TEKNIK 06. Beskrivning av Tekniska arbetsuppgifter. Skötsel utemiljö. Säfflebostäder AB Björn Wennerström Lindås Fastighetskonsult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNIK 06. Beskrivning av Tekniska arbetsuppgifter. Skötsel utemiljö. Säfflebostäder AB 2011-03-03. Björn Wennerström Lindås Fastighetskonsult"

Transkript

1 TEKNIK 06 Beskrivning av Tekniska arbetsuppgifter utemiljö Säfflebostäder AB Björn Wennerström Lindås Fastighetskonsult 1

2 Innehållsförteckning T Tekniska arbetsuppgifter i fastighetsförvaltning...3 Övergripande krav för entreprenaden...4 T0 Allmänt...6 T1 Utemiljö...7 T1.1 Vegetationsytor...7 T1.2 Markbeläggningar...11 T1.3 Fast utrustning på tomt

3 T TEKNISKA ARBETSUPPGIFTER I FASTIGHETSFÖRVALTNING Denna beskrivning är upprättad i enlighet med TEKNIK 06 ingående i Aff Avtal för fastighetsförvaltning. Koder och rubriker följer detta dokument. Förkortningar Exempel på text: B E Beställaren Entreprenören UE Underentreprenör SE Sidoentreprenör Förutsättningar Exempel på text: Exempel på förvaltningsobjekt som ingår under respektive rubrik i denna handling och i Gränsdragningslista för tekniska arbetsuppgifter finns under respektive rubrik i Aff-dokumentet TEKNIK 06. Exempelvis: T2.244 Maskindrivna portar T ex maskindrivna garageportar, industriportar inklusive gångdörrar, styroch säkerhetsutrustning, motorer, beslagning och glasning. I Gränsdragningslistan redovisas i vissa fall förvaltningsobjekt som ej finns angivna i denna handling. För dessa objekt ingår i entreprenaden att utföra tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av förvaltningsobjekten i enlighet med vad som anges under T. Det som föreskrivs under en rubrik på högre nivå gäller för samtliga underrubriker om inte annat är angivet under dessa. Det som t ex föreskrivs under T, gäller således för T1, T1.1, T1.11 osv, om annat inte anges under dessa underrubriker. Preciserade åtgärdskrav gäller före funktionskrav. Se ABFF 04, utgåva 2, punkt 5a med kommentar. Om man t ex anger att gräsmattan skall klippas varannan vecka skall detta således anses uppfylla funktionskravet med avseende på klippning av gräs. Då en åtgärdsfrekvens, t ex 6 gånger per år, anges i denna handling skall åtgärden genomföras med anpassade tidsintervall, i förekommande fall också anpassad till relevant årstid. Då åtgärdsfrekvensen anges som vartannat år eller ännu mera sällan, skall åtgärden göras första gången under det första året. 3

4 Övergripande krav för entreprenaden Kontraktsarbetena skall med god driftekonomi utföras så att förvaltningsobjekten ger ett välvårdat intryck, att förvaltningsobjektens avsedda funktioner upprätthålls, att förvaltningsobjektens livslängd blir optimal, att inga skador på förvaltningsobjekten uppkommer till följd av entreprenaden, att risk för människors hälsa inte uppkommer, att trivsel och trygghet upprätthålls, att hyresgäster och deras verksamhet inte onödigtvis störs och att förvaltningsobjektens negativa miljöpåverkan minimeras. Mer detaljerade funktionskrav kan anges under respektive rubrik på lägre nivå. Åtgärdskrav Tillsyn E skall utöva tillsyn av samtliga förvaltningsobjekt som är markerade i Gränsdragningslistan om inte annat sägs i övriga handlingar. Tillsyn skall göras 1 gång per månad där inte annat är angivet nedan. Tillsyn skall även omfatta sidoentreprenörernas arbeten. Tillsyn omfattar också rapportering till B vad avser förhållanden som iakttas under entreprenadarbetenas genomförande, även om dessa förhållanden eller dess orsaker inte ingår i entreprenaden. E skall utföra skötsel av samtliga förvaltningsobjekt som är markerade i Gränsdragningslistan om inte annat sägs i övriga handlingar. Frekvenser och andra kvalitetskrav på skötseln anges i denna beskrivning. 4

5 Felavhjälpande underhåll Felavhjälpande underhåll på de objekt som är markerade i Gränsdragningslistan skall ingå, ansvar för ersättning framgår i gränsdragningslistan. Skadegörelse Med skadegörelse menas skada till följd av såväl olyckshändelse, vårdslöshet som uppsåt. Felavhjälpande underhåll till följd av skadegörelse ingår inte i det fasta arvodet. E skall anmäla när skadegörelse förekommit. B bestämmer omfattning av åtgärd. 5

6 T0 ALLMÄNT Den som disponerar ett utrymme för fastighetsförvaltning svarar också för tillsyn och skötsel av detta. T0.1 Utrymmen för fastighetsförvaltning T0.11 Personalutrymmen B tillhandahåller ej personalutrymmen 6

7 T1 UTEMILJÖ Installationer på tomt av typen brunnar, vattenutkastare, värmare m m redovisas under respektive system i kapitlen T4 T8. Vegetationsytor, markbeläggningar, fast utrustning på tomt och lös utrustning på tomtmark. T1.1 Vegetationsytor Gräsytor, träd, buskar, häckar och rabatter samt naturmark. Gräsytor, träd, buskar, häckar och annat växtmaterial inklusive omgivande markytor skall skötas så att de ger ett välvårdat intryck och så att funktion och livskraft upprätthålls. Ytorna skall vara rena från skräp och ogräs, men löv, kvistar och annat organiskt material skall i möjligaste mån lämnas kvar om det inte innebär estetiska eller andra olägenheter. och underhåll skall ske på ett miljövänligt sätt. Vegetationsytor renhålls från skräp, och främmande föremål 1 gång per månad Vissna växter, löv, kvistar och annat organiskt material skall i möjligaste mån lämnas kvar om det inte innebär estetiska eller andra olägenheter, övrigt växtavfall skall transporteras bort. Vårrenhållning skall vara avslutad senast mitten av maj Höstrenhållning skall vara avslutad senast slutet av oktober T1.11 Gräsytor Prydnadsgräsmattor, bruksgräsmattor, högvuxna gräsytor och ängar. Gräsets längd skall vara mellan 40 mm och 70 mm. Ytor med gräs renhålls och krattas alt maskinbearbetas med hjälp av sopvals eller sug varje vår och höst så att gammalt gräs, löv, kvistar, grenar, stenar och skräp avlägsnas. Gräs mot rabatter, grus och sandytor kantskärs årligen. Putsning kring hinder skall utföras efter varannan klippning. Avklippt gräs skall ligga kvar förutsatt att inga synliga ansamlingar uppstår. 7

8 Felavhjälpande underhåll Skadade och döda partier lagas och kompletteras mot särskild ersättning efter samråd med B. T1.113 Högvuxna gräsytor Högvuxna gräsytor. Klippning/slåtter skall utföras 2 gånger per säsong Avklippt gräs hopsamlas ej. T1.12 Träd, buskar, häckar och rabatter Träd, buskar, perenner. Växter med omgivande vegetationsytor sköts så att växterna förblir i god kondition och utvecklas normalt. Växter beskärs så att framkomligheten upprätthålls på bil- och gångvägar. Ytorna ogräsrensas 3 gånger per år 1:a gången under tiden 1 maj till 20 juni 2:a gången under tiden 15 juli till 15 augusti 3:e gången under tiden 1 september till 10 oktober Avklippt växtmaterial hopsamlas och komposteras/borttransporteras. Felavhjälpande underhåll Växter kompletteras mot särskild ersättning efter samråd med B. T1.121 Träd Friväxande park- och prydnadsträd, fruktträd, gatuträd och formklippta träd inklusive vegetationsytor, trädbrunnar, trädgaller och trädstöd. Träd med omgivande vegetationsytor sköts så att de förblir i god kondition och utvecklas normalt.. Trädbeskärning skall utföras av person med yrkesbevis i beskärning och trädvård eller motsvarande kompetens. 8

9 T Friväxande park- och prydnadsträd samt fruktträd Friväxande park- och prydnadsträd och fruktträd inklusive vegetationsytor, trädbrunnar, trädgaller och trädstöd. Träd i ytor med gräs skyddas mot gräsklippare/trimmer genom att hålla öppen jord eller plantering runt stammen. Träd intill trafikerade ytor stammas upp. Uppbindningar kontrolleras och justeras varje vår de första två åren på den nya växtplatsen. Därefter avlägsnas uppbindningsanordningen. Stam- och rotskott avlägsnas 2 gånger per år i samband med första och tredje ogräsrensningen. Beskärning av träd skall utföras mot särskild ersättning efter samråd med B. T Formklippta träd Formklippta träd inklusive vegetationsytor, trädbrunnar, trädgaller och trädstöd. Formklippta träd i ytor med gräs skyddas mot gräsklippare/trimmer genom att hålla öppen jord eller plantering runt stammen. Stam- och rotskott avlägsnas minst 2 gånger per år i samband med första och tredje ogräsrensningen. Formbeskärning skall utföras 2 gånger per år i samband med första och tredje ogräsrensningen. Träd som uppnått slutlig storlek och form skärs tillbaka till föregående års beskärning för att bibehålla form och utseende. T1.122 Buskar Prydnadsbuskar, bärbuskar, klippta häckar. Buskar med omgivande vegetationsytor sköts så att de förblir i god kondition och utvecklas normalt. 9

10 Mekanisk bekämpning av ogräs, sly och vildskott skall göras 3 gånger per år i samband med ogräsrensningen Buskar beskärs lätt 1 gång per år i samband med första ogräsrensningen, så att artens/sortens naturliga karaktär bevaras med syfte att successivt föryngra buskarna för att slippa en radikal föryngringsbeskärning. Döda och skadade grenar tas bort 2 gånger per år i samband med första och tredje ogräsrensningen T Prydnadsbuskar och bärbuskar Prydnadsbuskar och bärbuskar. Mekanisk bekämpning av ogräs, sly och vildskott skall göras 3 gånger per år i samband med ogräsrensningen Buskar beskärs lätt 1 gång per år i samband med första ogräsrensningen, så att artens/sortens naturliga karaktär bevaras med syfte att successivt föryngra buskarna för att slippa en radikal föryngringsbeskärning. Döda och skadade grenar tas bort 2 gånger per år i samband med första och tredje ogräsrensningen Föryngringsbeskärning skall utföras efter samråd med B mot särskild ersättning. T Klippta häckar Klippta häckar. Mekanisk bekämpning av ogräs, sly, vildskott och rotskott skall göras 3 gånger per år. Häckar klipps varje år i samband med första ogräsrensningen. Därefter utförs en putsbeskärning i samband med tredje ogräsrensningen Häckar som uppnått slutlig storlek och form skärs tillbaka till föregående års beskärning för att bibehålla form och utseende. Vinterbeskärning skall utföras efter samråd med B mot särskild ersättning. T1.125 Perenner Marktäckande perenner, högväxande och blommande perenner. 10

11 Perenna växter med omgivande vegetationsytor sköts så att de förblir i god kondition och utvecklas normalt. Mekanisk bekämpning av ogräs skall utföras 3 gånger per år. I samband med övrig ogräsrensning T Marktäckande perenner Marktäckande perenner. Mekanisk bekämpning av ogräs skall utföras 3 gånger per år. I samband med övrig ogräsrensning T Högväxande och blommande perenner Högväxande och blommande perenner. Putsning skall utföras 3 gånger per år. I samband med övrig ogräsbekämpning. Döda och utblommade växtdelar tas bort. Mekanisk bekämpning av ogräs skall utföras 3 gånger per år, tider se övrig ogräsbekämpning. T1.13 Naturmark Naturmark. Tillsyn Tillsyn utövas 2 gånger per år. Vid tillsynen skall bland annat åtgärdsbehov och träd som kan utgöra skaderisker lokaliseras. Röjning och gallring skall utföras efter samråd med B. T1.2 Markbeläggningar Vägar och andra ytor belagda med sten, tegel, betongplattor, asfalt, grus, trä, såsom terrasser, altaner, uteplatser friliggande på mark eller i anslutning till byggnad, lekplatser, sportplaner för tennis, basket och fotboll. 11

12 Kontraktsarbetena skall utföras så att säker och bekväm förflyttning kan ske på vägar och övriga hårdgjorda ytor. Ytorna skall vara fria från skräp, ogräs och ansamlingar av löv. och underhåll skall ske på ett miljövänligt sätt. Renhållning Ytor renhålls 1 gånger per vecka under månaderna mars t o m november Övriga tider efter avrop från B T1.21 Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt Vägar och andra ytor belagda med sten, tegel, betongplattor eller asfalt inklusive kantstöd, såsom körvägar, gång- och cykelvägar, parkerings platser, sportplaner och uteplatser. Asfaltytor och betongplattytor maskinsopas 2 gånger varje vår (en grov och en fin), varvid också manuell framsopning skall utföras vid finsopningen. Vårsopningen ska även omfatta upptagning och bortransport av sandningssand/grus. Vårsopningen skall vara utförd innan första veckan i maj under förutsättnig att väderleken så tillåter. Kompletterande maskin-och manuell sopning utföres vid behov Ogräsbekämpning mot vägg, kantsten etc utföres 3 ggr/år, utföres i samband med ogräsrensingen Ytor renhålles kontinuerligt, så att gräs från klippning avlägsnas. T1.22 Grusade ytor Vägar och andra ytor belagda med grus, inklusive kantstöd, såsom körvägar, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, lekplatser och sportplaner. Grusade ytor skall vara jämnt justerade och täckta med grus. Ytor renhålls och gammalt gräs tas bort varje vår, senast mitten av maj T1.3 Fast utrustning på tomtmark 12

13 Inhägnader, inpasseringsanordningar. Fast utrustning på tomtmark skall skötas så att den fungerar på avsett sätt, är rengjord och inte har några defekter som kan orsaka skador. Felavhjälpande underhåll Stolpar för fast utrustning på tomtmark kontrolleras och riktas varje vår mot särskild ersättning. T1.31 Inhägnader och inpasseringsanordningar Staket, plank, spaljéer, räcken, murar, trafiksuggor, grindar och bommar Kontraktsarbetena skall utföras så att olovlig inpassering inte möjliggörs genom brister i inhägnader eller inpasseringsanordningar. Staket, plank, spaljéer, räcken, murar, trafiksuggor, grindar och bommar Kontrolleras en gång per vecka så att inga skador uppstått som kan vålla skada eller otillbörligt tillträde. Felavhjälpande underhåll Felavhjälpande underhåll skall utföras omgående mot särskild ersättning då säkerhetsrisk föreligger. Vid större insatsbehov kontaktas B innan åtgärd utförs. T1.32 Lek- och idrottsutrustning Sandlådor Sandlådor och ytor omkring, inkl sandytor kring lekutrustningar ska vara fria från ogräs och föremål som kan vålla skada. Tillsyn av sandlådor och kringliggande ytor skall göras en gång per vecka. Ogräsrensning ska utföras tre gånger per år i samband med övrig ogräsrensning, främmande föremål ska kontinuerligt avlägsnas 13

14 T1.38 Diverse fast utrustning på tomtmark Stolpar för papperskorgar, askkoppar, T1.381 Stolpar Papperskorgar och askkoppar. Felavhjälpande underhåll Stolpar kontrolleras och riktas varje vår mot särskild ersättning. T1.383 Papperskorgar och askkoppar på tomtmark och fasader Papperskorgar och askkoppar. Papperskorgar och askkoppar töms innan de blir överfulla och vållar olägenhet. T1.83 Uteplatser Gemensamma uteplatser, terrasser och altaner i marknivå. Tillsyn På gemensamma uteplatser skall tillsyn göras 1 gång per månad under tiden barmarks säsongen Ogräsbekämpning skall utföras 3 gånger per år i samband med övrig ogräsrensning Renhållning skall utföras i samband med tillsyn. 14

TEKNISKA ARBETSUPPGIFTER I MARKSKÖTSEL. Övergripande krav för entreprenaden

TEKNISKA ARBETSUPPGIFTER I MARKSKÖTSEL. Övergripande krav för entreprenaden T TEKNISKA ARBETSUPPGIFTER I MARKSKÖTSEL Denna beskrivning är upprättad i enlighet med TEKNIK 06 ingående i Aff Avtal för fastighetsförvaltning. Koder och rubriker följer detta dokument. Det som föreskrivs

Läs mer

SKÖTSELPLAN FÖR UTEMILJÖ

SKÖTSELPLAN FÖR UTEMILJÖ SKÖTSELPLAN FÖR UTEMILJÖ Reviderad 2014-07-09 Innehåll plan... 4 Utemiljö... 4 Förvaltningsobjekt... 4 Vegetationsytor... 4 Markbeläggningar... 4 Fast utrustning... 5 produkter... 5 Bruksgräsmatta...

Läs mer

Skötsel av markanläggning under garantitiden

Skötsel av markanläggning under garantitiden STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN Tekniska enheten 2014-11-13 0 (7) Skötsel av markanläggning under garantitiden Bilaga till Teknisk handbok Version 1 2014-12-01 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg

Läs mer

Tekniska arbetsuppgifter

Tekniska arbetsuppgifter Tekniska arbetsuppgifter avseende upphandling av markskötsel astighets AB örvaltare 2012-09-25 Upprättat i överensstämmelse med Aff Avtal för fastighetsförvalt INNHÅLLSÖRTCKNING INLDNING T T0 TKNISKA ARBTSUPPGITR

Läs mer

Tekniska arbetsuppgifter

Tekniska arbetsuppgifter Tekniska arbetsuppgifter avseende upphandling av markskötsel örvaltare HBC AB 2012-09-25 Upprättat i överensstämmelse med Aff Avtal för fastighetsförvalt INNHÅLLSÖRTCKNING INLDNING T T0 TKNISKA ARBTSUPPGITR

Läs mer

Lilliehorn Konsult AB. Aff-upphandling. 2012 AFF-presentation 2

Lilliehorn Konsult AB. Aff-upphandling. 2012 AFF-presentation 2 Aff-upphandling Aff, kort repetition Aff Avtal för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster : 1. Fast kodstruktur 2. Generella och övergripande avtalsförutsättningar 3. Service Level Agreement

Läs mer

TEKNIK 06. Hjälpmedel för att upprätta beskrivning av tekniska arbetsuppgifter i förvaltningsentreprenader

TEKNIK 06. Hjälpmedel för att upprätta beskrivning av tekniska arbetsuppgifter i förvaltningsentreprenader TEKNIK 06 Hjälpmedel för att upprätta beskrivning av tekniska arbetsuppgifter i förvaltningsentreprenader Synpunkter på denna publikation, liksom förslag till ändringar och kompletteringar inför nästa

Läs mer

05.1 Skötselbesk Västra. Parkunderhåll Skötselbeskrivning för parkytor. Trollhättan. Väster om Göta Älv

05.1 Skötselbesk Västra. Parkunderhåll Skötselbeskrivning för parkytor. Trollhättan. Väster om Göta Älv 05.1 Skötselbesk Västra. Parkunderhåll 2012-2014 Skötselbeskrivning för parkytor Trollhättan Väster om Göta Älv 2012-2014 2(5) BRUKSGRÄSYTA (GR1) Dött gräs, ris och grenar samt sand efter vinterväghållning

Läs mer

05.1 Skötselbeskr. Västra. Parkunderhåll Skötselbeskrivning för parkytor. Trollhättan. Väster om Göta Älv

05.1 Skötselbeskr. Västra. Parkunderhåll Skötselbeskrivning för parkytor. Trollhättan. Väster om Göta Älv 05.1 Skötselbeskr. Västra. Parkunderhåll 2012-2014 Skötselbeskrivning för parkytor Trollhättan Väster om Göta Älv 2012-2014 2(6) BRUKSGRÄSYTA (GR1) Dött gräs, ris och grenar samt sand efter vinterväghållning

Läs mer

på tillsyn och skötsel av hamnområdet i Vejbystrand för 2012 och 2013.

på tillsyn och skötsel av hamnområdet i Vejbystrand för 2012 och 2013. Anbudsförfrågan på tillsyn och skötsel av hamnområdet i Vejbystrand för 2012 och 2013. Vejbystrands hamnförening (VHF) har sedan 2012-01-01 övertagit drift och skötsel av Vejbystrands hamn med tillhörande

Läs mer

Funktionsbeskrivning för grönyteskötsel på parkmark i Ängelholms tätort

Funktionsbeskrivning för grönyteskötsel på parkmark i Ängelholms tätort Funktionsbeskrivning för grönyteskötsel på parkmark i Ängelholms tätort INLEDNING Välvårdade utemiljöer bidrar till att skapa trygghet och välbefinnande hos medborgarna. Området skall därför vara rent

Läs mer

Skötselmanual för mark

Skötselmanual för mark Skötselmanual för mark 2011-11-11 1 Bruksgräsmatta Dött gräs, ris och grenar samt sand efter vinterväghållning och övrigt skräp avlägsnas. Klippning Gräset hålles 5-12 cm högt. Gräset får ej vid något

Läs mer

Bilaga 1: Utdrag ur skötselbeskrivning Sicklaön

Bilaga 1: Utdrag ur skötselbeskrivning Sicklaön 2013-09-23 1 (5) Tekniska nämnden Bilaga 1: Utdrag ur skötselbeskrivning Sicklaön Detta är utdrag ur skötselbeskrivningen för parkdriften i Nacka kommun. Ytterligare information om skötselbeskrivningen

Läs mer

Skötselbeskrivning för park- och grönytor i Billeberga och Tågarp

Skötselbeskrivning för park- och grönytor i Billeberga och Tågarp 1 av 8 Skötselbeskrivning för park- och grönytor i Billeberga och Tågarp (gräsytornas skötsel beskrivs i skötselbeskrivning för gräsytor) 2014-08-12 2 (8) Innehållsförteckning ALLMÄNT... 3 Avfallshantering...

Läs mer

Skötselplan. En teknisk beskrivning av funktioner och frekvenser av utemiljöns skötselprodukter

Skötselplan. En teknisk beskrivning av funktioner och frekvenser av utemiljöns skötselprodukter 2016-2019 plan En teknisk beskrivning av funktioner och frekvenser av utemiljöns skötselprodukter plan Innehållsförteckning plan... 2 T1.1 Vegetationsytor... 3 T1.11 Gräsytor... 4 T1.112 Bruksgräsmattor

Läs mer

Beskrivningar och gränsdragningslista för tekniska tjänster

Beskrivningar och gränsdragningslista för tekniska tjänster Beskrivningar och gränsdragningslista för tekniska tjänster Rinkeby Bid Upphandling av yttre skötsel 2011-12-01 Upprättad av INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 T TEKNISKA TJÄNSTER... 4 T1 UTEMILJÖ...

Läs mer

06.51 Administrativa arbetsuppgifter

06.51 Administrativa arbetsuppgifter 06.51 Administrativa arbetsuppgifter Fastighetsteknisk drift och yttre skötsel Doknr. 06:51 Innehållsförteckning A Administrativa arbetsuppgifter... 3 A0 Allmänt... 4 A0.1 Hjälpmedel m m... 4 A0.2 Tillhandahållanden

Läs mer

Teknik och gränsdragningslista Smf Igelkotten

Teknik och gränsdragningslista Smf Igelkotten Avtal: 2016-04 Teknik och gränsdragningslista Smf Igelkotten Hjälpmedel för upprättande av beskrivning och gränsdragningslista av tekniska arbetsuppgifter inom fastighetsförvaltning 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Mark- och utemiljö Etableringsskötsel av gröna ytor under garantitiden (bilaga 3)

Mark- och utemiljö Etableringsskötsel av gröna ytor under garantitiden (bilaga 3) Tekniska krav och anvisningar Mark- och utemiljö Etableringsskötsel av gröna ytor under garantitiden (bilaga 3) Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola,

Läs mer

BESKRIVNING AV ETABLERINGSSKÖTSEL FÖR NYPLANTERADE VÄXTER

BESKRIVNING AV ETABLERINGSSKÖTSEL FÖR NYPLANTERADE VÄXTER 2017-10-16 BESKRIVNING AV ETABLERINGSSKÖTSEL FÖR NYPLANTERADE VÄXTER 1 För att åstadkomma långsiktigt hållbara träd och buskar krävs under de första åren efter plantering extra skötselinsatser innan den

Läs mer

Aff-upphandling. Aff, kort repetition. Aff-dokumenten 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Aff-upphandling. Aff, kort repetition. Aff-dokumenten 2012-11-07. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Aff-upphandling Aff, kort repetition Aff Avtal för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster : 1. Fast kodstruktur 2. Generella och övergripande avtalsförutsättningar 3. Service Level Agreement

Läs mer

SKÖTSEL AV UTEMILJÖER

SKÖTSEL AV UTEMILJÖER SKÖTSEL AV UTEMILJÖER Ämnet skötsel av utemiljöer behandlar skötsel av parker, kyrkogårdar och gröna miljöer i anslutning till bebyggelse samt skötsel av friluftsområden och golfbanor. Det behandlar också

Läs mer

Innehåll. Vegetationsytor. Markbeläggningar. Fast utrustning. Diverse på tomtmark

Innehåll. Vegetationsytor. Markbeläggningar. Fast utrustning. Diverse på tomtmark manual 2010 Innehåll Poseidons utemiljö plan manual Rent, snyggt och tryggt Bostadsgårdens delar 5 5 5 6 7 Vegetationsytor Bruksgräsmatta Park- och prydnadsträd Prydnadsplantering Bruksbuskage Klippt

Läs mer

SKÖTSELPLAN. Funktionsbeskrivning för Haninges parkytor

SKÖTSELPLAN. Funktionsbeskrivning för Haninges parkytor SKÖTSELPLAN Funktionsbeskrivning för Haninges parkytor OM SKÖTSELPLANEN Stadsbyggnadsförvaltningens avdelning park och natur förvaltar Haninge kommuns detaljplanelagda park- och naturmark. Vi har både

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida. Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida. Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 9-1 (5) Innehållsförteckning LSU 2011 AFF FÖR AUTOCAD CIVIL 3D 2011 & AUTOCAD 2011... 2 1 Beskrivning av innehållet.... 2 2 AFF-Koder enligt LSU... 3 3 Ingående Tool

Läs mer

Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan

Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan 1 Innehåll Inledning 1 De olika parkområdena: Hörnet vid Luxgatan 2 Disponentparken 2 Västra Naturkvarteret 3 Östra Naturkvarteret 4 Parktorg Essinge Brogata 5 Strålparken

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. BILAGA 1 Särskilda föreskrifter för upphandling av markskötsel

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. BILAGA 1 Särskilda föreskrifter för upphandling av markskötsel FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BILAGA 1 Särskilda föreskrifter för upphandling av markskötsel Malmö 2015-02-24 MKB Fastighets AB 1 SF 0 Beskrivning av uppdraget Uppdraget innebär att inom delar av MKB:s entreprenadområden

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNING

FUNKTIONSBESKRIVNING 2015-02-10 FUNKTIONSBESKRIVNING För drift- och underhållsåtgärder på grönytor inom Bergslagens kommunaltekniks ansvarsområde 1 (12) 2015-02-10 Generella förutsättningar Funktionsbeskrivningar definierar

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN Bygg- och miljönämnden i Svedala kommun godkänner 2010-10-14 att Råd och riktlinjer i ärenden om staket, plank och murar mm i

Läs mer

Skötselbeskrivning för Landskrona stads parkmark

Skötselbeskrivning för Landskrona stads parkmark Skötselbeskrivning för Landskrona stads parkmark Teknik- och serviceförvaltningen Stadsmiljöavdelningen, 2016-10-25 Reviderad: 2016-11-30 Reviderad: 2016-12-09 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning 2.

Läs mer

fastighetsägare i Växjö kommun

fastighetsägare i Växjö kommun Du som är fastighetsägare i Växjö kommun Det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning, snöröjning och att bygga i tomtgränsen 1 VI HAR DELAT ANSVAR Växjö kommun och du som fastighetsägare har ett

Läs mer

Skötselplan avseende grönytor och renhållning av allmän platsmark i Båstads kommun

Skötselplan avseende grönytor och renhållning av allmän platsmark i Båstads kommun 1(2) Antagen av Kommunfullmäktige den 23 januari 2013, 10 Dnr: KS 1598/12 350 Skötselplan avseende grönytor och renhållning av allmän platsmark i Båstads kommun Skötselplaner Teknik och service har tagit

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Definition, ansvarsfördelning och ekonomiska aspekter

Definition, ansvarsfördelning och ekonomiska aspekter Styrdokument gällande upprättande och skötsel av uteplatser i anslutning till balkonger Definition, ansvarsfördelning och ekonomiska aspekter 1 Uteplats definieras i detta dokument enligt följande: en

Läs mer

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION baksida PLANSKISS 4 2 1 3 BAKGRUND Brf Sysslomannens fastighet är belägen på Sysslomansgatan

Läs mer

Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling

Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling Att vara gravrättsinnehavare innebär Att ha en grav att gå till, en egen plats där man kan minnas, pynta med blommor och på olika sätt

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01 Sida 1 av 8 INNEHÅLL SID ALLMÄNT 1 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING 3 TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M 4 JORDSCHAKT 4 MATERIALSKILJANDE LAGER, FÖRSTÄRKNINGSLAGER, 5 BÄRLAGER M M. 5 VEGETATIONSYTOR 5 KANTSTÖD,

Läs mer

PARKSKÖTSELBESKRIVNING

PARKSKÖTSELBESKRIVNING PARKSKÖTSELBESKRIVNING GATOR OCH PARKER UMEÅ KOMMUN ARBETSBESKRIVNING... 3 A. Gräsbesådda ytor... 3 A.1 Bruksgräsmatta... 3 A.2 Äng... 4 A.4 Lekplatser... 4 B. Planterade ytor... 5 B.1 Bruksbuskage...

Läs mer

ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11. Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV PROGRAM

ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11. Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV PROGRAM ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11 Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV BEHOV PROGRAM PROGRAM BEHOV PROGRAM SKISS Cykelparkering Bilparkering Mattpisk Källaringång Sopptömning, lastzon. Cykelparkering

Läs mer

SKÖTSELFÖRESKRIFTER IDROTTSPLATS OCH IDROTTSYTOR

SKÖTSELFÖRESKRIFTER IDROTTSPLATS OCH IDROTTSYTOR STAFFANSTORPS KOMMUN HANDLING 0.6.33.1 SKÖTSELFÖRESKRIFTER IDROTTSPLATS OCH IDROTTSYTOR Staffanstorp 2011-01-10 k:\uppdrag10\251448\09-rap\skötselföreskrifter-001.docx/bc 251448-09 1(23) dat. / Date of

Läs mer

Manual för uteplatser

Manual för uteplatser Manual för uteplatser Innehållsförteckning Vision, 3 Myndighetskrav, 3 Riktlinjer från bostadsrättsföreningen, 4-5 Utformning inglasning av balkong, 6 Markis, 6 Förslag på utomhusarmatur, 6 Uteplatser,

Läs mer

Funktionsbeskrivning för Ängelholms stränder

Funktionsbeskrivning för Ängelholms stränder Funktionsbeskrivning för Ängelholms stränder Allmänna funktions-, skötsel- och tillsynskrav Stränderna i Ängelholms kommun lockar årligen över många tusen besökare. Den positiva upplevelsen för besökaren

Läs mer

Anläggningsstandard för kommunalt övertagande av vägföreningars huvudmannaskap för allmänna platser i Norrköpings kommun

Anläggningsstandard för kommunalt övertagande av vägföreningars huvudmannaskap för allmänna platser i Norrköpings kommun Anläggningsstandard för kommunalt övertagande av vägföreningars huvudmannaskap för allmänna platser i Norrköpings kommun Antagen av tekniska nämnden 2010 12 09 1 Inledning 1 Normalstandard och krav på

Läs mer

Arbetsplan för hålvärdar

Arbetsplan för hålvärdar Hål 1 Buskar, (enstaka och i grupp) Häckplantering Klipp och forma häckar. Rensa bort ogräs. Kantskär. Fyll på med bark. Hål 2 Buskar, (enstaka och i grupp) Häckplantering FW vänster + dike på FW Klipp

Läs mer

NKI 2013 Norrtälje Kommun

NKI 2013 Norrtälje Kommun NKI 2013 Norrtälje Kommun Gata och Park - Allmänheten Bakgrundsfrågor Fråga 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna Fråga 2. Hur gammal är du? år Fråga 3. Har du några hemmavarande barn under 18 år? (Flera

Läs mer

SKÖTSELBESKRIVNING GÄVLE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FUNKTIONSENTREPRENAD. /Monica Sandberg Tel.

SKÖTSELBESKRIVNING GÄVLE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FUNKTIONSENTREPRENAD. /Monica Sandberg Tel. SKÖTSELBESKRIVNING GÄVLE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FUNKTIONSENTREPRENAD /Monica Sandberg Tel. 046-19 05 63 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKÖTSEL AV ALLMÄNNA YTOR... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Vårstädning...

Läs mer

INFORMATION OM CERTIFIERING AV PARK- OCH UTEMILJÖARBETARE ENLIGT SFU. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva F 2005-08-15

INFORMATION OM CERTIFIERING AV PARK- OCH UTEMILJÖARBETARE ENLIGT SFU. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva F 2005-08-15 INFORMATION OM CERTIFIERING AV PARK- OCH UTEMILJÖARBETARE ENLIGT SFU Svenska Special Certifieringar AB SSC S C Utgåva F 2005-08-15 Inledning Vill man ha högsta kvalitet på ett kunskapsprov skall det ske

Läs mer

Råd och riktlinjer. för plank, murar och staket

Råd och riktlinjer. för plank, murar och staket Råd och riktlinjer för plank, murar och staket Råd och riktlinjer för plank, murar och staket i Nordanstigs kommun Vill du bygga en mur, sätta upp ett plank eller staket? Här kan du läsa mer om vilka regler

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt Västerhaninge Utställningshandling 2007-08-10 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Lundberg T f Planchef Maria Borup Planarkitekt Underlag till gestaltningsprogrammet

Läs mer

Nya Aff. Varför en ny Aff? Projektmål 2015-04-19. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Nya Aff. Varför en ny Aff? Projektmål 2015-04-19. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Nya Aff Varför en ny Aff? Lanserad 1995 Stor förändring på marknaden Branchpraxis Större uppdateringar 1999, 2004, 2006 Stor mängd dokument Obalans mellan tjänster 2 Projektmål Totala antalet dokument

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Nu vaknar trädgården Beskärning Växtval (perenner som inte faller rådjuren i smaken ) Plantering Nigella Trädgård, Camilla Wihlander Nu vaknar Trädgården Aspenäs Villaägarförening februari 2011 Beskärning

Läs mer

KONTINUERLIG PARKSKÖTSEL - UTFÖRLIGT SKÖTSELPROGRAM

KONTINUERLIG PARKSKÖTSEL - UTFÖRLIGT SKÖTSELPROGRAM Tekniska förvaltningens Stadsmiljöavdelning/Park KONTINUERLIG PARKSKÖTSEL - UTFÖRLIGT SKÖTSELPROGRAM Kontinuerlig skötsel = Skötselinsatser som kan förutsägas beträffande plats, omfattning och frekvens.

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 7 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

GÅRD/UTEMILJÖ Kv. 5. Riksbyggen och Småa LAND ARKITEKTUR AB

GÅRD/UTEMILJÖ Kv. 5. Riksbyggen och Småa LAND ARKITEKTUR AB GÅRD/UTEMILJÖ Kv. 5 Riksbyggen och Småa LAND ARKITEKTUR AB Allmänt - Gården i Kv.5 utformas så att den blir en samlande och gemensam gård för de två fastigheterna. Utformningen bygger på ett enkelt upplägg

Läs mer

Bullerskyddsplank i Göteborg

Bullerskyddsplank i Göteborg Bullerskyddsplank i Göteborg - Synpunkter att beakta vid projektering Inom Göteborgs stad finns det ca 12 800 meter bullerskyddsplank som Trafikkontoret ansvarar för årlig skötsel och vid behov reparationer

Läs mer

INNEHÅLL. ett slitstarkt gräs som kräver minimalt med underhåll KONSTGRÄS LANDSCAPING. Lekplatser Skolor / Förskolor Trafikplatser. Trädgård / Terrass

INNEHÅLL. ett slitstarkt gräs som kräver minimalt med underhåll KONSTGRÄS LANDSCAPING. Lekplatser Skolor / Förskolor Trafikplatser. Trädgård / Terrass Landscaping 04 ett slitstarkt gräs som kräver minimalt med underhåll KONSTGRÄS LANDSCAPING Lekplatser Skolor / Förskolor Trafikplatser 04 06 08 06 08 10 Trädgård / Terrass 10 Allmänna ytor / Parker 12

Läs mer

Checklista för trädgårdsdesign

Checklista för trädgårdsdesign Denna checklista är tänkt att vara en inspirationskälla och ge mer vidgade vyer, inom ett område som man inte nödvändigtvis är insatt i. I de fall då man vill ha en designad trädgård, skall den också ligga

Läs mer

BRF LÖDAREN UTVECKLING AV UTEMILJÖ. Gestaltning - och renoveringsförslag av utemiljö

BRF LÖDAREN UTVECKLING AV UTEMILJÖ. Gestaltning - och renoveringsförslag av utemiljö BRF LÖDREN UTVECKLING V UTEMILJÖ Gestaltning - och renoveringsförslag av utemiljö MEDVERKNDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Gestaltning- och renoveringsförslaget har upprättats av HSB Stockholm Mark & Trädgård och

Läs mer

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Riktlinjer för plank, staket och murar Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Under senaste åren har intresset för att sätta upp plank och mur vid tomtgräns som insynseller bullerskydd ökat

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Tylömarks. lilla gröna om... Trädvård

Tylömarks. lilla gröna om... Trädvård Tylömarks lilla gröna om... Trädvård Expertis med flera grenar Hand i hand med grönyte- och parkskötsel går vården av träd och områden med naturmarkskaraktär. Ofta överlappar de varandra, men träd- och

Läs mer

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2 FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA Innehåll Sid. O Allmänt 1 1 Tillstånd 1,2 2 Allmänna föreskrifter 2 3 Genomförande 3 4 Schaktning 3 5 Aterfyllning 4, 5 6 Aterställning 5, 6 7 Kontroll och besiktning

Läs mer

TEKNIK Rb 2006. Beskrivning av tekniska arbetsuppgifter bostadsrätt INKL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA

TEKNIK Rb 2006. Beskrivning av tekniska arbetsuppgifter bostadsrätt INKL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA TEKNIK b 2006 Beskrivning av tekniska arbetsuppgifter bostadsrätt INKL. GÄNSDAGNINGSLISTA Objekt/uppdrag: Sångfågeln 1 Beställare: Brf Sångfågeln 1 Brf Sångfågeln 1 1 (24) Gäller fr.o.m. 2007-12-01 INNEHÅLLSFÖTECKNING

Läs mer

Skäm bort dig själv och din trädgård

Skäm bort dig själv och din trädgård SE Universal stabiliserar infarten och motverkar hjulspår PlantProtect skyddar mot lätt vårfrost, insekter och kraftigt solljus Universal håller kvar jorden inuti och minimerar ogräset AquaSorb bekväm

Läs mer

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar! Fri sikt 70 cm Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar! För att föraren som sitter i sin bil och små barn intill vägen ska få tillräcklig sikt ska växtlighet eller annat hinder inte vara

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

Föreskrifter om grävning och schakt

Föreskrifter om grävning och schakt TF 2014 /192 2014-05-19 1 (6) Föreskrifter om grävning och schakt Dessa föreskrifter gäller för all grävning, schakt och borrning i gatumark, parkmark och kommunal tomtmark inom Enköpings kommun. Ansökan

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18)

Beslut för Älvsjöskogens naturreservat 11 (18) 11 (18) C. Föreskrifter med stöd av miljöbalken 7 kap. 30 om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet. Utöver vad som gäller i lagar, förordningar och lokala föreskrifter, föreligger förbud enligt

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Beskärning av buskar och träd Du som arbetar i en skötselförvaltning eller i ett skötselföretag och inte vet

Läs mer

IIII Trafikförvaltningen

IIII Trafikförvaltningen IIII Trafikförvaltningen SrWZ STOCKHOLMS LÅNS LANDSTING 1(8) Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen Bilaga 4B.6 Beskrivning av administrativa arbets- infosäk. klass uppgifter E24 Bilaga 4B.6 Beskrivning

Läs mer

Skyddsrond utemiljö i förskolan/skolan Allmänt Ja Nej Om ja; ange åtgärd Deadline Ansvarig Utförare

Skyddsrond utemiljö i förskolan/skolan Allmänt Ja Nej Om ja; ange åtgärd Deadline Ansvarig Utförare Verktygslådan SMART Titel Utgåva Skyddsrond utemiljö i förskolan/skolan 2012-01-17 Fastighetsägaren har ansvaret Ansvaret för att en lekplats uppfyller de säkerhetsregler som finns ligger hos fastighetsägaren

Läs mer

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Laga kraft 2014-04-11 Sara Eriksdotter Planchef Rikard Lundin Planarkitekt 1 Syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

Rättigheter, Råd och Regler (RRR)

Rättigheter, Råd och Regler (RRR) UPPLANDS VÄSBY Hemsida: http://www.jt2.se Rättigheter, Råd och Regler (RRR) 1 2010 (fastställd vid årsmötet 2010) Denna skrift är framtagen som en sammanställning av vad som i huvudsak gäller inom vår

Läs mer

TRÄDGÅRDSMILJÖ. Yrkesbevisutbildning för trädgårdspersonal. trädgårdsutbildning.com. i Kristianstad AB

TRÄDGÅRDSMILJÖ. Yrkesbevisutbildning för trädgårdspersonal. trädgårdsutbildning.com. i Kristianstad AB TRÄDGÅRDSMILJÖ i Kristianstad AB Yrkesbevisutbildning för trädgårdspersonal trädgårdsutbildning.com Varför behöver trädgårdspersonalen utbildas? Det är viktigt för parken och kyrkogårdens underhåll och

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Lågängen

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Lågängen Välkommen till Bostadsrättsföreningen Lågängen Vi hoppas du ska trivas här! Dokumentet innehåller lite allmän information om föreningen Styrelsen 2014-10-19 DUSCH- OCH BADRUM Duschutrymmet måste avgränsas

Läs mer

Förlängning av entreprenadkontrakt avseende parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark

Förlängning av entreprenadkontrakt avseende parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Dnr 2016-642-2.2.2. Sida 1 (4) 2016-11-20 Handläggare Britt Mattsson Telefon: 08-508 09 330 Till Östermalms stadsdelsnämnd

Läs mer

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GRON-FRI Effektivt mot alger och lav. För alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket, marksten, trätrall, murar, markiser m.m. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Grön-Fri.

Läs mer

Råd och anvisningar för kompostering av trädgårdsavfall. Kretslopp

Råd och anvisningar för kompostering av trädgårdsavfall. Kretslopp MEDDELANDE 1 (5) Miljöskyddsenheten Råd och anvisningar för kompostering av trädgårdsavfall Kompostering av trädgårdsavfall och liknande, så kallad kallkompostering, får ske utan anmälan till miljö och

Läs mer

Välkommen till Visingelunds Samfällighetsförening

Välkommen till Visingelunds Samfällighetsförening Välkommen till Visingelunds Samfällighetsförening Gratulerar till ett bra köp i ett av Täbys mest eftertraktade områden och välkommen till Visingelunds Samfällighetsförening! Detta område stod klart 1984

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Inventering av fågelarv Holosteum umbellatum på Västra Torget 2017

Inventering av fågelarv Holosteum umbellatum på Västra Torget 2017 1 Inventering av fågelarv Holosteum umbellatum på Västra Torget 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Artens ekologi och skötsel av lokalen... 3 Metodik och avgränsning... 3 Rödlistan...

Läs mer

Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015

Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-02-02 Tekniska nämnden Dnr Ten 2011/812 Upphandling av driftentreprenader för parkskötsel och barmarksunderhåll 2012-2015 Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar enligt

Läs mer

Resultat av röstning

Resultat av röstning Resultat av röstning 77 = 73 % 80 70 60 Antal personer 50 40 30 20 17 = 16 % 12 = 11 % 10 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Övriga Kommentarer alternativ 1 Måste vara runt parti som omsluter paviljongen Hur

Läs mer

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan?

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan? Markus Svensson 36 svar Redigera detta formulär Visa alla svar Publicera analyser Sammanfattning Vilket område bor du på? Olsbjärsvägen 13 36 % Gråhallsvägen jämna nummer 15 42 % Gråhallsvägen ojämna nummer

Läs mer

Principritningar och allmänna anvisningar. Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ

Principritningar och allmänna anvisningar. Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Principritningar och allmänna anvisningar Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Anläggning av SAVAQ bevattningssystem Allmänna anvisningar Projektering anpassas till den aktuella situationen

Läs mer

HöstStäd Syret Söndagen den 3 Oktober 2010 kl 10:00

HöstStäd Syret Söndagen den 3 Oktober 2010 kl 10:00 Arbetsområde: Ytterområden Pilfinksgatan Området längs Pilfinksgatan inklusive anslutande gångar in till samfälligheten samt gång bakom fastigheterna mellan Rödhakegatan och Pilfinksgatan. Kantskära gräs

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Vårby gårds kyrka. Lisa Sundström Rapport 2004:18

Vårby gårds kyrka. Lisa Sundström Rapport 2004:18 Vårby gårds kyrka Antikvarisk kontroll vid markarbeten på kyrkotomten, Vårby gårds kyrka, Huddinge socken, Huddinge kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2004:18 2 Vårby gårds kyrka Antikvarisk kontroll

Läs mer

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats ANTAGET AV: "[Klicka här och skriv]" DATUM: "[Fyll i datum enlingt ÅÅÅÅ]" ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP

GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE, BRÖSARP BAKGRUND Sydväst om Brösarp finns ett stort, kuperat skogsområde. Mellan Brösarp och Brunsvik planeras

Läs mer

Servicegarantier. från tekniska kontoret

Servicegarantier. från tekniska kontoret Servicegarantier från tekniska kontoret om Servicegarantier Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun har beslutat att ta fram kommunala servicegarantier inom välfärdsområdet och teknisk service. Syftet med

Läs mer

CHECKLISTA. Förvaltningsrelaterat behovsunderlag i anskaffningsprocessen inför projektering.

CHECKLISTA. Förvaltningsrelaterat behovsunderlag i anskaffningsprocessen inför projektering. CHECLISTA aj Wältare 204-0-0 (5) i anskaffningsprocessen inför projektering. I samband med tidiga skeden och inför fastställande av samt framtagande av program och bygghandlingar skall följande förvaltningsrelaterade

Läs mer

Lekplatsplan för Ängelholm

Lekplatsplan för Ängelholm Lekplatsplan för Ängelholm Ängelholms kommun, Tekniska kontoret, Parkavdelningen, juni 2010 Av: Birger Ekenstierna, parkingenjör Innehållsförteckning 2010-10-27 Sammanfattning...3 Situation & Syfte...3

Läs mer

Lekplatsplan för Ängelholms kommun

Lekplatsplan för Ängelholms kommun Lekplatsplan för Ängelholms kommun Barn behöver en säker och attraktiv utemiljö. Med leken stimuleras barnens utveckling och samvaro. Lekplatserna blir de naturliga mötesplatserna för denna utveckling

Läs mer

Balkonger och Uteplatser

Balkonger och Uteplatser Balkonger och Uteplatser Balkonger och Uteplatser - omfattning samt regler för underhåll inom Brf Vårsådden Inledning I Brf Vårsådden finns 428 lägenheter varav 25 har tillgång till uteplats. I det här

Läs mer

Gränsdragningslista - ägande, drift, underhåll, utbyte -

Gränsdragningslista - ägande, drift, underhåll, utbyte - Gränsdragningslista - ägande, drift, underhåll, utbyte - Bilaga nr 4a Hyreskontrakt nr i fastigheten 86012 0101 01 Rosenbuketten 8 i Malmö Hyresvärd Personnr/orgnr Bokbacken Fastigheter AB 556340-5538

Läs mer