Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" mars Dag 1, $ 4 Val av miitessekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare"

Transkript

1 Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" mars 2009 Dag 1, N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild Brozovic, Malin Ramnemo, Erica Andersson, Cecilia Wid6n, Gilbert Blondeau, Mia Liing6, Jonas Porsgaard, Jesper Cervin, Gellert Kovacs 1 Miitets iippnande Danilo Brozovic fdrklarade m6tet dppnat. 2 Godkiinnande av kallelsen Arsm6tet beslutade att godkiinna kallelsen. 3 Val av miitesordfiirande Arsmdtet utsig Josefin Lindgren till mdtesordftirande. 4 Val av miitessekreterare Arsmdtet uts6g Malin Ramnemo till mdtessekreterare. 5 Val av tvi protokolljusterare tillika rtistriiknare Arsm6tet uts6g Ceoilia Wid6n och Erica Andersson till protokolljusterare tillika rdstriiknare. 6 Godkiinnande av dagordningen Punkter som logs bort: li l5 "lyllnadsval till slyrelsen 30()9'. Tilliigg av mdtespunkter: { 9 "Den ekonomiska situationen" { 19 "lldstarsmdte 2009" f'ly crclning av mdtcspunkter: lir-' ord.ning nedal i protokollet. g 7 Genomgiilg och godl{.ennande av fiiregfiende irsmiitesprotokoll Fiirslag pd iindringar:

2 . 9 "Arsmdtet beslutade..." o Personnummer: de fyra sista siffroma i angivna personnummer tas bofi. Kommentar: Sara Malmgren, invald i styrelsen vid h6stirsmdtet, valde att avsiiga sig sitt styrelseuppdrag fttr 2009 och zir inte liingre styrelseledamot. Beslut: Arsmdtet beslutade att godkiinna mdtesprotokollet efter Zindringama. 8 Genomging av motioner fren fiiregiende irsmiite Danilo Brozovic meddelade attbhda antagna motioner inneburit positiva ftirdndringar som fungerar viil. 9 Den ekonomiska situationen Styrelsen skrev i b6rjan av 2009 ansdkan om verksamhetsstdd till Folke Bernadotte Academy, FBA. I februari kom beskedet att FBA inte tilldelar IAL nagot stdd med ft)rklaringen att prioriteringama fiir fonden har {briindrats pga. den ridande finanskrisen. Den ekonomiska situationen fttr IAL rir d?irmed allvarlig och Arsmdtet fdrde diskussion kring hur IAL kan tiinkas finna tiinj<bara ldsningar pa problemer. Fiirslag: Att utifran FBA:s omgjorda profilering utarbeta en mer anpassad ans<ikan till FBA inftir deras niista ansdkningsomging som avslutas den 7 april 2009 samt att anscika om organisationsstdd hos ungdomsstyrelsen in{tir deras ansd,kningsomg6ng som avslutas den 1 april Gellert Kovacs erbjdd sig att skriva bida dessa ansdkningar och att diirigenom jobba pi provision ftir IAL vilket skulle innebiira att Gellerl Kovacs far ekonomisk ersafining ltir sitt arbete frin IAL om verksamhetsstdd frfln ansdkninsama erh61ls. Beslut: Arsmdtet beslutade att IAL anstiiller Geliert Kovacs som fundraiser ftir att ansvara fiir att skriva ansdkningar till FBA och Ungdomsstyrelsen Gellert Kovacs tar fram f<irslag pfl ett kontrakt ftir anstiillningen som firmatecknare Josefin Lindgren i sin tur godkiinner. Fiirslag: Att informera samtliga IAl-medlemmar om den ekonomiska situationen via och vallig post ftir att ge dem mdjlighet att bidra med idsningar samt att uppmana dem till att ge IAL frivilliga donationer. Beslut: Arsmdtet beslutade att IAL ska viinda sig till medlemmar om frivilliga donationer. Info- och PR-ansvariga i styrelsen kommer att ansvara ftjr att skivandet av denna uppmaning i form av ett brev som skickas via eller post till samtliga medlemmar. Kom mentarer:. Fd,r att IAL ska kuma anstiilla en organisationssamordnare till hdsten behdvs verksamhetsbidrag i storleken kr.. Om k i bidrag erhills kan kontoret men ingen personal beh6llas. o Om inget bidrag erhdlls miste kontoret siigas upp Dag 2, Niir"varande: Josefin Lindgren, Danild Brozovic, Malin Ramnemo, Erica Andersson, Cecilia Wid4n, Gilbert Blondeau, Mia Lilngd, Jonas Porsgaard, Jesper Cervin, Gellert Kovacs, Victor Tans

3 10, Verksamhetsberiittelse 2008 Arsmdtet beslutade att godkdnna Verksamhetsberiittelsen 2008 som officiell verksamhetsberiittelse. 1l Motioner Fyra nyinkomna motioner, samtliga skrivna av Gilbert Blondeau, lades fram vid ersmdtet. Beslut: Arsmdtet beslutade att ta upp samtliga nyinkomna motioner, A-D, till diskussion. Motion A: Andring av 4: IAL:s beslutsformer. Fdrslag: 1. Ma,ximum 50% av IALs styrelseledamdter slutar samtidigt deras uppdrag. 2. IAL:s styrelseledamdter stiiller upp ftir tvi 6r. Beslut: Arsmdtet beslutade att avsl6 motionen. Fiirslag till ftir?indring: punkt 2 tas bort. Beslut: Arsmdtet beslutade att inte diskutera ftiriindringen. Motion B: Andring av 5: IAL:s Lokalgrupper F6rslag:. En geografisk arbetsgrupp och temaarbetsgrupps tindamil iir att pi lokal-, regional och riksniv6 verka {tir IAL:s milsiittning. r Arbetsgrupper iir dppna f6r alla IAl-medlemmar. Arbetsgrupper ansvarar ftir sin egen ekonomi och miste rapportera till Arsmdte och har en flitig kontakt med IAL:s styrelse. o Om en arbetsgrupp uppldses tillfaller dess tillgingar och handlingar IAL centralt. Beslut: Arsmdtet beslutade att avsle motion B. Motion C: Andring av 5: Lokalgrupper F<irslag: o I andra meningen: "lokalgruppemansvarar... egen ekonomi" lagga till "och miste rapportera till Arsmdte och ha en flytande kontakt med IAL:s styrelse". Fiirslag till ftiriindring: att iiven sdtta in "projektgrupp" pi alla stiillen diir det stir "lokalgrupp" i 5 och iindra namnet pi paragrafen till "Lokal- och projektgrupper" samt att liigga till "Lokal- och projektgruppemas?indamil iir att pi lokal och nationell nivi verka ftir IAL:s malsiittning. De ansvarar fiir sin egen ekonomi och ska rapportera till arsmdtet. Regelbunden kontakt mellan gruppema och styrelsen ska finnas. Om en grupp uppldses tillfaller dess tillgangar och handlingar IAL centralt". Beslut: Arsmdtet beslutade att anta iindringen. Danilo Brozovic och Josefin Lindgren iindrar stadgama. Motion D: Andring av g 1: Namn Fdrslag: o Att iindra fdreningens namn till: IAL -svensk gren av Service Civil Intemational (SC! eller IAL -Swedish bransch of Service Civil Intemational (SCD.

4 Beslut: Arsmdtet beslutade att avsl6 motionen samt se civer mdjlighet till namnfciriindring och ta upp frigan pi nzista 6rsm<jte med fler fcirslag pa namnfdriindring. l2 Fyllnadsval av bokftirare IAL har sedan december 2008 inte haft nigon bokitirare. Vid arsm6tet fanns ingen kandidat till bokfcirare. Beslut: Styrelsen utser en bokft)rare som tills vidare arbetar med bokftringen. Bokfciraren viilj s officiellt vid h<istirsmdtet. 13 Fyllnadsval till valberedningen 2009 l4 Faststiillande av avgifter Nuvarande avgifter SEK: Medlem: 150 Volontiirliiger: 850 Nord- Sydldger: 1000 Beslut: Arsmdtet beslutade att fl1'tta fastst?illande om hdjning av medlemsavgiften till host6rsmdtet Genomging och godkiinnande av resultat- och balansriikning 2008 Josefin Lindgren gick igenom resulta! och balansrzikning fttr Beslut: Arsmdtet godkiinde resultat- och balansriikning ftr Genomging av revisionsberettelsen 2008 Revisor Viktor? hade inga anmiirkningar att tilliigga. 17 Ansvarsfrihet ftir Styrelsen 2008 Beslut: Arsmdtet beslutade att ge Styrelsen 2008 ansvarsfrihet. 18 Genomging och godkiinnande av Verksamhetsplan och budget 2009 Beslut: Arsmdtet beslutade att anta budgeten fdr 2009 Beslut: Arsm6tet beslutade att ta fram en alternativ plan liir verksamhelen om extema finansiella strid ej erh6lls. M6jligheter kring exempelvis altemativ kontorslokal ska undersdkas. Josefin Lindgren gick igenom Verksamhetsplanen f6r med de punkter som lagts till eller iindrats frin fiiregaende 6r. Verksamhetsplanen finns i tvi versioner. Den ena specificerar vad det iir som ska utfiiras, den andra hur det ska utft)ras samt vem sorn stir ansvaris fcir detta.

5 Beslut: fusmdtet beslutade att sodkiinna bida dessa versioner och dokument som officiell verksamhetsplan. 19 Plats och datum ftir hiistirsmiitet Besfut: Arsmdtet beslutade att hilla hdstarsmdte den24-25 oktober 2009 i Malmri g 20 Ovriga frfrgor IAL:s kontor: Arsmdtet diskuterade ett mitjligt byte av lokal p g a hdga kostnader ftir hyra samt Solhusets kommande renovering. Danilo Brozovic lick i uppdrag att prata med SHEF' (Solhusets ekonomiska ftirening) ang. renoveringen samt att konlrollera uppsiigningstiden liir kontoret. Fdrslag lades om att undersdka mdjlighetema att hyra in sig hos andra ftirerringar. Gilbert Blondeau kontaklar Amnesty och rapporterar sedan till kontoret. Arsmcitet ansig att li'igan om kontoret bdr utredas iiven om den ekonomiska situationen fitrbattras. Sqvrelsen kontaktar alla medlemmar i Stockholm via mail fbr att undersdka om naqon kiinner till en bra lokal. Frflgan om gratis-medlemskap togs upp; detta skulle kuma mdjliggdra en hdjning av medlemsantalet. Medlemma:'uppmanas att skriva motioner till HdstArsmdtet med konkreta ftirslag ftir hur detta kan utfomas. "l{elgliiger" i Uppsala: En helg i juni (prel) kommer aktiva i Uppsala att anordna ett helgliiger pa ett ekologiska lantbruk ftir IAL:are. Mer information kommer att ge ut till IAL:are i regionen samt via det elektroniska nyhetsbrei,'et. Kontaktperson iir Helena Magnusson. Kontaktpersoner pi hemsidan: Fdrslag om att pd liigga upp en pol med kontaktpersoner som varil pi l?iger och kan svara pi fragor om landet. Mia Liingd sarnarbetar med styrelsen liir att p8bdrja arbetet. 21 Miitets avslutande Ordliiranden {tirk larade IAL: s Virirsmdte 2009 avslutat. 6. protokollftirare Cecilia Wid6n, protokolljusterare Erica Kanon Andersson, protokolljusterare Josefi n Lindgren, ordft)rande

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening

STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening $ l. Firma Frireningens firma iir Bredband i Nora ek.f. $ 2, F'iireningens $indamil 1. Fcireningen, som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii

Läs mer

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Tr"l" I"g*,

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Trl Ig*, SAM MANTRADES P ROTO KO LL Samm a ntrddesd atum: 20lI-04-13. 1(3 1) Plats och tid Beslutande Ovriga ndrvarande Utses att justera Niimndrummet, Skillingehus 20II-04-13 kl 14.00-18.00. Kenth Williamsson.

Läs mer

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia Hagman, Anette H8kansson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2008

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2008 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2008 Innehåll Verksamhetsberättelse...1 Internationella Arbetslag... 1 2008... 1... 1 Innehåll... 1 Sammanfattning... 2 Internationella Arbetslag... 2 Volontärförmedling...

Läs mer

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE)

s 72L6 AnSuornr 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S. Eriksson (IE) GYLLERODS SAMFALLTGHET Protokoll L/2006 Prot.okoll fort vid sammantrdde med foreningens styrelse tisdagen den Ll januari 2006 Plats: Hos Mona Nordin, Krokgriind 2 Ndrvarande: Lisa AxdorPh (LA) Ingrid S.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2011

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2011 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2011 Sammanfattning...2 Internationella Arbetslag...2 Volontärförmedling...2 Direktutbyte & Nord/Syd...2 Volontärläger...2 Långtidsvolontärer...3 Inkommande...3

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm.

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. Stadgar f6r Bostadsrdttfdreningen Tegn6rgatan 1 g Fi5reningens Firma och sdfe sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. i.* l.; gl. :* 3.. re g i sre rades stdgar, stadgeindring

Läs mer

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad.

$ I Stiimmans tippnande Elisabeth Sdderlind viilkomnar alla och lorklarar stiimman dppnad. Protokoll ftirt vid regionftireningsstiimma med Fiireningen fiir bliidarsjuka i Stockholm, den 25 april2010 pfl Vin & Sprithistoriska Museet, Dalagatan 100 i Stockholm $ I Stiimmans tippnande Elisabeth

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 9 Sverok Stockholm 2009-01-18

Protokoll från styrelsemöte 9 Sverok Stockholm 2009-01-18 Protokoll från styrelsemöte 9 Sverok Stockholm 2009-01-18 Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Björn Södergren, Wilhelm Andersson, Peter Sahlin, Mårten Lagerstedt, Anneli Henriksson, Sara Karlsson,

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12.

STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. STADGAR For bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12 (org nr 769603-9333) FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. 2$ Fcireningen har till tindamil att frzimja medlemmamas

Läs mer

Arsredovisning 2012. ,\ roneunder. prostatacancern! 0 PRoSTATAcANGER. Tillsammqns kan vi besegra. Fonden mot prostatacancer. Prostataca ncerf6rbu ndet

Arsredovisning 2012. ,\ roneunder. prostatacancern! 0 PRoSTATAcANGER. Tillsammqns kan vi besegra. Fonden mot prostatacancer. Prostataca ncerf6rbu ndet 0 PRoSTATAcANGER,\ roneunder Arsredovisning 2012 Tillsammqns kan vi besegra prostatacancern! Prostataca ncerf6rbu ndet Barks vag 1 4, 170 73 Solna, Stockholm Tel. +46 8 655 44 30 kansli@prostatacancerforbundet.se

Läs mer

rjvf Protokoll fran Styrelsemote Hemmesta Sodra Vagforening org.nr: 814000-2653 HemmeQtu

rjvf Protokoll fran Styrelsemote Hemmesta Sodra Vagforening org.nr: 814000-2653 HemmeQtu HemmeQtu rjvf Dokument: Styrelseprotokoll 14 I 5 :02 Protokoll fran Styrelsemote Hemmesta Sodra Vagforening org.nr: 814000-2653 Niirvarande: Tommy Ahlsved, Lars Gunnar Axelsson, Michael Axelsson, Eleonor

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010 Sammanfattning... 2 Internationella Arbetslag... 2 Volontärförmedling... 2 Lokala aktiviteter... 3 Nationella projekt... 4 Info/Pr... 4 Deltagande på

Läs mer

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman.

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman. Årsta Havsbads samfällighetsfiirening Stiimmoprotokoll 22 april 20 5, Åsö Gymnasium, Stockholm sid 1(s) Representanter från Telia Öppen Fiber informerade kort om möjlighet till att dra in fiber till fastighet

Läs mer

Jakob Andrén, Hilda Bergström, Klas Rosenkvist, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr.

Jakob Andrén, Hilda Bergström, Klas Rosenkvist, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr. Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Jakob Andrén, Hilda Bergström, Klas Rosenkvist, Lovisa Nilsson, Carin Fröjd, Patrick Scott Rossi, Salomon Abresparr. Catarina Antikainen, Johanna Salmi

Läs mer

Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll

Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll Datum 2015-03-01 Plats Älvsjö Scoutgård 1 Årsmötets öppnande Ordförande Mikael Ingemyr förklarade mötet öppnat klockan 10.17. 2 Mötesformalia 2.1 Val av mötesordförande

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer