Lilliehorn Konsult AB. Vad har jag köpt? 2012 Folkuniversitetet AFF-presentation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lilliehorn Konsult AB. Vad har jag köpt? 2012 Folkuniversitetet AFF-presentation"

Transkript

1 Vad har jag köpt?

2 Vems är ansvaret?

3 Vad är Aff?

4 Vad är Aff? Upphandlingsreglemente för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster Accepterat och känns igen av parterna Reglerar vad som köps (innehåll och omfattning) och vem som har ansvaret Standardiserar och styr upphandlingsprocessen vilket t ex leder till att underlätta anbudsutvärdering Omfattar utförande- och funktionsentreprenader

5 Aff: s användningsområden Förfrågningsunderlag vid entreprenadupphandling Kontraktshandlingar för förvaltningsentreprenad Kvalitetssäkring av egenregiorganisation

6 Aff-dokumenten ABFF 12 Aff Definitioner 11 SF 06 Objektsbeskrivning VT 04 ADM + Gränsdr. 11 TEKNIK 12 Objektsbeskrivning 06 Gränsdragning- Lista 06 Beskrivning VT 04 Gränsdragningslista VT 04 Upphandlingsföreskrifter 11 Kontrakts- Formulär 04 Mall Städ 99 Aff för Aff för Aff för mindre mindre mindre driftdriftdrift- entrepr. entrepr. entrepr.

7 En grund två vägar! Verksamhetsanknutna tjänster Traditionell fastighetsförvaltning Gemensamma dokument

8 Förvaltning Kontrakt 04

9 Verksamhetsanknutna tjänster Kontrakt 04

10 ABFF 12 Omfattning Utförande Organisation Tider Ansvar Grundbult 1 Grundläggande villkor Den lag som en domstol utgår ifrån vid en tvist Ekonomi Slutkontroll Avbeställning och hävning Tvist

11 Omfattning Kontraktshandlingarna anger omfattning Vad man skäligen kan förvänta sig Handlingarnas inbördes rangordning Lägst kostnad för E Anbudsförutsättningar Skaffa kännedom om förhållandena för entreprenaden Skaffa kännedom om andra förhållanden Fackmannamässig bedömning Underrättelseskyldighet Material Ingår normalt inte

12 Utförande Kvalitetskrav I överensstämmelse med kontraktshandlingarna I klass med arbetena i övrigt Fackmannamässigt Statuskontroll Ändringar och tillägg Underrättelseskyldighet Underlåtenhet kan innebär att han inte är berättigad till ersättning

13 Organisation B utövar den kontroll han anser lämplig Medför ingen inskränkning i E:s ansvar Fel ska utan dröjsmål skriftligen meddelas E E ska utan dröjsmål vidta erforderliga åtgärder Annars äger B rätt att åtgärda felet på E:s bekostnad Kan felet inte avhjälpas eller tid för avhjälpande inte finns har B rätt till prisavdrag Motsvarande avhjälpandekostnaden Dock lägst E:s besparing

14 Tider Entreprenaden ska utföras enligt överenskommen tidplan E har rätt till justering av deltider för vissa hinder E har rätt till ersättning om hinder beror på vårdslöshet eller försummelse av B eller SE Part ska utan dröjsmål skriftligen underrätta om förhållande som kan medföra hinder Underlåtelse kan medföra förhållandet inte får åberopas

15 Ansvar 1(2) Vite Om så angivits i kontraktshandlingarna Ansvar under kontraktstiden Fel på entreprenaden - som inte beror på B Skada på tillhandahållna hjälpmedel, material m m Ansvar för skada Om E ansvarar för fel, ansvarar han även för skada på entreprenaden på grund av felet Part ansvar för följdskada om han varit vårdslös eller försumlig

16 Ansvar 2(2) Tredje man E i förhållande till B ansvarig för tredjemansskada till följd av entreprenaden B i förhållande till E ansvarig för E:s skadeståndsansvar mot tredje man enligt författning Reklamation Krav på felavhjälpande, prisavdrag, vite eller annat skadestånd skall framställas senast tre månader efter det att förseningen, felet eller skadan upptäckts Försäkring Ansvarsförsäkring (lägst 200 prisbasbelopp)

17 Ekonomi Preskriptionstid E:s anspråk med anledning av entreprenaden ska framställas senast 6 månader från det entreprenaden avslutats Dock senast 3 månader slutredovisning om sådan föreskrivits i kontraktshandlingarna

18 Avslutande statuskontroll Ska utföras om det angivits i kontraktshandlingarna eller påkallas av endera parten Beställaren utser och bekostar lämplig person Fastställer om objektet på eller i vilket entreprenaden utförts o/e levererade tjänster uppfyller kontraktsenliga fordringar

19 Avbeställning och hävning Avbeställning B har rätt att helt eller delvis avbeställa icke utförd del av entreprenaden E har rätt till ersättning för utfört arbete, nedlagda kostnader, avvecklingskostnader och utebliven vinst Hävning Part har rätt att häva återstående del av avtalet, om Andra parten i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter Motparten försätts i konkurs eller kommer på obestånd

20 Tvist Allmän domstol Om tvisten uppenbarligen inte överstiger 15 prisbasbelopp, eller avser ostridig, förfallen fordran Skiljedom Om tvisten överstiger 15 prisbasbelopp Under tvisten Att tvist hänskjutits till rättsligt avgörande Berättigar inte E att avbryta entreprenaden, eller B att innehålla belopp som inte direkt omfattas av tvisten, eller i övrigt inte fullgöra sina åligganden

21 Aff-definitioner 10 Innehåller definitioner av ett 90-tal termer som används i Aff-dokumenten Utgör den terminologiska basen för både fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster Grundbult 2

22 Drift- och underhållstermer

23 Termen Drift Drift = åtgärder med ett förväntat intervall minst en gång per år, vilka syftar till att upprätthålla funktionen hos ett förvaltningsobjekt Mediaförsörjning = driftåtgärder som omfattar tillförsel av elenergi, vatten, bränsle, gas, tryckluft, fjärrvärme och fjärrkyla samt tv-, radio-, tele- och datorsignaler Tillsyn = driftåtgärder som omfattar observation av funktion hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning och rapportering av eventuella avvikelser Skötsel = driftåtgärder som omfattar en eller flera av åtgärderna justering eller vård av förvaltningsobjekt, inredning, utrustning byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial 23

24 Termen Underhåll Underhåll = åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning Felavhjälpande underhåll = underhåll som syftar till att återställa en funktion som oförutsett nått en oacceptabel nivå Akut underhåll Övrigt felavhjälpande underhåll Planerat underhåll = underhåll som är planerat till tid, art och omfattning 24

25 Särskilda Föreskrifter 06 Omfattning Utförande Organisation Tider Ansvar Ekonomi Entreprenadspecifika föreskrifter där ABFF 04 är dispositiv Slutkontroll Avbeställning och hävning Tvist

26 Objektsbeskrivning 06 Basdata för förvaltningsobjekt Mängduppgifter om Förvaltningsobjekt - Tekniska uppgifter - Administrativa uppgifter Beskrivning av förvaltningsobjektet. Kapitelindelning lika ADM och Teknik

27 Teknik/Gränsdragningslista11 Tekniska arbetsuppgifter - Struktur beskrivning av tekniska arbetsuppgifter - Beskrivningsråd och ex. på beskrivningstext Kapitelindelning T0 Allmänt T1 Tomt T2 Byggnad utvändigt T3 Byggnad invändigt T4 VA-,VVS-,KYL m m T5 Elsystem T6 Tele- och Datasystem T7 Transportsystem T8 Styr- och övervakning

28 Adm,gränsdragningslista 11 - Struktur - Exempel på beskrivningstexter Kapitelindelning A1 Löpande ek. adm. A2 Budgetering, uppföljn, rapporter A3 Skatter, avgifter, myndighetsuppg A4 Lån och samhällsstöd A5 Hyresgäster/bostadsrättshavare A6 Arkiv, nycklar, förvaltningshandl. A7 Teknisk planering, upphandling A8 Särskilda utredningar och rådgivn A9 Övrigt A10 Projekthantering

29 Små driftentreprenader Aff för driftentreprenader mindre än 2 basbelopp Innehåller förlagor till: Anbudsförfrågan och upphandlingsföreskrifter Anbudsformulär Särskilda föreskrifter för entreprenaden Kontrakt Beskrivning administrativa tjänster Beskrivning tekniska tjänster Beskrivning städtjänster

30 Aff-mall Städupphandling Städkvalitet, baseras på INSTA 800 Metod och frekvens Upphandlingsföreskrifter & anbudsformulär Särskilda föreskrifter Städbeskrivning (metod och frekvens) Städbeskrivning (kvalitetskrav på städresultat) Anvisningar för kvalitetsmätning (INSTA 800) Definitioner, städtermer

31 Vägledning Innehåller: Beskrivning av strategisk process före upphandling Upphandlingsföreskrifter LOU-upphandling Privat upphandling Upphandlingsföreskrifter Anbudsformulär Strategi och upphandlingsprocess inom fastighetsförvaltning och VT

32 Boken om Aff Användarhandbok Utbildningsmaterial Om AFF Forum för Förvaltning och Service Aff: s utveckling 1. Bygg-, förvaltnings- och FM-processerna 2. Om Aff-dokumenten 3. Aff vid upphandling av FT o VT 4. Förfrågningsunderlag för FT 5. Förfrågningsunderlag för VT 6. Upphandlingsprocessen 7. Upphandling av städning Lagar, standardavtal o avtalstolkning vid tjänsteupphandling Tillämpningsexempel

33 Komplett avtal Allmänna bestämmelser = Avtalsbas + Definitioner = Tydligt språkbruk + Objektbeskrivning = Beskrivning av befintligt läge + Beskrivning och gränsdragningslista = Beskrivning av framtida läge + Kontrakt Avtal

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR SKOGSENTREPRENADER, ABSE 09 Dessa allmänna bestämmelser har utarbetats och antagits av: Holmen Korsnäs Mellanskog Norra skogsägarna Norrskog SCA SMF Skogsentreprenörerna Skogssällskapet

Läs mer

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB

Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB Vad är Facility Management (FM)? Per Lilliehorn AB Definition Strategisk ledning och styrning av de resurser och tjänster som krävs för att en fastighet eller verksamhet ska fungera effektivt. FM skall

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL 2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL Dnr. 511-3295-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Paragraf 23. Returer skall godkännas av oss innan returnering sker. Special och anpassade produkter återköpes ej. Reklamera på vår hemsida.

Paragraf 23. Returer skall godkännas av oss innan returnering sker. Special och anpassade produkter återköpes ej. Reklamera på vår hemsida. Fergin Sverige AB Allmänna försäljnings- och leveransvillkor Nettopriser exklusive moms för leveranser i Sverige. Allmänna leveransbestämmelser i enlighet med ALEM 09*, avseende elektriskt materiel för

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan.

AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Avtalet inkluderar nedan angivna bilagor. Bilagorna ska ha tolkningsföreträde i den ordning som de anges nedan. AVTAL OM TJÄNSTER 1 (8) Datum: Dnr: Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm www.vinnova.se Fakturaadress

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

AA VVS 09. Begreppsbestämningar Vid tillämpningen av AA VVS 09 gäller prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. AA VVS 09 AA VVS 09 är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska

Läs mer

VINNOVA 1 (12) Dnr: Uppdragstagare. Bilagor. Prisbilaga (del av. anbud) Organisationsnummer. Bankgiro/plusgiroo. Adress. Fakturaadress Telefonnummer

VINNOVA 1 (12) Dnr: Uppdragstagare. Bilagor. Prisbilaga (del av. anbud) Organisationsnummer. Bankgiro/plusgiroo. Adress. Fakturaadress Telefonnummer RAMAVTAL OM RESEBYRÅTJÄNSTER 1 (12) Datum: Ange datum Uppdragsgivare Verket för innovationssystem VINNOVA Organisationsnummer 202100-5216 Besöksadress/postadress Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

2. Bilaga Allmänna villkor

2. Bilaga Allmänna villkor 2. Bilaga Allmänna villkor 2.1 Allmänna villkor Belysningsarmaturer 2.1.1 Bakgrund och syfte Dessa Allmänna villkor gäller för Avrop från Ramavtalet Belysningsarmaturer med dnr 96-89-2013. Leverans av

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Handledning avseende Regler och rutiner avseende förvaltning och upplåtelse av exploaterings-, jord- och skogsbruksfastigheter i Huddinge kommun

Handledning avseende Regler och rutiner avseende förvaltning och upplåtelse av exploaterings-, jord- och skogsbruksfastigheter i Huddinge kommun HANDLEDNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-30 1 (14) Handledning avseende Regler och rutiner avseende förvaltning och upplåtelse av exploaterings-, jord- och skogsbruksfastigheter i Huddinge kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010

TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010 Tillägg till Allmänna Bestämmelser IT-Drift version 2008 1 (15) TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010 Tillägg till Allmänna Bestämmelser IT-Drift version 2008 Detta tillägg tillsammans med Allmänna bestämmelser

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR ALV 93 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR fastställda av Grafiska Leverantörsföreningen 1993. Utarbetade i samråd med Grafiska Industriförbundet och Svenska Tidningsutgivareföreningen. 1. Tillämpning Dessa allmänna

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer