Motioner. Fler företag fler jobb. Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner. Fler företag fler jobb. Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2"

Transkript

1 Motioner Fler företag fler jobb Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Arbetslösheten ökar genom konkurrens från maskiner och robotar. Mänsklig arbetskraft ersattes redan under forntiden genom dragdjur, vind- och vattenkraft. Den industriella revolutionen startade dock först genom uppfinningen av Spinning Jenny. En maskin som möjliggjorde en mångdubbling av produktionen av garn och som gav upphov till textilindustrin. Men alla mottog inte spinnmaskinen med samma entusiasm, framförallt inte de handspinnare som nu såg sina arbeten hotade. Missnöjet var så stort att man 1768 attackerade uppfinnaren Hargreaves hem och förstörde Spinning Jenny. Textilindustrins mekanisering blev dock inledningen till ett ökat välstånd och följdes av liknande utvecklingar i bransch efter bransch. Ökat välstånd gav ökad köpkraft som i sin tur skapade nya arbeten. Produktion och efterfrågan har kunnat hållas mer eller mindre i balans. Så har det pågått ända tills nu. Nu har det tillkommit automatisering och digitalisering med articifiell intelligens och robotar som kan både agera och tänka som människor. All rationalisering i dag går ut på att ersätta människor med maskiner/robotar. Det har blivit allt svårare att skapa nya arbetstillfällen för de människor som friställs eller för ungdomar i arbetsför ålder. Människorna blir utkonkurrerade! För individen är det nedsättande för självkänsla och välbefinnande att inte ha ett arbete att gå till. Hur ta upp konkurrensen? En sida av problemet är ju kostnaden. För en arbetsgivare påläggs förutom lönen till arbetstagaren ytterligare 31,42% av lönen som en arbetsgivaravgift till staten. Arbetstagaren i sin tur betalar minst 30% i skatt. En maskin som ersätter en människa har kostnader i investering plus moms, men har i regel låga driftkostnader och är därmed en mycket god affär. Hur skall människan kunna konkurrera med maskinerna när skattesystemet i så hög grad är uppbyggt på beskattning av mänsklig arbetskraft? Kan man istället införa t ex en "robotskatt"? Jag har inte lösningen på problemet men föreslår: 1. att hela partiet engageras och att alla medlemmar får möjlighet att föreslå ideer och lösningar. 2. att partistyrelsen med utgångspunkt från inkomna ideer utarbetar ett förslag till nytt skattesystem. Gunnar Nilsson - Vänersborg Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt

2 En modern arbetsmarknad - Motion 1.2 Behandlas av kommitté nr: 1 Många ungdomar söker extrajobb för att dryga ut studiebidrag och för att få arbetslivserfarenhet, vilket i framtiden kommer öka möjligheterna att driva eget eller bli anställda. Det finns därför goda skäl att förenkla möjligheterna för företag att anställa ungdomar. Ett sätt är att låta 16-åringar få arbeta vid samma arbetstider som vuxna. I dag begränsas är det inte tillåtet för en 17-åring att arbeta natt på McDonalds på helger eller sitta hamnvakt på natten på somrarna, trots att det för många är helt naturligt att ha mycket energi då. Framtiden byggs i små och växande företag. Vi behöver på alla sätt angripa problemet med det låga företagandet bland unga. Ung Företagsamhet är en jättebra satsning som det bör fortsättas med. UF passar däremot inte alla, vissa skulle föredra att starta eget utanför skolan. Tyvärr är det idag mycket svårt för en 16-åring att starta företag, exempelvis krävs tillstånd från kommunens överförmyndare. Detta hindrar många unga från att förverkliga sina företagarvisioner eller skapa en försörjning. Ett annat problem för många unga är LAS, lagen om anställningsskydd. Denna lag diskriminerar bland annat mot unga genom turordningsreglerna, som helt borde avskaffas. Även andra delar av LAS minskar företags vilja att anställa och de första som det slår mot är de unga. Många unga saknar erfarenhet på arbetsmarknaden och utgör därför osäkra kort för arbetsgivaren, vilket gör att många istället föredrar en äldre med längre erfarenhet. När detta kombineras med LAS långa uppsägningstider och den uppsagdes företrädesrätt till anställning så minskar viljan att satsa på de osäkra korten än mer. De lagar som skulle ge trygghet åt de anställda har istället satt så hård press på företagen att många unga istället får gå med den otrygghet som långtidsarbetslöshet innebär. Företrädesrätt till anställning liknar turordningsreglerna och säger att vid nyanställning efter tidigare uppsägningar på grund av arbetsbrist så ska de som tidigare varit anställda få förtur. Precis som turordningsreglerna säger dessa att staten vet bättre än företagare och gör arbetsmarknaden mer stelbent. Denna rätt bör därför avskaffas. I dag är uppsägningstiden väldigt lång. Det drabbar företag som plötsligt drabbas av någon ekonomisk katastrof. För småföretagare kan det betyda personlig konkurs. Det är rimligt att den lagstadgade uppsägningstiden kortas ned, givetvis med möjlighet att i avtal avtala om längre period. På många sätt fungerar LAS bra för många anställningsvillkor. Allt passar dock inte alla och därför vore det rimligt att göra LAS dispositiv så att anställningsavtal kan anpassas mer i detalj. I dag är vissa delar av LAS dispositiv men fler delar borde vara det. Dessutom är det bara via kollektivavtal som dessa delar är dispositiva. Detta drabbar framför allt småföretag som valt att inte ha kollektivavtal. Den svenska förtroendemannalagen snedvrider avtalsförhållandet mellan arbetsmarknadens parter. I dag tvingas företag betala för de fackliga ombudens arbete. Det är orimligt att en part via lag tvingas betala för den andres verksamhet. Därför yrkar Centerpartiets Ungdomsförbund via förbundsordförande Hanna Wagenius 1. att Centerpartiet verkar för att man från 16 år ska få arbeta på samma arbetstider som vuxna 2. att Centerpartiet verkar för att alla omyndiga ungdomar som arbetar själva ska få förfoga över de pengar de tjänar

3 3. att Centerpartiet arbetar för regelförenklingar så att det blir lättare för personer från 16 års ålder att driva företag 4. att Centerpartiet verkar för att helt ta bort turordningsreglerna i LAS 5. att Centerpartiet verkar för att ta bort lagstiftningen om företrädesrätt till anställning 6. att Centerpartiet verkar för att minska den lagstadgade uppsägningstiden till maximalt två månader, likt dagens situation för de som varit anställda 2-4 år 7. att Centerpartiet verkar för att göra LAS dispositiv 8. att Centerpartier arbetar för att reformera Förtroendemannalagen så att varje part bär sina egna kostnader Hanna Wagenius - Uppsala Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Flexibla arbetstider - Motion 1.3 Människans behov, drömmar, önskemål och förhoppningar ser olika ut under olika livsperioder; barndomen, uppväxten, skoltiden, studierna, familjelivet, medelåldern, ålderdomen. Med ökad livslängd kommer flera av dessa perioder att bli längre. Självklart vill vi leva ett fullvärdigt, ja ett så fullkomligt liv som möjligt och forma vårt liv utifrån våra olika behov och sammanhang. Arbetslivet innebär liksom andra livsperioder en förändring. För de flesta, upp på morgonen, transporter och fasta tider på en arbetsplats. Det skapar en livsrytm där arbetet blir centralt. Vardagen och vardagspusslet cirklar mycket kring hur arbetet ser ut; när, var, hur och hur länge. Arbetslivets utformning avgör mycket av om vardagen blir bra eller dålig och om livsdrömmarna blir verklighet eller allt känns stressigt, hårt och tungt. Forskningen visar att stress blir en allt vanligare "folksjukdom" som negativt påverkar hälsan, arbetslivet och vardagen. Kortare arbetstid, friår, 6-timmarsdag eller 30-timmarsvecka är olika förslag från Vänstern och Miljöpartiet. Det kan låta lockande. Vem vill inte jobba mindre med bibehållen lön? Men vad kostar sådana reformer och är det verkligen rätt väg? Fler äldre och längre livslängd kräver en stärkt finansiering av välfärden som snarare talar för att vi måste arbeta mer och längre. Mindre arbete kan vara både ett önskemål och ett behov, under en viss livsperiod, precis som mer arbete kan vara det i en annan. Önskan och möjligheten att arbeta varierar under livscykeln. Längre eller kortare arbetstid är diskuteras också bland arbetsgivare och enskilda företag. Flexibilitet och rörlighet blir viktigare i en global och snabbt föränderlig värld,, lättare att anställa men också lättare att säga upp - flexicurity. Centerns svar på 6 timmars arbetsdag och jobb till 75 ska vara rätt och frihet för arbetstagare att arbeta mycket eller lite under olika perioder i livet och samma rätt och frihet för arbetsgivare att anställa på längre eller kortare tid. Ett öppet och fritt arbetsliv som skapar flexibilitet för arbetsgivaren och livsbalans för den anställde. Lagstiftning och arbetsregler, tids- och planeringsperioder ska utformas, såväl för den anställde som arbetsgivaren, så att detta blir möjligt. Efter studierna vill och kan man kanske arbeta mycket; pröva sina vingar, träffa mycket folk, se vad

4 man passar till och vad som är roligt. När man bildar familj vill man inte arbeta lika mycket. Jag vill också vara hemma med mina barn Man och hustru vill båda jobba mindra och vara hemma med barnen när de är små. Föräldraförsäkringens utformning och omfattning är ett sätt att komma till rätta med dessa behov och önskemål. När barnen vuxit upp och flyttar hemifrån vill man kanske arbeta mer igen och sedan mindre, lite eller inget alls på ålderns höst. Det ska arbetstagare och arbetsgivare komma överens om i samråd. I dag är vardagspusslet en könsfråga. Fackförbundet PTK har visat att deltidsarbete är tre gånger så vanligt bland kvinnor som bland män. Det är ojämlikt i vardagslivet och det är ojämlikt när den lägre pensionen ska betalas ut för kvinnan. Livsbalans och flexibilitet - frihet för arbetsmarknadens parter kan minska denna orättvisa. Mer flexibla arbetstider och anställningsregler som lämnar åttatimmarsdagen kan också få fler att arbeta hemma och minska pendlingen och köerna som uppstår när alla ska resa samma tid. Redan byggd infrastruktur utnyttjas bättre, nya stora motorleder kanske kan undvikas, miljön förbättras. Dagens teknik med bredband, moderna telefoner, läsplattor och datorer underlättar också arbete hemifrån. Frihet för arbetstagare och arbetsgivare, med minskade detaljregler på arbetsmarknaden, stimulerar också arbetsgivare och arbetstagare att själva ta större ansvar. Det ger fler jobb och ökar arbetstillfredsställelsen för båda parter. Tidpunkter och regler för när den enskildes arbete börjar och slutar, som t.ex uppnådd pensionsålder har tjänat ut i en modern värld. Arbetslivets regler ska utformas så att valfriheten ökar för både arbetstagare och arbetsgivare. Ett program för livsbalans och flexibilitet ska arbetas fram. Ett program som kan underlätta vardagslivet och arbetslivet över livscykeln. Det ska finnas så många lyckliga, hela, glada och livsbejakande människor som möjligt. Det ska också finnas så många framgångsrika, nöjda och tillfreds arbetsgivare och företagare som möjligt. Du tjänar mindre om du jobbar mindre. Lägre lön ger också lägre skatter till samhället. Det kompenseras av att du under en längre period i medelåldern arbetar mer och är kvar i arbetslivet längre eller kortare tider efter både 65 och 70 år. Ekonomiskt bör det inte bli något avbräck i skatteintäkter för samhället, snarare tvärtom. Mer harmoniska människor är också mindre sjuka och mindre borta från arbetet. Det är bättre med planerad bortovaro än tvingad sjukfrånvaro. Det är positivt både för arbetstagare och arbetsgivare. Livsbalans och flexibilitet på arbetsmarknaden är en win-win situation för såväl den enskilde som arbetsgivaren och samhället. Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad 1. att centerpartiet ska ta fram ett program för en fri arbetsmarknad med ökad valfrihet, livsbalans och flexibilitet. 2. att motionen översändes till Centerns partistämma i september Hans Lindqvist - Värmdö Kretsens yttrande: På Värmdöcenterns årsmöte den 23 februari beslöts att vidarebefordra motionen till distriktets årsstämma utan eget yttrande. Distriktstämmans yttrande: Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta: Motionären berör en mycket angelägen fråga. Att stärka valfriheten för arbetstagaren och stärka flexibiliteten för arbetsgivaren är dock intressen som kan stå i konflikt med varandra och inget som bör ske genom lagstiftning. Vi anser att detta är en fråga mellan arbetstagare och arbetsgivare och ramarna och möjligheterna för detta

5 ska anges i enskilda anställningsavtal. Att avslå motionen Bifall för tilläggsyrkande: Gällande livsbalans vill vi lyfta bl.a. öppna barndagar och jämnställda pensioner Skatteförenklingsutredningen - Motion 1.4 Till centerns förbundsstämma Då jag tagit del av de synpunkter som framkommit angående skatteförenklingsutredningens förslag, som bl.a. innebär ändrade skatteregler för skogsägare måste jag reagera på vissa av dessa då det får långtgående negativa konsekvenser för skogsägare men troligtvis även för skogsnäringen och mångfalden på sikt. Det som jag först och främst reagerar emot är att man föreslår borttagande av skogskonto och skogsskadekonto och ersätter detta med en företagsfond. Det skulle innebära att vid t.ex. en storm eller brand skall 60 % av intäkten beskattas påföljande år. Alla som arbetar med skog, vet att kostnaderna för att behålla den skog som finns idag i Sverige kräver åtgärder under hela växttiden fram till slutavverkningen. Vid en storm eller brand blir mycket av virket skadat och ger en lägre intäkt. Återbeskogningen kostar skogsägaren mycket under minst år Detta innebär att vägar, markberedning, plantor och sättning av plantorna kan uppgå till de 40 % som enl. förslaget kan avsättas i företagsfond. Därtill kommer röjning under flera år, minst ca 30 år, planteringarna ger inte någon intäkt alls under dessa år. Skogens positiva inverkan på utsläpp, (minskningen av klimatnegativa effekter) dess mångfald och möjligheter för rekreation tas inte hänsyn till av skatteförenklingsutredning förslag. För att underlätta för skogsägaren borde istället skogskonto och skogsskadekonto förlängas till minst 20 år. Då regeringen nu skall ta ställning till utredningens förslag måste åtgärder ske så att detta inte drabbar skogsägaren och på sikt även hela näringen. Medlem i Bräkne-Hoby centerparti Ann-Charlotte Johansson 1. att skyndsamt agera för att behålla skogskonto och skogsskadekonto även framöver. 2. att lägga förslag som gynnar skogsbruket och ger positiva effekter för miljön, och som ser till att den enskilde skogsägaren har ekonomiska möjligheter att leva upp till det. Ann-Charlotte Johansson - Ronneby Svar på motion om skatteförenklingens utredning Distriktsstyrelsen har gjort samma bedömning som motionären, att det nya förslaget från skatteförenklingsutredningen inte är så väl genomtänkt. Där saknas också en konsekvensutredning, kring vilka effekter det får för skogsägarna och skogsägandet. Vad distriktstyrelsen erfar, så har denna utredning varit ute på remiss och kommer att behandlas av riksdagen inom en snar framtid. Distriktsstyrelsen föreslår därför att distriktstämman beslutar att skicka motionen och distriktsstyrelsens yttrande till partistyrelsen och Centerpartiets riksdagsgrupp samt till förbundsstämman i Falun. Centerpartiet Blekinge/distriktsstyrelsen

6 Jämställda löner - Motion 1.5 Motion till Centerns förbundsstämma i Falun 24-27/ Orättvisa löner biter sig fast i vårt samhälle. Jouravtalet är både föråldrat och omodernt och är därmed inte anpassat för den moderna professionella yrkesrollen. Nu är det på tiden, att förbättra villkoren och därigenom höja statusen för vård och omsorgsyrken. Politiken måste ta sitt ansvar, både som arbetsgivare och beslutsfattare, för rättvisa och jämställda löner, men framför allt att ge alla anställda lön för den tid de är på arbetet. Det måste till en förändring. Den offentliga arbetsgivaren ska vara en förebild. Jourtimmarna ingår inte i tjänstgöringsgraden Med några få undantag är nuvarande jouravtal inte anpassat för den professionella yrkesrollen, många har nattjour i sin tjänst. Nattjouren är schemalagd tid på arbetsplatsen och varje journatt kan innefatta upp till tio timmar jour, där hälften av timmarna inte räknas in i tjänstgöringsgraden. Om verksamheten tillåter, kan personalen vila eller sova, men måste arbeta så snart brukare/ verksamheten så kräver. När man arbetar under jouravtalet ska man ha tillgång till ett jourrum, men i många fall tvingas personalen ligga på brukarens soffa i närheten av sin brukare. Lön utbetalas således för halva jourtiden, och för resterande tid betalas en väldigt låg ersättning, 34 kr per timme på vardagar och 69 kr per timme under helg. Samma ersättning gäller även under storhelger som jul, nyår, påsk och midsommar. Praxis vid heltid är 2 journätter per vecka. Detta innebär att en heltidstjänst inkl jour, gör att personalen är schemalagd på arbetsplatsen 1 vecka per månad med enbart jourersättning. I praktiken innebär det att personalen (utöver sin heltidstjänst) är i tjänst 40 timmar per månad, som inte räknas in i tjänstgöringsgraden. Med jour avses att arbetstagaren utöver fastställd ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov omedelbart kunna utföra arbete. För att skapa ett hållbart arbetsliv bör kommuner och landsting uppmanas att se över och rätta till arbetesförhållandena inom vård och omsorg. Det är inte längre acceptabelt att gömma sig från ansvaret genom att hänvisa till avtal. Vi vill gärna ha jämställda pensioner, men först och främst vill vi ha lön för alla schemalagda timmar. Rödeby Centerkvinnor Kvinnorsektionen C Kalmar län Eva Runesson Blekinge län Eva Wahlgren 1. att jourtjänstgöringen ska räknas in i tjänstgöringsgraden. Eva Runesson - Karlskrona KRETSENS SVAR Motionen har behandlats vid Karlskrona centerpartikrets årsstämma Kretsen ställer sig till fullo bakom motionens intentioner. Att höja status för yrken inom vård och omsorg blir allt viktigare för att få fler att välja dessa yrken och vi sitter idag på en tickande bomb med allt fler äldre och allt färre sökande till vårdutbildningarna. Detaljerna i motionen är däremot en knepig fråga att hantera. Jourersättningar regleras idag av arbetsmarknadens parter via kollektivavtalen och här bör politiken lämnas utanför. Karlskrona Centerkrets vill istället framhålla det faktum att Karlskrona kommun eftersträvar en jämställd

7 personalpolitik och föreslår att: Centerpartiet i Karlskrona arbetar för att Karlskrona kommuns i nästa lönekartläggning särskilt ska beakta skillnader i utbetalning av jourersättningar mellan jämförbara grupperingar. I de fall tydliga skillnader finns ska de motiveras och/eller förslag till justering föreslås för beslut. Kretsstyrelsen Stämman beslutade att skicka motionen och dess svar vidare till distriktsstämman med rekommendationen att skicka vidare till Centerpartiets förbundsstämma. DISTRIKTETS SVAR Svar på motion om orättvisa löner som biter sig fast. Det är angeläget att höja tempot i arbetet mot jämställda och rättvisa löner. Lönekartläggningar är ett verktyg kommuner och landsting kan använda sig av. Finns orättvisor knutet till jourersättning lyfts det lämpligen till förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Motionen tar upp ett antal detaljfrågor som normalt hanteras av just arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal. Här ska inte politiken blanda sig. Däremot är det viktigt att se till att vi har ett hållbart arbetsliv och att yrken inom vård och omsorg blir attraktiva för att trygga vår framtida välfärd. Distriktsstyrelsen yrkar; att Centerpartiet arbetar för jämställda och rättvisa löner att insatser genomförs för att höja statusen för vård och omsorgsyrken att motionen i övrigt anses besvarad att motionen vidarebefordras till Centerpartiets förbundsstämma i Falun Centerpartiet Blekinge/Distriktsstyrelsen Jämställda löner - Motion 1.6 Orättvisa löner biter sig fast i vårt samhälle. Jouravtalet är både föråldrat och omodernt och är därmed inte anpassat för den moderna professionella yrkesrollen. Nu är det på tiden, att förbättra villkoren och därigenom höja statusen för vård och omsorgsyrken. Politiken måste ta sitt ansvar, både som arbetsgivare och beslutsfattare, för rättvisa och ämställda löner, men framför allt att ge alla anställda lön för den tid de är på arbetet. Det måste till en förändring. Den offentliga arbetsgivaren ska vara en förebild. Jourtimmarna ingår inte i tjänstgöringsgraden Med några få undantag är nuvarande jouravtal inte anpassat för den professionella yrkesrollen, många har nattjour i sin tjänst. Nattjouren är schemalagd tid på arbetsplatsen och varje journatt kan innefatta upp till tio timmar jour, där hälften av timmarna inte räknas in i tjänstgöringsgraden. Om verksamheten tillåter, kan personalen vila eller sova, men måste arbeta så snart brukare/ verksamheten så kräver. Lön utbetalas således för halva jourtiden, och för resterande tid betalas en väldigt låg ersättning, 34 kr per timme på vardagar och 69 kr per timme under helg. Samma ersättning gäller även under storhelger som jul, nyår, påsk och midsommar. Praxis vid heltid är 2 journätter per vecka. Detta innebär att en heltidstjänst inkl jour, gör att personalen är schemalagd på arbetsplatsen 1 vecka per månad med enbart jourersättning. I praktiken innebär det att personalen (utöver sin heltidstjänst) är i tjänst 40 timmar per månad, som inte räknas in i tjänstgöringsgraden. Med jour avses att arbetstagaren utöver fastställd ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov omedelbart kunna utföra arbete. För att skapa ett hållbart arbetsliv bör kommuner och landsting uppmanas att se över och rätta till arbetesförhållandena inom vård och omsorg. Det är inte längre acceptabelt att gömma sig från ansvaret genom att hänvisa till avtal.

8 1. att jourtjänstgöringen ska räknas in i tjänstgöringsgraden (och att den därmed ska ersättas med full lön). Eva Wahlgren - Kalmar län, Eva Runesson - Blekinge Yttrande Distriktsstyrelsen konstaterar att motionen tar upp en viktig fråga men som idag och även fortsättningsvis ska hanteras i förhandling om avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetet bör fortsätta för att uppnå jämställda löner. Centerpartiets distriktsstyrelse föreslår stämman Att med ovanstående yttrande anse motionen besvarad. Distriktsstämman beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag Ekonomiska frizoner - Motion 1.7 Landsbygden har via jordbruk och tillverkningsindustri varit en mycket viktig del i Sveriges omvandling från Fattigt land till ett samhälle med välfärd. Vi håller nu på att tappa bort denna viktiga del i vårt samhällsbygge. Det finns till och med människor som tror att Landets välmående produceras i Stockholm. Viktigt motiv är att vi genom att skapa tillväxtområden på landsbygden kan komma tillbaka till tanken om att hela Sverige ska leva. För att återskapa en tillväxt på landsbygden, som kommer att ge oss både sysselsättning och resurser till välfärd vill jag. 1. att Centerpartiet ska verka för att det skapas ekonomiska frizoner på landsbygden, där ekonomiska styrmedel som lägre bolag-skatt, investeringsbidrag, lägre inkomstskatt, lägre arbetsgivare-avgifter, lägre drivmedlesskatt ska användas till att det blir ekonomiskt fördelaktigt att starta och driva företag inom frizonen. Ulf Jonsson - Arvika Mot bakgrund av motionärens förslag om ekonomiska frizoner som en väg att återskapa en tillväxt på landsbygden, som kommer att ge oss både sysselsättning och resurser till välfärd tillstyrker Centerpartiet i Värmland motionen ekonomisk frizon. Personalvårdsförmåner - Motion 1.8 Det behövs en genomtänkt linje för personalvårdsförmåner, även kallat friskvårdsbidrag. Arbetsgivare kan i dag få skattelättnad för ekonomiska bidrag till de anställdas friskvård. Den

9 anställde kan i stor utsträckning själv välja hur bidraget ska användas, men det finns likväl av staten uppställda regler som är både specifika och synbarligen ogenomtänkta. Skatteverket skriver att som personalvårdsförmån räknas, förutom viss förtäring, enklare slag av motion och annan friskvård, samt Skattefriheten omfattar endast motion eller annan friskvård av mindre värde och enklare slag. Mer finns att läsa på Skatteverkets hemsida: vardmedexempel df5bccdd html Slutsatserna som sedan dras ur förutsättningarna framstår dock som märkliga. Vissa aktiviteter, som kanotpaddling, tillåts inte, trots att den inte behöver strida mot kravet på ringa värde såsom det tillämpas, och tvivelsutan kan gynna både kondition och styrka. Samtidigt tillåts explicit både zonterapi och homeopati, två pseudovetenskaper utan någon som helst positiv effekt bortom eventuell placebo. Varför dessa ska vara tillåtna när inte bridge är det undandrar sig min bedömning. Fler liknande exempel finns. Man kan och bör alltid fundera på vad som ska motivera skattelättnader, men om man nu ska ha skattelättnad för friskvårdsbidrag bör reglerna framstå som skäliga. Nuvarande regelverk vållar stor irritation hos både anställda och arbetsgivare. Det bör antingen stramas åt över hela sin bredd så att endast bevisat nyttiga aktiviteter är tillåtna, eller relaxeras så att i stort sett vad som helst som den anställde tycker är trevligt och någorlunda rimligt kan kallas friskvård tillåts. Det är inte oskäligt att begränsa avdraget till aktiviteter av mindre värde, men då bör man nöja sig med denna anvisning jämte den praxis som arbetats fram kring vad som räknas som ringa värde, inte ge sig på att utöver denna begränsning godtyckligt klassa vissa aktiviteter som automatiskt diskvalificerade. 1. att regelverket för friskvårdsbidrag skrivs om antingen så att en aktivitet för att beviljas bidrag ska ha en belagd specifik positiv hälsoeffekt, eller så att det räcker att kunna hävda att en aktivitet bidrar till positivt till brukarens fysiska eller psykiska välbefinnande. 2. att motionen vidaresänds till Centerpartiets partistämma Dan Tilert - Stockholms stad - Kommittén föreslår att stämman beslutar - Att regelverket kring aktiviteter som klassas som friskvård utreds - Att därmed anse motionen besvaras - Att vidaresända motionen till Centerpartiets riksstämma - Att med positiv inställning skickas vidare motionen till centerpartiets riksdagsgrupp Kvinnligt ledarskap - Motion 1.9 Vi pratar om kvinnliga ledare som inte kommer fram i tillräckligt stor utsträckning. Det kan gälla kvinnliga styrelseledamöter, VD:ar och företagare. Att hästen som fritidssysselsättning skolar många kvinnliga ledare vet vi. Liksom att Grön rehab, inte minst med djur, har väldokumenterad effekt och är företagande som i stor utsträckning lockar kvinnliga

10 företagare. Är det inte då dags att erkänna hästen som en fritidssysselsättning och ett bra sätt att nå hälsa 1. att sätta press på riksdagen att erkänna hästen och hästsporten som en fritidssyssla så att det kan ingå i friskvårdspeng för anställda och därmed öka marknaden för företagande inom sektorn 2. att erkänna grön REHAB med djur som ett viktigt komplement till sjukvård så att fler företag, och det offentliga, vågar satsa och kan få samarbetsavtal med sjukvården Agneta Åkerberg - Falkenbergs Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Villkor vid ambulerande torghandel - Motion 1.10 Vi trivs med att ha en utökad torghandel i vår stadsmiljö och efterfrågar i all större utsträckning lokalt producerade varor. Torghandlare, t.ex de som står på Bondens Marknad, utgörs av småföretagare som producerar varor hemma på gården och ibland säljer sina varor på marknader inne i staden eller vid speciella evenemang ordnade av idrottsföreningar och liknande. Dessa småföretagare belastas alltmer av regler och byråkrati. De jagas av Skattemyndigheten som om de vore potentiella brottslingar samtidigt som deras möjligheter att ha just kontant hantering försämras. Att banker tar bort all kontant hantering gör att många av företagarna på landsbygden får åka miltals för att sätta in sin dagskassa. Sedan 1 jan 2014 måste även torghandlare med kontant- och korthantering ha ett kassaregister. De var tidigare undantagna från lagen om kassaregister. Nu måste alla torghandlare ha utrustning som är godkänd för utomhusbruk och strömförsörjning till den. Idag finns det ingen utrustning som är helt säker för utomhusbruk. Ändå kräver Skattemyndigheten att torghandlare ska skaffa utrustning (som senare kan behöva bytas ut). Det finns ett par undantag från kravet på kassaregister: 1. Om man har en omsättning mindre än 4 basbelopp ( kr). Det gäller då sammanlagd omsättning från både torghandel och butik (om butiken är bemannad, är den obemannad behöver man inte räkna in omsättningen). 2. Om man är en utländsk torghandlare utan fast driftställe i Sverige. Det här innebär att på en marknad kan torghandlare som står bredvid varandra ha helt olika ekonomiska förutsättningar vilket skapar motsättningar. 1. att Centerpartiet verkar för att man återigen undantar ambulerande torghandel från kassaregister och därmed ger samma förutsättningar och lika villkor för alla som säljer på marknader vilket är i linje med övriga EU. 2. att motionen skickas vidare till Centerpartiets partistämma i Falun

11 Susanne Wicklund - Stockholms stad att avslå motionen. - bifalla Susannes yrkande: - Att skatteverket har en uppdaterad lista på vilken utrustning som är godkänd som kassaregister vid torghandel. att vidaresända motionen till centerpartiets riksstämma Sänkt arbetsgivaravgift för småföretagare - Motion 1.11 Behandlas av kommitté nr: 1 I Trollhättans kommun var antalet inskrivna arbetslösa hos arbetsförmedlingen 14 % i november 2014 och andelen av befolkningen som får försörjningsstöd någon gång under året är 8 %. I kommunen startas det 8,0 nya företag per 1000 innevånare. Det är en alldeles för låg siffra och något behöver göras för att vända denna utveckling. Det behövs kraftfulla åtgärder för småföretagen som vill växa och anställa mer personal och så att fler vägar utveckla sina idéer och starta företag. Det måste därför göras billigare att anställa personer. Jag yrkar att arbetsgivaravgifterna sänks och att vi inför Företagarnas föreslagna arbetsgivaravdrag för lönesummor upp till 3,2 miljoner kronor, vilket motsvarar företag med upp till 10 anställda. Det är hög tid att städa undan den allmänna löneavgiften helt. Det är enbart en ren skatt på sysselsättning och jag tycker det är helt fel att straffbeskatta. 1. att arbetsgivaravgift på lönesummor upp till 3,2 miljoner sänks 2. att den allmänna löneavgiften avskaffas helt 3. att motionen sänds vidare till Centerpartiets partistämma Sven-Olof Johansson - Trollhättan Att bifalla motionens att-satser Motionären lyfter en viktig förutsättning för att fler ska kunna komma i arbete. Villkoren för företagen är avgörande för om man kan utöka anställningarna och rekrytera fler. Vi vet dessutom att fyra av fem jobb växer fram i små företag som är sårbara för de skattehöjningar som nuvarande regering aviserat. Centerpartiet vill fortsätta i riktningen med sänkta skatter och avgifter på arbete. Kretsstyrelsen i Trollhättans svar Vi tycker att motionen behandlar en viktig och aktuell fråga för Trollhättan och att lösningarna som föreslås är bra. Enligt NyföretagarCentrums Nyföretagarbarometer 2014 (halvår) ligger Trollhättan på plats 167/290 vilket är allt för dåligt, särskilt med tanke på att arbetslösheten i Trollhättan är högre än rikssnittet. Den allmänna löneavgiften kan som motionären säga ses som en ren straffskatt på arbete och fördyrar därmed för företag som vill anställa och vi ser det därför som önskvärt att avskaffa denna, även om det är en stor inkomstkälla för staten. Företagarnas förslag på arbetsgivaravdrag innebär att den rena skattedelen i arbetsgivaravgiften slopas för alla lönesummor upp till 3,2 miljoner kronor,

12 vilket motsvarar ungefär kostnaden för tio anställda (maximal nedsättning per företag blir drygt kronor/år). De små företagen, där flest jobb skapas, gynnas mer relativt större företag och offentlig sektor även om dessa också får positiva effekter av förslaget vilket vi ser positivt på. Efter behandling tillstyrker därmed kretsstyrelsen motionen och rekommenderar distriktsstämman för Norra Älvsborg att bifalla motionen i sin helhet att motionen sänds vidare till Centerpartiets partistämma Omfördelning av arbetstider och skatteuttag - Motion 1.12 För att få tidspusslet att fungera under tiden barnen är små är det dags att omfördela arbetstider och skatteuttag. Kortare arbetstider och skattelättnader för småbarnsföräldrar. När barnen växer upp kan arbetstiden ökas och även skatteuttaget. 1. att en utredning görs för att undersöka hur arbetstider och skatteuttag kan utformas 2. att motionen sänds vidare till Centerpartiets stämma i Falun Maj-Britt Burlin - Stockholms stad - Att motionen beträffande utredning om minskad arbetstid som småbarnsförälder är besvarad. - Att motionen beträffande utredning om omfördelning av skatteuttaget avslås. - Att vidaresända motionen till Centerpartiets riksstämma Reservation från Maj-Britt Burlin och Esa Mäkinen - Att bifalla motionen Höjd utbildningspremie - Motion 1.13 Behandlas av kommitté nr: 1 Sverige har idag, trots den förra alliansregeringens beundransvärda reformer, ett av världens högsta skattetryck. Bedömare som World Economic Forum, OECD och Globaliseringsrådet har uttryckt oro för att detta kan hämma både tillväxt och ekonomisk anpassning till förändringar i omvärlden. Vårt progressiva skattesystem hämmar inte bara tillväxt utan tjänar också till att straffbeskatta människor som utbildar och specialiserar sig i sina yrkesval. Att fasa ut den statliga inkomstskatten och avskaffa värnskatten skulle inte bara göra skattesystemet mer rättvist utan också utgöra ett stort incitament till att utbilda sig och skaffa sig specialistkompetens. Detta skulle vara till stort gagn för enskilda människor likväl som för Sveriges konkurrenskraft och välfärdens framtida finansiering.

13 1. att Centerpartiet verkar för att höja utbildningspremien genom att fasa ut den statliga inkomstskatten samt, avskaffa värnskatten. 2. att motionen skickas vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Alfred Askeljung - Stockholms stad - Att avslå motionens första att-sats till förmån för - Att avskaffa värnskatten - Att stegvis fasa ut den statliga inkomstskatten - Att vidaresända motionen till Centerpartiets riksstämma Mindre könssegregerad arbetsmarknad - Motion 1.14 Vi har i Sverige i stor utsträckning två helt olika arbetsmarkader; en offentlig sektor där många yrkeskategorier helt domineras av kvinnor och en privat som till stor del domineras av män. För att kvinnor och män ska bli mer flexibla i sina yrkesval och karriärer och jämställdheten i hemmen öka behöver villkoren på dessa delar av arbetsmarknaden närma sig varandra. I den kvinnligt dominerade offentliga sektorn behöver erbjudas mer lockande löner och framför allt heltidstjänster. I den mer manligt dominerade privata sektorn behövs större tolerans för frånvaro för föräldraledighet och vård av barn eller deltidsarbete. Dessutom måste förväntningarna på betald och obetald övertid minska för att jobben i längden ska attrahera kvinnor. Att gå från deltid i offentlig sektor till heltid i privat sektor ger inte bara mer lön utan stjäl också tid från privatlivet; ofta mer än de timmar per vecka, som egentligen är överenskommet. Följden blir att många kvinnor byter till deltid eller byter (tillbaka) till offentlig sektor, medan män ofta kompensererar genom hustrun eller farmor sköter hemarbetet och hämtar barnen. Så består ojämställdheten både i löner och i deltagande i hemarbetet. De höga kraven gör också att äktenskap tyvärr slutar med skilsmässa; sedan jobbar båda över varannan vecka och har barnen varannan vecka. Ojämställdheten i den privata sfären följer alltså till stor de båda arbetsmarknadernas krav på de enskilda medarbetarna. Försäkringskassans studie* visar att om man först börjar med jämställdare arbetsfördelning i hemmen, blir resultatet att även män drabbas av samma stressjukdomar som redan drabbar dubbelarbetande kvinnor. Man behöver alltså börja med arbetslivets villkor om det ska vara möjligt att på ett hälsosamt sätt kombinera heltidsarbete med ett fungerande privatliv. https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/press/pressmeddelanden/omfattandedubbelarbet e 1. att maximal lagstadgad övertid sänks från 200 timmar till 150 timmar per år. 2. att maximal lagstadgad arbetstid per vecka sänks. Karin Green - Kungsbacka

14 Distriktsstyrelsen delar motionärens analys och slutsats. Vi är mycket långt från målet om full jämställdhet i hemmet och i arbetslivet, mellan kvinnor och män. Centerdistriktet har i tidigare ställningstagandet också pekat på problem inom arbets- och näringslivet, i skolan, i kommunernas och landstingens prioriteringar, mellan manliga och kvinnliga näringsidkare, samt i integrationsarbetet. Vi pekar också på behovet av att bryta med könsstereotyper och roller i reklamen, i skolan och i barnens fostran, samt behovet av såväl kvinnliga som manliga förebilder för pojkar och flickor. Till Centerpartiets riksstämmor 2013 behandlades på distriktsstämman en motion med den innebörden som framtagits av C-distriktet. Inför valet 2014 såg vi jämställdhet i fritid, skola och arbetsliv som en viktig nationell, regional och kommunal fråga. Vi vill gärna instämma i motionens syfte, att nå ett lika uttag av föräldraledighet, övertidsarbete och veckoarbetstid, men ser svårigheter att reglera sådant genom politiska beslut. Centerpartiet har tagit ställning emot kvotering av uttaget av föräldraledighet. Arbetstid regleras i arbetstidslagen, samt i avtal mellan arbetsmarknadens parter. Dessa hindrar dock inte att människor från att ha flera arbeten. Mot bakgrund av det ställer vi oss tveksamma till motionens båda attsatser. Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta Att avslå motionen Att vidarebefordra motionen till Centerpartiets partistämma Distriktsstämman beslutade enligt styrelsens förslag Ändrad statlig skatt - Motion 1.15 Behandlas av kommitté nr: 1 I dagens skattesystem så läggs den statliga skatten ovanpå den kommunala beskattningen. För årsinkomster över kr så är den statliga skatten 20 %. För årsinkomster över kr är den 25 %. Det här gör att en person i Bräcke (kommunalskatt 36,59 %) kan få en skatt på 61,59 % för den sista kronan i inkomst. En person i Solna (kommunalskatt 30,01 %) får en högsta marginalskatt på 55,01 %. Den här stora skillnaden i beskattning kan göra att högkvalificerad personal inte vill flytta till en kommun med hög kommunalskatt. Det här kan hämma utvecklingen för kommuner med hög kommunalskatt. Med dagens system bestämmer staten vilken skattesats som läggs ovanpå den kommunala skattesatsen, men staten bestämmer inte hur hög den högsta marginalskatten blir. En hög marginalskatt gör att den enskilde inte får behålla så stor del av en löneökning. Vilket kan minska viljan att anstränga sig mer. Ett annat alternativ skulle kunna vara att staten bestämmer skattenivån. Skattenivån för inkomster över kr skulle t.ex. kunna bestämmas till 52 %. Personen i Bräcke betalar då fortfarande en kommunalskatt på 36,59 %, men den statliga skatten för inkomster över kr blir då 15,41 %. Personen i Solna får en kommunalskatt på 30,01 % och en statlig skatt på 21,99 %. Båda personerna får samma marginalskatt, så det spelar inte så stor roll på skatten ifall en person bosätter sig i Bräcke eller Solna.

15 1. att Centerpartiet ska verka för att den statliga inkomstbeskattningen inte ska vara en fast procentsats ovanpå den kommunala beskattningen. Den statliga beskattningen för högre inkomster ska istället bestämma nivån på marginalskatten. Håkan Andersson - Skellefteå Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Delade turer - Motion 1.16 Behandlas av kommitté nr: 1 Delade turer är en arbetstidsform som innebär att arbetsdagen styckas upp i två eller flera pass med flera timmars uppehåll mellan passen. Varje enskilt arbetspass under arbetsdagen kan vara kort, men tillsammans med den tid uppehållet varar blir den faktiska arbetsdagen ofta mycket lång. Delade turer påverkar de anställda levnadsvillkor och hälsa negativt. Det kan ibland ses som ett respektlöst sätt för arbetsgivaren att lösa sina problem på de anställdas bekostnad. Delade turer är ett enkelt och billigt sätt att lösa arbetsgivarens problem med ett ojämnt behov av personal. Att ta bort delade turer kan vara en ekonomisk utmaning för arbetsgivaren, men mycket av utmaningen kan även lösas med att organisera arbetet på andra sätt. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Fackförbundet Kommunal har sedan 2013 ett avtal om att minimera användningen av delade turer. Trots detta så är användningen av delade turer fortfarande vanlig inom offentlig sektor. I en motion till Partistämman 2013 hade jag ett förslag om att Centerpartiet ska verka för att den anställde bör ges en skälig kompensation när delade turer används. Förslaget fick avslag, man menade att det är ett ansvar för arbetsmarknadens parter. Jag menar att vi representerar arbetsgivarparten inom offentlig sektor. Det finns många arbetsformer inom arbetslivet som bör undvikas så långt som möjligt. Några exempel på dessa är övertid och arbete på obekväm arbetstid. I dessa fall är det normalt att arbetstagaren ges en extra kompensation. Som jag ser det så förtjänar delade turer motsvarande typ av ersättning. En gynnsam effekt är att kostnaden för ersättningen kan ge ett ekonomiskt motiv till att minska användningen av delade turer. 1. att Centerpartiet ska vara pådrivande i kommuner och landsting för en minskad användning av delade turer inom offentlig sektor 2. att Centerpartiet inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska verka för att de som arbetar delade turer ges en skälig kompensation. Håkan Andersson - Skellefteå Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt

16 Regionalt differentierade arbetsgivaravgifter - Motion 1.17 Behandlas av kommitté nr: 1 Möjlighet till arbete är den viktigaste förutsättningen för att mäniskor ska kunna bo och leva i glesbygd/landsbygd i alla delar av Sverige. Finns det arbete flyttar mäniskor in, folkmängden i glesbygdskommunerna ökar och då ökar också möjligheten att behålla en bra service även på småorter och landsbygd. Idag samlas arbetstillfällen ofta i storstäderna med dyra byggkostnader och en överhettad bostadsmarknad. En tänkbar finansiering kan vara att arbetsgivaravgifterna höjs i exempelvis storstadsregionerna, det gör dessutom det ännu lönsammare att driva verksamhet och anställa i glesbygdsregioner. 1. att Centerpartiet arbetar för att nuvarande system med nedsättning av arbetsgivaravgiften i vissa glesbygdsområden utökas från dagens 10% till som max 22 %. 2. att möjlighet till nedsatta arbetsgivaravgifter ges i alla brancher till skillnad mot dagens system som bara gäller vissa brancher. 3. att den totala lönesumman som medges nedsättning ökas. Erik Thunefors - Ånge Motionen har inte behandlats vid kretsårsmötet eller distriktsstämman. A-kassan - Motion 1.18 Behandlas av kommitté nr: 1 I dag finns det en oerhörd stor mängd människor som uppbär a-kassa. Att denna arbetskraft är outnyttjad är ett resursslöseri utav gigantiska mått. Att få ta del av denna arbetskraft borde kunna vara en möjlighet för olika offentliga verksamheter. Att olika verksamheter skall kunna söka arbetskraft borde vara en möjlighet där man inte inom budget har möjligheter att anställa. Rätten att uppbära a-kassa borde kompletteras med en skyldighet att utföra motprestationer. 1. att partistämman tillkännager för medlemmarna som sin mening att: Centerpartiet skall verka för att personer som uppbär a-kassa skall kunna tas i anspråk 20 % av den arbetslösa tiden för att utföra diverse arbetsuppgifter åt kommun, region eller stat som motprestation till erhållandet av sin ersättning. Kenne Jönsson - Kristianstad

17 Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Regional arbetsmarknad - Motion 1.19 Behandlas av kommitté nr: 1 Den svenska arbetsmarknaden står inför stora utmaningar. Höjda trösklar till arbetsmarknaden och inflyttning i kombination med en försämrad matchning och allt snabbare teknikomställning gör att många människor hamnar allt längre ifrån arbetsmarknaden. Dessa utmaningar möts till stor del med individanpassade insatser, men mer behöver göras för att förbättra strukturen och system som dessa individer möter. Den regionala dimensionen i arbetsmarknadspolitiken saknas, vilket gör att våra system och strukturer inte utnyttjas effektivt. I flera andra europeiska länder finns en tät koppling mellan arbetsmarknadspolitik och utvecklingspolitik. Det gäller inte minst arbetsmarknadsutbildningar där lokal och regional kunskap är centralt. Vid flera kriser i ekonomin under senare år, har vi konstaterat att det saknas såväl verktyg som analyser över hur övergångar mellan yrken och branscher kan underlättas och påskyndas. De lokala arbetsmarknadsområdena blir allt större och genom mer och mer specialiserad utbildning söker arbete i ett större geografiskt område. Regionerna har idag ett större ansvar för utveckling och stödjande av näringsliv, detta sker genom bl. a utbildningsplattformar, science centers, och andra insatser ofta kopplade till högskolorna. Men det finns behov av en ytterligare dimension där utbildningar som kan organiseras av kommuner eller utbildningsföretag och med koppling till arbetsmarknadspolitik kan korta vägen mellan arbetslöshet och arbete. Vi menar därför att Centerpartiet bör utveckla en regionaliserad arbetsmarknadspolitik som ger regionerna resurser att i koppling till uppdrag inom tillväxt och utvecklingspolitiken på ett effektivare och snabbare sätt kan underlätta för övergångar i arbetslivet mellan olika yrken och branscher. 1. att Centerpartiet partistämma 2015 beslutar att arbeta för att överföra delar av den centrala arbetsmarknadspolitiken till regionerna i enlighet med denna motion Hans Johansson - Falköping, Ulf Eriksson - Falköping Lokalt yttrande : Centerpartiet i Falköping föreslår att motionen bifalls att motionen sänds vidare till Centerpartiet i Skaraborgs distriktsstämma i Saleby Distriktets yttrande: Ett jobb kan vara skillnaden mellan att ge upp eller tro på framtiden. Och det är stort. Jobb skapas av entreprenörer. Centerpartiet jobbar för att ge entreprenörer bättre villkor så att de kan skapa fler jobb i hela landet. Centerpartiet vill göra en översyn/utredning omfattande både organisation, styrning och de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Arbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare skulle analyseras, eftersom kontakter är en förutsättning för att förbättra matchningen. Dessutom skulle utredningen se över

18 hur andra aktörer kan bidra till att hjälpa människor att komma i jobb. Motionärernas förslag om att Centerpartiet bör utveckla en regionaliserad arbetsmarknadspolitik som ger regionerna resurser att i koppling till uppdrag inom tillväxt och utvecklingspolitiken på ett effektivare och snabbare sätt kan underlätta för övergångar i arbetslivet mellan olika yrken och branscher, skulle kunna stärka utvecklingen till ett jobb. Centerpartiet står för riktiga jobb. Distriktsstyrelsen föreslår stämman: att motionen bifalls. att motionen jämte yttrande sänds vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Distriktsstämman beslutar att motionen bifalls att motionen jämte yttrande sänds vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Kommunala arbetsförmedlingar - Motion 1.20 Behandlas av kommitté nr: 1 Som vi vet så är Arbetsförmedlingen en ansträngd organisation som inte klarar sitt uppdrag fullt ut. Handläggare jobbar hårt med många uppdrag och många fler sökande än de klarar av. Mer administration har lagts på handläggare vilket har gjort att de inte hinner göra det de ska, nämligen förmedla arbete mellan arbetslösa och företag. I stället för att låta handläggare åka till de små kontoren så vill man nu att de redan drabbade och utsatta arbetssökande ska åka långa sträckor för att få träffa en handläggare. Vi vill få till en kraftig förändring på detta. För att kunna säkerställa att Arbetsförmedlingen verkligen är till för de som är arbetslösa och de företag som letar arbetskraft så vill vi: - Att de kommuner som blir drabbade ska kunna starta upp en kommunal Arbetsförmedling. Detta för att kunna säkerställa att alla de som är och blir arbetslösa ska kunna få tillgång till en arbetsförmedling vart i landet man än bor. - Att kunna koppla ihop detta med arbetsmarknadsenheten i kommunerna skulle vara ett naturligt steg. - Att kommunerna som väljer detta ska kunna få ett statligt bidrag precis som Arbetsförmedlingen får idag. - Att även myndighetsutövningen skulle läggas på kommunerna. Detta skulle säkerställa att alla invånare får samma möjlighet vart i landet man än bor. Som det ser ut i dag så finns det många arbetslösa som får åka långa sträckor för att besöka en arbetsförmedling. De har ingen hög inkomst och de blir kallade på tider de själva inte kan styra över. Har man en kommunal Arbetsförmedling så får man en helt annan lokalkännedom om både de arbetssökande och de företag som finns i kommunen, vilket skulle göra att arbetet blir mer effektivt och serviceinriktat. Både för företag och arbetssökande. Att hitta arbete idag hänger mycket på kontakter och lokalkännedom och i de större städerna har man inte den kännedomen om de små kommunerna. Detta leder till att fler går arbetslösa längre än nödvändigt och att företag får mycket svårare att rekrytera rätt personal. 1. att de kommuner som blir drabbade ska kunna starta upp en kommunal Arbetsförmedling. Detta för att kunna säkerställa att alla de som är och blir arbetslösa ska kunna få tillgång till en arbetsförmedling vart i landet man än bor.gång till en arbetsförmedli 2. att kunna koppla ihop detta med arbetsmarknadsenheten i kommunerna skulle vara ett naturligt steg.

19 3. att kommunerna som väljer detta ska kunna få ett statligt bidrag precis som Arbetsförmedlingen får idag. 4. att även myndighetsutövningen skulle läggas på kommunerna. Catarina Davidsson - Karlsborg Centerpartiet står för närodlad politik. Likaså för en närodlad arbetsmarknad. Förslagen som motionären ger utgår från att allt sker från kommunal nivå. Men i flera delar ges inte den möjlighet till utbildning, till arbete inom varierade arbetsområden på varje enskild kommunal nivå, så att människor har möjlighet till att kunna välja utifrån intresse, förutsättningar och behov. Utbudet kan bli för begränsat från båda håll i att förmedla arbete mellan arbetssökande och arbetsgivare - matchning. Ett nära och fungerande samarbete mellan arbetsförmedling, kommun, arbetsmarknadsenhet, företagare över större område än enbart en liten kommun på landsbygden ökar möjligheterna för arbetssökande att hitta rätt jobb. Därtill kan även ett samarbete med specialister inom hälso-och sjukvård vara ett måste. Ett samarbete mellan ovan nämnda aktörer är en förutsättning för att kunna bistå arbetssökande på ett optimalt sätt. Vi lever i en värld i utveckling där tekniken används mer och mer. Det gäller även inom Arbetsförmedlingen. För de allra flesta arbetssökande kommer rapportering att ske än mer webbaserat. Nedläggning av kontor på landsbygden har för närvarande inte längre den prioritet som tidigare befarades. Motionären tar upp en viktig synpunkt i att många arbetssökande får ta sig långa sträckor till Arbetsförmedlingskontor på en redan ansträngd inkomst. Så sker idag, och risken är stor att det även kommer att fortsätta vid vissa tillfällen. Därför är samverkan och samarbete nödvändigt. En stor utmaning för att hitta arbete idag och framöver är att kompetensen hos arbetssökande och kompetensen som efterfrågas matchar varandra. Där behövs kraftansträngning inom fler politikområden för att kunna möta upp framtidens behov. Men, såsom motionären föreslår, att starta kommunal Arbetsförmedling i förekommande fall med statligt bidrag samt även myndighetsutövning är att begränsa till kommunnivå på landsbygden, där behovet bättre skulle kunna tillgodoses på Samordningsförbunds och/eller regional nivå. Distriktsstyrelsen föreslår stämman att motionen avslås. att sända motionen vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Reservation, Kjell Sjölund för att motionen bifalles. Distriktsstämman beslutar att motionen avslås att motionen jämte yttrande sänds vidare till Centerpartiets partistämma Ekonomiskt stöd till företag - Motion 1.21 I dag har de företag som behöver ekonomisk stöttning det svårt. Om de går till bankerna och pratar med dem är det ofta svårt att få hjälp. Jag tror att staten behöver vara mer påtryckande

20 om att hjälpa företagen på ett bättre sätt. Det kan vara genom att man ger bankerna olika direktiv för hur de tar sitt ansvar. Det kan också vara att staten går in och borgar på olika sätt. Jag vet att politiken inte ska lägga sig i riksbankens förehavande, men det finns alltid olika sätt man kan påverka på. Det hela gäller både etablerade företag och nyetablerade. Även om man förlorar pengar genom olika slags hjälp så skulle man få igen det mångfalt genom skatter när företagen är igång. Centerpartiet värnar ju om företagen och då är det här ett sätt att hjälpa till. 1. att Centerpartiet ser över hur staten ska vara pådrivande för att företagen har en möjlighet att få ekonomisk hjälp när så behövs. Leif Anderson - Mariestad Motionerna tar upp grundläggande faktorer för jobb och företagande på landsbygden, vilket är förutsättningen för landsbygdsutveckling. Stora delar av vårt land har inte godtagbar teknik i form av fiber och inte heller mobiltäckning. Här måste det ske en ständig förbättring med statliga resurser. Finansiering av företagsutveckling för små företag i förändring, är en ständig problemställning. Staten kan via ALMI företagspartner vara en lösning, för att företag ska kunna utvecklas. Tyvärr används också ALMI som ett skäl för etablerade banker att inte ge lån, utan man hänvisar företagare istället till ALMI. Därför är det viktigt att regelförenklingar och skattelättnader för småföretag fortsätter, samt att staten tar sitt ansvar mot småföretagare genom detta. Dessutom behöver systemen med att starta eget - ersättningar utvecklas. Att ge bra förutsättningar för bärkraftiga små och medelstora företag, borde göra att banker blir mer intresserade av att finansiera olika verksamheter. Distriktsstyrelsen förslår stämman besluta att motionen anses besvarad. att motionen jämte yttrande sänds vidare till partistämman i Falun Distriktsstämman beslutar att motionen anses besvarad att motionen jämte yttrande sänds vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Sunda frihetsavtal - Motion 1.22 Handel är grunden till all företagande och tillväxt i små, som i stora företag. Frihandel är därför en viktig del i tillväxtarbetet. Avtal om frihandel är ett bra verktyg för att formalisera handels-samarbeten mellan stater och statsförbund, i synnerhet när de delar samma värderingar som vi. Frihandelsavtal behöver dock vara utformade så att de ger bra förutsättningar även för små- och medelstora företag. Utöver det får frihandelsavtal inte på något sätt äventyra demokratin, djurskydds- och hälsostandards, ursprungsmärkningar, deklarationskrav och liknande regleringar. Två problemställningar kan identifieras: 1. Lokal livsmedelsproduktion Livsmedelsproduktionen är grunden för vår dagliga mat och den lokala

Motioner. Fler företag fler jobb. Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2

Motioner. Fler företag fler jobb. Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2 Motioner Fler företag fler jobb Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2 Arbetslösheten ökar genom konkurrens från maskiner och robotar. Mänsklig arbetskraft ersattes redan

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD

Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Uppsala KOMMUN KONTOPvET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Astrid Nyström 2013-04-11 Diarienummer BUN-2013-0326.31 Remiss: Motion av Liza Boéthius (V) om att anställa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Motioner: Fler företag fler jobb ekonomisk politik, näringsliv, arbetsmarknad och skattefrågor

Motioner: Fler företag fler jobb ekonomisk politik, näringsliv, arbetsmarknad och skattefrågor 7. Att regelbördan för småföretag och mikroföretag minskas kraftigt. Fler regleringar måste ha solnedgångsklausuler och nya kostnadsdrivande regler bör kompenseras av regellättnader som minskar kostnaderna

Läs mer

Både mammor och pappor är föräldrar

Både mammor och pappor är föräldrar Både mammor och pappor är föräldrar Foto: Scanpix Föräldraförsäkringen Frågan om föräldraförsäkringen engagerar många. Föräldraförsäkringen finns till för att barnen ska få en trygg start i livet och kunna

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:12 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:78 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1998:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om flexibel pensionsålder för landstingspersonal Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter mellan den 12-17 augusti 2010 av Hero Kommunikation AB. Undersökningen gjordes

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Näringsministern och förhållandet till facket

Näringsministern och förhållandet till facket Näringsministern och förhållandet till facket Sammanställning gjord av Sverker Lindström, 2012-03-27 1 Annie Lööf, tidigare Annie Johansson, 28, utsågs till näringsminister i regeringen Reinfeldt den 29

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13 Pensionspolicy Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID... 4 A 1 MEDARBETARE SOM UPPNÅTT 67 ÅR... 4 A 2 LÖNEVÄXLING TILL PENSION...

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A

Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-13 LS 2015-0521 Landstingsstyrelsen Yttrande över Matchningsanställningen - nya vägar till jobb, A2015/881/A Föredragande landstingsråd:

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

1 Vad behöver göras?... 2 2 Hur ska vi bära oss åt individer?... 3 3 Hur ska vi bära oss åt organisationer och företag?... 5

1 Vad behöver göras?... 2 2 Hur ska vi bära oss åt individer?... 3 3 Hur ska vi bära oss åt organisationer och företag?... 5 Slutsatser Våra politiker talar inte klartext med sina väljare. De verkar tycka att det vore politiskt självmord att göra det. Därför finns det en påtaglig risk för att vi kommer att se kostnaderna för

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Handläggare Ulf Åkesson Telefon 08-123 146 02 E-post ulf.akesson@sll.se Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän Inledning En

Läs mer

Distriktskongress 2013

Distriktskongress 2013 Distriktskongress 2013 Lördagen den 27 april Ronneby Motioner jämte utlåtanden 2 (8) Motion nr 1 En trygg och modern A-kassa En trygg och modern a-kassa är en viktig del av den svenska modellen. Den svenska

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut

Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut Partistyrelsens yttrande och förslag till beslut 5 10 15 20 25 30 35 40 Fler företag fler jobb Stämmoprogram Vi skördar vad vi sår dagens politik för morgondagens jobb Svensk ekonomi står inför stora förändringar.

Läs mer

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa 1 Mer jämställda pensioner efter skilsmässa Sammanfattning Det svenska pensionssystemet ska spegla livsinkomstprincipen. Den levnadsstandard en person får som pensionär ska bygga på den levnadsstandard

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Den stora kassaskrotningen - så slår den

Den stora kassaskrotningen - så slår den Den stora kassaskrotningen - så slår den november 2009 Nya regler gör det tufft för säsongsbranscherna Den 12 januari i år klubbades slutgiltigt de nya reglerna om krav på kassaregister igenom. Det betyder

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Oskar Nordström Skans Långtidsutredningen 2011 SOU 2011:11 Analyserar den svenska arbetsmarknaden Sammanfattar relevant forskning i 12 mycket utförliga

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2013-08-29 Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet

Läs mer

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären 20121221 Jobb i bemanningsföretag en bra start på karriären Inledning 2 1. Inledning I takt med ökande konkurrens på många marknader kan efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster förändras snabbt.

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer