Motioner. Fler företag fler jobb. Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner. Fler företag fler jobb. Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2"

Transkript

1 Motioner Fler företag fler jobb Omläggning av skattesystemet - Motion 1.1 Behandlas av kommitté nr: 2 Arbetslösheten ökar genom konkurrens från maskiner och robotar. Mänsklig arbetskraft ersattes redan under forntiden genom dragdjur, vind- och vattenkraft. Den industriella revolutionen startade dock först genom uppfinningen av Spinning Jenny. En maskin som möjliggjorde en mångdubbling av produktionen av garn och som gav upphov till textilindustrin. Men alla mottog inte spinnmaskinen med samma entusiasm, framförallt inte de handspinnare som nu såg sina arbeten hotade. Missnöjet var så stort att man 1768 attackerade uppfinnaren Hargreaves hem och förstörde Spinning Jenny. Textilindustrins mekanisering blev dock inledningen till ett ökat välstånd och följdes av liknande utvecklingar i bransch efter bransch. Ökat välstånd gav ökad köpkraft som i sin tur skapade nya arbeten. Produktion och efterfrågan har kunnat hållas mer eller mindre i balans. Så har det pågått ända tills nu. Nu har det tillkommit automatisering och digitalisering med articifiell intelligens och robotar som kan både agera och tänka som människor. All rationalisering i dag går ut på att ersätta människor med maskiner/robotar. Det har blivit allt svårare att skapa nya arbetstillfällen för de människor som friställs eller för ungdomar i arbetsför ålder. Människorna blir utkonkurrerade! För individen är det nedsättande för självkänsla och välbefinnande att inte ha ett arbete att gå till. Hur ta upp konkurrensen? En sida av problemet är ju kostnaden. För en arbetsgivare påläggs förutom lönen till arbetstagaren ytterligare 31,42% av lönen som en arbetsgivaravgift till staten. Arbetstagaren i sin tur betalar minst 30% i skatt. En maskin som ersätter en människa har kostnader i investering plus moms, men har i regel låga driftkostnader och är därmed en mycket god affär. Hur skall människan kunna konkurrera med maskinerna när skattesystemet i så hög grad är uppbyggt på beskattning av mänsklig arbetskraft? Kan man istället införa t ex en "robotskatt"? Jag har inte lösningen på problemet men föreslår: 1. att hela partiet engageras och att alla medlemmar får möjlighet att föreslå ideer och lösningar. 2. att partistyrelsen med utgångspunkt från inkomna ideer utarbetar ett förslag till nytt skattesystem. Gunnar Nilsson - Vänersborg Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt

2 En modern arbetsmarknad - Motion 1.2 Behandlas av kommitté nr: 1 Många ungdomar söker extrajobb för att dryga ut studiebidrag och för att få arbetslivserfarenhet, vilket i framtiden kommer öka möjligheterna att driva eget eller bli anställda. Det finns därför goda skäl att förenkla möjligheterna för företag att anställa ungdomar. Ett sätt är att låta 16-åringar få arbeta vid samma arbetstider som vuxna. I dag begränsas är det inte tillåtet för en 17-åring att arbeta natt på McDonalds på helger eller sitta hamnvakt på natten på somrarna, trots att det för många är helt naturligt att ha mycket energi då. Framtiden byggs i små och växande företag. Vi behöver på alla sätt angripa problemet med det låga företagandet bland unga. Ung Företagsamhet är en jättebra satsning som det bör fortsättas med. UF passar däremot inte alla, vissa skulle föredra att starta eget utanför skolan. Tyvärr är det idag mycket svårt för en 16-åring att starta företag, exempelvis krävs tillstånd från kommunens överförmyndare. Detta hindrar många unga från att förverkliga sina företagarvisioner eller skapa en försörjning. Ett annat problem för många unga är LAS, lagen om anställningsskydd. Denna lag diskriminerar bland annat mot unga genom turordningsreglerna, som helt borde avskaffas. Även andra delar av LAS minskar företags vilja att anställa och de första som det slår mot är de unga. Många unga saknar erfarenhet på arbetsmarknaden och utgör därför osäkra kort för arbetsgivaren, vilket gör att många istället föredrar en äldre med längre erfarenhet. När detta kombineras med LAS långa uppsägningstider och den uppsagdes företrädesrätt till anställning så minskar viljan att satsa på de osäkra korten än mer. De lagar som skulle ge trygghet åt de anställda har istället satt så hård press på företagen att många unga istället får gå med den otrygghet som långtidsarbetslöshet innebär. Företrädesrätt till anställning liknar turordningsreglerna och säger att vid nyanställning efter tidigare uppsägningar på grund av arbetsbrist så ska de som tidigare varit anställda få förtur. Precis som turordningsreglerna säger dessa att staten vet bättre än företagare och gör arbetsmarknaden mer stelbent. Denna rätt bör därför avskaffas. I dag är uppsägningstiden väldigt lång. Det drabbar företag som plötsligt drabbas av någon ekonomisk katastrof. För småföretagare kan det betyda personlig konkurs. Det är rimligt att den lagstadgade uppsägningstiden kortas ned, givetvis med möjlighet att i avtal avtala om längre period. På många sätt fungerar LAS bra för många anställningsvillkor. Allt passar dock inte alla och därför vore det rimligt att göra LAS dispositiv så att anställningsavtal kan anpassas mer i detalj. I dag är vissa delar av LAS dispositiv men fler delar borde vara det. Dessutom är det bara via kollektivavtal som dessa delar är dispositiva. Detta drabbar framför allt småföretag som valt att inte ha kollektivavtal. Den svenska förtroendemannalagen snedvrider avtalsförhållandet mellan arbetsmarknadens parter. I dag tvingas företag betala för de fackliga ombudens arbete. Det är orimligt att en part via lag tvingas betala för den andres verksamhet. Därför yrkar Centerpartiets Ungdomsförbund via förbundsordförande Hanna Wagenius 1. att Centerpartiet verkar för att man från 16 år ska få arbeta på samma arbetstider som vuxna 2. att Centerpartiet verkar för att alla omyndiga ungdomar som arbetar själva ska få förfoga över de pengar de tjänar

3 3. att Centerpartiet arbetar för regelförenklingar så att det blir lättare för personer från 16 års ålder att driva företag 4. att Centerpartiet verkar för att helt ta bort turordningsreglerna i LAS 5. att Centerpartiet verkar för att ta bort lagstiftningen om företrädesrätt till anställning 6. att Centerpartiet verkar för att minska den lagstadgade uppsägningstiden till maximalt två månader, likt dagens situation för de som varit anställda 2-4 år 7. att Centerpartiet verkar för att göra LAS dispositiv 8. att Centerpartier arbetar för att reformera Förtroendemannalagen så att varje part bär sina egna kostnader Hanna Wagenius - Uppsala Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Flexibla arbetstider - Motion 1.3 Behandlas av kommitté nr: 2 Människans behov, drömmar, önskemål och förhoppningar ser olika ut under olika livsperioder; barndomen, uppväxten, skoltiden, studierna, familjelivet, medelåldern, ålderdomen. Med ökad livslängd kommer flera av dessa perioder att bli längre. Självklart vill vi leva ett fullvärdigt, ja ett så fullkomligt liv som möjligt och forma vårt liv utifrån våra olika behov och sammanhang. Arbetslivet innebär liksom andra livsperioder en förändring. För de flesta, upp på morgonen, transporter och fasta tider på en arbetsplats. Det skapar en livsrytm där arbetet blir centralt. Vardagen och vardagspusslet cirklar mycket kring hur arbetet ser ut; när, var, hur och hur länge. Arbetslivets utformning avgör mycket av om vardagen blir bra eller dålig och om livsdrömmarna blir verklighet eller allt känns stressigt, hårt och tungt. Forskningen visar att stress blir en allt vanligare "folksjukdom" som negativt påverkar hälsan, arbetslivet och vardagen. Kortare arbetstid, friår, 6-timmarsdag eller 30-timmarsvecka är olika förslag från Vänstern och Miljöpartiet. Det kan låta lockande. Vem vill inte jobba mindre med bibehållen lön? Men vad kostar sådana reformer och är det verkligen rätt väg? Fler äldre och längre livslängd kräver en stärkt finansiering av välfärden som snarare talar för att vi måste arbeta mer och längre. Mindre arbete kan vara både ett önskemål och ett behov, under en viss livsperiod, precis som mer arbete kan vara det i en annan. Önskan och möjligheten att arbeta varierar under livscykeln. Längre eller kortare arbetstid är diskuteras också bland arbetsgivare och enskilda företag. Flexibilitet och rörlighet blir viktigare i en global och snabbt föränderlig värld,, lättare att anställa men också lättare att säga upp - flexicurity. Centerns svar på 6 timmars arbetsdag och jobb till 75 ska vara rätt och frihet för arbetstagare att arbeta mycket eller lite under olika perioder i livet och samma rätt och frihet för arbetsgivare att anställa på längre eller kortare tid. Ett öppet och fritt arbetsliv som skapar flexibilitet för arbetsgivaren och livsbalans för den anställde. Lagstiftning och arbetsregler, tids- och planeringsperioder ska utformas, såväl för den anställde som arbetsgivaren, så att detta blir möjligt. Efter studierna vill och kan man kanske arbeta mycket; pröva sina vingar, träffa mycket folk, se vad

4 man passar till och vad som är roligt. När man bildar familj vill man inte arbeta lika mycket. Jag vill också vara hemma med mina barn Man och hustru vill båda jobba mindra och vara hemma med barnen när de är små. Föräldraförsäkringens utformning och omfattning är ett sätt att komma till rätta med dessa behov och önskemål. När barnen vuxit upp och flyttar hemifrån vill man kanske arbeta mer igen och sedan mindre, lite eller inget alls på ålderns höst. Det ska arbetstagare och arbetsgivare komma överens om i samråd. I dag är vardagspusslet en könsfråga. Fackförbundet PTK har visat att deltidsarbete är tre gånger så vanligt bland kvinnor som bland män. Det är ojämlikt i vardagslivet och det är ojämlikt när den lägre pensionen ska betalas ut för kvinnan. Livsbalans och flexibilitet - frihet för arbetsmarknadens parter kan minska denna orättvisa. Mer flexibla arbetstider och anställningsregler som lämnar åttatimmarsdagen kan också få fler att arbeta hemma och minska pendlingen och köerna som uppstår när alla ska resa samma tid. Redan byggd infrastruktur utnyttjas bättre, nya stora motorleder kanske kan undvikas, miljön förbättras. Dagens teknik med bredband, moderna telefoner, läsplattor och datorer underlättar också arbete hemifrån. Frihet för arbetstagare och arbetsgivare, med minskade detaljregler på arbetsmarknaden, stimulerar också arbetsgivare och arbetstagare att själva ta större ansvar. Det ger fler jobb och ökar arbetstillfredsställelsen för båda parter. Tidpunkter och regler för när den enskildes arbete börjar och slutar, som t.ex uppnådd pensionsålder har tjänat ut i en modern värld. Arbetslivets regler ska utformas så att valfriheten ökar för både arbetstagare och arbetsgivare. Ett program för livsbalans och flexibilitet ska arbetas fram. Ett program som kan underlätta vardagslivet och arbetslivet över livscykeln. Det ska finnas så många lyckliga, hela, glada och livsbejakande människor som möjligt. Det ska också finnas så många framgångsrika, nöjda och tillfreds arbetsgivare och företagare som möjligt. Du tjänar mindre om du jobbar mindre. Lägre lön ger också lägre skatter till samhället. Det kompenseras av att du under en längre period i medelåldern arbetar mer och är kvar i arbetslivet längre eller kortare tider efter både 65 och 70 år. Ekonomiskt bör det inte bli något avbräck i skatteintäkter för samhället, snarare tvärtom. Mer harmoniska människor är också mindre sjuka och mindre borta från arbetet. Det är bättre med planerad bortovaro än tvingad sjukfrånvaro. Det är positivt både för arbetstagare och arbetsgivare. Livsbalans och flexibilitet på arbetsmarknaden är en win-win situation för såväl den enskilde som arbetsgivaren och samhället. Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad 1. att centerpartiet ska ta fram ett program för en fri arbetsmarknad med ökad valfrihet, livsbalans och flexibilitet. 2. att motionen översändes till Centerns partistämma i september Hans Lindqvist - Värmdö Kretsens yttrande: På Värmdöcenterns årsmöte den 23 februari beslöts att vidarebefordra motionen till distriktets årsstämma utan eget yttrande. Distriktstämmans yttrande: Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta: Motionären berör en mycket angelägen fråga. Att stärka valfriheten för arbetstagaren och stärka flexibiliteten för arbetsgivaren är dock intressen som kan stå i konflikt med varandra och inget som bör ske genom lagstiftning. Vi anser att detta är en fråga mellan arbetstagare och arbetsgivare och ramarna och möjligheterna för detta

5 ska anges i enskilda anställningsavtal. Att avslå motionen Bifall för tilläggsyrkande: Gällande livsbalans vill vi lyfta bl.a. öppna barndagar och jämnställda pensioner Skatteförenklingsutredningen - Motion 1.4 Behandlas av kommitté nr: 2 Till centerns förbundsstämma Då jag tagit del av de synpunkter som framkommit angående skatteförenklingsutredningens förslag, som bl.a. innebär ändrade skatteregler för skogsägare måste jag reagera på vissa av dessa då det får långtgående negativa konsekvenser för skogsägare men troligtvis även för skogsnäringen och mångfalden på sikt. Det som jag först och främst reagerar emot är att man föreslår borttagande av skogskonto och skogsskadekonto och ersätter detta med en företagsfond. Det skulle innebära att vid t.ex. en storm eller brand skall 60 % av intäkten beskattas påföljande år. Alla som arbetar med skog, vet att kostnaderna för att behålla den skog som finns idag i Sverige kräver åtgärder under hela växttiden fram till slutavverkningen. Vid en storm eller brand blir mycket av virket skadat och ger en lägre intäkt. Återbeskogningen kostar skogsägaren mycket under minst år Detta innebär att vägar, markberedning, plantor och sättning av plantorna kan uppgå till de 40 % som enl. förslaget kan avsättas i företagsfond. Därtill kommer röjning under flera år, minst ca 30 år, planteringarna ger inte någon intäkt alls under dessa år. Skogens positiva inverkan på utsläpp, (minskningen av klimatnegativa effekter) dess mångfald och möjligheter för rekreation tas inte hänsyn till av skatteförenklingsutredning förslag. För att underlätta för skogsägaren borde istället skogskonto och skogsskadekonto förlängas till minst 20 år. Då regeringen nu skall ta ställning till utredningens förslag måste åtgärder ske så att detta inte drabbar skogsägaren och på sikt även hela näringen. Medlem i Bräkne-Hoby centerparti Ann-Charlotte Johansson 1. att skyndsamt agera för att behålla skogskonto och skogsskadekonto även framöver. 2. att lägga förslag som gynnar skogsbruket och ger positiva effekter för miljön, och som ser till att den enskilde skogsägaren har ekonomiska möjligheter att leva upp till det. Ann-Charlotte Johansson - Ronneby Svar på motion om skatteförenklingens utredning Distriktsstyrelsen har gjort samma bedömning som motionären, att det nya förslaget från skatteförenklingsutredningen inte är så väl genomtänkt. Där saknas också en konsekvensutredning, kring vilka effekter det får för skogsägarna och skogsägandet. Vad distriktstyrelsen erfar, så har denna utredning varit ute på remiss och kommer att behandlas av riksdagen inom en snar framtid. Distriktsstyrelsen föreslår därför att distriktstämman beslutar att skicka motionen och distriktsstyrelsens yttrande till partistyrelsen och Centerpartiets riksdagsgrupp samt till förbundsstämman i Falun. Centerpartiet Blekinge/distriktsstyrelsen

6 Jämställda löner - Motion 1.5 Behandlas av kommitté nr: 2 Motion till Centerns förbundsstämma i Falun 24-27/ Orättvisa löner biter sig fast i vårt samhälle. Jouravtalet är både föråldrat och omodernt och är därmed inte anpassat för den moderna professionella yrkesrollen. Nu är det på tiden, att förbättra villkoren och därigenom höja statusen för vård och omsorgsyrken. Politiken måste ta sitt ansvar, både som arbetsgivare och beslutsfattare, för rättvisa och jämställda löner, men framför allt att ge alla anställda lön för den tid de är på arbetet. Det måste till en förändring. Den offentliga arbetsgivaren ska vara en förebild. Jourtimmarna ingår inte i tjänstgöringsgraden Med några få undantag är nuvarande jouravtal inte anpassat för den professionella yrkesrollen, många har nattjour i sin tjänst. Nattjouren är schemalagd tid på arbetsplatsen och varje journatt kan innefatta upp till tio timmar jour, där hälften av timmarna inte räknas in i tjänstgöringsgraden. Om verksamheten tillåter, kan personalen vila eller sova, men måste arbeta så snart brukare/ verksamheten så kräver. När man arbetar under jouravtalet ska man ha tillgång till ett jourrum, men i många fall tvingas personalen ligga på brukarens soffa i närheten av sin brukare. Lön utbetalas således för halva jourtiden, och för resterande tid betalas en väldigt låg ersättning, 34 kr per timme på vardagar och 69 kr per timme under helg. Samma ersättning gäller även under storhelger som jul, nyår, påsk och midsommar. Praxis vid heltid är 2 journätter per vecka. Detta innebär att en heltidstjänst inkl jour, gör att personalen är schemalagd på arbetsplatsen 1 vecka per månad med enbart jourersättning. I praktiken innebär det att personalen (utöver sin heltidstjänst) är i tjänst 40 timmar per månad, som inte räknas in i tjänstgöringsgraden. Med jour avses att arbetstagaren utöver fastställd ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov omedelbart kunna utföra arbete. För att skapa ett hållbart arbetsliv bör kommuner och landsting uppmanas att se över och rätta till arbetesförhållandena inom vård och omsorg. Det är inte längre acceptabelt att gömma sig från ansvaret genom att hänvisa till avtal. Vi vill gärna ha jämställda pensioner, men först och främst vill vi ha lön för alla schemalagda timmar. Rödeby Centerkvinnor Kvinnorsektionen C Kalmar län Eva Runesson Blekinge län Eva Wahlgren 1. att jourtjänstgöringen ska räknas in i tjänstgöringsgraden. Eva Runesson - Karlskrona KRETSENS SVAR Motionen har behandlats vid Karlskrona centerpartikrets årsstämma Kretsen ställer sig till fullo bakom motionens intentioner. Att höja status för yrken inom vård och omsorg blir allt viktigare för att få fler att välja dessa yrken och vi sitter idag på en tickande bomb med allt fler äldre och allt färre sökande till vårdutbildningarna. Detaljerna i motionen är däremot en knepig fråga att hantera. Jourersättningar regleras idag av arbetsmarknadens parter via kollektivavtalen och här bör politiken lämnas utanför. Karlskrona Centerkrets vill istället framhålla det faktum att Karlskrona kommun eftersträvar en jämställd

7 personalpolitik och föreslår att: Centerpartiet i Karlskrona arbetar för att Karlskrona kommuns i nästa lönekartläggning särskilt ska beakta skillnader i utbetalning av jourersättningar mellan jämförbara grupperingar. I de fall tydliga skillnader finns ska de motiveras och/eller förslag till justering föreslås för beslut. Kretsstyrelsen Stämman beslutade att skicka motionen och dess svar vidare till distriktsstämman med rekommendationen att skicka vidare till Centerpartiets förbundsstämma. DISTRIKTETS SVAR Svar på motion om orättvisa löner som biter sig fast. Det är angeläget att höja tempot i arbetet mot jämställda och rättvisa löner. Lönekartläggningar är ett verktyg kommuner och landsting kan använda sig av. Finns orättvisor knutet till jourersättning lyfts det lämpligen till förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Motionen tar upp ett antal detaljfrågor som normalt hanteras av just arbetsmarknadens parter genom kollektivavtal. Här ska inte politiken blanda sig. Däremot är det viktigt att se till att vi har ett hållbart arbetsliv och att yrken inom vård och omsorg blir attraktiva för att trygga vår framtida välfärd. Distriktsstyrelsen yrkar; att Centerpartiet arbetar för jämställda och rättvisa löner att insatser genomförs för att höja statusen för vård och omsorgsyrken att motionen i övrigt anses besvarad att motionen vidarebefordras till Centerpartiets förbundsstämma i Falun Centerpartiet Blekinge/Distriktsstyrelsen Jämställda löner - Motion 1.6 Behandlas av kommitté nr: 2 Orättvisa löner biter sig fast i vårt samhälle. Jouravtalet är både föråldrat och omodernt och är därmed inte anpassat för den moderna professionella yrkesrollen. Nu är det på tiden, att förbättra villkoren och därigenom höja statusen för vård och omsorgsyrken. Politiken måste ta sitt ansvar, både som arbetsgivare och beslutsfattare, för rättvisa och ämställda löner, men framför allt att ge alla anställda lön för den tid de är på arbetet. Det måste till en förändring. Den offentliga arbetsgivaren ska vara en förebild. Jourtimmarna ingår inte i tjänstgöringsgraden Med några få undantag är nuvarande jouravtal inte anpassat för den professionella yrkesrollen, många har nattjour i sin tjänst. Nattjouren är schemalagd tid på arbetsplatsen och varje journatt kan innefatta upp till tio timmar jour, där hälften av timmarna inte räknas in i tjänstgöringsgraden. Om verksamheten tillåter, kan personalen vila eller sova, men måste arbeta så snart brukare/ verksamheten så kräver. Lön utbetalas således för halva jourtiden, och för resterande tid betalas en väldigt låg ersättning, 34 kr per timme på vardagar och 69 kr per timme under helg. Samma ersättning gäller även under storhelger som jul, nyår, påsk och midsommar. Praxis vid heltid är 2 journätter per vecka. Detta innebär att en heltidstjänst inkl jour, gör att personalen är schemalagd på arbetsplatsen 1 vecka per månad med enbart jourersättning. I praktiken innebär det att personalen (utöver sin heltidstjänst) är i tjänst 40 timmar per månad, som inte räknas in i tjänstgöringsgraden. Med jour avses att arbetstagaren utöver fastställd ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov omedelbart kunna utföra arbete. För att skapa ett hållbart arbetsliv bör kommuner och landsting uppmanas att se över och rätta till arbetesförhållandena inom vård och omsorg. Det är inte längre acceptabelt att gömma sig från ansvaret genom att hänvisa till avtal.

8 1. att jourtjänstgöringen ska räknas in i tjänstgöringsgraden (och att den därmed ska ersättas med full lön). Eva Wahlgren - Kalmar län, Eva Runesson - Blekinge Yttrande Distriktsstyrelsen konstaterar att motionen tar upp en viktig fråga men som idag och även fortsättningsvis ska hanteras i förhandling om avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetet bör fortsätta för att uppnå jämställda löner. Centerpartiets distriktsstyrelse föreslår stämman Att med ovanstående yttrande anse motionen besvarad. Distriktsstämman beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag Ekonomiska frizoner - Motion 1.7 Behandlas av kommitté nr: 2 Landsbygden har via jordbruk och tillverkningsindustri varit en mycket viktig del i Sveriges omvandling från Fattigt land till ett samhälle med välfärd. Vi håller nu på att tappa bort denna viktiga del i vårt samhällsbygge. Det finns till och med människor som tror att Landets välmående produceras i Stockholm. Viktigt motiv är att vi genom att skapa tillväxtområden på landsbygden kan komma tillbaka till tanken om att hela Sverige ska leva. För att återskapa en tillväxt på landsbygden, som kommer att ge oss både sysselsättning och resurser till välfärd vill jag. 1. att Centerpartiet ska verka för att det skapas ekonomiska frizoner på landsbygden, där ekonomiska styrmedel som lägre bolag-skatt, investeringsbidrag, lägre inkomstskatt, lägre arbetsgivare-avgifter, lägre drivmedlesskatt ska användas till att det blir ekonomiskt fördelaktigt att starta och driva företag inom frizonen. Ulf Jonsson - Arvika Mot bakgrund av motionärens förslag om ekonomiska frizoner som en väg att återskapa en tillväxt på landsbygden, som kommer att ge oss både sysselsättning och resurser till välfärd tillstyrker Centerpartiet i Värmland motionen ekonomisk frizon. Personalvårdsförmåner - Motion 1.8 Behandlas av kommitté nr: 2 Det behövs en genomtänkt linje för personalvårdsförmåner, även kallat friskvårdsbidrag. Arbetsgivare kan i dag få skattelättnad för ekonomiska bidrag till de anställdas friskvård. Den

9 anställde kan i stor utsträckning själv välja hur bidraget ska användas, men det finns likväl av staten uppställda regler som är både specifika och synbarligen ogenomtänkta. Skatteverket skriver att som personalvårdsförmån räknas, förutom viss förtäring, enklare slag av motion och annan friskvård, samt Skattefriheten omfattar endast motion eller annan friskvård av mindre värde och enklare slag. Mer finns att läsa på Skatteverkets hemsida: vardmedexempel df5bccdd html Slutsatserna som sedan dras ur förutsättningarna framstår dock som märkliga. Vissa aktiviteter, som kanotpaddling, tillåts inte, trots att den inte behöver strida mot kravet på ringa värde såsom det tillämpas, och tvivelsutan kan gynna både kondition och styrka. Samtidigt tillåts explicit både zonterapi och homeopati, två pseudovetenskaper utan någon som helst positiv effekt bortom eventuell placebo. Varför dessa ska vara tillåtna när inte bridge är det undandrar sig min bedömning. Fler liknande exempel finns. Man kan och bör alltid fundera på vad som ska motivera skattelättnader, men om man nu ska ha skattelättnad för friskvårdsbidrag bör reglerna framstå som skäliga. Nuvarande regelverk vållar stor irritation hos både anställda och arbetsgivare. Det bör antingen stramas åt över hela sin bredd så att endast bevisat nyttiga aktiviteter är tillåtna, eller relaxeras så att i stort sett vad som helst som den anställde tycker är trevligt och någorlunda rimligt kan kallas friskvård tillåts. Det är inte oskäligt att begränsa avdraget till aktiviteter av mindre värde, men då bör man nöja sig med denna anvisning jämte den praxis som arbetats fram kring vad som räknas som ringa värde, inte ge sig på att utöver denna begränsning godtyckligt klassa vissa aktiviteter som automatiskt diskvalificerade. 1. att regelverket för friskvårdsbidrag skrivs om antingen så att en aktivitet för att beviljas bidrag ska ha en belagd specifik positiv hälsoeffekt, eller så att det räcker att kunna hävda att en aktivitet bidrar till positivt till brukarens fysiska eller psykiska välbefinnande. 2. att motionen vidaresänds till Centerpartiets partistämma Dan Tilert - Stockholms stad - Kommittén föreslår att stämman beslutar - Att regelverket kring aktiviteter som klassas som friskvård utreds - Att därmed anse motionen besvaras - Att vidaresända motionen till Centerpartiets riksstämma - Att med positiv inställning skickas vidare motionen till centerpartiets riksdagsgrupp Kvinnligt ledarskap - Motion 1.9 Behandlas av kommitté nr: 2 Vi pratar om kvinnliga ledare som inte kommer fram i tillräckligt stor utsträckning. Det kan gälla kvinnliga styrelseledamöter, VD:ar och företagare. Att hästen som fritidssysselsättning skolar många kvinnliga ledare vet vi. Liksom att Grön rehab, inte minst med djur, har väldokumenterad effekt och är företagande som i stor utsträckning lockar kvinnliga

10 företagare. Är det inte då dags att erkänna hästen som en fritidssysselsättning och ett bra sätt att nå hälsa 1. att sätta press på riksdagen att erkänna hästen och hästsporten som en fritidssyssla så att det kan ingå i friskvårdspeng för anställda och därmed öka marknaden för företagande inom sektorn 2. att erkänna grön REHAB med djur som ett viktigt komplement till sjukvård så att fler företag, och det offentliga, vågar satsa och kan få samarbetsavtal med sjukvården Agneta Åkerberg - Falkenbergs Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Villkor vid ambulerande torghandel - Motion 1.10 Behandlas av kommitté nr: 2 Vi trivs med att ha en utökad torghandel i vår stadsmiljö och efterfrågar i all större utsträckning lokalt producerade varor. Torghandlare, t.ex de som står på Bondens Marknad, utgörs av småföretagare som producerar varor hemma på gården och ibland säljer sina varor på marknader inne i staden eller vid speciella evenemang ordnade av idrottsföreningar och liknande. Dessa småföretagare belastas alltmer av regler och byråkrati. De jagas av Skattemyndigheten som om de vore potentiella brottslingar samtidigt som deras möjligheter att ha just kontant hantering försämras. Att banker tar bort all kontant hantering gör att många av företagarna på landsbygden får åka miltals för att sätta in sin dagskassa. Sedan 1 jan 2014 måste även torghandlare med kontant- och korthantering ha ett kassaregister. De var tidigare undantagna från lagen om kassaregister. Nu måste alla torghandlare ha utrustning som är godkänd för utomhusbruk och strömförsörjning till den. Idag finns det ingen utrustning som är helt säker för utomhusbruk. Ändå kräver Skattemyndigheten att torghandlare ska skaffa utrustning (som senare kan behöva bytas ut). Det finns ett par undantag från kravet på kassaregister: 1. Om man har en omsättning mindre än 4 basbelopp ( kr). Det gäller då sammanlagd omsättning från både torghandel och butik (om butiken är bemannad, är den obemannad behöver man inte räkna in omsättningen). 2. Om man är en utländsk torghandlare utan fast driftställe i Sverige. Det här innebär att på en marknad kan torghandlare som står bredvid varandra ha helt olika ekonomiska förutsättningar vilket skapar motsättningar. 1. att Centerpartiet verkar för att man återigen undantar ambulerande torghandel från kassaregister och därmed ger samma förutsättningar och lika villkor för alla som säljer på marknader vilket är i linje med övriga EU. 2. att motionen skickas vidare till Centerpartiets partistämma i Falun

11 Susanne Wicklund - Stockholms stad att avslå motionen. - bifalla Susannes yrkande: - Att skatteverket har en uppdaterad lista på vilken utrustning som är godkänd som kassaregister vid torghandel. att vidaresända motionen till centerpartiets riksstämma Sänkt arbetsgivaravgift för småföretagare - Motion 1.11 Behandlas av kommitté nr: 1 I Trollhättans kommun var antalet inskrivna arbetslösa hos arbetsförmedlingen 14 % i november 2014 och andelen av befolkningen som får försörjningsstöd någon gång under året är 8 %. I kommunen startas det 8,0 nya företag per 1000 innevånare. Det är en alldeles för låg siffra och något behöver göras för att vända denna utveckling. Det behövs kraftfulla åtgärder för småföretagen som vill växa och anställa mer personal och så att fler vägar utveckla sina idéer och starta företag. Det måste därför göras billigare att anställa personer. Jag yrkar att arbetsgivaravgifterna sänks och att vi inför Företagarnas föreslagna arbetsgivaravdrag för lönesummor upp till 3,2 miljoner kronor, vilket motsvarar företag med upp till 10 anställda. Det är hög tid att städa undan den allmänna löneavgiften helt. Det är enbart en ren skatt på sysselsättning och jag tycker det är helt fel att straffbeskatta. 1. att arbetsgivaravgift på lönesummor upp till 3,2 miljoner sänks 2. att den allmänna löneavgiften avskaffas helt 3. att motionen sänds vidare till Centerpartiets partistämma Sven-Olof Johansson - Trollhättan Att bifalla motionens att-satser Motionären lyfter en viktig förutsättning för att fler ska kunna komma i arbete. Villkoren för företagen är avgörande för om man kan utöka anställningarna och rekrytera fler. Vi vet dessutom att fyra av fem jobb växer fram i små företag som är sårbara för de skattehöjningar som nuvarande regering aviserat. Centerpartiet vill fortsätta i riktningen med sänkta skatter och avgifter på arbete. Kretsstyrelsen i Trollhättans svar Vi tycker att motionen behandlar en viktig och aktuell fråga för Trollhättan och att lösningarna som föreslås är bra. Enligt NyföretagarCentrums Nyföretagarbarometer 2014 (halvår) ligger Trollhättan på plats 167/290 vilket är allt för dåligt, särskilt med tanke på att arbetslösheten i Trollhättan är högre än rikssnittet. Den allmänna löneavgiften kan som motionären säga ses som en ren straffskatt på arbete och fördyrar därmed för företag som vill anställa och vi ser det därför som önskvärt att avskaffa denna, även om det är en stor inkomstkälla för staten. Företagarnas förslag på arbetsgivaravdrag innebär att den rena skattedelen i arbetsgivaravgiften slopas för alla lönesummor upp till 3,2 miljoner kronor,

12 vilket motsvarar ungefär kostnaden för tio anställda (maximal nedsättning per företag blir drygt kronor/år). De små företagen, där flest jobb skapas, gynnas mer relativt större företag och offentlig sektor även om dessa också får positiva effekter av förslaget vilket vi ser positivt på. Efter behandling tillstyrker därmed kretsstyrelsen motionen och rekommenderar distriktsstämman för Norra Älvsborg att bifalla motionen i sin helhet att motionen sänds vidare till Centerpartiets partistämma Omfördelning av arbetstider och skatteuttag - Motion 1.12 Behandlas av kommitté nr: 2 För att få tidspusslet att fungera under tiden barnen är små är det dags att omfördela arbetstider och skatteuttag. Kortare arbetstider och skattelättnader för småbarnsföräldrar. När barnen växer upp kan arbetstiden ökas och även skatteuttaget. 1. att en utredning görs för att undersöka hur arbetstider och skatteuttag kan utformas 2. att motionen sänds vidare till Centerpartiets stämma i Falun Maj-Britt Burlin - Stockholms stad - Att motionen beträffande utredning om minskad arbetstid som småbarnsförälder är besvarad. - Att motionen beträffande utredning om omfördelning av skatteuttaget avslås. - Att vidaresända motionen till Centerpartiets riksstämma Reservation från Maj-Britt Burlin och Esa Mäkinen - Att bifalla motionen Höjd utbildningspremie - Motion 1.13 Behandlas av kommitté nr: 1 Sverige har idag, trots den förra alliansregeringens beundransvärda reformer, ett av världens högsta skattetryck. Bedömare som World Economic Forum, OECD och Globaliseringsrådet har uttryckt oro för att detta kan hämma både tillväxt och ekonomisk anpassning till förändringar i omvärlden. Vårt progressiva skattesystem hämmar inte bara tillväxt utan tjänar också till att straffbeskatta människor som utbildar och specialiserar sig i sina yrkesval. Att fasa ut den statliga inkomstskatten och avskaffa värnskatten skulle inte bara göra skattesystemet mer rättvist utan också utgöra ett stort incitament till att utbilda sig och skaffa sig specialistkompetens. Detta skulle vara till stort gagn för enskilda människor likväl som för Sveriges konkurrenskraft och välfärdens framtida finansiering.

13 1. att Centerpartiet verkar för att höja utbildningspremien genom att fasa ut den statliga inkomstskatten samt, avskaffa värnskatten. 2. att motionen skickas vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Alfred Askeljung - Stockholms stad - Att avslå motionens första att-sats till förmån för - Att avskaffa värnskatten - Att stegvis fasa ut den statliga inkomstskatten - Att vidaresända motionen till Centerpartiets riksstämma Mindre könssegregerad arbetsmarknad - Motion 1.14 Behandlas av kommitté nr: 2 Vi har i Sverige i stor utsträckning två helt olika arbetsmarkader; en offentlig sektor där många yrkeskategorier helt domineras av kvinnor och en privat som till stor del domineras av män. För att kvinnor och män ska bli mer flexibla i sina yrkesval och karriärer och jämställdheten i hemmen öka behöver villkoren på dessa delar av arbetsmarknaden närma sig varandra. I den kvinnligt dominerade offentliga sektorn behöver erbjudas mer lockande löner och framför allt heltidstjänster. I den mer manligt dominerade privata sektorn behövs större tolerans för frånvaro för föräldraledighet och vård av barn eller deltidsarbete. Dessutom måste förväntningarna på betald och obetald övertid minska för att jobben i längden ska attrahera kvinnor. Att gå från deltid i offentlig sektor till heltid i privat sektor ger inte bara mer lön utan stjäl också tid från privatlivet; ofta mer än de timmar per vecka, som egentligen är överenskommet. Följden blir att många kvinnor byter till deltid eller byter (tillbaka) till offentlig sektor, medan män ofta kompensererar genom hustrun eller farmor sköter hemarbetet och hämtar barnen. Så består ojämställdheten både i löner och i deltagande i hemarbetet. De höga kraven gör också att äktenskap tyvärr slutar med skilsmässa; sedan jobbar båda över varannan vecka och har barnen varannan vecka. Ojämställdheten i den privata sfären följer alltså till stor de båda arbetsmarknadernas krav på de enskilda medarbetarna. Försäkringskassans studie* visar att om man först börjar med jämställdare arbetsfördelning i hemmen, blir resultatet att även män drabbas av samma stressjukdomar som redan drabbar dubbelarbetande kvinnor. Man behöver alltså börja med arbetslivets villkor om det ska vara möjligt att på ett hälsosamt sätt kombinera heltidsarbete med ett fungerande privatliv. https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/press/pressmeddelanden/omfattandedubbelarbet e 1. att maximal lagstadgad övertid sänks från 200 timmar till 150 timmar per år. 2. att maximal lagstadgad arbetstid per vecka sänks. Karin Green - Kungsbacka

14 Distriktsstyrelsen delar motionärens analys och slutsats. Vi är mycket långt från målet om full jämställdhet i hemmet och i arbetslivet, mellan kvinnor och män. Centerdistriktet har i tidigare ställningstagandet också pekat på problem inom arbets- och näringslivet, i skolan, i kommunernas och landstingens prioriteringar, mellan manliga och kvinnliga näringsidkare, samt i integrationsarbetet. Vi pekar också på behovet av att bryta med könsstereotyper och roller i reklamen, i skolan och i barnens fostran, samt behovet av såväl kvinnliga som manliga förebilder för pojkar och flickor. Till Centerpartiets riksstämmor 2013 behandlades på distriktsstämman en motion med den innebörden som framtagits av C-distriktet. Inför valet 2014 såg vi jämställdhet i fritid, skola och arbetsliv som en viktig nationell, regional och kommunal fråga. Vi vill gärna instämma i motionens syfte, att nå ett lika uttag av föräldraledighet, övertidsarbete och veckoarbetstid, men ser svårigheter att reglera sådant genom politiska beslut. Centerpartiet har tagit ställning emot kvotering av uttaget av föräldraledighet. Arbetstid regleras i arbetstidslagen, samt i avtal mellan arbetsmarknadens parter. Dessa hindrar dock inte att människor från att ha flera arbeten. Mot bakgrund av det ställer vi oss tveksamma till motionens båda attsatser. Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta Att avslå motionen Att vidarebefordra motionen till Centerpartiets partistämma Distriktsstämman beslutade enligt styrelsens förslag Ändrad statlig skatt - Motion 1.15 Behandlas av kommitté nr: 1 I dagens skattesystem så läggs den statliga skatten ovanpå den kommunala beskattningen. För årsinkomster över kr så är den statliga skatten 20 %. För årsinkomster över kr är den 25 %. Det här gör att en person i Bräcke (kommunalskatt 36,59 %) kan få en skatt på 61,59 % för den sista kronan i inkomst. En person i Solna (kommunalskatt 30,01 %) får en högsta marginalskatt på 55,01 %. Den här stora skillnaden i beskattning kan göra att högkvalificerad personal inte vill flytta till en kommun med hög kommunalskatt. Det här kan hämma utvecklingen för kommuner med hög kommunalskatt. Med dagens system bestämmer staten vilken skattesats som läggs ovanpå den kommunala skattesatsen, men staten bestämmer inte hur hög den högsta marginalskatten blir. En hög marginalskatt gör att den enskilde inte får behålla så stor del av en löneökning. Vilket kan minska viljan att anstränga sig mer. Ett annat alternativ skulle kunna vara att staten bestämmer skattenivån. Skattenivån för inkomster över kr skulle t.ex. kunna bestämmas till 52 %. Personen i Bräcke betalar då fortfarande en kommunalskatt på 36,59 %, men den statliga skatten för inkomster över kr blir då 15,41 %. Personen i Solna får en kommunalskatt på 30,01 % och en statlig skatt på 21,99 %. Båda personerna får samma marginalskatt, så det spelar inte så stor roll på skatten ifall en person bosätter sig i Bräcke eller Solna.

15 1. att Centerpartiet ska verka för att den statliga inkomstbeskattningen inte ska vara en fast procentsats ovanpå den kommunala beskattningen. Den statliga beskattningen för högre inkomster ska istället bestämma nivån på marginalskatten. Håkan Andersson - Skellefteå Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Delade turer - Motion 1.16 Behandlas av kommitté nr: 1 Delade turer är en arbetstidsform som innebär att arbetsdagen styckas upp i två eller flera pass med flera timmars uppehåll mellan passen. Varje enskilt arbetspass under arbetsdagen kan vara kort, men tillsammans med den tid uppehållet varar blir den faktiska arbetsdagen ofta mycket lång. Delade turer påverkar de anställda levnadsvillkor och hälsa negativt. Det kan ibland ses som ett respektlöst sätt för arbetsgivaren att lösa sina problem på de anställdas bekostnad. Delade turer är ett enkelt och billigt sätt att lösa arbetsgivarens problem med ett ojämnt behov av personal. Att ta bort delade turer kan vara en ekonomisk utmaning för arbetsgivaren, men mycket av utmaningen kan även lösas med att organisera arbetet på andra sätt. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Fackförbundet Kommunal har sedan 2013 ett avtal om att minimera användningen av delade turer. Trots detta så är användningen av delade turer fortfarande vanlig inom offentlig sektor. I en motion till Partistämman 2013 hade jag ett förslag om att Centerpartiet ska verka för att den anställde bör ges en skälig kompensation när delade turer används. Förslaget fick avslag, man menade att det är ett ansvar för arbetsmarknadens parter. Jag menar att vi representerar arbetsgivarparten inom offentlig sektor. Det finns många arbetsformer inom arbetslivet som bör undvikas så långt som möjligt. Några exempel på dessa är övertid och arbete på obekväm arbetstid. I dessa fall är det normalt att arbetstagaren ges en extra kompensation. Som jag ser det så förtjänar delade turer motsvarande typ av ersättning. En gynnsam effekt är att kostnaden för ersättningen kan ge ett ekonomiskt motiv till att minska användningen av delade turer. 1. att Centerpartiet ska vara pådrivande i kommuner och landsting för en minskad användning av delade turer inom offentlig sektor 2. att Centerpartiet inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska verka för att de som arbetar delade turer ges en skälig kompensation. Håkan Andersson - Skellefteå Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt

16 Regionalt differentierade arbetsgivaravgifter - Motion 1.17 Behandlas av kommitté nr: 1 Möjlighet till arbete är den viktigaste förutsättningen för att mäniskor ska kunna bo och leva i glesbygd/landsbygd i alla delar av Sverige. Finns det arbete flyttar mäniskor in, folkmängden i glesbygdskommunerna ökar och då ökar också möjligheten att behålla en bra service även på småorter och landsbygd. Idag samlas arbetstillfällen ofta i storstäderna med dyra byggkostnader och en överhettad bostadsmarknad. En tänkbar finansiering kan vara att arbetsgivaravgifterna höjs i exempelvis storstadsregionerna, det gör dessutom det ännu lönsammare att driva verksamhet och anställa i glesbygdsregioner. 1. att Centerpartiet arbetar för att nuvarande system med nedsättning av arbetsgivaravgiften i vissa glesbygdsområden utökas från dagens 10% till som max 22 %. 2. att möjlighet till nedsatta arbetsgivaravgifter ges i alla brancher till skillnad mot dagens system som bara gäller vissa brancher. 3. att den totala lönesumman som medges nedsättning ökas. Erik Thunefors - Ånge Motionen har inte behandlats vid kretsårsmötet eller distriktsstämman. A-kassan - Motion 1.18 Behandlas av kommitté nr: 1 I dag finns det en oerhörd stor mängd människor som uppbär a-kassa. Att denna arbetskraft är outnyttjad är ett resursslöseri utav gigantiska mått. Att få ta del av denna arbetskraft borde kunna vara en möjlighet för olika offentliga verksamheter. Att olika verksamheter skall kunna söka arbetskraft borde vara en möjlighet där man inte inom budget har möjligheter att anställa. Rätten att uppbära a-kassa borde kompletteras med en skyldighet att utföra motprestationer. 1. att partistämman tillkännager för medlemmarna som sin mening att: Centerpartiet skall verka för att personer som uppbär a-kassa skall kunna tas i anspråk 20 % av den arbetslösa tiden för att utföra diverse arbetsuppgifter åt kommun, region eller stat som motprestation till erhållandet av sin ersättning. Kenne Jönsson - Kristianstad

17 Inget yttrande har inkommit från krets eller distrikt Regional arbetsmarknad - Motion 1.19 Behandlas av kommitté nr: 1 Den svenska arbetsmarknaden står inför stora utmaningar. Höjda trösklar till arbetsmarknaden och inflyttning i kombination med en försämrad matchning och allt snabbare teknikomställning gör att många människor hamnar allt längre ifrån arbetsmarknaden. Dessa utmaningar möts till stor del med individanpassade insatser, men mer behöver göras för att förbättra strukturen och system som dessa individer möter. Den regionala dimensionen i arbetsmarknadspolitiken saknas, vilket gör att våra system och strukturer inte utnyttjas effektivt. I flera andra europeiska länder finns en tät koppling mellan arbetsmarknadspolitik och utvecklingspolitik. Det gäller inte minst arbetsmarknadsutbildningar där lokal och regional kunskap är centralt. Vid flera kriser i ekonomin under senare år, har vi konstaterat att det saknas såväl verktyg som analyser över hur övergångar mellan yrken och branscher kan underlättas och påskyndas. De lokala arbetsmarknadsområdena blir allt större och genom mer och mer specialiserad utbildning söker arbete i ett större geografiskt område. Regionerna har idag ett större ansvar för utveckling och stödjande av näringsliv, detta sker genom bl. a utbildningsplattformar, science centers, och andra insatser ofta kopplade till högskolorna. Men det finns behov av en ytterligare dimension där utbildningar som kan organiseras av kommuner eller utbildningsföretag och med koppling till arbetsmarknadspolitik kan korta vägen mellan arbetslöshet och arbete. Vi menar därför att Centerpartiet bör utveckla en regionaliserad arbetsmarknadspolitik som ger regionerna resurser att i koppling till uppdrag inom tillväxt och utvecklingspolitiken på ett effektivare och snabbare sätt kan underlätta för övergångar i arbetslivet mellan olika yrken och branscher. 1. att Centerpartiet partistämma 2015 beslutar att arbeta för att överföra delar av den centrala arbetsmarknadspolitiken till regionerna i enlighet med denna motion Hans Johansson - Falköping, Ulf Eriksson - Falköping Lokalt yttrande : Centerpartiet i Falköping föreslår att motionen bifalls att motionen sänds vidare till Centerpartiet i Skaraborgs distriktsstämma i Saleby Distriktets yttrande: Ett jobb kan vara skillnaden mellan att ge upp eller tro på framtiden. Och det är stort. Jobb skapas av entreprenörer. Centerpartiet jobbar för att ge entreprenörer bättre villkor så att de kan skapa fler jobb i hela landet. Centerpartiet vill göra en översyn/utredning omfattande både organisation, styrning och de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Arbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare skulle analyseras, eftersom kontakter är en förutsättning för att förbättra matchningen. Dessutom skulle utredningen se över

18 hur andra aktörer kan bidra till att hjälpa människor att komma i jobb. Motionärernas förslag om att Centerpartiet bör utveckla en regionaliserad arbetsmarknadspolitik som ger regionerna resurser att i koppling till uppdrag inom tillväxt och utvecklingspolitiken på ett effektivare och snabbare sätt kan underlätta för övergångar i arbetslivet mellan olika yrken och branscher, skulle kunna stärka utvecklingen till ett jobb. Centerpartiet står för riktiga jobb. Distriktsstyrelsen föreslår stämman: att motionen bifalls. att motionen jämte yttrande sänds vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Distriktsstämman beslutar att motionen bifalls att motionen jämte yttrande sänds vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Kommunala arbetsförmedlingar - Motion 1.20 Behandlas av kommitté nr: 1 Som vi vet så är Arbetsförmedlingen en ansträngd organisation som inte klarar sitt uppdrag fullt ut. Handläggare jobbar hårt med många uppdrag och många fler sökande än de klarar av. Mer administration har lagts på handläggare vilket har gjort att de inte hinner göra det de ska, nämligen förmedla arbete mellan arbetslösa och företag. I stället för att låta handläggare åka till de små kontoren så vill man nu att de redan drabbade och utsatta arbetssökande ska åka långa sträckor för att få träffa en handläggare. Vi vill få till en kraftig förändring på detta. För att kunna säkerställa att Arbetsförmedlingen verkligen är till för de som är arbetslösa och de företag som letar arbetskraft så vill vi: - Att de kommuner som blir drabbade ska kunna starta upp en kommunal Arbetsförmedling. Detta för att kunna säkerställa att alla de som är och blir arbetslösa ska kunna få tillgång till en arbetsförmedling vart i landet man än bor. - Att kunna koppla ihop detta med arbetsmarknadsenheten i kommunerna skulle vara ett naturligt steg. - Att kommunerna som väljer detta ska kunna få ett statligt bidrag precis som Arbetsförmedlingen får idag. - Att även myndighetsutövningen skulle läggas på kommunerna. Detta skulle säkerställa att alla invånare får samma möjlighet vart i landet man än bor. Som det ser ut i dag så finns det många arbetslösa som får åka långa sträckor för att besöka en arbetsförmedling. De har ingen hög inkomst och de blir kallade på tider de själva inte kan styra över. Har man en kommunal Arbetsförmedling så får man en helt annan lokalkännedom om både de arbetssökande och de företag som finns i kommunen, vilket skulle göra att arbetet blir mer effektivt och serviceinriktat. Både för företag och arbetssökande. Att hitta arbete idag hänger mycket på kontakter och lokalkännedom och i de större städerna har man inte den kännedomen om de små kommunerna. Detta leder till att fler går arbetslösa längre än nödvändigt och att företag får mycket svårare att rekrytera rätt personal. 1. att de kommuner som blir drabbade ska kunna starta upp en kommunal Arbetsförmedling. Detta för att kunna säkerställa att alla de som är och blir arbetslösa ska kunna få tillgång till en arbetsförmedling vart i landet man än bor.gång till en arbetsförmedli 2. att kunna koppla ihop detta med arbetsmarknadsenheten i kommunerna skulle vara ett naturligt steg.

19 3. att kommunerna som väljer detta ska kunna få ett statligt bidrag precis som Arbetsförmedlingen får idag. 4. att även myndighetsutövningen skulle läggas på kommunerna. Catarina Davidsson - Karlsborg Centerpartiet står för närodlad politik. Likaså för en närodlad arbetsmarknad. Förslagen som motionären ger utgår från att allt sker från kommunal nivå. Men i flera delar ges inte den möjlighet till utbildning, till arbete inom varierade arbetsområden på varje enskild kommunal nivå, så att människor har möjlighet till att kunna välja utifrån intresse, förutsättningar och behov. Utbudet kan bli för begränsat från båda håll i att förmedla arbete mellan arbetssökande och arbetsgivare - matchning. Ett nära och fungerande samarbete mellan arbetsförmedling, kommun, arbetsmarknadsenhet, företagare över större område än enbart en liten kommun på landsbygden ökar möjligheterna för arbetssökande att hitta rätt jobb. Därtill kan även ett samarbete med specialister inom hälso-och sjukvård vara ett måste. Ett samarbete mellan ovan nämnda aktörer är en förutsättning för att kunna bistå arbetssökande på ett optimalt sätt. Vi lever i en värld i utveckling där tekniken används mer och mer. Det gäller även inom Arbetsförmedlingen. För de allra flesta arbetssökande kommer rapportering att ske än mer webbaserat. Nedläggning av kontor på landsbygden har för närvarande inte längre den prioritet som tidigare befarades. Motionären tar upp en viktig synpunkt i att många arbetssökande får ta sig långa sträckor till Arbetsförmedlingskontor på en redan ansträngd inkomst. Så sker idag, och risken är stor att det även kommer att fortsätta vid vissa tillfällen. Därför är samverkan och samarbete nödvändigt. En stor utmaning för att hitta arbete idag och framöver är att kompetensen hos arbetssökande och kompetensen som efterfrågas matchar varandra. Där behövs kraftansträngning inom fler politikområden för att kunna möta upp framtidens behov. Men, såsom motionären föreslår, att starta kommunal Arbetsförmedling i förekommande fall med statligt bidrag samt även myndighetsutövning är att begränsa till kommunnivå på landsbygden, där behovet bättre skulle kunna tillgodoses på Samordningsförbunds och/eller regional nivå. Distriktsstyrelsen föreslår stämman att motionen avslås. att sända motionen vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Reservation, Kjell Sjölund för att motionen bifalles. Distriktsstämman beslutar att motionen avslås att motionen jämte yttrande sänds vidare till Centerpartiets partistämma Ekonomiskt stöd till företag - Motion 1.21 Behandlas av kommitté nr: 2 I dag har de företag som behöver ekonomisk stöttning det svårt. Om de går till bankerna och pratar med dem är det ofta svårt att få hjälp. Jag tror att staten behöver vara mer påtryckande

20 om att hjälpa företagen på ett bättre sätt. Det kan vara genom att man ger bankerna olika direktiv för hur de tar sitt ansvar. Det kan också vara att staten går in och borgar på olika sätt. Jag vet att politiken inte ska lägga sig i riksbankens förehavande, men det finns alltid olika sätt man kan påverka på. Det hela gäller både etablerade företag och nyetablerade. Även om man förlorar pengar genom olika slags hjälp så skulle man få igen det mångfalt genom skatter när företagen är igång. Centerpartiet värnar ju om företagen och då är det här ett sätt att hjälpa till. 1. att Centerpartiet ser över hur staten ska vara pådrivande för att företagen har en möjlighet att få ekonomisk hjälp när så behövs. Leif Anderson - Mariestad Motionerna tar upp grundläggande faktorer för jobb och företagande på landsbygden, vilket är förutsättningen för landsbygdsutveckling. Stora delar av vårt land har inte godtagbar teknik i form av fiber och inte heller mobiltäckning. Här måste det ske en ständig förbättring med statliga resurser. Finansiering av företagsutveckling för små företag i förändring, är en ständig problemställning. Staten kan via ALMI företagspartner vara en lösning, för att företag ska kunna utvecklas. Tyvärr används också ALMI som ett skäl för etablerade banker att inte ge lån, utan man hänvisar företagare istället till ALMI. Därför är det viktigt att regelförenklingar och skattelättnader för småföretag fortsätter, samt att staten tar sitt ansvar mot småföretagare genom detta. Dessutom behöver systemen med att starta eget - ersättningar utvecklas. Att ge bra förutsättningar för bärkraftiga små och medelstora företag, borde göra att banker blir mer intresserade av att finansiera olika verksamheter. Distriktsstyrelsen förslår stämman besluta att motionen anses besvarad. att motionen jämte yttrande sänds vidare till partistämman i Falun Distriktsstämman beslutar att motionen anses besvarad att motionen jämte yttrande sänds vidare till Centerpartiets partistämma i Falun Sunda frihetsavtal - Motion 1.22 Behandlas av kommitté nr: 2 Handel är grunden till all företagande och tillväxt i små, som i stora företag. Frihandel är därför en viktig del i tillväxtarbetet. Avtal om frihandel är ett bra verktyg för att formalisera handels-samarbeten mellan stater och statsförbund, i synnerhet när de delar samma värderingar som vi. Frihandelsavtal behöver dock vara utformade så att de ger bra förutsättningar även för små- och medelstora företag. Utöver det får frihandelsavtal inte på något sätt äventyra demokratin, djurskydds- och hälsostandards, ursprungsmärkningar, deklarationskrav och liknande regleringar. Två problemställningar kan identifieras: 1. Lokal livsmedelsproduktion Livsmedelsproduktionen är grunden för vår dagliga mat och den lokala

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar,

Jag yrkar : de skånska riksdagsledamöterna driver frågan om arbetstidsförkortning i de sammanhang de verkar, I samband med den första egentliga arbetstidslagen trädde i kraft 1920 kom den högsta tillåtna veckoarbetstiden bli 48 timmar. Sedan 1973 när 40-timmarsveckan var helt genomförd, har det inte skett någon

Läs mer

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 0 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 1. Liberal jämställdhet Centerpartiet är ett grönt, liberalt, feministiskt parti.

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Partistämma 2007: Motioner.

Partistämma 2007: Motioner. :. Moderaternas partistämma. Gävle 25/28 oktober 2007. Motionsförteckning Utskott 1: 15 Tillväxt och arbete åt fler Motion 1 17 Urban Persson, Nässjö Jönköpings län Avtal under tvång har ingen framtid

Läs mer

Välkommen till jobbet!

Välkommen till jobbet! Välkommen till jobbet! Agenda för den nya näringsministerns 100 första arbetsdagar September 2006 www.centerpartiet.se Välkommen till jobbet, vår nya näringsminister! I samma stund som Sverige får en ny

Läs mer

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats Jobbkongressen 2009 Häfte D Investera i möjligheter och framtidstro Låt ungdomsgenerationen ta plats Partistyrelsens utlåtanden och motioner

Läs mer

Motioner D. Ekonomi, bildning och miljö. Kongress 2011 Uppsala

Motioner D. Ekonomi, bildning och miljö. Kongress 2011 Uppsala Motioner D Ekonomi, bildning och miljö Kongress 11 Uppsala Box 704 03 7 Stockholm Telefon 08-4 3 www.broderskap.se Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund och Broderskaps Förlag AB, 11 Kopierad upplaga

Läs mer

Strax innan årsskiftet slog FAS 3 rekord i Skåne. Mer än 4500 personer befann sig i åtgärden. Det finns en risk att de flesta troligtvis aldrig kommer därifrån. Det beräknas att endast 2 % får en anställning.

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Centerpartiet Stockholms motioner 2013 samt distriktsstyrelsens förslag till beslut. - för behandling på distriktsstämman lördagen den 9 mars.

Centerpartiet Stockholms motioner 2013 samt distriktsstyrelsens förslag till beslut. - för behandling på distriktsstämman lördagen den 9 mars. Centerpartiet Stockholms motioner 2013 samt distriktsstyrelsens förslag till beslut - för behandling på distriktsstämman lördagen den 9 mars. 1 Centerpartiet Stockholms motioner 2013 Kommittegrupp1: Företagande,

Läs mer

Motioner till Partikongressen 2015

Motioner till Partikongressen 2015 SOCIALDEMOKRATERNA Motioner till Partikongressen 2015 Framtidens jobb REPRESENTANTSKAPSMÖTE 29 JANUARI 2015 Nr 1. En energipolitik för jobb, välfärd och fortsatt låga koldioxidutsläpp Tack vare en framsynt

Läs mer

Uppgradering av svenska skolmiljöer.

Uppgradering av svenska skolmiljöer. 172 Centerpartiets partistämma 20 i Åre Nr: :1 Uppgradering av svenska skolmiljöer. Det diskuteras och debatteras intensivt om den svenska skolan, samtidigt som forskning och utredningar ständigt pekar

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad #8 Helene Norberg och Sofia Nerbrand Vingarnas trygghet reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning:

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer