Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN"

Transkript

1 Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN Gård med naturskönt och ostört läge belägen en dryg mil från Skövde. Den sammanlagda arealen uppgår till 80 ha och fördelar sig på 47 ha skog med drygt m 3 sk, 3 ha inägomark samt övrig mark. Byggnadsbeståndet utgörs av bostadshus, ladugård, maskinhall och mindre ekonomibyggnader. Försäljningen sker enligt lagen om samäganderätt.

2 BOSTADSBYGGNADER BOSTADSHUSET Bostadshuset är ursprungligen uppfört under 800- talet men om- och tillbyggt på 950-talet. Huset är byggt i trä ståendes på källare. Sammanlagda boarean enligt taxeringsinformationen uppgår till 02 kvm men är egentligen större. Biarean är 02 kvm. På taket ligger betongtegel och fönstren är av typen 2-glas. Husets har stående träpanel på fasaden. Groventré till hall med ingång till tvättstuga med tvättmaskin och toalett med wc, tvättställ och duschplats. Kök med spis, diskmaskin, kyl och frys, tv rum och hall med uppgång till övre plan. På vardera sida om hallen ligger ett kontor och ett vardagsrum i två delar. Övre plan rymmer vardagsrum med utgång till balkong, badrum renoverat i slutet på 980-talet med wc, tvättställ och duschplats, ett vardagsrum samt 3 sovrum varav ett större. I anslutning till hallen finns också en garderob som även leder till tredje vind som är inredd med ett sovrum som dock ej är isolerat. Källare under hela huset rymmandes pannrum med vedpanna, vedförråd, 2 matkällare, arbetsrum samt flera förrådsutrymmen. Enskilt vatten ur grävd brunn. Enskilt avlopp av äldre utförande (980), 3-kammarbrunn utan infiltration. Uppvärmningen sker via Perifal vedpanna som är ca 20 år gammal kopplat till en ackumulatortank med okänd volym. Elen är äldre. Modern isolering saknas. 2

3 3

4 EKONOMIBYGGNADER LADUGÅRD Rejäl ladugård av höghusmodell uppförd 970 innehållande mjölkrum, manöverrum och djurdel med murade väggar. I djurdelen har plats beretts för får i lösdrift samt ett hönshus. Utgödsling sker till gödselplatta och urinbrunn. Ovan djurdelen finns höskulle med höhiss som ej fungerar. Logdel med foderficka och spannmålskross. Vidbyggd kalluftstork, träkonstruktion av planbottentyp. 4

5 5

6 MASKINHALL Maskinhall, byggd 982, med de ungefärliga måtten 24x2 meter. Uppförd i trä med plåttak och grusat golv. ÖVRIGA EKONOMIBYGGNADER Brygghus med tegeltak uppförd i trä/timmer. Magasinsbyggnad belägen invid bostadshuset med garage och förvaringsutrymmen. Tegeltak. 6

7 7

8 SKOG OCH MARK SKOGSMARK Fastigheten omfattar 47,3 ha produktiv skogsmark på friska till fuktiga marker. Det sammanlagda virkesförrådet har bedömts till 70 m 3 sk med övervikt av volym inom äldre gallring och slutavverkningsbestånd. Boniteten har uppskattats till 7, m 3 sk och den löpande tillväxten 260 m 3 sk/ha/år. Av virkesförrådet fördelar sig ca m 3 sk på Fröbäcken och ca 400 m 3 sk på Kristinetorp. Drivningsförhållandena och tillgängligheten är överlag goda och skogsmarken utgörs i huvudsak av barrskog i olika gallringsstadie och slutavverkningsstadie där 44 % av virkesförrådet är tall och 24 % är gran. Dock består virkesförrådet av betydande mängder al och björk, drygt 3 %. Se vidare i bifogad skogsbruksplan upprättad december 204. ÅKERMARK Sammanlagt omfattar Fröbäcken och Kristinetorp 28,6 ha stödberättigande åkermark enligt 204 års SAMansökan. Fröbäcken omfattar 7,43 ha åkermark och Kristinetorp,7 ha. Åkermarken är av varierande karaktär och består i huvudsak av sand-, mo- och mjäla jordar. Nästan all åkermark är täckdikad sent 970-tal. Marken är belägen i EU-region 4 och stödrätter motsvarande ett nuvarande värde på 4366 euro som ingår kostnadsfritt i överlåtelsen. Marken har till viss del legat obrukad under senaste året. Förutom den stödberättigande åkermarken finns ca,5 ha öppen mark, dels invid Fröbäckens gårdscentrum och dels intill en grannfastighet på Kristinetorp där det finns ett muntligt arrende på marken beträffande en mindre hästhage. JAKT Jakträtten är ej upplåten. Fri för köparen vid tillträdet. 8

9 9

10 RÄTTSFÖRHÅLLANDEN FASTIGHET Fröbäcken :, Kristinetorp :2, Sventorp-Forsby församling, Skövde kommun. AREAL Areal enligt fastighetsregistret 77,9 ha Areal enligt skogsbruksplanen Produktiv skogsmark 47,3 ha Åkermark 3,4 ha Övrig landareal,2 ha Summa 79,9 ha TAXERINGSVÄRDE Typkod 20 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 204 Skogsmarksvärde kr Åkermarksvärde kr Betesmarksvärde kr Ekonomibyggnadsvärde kr Bostadsbyggnadsvärde kr Tomtmarksvärde kr Summa kr PENNINGINTECKNINGAR/LÅN Pantbrev med ett totalt belopp på kronor finns uttaget i fastigheten Fröbäcken :. 0

11 SERVITUT/NYTTJANDERÄTTER M.M. Servitut finns som belastar fastigheterna avseende kraftledning. Kristinetorp har dessutom 3 officialservitut inskrivna i fastighetsregistret till förmån för Skövde Kristinetorp :4. På Fröbäcken : finns 2 stycken fornlämningar registrerade och på Kristinetorp :2 finns ett biotopskyddat område i östra kanten av fastigheten. ÄGARE Anna-Carin Forsman Kerstin Larsson Katarina Larsson ENERGIDEKLARATION Det kommer inte att upprättas någon energideklaration. GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR, VÄGAR, SAMFÄLLIGHETER M.M. Fastigheterna har andel i Skövde Häradsallmänningen Östra Stöpen S:2, Tibro Häradsallmänningen Östra Stöpen S: som är skogsamfälligheter med många delägande fastigheter. Dessutom har båda fastigheterna andel i Skövde Daltorp GA:2 som är samfälld väg.

12 FÖRSÄLJNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRFARANDE Fastigheten Fröbäcken :, Kristinetorp :2 försäljes på offentlig auktion av fastighetsmäklare Kristian Strandell, som av Skaraborgs Tingsrätt har förordnats som god man jml samäganderättslagen. AUKTIONSFÖRFARANDE Skriftligt anbud skall vara Areal Skaraborg tillhanda senast 2.00 tisdagen 3 februari 205. Anbud skall inges skriftligen via eller post och på bifogad blankett, därtill skall bankreferens lämnas. Efter anbudtidens utgång vidtar auktion mellan de anbudsgivare som inkommit med bud och som önskar deltaga. Auktionen sker via telefon och avslutas senast torsdagen den 5 februari kl Förutsättningarna för aktionen kan när som helst komma att ändras under försäljningens gång, utan särskild underrättelse. Efter avslutad auktion sker avtalsskrivning. En förteckning över budgivarna och samtliga lämnade bud kommer att överlämnas till den slutlige köparen. ANTAGANDE ELLER FÖRKASTANDE AV BUD Fri prövningsrätt av alla bud förbehålles. Ett erhållet bud kan förkastas enligt 2 samäganderättslagen om samtliga delägare är ense om att avgivet bud inte skall antas. Skaraborgs Tingsrätt har i beslut fastställt ett lägsta pris för försäljningen på kr. FÖRSÄLJNING AV VAR FASTIGHET FÖR SIG Möjlighet finns att att bjuda på var fastighet för sig. Första alternativ är dock en försäljning av hela fastigheten till en köpare. FINANSIERING Det åligger köparen att själv ordna finansiering av köpet. 2

13 3

14 KÖPESKILLINGENS ERLÄGGANDE Den som ropar in fastigheten skall omedelbart efter att bud antagits erlägga handpenning om 0 %. Om inte handpenning omgående kan överlämnas när bud accepterats godtas inte inropet. Handpenningen skall erläggas genom insättning på den gode mannens klientmedelskonto alternativt genom postväxel. Detaljerad betalningsinstruktion erhålles vid anmälan om deltagande i auktionen. Resterande del av köpeskillingen skall erläggas senast på tillträdesdagen vid tidpunkt som gemensamt bestämmes i samband med att anbudet antagits och handpenningen erlägges. Köpeskillingen skall erläggas genom insättning på den gode mannens klientmedelskonto. Sedan köpeskillingen i sin helhet erlagts skall den gode mannen överlämna kvitterat köpebrev och likvidavräkning. IDENTITETSKONTROLL I enlighet med reglerna i lagen om penningtvätt skall identitetskontroll ske av köpare innan kontaktsteckning sker. Budgivare skall därför vara förberedd att uppvisa giltig legitimationshandling vid kontraktstillfället. VISNING Visning av fastighetens byggnader sker fredagen den 23 januari 205 klockan 3.00 OBS! Anmälan skall ske till gode mannen. Besiktning av skog och mark kan ske på egen hand. Intressenter är således välkomna att fritt besöka fastigheten för sådan besiktning utan föregående anmälan. UNDERSÖKNINGSPLIKT/BESIKTNING Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före 4

15 köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. Nämnd skogsbruksplan är enbart en okulär uppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning mm och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti. Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar eller reservatsbildningar i området. FRISKRIVNING En friskrivning kommer att intas i köpekontraktet med nedanstående lydelse: Fastigheten överlåtes i befintligt skick och säljaren garanterar inte något förhållande avseende fastigheten eller på denna uppförda byggnaders skick, skogens tillstånd, areal, gränser eller några andra omständigheter i övrigt. Säljaren har inget ansvar utöver i detta avtal angivna förhållanden gentemot köparen eller tredje man på grund av bestämmelse i jordabalken, köplagen, andra köprättsliga bestämmelser eller i övrigt enligt lag eller annan författning och köparen friskriver säljaren från annat ansvar än vad som uttryckligen anges i etta avtal, även vad avser s k dolda fel enligt jordabalken. Köparen avstår med bindande verkan från sin rätt att kräva nedsättning av köpeskillingen, skadestånd eller hävning av köpet på grund av fel eller brist i Fastigheten. 5

16 TILLTRÄDESDAG Tillträde sker STÄMPELSKATT MM Köparen skall ensam betala samtliga lagfarts-, intecknings och övriga stämpelkostnader förenliga med köpet. STÄDNING Fastigheten såväl byggnader som mark överlåtes ostädade. Inom fastigheten eventuellt upplagt avverkat virke ingår ej i försäljningen ej heller annan eventuell lös egendom. HÄVNING OCH SKADESTÅND För det fall full betalning inte erlägges senast på tillträdesdagen äger den gode mannen rätt att omedelbart häva köpet. Köparen är då skyldig att erlägga skadestånd med belopp som motsvarar de merkostnader som uppkommer för ett nytt auktionsförfarande samt för den skada som kan uppstå om en lägre köpeskilling erhålles vid omförsäljningen. Skadeståndet skall i första hand avräknas mot erlagd handpenning. 6

17 VÄGBESKRIVNING VÄGBESKRIVNING Från Skövde kör väg 200 mot Töreboda. Vid Fjället tag av mot Knistad, efter drygt 600 meter sväng vänster mot Daltorp. Efter ca 3 km sväng vänster in på grusväg och efter en dryg kilometer når man Fröbäcken. KOORDINATER SWEREF99, X = , Y= Skövde Kristian Strandell, Areal Skaraborg 7

18 Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller för händelse som ägaren eller Areal icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren och/eller Areal förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anser erforderligt, utan särskilt meddelande. Copyright: Areal i Sverige AB, 205. Text: Kristian Strandell. Foto: Kristian Strandell. Layout: Lillemor Nottemark. Lantmäteriverket. Ärende nr MS2007/ FASTIGHETEN UTBJUDES TILL FÖRSÄLJNING GENOM AREAL SKÖVDE Ansvarig mäklare KRISTIAN STRANDELL Reg. fastighetsmäklare Tel: Mob: E-post: GÖTEBORG HEDEMORA HÄSSLEHOLM JÖNKÖPING KALMAR KARLSTAD LINKÖPING LJUNGBY LJUSDAL LULEÅ LUND SANDVIKEN SIMRISHAMN SKÖVDE STOCKHOLM ULRICEHAMN UPPSALA VADSTENA VETLANDA VÄNERSBORG VÄSTERÅS VÄXJÖ ÅMÅL ÖREBRO 8

19

20

21 Arealer Areal Procent Areal Hektar Skogsmark Inägomark Skogsmark Hänsynsområde Fornlämningar Åker Övrig mark Tomt Väg samt upplagsplatser Total Land areal Arealfördelning Ägoslag Skogsmark Inägomark Övrig mark FRÖBÄCKEN :, KRISTINETORP :2 v

22 Virkesförråd Trädslagsvisa värden Medelålder Periodens början M3sk % P e r i o d e n s Tillväxt Avverkning Periodens slut M3sk % Barr Tall Gran Ordinärt Löv Björk Al Totalt alla trädslag Medelvolym M3sk/Ha Volymsfördelning Trädslag Tall 44,2% Gran 24,% Björk 3,0% Al 8,7% Total: 00,0% FRÖBÄCKEN :, KRISTINETORP :2 v

23 Ålderklasser Alla trädslag Hektar Procent M3sk/ha M3sk M3sk/ha/år M3sk Åldersklasser A r e a l V i r k e s f ö r r å d Tillväxt Bonitet Antal bestånd Kalm m3sk 2000 Volymfördelning m3sk totalt Vid periodens början Vid periodens slut 0 Kalm m3sk/ha Volymfördelning m3sk/ha % Arealfördelning Kalm Kalm FRÖBÄCKEN :, KRISTINETORP :2 v

24 Huggningsklasser A r e a l Hektar Procent V i r k e s f ö r r å d M3sk/ha M3sk Tillväxt M3sk/ha/år Bonitet M3sk Bestånd Antal Kalmark K K Röjningsskog R R Gallringsskog G G Slutavverkning S S S3 Lågprodskog E E2 E3 Oklassad skog Volymer från andra skikt än huvudskikt ingår ej. Volymer från ex Överståndare (ÖF) ingår ej. ha 6 Arealfördelning ha m3sk 2800 Volymfördelning m3sk K K2 R R2 G G2 S S2 S3 E E2 E3 0 K K2 R R2 G G2 S S2 S3 E E2 E3 Huggningsklasserna Kalmark K Kalmark som är obehandlad eller ofullständigt behandlad. K2 Kalmark under föryngring, behandlad med erforderliga återväxt-åtgärder. Godkänd föryngring ej säkerställd. Röjningsskog R Plantskog lägre än.3 m godkänd föryngring säkerställd. R2 Ungskog högre än.3 m. Gallringsskog G Yngre gallringsskog. G2 Äldre gallringsskog. Slutavverkningsskog S Slutavverkningsbar skog. S2 Slutavverkningsmogen skog. S3 Skog i slutavverkningsbar ålder men som ej bör slutavverkas. Lågproducerande skog E Rest skog. E2 Gles skog. E3 Skog av hagmarkskaraktär. Oklassad skog Skogsmark som inte tilldelats någon huggningsklass. FRÖBÄCKEN :, KRISTINETORP :2 v

25 Beståndsbeskrivning Bestånd Ålder år Areal ha avdr K l a s s H00 Trädslag Virkesförråd Diam Beskrivning Åtgärd Tid- Uttag Hkl Nat Mål % m3sk cm punkt m3sk % /ha 4 PG Tall GALLRING Björk G T26 Notering S 4 PG T24 Tall GRANUNDERVÄXT Gran 5 38 Fuktig mark Björk INGEN ÅTGÄRD FRÖTRÄDSTÄLLN G PG G28 Gran GALLRING 4 25 INGEN ÅTGÄRD L G PG T24 Tall OLIKÅLDRIGT GALLRING G 4 PG T26 Tall Gran Björk GALLRING G2 4 PG T26 Tall GRANUNDERVÄXT FÖRYNGRINGSAVV Gran 5 39 INGEN ÅTGÄRD Björk R 4 PG G30 Tall Gran Björk RÖJNING S 4 PG T28 Tall GRANUNDERVÄXT FRÖTRÄDSTÄLLN Gran 0 59 INGEN ÅTGÄRD Björk L FRÖBÄCKEN :, KRISTINETORP :2 v

26 Bestånd Ålder Areal K l a s s H00 Trädslag Virkesförråd Diam Beskrivning Åtgärd Tid- Uttag år ha avdr Hkl Nat Mål % m3sk cm punkt m3sk % /ha G2 4 PF B22 Tall 0 27 BÄCK GALLRING % Gran Fuktig mark Björk 40 0 Al Notering Bör ej slutavverkas Naturvärden Lämna blöta partier orört Notering R2 4 PG G28 Tall 20 ÄLGSKADOR RÖJNING Gran 60 2 Björk G 4 PG G30 Tall 5 9 GALLRING Gran INGEN ÅTGÄRD L K2 4 PG T26 Tall 70 VILTSKADOR ÅTERVÄXT-TAX Gran 5 0 HJÄLPPLANT RÖJNING 3 Björk R2 4 PG T26 Tall Gran Björk INGEN ÅTGÄRD FÖRSTA GALLRING S2 4 PG T26 Tall FRÖTRÄDSTÄLLN Gran 5 49 MARKB/PLANT Björk K2 4 PG G28 Tall 20 0 DELVIS FÖRYNGRAT HJÄLPPLANT Gran 70 LUCKOR RÖJNING 3 Björk 0 0 FRÖBÄCKEN :, KRISTINETORP :2 v

27 Bestånd Ålder Areal K l a s s H00 Trädslag Virkesförråd Diam Beskrivning Åtgärd Tid- Uttag år ha avdr Hkl Nat Mål % m3sk cm punkt m3sk % /ha G 4 PG T26 Tall 70 9 GALLRING Gran Björk Notering R2 4 PG G26 Gran 85 ENSTAKA FRÖTRÄD RÖJNING 2 Björk 5 2 SNÖBROTT OLIKÅLDRIGT NS B22 Gran 5 28 BÄCK NAT VÅRD GALLR 84 5 Björk 0 57 BÄVER DELVIS FÖRSUMPAT Al Fuktig mark Naturvärden Bevara kantzon mot bäck, öka andelen stående och liggande död ved, efterstäva skiktning och luckighet och en varierande trädslagsblandning, blöta partier lämnas helt orört S2 4 PG G28 Tall FÖRYNGRINGSAVV Gran MARKB/PLANT ÅTERVÄXT-TAX 2 F INGEN ÅTGÄRD L G 4 PG T26 Tall Gran Björk GALLRING S 4 PG G30 Gran INGEN ÅTGÄRD Björk 0 7 FÖRYNGRINGSAVV H FRÖBÄCKEN :, KRISTINETORP :2 v

28 Bestånd Ålder år Areal ha avdr K l a s s Hkl H00 Trädslag Virkesförråd Diam Beskrivning Åtgärd Tid- Nat Mål % m3sk cm punkt /ha 4 PG Tall G B22 DELVIS GALLRAT Gran 5 5 Björk Notering Ev.vedhuggning 03 0 UNDERRÖJNING FÖRSTA GALLRING Uttag m3sk % Notering NS B22 Tall 20 2 ÅKERHOLME Björk Naturvärden Återskapa åkerholme med grova lövträd 4 NAT VÅRD GALLR NS B22 Tall 5 24 FORNMINNE NAT VÅRD GALLR Förf Gran 5 24 BÄCK DELVIS FÖRSUMPAT Björk Fuktig mark Al Naturvärden Bevara kantzon mot bäck, öka andelen stående och liggande död ved, efterstäva skiktning och luckighet och en varierande trädslagsblandning R2 4 PG T26 Tall Gran Björk RÖJNING ÅKER TOMT NS B22 Björk BÄCKRAVIN. Al NAT VÅRD GALLR 49 0 Naturvärden Bevara och återskapa solbelysta grova lövträd, öka andelen liggande och stående död ved, efterstäva skiktning och luckighet. Lämna blöta partier och kantzon mot bäck orört FRÖBÄCKEN :, KRISTINETORP :2 v

29 Bestånd Ålder år Areal ha avdr K l a s s H00 Trädslag Virkesförråd Diam Beskrivning Åtgärd Tid- Uttag Hkl Nat Mål % m3sk cm punkt m3sk % /ha 4 PG Gran 20 5 RÖJNING Björk FÖRSTA GALLRING Y R2 B22 HASSEL Notering K 4 PG G28 MARKB/PLANT ÅTERVÄXT-TAX 2 RÖJNING G 4 PG B22 Gran GRANUNDERVÄXT GALLRING Björk 80 2 OLIKÅLDRIGT R2 4 PG G28 Gran Björk RÖJNING G 4 PG G30 Gran GALLRING G 4 PG G28 Gran 50 9 OLIKÅLDRIGT GALLRING 2 25 Björk 50 9 Fuktig mark G 4 PG G28 Gran ENSTAKA FRÖTRÄD FÖRSTA GALLRING Björk G 4 PG G28 Gran OLIKÅLDRIGT GALLRING Björk G 4 PG B22 Björk 0 3 GRÅAL Al 90 3 Fuktig mark INGEN ÅTGÄRD FRÖBÄCKEN :, KRISTINETORP :2 v

30 Bestånd Ålder år Areal ha avdr K l a s s Hkl Nat Mål H00 Trädslag Virkesförråd % m3sk /ha NO B20 Gran 3 BIOTOP-SKYDD Björk 25 3 ALKÄRR DÖD VED Al AL PÅ SOCKLAR Blöt mark Naturvärden 5 Diam cm 40 7 Bevara biotopskyddad sumpskog, öka andelen stående och liggande död ved, lämnas för fri utveckling Beskrivning Åtgärd Tidpunkt Uttag m3sk % Notering ÅKER VÄG FRÖBÄCKEN :, KRISTINETORP :2 v

31 Skogskarta över FRÖBÄCKEN :, KRISTINETORP :2 Församling: Kommun: Län: Upprättad år Sydved genom Sventorp-Forsby Skövde Västra Götaland 204 av Torbjörn Knipbo skogskonsult 20 _ G 9_ S2 2 _ S 8 7 _ 6_ R2 G 5 _ K2 4_ S2 3_ R2 2_ K2 _ G 8_ S 0 _ R2 3_ G 4_ G 7_ 9_ R G2 2_ S 6_ G2 5_ G _ G 22_ G _ R2 Målklasser PF NS NO Skogsmark År Tall Gran Björk Al Kalm. Åker 28 29_ R _ G 30_ K 34_ G 32_ R2 33_ G 35 _ G 36_ G 37_ G 38 Skala :0 000 ha m

32 BUD PÅ FASTIGHETEN SKÖVDE FRÖBÄCKEN :, KRISTINETORP :2 Undertecknad/-e avger härmed bud avseende försäljningen av rubricerad fastighet. Jag/Vi har tagit del av försäljningsvillkoren enligt utsänt material eller via Areals hemsida på internet och lämnar mot bakgrund av detta följande bud på fastigheten: Bud med siffror Bud med bokstäver BUDGIVARE Namn Personnummer Gatuadress Postadress Telefon E-post BUDGIVARE Namn Personnummer Gatuadress Postadress Telefon E-post Bankreferens (bank, kontaktperson samt telefonnummer) Eventuella villkor BUDGIVARENS UNDERSKRIFT Datum och underskrift Datum och underskrift BUD SKA VARA AREAL SKÖVDE TILLHANDA SENAST KLOCKAN 2.00 TISDAGEN DEN 3 FEBRUARI 205 Post: Övertorp Ängen, Timmersdala E-post: GÖTEBORG HEDEMORA HÄSSLEHOLM JÖNKÖPING KALMAR KARLSTAD LINKÖPING LJUNGBY LJUSDAL LULEÅ LUND SANDVIKEN SIMRISHAMN SKÖVDE STOCKHOLM ULRICEHAMN UPPSALA VADSTENA VETLANDA VÄNERSBORG VÄSTERÅS VÄXJÖ ÅMÅL ÖREBRO

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1 2 3 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson,

Läs mer

Kinda, 21 ha. Ängåsen

Kinda, 21 ha. Ängåsen Kinda, 1 ha Ängåsen 1 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med

Läs mer

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge Jönköping, 6 ha Lugnt läge Tre kilometer öster om Hokasjön ligger den lilla gården Skoga 1:10. En fastighet för dig som vill bo på landet med möjlighet till mindre djurhållning/skogsbruk, eller för dig

Läs mer

Norrtälje, 7 ha. Blidö

Norrtälje, 7 ha. Blidö Norrtälje, 7 ha Blidö 1 2 MÖJLIGHETER PÅ BLIDÖ Gården ligger centralt på Blidö och gränsar mot havet i öst. Här finns utöver ängar och skog två enkla bostadshus och några uthus. Byggnaderna är i behov

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

Sandviken, 64 ha. Vreten

Sandviken, 64 ha. Vreten Sandviken, 64 ha Vreten 1 2 FRÅN JÄDRAÅN TILL VETTSJÖN Vid infarten till byn Vreten nära Järbo, ca 3 mil väster om Gävle, ligger denna fina gård. Från det högt belägna gårdstunet har man utsikt över dalgången

Läs mer

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv Simrishamn, 24 ha Vemmerlöv 1 2 ÖSTERLENGÅRD Invid kyrkan i Östra Vemmerlöv finner ni en Österlensk fyrlängad gård. Bostadshuset har det traditionella utseendet för en Skånegård och den karaktäristiska

Läs mer

Eskilstuna, 11 ha FYRA SKIFTEN ÅKER

Eskilstuna, 11 ha FYRA SKIFTEN ÅKER Eskilstuna, 11 ha FYRA SKIFTEN ÅKER Dessa fyra åkerskiften som är del av gården Tummelsta ligger i Stenkvista-Ärla församling, 15 km söder om Eskilstuna. Områdena har en total areal om 11,29 ha fördelat

Läs mer

Lantgård, 69 hektar i Vänge

Lantgård, 69 hektar i Vänge Lantgård, 69 hektar i Vänge UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Vackert belägen gård ca 2,5 mil från Uppsala med fina möjligheter till jord- och skogsbruk samt egen jakt. Den välarronderade fastigheten omfattar ca 69

Läs mer

Arjeplog Gargåsen 1:1

Arjeplog Gargåsen 1:1 Försäljningsunderlag Arjeplog Gargåsen 1:1 Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 2:15 Strandlinje Fantastiskt fint belägen skogsfastighet på Trundön med sandsstrand och naturlig stenpir. Strandlinje både i norr och söder. Skogen ligger främst på

Läs mer

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård.

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Skogsgård LJUNGBY ODENSJÖ 4:1 belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundgård med skog, åker, vackert belägen i brytningen mellan skog- och slättbygd. De fakta som ligger till grund för

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Suttene gård vid Södra Bullaresjön

Suttene gård vid Södra Bullaresjön Suttene gård vid Södra Bullaresjön MUNKEDAL SUTTENE 1:3 Exklusivt boende med förstklassig utsikt över Södra Bullaresjön. Manngårdsbyggnad med anor från 1500-talet samt två villor varav den ena rymmer två

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Skog och bostad i Åsen

Skog och bostad i Åsen Skog och bostad i Åsen SKELLEFTEÅ ÅSEN 2:86 Bostadshus för permanent-/eller fritidsboende. Ca 28 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1.800 m³sk. Skogsbilsväg finns en lång bit in på fastigheten.

Läs mer

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande Gård 1,5 ha sydöst Hörby Lantgård om ca 1,5 ha på högt, fint läge i Henset 15 km sydöst Hörby. Kringbyggt gårdscentra med bostadshus om 5 rum o kök och ekonomibyggnader med kostall, maskinhus om 300 kvm

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26.

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26. Skog i Falun FALUN GALLSJÖN 18:9 Tillväxtfastighet i ett skifte ca 7 km norr om Falun vid Skuggarvet. Totalt ca 48 ha varav ca 35 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 650 m³sk yngre skog.

Läs mer

Gård med egen strand, Ockelbo

Gård med egen strand, Ockelbo Gård med egen strand, Ockelbo OCKELBO VALLSBO 1:23 Gård i den vackra omgivningen vid Vallssjön 8 km väster om Ockelbo. Totalt ca 10 ha mark varav 9 ha är åkermark med 430 meter egen strand på halvön Stockholm.

Läs mer

Arjeplog Långviken 3:16

Arjeplog Långviken 3:16 Försäljningsunderlag Arjeplog Långviken 3:16 Strandlinje mot Storavan Skogsfastighet med upptill tio strandnära tomter föreslagna i detaljplan i närheten av byn Långviken. De föreslagna tomterna är 1 500-2

Läs mer

Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje

Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje NORRTÄLJE RÖRVIK 2:1 Rörviks gård ligger i Roslagens kustland ca 2,5 mil nordost om Norrtälje och 700 meter från saltsjön, en bit söder om Väddö kanal. Huvudbyggnaden

Läs mer

Vetlanda Björkö 1:11

Vetlanda Björkö 1:11 Vetlanda Björkö 1:11 Smålandsgård 33 ha Skogsgård med fritidsboende, belägen 15 km nordväst om Vetlanda. Fritidshus i 1½ plan. Ekonomibyggnader. Inägomark om 8,6 ha. Skogsmark om 13,6 ha med ett virkesförråd

Läs mer

Dalarna. Kontakta mäklaren för visning. Utgångspris: 4 700 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-17.

Dalarna. Kontakta mäklaren för visning. Utgångspris: 4 700 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-17. Dalarna LUDVIKA BRINGSJÖBERG 31:9, 31:17, 31:19 PERSBO SKOG 1:51 Vacker skogsgård i Dan Andersson miljö med sjöläge i Bringsjöberg. Fyra fastigheter med ett gårdsskifte samt en avstyckad tomtmark. Totalt

Läs mer

Skog och åker i Hudiksvall

Skog och åker i Hudiksvall Skog och åker i Hudiksvall HUDIKSVALL HEDE 5:5 Söker ni skog och åkermark i absoluta närhet till staden så försäljes skogsskiften på båda sidor om väg E4 om total areal 25,4 ha, prima åkermark om 9,5 ha.

Läs mer