TEKNIK 06. Hjälpmedel för att upprätta beskrivning av tekniska arbetsuppgifter i förvaltningsentreprenader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNIK 06. Hjälpmedel för att upprätta beskrivning av tekniska arbetsuppgifter i förvaltningsentreprenader"

Transkript

1 TEKNIK 06 Hjälpmedel för att upprätta beskrivning av tekniska arbetsuppgifter i förvaltningsentreprenader

2 Synpunkter på denna publikation, liksom förslag till ändringar och kompletteringar inför nästa utgåva tas tacksamt emot av AB Svensk Byggtjänst Stockholm Telefon Telefax ISBN Mångfaldigandet av innehållet i detta häfte, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av AB Svensk Byggtjänst AB Svensk Byggtjänst Tryck: Elanders Infologistics Väst AB, Stockholm 2006

3 Innehållsförteckning Företal...6 Beskrivning av tekniska arbetsuppgifter baserade på krav på utförande kompletterat med funktionskrav...7 Inledning...7 Råd och anvisningar...7 T Tekniska arbetsuppgifter i fastighetsförvaltning...11 Övergripande krav för entreprenaden...12 T0 Allmänt...14 T1 Utemiljö...15 T1.1 Vegetationsytor...15 T1.2 Markbeläggningar...23 T1.3 Fast utrustning på tomt...25 T1.4 Lös utrustning på tomt...30 T1.8 Diverse på tomt...30 T1.9 Övrigt på tomt...31 T2 Byggnad utvändigt...32 T2.1 Yttertak, skärmtak o d...32 T2.2 Fasader...34 T2.9 Övrigt byggnad utvändigt...37 T3 Byggnad invändigt...38 T3.1 Driftutrymmen...40 T3.2 Gemensamma utrymmen...41 T3.3 Enskilda utrymmen...44 T3.4 Husgrunder...44 T3.5 Kallvindar...44 T4 VA, VVS, Kyl och processmediesystem...45 T4.1 VA, fjärrvärme, fjärrkylnät m m i mark...45 T4.2 Försörjningssystem för flytande och gasformiga medier i byggnad...48 T4.3 Avloppsvattensystem i byggnad...58 T4.4 Brandsläckningssystem...59 T4.5 Kylsystem i byggnad...62 T4.6 Värmesystem i byggnad...64 T4.7 Luftbehandlingssystem...72 T5 Elsystem...78

4 T5.1 Elkraftsystem...78 T5.2 System för spänningsutjämning...83 T6 Tele och datasystem...84 T6.1 Teletekniska säkerhetssystem...84 T6.2 Telesignalssystem...86 T6.3 Tele och datakommunikationssystem...86 T6.8 Diverse teletekniska system...87 T7 Transportsystem...88 T7.1 Anläggningar för avfallshantering...88 T7.2 Hissar...88 T7.3 Rulltrappor och rullramper...89 T7.4 Lyftanläggningar...89 T7.8 Diverse transportanläggningar...89 T8 Styr och övervakningssystem...90 Redovisning av funktionskrav, mätmetoder och acceptanskriterier för teknisk fastighetsförvaltning...91 Inledning...91 Råd och anvisningar...91 Huvudindelning baserad på förvaltningsobjekt s skick och livslängd Renhet, visuellt intryck och form Miljöpåverkan Belysning Framkomlighet, bekvämlighet och säkerhet mot olyckor och ohälsa Orienterbarhet Kulturella förhållanden Säkerhet mot intrång Säkerhet mot brand Skydd mot vatten och fukt Termiskt och luftkvalitetsmässigt inomhusklimat Ljudmässigt inomhusklimat Skydd mot störningar från elektriska fält Processvattentillförsel Tappvattentillförsel...122

5 16. Spillvattenavledning Trycklufttillförsel Gastillförsel Elkrafttillförsel Distribution och visning av information Distribution av elektroniska signaler Mottagning av radio och TVsignaler Avfallshantering Interna persontransporter Mottagning och intern transport av gods Övriga egenskaper Huvudindelning baserad på förvaltningsobjekt Funktionskrav på teknisk fastighetsförvaltning T Övergripande T1 Utemiljö T2 Byggnad utvändigt T3 Byggnad invändigt T4 VA, VVS, KYL och processmediesystem T5 Elsystem T6 Tele och datasystem T7 Transportsystem T8 Styr och övervakningssystem...163

6 Företal TEKNIK 06, Hjälpmedel för att upprätta beskrivning av tekniska arbetsuppgifter i förvaltningsentreprenader består av två huvudavsnitt. Det första är av en uppdaterad version av TEKNIK 99. Det andra är ett nytt huvudavsnitt med vars hjälp man kan författa beskrivningar helt baserade på funktionskrav. Det första huvudavsnittet är uppdaterat med samtliga nyheter som publicerats i Aff Beskrivningsnytt och på Svensk Byggtjänsts webbtjänst avseende Aff. Arbetet med huvudavsnittet om funktionskrav inleddes 2004 med Claes Hammarlin som projektledare och Per Ollas som projektmedarbetare och värdefull kunskaps och erfarenhetskälla. En arbetsgrupp som representerar beställare och entreprenörer har fortlöpande granskat och lämnat värdefulla synpunkter på textförslagen. Medlemmar i arbetsgruppen för utvecklingen av funktionskravsavsnittet har varit Göran Albertsson, Lars Alexandersson, Göran Alfhagen. Martin Bergdahl, Ingemar Boström, Björn Gustavsson, Helena Gustavsson, Tomas Gustavsson, Urban Holm, David Karlsson, Bengt Thegenholm, Erik Westin och Per Wickman. Under perioden oktober till december 2005 var ett förslag till texterna om funktionskrav ute på remiss varvid många värdefulla synpunkter tillfördes dokumentet. Det slutgiltiga beslutet om innehållet i huvudavsnittet om funktionskrav fattades i september 2006 av en samverkansgrupp med lika antal medlemmar från Affkommittén och Svensk Byggtjänst. Samverkansgruppens medlemmar är Lennart Andersson, Gösta Gustavsson, Claes Hammarlin, Erik Hellkvist (ordförande), Ove Nordqvist och Gösta Ångell. Svensk Byggtjänst uttrycker förhoppningen att det nya Affdokumentet skall vara till nytta för förvaltningssektorn och medverka till en rationell och ändamålsenlig förvaltningsprocess. Vi ser dessutom med intresse fram emot att få ta del av användarnas synpunkter och erfarenhet inför det fortsatta arbetet med Affdokumenten. Svensk Byggtjänst riktar ett varmt tack till alla dem som genom sina kunskaper, erfarenheter och direkta insatser bidragit till att genomföra arbetet med att utveckla huvudavsnittet om funktionskrav. Erik Hellkvist Lennart Andersson Claes Hammarlin 6

7 Beskrivning av tekniska arbetsuppgifter baserade på krav på utförande kompletterat med funktionskrav Inledning Denna avdelning av TEKNIK 06 är en uppdaterad version av TEKNIK 99. Uppdateringarna är de som publicerats i Aff Beskrivningsnytt och på Svensk Byggtjänsts webbtjänst avseende Aff. Råd och anvisningar Allmänt Under varje kodad punkt i beskrivningsmallen finns möjlighet att formulera krav antingen som funktionskrav under rubriken Funktionskrav och/eller som Åtgärdskrav, dvs vad som skall göras och hur ofta. Åtgärdskraven formuleras under rubrikerna Tillsyn, Skötsel, Felavhjälpande underhåll eller Planerat underhåll. Dessa rubriker anges i denna skrift endast i de fall där det föreligger råd om eller exempel på en lämplig text. Utförande och ersättning I den tekniska beskrivningen fastställs kraven på utförandet av kontraktsarbetena. Hur de olika arbetsuppgifterna ersätts redovisas i Gränsdragningslistan för de tekniska arbetsuppgifterna och i Särskilda föreskrifter, men man har också möjlighet att göra det i förfrågningsunderlagets Beskrivning av tekniska arbetsuppgifter. Utrymmen och system I strukturen redovisas krav på drift och underhåll av installationssystem inklusive tillhörande rumsmonterade apparater och komponenter i kapitlen T4 T8. Anordningar som inte tillhör något av systemen i kapitlen T4 T8, t ex fontäner, maskindrivna portar, grindar eller dörrar samt utrustningar av typen kylskåp, spisar, tvättmaskiner, torkskåp o d redovisas under rubrikerna för tomt och byggnad i kapitlen T1 T3. Om förvaltningsåtgärder skall beskrivas med ett utrymme eller en grupp av utrymmen som centrum måste således förslag till texter hämtas dels från T3, dels från respektive installationstyp i kapitlen T4 T8. 7

8 Dokumentets användning Fulltextdokument Beskrivningar av tekniska arbetsuppgifter för en entreprenad skall författas som fulltextdokument, dvs hänvisningar till koder, rubriker eller texter i TEKNIK 06 skall inte göras. Alternativa/kompletterande exempel på texter Exemplen på texter i TEKNIK 06 kan antingen utgöra alternativ till varandra eller komplettera varandra. Då texterna utgör alternativ skall endast ett användas. Då de kompletterar varandra kan självfallet fler väljas. Observera att det är upp till författaren att själv ändra och komplettera texterna eller att författa helt nya. Kodstruktur TEKNIK 06 innehåller en kodad struktur som inte bör ändras. Däremot finns möjlighet att utesluta de koder och rubriker som inte är tillämpliga för den aktuella entreprenaden. Rubriker kan också läggas till på lägre nivå om de saknas i mallen. Om man inte behöver eller vill utnyttja den detaljerade kodstrukturen för objekt kan man sammanföra texter på högre nivåer. T ex texter som skulle kunna skrivas under T4.641 och T4.642 kan sammanföras under T4.64. Textstorlek Råd och anvisningstexter är skrivna med text i 9 punkters storlek och med mindre spaltbredd. Förslag till föreskriftstexter är skrivna med text i 11 punkters storlek och med full spaltbredd. I TEKNIK 06 är underrubriken angiven under varje kod och rubrik. Texten under denna rubrik är inte avsedd att tas med i beskrivningen. Den har syftet att vara en hjälp vid upprättandet av beskrivningen, en checklista med påminnelser om detaljer för vilka det kan finnas anledning att ställa krav vad avser förvaltningen. Beskrivningsråd Kalkylerbarhet En beskrivning skall upprättas med största möjliga kalkylerbarhet, dvs de krav som ställs på entreprenören skall vara formulerade så att arbetsuppgifternas omfattning, utförandekvalitet och frekvens tydligt framgår och går att prissätta. I TEKNIK 06 kompletteras därför föreskriftstexter där kalkylerbarheten är svår att uppnå med texten Utförs mot särskild ersättning. Det står självklart beskrivningsförfattaren fritt att fatta andra beslut än vad som framgår av TEKNIK 06 och lägga till eller ta bort uppgifter om särskild ersättning där så önskas. Sidoentreprenörer I de fall entreprenören och en sidoentreprenör arbetar med samma förvaltningsobjekt bör detta anges övergripande i Särskilda föreskrifter. Driftinstruktioner och underhållsinstruktioner 8

9 Driftinstruktioner och underhållsinstruktioner kan ofta bilda underlag för att beskriva önskade drift och underhållsåtgärder och därför bifogas ett avtal. Observera dock att de måste kompletteras med uppgifter om vilken ersättning som skall utgå för de olika aktiviteterna som är angivna i instruktionerna. En del skall normalt ingå i den fasta ersättningen, medan andra skall ersättas särskilt. De termer som används i drift och underhållsinstruktionerna kan också avvika från Affdefinitionerna, vilket bör påpekas i förfrågningsunderlaget. Funktionskrav Under varje rubrik kan funktionskrav formuleras. För varje underrubrik kan tillägg göras till de krav som är angivna under rubriker på högre nivå. Om man ställer sina krav i form av funktionskrav skall dessa vara mätbara så att kravens uppfyllelse går att avgöra. Åtgärdskrav Om funktionskrav inte räcker för att beskriva den önskade kvaliteten, kan preciseringar av åtgärder, kvalitet och frekvenser göras under rubrikerna Tillsyn, Skötsel och Felavhjälpande underhåll. Tillsyn Preciseringar av frekvens och omfattning av detaljeringsgrad för tillsyn redovisas under denna rubrik. Skötsel Preciseringar av skötselåtgärder och frekvenser redovisas under denna rubrik. Ange vad som skall utföras, frekvenser, tidpunkter, eventuellt material av viss kvalitet m m. Preciseringarna kan antingen vara kompletteringar till funktionskrav eller vara de enda kvalitetsbestämningarna för det önskade utförandet. Beställaren kan exempelvis av erfarenhet ha skaffat sig en uppfattning om hur gräsmattorna skall skötas för att uppnå önskad funktion. Utöver de funktionskrav som angivits under T, T1 och T1.1, kan då anges hur ofta och med vilken mängd kalkning, gödning eller kantskärning skall ske. Sådana föreskrifter om skötsel görs under T1.11. Felavhjälpande underhåll Om felavhjälpande underhåll skall ingå i entreprenaden måste detta anges särskilt med uppgift om omfattning, kvalitet och frekvens. Två principer för ersättningen är vanligast förekommande: 1. Inget felavhjälpande underhåll ingår i det fasta arvodet. 2. Felavhjälpande underhåll på de objekt som är markerade i Gränsdragningslistan skall ingå i det fasta arvodet med vissa begränsningar. Om denna princip för ersättning av det felavhjälpande underhållet tillämpas: 9

10 bör underlag för bedömning av omfattning, t ex sammanställning över felrapportering, tillhandahållas i förfrågningsunderlaget bör beloppsgränsen för det felavhjälpande underhåll som skall ingå i det fasta arvodet sättas till högst arvodet för 1 2 arbetstimmar plus motsvarande belopp för ingående material och underentreprenörer bör det felavhjälpande underhåll som skall ingå i det fasta arvodet utföras i samband med ordinarie besök i förvaltningsobjektet för tillsyn, rondering e d och således inte kräva särskild utryckning. Ersättningen för det felavhjälpande underhållet anges i Gränsdragningslistan, i Särskilda föreskrifter eller i vissa fall i Beskrivningen av de tekniska arbetsuppgifterna. Planerat underhåll Planerat underhåll preciseras under denna rubrik. För planerat underhåll utgår normalt särskild ersättning. Material och varuföreskrifter Kvalitetskrav och andra krav på material och varor som skall användas i förvaltningen preciseras på den plats där de är omnämnda. Övergripande krav anges normalt i Särskilda föreskrifter. Förbrukningsmaterial Om förbrukningsmaterial skall ingå i entreprenaden måste detta anges i Särskilda föreskrifter, SF1.21, eftersom ABFF punkt 10 utesluter material ur kontraktsarbetena. Normalt bör förbrukningsmaterial läggas utanför den fasta ersättningen eftersom de kan vara svåra att kalkylera. Material för underhåll Om material för underhåll skall ingå i entreprenaden måste detta anges i Särskilda föreskrifter. Normalt bör material för underhåll läggas utanför den fasta ersättningen eftersom de kan vara svåra att kalkylera. Städning Städbeskrivningar kan göras med hjälp av Affmall 4a, Upphandling av städtjänster. 10

11 T TEKNISKA ARBETSUPPGIFTER I FASTIGHETSFÖRVALTNING Denna beskrivning är upprättad i enlighet med TEKNIK 06 ingående i Aff Avtal för fastighetsförvaltning. Koder och rubriker följer detta dokument. Förkortningar B Beställaren E Entreprenören UE Underentreprenör SE Sidoentreprenör Förutsättningar Exempel på förvaltningsobjekt som ingår under respektive rubrik i denna handling och i Gränsdragningslista för tekniska arbetsuppgifter finns under respektive rubrik i Affdokumentet TEKNIK 06. Exempelvis: T2.244 Maskindrivna portar T ex maskindrivna garageportar, industriportar inklusive gångdörrar, styroch säkerhetsutrustning, motorer, beslagning och glasning. I Gränsdragningslistan redovisas i vissa fall förvaltningsobjekt som ej finns angivna i denna handling. För dessa objekt ingår i entreprenaden att utföra tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av förvaltningsobjekten i enlighet med vad som anges under T. Det som föreskrivs under en rubrik på högre nivå gäller för samtliga underrubriker om inte annat är angivet under dessa. Det som t ex föreskrivs under T, gäller således för T1, T1.1, T1.11 osv, om annat inte anges under dessa underrubriker. Preciserade åtgärdskrav gäller före funktionskrav. Se ABFF 04, utgåva 2, punkt 5a med kommentar. Om man t ex anger att gräsmattan skall klippas varannan vecka skall detta således anses uppfylla funktionskravet med avseende på klippning av gräs. Då en åtgärdsfrekvens, t ex 6 gånger per år, anges i denna handling skall åtgärden genomföras med anpassade tidsintervall, i förekommande fall också anpassad till relevant årstid. Då åtgärdsfrekvensen anges som vartannat år eller ännu mera sällan, skall åtgärden göras första gången under det första året. 11

12 Övergripande krav för entreprenaden Funktionskrav Observera att funktionskrav bör kombineras med krav på tillsynsfrekvens eller annan rapportering. Det är nämligen bara rimligt att begära att funktionskravet för ett objekt är uppfyllt omedelbart efter att en erforderlig åtgärd utförts. Kontraktsarbetena skall med god driftekonomi utföras så att förvaltningsobjekten ger ett välvårdat intryck, att förvaltningsobjektens avsedda funktioner upprätthålls, att förvaltningsobjektens livslängd blir optimal, att inga skador på förvaltningsobjekten uppkommer till följd av entreprenaden, att risk för människors hälsa inte uppkommer, att trivsel och trygghet upprätthålls, att hyresgäster och deras verksamhet inte onödigtvis störs och att förvaltningsobjektens negativa miljöpåverkan minimeras. Åtgärdskrav Tillsyn Mer detaljerade funktionskrav kan anges under respektive rubrik på lägre nivå. Ange i Särskilda föreskrifter om deltagande och ansvar för skyddsronder enligt Arbetsmiljölagen och för att uppfylla fastighetsägaransvaret. E skall utöva tillsyn av samtliga förvaltningsobjekt som är markerade i Gränsdragningslistan om inte annat sägs i övriga handlingar. Tillsyn skall göras... gånger per... där inte annat är angivet nedan. Tillsyn skall även omfatta sidoentreprenörernas arbeten. Tillsyn omfattar också rapportering till B vad avser förhållanden som iakttas under entreprenadarbetenas genomförande, även om dessa förhållanden eller dess orsaker inte ingår i entreprenaden. Skötsel E skall utföra skötsel av samtliga förvaltningsobjekt som är markerade i Gränsdragningslistan om inte annat sägs i övriga handlingar. Frekvenser och andra kvalitetskrav på skötseln anges i denna beskrivning. 12

13 Felavhjälpande underhåll Exempel på text 1: Ange vilket felavhjälpande underhåll som skall ingå i entreprenaden. Inget felavhjälpande underhåll ingår i det fasta arvodet. Exempel på text 2: Felavhjälpande underhåll på de objekt som är markerade i Gränsdragningslistan skall ingå i det fasta arvodet med följande begränsningar: Beloppsbegränsning Det felavhjälpande underhåll som genomförs i samband med ordinarie besök för rondering e d i förvaltningsobjektet skall ingå i det fasta arvodet om kostnaden, inklusive kostnader för material, underentreprenörer och arbete, för varje enskild skada och tillfälle uppgår till högst... kronor exkl moms. När denna kostnad överskrids betalar B den överskridande delen. Felavhjälpande underhåll som kräver särskild utryckning skall ersättas i sin helhet. Eftersatt underhåll Detta förslag till text bör användas endast om nedanstående råd följs. För att göra föreskriften kalkylerbar bör underlag för bedömning av omfattning, t ex sammanställning över felrapportering, tillhandahållas i förfrågningsunderlaget. Beloppsgränsen för det felavhjälpande underhåll som skall ingå i det fasta arvodet bör sättas till högst arvodet för 1 till 2 arbetstimmar plus motsvarande belopp för ingående material och underentreprenörer. Det felavhjälpande underhåll som skall ingå i det fasta arvodet bör utföras i samband med ordinarie besök i förvaltningsobjektet för tillsyn, rondering e d och således inte kräva särskild utryckning. Ange om eftersatt underhåll skall dokumenteras med en statuskontroll enligt ABFF 04, punkt 14b. Om detta inte gjorts kan man använda sig av skrifter om normala underhållsintervall för att avgöra om underhållet av ett objekt bör betraktas som eftersatt. Felavhjälpande underhåll på objekt med eftersatt underhåll ingår inte i det fasta arvodet. Underhåll betraktas som eftersatt om underhållet eller bytet inte har utförts inom normala tidsintervall. Det åligger B att visa att underhåll utförts inom dessa tidsintervall. Säkerhetsutrustning som inte uppfyller gällande krav skall räknas som eftersatt underhåll. Merkostnader för utförande av kontraktsarbeten på grund av att säkerhetskraven inte är uppfyllda skall ersättas av B. Skadegörelse Med skadegörelse menas skada till följd av såväl olyckshändelse, vårdslöshet som uppsåt. Felavhjälpande underhåll till följd av skadegörelse ingår inte i det fasta arvodet. E skall anmäla när skadegörelse förekommit. B bestämmer omfattning av åtgärd. 13

14 T0 ALLMÄNT Den som disponerar ett utrymme för fastighetsförvaltning svarar också för tillsyn och skötsel av detta. 14

15 T1 UTEMILJÖ Installationer på tomt av typen brunnar, vattenutkastare, värmare m m redovisas under respektive system i kapitlen T4 T8. T ex vegetationsytor, markbeläggningar, fast utrustning på tomt och lös utrustning på tomtmark. T1.1 Vegetationsytor Funktionskrav T ex gräsytor, träd, buskar, häckar och rabatter samt naturmark. Gräsytor, träd, buskar, häckar och annat växtmaterial inklusive omgivande markytor skall skötas så att de ger ett välvårdat intryck och så att funktion och livskraft upprätthålls. Ytorna skall vara rena från skräp och ogräs, men löv, kvistar och annat organiskt material skall i möjligaste mån lämnas kvar om det inte innebär estetiska eller andra olägenheter. Skötsel och underhåll skall ske på ett miljövänligt sätt. Skötsel Vegetationsytor renhålls från skräp, och främmande föremål... gånger per... Vissna växter, löv, kvistar och annat organiskt material skall i möjligaste mån lämnas kvar om det inte innebär estetiska eller andra olägenheter. Vårrenhållning skall vara avslutad senast den... Höstrenhållning skall vara avslutad senast den... Jordanalys skall genomföras... gånger per... och med ledning av denna görs erforderlig gödning, kalkning och annan jordförbättring mot särskild ersättning. Ange om växtavfall som är lämpligt för kompostering skall komposteras. Ange om övrigt växtavfall skall transporteras bort. T1.11 Gräsytor Funktionskrav T ex prydnadsgräsmattor, bruksgräsmattor, högvuxna gräsytor och ängar. Gräsets längd skall vara mellan... mm och... mm. Skötsel Ytor med gräs renhålls och krattas varje vår och höst så att gammalt gräs, löv, kvistar, grenar, stenar och skräp avlägsnas. 15

16 T1.111 Prydnadsgräsmattor Funktion Ange om gödsling, kalkning och annan jordförbättring skall göras med angiven frekvens som alternativ till jordanalys och jordförbättring angiven under T1.1. T ex prydnadsgräsmattor. Gräsets längd skall vara mellan... mm och... mm. Skötsel Klippning skall utföras... gånger per... Gräs mot rabatter, grus och sandytor kantskärs årligen. Putsning kring hinder skall utföras efter varje klippning. Avklippt gräs skall ligga kvar förutsatt att inga synliga ansamlingar uppstår. Bevattning skall utföras vid risk för långvarig torka. Bevattning utförs mot särskild ersättning efter samråd med B. Luftning skall utföras... gånger per år. Dressning skall utföras... gånger per år. Felavhjälpande underhåll Skadade och döda partier lagas och kompletteras mot särskild ersättning efter samråd med B. T1.112 Bruksgräsmattor Skötsel Ange om gödsling, kalkning och annan jordförbättring skall göras med angiven frekvens som alternativ till jordanalys och jordförbättring angiven under T1.1. T ex bruksgräsmattor. Klippning skall utföras... gånger per... Putsning kring hinder skall utföras efter varannan klippning. Avklippt gräs skall ligga kvar förutsatt att inga synliga ansamlingar uppstår. Felavhjälpande underhåll Skadade och döda partier lagas och kompletteras mot särskild ersättning efter samråd med B. 16

17 T1.113 Högvuxna gräsytor T ex högvuxna gräsytor. Skötsel Klippning/slåtter skall utföras... gånger per... Avklippt gräs hopsamlas ej. T1.114 Ängar Skötsel T ex ängar. Slåtter skall utföras... gånger per år. Avklippt gräs skall ligga kvar en tid för att fröa av sig och skall därefter räfsas upp och komposteras/borttransporteras. T1.12 Träd, buskar, häckar och rabatter Funktionskrav T ex träd, buskar, rabattrosor, klätterväxter, perenner och utplanteringsväxter. Växter med omgivande vegetationsytor sköts så att växterna förblir i god kondition och utvecklas normalt. Skötsel Växter beskärs så att framkomligheten upprätthålls på bil och gångvägar. Ytorna ogräsrensas... gånger per... Avklippt växtmaterial hopsamlas och komposteras/borttransporteras. Felavhjälpande underhåll Växter kompletteras mot särskild ersättning efter samråd med B. T1.121 Träd T ex friväxande park och prydnadsträd, fruktträd, gatuträd och formklippta träd inklusive vegetationsytor, trädbrunnar, trädgaller och trädstöd. 17

18 Funktionskrav Träd med omgivande vegetationsytor sköts så att de förblir i god kondition och utvecklas normalt. Ange om lokala regler finns för träd i trafikytor. Skötsel Ange om trädbeskärning skall utföras av person med yrkesbevis i beskärning och trädvård eller motsvarande kompetens. T Friväxande park och prydnadsträd samt fruktträd Skötsel T ex friväxande park och prydnadsträd och fruktträd inklusive vegetationsytor, trädbrunnar, trädgaller och trädstöd. Träd i ytor med gräs skyddas mot gräsklippare/trimmer genom att hålla öppen jord eller plantering runt stammen. Träd intill trafikerade ytor stammas upp. Uppbindningar kontrolleras och justeras... gånger per år de första två åren på den nya växtplatsen. Därefter avlägsnas uppbindningsanordningen. Stam och rotskott avlägsnas... gånger per år. Beskärning av träd skall utföras mot särskild ersättning efter samråd med B. T Gatuträd Skötsel T ex gatuträd inklusive trädbrunnar, trädgaller och trädstöd. Träd intill trafikerade ytor stammas upp. Uppbindningar kontrolleras och justeras... gånger per år på den nya växtplatsen. Därefter avlägsnas uppbindningsanordningen. Stam och rotskott avlägsnas... gånger per år. Beskärning av träd skall utföras mot särskild ersättning efter samråd med B. T Formklippta träd T ex formklippta träd inklusive vegetationsytor, trädbrunnar, trädgaller och trädstöd. 18

19 Skötsel Formklippta träd i ytor med gräs skyddas mot gräsklippare/trimmer genom att hålla öppen jord eller plantering runt stammen. Stam och rotskott avlägsnas minst... gånger per år. Formbeskärning skall utföras... gånger per... Träd som uppnått slutlig storlek och form skärs tillbaka till föregående års beskärning för att bibehålla form och utseende. T1.122 Buskar Funktionskrav T ex prydnadsbuskar, bärbuskar, klippta häckar och bruksbuskage. Buskar med omgivande vegetationsytor sköts så att de förblir i god kondition och utvecklas normalt. T Prydnadsbuskar och bärbuskar Skötsel Ange om gödsling, kalkning och annan jordförbättring skall göras med angiven frekvens som alternativ till jordanalys och jordförbättring angiven under T1.1. T ex prydnadsbuskar och bärbuskar. Mekanisk bekämpning av ogräs, sly och vildskott skall göras... gånger per... Buskar beskärs lätt... gånger per... så att artens/sortens naturliga karaktär bevaras med syfte att successivt föryngra buskarna för att slippa en radikal föryngringsbeskärning. Döda och skadade grenar tas bort... gånger per... Föryngringsbeskärning skall utföras efter samråd med B mot särskild ersättning. T Klippta häckar Skötsel Ange om gödsling, kalkning och annan jordförbättring skall göras med angiven frekvens som alternativ till jordanalys och jordförbättring angiven under T1.1. T ex klippta häckar. Mekanisk bekämpning av ogräs, sly, vildskott och rotskott skall göras... gånger per år. 19

20 Häckar klipps varje år före midsommar. Därefter utförs en putsbeskärning i augusti. Häckar som uppnått slutlig storlek och form skärs tillbaka till föregående års beskärning för att bibehålla form och utseende. Vinterbeskärning skall utföras efter samråd med B mot särskild ersättning. T Bruksbuskage Skötsel Ange om gödsling, kalkning och annan jordförbättring skall göras med angiven frekvens som alternativ till jordanalys och jordförbättring angiven under T1.1. T ex bruksbuskage. Mekanisk bekämpning av ogräs, sly, vildskott och rotskott skall göras... gånger per... Buskar beskärs lätt... gånger per... så att artens/sortens naturliga karaktär bevaras med syfte att successivt föryngra buskarna för att slippa en radikal föryngringsbeskärning. Döda och skadade grenar tas bort... gånger per år. Föryngringsbeskärning skall utföras efter samråd med B mot särskild ersättning. T1.123 Rabattrosor Skötsel Ange om gödsling, kalkning och annan jordförbättring skall göras med angiven frekvens som alternativ till jordanalys och jordförbättring angiven under T1.1. T ex rabattrosor. Rosorna beskärs varje vår. Minst tre huvudgrenar sparas. Snitten läggs över utåtriktade ögon. Mekanisk bekämpning av ogräs skall utföras... gånger per år. Sommarbeskärning skall utföras... gånger per år. Utblommade blomställningar och eventuella vildskott skärs bort. T1.124 Klätterväxter Skötsel Ange om gödsling, kalkning och annan jordförbättring skall göras med angiven frekvens som alternativ till jordanalys och jordförbättring angiven under T1.1. T ex klematis, kaprifol, vildvin och klätterrosor. 20

21 T1.125 Perenner Underhållsbeskärning skall utföras årligen. Döda, skadade och sjuka rankor och grenar skärs bort. De arter som inte är självklättrande binds in mot sitt underlag. Klätterväxter på fasader begränsas genom beskärning i anslutning till fönster, taksprång etc. Mekanisk bekämpning av ogräs skall utföras... gånger per år. Funktionskrav T ex marktäckande perenner, högväxande och blommande perenner. Perenna växter med omgivande vegetationsytor sköts så att de förblir i god kondition och utvecklas normalt. T Marktäckande perenner Skötsel Ange om gödsling, kalkning och annan jordförbättring skall göras med angiven frekvens som alternativ till jordanalys och jordförbättring angiven under T1.1. T ex marktäckande perenner. Mekanisk bekämpning av ogräs skall utföras... gånger per år. T Högväxande och blommande perenner Skötsel T Lökväxter Ange om gödsling, kalkning och annan jordförbättring skall göras med angiven frekvens som alternativ till jordanalys och jordförbättring angiven under T1.1. T ex högväxande och blommande perenner. Putsning skall utföras... gånger per år. Döda och utblommade växtdelar tas bort. Mekanisk bekämpning av ogräs skall utföras... gånger per år. Ange om utplantering eller speciell skötsel av lökväxter skall ingå i entreprenaden. Ange mängd och ersättning. T1.126 Utplanteringsväxter 21

22 T ex vår och sommarblommor i rabatter, blomlådor och urnor. T Utplanteringsväxter i mark Skötsel Ange om gödsling, kalkning och annan jordförbättring skall göras med angiven frekvens som alternativ till jordanalys och jordförbättring angiven under T1.1. T ex vår och sommarblommor i rabatter. Mekanisk bekämpning av ogräs skall göras... gånger per... Bevattning skall utföras... gånger per... under hela växtperioden. Putsning skall utföras... gånger per... under hela växtperioden. T Utplanteringsväxter i blomlådor, urnor Skötsel T ex växter och jord, blomlådor och urnor. Urnorna/lådorna placeras ut och fylls med ny blomjord av typ... senast... Urnorna/lådorna töms och tas in för vinterförvaring senast... Plantering skall utföras... gånger per år i samråd med B. Mekanisk bekämpning av ogräs skall utföras... gånger per... Gödsling skall utföras... gånger per år med... hg fullgödselmedel eller specialgödselmedel för utplanteringsväxter per m 2. Bevattning skall utföras... gånger per vecka under hela säsongen. Putsning skall utföras... gånger per... under hela växtperioden. T1.13 Naturmark Tillsyn T ex naturmark. Se även T Tillsyn utövas... gånger per år. Vid tillsynen skall bland annat åtgärdsbehov och träd som kan utgöra skaderisker lokaliseras. Skötsel Röjning och gallring skall utföras efter samråd med B. 22

23 T1.19 Övriga vegetationsytor T1.2 Markbeläggningar Funktionskrav T ex vägar och andra ytor belagda med sten, tegel, betongplattor, asfalt, grus, trä, såsom terrasser, altaner, uteplatser friliggande på mark eller i anslutning till byggnad, lekplatser, sportplaner för tennis, basket och fotboll. Utvändiga parkeringsdäck redovisas här. Invändiga ytor i parkeringshus redovisas under T3.25. Kontraktsarbetena skall utföras så att säker och bekväm förflyttning kan ske på vägar och övriga hårdgjorda ytor. Ytorna skall vara fria från skräp, ogräs och ansamlingar av löv. Skötsel och underhåll skall ske på ett miljövänligt sätt. Skötsel Renhållning Ytor renhålls... gånger per... under månaderna... t o m... Övriga tider renhålls... gånger per... Snöröjning Snöröjning och dess prioriteringsordning skall utföras enligt snöröjningsplan. Ekonomisk reglering redovisas i särskilda föreskrifter under SF6.13. Gräns för påbörjande av snöröjning Snöröjning skall påbörjas när snödjupet vid snöfall uppgår till... mm kallsnö respektive... mm blötsnö, om snöfallet fortsätter och enligt E:s bedömning kommer att överstiga... mm respektive... mm. Snöröjning skall under alla omständigheter påbörjas då snödjupet uppnått... mm respektive... mm. Detta gäller även snövallar orsakade av vind eller plogning som förhindrar framkomligheten. Halkbekämpning skall utföras omgående då halkrisk föreligger. Utförandetid för snöröjning 1. Prioriterade ytor Snöröjning och halkbekämpning av gångvägar från kommunal gata, entrévägar fram till entréplaner, till entrétrappor, till ramper och nödutgångar samt till ytor för tillträde till garageportar och parkeringsplatser skall på vardagar och helgdagar vara snöröjda senast... timmar efter att gränsen för påbörjande av snöröjning uppnåtts. 2. Övriga ytor Snöröjning och halkbekämpning av entréplaner, trappor, ramper och övriga hårdgjorda ytor som ej angetts under punkt 1 ovan skall 23

24 Isrivning vara slutförd senast... arbetstimmar efter att gränsen för påbörjande av snöröjning uppnåtts. Med arbetstimmar i detta fall avses timmar under normal arbetstid (se SF4.3). Isrivning skall inbegripas i snöröjning. Snöupplag Snömassor skall läggas på av B anvisad plats. Borttransport från området med lastbil eller dylikt ingår inte i entreprenaden. Halkbekämpningsmedel Halkbekämpning skall utföras med... Sandningslådor Sandningslådor skall vintertid hållas fyllda med... under tiden... till... Lådorna sätts ut inför vintern och ställs efter vintersäsongen på anvisad plats. T1.21 Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt Skötsel T ex vägar och andra ytor belagda med sten, tegel, betongplattor eller asfalt inklusive kantstöd, såsom körvägar, gång och cykelvägar, parkeringsplatser, sportplaner och uteplatser. Asfaltytor och betongplattytor maskinsopas 2 gånger varje vår (en grov och en fin), varvid också manuell framsopning skall utföras vid finsopningen. T1.22 Grusade ytor Funktionskrav T ex vägar och andra ytor belagda med grus, inklusive kantstöd, såsom körvägar, gång och cykelvägar, parkeringsplatser, lekplatser och sportplaner. Grusade ytor skall vara jämnt justerade och täckta med grus. Skötsel Ytor renhålls och gammalt gräs tas bort varje vår, senast... Sladdning/harvning skall utföras... gånger per... T1.23 Ytor med träbeläggning 24

25 T ex ytor med träbeläggning inklusive kantstöd, såsom terrasser, altaner och uteplatser. Skötsel Ytor rengörs vår och höst. Oljade träytor inoljas varje vår. T1.29 Övriga hårdgjorda ytor T1.3 Fast utrustning på tomtmark Funktionskrav T ex inhägnader, inpasseringsanordningar, lek och idrottsutrustning, utrustning för bilparkeringsplatser och vattenbassänger. Fast utrustning på tomtmark skall skötas och underhållas så att den fungerar på avsett sätt, är rengjord och inte har några defekter som kan orsaka skador. Felavhjälpande underhåll Stolpar för fast utrustning på tomtmark kontrolleras och riktas varje vår mot särskild ersättning. T1.31 Inhägnader och inpasseringsanordningar Funktionskrav T ex staket, plank, spaljéer, räcken, murar, trafiksuggor, grindar och bommar inklusive motorer och manöveranordningar. Kodlås, passerkontroll och grindtelefon redovisas under T6, TEKNIK 06. Kontraktsarbetena skall utföras så att olovlig inpassering inte möjliggörs genom brister i inhägnader eller inpasseringsanordningar. Skötsel Staket, räcken, grindar och bommar rengörs... gånger per... Lås och gångjärn på grindar och bommar funktionskontrolleras, smörjs och justeras... gånger per... Inpasseringsanordningar funktionskontrolleras och justeras... gånger per... Felavhjälpande underhåll 25

26 Felavhjälpande underhåll skall utföras omgående mot särskild ersättning då säkerhetsrisk föreligger. Vid större insatsbehov kontaktas B innan åtgärd utförs. T1.32 Lek och idrottsutrustning Funktionskrav T ex sandlådor och lekutrustning på tomt, idrottsutrustningar för fotboll, tennis och basketball. Skötsel och underhåll av lekplatser och lekutrustning skall uppfylla kraven i SSEN och SSEN Tillsyn Ange om tillsyn av lekplatser av säkerhetsskäl skall göras med frekvens i enlighet med reglerna i SSEN Tillsyn av lekplatser och lekplatsutrustning skall göras... gånger per... Skötsel Ange om skötsel av lekplatser av säkerhetsskäl skall göras enlighet med reglerna i SSEN Funktions och säkerhetskontroll av lekplatser och lekplatsutrustning skall göras... gånger per... Årlig besiktning av lekplatser och lekplatsutrustning skall göras av en person med fackkunskaper med högst 12 månaders intervall. Följande skötselåtgärder skall utföras till omfattning och frekvens enligt tillverkarens anvisningar dock minst... gånger per... renhållning rengöring efterdragning av infästningar/fästelement påfyllning av stötdämpande underlag enligt kraven i SSEN 1176 till minst 500 mm smörjning av länkkopplingar påfyllning av sand av bakbar typ i sandlådor sand på lekplatser fräses eller grävs om. Felavhjälpande underhåll Felavhjälpande underhåll skall utföras omgående mot särskild ersättning då skaderisk föreligger. 26

27 Trasig eller bristfällig lekplats eller lekutrustning hägnas in eller avspärras på sådant sätt att den inte kan brukas till dess de är lagade eller nedmonterade. Planerat underhåll Ange om underhåll av lekplatser av säkerhetsskäl skall göras i enlighet med reglerna i SSEN Följande planerade underhållsåtgärder skall utföras till omfattning och frekvens enligt tillverkarens anvisningar dock minst... gånger per... underhållsmålning och efterbehandling av ytor utbyte av infästningar/fästelement utbyte av slitna eller defekta delar Underhållet skall utföras mot särskild ersättning. T1.33 Utrustning för bilparkeringsplatser Skötsel T ex skärmtak, avvisarplankor, nummerskyltar, linjemarkeringar och trafikspeglar. Trafikspeglar rengörs varje vår. T1.34 Vattenbassänger i utemiljön T1.341 Prydnadsdammar Skötsel T ex prydnadsdammar och fontäner. Säkerhetsutrustningen funktionskontrolleras... gånger per... Dammar töms och rengörs varje höst, rengörs och fylls varje vår. Felavhjälpande underhåll Felavhjälpande underhåll skall utföras omgående mot särskild ersättning då skaderisk föreligger. T1.342 Simbassänger i utemiljön T ex simbassänger, barnbassänger och äventyrsbad. 27

28 Funktionskrav Vattenkvaliteten skall uppfylla Naturvårdsverkets krav. Skötsel Säkerhetsfunktioner kontrolleras... gånger per... Övriga utrustning kontrolleras och justeras... gånger per... Dammar töms och rengörs varje höst, rengörs och fylls varje vår. Utkastarmunstycken och bräddavlopp kontrolleras och justeras... gånger per... under säsongen. Felavhjälpande underhåll Felavhjälpande underhåll skall utföras mot särskild ersättning. T1.38 Diverse fast utrustning på tomtmark T ex stolpar, skyltar på tomtmark och fasader, papperskorgar, askkoppar, flaggor, flaggstänger, utrustning för cykelparkering, pisk och torkställningar och konstverk. T1.381 Stolpar T ex stolpar för belysningsarmaturer, skyltar, papperskorgar och askkoppar. Felavhjälpande underhåll Stolpar kontrolleras och riktas varje vår mot särskild ersättning. T1.382 Skyltar på tomtmark och fasader T ex trafikskyltar, orienteringstavlor och anvisningsskyltar. Skötsel Skyltar rengörs varje vår. T1.383 Papperskorgar och askkoppar på tomtmark och fasader T ex papperskorgar och askkoppar. 28

29 Funktionskrav Papperskorgar och askkoppar töms innan de blir överfulla och vållar olägenhet. Skötsel Papperskorgar och askkoppar töms... gånger per... Sand i askkoppar byts... gånger per... T1.384 Flaggor och flaggstänger Skötsel T ex flaggor och flaggstänger på tomtmark. Se även T2.9. Ange vid vilka tillfällen nationsflaggor, vimplar respektive företagsflaggor skall hissas, nedhalas och vilka klockslag detta skall ske. Nationsflaggor hissas på allmänna flaggdagar klockan 8.00 under perioden 1 mars t o m 31 oktober och klockan 9.00 övrig tid samt nedhalas vid solens nedgång dock senast klockan Vimplar och företagsflaggor förblir hissade dygnet runt. Fundament, stänger och linor funktions och säkerhetskontrolleras... gånger per... T1.385 Utrustning för cykelparkering på tomtmark T ex cykelställ och cykelgarage på tomtmark. T1.386 Pisk och torkställningar Skötsel T ex pisk och torkställningar. Pisk och torkställningar funktions och säkerhetskontrolleras... gånger per... T1.387 Konstverk på tomtmark och fasader T ex konstverk på tomtmark och fasader. Skötsel Ange om och med vilken frekvens konstverk skall rengöras. 29

30 T1.39 Övrig fast utrustning på tomtmark T1.4 Lös utrustning på tomtmark T ex utemöbler. Sandlådor för halkbekämpning redovisas under T1.2. T1.41 Utemöbler T ex fast monterade eller lösa utemöbler. Skötsel Lösa utemöbler flyttas ut ur förråd på våren och in i förråd på hösten. Utemöbler rengörs... gånger per... Möbler som kräver inoljning oljas... gånger per år. T1.8 Diverse på tomtmark T ex utrymmen för avfallshantering (miljöstationer), växtkomposter och uteplatser. T1.81 Utrymmen för avfallshantering (miljöstationer) Tillsyn T ex avfallsbehållare för hushållssopor, grovsopor och återvinningsprodukter med omgivande ytor. Se även T3.13. Tillsyn av ordning och säkerhet skall göras... gånger per... Skötsel Avfall utanför behållare läggs i behållare i samband med tillsyn. Omgivande ytor renhålls och rengörs... gånger per... /i samband med tillsyn. Sopkärl rengörs... gånger per... T1.82 Växtkomposter T ex växtkomposter. Varmkomposter redovisas under T

31 T1.83 Uteplatser Tillsyn T ex gemensamma uteplatser, terrasser och altaner i marknivå. Se även T2.22. På gemensamma uteplatser skall tillsyn göras... gånger per... under tiden Skötsel Ogräsbekämpning skall utföras... gånger per... under tiden Renhållning skall utföras... gånger per... /i samband med tillsyn. T1.84 Utsmyckning av utemiljön T ex julgranar och midsommarsstänger. T1.9 Övrigt på tomt 31

32 T2 BYGGNAD UTVÄNDIGT T2.1 Yttertak, skärmtak o d Tillsyn T ex yttertak, skärmtak och fasader inklusive balkonger, loftgångar, fönster, fönsterdörrar och entréer. Installationssystem redovisas i kapitlen T4 T8. T ex tätskikt, takavvattning, stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning, skorstenar, huvar, takfönster, takluckor, lanterniner och kupoler. Observera: Då entreprenaden omfattar snö och isröjning från tak skall man skilja mellan bevakningsavtal där E träder i B:s ställe enligt Ordningslagen och avropsavtal då ansvaret ligger kvar hos fastighetsägaren. Se vidare skriften Snö och is på tak utgiven av Fastighetsbranschens utvecklingsforum. Tillsyn skall göras... gånger per... Vid risk för nedfall av snö eller is från tak eller fasad skall tillsyn göras dagligen. Rapportering skall ske omgående till B om risk för nedfall av snö och is från tak eller fasad föreligger. Skötsel Vid risk för nedfallande snö eller is från tak eller fasad skall E se till att erforderlig avspärrning sker där risk för person och egendomsskador föreligger. Felavhjälpande underhåll Ange om borttransport av nedskottad snö och is skall ingå i entreprenaden. Tak och fasad rengörs från snö och istappar vid risk för nedfall eller överbelastning. Arbetet skall utföras efter avrop från B mot särskild ersättning. T2.11 Takbeläggningar och tätskikt Skötsel T ex takbeläggningar, anslutningar och fogar. Ange om taken skall rengöras med hänsyn till taklutning, takmaterial, byggnadens höjd och omgivande träd. Tak renhålls varje höst efter lövfällning. 32

33 T2.12 Takavvattning Skötsel T ex utvändig och invändig takavvattning. Brunnar, silar, lövfångare, ränndalar, stånd och hängrännor, fot och dropplåtar, stuprör och hängrännor. Värmekablar redovisas under T5.13. Takbrunnar, rännor, stuprör och silar rengörs efter lövfällningen varje höst. T2.13 Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning Skötsel T ex stegar, trappor, gångbryggor, plattformar, räcken, ledstänger, halkoch rasskydd. Funktions och säkerhetskontroll skall utföras... gånger per... T2.14 Skorstenar, ventilationshuvar T ex skorstenar, huvar och stag med infästningar. Skyddsgaller och skyddsnät för luftbehandlingsinstallationer redovisas under T4.73. Avloppsventilation redovisas under T4.3. T2.15 Takfönster, takluckor, lanterniner, kupoler T ex takfönster, takluckor, lanterniner och kupoler. T2.16 Brandgasventilatorer Skötsel Exempel på text 1: T ex brandgasventilatorer, luckor för brandgasventilation, utlösnings och manövreringsutrustning. Teletekniska styrsystem för brandgasventilation redovisas under T6.11. Brandgasfläktar och brandgasspjäll redovisas under T4.725 och T Brandgasventilationen funktionskontrolleras och justeras enligt anvisningar för respektive fabrikat... gånger per... Exempel på text 2: Brandgasventilationen funktionskontrolleras enligt Brandmyndighetens anvisningar. 33

34 T2.19 Övrigt yttertak T2.2 Fasader Se även T2.9 Terrasser på tak se T2.22. T ex fasadytor, balkonger, loftgångar, fönster, fönsterdörrar, entréer, portar m m. T2.21 Fasadytor T ex fasadytor och fogar. T2.22 Balkonger, loftgångar, altaner, terrasser Skötsel T ex enskilda balkonger, allmänna balkonger (piskbalkonger o d), loftgångar, altaner, terrasser, balkongplattor, balkongskärmar, räcken, inglasningar, stag, infästningar, plåtbeslag, anslutningar och fogar. Rengöring på balkonger, loftgångar, altaner och terrasser redovisas här om det inte redovisas i en separat städningsbeskrivning. Gemensamma balkonger, loftgångar, altaner och terrasser rengörs från snö och is och halkbekämpas vid behov. Önskas ytterligare indelning av kraven i något avseende kan följande koder och rubriker användas: T2.221 Enskilda balkonger, altaner och terrasser T2.222 Loftgångar T2.223 Allmänna balkonger (piskbalkonger o d), altaner och terrasser T2.229 Övrigt T2.23 Fönster, fönsterdörrar T ex fönster och fönsterdörrar, skyltfönster, utvändig solskyddsutrustning inklusive motorer och styrutrustning, beslag, persienner och inbrottsgaller. Ange om fönster och fönsterdörrar till enskilda utrymmen skall ingå i entreprenaden i sin helhet eller till viss del. Önskas ytterligare indelning av kraven i något avseende kan följande koder och rubriker användas: T2.231 Fönster, fönsterdörrar T2.232 Skyltfönster T2.233 Utvändig solskyddsutrustning T2.239 Övriga fönster i fasad 34

35 T2.24 Entréer, portar m m Skötsel Invändigt entréutrymme redovisas under T3.21. T ex entrépartier, dörrar, övriga ytterdörrar till gemensamma utrymmen, portar, entréplan och trappor, ramper, källartrappor och lastbryggor. Snöröjning och halkbekämpning redovisas under T1.2. T2.241 Entrépartier, dörrar Skötsel T ex entrépartier, dörrar i fasad inklusive beslagning, glasning och motordrivna dörröppnare. Kodlås och passerkortsapparater, porttelefon, tidstyrning etc redovisas under T6.1. Ange om entrédörrar till enskilda utrymmen skall ingå i entreprenaden. Funktionskontroll skall göras... gånger per... T2.242 Övriga ytterdörrar Skötsel T ex dörrar i fasad för tillträde till källare, soprum och driftutrymmen inklusive beslagning, glasning och motordrivna dörröppnare. Kodlås och passerkortsapparater, porttelefon, tidstyrning etc redovisas under T6.1. Funktionskontroll skall göras... gånger per... T2.243 Manuella portar Skötsel T ex manuella garageportar, industriportar inklusive beslagning och glasning. Kodlås och passerkortsapparater, porttelefon, tidstyrning etc redovisas under T6.1. Funktions och säkerhetskontroll skall göras... gånger per... varvid öppningsfjäderns infästningar kontrolleras och styrspår, bärskenor, armar och leder och rörliga delar rengörs och smörjs. 35

36 T2.244 Maskindrivna portar Skötsel T ex maskindrivna garageportar och industriportar inklusive gångdörrar, styr och säkerhetsutrustning, motorer beslagning och glasning. Kodlås och passerkortsapparater, porttelefon, tidstyrning etc redovisas under T6.1. Funktions och säkerhetskontroll skall göras... gånger per... Vid funktionskontroll rengörs styrspår, bärskenor, armar och leder och rörliga delar smörjs. Kedjor, brytare, klämlister och oljenivå justeras vid behov. T2.245 Entréplan och trappor, ramper o d Skötsel T ex entrétrappor, steg, planer, ramper, räcken, ledstänger och skrapgaller. Entréplan och trappor, ramper renhålls och rengörs... gånger per... T2.246 Källartrappor Skötsel T ex källartrappor, steg, planer, ramper, räcken, ledstänger och skrapgaller. Källartrappor, steg, planer och ramper renhålls... gånger per... T2.247 Lastbryggor Skötsel T ex bryggplaner inklusive påkörningsskydd, lejdare, trappor, räcken, ledstänger och vädertätningar. Bryggplaner och trappor renhålls... gånger per... T2.249 Övrigt entréer 36

37 T2.9 Övrigt byggnad utvändigt Tillsyn och skötsel T ex fasadlejdare (utrymningslejdare), stegar, reklamskyltar, flaggstänger, master, stag, galler och fasta solskydd. Övriga skyltar redovisas under T Markiser etc redovisas under T2.23. Ange vilka objekt som skall säkerhetskontrolleras och hur ofta det skall ske. Ange om flaggning skall ske enligt reglerna under T

38 T3 BYGGNAD INVÄNDIGT Beskrivningar av de åtgärder skall utföras i byggnadens utrymmen och som inte är kopplade till ett installationssystem, redovisas under T3. Är åtgärderna desamma för två eller tre av huvudtyperna av utrymmen, driftutrymmen, gemensamma utrymmen och enskilda utrymmen, kan föreskrifterna redovisas under T3. Installationstekniska åtgärder på apparater o d i utrymmen redovisas under respektive system i kapitlen T4 T8. Den rubrikstruktur som redovisas under T3 upprepas inte under de utrymmesspecifika koderna (T3.1, T3.2 osv) i TEKNIK 06. Är de önskade åtgärderna, vilket troligen är det vanligaste, olika beroende på utrymmestyp görs beskrivningen så att beskrivaren kopierar rubrikstrukturen under T3 och monterar in den under den kod som är aktuell och gör de föreskrifter som är specifika för det aktuella utrymmet. Städning redovisas lämpligen separat med utgångspunkt från Affmall 4a Upphandling av städtjänster. T ex driftutrymmen, gemensamma utrymmen, enskilda utrymmen, husgrunder och kallvindar. Beträffande gränsdragning mellan utrymmen och system se under Råd och anvisningar i Inledning. Installationssystem redovisas i kapitlen T4 T8. Ange den städning som skall utföras direkt av E:s fastighetsskötande personal. Övrig städning redovisas i en särskild beskrivning. BYGGNADSDELAR Fönster, fönsterdörrar, entréer redovisas under T2.2. GOLV Ange de funktionskrav och/eller de krav på tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll, som skall gälla under denna rubrik. Kraven varierar normalt beroende på golvtyp. VÄGGAR Ange de funktionskrav och/eller de krav på tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll, som skall gälla under denna rubrik. Kraven varierar normalt beroende på väggtyp. TAK Ange de funktionskrav och/eller de krav på tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll, som skall gälla under denna rubrik. Kraven varierar normalt beroende på taktyp. DÖRRAR T ex dörrar inklusive beslagning, glasning och motordrivna dörröppnare. Kodlås och passerkortsapparater, porttelefon, ringsignaldon, tidstyrning etc redovisas under T6.1. Ange om entrédörrar till enskilda utrymmen skall tillhöra de enskilda utrymmena. Ange de funktionskrav och/eller de krav på tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll, som skall gälla under denna rubrik. Kraven varierar normalt beroende på dörrtyp. 38

RUTINBESKRIVNING OCH PLANE- RINGSPROCESS FÖR HUDDINGE KOMMUNS ARRENDEGÅRDAR

RUTINBESKRIVNING OCH PLANE- RINGSPROCESS FÖR HUDDINGE KOMMUNS ARRENDEGÅRDAR SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN 1 (25) HANDLÄGGARE Thomas Strid 070 638 76 36 thomas.strid@huddinge.se RUTINBESKRIVNING OCH PLANE- RINGSPROCESS FÖR HUDDINGE KOMMUNS ARRENDEGÅRDAR POSTADRESS Miljö- och

Läs mer

Brf Spinnmästaren, Lindome. Underhållsplan 2011-2020

Brf Spinnmästaren, Lindome. Underhållsplan 2011-2020 Brf Spinnmästaren, Lindome Underhållsplan 2011-2020 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 5 Underhållsplanens uppbyggnad... 5 Vad är en underhållsplan?... 7 Uppdragets

Läs mer

VAD GÄLLER I HSB Växtriket?

VAD GÄLLER I HSB Växtriket? VAD GÄLLER I HSB Växtriket? Organisationsnummer 716401-3703 Styrelsen i HSB Växtriket, Uppsala, har upprättat denna sammanställning av ordningsregler, allmän information, bestämmelser gällande reparationer,

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Brf Lindholmsdockan, Göteborg. Underhållsplan 2012-2041

Brf Lindholmsdockan, Göteborg. Underhållsplan 2012-2041 Brf Lindholmsdockan, Göteborg Underhållsplan 2012-2041 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets

Läs mer

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26 Rev: Innehåll Brf Räntaregård Att bo i bostadsrätt... 5 Rättigheter och skyldigheter... 5 Vem ansvarar för vad?... 5 Underhållsplan... 5 Andelstal och månadsavgift... 5 Styrelse... 5 Valberedning... 6

Läs mer

Brf Barabo, Lund. Underhållsplan 2011-2020

Brf Barabo, Lund. Underhållsplan 2011-2020 Brf Barabo, Lund Underhållsplan 2011-2020 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?... 5 Uppdragets omfattning...

Läs mer

h a n d l e d n i n g ti l l r e s ta u r a n g h y r e s k o n t r a k t

h a n d l e d n i n g ti l l r e s ta u r a n g h y r e s k o n t r a k t h a n d l e d n i n g ti l l r e s ta u r a n g h y r e s k o n t r a k t Fastighetsägarna Sveriges och Sveriges Hotell & Restaurangföretagare (SHR) gemensamt framtagna hyreskontrakt för lokal (ingår i

Läs mer

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 1 (20) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Om samfälligheten och underhållsplanen... 5 2.1 Ansvarsfördelning... 5 2.1.1

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Region Skåne, Regionservice Namn: Driftentreprenör Ystad Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 86500072-

Läs mer

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Du glömmer väl inte att registrera dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna meddela dig om det sker någon förändring. Hälsningar Upphandlingsfunktionen

Läs mer

VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR

VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR OM FÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 5 SAMFÄLLIGHETER 5 TORGET 5 BLÅ GARAGET UTRIKESMINISTERN 5 VÄRMEFÖRENINGEN STATSMINISTERN 5 MEDLEMSINFORMATION

Läs mer

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB

Förhandsbesiktning. Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö. Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson. Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Förhandsbesiktning Koljan 10, Lidingö Koljevägen 8, Lidingö Stockholm 2014-05-09 Tomas Karlsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen Styrmannen på Norra Älvstranden Göteborg 2014-03-19. www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2014

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen Styrmannen på Norra Älvstranden Göteborg 2014-03-19. www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2014 REJÄL UNDERHÅLLSPLAN Bostadsrättsföreningen Styrmannen på Norra Älvstranden Göteborg TM www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2014 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten

Läs mer

Brf Finnboda Hage A-Ö

Brf Finnboda Hage A-Ö Brf Finnboda Hage A-Ö A-Ö 2015-01-26 Sida 1 Inledning Andelstal Andrahandsuthyrning Ansvar för bostadsrätten Balkonger / terrasser Besiktning och avhjälpande åtgärder Bostadsrätthavare Brandsäkerhet Bredband

Läs mer

Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar

Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar Teknisk förvaltning Upprättad enligt Innehåll Teknisk förvaltning T0 Objektsbeskrivning 3 T1 Allmänt 3 T2 Register och arkiv 4 T3 Teknisk planering, upphandling

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Å 1:12, Uddevalla Å 302, Forshälla Göteborg 2015-05-10 Ingemar Sandstedt Math Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres Svenssons

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK

HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK HUDIKSVALLS KOMMUN KNUTSLUNDA 1:18, DELSBO OMBYGGNAD AV YTTERTAK ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Ansluter till AF AMA 07 TOTALENTREPRENAD SÖDERHAMN 2013-06-28 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

- Handbok - Arbetsmiljö i byggprojekt

- Handbok - Arbetsmiljö i byggprojekt Arbetsmiljö i byggprojekt 1 (20) - Handbok - Arbetsmiljö i byggprojekt Arbetsmiljö i byggprojekt 2 (20) Om Diligentia och denna handbok Diligentia är ett dotterbolag till Skandia Liv och har uppgiften

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV OFFENTLIG BELYSNING TILLHÖRANDE HUDIKSVALLS KOMMUN

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV OFFENTLIG BELYSNING TILLHÖRANDE HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvalls kommun DRIFT OCH UNDERHÅLL AV OFFENTLIG BELYSNING TILLHÖRANDE HUDIKSVALLS KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR UTFÖRANDEENTREPRENAD MED FUNKTIONSKRAV 2012-09-15 Handläggare: Roland Wallström Målsättning

Läs mer

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Teknisk Handbok Sida 1 av 38 Godkänd av : Vägenheten PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Datum: 2015-03-10 Innehållsförteckning i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3 ii BILAGOR 4 iii

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:26 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:6 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 27 april 2011 beslutade den 19 april 2011. Boverket förskriver

Läs mer