Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO."

Transkript

1 Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1

2 2

3 3

4 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson, Areal i december Åldersfördelningen är relativt jämn. Dock en viss övervikt i åldersklasserna 5 till 15 år. Enligt inventeringen är den produktiva skogsmarken 116,2 ha och medelförrådet är 89 m 3 sk/ ha eller totalt m 3 sk. Medelboniteten är 5,3 m 3 sk/ha och år. Se vidare information i bifogad skogsbruksplan. På fastigheten finns fortfarande ej upparbetade vindfällen. Dess volym är naturligtvis ej medräknad i skogsbruksplanen. Noteringar finns i avdelningsbeskrivningen för berörda avdelningar. JAKT Fastigheten ingår i Delsbo VVO som omfattar ca ha. Johan Hermansson är kontaktperson, Enligt denne är jakten är för närvarande upplåten på ettårsbasis. Eventuell uppsägning skall ske senast februari månads utgång. FISKE Fastgiehten är beläget inom Delsbo Viltvårdsområde. Se mer information på omrade/detaljer?filter=c%3d4562 4

5 RÄTTSFÖRHÅLLANDEN FASTIGHET Hudiksvall Västerberge 5:1. ÄGARE Kjell Sandström AREAL Areal enligt skogsbeskrivningen Produktiv skogsmark Impediment Väg och övrigt SUMMA LANDAREAL 116,2 ha 2,2 ha 0,4 ha 118,8 ha TAXERINGSVÄRDE Typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år Skogsmark kr Impediment kr Summa kr INTECKNINGAR/LÅN Penninginteckningar om finns uttagna i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen. SERVITUT OCH NYTTJANDERÄTTER Ledningsrätt 21-IM4-82/ (Kraftledning) SAMFÄLLIGHETER Hudiksvall Delsbo-Rossla S:2 (Havravallen, 1,29 ha). Fastighetens eventuella del i denna är ej utredd. GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR Hudiksvall Sjulsberg GA:1 (Väg invid Västerberge 5:3). PLAN OCH BESTÄMMELSER Utom plan. FÖRVÄRVSTILLSTÅND Förvärvstillstånd erfordras inte för fysisk person som varit mantalsskriven i Delsbo, Norrbo och Bjuråkers socknar det senaste året. För övriga såväl fysiska som juridiska personer (exempelvis aktiebolag) krävs Länsstyrelsens förvärvstillstånd vars avgift är kr fysisk person respektive kr för juridisk person. Areal i Ljusdal är behjälplig med ansökan. 5

6 RÄTTSFÖHÅLLANDEN FÄBODSTUGA På Havravallens (Delsbo-Rossla S:2, 1,29 ha) har säljaren en enklare stuga som ingår i försäljningnen. Stugan är uppförd i timmer och inrymmer ett rum och en kammare samt kallfarstu. Grund av stenar på mark och takbeklädnad av plåt. El och avlopp saknas. Vatten hämtas i genemsam brunn/källa. Vattenkvaliteten är okänd. 6

7 7

8 8

9 FÖRSÄLJNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖRFARANDE Försäljningen av fastighetsdelen sker via skriftlig intresseanmälan till begärd prisidé enligt nedan. Vid intresse från flera förbehåller sig säljaren rätten att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan intressenterna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling. Skriftlig intresseanmälan skall vara Areal, Göran Persson, Bjuråkersvägen 20 A, Ljusdal tillhanda senast fredag OBS! Märk kuvertet Västerberge. PRISIDÉ Fastigheten säljes i sin helhet till en prisidé om kr alternativt i delar enligt nedan. - Skifte 1 & 2, ca 78 ha, ca m3sk, kr. - Skifte 3, ca 15 ha, ca m3sk, kr. - Skifte 4, ca 25 ha, ca m3sk, kr. Observera att Skifte 3 och 4 var för sig inte kan bilda egen fastighet genom avstyckning. ID-KONTROLL ID-kontroll av köparen kommer att ske före köpehandlingens undertecknande med hänvisning till Lag om åtgärder vid penningtvätt. BUDFÖRTECKNING En förteckning över anbudsgivarna och samtliga lämnade anbud kommer att överlämnas till den slutlige köparen. VILLKOR Förutsättningarna för försäljningen framgår av denna beskrivning samt eventuell tilläggsinformation. Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt JB. 10 % av köpeskillingen erläggs som handpenning vid kontraktstecknandet. Resterande belopp erläggs på tillträdesdagen. UNDERSÖKNINGSPLIKT/BESIKTNING Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. Nämnd skogsbruksplan är enbart en okuläruppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning mm och grundar sig således ej på någon exakt mätningsmetod. Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul där det betonas att de lämnade uppgifterna om skogen är ungefärliga och inte innefattar någon garanti. Köparen har undersökningsplikt avseende planoch bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området. TILLTRÄDE Efter överenskommelse. VISNING Besiktning av Fastigheten sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till grannfastigheter, växande gröda och skog. VÄGBESKRIVNING Fastigheten är belägen strax väster om Delsbo samhälle. Se vidare på bifogade kartor. KOORDINATER SWEREF 99 Skifte 1 X= Y= Skifte 2 X= Y= Skifte 3 X= Y= Skifte 4 X= Y=

10 10

11 Information i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felaktigheter, nuvarande eller eventuella kommande, i detta material ansvaras ej. Ej heller för händelse som ägaren eller Areal icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren och/eller Areal förbehåller sig rätten att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån de anser erforderligt, utan särskilt meddelande. Copyright: Areal i Sverige AB, Text: Göran Persson. Foto: Johan Pålsson. Layout: Jonas Jonsson. Lantmäteriverket. Ärende nr MS2007/ FASTIGHETEN UTBJUDES TILL FÖRSÄLJNING GENOM AREAL LJUSDAL Ansvarig mäklare GÖRAN PERSSON Reg. fastighetsmäklare Tel: Mob: E-post: JOHAN PÅLSSON Mäklarsssistent Tel: Mob: E-post: HEDEMORA HÄSSLEHOLM JÖNKÖPING KALMAR KARLSTAD LINKÖPING LJUNGBY LJUSDAL LULEÅ LUND SANDVIKEN SKÖVDE SIMRISHAMN STOCKHOLM ULRICEHAMN UPPSALA VADSTENA VETLANDA VÄNERSBORG VÄSTERÅS VÄXJÖ ÅMÅL ÖREBRO 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark 116,2 98 Myr/kärr/mosse 2,2 2 Berg/Hällmark 0,0 <1 Inäga/åker 0,0 <1 Väg och kraftledning (linjeavdrag) 0,4 <1 Annat 0,0 <1 Summa landareal 118,8 Vatten 0,3 Prod. Myr Virkesförråd Totalt m³sk m³sk % Tall Gran Löv Tall Medeltal m³sk per hektar 89 Gran Löv Bonitet Fastighetens medelbonitet är beräknad till Tillväxt m³sk per ha Tillväxt för perioden m³sk per år 5,3 beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder 521 Avverkningsförslag m³sk Föryngringsavverkning 0 Gallring 0 Totalt under perioden 0 Förväntad tillväxt första växtsäsongen 491 m³sk m³sk per ha 4,2 pcskog Utskriven: Län: Gävleborgs län Kommun: Hudiksvall Församling: Delsbo Planen: Västerberge 5:1 Id:

17 Skogens fördelning på åldersklasser Areal Virkesförråd Åldersklass Totalt m³sk ha % m³sk /ha Tall % Gran % Löv % Kalmark 0,5-9 år 10, , , , , , , , , , , , Lågprodskog(E) 1, ÖF/Skikt [0,4] Summa/Medel 116, Arealfördelning, aktuell 20 Areal % Kalmark E Skog Åldersklasser Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 20 Areal % Kalmark E Skog Åldersklasser Andelen kalmark och skog yngre än 20 år är 32 %. Andelen föryngringsavverkningsskog är 25 %. Enligt skogsvårdslagen får andelen skog yngre än 20 år ej överstiga 50 % på brukningsenheter större än 50 hektar. pcskog Utskriven: Län: Gävleborgs län Kommun: Hudiksvall Församling: Delsbo Planen: Västerberge 5:1 Id:

18 Skogens fördelning på huggningsklasser Huggningsklass Areal ha % Virkesförråd Totalt m³sk Tall % Gran % Löv % m³sk /ha Kalmark K1 0,5 K2 5, Röjningsskog R1 8, R2 41, Gallringsskog G1 30, G2 Föryngrings- S1 14, avverknings- S2 12, skog S3 2, Lågproducer- E1 1, ande skog E2 E3 Överstånd/Skik [0,4] Summa/Medel 116, Huggningsklasser Kalmark K1 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring. K2 Röjningsskog R1 Plantskog R2 Gallringsskog G1 Normal gallringsskog Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning). G2 Behandlad kalmark Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts. Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. Ungskog Skog som är över 1,3 m och som i utvecklingshänseende motsvarar röjningsskog. Äldre gallringsskog Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring. Föryngringsavverkningsskog S1 Skog som kan föryngringsavverkas Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden. S2 S3 Skog i föryngringsbar ålder Lågproducerande skog E1 Restskog Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada. E2 E3 Skog som är mogen att föryngringsavverkas Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden. Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. Gles skog Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag. Skog av hagmarkskaraktär Gles skog av hagmarkskaraktär. pcskog Utskriven: Län: Gävleborgs län Kommun: Hudiksvall Församling: Delsbo Planen: Västerberge 5:1 Id:

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 SKOGSKARTA Plan Västerberge 5:1 Församling Delsbo Kommun Hudiksvall Län Gävleborgs län Upprättad år 2014 Planläggare Utskriftsdatum Huggningsklass? Kalmark/föryngrin Röjningsskog Gallringsskog Föryngsringsavv-s Lågproduktiv skog 1: m 27

28 SKOGSKARTA Plan Västerberge 5:1 Församling Delsbo Kommun Hudiksvall Län Gävleborgs län Upprättad år 2014 Planläggare Utskriftsdatum Huggningsklass? Kalmark/föryngrin Röjningsskog Gallringsskog Föryngsringsavv-s Lågproduktiv skog 1: m 28

29 SKOGSKARTA Plan Västerberge 5:1 Församling Delsbo Kommun Hudiksvall Län Gävleborgs län Upprättad år 2014 Planläggare Utskriftsdatum Huggningsklass? Kalmark/föryngrin Röjningsskog Gallringsskog Föryngsringsavv-s Lågproduktiv skog 1: m 29

30 30

31

32 33

33 Intresseanmälan Hudiksvall Västerberge 5:1 Undertecknad/-e avger härmed intresseanmälan avseende försäljningen av rubricerad fastighet. Jag/Vi har tagit del av försäljningsvillkoren enligt utsänt material eller via Areals hemsida på internet. Hela fastigheten, kr Skifte 1 & 2, kr Skifte 3, kr Skifte 4, kr Anbudsgivare Namn Personnummer Adress Telefon E-postadress Namn Personnummer Adress Telefon E-postadress Bankreferens (bank, kontaktperson samt telefonnummer) Eventuella villkor Anbudsgivarens underskrift Datum och underskrift Datum och underskrift Anbud ska vara Areal Ljusdal tillhanda Senast fredag 20 februari 2015 Post: Bjuråkersvägen 20 A, Ljusdal eller E-post: Göteborg Hedemora Hässleholm Jönköping Kalmar Karlstad Linköping Ljungby Ljusdal Luleå Sandviken Simrishamn Skövde Stockholm Ulricehamn Uppsala Vadstena Vetlanda Västerås Vänersborg Västerås Växjö Åmål Örebro

Kinda, 21 ha. Ängåsen

Kinda, 21 ha. Ängåsen Kinda, 1 ha Ängåsen 1 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med

Läs mer

Arjeplog Gargåsen 1:1

Arjeplog Gargåsen 1:1 Försäljningsunderlag Arjeplog Gargåsen 1:1 Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge Jönköping, 6 ha Lugnt läge Tre kilometer öster om Hokasjön ligger den lilla gården Skoga 1:10. En fastighet för dig som vill bo på landet med möjlighet till mindre djurhållning/skogsbruk, eller för dig

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Sandviken, 64 ha. Vreten

Sandviken, 64 ha. Vreten Sandviken, 64 ha Vreten 1 2 FRÅN JÄDRAÅN TILL VETTSJÖN Vid infarten till byn Vreten nära Järbo, ca 3 mil väster om Gävle, ligger denna fina gård. Från det högt belägna gårdstunet har man utsikt över dalgången

Läs mer

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv Simrishamn, 24 ha Vemmerlöv 1 2 ÖSTERLENGÅRD Invid kyrkan i Östra Vemmerlöv finner ni en Österlensk fyrlängad gård. Bostadshuset har det traditionella utseendet för en Skånegård och den karaktäristiska

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Arjeplog Långviken 3:16

Arjeplog Långviken 3:16 Försäljningsunderlag Arjeplog Långviken 3:16 Strandlinje mot Storavan Skogsfastighet med upptill tio strandnära tomter föreslagna i detaljplan i närheten av byn Långviken. De föreslagna tomterna är 1 500-2

Läs mer

Skog och bostad i Åsen

Skog och bostad i Åsen Skog och bostad i Åsen SKELLEFTEÅ ÅSEN 2:86 Bostadshus för permanent-/eller fritidsboende. Ca 28 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1.800 m³sk. Skogsbilsväg finns en lång bit in på fastigheten.

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer

Vadstena, 212 ha PALSGÅRDEN VADSTENA KOMMUN

Vadstena, 212 ha PALSGÅRDEN VADSTENA KOMMUN Vadstena, 212 ha PALSGÅRDEN VADSTENA KOMMUN Välarronderad åkermark om ca 212 ha och ändamålsenliga ekonomibyggnader med spannmålstork utbjudes till arrende i Hov socken. 1 2 FASTIGHET Del av Vadstena Hovgården

Läs mer

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Everöds ängar, 14 ha KRISTIANSTAD EVERÖD 23:1, DEL AV Jordbruksmark om ca 14 ha beläget intill Helge å, strax norr om Sjögård, mellan Everöd och Yngsjö. Försäljningen omfattar ca 11 ha ängsmark med höga

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Vetlanda Björkö 1:11

Vetlanda Björkö 1:11 Vetlanda Björkö 1:11 Smålandsgård 33 ha Skogsgård med fritidsboende, belägen 15 km nordväst om Vetlanda. Fritidshus i 1½ plan. Ekonomibyggnader. Inägomark om 8,6 ha. Skogsmark om 13,6 ha med ett virkesförråd

Läs mer

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69.

SKOGSFASTIGHET. Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Ål-Kilen 4:17 SKOGSFASTIGHET Fastighet Fastigheten Leksand Ål-Kilen 4:17 Adress Skogsfastighet med timmerstuga. Arealer Belägen i Leksand kommun och Ål församling. Skattesats 34,69. Välarronderad skogsfastighet

Läs mer

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37

Försäljningsunderlag Pajala Kangos 6:37 Föräljningunderlag Pajala Kango 6:37 260 hektar varav 148 hektar kogmark. Virkeförråd 6 700 m³k varav ca 5 100 m³k är äldre än 80 år och 1 500 m³k i huggningkla S2. Strand mot Lainioälven, del i Pajala

Läs mer

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr Tomtmark i Borås BORÅS VRALEN 1:22 Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr Pris: 180 000 kr Ansvarig mäklare Henrik Pålsson, LRF Konsult Industrivägen 3 D, 457 31 Tanumshede

Läs mer

Skogsfastighet i Kukkola

Skogsfastighet i Kukkola Skogfatighet i Kukkola Fin kogfatighet belägen 19 kilometer norr om Haparanda. Fatigheten utbjud till föräljning i två alternativ. Jakträtt i Kukkola och Toa jaktlag medföljer. Areal och koguppgifter 91

Läs mer

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande Gård 1,5 ha sydöst Hörby Lantgård om ca 1,5 ha på högt, fint läge i Henset 15 km sydöst Hörby. Kringbyggt gårdscentra med bostadshus om 5 rum o kök och ekonomibyggnader med kostall, maskinhus om 300 kvm

Läs mer

Suttene gård vid Södra Bullaresjön

Suttene gård vid Södra Bullaresjön Suttene gård vid Södra Bullaresjön MUNKEDAL SUTTENE 1:3 Exklusivt boende med förstklassig utsikt över Södra Bullaresjön. Manngårdsbyggnad med anor från 1500-talet samt två villor varav den ena rymmer två

Läs mer

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha

Skala 1:100000. 0 500 2500 5000 7500 10000 m. = 25 ha 9 8 1 4 5 12 6 7 10 11 i 3 2 N Skala 1:100000 0 500 2500 5000 7500 10000 m = 25 ha Sammantällning över fatigheten Arealer hektar % Produktiv kogmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 14,2 3,0 0,0

Läs mer

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m Eskilstuna KORTFAKTA Objektstyp: Gård Boarea: 530m 2 Boarea, Bostad 2: 500m 2 Areal Totalt: 203.80 ha. Areal Skogsmark: 47 ha. Areal Åkermark: 120 ha. Areal Betesmark: 9.10 ha. Utgångspris: 32 500 000

Läs mer

Tomtmark med sjöläge. Tomtpriset varierar mellan 150 000-200 000 kronor. Pris: 175 000 kr eller högstbjudande

Tomtmark med sjöläge. Tomtpriset varierar mellan 150 000-200 000 kronor. Pris: 175 000 kr eller högstbjudande Tomtmark med sjöläge HJO VARPET 1:3 DEL AV Vi kan erbjuda 9 st tomter vid Mullsjön ca 6 km från Hjo. Tomterna som ligger ca 30-80 m från sjön har en storlek mellan 750-1060 m². Till tomterna kommer kommunalt

Läs mer

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling.

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling. Nora ROSLAGSGÅRD 14,4 HA Fastighet Fastigheten Norrtälje Nora 5:3 Adress Roslagsgård 14,4 ha Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna

Läs mer

Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV

Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV Livskvalitet från sin bästa sida! Boende av högsta klass, jakt/ fiske och rekreation, allt i vacker fjällmiljö med mäktig utsikt

Läs mer

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Trevlig lägenhet belägen på första våningen. 3 r o k varav två sovrum. Hasselvägen 10A, lugnt läge i sydvästra Rimbo. Liten (8 lgh) och trivsam bostadsrättsförening

Läs mer