Skogsgård Åseda, 30 ha

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogsgård Åseda, 30 ha"

Transkript

1 Skogsgård Åseda, 30 ha Uppvidinge Ugglebo 1:6 Skogsfastighet om ca 30 ha belägen ca 10 km nordost om Åseda. Trevligt gårdscentrum med mangårdsbyggnad i 2-plan med enkel standard samt ekonomibyggnader. Åker och bete. Växtlig skogsmark med virkesförråd om ca m3sk. Medelbonitet ca 8,1 m3sk/ha och år. Slutavverkningsskog S1/S2 om ca 600 m3sk. Jakten tillgänglig för ny ägare. Pris: Anbud senast Skog och Lantbruk i Sverige AB Bernt Fransson, Kungsgatan 1 B, Växjö Telefon: ,

2 Skogsgård Åseda, 30 ha Skogsgård Åseda, 30 ha Uppvidinge Ugglebo 1:6 Om fastigheten Typ: Skogsgård Mark: ca 30,7 ha Virkesförråd: ca m3sk Medelbonitet: 8,1 m3sk/ha och år. Pris: Anbud senast Län: Kronoberg Kommun: Uppvidinge Visning För visning kontakta fastighetsmäklaren Beskrivning Skogsfastighet om ca 30 ha belägen ca 10 km nordost om Åseda. Trevligt gårdscentrum med mangårdsbyggnad i 2-plan med enkel standard samt ekonomibyggnader. Åker och bete. Växtlig skogsmark med virkesförråd om ca m3sk. Medelbonitet ca 8,1 m3sk/ha och år. Slutavverkningsskog S1/S2 om ca 600 m3sk. Jakten tillgänglig för ny ägare. Kontakt Bernt Fransson Telefon Belägenhet Län: Kronoberg Kommun: Uppvidinge Fastigheten ligger ca 10 km nordöst om Åseda. 1

3 Skogsgård Åseda, 30 ha Vägbeskrivning Från Åseda kör (väg 37) mot Oskarshamn. Efter ca 8 km sväng Vänster mot Vetlanda (väg 125). Efter ytterligare ca 2 km och sväng vänster mot Vetlanda (väg 125). Kör ca 4 km och sväng höger vid skylt Ugglebo. Kör ca 500 m och Fastigheten ligger på båda sidor vägen. Skyltat. Se vidare bifogade kartor. Koordinater i RT90 X= Y= Fastighet Uppvidinge Ugglebo 1:6 Areal Areal enligt fastighetsregister: 27,5236 ha. Areal enligt fastighetstaxering: 28 ha. Areal enligt Skogsbruksplan: 30,7 ha. Taxeringsvärde Summa taxeringsvärde, (Typkod 113), kr, enligt följande: Skogsmark Åkermark Betesmark Ekonomibyggnader SUMMA kr kr kr kr kr Ägare ½ Evert Fransson, Vimmerby ½ Lennart Karlsson, Fågelfors. Byggnader Bostadsbyggnad Traditionell smålandsgård i 2-plan med enkel standard. B.v. 2 rum och kök, hall, groventre, O.v. 3 rum och hall. Äldre eldstäder. Uppvärmning med fristående elelement. Plåttak. Grävd brunn på tomten. Ekonomibyggnader mm Äldre ladugård med förråd och magasin. Tillsammans med bostadsbyggnaden utgör ekonomibyggnaderna ett trevligt gårdscentrum. 2

4 Skogsgård Åseda, 30 ha Skog och Mark Skogsmark Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsarealen 23,1 ha med ett virkesförråd om m3sk i mars Markens bördighet bedöms som god, 8,1 m3sk/ha och år. Hela 85 % av virkesförrådet utgörs av gran, medan björk och övrigt löv 12 % samt tall 3 %. Skog som uppnått slutavverkningsbar ålder (S1/S2) är bedömd till ca 600 m3sk. Se vidare bifogade utdrag ur skogsbruksplanen. Åker och betesmark (Inägomark) Inägomarken bedöms enligt skogsbruksplanen till ca 7,1 ha varav ca 3,9 ha åker. Marken ligger i anslutning till gårdscentrum. Inägomarken är utarrenderad på muntligt ettårs avtal. Mosse, berg och övrig mark (Impediment) På fastigheten finns enligt skogsbruksplanen mark för tomt, väg, kraftledning och mark för gårdscentrum om tillsammans ca 0,5 ha. Övrigt Natur och kultur Två fyndplatser för fornminnen finns registrerad i avd 23 och 24 enligt skogsbruksplanen. Fornlämning alt. kulturlämning, bytomt/gårdstomt, finns i anslutning till gårdscentrum (Källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen). Vindkraft Gården ligger inte inom område för riksintresse avsedd för vindkraft. Förnärvarande finns bygglov för vindkraftverk på ett avstånd av ca 3 km från gården. Bygglovet är överklagat. (Källa: Uppvidinge kommun) 3

5 Skogsgård Åseda, 30 ha Lån och Inteckningar En inteckning om kr. Fastigheten överlåts obelånad. Jakt och fiske. Förekommande viltarter är älg, rådjur och vildsvin m.fl. Marken ansluten till älgskötselområde. Gemensam älgjakt. Enskild småviltsjakt. Jakten är upplåten till en av delägarna på muntligt ettårsavtal t.o.m Servitut mm Följande servitut finns registrerade i fastighetsregistret: Ledningsrätt Akt: /34.1 Fiberförening, MassaNet Fiber ek för. Visning Visning fredagen 11 september kl För anmälan och vidare information kontakta fastighetsmäklare Bernt Fransson, tfn: , Bilagor Bilagor: Fastighetskarta, Översiktskarta, Skogsbeskrivning, Skogskarta, Anbudsblankett 4

6 Skogsgård Åseda, 30 ha Undersökningsplikt Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka egendomen och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka egendomen och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Den som slutligen köper egendomen är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en friskrivningsklausul från fel och brister i egendomen och där det betonas att de i PM lämnade skogsuppgifterna är ungefärliga. Försäljningssätt Förfarande Egendomen säljs via anbud som ska vara mäklaren tillhanda senast Märk anbudet Ugglebo, till detta skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Använd gärna bifogad anbudsblankett. Efter att anbuden öppnats kan säljaren fritt välja att direkt acceptera något av anbuden, eller att erbjuda flera anbudsgivare möjlighet att delta i en efterföljande förhandling/budgivning. Säljaren förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande, utan blir detta först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling. ID-kontroll av köparen kommer att ske före köpehandlingens undertecknande med hänvisning till Lag om åtgärder vid penningtvätt. En dokumentation över anbudsgivarna och samtliga anbud kommer att överlämnas till den som slutligen köper Egendomen. Skog & Lantbruk förmedlar annonserbjudande för detta objekt till Hemnet Service HNS AB, s.k. sidoverksamhet. Ersättning erhålles med 300 kronor. 5

7 Skogsgård Åseda, 30 ha Betalningsvillkor 10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Tillträde Tillträde enligt överenskommelse med säljaren. Förvärvstillstånd Förvärvstillstånd krävs inte för person som varit bosatt 1 år inom i Uppvidinge kommun. För övriga personer och för juridisk person, t.ex. aktiebolag, krävs förvärvstillstånd. Upplysningar Bernt Fransson, jägmästare/reg. fastighetsmäklare Kungsgatan 1 B, Växjö Tfn:

8 Skogsgård Åseda, 30 ha 7

9 Skogsgård Åseda, 30 ha Om Skog & Lantbruk Skog & Lantbruk är ett rådgivningsföretag som arbetar med följande tjänster: - Fastighetsförmedling - Generationsskifte - Marknads-/avkastnings-/intrångsvärderingar - Bokslut/deklaration - Skogsbruksplaner - Skogsekonomisk rådgivning - Skattefrågor/-optimering Välkommen att kontakta oss på eller via ansvarig fastighetsmäklare i denna beskrivning för mer information. 8

10 Skala 1:10000 (1 cm i kartan motsvarar 100 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM Metria

11 Skala 1: (1 cm i kartan motsvarar 2000 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM Metria

12

13 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 23,1 75 Myr/kärr/mosse 0,0 <1 Berg/Hällmark 0,0 <1 Inäga/åker 7,1 23 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,0 <1 Annat 0,5 2 Summa landareal 30,7 Vatten 0,0 Prod. Inäga Annat Virkesförråd Totalt m³sk 2728 m³sk % Tall 94 3 Gran Löv 21 1 Björk Gran Tall Medeltal m³sk per hektar 118 Löv Björk Bonitet Fastighetens medelbonitet är beräknad till Tillväxt m³sk per ha Tillväxt för perioden m³sk per år 8,1 beräknad med hänsyn till 134 föreslagna åtgärder Avverkningsförslag m³sk Föryngringsavverkning 491 Gallring 604 Totalt under perioden 1095 Förväntad tillväxt första växtsäsongen 153 m³sk m³sk per ha 6,6 pcskog Utskriven: Län: Kronobergs län Kommun: Uppvidinge Församling: Åseda Ugglebo 1:6 Id:

14 Skogens fördelning på åldersklasser Areal Virkesförråd Åldersklass Totalt m³sk ha % m³sk /ha Gran % Björk % Tall % Löv % Kalmark - 9 år 0, , , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt Summa/Medel 23, Arealfördelning, aktuell 25 Produktionsmål Naturvårdsmål Areal % Virkesförråd: 2728 m³sk 5 0 Kalmark E Skog Åldersklasser Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 25 Produktionsmål Naturvårdsmål Areal % Virkesförråd: 2968 m³sk 5 0 Kalmark E Skog Åldersklasser pcskog Utskriven: Län: Kronobergs län Kommun: Uppvidinge Församling: Åseda Ugglebo 1:6 Id:

15 Skogens fördelning på huggningsklasser Huggningsklass Areal ha % Virkesförråd Totalt m³sk Gran % Björk % Tall % Löv % m³sk /ha Kalmark K1 K2 0, Röjningsskog R1 0, R2 7, Gallringsskog G1 11, G2 Föryngrings- S1 avverknings- S2 2, skog S3 0, Lågproducer- E1 ande skog E2 E3 Överstånd/Skikt Summa/Medel 23, Kalmark K1 K2 Röjningsskog R1 Plantskog Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. R2 G2 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring. Behandlad kalmark Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts. Ungskog Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog. Gallringsskog G1 Normal gallringsskog Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning). Äldre gallringsskog Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring. Föryngringsavverkningsskog S1 S2 S3 E1 E2 E3 Skog som kan föryngringsavverkas Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden. Skog som är mogen att föryngringsavverkas Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden. Skog i föryngringsbar ålder Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. Lågproducerande skog Restskog Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada. Gles skog Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag. Skog av hagmarkskaraktär Gles skog av hagmarkskaraktär. Areal % K2 R1 R2 G1 S2 S3 pcskog Utskriven: Län: Kronobergs län Kommun: Uppvidinge Församling: Åseda Ugglebo 1:6 Id:

16 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0 Avd nr 1 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 2,5 35 G1 G PG Gran Något ojämnt Ingen åtgärd 7,8 Björk 30 Frisk (2) Gallring (A) ,6 45 G1 G PG Gran Frisk (2) Gallring ,8 3 0,1 25 G1 G PG Gran Frisk (2) Gallring ,7 4 0,1 Vändplats 5 0,7 15 R2 G PG Gran 80 Röjt 15 Gallring ,2 Björk 20 Frisk (2) Ingen åtgärd (A) 6 0,6 5 R1 G PG Gran 60 Kanträtning Rensningshuggning ,6 Björk 40 Frisk (2) Röjning ,9 50 G1 G PG Gran Stomskadat Gallring ,8 Björk 10 Frisk (2) 8 1,2 80 S2 G PG Tall 20 Frisk (2) Föryng avv ,1 Gran Markberedning (F) 2 Plantering (F) 2 Återväxtkontroll (F) 3 9 0,8 15 R2 G PG Gran 70 Frisk (2) Röjning ,1 Björk ,4 10 R2 G PG Gran 90 Röjt 15 Röjning ,1 Björk 10 Frisk (2) 11 0,3 55 S3 B NS,b Löv Fuktig (3) Ingen åtgärd 2,5 i,iv Röjning (A) 3 40 pcskog Utskriven: Län: Kronobergs län Kommun: Uppvidinge Församling: Åseda Ugglebo 1:6 Id:

17 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Avd Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam inkl tillväxt tillväxt Med N Uttag Årlig ha Beskrivning Åtgärd ä Not ¹ nr (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk m³sk/ha 12 1,3 25 G1 G PG Gran Frisk (2) Underv röj f gallring ,9 Gallring Gallring ,3 20 R1 B PG Gran 20 Röjt Gallring Röjning ,5 iv Björk 80 Fuktig (3) 14 0,1 15 R2 G PG Gran 80 Frisk (2) Röjning ,6 Björk 20 Gallring ,3 15 R2 G PG Gran 100 Fd inäga Röjning ,8 Frisk (2) 16 1,5 50 G1 G PG Gran Frisk (2) Gallring ,4 17 0,6 15 R2 G PG Gran 90 Röjt Ingen åtgärd 9,0 Björk 10 Frisk (2) Gallring (A) ,3 3 K2 G PG Gran 40 Självföryngrad Röjning ,8 iv Björk 60 Fuktig (3) Hjälpplantering (A) ,3 40 G1 G PG Gran Delv röjt Underv röj f gallring ,7 Björk 30 Varier bonitet Gallring Frisk (2) 20 0,4 20 G1 G PG Gran Röjt Gallring ,9 Frisk (2) ,1 Bete 3,9 Åker pcskog Utskriven: Län: Kronobergs län Kommun: Uppvidinge Församling: Åseda Ugglebo 1:6 Id:

18 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0 Avd nr 23 i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam Beskrivning Åtgärd ä inkl tillväxt Med N Uttag ha (-avdrag) år (Skikt) klass [skikt] ha avd cm Alternativ r % m³sk 0,4 Tomt Fyndplats Årlig tillväxt Not ¹ m³sk/ha 24 1,1 Bete Fyndplats 25 1,0 40 G1 G PG Gran Frisk (2) Gallring ,0 26 1,5 20 R2 G PG Gran Röjning ,0 Björk 20 Frisk (2) Gallring ,6 80 S2 G PG Tall 10 Frisk (2) Föryng avv ,9 Gran Markberedning (F) 1 Plantering (F) 1 Återväxtkontroll (F) ,6 10 R2 G PG Gran 90 Frisk (2) Röjning ,6 Björk 10 Röjning ,9 80 S2 G NO,s Tall 10 Stormskadat Ingen åtgärd 4,7 i Gran Ojämnt Björk 10 Olikåldrigt Frisk (2) 30 0,8 25 G1 G PG Gran Frisk (2) Underv röj f gallring ,7 Gallring ,5 10 R2 G PG Gran 70 Frisk (2) Röjning ,3 Björk 30 pcskog Utskriven: Län: Kronobergs län Kommun: Uppvidinge Församling: Åseda Ugglebo 1:6 Id:

19 Skogsgård Åseda, 30 ha Bud Ugglebo 1:6 Undertecknad/-e lämnar härmed bud på rubricerad Egendom. Jag/Vi har tagit del av försäljningsvillkoren enligt utsänt material eller via Skog & Lantbruks hemsida på internet och lämnar följande bud på egendomen/fastigheten: Namn Namn Personnummer Personnummer Adress Adress Telefon Telefon E-postadress E-postadress Bankreferens (Namn, bank och telefonnummer) Bud: Anbuden ska vara Skog och Lantbruk, Bernt Fransson, Kungsgatan 1B, Växjö tillhanda senast den Märk kuvertet Ugglebo Det går även bra att maila budet till: Datum och underskrift Datum och underskrift 9

Pris: 15 000 000 SEK eller hbj, anbud senast 2015-06-11

Pris: 15 000 000 SEK eller hbj, anbud senast 2015-06-11 Lantbruk 132 ha Mellanskåne Välskött gård i Häglinge mellan Hässleholm och Höör med ca 80 ha åker, 17 ha bete och 27 ha skogsmark. Virkesförråd 4 300 m3sk. Rymligt bostadshus om 6 r o k med större sällskapsutrymmen

Läs mer

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1 2 3 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson,

Läs mer

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö

Borlänge, 68 ha. Svärdsjö Borlänge, 68 ha Svärdsjö 1 2 SKOG PÅ TILLVÄXT Yngre och äldre skog fördelat på sju skiften. 63 ha produktiv skogsmark med 6 700 m 3 sk. Avverkningsbart ca 3 000 m 3 sk. Jakt i Tuna Viltvårdsområde med

Läs mer

SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD

SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD Jokkmokk Ovansjö 1:1 Obebyggd skogsfastighet om totalt 208 ha varav ca 137 ha produktiv skogsmark. Belägen ca tre mil söder om Jokkmokk. Virkesförråd ca 8000 m

Läs mer

Arjeplog Gargåsen 1:1

Arjeplog Gargåsen 1:1 Försäljningsunderlag Arjeplog Gargåsen 1:1 Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Simrishamn, 23 ha. Mellby

Simrishamn, 23 ha. Mellby Simrishamn, 23 ha Mellby 1 2 MITT PÅ ÖSTERLEN På en av Södra Mellbys högsta platser ligger den fyrlängade gården med havsglimt från andra våningen på bostadshuset. I sin glans dagar var innegården stensatt,

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 2:15 Strandlinje Fantastiskt fint belägen skogsfastighet på Trundön med sandsstrand och naturlig stenpir. Strandlinje både i norr och söder. Skogen ligger främst på

Läs mer

Piteå Trundavan 4:17

Piteå Trundavan 4:17 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 4:17 Strandzon i avd 14 Trevlig och lättillgänglig skogsfastighet med strand mot havet på Trundöns södra del. Skogen består av ett skifte på ca 42 hektar främst av

Läs mer

Kinda, 21 ha. Ängåsen

Kinda, 21 ha. Ängåsen Kinda, 1 ha Ängåsen 1 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

Skogsfastighet i Purkijaur

Skogsfastighet i Purkijaur Skogsfastighet i Purkijaur Fin skogsfastighet med två skogsskiften belägna strax utanför Jokkmokk. Ett skifte ligger längs med väg 374 mot Arvidsjaur, skiftet har flera fina äldre tallskogar färdiga för

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1

SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 SÖDERTÄLJE BRANDALSUNDS ALLMÄNNINGSLOTT 1:1 Fastighet Fastigheten Södertälje Brandalsunds Allänningslott 1:1 Skogsidyll i Sörland Obebyggd skogsfastighet på totalt 109 hektar, 45 in från Stockhol. Välarronderad

Läs mer

Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN

Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN Skövde, 80 ha FRÖBÄCKEN Gård med naturskönt och ostört läge belägen en dryg mil från Skövde. Den sammanlagda arealen uppgår till 80 ha och fördelar sig på 47 ha skog med drygt 7 000 m 3 sk, 3 ha inägomark

Läs mer

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26.

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26. Skog i Falun FALUN GALLSJÖN 18:9 Tillväxtfastighet i ett skifte ca 7 km norr om Falun vid Skuggarvet. Totalt ca 48 ha varav ca 35 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 650 m³sk yngre skog.

Läs mer

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge Jönköping, 6 ha Lugnt läge Tre kilometer öster om Hokasjön ligger den lilla gården Skoga 1:10. En fastighet för dig som vill bo på landet med möjlighet till mindre djurhållning/skogsbruk, eller för dig

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Lantgård, 69 hektar i Vänge

Lantgård, 69 hektar i Vänge Lantgård, 69 hektar i Vänge UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Vackert belägen gård ca 2,5 mil från Uppsala med fina möjligheter till jord- och skogsbruk samt egen jakt. Den välarronderade fastigheten omfattar ca 69

Läs mer

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande Gård 1,5 ha sydöst Hörby Lantgård om ca 1,5 ha på högt, fint läge i Henset 15 km sydöst Hörby. Kringbyggt gårdscentra med bostadshus om 5 rum o kök och ekonomibyggnader med kostall, maskinhus om 300 kvm

Läs mer

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16.

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16. Skog i Smedjebacken SMEDJEBACKEN JOBSBO 9:13 & DEL AV 6:1 Väl samlat skogsinnehav med mycket bra tillväxt strax norr om Smedjebacken. Ca 25 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 000 m³sk

Läs mer

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundgård med skog, åker, vackert belägen i brytningen mellan skog- och slättbygd. De fakta som ligger till grund för

Läs mer

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård.

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Skogsgård LJUNGBY ODENSJÖ 4:1 belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda

Läs mer

Skog och åker i Hudiksvall

Skog och åker i Hudiksvall Skog och åker i Hudiksvall HUDIKSVALL HEDE 5:5 Söker ni skog och åkermark i absoluta närhet till staden så försäljes skogsskiften på båda sidor om väg E4 om total areal 25,4 ha, prima åkermark om 9,5 ha.

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer

Mindre skogsfastighet med fritidshus

Mindre skogsfastighet med fritidshus Mindre skogsfastighet med fritidshus ÖRNSKÖLDSVIK FRÖSTDAL 1:4 Mindre skogsfastighet i ett skifte med stuga för fritidsboende. Byggnaderna ligger enskilt men med öppen utsikt över omgivningen. Stor tomt

Läs mer

Vetlanda Björkö 1:11

Vetlanda Björkö 1:11 Vetlanda Björkö 1:11 Smålandsgård 33 ha Skogsgård med fritidsboende, belägen 15 km nordväst om Vetlanda. Fritidshus i 1½ plan. Ekonomibyggnader. Inägomark om 8,6 ha. Skogsmark om 13,6 ha med ett virkesförråd

Läs mer

Skog och bostad i Åsen

Skog och bostad i Åsen Skog och bostad i Åsen SKELLEFTEÅ ÅSEN 2:86 Bostadshus för permanent-/eller fritidsboende. Ca 28 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1.800 m³sk. Skogsbilsväg finns en lång bit in på fastigheten.

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

Jordbruksfastighet. Areal ca 141 ha, varav skog ca 96 ha. Bostadshus och ekonomibyggnader. Försäljningssätt: Fast pris 7 800 000 kronor.

Jordbruksfastighet. Areal ca 141 ha, varav skog ca 96 ha. Bostadshus och ekonomibyggnader. Försäljningssätt: Fast pris 7 800 000 kronor. Jordbruksfastighet KUNGSÖR RÅSTA 1:33 Areal ca 141 ha, varav skog ca 96 ha. Bostadshus och ekonomibyggnader. Försäljningssätt: Fast pris 7 800 000 kronor. Ansvarig mäklare Hans Lennartsson, LRF Konsult

Läs mer