Teknikföretagens prognos MAJ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknikföretagens prognos MAJ 2015"

Transkript

1 Teknikföretagens prognos MAJ 2015 Teknikföretagens konjunkturprognos utges två gånger per år, i maj och november. Haltande efterfrågan Efterfrågan i Europa förbättras något. Men Europa har fortsatta strukturproblem vilket tillsammans med en lägre tillväxt i Kina och en dämpad tillväxt i USA innebär en sammantaget begränsad tillväxt för teknikindustri i sverige såväl för 2015 som Den samlade efterfrågan på investeringsvaror globalt väntas därmed också fortsätta vara lägre än normalt. Mest positiva är utsikterna för bil industrin. Internationella konjunkturindikatorer, som började försämras under andra kvartalet i fjol, har i någon mån förbättrats de senaste månaderna. I Europa haltar utvecklingen. I Tyskland är läget starkare än i Frankrike och Italien. Storbritanniens ekonomi växer fortsatt i ganska bra takt, medan industrin får det allt besvärligare som en följd av stark valuta. Vår största exportmarknad, Norge, kan blicka tillbaka på gamla goda tider och får i stället försöka hantera negativa effekter av off-shore sektorns försämrade utsikter. Efterfrågan i Finland är fortsatt låg. I USA förväntas en gradvis dämpning som en följd av den snart femåriga expansionen. Kina fortsätter med en ensiffrig tillväxt, det nya normaltillståndet, men med en produktionsstruktur som är anpassad för tvåsiffrig tillväxt. Omställningen till detta nya förhållande kan bli besvärlig. För teknikindustrins delbranscher i Sverige räknar vi med att produktionsförutsättningarna är mest gynnsam för transportmedelsindustrin genom redan kända positiva förhållanden för personbilar. Sveriges enskilt största exportbransch av samtliga varor och tjänster, maskinindustrin, kämpar fortfarande i motvind. Den internationella efterfrågan för denna bransch, särskilt i Europa, blir fortsatt lägre än normalt. I den eltekniska industrin är ledtiderna i många fall långa och orderstocken slår vanligtvis inte igenom på produktionsresultatet under ett enskilt år. Sammantaget förväntas produktionen i teknikindustri öka med två procent Som följd av valutaeffekter och därmed positiva effekter på försäljningspriser räknar vi med att produktionsvärdet ökar med sex procent. Tillfälligt bättre exportpriser i SEK påverkar vinstmarginalerna i viss mån positivt men motverkas av ökade råvarupriser i SEK. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt låg. Antalet anställda minskar både 2015 och Innehåll Teknikindustri i Sverige Transportmedelsindustri...2 Maskinindustri...4 Metallvaruindusti...6 Elteknik...8 Tekniktjänster...10 Arbetsmarknaden för teknikindustri...12 Priser...14 Konjunkturindikatorer...16 Teknikföretag internationellt Investeringsvaror...20 Transportmedel...22 Global teknikproduktion...24 Tyskland...26 USA...30 Italien, Frankrike, UK...28 Norden...32 BRIC...36 Kina...38 Tabellsammanfattning Teknikföretagens konjunkturprognos nr

2 Teknikindustri i Sverige Transportmedelsindustri Europa lite starkare Efterfrågan på personbilar har tilltagit i Europa det senaste året samt är fortsatt hög i USA och på hemmamarknaden. Efterfrågan för tillverkare av tunga lastvagnar har förbättrats något de senaste månaderna men är fortfarande lite lägre än normalt. Sedan hösten 2014 har produktionsnivån i transportmedelsindustrin varit närmast oförändrad men låg dessvärre lägre under första kvartalet i år jämfört med motsvarande period i fjol. Produktion och försäljning för transportmedelsindustrin i Sverige påverkas i hög grad av marknadsutvecklingen i EU. Registreringar av personbilar förväntas här öka med sex procent i år vilket är något bättre än i fjol. En låg, men något tilltagande, ekonomisk tillväxt inom EU talar för att registreringar av tunga lastbilar blir fortsatt lägre än normalt. Under 2015 förväntas marknaden i EU nå enheter. Även detta är en liten ökning jämfört med På sikt talar dock ett åldrande bestånd av fordon för ett ökat utbytesbehov. Tidigare försäljningstopp inföll för knappt tio år sedan men det är en bit kvar till de försäljningsnivåer på över enheter som då kunde noteras 1. Bildelar allt viktigare drygt 40 procent av fordonsexporten Höga 81 procent av Sveriges bildelsexport är destinerad till EU. Med viss volatilitet följer därför bildelsexporten produktionsutvecklingen för fordonsindustrin i EU. Fordonsproduktionen har dock hittills inte ökat som förväntat under första kvartalet i år. Produktionen i Spanien ökar visserligen kraftigt samt något i Frankrike och Italien. Storbritannien och Tyskland visar däremot en minskad produktion (räknat i årstakt) och från höga nivåer under första kvartalet i år Vi räknar med att fordonsproduktionen i EU ökar ungefär i samma takt som försäljningen i år då produktionen ökar kraftigt i Spanien och tilltar något i Tyskland under loppet av Detta bådar gott för bildelsexporten från Sverige. Sammanfattningsvis räknar vi med att produktionstillväxten för transportmedelsindustrin (fordon plus övr. transportmedel) i Sverige ökar med fem procent Här förväntas produktionslyftet främst ske under andra halvåret, första halvåret blir svagt. 1) en normalmarknad skattas till ca enheter per år. 2 Teknikföretagens konjunkturprognos nr

3 Teknikindustri i Sverige Produktionsvolym motorfordonsindustri. Sverige Produktionsvolym motorfordonsindustri. Sverige 6 Förändring i procent Index 2010= Produktionsnivå, h skala -2-4 Årlig förändring v skala Källa: SCB 3 månader glidande medelvärde -% 20 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 Export av bildelar från Sverige SEK till EU och produktionsvolym motorfordon EU Export av bildelar från Sverige SEK till EU och produktionsvolym motorfordon EU Exportvärde. Index 2010= Produktionsvolym EU Index 2010= Export av bildelar från Sverige till EU, index v skala Produktionsnivå av motorfordon i EU, index h skala Källa: SCB,Eurostat. Bearbetning Teknikföretagen. Säsongrensad. Gäller enbart teknikkomponenter. Produktionen inom EU påverkad av produktionsstörningar/omställningar i Tyskland under sommaren feb-09 feb-10 feb-11 feb-12 feb-13 feb-14 feb Teknikföretagens konjunkturprognos nr

4 Teknikindustri i Sverige Maskinindustri Låg efterfrågan kvarstår Efterfrågan för maskinindustrin i Sverige har inte ändrats nämnvärt sedan i höstas. Visserligen tilltog investeringarna i EMU något under sista kvartalet i fjol men växer inte i någon markant omfattning. I egen valuta förväntas en låg tillväxt för investeringar på 1,5 procent för Euroområdet i år. Detta är visserligen högre än i fjol, men knappast något som kan karaktäriseras som återhämtning. Europa har länge släpat efter USA när det gäller investeringar. All time high Den enskilt största exportmarknaden för Sveriges maskinindustri är USA. Här är efterfrågan fortsatt hög även i år, men börjar nu gradvis avta efter en femårig expansionsperiod. Detta tillsammans med den starka dollarkursen gör att Sveriges maskinexport till USA slår all time high i år och förväntas nå 18 Mdr SEK. Efterfrågan på maskiner i Kina började avta på allvar redan i fjol och väntas avta ytterligare Här finns f.n. mindre behov av ökad produktionskapacitet, medan behovet av investeringar i ökad kvalitet och ökad kapitalintensitet ökar. Leveranser av svenska maskiner till den egna hemmamarknaden minskade i fjol. Minskade investeringar i industrin bidrog mest till nedgången 2. Industrin planerade investeringar visar på en liten ökning i år. Med hänsyn till en viss överskattning av planerna räknar vi ändå med att investeringarna ökar något i industrin Därutöver förväntas investeringar i bygg- och tjänstesektorn fortsätta i relativt god takt. Efter tre år av tillbakagång räknar vi därför med att produktionen i maskinindustrin i Sverige kan öka något eller med en procent i år. Europa 10 ggr viktigare än Kina, men saknar dynamik Bedömningen för Sveriges maskinindustri baseras på att efterfrågan i Europa trots allt ökar något under loppet av Detta är helt avgörande då maskinexporten från Sverige till Europa är 4,5 ggr högre än den till USA och 10 ggr högre än till Kina. Sveriges maskinindustri är fortfarande fast i en ofördelaktig marknadsmix med ett stort Europaberoende. På medellång sikt talar inget direkt för att detta kommer att ändras. Europa är ju inte känt för att vara den mest dynamiska regionen i världen, något som ska hållas i minnet vid bedömning av branschens tillväxtförutsättningar. 2) De materiella investeringarna minskade enligt den s.k. investeringsenkäten. Nationalräkenskaperna omfattar även fasta immateriella investeringar. Dessa ökade med betydande belopp för industrin i fjol. 4 Teknikföretagens konjunkturprognos nr

5 Teknikindustri i Sverige Produktionsvolym maskinindustri. Sverige Produktionsvolym maskinindustri. Sverige 4 Årlig förändring Produktionsnivå Index 2010= Produktionsnivå index, h skala Årlig förändring i produktionsnivå, v skala 60 Källa: SCB 3 m glidande medeltal. Säsongrensade data mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 Maskinexport från Sverige till USA Årlig förändring Maskinexport från Sverige till USA SEK Mkr per månad, h axel Mkr per månad Årlig förändring, v axel Källa: SCB. 3 mån. glidande medeltal. Säsongrensad Tramo Seats -5 0 feb-09 feb-10 feb-11 feb-12 feb-13 feb-14 feb-15 5 Teknikföretagens konjunkturprognos nr

6 Teknikindustri i Sverige Metallvaruindustri Blandad efterfrågan Metallvaruindustrin består till 86 procent av leverantörer till andra delbranscher inom teknikindustri samt leverantörer till bygg- och anläggningssektorn. Aktiviteten i metallvaruindustrin är främst en återspegling av kundernas aktivitet i Sverige då exporten som andel av försäljningen här är jämförelsevis betydligt lägre än i övriga delbranscher. Exporten till flera av de största marknaderna som den enskilt största marknaden Norge följt av Tyskland och USA ökade i fjol. Total metallvaruexport och den till EU sammantaget lämnade dock övrigt att önska. Exporten minskade kraftigt till Finland, Frankrike och Italien vilket var en återspegling av låg efterfrågan på insatsvaror som en följd av minskad tillväxt i teknikproduktion i dessa länder. Låg efterfrågan på hemmamarknaden innebar att leveransvolymerna till hemmamarknaden minsakde i fjol. Visserligen gynnades byggmetaller av en ökad byggproduktion, men leveranser till övriga teknikbranscher minskade som en följd av att produktionen inom dessa kundbranscher sammantaget minskade. Produktionen för metallvaruindustrin minskade med två procent i fjol. Lite plus från Sverige trög inledning Exporten till EU ( procent av total metallvaruexport) följer vanligtvis EU:s teknikproduktion som förväntas öka i lite högre omfattning i år än i fjol. Samtidigt dämpas efterfrågan på insatsvaror från den största exportmarknaden Norge och förblir låg i Finland där teknikindustrin fortfarande har tillväxtproblem. Högre efterfrågan i Italien och Frankrike är möjlig, men har ännu inte kommit igång mer tydligt. Efterfrågan i Tyskland och Storbritannien har däremot tilltagit något sedan hösten i fjol. Denna blandade bild på export och fortsatt dämpat på hemmamarknaden har inneburit ett svagt första kvartal för metallvaruindustrin och produktionsnivån har minskat jämfört med sista kvartalet i fjol. Från hemmamarknaden förväntas efterfrågan öka från av transportmedelsindustrin under loppet av året och därtill bli fortsatt högre än normalt från Sveriges byggsektor. Totalt förväntas dessvärre produktionsvolymen för metallvaruindustrin bara bli oförändrad räknat som genomsnitt i år och som följd av en svag inledning. 6 Teknikföretagens konjunkturprognos nr

7 Teknikindustri i Sverige Metallvaruindustrins leveransvolym till hemmamarknaden och kundernas produktionsvolym i Sverige Index 2010= Metallvaruindustrins leveransvolym till Sverige och kundernas produktionsvolym i Sverige 110 Produktionsvolym kunder Metallvaror leveranser 70 Källa: SCB. Säsongrensad 3 mån. glidande medeatal. Leveranser volym från metallvaruindustri till Sverige. Produktionsvolym kunder i maskin-, elmaskin-,installation- och transportmedelsindustri 60 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 Export av metallvaror från Sverige till EU och produktionsvolym teknikföretag EU Export av metallvaror från Sverige till EU och produktionsvolym teknikföretag EU Export SEK per månad Index 2010= Produktionsvolym EU Index 2010= 110 Index teknikproduktion EU, h skala 110 Index export av metallvaror från Sverige till EU, v skala Källa: SCB,Eurostat. Bearbetning Teknikföretagen Säsongrensad X12. Export av metallvaror till EU består till 85 procent av insatsvaror som ingår i EU:s teknikproduktion. Exkl. militära handvapen feb-09 feb-10 feb-11 feb-12 feb-13 feb-14 feb-15 7 Teknikföretagens konjunkturprognos nr

8 Teknikindustri i Sverige Elteknik Omfattande orderingång Exporten av elmaskiner ökade i löpande priser i fjol med knappt fyra procent. En omfattande ökning från den enskilt största exportmarknaden Norge bidrog till detta. Exklusive Norge inskränkte sig tillväxten till begränsade 1,5 procent. Det främsta skälet var fortsatt låg efterfrågan i EU som tar emot 60 procent av exporten. Under andra halvåret i fjol var orderingången svag undantaget augusti som visade en markant ökning. Även januari och februari i år var svaga månader. I mars 2015 däremot redovisades den högsta orderingången någonsin för en enskild månad. Med långa ledtider inom denna industrisektor löper dock en del projekt över flera år vilket gör att genomslaget på produktionen inte blir omedelbar. Fortsatt glada grannar som tappar lite ljus från EU Norge är i stort sett utan konkurrens den enskilt största exportmarknaden. (3,5 ggr högre än t.ex. exporten till Kina) Energisektorns starka expansion och hög investeringstakt i Norge under flera år har fått exporten hit av elmaskiner från Sverige att öka i hög omfattning. Investeringsplanerna i Norges energisektor för 2015 pekar på en fortsatt hög investeringsaktivitet men där tillväxten avtar. Redan nu syns avmattningstecken i exporten av elmaskiner till Norge. Mer positivt är att efterfrågan i EU ökat något sista kvartalet i fjol och under inledningen av Stark orderingång de senaste tiden talar för ökad produktionsnivå på sikt. Produktionsvolymen förväntas dock bara bli oförändrad i år som en följd av långa ledtider och en svagt första kvartal Teknikföretagens konjunkturprognos nr

9 Teknikindustri i Sverige Export elmaskiner. Sverige Export elmaskiner. Sverige 3 Årlig förändring Mdr SEK per månad 6,0 2 5,5 Mdr SEK, h axel 1 5,0 4, Årlig förändring, v axel 4,0 3,5 Källa: SCB, säsongrensad Tramo/Seats -3 3,0 feb-09 feb-10 feb-11 feb-12 feb-13 feb-14 feb-15 Exportorder av elmaskiner. Sverige Exportorder elmaskiner. Sverige Årlig förändring Exportorder Index 2010= % 5 Årlig förändring v axel Exportorder Index h axel Källa: SCB -% 60 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 9 Teknikföretagens konjunkturprognos nr

10 Teknikindustri i Sverige Tekniktjänster Förväntningar upp, men med stora brister Nettoomsättningen för tekniska konsulter ökade med hela 7,5 procent i fjol efter en liten ökning på en dryg procentenhet året innan. Det senaste utfallet för konjunkturdata för första kvartalet 2015 tyder på att företagen anser affärsläget som starkare än normalt och bättre än företagens egen rapportering under Fler företag redovisar därutöver stigande efterfrågan mellan första kvartalet i år och närmast föregående kvartal. Samtidigt förväntar företagen också ett fortsatt bra affärsläge under loppet av Det återstår att se om förväntningarna infrias, då bristen på arbetskraft är mycket hög och har på senare tid ökat från att omfatta hälften av företagen för ett halvår sedan till knappt 60 procent under första kvartalet i år. Minskat antal anställda Trots denna brist minskade paradoxalt nog antalet anställda (räknat som årsgenomsnitt) 2014 även om en marginell ökning skedde mellan tredje och fjärde kvartalet. Troligtvis kan bristen på arbetskraft inte tillgodoses för många företag som följd av regionala eller kompetensmässiga obalanser. Ökning även 2015 Försäljningen förväntas öka i ganska hög takt eller med omkring sju procent även i år. Ökade priser, som började öka i högre takt än tidigare under sista kvartalet i fjol, och fler debiterbara timmar per anställd bidrar rimligtvis. Arbetskraftsbrist verkar i motsatt riktning. Samtidigt påverkas utvecklingen av hur externa kunder avvecklar, förlänger eller initierar nya uppdrag. Enskilt stora kunder inom industrin har redan minskat eller planerar att minska inköpt konsultverksamhet. 10 Teknikföretagens konjunkturprognos nr

11 Teknikindustri i Sverige Brist på arbetskraft. Tekniska konsulter Andel företag procentenheter Brist på arbetskraft. Tekniska konsulter Källa: KI. SNI kvartal glidande medeltal 0 mar-07 mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 Antal anställda. Tekniska konsulter 1 Årlig förändring Antal anställda. Tekniska konsulter Antal personer 000 8% Antal personer h axel % 000 4% Årlig förändring v axel % Källa: SCB KS-Företagsbaserad. SNI 71. Säsongrensad X12-2% dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec Teknikföretagens konjunkturprognos nr

12 Teknikindustri i Sverige arbetsmarknadsläget Tillfälligt tilltagande varsel och minskat antal anställda Under första kvartalet 2015 har antalet varsel om uppsägning ökat kraftigt. Exkluderas varsel inom tele-och elektronikindustrin har i stället antalet varsel varit begränsat. Produktionsnivån har ökat något sedan i oktober men ligger samtidigt lägre under första kvartalet i år jämfört med motsvarande period i fjol. Företagen räknar rimligtvis med en fortsatt begränsad ökning i produktionsnivån framöver. Skulle inte så ha varit fallet skulle varslen ha tilltagit i betydande grad då produktivitetsutvecklingen och vinstmarginaler, inte bara i fjol utan sedan en längre tid tillbaka, utvecklats svagt. Bara motor Sammantaget förväntas produktionstillväxten bli för låg 2015 för att antalet anställda ska öka netto. Med strukturella neddragningar, och rensat för traditionella säsongsvariationer i tillfälligt anställda, förväntas antalet anställda i teknikindustrin minska med 1,5 procent Det är bara i motorfordonsindustrin och för leverantörer till dessa som antalet anställda ökar 2015 men i relativt liten omfattning. Teknikföretagens barometer visar en relativt begränsad brist på arbetskraft där var sjätte företag rapporterade brist på arbetskraft under första kvartalet i år. Bristen var begränsad för yrkesarbetare där vart tionde företag rapporterade en brist. Däremot var bristen på ingenjörer högre än för yrkesarbetare. Neddragningar framför allt i år men även nästa år förväntas främst för metallarbetare. Antalet anställda tjänstemän förväntas öka något trots en del varsel av tjänstemän på senare tid. 12 Teknikföretagens konjunkturprognos nr

13 Teknikindustri i Sverige Antal per månad Antal anställda som varslats om uppsägning. Teknikindustri Sverige Antal anställda som varslats om uppsägning. Teknikindustri i Sverige Antal varsel per månad mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 Källa: Arbetsförmedlingen. Exkl. tele-och elektronikindustri. Omfattande nedläggning årsskiftet 2011/2012 för en fordonstillverkare Antal Antal anställda metallarbetare teknikindustri. Sverige Anställda anställda metallarbetare. Teknikindustri i Sverige Källa: SCB. Säsongrensad X mar-05 mar-06 mar-07 mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar Teknikföretagens konjunkturprognos nr

14 Teknikindustri i Sverige Priser En stark valuta innebar minskade exportpriser räknat i SEK för teknikindustrin i Sverige. Försvagningen av kronkursen som tilltog under våren 2014 har därefter inneburit ökade exportpriser i SEK. I genomsnitt och räknat i SEK ökade exportpriser för teknikindustri med 2,6 procent Denna prisökning får betraktas som mycket hög särskilt i jämförelse med den genomsnittliga prisnivån för teknikvaror i Sverige sammantaget minskat för perioden Under antagandet om oförändrade växelkurser perioden majdecember 2015 förväntas exportpriserna för teknikindustri öka med höga 6 procent i genomsnitt i år. Här innebär s.k. låg statistisk jämförelsebas under första halvåret i år en relativt hög prisökningstakt innevarande halvår. Prisökningar på teknikprodukter för hemmamarknaden förväntas däremot öka måttligt eller med två procent Antagandena ovan innebär att PPI totalt (producentpriser för hemma- och exportmarknad) för teknikvaror i Sverige ökar med ca 4 procent i genomsnitt Det bör i sammanhanget starkt betonas att valutakurserna även framöver kan komma förändras kraftigt. För exportindustrin är i första hand risken för en omotiverad starkare krona relativt hög. Svårare att räkna hem Baksidan av en svagare växelkurs är naturligtvis inte bara stigande priser utan t.o.m. kraftigt stigande priser på importerat råmaterial, tjänster samt importerad kapitalutrustning. Priserna på importerad maskinutrustning förväntas öka med hela sju procent i år vilket medför att många investeringsprojekt kan bli svåra att räkna hem. Här är ett förtydligande på sin plats. Drygt av Sveriges maskinproduktion exporteras och en övervägande del av de maskiner som sälj i Sverige är importerade. Maskinimport från Tyskland har här en exceptionell särställning. Därefter följer ingenting följt av Italien. Totalt svarar Euroländerna för 2/3 av Sveriges maskinimport. Högsta sedan Euron infördes I Euroområdet har en svagare Euro medfört att exportpriser för teknikindustri på marknader utanför EMU-området ökat, men inte alls i samma takt som valutaförsvagningen. Handelsvägt har Euron försvagats med drygt 15 procent i mars-15 jämfört med motsvarande månad i fjol medan EX-PPI ökat knappt tre procent i årstakt. Hälften av EMU:s teknikexport är internhandel vilket gör att genomslaget på totala producentpriser blir begränsad. PPI (viktat EMU och icke EMU) för teknikindustri sammantaget förväntas öka med 1,5 procent i år vilket ändå blir den högsta ökningstakten sedan euron infördes. 14 Teknikföretagens konjunkturprognos nr

15 Teknikindustri i Sverige Prisindex stål och metaller för teknikindustri i Sverige (Viktade spotpriser i SEK för Viktade Al, Zn, spotpriser Cu och stål) i SEK för Al, Zn, Cu och stål Prisindex stål och metaller för teknikindustri i Sverige 3 Årlig förändring Materialpriser SEK Index 2010= Materialpriser SEK index, h skala -1-2 Årlig förändring i materialpriser, v skala 60 Källa: LME, Eurostat. Stålverk Europa Beräkningar: Teknikföretagen mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 Exportpriser teknikindustri Sverige och växelkursindex TCW. Exportpriser teknikindustri Sverige och växelkursindex TCW 15% Årlig förändring Ärlig förändring % 2 TCW index årlig förändring, h skala 15% 5% Exportpriser årlig förändring, v skala 1 5% -5% -5% -1-15% Källa: SCB (exportprisindex SNI 25-30,33) och Riksbanken (TCW) -1-2 mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar Teknikföretagens konjunkturprognos nr

16 Teknikindustri i Sverige Konjunkturindikatorer Indikatorerna inom EU försämrades under andra och tredje kvartalet i fjol vilket medförde en svag produktionsutveckling för teknikindustrin i hela unionen. Utfallet har nu här förbättrats något, men antyder ändå ännu så länge en låg tillväxt. USA visar ännu på en fortsatt relativt stark utveckling. Ledande indikatorer Ledande indikatorer består av variabler som har en tendens till att återspegla industriproduktionens utveckling 3-6 månader framåt. Sammansättningen av indikatorerna varierar mellan olika länder men består oftast av finansiella variabler som aktiemarknaden eller ränteläget. Andra variabler kan vara arbetade timmar, ordersituation, byggnadstillstånd och för en del länder också företagens framtida förväntningar. Rätt riktning i EMU dämpning i USA Den s.k. ledande indikatorn för EMU länderna försämrades mellan våren 2014 och september samma år för att därefter förbättrats och återigen nå samma nivå som mars i fjol. Detta är naturligtvis en utveckling i rätt riktning, men indikatorn måste fortsätta att förbättras i högre omfattning innan vi kan tala om ett bättre affärsläge och högre produktionstillväxt i teknikindustrin. Vi räknar med att så blir fallet men att tillväxten i teknikproduktionen ännu så länge ändå är begränsad för Eurozonen. I USA visar ledande indikatorer enligt The Conference Board däremot att tillväxten i industriproduktion kan komma fortsätta men att tillväxttakten knappast tilltar utan gradvis dämpas. Om centralbanken genomför räntehöjningar försämras indikatorn allt annat lika och därmed vanligtvis i förlängningen industriproduktionens tillväxt. Syftet med räntehöjningar är ju att ta udden av allt för hög tillväxt som normalt sammanfaller med stigande eller kraftigt stigande resurs- och försäljningspriser. För Kina pekar ledande indikatorer på en fortsatt ensiffrig tillväxt i industriproduktion och ännu så länge ingen ytterligare alarmerande dämpning i tillväxten. I Ryssland pekar indikatorn inte på någon omedelbart förestående vändning av det mycket svaga konjunkturläget. 16 Teknikföretagens konjunkturprognos nr

17 Teknikindustri i Sverige Teknikproduktion EMU och ledande indikatorer EMU 4% 2% Årlig förändring ledande indikator Teknikproduktion EMU och ledande indikator EMU Årlig förändring teknikproduktion EMU, h axel Teknikproduktion årlig förändring 15% 1 5% -2% -4% -6% -8% Årlig förändring ledande indikator EMU + 4 månader, v axel -5% -1-15% -2-25% Källa: Eurostat, OECD -1-3 jun-03 jun-05 jun-07 jun-09 jun-11 jun-13 jun-15 6% Årlig förändring OECD, BRIC, IDN och RSA. Ledande indikator Ledande indikator. OECD, BRIC, IDN och RSA 4% 2% -2% Årlig förändring -4% -6% Källa: OECD. OECD länder samt BRIC, IDN och RSA. Amplitudjusterad -8% feb-09 feb-10 feb-11 feb-12 feb-13 feb-14 feb Teknikföretagens konjunkturprognos nr

18 Teknikindustri i Sverige Konfidensindikatorer i EMU visar liten förbättring Konfidensindikatorer kan konstrueras på olika sätt. Vanligtvis utgår man ifrån företagens rapportering för orderstockar, färdigvarulager samt deras framtida produktionsförväntningar. Utfallen i variablerna kan transformeras till ett index där ett index på kan betraktas som någon sorts form av normalläge. Ett index större än 110 kan betraktas som överhettning. Ett index lägre än sammanfaller oftast med en kontraktion. Olivolja upp trögt för maskindustrin och tjänster Första kvartalet i fjol nådde konfidensindex för teknikindustrin i EMU den högsta nivån sedan andra halvåret Därefter försämrades index men har förbättrats under perioden dec-14 mars -15. Bland delbranscherna rapporteras affärsläget som starkas i tele-, elektronik och motorfordonsindustri medan maskinindustrin inte redovisat någon förbättring sedan våren i fjol. Sammantaget är läget för teknikindustrin således lite bättre än i höstas, men ännu inte riktigt i nivå med läget från våren Affärsläget har stärkts enligt företagen i teknikindustrin i Italien och Spanien, men är fortsatt näst intill besvärande i Frankrike. Den tidigare pessimismen enligt teknikindustri i Tyskland från i andra halvåret i fjol har förbytts till en begynnande optimism. Läget rörande orderstocken har därutöver enligt företagen sedan en längre period i Euroområdet varit klart starkare i Tyskland än i övriga länder. Att det för övrigt går trögt i Europa återspeglas också av att servicesektorn ännu inte riktigt rapporterar någon exceptionell förbättring rörande affärsläget. Konsumentförtroende Konsumentförtroendet i Euroområdet försämrades under andra halvåret i fjol för att nu ha förbättrats, bl.a. som följd av fallande energipriser och en liten ljusning på arbetsmarknaden även om vi exkluderar den tyska arbetsmarknaden. Detta bådar gott för hushållens konsumtion åtminstone på kort sikt. På lång sikt och om en tillväxtperiod i Euroområdet värd namnet ska bli bestående måste strukturella problem på arbetsmarknaden hanteras i ännu högre omfattning än vad som hittills gjorts 3. Fortsätter sysselsättningen öka (exkl. Tyskland) förväntas hushållens konsumtion öka med 1,5 procent i år (1 procent i fjol). En konsumtionsboom är dock långt, långt borta. 3) För en bra genomgång av exempelvis Frankrikes notoriska problem på arbetsmarknaden se BNP Paribas France: unemployment a deep-rooted problem.http://economicresearch.bnpparibas.com/views/displaypublication. aspx?type=document&idpdf= Teknikföretagens konjunkturprognos nr

19 Teknikindustri i Sverige 130 Företagens bedömningar orderstocken teknikindustri. EMU exkl. Tyskland samt Tyskland Företagens bedömningar orderstocken teknikindustri. EMU exkl. Tyskland samt Tyskland Orderstock större än normalt minus mindre än normalt, Index 110 Tyskland EMU ex. Tyskl. 70 Källa: DG EcFin. Normerat index > är förknippat med förbättrad konjunktur och ökad produktion. Vikter enligt DG EcFIN. Mätmånad mars publicering april 60 mar-07 mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 Konfidensindikatorn. EU28 Index Konfidensindikatorn. EU Industri Tjänster Källa: DG EcFin. Bearbetning av order,lager och förväntad produktion. Affärsläget Index > bättre än normalt, < sämre än normalt. Mätmånad Mars. Publicering April 40 mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar Teknikföretagens konjunkturprognos nr

20 Investeringsvaror Fortsatt relativt starkt i USA Tillväxten i globala investeringar bedöms ha ökat med begränsade 3,5 procent i volym i fjol. Volymökningen bedöms bli 3,0 procent i USD i år. Mätt i USD i löpande priser som följd av växelkurseffekter EUR/USD förväntas dock en minskning. Detta gäller för övrigt även global BNP i löpande USD. En gynnsam investeringskonjunktur fortsätter i USA även i år. Produktion och efterfrågan i stort sett samtliga maskiner är hög. Vinsttillväxten i näringslivet är god och kapacitetsutnyttjandet ligger på en hög nivå. Fortfarande pressas näringslivet och industrin i EU/ EMU av otillfredsställande vinsttillväxt vilket klart begränsar förutsättningarna för en omfattande ökning i efterfrågan på investeringsvaror. Positivt är att industrins kapacitetsutnyttjande har stigit de senaste fyra kvartalen och ligger därmed på den högsta nivån sedan våren På sikt indikerar detta vanligtvis en lite högre efterfrågan på investeringsvaror. I någon mån ljusning i Euroområdet Vi räknar med att efterfrågan på investeringsvaror inom EMU sammantaget blir lägre än normalt även 2015 om än lite högre än i fjol. I volymtermer förväntas investeringarna öka med 1,5 procent räknat i lokal valuta. Här ska dock noteras att efterfrågan utvecklas olika inom Europa. Efterfrågan är f.n. högre i Tyskland, Storbritannien och nu också i Spanien än i övriga länder. Här är det främst Italien och Frankrike som utmärker sig mest negativt. Vi ser dock lite ljusare på maskininvesteringar i Frankrike och Italien i år. En ökning på modesta en procent i Italien i år skulle bli den första sedan I Frankrike förväntas också en liten ökning på en procent i år. Tvärnit i Kina I Kina började byggandet minska i fjol och fortsätter minska i år samtidigt som tillväxten i maskininvesteringar dämpats. Under första kvartalet i år ökade maskinproduktionen i Kina i den lägsta omfattningen, +3,2 procent i årstakt, sedan officiella siffror började presenteras Maskinproduktionen har trefaldigats men har nu således knappt styrfart. Samtidigt faller investeringarna i Ryssland och Brasilien i år. 20 Teknikföretagens konjunkturprognos nr

21 Investeringar i maskiner, utrustning och byggnader USA och Europa. Index 2010= Investeringar i maskiner, utrustning och byggnader. USA och Europa. Index 2010= 135 Index 2010= USA EMU 95 Källa: Eurostat, BEA. Investeringar i volym lokala valutor 85 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 Vinster i näringslivet. EMU och USA. Index 2010=. Vinster i näringslivet. EMU och USA. Index 2010= 140 Index 2010= USA EMU Källa: BEA, Eurostat. Vinstbegrepp enligt NR. Näringslivet exkl. finansiell sektor. Lokala valutor löpande priser dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec Teknikföretagens konjunkturprognos nr

22 Transportmedel Ökad efterfrågan i Europa Efter att ha minskat sex år i rad ökade äntligen personbilsförsäljningen EU i fjol. I år har uppstarten varit fortsatt positiv bland annat som följd av relativt bra försäljningsökning i Tyskland och Storbritannien samt genom fortsatta skrotningsstimulanser i Spanien och ett generellt stort spektrum av övriga konsumentrabatter. Äntligen visar också Italien och Frankrike lite bättre momentum. Tidigare höga försäljningsnivåer för EU nåddes under perioden (14-15,6 milj per år) vilket gör att utbytesbehovet ökar. I år bedöms EU:s personbilsförsäljning öka med sex procent vilket är något högre än tillväxten i fjol. Därmed skulle en nivå på 13,3 miljoner enheter nås. Mot högstanivå I USA förväntas försäljningen av personbilar plus light-trucks nå 17 miljoner enheter i år. Här är arbetsmarknadsläget klart positivt vilket stimulerar hushållens bilinköp. Därutöver ligger hushållens konsumentförtroende för framtida bilinköp kvar på relativt hög nivå. Senast 17 milj. enheter nåddes var Med det skrotnings- och utbytesbeteende som normalt råder är det dags igen för dessa försäljningsnivåer. En extra positiv impuls kommer därutöver om nuvarande låga bensinpris på 5,50 kr/liter (fem komma femtio) inte stiger allt för mycket. En balanserad ekonomisk utveckling i amerikansk ekonomi framöver kan innebära all-time high på 17,5 milj enheter 2016 även om en och annan bedömare räknar med denna nivå redan i år. Fritt fall globalt ungefär 89 miljoner bilar I Kina ökar personbilsförsäljningen i betydligt lägre takt än för några år sedan. I år förväntas försäljningen öka med åtta procent. Därmed hamnar nivåerna 21,5 miljoner personbilarbilar i år. Trängsel, kvotering, miljöproblem, minskning i den arbetsföra befolkningen samt en dämpning i allmän ekonomisk tillväxt medför att en tvåsiffrig tillväxt för tillfället kan lämnas därhän. För andra året i rad minskar dock försäljningen av lätta kommersiella fordon som följd av den lägre ekonomiska tillväxten. Interna och externa problem i Ryssland har gjort att bilförsäljningen nu är i närmast i fritt fall. Brasilien visar en likartad utveckling. Med lite tur stabiliseras försäljningen på årets låga nivåer i båda dessa länder nästa år. Global försäljning av personbilar och lätta kommersiella fordon når ungefär 89 miljoner enheter i år eller en ökning med två procent jämfört med nivån ifjol. 22 Teknikföretagens konjunkturprognos nr

23 Personbilsförsäljning per månad. EU och USA Personbilsförsäljning per månad. EU och USA Antal per månad USA EU Källa: ACEA,BEA, Säsongrensad Tramo/Seats. Enstaka perioder påverkade av skrotningspremier apr-07 apr-08 apr-09 apr-10 apr-11 apr-12 apr-13 apr-14 apr-15 4 Årlig förändring 3 Personbilsförsäljning per månad. Brasilien och Ryssland Personbilsförsäljning per månad. Brasilien och Ryssland Antal per månad Antal, h axel Källa: AEB, Bilindustriförening Säsongrensad X12 Årlig förändring, v axel -3 0 mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar Teknikföretagens konjunkturprognos nr

24 Global teknikproduktion Har tappat tempo Mellan första kvartalet i år och sista kvartalet i fjol har produktionsnivån i global teknikindustri varit närmast oförändrad. Bakgrunden till detta är främst en marginell ökning i Kina och USA. Under glansperioden ökade vanligtvis produktionsnivån i Kina med hela 3,5-4 procent från ett kvartal till ett annat, en trend som nu brutits. Samtidigt har produktionsnivå minskat i Ryssland, Brasilien och Japan. Det är bara USA, Kina, Kanada och Mexiko av de större länderna som kan visa en tillväxt på fyra procent eller mer i årstakt under första kvartalet. Produktionsnivån för EMU-länderna visar ännu så länge ingen större acceleration utan ökar ungefär som fjolårets genomsnitt, eller drygt en procent i årstakt under första kvartalet i år. Positivt är att Indien har kommit tillbaka något med ökad produktionsnivå första kvartalet i år efter över tre år av minskad produktion. Tillväxten för teknikindustri globalt förväntas öka med på 4,5 procent 2015, vilket blir en halv procentenhet lägre än i fjol. Med ett Kina som bromsar in blir global tillväxt 2015 den lägsta sedan Vi förväntar oss att bara USA, Kina och Mexiko visar en tillväxt på fyra procent eller mer Tillväxten blir en halvprocentenhet högre för EMU sammantaget i år jämfört med i fjol eller 2 procent. Produktionen minskar kraftigt i Brasilien och Ryssland. Koreas tillväxt förväntas bli betydligt lägre än normalt, eller ca två procent. Japan möter en svag hemmamarknad men en hyfsad exportutveckling som dessvärre nu bromsas av lägre efterfrågan i Kina. Total förväntas produktionen i Japan öka med låga en procent i år. Det spretar allt mer mirakel mindre troligt Perioden ökade global teknikproduktion med i genomsnitt 3,8 procent per år och följde därmed i stort sett tillväxten i global BNP. Perioden därefter, , visar ett divergerande förlopp. Tillväxten i Kina har i genomsnitt varit 13 procent per år, men som alltså avtagit I EU har produktionen i stället minskat med en procent per år, där Italien, Frankrike och Spanien visar en näst intill dramatisk tillbakagång medan Tyskland är tillbaka och t.o.m. passerat produktionstoppen före finanskrisen. I USA har tillväxten varit tre procent per år och därutöver tilltagit För EU sammantaget krävs nu ett tillväxtmirakel för att komma i kapp. Givet att global produktion växer med tre procent per år de kommande tio åren behöver teknikindustri i EU växa med 6,5 procent per år för att komma ikapp. Ett sådant mirakel tror vi dessvärre inte på. 24 Teknikföretagens konjunkturprognos nr

25 Produktionsvolym teknikindustri. Globalt Produktionsvolym teknikindustri. Globalt 25% Årlig förändring Produktionsnivå 2006 = % 1 5% Produktionsnivå index, h axel 110-5% -1 Årlig förändring i produktionsnivå, v axel -15% EU,USA,Japan,Kina,Taiwan,Korea,Brasilien,Mexico, Turkiet,Kanada,Indien,Ryssland,Schweiz Källa:Eurostat,FED,National statistics. ISIC 25-30,33 el. motsv. Metallvaror,Tele,Elektronik, Instrument, Elmaskiner.Maskiner, Motorfordon, Övr. Transportmedel. Prel 1:a kv mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 Produktionsvolym teknikindustri Produktionsvolym Teknikindustri Index 2005= USA 110 Tyskland EU28 exkl Tyskland 70 Japan ITA,ESP,FRA Källa: Respektive Stat.byrå. Naturkatastrof Japan våren mar-04 mar-05 mar-06 mar-07 mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar Teknikföretagens konjunkturprognos nr

26 tyskland Åt rätt håll Ett försämrat utfall i industrins och hushållens förtroendeindikatorer under andra halvåret i fjol har brutits. Prognoserna för den ekonomiska tillväxten i år har följaktligen reviderats upp på senare tid. BNP tillväxten kan med lite tur till och med öka med två procent i år vilket i så fall skulle bli den högst tillväxten sedan IFO-index som återspeglar industrin och näringslivets syn på affärsklimatet antyder tilltagande tillväxt under loppet av 2015 givet att företagens förväntningar om ett lite starkare framtida affärsläge slår in. Tillväxt men ingen boom Produktionen i teknikindustrin ökade marginellt under 2012 och 2013 men nådde en ökning på 2,5 procent i fjol. I år räknar vi och de tyska branschorganisationerna med en tillväxt i ungefär samma storleksordning som Året har dock startat upp svagt för personbilsindustrin och under första kvartalet minskade produktionsvolymen kalenderkorrigerat med en procent jämfört med första kvartalet i fjol. Vi räknar med att produktionen för hela motorfordonsindustrin ökar med tre procent i år. I maskinindustrin förväntas produktionen öka med två procent i år jämfört med en procent i fjol. Den internationella efterfrågan på investeringsvaror medger inte högre tillväxt än så. Positivt är att orderingången på tysk maskinutrustning från övriga Euroländer ökar i hyfsat bra takt under sista kvartalet i fjol och första kvartalet i år. Detta är den bästa ledande indikatorn för investeringsaktiviteten i Europa. Fortfarande möter dock tillverkare av mineral- och bergbrytningsmaskiner samt textilmaskiner i Tyskland av låg efterfrågan, här har också företagen negativa utsikter kommande halvår. Tillverkare av maskiner för livsmedel samt lyft- och godshantering har inte så mycket att klaga på. Likartad marknadsbild fortsatt export Den eltekniska industrin rapporterar en kraftigt försämrad export till Ryssland och Brasilien samt nolltillväxt i Kina under första kvartalet i år. Positivt är i stället att efterfrågan ökat i Europa exkl. Frankrike samt i USA. Detta är en återspegling av vad många andra länder däribland Sverige rapporterar rörande marknadsläget just nu. Sveriges teknikexport till Tyskland ökade något i fjol genom främst ökad export av maskiner och bildelar. Detta var ganska självklart då fordonsproduktion och inhemska maskininvesteringar ökade. Därför är det av stor vikt att detta kan fortsätta även i år. Mycket tyder på det, vilket är positivt. 26 Teknikföretagens konjunkturprognos nr

27 Orderstocken. Motorfordon och maskinindustri. Tyskland Index 115 Orderstocken motorfordon och maskinindustri.tyskland 110 Motorfordon Maskinindustri Källa: IFO. Långsiktigt genomsnitt =. Index > större än normalt. Index < mindre än normalt. Mätmånad mars-15 Publicering april mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 Produktionsvolym teknikindustri, Tyskland Produktionsvolym teknikindustri.tyskland 3 Årlig förändring Produktionsnivå Index 2010= Produktionsnivå, h axel Årlig förändring i produktionsnivå, v axel -1-2 Källa:Stat.Bundesamt. 3 månader glidande medeltal. Säsongrensade data mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar Teknikföretagens konjunkturprognos nr

28 italien, spanien och STORBRITANNIEN Bättre på kort sikt Den ekonomiska aktiviteten har tilltagit något i Frankrike och Italien. Enligt EU-barometern ser teknikföretag i båda länder lite mer optimistisk på affärsläget under första kvartalet i är än under andra halvåret fjol, även om läget i många fall är besvärande jämfört med exempelvis Tyskland. Framför allt är det bilindustrin med Fiat, Renault och PSA som kvicknat till som följd av ökad bilförsäljning i Europa. Trots att bilindustrin i Italien möter en bättre efterfrågan för närvarande förväntas produktionstillväxten för teknikindustrin öka med begränsade två procent i år, d.v.s. inte mycket till s.k. återhämtning. Fortsatt trögt för investeringsvaruindustrin är bidraget till begränsad tillväxt. Positivt är produktionstillväxten i år i så fall skulle vara det första året av tillväxt sedan Italien lyckades få ner det offentliga budgetunderskottet till tre procent av BNP i fjol. Dessvärre har inte landet någon gång sedan OECD:s statistik startade 1960 lyckats med att visa överskott i offentliga finanser. BNP-tillväxten minskade årligen men förvänts öka något eller med 0,5 procent i år. I Frankrike har produktionsnivån i teknikindustrin trendmässigt minskat något mellan andra kvartalet i fjol och första kvartalet i år. Detta har medfört att produktionsnivån är en dryg procentenhet lägre under första kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Här har visserligen produktionsnivån för tillverkare av motorfordon ökat samtidigt som den i likhet med många andra länder minskat för tillverkare av investeringsvaror. Med bilindustrins måttliga expansion och under antagande om långsam förbättring i efterfrågan på investeringsvaror i Euroområdet och på hemmamarknaden förväntas produktionen för teknikindustrin bli oförändrad i år precis som i fjol. Storbritannien har kommit längst bland de större EU länderna att få upp tillväxttakten. BNP tillväxten förväntas nå 2,5 procent i år eller marginellt lägre än i fjol. Efterfrågan på investeringsvaror är hög på hemmamarknaden men dämpas något i år efter fjolårets relativt starka tillväxt. Hushållens konsumtion tilltar i år då arbetslösheten kryper neråt. Orosmoln är naturligtvis den låga inflationen som visar små tecken på att tillta samt bytesbalansunderskottet. Teknikindustrin har inte så mycket att klaga på vad gäller efterfrågan från hemmamarknaden. Den höga pundkursen håller dock tillbaka exporten. Produktionen förväntas öka med två procent i år vilket är en halvering av tillväxttakten jämfört med Teknikföretagens konjunkturprognos nr

29 Maskininvesteringar Frankrike och Italien samt Sveriges export till Frankrike och Italien av investeringsvaror. Maskininvesteringar Frankrike och Italien samt Sveriges export till Frankrike och Italien av investeringsvaror. 15% 3 Sveriges export. Årlig förändring Maskininvesteringar. Årlig förändring 1 2 5% Maskininvesteringar. Årlig förändring, h axel 1-5% -1 Sveriges export. Årlig förändring, v axel % Källa: Eurostat, SCB. Säsongrensad Tramo/Seats. Rullande vikter. -25% -5 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Index 2005= Produktionsnivå teknikindustri. Frankrike, Italien och Storbritannien Produktionsnivå teknikindustri. Frankrike, Italien och Storbritannien 110 Storbritannien Frankrike Italien 70 Källa: Nat.stat 60 mar-05 mar-06 mar-07 mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar Teknikföretagens konjunkturprognos nr

30 USA Femte året av expansion. Export bromsar hemma gasar Exportberoendet för amerikansk teknikindustri är inte ens i närheten av det höga exportberoende som teknikindustri Sverige och Tyskland visar. Vi noterar att exporten i USA ändå har dämpats som följd av starkare dollarkurs. Samtidigt motverkas detta av en efterfrågan från hemmamarknaden som är fortsatt högre än normalt. Trots lite väderstörningar under vintern som tillfälligt påverkat den ekonomiska aktiviteten (även denna vinter) förväntas BNP tillväxten öka med 2,5 procent i år 4. Investeringar i privat sektor bedöms växa med fem procent och husbyggandet ser ut att nå 1,1 miljoner påbörjade bostäder. Med bra fart i personbilsförsäljningen som redogjorde för ovan är läget således förhållandevis gott vad gäller teknikindustrins efterfrågan från hemmamarknaden. Produktionstillväxten för teknikindustri sammantaget 2015 förväntas därmed öka ungefär som i fjol eller med 5 procent. Närmast i tur, givet att tillväxten håller i sig och om inflations- och lönetrycket stiger, är således räntehöjningar. Enligt Centralbanken är tidpunkten för dessa; when it has seen further improvement in the labor market and is confident that inflation will move back to its objective. Glasklart! Lönedebatten Det har dykt upp en debatt som konstaterat att löneökningar på amerikansk arbetsmarknad inte riktigt vill ta fart. Det finns naturligtvis olika förklaringar till detta, särskilt sammansättningseffekter som skillnader mellan branscher eller mellan yrken. För teknikindustrin kan dock konstateras att lönenivån minskat i bilindustrin sedan 2009 och varit oförändrad i elektronikindustrin sedan 2011 och för båda med få tecken till att tillta för närvarande. Delar av bil- och flygindustrin är två av få branscher i USA som har kollektivavtal. Att statistiskt frysa lönerna i bilindustrin har åstadkommits genom ökad användning av s.k. tier 1 arbetskraft eller icke senior arbetskraft med lägre lönenivå än senior arbetskraft. Detta har varit ett resultat av att stora delar av den amerikanska bilindustrin höll på att gå omkull efter finanskrisens härjningar Därutöver har nyetablerade företag i bilindustrin oftast en betydligt lägre lönekostnad än etablerade företag i Detroit-trakten. Det amerikanska bilarbetarfacket tycker naturligtvis att detta inte är så bra, men samtidigt har löneutvecklingen bidragit till att företag i Detroit-trakten inte helt lämnat landet. Löneutvecklingen har också bidragit till en sysselsättningsökning på personer mellan 4:e kvartalet :a kv Kvantitet före pris så att säga. 4) Jämfört med första kvartalet i fjol ökade BNP med 3 procent, men bara med 0,2 procent i exponentiell årstakt mellan första kvartalet 2015 och sista kvartalet i fjol. 30 Teknikföretagens konjunkturprognos nr

31 Produktionsvolym Teknikindustri. USA Produktionsvolym Teknikindustri. USA 2 Årlig förändring 1 Index 2007= Produktionsnivå index, h skala 110 Årlig förändring i produktionsnivå, v skala Källa: Federal Reserve. 3 månader glidande medelvärde. Säsongrensade data mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 Amerikanska teknikexport. Mdr USD per månad. Teknikexport mdr USD per månad. USA 3 Årlig förändring Nivå Mdr US per månad Mdr USD, h axel Årlig förändring, v axel Källa: Census Bureau. Export enligt Naics mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar Teknikföretagens konjunkturprognos nr

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 2014 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:A KVARTALET 14 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 57 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 587 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 2015 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:A KVARTALET 215 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 566 företag. Försäljningen uppgår samman taget till 543 Mdr SEK, varav 77

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 1:a KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för första kvartalet omfattar bedömningar från 556 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 589 Mdr SEK, varav 78

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2017 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 217 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 534 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 615 Mdr SEK, varav 8 % säljs

Läs mer

Fortsatt lågkonjunktur

Fortsatt lågkonjunktur Teknikföretagens konjunkturbarometer 2:A kvartalet 12 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 485 företag. Försäljningen uppgår till 53 Mdr SEK, varav 79 % säljs

Läs mer

Bilder konjunkturrapport November 2013

Bilder konjunkturrapport November 2013 Bilder konjunkturrapport November 2013 Konjunkturindikatorer 4% 2% ledande indikator Teknikproduktion EMU och ledande indikator EMU Teknikproduktion årlig förändring 15% 1 5% -2% -4% -6% ledande indikator

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS PROGNOS MAJ 2014

TEKNIKFÖRETAGENS PROGNOS MAJ 2014 TEKNIKFÖRETAGENS PROGNOS MAJ 2014 Teknikföretagens konjunkturprognos utges två gånger per år, i maj och november. Begränsad tillväxt 2014 Återhämtningen inom EU går långsamt. Utanför EU är det däremot

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 2:a KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet omfattar bedömningar från 513 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 572 Mdr SEK, varav 77 %

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt Arbetsgivargrupp 2016-09-22 Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Disposition Utgångsläget för teknikindustrin i Sverige Arbetskraftskostnader

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016

TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 2016 TEKNIKFÖRETAGENS BAROMETER 3:e KVARTALET 216 Teknikföretagens konjunkturbarometer för 3:e kvartalet omfattar bedömningar från 537 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 566 Mdr SEK, varav 76 % säljs

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS PROGNOS NOVEMBER 2015

TEKNIKFÖRETAGENS PROGNOS NOVEMBER 2015 TEKNIKFÖRETAGENS PROGNOS NOVEMBER 2015 Teknikföretagens konjunkturprognos utges två gånger per år, i maj och november. Fortsatt begränsad tillväxt Den exportviktade globala BNP tillväxten förväntas öka

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS PROGNOS NOVEMBER 2014

TEKNIKFÖRETAGENS PROGNOS NOVEMBER 2014 TEKNIKFÖRETAGENS PROGNOS NOVEMBER 2014 Teknikföretagens konjunkturprognos utges två gånger per år, i maj och november. Få ljuspunkter inför 2015 Försämrade utfall i konjunkturindikatorer efter vårens politiska

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS PROGNOS NOVEMBER 2017

TEKNIKFÖRETAGENS PROGNOS NOVEMBER 2017 TEKNIKFÖRETAGENS PROGNOS NOVEMBER 2017 Teknikföretagens konjunkturprognos utges två gånger per år i maj och november Efter toppen Den cykliska teknikindustrin globalt och i Sverige är nu mitt i en högkonjunktur

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS PROGNOS MAJ 2017

TEKNIKFÖRETAGENS PROGNOS MAJ 2017 TEKNIKFÖRETAGENS PROGNOS MAJ 2017 Teknikföretagens konjunkturprognos utges två gånger per år i maj och november Mot toppen Efterfrågan på investeringsvaror har ökat. Det senaste halvåret visar en ökad

Läs mer

Lågkonjunktur och osäkerhet 2012... 2 teknikindustrin i Sverige

Lågkonjunktur och osäkerhet 2012... 2 teknikindustrin i Sverige Teknikföretagens konjunkturprognos NOVEMBER 2011 Teknikföretagens konjunkturprognos utges två gånger per år, i maj och november. Nivå Teknikföretag totalt 2010 2009 2010 2011 prog 2012 prog Produktionsvärde

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

November ytterligare fyra procent. Totalt innebär detta att nedgången kan komma att omfatta

November ytterligare fyra procent. Totalt innebär detta att nedgången kan komma att omfatta Teknikföretagens konjunkturprognos Teknikföretagens konjunkturprognos utges två gånger per år, i maj och november. November 212 Utsikter 213: Lägre produktion och färre anställda Produktionen för teknikföretag

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS PROGNOS NOVEMBER 2016

TEKNIKFÖRETAGENS PROGNOS NOVEMBER 2016 TEKNIKFÖRETAGENS PROGNOS NOVEMBER 2016 Teknikföretagens konjunkturprognos utges två gånger per år i maj och november. Stora kontraster Kontrasterna mellan teknikindustrins delbranscher fortsätter att prägla

Läs mer

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Finanskriser: Bad policy, bad bankers and bad luck 2 The new normal Dopad BNP-tillväxt The great moderation Hög privat skuldsättning Låg offentlig

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys 2 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 46 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 46 84 2 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Inflationstakten i sjönk,7% i juli

Läs mer

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Högre ökningstakt i Sverige än i Västeuropa och Euroområdet... 4 Växelkursförändringar av stor

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

TEKNIKFÖRETAGENS PROGNOS MAJ 2016

TEKNIKFÖRETAGENS PROGNOS MAJ 2016 TEKNIKFÖRETAGENS PROGNOS MAJ 2016 Teknikföretagens konjunkturprognos utges två gånger per år i maj och november. Tillfälligt stark tillväxt Den tillfälliga tillväxtboomen för fordonsindustrin medför att

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn

PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn 14 01 02 PMI sjönk till 52,2 i december utdragen återhämtning inom industrisektorn PMI-totalt sjönk med 3,8 indexenheter till 52,2 i december. Samtliga ingående delindex, förutom index för leverantörernas

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Inför 2016 års avtalsrörelse. en rapport av Industrins Ekonomiska Råd Oktober 2015

Inför 2016 års avtalsrörelse. en rapport av Industrins Ekonomiska Råd Oktober 2015 Inför 2016 års avtalsrörelse en rapport av Industrins Ekonomiska Råd Oktober 2015 Industrins Ekonomiska Råd Cecilia Hermansson, KTH/Swedbank Mauro Gozzo, Business Sweden Juhana Vartiainen, Riksdagen, Finland

Läs mer

Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för teknikföretag 2013

Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för teknikföretag 2013 Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för teknikföretag Innehåll Teknikföretag sammanfattning... 3 Teknikföretag efter bransch, leverantörer och storleksgrupper... 4 Metallvaruindustri... 5 Tele-, elektronik-

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild

PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild 2015-10-01 PMI steg till 53,3 i september delindexen gav spretig bild PMI-total steg från 53,2 i augusti till 53,3 i september främst med stöd från delindex för sysselsättning. Trots uppgången med en tiondel

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 7 november 13 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Läget i svensk ekonomi och den aktuella penningpolitiken Utmaningar på arbetsmarknaden

Läs mer

Verkligheten på väg ikapp svensk ekonomi

Verkligheten på väg ikapp svensk ekonomi Verkligheten på väg ikapp svensk ekonomi Sverige kan inte gå i otakt med världsekonomin. Tecknen är nu tydliga på att verkligheten kommer ikapp svensk ekonomi, som visat mycket höga tillväxttal under 2015.

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Det ekonomiska läget November Carl Oreland

Det ekonomiska läget November Carl Oreland Det ekonomiska läget November 2014 Carl Oreland 141104 BNP-tillväxten i USA är god och har överträffat förväntningarna, men i euroområdet. 2 Fortsatt mycket expansiv penningpolitik som dock divergerar

Läs mer

Prognosenkät underleverantörer

Prognosenkät underleverantörer Bilaga pressmeddelande 2011-11-08 Prognosenkät underleverantörer Teknikföretagen har under senare delen av oktober månad 2011 tillfrågat och fått svar från 135 leverantörsföretag om hur de ser på efterfrågan

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur

PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur 2015-11-02 PMI steg till 53,5 i oktober stadig industrikonjunktur PMI-total steg från 53,3 i september till 53,5 i oktober. Det fjärde kvartalet inleds med en solid tillväxttakt enligt ett tre-månaders

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Penningpolitisk rapport september 2015

Penningpolitisk rapport september 2015 Penningpolitisk rapport september 2015 Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

New figures for Sweden

New figures for Sweden New figures for Sweden FKG 2013-10-10 Anders Rune New figures for Sweden Bokslut 2012 Aktuellt om konjunkturen Strukturella förändringar Konkurrensförutsättningarna i Sverige Utsikter i Sverige och internationellt

Läs mer

Konjunkturindikatorer 2015

Konjunkturindikatorer 2015 Översikter och indikatorer 2013:1 Översikter och indikatorer 2016:2 Publicerad: 21-01-2016 Richard Palmer, utredare, tel. +358 (0)18 25 4 89 Konjunkturindikatorer 2015 I korthet - Förändringar i råoljepriset

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner

PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner 2015 03 02 PMI föll till 53,3 i februari svagare faktisk produktion men ljusare framtidsplaner PMI-total föll med 1,9 indexenheter till 53,3 i februari. Delindex för produktion är den främsta förklaringsfaktorn

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för teknikföretag 2011

Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för teknikföretag 2011 Lönsamhet och ekonomiska nyckeltal för teknikföretag Innehåll Teknikföretag sammanfattning...4 Teknikföretagens huvudbranscher...6 Metallvaruindustri...7 Tele-, elektronik-, data- och instrumentindustri...9

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 18 maj 2010 Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Höst 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Höst 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Höst 2014 Antal invånare den 31 ember 2013 Sverige 9,65 miljoner Stockholms län 2 163 000 22% Västra Götaland 1 615 000 17% Skåne län 1 274 000 13% Göteborgsregionens 13 kommuner

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden SAMMANFATTNING

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden SAMMANFATTNING Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2016 2018 SAMMANFATTNING Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 1 Arbetsmarknadsutsikterna i korthet Fortsatt stark arbetsmarknad Åren 2016-2018

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE JUNI 2016 Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö, Telefon +46 40 35 25 00 Pedagogens

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Penningpolitiken september 2010. Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 2010 2010-09-09

Penningpolitiken september 2010. Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 2010 2010-09-09 Penningpolitiken september 1 Lars E.O. Svensson Sveriges Riksbank Finansmarknadsdagen 1 1-9-9 1 Penningpolitisk uppdatering september 1 Flexibel inflationsmålspolitik Resursutnyttjandet Reporäntebanans

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

Penningpolitisk rapport April 2016

Penningpolitisk rapport April 2016 Penningpolitisk rapport April 2016 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade terminsräntors

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 8 november 212 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Det senaste årets utveckling och penningpolitik Försämrade tillväxtutsikter och lågt

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT DECEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT DECEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT DECEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer