässiga överväganden, vid investeringar exempelvis i form av en affärsplan eller liknande som innehåller alla de parametrar och affärsmässiga investeringskalkyler som är relevanta för en privat investerare, och med särskild redogörelse för eventuella nödvändiga justeringar som sker med anledning av att jämförelse görs med en hypotetisk privat investerare. Det får inte lämnas något utrymme för de kommunala bostadsaktiebolagen och dess ägare att t.ex. mer skönsmässigt göra justeringar med hänvisning till påstådda skillnader med en hypotetisk privat investerare eftersom detta medför problem att avgöra om vad som kan anses vara godtagbart eller inte. Detta har i sin tur koppling till vilka faktiska möjligheter som står till buds att sanktionera överträdelser. En detaljerad reglering som fastslår vikten av erforderlig dokumentation synes därför vara av central betydelse ur ett förutsebarhetsperspektiv och därmed ur ett rättsäkerhetsperspektiv. Det är också en förutsättning för att säkerställa de enskildas rättigheter eftersom de i efterhand måste kunna ifrågasätta om ett kommunalt bostadsaktiebolag agerat affärsmässigt och även ha en praktisk möjlighet att nå framgång med en sådan talan. Utan erforderlig dokumentation av de överväganden som företagits av bolaget/kommunen är det mycket svårt för den enskilde att i efterhand kunna påvisa en överträdelse Kontroll och sanktioner Advokatsamfundet delar utredningens uppfattning att det behövs en översyn av de svenska reglerna om kontroll av att kommunerna följer statsstödsreglerna i relationerna till sina bostadsaktiebolag och om återkrav av olagligt stöd. Advokatsamfundet delar också bedömningen att detta bör ske i generell ordning och inte specifikt för de kommunala bostadsaktiebolagen, liksom att Konkurrensverket skulle kunna vara lämplig myndighet att hantera frågor om kontroll och sanktioner. Ur rättssäkerhetssynpunkt, och för att säkerställa de enskildas rättigheter på ett godtagbart sätt, vill Advokatsamfundet poängtera vikten av att ett fungerande kontroll- och sanktionssystem finns på plats när utredningens förslag träder ikraft.

7 7 En ny utredning med uppgift att förslå nya regler för kontroll och sanktioner bör därför tillsättas omgående. En sådan utredning bör enligt Advokatsamfundet tillsättas oavsett om utredningens förslag realiseras eller inte. 2.3 Självkostnadsstyrda kommunala bostadsaktiebolag enligt artikel Generell kommentar Vad avser frågan om en modell med självkostnadsstyrda kommunala bostadsaktiebolag är förenlig med EG-rättens statsstödsregler eller inte, är detta en sådan fråga vars utgång synes osäker vid en slutlig prövning av EU:s institutioner. Advokatsamfundet har inte haft anledning att ta ställning till denna fråga, men har inte heller någon anledning att ifrågasätta riktigheten i utredningens bedömningar i denna del. Advokatsamfundet noterar emellertid att utredningen i denna del gör en annan bedömning än flera av de experter som utredningen hämtat in rättsutlåtanden från, såväl avseende frågan om de kommunala bostadsaktiebolagen kan anses tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som avseende proportionalitetskravet. Även om dessa frågor är svårbedömda, och med beaktande av att utredningen också motiverar varför den gör en annan bedömning än de experter som yttrat sig, framstår det som något anmärkningsvärt att utredningen avviker från experternas bedömningar. Som angetts inledningsvis kan det från ett rättssäkerhetsperspektiv därför vara lämpligt att inhämta ytterligare utredning avseende dessa frågor i form av fördjupade rättsliga överväganden där vägledning hämtas t.ex. från ytterligare rättsutlåtanden, som har till uppgift uttala sig om den juridiska robustheten av utredningens egna bedömningar Särskilda kommentarer Advokatsamfundet har vissa kommentarer avseende en specifik fråga som utredningen behandlar i denna del. Frågan avser vad som anses utgöra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse samt de kontakter som utredningen haft med EU-kommissionen i denna fråga. Utredningens slutsats är här, med hänvisning till tidigare (mycket begränsad) praxis samt de kontakter som utredningen haft med EU-kommissionens generaldirektorat för konkurrens, att det saknas anledning anta att kommissionen skulle tillstyrka att självkostnadsstyrda kommunala bolag tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse utan begränsningar av målgruppen. EG-domstolens bedömning av denna fråga är dock, enligt utredningen, en öppen fråga. Advokatsamfundet vill härvid hänvisa till de stora möjligheter som anses finnas för en medlemsstat att självt definiera tjänster av allmänt ekonomiskt intresse,

8 8 vilket särskilt framhålls av experterna Leigh Hanscher och Piet van Slot, och att en bedömning därför med nödvändighet måste ske på case-by-case basis med utgångspunkt från medlemsstatens ifråga (dvs. Sverige) unika förutsättningar. Advokatsamfundet vill därför framhålla den risk som föreligger med att fästa alltför stort värde vid avgöranden som avser andra medlemsstater och vid indikationer som utredningen fått vid kontakterna med EU-kommissionens generaldirektorat för konkurrens, eftersom det torde finnas en risk för att denna av detta generaldirektorats framförda - förvisso tydliga - men ändå indikativa uppfattning, inte har baserats på ett fullständigt underlag och en uttömmande argumentation från Sveriges sida, och därför inte fullt ut har beaktat de specifika förutsättningar som gäller för den svenska modellen. Det framgår inte av utredningen vilket underlag som presenterats för EU-kommissionen vid de kontakter som varit. Det kan därför i vart fall ifrågasättas om inte även kommissionens slutliga ställningstagande i aktuell fråga, i större utsträckning än vad utredningen bedömt, liksom avseende EG-domstolen skulle kunna vara en öppen fråga Kontroll och sanktioner Advokatsamfundet delar utredningens bedömningar avseende behovet av kontroll och sanktionsregler med utgångspunkt i en självkostnadsprincip. Utredningens förslag i denna del synes vara väl motiverade och avvägda. 2.4 Andra modeller Med anledning av den höga grad av osäkerhet som naturligen präglar utredningens bedömningar vad beträffar förslaget om självkostnadsstyrda kommunala bostadsaktiebolags förenlighet med EG-rätten, vilket i sin tur innebär att det råder osäkerhet om var gränsen går för vad som kan anses vara tillåtet eller inte vid en EG-rättslig bedömning, ifrågasätter Advokatsamfundet om det inte kan finnas skäl att närmare utreda fler alternativa modeller än de två som utredningen valt att fokusera på. Detta för att kunna presentera ett så brett och fullgott beslutsunderlag som möjligt. Utredningen har nu endast kortfattat behandlat och avfärdat de alternativa modeller som lagts fram. 3. Hyressättningssystemet i framtiden 3.1 De kommunala bostadsbolagens hyresnormerande roll Generella kommentarer Vad avser frågan om den normerande rollen för kommunala bostadsföretags hyror är förenlig med EG-rättens konkurrensregler eller inte, är detta också en

9 9 sådan fråga vars utgång synes osäker vid en slutlig prövning av EU:s institutioner. Utredningen har funnit att det föreligger övervägande skäl för att de kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll inte är förenlig med EG-rättens konkurrensregler och anför vidare att den anser att det är i hög grad tvivelaktigt om den hyresnormerande rollen kan undantas med stöd av artikel 86.2 EGfördraget. Flera av experterna har dock, till skillnad från utredningen, kommit fram till att ordningen kan godtas. Detta är något anmärkningsvärt. Det kan i vart fall ifrågasättas om det inte finns behov av ytterligare utredning avseende dessa frågor i form av fördjupade rättsliga överväganden. 3.2 Nya hyressättningsregler För det fall de kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll avskaffas, delar Advokatsamfundet utredningens bedömningar i denna del. Advokatsamfundet vill särskilt framhålla att det är lämpligt att dels i lagtexten precisera vilka faktorer som ska vara avgörande vid bedömning av bruksvärdet, dels införa ett förbättrat skydd för hyresgästerna. Detta är viktigt ur ett förutsebarhetsperspektiv och för att skydda den enskildes rättigheter. Utredningens förslag i denna del synes vara väl motiverade och avvägda. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg

Förslagen i rapporten

Förslagen i rapporten R-2010/0029 Stockholm den 30 mars 2010 Till Finansdepartementet Fi2009/1548 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över rapporten Mervärdesskatt

Läs mer

SVEA HOVRÄTT Finansdepartementet 103 33 Stockholm

SVEA HOVRÄTT Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 2008-09-04 Dnr 319/08 SVEA HOVRÄTT Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:38) EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Hovrätten instämmer i allt väsentligt med de överväganden

Läs mer

Förhållandet till EU-rätten och statsstödsreglerna

Förhållandet till EU-rätten och statsstödsreglerna REMISSYTTRANDE 1 (5) Juridiska fakultetsnämnden Box 256 SE-751 05 Uppsala Finansdepartementet Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag överväganden och förslag (Ds 2009:60) (Dnr FI2009/7196) Juridiska

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Stockholm den 17 september 2015

Stockholm den 17 september 2015 R-2015/1079 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4875/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 juni 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Europeisk

Läs mer

Stockholm den 16 december 2016

Stockholm den 16 december 2016 R-2016/1940 Stockholm den 16 december 2016 Till Socialdepartementet S2016/06189/FS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 oktober 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Reglering

Läs mer

Stockholm den 3 maj 2005 R-2005/0340. Till Näringsdepartementet N2004/10314/NL

Stockholm den 3 maj 2005 R-2005/0340. Till Näringsdepartementet N2004/10314/NL R-2005/0340 Stockholm den 3 maj 2005 Till Näringsdepartementet N2004/10314/NL Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 februari 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över Utredningens om en modernisering

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3 R-2016/0740 Stockholm den 17 maj 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/01353/S3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Utbyte av upplysningar

Läs mer

YTTRANDE. EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008

YTTRANDE. EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008 YTTRANDE Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/2861/OFA/BO EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Sieps har ombetts yttra sig över betänkandet EU,

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Stockholm den 10 augusti 2015

Stockholm den 10 augusti 2015 R-2015/0905 Stockholm den 10 augusti 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/4155/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 maj 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Kollektiv

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Stockholm den 1 oktober 2014

Stockholm den 1 oktober 2014 R-2014/1149 Stockholm den 1 oktober 2014 Till Socialdepartementet S2014/5303/RU Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 juli 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över Genomförandeutredningens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Upphandling från statliga

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) KST2016/ Fi2016/04014/K. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (5) KST2016/ Fi2016/04014/K. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2017-02-17 KST2016/514 Ert datum Ert diarienr 2016-11-24 Fi2016/04014/K Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Välfärdsutredningens

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R R-2009/1870 Stockholm den 14 december 2009 Till Miljödepartementet M2009/3289/R Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 september 2009 beretts tillfälle att yttra sig över Kemikalieinspektionens

Läs mer

Departementspromemorian Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag överväganden och förslag (Ds 2009:60)

Departementspromemorian Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag överväganden och förslag (Ds 2009:60) KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2009-12-10 Dnr 629/2009 1 (10) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Departementspromemorian Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag överväganden och förslag (Ds 2009:60)

Läs mer

Stockholm den 27 juni 2012

Stockholm den 27 juni 2012 R-2012/0892 Stockholm den 27 juni 2012 Till Justitiedepartementet Ju2012/2869/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 april 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Snabbare

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-03-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 15 NWT åp Til B Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 13833-15, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Justitiedepartementet LÖNEGARANTI VID FÖRETAGSREKONSTRUKTION (Ds 2003:17) ---------------------------------------------------

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 Till Finansdepartementet Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 maj 2004 beretts tillfälle att avge yttrande över Egendomsskattekommitténs huvudbetänkande

Läs mer

Stockholm den 29 maj 2017

Stockholm den 29 maj 2017 R-2017/0385 Stockholm den 29 maj 2017 Till Justitiedepartementet Ju2017/01226/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 februari 2017 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Se barnet!

Läs mer

Stockholm den 25 november 2008

Stockholm den 25 november 2008 R-2008/0961 Stockholm den 25 november 2008 Till Miljödepartementet M2008/2824/Kk Sveriges advokatsamfund har genom remiss som inkom den 8 september 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över REACH-utredningens

Läs mer

EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38)

EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) KKV1001, v1.0, 2007-11-19 YTTRANDE 2008-08-25 Dnr 295/2008 1 (11) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Fi2008/2861/OFA/BO Sammanfattning En väl fungerande konkurrens

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Ds 2009:60)

Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Ds 2009:60) YTTRANDE Dnr 155/2009 Stockholm den 4 januari 2010 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2009/7196 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Ds 2009:60) Svenska institutet för europapolitiska studier

Läs mer

7.4 Svaga bostadsmarknader i dag och i framtiden

7.4 Svaga bostadsmarknader i dag och i framtiden Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE EU och kommunernas bostadspolitik (SOU 2015:58) SABOs synpunkter SABO anser att det är mycket positivt att en statlig utredning har analyserat

Läs mer

Stockholm den 22 april 2015

Stockholm den 22 april 2015 R-2015/0366 Stockholm den 22 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/700 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 februari 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny svensk

Läs mer

Stockholm den 8 augusti 2014

Stockholm den 8 augusti 2014 R-2014/0861 Stockholm den 8 augusti 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/3186/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Stockholm den 11 maj 2012

Stockholm den 11 maj 2012 R-2012/0268 Stockholm den 11 maj 2012 Till Miljödepartementet M2011/3865/R M2012/113/R M2012/1005/R Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 januari 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över

Läs mer

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2017-05-23 Dnr R 10-2017 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Sid 1 (5) Yttrande

Läs mer

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen.

Advokatsamfundet har följande övergripande kommentarer avseende Rekommendationen. R-2007/0475 Stockholm den 20 april 2007 Till FAR SRS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 mars 2007 beretts tillfälle att yttra sig över FAR SRS revisionskommittés förslag till rekommendation

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Till detta kommer en rad materiella tillkortakommanden som anges i det följande.

Till detta kommer en rad materiella tillkortakommanden som anges i det följande. R-2008/0094 Stockholm den 27 februari 2008 Till Justitiedepartementet Ju2008/499/L5 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 januari 2008 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian om Sveriges

Läs mer

Stockholm den 30 oktober 2014

Stockholm den 30 oktober 2014 R-2014/1112 Stockholm den 30 oktober 2014 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2014/2170/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 juni 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24). R-2010/0681 Stockholm den 1 september 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/3129/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 maj 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Avtalad

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-20 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Vidareutnyttjande av information från den

Läs mer

Stockholm den 25 januari 2017

Stockholm den 25 januari 2017 R-2016/2441 Stockholm den 25 januari 2017 Till Justitiedepartementet Ju2016/09197/L7 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Advokatsamfundet ställer sig positivt till slutsatsen att förändringar med anledning av Lavaldomen måste genomföras.

Advokatsamfundet ställer sig positivt till slutsatsen att förändringar med anledning av Lavaldomen måste genomföras. R-2009/0016 Stockholm den 23 mars 2009 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2008/3541/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 december 2008 beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Förslag

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Frihet och inflytande kårobligatoriets

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV. Vår referens/dnr: 41/2015. utstationeringsdirektivet

SVENSKT NÄRINGSLIV. Vår referens/dnr: 41/2015. utstationeringsdirektivet SVENSKT NÄRINGSLIV Arbetsmarknadsdepartementet Vår referens/dnr: 41/2015 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm A 2015/734/ARM 2015-05-29 Remissvar Tillämpningsdirektivet 2015:13) till utstationeringsdirektivet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-02. Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (D och E)

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-02. Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (D och E) 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-02 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Lagförslag i budgetpropositionen

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24). R-2010/0926 Stockholm den 6 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/5531/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001

R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001 R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001 Till Europeiska kommissionen Meddelande om europeisk avtalsrätt Europeiska kommissionen publicerade den 11 juli 2001 Meddelande från kommissionen till rådet och

Läs mer

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR)

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) 1 (5) Näringsdepartementet Enheten för konkurrens, statsstöd och ramvillkor 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) Inledande kommentarer Hovrätten,

Läs mer

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3 R-2007/1126 Stockholm den 18 december 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/7778/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 september 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20). R-2006/0355 Stockholm den 8 juni 2006 Till Finansdepartementet Fi 2006/1167 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU

Läs mer

Stockholm den 12 juni 2015 R-2015/0743. Till Finansdepartementet. Fi2015/1216. 1. Inledning

Stockholm den 12 juni 2015 R-2015/0743. Till Finansdepartementet. Fi2015/1216. 1. Inledning R-2015/0743 Stockholm den 12 juni 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/1216 1. Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Överprövning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Remiss: EU, Sverige och den inre marknaden (SOU 2009:71)

Remiss: EU, Sverige och den inre marknaden (SOU 2009:71) 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Remiss: EU, Sverige och den inre marknaden (SOU 2009:71) Ärendet Utrikesdepartementet har berett Stockholms läns landsting möjlighet att yttra sig

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-08 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Läs mer

R 7622/ Till Näringsdepartementet

R 7622/ Till Näringsdepartementet R 7622/2001 2001-06-13 Till Näringsdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 mars 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian E-handelsdirektivet genomförande av direktivet

Läs mer

Finansdepartementet Skatt- och tullavdelningen/s Stockholm

Finansdepartementet Skatt- och tullavdelningen/s Stockholm REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/08/006 Er referens: Fi2017/02910/S3 1 (5) 2017-08-25 Finansdepartementet Skatt- och tullavdelningen/s3 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av direktiv

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-06-29 Dnr 241/2012 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

Beträffande övriga delar i betänkandet har Advokatsamfundet en från utredningen avvikande mening när det gäller

Beträffande övriga delar i betänkandet har Advokatsamfundet en från utredningen avvikande mening när det gäller R 7021/2000 2001-01-22 Till Socialdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 oktober 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över LVU-utredningens betänkande Omhändertagen - Samhällets

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen i sina huvuddelar, med de reservationer och påpekanden som anges nedan i avsnitten 2-4.

Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen i sina huvuddelar, med de reservationer och påpekanden som anges nedan i avsnitten 2-4. R-2010/1354 Stockholm den 15 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/7476/EMA Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 oktober 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet EU:s

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Stockholm den 24 april 2012

Stockholm den 24 april 2012 R-2012/0506 Stockholm den 24 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1349 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Effektivare

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Stockholm den 27 februari 2012

Stockholm den 27 februari 2012 R-2011/1746 Stockholm den 27 februari 2012 Till Näringsdepartementet N2011/6221/MK Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 november 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över Statsstödsutredningens

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-11-28 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Ny lag om kontroll av ekologisk produktion Enligt

Läs mer

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KS 20:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:260-032 2015-09-16 1/2 Handläggare Josefin Winnfors Tel. 0152-291 61 Kommunstyrelsen Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Förslag till

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35). R-2009/0981 Stockholm den 14 oktober 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/3453/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Moderna

Läs mer

Med undantag för de invändningar som följer nedan har Advokatsamfundet ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i betänkandet.

Med undantag för de invändningar som följer nedan har Advokatsamfundet ingen erinran mot de lagändringar som föreslås i betänkandet. R-2010/1025 Stockholm den 11 oktober 2010 Till Näringsdepartementet N2010/4944/MK Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 juli 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Utländsk

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Remiss förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remiss förslag om ändrade regler om direktupphandling KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-01-22 Dnr 776/2013 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remiss förslag om ändrade regler om direktupphandling S2013/9124/RU Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Stockholm den 14 augusti 2012

Stockholm den 14 augusti 2012 R-2012/0933 R-2012/1245 Stockholm den 14 augusti 2012 Till Kulturdepartementet Ku2012/694/MFI (Ku 2011:03) Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 maj 2012 beretts tillfälle att yttra sig över

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg. Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2015

Stockholm den 9 mars 2015 R-2015/0008 Stockholm den 9 mars 2015 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Internationella säkerheter

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/027 Er referens: Fi2017/02886/DF 2017-09-29 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Vertikala konkurrensbegränsande avtal

Vertikala konkurrensbegränsande avtal Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU5 Vertikala konkurrensbegränsande avtal Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2009/10:236) till ändringar i lagen (2008:581) om gruppundantag

Läs mer

Stockholm den 20 mars 2012

Stockholm den 20 mars 2012 R-2011/1880 Stockholm den 20 mars 2012 Till Justitiedepartementet Ju2011/9105/L5 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Sveriges

Läs mer

Angående Migrationsverkets nya arbetssätt som påverkar offentliga biträdens arbetsuppgifter

Angående Migrationsverkets nya arbetssätt som påverkar offentliga biträdens arbetsuppgifter Generaldirektör Anders Danielsson Migrationsverket 601 70 Norrköping Stockholm den 7 juli 2016 Via brev och e-post Bäste Anders, Angående Migrationsverkets nya arbetssätt som påverkar offentliga biträdens

Läs mer

R 7515/ Till Justitiedepartementet

R 7515/ Till Justitiedepartementet R 7515/2001 2001-05-30 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 februari 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Distansavtalslagen och fritidsevenemang,

Läs mer