Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling"

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket har tillskrivit Malmö stad i ärendet Anmälan om påstått konkurrensproblem på marknaden för bowling ( ). Stadskontoret har skickat ärendet till fritidsnämnden för handläggning, eftersom att det endast är fritidsnämnden som behandlat ärendet. Fritidsnämnden beslutade på sammanträdet den , 2, att godkänna utredning om nationalarena i bowling i Malmö, och förvaltningens förslag till skrivelse och översända dessa till kommunstyrelsen. Konkurrensverket mottog den 25 januari 2012 en anmälan mot Malmö stad rörande den planerade nationalarenan. Konkurrensverket ger Malmö stad möjlighet att yttra utifrån frågorna: 1. Redogör så detaljerat som möjligt på vilket sätt och i vilken form ni avser att bedriva verksamheten vid ifrågavarande nationalarena för bowling. 2. Utveckla vilka förväntade effekter en ny nationalarena för bowling kan få för befintliga företag med bowlinghallar. 3. Utveckla på vilket sätt ni anser att det kommande bedrivandet av verksamheten vid ifrågavarande nationalarena för bowling faller in under de befogenheter kommunen har att bedriva näringsverksamhet enligt kommunallagen eller annan tillämplig speciallagstiftning. Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande. Svarsfristen har förlängts till Förslag till beslut: Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag till yttrande och översända det till Konkurrensverket att omedelbart justera paragrafen Bo Sjöström Fritidsdirektör kortis konkurrensverket

2 Malmö stad Fritidsnämnden Datum Konkurrensverket STOCKHOLM Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Fritidsnämnden har på sammanträdet ,, behandlat ärendet: Yttrande över anmälan om påstått konkurrensproblem på marknaden för bowling (Konkurrensverkets ärende med diarienummer 62/2012) Konkurrensverket har i skrivelse den 16 februari 2012 berett Malmö kommun möjlighet att yttra sig över en anmälan om påstått konkurrensproblem på marknaden för bowling. Malmö kommun (genom dess fritidsnämnd) lämnar följande yttrande. Pågående handläggning av ärendet i kommunen Fritidsnämnden i Malmö kommun har på sammanträde den 19 januari 2012 beslutat att godkänna Fritidsförvaltningens utredning Svensk bowlings nationalarena i Malmö (se bilaga) och att översända utredningen och en skrivelse till kommunstyrelsen. I Fritidsnämndens skrivelse till kommunstyrelsen föreslås bl.a. att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt fritidsnämnden att realisera förslaget om en nationalarena för bowling i enlighet med i ärendet redovisat förslag under förutsättning att den finansieras inom ramen för nämndens erhållna kommunbidrag. Malmö kommun ska enligt förslaget investera i byggnaden, banor och kök i syfte att hyra ut anläggningen till en entreprenör som ska svara för driften av anläggningen. Kommunstyrelsen har ännu inte behandlat Fritidsnämndens förslag och kommunen har således inte fattat beslut i frågan om huruvida kommunen ska bygga en nationalarena för bowling och hyra ut densamma. Allmänt om bakgrunden till och skälen för Fritidsnämndens förslag Malmö kommun hyr en bowlinganläggning av en privat fastighetsägare på stadionområdet. Gällande hyreskontrakt går ut sommaren Den organiserade föreningsbowlingen i Malmö idag finns i princip uteslutande i denna hall. Hallen är i stort sett fullbelagd och föreningarna anser att det hårda trycket på bantid gör det svårt att locka ungdomar. I anläggningen spelas idag bowling även av personer med funktionshinder i Malmö. Den verksamheten är emellertid begränsad, mycket beroende på att lokalerna inte är anpassade. Ur ett arbetsmiljöperspektiv finns det synpunkter på tillgänglighet och säkerhet. Svenska bowlingförbundet har under flera år uppvaktat kommuner i Sverige gällande behovet av en nationalarena för bowling där stora internationella FRITIDSFÖRVALTNINGEN Henrik Smithsgatan Malmö Tel Org.nr

3 2 (5) tävlingar kan genomföras. Sommaren 2010 bjöd fritidsförvaltningen, efter rekommendation från svenska bowlingförbundet, in fyra möjliga entreprenörer för att presentera idén och för att undersöka om det var möjligt att driva en nationalarena på kommersiella grunder. Utifrån dessa samtal redovisade Fritidsförvaltningen därefter utredningen Svensk bowlings nationalarena i Malmö (se även tidigare nämnd bilaga som kommunen hänvisar till). Uppförandet av en nationalarena löser frågan om hur tillgången av banor för sportbowlingen ska säkerställas för alla de utövare som finns i Malmö kommun. En ny nationalarena skulle täcka sportbowlingens behov lokalt men också de behov som finns nationellt och internationellt. Det föreslagna alternativet har av Fritidsnämnden bedömts bli mest kostnadseffektivt för Malmö kommun och i förslaget förutsätts att åtminstone kapital- och driftskostnader genom hyra kan belasta entreprenören. Tanken är inte att den verksamhet som entreprenören kommer att bedriva vid arenan ska subventioneras. En förutsättning för att projektet ska genomföras är att det finns en entreprenör som är beredd att hyra hela anläggningen på marknadsmässiga villkor. Avsikten är att stora delar av den sportbowling som bedrivs i Malmö ska kunna nyttja anläggningen. Kommunen kommer därför att ställa krav på entreprenören i syfte att säkerställa att sportbowlingen garanteras viss omfattning av nyttjande och vissa priser för nyttjandet av arenan. En ny arena skulle även medföra andra positiva konsekvenser för kommunen. Enligt en beräkning som Svenska bowlingförbundet gjort avseende generella intäkter inom besöksnäringen skulle arenan inbringa i genomsnitt över 10 mkr per år (se s. 9 i den bilagda utredningen). Främst beror detta på de stora internationella tävlingarna som Malmö med hjälp av Svenska bowlingförbundet kan förväntas få. De befintliga anläggningarna i Malmö är inte aktuella för flertalet av dessa tävlingar. Den planerade nationalarena förväntas alltså även generera betydande turistekonomiska fördelar för Malmö kommun. Ett realiserande av de förslagna åtgärderna förväntas således medföra nytta inom både fritidsverksamhet och turism. Svar på Konkurrensverkets frågor Fritidsnämnden besvarar Konkurrensverkets särskilda frågor enligt följande. 1. Kommunen planerar inte att bedriva verksamheten vid den föreslagna nationalarenan för bowling. Fritidsnämndens föreslag går ut på att kommunen investerar i byggnaden, banor och kök och hyr ut anläggningen till en entreprenör på kommersiella grunder. Genom upphandling enligt LOU eller genom en snarlik modell avseende lokaluthyrning skulle en driftsansvarig entreprenör utses. Entreprenören ska driva verksamheten i konkurrens på marknaden. 2. I den nya nationalarenan beräknas det bli 44 banor men nettotillskottet i Malmö blir betydligt mindre. Utöver de banor som finns på

4 3 (5) stadionområdet som kommer att avvecklas när kommunens hyreskontrakt går ut, kommer nämligen ytterligare 8 banor på Kockums fritid att avvecklas. Antalet tillkommande banor uppgår då netto till cirka 14. Intresset för sportbowling förväntas genom flytten till nya lokaler öka. Eftersom sportbowlingen inte kommer att nyttja alla de 14 tillkomna banorna fullt ut kan dessutom utbudet för kommersiell nöjesbowling antas öka. De befintliga anläggningarna i Malmö Big Bowl, Kronprinsens bowling, Bowlingen i Entré samt Lets Go kommer sannolikt påverkas av det ökade utbudet. Eftersom den hyra som entreprenören ska betala ska vara marknadsmässig kan Malmö kommun inte se att förslaget, om det realiseras, skulle komma att snedvrida eller negativt påverka den konkurrenssituation som råder idag. Förslaget är inte heller ägnat att snedvrida eller hämma konkurrensen. Om förslaget genomförs skulle snarare förutsättningarna för en effektiv konkurrens gynnas. Den hyreskostnad som förväntas utgå ska inte möjliggöra en annorlunda prissättning för kommersiell bowling än vad som gäller för de befintliga anläggningarna. Nationalarenans kvalité, som ny och i markplan, kan komma att påverka de befintliga anläggningarnas beläggningsgrad. Å andra sidan kan en ny bowlingarena bli ett lyft för sporten och locka nya utövare vilket gynnar verksamheten i stort. 3. Som framgår ovan kommer Malmö kommun inte att bedriva näringsverksamhet vid den planerade arenan utan Fritidsnämndens förslag går ut på att kommunen ska bygga en nationalarena för bowling och hyra ut arenan till en entreprenör för att denne ska driva bowlingverksamhet. I förarbetena till reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i 3 kap. 27 konkurrenslagen klargörs att det enbart är säljverksamhet som omfattas av bestämmelserna om förbud (prop. 2008/09:231 s. 34). Med säljverksamhet avses försäljning av varor, tjänster och andra nyttigheter. Även andra utbudsverksamheter, exempelvis uthyrning, omfattas. Det bör noteras att det ska vara kommunens eller landstingets säljverksamhet, inte någon annans. Om exempelvis en kommun hyr ut en lokal till någon aktör för att denne ska driva gymverksamhet bör det inte vara att anse som säljverksamhet i lagens mening (se i cirkulär 09:81 av Sveriges Kommuner och Landsting, s. 3). Fritidsnämndens förslag kan mot denna bakgrund inte anses innebära att Malmö kommun skulle komma att bedriva säljverksamhet i lagens mening. Förbud enligt reglerna i 3 kap. 27 konkurrenslagen kan därmed inte bli aktuellt. För det fall Konkurrensverket trots allt menar att det är fråga om säljverksamhet önskar kommunen framföra följande. Av 2 kap. 1 kommunallagen framgår att kommuner får ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar, och som inte ska handhas av någon annan. Till kommunens allmänna kompetens hör bl.a. idrotts- och fritidsverksamhet.

5 4 (5) I praxis inom området fritidsverksamhet kan nämnas att det har ansetts ligga inom kommunens kompetens att t.ex. uppföra idrottshall (RÅ 1970 C 85), teckna borgen för förening som ämnade uppföra bowlinghall (RÅ 1970 C 86), teckna borgen och ge stöd för anläggning av isbana respektive egen drift av isbana (RÅ 1962 I 219, RÅ 1970 C 70, RÅ 1973 A 165 och RÅ 1974 A 973), lämna räntefritt lån till privat bolag som ägde en golfbana (RÅ 1966 I 133), lämna bidrag till golfklubb för anläggning av golfbana (RÅ 1972 C 85 och RÅ 1975 Ab 258), köpa fastighet i syfte att ge förening möjlighet att anlägga en motorbana (RÅ 1977 Ab 538), ge stöd till bollklubb (RÅ 1980 Ab 308) samt stöd till golftävling i form av sponsring (RÅ 1993 ref. 35). Arenan är, som framgår ovan, även avsedd att främja turistväsendet och besöksnäringen inom kommunen. Mot bakgrund av befintlig praxis står det klart att ett uppförande och en uthyrning av en idrottsarena som nu är i fråga ryms inom kommunens allmänna kompetens. Detta gäller även om åtgärderna ifråga endast skulle anses komma ett mindre antal av kommunens medlemmar direkt till tillgodo (jfr. Kommunallagen med kommentarer och praxis, femte upplagan, av Lena Dalman m.fl., s. 58 ff.). Kommuner har en helt oomtvistad rätt att vara verksamma på en rad områden som vanligen ses som en del av näringslivet. Exempel på sådana kommunala verksamheter är rörelser för att tillhandahålla idrottsarenor och olika fritidsoch nöjesanläggningar. Som tidigare redovisats är avsikten att kommunen endast ska uppföra och till en aktör hyra ut en nationalarena för bowling samt att denne aktör ska bedriva bowlingverksamhet vid arenan. Kommunen kan inte, genom själva uthyrningen av arenan, sägas komma att driva näringsverksamhet i den mening som avses i 2 kap. 7 kommunallagen. För det fall Konkurrensverket är av annan uppfattning i detta avseende önskar kommunen framhålla att kommunens verksamhet kommer att drivas utan vinstsyfte och gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar åt medlemmar i kommunen. Detta är förenligt med den kommunala kompetensen. En nationalarena skulle i praktiken också komma att utnyttjas av andra än kommunmedlemmar vilket enligt förarbetena inte är något hinder. Avslutning Fritidsnämndens förslag kan inte anses innebära att Malmö kommun skulle komma att bedriva säljverksamhet i den mening som avses i 3 kap. 27 konkurrenslagen. Om kommunen skulle uppföra en nationalarena för bowling och hyra ut arenan till en aktör som skulle bedriva verksamheten vid arenan skulle detta, som framgår ovan, inte att föranleda någon sådan snedvridning eller hämmande av konkurrensen som avses i 3 kap. 27 konkurrenslagen.

6 5 (5) Den föreslagna verksamheten är, som också framgår ovan, förenlig med den kommunala kompetensen. Förfarandet är försvarbart från allmän synpunkt. Det saknas förutsättningar att meddela förbud enligt 3 kap. 27 konkurrenslagen. Malmö fritidsnämnd Frida Trollmyr Ordförande Saam Beik Sekreterare

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag OSUND KONKURRENS Fortfarande ett problem för små företag Rapport Juli 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Om konkurrenslagens regler om offentlig säljverksamhet

Läs mer

Uppsala kommun och offentlig säljverksamhet

Uppsala kommun och offentlig säljverksamhet UPPSALA UNIVERSITET VT 2010 Företagsekonomiska institutionen Handelsrätt C Handelsrätt Uppsala kommun och offentlig säljverksamhet En studie av Uppsala Konsert och Kongress Författare: Nina Larsen Handledare:

Läs mer

Förvaltningsrätten i Jönköping Enhet Jönköping Rotel 1:6 Box 2201 550 02 JÖNKÖPING. Stockholm den 9 mars 2010

Förvaltningsrätten i Jönköping Enhet Jönköping Rotel 1:6 Box 2201 550 02 JÖNKÖPING. Stockholm den 9 mars 2010 Förvaltningsrätten i Jönköping Enhet Jönköping Rotel 1:6 Box 2201 550 02 JÖNKÖPING Stockholm den 9 mars 2010 Mål nr 2217-10E Lars-Anders Eriksson./. Vetlanda kommun angående laglighetsprövning av kommunfullmäktiges

Läs mer

Osund kommunal konkurrens

Osund kommunal konkurrens JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Kristina Ekstrand Osund kommunal konkurrens Examensarbete 20 poäng Handledare: Katarina Olsson Ämnesområde: Konkurrensrätt Termin 9 1 Innehåll SAMMANFATTNING...5

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder 2010-03-30 1 (12) Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder Anförande av Jan-Erik Ljusberg, stf generaldirektör Konkurrensverket, vid SABOs konferens i Stockholm den 30 mars 2010. Det talade ordet

Läs mer

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Kommittédirektiv EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik Dir. 2013:68 Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna de förslag som möjliggör

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga 2008:10 Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga aspekter MISSIV DATUM DIARIENR 2008-04-29 2008/59-5 ERT DATUM

Läs mer

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag ESV 2003:21 Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt verksamhet Regeringsuppdrag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 REGERINGENS UPPDRAG...5 1.3 GENOMFÖRANDE...5

Läs mer

tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader

tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag kommunernas bostadsförsörjningsansvar tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader 2 tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader förord Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 LR: dom 2001-10-05, mål nr 20262-00 (ref) KamR: dom 2002-11-27, mål nr 6170-2001 (ref) D 13/00-01 Bakgrunden till förevarande disciplinärende utgörs av uppgifter i massmedia

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Särskilda spelregler för kommunala energibolag

Särskilda spelregler för kommunala energibolag KAPITEL 5 Särskilda spelregler för kommunala energibolag BOLAGEN PÅ DEN svenska energimarknaden möter olika spelregler till följd av att lagstiftningen ser olika ut beroende på vem som står som ägare.

Läs mer

Kommunala bolag laglöst land

Kommunala bolag laglöst land Kommunala bolag laglöst land Mårten Hyltner Micha Velasco Mårten Hyltner Micha Velasco Kommunala bolag laglöst land Den Nya Välfärden 1 Box 5625, 114 86 Stockholm 08-545 038 10 www.dnv.se Stiftelsen Den

Läs mer

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling

RiR 2006:15. Statliga bolag och offentlig upphandling RiR 2006:15 Statliga bolag och offentlig upphandling ISBN 91 7086 082 3 RiR 2006:15 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Näringsdepartementet Datum 2006-05-31 Dnr

Läs mer

Öppna för informationsentreprenörerna!

Öppna för informationsentreprenörerna! romemoria Öppna för informationsentreprenörerna! Vidareutnyttjande av offentlig information I korthet: Stockholms Handelskammare konstaterar att Sverige inte infört direktivet om vidareutnyttjande av offentlig

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-037

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-037 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-037 PM 2 2002-06-05 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom individuellt inriktat kommunalt stöd till enskild näringsidkare. Lessebo kommun har beslutat

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag innehåll bakgrund 3 bakomliggande reglering 4 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 4 EU:s statsstödsregler 4 Exempel på

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Sammanfattning Den kommunala verksamheten har förändrats Sedan den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1992 har samhället genomgått stora förändringar. Urbaniseringen har fortsatt liksom it-utvecklingen.

Läs mer