#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer BeSlut Beslutsfattare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#g-{.rfl. ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO. Beslut om projektstitd. Beslutsnummer 2013-81655. BeSlut 2013-12-18. Beslutsfattare"

Transkript

1 & ffi LANSSTYHELSEN VASIEBNORBLANO E!roFd*r lodtrildoldco t( hnd$todrdt idloo; bropa h sbrr i hfldrty$bof,&.0 BeSlut Beslutsnummer Beslut om projektstitd Ldnsstyrelsen beslutar att bevilja fdljande ansokningar om stdd: Jnr Stodbelopp Atgardlstodtorm Service Det totalt beviljade st6dbeloppet Ar kronor. Beslutet har fattats av Bo Kdillstrand efter f6redragning av Jan-Erik Bostrdm. W Beslutsfattare #g-{.rfl Jan-Erik Bostr6m FOredragande Bilagor: Bilaga till beslut om stdd, f6r drenden med ovanstaende journalnummer

2 & _ l ffi LA**"'llfiELSEN *...t I Eurorrl6h hrdt{uhf.d?n t h$drb#edyftt8$ fuf0pr t sil bndr!!,ldsonr&it Bilaga till beslut om stod 20t3-t2-18 KRAMFORS KOMMUN Journalnr 20ll-3143 Kundnr Y (r2) Pumpbaclrsgatan ntinttdsetto KRAMFORS Jan-Erik Bostrdm ffi: E-po st : j an-er ik. b o s ans styre ls en. se Din ansiikan om projektstiid BESLUT Stiidbelopp Llnsstyrelsen i Viisternorrlands liin har beviljat dig stdd med 45,86 procent av projektets stddberiittigande faktiska kostnader, dock hdgst kronor. Beslutet avser din anscikan om projektstdd till projektet Bredband Nora Inklusive Utdkning enligt ansdkan Beslutet fattades den 18 december Regeringen har i sin Bredbandsstrategi presenterat sin inriktning och ambition vad giiller bredbandssatsningar i landet, milet iir att kunna erbjuda alla medborgar ett bredband i viirldsklass. En hdg anviindning av IT och internet 6kar liirutsiittningarna ftir tillviixt, konkurrenskraft och innovationsftirm&ga. Det iir ocksi en friga om att 6ka ftirutsiittningarna att kunna leva och verka p6 landsbygden di bredband iiven ger miijligheter att utnyttja elektroniska samh[llstjiinster och service. Ett av regeringens verktyg fijr att genomftira utbyggnaden?ir Landsbygdsprogrammet ftir Sverige den regionala genomfiirandestrategin fijr Viistemorrlands liin, Axel 3 ifigdtd32l Grundllggande tjiinster ftir ekonomin och befolkningen pi landsbygden, stir att projekt med inriktning mot bredbandsutbyggnad ska prioriteras fiir att miijliggdra boende och ftiretagande pi landsbygden. Projektet ftiljer iiven regionala utvecklingsstrategin dlr grundliiggande tjiinster fiir ekonomin och befolkningen p& landsbygden ska tillgodoses. Liinsstyrelsens prioriteringar bredband grundad pi ftiljande kriterier. Vitt omride ingen utbyggnad kommer ske pi kommersiell grund inom en trelrsperiod frin att ansdkan inkommit till myndigheten. Antal hushill och fiiretag som nis av investeringen. Ideellt arbete. Antal kilometer som anlflggs samt kostnad per kilometer. Siirskilda villkor Endast kostnader som har uppstatt och betalats frfln och med den 27 april20ll Ar sttidberiittigande. Niir projektet tir genomftirt ska kostnader och finansiering g& jiimt upp. Om det inte gdr det kan stddmyndigheten iindra beslutet. Ditt projektstdd kan di komma att siinkas. Det hiinder om andelen som finansieras med andra pengar iin projektstddet blir hdgre Ein det som stflr i det h[r beslutet. Det hiinder ocksi om du flr intiikter i projektet som inte finns med som finansiering i beslutet.

3 2 (r2) Indirekta kostnader iir inte stddberiittigande i detta projekt. Frir bredbandsprojekt med en offentlig medfuransiering som dverstiger euro ska du ftilja landsbygdsftirordningen2}}t.481enligt principen om offentlig upphandling ftr leverantdrer av byggnationen samt kommunikationsoperatdren som inneber attallavaror och tjflnster som ingir i projektet ska upphandlasrff{n*usiqunkommilmkationsoperatdr ska upphandlas flven om den inte ;inglriprojektef. Jordbruksverket har beslutat att vid projektets beslutstillfiille att g?illandeuro kurs iir 8,00 SEK. Det underlag som ska finnas iir Anbudsftirfrhgan,Annonsunderlag, Anbudsd,ppningsprotokoll, Viktningsunderlag, Avtal,lntyg om samrid,intyg om upphandling ftir stdd till bredbandsblanketten, Artal skriftliga intyg giillande grundprinoipen likabehandling samt villkor flera operatorer samtidigt. Dessa redovisas vid fiirsta ansdkan om utbetalning. Om ditt projekt har medfinansierats fren PTS g[ller villkor som 2ir bifogat med beslutet frin PTS. Villkoren finns?iven i dokumentet lathund ftir brddbandsstod pi PTS webbplats. Fler villkor projektstdd till bredband finns i bilaga I.O*ig offentlig medfinansiering kr bestir av PTS (grundansdkan Dnr: summa kr) samt PTS onnpriivning Dnr: l summa kr. I din ansdkan om stdd har du beddmt att du har genomftirt projektet, betalat alla fakturor och redovisat alla kostnader till Liinsstyrelsen senast den 3l december L?insstyrelsen har beslutat att faststiilla detta datum som klardatum ftir projektet. Om du liimnar in din ansdkan om utbetalning ftir sent kan du g& miste om sttidet. Utdver ovanstiende villkor ska du ftilja de allmiinna villkoren i bilaga l. DIN ANSOKAI\ OM STOD Din ansokan om projektstod kom in till Liinsstyrelsen den27 april20l1. SKIiL FOR BESLUTET Din ansdkan om projektstdd har beviljats med stdd av fijrordningen (2007:481) om stdd ftir landsbygdsutvecklingsitgarder och Statens jordbruksverks fiireskrifter (SJVFS 2007:43) om ftlretagssttid och proj ektstiid. Ovenrcr,acAhtDE Beslutet fir inte dverklagas. Det framgir av I kap. 36 $ ftirordningen (2007:481) om stod ftir landsby gdsutvecklings6tgiirder. Vid iirendeberedningen har Magnus Karlsson Enhetschef N?iringslivsenheten deltagit, Samt handliiggare Jan-Erik Bostrdm. 6vruc INFoRMA'TIoN Du fiir totaltt kronor i stcid, varav kronor kommer fren EU.

4 3 (t2) Proj ektets kostnadsbudget och fi nansieringsplan KOSTNADSBUDGET Faktiska kostnader Beskrivning lnvesteringar Summa kostnader ABeo ooo FINANSIERINGSPLAN Ovrig offentlig medfi nansiering 54,14 0/o Bilagor Bilaga 1 Allmiinna villkor B ilaga 2 }vriga upplysningar

5 4 (r2) Allmcinna villkor -for proj ekts tc; d Bilaga I H?ir finns de viktigaste villkoren som g6ller alla projektstiid inklusive projektstdd till bredband. Du ska ftilja de allmiinna villkoren. Om du inte gdr det kan du fri avdrag pi ditt projektstdd. Ordftrklaringar Nhr vi skriver vi, menar vi den myndighet som har beslutat om projektst<jd. Vilken myndighet det g?iller kan du se liingst upp pe ftirsta sidan i diu beslut. Begreppet offentliga anviinds i flera sammanhang till exempel offentliga resurser och offentliga finansidrer. Offentliga kan till exempel vara stat, kommun och landsting. Det kan finnas fler. Det som k?innetecknar begreppet offentliga iir att verksamheten finansieras av skattepengar. Frilj projektplanen och beslutet FOr att fil projektstdd ska du ftilja din projektplan och det beslut som du har feft. Om du behdver iindra projektplanen ska du bide mpddela oss och skicka in en ansdkan ftir att iindra projektplanen. Om det g2iller projektstdd inom Leader ska du viinda dig till LAG. Hdll lroll pd datum - sdk utbetalning i tid Det iir viktigt att du h6ller koll pi ditt klardatum. Det finns i diu beslut. Klardatum 2ir det datum di du riiknar med att vara klar med ditt projekt, betalat alla fakturor och redovisat alla kostnader till oss. Om din ansdkan om slututbetalning kommer in till oss senare dn tre minader efter klardatum kan det hzinda att du inte f6r ndgra pengar alls. Om du behdver mer tid Om du uppt?icker att du behdver mer tid ftir att genomftira projektet betala fakturor och redovisa kostnader miste du flytta fram ditt klardatum. DA ska du - skriva en ansdkan ddr du fiirklarar varfiir du vill flytta fram ditt klardatum - se till att ansdkan kommer in till oss innan det datum som du har i ditt beslut, det vill siiga klardatum. Om det gdller projektstiid inom Leader ska du skicka din dndring till LAG. N6r din ansdkan om nytt klardatum har kommit in fattar vi ett nyft beslut. Det 2ir inte siikert du far ett nytt klardatum. Om din ansdkan om iindring kommer in senare iin tre mdnader efter det klardatum som du har i ditt beslu! kan det hiinda att du inte ftlr n6gra pengar alls. Om ndgot ofdrutsett hcinder - sd kalladforce majeure Om nigot ofdrutsett hzinder och du inte har miijlighet att uppfylla villkoren m6ste du anmiila det skriftligt till oss. Det ska du gdra inom tio arbetsdagar frin den dag du har miijlighet att gdra det. Som force majeure riiknas allvarliga hiindelser. Det kan till exempel vara om - den som har r'dtt att fi projektstddet ddr eller drabbas av lingvarig arbetsoftirmiga - en del av fiiretaget exproprieras - en naturkatastrof allvarligt drabbar ftiretagets egendom d?ir djur finns oavsiktligt fdrstdrs. Det kan till exempel vara vid brand. - en epizootisk sjukdom drabbar hela eller delar av ftiretagets djurbesdttning. Scirredovisa kostnader i din bolftiring Du ska bokfiira alla kostnader som htir till projektet fiir sig. Det innebiir att du ska kunna gdra ett utdrag frdn bokftiringen som endast inneh&ller de kostnader och intzikter som hdr till projektet.

6 5 (r2) Redov is a eventuela intcilct er Du ska redovisa eventuella int?ikier som hdr ihop med projektet. Det ska du giira i den ta}lt som de uppstir. Det kan till exempel vara intiikter fr6n ftirsdljning eller avgifter frin deltagare. Redovisa bara kostnader som du har rcitt att fa pengar fdr N?ir du sdker utbetalning ska du bara redovisa projektets kostnader som du har - rdtt att ffl pengar ftir enligt de regler som finns - riitt att fll pengar fiir enligt ditt beslut - betalat i tid. Kostnader som du tar med i din ansdkan om utbetalning ska vara betalda n?ir du skickar in ansdkan om utbetalning. Du kan fi pengar ftir indirekla kostnader om det framgdr av beslutet om stiid. Indirekta kostnader kan ocksi ingi som en del av offentliga resurser, men da mflste det framg6 av medfinansieringsinfyget eller beslutet om medfinansiering. Indirekta kostnader Zir ofta si kallade OH-kostnader. Det vill sziga kostnader ftir sidant som anv?inds i annan verksamhet men som ocksi behdvs fiir projektet. Det kan till exempel vara projektets ' del fiir hyra av lokaler. Om projellet innehiller offentliga resurser ska du redovisa dem i den takt de uppstar. Kostnader som har uppst6tt innan din ansdkan om st6d kom in till oss har du inte r?itt att fi pelgar ftir. Du kanfd avdrag om du gi)rfel Redovisar du kostnader som du inte har riittatt f6 pengar ftir, gdr du fel. Det kan leda till att du fllr ett exha avdragpn ditt projektstdd. Avdraget giir vi i samband med slututbetalningen. Friljande kostnader kan du inte JE pengar frir Du filr inte ndgra pengar fiir - kostnader ftir aktiviteter som du har borjat med, betalat eller bdrjat betala innan din ansdkan om projellstdd kom in till myndigheten - erszitftringsinvesteringar, det vill s6ga niir du ersdtter befurtlig utrustning med likadan utrustning som du redan har - leasingkdp - kosfirader som htir ihop med privat boende - kostnader som hdr ihop med en annan persons permanenta boende. Det gbller bide nybyggnation och renovering. - rlinta - att kdpa in djw - att k6pa mark - att kdpa eller plantera ettiriga vdxter - att kopa byggnader som under de senaste tio iren har kiipts med hjiilp av offentliga pengar - kosfirader ftir representation som?ir hdgre 2in beloppet som finns under rubriken Det hzir giiller generellt ftir representationskostnader - kostnader fiir miltider som?ir hdgre iin beloppet som finns under rubriken Det htir giiller kostnader fiir maltider - kostnader ftir g6vor som iir hiigre 6n beloppet som finns under rubriken Det hiir gdller kostnader fiir glvor - merviirdeskatt. Du har inte riitt att fi pengar fiir moms om du Uir skyldig att redovisa moms ftir projektet som du har f6tt projekstdd ftir. Med leasingkdp menas, att det i avtalet om leasing stir att du som har hyrt till exempel en utrustning har rfltt att efter leasingperioden kdpa utrustningen som du har hyrt. Du kan ftl pengar ftir sa kallad langtidshyra (leasing). Det dr niir du hyr nigot som du mdste lzimna tillbaka n6r leasingperioden har gdtt ut. Du kan inte fil nlgra pengar ftir eget uttag i enskild firrra handelsbolag eller kommanditbolag. D?iremot kan kostnader ftr l6n vara kostnader som du kan fil pengar ftir.

7 6 (r2) Om du far pengar ftir att ordna kompetensutveckling eller ftir att ordna utbildning om tv2irvillkor fdr du inte nagra pengar fiir investeringar eller ftir den tid som deltagarna liigger ned p[ en aktivitet. Det hrir griller nrir du kdper begagnad utrustning Niir du kd,per begagnad utrustning kan du fi pengar fbr kosfiraden om - utrustningen inte har kdpts in med hjalp av offentliga pengar under de senaste sju &ren rdknat fr6n den dag du ktipte den - priset ftir den begagnade utrustningen iir lagre j?imfdrt med marknadsviirdet och liigre?in priset f<ir motsvarande ny utrustning - utrustningen har de tekniska egenskaper som du behdver fiir projektet. Det hrir griller fi)r offentlig upphandling Om du enligt lag iir skyldig att gdra en upphandling n?ir du kdper in varor och tjiinster ska du ftilja de lagar som finns. Det g?iller lagen (2007:1091) om offentligupphandling samt lagen (2007:1092) om upphandling inom vatten, energi, transporter och posttj?inster. Enligt lag Zir projektets kost4ader en del i dina sammalagda kostnader. Det kan plverka hur du ska gdra upphandlingar i proj ektet. D et hrir gciller generellt fc)r r epr es ent at ions kos tnader Du har rdtl att fa pengar ftir representationskostnader om kostnadema har ett tydligt samband med projektets verksamhet ooh har betydelse ftir projektets genomftirande. Du ffu ta upp kostnader ftir miltider och fiir givor. Representation kan vaxa extem och intern. Extem representation underllttar kontakter med fiiretrlidare ftir verksamheter utanftir projektet. lntem representation riktar sig till anst?illda i projektet, styrgrupp eller motsvarande men ocksitill de som arbetar ideellt i projektet. Det hrir gtiller kostnaderfor mdltider och gdvor vid intern representation Du filr ta upp intern representation ftir m6ltider samt ftir givor i samband med informationsmdten, personalfester eller liknande. Du far ta upp hdgst 400 kronor per person och ir exklusive moms. Om du inte iir skyldig att redovisa moms ftir projektet fllr du ta med kostnaden plus moms. Det hrir gciller kostnaderfor mdltider I samband med extern representation eller niir du genomftir utbildningar och informationsaktiviteter kan du fi pengar ftir miltidskosftrader enligt fdljande: - Fdr lunctq middag eller supd fflr du redovisa hiigst 90 kronor per person och tillfiille exklusive moms. Om du inte iir momsredovisningsskyldig ftr projektet fir du ta med kostnaden plus moms. - Fdr andra miltider fllr du redovisa hdgst 60 kronor per person och tillfiille exklusive moms. Om du inte 2ir skyldig att redovisa moms fiir projektet filr du ta med kosfiraden plus moms. Det finns tillfiillen niir de htir begr?insningarna inte g?iller. Det iir - i samband med konferenser - i projekt dzir maten har en central roll - fiir transnationella samarbetsprojekt inom Leader. Du har inte r6tt att fd pengar ftjr alkoholhaltiga drycker. Drycker som lattdl tu undantagna. Begriinsningen fiir alkoholhaltiga drycker gziller inte lbr transnationella samarbetsprojekt inom Leader. Det htir gciller kostnaderfdr gdvor I projektet filr du ge bort g6vor, men det finns begriinsningar ftr hur mycket det fllr kosta. Du f6r ta upp hdgst 180 kronor per person och tillfiille. Om du inte iir skyldig att redovisa moms ftir projektet fir du ta med kostnaden plus moms. Begrdnsningen giiller inte fdr transnationella samarbetsprojekt inom Leader samt ftir intem representation. Vad som giiller fiir intern representation finns under rubriken Det h?ir giiller kostnader ftir miltider och g6vor vid intem representation. Gtvor kan till exempel vara - reklam som har ett obetydligt vzirde och som pd nigot sdtt dr m6rkt med ndgot som iir kopplatill projektet.

8 7 (r2) Det kan till exempel vara en organisations logotyp, namn pi den som sdker projektstdd, eller en logotyp som gziller ftir projektet. - g&vor i samband rned extem representation - givor i samband med intern representation - givor till personer som har hjzilptill i projektet. Tala omvem somlar mdltider och gdvor N?ir du tar upp kostnader ftir mdltider och kostnader fiir gavor ska du kunna visa vad pengama har anviints till. Det gdr du genom att pi fakturan eller kvittot ange: - datum - anledning till representationen, utbildningen, konferensen, informationsaktiviteten eller g6van - namnet p-a Oerugu-a samt vilka organisationer som de representerar. Det g?iller bara n?ir det 2ir lunch eller middag. - namnet pi dem som flr givor - merviirdisskatt. Den ska vara specificerad. Det g2iller Sven ftir dig som redovisar kostnader fiir miltider i samband med genomftirande av utbildningar och informationsaktiviteter. Det hrir gciller kostrtader ftir lcontorsutrustning Det kan hiinda att du miste ktipa in utrustning som du ska anvlinda bara lilr att administrera projellet. Det kan till exempel vara dator, skrivare och kontorsmdbler. Kostnaden ska du redovisa i din ansdkan om utbetalning under kostnadsslaget Ovriga kostnader. Om projektets verksamhet upphiir efter projekttiden finns det tvi sdtt att redovisa kostnadema nlimligen: - nii4 andel av inkdpskosiladen. Du gtiren ber?ikning ftir projekttiden och utrustningens marknadsmzissiga livsliingd. Om projekttiden iir ett 6r och utrustningen har en livsliingd pt tre fu, ska projeltet redovisa en tredjedel av kosbraden. - Ink6pskostnad samt intakt vid fdrs?iljning av utrustdngen. Om utrustningen kostade kronor och du f6r 1500 kronor n?ir du siiljer den, si redovisar du 500 kronor i projektet. Det vill s2iga nettokostnaden fiir projektet. Om verksamheten forts?itter enligt projektets syfte efter projekttiden, kan du ta upp hela inkdpskostnaden ftir kontorsutrustning. Investeringen mdste finnas lwar t minst 5 dr Om du har f?ttt stdd till en investering miste den anv?indas pa det sdtt som du har angett i din ansdkan i fem 6r frin och med att du fick beslutet. Du ska betala tillbaka pengar om - investeringen anviinds fdr annat?indamll iin det s?itt som du har angett i din ansdkan - investeringen dndras i betydande omfattning - om du eller en annan part fir en otillbdrlig fbrman. Du slm lrimna en slutrapport Du ska liimna en slufiapport som innehfller infomration om hur du har genom{tirt projektet och vilket resultatet har blivit. Rapporten sta au skicka in elektroniskt. Det gdr du samtidigt som du skigkar in din ans6kan om slututbetalning. nhok"tten fiir utbetalning skickar du med post eftersom du mdste skriva under den. Pi wwwjordb'ruksverket.se/blanketter hittar du slutrapport med anvisning, samt blankett fdr utbetalning. Spara boffiring och handlingar nu *a spura proi"ktets alla handlingar och fullstiindiga bokfiiring i minst tio ir efter att du har fitt den sista utbetalningen. Vi tan kontrollera ditt projektstiid upp till tio ir efter att du har f6tt pengama. Om vi inom tio dr uppt6cker-att du inte har fiiljt alla villkor kan du bli tvungen att betala tillbaka pengarna. Du Zir ansvarig ftr att detta material finns tillgeinghgt fttr kontroll under den tiden. Om ditt projew medfinansieras med offentliga eller privata pengar N?ir du ar dlt klar med ditt projekt ska kostnader och finansierin gi j?imnt upp. Om det inte gtir d9.! kan-yi iindra beslutet. Om du till eiempel har f?ltt in mer pengar iin vad du hade r?iknat med kan det leda till att ditt projektstiid blir ltigre. Pengar som du fir in kan till exempel vara intdkter eller pengar fr6n andra

9 8 ( 1 2) medfinansiarer.i beslutetfinns en tabell diir du kan se finansieringeni procent. Om du har ett projekt inom Leaderoch LAG har betalatut mer pengartill dig iin vad som stari beslutetom projektstdd kan LAG beg?iraatt du ska betalatillbaka dverskottet. Informeraom att du harfdtt pengar av EU Oet ska synasatt projektet far pengarfren EU. D?irfiir m6stedu siitta upp en skylt {iir att visa det. Detta g2iller n?irdu far pengartill ett projekt diir det ing6r en investeringoch den totala kostnadendverstiger euro. Skyltenskickastill dig tillsammansmed ett informationsblad. Om du cir en myndighet,kommuneller LAG till exempelett nyhetsbreveller en broschyr,skaeu:s slogan"europeiska NZirdu trycker informationsmaterial, jordbruksfonden ftir landsbygdsutveckling:europa investerari landsbygdsomraden"finnas med p[ titelsidan -eller omslaget.titelsidan?irdet fbrsta eller andrabladet i en publikation som fiiljer efter ftirstasidan.titelsidan iir ofta en h6gersida.om din organisationslogotyp finns med i informationenska iiven EU:s logotyp och EU:s slogan finnas med. LAG:s egnaprojekt stcaalltidha med logotypenfiir Leadertillsammansmed EU-logotypen. Om du trar mtt proleltsttia ftr att publicera information pi en webbplatseller i en databasska EU-logotypen och EU:s slogan finnas med. Logotypen ska di finnas pa en huvudsidafiir stddet eller verksamheten.diir ska webbplatsftir jordbruk och landsbygdsutveckling, det ocksi finnasen l?inktill EU-kommissionens www. ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index-sv.htm. P[ wwwjordbruksverket.se/eu/logotyp kan du h2imtaeu-logotypen och logotypen fiir Leader med slogan. Diir finns ocksi information om hur logotypen ska placeras. Om du inte tir en myndighet,kommuneller LAG Om du inte iir en myndighet, kommun eller LAG och du har fltt projektstdd fiir att trycka informationsmaterial eller fbr att publiceia information pi en webbplatsbehdverdu inte informera om att du har fitt pengarfren EU. Men du fflr gitra det om du vill. Pi wwwjordbruksverket.se/eu/logotypkan du htimta EU-logotyp med text. Heirfinns villkoren De hiir villkoren finns i StatensJordbruksverksftireskrifter (SJVFS 2007:43)och allm?innardd om fiiretagsstdd och projektst6d samt StatensJordbruksverksftireskrifter (SJVFS2009:90) om ansdkanom vissajordbrukarsttid och landsbygdssttidoch de ftirordningar fiireslaiftema h?invisartill' Pi wwwjordbruksverket.se/ftirfattningar kan du hitta Jordbruksverketsfbreskrifter. Fler villkor ftr proiektstddtill bredband Om du har ffltt projektstdd fiir att anl?igga,uppgraderaeller bygga ut passivt bredbandska du ocksi uppfflla fdljandevillkor: - Flera operatdrerska kunna anviindabredbandet. - Andra iizinsteftiretag,iin de som iir inblandadevid genomftirandetav projekte! $a k,unn1hyra kapacitet._ De ska ocksi fi erbjudatjzinsteri ndtet. Det ska de kunna gdra under sju 6rstid fren den dag ntir bredbandet tas i bruk. - Priss2ittningvid uthyming av utrymme till andratjiinsteftiretag ska vara skatgt under sju fus tid fr6n den dag nztrbredbandettas i bruk. L?insstyrelseneller Samtingetkommer att bevakapriss?ittningen. Om dufdr mer cin euro Om du f6rmer An euro i projektstddoch offentlig medfinansieringinklusive offentligaresursersom till exempel kan vaxaarbetstidoch material gdller ytterligare villkor: - Den som bygger ndtet ska anv2indabefintlig infrastruktur i den utstriickning som det tir mdjligt utan att rynna aktdrer som redanhar en dominerandeposition p[ marknaden. - Om vinsten frr bredbandetblir stdne?inriksgenomsnittetska anbudsgivarensom har utfiirt arbetetbetala tillbaka mellanskillnadentill dig eftersomdu i din tur kan bli iterbetalningsskyldig. - Du filr inte st2illakrav pi n6gonstuskild teknik- eller ndtplattform.

10 e (r2) Du skafi)lja principerna om upphandling Du ska ftilja principerna i lagen om offentlig upphandling fiir att utse - den som ska driva niitet - den som ska tillhandahilla bredbandet och andra tj2inster som krbvs fiir att genomftira projektet. Principerna innebiir att du ska - behandla alla leverantd,rer lika, till exempel oberoende av geografiskt liige eller nationalitet - genomftira upphandlingen pa ett tippet stitt si att alla leverantdrer fllr samma miijlighet att ltimna anbud - godk?inna intyg och certifikat frin myndigheter i ett annat EU-land, om utl?indska anbudsgivare finns - stblla krav i proportion till de varor eller tj2inster du kdper. Du kan lzisa mer om principema som du ska fiilja i I kap. 9 $ lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. D u ska skriva ett ftrfrdgningsunderlag Inftir upphandlingen ska du skriva ett ftirfrdgningsunderlag. Du ska lilmna in kopia av diu fiirfrigningsunderlag till l?insstyrelsen eller Sametinget. Det ska du gdra senast i samband med din ans6kan om utbetalning. I fiirfrigningsunderlaget ska det framgi - de villkor som gziller ftir stiidbelopp tiver euro, se rubrikema Fler villkor fdr projektstdd till bredband samt Om du fir mer an euro. - de laav som du sjiilv stiiller - i vilken ordning du kommer att beakla de kriteriema som du ska fiilja ftir att v?ilja mellan anbuden och som anges nedan. Du ska prioritera mellan anbud Vid beddmning av anbudet ska du prioritera utifrin ftiljande kriterier: - det beg2irda priset - kvalitet och omfattning pi bredbandet - under vilken period anbudsgivaren ska leverera tj?inster i bredbandet - vilket pris som de slutliga anviindama av bredbandet ska betala - Ovriga laiterier som du sj[lv stiiller upp Vi kontrollerar vinsten efterfem dr Ndr du har anv?int bredbandet i fem dr kommer vi att kontrollera hur vinsten har varit under femirsperioden. Vinsten ftir den som fick anbudet fir inte ha varit stdrre?in riksgenomsnittet. Om vinsten iir stdne [n i riksgenomsnitt ska du betala tillbaka skillnaden mellan riksgenomsnittet och bredbandsbolagets vinst. Det iir diirftir det dr bra att det framgdr av det underlag som du tar fram till upphandlingen. Vi kontrollerar prissdttningen under sju dr Under sju dr fr6n den dag n?ir bredbandetas i bruk kontrollerar vi prissiittningen ftir uthyming av utrymme till andra tjiinstefiiretag iin de som har varit inblandade i projektet. Vi kontrollerar att prisema tir jiimftirbara med liknande tjdnster pi marknaden. Om ditt projekt har medfinansierats frd, Post- och telestyrelsen efs) Om ditt projekt har medfinansierats frin PTS g?iller Ziven PTS villkor. Deras villkor hittar du i dokumentet Lathund frr bredbandsstdd pi PTS webbplats. Version 2012-ll

11 r0 (12) Bilaga2 ;< o.. 7 t t.o 7 uvrtgq upp tysnmgar proj entstoct Genom att l2isa 6wiga upplysningar f6r du veta mer om vad som gdller fdr det stdd som du har sdkt. Dela med dig av beslutet Om det Zir n6gon annan som ska leda arbetet ska du informera om beslutet och bilagorna. Den som?ir projektledare miste kdnna till vad som g?iller. I annat fall finns det risk att missa n6got som dr viktigt till exempel vilka kostnader som du kan fi pengar ftir eller vilken information som ska vara med nzir du redovisar projektet. Det kan leda till att du fllr avdrag pd stiidet. Grir rritt redanfrdn bdrjan I det h?ir utskicket filr du iiven anvisningen till ansiikan om utbetalning. L?is igenom anvisningen redan nu innan du bdrjar med ditt arbete. De far du veta vilka uppgifter som du ska liimna samt vilka underlag du ska skicka med. Det blir di enklare frr dig att giira rdtt redan fr6n biirjan och niir du sedan ska sdka utbetalning. Om du l2imnar in en komplett ansdkan blir handlziggningen ocksi snabbare. Du lrnn sdkaftirskott Du kan i vissa fall sdka fiirskott. Det kan du grira om du 6r en: - ideell fbrening - lokal utvecklingsgrupp - ekonomisk ftirening i form av ett lokalt kooperativ - en allmzinnyttig stiftelse Du sdker ftjrskott pi blanketten Projektstdd - anstikan om ftirskott. PA wwwjordbruksverket.se/blanketter hittar du den. Scik utbetalning Du ska soka utbetalning pi blanketten Projektstdd - ansdkan om utbetalning som finns med i utskicket. Pi wwwjordbruksverket.se/blanketter hittar du den. Du f6r sdka delutbetalningar. I ditt beslut kan du eventuellt se hur minga ganger du fir sdka delutbetalning. Om du sdker delutbetalning kan du som hdgst fd 90 procent av det totala stddbeloppet. Du ftlr d& den resterande delen i samband med slututbetalningen. Fdr dig som har ett projektstiid ftir att ordna kompetensutveckling eller ftir driftskostnader fiir LAG gziller inte begrtinsningen p6 90 procent. Slutb es iktning av proj ektet Om det ingir en investering i ditt projekt och du f?lr kronor eller mer i projektstdd ska vi besiktiga din investering innan du fllr den sista utbetalningen. Det kan ocksi hiinda att vi besiktigar investeringar som kostar mindre iin kronor. Om du har medfinansiering med offentliga pengar Om du har offentlig medfinansiering ska du se till att fa in de pengama innan du sdker utbetalning hos oss. Anledningen iir att de andelar som finns i finansieringsplanen mdste st?imma vid varje utbetalning. Om du i planen har 20 procent medfinansiering ska du vid varje utbetalningstillftille ha 20 procent medfinansiering. Om du inte har det f?lr du mindre med pengar. Finansieringsplanen finns i ditt beslut. Un dantag frdn andel medjinansiering Det finns ett undantag. Det iir om medfinansi?iren bidrar med annat iin pengar, sa kallade offentliga resurser. Det kan till exempel vara material eller arbetskraft. Detta ska du redovisa bide som en kostnad och som finansiering. Det ska du gdra i den takt som de uppstir.

12 tl (12) Exemp el medfin ansiering : l) Du har sdkt projektstiid ftir ett projekt som kostar l0 000 kronor. I finansieringsplanen som finns i diu beslut kan du se att projeklet finansieras medt 000 kronor i projektstdd. Du fllr alltse 70 procent i projektstdd. Du fllr kronor i sa kallad medfinansiering fr6n din kommun. Du fdr alltsi 30 procent i medfinansiering. 2) Fdrsta gingen du sdker utbetalning har du betalat kostnader pi kronor. Kostnaderna ska da finansieras med kronor i projektstdd och I 500 kronor frin kommunen. Tyv?in har du buafhtt 750 kronor frdn kommunen det vill sziga halva beloppet. Projektstddet sdnks d?irfiir till hiilften och du fer 750 kronor i projektstdd. 3) N?ir du sedan iir klar med ditt projeh sdker du slututbetalning och redovisar betalda kostnader pi kronor. Du redovisar att kommunen har betalat resterande del av den offentliga medfinansieringen till ditt projekt det vill s?iga totalt kronor. Nu fllr du den resterande delen av projektstodet kronor, det vill s?iga totalt kronor. l) Projekt kronor Offentlig medfinansiering 30 procent kronor Projektstdd 70 procent kronor 2) Delutbetalning Du redovisar betalda kostnader pi kronor. 3) Slututbetalning Du redovisar betalda kostnader p[ kronor. TOTALT: kronor Din offentliga medfinansiiir har betalat in 750 kronor. medfinansilir har betalat in kronor. TOTALT:3 000 kronor Du fir da i den h2ir utbetalningen, motsvarande procent i projektstdd, det vill siiga I 750 kronor. Du fir di det som iterstir av projektstddet, det vill stiga kronor. TOTALT:7 000 kronor Om ditt projekt inom Leader medfinansieras genom ideellt arbete eller ideella resurser Ideellt arbete och ideella resurser i projekt inom Leader ska du redovisa i den takt som de uppstar. Sd lmstnadsffiktivt och miljdvcinligt som mr)jligt Kdp som gbller investeringar, tjlinster och andra kostnader som till exempel resor bdr gdras sa kostnadseflektivt och miljdviinligt som mdjligt. Beslut lmn hrivas Om du har liimnat ofullst?indiga eller felaktiga uppgifter i din ansdkan och vi pa grund av det har fattat ett felaktigt besldt, kan vi hiiva beslutet. Det inneb?ir att beslutet inte gziller liingre. Vi kan ocksa hziva beslutet om du inte har fbljt villkoren. Vi lrnn kontrollera ditt projektstdd i tio dr Vi kan kontrollera ditt projektstdd upp till tio ir efter att du har f6tt pengarna. Om vi inom tio ir upptticker att du inte har fbljt alla villkor kan du bli tvungen att betala tillbaka pengar som du har ffitt. Du ska spara handlingar och fullstiindig bokfiiring som giiller fiir projektet i minst tio [r efter att du har f6tt den sista utbetalningen. Du iir ansvarig fiir att detta material finns tillgiingligt ftr kontroll under den tiden. Du tu skyldig att liimna de uppgifter som vi eller andra behiiriga tjrinstem2in behdver i samband med att projektstddet ska kontrolleras eller utv?irderas. Du ska betala tillbaka pengar som du inte har rcitt att fd Om du har f?ltt pengar som du inte har riitt att fil ska du betala tillbaka pengarna. Du ska ocksi betala r6nta pi beloppet.

13 7V I r 12 (r2) Du behdver inte betala tillbaka pengar om det beror pi force majeure. Men du m6ste anmzila det skriftligt till oss. Det ska du gdra inom tio arbetsdagar frdn den dag du har miijlighet att gdra det. J or dbrulrsv erke t ko ntr o I I er ar utb et al ningen innan du far ndgr a p engar Innan pengarna betalas ut kommer Jordbruksverket att kontrollera att vi har fattat ett korrekt beslut. Om n6got iir fel betalar Jordbruksverket inte ut n6gra pengar utan skickar tillbaka iirendet till oss, som f&r fatta ett nytt beslut. Hur stddet finansieras Niir vi riiknar ut hur mycket pengar du f6r fr6n EU ingdr bide stddet och eventuell annan offentlig medfinansiering procent av pengarna du f6r kommer fr[n Europeiska jordbruksfonden fbr landsbygdsutveckling. Om ditt projekt avser ett prioriterat omr[de inom landsbygdsprogrammet, finansieras projektet med 75 procent fran den Europeiskajordbnrksfonden. Resten finansieras av svenska offentliga pengar. Prioriterade omr6den inom landsbygdsprogrammet iir: - klimat - fiirnybar energi - vattenkvalitet ' - biologisk m8ngfald - omstrukturering av mjdlksektorn - bredband p6 landsbygden - matlandet Hcir Jiir du veta mer om ditt och andras projekt P& wwwjordbruksverket.se/landsbygdsprojekt finns projektdatabasen landsbygdsprojelr. Diir kan du se vilka projekt som har f6tt projektstod. Aven ditt projekt kommer att visas ddr. Version 2012-ll

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Bilaga 1 Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd inklusive projektstöd till bredband. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du få avdrag på ditt företagsstöd. Bilaga 1

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten ALz ry L (2) Patientinformation I ADHD hos intagna inom Kriminalvfirden - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Steg I: Undersiikning av

Läs mer

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening $ l. Firma Frireningens firma iir Bredband i Nora ek.f. $ 2, F'iireningens $indamil 1. Fcireningen, som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003)

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003) ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET Thomas Thomell & Gunnar Olofsson En grekisk invandrares livshistoria (2003) En grekisk invandrares livshistoria av Thomas Thomell & Gunnar Olofsson, forskningsassistent

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

FtiretagarFtirbundet. Betiinkandet En starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) YTTRANDE. 1u2007187381L2 2007-12-10. Justitiedepartementet

FtiretagarFtirbundet. Betiinkandet En starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) YTTRANDE. 1u2007187381L2 2007-12-10. Justitiedepartementet FtiretagarFtirbundet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRAND 20071210 114 1u2007187381L2 Betiinkandet n starkare fiiretagsinteckning (SOU 2O07 z7 l) Sammanfattning; ForetagarForbundet anser att

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

2006-06-07. Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm

2006-06-07. Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm 2006-06-07 Till Jordbruksdepartementet Registratom 103 33 Stockholm Aven scint som e-post till registrator@agricu lture. min istry.se Remissyttrande i Jo2006l 632 ang fiirslaget till Nordiska samekonventionen

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd

Anvisning till ansökan om projektstöd Anvisning till ansökan om projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska du använda om ni har en idé som ni vill ta fram

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd

Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd H4, M V F, w Trivselregler ftir B ostadsrfl ttsfii reningen Friimby Gfl rd Med stiid av Bostadsriittslagen har styrelsen ftir Brf Friimby Gflrd beslutat att fiiljande ordningsfiireskrifter skall giilla

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA

Tilrs4. Lantmdterimynd ig heten Orebro kommun 2071,46-30. Tiils1. Tiils2. Tiils3 KOMMENTAR TILL STADGARNA Lantmdterimynd ig heten 2071,46-30 KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (7973:1L50) om f0rvaltning av samfiilligheter. Tillingressen Tiils1 Tiils2 Tiils3 Tilrs4 SFL innehaller

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd

Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Använd checklistan så undviker du de vanligaste misstagen! 1. Har du läst igenom

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Hur får du dina pengar?

Hur får du dina pengar? Projektredovisning Hur får du dina pengar? Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens ekonomi En

Läs mer

PROJEKTPLANEN. ORDNING

PROJEKTPLANEN. ORDNING 2010-06-22 Leaderkontorets genomgång av projektets Ansökan om utbetalning Leaderkontoret är inte formellt ansvariga för att kontrollera projektens ansökningar om utbetalningar innan de skickas till länsstyrelsen.

Läs mer

Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen

Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen Stadgar for Rikrbyggens b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen Forvaltade BRF Insats 9- Arsavgifterna fordelas ut pa sriitterna i forhallande till insatserna %Riksbyssen INNEHALLSFORTECKNING

Läs mer

LEADER DALSLAND OCH ARJANG

LEADER DALSLAND OCH ARJANG PROTOKOLL Datum Plats Tid Niiraarandel ande Kansli AnmAlt ft;rhinder 080918 Stadshuset, AmAl 18:00 2l:00 Per Jonsson, Gaby Hain, Torgny Arvidsson, Mats Bergling. Anne Sdrqvist, Kjell-Ame Ottosson, Cbristina

Läs mer

Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet:

Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet: Revisionsberättelser 2014 för Samordningsförbunden - ansvarsfrihet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Årsredovisning 2013 och revisionsberättelse Samordningsförbundet

Läs mer

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 11.1.2 FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2 i'j;}t'{$s'$1{i!!&{$$n;i,${d$3ijij,ij.li-s+}{},ji${'lii'{jii].j.$\$as{i.ij.si.s0s.$l..\na}r${$s}s}ti1s{{}$ 1 {10) Mariehtilts Bygg & Konsult AB Organisationsnummer

Läs mer

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia Hagman, Anette H8kansson,

Läs mer

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen Utskrivet av: Ulrika Osterstrdm Namn: kompletterande yttrande PA int6r Budget 2015 : Vilhelmina den 25 november 2014 O7i1O:41 Sidan I av 1 Frin: Arende: Ti :!Tommy Streling kompletterande yttrande PA infdr

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden

Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden 1(1) 2014-05-20 LJ2014/729 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revisionsberättelser 2013 för Samordningsförbunden ansvarsfrihet Bakgrund Enligt lag 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

Jordbruks verket. 20i3-01- 2 9 013-45'5. O Nej IX] ADSL. D Internet via telefonmodem

Jordbruks verket. 20i3-01- 2 9 013-45'5. O Nej IX] ADSL. D Internet via telefonmodem Jordbruks verket PROJEKTSTÖD Bilaga nr 3 - marknadsanalys för stöd till bredband och samtycke till medfinansiering från PTS Du ska använda blanketten för att redovisa din marknadsanalys när du söker stöd

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36. Org. nr 716419-7100. AnSREDovISNING. fiir riikenskaps hret 2002

Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36. Org. nr 716419-7100. AnSREDovISNING. fiir riikenskaps hret 2002 I I Bostadsriiffsftireningen Norra Agneg atan 36 Org. nr 16419-100 AnSREDovISNING fiir riikenskaps hret 2002 BostadsrEittsfiireningen Norra Agnegatan 36 t64t9-100 Styrelsen ftir Bostadsrtittsftireningen

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Hiinsynsregleri MB kdver att prospektdrenmed sdkerhetskall visa att glillandebullerkravuppfulls i Naturvfrrdsverkets

Hiinsynsregleri MB kdver att prospektdrenmed sdkerhetskall visa att glillandebullerkravuppfulls i Naturvfrrdsverkets VKS Vindkraft SverigeAB Strandv2igen 169 59146 Motala Samrldssvar anqiende vindkraftsproiekt Hultema KRAV att all prospekteringav mildfarlig Vi k6ver, som ombudfdr personerenligt bilagd sakdgarfdrteckning,

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

2012-03-26. Handbok. för projekt inom Leader

2012-03-26. Handbok. för projekt inom Leader 2012-03-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015.

Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. I (s) 2015-09-25 $$41-s6 Protokoll ftirt vid Styrelsemtite med Scenkonstbolaget i Ostergiithnd AB 25 september 2015. Tid: fredagen den 25 september 2015 kl. 10.30-12.30 Plats : Ostgdtateaterns kanslilokaler,

Läs mer

KAROLINSKA J'U. 2oo7-? /? Uni,a e rs it e t s sj ukhus et. 20074?1f

KAROLINSKA J'U. 2oo7-? /? Uni,a e rs it e t s sj ukhus et. 20074?1f rgi qj Uni,a e rs it e t s sj ukhus et PROTOKOLL 2007-46-2r Justeras: Karolinska: 2oo7-? /? 20074?1f Fiirhandling angiende jour och beredskapsavtal fiir liikare vid Karolinska Universitetssj ukhuset Parter:

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Ansökan om projektstöd för fiberbredband

Ansökan om projektstöd för fiberbredband Hemmesjö 2012-10-29 Länsstyrelsen Kronoberg 351 86 Växjö Ref: Anders Meijer, Allan Karlsson Ansökan om projektstöd för fiberbredband Härmed kompletterar Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening vår tidigare

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd

Anvisning till ansökan om projektstöd Anvisning till ansökan om projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 SAMARBETE INOM DEN GRÖNA SEKTORN En särskild anvisning för dig som företagare som i samarbete med andra vill utveckla

Läs mer

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd

SLUTRAPPORT. Datum: Diarienummer: Journalnr: 2010-5574. 1. Allmänna uppgifter a) projektets namn: Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd Datum: 2012-06-21 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-5574 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

BRF HUSAREN INFORMER.AR

BRF HUSAREN INFORMER.AR BRF HUSAREN INFORMER.AR t Med referens till tidigare utskick om Fiberoptik viii Arhetsgruppen och Styrelsen gefiiljande ny information om den tihtdnkta installationen utov Fiberoptik. Som tidigare har

Läs mer

Stödberättigade utgifter

Stödberättigade utgifter Stödberättigade utgifter Utgiften ska alltid kunna kopplas till beslut och projektplan Viktigt att läsa igenom beslut och projektplan innan utgiften uppstår Utgiften ska alltid kunna hittas i läges- och

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se

Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se Ingenting är klart ännu! Förslaget till nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 skickades till EU-kommissionen i juni 2014.

Läs mer

Motion av Fredrik Sjögren (FP) avseende att införa förste-förskollärartjänster i Malmö

Motion av Fredrik Sjögren (FP) avseende att införa förste-förskollärartjänster i Malmö SIGNERAD 2014-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-06-16 Handläggare Kerstin Wramell Lundin Utredningssekreterare kerstin.wramell.lundin@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Fredrik Sjögren (FP)

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu

LffiTLfi$I $ilyogi. Si gordu Inspir a tio n Si gordu IT II LffiTLfi$I $ilyogi Ett tydligt och enkelt typsnitt vars flode litt gir att folja behover inte vara motsatsen till snygg,cool eller nytankande form. Vi triffar tre formgivare

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437.

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437. TBover et Energideklaration qgarens namn Brf Jdrn6ldern Adress C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress Postnummer 21135 rostort Malmo vlobiltelefonnummer - ldentifikation Ltin lkommun SkAne -lli,- Fastighetsbeteckning

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen om offentlig

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1$$ om f6rvaltning av samfalligheter. Till ingressen Till s I Till s 2 Till s 3 Till s 4 SFL innehaller tvingande regler frir

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm.

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. Stadgar f6r Bostadsrdttfdreningen Tegn6rgatan 1 g Fi5reningens Firma och sdfe sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. i.* l.; gl. :* 3.. re g i sre rades stdgar, stadgeindring

Läs mer

ftr fysikaktuellt), Lage Hedin (skattmiistare), och Raimund Feifel (sekreterare); Mattias Weiszflog (ledamot, kom 14:30).

ftr fysikaktuellt), Lage Hedin (skattmiistare), och Raimund Feifel (sekreterare); Mattias Weiszflog (ledamot, kom 14:30). Svenska X'ysikersamfundet Nationalkommitt6n fiir Flsik Protokoll till Styrelsemote Angstrrimlaboratoriet Upp sal a - 1 0-03 -26, kl. 12- I 7 Niirvarande: Karl-Fredrik Berggren (ordforandg), Ellen Moons

Läs mer

& eo., Wollgrasweg 41, D-7000 Stuttgart 70, BRD. ISBN 3-8001-3307-5. Pris 88 DEM.496 f?irgfotografier, 396 utbredningskartor.

& eo., Wollgrasweg 41, D-7000 Stuttgart 70, BRD. ISBN 3-8001-3307-5. Pris 88 DEM.496 f?irgfotografier, 396 utbredningskartor. Westrich, P. 1989. D i e W i ldbi e ne n B ade n-w ilrte.mbe r g s. I. Allgemeiner Teil: Lebensriiume, Verhalten, Okologie und Schutz, sid. 1-431. II. Spezieller Teil: Die Gattungen und Arten, sid. 437-972.

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43

ernail: info@ palmfestivalen.com 80 275,00 266 425,00 20 656,00 577 901,00 275 0q0,00 697,00 44 397,40 100 000,00 35 000,00 8 122,43 relleborg PalrnFestivale Box 308,23 I 2TTielleborg ernail: info@ palmfestivalen.com ArsreCovisninq för PalmFestivalen 201 2. RESULTATRAKNING lntäkter: Affärer, hyra Knallar, hyra 80 275,00 266 425,00 Ba

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

-fest i dagarna. tre. ls n

-fest i dagarna. tre. ls n Kungsfotor 30 -fest i dagarna tre ls n Festi dagarna tre blev det nir Kungsfoto fyllde 30 ir. Den 2 decembertrdffades man pi Sheraton i Stockholm, fredagen direfter var det dags fiir Malmiilabbet, som

Läs mer

Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas Leader KalmarÖland. Bankkontonr.

Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas Leader KalmarÖland. Bankkontonr. 1(5) Ansökan om delaktivitet inom paraplyprojektet Startgas. Sökande Bankgiro Bankgironr Bankkonto Clearingnr Bankkontonr. Är du medlem i någon producentorganisation för frukt och grönt? (Ringa in ett

Läs mer

Arsredovisning 2012. ,\ roneunder. prostatacancern! 0 PRoSTATAcANGER. Tillsammqns kan vi besegra. Fonden mot prostatacancer. Prostataca ncerf6rbu ndet

Arsredovisning 2012. ,\ roneunder. prostatacancern! 0 PRoSTATAcANGER. Tillsammqns kan vi besegra. Fonden mot prostatacancer. Prostataca ncerf6rbu ndet 0 PRoSTATAcANGER,\ roneunder Arsredovisning 2012 Tillsammqns kan vi besegra prostatacancern! Prostataca ncerf6rbu ndet Barks vag 1 4, 170 73 Solna, Stockholm Tel. +46 8 655 44 30 kansli@prostatacancerforbundet.se

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-03-14 Dnr: 14-2093 1(10) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Vdgledning for underhallsansvaret

Vdgledning for underhallsansvaret Vdgledning for underhallsansvaret I en bostadsrittsforening gdller i stora drag att bostadsrittshavaren ansvarar for att underhilla ligenhetens inre, med undantag for ledningar for avlopp, virme, gas,

Läs mer

Protokoll ordinarie foreningsstämma Klockans samftillighetsftirening den 23 aprrlz}is

Protokoll ordinarie foreningsstämma Klockans samftillighetsftirening den 23 aprrlz}is Protokoll ordinarie foreningsstämma Klockans samftillighetsftirening den 23 aprrlz}is $ I Mötets öppnande Elisabet Lindh Elliot förklarade mötet öppnat. Närvarande från styrelsen var Elisabet Lindh Elliot,

Läs mer

STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12.

STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. STADGAR For bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12 (org nr 769603-9333) FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. 2$ Fcireningen har till tindamil att frzimja medlemmamas

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

18 &tuii 0,.,i,.""\ fi, lxr- X/4' zn((tc=- Fii rvaltnin gsb erfl ttels e. Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1

18 &tuii 0,.,i,.\ fi, lxr- X/4' zn((tc=- Fii rvaltnin gsb erfl ttels e. Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1 Stiftelsen Kungshols kurs- och lägergård Förvaltningsberättelse 2011 Stiftelsen Kungshols kurs- och liigergird Org nr 802006-4088 Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1 Fii rvaltnin gsb erfl ttels

Läs mer

VEMSKAUNDERHALLA. BOSTADSffiEN? HSBsNORMALSTADGAR. rnnruholi FORBOSTAOSNNTTSTONENINGAR SOMANTAGIT. HSB- d?irmiijligheterna. bor. :.i-1:,1. .

VEMSKAUNDERHALLA. BOSTADSffiEN? HSBsNORMALSTADGAR. rnnruholi FORBOSTAOSNNTTSTONENINGAR SOMANTAGIT. HSB- d?irmiijligheterna. bor. :.i-1:,1. . VEMSKAUNDERHALLA BOSTADSffiEN? ll FORBOSTAOSNNTTSTONENINGAR SOMANTAGIT HSBsNORMALSTADGAR rnnruholi.ir' i! :.i-1:,1 HSB- d?irmiijligheterna bor IT II FOR VAGLEDNING UNDERHALLSANSVARET o Underhillsansvaret

Läs mer

Bidragsregler projektstöd 2014

Bidragsregler projektstöd 2014 Bidragsregler projektstöd 2014 Villkoren i stödet kommer att se ut på det sätt som vi beskriver i informationen här. Eftersom programmet och därmed inte heller de formella regelverken är klara kan det

Läs mer

Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar

Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar September 2010 Page 1 Innehåll fiberföreningskväll Välkomna till detta informationsmöte Bredbandsläget i området Finansieringsmöjligheter Fördelar/erfarenheter

Läs mer

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr Nybergets Fiber På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. Projektägare: Nybergets Fiber, ekonomisk förening Projektledare: Mikael Lundin Kommun: Säter Dnr:

Läs mer

BRF Ann & Storavan. Protokol frin extra lbreningsstimma 20ll. Tid: 201 l-04-06 kl. 19.00 Plats: Dellensvagen 30

BRF Ann & Storavan. Protokol frin extra lbreningsstimma 20ll. Tid: 201 l-04-06 kl. 19.00 Plats: Dellensvagen 30 BRF Ann & Storavan Protokol frin extra lbreningsstimma 20ll Tid: 201 l-04-06 kl. 19.00 Plats: Dellensvagen 30 $ I Stimmans iippnande Asa Kullvik fltrklarade st:irnnan iippnad och presenterade strelsen.

Läs mer