STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening"

Transkript

1 STADGAR fiir Bredband i Nora Ekonomisk fiirening $ l. Firma Frireningens firma iir Bredband i Nora ek.f. $ 2, F'iireningens $indamil 1. Fcireningen, som iir en ekonomisk ftlrening, har till sitt andamii att for medlemmarnas rtikning teckna och forvalta ett tjiinsteleverantrirsavtal ("Avtalet") ftir det befintliga fibern?itet i Nora, Kramfors Kommun samt att teckna ett avtal med Kramfors kommun som projehiigare till det 6ppna niitet betecknat "Bredband i Nora" {iir att ffi tillgang till den fysiska fibern. 2. Fdreningen ska eig:a och ansvara ftir Avtalet med tjiinsteleverantdren och kommun ftjr leverans av bredband och telefoni samt efter medlemmens eget val iiven TV och 6wiea tjiinster som kan ftirekomma i ett fiberntit 3. Fdreningen skall kunna ta ut en serviceavgift ftir att tiicka administrativa kostnader och kundftirluster nun, dock h6gst fyrtio kronor per minad och medlem. $ 3. Medlemskap l. Medlemskap i ftlreningen kan vinnas av person som innehar lagfart pi fastighet inom loreningens omr&de i gamla Nora kommun, Kramfors kommun och har tecknat ett fiberar,tal med Kramfors kommun, och har behov av bredband, telefon,tv eller annan fiberoptisk kommunikation. 2. Ansrikan om medlemskap i foreningen grirs skriftligen till ftlreningens styrelse. Ansrikan om medlemskap pr<ivas vid niirmast ftiljande styrelsemtite. 3. Medlem som rinskar liimna ftireningen skall begiira sin uttrade skriftligen till ftireningens styrelse. Medlemskapet upphrir tidigast vid ftireningens tecknade avtalets utgang. 4. Avgift utg&r per fastighet/bostadshus eller indragen fiber. Om en person ar agarc till flera fastigheter/bostadshuslliigenhet iir han skyldig att betala en avgift ftir varje kontralcterad fiberinstallation dit fiber iir indraget och aktiverat. 5. Nya medlenlmar som vill ansluta sig har att erliigga en anslutningsavgift som faststiills av styrelsen $ 4. Sf,te Foreningens styrelse har sitt siite i Nora, Kramfors kommun $ 5 Medlems liirpliktelser 1. Medlemskap i foreningen medftir ovillkorlig ftirpliktelse att fr.o.m. den dag, di ansrikan om t/5

2 intriide beviljats, till alla delar iakttaga dessa stadgar samt alla av ftireningsm6te eller styrelse fattade och kommande beslut och triiffade dverenskommelser. 2. Medlem tir ocks& skyldig att till itireningen medge att ersiittningar fiir diinsteleverantorens kostnader och serviceavgift betalas via autogiro till foreningens bankgiro. 3. Medlem som brutit mot ftireningens stadgar eller som inte ftiljt av ftireningsm6te eller styrelse fattade beslut eller som inte fullgiort sina betalningsskyldigheter gentemot ftireningen, kan genom beslut av styrelsen omedelbart uteslutas ur fiireningen och afi anslutningen stiings av. Erlagda avgifter iterbetalas ej. 4. Den som genom v6rdsloshet skadar anliiggningen, eller del diirav diir ftireningen har ett ersiittningsansvar ska betala erforderlig reparation och iterstiillningskostnader. Det iligger medlem att se till att avtalet och utrustning inte utsiitts fiir iverkan och otillbtirligt utnyttjande. Med detta menas bl.a. att medlem inte f&r lorse annan husiigare eller hyresgiist med tj iinster fran avtalspartnern. $ 6 Overlitelse av fastighet Vid dverlitelse av fpstighet dvergir medlemskap samt inbetalda avgifter och insatser i ftireningen till den nye iigaren av fastigheten om han s& <inskar och efter styrelsens godkiinnande. Avstir den nya iigaren fran medlemskap kvarstir siiljarens ftirpliktelser mot ftireningen si liinge d iinsteleverantd,rsavtalet (Ar,'talet) l6per. $ T Insatskapital $ 8 Avgifter Varje medlem ska vid intradet i ftjreningen erliigga en insats pi 100 kr till ltireningens bankgirokonto. En serviceavgift kommer att tas ut {tir att tiicka administrativa kostnader t.ex bankkostnader autogirokostnader, kundfrirluster mm om hsgst 40 kr/minad. Serviceavgiftens storlek faststiills av fiireninssstiimman. $ 9 Avstlingning Fdrsummar medlem att inom foreskriven tid inbetala faststiillda avgifter till ftireningen, riskerar hanlhon avstiingning och uteslutning ur foreningen. Ett sidant beslut kan fattas av Styrelsen. $ 10 Sfyrelse l. Styrelsen skall besta av liigst 3 och h<igst 7 ledamriter jiimte maximalt lika minga ersiittare. Styrelse och ordltjranden viiljs av floreningens &rsmrite. 2. Ordfdranden v6ljs ftir en tid av ett 6r och <ivriga ledamoter och ersiittare fiir en tid av fvi ir. Vid konstituerande fiireningsstiimma viiljs h?ilften av tiwiga ledamdter pa ett ar och den andra halften pl tv& 6r. 3. Styrelsen utser inom sig vice ordforande, sekreterare och kassdr samt vilken eller vilka personer som utom ordftirande som iiger riitt att teckna ftireningens firma. 4. Styrelsen sammantriider pi kallelse av ordftiranden. Hiirut<iver sammantr6der styrelsen om 2ts

3 s6 pakallas av minst tu6 styrelseledam<iter eller av revisorn. $ 11 Beslut Styrelsen iiger avgdra?irende om minst h6lften av antalet styrelsemedlemmar iir niirvarande. Vid lika rdstetal har ordftiranden utslassrdst. $ 12 Revision Fcir granskning av styrelsens ftrvaltning och ftireningens riikenskaper utser irsm<itet en revisorer och en ersdttare, valda ftir tiden intill piftlljande irsmcite. $ 13 Bokslut 1. Fdreningens verksamhets6r och riikenskapsir omfattar tiden fr.o.m. den I januari t.o.m. den 3l december. 2. Bokslut skall vara verksttillt senast den lmars. d& stwelsens verksamhetsberiittelse. balansriikning och r'esultatriikning skall finnas tillgiingliga ftir ftireningens revisor. Revisorn skall avge skriftligt utlitande river granskningen, varvid ocksfl frflgan om ansvarsfrihet fiir styrelsen tillstyrks eller avstyrks. 3. Revisorn skall ha tillgang till ftireningens protokoll, verifikationer, korrespondens och andra handlingar som de dnskar ta del av. $ 14 Fiireningens medel Fdreningens riikenskaper skall ftiras enlis god bokforingssed och hillas tillgiingliga ftir styrelse och revisor. Alla transaktioner skall vara styrlla med verifikationer. Stdrre kontanta medel skall insiittas pi riintebiirande konto efter beslut av styrelsen. $ 15.A.rsmiite Arsmote h&lls senast I maj varje ar pi plats som styrelsen utser. Motioner till irsm<itet skall vara Styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan arsmdtesdagen Vid trsmdte skall ftiljande iirenden behandlas l. Mtitet oppnas 2. Val av ordftirande vid irsmdtet 3. Val av sekreterare vid irsmcitet 4. Friga om irsmtitets behdriga utlysande 5. Faststiillande av dagordning 6. Justering av rdstliingd 7. Val av fvi justeringsmiin, tillika valkontrollanter och nistriiknare 8. a. Styrelsensverksamhetsberiiftelse b. Styrelsens ekonomiska redovisning. Balans och resultatriikning ftir det senaste 3t5

4 riikenskapsaret. 9. Revisoremas beriittelse I 0. Faststiillande av balansr?ikning och resultatriikning 11. Dispositioner betriiffande vinst eller lorlust enligt den faststiillda balansriikningen 12. Faststiillande av 6rsavgifter, kostnadsersdttning och eventuella extra avgifter 13. Friga om ansvarsfrihet ftir styrelsen 14. Faststiillande av verksamhetsplan/budget fiir det kommande verksamhetsaret. 15. Faststiillande av arvoden f<ir niistkommande verksamhetsir. 16. Faststiillande av antal styrelseledamdter och ersiittare ftir verksamhetsiret 17. Val av ordlorande 18. VaI av <ivriga ledam6ter samt val av ersiittare. 19. Val av en revisor samt dennes ersiittare. 20-Yal av valberedning 21. Styrelsens fiirslag 22. Medlemmarnas ftirslag 23. Motet avslutas $ 16 Extra fiireningsmtite Extra ftireningsmcite kan utlysas av styrelsen i friga som iir av viisentlig betydelse fiir ftireningens medlemmar. Vidare skall extra ftireningsmdte utlysas d& revisorerna si pikallar i friga som gtiller styrelsens fiirvaltning eller di minst 5 medlemmar skriftligen till styrelsen eller revisorerna hemstiiller om det med angivande av skiilen fiir sidant mdte. Extra loreningsmdte skall dessutom hillas snarast efter &rsmrite, om minst tre fiiirdedelar av de vid irsmdtet niirvarande medlemmama rostar ftr det. $ 17 Kattelser och andra meddelanden 1. Kallelse till ftireningsmrite liksom andra meddelanden till foreningens medlemmar skall ske genom brev med post, e-post eller utdelning genom egen ft)rsorg under den adress som medlemmen iir registrerad i ftireningen eller under annan adress som iir kiind av styrelsen. 2. Kallelse till Arsmdte och ordinarie ftireningsm<jte skall ske senast tvi veckor ftire respektive motesdag. Kallelse till extra loreningsmdte skall ske senast en vecka ftire s6dant mote med angivande av anledningen till mdtet. $ 18 Riistriitt 1. Vid foreningsmote iiger varje medlen en rost. 2. Rristning verkstiilles <ippet. Om mdtet si beslutar kan sluten omrdstning ske. 3. Medlem som inte fullgiort sin skyldighet gentemot foreningen iiger inte rdstriitt. 4t5

5 $ 19 Motionsriitt Fcirslag frin medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tv& veckor fore irsmdte. $ 20 tinoring av stadgar Frirslag till iindring av dessa stadgar skall ltimnas till samtliga medlemmar, senast i samband med kallelse till det m<ite diir friga om iindring skall behandlas. Fdr Zindring av stadgama kriivs godkiinnande beslut phtvhphvarundra fiiljande ftireningsmdten, varav ett skall vara Srsmrite. F<ir beslutens giltighet kriivs att iindringsforslagen bitrads av minst tre {iirdedelar av de rdstande. $ 21 Likvidation och uppliisning 1. Fdrslag till uppkisning av ftireningen skall liimnas till samtliga medlemmar, senast i samband med kallelse till det rndte diir fr&ga om uppl0sning av ftireningen skall behandlas. For upplosning av loreningen kriivs godkiinnande beslut pi tvi pa varandra foljande ftireningsmdten, varav ett skall vara trsmote. Fdr beslutens giltighet kriivs att ftirslag till uppl<isning av fiireningen bitriids av minst tre fiirdedelar av de rdstande. 2. Om uppldsning av fiireningen beslutats pi sb'tt som hiir stadgats skall vad som iterstar efter giildande av fdreningens skulder tillfalla det iindamll, som sista foreningssammantriidet beslutat. I dvrigt hiinvisas till lagen om ekonomiska ftireningar OvanstAende stadgar faststtilldes pi konstituerande fiireningsstiimma den 20 I 4- A7 4 sl5

STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12.

STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. STADGAR For bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12 (org nr 769603-9333) FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. 2$ Fcireningen har till tindamil att frzimja medlemmamas

Läs mer

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm.

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. Stadgar f6r Bostadsrdttfdreningen Tegn6rgatan 1 g Fi5reningens Firma och sdfe sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. i.* l.; gl. :* 3.. re g i sre rades stdgar, stadgeindring

Läs mer

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor.

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor. 1 (5) STADGAR FOR FRIVILLIGCENTRALEN ESKILSTUNA antagna vid foreningens arsmote 2010-12-05 1 Foreningens namn Frivilligcentralen Eskilstuna 2 Foreningens sate - Foreningen har sitt sate i Eskilstuna kommun.

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Stadgar frir BRF Nybodaberget l(6) Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Ftireningens firma och dndamirl Foreningens firma ar Bostadsriittsforeningen Nybodaberget. 1S 2S Fdreningen

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening Antagna av föreningens konstituerande stämma 2013-05-13 1 FIRMA Föreningens namn är Kulladal-Eriksfält fiberförening ekonomisk förening 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening.

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2014-02-20 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015

DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 DOKUMENTATION I SAMBAND MED ÅRSMÖTET 30 MARS 2015 Allmän info N Nybro Örsjö Eskilsryd MOFFs område markerat med röd linje MADESJÖ-OSKAR FIBERFÖRENING, MOFF 2015-04-02 2 Allmän info Madesjö Gårdar Hagnebo

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer