TEKNIK 06. Hjälpmedel för att upprätta beskrivning av tekniska arbetsuppgifter i förvaltningsentreprenader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNIK 06. Hjälpmedel för att upprätta beskrivning av tekniska arbetsuppgifter i förvaltningsentreprenader"

Transkript

1 TEKNIK 06 Hjälpmedel för att upprätta beskrivning av tekniska arbetsuppgifter i förvaltningsentreprenader

2 Synpunkter på denna publikation, liksom förslag till ändringar och kompletteringar inför nästa utgåva tas tacksamt emot av AB Svensk Byggtjänst Stockholm Telefon Telefax ISBN Mångfaldigandet av innehållet i detta häfte, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av AB Svensk Byggtjänst AB Svensk Byggtjänst Tryck: Elanders Infologistics Väst AB, Stockholm 2006

3 Innehållsförteckning Företal...6 Beskrivning av tekniska arbetsuppgifter baserade på krav på utförande kompletterat med funktionskrav...7 Inledning...7 Råd och anvisningar...7 T Tekniska arbetsuppgifter i fastighetsförvaltning...11 Övergripande krav för entreprenaden...12 T0 Allmänt...14 T1 Utemiljö...15 T1.1 Vegetationsytor...15 T1.2 Markbeläggningar...23 T1.3 Fast utrustning på tomt...25 T1.4 Lös utrustning på tomt...30 T1.8 Diverse på tomt...30 T1.9 Övrigt på tomt...31 T2 Byggnad utvändigt...32 T2.1 Yttertak, skärmtak o d...32 T2.2 Fasader...34 T2.9 Övrigt byggnad utvändigt...37 T3 Byggnad invändigt...38 T3.1 Driftutrymmen...40 T3.2 Gemensamma utrymmen...41 T3.3 Enskilda utrymmen...44 T3.4 Husgrunder...44 T3.5 Kallvindar...44 T4 VA, VVS, Kyl och processmediesystem...45 T4.1 VA, fjärrvärme, fjärrkylnät m m i mark...45 T4.2 Försörjningssystem för flytande och gasformiga medier i byggnad...48 T4.3 Avloppsvattensystem i byggnad...58 T4.4 Brandsläckningssystem...59 T4.5 Kylsystem i byggnad...62 T4.6 Värmesystem i byggnad...64 T4.7 Luftbehandlingssystem...72 T5 Elsystem...78

4 T5.1 Elkraftsystem...78 T5.2 System för spänningsutjämning...83 T6 Tele och datasystem...84 T6.1 Teletekniska säkerhetssystem...84 T6.2 Telesignalssystem...86 T6.3 Tele och datakommunikationssystem...86 T6.8 Diverse teletekniska system...87 T7 Transportsystem...88 T7.1 Anläggningar för avfallshantering...88 T7.2 Hissar...88 T7.3 Rulltrappor och rullramper...89 T7.4 Lyftanläggningar...89 T7.8 Diverse transportanläggningar...89 T8 Styr och övervakningssystem...90 Redovisning av funktionskrav, mätmetoder och acceptanskriterier för teknisk fastighetsförvaltning...91 Inledning...91 Råd och anvisningar...91 Huvudindelning baserad på förvaltningsobjekt s skick och livslängd Renhet, visuellt intryck och form Miljöpåverkan Belysning Framkomlighet, bekvämlighet och säkerhet mot olyckor och ohälsa Orienterbarhet Kulturella förhållanden Säkerhet mot intrång Säkerhet mot brand Skydd mot vatten och fukt Termiskt och luftkvalitetsmässigt inomhusklimat Ljudmässigt inomhusklimat Skydd mot störningar från elektriska fält Processvattentillförsel Tappvattentillförsel...122

5 16. Spillvattenavledning Trycklufttillförsel Gastillförsel Elkrafttillförsel Distribution och visning av information Distribution av elektroniska signaler Mottagning av radio och TVsignaler Avfallshantering Interna persontransporter Mottagning och intern transport av gods Övriga egenskaper Huvudindelning baserad på förvaltningsobjekt Funktionskrav på teknisk fastighetsförvaltning T Övergripande T1 Utemiljö T2 Byggnad utvändigt T3 Byggnad invändigt T4 VA, VVS, KYL och processmediesystem T5 Elsystem T6 Tele och datasystem T7 Transportsystem T8 Styr och övervakningssystem...163

6 Företal TEKNIK 06, Hjälpmedel för att upprätta beskrivning av tekniska arbetsuppgifter i förvaltningsentreprenader består av två huvudavsnitt. Det första är av en uppdaterad version av TEKNIK 99. Det andra är ett nytt huvudavsnitt med vars hjälp man kan författa beskrivningar helt baserade på funktionskrav. Det första huvudavsnittet är uppdaterat med samtliga nyheter som publicerats i Aff Beskrivningsnytt och på Svensk Byggtjänsts webbtjänst avseende Aff. Arbetet med huvudavsnittet om funktionskrav inleddes 2004 med Claes Hammarlin som projektledare och Per Ollas som projektmedarbetare och värdefull kunskaps och erfarenhetskälla. En arbetsgrupp som representerar beställare och entreprenörer har fortlöpande granskat och lämnat värdefulla synpunkter på textförslagen. Medlemmar i arbetsgruppen för utvecklingen av funktionskravsavsnittet har varit Göran Albertsson, Lars Alexandersson, Göran Alfhagen. Martin Bergdahl, Ingemar Boström, Björn Gustavsson, Helena Gustavsson, Tomas Gustavsson, Urban Holm, David Karlsson, Bengt Thegenholm, Erik Westin och Per Wickman. Under perioden oktober till december 2005 var ett förslag till texterna om funktionskrav ute på remiss varvid många värdefulla synpunkter tillfördes dokumentet. Det slutgiltiga beslutet om innehållet i huvudavsnittet om funktionskrav fattades i september 2006 av en samverkansgrupp med lika antal medlemmar från Affkommittén och Svensk Byggtjänst. Samverkansgruppens medlemmar är Lennart Andersson, Gösta Gustavsson, Claes Hammarlin, Erik Hellkvist (ordförande), Ove Nordqvist och Gösta Ångell. Svensk Byggtjänst uttrycker förhoppningen att det nya Affdokumentet skall vara till nytta för förvaltningssektorn och medverka till en rationell och ändamålsenlig förvaltningsprocess. Vi ser dessutom med intresse fram emot att få ta del av användarnas synpunkter och erfarenhet inför det fortsatta arbetet med Affdokumenten. Svensk Byggtjänst riktar ett varmt tack till alla dem som genom sina kunskaper, erfarenheter och direkta insatser bidragit till att genomföra arbetet med att utveckla huvudavsnittet om funktionskrav. Erik Hellkvist Lennart Andersson Claes Hammarlin 6

7 Beskrivning av tekniska arbetsuppgifter baserade på krav på utförande kompletterat med funktionskrav Inledning Denna avdelning av TEKNIK 06 är en uppdaterad version av TEKNIK 99. Uppdateringarna är de som publicerats i Aff Beskrivningsnytt och på Svensk Byggtjänsts webbtjänst avseende Aff. Råd och anvisningar Allmänt Under varje kodad punkt i beskrivningsmallen finns möjlighet att formulera krav antingen som funktionskrav under rubriken Funktionskrav och/eller som Åtgärdskrav, dvs vad som skall göras och hur ofta. Åtgärdskraven formuleras under rubrikerna Tillsyn, Skötsel, Felavhjälpande underhåll eller Planerat underhåll. Dessa rubriker anges i denna skrift endast i de fall där det föreligger råd om eller exempel på en lämplig text. Utförande och ersättning I den tekniska beskrivningen fastställs kraven på utförandet av kontraktsarbetena. Hur de olika arbetsuppgifterna ersätts redovisas i Gränsdragningslistan för de tekniska arbetsuppgifterna och i Särskilda föreskrifter, men man har också möjlighet att göra det i förfrågningsunderlagets Beskrivning av tekniska arbetsuppgifter. Utrymmen och system I strukturen redovisas krav på drift och underhåll av installationssystem inklusive tillhörande rumsmonterade apparater och komponenter i kapitlen T4 T8. Anordningar som inte tillhör något av systemen i kapitlen T4 T8, t ex fontäner, maskindrivna portar, grindar eller dörrar samt utrustningar av typen kylskåp, spisar, tvättmaskiner, torkskåp o d redovisas under rubrikerna för tomt och byggnad i kapitlen T1 T3. Om förvaltningsåtgärder skall beskrivas med ett utrymme eller en grupp av utrymmen som centrum måste således förslag till texter hämtas dels från T3, dels från respektive installationstyp i kapitlen T4 T8. 7

8 Dokumentets användning Fulltextdokument Beskrivningar av tekniska arbetsuppgifter för en entreprenad skall författas som fulltextdokument, dvs hänvisningar till koder, rubriker eller texter i TEKNIK 06 skall inte göras. Alternativa/kompletterande exempel på texter Exemplen på texter i TEKNIK 06 kan antingen utgöra alternativ till varandra eller komplettera varandra. Då texterna utgör alternativ skall endast ett användas. Då de kompletterar varandra kan självfallet fler väljas. Observera att det är upp till författaren att själv ändra och komplettera texterna eller att författa helt nya. Kodstruktur TEKNIK 06 innehåller en kodad struktur som inte bör ändras. Däremot finns möjlighet att utesluta de koder och rubriker som inte är tillämpliga för den aktuella entreprenaden. Rubriker kan också läggas till på lägre nivå om de saknas i mallen. Om man inte behöver eller vill utnyttja den detaljerade kodstrukturen för objekt kan man sammanföra texter på högre nivåer. T ex texter som skulle kunna skrivas under T4.641 och T4.642 kan sammanföras under T4.64. Textstorlek Råd och anvisningstexter är skrivna med text i 9 punkters storlek och med mindre spaltbredd. Förslag till föreskriftstexter är skrivna med text i 11 punkters storlek och med full spaltbredd. I TEKNIK 06 är underrubriken angiven under varje kod och rubrik. Texten under denna rubrik är inte avsedd att tas med i beskrivningen. Den har syftet att vara en hjälp vid upprättandet av beskrivningen, en checklista med påminnelser om detaljer för vilka det kan finnas anledning att ställa krav vad avser förvaltningen. Beskrivningsråd Kalkylerbarhet En beskrivning skall upprättas med största möjliga kalkylerbarhet, dvs de krav som ställs på entreprenören skall vara formulerade så att arbetsuppgifternas omfattning, utförandekvalitet och frekvens tydligt framgår och går att prissätta. I TEKNIK 06 kompletteras därför föreskriftstexter där kalkylerbarheten är svår att uppnå med texten Utförs mot särskild ersättning. Det står självklart beskrivningsförfattaren fritt att fatta andra beslut än vad som framgår av TEKNIK 06 och lägga till eller ta bort uppgifter om särskild ersättning där så önskas. Sidoentreprenörer I de fall entreprenören och en sidoentreprenör arbetar med samma förvaltningsobjekt bör detta anges övergripande i Särskilda föreskrifter. Driftinstruktioner och underhållsinstruktioner 8

9 Driftinstruktioner och underhållsinstruktioner kan ofta bilda underlag för att beskriva önskade drift och underhållsåtgärder och därför bifogas ett avtal. Observera dock att de måste kompletteras med uppgifter om vilken ersättning som skall utgå för de olika aktiviteterna som är angivna i instruktionerna. En del skall normalt ingå i den fasta ersättningen, medan andra skall ersättas särskilt. De termer som används i drift och underhållsinstruktionerna kan också avvika från Affdefinitionerna, vilket bör påpekas i förfrågningsunderlaget. Funktionskrav Under varje rubrik kan funktionskrav formuleras. För varje underrubrik kan tillägg göras till de krav som är angivna under rubriker på högre nivå. Om man ställer sina krav i form av funktionskrav skall dessa vara mätbara så att kravens uppfyllelse går att avgöra. Åtgärdskrav Om funktionskrav inte räcker för att beskriva den önskade kvaliteten, kan preciseringar av åtgärder, kvalitet och frekvenser göras under rubrikerna Tillsyn, Skötsel och Felavhjälpande underhåll. Tillsyn Preciseringar av frekvens och omfattning av detaljeringsgrad för tillsyn redovisas under denna rubrik. Skötsel Preciseringar av skötselåtgärder och frekvenser redovisas under denna rubrik. Ange vad som skall utföras, frekvenser, tidpunkter, eventuellt material av viss kvalitet m m. Preciseringarna kan antingen vara kompletteringar till funktionskrav eller vara de enda kvalitetsbestämningarna för det önskade utförandet. Beställaren kan exempelvis av erfarenhet ha skaffat sig en uppfattning om hur gräsmattorna skall skötas för att uppnå önskad funktion. Utöver de funktionskrav som angivits under T, T1 och T1.1, kan då anges hur ofta och med vilken mängd kalkning, gödning eller kantskärning skall ske. Sådana föreskrifter om skötsel görs under T1.11. Felavhjälpande underhåll Om felavhjälpande underhåll skall ingå i entreprenaden måste detta anges särskilt med uppgift om omfattning, kvalitet och frekvens. Två principer för ersättningen är vanligast förekommande: 1. Inget felavhjälpande underhåll ingår i det fasta arvodet. 2. Felavhjälpande underhåll på de objekt som är markerade i Gränsdragningslistan skall ingå i det fasta arvodet med vissa begränsningar. Om denna princip för ersättning av det felavhjälpande underhållet tillämpas: 9

10 bör underlag för bedömning av omfattning, t ex sammanställning över felrapportering, tillhandahållas i förfrågningsunderlaget bör beloppsgränsen för det felavhjälpande underhåll som skall ingå i det fasta arvodet sättas till högst arvodet för 1 2 arbetstimmar plus motsvarande belopp för ingående material och underentreprenörer bör det felavhjälpande underhåll som skall ingå i det fasta arvodet utföras i samband med ordinarie besök i förvaltningsobjektet för tillsyn, rondering e d och således inte kräva särskild utryckning. Ersättningen för det felavhjälpande underhållet anges i Gränsdragningslistan, i Särskilda föreskrifter eller i vissa fall i Beskrivningen av de tekniska arbetsuppgifterna. Planerat underhåll Planerat underhåll preciseras under denna rubrik. För planerat underhåll utgår normalt särskild ersättning. Material och varuföreskrifter Kvalitetskrav och andra krav på material och varor som skall användas i förvaltningen preciseras på den plats där de är omnämnda. Övergripande krav anges normalt i Särskilda föreskrifter. Förbrukningsmaterial Om förbrukningsmaterial skall ingå i entreprenaden måste detta anges i Särskilda föreskrifter, SF1.21, eftersom ABFF punkt 10 utesluter material ur kontraktsarbetena. Normalt bör förbrukningsmaterial läggas utanför den fasta ersättningen eftersom de kan vara svåra att kalkylera. Material för underhåll Om material för underhåll skall ingå i entreprenaden måste detta anges i Särskilda föreskrifter. Normalt bör material för underhåll läggas utanför den fasta ersättningen eftersom de kan vara svåra att kalkylera. Städning Städbeskrivningar kan göras med hjälp av Affmall 4a, Upphandling av städtjänster. 10

11 T TEKNISKA ARBETSUPPGIFTER I FASTIGHETSFÖRVALTNING Denna beskrivning är upprättad i enlighet med TEKNIK 06 ingående i Aff Avtal för fastighetsförvaltning. Koder och rubriker följer detta dokument. Förkortningar B Beställaren E Entreprenören UE Underentreprenör SE Sidoentreprenör Förutsättningar Exempel på förvaltningsobjekt som ingår under respektive rubrik i denna handling och i Gränsdragningslista för tekniska arbetsuppgifter finns under respektive rubrik i Affdokumentet TEKNIK 06. Exempelvis: T2.244 Maskindrivna portar T ex maskindrivna garageportar, industriportar inklusive gångdörrar, styroch säkerhetsutrustning, motorer, beslagning och glasning. I Gränsdragningslistan redovisas i vissa fall förvaltningsobjekt som ej finns angivna i denna handling. För dessa objekt ingår i entreprenaden att utföra tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av förvaltningsobjekten i enlighet med vad som anges under T. Det som föreskrivs under en rubrik på högre nivå gäller för samtliga underrubriker om inte annat är angivet under dessa. Det som t ex föreskrivs under T, gäller således för T1, T1.1, T1.11 osv, om annat inte anges under dessa underrubriker. Preciserade åtgärdskrav gäller före funktionskrav. Se ABFF 04, utgåva 2, punkt 5a med kommentar. Om man t ex anger att gräsmattan skall klippas varannan vecka skall detta således anses uppfylla funktionskravet med avseende på klippning av gräs. Då en åtgärdsfrekvens, t ex 6 gånger per år, anges i denna handling skall åtgärden genomföras med anpassade tidsintervall, i förekommande fall också anpassad till relevant årstid. Då åtgärdsfrekvensen anges som vartannat år eller ännu mera sällan, skall åtgärden göras första gången under det första året. 11

12 Övergripande krav för entreprenaden Funktionskrav Observera att funktionskrav bör kombineras med krav på tillsynsfrekvens eller annan rapportering. Det är nämligen bara rimligt att begära att funktionskravet för ett objekt är uppfyllt omedelbart efter att en erforderlig åtgärd utförts. Kontraktsarbetena skall med god driftekonomi utföras så att förvaltningsobjekten ger ett välvårdat intryck, att förvaltningsobjektens avsedda funktioner upprätthålls, att förvaltningsobjektens livslängd blir optimal, att inga skador på förvaltningsobjekten uppkommer till följd av entreprenaden, att risk för människors hälsa inte uppkommer, att trivsel och trygghet upprätthålls, att hyresgäster och deras verksamhet inte onödigtvis störs och att förvaltningsobjektens negativa miljöpåverkan minimeras. Åtgärdskrav Tillsyn Mer detaljerade funktionskrav kan anges under respektive rubrik på lägre nivå. Ange i Särskilda föreskrifter om deltagande och ansvar för skyddsronder enligt Arbetsmiljölagen och för att uppfylla fastighetsägaransvaret. E skall utöva tillsyn av samtliga förvaltningsobjekt som är markerade i Gränsdragningslistan om inte annat sägs i övriga handlingar. Tillsyn skall göras... gånger per... där inte annat är angivet nedan. Tillsyn skall även omfatta sidoentreprenörernas arbeten. Tillsyn omfattar också rapportering till B vad avser förhållanden som iakttas under entreprenadarbetenas genomförande, även om dessa förhållanden eller dess orsaker inte ingår i entreprenaden. Skötsel E skall utföra skötsel av samtliga förvaltningsobjekt som är markerade i Gränsdragningslistan om inte annat sägs i övriga handlingar. Frekvenser och andra kvalitetskrav på skötseln anges i denna beskrivning. 12

13 Felavhjälpande underhåll Exempel på text 1: Ange vilket felavhjälpande underhåll som skall ingå i entreprenaden. Inget felavhjälpande underhåll ingår i det fasta arvodet. Exempel på text 2: Felavhjälpande underhåll på de objekt som är markerade i Gränsdragningslistan skall ingå i det fasta arvodet med följande begränsningar: Beloppsbegränsning Det felavhjälpande underhåll som genomförs i samband med ordinarie besök för rondering e d i förvaltningsobjektet skall ingå i det fasta arvodet om kostnaden, inklusive kostnader för material, underentreprenörer och arbete, för varje enskild skada och tillfälle uppgår till högst... kronor exkl moms. När denna kostnad överskrids betalar B den överskridande delen. Felavhjälpande underhåll som kräver särskild utryckning skall ersättas i sin helhet. Eftersatt underhåll Detta förslag till text bör användas endast om nedanstående råd följs. För att göra föreskriften kalkylerbar bör underlag för bedömning av omfattning, t ex sammanställning över felrapportering, tillhandahållas i förfrågningsunderlaget. Beloppsgränsen för det felavhjälpande underhåll som skall ingå i det fasta arvodet bör sättas till högst arvodet för 1 till 2 arbetstimmar plus motsvarande belopp för ingående material och underentreprenörer. Det felavhjälpande underhåll som skall ingå i det fasta arvodet bör utföras i samband med ordinarie besök i förvaltningsobjektet för tillsyn, rondering e d och således inte kräva särskild utryckning. Ange om eftersatt underhåll skall dokumenteras med en statuskontroll enligt ABFF 04, punkt 14b. Om detta inte gjorts kan man använda sig av skrifter om normala underhållsintervall för att avgöra om underhållet av ett objekt bör betraktas som eftersatt. Felavhjälpande underhåll på objekt med eftersatt underhåll ingår inte i det fasta arvodet. Underhåll betraktas som eftersatt om underhållet eller bytet inte har utförts inom normala tidsintervall. Det åligger B att visa att underhåll utförts inom dessa tidsintervall. Säkerhetsutrustning som inte uppfyller gällande krav skall räknas som eftersatt underhåll. Merkostnader för utförande av kontraktsarbeten på grund av att säkerhetskraven inte är uppfyllda skall ersättas av B. Skadegörelse Med skadegörelse menas skada till följd av såväl olyckshändelse, vårdslöshet som uppsåt. Felavhjälpande underhåll till följd av skadegörelse ingår inte i det fasta arvodet. E skall anmäla när skadegörelse förekommit. B bestämmer omfattning av åtgärd. 13

14 T0 ALLMÄNT Den som disponerar ett utrymme för fastighetsförvaltning svarar också för tillsyn och skötsel av detta. 14

15 T1 UTEMILJÖ Installationer på tomt av typen brunnar, vattenutkastare, värmare m m redovisas under respektive system i kapitlen T4 T8. T ex vegetationsytor, markbeläggningar, fast utrustning på tomt och lös utrustning på tomtmark. T1.1 Vegetationsytor Funktionskrav T ex gräsytor, träd, buskar, häckar och rabatter samt naturmark. Gräsytor, träd, buskar, häckar och annat växtmaterial inklusive omgivande markytor skall skötas så att de ger ett välvårdat intryck och så att funktion och livskraft upprätthålls. Ytorna skall vara rena från skräp och ogräs, men löv, kvistar och annat organiskt material skall i möjligaste mån lämnas kvar om det inte innebär estetiska eller andra olägenheter. Skötsel och underhåll skall ske på ett miljövänligt sätt. Skötsel Vegetationsytor renhålls från skräp, och främmande föremål... gånger per... Vissna växter, löv, kvistar och annat organiskt material skall i möjligaste mån lämnas kvar om det inte innebär estetiska eller andra olägenheter. Vårrenhållning skall vara avslutad senast den... Höstrenhållning skall vara avslutad senast den... Jordanalys skall genomföras... gånger per... och med ledning av denna görs erforderlig gödning, kalkning och annan jordförbättring mot särskild ersättning. Ange om växtavfall som är lämpligt för kompostering skall komposteras. Ange om övrigt växtavfall skall transporteras bort. T1.11 Gräsytor Funktionskrav T ex prydnadsgräsmattor, bruksgräsmattor, högvuxna gräsytor och ängar. Gräsets längd skall vara mellan... mm och... mm. Skötsel Ytor med gräs renhålls och krattas varje vår och höst så att gammalt gräs, löv, kvistar, grenar, stenar och skräp avlägsnas. 15

16 T1.111 Prydnadsgräsmattor Funktion Ange om gödsling, kalkning och annan jordförbättring skall göras med angiven frekvens som alternativ till jordanalys och jordförbättring angiven under T1.1. T ex prydnadsgräsmattor. Gräsets längd skall vara mellan... mm och... mm. Skötsel Klippning skall utföras... gånger per... Gräs mot rabatter, grus och sandytor kantskärs årligen. Putsning kring hinder skall utföras efter varje klippning. Avklippt gräs skall ligga kvar förutsatt att inga synliga ansamlingar uppstår. Bevattning skall utföras vid risk för långvarig torka. Bevattning utförs mot särskild ersättning efter samråd med B. Luftning skall utföras... gånger per år. Dressning skall utföras... gånger per år. Felavhjälpande underhåll Skadade och döda partier lagas och kompletteras mot särskild ersättning efter samråd med B. T1.112 Bruksgräsmattor Skötsel Ange om gödsling, kalkning och annan jordförbättring skall göras med angiven frekvens som alternativ till jordanalys och jordförbättring angiven under T1.1. T ex bruksgräsmattor. Klippning skall utföras... gånger per... Putsning kring hinder skall utföras efter varannan klippning. Avklippt gräs skall ligga kvar förutsatt att inga synliga ansamlingar uppstår. Felavhjälpande underhåll Skadade och döda partier lagas och kompletteras mot särskild ersättning efter samråd med B. 16

17 T1.113 Högvuxna gräsytor T ex högvuxna gräsytor. Skötsel Klippning/slåtter skall utföras... gånger per... Avklippt gräs hopsamlas ej. T1.114 Ängar Skötsel T ex ängar. Slåtter skall utföras... gånger per år. Avklippt gräs skall ligga kvar en tid för att fröa av sig och skall därefter räfsas upp och komposteras/borttransporteras. T1.12 Träd, buskar, häckar och rabatter Funktionskrav T ex träd, buskar, rabattrosor, klätterväxter, perenner och utplanteringsväxter. Växter med omgivande vegetationsytor sköts så att växterna förblir i god kondition och utvecklas normalt. Skötsel Växter beskärs så att framkomligheten upprätthålls på bil och gångvägar. Ytorna ogräsrensas... gånger per... Avklippt växtmaterial hopsamlas och komposteras/borttransporteras. Felavhjälpande underhåll Växter kompletteras mot särskild ersättning efter samråd med B. T1.121 Träd T ex friväxande park och prydnadsträd, fruktträd, gatuträd och formklippta träd inklusive vegetationsytor, trädbrunnar, trädgaller och trädstöd. 17

18 Funktionskrav Träd med omgivande vegetationsytor sköts så att de förblir i god kondition och utvecklas normalt. Ange om lokala regler finns för träd i trafikytor. Skötsel Ange om trädbeskärning skall utföras av person med yrkesbevis i beskärning och trädvård eller motsvarande kompetens. T Friväxande park och prydnadsträd samt fruktträd Skötsel T ex friväxande park och prydnadsträd och fruktträd inklusive vegetationsytor, trädbrunnar, trädgaller och trädstöd. Träd i ytor med gräs skyddas mot gräsklippare/trimmer genom att hålla öppen jord eller plantering runt stammen. Träd intill trafikerade ytor stammas upp. Uppbindningar kontrolleras och justeras... gånger per år de första två åren på den nya växtplatsen. Därefter avlägsnas uppbindningsanordningen. Stam och rotskott avlägsnas... gånger per år. Beskärning av träd skall utföras mot särskild ersättning efter samråd med B. T Gatuträd Skötsel T ex gatuträd inklusive trädbrunnar, trädgaller och trädstöd. Träd intill trafikerade ytor stammas upp. Uppbindningar kontrolleras och justeras... gånger per år på den nya växtplatsen. Därefter avlägsnas uppbindningsanordningen. Stam och rotskott avlägsnas... gånger per år. Beskärning av träd skall utföras mot särskild ersättning efter samråd med B. T Formklippta träd T ex formklippta träd inklusive vegetationsytor, trädbrunnar, trädgaller och trädstöd. 18

19 Skötsel Formklippta träd i ytor med gräs skyddas mot gräsklippare/trimmer genom att hålla öppen jord eller plantering runt stammen. Stam och rotskott avlägsnas minst... gånger per år. Formbeskärning skall utföras... gånger per... Träd som uppnått slutlig storlek och form skärs tillbaka till föregående års beskärning för att bibehålla form och utseende. T1.122 Buskar Funktionskrav T ex prydnadsbuskar, bärbuskar, klippta häckar och bruksbuskage. Buskar med omgivande vegetationsytor sköts så att de förblir i god kondition och utvecklas normalt. T Prydnadsbuskar och bärbuskar Skötsel Ange om gödsling, kalkning och annan jordförbättring skall göras med angiven frekvens som alternativ till jordanalys och jordförbättring angiven under T1.1. T ex prydnadsbuskar och bärbuskar. Mekanisk bekämpning av ogräs, sly och vildskott skall göras... gånger per... Buskar beskärs lätt... gånger per... så att artens/sortens naturliga karaktär bevaras med syfte att successivt föryngra buskarna för att slippa en radikal föryngringsbeskärning. Döda och skadade grenar tas bort... gånger per... Föryngringsbeskärning skall utföras efter samråd med B mot särskild ersättning. T Klippta häckar Skötsel Ange om gödsling, kalkning och annan jordförbättring skall göras med angiven frekvens som alternativ till jordanalys och jordförbättring angiven under T1.1. T ex klippta häckar. Mekanisk bekämpning av ogräs, sly, vildskott och rotskott skall göras... gånger per år. 19

20 Häckar klipps varje år före midsommar. Därefter utförs en putsbeskärning i augusti. Häckar som uppnått slutlig storlek och form skärs tillbaka till föregående års beskärning för att bibehålla form och utseende. Vinterbeskärning skall utföras efter samråd med B mot särskild ersättning. T Bruksbuskage Skötsel Ange om gödsling, kalkning och annan jordförbättring skall göras med angiven frekvens som alternativ till jordanalys och jordförbättring angiven under T1.1. T ex bruksbuskage. Mekanisk bekämpning av ogräs, sly, vildskott och rotskott skall göras... gånger per... Buskar beskärs lätt... gånger per... så att artens/sortens naturliga karaktär bevaras med syfte att successivt föryngra buskarna för att slippa en radikal föryngringsbeskärning. Döda och skadade grenar tas bort... gånger per år. Föryngringsbeskärning skall utföras efter samråd med B mot särskild ersättning. T1.123 Rabattrosor Skötsel Ange om gödsling, kalkning och annan jordförbättring skall göras med angiven frekvens som alternativ till jordanalys och jordförbättring angiven under T1.1. T ex rabattrosor. Rosorna beskärs varje vår. Minst tre huvudgrenar sparas. Snitten läggs över utåtriktade ögon. Mekanisk bekämpning av ogräs skall utföras... gånger per år. Sommarbeskärning skall utföras... gånger per år. Utblommade blomställningar och eventuella vildskott skärs bort. T1.124 Klätterväxter Skötsel Ange om gödsling, kalkning och annan jordförbättring skall göras med angiven frekvens som alternativ till jordanalys och jordförbättring angiven under T1.1. T ex klematis, kaprifol, vildvin och klätterrosor. 20

21 T1.125 Perenner Underhållsbeskärning skall utföras årligen. Döda, skadade och sjuka rankor och grenar skärs bort. De arter som inte är självklättrande binds in mot sitt underlag. Klätterväxter på fasader begränsas genom beskärning i anslutning till fönster, taksprång etc. Mekanisk bekämpning av ogräs skall utföras... gånger per år. Funktionskrav T ex marktäckande perenner, högväxande och blommande perenner. Perenna växter med omgivande vegetationsytor sköts så att de förblir i god kondition och utvecklas normalt. T Marktäckande perenner Skötsel Ange om gödsling, kalkning och annan jordförbättring skall göras med angiven frekvens som alternativ till jordanalys och jordförbättring angiven under T1.1. T ex marktäckande perenner. Mekanisk bekämpning av ogräs skall utföras... gånger per år. T Högväxande och blommande perenner Skötsel T Lökväxter Ange om gödsling, kalkning och annan jordförbättring skall göras med angiven frekvens som alternativ till jordanalys och jordförbättring angiven under T1.1. T ex högväxande och blommande perenner. Putsning skall utföras... gånger per år. Döda och utblommade växtdelar tas bort. Mekanisk bekämpning av ogräs skall utföras... gånger per år. Ange om utplantering eller speciell skötsel av lökväxter skall ingå i entreprenaden. Ange mängd och ersättning. T1.126 Utplanteringsväxter 21

22 T ex vår och sommarblommor i rabatter, blomlådor och urnor. T Utplanteringsväxter i mark Skötsel Ange om gödsling, kalkning och annan jordförbättring skall göras med angiven frekvens som alternativ till jordanalys och jordförbättring angiven under T1.1. T ex vår och sommarblommor i rabatter. Mekanisk bekämpning av ogräs skall göras... gånger per... Bevattning skall utföras... gånger per... under hela växtperioden. Putsning skall utföras... gånger per... under hela växtperioden. T Utplanteringsväxter i blomlådor, urnor Skötsel T ex växter och jord, blomlådor och urnor. Urnorna/lådorna placeras ut och fylls med ny blomjord av typ... senast... Urnorna/lådorna töms och tas in för vinterförvaring senast... Plantering skall utföras... gånger per år i samråd med B. Mekanisk bekämpning av ogräs skall utföras... gånger per... Gödsling skall utföras... gånger per år med... hg fullgödselmedel eller specialgödselmedel för utplanteringsväxter per m 2. Bevattning skall utföras... gånger per vecka under hela säsongen. Putsning skall utföras... gånger per... under hela växtperioden. T1.13 Naturmark Tillsyn T ex naturmark. Se även T Tillsyn utövas... gånger per år. Vid tillsynen skall bland annat åtgärdsbehov och träd som kan utgöra skaderisker lokaliseras. Skötsel Röjning och gallring skall utföras efter samråd med B. 22

23 T1.19 Övriga vegetationsytor T1.2 Markbeläggningar Funktionskrav T ex vägar och andra ytor belagda med sten, tegel, betongplattor, asfalt, grus, trä, såsom terrasser, altaner, uteplatser friliggande på mark eller i anslutning till byggnad, lekplatser, sportplaner för tennis, basket och fotboll. Utvändiga parkeringsdäck redovisas här. Invändiga ytor i parkeringshus redovisas under T3.25. Kontraktsarbetena skall utföras så att säker och bekväm förflyttning kan ske på vägar och övriga hårdgjorda ytor. Ytorna skall vara fria från skräp, ogräs och ansamlingar av löv. Skötsel och underhåll skall ske på ett miljövänligt sätt. Skötsel Renhållning Ytor renhålls... gånger per... under månaderna... t o m... Övriga tider renhålls... gånger per... Snöröjning Snöröjning och dess prioriteringsordning skall utföras enligt snöröjningsplan. Ekonomisk reglering redovisas i särskilda föreskrifter under SF6.13. Gräns för påbörjande av snöröjning Snöröjning skall påbörjas när snödjupet vid snöfall uppgår till... mm kallsnö respektive... mm blötsnö, om snöfallet fortsätter och enligt E:s bedömning kommer att överstiga... mm respektive... mm. Snöröjning skall under alla omständigheter påbörjas då snödjupet uppnått... mm respektive... mm. Detta gäller även snövallar orsakade av vind eller plogning som förhindrar framkomligheten. Halkbekämpning skall utföras omgående då halkrisk föreligger. Utförandetid för snöröjning 1. Prioriterade ytor Snöröjning och halkbekämpning av gångvägar från kommunal gata, entrévägar fram till entréplaner, till entrétrappor, till ramper och nödutgångar samt till ytor för tillträde till garageportar och parkeringsplatser skall på vardagar och helgdagar vara snöröjda senast... timmar efter att gränsen för påbörjande av snöröjning uppnåtts. 2. Övriga ytor Snöröjning och halkbekämpning av entréplaner, trappor, ramper och övriga hårdgjorda ytor som ej angetts under punkt 1 ovan skall 23

24 Isrivning vara slutförd senast... arbetstimmar efter att gränsen för påbörjande av snöröjning uppnåtts. Med arbetstimmar i detta fall avses timmar under normal arbetstid (se SF4.3). Isrivning skall inbegripas i snöröjning. Snöupplag Snömassor skall läggas på av B anvisad plats. Borttransport från området med lastbil eller dylikt ingår inte i entreprenaden. Halkbekämpningsmedel Halkbekämpning skall utföras med... Sandningslådor Sandningslådor skall vintertid hållas fyllda med... under tiden... till... Lådorna sätts ut inför vintern och ställs efter vintersäsongen på anvisad plats. T1.21 Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt Skötsel T ex vägar och andra ytor belagda med sten, tegel, betongplattor eller asfalt inklusive kantstöd, såsom körvägar, gång och cykelvägar, parkeringsplatser, sportplaner och uteplatser. Asfaltytor och betongplattytor maskinsopas 2 gånger varje vår (en grov och en fin), varvid också manuell framsopning skall utföras vid finsopningen. T1.22 Grusade ytor Funktionskrav T ex vägar och andra ytor belagda med grus, inklusive kantstöd, såsom körvägar, gång och cykelvägar, parkeringsplatser, lekplatser och sportplaner. Grusade ytor skall vara jämnt justerade och täckta med grus. Skötsel Ytor renhålls och gammalt gräs tas bort varje vår, senast... Sladdning/harvning skall utföras... gånger per... T1.23 Ytor med träbeläggning 24

25 T ex ytor med träbeläggning inklusive kantstöd, såsom terrasser, altaner och uteplatser. Skötsel Ytor rengörs vår och höst. Oljade träytor inoljas varje vår. T1.29 Övriga hårdgjorda ytor T1.3 Fast utrustning på tomtmark Funktionskrav T ex inhägnader, inpasseringsanordningar, lek och idrottsutrustning, utrustning för bilparkeringsplatser och vattenbassänger. Fast utrustning på tomtmark skall skötas och underhållas så att den fungerar på avsett sätt, är rengjord och inte har några defekter som kan orsaka skador. Felavhjälpande underhåll Stolpar för fast utrustning på tomtmark kontrolleras och riktas varje vår mot särskild ersättning. T1.31 Inhägnader och inpasseringsanordningar Funktionskrav T ex staket, plank, spaljéer, räcken, murar, trafiksuggor, grindar och bommar inklusive motorer och manöveranordningar. Kodlås, passerkontroll och grindtelefon redovisas under T6, TEKNIK 06. Kontraktsarbetena skall utföras så att olovlig inpassering inte möjliggörs genom brister i inhägnader eller inpasseringsanordningar. Skötsel Staket, räcken, grindar och bommar rengörs... gånger per... Lås och gångjärn på grindar och bommar funktionskontrolleras, smörjs och justeras... gånger per... Inpasseringsanordningar funktionskontrolleras och justeras... gånger per... Felavhjälpande underhåll 25

26 Felavhjälpande underhåll skall utföras omgående mot särskild ersättning då säkerhetsrisk föreligger. Vid större insatsbehov kontaktas B innan åtgärd utförs. T1.32 Lek och idrottsutrustning Funktionskrav T ex sandlådor och lekutrustning på tomt, idrottsutrustningar för fotboll, tennis och basketball. Skötsel och underhåll av lekplatser och lekutrustning skall uppfylla kraven i SSEN och SSEN Tillsyn Ange om tillsyn av lekplatser av säkerhetsskäl skall göras med frekvens i enlighet med reglerna i SSEN Tillsyn av lekplatser och lekplatsutrustning skall göras... gånger per... Skötsel Ange om skötsel av lekplatser av säkerhetsskäl skall göras enlighet med reglerna i SSEN Funktions och säkerhetskontroll av lekplatser och lekplatsutrustning skall göras... gånger per... Årlig besiktning av lekplatser och lekplatsutrustning skall göras av en person med fackkunskaper med högst 12 månaders intervall. Följande skötselåtgärder skall utföras till omfattning och frekvens enligt tillverkarens anvisningar dock minst... gånger per... renhållning rengöring efterdragning av infästningar/fästelement påfyllning av stötdämpande underlag enligt kraven i SSEN 1176 till minst 500 mm smörjning av länkkopplingar påfyllning av sand av bakbar typ i sandlådor sand på lekplatser fräses eller grävs om. Felavhjälpande underhåll Felavhjälpande underhåll skall utföras omgående mot särskild ersättning då skaderisk föreligger. 26

27 Trasig eller bristfällig lekplats eller lekutrustning hägnas in eller avspärras på sådant sätt att den inte kan brukas till dess de är lagade eller nedmonterade. Planerat underhåll Ange om underhåll av lekplatser av säkerhetsskäl skall göras i enlighet med reglerna i SSEN Följande planerade underhållsåtgärder skall utföras till omfattning och frekvens enligt tillverkarens anvisningar dock minst... gånger per... underhållsmålning och efterbehandling av ytor utbyte av infästningar/fästelement utbyte av slitna eller defekta delar Underhållet skall utföras mot särskild ersättning. T1.33 Utrustning för bilparkeringsplatser Skötsel T ex skärmtak, avvisarplankor, nummerskyltar, linjemarkeringar och trafikspeglar. Trafikspeglar rengörs varje vår. T1.34 Vattenbassänger i utemiljön T1.341 Prydnadsdammar Skötsel T ex prydnadsdammar och fontäner. Säkerhetsutrustningen funktionskontrolleras... gånger per... Dammar töms och rengörs varje höst, rengörs och fylls varje vår. Felavhjälpande underhåll Felavhjälpande underhåll skall utföras omgående mot särskild ersättning då skaderisk föreligger. T1.342 Simbassänger i utemiljön T ex simbassänger, barnbassänger och äventyrsbad. 27

28 Funktionskrav Vattenkvaliteten skall uppfylla Naturvårdsverkets krav. Skötsel Säkerhetsfunktioner kontrolleras... gånger per... Övriga utrustning kontrolleras och justeras... gånger per... Dammar töms och rengörs varje höst, rengörs och fylls varje vår. Utkastarmunstycken och bräddavlopp kontrolleras och justeras... gånger per... under säsongen. Felavhjälpande underhåll Felavhjälpande underhåll skall utföras mot särskild ersättning. T1.38 Diverse fast utrustning på tomtmark T ex stolpar, skyltar på tomtmark och fasader, papperskorgar, askkoppar, flaggor, flaggstänger, utrustning för cykelparkering, pisk och torkställningar och konstverk. T1.381 Stolpar T ex stolpar för belysningsarmaturer, skyltar, papperskorgar och askkoppar. Felavhjälpande underhåll Stolpar kontrolleras och riktas varje vår mot särskild ersättning. T1.382 Skyltar på tomtmark och fasader T ex trafikskyltar, orienteringstavlor och anvisningsskyltar. Skötsel Skyltar rengörs varje vår. T1.383 Papperskorgar och askkoppar på tomtmark och fasader T ex papperskorgar och askkoppar. 28

29 Funktionskrav Papperskorgar och askkoppar töms innan de blir överfulla och vållar olägenhet. Skötsel Papperskorgar och askkoppar töms... gånger per... Sand i askkoppar byts... gånger per... T1.384 Flaggor och flaggstänger Skötsel T ex flaggor och flaggstänger på tomtmark. Se även T2.9. Ange vid vilka tillfällen nationsflaggor, vimplar respektive företagsflaggor skall hissas, nedhalas och vilka klockslag detta skall ske. Nationsflaggor hissas på allmänna flaggdagar klockan 8.00 under perioden 1 mars t o m 31 oktober och klockan 9.00 övrig tid samt nedhalas vid solens nedgång dock senast klockan Vimplar och företagsflaggor förblir hissade dygnet runt. Fundament, stänger och linor funktions och säkerhetskontrolleras... gånger per... T1.385 Utrustning för cykelparkering på tomtmark T ex cykelställ och cykelgarage på tomtmark. T1.386 Pisk och torkställningar Skötsel T ex pisk och torkställningar. Pisk och torkställningar funktions och säkerhetskontrolleras... gånger per... T1.387 Konstverk på tomtmark och fasader T ex konstverk på tomtmark och fasader. Skötsel Ange om och med vilken frekvens konstverk skall rengöras. 29

30 T1.39 Övrig fast utrustning på tomtmark T1.4 Lös utrustning på tomtmark T ex utemöbler. Sandlådor för halkbekämpning redovisas under T1.2. T1.41 Utemöbler T ex fast monterade eller lösa utemöbler. Skötsel Lösa utemöbler flyttas ut ur förråd på våren och in i förråd på hösten. Utemöbler rengörs... gånger per... Möbler som kräver inoljning oljas... gånger per år. T1.8 Diverse på tomtmark T ex utrymmen för avfallshantering (miljöstationer), växtkomposter och uteplatser. T1.81 Utrymmen för avfallshantering (miljöstationer) Tillsyn T ex avfallsbehållare för hushållssopor, grovsopor och återvinningsprodukter med omgivande ytor. Se även T3.13. Tillsyn av ordning och säkerhet skall göras... gånger per... Skötsel Avfall utanför behållare läggs i behållare i samband med tillsyn. Omgivande ytor renhålls och rengörs... gånger per... /i samband med tillsyn. Sopkärl rengörs... gånger per... T1.82 Växtkomposter T ex växtkomposter. Varmkomposter redovisas under T

31 T1.83 Uteplatser Tillsyn T ex gemensamma uteplatser, terrasser och altaner i marknivå. Se även T2.22. På gemensamma uteplatser skall tillsyn göras... gånger per... under tiden Skötsel Ogräsbekämpning skall utföras... gånger per... under tiden Renhållning skall utföras... gånger per... /i samband med tillsyn. T1.84 Utsmyckning av utemiljön T ex julgranar och midsommarsstänger. T1.9 Övrigt på tomt 31

32 T2 BYGGNAD UTVÄNDIGT T2.1 Yttertak, skärmtak o d Tillsyn T ex yttertak, skärmtak och fasader inklusive balkonger, loftgångar, fönster, fönsterdörrar och entréer. Installationssystem redovisas i kapitlen T4 T8. T ex tätskikt, takavvattning, stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning, skorstenar, huvar, takfönster, takluckor, lanterniner och kupoler. Observera: Då entreprenaden omfattar snö och isröjning från tak skall man skilja mellan bevakningsavtal där E träder i B:s ställe enligt Ordningslagen och avropsavtal då ansvaret ligger kvar hos fastighetsägaren. Se vidare skriften Snö och is på tak utgiven av Fastighetsbranschens utvecklingsforum. Tillsyn skall göras... gånger per... Vid risk för nedfall av snö eller is från tak eller fasad skall tillsyn göras dagligen. Rapportering skall ske omgående till B om risk för nedfall av snö och is från tak eller fasad föreligger. Skötsel Vid risk för nedfallande snö eller is från tak eller fasad skall E se till att erforderlig avspärrning sker där risk för person och egendomsskador föreligger. Felavhjälpande underhåll Ange om borttransport av nedskottad snö och is skall ingå i entreprenaden. Tak och fasad rengörs från snö och istappar vid risk för nedfall eller överbelastning. Arbetet skall utföras efter avrop från B mot särskild ersättning. T2.11 Takbeläggningar och tätskikt Skötsel T ex takbeläggningar, anslutningar och fogar. Ange om taken skall rengöras med hänsyn till taklutning, takmaterial, byggnadens höjd och omgivande träd. Tak renhålls varje höst efter lövfällning. 32

33 T2.12 Takavvattning Skötsel T ex utvändig och invändig takavvattning. Brunnar, silar, lövfångare, ränndalar, stånd och hängrännor, fot och dropplåtar, stuprör och hängrännor. Värmekablar redovisas under T5.13. Takbrunnar, rännor, stuprör och silar rengörs efter lövfällningen varje höst. T2.13 Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning Skötsel T ex stegar, trappor, gångbryggor, plattformar, räcken, ledstänger, halkoch rasskydd. Funktions och säkerhetskontroll skall utföras... gånger per... T2.14 Skorstenar, ventilationshuvar T ex skorstenar, huvar och stag med infästningar. Skyddsgaller och skyddsnät för luftbehandlingsinstallationer redovisas under T4.73. Avloppsventilation redovisas under T4.3. T2.15 Takfönster, takluckor, lanterniner, kupoler T ex takfönster, takluckor, lanterniner och kupoler. T2.16 Brandgasventilatorer Skötsel Exempel på text 1: T ex brandgasventilatorer, luckor för brandgasventilation, utlösnings och manövreringsutrustning. Teletekniska styrsystem för brandgasventilation redovisas under T6.11. Brandgasfläktar och brandgasspjäll redovisas under T4.725 och T Brandgasventilationen funktionskontrolleras och justeras enligt anvisningar för respektive fabrikat... gånger per... Exempel på text 2: Brandgasventilationen funktionskontrolleras enligt Brandmyndighetens anvisningar. 33

34 T2.19 Övrigt yttertak T2.2 Fasader Se även T2.9 Terrasser på tak se T2.22. T ex fasadytor, balkonger, loftgångar, fönster, fönsterdörrar, entréer, portar m m. T2.21 Fasadytor T ex fasadytor och fogar. T2.22 Balkonger, loftgångar, altaner, terrasser Skötsel T ex enskilda balkonger, allmänna balkonger (piskbalkonger o d), loftgångar, altaner, terrasser, balkongplattor, balkongskärmar, räcken, inglasningar, stag, infästningar, plåtbeslag, anslutningar och fogar. Rengöring på balkonger, loftgångar, altaner och terrasser redovisas här om det inte redovisas i en separat städningsbeskrivning. Gemensamma balkonger, loftgångar, altaner och terrasser rengörs från snö och is och halkbekämpas vid behov. Önskas ytterligare indelning av kraven i något avseende kan följande koder och rubriker användas: T2.221 Enskilda balkonger, altaner och terrasser T2.222 Loftgångar T2.223 Allmänna balkonger (piskbalkonger o d), altaner och terrasser T2.229 Övrigt T2.23 Fönster, fönsterdörrar T ex fönster och fönsterdörrar, skyltfönster, utvändig solskyddsutrustning inklusive motorer och styrutrustning, beslag, persienner och inbrottsgaller. Ange om fönster och fönsterdörrar till enskilda utrymmen skall ingå i entreprenaden i sin helhet eller till viss del. Önskas ytterligare indelning av kraven i något avseende kan följande koder och rubriker användas: T2.231 Fönster, fönsterdörrar T2.232 Skyltfönster T2.233 Utvändig solskyddsutrustning T2.239 Övriga fönster i fasad 34

35 T2.24 Entréer, portar m m Skötsel Invändigt entréutrymme redovisas under T3.21. T ex entrépartier, dörrar, övriga ytterdörrar till gemensamma utrymmen, portar, entréplan och trappor, ramper, källartrappor och lastbryggor. Snöröjning och halkbekämpning redovisas under T1.2. T2.241 Entrépartier, dörrar Skötsel T ex entrépartier, dörrar i fasad inklusive beslagning, glasning och motordrivna dörröppnare. Kodlås och passerkortsapparater, porttelefon, tidstyrning etc redovisas under T6.1. Ange om entrédörrar till enskilda utrymmen skall ingå i entreprenaden. Funktionskontroll skall göras... gånger per... T2.242 Övriga ytterdörrar Skötsel T ex dörrar i fasad för tillträde till källare, soprum och driftutrymmen inklusive beslagning, glasning och motordrivna dörröppnare. Kodlås och passerkortsapparater, porttelefon, tidstyrning etc redovisas under T6.1. Funktionskontroll skall göras... gånger per... T2.243 Manuella portar Skötsel T ex manuella garageportar, industriportar inklusive beslagning och glasning. Kodlås och passerkortsapparater, porttelefon, tidstyrning etc redovisas under T6.1. Funktions och säkerhetskontroll skall göras... gånger per... varvid öppningsfjäderns infästningar kontrolleras och styrspår, bärskenor, armar och leder och rörliga delar rengörs och smörjs. 35

36 T2.244 Maskindrivna portar Skötsel T ex maskindrivna garageportar och industriportar inklusive gångdörrar, styr och säkerhetsutrustning, motorer beslagning och glasning. Kodlås och passerkortsapparater, porttelefon, tidstyrning etc redovisas under T6.1. Funktions och säkerhetskontroll skall göras... gånger per... Vid funktionskontroll rengörs styrspår, bärskenor, armar och leder och rörliga delar smörjs. Kedjor, brytare, klämlister och oljenivå justeras vid behov. T2.245 Entréplan och trappor, ramper o d Skötsel T ex entrétrappor, steg, planer, ramper, räcken, ledstänger och skrapgaller. Entréplan och trappor, ramper renhålls och rengörs... gånger per... T2.246 Källartrappor Skötsel T ex källartrappor, steg, planer, ramper, räcken, ledstänger och skrapgaller. Källartrappor, steg, planer och ramper renhålls... gånger per... T2.247 Lastbryggor Skötsel T ex bryggplaner inklusive påkörningsskydd, lejdare, trappor, räcken, ledstänger och vädertätningar. Bryggplaner och trappor renhålls... gånger per... T2.249 Övrigt entréer 36

37 T2.9 Övrigt byggnad utvändigt Tillsyn och skötsel T ex fasadlejdare (utrymningslejdare), stegar, reklamskyltar, flaggstänger, master, stag, galler och fasta solskydd. Övriga skyltar redovisas under T Markiser etc redovisas under T2.23. Ange vilka objekt som skall säkerhetskontrolleras och hur ofta det skall ske. Ange om flaggning skall ske enligt reglerna under T

38 T3 BYGGNAD INVÄNDIGT Beskrivningar av de åtgärder skall utföras i byggnadens utrymmen och som inte är kopplade till ett installationssystem, redovisas under T3. Är åtgärderna desamma för två eller tre av huvudtyperna av utrymmen, driftutrymmen, gemensamma utrymmen och enskilda utrymmen, kan föreskrifterna redovisas under T3. Installationstekniska åtgärder på apparater o d i utrymmen redovisas under respektive system i kapitlen T4 T8. Den rubrikstruktur som redovisas under T3 upprepas inte under de utrymmesspecifika koderna (T3.1, T3.2 osv) i TEKNIK 06. Är de önskade åtgärderna, vilket troligen är det vanligaste, olika beroende på utrymmestyp görs beskrivningen så att beskrivaren kopierar rubrikstrukturen under T3 och monterar in den under den kod som är aktuell och gör de föreskrifter som är specifika för det aktuella utrymmet. Städning redovisas lämpligen separat med utgångspunkt från Affmall 4a Upphandling av städtjänster. T ex driftutrymmen, gemensamma utrymmen, enskilda utrymmen, husgrunder och kallvindar. Beträffande gränsdragning mellan utrymmen och system se under Råd och anvisningar i Inledning. Installationssystem redovisas i kapitlen T4 T8. Ange den städning som skall utföras direkt av E:s fastighetsskötande personal. Övrig städning redovisas i en särskild beskrivning. BYGGNADSDELAR Fönster, fönsterdörrar, entréer redovisas under T2.2. GOLV Ange de funktionskrav och/eller de krav på tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll, som skall gälla under denna rubrik. Kraven varierar normalt beroende på golvtyp. VÄGGAR Ange de funktionskrav och/eller de krav på tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll, som skall gälla under denna rubrik. Kraven varierar normalt beroende på väggtyp. TAK Ange de funktionskrav och/eller de krav på tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll, som skall gälla under denna rubrik. Kraven varierar normalt beroende på taktyp. DÖRRAR T ex dörrar inklusive beslagning, glasning och motordrivna dörröppnare. Kodlås och passerkortsapparater, porttelefon, ringsignaldon, tidstyrning etc redovisas under T6.1. Ange om entrédörrar till enskilda utrymmen skall tillhöra de enskilda utrymmena. Ange de funktionskrav och/eller de krav på tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll, som skall gälla under denna rubrik. Kraven varierar normalt beroende på dörrtyp. 38

UNDERHÅLLSPLAN. Planerat underhåll. X Rensning av brunnsgaller (JM) X Renhållning i anslutning till avfallsbehållare (KEAB)

UNDERHÅLLSPLAN. Planerat underhåll. X Rensning av brunnsgaller (JM) X Renhållning i anslutning till avfallsbehållare (KEAB) Bostadsrättsförening, namn Fastighetsbeteckning Datum BRF Älvsjö Centrum1 Armborstet 2 2011 0617 Adress Älvsjövägen 12 Postadress 12545 Älvsjö UNDERHÅLLSPLAN Syftet med underhållsplanen är att skapa förutsättningar

Läs mer

Teknik och gränsdragningslista

Teknik och gränsdragningslista Utarbetad av Projektgruppen Gäller för Driftentreprenad Syd Reg.nr 1/89 Fastställd av och datum Reviderat Teknik och slista Region Skåne Driftupphandling 2015 Entreprenadområde Syd 2014-05-06 2/89 Innehållsförteckning

Läs mer

Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar

Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar Upphandlingsunderlag för bostadsrättsföreningar Teknisk förvaltning Upprättad enligt Innehåll Teknisk förvaltning T0 Objektsbeskrivning 3 T1 Allmänt 3 T2 Register och arkiv 4 T3 Teknisk planering, upphandling

Läs mer

Aff: s användningsområden

Aff: s användningsområden Vad är Aff? Per Lilliehorn Vad har jag köpt? Vems är ansvaret? 1 Aff: s användningsområden Förfrågningsunderlag vid entreprenadupphandling Kontraktshandlingar för förvaltningsentreprenad Kvalitetssäkring

Läs mer

GRÄNSDRAGNINGSLISTA FASTIGHETSFÖRVALTARE VERKSAMHET

GRÄNSDRAGNINGSLISTA FASTIGHETSFÖRVALTARE VERKSAMHET GÄLLIARE KOMMUN SAMARBETSATAL 1(6) GRÄNSDRAGNINGSLISTA ASTIGHETSÖRALTARE ERKSAMHET Denna gränsdragningslista reglerar ansvaret mellan nyttjare och fastighetsförvaltare. Med ansvar avses ägar- och kostnadsansvar.

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Underhållsplanering Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt!

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Lilliehorn Konsult AB. Vad har jag köpt? 2012 Folkuniversitetet AFF-presentation

Lilliehorn Konsult AB. Vad har jag köpt? 2012 Folkuniversitetet AFF-presentation Vad har jag köpt? Vems är ansvaret? Vad är Aff? Vad är Aff? Upphandlingsreglemente för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster Accepterat och känns igen av parterna Reglerar vad som köps

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Hyresgäst och hyresvärd för kommunala verksamhetslokaler SNÖ. Säkerhet KÖK H I S S A

Ansvarsfördelning mellan Hyresgäst och hyresvärd för kommunala verksamhetslokaler SNÖ. Säkerhet KÖK H I S S A 1(6) GRÄNSDRAGNINGSLISTA Version: 6/2012 Bilaga 1 Ansvarsfördelning mellan Hyresgäst och hyresvärd för kommunala verksamhetslokaler SKYLTAR Blomlådor MARK Belysning SNÖ Säkerhet RAMPER Inredning Hörselslingor

Läs mer

Manual för uteplatser

Manual för uteplatser Manual för uteplatser Innehållsförteckning Vision, 3 Myndighetskrav, 3 Riktlinjer från bostadsrättsföreningen, 4-5 Utformning inglasning av balkong, 6 Markis, 6 Förslag på utomhusarmatur, 6 Uteplatser,

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN 1(6) INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN Byggherrens ansvar för kontrollen av åtgärden Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd. Planen fastställs

Läs mer

Underhållskostnader 2013-2023

Underhållskostnader 2013-2023 Objekt nummer 203 Populärnam Borgens förskola Ansvar 710110 Byggnadstyp Förskola Verksamhet 9101 Adress Granitvägen 2 Fastighetsbeteckning Borgen 8 Byggnad 2001 T1 Utemiljö T1.3 Fast utrustning Lekutrustning

Läs mer

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Underhållsplanering. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Grundläggande. Syfte 2012-11-18. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Underhållsplanering Per Lilliehorn Grundläggande Varje satsad krona är en möjlighet! Kan öka fastighetens värde! Fukt och vatten förstör våra hus! Fokus på tak, rör och risker för fukt! Tidiga små åtgärder

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION baksida PLANSKISS 4 2 1 3 BAKGRUND Brf Sysslomannens fastighet är belägen på Sysslomansgatan

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11. Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV PROGRAM

ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11. Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV PROGRAM ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11 Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV BEHOV PROGRAM PROGRAM BEHOV PROGRAM SKISS Cykelparkering Bilparkering Mattpisk Källaringång Sopptömning, lastzon. Cykelparkering

Läs mer

Aff infoträff systemleverantörer

Aff infoträff systemleverantörer Aff infoträff systemleverantörer 2012-11-22 1 Program Presentation av föreningen Aff och projektet Nya Aff Nya grundstrukturen Framtida samarbete med systemleverantörer och andra användare av Affkoderna

Läs mer

Nya Aff. Varför en ny Aff? Projektmål 2015-04-19. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Nya Aff. Varför en ny Aff? Projektmål 2015-04-19. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Nya Aff Varför en ny Aff? Lanserad 1995 Stor förändring på marknaden Branchpraxis Större uppdateringar 1999, 2004, 2006 Stor mängd dokument Obalans mellan tjänster 2 Projektmål Totala antalet dokument

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 10 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK) 2010-03-30,

Läs mer

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn AB Definition Strategisk ledning och styrning av de resurser och tjänster som krävs för att enfastighet ellerverksamhetska fungera effektivt. FM skall arbeta

Läs mer

Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening

Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening FÖRSLAG: Underhålls- och förnyelseplan 1 (8) Underhålls- och förnyelseplan för Fridhems samfällighetsförening INNEHÅLL 1 SYFTE MED PLANEN... 1 2 OBJEKT FÖR UNDERHÅLL OCH FÖRNYELSE... 2 2.1 Kvartershuset...

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Köhlers väg 2. Län Skåne Gatuadress Köhlers väg 2 Kommun Svedala Storlek 7.0 rum (2 sovrum) / 135 m² Område. Tillträde tidigast.

Köhlers väg 2. Län Skåne Gatuadress Köhlers väg 2 Kommun Svedala Storlek 7.0 rum (2 sovrum) / 135 m² Område. Tillträde tidigast. Län Skåne Gatuadress Kommun Svedala Storlek 7.0 rum (2 sovrum) / 135 m² Område Börringe Station Tillträde tidigast 2013-02-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ett äldre hus på en fantastisk tomt

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

GRÄNSDRAGNINGSLISTA. Förslag

GRÄNSDRAGNINGSLISTA. Förslag 1 (6) 2010-11-11 BILAGA 1A Tillhör remissförslag Järfälla kommuns fastighets- och lokalpolicy Förslag GRÄNSDRAGNINGSLISTA Gränsdragning och ansvarsfördelning mellan fastighetsavdelningen och socialförvaltningen

Läs mer

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser.

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. 1. Inledning Har bostadsrättsinnehavare i föreningen planer på att göra någon form av förändring

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

FF1 Drift- och Underhållsplanering

FF1 Drift- och Underhållsplanering FF1 Drift- och Underhållsplanering Drift- och underhållsplaner utgör en viktig del av den fastighetsekonomiska analysen. Denna uppgift syftar till att göra en detaljerad plan för drift- och underhåll för

Läs mer

Ramavtal mm. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Serviceavtal och inköp av UE. Fastighetsdrift - Kritiska system och myndighetskrav 2014-05-15

Ramavtal mm. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Serviceavtal och inköp av UE. Fastighetsdrift - Kritiska system och myndighetskrav 2014-05-15 Ramavtal mm Per Lilliehorn Serviceavtal och inköp av UE Agenda 1. Kritiska system och myndighetskrav 2. Olika avtalstyper 3. Aff - Avtal för fastighetsförvaltning 4. Upphandlingsprocessen fastighetsdrift

Läs mer

Definition, ansvarsfördelning och ekonomiska aspekter

Definition, ansvarsfördelning och ekonomiska aspekter Styrdokument gällande upprättande och skötsel av uteplatser i anslutning till balkonger Definition, ansvarsfördelning och ekonomiska aspekter 1 Uteplats definieras i detta dokument enligt följande: en

Läs mer

TOREKOV, KAP E L L U D D E N 6 Vallmovägen 1, Torekov

TOREKOV, KAP E L L U D D E N 6 Vallmovägen 1, Torekov TOREKOV, KAP E L L U D D E N 6 Vallmovägen 1, Torekov Överlåtelsebesiktning för säljare Maj 2015 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR

Läs mer

Nyttjande- och trivselregler för medlemmar i Brf Fågelbro 6, Värmdö 2010-02-22

Nyttjande- och trivselregler för medlemmar i Brf Fågelbro 6, Värmdö 2010-02-22 Nyttjande- och trivselregler för medlemmar i Brf Fågelbro 6, Värmdö 2010-02-22 Uppvärmning Husen ska under alla tider på året vara uppvärmda till minst 10 grader Celsius för att undvika allvarliga frysskador

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD Bild Storgatan med Sockenstugan Sammanfattning av de områdesbestämmelser som gäller fr o m 1995-05-24 för den fysiska miljön i Säters innerstad. Byggnadsnämnden

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten... Visning av din lägenhet Du måste vara beredd på att visa din lägenhet för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig, Vanligtvis tar personen kontakt

Läs mer

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström Handling 6.2 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 RAMBESKRIVNING- HUS... 3 3(6) 0 RAMBESKRIVNING-HUS

Läs mer

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Kneippbadens Konsultbyrå F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Överlåtelsebesiktning a foto för säljare Maj 2015 Infog V. Husby Fridtuna 614 94 Söderköping Tel. 011-128687 Mob. 0705-128687

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6)

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6) Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen Villatomter i Öster Etapp 1 Tomt nr 6-26 1(6) = 1- och 1½-planshus Övriga hus 1½- och 2- planshus Situationsplan Villatomter

Läs mer

Föreskrifter. Dickson-Flanelle ORC U104 120 (samma som terasskydd) Vanliga persienner, plisséer mm. Klassisk markis.

Föreskrifter. Dickson-Flanelle ORC U104 120 (samma som terasskydd) Vanliga persienner, plisséer mm. Klassisk markis. Föreskrifter Detta är en beskrivning på omfattningen (men ej heller begränsad till) Brf Plutonens föreskrifter inom föreningen utöver de tidigare fastställda föreskrifter och regler som utlysts. Utöver

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Ordnings- och trivselregler

Ordnings- och trivselregler Ordnings- och trivselregler Vi är varandras boendemiljö. I flerfamiljshus bor vi alla nära varandra och det innebär att vi måste ta hänsyn och respektera varandra. Vi har tillsammans skapat regler för

Läs mer

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM:

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM: Veckostädning Den återkommande städningen kallas veckostädning. Tillsammans med oss är det Du som kund som bestämmer vilka rum i Din bostad som ska ingå och vad som ska göras. Normalt utför vi nedanstående

Läs mer

Tel. 035-10 80 10 HEMMA!

Tel. 035-10 80 10 HEMMA! Service Service Söker du hjälp i hemmet? Det kan röra alla delar av din vardag som du har svårt att klara av eller hinna med. HEMMA! Jag vill ha hjälp av en! Trädgårdsarbete såsom häckklippning, gräsklippning,

Läs mer

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga

Karlskoga Pumpan 9 Landavägen 13. 691 42 Karlskoga Landavägen 13 691 42 Karlskoga Överlåtelsebesiktning för köpare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-569450 556565-7482 ingemar@byggnadskontroll.se

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 2 (5) 1. Städkvalitet Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts:

Läs mer

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-05-14 Adress Telefon Fax Org nr E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

Ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och stadsdelsnämnd GÄLLER FRÅN 110101

Ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och stadsdelsnämnd GÄLLER FRÅN 110101 Ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och stadsdelsnämnd GÄLLER FRÅN 110101 Lista över ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och Nämnd för mark,

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5)

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5) Boendeinformation HSB Brf Ektorpshöjden Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. Styrelsen Brf Ektorpshöjden 1 (5) BAKGRUND Rotpartner har under våren 2014 erhållit i uppdrag av styrelsen att

Läs mer

Samfälligheten Porfyren. Underhållsplan

Samfälligheten Porfyren. Underhållsplan Samfälligheten Porfyren Underhållsplan Kungsängen mars 2009 Inledning Tidigare har det ej funnits någon underhållsplan utan kostnaderna har tagits efterhand som de dykt upp. Detta har fungerat någorlunda

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avropsavtal om snöskottning av tak

Avropsavtal om snöskottning av tak Avropsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare) Namn

Läs mer

Björkenbladet 2005:1

Björkenbladet 2005:1 Bostadsrättsförening Norrköpingshus nr. 13 Norrköping den 2005-11-01 Björkenbladet 2005:1 Styrelsen i bostadsrättsförening Riksbyggenhus nr. 13 har i detta Björkenblad 2005:1, sammanställt lite information

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 Sobelstigen 27, 590 72 LJUNGSBRO Uppdragsnummer: 6683 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer:

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

BYGGREGLER. Linköpings koloniträdgårdar

BYGGREGLER. Linköpings koloniträdgårdar BYGGREGLER Linköpings koloniträdgårdar Allmänt Byggregler gällande Ullevi, Emmalund, Ådala samt Valla som även skall ansöka om bygglov hos Kommunens Byggnämndskontor. Tomtstorlekar Tomtstorleken för koloni-

Läs mer

SNÖSKOTTNING MARK. 1. Fastighetsinformation. Kunden är: Entreprenör Miramix AB. Beställare/Avtalspartner. Boktryckarvägen 36 B

SNÖSKOTTNING MARK. 1. Fastighetsinformation. Kunden är: Entreprenör Miramix AB. Beställare/Avtalspartner. Boktryckarvägen 36 B Entreprenör Miramix AB 129 33 Hägersten Org.nr: 556786-9960 Kontaktperson Tel: 08-515 178 78 Fax. 08-515 178 80 E-post: info@miramix.se Beställare/Avtalspartner Org.nr: E-post: Kontaktperson 1 Tel:. Kontaktperson

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

02:2 STÄDANVISNING. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26

02:2 STÄDANVISNING. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26 02:2 STÄDANVISNING Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Jönköpings län PVS-918-6874/12 2012-11-26 2 (5) 1. Städkvalitet Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts: Golv ska vara

Läs mer

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn AB Definition Strategisk ledning och styrning av de resurser och tjänster som krävs för att en fastighet eller verksamhet ska fungera effektivt. FM skall

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler

Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler 1(7) Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler Dessa ordningsregler skall förvaras på ett betryggande sätt, lämpligen tillsammans med föreningens stadgar. Det åligger var och en att ha god kunskap om

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar

Kvalitetskrav för uteserveringar Kvalitetskrav för uteserveringar Teknik & Fastighet 1 INLEDNING 3 UTESERVERINGENS PLACERING, UTFORMNING OCH AVGRÄNSNING 3 UNDERLAG 3 PLACERING OCH AVGRÄNSNING 3 TILLGÄNGLIGHET 4 UTFORMNING 5 MÖBLER, PARASOLLER,

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar.

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört med 2004 års

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

T I L L B E H Ö R - K O N T O R. Förbättra din vardag med hjälp av Indus kompletta tillval

T I L L B E H Ö R - K O N T O R. Förbättra din vardag med hjälp av Indus kompletta tillval T I L L B E H Ö R - K O N T O R Förbättra din vardag med hjälp av Indus kompletta tillval F Ö R B E R E D A N D E A R B E T E N Bygglov Indus kan åta sig att sköta bygglovsansökan. Bygglovsritningar så

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö

Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö Riktlinjer för möblering av offentlig Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö plats inom Hallsbergs kommun Så här söker du tillstånd Du ansöker om tillstånd för uteservering/varustånd hos

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GRON-FRI Effektivt mot alger och lav. För alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket, marksten, trätrall, murar, markiser m.m. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Grön-Fri.

Läs mer

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Radhusgatan 1 Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Töreboda Storlek 4 rum (2 sovrum) / 80 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och lantligt boende med bykänsla. Skönt med gatubelysning och kommunalt

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för kommun Varbergs Varbergs kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter

Läs mer

Byggnad, lista bostäder

Byggnad, lista bostäder Byggnad, lista bostäder 21ROAND - 2012-12-06 14:34:56 Urval:. lika med 1. lika med 2001 Byggnad Byggn. år/ombyggn. år BOA LOA UBA Antal lgh. Antal lokaler 2001 Brf Almen 1 Kiviksgatan 5 A - D 44/86 1 788,0

Läs mer